Pehled pramen práwnjch w echách


1 Prwclisky: Zrcadle, sw. Augustin, Erasm. Retercd. lot nepohynulý žiwot = nepomjgegjcj ; poslednj wci gsú tyi napominadla a stra&scaron...
Author:  Sabina Říhová

0 downloads 11 Views 2MB Size

Recommend Documents


Pehled dosavadních akcí Britského centra Knihovny UP
1 Pehled dosavadních akcí Britského centra Knihovny UP rok 11 Název Lektor / Partner Téma. 12. Readers Club Kurzy p...

Elektrotechnik mezi paragrafy. Hotel Pramen, Praha
1 Elektrotechnik mezi paragrafy Hotel Pramen, Praha2 3 Pořádá XI. SEMINÁŘ ELEKTROTECHNIK MEZI PARAGRAFY 24. ŘÍJNA 2017 Hot...

DÍLO GUILLEBERTA DE LANNOYE JAKO HISTORICKÝ PRAMEN
1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKÝCH DĚJIN DIPLOMOVÁ PRÁCE Jaroslav Svátek D&Iacut...

UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA NALEZNETE. Seznamte se. Pramen Labe - Krkonoše
1 2017 / PODZIM DĚTSKÝ ZPRAVODAJSKÝ OBČASNÍK DAN, PETR, VÁJA, GEORG, HONZÍK, RÍŠA, ANEŽKA, TOM, VERČA...

PEHLED PUBLIKANÍ INNOSTI KATEDRY ROSTLINNÉ VÝROBY ZA ROK 2005
1 PEHLED PUBLIKANÍ INNOSTI KATEDRY ROSTLINNÉ VÝROBY ZA ROK 2005 PVODNÍ VDECKÁ PRÁCE S IF Hamouz, K. ; Lachma...

MALOGRAN ATUM A JEHO PRAMEN COMPENDIUM THEOLOGICAE VERITATIS
1 SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS C 4...

Projekt: Češi ve Vídni po 40 letech (pramen osobní povahy)
1 Projekt: Češi ve Vídni po 40 letech (pramen osobní povahy) Rozhovor 2. Narátorka: Zuzana Brejchová Tazatel: Ondře...

Slova a věci Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen 1
1 Slova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum 13 Slova a věci Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen 1 Lexicon Vocum to...

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Vzpomeň si na pramen, kdykoliv piješ
1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzpomeň si na pramen, kdykoliv piješ2 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávac...

W W W W 780 W W WP WP
1 W W W W 780 W W WP WP de Originalbetriebsanleitung 5 en Original instructions 11 fr Notice originale 17 nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 23 it ...Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

=

nepohynulý žiwot

nepomjgegjcj

lowieho

cugjce ducha

Er asm. Reter cd.

Zrcadle, sw. Augustin,

Prwclisky:

;

wci

poslednj

tyi

gsú

lot

napominadla a

strašidla

zarmu-

blchy m. blechy.

;

Swatého Bernarta Traktátec o bogi duchowniem.

pipomenutému práw spisu Zrcadlo w Benátkách r. 1506 wyšlému, Allegorické toto pogednánjko nemá mnoho ceny do sebe.a zagjmá 13 listw. eském pekladu gešte starých minulých asw užjwáno gako: káza, wypuštn by, progjde, pigjPitistn gest

W

,

dechu, gechu

zawolachu, atd.

se,

w

Pehled pramen práwnjch

IV.

echách.

Od

Wáclawa Hanky. (leno dne 21 ledna

w echách,

práwa

IVeystaršj

práw známe, srownáwagj se ginách, zwlášt

s

s

gež

1841.)

ástené gen

práwem Slowan

Ode

bydljcjch na Labi,

wšech obywateljch stegn rozdleno wzelo, sprawedliw, když

pozdgi chrámi

ale

gjmali

2

a

),

se wtjrali i

i

a

dworu

ddinách zstáwaly,

klášterowé

nmecké

zwlášt když

poalo

i

wlasti

tu arci

oswobozowánj

z

obecným práwem slowanským w

s

gich

ddinami

práwo, tak

potebná

pi poád

se

Wislé

a

mjrn

i

konen

*). Pokud práwo to na lahodn se wvkonáwalo.

od práwa zemského se wynazwaný purkrecht, do slowanských wlastj

práce,

i

lidmi

bemena

i

šjjcjch wýsadách

dan i

práwo slowanské

Práwo knjžecj bylo tak nazwaná regalia

promnno a

sice

na ostatnjch obywateljch

swobodách,

zemských potebách na druhau neoswobozenau stranu obtjžngšj poplatky se hrnuly, až

konánj

»

s

požitkem

1)

Wiz

w

staré listiny

nichž,

sprungs

a der

ek eské',

a

t.

d.

morawské,

slezské,

polské,

lužické, braniborské,

latin psaných, konánj ta slowansky se piwodj. Slädte

in Schlesien

und der Ober-Lausitz

zbjrku neydáwngšjch slownjk lalinsko - eských 2) "Wiz též listiny,

z

wzrstagjcjch

práwomocnost (poprawa hradw a mst,

wrchnj

gegjmi dchody, hornietwem, raženjm mince, wybjránjm mýta, stawcnjm i

i

a newystižitelné

býti muselo.

s

lesw

od

wygjmánj

a

ostatnjch slowanských kra-

w

v.

pomorské, rneklenbuiské a

Urknndensammlung Tschoppe und

t.

zur Geschichte des

Stenzel.

Hamburg

1832.

Praze 1833.

nichž gednu na pjklad gešl netištnau

z

Archivu kapitoly pražské zadu pipogjme.

d.,

UrTéž

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

JFáclaw Hanka

Jlczbcr staroeské literatury: IV.

152

w echách inj Kosmas:

Prwnj zmjnku o práwu

Kroka gako wely

ped

nm

Libuše po

dosti

ech

celých

auli z

3

hrnul

dlauho drželi umla, až

:

konen

gi

rozepemi

že se totiž lid se swými

w saudu

); kteraužto slowútnost

dcera

nesrownalost dwau bratr

Wolen Promysl, o nmž tyž Kosmas odevvzdánj saudu pimla 4 ddiny otcowské wýslown prawj: že wšecka práwa, gichž zem eská užjwala a gimi jzena hyla, tento Pemvsl s Libušj ustanowil 5), kterážto powst až do trnáctého wku mezi lidem se zachowala, gokož o tom Neywyššj Sudj zemský za Karla a Wáclawa Ondeg z Dub: »Prawo eské zem dáwno jest nalezené, ješt ot pohanstwie a nnjwicce ot Pemysla oráe a od tch o

).

panów, kteíž sú

té chwílc 6

skupská desátku

a

),

Wogtcha w Hnzdn

byli,«

Památkau duchownjho práwa gsau ustanowenj

pjše.

zákony,

gež Betislaw

echm

prohlásil

7

s

biskupem Sewerem 1039 nad hrobem

Ze

).

práwa zemská dáwno sepsána

i

bi-

sw.

a knjžaty

eskými prohlášena byla, dkazy toho máme w práwech županských zemanských kraginy brnnské 1229 8 j a betislawské 1237 a 124" 9 ), o nichž král Otakar Pemysl wýslowNesmjme se ohljžeti na to, že estj páni, zwlášt po wyhasnulj Pemypipomjná. slowa rodu, swobodu swau tak woln rozpauštli, že žádných práw a nálezw psaných mjti i

n

nechtli.

Tak také býwala práwa mstská, tak nazwaná jura originalia, na nichž se zwlášt a práwa hornická gjhlawská wytwoiwše, po celých Cechách Moraw roz-

práwa brnnská šjila a

i

w 3)

a až

i

do 1579 dotrwala).

mstech eských

scwernjch Crok

l0

vir

hic

fuit

W

generationibus ad nnguem

in suis

quem tam de

iudiciorum in deliheralione discretus, ad apes ad alueare 4) ibid. S. 5) Hic vir

(Pemysl)

et 471.Script, rer. boh. p. 0,

8,

ibid. p.

7)

9)

85

Ne autem

Abb.

Jos. v.

sententiarum

Bh

saudnj

w

Tom.

Monsc

.

méslské.

Wien

a Geschichte

berg.

et regitur,

bob.

p.

Rand

1.

cum

solus

9 et 470.

1841. sola

Lubussa

1832.

memoriae duce Conrado

dictauit.

dipl.

W aelawa

Moraviae T.

kterýž II

hornjra

práwem

rakauských zemjch

z

wtsjho

djlu založen gest.

Abbandl. der

do

aliis

Litomvšli

skrácen z

od Brikci

onch

cizinv wedralo, na kterémž

Wiz Momimeuta

ztracei

historiae

posa-

Boe-

Moraviae p. 43. Versuch über die ältesten Municipalrechle k.

böhm. Gesellscb. der Wiss. auf

.

Lichtenfels

Wien

d.

Jahr 1787. p. 75. Geschichte

1780. Franz Ant. Sihmidt Berffgesctz-

Job. Ferd. Schmidt Darstellung des Bergrechtes im Königreiche Böhmen. Prag 1833.

des Bergbaus und der Berggcset/gebung im Königreiche

Prag 1837.

ab

p. 209.

nám wedenj práwa

s

i

11.

15.36

ueywjce

et

Moraviae. Brunnac 1781.

se

kteréž

IV. p. 205. Jura

in die

Codex

mstských wýpowdj.

Zwlášt práwo horuj

der böhm. und mähr. Bergwerke von Peithner

gebung.

tolius prouinciae plebibus velut rer.

provincia sunt statuta. Jura

d. k. böhin. Gesellscb. 1786. p. 477.

miac Dobneri

von

Script,

böhm. Gesellscb. Fünfter Folge

tota breninsi

ných pwodnjch práw zachowalo,

ád

.

Jana

19.

aut a nobis in

Licka wysel.

wádnj

d.

quibus baec terra vtitur

w Olomauci, za krále

et 109.

10) Cursus ciuilium t.

iura,

gako

Pozdgi

rerum secularium opulenlia pracditus.

quam

ea iura, quae prius a nostris predecessoribus, ut a bone

postmordum p. 23.

Abhandl.

omnia

Moraw

na

i

porfectus, propriis,

omneš ad dirimenda conuolabant mdioia.

ita

11 — 15

ano

Lužici, Slezsku

zahnjzdilo se práwo magdeburské.

Brhmcn von Giafcn

Ka.sp. Stein-

« Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramením práwních w echách.

i

Konen

ustanowil.

wysazenj

Kniha starého pána

1.

Rád práwa

2.

zvvóle a kipil se wšíu zwoliú 12 J.

X

vero

post

propria prout

eis

z

máme dwoge

aby we

cíl

stará

peloženj

:

X débite

terre:

et beneficiarii

facere conservari.

W eském

w jednot

»Swatit Trojici

a

t.

d.

Rád a ustawenie eské zjednali zemským präwem«

neauplný).

X wno

»Boha wšemohúcieho ku pomoci wzýwaje

koruny:

iudicii

videbitur expedire.«

Rád eské koruny:

a)

tch

tehdy z

Latin: Ordo

de ipsa hereditate idem actor

w jednot pebýwalia (peklad

spolu

X

hlawy bratra swého

deaickych.«

Maies tas Carolina: »Sanctissimani Trinkatem

3.

