Přehled poradních orgánů HL v II. pol Funkční a jmenovité složení


1 Přehled poradních orgánů HL v II. pol Funkční a jmenovité složení Rada ředitele Předsedající: ředit...

0 downloads 8 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Přehled poradních orgánů HL v II. pol. 2017 Funkční a jmenovité složení

Rada ředitele Předsedající: Členové:

ředitel léčebny ekonomický náměstek náměstek HTS náměstek pro zdravotní péči náměstek pro ošetřovatelství náměstek pro rehabilitaci náměstek personálního oddělení vedoucí právního referátu interní auditor

- MUDr.Volejník Václav, CSc. - Ing. Ditrichová Jarmila - Ing. Půža Jiří - MUDr. Klapalová Alena - Zavoralová Jaroslava - Vopařilová Ludmila - Ing. Tefrová Bohumila - Mgr. Mračnová Markéta - Bc. Dagmar Voralová

Porada vedení Předsedající: Členové:

ředitel léčebny ekonomický náměstek náměstek HTS náměstek pro zdravotní péči náměstek pro ošetřovatelství náměstek pro rehabilitaci náměstek personálního oddělení primář Rehabilitace I primář Rehabilitace II primář Rehabilitace III primář Rehabilitace IV primář Rehabilitace V staniční sestra pav. F vedoucí rehabilitace I vedoucí rehabilitace II vedoucí rehabilitace III vedoucí rehabilitace IV vedoucí rehabilitace V vedoucí ergoterapie zást. N RHB pro dospělé vedoucí právního referátu právník referent kultury a propagace interní auditor analytik ekonomického úseku vedoucí technického odboru vedoucí provozního odboru vedoucí obchodního odboru vedoucí odboru zdrav. pojišťoven vedoucí finančního odboru vedoucí IT vedoucí KCE technik BOZP, PO, CO vedoucí odboru výživy a stravování vedoucí odd. ortopedické protetiky investiční technik

- MUDr.Volejník Václav, CSc. - Ing. Ditrichová Jarmila - Ing. Půža Jiří - MUDr. Klapalová Alena - Zavoralová Jaroslava - Vopařilová Ludmila - Ing. Tefrová Bohumila - MUDr. Brom František - MUDr. Laurová Tatiana - MUDr. Šalamon Pavol - MUDr. Remeš Pavel - MUDr. Šuglová Lenka - Šlechtová Lydie - Stoklasová Romana - Červinková Romana - Štolhofová Dana - Drbalová Charlotte - Mgr. Teplá Petra - Kaláb Vladimír - Bc. Chmelíková Petra - Mgr. Mračnová Markéta - JUDr. Chudoba Miroslav - Zavřelová Jana - Bc. Voralová Dagmar - Filipiová Martina - Doležal Zdeněk - Mlynář Miloš - Ing. Vostřelová Michaela - Lacmanová Dana - Lebedová Dagmar - Ing. Vodvárka Pavel - Mgr. Pinkasová Svatava - Zoulík Martin - Vávrová Ivana - Ročňová Jitka - Ing. Tesař Petr

vrchní sestra pav. I, B vrchní sestra pav. C vrchní sestra pav. G, D, SRJ vrchní sestra pav. E, M vrchní sestra pav. K, V

- Vostřelová Jarmila - Macáková Jolana - Hladká Marie - Kusá Jana - Kerhartová Alena

Likvidační komise LK pro likvidaci prádla: Předseda: Členové:

referent OTE švadlena skladnice vedoucí prádelny

- Burešová Lenka - Zemanová Marie - Pekhartová Michaela - Dvořáková Marie

Likvidační komise pro likvidaci DHM, DDHM, drobného hmotného majetku nebo nehmotného majetku Předseda: V PRO - Mlynář Miloš Členové: referent OTE - Burešová Lenka referent TO - Peterková Danuše mistr údržby - Bulva Pavel mistr el. údržby - Zídko Martin

Skartační komise Předseda: Členové:

archivář vedoucí finančního oddělení sekretářka ředitelství zaměstnanec CSP

- Obolecký Tomáš - Lebedová Dagmar - Ing. Kučerová Michaela - Ondráčková Pavlína

Škodní komise Předseda: Tajemník: Členové:

