Pedagogisch beleidsplan juni Buitenschoolse Opvang LIEF


1 1 Pedagogisch beleidsplan juni 2018 Buitenschoolse Opvang LIEF2 2 Inhoudsopgave Blz. 2, 3 Inleiding Blz. 4 Pedagogische visie Blz. 5 Algemene visie ...

0 downloads 53 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


1

Pedagogisch beleidsplan juni 2018

Buitenschoolse Opvang LIEF

2 Inhoudsopgave

Blz. 2, 3

Inleiding

Blz. 4

Pedagogische visie Algemene visie Pedagogische visie Uitgangspunten Een tweede thuis

Blz. 5 Blz. 5 Blz. 5 Blz. 5 Blz. 6

Pedagogische doelen Persoonlijke competenties ontwikkelen Emotionele veiligheid Het eigen maken van normen en waarden Sociale competentie ontwikkelen

Blz. 7 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 8, 9 Blz. 9

De locatie De groep Halen en brengen Voorschoolse Opvang Grootte van de binnen-buitenruimtes Inrichting en materialen Activiteitenaanbod Gymzaal Sportveld en het Park Incidenteel en structureel afnemen van extra dagen of ruilen van dagen

Blz. 10 Blz. 10 Blz. 10, 11 Blz. 11 Blz. 11 Blz. 11 Blz. 11 Blz. 12 Blz. 12

Aanmeldprocedure Aanmeldprocedure Wenperiode Het wenproces Opzegtermijn

Blz. 13 Blz. 13 Blz. 13, 14 Blz. 14 Blz. 14

Verzorging Gezondheid en welbevinden Koorts Medicijngebruik Parasieten en besmettelijke ziekten EHBO en BHV Ontruimingsplan

Blz. 15 Blz. 15 Blz. 15 Blz. 15 Blz. 15, 16 Blz. 16 Blz. 16

Feesten en verjaardagen Jaarfeesten

Blz. 17 Blz. 17

Samenwerking Samenwerking ouders Oudercommissie Samenwerking Kinderdagverblijf LIEF Samenwerking Sint-Nicolaasschool Klachtenprocedure

Blz. 18 Blz. 18 Blz. 18 Blz. 18 Blz. 18, 19 Blz. 19

Blz. 12

3 Kranttevredenheidsonderzoek Vertrouwenspersoon

Blz. 19 Blz. 19

Personeel Vaste pedagogisch medewerkers Half uurs regeling en drie uurs-regeling Achterwachtregeling Beroeps-kind-ratio (BKR) Voertaal Ziekte Beroepsgeheim Privacy Regels

Blz. 20 Blz. 20 Blz. 20 Blz. 21 Blz. 21 Blz. 21 Blz. 21 Blz. 21 Blz. 21 Blz. 22

Mentor kinderen en observaties Mentor kinderen De mentor en het observeren van kinderen Ontwikkeling van het kind Oudercontacten

Blz. 23 Blz. 23 Blz. 23 Blz. 23 Blz. 23

Veiligheid en gezondheid Veiligheid- en gezondheidsbeleid Hygiëne en veiligheid GGD

Blz. 24 Blz. 24 Blz. 24 Blz. 24

Huisregels Buitenschoolse Opvang LIEF

Blz. 25

Nawoord

Blz. 26

4

Inleiding Voor je ligt het pedagogisch beleidsplan van Buitenschoolse Opvang LIEF. Dit plan is opgesteld door LIEF en wordt jaarlijks nagelopen en indien nodig bijgesteld. Het pedagogisch beleidsplan geeft richting en houvast aan onze dagelijkse benadering en begeleiding van de kinderen. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat ouders zicht hebben op de normen en waarden van BSO LIEF. BSO LIEF biedt vanaf 1 juni 2018 buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij hebben plaats voor maximaal 30 kinderen verdeeld over twee basisgroepen. De groep is zodanig ingericht dat kinderen van verschillende leeftijdsgroepen zich optimaal in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het is voor de kinderen goed om van elkaar te leren en rekening te houden met elkaar. BSO LIEF beschikt over een grote gymzaal waar de kinderen in kunnen spelen en waar we lekker kunnen gymmen. Ook is er buiten een groot sportveld waar we samen met de kinderen regelmatig te vinden zijn. In het pedagogisch beleidsplan wordt gesproken over de ouders. Wij verstaan hieronder de vaste verzorgers van de kinderen, alleenstaand of samenwonend. Dit kunnen de biologische ouders zijn, maar uiteraard ook andere volwassenen. Als je naar aanleiding van ons beleidsplan nog vragen hebt kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Buitenschoolse Opvang LIEF

5

Pedagogische visie Algemene visie In september 2015 heeft Kinderdagverblijf LIEF haar deuren geopend in Nibbixwoud aan het Sluisvenpad. Na 2,5 jaar is het kinderdagverblijf zo ontzettend gegroeid dat LIEF de Buitenschoolse Opgvang van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) heeft overgenomen. Sinds juni 2018 biedt LIEF naast een kinderdagverblijf dus ook buitenschoolse opvang aan en sinds januari 2019 is hier ook Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar bij gekomen. BSO LIEF is 5 dagen per week geopend. Wij vinden het van belang dat onze BSO een aanvulling is op de thuissituatie en dat het kind zich daardoor veilig en vertrouwd voelt. Pedagogische visie BSO LIEF werkt kind-, ervarings- en ontwikkelingsgericht. Wij houden niet één specifieke visie aan omdat wij van mening zijn dat iedere visie goede en minder goede punten heeft. Zo hebben we een aantal criteria opgesteld waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn. -

Ieder Ieder Ieder Ieder

kind kind kind kind

is uniek, dat maakt dat ieder kind andere behoeften heeft. ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, daar hebben we respect voor. wil dingen leren, daar begeleiden we ze bij. telt mee, en verdient aandacht, respect, vriendschap en veiligheid.