X

sui

fratris

disponent tanquam de re

gazyku

»Kdyžby kto chtl

uiniti co chce, jako z swých wlastních

pro capite

»Si quis

X

»Ktož pojme komorníka Pražského na pohon

z Rosenberka:

zemského:

:

zemské eské.

Práivo-

obce nejmá práwo miti, proto že to

ddin móž

uinno

Praze

Židm. mohau

ustawenie

Práwnj rukopisy naše takto se rozwrhnauti I.

w

wnitnjch ustanowenj mstských

syna geho Karla nowé uspoádánj

a

Karel

153

b)

(krátký wýtah).

Ondeje

4.

Dubé wýklad na práwo zemské:

z

»Práwo zemské eské dáwno

lezené

X

nei,

než kdež jest zwod a panowánie, aby práwo ku práwu sjednali.

na

5.

newe,

panowánie také jinde práwa

Jus terrae Boemiae:

než kdež jest zwod.

»Rex débet per baronem datum

in iudicio

citari

omnia vadia recognita pertinent ad beneficiarios subcamerarii nec debent consensu

Kusoivé

6.

ských", a

13

Item

deleri sine

eju

).

práwé ddin inanských

o

X

i

bhem mnoho ddin

swebedných. »Tiemto

man-

d.

t.

IVýpisy z desk zemských,

1.

d) za

voluntate«

et

jest na-

Odhádanie jinde

14

Sigmunda

e)

),

a)

Nálezowé za krále Jana,

Gij Podbradského,

za Ladislawa, f) za

za Karla,

b)

TFiktorína ze PFsehrd knihy deiuatcry o práwiech a súdiech

9.

Zizenie zemská Jfladislawská

Praze,

r.

Wáclawa,

g) za Wladislawa.

8.

w

za

c)

i

o dskách

zem

eské.

1500 tištná,

Práwa mstská. Bh mstských vvýpowdí sententiarum. II.

Cursus civilium

10.

zmnau

S malau decká 11)

15

a

)

t.

Pemysla Otakara

II.

gsau to práwa mstská brnnská, gjhlawská, kutnohorská, pražská, hra-

d.

Uspoádánj

lo nacházj se na

radnjm

dom w

tak

nazwané »mstské knize, «

a s

nkterými doplky wknihownë

kapitoly Pražské. 12)

Tohoto práwa pekladu sem gešt nikde nenasel.

w

sir.

13)

Möge nowé peloženj doslowné

279—

344.

Möge nmecké peloženj

Tohoto zemského práwa gest 12G

gest

hmkw,

u dworských desk

a peloženj

.

Práwa V. t

tato wyšla giž

w XV wku

bez mjsta a bei

let,

w

Warszawa

1838.

rukopisu.

posud žádného

14) Nálezowé panštj za krále "Wáclawa a Sigmunda sebráni gsau 15)

latinské tištno gest

Najdawniejszych pomníkách prawodawslwa slowianskiego, wydal Andrzej KuchaTskí.

Ogieem

se nenašlo. z

Oedlic.

o kterémžto wydánj

obšjrn gedná Adaukt Voigt £)Q

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

154

Rczbcr staroeské literatury: IV. Wáclaiv Hanka:

mcnlanum

11. Jus municipale et

Práwa mstská

Jglaviense.

,

12. Constitutione! Juris mclallici Wcnceslai 13. Constilulioncs

civitatis

wad hoc deputatos

krále

za

Od

atd.

Scbéslaiuská

:

asu

»Za

Jana, Karla a Wáclawa:

Sobslawa Wyšehradského

knjžete

Práwa

(Gak se

atd.«

Práwa

16.

sušického

cizá.

ádu: »Pane bože wšemohúcí,«

»der vermehrte Sachsenspiegel, auch das schlesische Landrecht

. Práwa

a

«Najprwé že

husitských nepokogjch sepsaná.)

III.

jest

léta

II.

Wir Wcnczlah 1328 až do 1389. :

poslusen by ti purgmistra &td.«

Práwa

15.

zdá,

mšanská

Práiva konšelská a

14.

horní Jihla wská.

Práwa královvská hornická Wáclawa

Pragensis per certos

Kokczaner Richter vnd Andres Goldner Seydel von Piesk wšeliký konšel

i

cicsaská, gichž užíwáše rytiestwo

dwa mece na zemi«

ustawil

atd. gest to

i

peloženo

druhá polowice téhož swábského zrcadla gsau

— peložena

msta po wšem z

z

nmeckého

irenanr.t,«

kestianstwí

»Buoh

:

prwnj polowice swábského zrcadla

:

Práwa wclikého msta Pražského, a najprwé o lichw »Pisahuli já atd.« Práwa manská: »Ktož manská práwa umti chtjí atd.« z nmeckého: das schwä-

18.

:

19.

1C

bische Lehnrecht

).

Kniha magdburskijch práw mstských, kteráž Dcnál slowe.

20.

IV. 21. Sclfcrncs

22. Belial,

downictwj starých

Pomcky

nebo žiwot Adamów,

gako

druhý

wkw

djl

s audoivnictwj. a

W

Solferna.

obau knihách tchto gest rozwinuto sau-

welmi obšjrn se wšemi

obady

a formalnostmi.

ukop i s owë obsahu práwnjho wiíbec. 1)

«/1.

Rukopis

w

lennjch dskách na

papje w

obsahugjcj I16str.

4.

w pergaménowé

obálce.

— 32. Casus. Petrus spoliavit Johannem in via pacis sine jure etc. 33 — 75. »Ktož pojme komorníka na pohon atd.« gest to kniha starého pána z Rosenberka . 1

76

— 116. Acta

»Notandum

literaria

Bohemiae

Moraviae Vol.

et

1.

pars

1.

František knjže

Wjdni, gako

též, že

wydánjm w eštin ge dle latinského

. 16)

z

Lobkowic obšjrnau zpráwu o tom

»Decisiones

Krásný wýtisk na pergamén chowá

nacházj.

pûwodu

i

Také práwa

tato

wydal Brikci

po giných exemplájch eských

se,

gak

w knihown ádu nmeckých rytj we

dal,

u neywyššjho kanclée hrabte Mitrowského obšjrngšj rukopis latin a stegný se

I.

2.

Prag 1774. pag. 27 pogmenowaw ge

casuum forensium secundum jus municipale Moravicum«.

ran

.

quis pro capite fratris sui etc.«

si

z

Licska

starých,

w

s

tjmto

Litomyšli 1536, zkorrigowaw

gimž pedeslal

i

práwa konšelská

14.

Wydána

gest tato knilia

w

Litomyšli 1538,

Krysta Syna Božiho 1538 tlaczieny

pogená »Prá\va Zemská,

Na

.su

kteráž se

a

na

tyto knihy

tituli

stogj:

w Slawném

«Pràwa manská,

letlia

mèstie Olomuczyct,

Práwa manská wztahugij«.

Pana našeho Gezu

gakožto

swdj

pi-

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramenùw práumich w echách. 2)

B.

rkp. Bibliotéky

weegné

16.

3)

.

manských,

1.

Práwa welikého msta Pražského

.

18.

.

»Nos Wenceslaus«

regalis generalis

atd.

Knihy zemských práw: »Pane bože nebeský «

Summa

stará zažlautlá.

6.

.

Berna

wazba

4.

2.

18—39. Wýklad Ondeje z Dubé 6. 4. 39 57. Práwa starého pána z Rozenberka

— 58 — 108. 108 — 110. Ht — 156. 156 — 159. 159 — 168.

w

Pražské XVII. F. 49

— ád práwa zemského . 16 — 18. Kusowé o práwích ddin 1

155

.

atd.

16.

intégra berne regalis.

Práwa Sobslawská.

.

15.

knihowny XVII. C.

na pap. we

fol.,

wazba

14- -25.

Práwa starého pána

26- -35.

Rád práwa zemského, . 2. Pipiš Ondeje z Dubé králi Wáclawowi: »Hotowi

suce«

II. rkps.

též

22.

w

prkénkách erwená,

kožená. 1

-14.

35- -38.

Wýklad Ondeje

šiemu Kniežeti 38- -44.

44- —57.

57

-

60.

.

Dubé.

z

atd.,

z

4.

Rosemberka.

.

1.

dále nkdyžby kto chtl držeti dlúho

atd.

a

pak Najjasnj-

koho

w

utocieeh« atd.

Rád koruny eské cies. Karlem potwrzený: »Swatu Trogici w jednot" atd.. 3. a. Práwa zem eské ciesaem Karlem potwrzená: »Boha wšemohúcieho ku pomoci wzýwaje«

atd.

Práwa manská,

.

.

b.

3.

19.

65- -66.

Kusowé o práwiech ddin manských, . 6. Nález panský za ciesae Sigmunda o listech. Nález za krále Ladislawa 1454 we twrt. d. sw. Prokopa.

66- -71.

Berna

72- -73.

Práwa msta Pražského o konšelech,

73- -108.

Práwa rozliných

60- -61. 61- -64.

— 113. 113 — 115.

108

regalis generalis regni

Bohemie

píin msta

Obdarowánic od krále Jana

:

ciuit.

.

et

monast.

14.

Pražského welikého.

»že žádný

Nmec

.

kterýby

18.

esky neuml

atd. « 1310.

zemská Ciesa Karel tchto kusów potwrdil: »Najprwé že wšecka Kdyžby rychtá lowka otsúzeného se swými korúhwemi atd. *v ; na

»Cechy prawil.«

— 118.

Za asu kniežete Sobslawa

118

— 119.

Nález o

nowého krále dláni byli dle obyeje

—o

konci »Actum anno dni. se

stalo sie jest swolenie atd.

wšecky

starého

Nálezowé za krále Wladislawa.

Stalo

1486

— IF.

listyo ležení

co mají od

eho.

15.

o škodv

wzieti

— aby

Hstowé

u desk.

VI quatuor temporum quadragesime.

MCCCCLXIX,

IT.

ij

Ku

(in die Bonifacii).

obeczne swolenie przi sw. Wáclawie na sniemie držanem czož se mince a

peniez branie dotycze atd.

Najprwé aby žádny

O

ot-

1351.

116

120.

atd.

poprawach po

z

miest ani z zemie nikam negezdil atd.

kragich.

20 *

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

156 4)

.

. 1

Rczbcr staroeské literatury: IV.Hanka:

Ifáclaiv

rkps. též knihowny XVII. E. 4. wazba vv prkénkách kožená modrá. Nota que oceurrunt circa officium regni Boemic circa tabulas. Pro

10.

X

maiori trina citatio atd.

si

iudeus

citát.

10.

Poczynagi se przissahy rzadem: Na tom przisabam gimž

11.

Sequuntur inuentiones

— 19. 19 — 42. 42 — 48. 48 — 127. 127 — 215. 11

baronm: Quia

debilo

mne

P. wini atd.

Petrus a paterna linea descendens atd.

Žaloby porzad. Conqueritur pro debito x marcarum

atd.

De offensa coram rege Summa berne regalis de

in

plena.

vel iudicio

Si quis

presentia regis atd.

monasteriis.

Kniby zemských práw: »Pane Bože wšemohúczy

.

atd.«

16.

Práwa welikého mèsta Pražského, . 18. 215 222. Práwa manská, . 19. ku konci: »Skonáwagi se práwa myesezka, weska, sedlska.« »Práwa konšelská a práwa panská, potom manská, naposledy práwa a rád panský 223. toczys zemsky se wsym rzadem súdu zemského, póhonowé, olpiery, prz\sah\se

. IV.

