Přední osobnosti moderních českých dějin. LS 6 hodin SK Vyučující: Doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc


1 Kombinované studium učitelství pro 1. st. ZŠ a vychovatelství pro speciální zařízení Předmět...
Author:  Kristýna Novotná

0 downloads 12 Views 111KB Size

Recommend Documents


No documents


Kombinované studium učitelství pro 1. st. ZŠ a vychovatelství pro speciální zařízení

Předmět: Kapitoly ze starších českých dějin – ZS – 6 hodin SK Přední osobnosti moderních českých dějin – LS – 6 hodin SK

Vyučující: Doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc.

1

I. část:

Pokyny ke studiu

Cílem obou disciplín zařazených do učebního plánu studia učitelství pro 1. st. ZŠ a studia vychovatelství se speciální pedagogikou je navázání na středoškolské učivo dějepisu a prohloubení vědomostí posluchačů především v oblasti historie naší vlasti. Zároveň jde však také zejména v případě studujících, kteří absolvovali základní resp. též střední školu v letech totalitního režimu, o odstranění často stále ještě se vyskytující jednostranné ideové orientace a z ní plynoucích deformačních tendencí a soudů, pro marxistickou interpretaci dějin a jejich výchovné poslání příznačných. Tak je tomu např. u svatováclavské tradice a tradice ostatních českých světců, husitské revoluce, jejího ohlasu a tradice, barokního období pobělohorského, leckdy stále chápaného jako doba „temna“, česko-německých kontaktů ve středověku a na počátku novověku. Pokud jde o dějiny 19. a 20. st., jeví se mj. i s ohledem na soudobé problémy v řadě zemí jako nezbytné věnovat patřičnou pozornost vzniku a rychle se šířícím projevům nacionalismu, rasismu, šovinismu a totalitarismu se všemi jejich negativními a odsouzeníhodnými důsledky. Patřičně vyzdvihnout a ocenit naopak třeba úsilí propagátorů, tvůrců a obhájců demokratických pořádků. Zvýšený důraz nutno při vlastním studiu rovněž položit na dějiny příslušného regionu, v němž posluchači již t.č. jako učitelé působí či v dohledné době působit budou. Poznatků z oblasti regionální historie, vhodně začleněných do celkového dějinného kontextu, pak třeba maximálně využívat již v hodinách prvouky a zejména vlastivědy i při nejrůznějších vzdělávacích a výchovných akcích mimo rámec vlastního vyučování. Jakkoli tedy jde, jak patrno, zejména o problematiku dějin Českých zemí, nutno ovšem jejich historický vývoj neustále začleňovat do středoevropského a vůbec obecného dějinného rámce. Sám tradičně užívaný termín Národní dějiny totiž již dnes a tím spíše v dohledné budoucnosti ztrácí na své obsažnosti a výstižnosti. V posledním desetiletí minulého století bylo vydáno nemálo vhodných studijních materiálů, z nichž lze s ohledem na poslání studovaného předmětu upozornit zejména na Dějiny zemí Koruny české I, II. Praha 1992 (a několik dalších vydání tohoto dvousvazkového díla), pro zopakování středoškolského učiva pak zvláště učebnice České dějiny I a České dějiny II (další bibliografické údaje viz oddíl Základní studijní literatura). Předností obou zmíněných středoškolských učebnic jsou mj. četná doporučení na příslušnou, poměrně snadno dostupnou odbornou literaturu, dále pak nadhození řady podnětných otázek, které nutí k zamyšlení nad zásadními problémy příslušné etapy vývoje naší historie a z ní plynoucích poučení pro současnost i budoucnost. Obě uvedené učebnice obsahují též vhodný obrazový materiál, nechybějí ani krátké ilustrativní citace z historických dokumentů, jimiž možno studovaná témata a problémy názorně doložit. Detailnější svědectví lze pak získat v souboru historických textů, které i s doprovodnými komentáři připravili k vydání pracovníci Historického ústavu ČSAV (dnes AV ČR): České a československé dějiny III. Dokumenty a materiály. Praha 1992 (viz rovněž oddíl Základní studijní literatura). Některé z těchto materiálů jsou konečně přetištěny ve II. části, tj. Čítance historických textů, tohoto elaborátu. Připojeny k nim jsou také studijní úkoly, které z nich vyplývají. Jako nanejvýš užitečné se jeví studujícím se vší naléhavostí doporučit pokud možno pravidelné sledování kulturně historické revue Dějiny a současnost a časopisu Historický obzor, orientovaný na pomoc učitelům dějepisu a popularizaci historie. Oba dvouměsíčníky přinášejí řadu zajímavých