Uitgangspunten van Buitenschoolse Opvang LIEF Ons uitgangspunt is dat de kinderen die bij ons worden opgevangen het leuk en gezellig hebben, dat ze zich veilig en geaccepteerd voelen en dat ze graag naar LIEF toe komen. Dit bereiken we door een warme inrichting van de ruimte met zeer divers en mooi speelmateriaal. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te zorgen voor een goede onderlinge sfeer. We hechten veel waarde aan goede omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk om kinderen respect bij te brengen voor elkaars normen en waarden. Kinderen ontwikkelen zich allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Kinderen leren makkelijk door wat ze zelf kunnen voelen, proeven en ervaren. Bij LIEF krijgen kinderen vaak ervaringsgerichte activiteiten aangeboden en kunnen zij o.a. door veel buiten te spelen veel ontdekken en ervaren. Een goede hygiëne zorgt ervoor dat kinderen in een gezond milieu kunnen spelen. Ook voor de gezondheid van je kind is het van belang dat er een goede hygiënecode gehanteerd wordt. Het is belangrijk voor kinderen om vrij te kunnen spelen en te bewegen en volop te kunnen rennen zowel in de gymzaal als in de buitenlucht op het grote sportveld.

6

Een tweede thuis De BSO moet gastvrij, veilig, flexibel en betrouwbaar zijn. En dat is het natuurlijk. We werken volgens heldere afspraken en streven naar een BSO van de hoogste kwaliteit. Maar het is ook een plek waar kinderen zich vrij kunnen voelen en groeien. Waar ze kunnen ontspannen, samen eten, nieuwe vrienden maken en hun talenten ontdekken. Een tweede thuis waar ze echt gezien worden en aandacht krijgen. Natuurlijk zien wij ook de kracht van onze medewerkers, die elke dag met enthousiasme klaar staan voor de kinderen én voor hun ouders. Met liefdevolle zorg en vol inspiratie om samen op avontuur te gaan. Op weg naar zelfstandigheid. Onze medewerkers bieden kinderen dagelijks een veilige én uitdagende plek, waar ze – net als thuis – zichzelf kunnen zijn en waar – anders dan thuis – altijd andere kinderen zijn om mee te spelen.

Voel je welkom, je kunt hier groeien en ontdekken in een veilige en uitdagende omgeving. Want wij geloven in de kracht van ieder kind!

7

Pedagogische doelen In ons pedagogisch beleid wordt uitgegaan van de vier opvoedingsdoelen van pedagoog Marianne Riksen-Walraven. Deze theorie is de basis waarop de Wet Kinderopvang is gebaseerd. De vier pedagogische doelen zijn: • • • •

Persoonlijke competentie ontwikkelen Emotionele veiligheid Het eigen maken van normen en waarden Sociale competentie ontwikkelen

Persoonlijke competentie ontwikkelen Voorbeelden van persoonlijke competenties zijn veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Een kind wiens persoonlijke competenties goed ontwikkeld zijn, kan met problemen omgaan en kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Voor jonge kinderen zijn ontdekken en spelen de belangrijkste manieren om de wereld om hen heen te leren kennen. Pedagogisch medewerkers laten kinderen grenzen ontdekken en verleggen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs waar hun grenzen liggen en wat er gebeurt als ze er overheen gaan. Dit geldt ook voor dingen uitproberen, fouten maken en het opnieuw proberen. Een voorbeeld hiervan is het in- studeren van danspasjes. Dit zal niet in één keer lukken. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen hierbij bijvoorbeeld door het kind complimenten te geven en door het kind tips te geven hoe hij of zij het op een andere manier kan proberen. Zo wordt het kind gestimuleerd om dingen zelf uit te proberen. Een andere manier om de persoonlijke competenties van het kind te stimuleren is om het kind zelf te laten kiezen. Bijvoorbeeld of het kind mee wil doen met een sportieve activiteit, of dat het kind liever aan wil sluiten bij een rustige activiteit zoals knutselen. Mits verantwoord aangeboden, leert het kind spelenderwijs omgaan met keuzes maken en de consequenties daarvan aanvaarden. Als het kind kiest voor knutselen en hij ziet hoe de andere kinderen samen een dansvoorstelling maken, zal hij de volgende keer misschien een andere keuze maken. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers de kinderen ondersteunen bij het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Dit betekent dat pedagogisch medewerkers bewust handelen en reageren wanneer kinderen bijvoorbeeld grenzen opzoeken of iets anders kiezen dan ze eigenlijk hadden willen doen. Dit betekent niet dat een kind vervelend wil zijn, maar juist dat het aan het leren is. Bij het bieden van deze ondersteuning is het belangrijk dat de pedagogisch medewerker het kind aanmoedigt. Dit kan verbaal door het kind complimenten te geven over zijn betrokkenheid en/of prestatie, maar ook door hem te complementeren over een keuze die hij heeft gemaakt. Daarnaast is contact erg belangrijk. Even een glimlach of oogcontact; het gevoel dat je gezien en gehoord wordt laat een kind letterlijk en figuurlijk groeien.