N EÚ V FO PRAV N Oš V PRO referent OTE T BOZP, PO, CO

- Ing. Ditrichová Jarmila - Lebedová Dagmar - JUDr. Chudoba Miroslav - Zavoralová Jaroslava - Mlynář Miloš - Burešová Lenka - Zoulík Martin

Inventarizační komise Předseda:

N EÚ referent OTE N Oš PRAV V PRO V FO T BOZP, PO, CO

- Ing. Ditrichová Jarmila - Burešová Lenka - Zavoralová Jaroslava - JUDr. Chudoba Miroslav - Mlynář Miloš - Lebedová Dagmar - Zoulík Martin

Rada pro kvalitu Předseda: Členové:

MK RKI lékař

V OVS T BOZP, PO, CO

- Zavoralová Jaroslava - Ročňová Jitka - MUDr. Šuglová Lenka - MUDr. Šalamon Pavol - MUDr. Brom František - Vávrová Ivana - Zoulík Martin

V PRO IA Ergoterapeut Staniční sestra

- Mlynář Miloš - Bc. Voralová Dagmar - Bc. Matoušová Štěpánka - Kopecká Dana

Rada pro jakost Předseda: Tajemník: Členové:

N HTS RKI N ZP N EÚ lékař OPT určený ortotik-protetik manager kvality HL

- Ing. Půža Jiří - Ročňová Jitka - MUDr. Klapalová Alena - Ing. Ditrichová Jarmila - MUDr. Beran Ivo - Dračka Petr - Zavoralová Jaroslava

Komise pro šetření nahlášených nežádoucích událostí Předseda: Členové:

N Oš/MK určený lékař T BOZP, PO, CO V TO asistentka ředitelství

- Zavoralová Jaroslava - MUDr. Vlačihová Tamara - Zoulík Martin - Doležal Zdeněk - Ing. Kučerová Michaela

Komise pro působení vnějších vlivů na elektrická zařízení Předseda: Členové:

V TO T BOZP, PO, CO mistr el. údržby

- Doležal Zdeněk - Zoulík Martin - Zídko Martin

Stravovací komise Předseda: Členové:

ústavní dietolog pro oblast výživy dospělých pacientů - MUDr. Šalamon Pavol ústavní dietolog pro oblast výživy dětských pacientů - prim. Šuglová Lenka ředitel léčebny - MUDr. Volejník Václav, CSc. N ZP - MUDr. Klapalová Alena N Oš - Zavoralová Jaroslava zástupce N Oš - Jarmila Vostřelová V OVS/nutriční terapeut - Vávrová Ivana

Etická komise Předseda: Tajemník: Členové:

N ZP N RHB V PER V PRAV ombudsman zástupce N Oš

- MUDr. Klapalová Alena - Ludmila Vopařilová - Ing. Tefrová Bohuslava - Mgr. Markéta Mračnová - Mgr. Gieslerová Šárka - Jarmila Vostřelová

Komise pro Hamzův park a arboretum Předseda: Členové:

V PRO vedoucí parkové údržby ref. PR, propagace a kultury V TO N HTS

- Mlynář Miloš - Sommer Jiří - Zavřelová Jana, Dis. - Doležal Zdeněk - Ing. Půža Jiří

Komise pro řízení rizik Předseda: Tajemník: Členové:

ředitel IA RKI PRAV T BOZP, PO, CO N Oš N RHB

- MUDr. Volejník Václav, CSc. - Bc. Voralová Dagmar - Ročňová Jitka - JUDr. Chudoba Miroslav - Zoulík Martin - Zavoralová Jaroslava - Vopařilová Ludmila

Léková komise Předseda: Tajemník:

Použité zkratky: N EÚ V FO V PRAV N Oš V PRO OTE T BOZP, PO, CO TO CSP PVK PVJ N ZP M RHB N HTS OPT HPA PR

prim. Rehabilitace I prim. Rehabilitace IV prim. Rehabilitace III prim. Rehabilitace V

