Půdorys centrální hmoty M 1:50


1 2 3 2.NP kancelář I (16,24m²) úklid (1,44m²) (2,26m²) wc ž (1,68m²) 16/175/280 wc m (5m²) (79,57m²) kanc...
Author:  Iva Jarošová

0 downloads 2 Views 566KB Size

Recommend Documents


No documents


¾ ¾ ¾ ¾

150+2é¾'+),(!4¾ ¾ ¾ ¾ ¾ QPKNt¾ [email protected]ćN¾'NûH¾ [email protected]¾ä210¾"/0¾,N=D=¾ ¾ N?DEPAGPKJE?Gû¾OKQPĆÚ¾bjjg¾

JûRND¾NKVA>ćN=PAHJă¾>[email protected]¾R¾VûPKLKRă¾K>H=OPE¾ ¾ ¾

2.NP

chodba (2,26m²)

16/175/280

kancelář I (16,24m²)

terasa

wc ž (1,68m²)

wc m (5m²)

hala

kancelář II (16,24m²)

(79,57m²)

úklid (1,44m²)

(19,26m²)

denní místnost

terasa (17,40m²)

kancelář III (16,24m²)

(12,88m²)

1.NP

molo - 1.úroveň (41,70m²)

5/170/290

-1,700

terasa - 2.úroveň (25,75m²)

5/170/290

-1,700

5/170/290

molo - 1.úroveň (41,25m²)

-0,850

terasa - 3.úroveň (78,20m²) ±0,000

recepce (3,64m²)

bufet (51,04m²)

denní místnost (7,84m²)

vstupní hala (11,70m²)

16/175/280

závětří (16,52m²)

8

chodba (2,26m²)

±0,000

chodba (2,80m²)

wc m umývárna (1,98m²) (2,88m²)

wc m (1,98m²) sklady

wc m (2,88m²)

chodba (5,60m²)

wc ž (1,98m²) wc ž (2,88m²)

závětří (17,40m²) ±0,000

wc ž (1,68m²)

wc m (5m²)

sklad (12,88m²)

±0,000

±0,000

úklid (1,44m²)

sklad/ kolárna/ lyžárna (24,64m²)

schoďišťová hala (24,64m²)

(8,12m²)

Půdorys centrální hmoty M 1:50

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

100

Modul

2900 3000

A1.2

pokoj (10,92m²)

chodba koupelna (1,98m²) (2,88m²)

Garáže

100

5900

Garáže - G

obýv.pokoj (10,92m²)

terasa (8,41m²)

terasa (8,41m²)

k.kout +pokoj (7,84m²)

B1.2

chodba koupelna (1,98m²) (2,88m²)

B2.2

k.kout + obýv.pokoj (10,92m²)

pokoj (7,84m²)

k.kout + obýv.pokoj (10,36m²)

B4.2

chodba koupelna (1,98m²) (2,88m²)

k.kout + obýv.pokoj (10,92m²)

B3.2

koupelna chodba (2,88m²) (1,98m²)

terasa (8,41m²)

pokoj (7,84m²)

pokoj (7,84m²) závětří (4,21m²) chodba koupelna (2,20m²) (3,20m²)

B5.2

k.kout + obýv.pokoj (10,92m²)

koupelna chodba (2,88m²) (1,98m²)

B6.2

k.kout + obýv.pokoj (10,92m²)

B8.2

pokoj (7,84m²)

terasa (8,41m²)

pokoj (7,84m²)

koupelna chodba (2,88m²) (1,98m²)

obýv.pokoj (10,92m²)

chodba koupelna (2,20m²) (3,20m²)

k.kout + obýv.pokoj (10,36m²)

B7.2

koupelna chodba (2,88m²) (1,98m²)

pokoj (7,84m²)

závětří (7,06m²)

terasa (8,41m²)

k.kout +pokoj (7,84m²)

pokoj (10,92m²)