8 Emotionele veiligheid

Een veilige basis bieden waar kinderen zich ontspannen en zichzelf kunnen zijn LIEF vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op de BSO. Kinderen moeten zich “thuis” voelen, moeten zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Pas dan kunnen ze zich verder ontwikkelen. Voor de start van de opvang is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de kennismaking en het begeleiden van het kind tijdens de eerste periode op de BSO. Op deze manier kan het kind de opvangomgeving en de andere kinderen in eigen tempo leren kennen. Daarnaast hebben de pedagogisch medewerkers de gelegenheid om het kind beter te leren kennen en in te spelen op de behoeften van het kind. De pedagogisch medewerkers hanteren een vaste dagindeling van activiteiten en hanteren eenduidige regels. Deze manier van werken helpt een veilige en geborgen sfeer op te bouwen waardoor er ruimte ontstaat voor ontspanning, spontaniteit en aandacht voor elkaar. Uiteindelijk moet een kind zich tijdens de opvang veilig voelen om zijn emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan de pedagogisch medewerkers en andere kinderen te tonen en te delen, zonder dat hij zich hierin beperkt voelt. De pedagogisch medewerker werkt aan emotionele veiligheid door het vaste gezicht en aanspreekpunt van een kind te zijn. De pedagogisch medewerker en het kind moeten aan elkaar wennen en de vertrouwensband moet groeien. Het eigen maken van normen en waarden Buitenschoolse Opvang LIEF vindt het belangrijk om normen en waarden op een positieve manier aan te leren en over te dragen. Elk kind zal in zijn ontwikkeling geconfronteerd worden met grenzen. Om die grenzen te leren kennen, probeert een kind ze uit: het verlegt grenzen om te kijken hoe ver het kan gaan, zowel voor zichzelf als voor anderen. Wij helpen de kinderen bij het vinden van die grenzen, door te werken met corrigeren en belonen. Wij creëren hierbij een duidelijke en gestructureerde leefomgeving waarin het kind zich veilig en geborgen kan voelen. Door de kinderen op een positieve manier aan te spreken op hun gedrag, motiveren wij hun om het gewenste gedrag te laten zien. Op de BSO spreken we niet van ‘straffen’ maar van ‘corrigeren’. De pedagogisch medewerker corrigeert gedrag wanneer het belang van andere groepsleden in het gedrag komt en als de kinderen zich niet aan de groepsafspraken houden. Daarbij wordt alleen het gedrag van het kind afgekeurd en niet het kind zelf. De pedagogisch medewerkers communiceren hierbij via ik- boodschappen. Een voorbeeld hiervan is: “Ik vind het niet leuk dat je mij weg duwt.” Op de BSO wordt gebruik gemaakt van een aantal regels die de kinderen zelf hebben opgesteld. Op deze manier wordt er draagvlak gecreëerd voor de regels en omgangsvormen op de BSO. De kinderen kunnen elkaar aanspreken op het overtreden van de regels en de pedagogisch medewerkers hebben concrete handvaten om de kinderen te leren hoe zij bepaalde omgangsvormen moeten hanteren.

9 We proberen bij LIEF alle regels zo goed mogelijk te omschrijven zodat iedereen weet waar hij aan toe is: • • • • • •

Samen spelen is samen delen We doen elkaar geen pijn Conflicten lossen we samen op We houden rekening met elkaar We luisteren naar elkaar We helpen elkaar als iets niet lukt

Sociale competentie ontwikkelen Naast persoonlijke competentie is het ontwikkelen van sociale competentie heel belangrijk voor een kind. Sociale competentie betekent alle sociale kennis en vaardigheden zoals inlevingsvermogen, communiceren, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het kunnen functioneren in een groep. De interactie met leeftijdsgenoten en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen dragen in belangrijke mate bij aan het stimuleren van sociale competentie. Zo kan een kind zich ontwikkelen tot een persoon die goed functioneert in de samenleving. Buitenschoolse Opvang LIEF draagt bij aan de ontwikkeling van sociale competentie door samenwerking, samen delen en samen ervaren te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn samen een verjaardag vieren, een buitengesloten kind betrekken bij een activiteit of elkaar helpen bij een moeilijk danspasje aanleren. Kinderen die sociaal competent zijn kunnen in een groep functioneren, rekening houden met anderen, zijn goed in staat tot samen delen, samen spelen, samen ruzie maken en weer vrede sluiten en samenwerken. Ze kunnen zich goed inleven in anderen en maken goed contact met andere kinderen en met volwassenen. Ze kennen de grenzen van de ander en gaan daar niet overheen. Ze kunnen goed omgaan met winnen en verliezen en kunnen ook tegenslagen incasseren. Ze passen zich gemakkelijk aan in een andere omgeving met andere regels. Ze zijn weerbaar en assertief, maar komen ook op voor anderen. LIEF ondersteunt, begeleidt en stimuleert kinderen bij het ontwikkelen van sociale competenties, aangezien dit proces niet vanzelf gaat. We zorgen voor groepsactiviteiten en mogelijkheden tot individuele ontplooiing, aansluitend bij de leeftijden en behoeften van de kinderen.

10

De locatie LIEF heeft BSO groep die bestaat uit maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In deze groep treft je kind op dezelfde dag van de week, dezelfde groepsgenootjes en pedagogisch medewerkers. In verband met de groepsgrootte op bepaalde dagen werken we tijdens de eetmomenten met 2 basisgroepen. Dit is een 4 t/m 7 jarige groep en een 8 t/m 12 jarige groep. De groep met 8 t/m 12 jarige kinderen eten dan in de gymzaal. De tafel en stoelen worden na gebruik weer op de gang gezet. Er is altijd minimaal één beroepskracht per 11 kinderen aanwezig. Indien er meer dan 11 kinderen aanwezig zijn op de BSO, kunnen er voor en na de dagelijkse schooltijd op korte en lange dagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Dit is van toepassing wanneer een beroepskracht pauze neemt. Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen geldt er dat ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet kunnen worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. De duur van de periode waarop minder beroepskrachten worden ingezet, betreft echter niet langer dan 1,5 aaneengesloten uren en altijd de helft van het minimaal vereist aantal beroepskrachten is aanwezig. De groep In tegenstelling tot thuis bevinden kinderen zich op de BSO de hele middag/dag in een groep. Deze groep wordt door onze pedagogisch medewerkers ingezet als middel om kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden. Door middel van een vast dagritme, groepsregels, rituelen en vieringen, ‘een eigen plekje’ (bijvoorbeeld een eigen postvakje) wordt binnen de groep gewerkt aan de emotionele veiligheid van kinderen en aan de saamhorigheid. Samen activiteiten doen en feestjes vieren draagt bij aan het gevoel bij elkaar te horen. Zo delen we met elkaar belevenissen, gedachten, wensen en emoties. Een vast dagritme, waarin activiteiten met de hele groep worden afgewisseld met spelen in kleine groepjes, helpt de dag voorspelbaar te maken voor kinderen. Daarnaast biedt de groep kinderen de mogelijkheid om verschillende rollen te spelen en uit te proberen: waar blink ik in uit? Waar ben ik bijzonder in en waarin lijk ik juist op anderen? Ben ik de oudste of de jongste? Wat durf ik en wat durven anderen? Wie leidt en wie volgt? Ook voor het oefenen met sociale vaardigheden is de groep een uitstekende omgeving. Spelenderwijs wordt geoefend met ‘om de beurt’, ‘samen delen’ en ‘helpen en geholpen worden’. Halen en brengen Voor de kinderen van de BSO geldt dat zij worden opgehaald van school. De kinderen weten van tevoren welke leidster er komt, zodat zij niet in verwarring raken. Door ziekte of tijdens vakanties kan het voorkomen dat er een andere leidster dan de vaste leidster de kinderen komt halen. Deze leidster zal in de meeste gevallen echter nog steeds een vertrouwd gezicht zijn voor de kinderen of tenminste begeleid worden door een bekende leidster welke bekend is bij de kinderen.