- MUDr. Brom František (zástup MUDr. Šalamon Pavol) - MUDr. Remeš Pavel - MUDr. Šalamon Pavol - MUDr. Šuglová Lenka

lékař

- MUDr. Ludvíková Miroslava

lékař

- MUDr. Beran Ivo

- náměstek ekonomického útvaru - vedoucí finančního odboru - vedoucí právního referátu - náměstek pro ošetřovatelství - vedoucí provozního odboru - oddělení technické evidence - technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, civilní ochrany - technický odbor - centrální spisovna - představitel vedení pro kvalitu - představitel vedení pro jakost - náměstek pro zdravotní péči - metodik rehabilitace - náměstek hospodářsko-technické správy - oddělení protetické technologie - Hamzův park a arboretum - Public relations

24.11.2017

Zpracovala: Bc. Voralová Dagmar interní auditor

Jednací řád likvidační komise

1. 1.1 1.2 1.3

Příprava jednání komise Jednání komise svolává a program jednání navrhuje předseda komise. Pořadí bodů programu určuje předseda komise. Předseda komise zajistí přípravu a zaslání pozvánky na jednání komise jejím stálým členům elektronickou poštou nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem jednání. Pozvánka musí obsahovat údaje o termínu a místu jednání, návrh programu i podklady pro jednání komise.

2. 2.1 2.2 2.3 2.4

Jednání komise Jednání komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti zaměstnanec jím pověřený. Bez účasti předsedy nebo jím jmenovaným zástupcem komise nejedná. Požádá-li kterýkoli člen v průběhu jednání o slovo, musí mu být uděleno. Jednání komise se může účastnit ředitel HL. Další osoby se mohou jednání účastnit se souhlasem předsedy. Pokud o to požádají, bude jim uděleno slovo. Komise je schopná usnášení, je-li jejímu jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případě, že se k jednání nedostaví nadpoloviční většina členů komise nebo se nedostaví ani předseda ani jím pověřený zástupce, musí předseda komise do 30 kalendářních dnů svolat náhradní jednání. Usnesení komise se přijímá hlasováním, a to o jednotlivých bodech usnesení zvlášť. Bod usnesení je přijat, pokud pro bod usnesení hlasuje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti jím pověřeného zástupce. Člen pracovní skupiny může hlasovat pro, proti nebo se zdržet hlasování. Předseda komise zajistí zpracování zápisu o průběhu jednání komise. Povinnými částmi zápisu jsou: - název komise - pořadové číslo jednání - datum konání - jmenovité uvedení přítomných - program, průběh jednání, vč. shrnutí diskuse ke každému projednávanému bodu - jména pracovníků odpovědných za plnění úkolů - termíny plnění úkolů - datum zhotovení zápisu - jméno zapisovatele - podpis osoby zodpovědné za správnost Zápis schvaluje předseda. Po ověření je zápis zaslán všem členům komise a na sekretariát HTS nejpozději do 5 kalendářních dnů po termínu konání komise.

2.5 2.6

2.7

2.8 2.9 2.10

2.11

předseda komise, v.r. Jednací řád zpracoval: M. Mlynář, V PRO Jednací řád byl projednán a schválen dne 20.12.2013

Jednací řád skartační komise

1. Příprava jednání komise 1.1 Jednání komise svolává a postup skartačního řízení organizuje předseda komise dle Spisového a skartačního plánu a požadavků SOA. 1.2 Předseda komise zajistí přípravu a zaslání pozvánky na jednání komise jejím stálým členům elektronickou poštou nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem jednání. Pozvánka musí obsahovat údaje o termínu a místu jednání, návrh programu i podklady pro jednání komise. 2. Jednání komise 2.1 Jednání komise řídí její předseda, případně jím pověřený zástupce. 2.3 Bez účasti předsedy nebo jím pověřeného zástupce komise nejedná. 2.3 Jednání komise je neveřejné. Jednání komise se může účastnit ředitel HL. Další osoby se mohou jednání účastnit se souhlasem předsedy nebo místopředsedy komise. Pokud o to požádají, bude jim uděleno slovo. 2.5 Komise je schopná usnášení, je-li jejímu jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 2.6 V případě, že se k jednání nedostaví nadpoloviční většina členů komise nebo se nedostaví ani předseda nebo jím pověřený zástupce, musí předseda komise do 30 kalendářních dnů svolat náhradní jednání. 2.7 Usnesení komise se přijímá hlasováním. Bod usnesení je přijat, pokud pro bod usnesení hlasuje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo jím pověřeného zástupce. 2.8 Člen pracovní skupiny může hlasovat pro, proti nebo se zdržet hlasování. 2.9 Předseda komise zajistí zpracování zápisu o průběhu jednání komise. 2.10 Povinnými částmi zápisu jsou: - druh porady - pořadové číslo porady - datum konání - jmenovité uvedení přítomných - program, průběh jednání, vč. shrnutí diskuse ke každému projednávanému bodu - jména pracovníků odpovědných za plnění úkolů - termíny plnění úkolů - datum zhotovení zápisu - jméno zapisovatele - podpis osoby zodpovědné za správnost 2.11 Zápis schvaluje předseda komise a je ověřován V PRO. Po ověření je zápis zaslán všem členům komise a V PRO nejpozději do 5 kalendářních dnů po termínu konání komise. předseda komise, v.r. Jednací řád zpracoval: M. Mlynář Jednací řád byl projednán a schválen dne 20.12.2013