5)

1

— 26.

wšym wysteženim

rkp. též bibliotéky

Querele.

— 36. — 46. 47 — 104. 105 — III. — 114. 36

I.

G. 18 na pap.

w

4.

bude

wazba

a

a kterak

w

bude mu

ma

czinili

Conqueritur pro debilo x marcarum

prkénkách bélokožená. quis in presencia regis

si

etc.

Forme iuramentorum. Na tom písahám gimž mne P. wini atd. Nota que oceurrunt circa officium minorum tabularum. Pro debito maiori Maiestas Carolina

wsu-

se srdeze radowati.«

»Sanctissimam trinitatem«

(latine).

etc.

.

etc.

3.

Tractatus theologici quidam. Epištola secunda

Otakai

regis de

Litere

que dantur

secundo bello contra regem Vngarie obtento.

etc.

purgrauio pragensi.

a beneficiariis

Forme communes hereditarie. B, V. rkps. we. bibliotéky na pap.we folio, wazba w prkénkách žlutau 1 127. Incipit liber regum etc. biblicus. nkteré nálezy. 127 139. Ondeje z Dubé wýklad na práwo eské . 4.

134 6)

— 134. — 150.

czisty

strzieci

etc.

»Nostrorum felicium gesta« 114

ma

se

quidem ineipiendo: »Nota quod

iuris terrae, et

aut consilio pleno«

35

zprawu ezeho

dye o rozliné wyeczy. Jakož uzrzy ktož

Ordo

26—35.

a

kožj potažená.

— —

,

7)

a

rkps. též bibliotéky XVII. E.ffi.

ffi

— —

lviij.

lviij

n

8)— —

piij

,

atd.

.

w

4.

wazba

zažlautlá.

16.

Prawa welikého msta Pražského,

liiij.

na pap.

Knihy zemských práw. »Pane boze wsemohuci nebesky oteze pro twu ctnu stiedru dobrotu«

liiij

17.

n.

oiiij.

Práwa manská,

.

De citationibus secundum ius Ordo iuris terre Bohemie, .

.

qviij.

Jura Iglaviensia

et

terre

18.

poslednj wûle.

we.

Bohemie.

2. Explicit

moncium.

rkps. též bibliotéky

Naped nkteré

.

19.

.

anno

MCCCCXV.

II.

XVIÍ. H. 29.

w pjnjm

4.

wazba hndokožená.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramemtw práwních w echách. Práwa Gjhlawská. nCiesaíské welebnosti potebie gest«

Skonawagí

se

prawa Gihlawska a niektere prze

nad Labem.

Následuge Registrum na Jhu. xpi. 1520

Fiiij

táž

P. S.

w

Anno

konci:

10.

57

Na konci: od naro-

po sw. Kylianu

a

atd.

incarnationis Saluatoris nostri

hoc registrum completum

ante Marie Magdaleue

.

a nálezy Leta

ten pondielij

de nedworzowic«

Ku

prawa.

wlasln

atd.

gich ortely

s

zenie svna božieho Tisyczeho pietisleho dwadczateho to na Kolínskem hradie

1

Co

est in Castro

o-

niensi P. S. D. N.

Nkteré

listy

Karla, Wáclawa, Ladislawa a

Wyezané prázdné

nkterých panuow.

listy.

Knihy práw Horníkóm wydaných od slavvné pamieti Wáclawa druhého.

Anno 1524. Konecz Nkolik alchymických kauskûw od pozdgšj

Ku

konci

:

registr tiechto

C, rkps. knižete Kolloredo-Mansfelda, we

0)

— 21. — 40. 41 — 55. 1

21

fol.

ruky.

na pap.

pkn

psán.

Práwo zem eské Ond. z Dubé. , 4. Práwa starého pána z Rožmberka . 1. Poczina se rzad prawa zemského. 6. 2.

56—58.

»Hotowi gsueze každému«

atd.

ku konci »a poestného

prawiti.«

Dominus An-

dreas de duba Judex Supremus.

59

— 60.

Najoswieczenejšiemu Kniežeti a panu, panu Waczlawowi atd.

Kdvžby kto chtl koho na vtoeziech držeti atd. Kdvžbv kto chtiel koho pohnati an swe diediny ginym 60

10

— 70. — 91.

Poczina se rzad eské koruny.

Swatu Trogiczy

— 96. 97 — 98. 98 — 104. 104 — 105. — 112.

105-

— 115. 115 — 176. 176 — 184. 184 — 188. 188 — 190.

113

3.

a.

atd.

.

3.

b.

Nalez pansky za krále Ladislawa.

Rerna

regalis generalis.

Prawa miesta pražského wieczsieho o konšelech, Prawa miesta pražského welikeho . 18. Obdarowanie miestu pražskému

.

14.

krále Jana.

Potwrzene kusy od ciesarze Karla.

Prawa Sobieslawa knížete,

.

15.

hic rarissimus Juris provincialis Roemici temporibus CarolilV. usitati nec

in tabulis aul in alio

F.

.

Prawa manská, . 19. Kusowe o prawiech diedin manských . 6. Nalez pansky za krále Sigmunda o listech.

»Codex

10)

gednotie atd.

Prawa naprzedpsane zemie ezeske prwepsanym cziesarzem Karlem potwrzcna.

Roha wšemohúczieho ku pomoezy 91

w

zapsal atd.

Archivo regni

rkps. Fürstenbersky na pap.

w

4.

facile estreperibilis. C?)

w blawé wazb.1 19. Prawa ezeska panská, . 4. 19—40. Práwa pana starého z Rožmberka,

.

1,

Stokholmia relatus

«

etc

«

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

158 40—58.

Rzad práwa zemského,

— 63. 63 — 64. 65 — 77* 77 — 78. 78 — 79. 79 — 81. 81 — 82. 83 — 85. 85 — 89.

Ondeje

¥.11%

Dubé pipiš

z

konci: »Skonawagij sie prawa panská, zemská,

Králi

Wáclawowi

atd.

padesátého prwnieho« (1451).

(celý).

Kdyžby kto chtiel koho drzeti dluho na vtoeziech. Rzad ezeske koruny cziesarzem Karlem, . 3. a. Item o wšecky

že

listy

mnoho

gest listuow atd.

Téhož lánku poátek. Panští nalezowé za krále Ladislawa.

Wýklad snuow Prawa

(pozdégšj- rukau).

pisarzska, miestopisarzska,

Prawa najwyšších

me wenceslaum

— —

6.

Registrum super

6

7.

List

79.

Litee Wenceslai

pisarze.

w

w

wazba

4.

prkénkách hnédau kozí potažených.

de Semechow Anno M° V e septimo.

ius ciuile.

o zbhlých

krále Wladislawa

M. Magdal.

prawo Ondraška menšieho

cztyr vrzedníkuow.

rkps. Fiirstenberský na pap.

»Per 1

Ku

6.2.

Syna Bozieho Tysyczieho

ezeska, Leta narozenie

59

11)

Wäclaw Hanka:

staroeské literatury: IV.

na Hor. Kuln.

lidech

we twrtek ped

sw-

1497.

Otakai ad

et

statuta

ciuilia

super

et registrum

Iglaviensia

istud ius. 9

— 10.

— 12. 13 — 22. 25 — 63, 10

krále Wladislawa

List

sw.

O

Wawinc.

lazebnikuow.

o poctivvosti

sladownících, o pekaích.

Naped

Práwa manská,

68

— 69.

Kusowé pány Et

— 139. 139 — 140. 140 — 149. 150 — 186. 186 — 187. 138

— 189.

189— 190.

.

19.

ku konci:

starými pemietáni,

wikpildie sasického

sic est íinis

per

ádu,

me Wen.

feria

. 6. . 16.

iij

.

14.,

a

potom

wrné

ku konci o

ruce a o wolení krále.

de Semechow A. D. 1499.

O pokoe Jura

wražedlníka.

ciuilia

ciuium,

.

Pokora wražedlníka

atd.

11.

Excerpta de libro Cursus sententiarum ciuilium,

.

10.

Copia super maleficos homines. Kdyžby se pihodilo žeby jeden

O

zhástwem

lowk naeki

atd.

koruhwech, které maji

naped

jiti.

Zahájený Saud.

— 191.

Anno D°

— 192.

Clo, eznici, železo a suol, slady, emeslníci, podruzi,' hry, cla

iiij'

0

die beati Anthonii

Judicium generale. (

— 197. — 213.

.

16.

191

197

a wetesníkuow.

ante procopi 1499.

190

192

ped

Zahájenie a zdánie súdu.

jiného

188

pondieli

15.

gsau práwa konšelská

Distinctiones oder der vermehrte Sachenspiegel,

— 67.

Práwa

w

Z strany šewcuow nowinnikuow

Práwa pražská: »Za asu kniežete Sobeslawa« . Prawa miest wšech hlawnich.

64

70 — 138.

VV Praze,

1474.

Zahájené práwo (po magdebursku).

Práwo zemské. (Wýtah

z

Ondeje

z

Dubé),

.

4.

w branách, woechy.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramcnw práwních 213- -214. •)

ád

Komuž

u desk.

iv

echách.

i 59

trh kladu atd.

— 22U.

Í

--

224.

— 229. 2áU — 24 U.

224-

(Gsau to wlastn

ciesae Karla. 24

nkteí lánkowé

Majestátu Karolinského),

.

3.

— 240.

1

243 —244. 245 -253.

Snm

o Letare 1485.

254- -258.

259- -260.

260 -276. 276 -279.

O

chowáwáni giných.

*.

we

rkps. na pap.

o pikhartích, o zápisu.

cle,

list a 8 list registjk

1528

w pátek po

s\v. Rzehorzv Knihy praw hornikom wydanych od Slawne pamieti Wacslawa druhé 0 mezi Králi Czeskymi w pocztu šesté 0 Krále Gzeske 0 Ku konci: »Skonawagij se knijeliv prawa

12)

Lij

fol.

1.

u mne.

.

Kralowskeho wšem hornikuom po Kralowstwij Czeskem obywagijcym knijžete a pana.

naiyasnieyšieho

M°CCC°

Kterýž leta Panie

polského.

kázal gest groše

Pana Waclawa druhého.

nayprwe v hory

Miesyce

Czervvna niekterakym

dielati a kowati.

Od

wvdaneho od

Šestého Krále Czeskeho

Wlachuom

a

roz-

nichž y podnes slowe v hory

wlasky dwuor.«

,

13)

rkps.

— 17. 17 — 29. 29 — 36. 37 — 48. I

Hoowický na

Práwa zemská

pap.

zem

w malém

eské,

.

4.

wazba nowá

w mramorowané

kži.

4.

Rádowé zemského práwa, nayprwé o hlawu, . 2. Práwa starého pána z Rožmberka, . 1. Nkteré lánky z Ustawenie Ciesae Karla. Cap. 14. O zápowdi ddin a hraduow — až cap. 149. O sirých pannách za muž wdánie. Ku konci: »Skona-zemská czeske zemie Letha božie 0 Tisyczyeho cztyrzisteho Šedesátého druhého w sobotu po sw. Girzij.« wagij se prawa

14)

,,

rkps.

ctého 1

12

— 12. — 13.

Práwa

Hoowický wku.

zem

pap.

eské,

Juramentum pro

.

we

;fol.

codex20.

negativa.