11 In de vakantie gaan wij ervan uit dat de kinderen voor 9:30 uur gebracht worden. De kinderen kunnen vanaf 16:00 uur weer worden opgehaald. Voorschoolse opvang (VSO) Wij bieden ook opvang aan kinderen voor ouders die al vroeg de deur uit moeten. Kinderen kunnen bij ons standaard vanaf 07.00 uur terecht voor voorschoolse opvang (VSO). De kinderen kunnen bij ons een boterham eten. Verder is er gelegenheid om een spelletje te doen, te tekenen of te kleuren of zelfs om nog even rustig te liggen of te zitten als ze daar behoefte aan hebben Grootte van de binnen- en buitenruimtes Voor de buitenschoolse opvang is er per kind minimaal 3,5 vierkante meter speel- en werkoppervlakte beschikbaar voor spelactiviteiten. Er is tenminste 3 vierkante meter buitenspeelruimte per kind beschikbaar, deze ruimte grenst aan de kinderopvang en is toegankelijk voor kinderen. Inrichting en materialen De groepsruimte van onze BSO wordt zodanig ingericht dat sfeer en uitstraling passen bij onze visie en de leeftijd van de kinderen. De indeling in activiteitenplekken is overzichtelijk en de verschillende activiteitenplekken zijn compleet ingericht en voor kinderen duidelijk herkenbaar. Kinderen weten wat ze waar kunnen vinden en kunnen ook zelfstandig materialen pakken en gebruiken. Plekken voor druk en rustig spel zijn van elkaar gescheiden zodat kinderen elkaar niet hoeven storen in hun spel. Er zijn plekken om alleen of juist samen te spelen in kleine of grotere groepen. De indeling en inrichting van de ruimtes wordt aangepast als de samenstelling van de groep of het pedagogische handelen daarom vragen. Op deze manier werkt de ruimte altijd ondersteunend aan het pedagogisch handelen. Ook bij de inrichting van de buitenruimtes wordt rekening gehouden met de leeftijden en ontwikkelingsbehoefte van de kinderen die er gebruik van maken. Er wordt altijd gezorgd voor gelegenheid tot grof motorisch- en sensorisch spel. Ook buiten zijn er plekken om individueel en samen, rustig en druk te spelen. Activiteitenaanbod Bij het aanbieden van activiteiten wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten, begeleid en onbegeleid spel. Tijdens vrij spelmomenten krijgen kinderen de ruimte om hun eigen spel en spelgenootjes te kiezen, waarbij de pedagogisch medewerker betrokkenheid toont bij het spel en mogelijkheden aangrijpt om het spel te verdiepen of uit te breiden. Zowel in vakanties als tijdens schoolweken worden ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden, waarbij kinderen een vrije keuze hebben of ze daaraan willen deelnemen. Deze activiteiten worden begeleid door een ook vaak talentontwikkeling tot doel hebben. Daarnaast worden dagelijkse activiteiten als tafeldekken en opruimen gebruikt om kinderen vaardigheden aan te leren en waarden en normen over te brengen. Zowel bij vrij spel als bij georganiseerde activiteiten wordt rekening gehouden met het beleid voor veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en/of overdracht van normen en waarden.

12 Gymzaal Om beweging te stimuleren spelen de kinderen veel in de gymzaal en behoren sport en spelactiviteiten hierbij, denk daarbij aan: wedstrijdjes voetballen, estafette en pietengym. Kinderen kunnen zich altijd vrij bewegen in de gymzaal en tijdens vakanties of vrije dagen krijgen de kinderen mogelijkheid om bijvoorbeeld hutten te bouwen, zo prikkelen we de creativiteit en de samenwerking. Sportveld en het Park Buitenschoolse Opvang LIEF grenst aan het park en aan een groot en afgesloten sportveld, wat in de winter als ijsbaan wordt gebruikt. We vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen en proberen dit ook iedere dag te doen als het weer het toe laat. Kinderen kunnen met buiten spelen veel oefenen op motorisch gebied, zoals kuilen graven of klimmen in een boom. Maar ook hun creativiteit wordt aangesproken, zoals het bouwen van een hut met takken. Incidenteel en structureel afnemen van extra dagdelen of ruilen van dagen Het is mogelijk om structureel en incidenteel een extra dag(deel) af te nemen. Ook is het mogelijk om een dag te ruilen. Voor het ruilen van dagen hanteren wij de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in het ruilbeleid. Bij BSO LIEF bieden wij naast de standaardpakketten ook flexibele opvang. Kinderen die komen dan incidenteel of alleen in de vakanties. Deze kinderen zijn bekend met de BSO en de werkwijze.