Jednací řád Rady pro kvalitu

3 1.1

1.

Příprava jednání rady

1.2 1.3

Jednání Rady svolává a program jednání navrhuje tajemník Rady, případně též na návrh předsedy nebo členů Rady. Pořadí bodů programu určuje po dohodě s předsedou Rady tajemník. Tajemník Rady zajistí přípravu a zaslání pozvánky na jednání komise jejím stálým členům elektronickou poštou nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem jednání. Pozvánka zpravidla obsahuje údaje o termínu a místu jednání, návrh programu i podklady pro jednání Rady.

2.

Jednání Rady

2.1. 2.2 2.3 2.4

2.5 2.6 2.7

2.8 2.9 2.10

2.11

Jednání Rady řídí její tajemník, v jeho nepřítomnosti předseda. Bez účasti předsedy a současně i tajemníka Rada nejedná. Požádá-li kterýkoli člen v průběhu jednání o slovo, musí mu být uděleno. Jednání Rady je neveřejné, další osoby se mohou jednání účastnit se souhlasem předsedy nebo tajemníka. Pokud o to požádají, bude jim uděleno slovo. Pokud daný problém řeší odborná pracovní skupina, závěr či návrh přenáší na jednání Rady člen Rady pověřený vedením této skupiny a Rada o něm hlasuje stejným, dále uvedeným, způsobem. Rada je schopná usnášení, je-li jejímu jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů, z nichž Jedním je tajemník nebo předseda. V případě, že se k jednání nedostaví nadpoloviční většina členů Rady nebo se nedostaví ani předseda ani tajemník, musí tajemník rady do 30 kalendářních dnů svolat náhradní jednání. Usnesení Rady se přijímá souhlasným vyjádřením. Bod usnesení je přijat, pokud bod usnesení odsouhlasí prostá většina přítomných členů. Při rovnosti souhlasných a nesouhlasných vyjádření rozhoduje vyjádření předsedy, v jeho nepřítomnosti tajemníka. Člen Rady se může vyjadřovat souhlasně, nesouhlasně nebo se zdržet vyjádření. Předseda Rady zajistí zpracování zápisu o průběhu jednání komise. Povinnými částmi zápisu jsou: - název jednajícího orgánu - pořadové číslo zápisu - datum konání - jmenovité uvedení přítomných - program, průběh jednání, vč. shrnutí diskuse ke každému projednávanému bodu - jména pracovníků odpovědných za plnění úkolů - termíny plnění úkolů - datum zhotovení zápisu - jméno zapisovatele - podpis osoby zodpovědné za správnost vyhotovení zápisu Zápis ověří předseda Rady a předloží ho ke schválení řediteli HL. Po schválení je zápis zaslán tajemníkem Rady všem členům Rady a všem přizvaným osobám a je zveřejněn na portále HL.