2

článků, esejí, glos i zpráv zdaleka ne pouze ryze historického charakteru, ale věnované též současnému kulturnímu a společenskému dění, včetně informací o nových knihách a zkušenostech pedagogů všech stupňů škol. Stranou pozornosti rozhodně nelze ponechat též publikace určené především dětským čtenářům. Zejména práce vydávané v edici Dějiny v obrazech (seznam některých titulů viz oddíl Základní studijní literatura), psané živým, plastickým stylem a vybavené též bohatým a působivým obrazovým materiálem, se mohou stát nejen vhodnou a vítanou pomůckou při vlastním vyučování, ale přirozeně též neméně vhodnou doplňkovou četbou. Efektivní práce s alternativními učebnicemi Vlastivědy pro 4. a 5. ročník ZŠ pak samozřejmě předpokládá jejich bezpečnou znalost a orientaci v nich. Stejný akcent nutno položit rovněž na využívání atlasů dějin. Zejména studium regionálních dějin by ovšem rovněž mělo vzbudit zájem o práci vlastivědného badatele. Jako velmi potřebné se proto jeví seznámit posluchače alespoň se základními postupy, metodami a technikami historikovy práce. Lze v tomto směru nejen upozornit, ale též pokusit se navázat na vskutku bohatou a nadmíru záslužnou drobnou badatelskou činnost již mnoha generací učitelů, kteří významným událostem, osobnostem, památkovým objektům apod. v jejich regionu věnovali vskutku značné a především žádoucí výsledky přinášející úsilí. Základní informace o vlastivědné práci lze spolu s bližším objasněním podstaty a významu historické vlastivědy a regionalistiky, přehledem pomocných věd historických a výkladem o poslání i organizaci archivnictví, muzejnictví, památkové péče, kronikářství mj. získat in: Kocourek, L. Historická vlastivěda. Úvod do studia. Ústí n.L.: PF UJEP, 1998. Především právě při studiu regionálních dějin je nezbytné navázat, příp. prohloubit kontakty s archiváři, muzeology, správci památkových objektů, knihovníky, kronikáři apod. v příslušném regionu. Spolupráce s nimi a bližší poznání jejich pracovišť možno pak využívat nejen při vlastivědných vycházkách, exkurzích i samém vyučovacím procesu, ale též pro získání co nejširších vlastních poznatků z oblasti dějin regionu. Regionální časopisy, bulletiny, sborníky, monografie i ostatní publikace uložené v knihovnách těchto pracovišť budou konečně jistě představovat základní výchozí literaturu při zpracovávání seminárních prací jako důležité součásti přípravy posluchačů na studijním plánem stanovené zápočty i soubornou zkoušku. Při vlastním zpracovávání této seminární práce třeba respektovat jistá pravidla, obvyklé postupy a uzance. Nezbytný poznámkový aparát, seznam použité literatury a pramenů nutno psát podle normy, která ovšem bývá bohužel i v tiskem vydaných dílech leckdy porušována a nedodržována. Proto alespoň některé základní informace:

3

Pokyny k seminárním pracím z regionálních dějin I., II. 1/ Titulní stránka – viz ukázka Obsah ad I/ 1) Sestavit abecední seznam hlavních vědeckých, populárně vědeckých, příp. též beletristických děl o dějinách zvoleného regionu. 2) Bibliografické údaje uvést podle platné normy. 3) Prostudovat alespoň 3 z těchto prací a formou vždy minimálně jednostránkové zprávy nastínit a charakterizovat obsah a vyjádřit osobní hodnotící stanovisko ke kvalitě (úrovni) jeho zpracování. 4) Respektovat písařskou normu: normostrana = 30 řádků po 60 úhozech. Termín odevzdání práce: 15. prosinec! ad II/ 2/ Osnova: Úvod – cíl, poslání, zdůvodnění volby tématu (osobní vztah), problémy při jeho zpracovávání, zhodnocení použité literatury a pramenů. I. kap. – stručný nástin dějin regionu – asi 2-3 stránky s odkazy na doporučenou literaturu, v níž lze získat bližší informace. II. kap. – hlavní část: událost, osobnost, objekt, pověst, návštěva muzea, památníku apod. Závěr – shrnutí + možnosti využití při pedagogické práci. Slovníček použitých pojmů? Poznámky ke kap. I. a II. (pokud nebudou uvedeny dole pod čarou na příslušné stránce) – viz ukázka. Použitá literatura a prameny – viz ukázka Seznam příloh Přílohy – číslovány římskými číslicemi Termín odevzdání práce: 1. SK v letním semestru Doporučená tematika: - archeologické nálezy v mém regionu, - zajímavý historický objekt v mém regionu (hrad, zámek, muzea, památníky aj.), - zajímavá událost v historii mého regionu (bitva, povstání, stávky apod.), - můj region v době husitské, - 28. říjen 1918 v mém regionu, - spolkový život v mém regionu, - můj region v době nacistické okupace, - 8. květen 1945 v mém regionu, - významná osobnost v historii mého regionu (rodák, působení), - výchovné využití regionálních pověstí - můj region v historické beletrii