13

Aanmeldprocedure Aanmeldprocedure De aanmelding van een kind voor de BSO gaat via de het website of via de locatie. Omdat BSO LIEF een kleinschalige BSO is, kan een kindplaats niet altijd gegarandeerd worden. Indien er geen plek is voor het kind dan wordt hij/zij op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek beschikbaar is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Het kan voorkomen dat een deel van de aangevraagde dagen al ingevuld kan worden, bijvoorbeeld twee van de drie dagen die ouders nodig hebben. In dat geval bieden we ouders alvast de beschikbare dag(en) aan. De verantwoordelijkheid voor de volgorde van toewijzing is voorbehouden aan de medewerker planning. Zodra er plek beschikbaar is doen wij ouders een plaatsingsaanbod. Dit aanbod is twee weken geldig. Ouders kunnen het aanbod accepteren, zij ontvangen vervolgens binnen 2 weken de overeenkomst tussen hen en LIEF. Zodra de overeenkomst is ondertekend, is het aanbod definitief. Wenperiode Er is een periode nodig om kinderen, ouder(s) en pedagogisch medewerkers aan elkaar te laten wennen. Wanneer een kind voor het eerst naar de buitenschoolse opvang gaat, is dat een hele overgang in vergelijking met de thuissituatie of het kinderdagverblijf. Het kind zal moeten wennen aan nieuwe gezichten, andere kinderen en een nieuwe omgeving. Niet alleen kinderen maar ook ouders moet wennen dat zij niet bij hun kind(eren) zijn. Belangrijk is dat ouders vertrouwen krijgen in de opvang en in de pedagogisch medewerkers. Om dit proces positief te laten verlopen wordt de nodige tijd en aandacht besteed aan de wenperiode Aan de volgende dingen wordt gedacht: -

Op de dagen dat je kind voor het eerst komt, wordt er extra op het welbevinden van je kind gelet. De pedagogisch medewerker introduceert je kind in de groep en laat hem/haar kennismaken met de andere kinderen.

Kinderen die gebruik willen maken van BSO LIEF kunnen, samen met hun ouders, een middag komen kijken op de BSO. Mocht het wenselijk zijn dan kunnen de kinderen twee dagdelen komen wennen. Deze wendagen zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op de dagen dat het kind naar de BSO zal gaan. Er wordt in overleg met de ouders beslist om dit wel of niet te doen. Het verschilt namelijk per kind of het wel of niet nodig is om te wennen. De peuters die van het Kinderdagverblijf doorstromen naar de BSO zullen vanuit het KDV een aantal dagen gaan wennen. Ongeveer 6 weken voor het kind naar school zal gaan zal er een intakegesprek met de ouders plaatsvinden waarin er ook afspraken gemaakt worden over het wennen. Het blijft wenselijk om te kijken naar de behoeften van het individuele kind. De kinderen zullen naar de BSO worden gebracht door de leidster van het

14 Kinderdagverblijf waarna deze wordt overgedragen aan de zorg van de BSO-leidster. Dit is mogelijk zolang er wordt voldaan aan de kind-leidster ratio. Het wenproces Het wenproces bestaat uit twee wenmomenten. -

De pedagogisch medewerker zal uiterlijk een maand van tevoren op bellen om een wenafspraak te maken met de ouder(s).

-

Voordat je kind officieel start komt je kind twee keer wennen.

-

Je brengt je kind voor de eerste wenafspraak, voorafgaand heb je een kort informatief gesprek met de pedagogisch medewerker. Eventuele veranderingen sinds het intakegesprek kunnen hier besproken worden.

-

Na het gesprek ga je nog even mee naar de groep, afhankelijk van de behoefte van je kind zal je nog even blijven. Het is belangrijk om volgens een vast ritueel afscheid te nemen van je kind, dat helpt je kind vertrouwen te krijgen. Neem voor het afscheid ook voldoende tijd zodat je kind gerust is gesteld.

-

Aan het einde van het wennen kom je je kind zelf weer halen, tenzij anders is afgesproken. Belangrijk is om dit te plannen voordat andere ouders hun kinderen komen halen. Zo kan er een goede en rustige overdracht plaatsvinden.

-

Wij vinden het heel belangrijk dat de ouders tijdens het wennen wel bereikbaar zijn. We willen dat zowel het kind als de ouder na iedere keer wennen prettig afscheid kan nemen zodat naar Buitenschoolse Opvang LIEF gaan een plezierige ervaring is.

-

Het is niet gezegd dat kinderen binnen deze twee wendagen gewend zijn, soms hebben kinderen of ouders langer tijd nodig.

-

Als je als ouders behoefte hebt om te informeren naar je kind, dan mag je gerust bellen. Wij houden jullie graag op de hoogte

Opzegtermijn BSO LIEF hanteert een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden worden voor het einde van de maand.

15

Verzorging Gezondheid en welbevinden Bij BSO LIEF staat het kind centraal. Als een kind ziek is heeft het extra verzorging en aandacht nodig wat we niet kunnen bieden op de BSO. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt. Als een kind ziek is neemt de pedagogisch medewerkster altijd contact op met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerkster van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt. Koorts Wanneer een kind 's morgens koorts of verhoging heeft, is het beter om het thuis te houden. Vaak worden kinderen in de loop van de dag zieker en is de drukte van de andere kinderen ze teveel waardoor ze alsnog opgehaald moeten worden. Heeft een kind in de avond of nacht voor het bezoek aan de BSO een paracetamol/zetpil gekregen dan willen wij daar graag van op de hoogte worden gesteld. Het is niet de bedoeling om het kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar de BSO komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoog schieten en een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Bij koorts hoger dan 38 graden dient het zieke kind opgehaald te worden. Medicijngebruik Op onze BSO zijn geen medicijnen. Wanneer de ouder(s) willen dat wij het kind medicijnen toedienen moeten de ouder(s) een formulier ‘medicatie’ invullen en ondertekenen. Dit geldt ook voor alle soorten medicijnen en zelfzorgmiddelen. Het formulier kunt u krijgen bij een van onze pedagogisch medewerkers. Op het medicijn moet duidelijk vermeld staan: • de naam van het kind • de gebruiksaanwijzing • de houdbaarheidsdatum De ingevulde formulieren zullen worden bewaard in het dossier van het kind. Wij geven geen paracetamol/zetpil om koorts of pijn te verlagen. Parasieten en besmettelijke ziekten Als een kind een besmettelijke ziekte heeft dat een gevaar kan vormen voor kinderen en volwassenen dan moet het kind thuis blijven tot het besmettingsrisico voorbij is. Wanneer er een besmettelijke ziekte en/of parasieten geconstateerd zijn, brengen wij alle ouders op de hoogte. Dit doen wij door een mail te sturen naar alle ouders met daarin informatie over de ziekte.