Na tom pisahám že sem

— 21. — 30.

non

se

stawl Wáclawowi

atd.

Pro debito fidejussorio maiori

dotare, sed dotalitium

20

576 listw, z prwnj polowice šestná-

Nota que occurrunt circa officium minorum tabularum. trina citatio.

21

1.

4.

Zmrzlíkowi ten den na sw. Gií 13

.

tenet, nisi

Item pro debito maiori

trina citatio etc.

X

posset etiam

poneret disgregationes (disbrigationes).

Forme iuramentorum. Na tom pisahám jímž mne Forme querelarum.

P. winí atd.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

i

60

Rczbcr staroeské literatury: IV. Wáclaxv Hanka:

30

— 34.

O

uwázaniekomorníkem.

s

od

Item uwázanie

komorníkem

s

w

komorniího, ježto on Item kdyby bylo sedm bratí nedílných atd. by ti

:

starosty

kterému roku

se požene

X

atd.

Item Také páni prawí, že sú swobodni, že dsky zapsaných

mohú

Item Wisa

jich

ujiti

ped úad

pán zemský nemá

pohonn

ztratí

Ilem jest panský

býti

z

mnoha neb

X

atd.

nález, že

z

jest proto, jestližebv atd.

každému práwu

proti

zapsati atd.

swé práwo atd. swých nálezuow starých w zemské

z

nestane,

piinili atd.

jakoby ekl widél sem, a

jest

wšem obecná obrana

jest

proto

i

menšíItem najprwé po puobonu když

který

pakli

podlé práwa

takto

swa registra

mála atd.

Item odpor

pe

nemá swé

že

ztratili.

34

— 42.

Nalezeno a ustanoweno, jakož jest bylo od staradáwna bráno od desk atd. tu sob jím oprawí.

42

— 43.

Formule

Da monitionem

:

44.

Zahájenie saudu.

45.

Wýpisek

»Krajuow

(latin).

etc.

jest dwanact.«

knihy starého pána

z

X

z

Rosemberka.

— 192)

156

(§.

Ze zlodjstvva jeden

z plena; práwo woda z lesa porubenie a t. d. X pohon práwo swdky wésti. Item když koho poženu trojím pohonem, neteba státi pohnanému než poslednímu roku neb pohonu. A útoku nemóž žádný wložili porunik pe, než sám kohož se pe dotýe. 45 — 78. Poínají se nálezowé eského krále Jana slepého. I Zdislai A. 2.3. Barones inter

pohon ze

též

spráwy

Wok

práwo pohonili jako

ddin

de Krawar, Plichta de Adlar, Plichta de Rozdialowicz, Albertus de Krir

ibidem iuxla a 78

— 83.

;

troj

t.

;

d.

Acta pro tempore régis Wenceslai. D. Andreas de Duba index supremus: Naj-

oswcenjšímu

knížeti

X

a^e

pánu

Wáclawowi ímskému

p.

tyech úednících

Tuto se píše o

a stran nedrželi.

od desk

a

chowati

ani

jej

tepla

t.

X

d.

najwyšších a

studena,

ani

a

ani syta

ani

milost inili t.

d.

O

laná

bráni až

do

swé wuole, nebo do smlúwy o swé práwo. 83

— 90.

Albus novus citationum tempore régis Wenceslai. Johannes deSowogowic

Jarossium de 90

— 103.

Opona

a

Temporibus Sigismundi imperatoris. f.

ij

a.

purif.

Marie

— 129.

Temporibus

129

— 172.

Temporibus Georgii

172

— 177.

Nauení

177

— 180.

180

— 184.

Wy We

184

— 188. Snm

z

Quarto

Matthie A.

2.

Anno

dorn.

1437.

etc.

103

.

citât

d.

t.

Zdislai (sic,

Ladislai) II Johannis

1.

Dupowee

(Snm

J. 2.

obecný

1454 Fol. 124.)

o

ádu

úednici kteíž

dobi

»Gindiich

ste

swaté a

od nás

nerozdílné

lidé mají se starati o

w Benešow

z

eská upokojena

daru božího naše

jméno

regis.

u desk:

1.

w

tyto

Michalowic

jest a

Trojice

w

d.

znamenawše že

zem

usazeni.

amen.

obecné dobré

1474 (zápis).

t.

d.

t.

úady

a

Jakož wšickni

této wlasti

a

t.

d.

i

každý zwlášl

1

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramcnw pràwnich w Cechách.

— 195. — 245. 245 — 251. 264 — 285. 188

Swolenie na

195

Wýpisy

Opt

— 288.

288

— 290. ád

291

— 399.

— 468. 469 — 472. 472 — 494. 525

za krále wolili.

desk a

z

wýpisy

— 263

— Sigmunda

prázdno.

purkrabských.

z register

Chmelického 1501

d.

t.

— M. w

wšeliká za krále Wladislawa.

Ad communia

Prokopa.

úterý

po

swátosti a

t.

d.

desk zemských.

z

418—432 prázdno.

Barones iudicio présidentes ab anno 1388

437

540

Drachow. 251

in

stawu panského. Léta a

Opt

— 437.

495—

wýpisy

Spis Šatného

399—418. Akta

snmu, kdy Wladislawa

desk zemských za krále Wladislawa.

Pro ecclesia

285

432

z

16

templa a

sq.

d.

t.

W aw. T

Zápis krále Wladislawa dd. 1508, twrtek den sw.

chowaných od

Registra privilegij na Karlštein

r.

1501.

525. Akta za krále Wladislawa.

— 540. ád korunowánie krále eského — 555. Opt akta za krále Wladislawa.

555 až ku konci. Maximilianus div.

1.

15) JSf.

rkps.

(celý).

fav. clem.

Rom.

knihowny Hoowické na pap. we

rex oc. dd. 18 Apr. Í506. Folio.

Knihy ctyry práw hornických, psány skrze Gifjka Hynka

z

Kešic

1531.

Práwa Gihlawská.

.

rkps. na pap. w 4 U od 1. 1490 u pana Josefa Jungmanna. J. Práwa králowská Hornikuow Wáclawa druhého.

16)

Bh 17)

JT.

mstských wýpowdi.

.

rkps. na pap.

w

336 list od

4.

r.

1529 též u pana Josefa Jungmanna.

Práwa miestska panow hornijkuow hory kuthny, kterýchžto užywagij przy saudijch na rathauze.

£.

18)

.

rkps. Klatowský

w

Klálo wech na radnjm dome.

Práwa welikého msta Pražského,

.

18.

Práwa magdburská. 19)

£.

.

rkps.

papjru we ciuile et 1

— 43.

Kutnohorský

fol.,

wazba modrokožená

montanum.

Jus regale

hemie« 43

— 98.

99

— 253.

w Hoe

na radnjm s

dom, wždy dwa

mosaznými

knofljky.

montanorum.

»Wenceslaus Dei

Hye hebent

sich

gratia

secundus (sextus) rex

Bo-

an di perkrecht di Meister Johannes von Gelhawsen gedewt-

Wir Wenczlaw der ander Kunig czu Behem

oc.

Liber sententiarum primislaj qui postea dictus estOttagarus. »Imperatoriam ma-

jestátm non solum armis«

oc.

Nad

tjmto gest napsáno 1245; poslednj

gsau škrábány, gakoby býwalo 1261. Na konci

MCCCCLXV

7% listu

dw cifry

pozdngšj rukau: Letha

Jan Ways a Wit Piser a Mikuláš Štohlar wysláni sú byli do Gi-

hlawy pro nauenie *.

:

Fase. D. V. N. 5760 serin. oecon. 27.

.

sehet hat.

Abb. V.

listy pergaménu a tyry Na desce starý nápis Jus

z

práw

jich na tyto kusy.

OJ

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Rozbor staroeské literatury: IV. Wáclaw Hanka:

1<5 20)

J. 11.

rkps. Kutnohorský, gegž Voigt

w

popsánj mincj eských uwádj

:

Knihy práw

Gihlawských piležieczi zwláštie Miestu na Horách Kutnách, Horám tudyz, wydaná od Muzuow múdrých a potwrzena od Nayjasniegšijch Knjžat a Pánuow, Pana Wáczlawa Krále czeského a Pana Przemysla Syna geho, tehdy Markrabí Morawskëho a Rakúského, Štýrského y Korutanskëho Wéwody a

21) Wj %

JT.

rkps.

Ondeje

t.

d.

.

12.

w

knihowny Lobkowické z

zem

Dubé wýklad na práwo

Práwa starého pána

z

Práwa ciesaská,

.

eské,

.

4.

. 1. Karla, . 3.

Rosenberka,

Statuta neb ustawenie ciesae 17.

Práwa welikého miesta Pražského, 22) JL.

Praze.

.

18.

Práwa manská, . 19. rkps. též knihowny Lobkowické.

.

menším úednikóm pi dskách zemských: Gindich zMichalowic wyšsí komorník a t. d. Ondeje z Dubé Wýklad na práwo zem eské, . 4. Práwa starého pána z Rosenberka, . 1. Zpráwa o popraw. Ondeje z Dubé pipiš králi Wáclawowi. Instrukcí

Statuta neb ustawenie ciesae Karla,

.

3.

naj-

a.

Conclusa diet regni Roëmie 1469. Conclusa diet regni Roëmie 1480. Jura Ducis Sobèslai (pozdgšj rukau), Statuta Caroli (esky),

.

.

15.

b.

3.

Preiudicata (nálezowé) sub rege Wladislao. Ritus coronationis regis Georgii.

Rerna regalis de ciuitatibus

23)

.

et monasteriis.

Jura seu solutiones a monasteriis

et

ciuitatibus

subcamerario regni pendenda.

w knihown eského Museum N. 684 na pap. we hndokožená s mosaznými knofljky.

M. rkps. stará

— Registík na Distinctiones, . 16. biv — bv. Constitutio Sigismundi imperatoris anno 1437. bv — bix. Registík na práwo zem eské a ustawenie Karla, bix — bxvi. Práwa Sobslawská, . 15, a konšelská, . 14. bxvij — lxx. Práwo wikpild ádu Sasického, . 16. mi — Zemské práwo eské, . — Práwa starého pána z Rosenberka, . oxij — pxij. Rád práwa zemského, . pxij — Statuta ciesae Karla, . ai

biij.

nviij.

nviij

4.

oxij.

1.

2.

pxiiij.

3. a.

Folio 307 listw,

wazba

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramenuw práwnich w Cechách.

163

ád

a ustawenie eské koruny ciesaem Karlem, . 3. gsau formule pjsah. pipogeny ku konci rkps. též bibliotéky musegnj, Nr. 767, na pap. w4. 161

pxiiijqvij.

b.

.

4)

ernokožená. Práwa zemská eská. 36.

wazba polowice

listvv,

stará 1— 63. — 109. 109 — 112. 112 — 114. 114 — 126. 126 — 129.

.

4.

.

Rožmberka,

36

Práwa starého pána

64

Ustawenie ciesae Karla až do XXXVIII

lánkw

Nkolik

z

1.

.

lánku,

3.

a.

zemskému práwu.

Ustawenie panské za krále Sigmunda, cobráno býti od desk.

Nálezowé za krále Ladislawa.

Summa

celá

bern

králowské od klášterw a mst.

129. Coronatio regis Georgii oc.

— 155. 155 — 160.