4

Titulní stránka

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM STUDIUM UČITELSTVÍ PRO I. STUPEŇ ZŠ (A SPECIÁLNÍ ŠKOLY) STUDIUM VYCHOVATELSTVÍ PRO SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ KATEDRA PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

SEMINÁRNÍ PRÁCE Z REGIONÁLNÍCH DĚJIN

I.

Základní literatura k dějinám …….

II.

NÁZEV

ÚSTÍ NAD LABEM

DATUM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ 2. ROČNÍK, … SKUPINA

5

Program jednotlivých skupinových konzultací a studijní úkoly: A/ Zimní semestr I. SK: 1) Informace o podstatě a poslání historické vlastivědy. 2) Zadání seminárních prací, stručné poučení o základních metodách a technice práce vlastivědného badatele – blíže viz přiložené pokyny. 3) Komentář k seznamu základní studijní literatury, studijním úkolům v Čítance a okruhům k souborné zkoušce 4) Základní poučení o pomocných vědách historických 5) Studijní úkol: a) Připravte objasnění pojmů a zařaďte jejich obsah a smysl do historického kontextu: feudum, druhy feudální renty, lokátor, dominikál, rustikál, emfyteuze, odúmrť, autarkie, investitura, desátek, celibát, poddanství, nevolnictví, interdikt, charisma, reluice, regál, naturální hospodářství, seniorát, primogenitura, učení o trojím lidu, kurfiřt, kanonizace, beatifikace, konfirmace, berní rula, inkolát, kompaktáta, dvojvěří, transsubstanciace, zřízení zemské, dvojpolní – trojpolní – střídavý systém, utrakvismus, rychtář, purkmistr, konšel, hereze, kolonizace, země Koruny české b) Zpracujte esejistickou formou následující témata: Pověst jako historický pramen? Svatováclavská tradice a tradice ostatních českých světců v minulosti a současnosti. Přemyslovští vladaři a Německá říše. Vladařský profil čtyř Lucemburků. Náboženská, národní a sociální složka husitské tradice. Husité a Evropa. Náboženské poměry v Českých zemích v době předbělohorských Habsburků. Rudolfinská Praha. Doba pobělohorská = doba “temna” ? Tradice Vánoc. II. SK: 1) Beseda o tématech seminárních prací a problémech při jejich zpracování 2) Diskuse k obsahu pojmů zadaných na I. SK. 3) Postup při práci s historickou mapou – ilustrace na příkladě map: a) České země v pravěku. b) Slované a první státní útvary v našich zemích. c) České země ve 13. a 14. století. d) Hospodářské poměry Českých zemí v 15. a 16. st. 4) Studijní úkol: Připravte objasnění pojmů či názvů a zařaďte jejich obsah a smysl do historického kontextu: národní obrození, panslavismus, pangermanismus, zemský patriotismus, liberalismus, austroslavismus, socialismus, průmyslové revoluce, rakouský konstitucionalismus, svatodušní bouře, dualismus, punktace, I., II., III. Internacionála, Deutschböhmen, Sudety, Mafie

6

B/ Letní semestr III. 1) 2) 3) 4) 5)

SK: Zápočty za zimní semestr. Odevzdání seminárních prací č. II. Diskuse k pojmům zadaným na II. SK. Práce s historickými mapami a texty z 19. st. Studijní úkol: Objasněte následující pojmy či názvy a zařaďte jejich obsah do historického kontextu: a) čechoslovakismus, čsl. legie, 28. říjen 1918, appeasement, Mnichov, genocida, holocaust, demokracie a totalita (srovnání), Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Sudetská župa, “podivná válka”, “ÚVOD”, Košický vládní program, vlasovci, 8. květen 1945, únor 1948, Pražské jaro 1968, tzv. normalizace, Charta 77, sametová revoluce. b) Zpracujte esejistickou formou následující témata: Osvícenský, metternichovský, bachovský absolutismus (srovnání). Fr. Palacký, historik a politik. J. E. Purkyně. Tyršův Sokol. T. G. M. Charakter 1. ČSR. Odsun, nebo vyhnání ? Otazníky kolem dr. E. Beneše. Srovnání roku 1968 a 1989. Tradice Velikonoc.