16 Voor ziekten veroorzaakt door parasieten (mijten, luizen, wormpjes) vragen wij de ouder(s) het kind direct te behandelen. Mochten wij dit op de BSO ontdekken dan nemen wij contact op met de ouders en vragen wij om het kind op te halen en thuis direct te behandelen. Het kind mag in principe daarna weer terugkomen, mits hij of zij geen andere kinderen meer kan besmetten. Wanneer er luizen geconstateerd zijn op de BSO reinigen wij de van stof vervaardigde materialen bij LIEF. EHBO en BHV De vaste pedagogisch medewerker hebben een (kinder-)EHBO-cursus gevolgd en deze wordt jaarlijks herhaald. Ook hebben de medewerkers een BHV-diploma. Bij ongevallen die wij niet kunnen behandelen zullen wij naar het ziekenhuis of de huisarts gaan. Uiteraard worden ouders direct op de hoogte gebracht. Ontruimingsplan Onze locatie is voorzien van een ontruimingsplan. Regelmatig worden ontruimingsoefeningen gehouden. Het plan is inzichtelijk op de locatie.

17

Feesten en verjaardagen Wanneer kinderen jarig zijn/geweest, vieren wij dit (in overleg met de ouders) op BSO LIEF. Er wordt dan gezongen voor de jarige, en de jarige mag trakteren. Ook krijgt de jarige een cadeautje. We vieren ook de verjaardagen van de pedagogisch medewerkers. Jaarfeesten Op BSO LIEF besteden wij aandacht aan verschillende feesten. Zo vieren wij: • • • • • • •

Pasen Sint-Maarten Sinterklaas Kerstmis Vader- en Moederdag Valentijn Geboorte van broertjes of zusjes

Met het vieren van de feesten houden we ons aan het ritme van het jaar en de seizoenen.

18

Samenwerking Samenwerking met ouders Ouders spelen een belangrijke rol binnen Buitenschoolse Opvang LIEF. Wij vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders. Het spreekt voor zich dat elk haal- en brengmoment een aangewezen gelegenheid is voor de overdracht. Deze momenten zijn ook geschikt om belangrijke zaken die bijvoorbeeld thuis spelen door te geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden. In de ochtend bieden we de ouders een kopje thee of koffie aan en kunnen de ouders ook met elkaar het gesprek eens aangaan. Oudercommissie Bij LIEF beschikken wij over een oudercommissie. Deze overlegt een aantal keer per jaar met de locatiemanager over het interne beleid op de BSO. Het gaat daarbij om zaken als de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid. De oudercommissie heeft op deze zaken adviesrecht. Daarnaast is de oudercommissie soms betrokken bij het organiseren van ouderavonden en feesten. Buitenschoolse Opvang LIEF heeft een oudercommissie. Deze bestaat uit drie ouders die hun kinderen op de BSO hebben. De oudercommissie vergadert 1 keer in de 3 maanden met de houder. De oudercommissie levert input voor in de nieuwsbrief. Hierin beschrijven ze bijvoorbeeld waarover zij advies hebben gegeven en waarmee zij mee aan het werk zijn. Samenwerking met het kinderdagverblijf Buitenschoolse Opvang LIEF en Kinderdagverblijf LIEF bevinden zich allebei in hetzelfde pand en werken nauw samen met elkaar. We maken samen gebruik van de gymzaal en de buitenruimte. Hierin zijn samen goede afspraken gemaakt over wie wanneer welke ruimte gebruikt. Kinderdagverblijf LIEF speelt in de ochtend in de zaal of in de ochtend buiten en de BSO gebruikt dit in de middag. Ook voldoet Kinderdagverblijf LIEF aan het vier-ogenprincipe als Buitenschoolse Opvang LIEF in het pand aanwezig is. Dit is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00 – 18:00, maandag- dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 7:00-9:00 en in de schoolvakanties de hele dag. Samenwerken Sint-Nicolaasschool Wij werken samen met de Sint-Nicolaasschool in Nibbixwoud. Op donderdag en vrijdag is er een pedagogisch medewerker van LIEF op school aanwezig die de tussen schoolse opvang (TSO) begeleidt. Iedere 3 maanden vindt er een overleg plaats tussen school en de BSO. Voor de BSO is een goede samenwerking en afstemming met school van groot belang. We werken met dezelfde kinderen en ouders en in de loop van de dag komen de kinderen en ouders op beide plaatsen. Pedagogisch gezien is het belangrijk dat zowel school als de BSO dezelfde normen en waarden hanteren ten aanzien van omgaan met elkaar, omgaan met de ruimtes en materialen en omgaan met conflicten. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk om te weten of er onder schooltijd iets is gebeurd en hoe een kind zich die dag voelt. Deze dagelijkse overdracht tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten is een voorwaarde voor een goede begeleiding

19 van de kinderen. Daarom hebben wij ook een ophaalpunt in school, zodat het voor beide kanten makkelijker is om even langs te lopen bij elkaar. Klachtenprocedure Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. Wij hebben daarom een interne en externe klachtenprocedure voor ouders opgesteld, die via de website beschikbaar is voor ouders of opgevraagd kan worden bij de houder. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of met de persoon om wie het gaat. Dat kan een pedagogisch medewerker of de houder zijn. Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Klachten kunnen ook altijd direct worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Bereikbaarheid geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl Postbus 90600 2509 LP Den Haag Tel: 070-3105310 Klanttevredenheidsonderzoek Om onze dienstverlening voortdurend te kunnen toetsen en te verbeteren krijgen nieuwe ouders ongeveer drie maanden na de aanmelding wij een klanttevredenheidonderzoek. Zo kunnen we zien waar we nog aan kunnen werken of wat juist al goed gaat. Daarnaast wordt ouders op verschillende momenten gedurende de opvang van een kind gevraagd om hun bevindingen. Vertrouwenspersoon Voor ouders die advies willen inwinnen alvorens een klacht neer te willen leggen of wanneer niet duidelijk is bij wie de klacht neergelegd moet worden, is een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon is niet in dienst bij LIEF. Dit is een onafhankelijk iemand, waardoor een onafhankelijk advies kan worden gegeven. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn te vinden op de website. Voor meer informatie rondom al deze zaken kunnen ouders bij de houder van LIEF terecht.