Ustawenie ciesae Karla

130

Pipiš Ondeje

.. 160.

Písaha

krále

Dubé

z

.

3.

b.

Wáclawowi

králi

tyech úednicích

a o

najwyšších.

Giiho.

knihowny Nr. 685, na pap., w malém fol., wazba blokožená. náležel Prof. Rieggerowi, gá sem geg kaupil od Krameriusa a darowal Museum. 1 Práwa ciesaská. »Pane bože wšemohúci.« . 17. 39.

5)

rkps. též

Nkdy39

— 84.

84

— 88.

88—94. 96

— 116.

.

Práwa welikého msta Pražského, Práwa manská, . 19.

.

Práwa konšelská,

Ondeje

z

18.

14.

Dubé "Wýklad na práwo zemské,

.

4.

— 135. Práwa starého pána Rosemberka. . 135 — 150. ád práwa zemského, . Wáclawowi. Dubé 150 — 153. Pipiš Ondeje 154 — 171. ád a ustawenie eské zem. »Roha wsemohucieho« 116

z

1.

2.

králi

z

172

— 184.

Statuta

iglauiensia. Jura ciuitatis iglauiensis.

ciuilia

rariorum.

Ku konci:

atd.

.

b

3.

Jura montanorum

et

urbo-

Expliciunit statuta et Jura ciuilia iglauiensia et aliarum ci-

uitatum per terram Roemie.

187

— 187. — 199

202

— 402.

Práwa wikpild

..

festm Simonis

185

Priuilegium communitatis theutonicalis. Statuta

imperatoris,

Caroli

ád

a

ustawenie

eské koruny ciesaem Karlem

potwrzený. »Pomoz milý hospodine« atd.

16)

1

— 175.

rkps. též mus.

ádu

Sasického,

.

16,

ku konci: Finis Anno

ádu

Sasického,

.

16.

ku konci:

listy,

Nalezeno a ustaweno, iakž bylo odstaradáwna bráno od desk.

178

— 179.

Za krále Ladislawa panští nálezowé

.

(1455) tu sobotu

tiele.

— 178.

Reliai,

1448 cirea

wazba stará blokožená.

leta atd. Iv.

177

180—302.

dni.

Jude.

knihowny Nr. 776 na pap.w4. 302

Práwa wikpild

po božiem

et

22.

ku konci Anno

1.

Rož.

liiij

(1454)

f.

v. in die procopi.

dni. atd. lix° (1459).

21*

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

164

Rozbor staroeské literatury: IV. Jfáelaw Hanka:

V.

27) Jft.

O

VI.

4.

cztyrech cznostech stežegných.

Rozumowé

rozlicznych

mudrczuow

41

—.

Seneky knihy o mrawiech.

Obdarowánie starému miestu pražskému od Práwa Sobslawská . lb.

13.

Jana 1310, od Karla

krále

Berna regalis generalis regni Boemie.

Práwa o konšelech

a gich radách,

Práwa welikého miesta pražského Práwa manská, . 19.

Kusowé o práwie

. 14. . 18.

diedin manských,

.

6.

Nálezowé panští za krále Sigmunda až do Wladislaw;

Rozsudek

242. 28) Jfl.

w

rkps. též bibliotéky musegnj N. 768 na pap.

— 40. 40 — 41. — 67. 67 — 69. 69 — 78. 78 — 80. 80 — 12. 12 — 1581Ó8 — 170. 170 — 242. 1

krále VVladislawa mezi

rkps. též musegnj

pány

rytierzi a miesty.

knihowny Nr. 769 na pap. w4, wazba

w

prkénkách hnédau

kožj potažených.1

76

Astrologické poznamenánj pozdnégšj rukau.

2.

— 76.

Práwa ciesaská,

— 88.

Práwa manská

— 90. 90 — 93. 88

.

zem

17.

.

eské,

19.

Kusowé o práw ddin manských, . 6. Ustawenie a zjednanie pánuow a zeman eského, co bráno od desk.

zem eské

93

— 9b.

Za krále Ladislawa panští nálezowé 1454.

9b

— 96.

Od peeti

96

— 97.

Pankhart, sebranecz, chlap, zlosyn, czwiky, zenima.

97

— 102.

Zpráwa o konšelech

wých konšel od

— 116. 116 — 129. 129 — 328. 103

pán

jeden groš Léta

a

O

nynie na tom pestáno.

Rád

a ustawenie

wolení

Sigmunda

krále

král Karel ustanowil jest.

(sic)

O

o gich radách.

starých.

bu

Berna

Mccccij

za ciesae

nowých konšelech.

O

úednikuow písežných, ku

eské koruny ciesaem Karlem,

.

wolení nokonci: a tak

3.

regalis generalis (necelá).

Kronika czeská.

dokonány sú

— Mnozí

lidé

rozumní

tyto knihy ten pátek

na nebe králowny nebeské.

A

Kukonci: Léta Božie 0 M°cccccxviij°

atd.

den

s° Ippolita

przed wzetijm panny Marie

psal ge Jan Trubacz Služebník

panuow Nowo-

miestských gich milosti y také swázal atd. 29) .11.

1

VII.

— 30.

30

— 147

147

— 157.

rkps. též

knihowny musegnj »Kniha Tallmberská« N.

pkn

psána, wazba stará blokožená.

Práwa

zem

eské. (Ondeje

— 194, též

z

Dubé),

. 4.

a

t.

160.

na pap. we Folio,

d.

— 276.

194

sl.

Wýpisy z desk zemských: nálezowé krále Jana Grauamina sgednocených pánuow na krále Giiho; it. 419 427. Donationes pro ecclesia in Drahow.

296

sl.

Horní práwa krále "VVladislawa a

310

sl.

Index lilerarum que dotationes monasteriorum

a 162

204t.

d. et

ecclesiarum concerunt.

a

t.

d.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled prameniv práwních w echách. 370

— 381.

Rozepe

342

— 363.

Poznamenáme

pražských

a

mst

jiných

truhlic priuilegij

s

165

pány eskými.

na Karlštein.

Poznamenánie roduow panských pod gednau. 384 si. Wýtahowé z desk zemských: akta za krále Wladislawa. korunowánie krále a králowé. 402 413. 383.ád

416.

Krále Wladislawa rozliní listowé.

417.

Mikuláše Slika

418.

Artikulowé

430 30)

— 445.

snmu. mst panuom a rytiestwu. list

Maximiliani imperatoris et Wladislai regis litee etc.

9. VITT. rkps. též musegnj knihowny N. Práwa zem eské (Ondeje z Dube), . 4. Právva starého pána z Rosenberka,

Rád práwa zemského, .

.

nowý

771*

ze starého

pepsaný w

4.

1.

2.

Práwa zemská od ciesae Karla ustawená,

.

3.

a.

Nálezowé za krále Ladislawa.

.

Právva kniežete Sobslawa,

ád

koruny eské,

Ritus

.

15.

b.

3.

coronaonis Georgii

regis.

Reposita in Karlštein.

Forma Pražanuom daná od ciesae Sigmunda. Práwa zemská a miestská ciesaská, Práwa welikého miesta Pražského, Knihy práwa manského, 31)

9* JX.

9.

19.

rkps. též knihowny musegnj N. 771.

Kniha nálezuow, 32)

.

. 17. . 18.

Jt. rkps. též

z níž

w

4.

Wladislawské zízení zemské sestaweno.

musegnj knihowny N. 688. na pap. we

wazba blokožená mosazi

folio,

okowaná.

Práwa mstská horníkuow Kutnohorských: Ciesaské welebnosti potebie jest atd. . 10., ku konci Giž gest konecz práw .... ských budiž buoh pochválen na wieky wiekuow :

.

amen. 33) 91%

panie

lleta

rkps.

též

M 0 .cccc°.lxviij° w

s mosaznými knoflíky. Práwo welikého msta pražského,

34) 91,

.

.

rkps. též

35)

9,

Bh

.

18.

poátek

knihowny musegnj N.

782.

na pap. we

a

folio,

wazba hndokožená

konec chybj.

na pap.

w

4.

wazba nowá.

Cursus

Moravie

cum

interpretatione bohe-

knihowny musegnj N. 690. na pap. we

fol.,

wazba

ciuilium sententiarum seu

mica:

úterý na sw. Mikuláše.

musegnj knihowny N. 686.

iura

ciuilia

Bohemie

et

mstských wýpowdí. Anno 1533. rkps. též

w hndé

pres-

sowané kži. Kniha magdburských mstských práw, kteráž Donát slowe, tus mense Julio die saturni anno nato christo 1543.

.

20.

Transumptus

et fini-

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

166 36)

Rozbor staroeské literatury: IV.

M. XIV.

w

musegnj N. 772. na pap.

též bibliotéky

wýpowdi kmetuow magdburských

gest 37)

rkps.

Wàclaw Hanka: 4.

Práwa Litomická,

to

litomických.

i

. XF.

rkps. též musegnj knihowny N. 773. na pap. w 4., wazba hndá pressowaná mosazným kowánjm. Práwa Litomická t. g. wýpowdi kmetuow litomických magdeburských rozliným mstm dané od A primo až do N. XI. s

i

Práwa miesta Pražského wtšieho

Práwa rozliných

píin

Léta od narozenie syna

per 38) JW. 1.

msta Pražského welikého. S božie 0 M°V°xiij° w sobotu po božím téhož

me Johannem de Thowaczow pro

3.

59

— 55.

— 148.

—S —Z

iij.

iij

tiele

Statuta consilij ciuitatis pragensis et

Jura

ciuilia

wku

atd.

w 4. . 780 w primm de rectura

. .

14.

18.

ku konci:

na den sw. Bonifacia

papjrowé wazb. consulum.

poslušen býti purgroistra« atd.

de

Pisahuli

vsuris.

.

14.kterému lo-

18.

Jura Appellationum id

von muterpragensis ciuitatis et primo

.

ij.

tunc in lithomierziez.

rkps. též musegnj knihowny na pap.

»Naiprwe že wšeliký konšel 3

Si

najprwé o konšelech.

a

.

est

Znamenité

Orteluow.

Czwu

že wšecky

gest

swestirn ebenbürtig von vater

nadpisy kapitol gsau

esky

vnd

psánv,

kdežto text gest nmecký. Na list 114 pojwagj se Distinctiones, a sice prwnj Mietet einer ein hawz czu einem czinse got, das ich wil rechte orteil sprechen

Werne vor geboten

sudu poženu. nagjce.

Poslednj slowa

sol der mijner

.

Et sic est

decima

39)

.

teil

finis

:

Was

nochfolgen

Anno we

wirt

die meijste

.

do

21., a zas

do osmi, pak až

fol.,

též

knihowny musegnj

Kohož znowu zaj-

zas prwnj:

menynyge volbort

per Johannem de egra

sti.

in

dem

rate das

pauli hora cmin-

. .

724. Iglauer Rechte.

— 20. Wie man ein Gericht hegen — 50. Hie hebt sich an die Handfest der Stat Iglaw. 51 — 94. Alhie hebt sich an das Buch Sententiarum. 95 — 165. Hie heben sich an die Pergrecht von allerley slacken vnd die Register. 166 — 190. Diese nachgeschriebene Recht hat Künig Ottogarius gesetzet nach Christi 1

:

prwnj: Joch swere

ku konci wždy

dnice. incarnationis 1461 in vigilia

In horsouiensi tyn

rkps. na pap.