C1.2

C2.4

C3.4

koupelna chodba (2,88m²) (1,98m²)

pokoj (10,92m²)

pokoj (8,12m²) kuchyň (7,84m²)

pokoj (8,12m²) kuchyň (7,84m²)

pokoj (10,92m²)

C4.4

koupelna chodba (2,88m²) (1,98m²)

pokoj (8,12m²) kuchyň (7,84m²)

chodba koupelna (1,98m²) (2,88m²)

pokoj (10,36m²)

koupelna chodba (3,20m²) (2,20m²)

pokoj (11,31m²)

koupelna chodba (2,88m²) (2,16m²)

terasa (8,41m²)

pokoj (10,36m²)

koupelna chodba (3,20m²) (2,20m²)

pokoj (11,31m²)

koupelna chodba (2,88m²) (2,16m²)

D1.4

kuchyň (7,84m²)

závětří (8,40m²)

D2.4

terasa (8,12m²)

kuchyň (7,84m²)

E1.4

pokoj (7,84m²)

kuchyň (8,12m²)

závětří (8,40m²)

F1.8

pokoj (8,12m²)

pokoj (7,84m²)

pokoj (10,36m²)

chodba koupelna (2,20m²) (3,20m²)

pokoj (11,31m²)

chodba koupelna (2,16m²) (2,88m²)

pokoj (10,36m²)

chodba koupelna (2,20m²) (3,20m²)

pokoj (11,31m²)

chodba koupelna (2,16m²) (2,88m²)

půdorysy buněk M 1:50

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

100 6000 100

Řez podélný

Řez příčný +5,550

+2,800

±0,000

+5,550

+2,800

±0,000

+0,450

+3,000

+3,350

+4,850

-0,150

+2,700

±0,000

Řez buňkou A1.2

Řez buňkou B3.2

Řez garáží

Řez garáží

Řezy M 1:50

+4,545

+3,100

+0,450

-0,150

+2,700

±0,000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PRģVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