20

Personeel Vaste pedagogisch medewerkers LIEF is een kleinschalige Buitenschoolse Opvang. In het belang van de kinderen werken wij met vaste gediplomeerde pedagogisch medewerksters. Hierdoor kunnen de pedagogisch medewerksters beter op de individuele emoties van de kinderen anticiperen. Ook kunnen zij hierdoor het aanbod goed aansluiten op de individuele ontwikkeling van je kind. Ieder kind heeft een unieke persoonlijkheid die een eigen ontwikkelingsweg/levensweg te gaan heeft. De taak van de pedagogisch medewerkster is dan ook je kind op deze weg te volgen en te begeleiden. Voorwaarde voor dit alles is dat zij een sfeer creëren waarin je kind zich geborgen kan voelen. Rust, ritme en zintuigontwikkeling zijn punten waar veel aandacht aan wordt geschonken. Daarnaast probeert zij, mede door hun eigen houding, kinderen respect voor de ander en de wereld om ons heen bij te brengen. Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van een SPW niveau 3 diploma of een soortgelijke opleiding en een verklaring omtrent het gedrag. LIEF heeft een aantal vaste invalmedewerkers in dienst. Dit zijn gediplomeerde pedagogisch medewerkers die ingezet worden, als de vaste medewerkers afwezig zijn door ziekte of vrije dagen. Deze medewerkers dienen eventueel als achterwacht die de leidsters bij calamiteiten kan ondersteunen. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk vaste gezichten op de groep te hebben. Half uurs-regeling en 3 uurs-regeling Tijdens schoolweken kunnen er ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. In het rooster registreren we de werktijden van de pedagogisch medewerkers, dit rooster is inzichtelijk op de locatie. Als er een hele dag opvang is (bijvoorbeeld tijdens vakantieopvang), dan geldt de 3uursregeling. Er kunnen dan ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. In het rooster registreren we de werk- en pauzetijden, dit rooster is inzichtelijk op de locatie. 3 uursregeling tijdens schoolvakanties of studiedagen Op de dagen dat wij met 2 pedagogisch medewerkers werken zijn de tijden als volgt; Diensten PM-er 1 7:00 - 17:00 PM-er 2 9:00 – 18:00

BKR verwachte afwijktijden 8:00 - 9:00 13:15 - 14:15 17:00 - 18:00 Totaal:

Totaal aantal uren 0,5 uur 1 uur 1 uur 2,5 uur

21 Op de dagen dat wij met 3 pedagogisch medewerkers werken zijn de tijden als volgt; Diensten PM-er 1 7:00 - 16:30 PM-er 2 8:30 - 17:30 PM-er 3 9:00 – 18:00

BKR verwachte afwijktijden 8:00 - 8:30 13:15 - 14:15 17:30 - 18:00 Totaal:

Totaal aantal uren 0,5 uur 1 uur 0,5 uur 2 uur

Achterwachtregeling Volgens de wet- en regelgeving mag er gewerkt worden met een achterwacht in de situatie dat er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op de locatie en de BKR niet wordt overschreden. Op welke manier de. achterwacht geregeld is op de locatie, is opgenomen in het protocol vier-ogenprincipe. Beroepskracht-kind-ratio (BKR) Om te bepalen of er voldoende beroepskrachten worden ingezet op het feitelijk aantal aanwezige kinderen, wordt gebruik gemaakt van 1ratio.nl. Dit rekenmiddel is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW in samenwerking met de convenantpartijen Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK, GGD Nederland en VNG. Voertaal Op de buitenschoolse opvang is de voertaal Nederlands. Ziekte Als een van de vaste pedagogisch medewerkers ziek is komt er een inval op de groep. LIEF heeft een aantal gediplomeerde invallers. Mochten de invallers, om wat voor reden dan ook, niet kunnen wordt het opgelost met pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf LIEF. Beroepsgeheim LIEF werkt met een beroepsgeheim. Dit is om de privacy van het kind en ouder veilig te stellen. Afspraken die gelden voor het beroepsgeheim: De werknemer is verplicht informatie vanuit zijn functie geheim te houden voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt, of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Onverminderd wettelijke bepalingen die op de werkgever rusten, is de werkgever verplicht tegenover derden informatie over individuele werknemers geheim te houden, tenzij de individuele werknemer voor openbaarmaking schriftelijk toestemming heeft gegeven.

22

Privacy Alle gegevens van de kinderen en hun gezin die in ons bezit zijn, worden zorgvuldig bewaard. Alleen de pedagogische medewerksters hebben inzage in deze stukken. Zonder toestemming van ouders verstrekken wij geen informatie door. Regels Deze regels zien erop toe dat wij als organisatie kinderen op een veilige manier opvangen. Wij doen dit door te werken volgens de volgende regels: • • • • • • •

Wij werken volgens de vastgestelde normen omtrent leidster-kind-ratio. Er zijn altijd minimaal 2 volwassenen aanwezig in een gebouw waar de kinderen opgevangen worden. Wij hebben personeel wat minimaal aan de beroepskwalificaties zoals vastgesteld in de geldende CAO voldoet. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en staan in geschreven bij het Personen Register Kinderopvang Voor nieuwe medewerkers geldt, dat wij referenties kunnen vragen en dat de VOG binnen moet zijn voor aanvang van de werkzaamheden. Wij hebben een klachtenregeling voor ouders en oudercommissies. Onze ruimtes waar kinderen verblijven zijn voorzien van ramen.