. . .

soll.

21

burt Im Tausendt vnd in landt.

— 213. 214 — 238. 239 — 244. 245 — 249. 249 — 253. 255 — 263. 191

W

dem neun vnd

sechezigisten Jahr über alles

Behmer-

wynecháno zwei hundert (1269). rescripta in Bohemico et primo simplex informatio.

letech gest

Sequuntur varia

Municipalia iura Wenceslai regis,

c.

12.

Sententiae super causis dubiis diversis ciuitatibus et oppidis in Iglavia.

Fragmenta vnterschiedener Rechte.

Ordo et articuli tutorm. Ex iure montanorum scitu

digna.

ge-

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramením práwních w echách. 264

— 277.

Diffinitivae sententiae

\

quae super causis dubiis diversis

67

ciuitatibus et oppidis

in Iglavia sunt transmissa.

278

— 327.

Vnterweisung bey

röm.

der

kais. Majestät

»Im Jahre

gesucht.

ums

1566

Pfingsten oc.

* JLVMIM.

40)

zek na

a

w monogrammu

. XJTX.

Distinctiones

oder der

omnium sanctorum seu in gratias. Takowý rkps. bez

42)

. XX,

rkps. též

.

art

die

gest obrá-

tomu pipsána gsau

12.

we

vermehrte Sachsenspiegel.

Sechsicher

in

pedu

z

dalšj

1534 až do 1601.

leta

rkp. též musegnj knihowny na pap.

zu Wygpilden

.

II,

4.

1525.

leta

Práwa králowská hornická Wáclawa najzenj hornj, pocjnagjcj od

41)

w

rkps. též musegnj bibliotheky Nr. 770 na pap.

pergamén

ku konci:

.

fol.,

689.

Dis buch liber

Iste

ein

is

buch des rechtin

completus

est

in crastino

animarum anno dni M° CCC° nonagesimo septimo Deo knihowna do Wratislawi za giný eský.

let ustaupila

knihowny musegnj N. 732, na pap.

w

mal.

fol.

Nálezowé za krále Ladislawa. Registrum na priuilegia králowstwie eského.

Zápisowé za krále Sigmunda a giná akta wálek husitských. Zijzenij wogenské Jana Žižky z Trocnowa.

43)

Rokycanae mandata

a giná latinská

Erzbischof Ernst

Briefe 1627 bis 1629 pozdnegšj rukau.

«.

II,

rkps. Jana rytje z

duchownj najzenj.

Nowé Hory (Neuberg) na

pap.

4.,

w

wazba

prkénkách bèloko-

žená pressowaná.

— 49. — 74. 74 — 95.

Práwa Rziská. Pane bože wšemohúczy nebeský otcze

1

Práwa zemská, (Wýklad Ondeje

49

95

z

Práwa kteráž byla u pana Starého

— 114.

Rád práwa zemského, .

2.

Ku

Dubé), z

.

.

atd.,

17.

4.

Rožmberka,

.

1.

konci: Skonáwagi sie

práwa panská zemská

czeská.

114 119

— 119. — 130.

O

tyrzech vrzedniciech Naywysšych. Hotowi gsucze

Rzád czeské Coruny Karlem cziesarzem potwrzeny. Poslednj lánek:

notie atd.

lowstwie atd. 130 131

— 131. — 135.

O

— 169.

w

ged-

Poczestnost krá-

hic est defectus magnus.

mnoho t.

gest listuow starých a

d.

t.

d. Cziesarz

Item o wsecky

Karel prawij

:

swiedcziech.

pohanech

listy

Ale zie na wsaky

Vrziedniczy slowu od vrzadu.

Welikë vzitecznosti a

t.

d,

Registrum neboli zpráwa na statuta zemie czieské cziesarzie Karla.

O 143

O

Swatú Trogiczy králowé

Nález panský za cziesarze Karla Slawné pamieti o listech.

den a

— 137. 137 — 143.

:

i

Nález za krále Ladislawa Leta b. 1454.

zie

135

Na konci

korunowáni krále

atd.

Prwá kap.

atd.

Statuta czieske zemie cziesarzem

169—174. Práwa manská zemie

czieské,

.

Karlem potwrzena. Boha wsemohúczieho 19.

a

t.

d.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

168

Rozbor staroeské literatury: IV. Wúclaw Hanka:

— 180. — 181. 181 — 188. 188 — 193.

Kusowe

180

Pankhart, sebranecz, paduch, chlap, zlosyn.

193

— 195.

19544)

N.

Leta od L. 1351.

zwlaštni diedin

manských,

6.

1310. Obdarowanie miesta starého pražského králem Janem. Obdarowanie miesta pražského Karlem. Koruhwe.

n. s. b.

Práwa Kniežete Sobieslawa, . 15. 197. Prawa rozliczných prziczin téhož miesta pražského, i. rkps.

— 29. 29 — 56. 56 — 76. 76 — 79. 79 — 82. 82 — 95. 95 — 120. 1

{

.

174

— 126. 126 — 129. 129 — 135. 135 — 137. 137 — 147. 120

Nowé Hory na

Jana rytje z

we

pap.

Práwa zemská zemie czeské. . 4. Práwa Pana Starého z Rozmberga. . 1. Rzád práwa zemského a nayprwé o hlawu.

O

cztyrzech vrzednicziech naywyššich.

.

.

18.

wazba hndokožená.

folio,

2.

Ilotowi gsuce atd.

Dominus Andreas de Duba. Najoswieceniegsiemu Kniežeti atd. Rzád czeské koruny cziesarzem Karlem potwrzený. Swatú Trogiczy atd, . 3. a. Práwa naprzedpsané czeské zemie prwepsaným cziesarzem Karlem potwrzená. Roha wšemohúczieho atd. . 3. b. Práwa manská czeské zemie. . 19. Kusowé wlastnij z práw diedin manských, . 6. Nález panský za ciesarze Sigmunda o listech. Nález panský za krále Ladislawa 1454.

Rerna

regalis

collectione berne generalis.

periencie.

Allienaeiones.

Ordo seu modus

Sessiones.

generalis.

notariorum minorum.

lectorum Notarii maioris. Jura

Summa

intégra berne

:

Jura col-

Monasteria, Ciuitates. De-

Proscripta firmata.

Indulta.

colligendi.

Litee maiestatis supra Proscripta

nondum

fir-

mata. Alia proscripta. Census hereditarius. Ruga regalis. Statuta pretorii. Testes rarii.

147

— 149.

149—227. 227

— 238.

pro capite ad iuramentum non admissi. Jus iudicis

Jus subcame-

Census de ciuitatibus dne. regine. Sumn:a de ciuitatibus dne. regine.

Práwa miesta pražského wietšieho o konšelech,

O

curie.

Lichwie.

Przisahuli ia atd.

Obdarowanie

238 — 243. Polwrzenie

.

miest. králem

star,

.

14.

18.

Janem

kusuow ciesarzem Karlem

1310. 1351.

O

nápogich.

O

korúhwech

a

giné kusy.

243.

Práwa Sobieslawská.

15.

ku konci 1473.

45) P. rkps. na radnjm dom starého msta Pražského na pergamene krásn psán we 268 listw, wazba nowgšj hndá s mosazným kowánjm.

— 25. 25 — 42. 43 — 57. 57 — 73.

Rád zemského práwa. . 2. Ordo iuris terre boemie. .

73 — 78.

Práwa manská,

5

78

— 81.

Wýklad Ondeje

z

Práwa starého Pána

Modus

.

colligendi

Dubé na práwo z

Rožmberka,

zemské,

.

c.

4.

1.

2.

19.

hernám

et litee majestatis

de eodem.

folio,

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramcniv práivních w Cechách.

81—82. 83—91.

— 82. 92 — 96.

91

97

— 148.

143 249

— —

Kusowé o práw ddin manských, Statuta ciuilia Iglaviensia

Jura montium

et

6.

Nos Wenceslaus

:

montanorum

msta Pražského

.

.

11.

uel elaboralus de iure

.

(konšelská)

.

14.

a dále o

258—263.

.

— 264. — 267.

.

.

18.

10. *)

intégra berne regalis.

. Wáclaw . My

Judeorum. Karolus

Statuta

.

lichw

249. Cursus ciuilium sententiarum. Quidam proposuerunt 253. Quedam statuta démentis pape VI. Dolenter referimus

253— 257. Summa

.

Nos Wenceslaus

iura ciuium de Brunna.

Priuilegium et

Práwa

.

169

O

.

z božij milosti mýtu malé Strany. Karel Wysazenie winnic. JP. II. rkps. na témž radnjm dom w Praze na pap., we fol. 346 listvv mimo regstrum a giná poznamenánj, wazba w bjlé swinské kži s mosazným kowánjm a záponkami.

263 264 46)

— 115. Cursus ciuilium sententiarum. . 10. 115 — 120. Quedam ciuibus oceurentia secundum dementem ciuium Iglauiensium. . 120 — 130. Statuta 130 — 132. moncium et montanorum. 132 — 137. Priuilegia iura ciuium de Bruna. 137 — 141. Statuta Judeorum. 141 — 142. O mýt malé Strany. 142 — 146. ád kterak sú winnice wysazeny. 146 — 152. Berna regalis generalis regni Boemie. 152 — 154. Práwa msta Pražského o konšelech. 14. 154 — 209. Práwa msta Pražského welikého. . 18. 1

papám sextum.

11.

ciuilia

.Jura

et

6.

209. Statuta pretorii seu consilii maioris ciuitatis Pragensis de homicidio

.

— 233. Wýklad Ondeje Duhé na práwo zemské, . 233 — 254. Práwa starého pana zBozmberka. . 254 — 271. Bád zemského práwa. . 271 — 276. Práwa eí esku, jimižto manowé mají súzeni by . 276 — 277. Kusowé o práw ddin manských swobodných. . 278 — 297. Ordo iuris terre Boemie. . 297 — 307. Práwa Sobslawská, . 15. Krále Jana a Karla o konšelech . 307 — 318. De statu mutatione romani imperii per Ludolphum de Columpna. 318 — Epištola Constantini super donatione ecclesie Bomane. 323 — 327. Ondeje Wáclawowi a o tyech najwyšších úednících. Dubé pipiš 327 — 346. Ustawenie ciesae Karla. . 209

z

4.

1.

2.

ta

ti.

i

19.

6.

2.

et

323.,

králi

z

3.

*)

W

této knize gest patrné

tak

opotebowány

lánku o lichw Abh. V.

«.do 148

tento béh práw mstských w užjwánj byl, nebo listy 148 — 249 gsau mnobých mjstecb ernidla nezstalo, kdežto naproti tomu pojnage od

widèti, že

a seteny,

že na

lislu

gako nelýkány zstaly.

02

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

1Î0

Wáclaw Hanka:

Rozbcr staroeské literatury: IV.

47) S. rkps. knihowny Strahowské na pap.

w

4.

Práwo králowské horníkuow Wácslawa Druhého, . 12. Práwa Gihlawská od Petra Pespole z Prahy, mštnína Kutnohorského ložena a 1 460 pepsána.

w knihown

rkps.

48)

hornj Akademie

z latiny

w Šáwnici w Uhjch.

Knihy práw Horníkóm wydaných od Slawné pamieti Wácslawa druhého mezi Czeskými 19)

w poeztu

T. rkp. Tehonský

pe-

králi

šestého krále Czeského oc. psány 1528.

w

archivu knjžete z Swarcenberka B.