84MA08

Návrh levného ubytování v záplavovém území Ĝešený systémem modulární stavby kontejnerĤ Koma 1 Úvod Myšlenka navrhnout doþasnou zástavbu do nezastavitelného území resp. do záplavového území není nereálná, naopak realizace takového projektu má znaþnou šanci uspČt. Podmínkou je splnČní charakteru doþasné, tj. rozebíratelné a také snadno montovatelné stavby. Ve spojení s modulárním systémem, který je základem kontejnerového myšlení, pak ukazuje jasný smČr. V zásadČ je potĜeba Ĝíci, že nejde o to zastavČt, co se ještČ dá… Myšlenka ubytování v nezastavitelném území podpoĜí realitu možnosti vytvoĜit doþasné ubytování tam, kde by to nebylo jinak možné. KonkrétnČ lze realizovat v místech, která jsou velice atraktivní zejména pro turisty, ale jinak témČĜ nevyužitelná, což je þasto velké mínus. Tímto zpĤsobem se mĤže stavba lépe dostat tam, kde bude potĜeba a kde bude úþelnČ sloužit uživatelĤm. Výsledkem je zatraktivnČná oblast a spokojení návštČvníci. 2 Myšlenka Hlavní ideou je návrh levného ubytování pro ménČ nároþnou klientelu (hledisko obýv. plochy a množství vybavení), ale najednou ve velice zajímavých lokalitách. Snahou je poskytnout ubytování pĜevážnČ ve dvou a þtyĜlĤžkových pokojích ve spojení s možností sportu i rekreace a poté celý areál využívat celoroþnČ. MĤže to být zajímavá alternativa pro rodiny s dČtmi, které maximální komfort nevyžadují, nebo naopak nižší cena pĜiláká i ty, kteĜí by si jindy neúþastnili. Další možností jsou napĜíklad studenti a mladí lidé. 3 Návrh Hmotové a zároveĖ architektonicko-urbanistické Ĝešení vychází z myšlenky na první pohled urþené centrální hmoty. Tou je v návrhu objekt hlavní recepce se zázemím a menší administrativou stejnČ tak jako pĜipojený ale pĜitom oddČlený provoz bufetu. AbstraktnČ se v návrhu objevují 3 symboly, které se odrážejí v navrhované lokalitČ. Jsou jimi Ĝeka, jez a pohyb vyjádĜený Ĝekou. Návrh je pak popisem tohoto dČje. Centrální objekt pĜedstavuje pĜekážku na vodní hladinČ, kterou mĤže být spadlý klacek nebo tĜeba jez (závisí na mČĜítku). Plovoucí listy se pohybují po proudy narážejí na pĜekážku a Ĝadí se u ní geometrickou pravidelností. Tlak vody však narĤstá, až proud strhne lístky pĜes pĜekážku. Nyní se dostávají do víru a chaoticky ve zvýšeném tempu pokraþují po proudu. Lístky nahromadČné nad jezem pĜedstavují kontejnerové buĖky s menším prostorovým komfortem. BuĖky jsou v tČsném kontaktu, pĜevažuje ubytování pro 4 osoby ve dvou spojených kontejnerech. Vybavení je základní, þasto jsou navrženy i bez kuchyĖky. PĜesto ale poskytují krásný výhled na Ĝeku a jez. Jsou navrženy pro rodiny a vČtší kolektivy. BuĖky pod jezem jsou vlastnČ bungalovy, svou vybaveností a umístČním je jim umožnČno žít izolovanČ. Jsou vhodné jak pro rodiny, tak pro páry. BuĖky obsahují nepatrnČ prostornČjší pokoje, minikuchyĖku, koupelnu a WC. Všechny buĖky jsou napojeny na centrální hmotu pomocí zklidnČné komunikace, která svým tvarem proplouvá mezi jednotlivými hmotami bunČk a pĜedstavuje Ĝeku. „TČžká“ hmota bunČk je v kontrastu s trochu brutálními klecemi garáží, které však návrh provzdušĖují a rozdČlují celky na jednotlivé díly, ale zároveĖ dohromady komunikují. Z praktického hlediska jsou menší hmoty umístČny na kĤlech (ocelových tyþích), centrální hmota na kĤly odkazuje pomocí mola.