Jaroslava Zavoralová manažer kvality

Jednací řád zpracoval: JUDr. Miroslav Chudoba Jednací řád byl projednán a schválen dne ……………………

Jednací řád Rady pro jakost 1

Příprava jednání Rady Jednání Rady svolává a program jednání navrhuje tajemník komise na návrh předsedy nebo členů komise. Rada pravidelně zasedá 1x / 3 měsíce. Na žádost předsedy Rady, popřípadě nejméně dvou členů Rady, může být svolané mimořádné jednání. Pořadí bodů programu určuje tajemník. Tajemník komise zajistí přípravu a zaslání pozvánky na jednání Rady jejím členům elektronickou poštou nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem jednání. Pozvánka musí obsahovat údaje o termínu a místu jednání, návrh programu i podklady pro jednání komise. 2

Jednání Rady - Jednání rady řídí její tajemník, v jeho nepřítomnosti předseda. - Bez účasti předsedy a současně i tajemníka Rada nejedná. - Požádá-li kterýkoli člen v průběhu jednání o slovo, musí mu být uděleno. - Jednání Rady je neveřejné, další osoby se mohou jednání účastnit se souhlasem předsedy nebo tajemníka. Pokud o to požádají, bude jim uděleno slovo. - Rada je schopná usnášení, je-li jejímu jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. - V případě, že se k jednání nedostaví nadpoloviční většina členů Rady nebo se nedostaví ani předseda, musí tajemník Rady do 30 kalendářních dnů svolat náhradní jednání. - Usnesení Rady se přijímá hlasováním. Bod usnesení je přijat, pokud pro bod usnesení hlasuje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti tajemníka. - Člen pracovní skupiny může hlasovat pro, proti nebo se zdržet hlasování. - Tajemník Rady zajistí zpracování zápisu o průběhu jednání rady. Povinnými částmi zápisu jsou: - druh porady - pořadové číslo porady - datum konání - jmenovité uvedení přítomných - program, průběh jednání, vč. shrnutí diskuse ke každému projednávanému bodu - jména pracovníků odpovědných za plnění úkolů - termíny plnění úkolů - datum zhotovení zápisu - jméno zapisovatele - podpis osoby zodpovědné za správnost Zápis schvaluje předseda Rady. Po ověření je zápis zaslán všem členům Rady a sekretářce N HTS nejpozději do 5 kalendářních dnů po termínu konání Rady. Jednací řád Rady zpracoval: Jitka Ročňová Jednací řád Rady byl projednán a schválen dne 13.12.2013

Předseda Rady, v. r.

Jednací řád komise pro posouzení působení vnějších vlivů na elektrická zařízení 1 1.1 1.2 1.3

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7 2.8

2.9

Příprava jednání komise Jednání komise svolává a program jednání navrhuje předseda komise. Pořadí bodů programu určuje předseda komise. Předseda komise zajistí přípravu a zaslání pozvánky na jednání komise jejím stálým a přizvaným členům (např. vedoucí posuzovaného pracoviště) elektronickou poštou. Pozvánka obsahuje údaje o termínu a místu jednání, návrh programu i podklady pro jednání komise. Jednání komise Jednání komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce. Bez účasti předsedy, pokud není stanoven jeho zástupce, se komise nekoná. Jednání komise se může účastnit bez práva hlasovacího ředitel HL a N HTS. Další osoby se mohou jednání účastnit se souhlasem předsedy komise. Pokud o to požádají, bude jim uděleno slovo. Komise se schází, jen pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případě, že se k jednání nedostaví alespoň dva členové komise nebo se nedostaví ani předseda a není pověřen jeho zástupce, komise nejedná a předseda komise musí do 30 kalendářních dnů svolat náhradní jednání. Usnesení komise se přijímá hlasováním. Bod usnesení je přijat, pokud pro bod usnesení hlasuje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo jím pověřeného zástupce. Člen pracovní skupiny může hlasovat pro, proti nebo se zdržet hlasování. Předseda komise zajistí zpracování protokolu o určení vnějších vlivů dle přílohy NB ČSN 2000-5-51 ed.3 případně i protokol o určení typu místnosti dle ČSN 332140, jde-li o místnost pro lékařské účely. Protokol vypracuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno založí ve své evidenci a jedno přidá k archivaci provozovateli zařízení. Protokol podepíše předseda a všichni členové komise. Při změnách využití objektu musí být určeny znovu ty části, u kterých dochází ke změnám. Z výsledků jednání komise je sestavován mistrem el. údržby plán revize elektrických zařízení na období příštího kalendářního roku. Podle tohoto plánu jsou prováděny většinou externími organizacemi revize. Za provedení revizí dle tohoto plánu je zodpovědný mistr el. údržby. Při jednání komise je kontrolováno plnění tohoto plánu revizí. Plán revizí elektrických zařízení schvaluje předseda komise, který dále zajistí jeho rozeslání členům komise, N HTS a řediteli HL. Z jednání komise jsou vypracovány zápisy, které schvaluje předseda komise a dále jsou zasílány členům komise, N HTS a řediteli HL. Povinnými částmi zápisu jsou: - Název komise, pořadové číslo jednání komise, datum konání, jmenovité uvedení přítomných, průběh jednání, vč. shrnutí diskuse ke každému projednávanému bodu, jména pracovníků odpovědných za plnění úkolů, termíny plnění úkolů, datum zhotovení, jméno zapisovatele.