2.,

na pap. we

folio,

prkén-

kách modrau kožj potažených.

— 28. Práwo zemské eské (Wýklad Ondeje z — 53. Práwa starého pána Rosemberka. . 54 — ád práwa zem eské, . 74 — 87. ád ustawenie koruny eské. Pomoz mi

Dubé).

1

28

z

73.

50)

T

1

.

.

4.

1.

2.

II» rkps.

Teboský

B. 6. na pap.

mosazným kowánjm

s

Hospodine

w 4., wazba w

oc.

prkénkách

.

3.

hndau

kožj potažena

a záponkami.

— 31. Práwo zem eské, (Wýklad Ondeje z Dubé). . 31 — 58. Práwa pana starého Bosnberga. . 58 — 82. ád žalob práwa. Kdyžby kto chtl z hlawy oc. . 82 — 89. Práwa manská. Ktož manské práwa umieti oc. . 19. 89 — 91. Práw. Tiemto bhem mnoho ddin manských oc. Kusowé 91 — 100. Berna regalis generalis regni Boemie. iura subeamerarii. lOO — 101. Statuta pretorii, ius curie 1

4.

z

1.

2.

chtieji

z

.

6.

et

102—104. Práwa konšelská, 104

— 182.

52) 1.

III.

tažených 2

6.

.

14.

O

Práwa rozliných wcí. rkps. s

Teboský

B.

3.

lichw.

na pap. we

.

18.

fol.,

w deskách prkenných hndau

mosazným kowánjm.

Knihy jenž slowú práwa Maydburská

dielé se.

(Obsah).

6- 160. 160— •164. konci:

Toho pán Gežíš pomoz požehnaný na

To

w now úad

164— •165. 165- 179. 179- -187. gest

pijal.

187- -209. 209- 226. 226— 229. bez: Hotowi súce atd.).

230- 248. 248- 249.

wky wkuow

amen.

kožj po-

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramemïw

O

249.

dielech úednicích co sie

w

práivních

komu

171

Cechách.

dostati má.

250

— 257.

Pokládají sie formy a rád rozliných žalob a najprwé z dluhu.

257

— 267.

O

zachovvání

konci:

— 268. 268 — 287. 287 — 292. 267

292.

293obyeje w póhoních.poruní otec sirotí

Znamenaj

ped

že kto

jestli

Z dluhu welikého

léby

.

atd.

ku

,

postawil zpráwce.

w plné rad

králem anebo

Boha wšemohúcieho ku pomoci wzýwaje Práwa manská,

pohon

truoj

O

atd.

atd.

(gen poátek!.

saracenech,

.

3.

19.

Kusowé dèdin manských, . 6. 295. Kusowé jiní za asu Jence a Jeticha

eeného Špaek.

Najprwé wšichni

obecn

služebnici králowi atd.

— 297. 297 — 359. 359 — 3G9. 369 — 370. 295

Práwa msta Pražského a najprwé o konšelech,

14.

Práwa welikého msta Pražského. Pisahuli iá atd., . 18. Práwa Sobslawská. Za asu kniežete Sobslawa Wyšehradského,

O

korúhwech kdyžby nowý

— 385. Opt

370

.

muž

jiná

práwa jsú

král

do Prahy

msta

tuto starého

Pražského.

prothoconsuli

maioris

consulibus

et

snmovvnieho.

Pihodiloliby

ku konci

a žena majíce sbožie a swoliliby sie atd.,

dnis

.

15.

jel atd.

kdv, žebv

,

Gcorgius

Pragensis.

ciuitatis

Ku

sie

Juris informatoribus

:

od narozenie svna božieho tisícieho tyistého osmdesátého šestého, dokonány jsú tyto knihy tu sobotu pied slawným hodem ducha swatého. policejní naízeni snešenie

386

— 462.

T.

Nálezy neb wýpisy z desk.

Snm

462. 2)

KW\

1

— 9. — 41.

obecný držán

léta

.

Teboský

rkps. z

9

konci: Leta

1470.

na pap.

1.

druhé polowice 14ho

wku.

phony

druhém

Bozliné

a na

w

4.,

listu

wazba w

mkém

pjsahy.

Jus terre Boemie »Bex débet per baronemcitari

popsaném pergaménu

,

è. 5., šest

list posud

neznámých, ostatnj známo. 42

— 48.

Pragensis

et

Olomucensis ecclesie ab iurisdictione Moguntiensis liberantur. Pra-

gensis in metropolitanam erigitur.

Exemptio Pragensis

ecclesie

ab ecclesia

et

archipiscopo Moguntino.

— 63. — 66. 67 — 96.

49

Jura

63

Jura montanorum

ciuitatis Iglauiensis.

fW\

. rkps.

1—35.

— 77. — 78.

debent ungi

et

solempnitate, et alia; itemque ordo iuris ecclesiastici in Boemia.

nkdy w Ambrasu

N. 400,

potom

Jur.

N. CCXLVI, nynj N. 3263, na pap. w. 4.

Práwa

zem eské

Práwa jenž wu,

77

cum

cjsaské dwornj knihowny we Wjdni,

civil.

35

montium.

Indultum quod reges Boemie per archiepiscopuui Pragensem coronari

3)

et

.

jest je

(Wýklad Ondeje

ml

Pán

z

z

Dubé),

Bozmberka,

.

. 1.

4.

Rád práwa

a najprwé o hla-

2.

Najoswiecenjšimu

knížeti a pánu,

panu Wáclawowi

atd.

22 *

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

\72

Rozbor staroeské literatury: IV. Wúclaw Hanka:

78— llí.

Tuto sú práwa císae Karla. Bvoho

Ginak

a vstawenij

chzy

statuta czic 0 kralowstwij

mnoho

cziesky wyložiti Jakož gest stiasne

pansku

s

wšemohúczy0 ku pomocžy wzywati. Rzad

(sic)

w

když byl wšel

wolij

okrasy Latinské opustie Tuto karel

pamiéti

cziesku zemi

w

czysarz

popsati kázal

ty czasy divvnie

walku roztr-

zienu a tak zemi cziesku wrzad nawratil. llí.

w

Trogiczy

11.

4) I

— 10.

rkps.

— 13. — 14.

14 — 16.

czvrkwe

wijrze

S.

Swatu

3.

dole welmi

4.,

Práwa welikého miesta pražského

a

wymocný

a uhnilý.

.

najwiece o lichewnicich,

Gen

18.

o

a nic wjce.

Ordo

Berna regalis generalis. super collectione

13

.

gednotie atd.,

Wyšehradský na pap. w

Iichw 10

O

Rzád czeské koruny czysarzem Karlem potwrzcný.

hern

Ziiezenij co se dotyce

et

modus

colligendi

hernám.

Litee Maieslalis

generalis.

zpenž

nádenníkuow, kteí

eského

Maiestát o wolenie krále

a

kdena den dlají.

hýli wolen. Karel Boží milosti atd.

Friderici priuilegium an. 1212 confirmatum. lij

— 21.

Priuilegium židowské a twrzení jich wýsady Ladislawa od

confirmât Karoli an. 1356. coníirmationem unius, Innocentii litee

incluse

alterius

1.

1454.

duorum priuilegiorum

an.

125

i.

(Pelzl

Ladislaus oc. Ottakari 1254

Dalum Prage

1264)

1454 reg ni primo. 21

— 22.

Confirmatio iurium iglauiensium.

primm

'2

— 23.

statutm consulum. Reliqua desunt. Girího obdarowánie horníkuom kutnohorským 1. 1467.

23

— 24.

Tržné anno 1456

22.

Wenceslai Ottokari

íl Iii

feria

post Andrée datum est istud subscriptum de

iiij

Sexdominorum ad recipiendum in

25 -26.

26

— 34.

forum

Nmec 34— 35. 35

— 36.

36 —49.

que adducuntur

Najprwé ovvocné tržné

et celera.

Za asu kniezete Sobslawa Articuli a

in foro,

Johanne

an.

atd.

.

atd.

15.

1310 concessi.

Najprwnjši kus

jest

tento,

že

An. 1351

esky neuml nemá purgmistrem býti atd. Karolus confirmât hec iura. Každé emeslo má swú korúhew

Co

klášter a

který

Kterak richtá

a

msto

žádný

Zde

se

miti.

platilo.

konšelé o potebách trhowých a o

mrách

odwoláwá na librum sententiarum

tiarum iglauiensium, librum Ottakari regis.

— 50.

portantur fructuum

klerýžby

alia statuta.

49

et

mají pilnost mieti

atd.,

ciuilium, librum senlen-

Statuta iglaviensia.

O mýt

nebo clu malé strany ustawenie od krále Wáclawa druhého Wáclaw z boží mil. imský král atd. anno regni Bohemie 20. Rom.

1.

1303

7.,

(?),

(snad

1383 Wáclaw IV.) 50

— 52.

52.

52

Litee Johannis regis Pragensibus an. 1330

Litee Johannis

— 53.

O kowánch hibais.

De

r.

w Landowie.

urhi minori 1330 Meilenrecht. Cla

a sladownícich rixis

1335.

statutm consulum

et

1.

1331.

ciuium 1330.

De

armis pro-

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

pramcnw

Pichlcd 56.

60.

64.

70.

Sukna krájei

a

kramái.

Maiestát

a

Litee Caroli 1354.

Caroli 1365, 1367.

Tuto

Lit.

se

Caroli 1366 bohemice ut

poíná prwní rychtá

c.

ISicolaus

78.

Maiestát na drahá pitie

rom.

atd.

List

17.

wému mstu Zigmund

Waclaw

1400. Maiestát o nápady zboží.

atd.

Zigmunda

a maiestátu

priuilegij

w

List Wáclavva 1393

8.

krále

atd.

Wáclawa

a Karla no-

Pražskému.

ád

listy

od Wáclawa stwrzené Wáclaw oc. 1383.

Karla

picníkuow.

c.

twrdí.

87.

Maiestát a

Narratio de Carolo fundatore nove ciuitatis, de sex monasteriis.

O píhod konšelské. O písai radním. Nos Wenc. 1408; alia que Wenc. concessit. O rozdáwání statkuow mstských. Aby podkomoímu neslušeli oc. O miery a o strichu mstském 1408. Puška s penzi. De

libertate

ciuitatis

et

de artificibus vide

Arbitratio inter ciuitates pragenses 1429.

101. Lites serit.

antique

et

nove

ciuitatis

a ustawenie

dine oc.

non

proti

.

Lupi oc.

diremit Sigismundus

quamvis promi-

žalobám staromstským.

w

Budíne.

Rádowé

a artikulowé

e-

Pražského 1456.

eské koruny císaem Karlem potwrzený. Pomoz

mi!ý

Hospo-

3.

162.

Práwa ciesaská.

169.

Práwa manská

171. Ustawenie

msta

in libro teutonicali petri

Pan Kralowec heytman wojska sirotího.

daný od krále Wladislawa 1504

mesla sladowníckého nowého

RádOdpowd Nowomstských

108. Maiestát

117.

Wáclaw

Žebráce, boh

33.

88.

— 95.

Caroli 1372

1358.

Wáclawa 1409 na Tonice boh. 49 rom.

1436, tyry

oc.

Lit.

alias.

1374 (snad Í384?) regni Boh. 21 rom. 30.