23

Mentor kinderen en observeren Mentor kinderen Ieder kind heeft bij de start op de BSO een mentor toegewezen gekregen. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De mentor bespreekt regelmatig tijdens bijvoorbeeld de haal en brengmomenten de ontwikkeling van het kind met de ouders. Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. De ouders worden tijdens het intakegesprek op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders). De mentor en het observeren van kinderen De pedagogisch medewerker observeert kinderen zowel individueel als in groepsverband om hen beter te leren begrijpen, adequaat op hun behoeftes, mogelijkheden en beperkingen in te kunnen spelen en activiteiten te kiezen die hierbij aansluiten. Daarbij worden het welbevinden en de ontwikkeling van het individuele kind én het groep functioneren gevolgd. Elk kind heeft bij de start een mentor toegewezen gekregen. Dit is een vaste pedagogisch medewerker en ouders weten wie dit is, weten wie hun aanspreekpunt is. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind a.d.h.v. ontwikkellijsten die ieder jaar wordt ingevuld. Ontwikkeling van het kind Tijdens de opvangperiode kunnen er zorgen ontstaan over het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Deze zorgen worden door ons altijd met ouders besproken zodat er samen gekeken kan worden wat een kind nodig heeft aan begeleiding. Wij werken samen met lokale opvoedinstanties (bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en wijkteams) die we in samenspraak met ouders kunnen inschakelen om met ons mee te kijken. Als de benodigde begeleiding de kennis en kunde van onze medewerkers te boven gaat, zullen wij met hulp van deze instanties ouders zo goed mogelijk doorverwijzen naar alternatieve vormen van opvang of begeleiding Oudercontacten Wij hechten groot belang aan een goed contact met ouders en streven ernaar om door ouders gezien te worden als partners in de opvoeding. Voor het welbevinden van kinderen is het belangrijk dat ook ouders zich bij ons thuis én gehoord voelen, zodat de verschillende leefwerelden van het kind (thuis en op de kinderopvang) met elkaar verbonden worden. Daarom organiseren wij vaste momenten waarop wij met ouders in gesprek gaan over opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. Denk hierbij aan de haal- en brengmomenten, overgangsgesprekken, observatiegesprekken en nieuwsbrieven.

24

Veiligheid en gezondheid Veiligheid- en gezondheidsbeleid Wij vullen elk jaar een risico-inventarisatieveiligheid en gezondheid in. Deze wordt verwerkt in het veiligheid- en gezondheidsbeleid. GGD komt ieder jaar steekproefsgewijs onze locatie inspecteren. Het inspectierapport staat vermeld op de website en is in te zien op de locatie van LIEF. Hygiëne en veiligheid Bij LIEF wordt gewerkt met diverse hygiëneprotocollen. Zo is er een protocol rondom hygiëne, veiligheid en gezondheid, er is een veiligheids- en gezondheidsbeleid en diverse schoonmaakschema’s. Ook wordt er een veiligheidsprotocol gehanteerd. Alle protocollen zijn inzichtelijk op de groepen. Om zo goed mogelijk toe te zien op de hygiëne en veiligheid op onze locatie wordt door de pedagogisch medewerkers van elke ruimte een risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid gemaakt. We gaan dan na welke mogelijke gevaren en risico’s er voor een kind in een ruimte zijn. Bij constatering van gevaren en risico’s worden maatregelen genomen. Er worden bijvoorbeeld regels ingesteld, werkafspraken gemaakt of aanpassingen in de gebouwen gedaan. GGD Op 1 januari 2005 werd de Wet Kinderopvang ingevoerd. De wet eist dat verantwoorde kinderopvang geleverd wordt door kindercentra. Hiertoe zijn in de wet minimale kwaliteitseisen geformuleerd. Met invoering van wijzigingen vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) vanaf 2018 worden kwaliteit en verantwoorde kinderopvang verder nagestreefd. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en het handhaven van de kwaliteit. Door de gemeente aangewezen toezichthouders van de GGD voeren in opdracht van de gemeenten het toezicht uit, maar de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de kinderopvang ligt bij de kindercentra zelf. Voor het toezicht door de GGD zijn landelijke ‘Beleidsregels werkwijze toezichthouder’ opgesteld. Een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang wordt volledig geïnspecteerd (reguliere inspectie) of kan te maken krijgen met een inspectie op kernzaken. Een inspectie op kernzaken wordt uitgevoerd wanneer het kindercentrum in het jaar voorafgaand (grotendeels) voldeed aan de regels van de Wet Kinderopvang en altijd in overleg met de verantwoordelijke gemeente. Naar aanleiding van een inspectie wordt door de toezichthouder van de GGD een inspectierapport opgesteld. Deze inspectierapporten zijn inzichtelijk op onze website.

25

Huisregels van Buitenschoolse Opvang LIEF Huisregels van Buitenschoolse Opvang LIEF • • • • • • • • • • • • •

Roken is zowel in het pand als buiten op het terrein Buitenschoolse Opvang LIEF verboden. Auto’s dienen netjes op het parkeerterrein te worden geparkeerd. Fietsen dienen netjes langs de muur neergezet te worden. Kinderen mogen binnen niet rennen. Als de ouder(s) aanwezig is, is die verantwoordelijk voor het kind. Schreeuwen, schelden, slaan, spugen, pesten en bijten wordt niet getolereerd. Eten en drinken gebeurt alleen zittend aan tafel. Ouders geven tijdig gewijzigde haal- en brengtijden door aan de pedagogisch medewerkers. Als iemand anders dan de ouders het kind ophaalt, dient deze persoon zich te legitimeren. De ouders hebben in dat geval toestemming gegeven en geven vooraf de naam van diegene die het kind komt ophalen door. Kinderen kunnen alleen gehaald worden door volwassen (vanaf 18 jaar). Er wordt respectvol met de materialen en met elkaar omgegaan. Kinderen nemen zelf geen snoep of andere voedingsmiddelen mee zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt met de pedagogische medewerkster. De kinderen krijgen voldoende bij ons. Na het spelen wordt er met zijn allen opgeruimd.

26

Nawoord In dit pedagogisch beleid hebben wij omschreven wat onze visie is op kinderopvang en hoe deze is uitgewerkt in pedagogische doelen. Vervolgens hebben we aangegeven hoe wij die doelen willen bereiken, waarbij de pedagogisch medewerkers een essentiële rol vervullen. Ook hechten wij veel waarde aan het contact en de samenwerking met ouders. Wij beiden houden ons immers bezig met de opvoeding en verzorging van het kind. Dit leidt tot een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.