IV. SK: 1) Hodnocení seminárních prací. 2) Diskuse k tématům zadaným na III. SK. 3) Práce s historickými mapami, texty a statistickými údaji z 20. století. 4) Beseda k problémům dějin naší vlasti jako celku. 5) Organizační příprava souborné zkoušky.

7

Základní studijní literatura: Dějiny zemí Koruny české I, II. Praha, 1992. HORA, P. Toulky českou minulostí. 1.-10. díl, Praha, 2004. BENEŠ, ZD.; PETRÁŇ, J. České dějiny I. Praha, 1997. KVAČEK, R. České dějiny II. Praha, 1997. KOCOUREK, L. Historická vlastivěda. Ústí nad Labem, 1998. MENCL, V. a kol. Křižovatky 20. století. Praha, 1990. HARNA, J. a kol. České a československé dějiny III. Dokumenty a materiály. Praha, 1992. Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách. Praha, 2001. VYKOUPIL, L. Slovník českých dějin. Brno, 2000. KURAL, V. ; RADVANOVSKÝ, Z. a kol. „Sudety“ pod hákovým křížem. Ústí n.L., 2002. TIGRID, P. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha, 1990. KAPLAN, K. ; KOSATÍK, P. Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl, 2004. Češi na cestě stoletím. Český Těšín, 2001. Odborné časopisy, zvl. Dějiny a současnost, Historický obzor, event. ČCH a Slovo k historii. Regionální historické sborníky a další publikace. Učebnice Vlastivědy pro 4. a 5. ročník ZŠ. Atlas českých a československých dějin.

Literatura pro práci s dětmi: Dějiny v obrazech – Albatros, nakladatelství pro děti a mládež v Praze. (publikace byly vesměs vydány v posledním desetiletí minulého století): MANDELOVÁ, H. Na úsvitu českých dějin. BÍGL, ZD. České země za posledních Přemyslovců. MANDELOVÁ, H. České země za vlády Lucemburků. KLUČINA, P. České země v době husitské. KLUČINA, P. České země za Jiřího z Poděbrad a Jagellovců. KUBŮ, N. České země v době renesance. LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době baroka. LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době osvícenství. LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době obrození. EFMERTOVÁ, M. České země 1848-1918. AUGUSTA, P.; HONZÁK, FR. Československo – 1918-1938. AUGUSTA, P.; HONZÁK, FR. Československo – 1938-1945. AUGUSTA, P.; HONZÁK, FR. Československo – 1946-1992. Publikace vydané v edici Dějiny trochu jinak – 10 svazků.

8

Okruhy ke zkoušce: 1. Naše země v pravěku 2. Slovanské osídlení naší vlasti 3. Staré pověsti české jako historický pramen 4. Velkomoravská říše 5. Český přemyslovský stát v raném středověku 6. Čeští světci 7. Období posledních Přemyslovců 8. Století Lucemburků 9. Školství a kultura v raném a vrcholném středověku 10. Husitství 11. Stavovský stát za Jagellovců 12. České země v době renesance a humanismu 13. Čechy po Bílé hoře 14. Severní Čechy ve století manufaktur 15. Osvícenský absolutismus 16. Průmyslová revoluce v českých zemích 17. Národní obrození 18. Metternichovský a bachovský absolutismus 19. Rok 1848/49 v českých zemích 20. Ústavní vývoj habsburské říše 21. Rozmach českého spol. života v 60.-70. letech 19. stol. 22. Česká politika na přelomu 19. a 20. století 23. České dělnické hnutí do 1. světové války 24. Hospodářský vývoj českých zemí na přelomu 19. a 20. st. 25. TGM 26. Vznik a vývoj hlavních politických stran v naší zemi 27. Vznik ČSR 28. Hospodářské a sociální problémy 1. ČSR 29. Československá zahraniční politika 30. Dělnické hnutí v ČSR mezi dvěma světovými válkami 31. Politický systém a život v 1. ČSR 32. Češi a Slováci ve společném státě 33. Češi a Němci v ČSR 34. Mnichovanská politika západních velmocí 35. Zánik ČSR, 2. republika 36. Válečné cíle hitlerovského Německa 37. Formy a metody nacistické okupace Československa 38. Vliv nacistické okupace na československé hospodářství 39. Odboj Čechů a Slováků za druhé světové války 40. Česká menšina v okupovaném pohraničí v letech 1938-1945 41. ČSR v letech 1945-1948 42. Československo v letech 50. a 60. 43. Rok 1968 a léta tzv. normalizace 44. Listopad 1989 a soudobé problémy ČR 45. Přehled hlavních stylů, proudů a směrů v dějinách našeho umění a kultury do pol. 19. stol. 46. Úloha tradic v našich dějinách 47. Česká kultura a umění ve 2. pol. 19. a ve 20. stol. 48. Pomocné vědy historické 49. Historická vlastivěda na 1. st. ZŠ 50. Regionalistika na 1. st. ZŠ 51. Z kulturních památek staré i novější Prahy 52. Periodizace dějin