1349 datum Dresde.

Lit. Caroli

Caroli 1351.

1359. Caroli Litee 1370.

73.

Tvvrzení ciesae

Lit.

na purkrecht a dlání winnic wvsazení 1358.

maiestát

Druhý maiestát Karla

93.

poicskú con-

an. 1347 Veteropragensibus.

Litee Caroli pragensibus de mercatoribus 1354.

latine.

86.

na brány horskú

Krala

c.

Wenceslaus an. 1385. Caroli litee de

Litee Caroli Veteropragensibus 1348. Litee siue priuilegium regine Elisabeth absolvit ciues pragenses a solutione ungelt de vineis 1386.

Lit.

71.

173

Swáteni pacholíci zapowdni. Clánkowé a artikulowé starších písežných. Práwa a ádowé kterak se maji mšané starého msta Pražského zachowati a kupci z cizích zemi. Hec statuta promittit iudex et consules se seruaturos 13. firmât

65.

w echách.

prúivmch

a

.

zem

17.

eské.

zjednánie

.

19.

panuow

a

zeman

zem eské

za

krále

Zigmunda co

bráno od desk zemských. 172.

Za krále Ladislawa panští nálezowé 1454.

4.

Co slowú

Od

peeti jeden groš.

pankharlh, sebranec, paduch, chlap, zlosyn.

182. Leta b. 1466.

Ohledowání právv

a listuow.

O

ženim.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Rozbor staroeské

174 182

— 184.

IVáclaw Hanka:

literatur ij : IV.

Prwní bulle neb priuilegium

Fridricba 1231. Králi Ottagarowi 1212.

c.

niem chowáni. Clemens biskup

De

oc.

O

kur-

bonestate clericurum 1345 Cle

vita et

mentis (esky).

— 185. 185 — 181.

184

O

obdarowání kosteluom jenž slowe Frayd

Bonifacius biskup

194

— 217.

Proroctwí

ad preces Wenceslai regis rectori universitatis anno

oc.

187—193. Prázdnj

A

Hildegardis

desát

prorokuje

a

dlúhého

a

žiwa

let.

léta b.

ei

°.°

do saudného

w

stojí

o žebrawých

(Po proroctwj

slyší.

dne.

e

Byla jest Hildegardis

jmèla duch prorocký.

ta

a pa-

Ale zákonowé žebrákuow

kronice Martiniami.

panna klášterská za asu sw. Bernartha,

mnišjch).

zákonuow žebrákuow dwè

byla léta božieho M°C°.XLVI°.

jakožHildegardis uinil sem

prorocstwi sw.

ped poetiem

sw. Hildegardis

Neb ona

wcech

o wšech

že ne wšickni niohú jmieti celého prorocstwi a

proto,

neradi mnozí dlúhé

byla

9.

listowé.

Pedmluwa. Z celébo krátkú obecnému lidu také

oc.

A

knihy

ta

swého proroctwí ostawila. A prawí že ty knihy schowány jsú w kláštee Bernartha; a také prawí že je mají pepsány w Pražském kostele. 218—289. Kronika eská. O Pražském biskupu Ondejowi Léta až do

..

sw.

leta

M.V°.xxiiij°.

55)

MR, kže

we

rkps. Kralohradecký na pergamene

pressowané

s

Hradce nad Labem

mosazným kowánjm a

wlastn

geden

Na druhém

list

we

listu

wazb

z telecj

gest znak

msta

Hradean na

se píigal

w

.

14.

a wnitnj

uspoádánj msta, potom následuge

mstských wýpowdí .

10.

gsau práwa konšelská

Bh

dw st

na tetjm pjpis celé práce obci hradecké od Fikara z Wratu,

kterýž práci tuto na prosbu

Naped

folio,

a záponami.

Praze 1531.

welmi aupln.

Bukopisowé knih dewaterých o práwech a sudech Kornelia ze Wšehrd uwedeni gsau w pipomenut]

o dskách

i

zem

eské

Viktorina

1841 wydané knize

této

str.

IX.

w cizin w neznámosti ukryto Ze gešt wjce práwnjch rukopisw eských we wlasli gest, žádné pochybnosti nenj, tak ku pjkladu gsau dwa pokudž se pamatugi w pozi

stalosti

appellanjho rady Brožowského

Zeberera u swob. pána Krtiky pozstalosti

z

guberniálnjho

žádánj by bylo, kdyby se

by

se

z

Jaden

nco

sekretáe

pehled

z

Prawoslaw: snad býti

mže,

Cerroniho

tento

kam ,

pomalu doplowal

buto Národnjmu eskému Museum aneb

zasélati.

a

dostali

i

w

pozstalosti piloeho

se nynj práwnj rukopisowé též :

mi powédomo

nenj.

gednotné zpráwy mohlv-

této králowské

eské Spolenosti

wd

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Pehled pramenilw práwních w echách.

P

r j

o h

l

175

a.

indiuidue trinitatis amen. Notum esse uolumus universis tam quod nos Ottacarus qui et Premisl dei gratia tertius Boemorum rex de consilio suppanorum nostrorumad peticionem ac preces nec non mandátm venerabilis Patris et domini Gregorii de Crescencio sancti Theodoi diaconi cardinalis apostolice sedis

nomine sancte

presentibus

quam

futuris,

pro salute anime nostre

legati patris utique honesti, prouidi et disereti,

nostrorumque successorum, uniuersis monasteriis sis

remittimus, concedimus et

rémittentes uolumus et

antecessorum,

et

et conuentualibus ecclesiis pragensis dioce-

donamus omnia que

inferius sunt expressa. Inprimis

precipimus obseruari, ut homines omnium ecclesiarum

siquidem

et ecclesia-

sticarum personarum, qui de furto uel aliquo alio maleficio incusantur, non nisi per uicinatus

testimonium se expurgent nullus

hominum

omneš

si

non

fugientes seruitutem

non

recipiantur.

debitam

Illum etiam alie ecclesie

ecclesiis

in

similiter

duplo

abusm uolumus

restituât

expensas

donamus

aboleri qui

et

et

quod

ecclesia-

personis

ibi factas in

duplo

si

alii

inoleuit,

restituât,

quis facere presumpserit,

nobisque

cum hominibus

quod

a

scilicet vi feria

Ulam etiam consuetudinem homines

quod ad succidendum siluam quod preseca fossata

quod

nostris et

baronm

quod

Mediocris uero

in sexcentis

denariis conin foro uen-

quolibet hornin panem, pisum,

unum denarium ecclesiasticos

uel equipollens

uolumus retinere

dicitur uel Castrum adificandum uel

laborent.

domibus

milites in

denarios persoluat.

nobis mille, ce.

milium et sálem uendente semel in septimana ulera.

donamus

laicalibus

non longo tempore

ne barones uel

dentes res suas in aliquo audeat molestare, excepto

non

et

ut homines

aliis

dempnetur. Illud etiam penitus inbibemus ne marscalcus noster iunior pauperes

recipiat et

iudice curie

currus uictualibus honerutos nobis ad expeditionem proficiscen-

claustralium hospitentur contra uoluntatem ipsorum,

consumpsit,

et

a uillicis regalibus seu

tibus seu colloquium celebranlibus ministrabant

persona

summo

Concedimus etiam

Et ut

persone liberum habeant usum siluarum suarum ad omnia

Preterea remiltimus, concedimus

sua necessaria facienda.

rum

ibi

ncc. denariis condempnetur.

fuerit causa sanguinis iudicetur.

clerici et ecclesiastice

monusteria seu

in

ecclesiarum a iudicibus prouincialibus sed a nobis uel

nostre uel cancellario ut

nobis

falsus aceusator

et

ad facienda

Et ut que priuilegiis regum

et

ducum

Boem. probari poterunt esse sua, uolumus quod habeant et possideant sine lite, et uti aliis testibus non cogantur. Et quando aliquis pro aliqua causa conuenitur liceat ei uti testimoaliquis uillicus seu benenio quorumeunque. Volumus etiam et precipimus obseruari,

e

ficiarius uel officialis noster

sine

iudicio

nostro

nostre homines ecclesiarum audeant molestare et

sub testimonio

ad causam

sit

XXX

citatus.

uel

cancellarii

seu maioris

Et quia ab antiquo propter uilitatem monete

denarii camerario soluebantur,

iudicis

ne quis ad iudicium uenire cogatur,

uolumus ut

XV

a

curie uisi

quolibet citato

denariis camerarius

sit

con-

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

176

Iïczbcr staroeské literatury:

temptus.

Et quia abbates et

V.

Jungmann :

J.

ecclesiarum preláti ad alium

alii

quam ad nos pro

refugium nulluni habent. ubicunque generale colloquium debuerit

cum

causas eorum, ante uel infra uel una die post

mittimus

eis

audientiam nos daturos.

abolemus, qua nostre,

nam

clerici

ubi

iudeus unum,

esse

XXX

clericus

cum

paucis Boemis et

denique prauam

Illam

censebantur peiores

celebrari,

iudeis

et

causis suis

ad audiendas

cancellario pro-

peruersam consuetudinem

uidelicet

teloneis in

in

denarios persoluebat.

exitu

terre

quis vero contra-

Si

uenire presumpserit dominus telonei malefactorem statuât coram nobis, uel beneficio careat in

quo

Et quandncunque fur capitur in aliqua

clericos molestauit.

furtum inuenitur publicetur. vicine vero domus in ecc denarios

cum

aliis

persoluant.

quilibet

uolumus

eis,

clericorum aliorum equos suos pascendos

usum nostrum

recipi faciemus.

in

qua

scilicet

uolumus, qua quand o quis rusticus in ce. denariis ut

tota uilla in ce. de-

Item quia nobiles terre contra uoluntatem abbatum

condempnetur.

ipsos ad

alleuiare

non capiebatur,

condempnari solebat nunc nos micius agentes cum nariis

domus

permaneant, penam tarnen,

Hanc autem penam

interficiebatur in aliqua uilla et interfector

uilla sola

et

prelatorum

et

eorum ponunt, qui nisi resipiscant equos Statuimus insuper et uolumus esse firmum ut qui-

in curiis

cunque contra remissiones, concessiones et donationes predictas aliquid presumpserit attemptare, in X. marcis auri continuo condempnetur; quinque iniuriam passo et quinque nostro erario

componat.

fecimus roborari.

Vt autem presens priuilegium Acta

sunt

Jaros, Bohuslaus, Zdeslau, sislau,

Heinricus dapifer,

bec eorum

Cesta,

Coiata

his

Wsebor, subdapifer,

sit

in

perpetuum ualiturum

testibus

Dalebor

Zauise iudex, Nicholaus, Heinricus

fdius

nostris

iudex Martinus

sigillis

pincerna

Hridebor, Iwan, Cre-

Bohute,

Olricus

filius

Juric,

Zbramir iudex de Plizen

Datum Präge per manus

Cancellarii

fidelis o

censis.

Anno dominice

mense marcii

incarnationis

nostri

Benedicti

et

prepositi

Lutomiri-

0

ce

anno vero regni

nostri xxv.

indictione x.

die x.

(Sigillum de cera rubra pendens.)

PAX BEG1S OTTACABI

IN

MANVSCIWEXCESLAI.

BOEMOBVM DVX. Ex

orig. Arch. cap. prag. ubi

duo exemplaria.

SANCTVS WEXCESLAVS

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.