Jednací řád komise zpracoval: Doležal Zdeněk Jednací řád komise byl projednán a schválen dne 24.11.2013

Doležal Zdeněk, v. r. předseda komise

Jednací řád stravovací komise HL V souladu s Organizačním řádem HL (S 01 001, ustanovení bodu IV. - Úsek ředitele) byla Ř HL jako poradní orgán zřízena a funkčně ustavena pro projednávání a posuzování kvality výživy pacientů, zaměstnanců a externích klientů HL Stravovací komise (SK) a to organizační normou P 01 016 Stravovací komise. Čl. I. Úvodní ustanovení Jednací řád SK upravuje přípravu, svolávání, průběh, obsah jednání a zajišťování úkolů SK. Čl. II. Příprava a svolání jednání SK  SK se schází 1x za čtvrt roku dle daného harmonogramu na kalendářní rok.  Přípravu jednání SK včetně podkladů zajišťuje předseda. Potřebné informace a podklady má SK právo vyžadovat od příslušných zaměstnanců jednotlivých úseků HL. Čl. III. Jednání SK  Jednání je neveřejné. SK může k jednotlivým bodům programu přizvat i jiné osoby.  SK řídí její předseda, nepřítomnost člena na jednání musí být řádně omluvena.  Z jednání SK se vždy pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo jednání stravovací komise, b) jména přítomných a omluvených členů, c) Program a obsah jednání SK, d) Závěr SK, e) Podpis předsedy, f) Souhlas ředitele HL.  Zápis (kopii) z jednání podepsaný ředitelem HL vždy obdrží členové komise, interní auditor, příp. další osoby dle rozhodnutí SK. Originál Zápisu je trvale uložen na ředitelství.

ČL. IV. Závěrečná ustanovení Výkon kontroly nad činností SK provádí ředitel HL. Jednací řád SK zpracovala: vedoucí OVS Jednací řád SK byl projednán a schválen na zasedání SK dne 24.2.2010.

V HL Luže - Košumberk dne 24.2.2010

předseda SK, v. r.

JEDNACÍ ŘÁD Etické komise HL V souladu s Organizačním řádem HL (S 01 001, ustanovení bodu IV. - Úsek ředitele), byla Ř HL jako poradní a iniciační orgán zřízena Etická komise (EK) pro projednávání dodržování etiky v HL při poskytování léčebné a ošetřovatelské péče, při plnění výzkumných a vzdělávacích úkolů a dále k projednávání případů souvisejících přímo s korupčním jednáním či pouze s podezřením na korupční jednání. Úvodní ustanovení Jednací řád EK upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a hlasování a zajišťování úkolů EK. Jednání Etické komise - jednání EK je neveřejné; - EK zasedá min. 1x ročně, jinak dle potřeby projednávaných záležitostí; - k jednání je nutná nadpoloviční většina členů EK; - k jednání mohou být přizvaní svědci a experti; - o přizvání nečlenů EK rozhoduje její předseda; - EK může požadovat písemné informace k doplnění údajů; - EK si před svým jednáním vyžádá vyjádření VZ úseku, kde k neetickému či korupčnímu jednání došlo; - EK projednává případy na podezření korupčního jednání na základě výsledků šetření IA; - termín jednání EK sděluje její předseda nejpozději 5 dnů před termínem; - jednat a přijímat závazky a podepisovat materiály EK může pouze její předseda; - jednací řád EK je závazný pro všechny členy EK; - EK se schází dle potřeby, vždy však na základě požadavku Ř HL; - jednání EK řídí její předseda nebo jím určený člen EK; - předseda EK má právo z funkce odstoupit; - každá nepřítomnost člena EK musí být řádně omluvena; - o jednání EK je vždy veden konkrétní zápis s uvedením účasti jednotlivých členů; - zápis (kopie) z jednání s návrhem na případné opatření k nápravě vždy obdrží Ř HL, interní auditor a členové EK, popřípadě další účastníci jednání dle rozhodnutí EK v termínu do tří (3) pracovních dnů. Usnesení a hlasování - všichni členové EK mají právo hlasovat; - EK je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Závěrečná ustanovení Výkon kontroly nad činností EK provádí ředitel HL. Jednací řád EK zpracovala: Mgr. Dušková Dita, MBA Jednací řád byl projednán a schválen dne: Luže – Košumberk, 9.7.2014