9

Čítanka historických textů Obsahem jsou, jak již konečně bylo uvedeno, vybrané historické texty vztahující se ke klíčovým problémům a otázkám jednotlivých etap dějinného vývoje našich zemí. Posláním této „malé historické čítanky“ je předložit studujícím autentický, ovšem jazykově přístupný pramenný materiál, editory výstižně uvedený a opatřený vysvětlujícími poznámkami. Připojeny jsou studijní úkoly, vyplývající z obsahu příslušné ukázky. Řádné splnění těchto studijních úkolů bezprostředně koresponduje s otázkami zápočtového testu, na které budou studující na závěr kurzu písemně odpovídat.

Přehled studijních úkolů: Úkol: Vyložte podstatu křesťanství a poslání, které christianizace našich zemí měla. Úkol: Doplňte na základě obsahu citované ukázky své informace o životě starých Slovanů v době formování českého státu. Úkol: Charakterizujte zahraniční politiku posledních Přemyslovců a objasněte příčiny tažení Václava III. do Polska. Úkol: Srovnejte na základě obsahu obou citovaných textů vladařský profil „otce a syna“ Úkol: Využijte citovaného textu při charakteristice M. Jana Husa. Úkol: Objasněte podstatu husitského programu. Úkol: Vyzdvihněte mírový projekt Jiřího z Poděbrad jako základ pozdějších mírových snah. Úkol: Posuďte, zda Ferdinand I. a jeho nástupci vskutku vládli ve smyslu obsahu citované přísahy. Úkol: Uveďte další důležité články citovaného Obnoveného zřízení zemského. Úkol: Zamyslete se nad důsledky, které měla realizace jednotlivých článků citovaného patentu. Úkol: Porovnejte Havlíčkovo stanovisko s předchozími představami obrozenců, zvl. s myšlenkou slovanské vzájemnosti. Úkol: Seznamte se podrobněji s osobností Františka Palackého. Úkol: Věnujte zvýšenou pozornost složitému procesu přechodu od panovnického absolutismu k ústavnímu životu v habsburské říši. Úkol: Vyložte program české politické reprezentace ve druhé polovině 19. st. Úkol: Zaujměte stanovisko k Masarykovu „realismu“. Úkol: Vysvětlete a zhodnoťte podstatu a poslání čechoslovakismu, zjistěte politickou příslušnost „mužů 28. října“. Úkol: Charakterizujte situaci a problémy 1. ČSR v prvém desetiletí její existence. Úkol: Zamyslete se nad Masarykovým v mnohém nadčasovém pojetí demokracie. Úkol: Zhodnoťte postavení Němců v 1. ČSR a vyústění česko-německých třenic v roce 1938. Úkol: Posuďte důsledky realizace jednotlivých článků citovaného vládního programu, který se stal základem poválečného vývoje naší vlasti. Úkol: Seznamte se s průběhem a výsledky nejznámějších procesů, jako byl proces s M. Horákovou a jejími údajnými společníky, katolickými intelektuály, R. Slánským a dalšími komunistickými funkcionáři. Úkol: Porovnejte program „jara 1968“ se situací v období tzv. normalizace. Úkol: Prostudujte další materiály k 17. listopadu 1989 a následným událostem, které se staly odrazovým můstkem k obnově demokratických pořádků v naší vlasti.

10

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.