-1-

PRģVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

84MA08

4 Doprava Hlavní pĜíjezdová komunikace je zklidnČná a poskytuje jediný pĜístup do areálu. VyúsĢuje zámČrnČ proti recepci, která ji jde naproti a láká k návštČvČ. Zde se také v blízkosti nacházejí centrální garáže. Individuální parkování je Ĝešeno pro jednotlivé buĖky pĜevážnČ samostatnČ, kdy klient obdrží vlastní „klec“ po požádání na recepci. V uzamykatelné kleci jsou auta chránČna i pĜed sluneþními paprsky. CelkovČ se v areálu nachází 27 krytých garáží poþítáno na každou samostatnČ funkþní buĖku jedno vþetnČ pČti pohotovostních stání, stání pro personál a dvou stání pro OTP. Zásobování je z dĤvodu pĜedpokládané nižší frekvence provozu Ĝešeno spoleþným napojením. 5 Dispozice Areál je navržen na maximální kapacitu 54 lĤžek. Obytné buĖky jsou oznaþené dle množství použitých kontejnerĤ a tedy dle velikosti A až F. BuĖky A a B jsou dvoulĤžkové navržené v 9-ti dispoziþních variantách. BuĖky typu C zahrnují i dva dvoulĤžkové pokoje pro OTP, zbytek je þtyĜlĤžkový. BuĖky pĜedešlých znaþení jsou navrženy s vČtším dĤrazem na plošné Ĝešení dispozice, místnosti obsahují 2-4 lĤžka, kuchyĖku, WC a koupelnu a þasto i terasu. Ostatní obytné buĖky jsou navrženy na prostorové minimum odvislé od požadavku na krátkodobé ubytování. Jedinou výjimku je buĖka typu E s pokojem a terasou a výhledem na jez. Tyto buĖky je možné pronajímat zvlášĢ jako dvČ dvoulĤžkové fungující zcela samostatnČ vþetnČ vstupĤ, vybavení, nebo lépe je možné k jedné z dvojice bunČk pĜiĜadit spoleþný kontejner obsahující další pokoj (pro rodinu s dČtmi) nebo kuchyĖ a nebo je možné buĖky spojit v jeden komplex, který v extrémním pĜípadČ pĜedstavuje ubytovnu pro 8 studentĤ (var F2.8). Centrální hmota je navržena s dvČma nadzemními podlažími. FunkþnČ je dČlena na provoz recepce a zázemí a bufetu se zázemím. Vstup do objektĤ je možný pouze pĜes recepci, schodišĢovou halou se dostáváme do samostatného administrativního patra se tĜemi kanceláĜemi pro šest osob, zázemím, denní místností a prostornou terasou. Bufet poskytuje komfortní posezení pro min 22 osob. Plocha zajišĢuje kapacitu pro dvojnásobnou obrátku. Bufet je uvažován jako zaĜízení závislé na dovoz hotových jídel a minutek vþetnČ existence nápojových automatĤ. Není zde proto navržena kuchynČ. SamozĜejmostí je zázemí pro personál a WC pro návštČvníky vþetnČ OTP. Z prostoru krytého venkovního koridoru mezi bufetem a recepcí se nachází pĜímý vstup k Ĝece na molo, které je tĜíúrovĖové propojené schodišti. Nejvyšší terasa je navržena s posezením, prostĜední je komunikaþní a nejnižší funguje jako vlastní molo a prostor pro vodní zábavu. 6 Konstrukce a materiály Všechny objekty areálu vznikly slouþením z kontejnerĤ od firmy Koma o pĤdorysných rozmČrech 3x3m, 3x6m a 3x9m. MinimálnČ jeden vždy tvoĜí jednu obytnou buĖku. Moduly kontejnerĤ jsou pĜevzaty od výrobce. Z dĤvodĤ obecnČ vysokých požadavkĤ na tepelnou techniku jsou pĜi zachování vnitĜních rozmČrĤ kontejnery obaleny izolací smČrem ven pod pláštČm. Do stČn je pĜidáno 140mm TI, stejnČ tak narĤstá i k.v. pĜi zateplení 220mm do stropu a 120mm do podlahy. Klece garáží jsou ocelové s plechovou krytinou. Ocelové svaĜence se vyskytují jako souþást zábradlí v celém areálu a jako pergola nebo kryt kvČtináþe.

-2-

PRģVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

84MA08

BungalovĤm jsou navrženy lehké pultové stĜíšky na dĜevČné lehké nosné konstrukci o sklonu 13,5º. Krytina je plechová opatĜená nátČrem. I tyto buĖky jsou zatepleny ve stropČ. Vzniklý prostor je vhodný využít pro vČtrání a jako provČtrávanou dutinu umožĖující chlazení v létČ. Vlastní tvar vychází z architektonických dĤvodĤ. Fasáda je navržena na bázi cementotĜískových desek. Plochy jsou odolné a snadno þistitelné. Desky jsou kotveny na svislo, pouze na centrální hmotČ je použito zkosení 30º, 45 º a 60º. VytápČní je navrženo jako elektrické pĜímotopové. VČtrání je pĜirozené okny. 7 ZávČr Užití modulární konstrukce s sebou pĜináší velké výhody v oblasti návrhu i montáže, ve které se navíc podepisuje jednoduchost Ĝešení, ale problémy pro architekty. Snaha vytvoĜit vČtší množství variant cesty k cíli a použít je není krokem proti, þehož pĜíkladem mČl být i tento návrh.

-3-

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.