Mgr. Dušková, MBA, v. r. předseda EK

JEDNACÍ ŘÁD Komise pro Hamzův park a Arboretum (HPA) V souladu s Organizačním řádem HL (S 01 001, část 6., Úsek ředitele, odst. IV.), byla Ř HL jako poradní a iniciační orgán zřízena komise (HPA) pro projednávání celkové koncepce a principů rozvoje HPA včetně činností souvisejících s rozvojem a údržbou parku a arboreta. Úvodní ustanovení Jednací řád Komise HPA upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a hlasování a zajišťování úkolů komise HPA. Jednání komise HPA - jednání komise HPA je neveřejné; - komise HPA zasedá min. 2x ročně, jinak dle potřeby projednávaných záležitostí; - k jednání je nutná nadpoloviční většina členů komise HPA; - k jednání mohou být přizvaní jiné osoby a odborníci; - o přizvání nečlenů komise HPA rozhoduje její předseda; - komise HPA může požadovat písemné informace k doplnění údajů; - komise HPA si před svým jednáním může vyžádat vyjádření příslušných VZ; - termín jednání komise HPA sděluje její tajemník nejpozději 5 dnů před termínem; - jednat a přijímat závazky a podepisovat materiály komise HPA může pouze její předseda ; - jednací řád komise HPA je závazný pro všechny členy komise; - komise HPA se schází dle plánu, případně potřeby, vždy však na základě požadavku Ř HL; - jednání komise HPA řídí její tajemník, předseda nebo jím určený člen komise HPA ; - každá nepřítomnost člena komise HPA musí být řádně omluvena; - o jednání komise HPA je vždy veden konkrétní zápis s uvedením účasti jednotlivých členů; - zápis vypracovává tajemník komise HPA; - zápis z jednání a v něm předložené návrhy na řešení projednávaných problémů schvaluje ředitel HL; - schválený zápis (kopii) z jednání vždy obdrží Ř HL, interní auditor a členové komise HPA, popřípadě další účastníci jednání dle rozhodnutí komise HPA v termínu do tří (3) pracovních dnů. Usnesení a hlasování - všichni členové komise HPA mají právo hlasovat; - komise HPA je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Závěrečná ustanovení Výkon kontroly nad činností komise HPA provádí ředitel HL. Jednací řád komise HPA zpracoval: Miloš Mlynář, předseda komise HPA Jednací řád byl projednán a schválen dne: 10.11.2014 Luže – Košumberk, 10.11.2014

Mlynář Miloš, v. r.

Jednací řád Komise pro řízení rizik 1 1.1 1.2 1.3

2 2.1 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

2.11 2.12

Příprava jednání Komise Jednání Komise svolává a program jednání navrhuje tajemník komise na návrh předsedy nebo členů Komise. Pořadí bodů programu určuje tajemník. Tajemník Komise zajistí přípravu a zaslání pozvánky na jednání komise jejím stálým členům elektronickou poštou nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem jednání. Pozvánka musí obsahovat údaje o termínu a místu jednání, návrh programu i podklady pro jednání Rady. Jednání Komise Jednání Komise řídí předseda, v jeho nepřítomnosti tajemník. Bez účasti předsedy a současně i tajemníka Komise nejedná. Požádá-li kterýkoli člen v průběhu jednání o slovo, musí mu být uděleno. Jednání Komise je neveřejné, další osoby se mohou jednání účastnit se souhlasem předsedy nebo tajemníka. Pokud o to požádají, bude jim uděleno slovo. Komise je schopná usnášení, je-li jejímu jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případě, že se k jednání nedostaví nadpoloviční většina členů Komise nebo se nedostaví ani předseda ani tajemník, musí tajemník rady do 30 kalendářních dnů svolat náhradní jednání. Usnesení Komise se přijímá hlasováním. Bod usnesení je přijat, pokud pro bod usnesení hlasuje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti tajemníka. Člen Komise může hlasovat pro, proti nebo se zdržet hlasování. Předseda Komise zajistí zpracování zápisu o průběhu jednání komise. Povinnými částmi zápisu jsou: - druh porady (název Komise); - pořadové číslo Komise; - datum konání; - jmenovité uvedení přítomných; - program, průběh jednání, vč. shrnutí diskuse ke každému projednávanému bodu; - jména pracovníků odpovědných za plnění úkolů; - termíny plnění úkolů; - datum zhotovení zápisu; - jméno zapisovatele; - podpis osoby zodpovědné za správnost vyhotovení zápisu. Zápis schvaluje předseda Komise. Po ověření je zápis zaslán všem členům Komise nejpozději do 5 kalendářních dnů po termínu konání Komise. Tajemník Komise zajistí rozeslání zápisu z jednání Komise.

Jednací řád zpracoval: Voralová D., IA Jednací řád byl projednán a schválen dne 5.11.2014 Luže, 5.11.2014 Mgr. Dušková Dita, MBA, v.r.

Jednací řád Lékové komise

1. Příprava jednání komise 1.1 Jednání komise svolává a program jednání navrhuje předseda komise. Komise se schází 1x za 3 měsíce. 1.2 Pořadí bodů programu určuje předseda komise. 1.3 Předseda komise rozešle pozvánky na jednání komise jejím stálým členům elektronickou poštou nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem jednání. Pozvánka musí obsahovat údaje o termínu a místu jednání, návrh programu i podklady pro jednání komise. 2. Jednání komise 2.1 Jednání komise řídí její předseda. 2.3 Bez účasti předsedy komise nejedná. 2.3 Požádá-li kterýkoli člen v průběhu jednání o slovo, musí mu být uděleno. 2.4 Jednání komise se může účastnit ředitel HL. Další osoby se mohou jednání účastnit se souhlasem předsedy komise. Pokud o to požádají, bude jim uděleno slovo. 2.5 Komise je schopná usnášení, je-li jejímu jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 2.6 V případě, že se k jednání nedostaví nadpoloviční většina členů komise nebo se nedostaví ani předseda, musí předseda komise do 30 kalendářních dnů svolat náhradní jednání. 2.7 Usnesení komise se přijímá hlasováním, a to o jednotlivých bodech usnesení zvlášť. Bod usnesení je přijat, pokud pro bod usnesení hlasuje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 2.8 Člen pracovní skupiny může hlasovat pro, proti nebo se zdržet hlasování. 2.9 Povinnými částmi zápisu jsou: - druh porady - pořadové číslo porady - datum konání - jmenovité uvedení přítomných - program, průběh jednání, vč. shrnutí diskuse ke každému projednávanému bodu - jména pracovníků odpovědných za plnění úkolů - termíny plnění úkolů - datum zhotovení zápisu - jméno zapisovatele - podpis osoby zodpovědné za správnost 2.10 Zápis zhotovuje předseda komise nebo jím pověřený člen komise. Následně je zápis elektronickou formou zaslán všem členům komise, řediteli HL, náměstkům a zainteresovaným osobám dle rozesílacího seznamu, nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu konání komise.

Jednací řád komise zpracoval: prim. MUDr. F. Brom Jednací řád komise byl projednán a schválen dne 21.7.2015 Luže, 21.7.2015 předseda komise, v. r.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.