PhDr. Jaroslav Dvořák starosta města


1 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na l&eac...
Author:  Zdeňka Tomanová

0 downloads 40 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016-2019

3. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících města Nový Jičín byl zpracován v rámci projektu „Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního

plánování“,

registrační

číslo

CZ.1.04/3.1.03/97.0005,

spolufinancovaného

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR .

1

Vážení spoluobčané, oblast sociálních služeb se dříve či později může týkat života každého z nás. S uspokojením sleduji, jak velký důraz je v Novém Jičíně kladen na rozsah i kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Občané města tak mohou využívat komplexní a dostupnou síť, která reaguje na jejich potřeby a na požadavky společnosti a je velmi efektivní a udržitelná. Jedním z klíčových momentů jejího dalšího rozvoje je bezesporu dokončení v pořadí už třetího střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2016 – 2019 (Komunitního plánu). Do rukou se vám dostává oficiální dokument, který s vysokou vypovídací schopností mapuje spolupráci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, vyzdvihuje její výsledky a navrhuje nová řešení. Bylo by asi příliš zjednodušené nahlížet na oblast komunitního plánování pouze jako na přesný sumář pomoci potřebným a podpory těm, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Komunitní plánování má daleko hlubší význam. Nabízí totiž dostatek prostoru i nástrojů, aby široká síť sociálních služeb byla dostupná opravdu všem, aby lidé vnímali připravený plán jako smysluplný a efektivní. K tomu mají všichni, kdo se do něj zapojují, dostatečné předpoklady. Příprava a tvorba tohoto strategického dokumentu města Nový Jičín trvala více než rok. Vytvořil jej odbor sociálních věcí MěÚ Nový Jičín, jeho obsah byl konzultován ve všech pracovních skupinách komunitního plánování zřízených v Novém Jičíně. Poté dokument prošel připomínkovým řízením, včetně veřejného připomínkování. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem, kteří se na tvorbě tohoto strategickém dokumentu podíleli. Vaší spolupráce si velmi vážím a budu za ni rád i v následujícím období. Chtěl bych vám zároveň popřát co nejvíce energie a trpělivosti při realizaci deklarovaných cílů. Uživatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit nechť se setkávají jen se samými vstřícnými, ochotnými a hlavně s vysoce profesionálními poskytovateli pomoci. PhDr. Jaroslav Dvořák starosta města

2

Obsah

1.

Úvod

4

2.

Komunitní plánování

5

2.1.

Komunitní plánování v Novém Jičíně

6

2.2.

Hodnocení stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na léta 2012 – 2015

8

2.3.

Základní údaje o síti sociálních a souvisejících služeb, základní demografické údaje

10

2.4.

Základní údaje o síti sociálních služeb

20

3.

Komunitní plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na období 2016-2019 27

3.1.

Průřezové – systémové priority pracovních skupin

29

3.2.

Pracovní skupina pro sociální začleňování

38

3.2.1. Členové pracovní skupiny pro sociální začleňování

38

3.2.2. Cíle pracovní skupiny pro sociální začleňování

39

3.3.

Pracovní skupina péče o handicapované

43

3.3.1. Členové pracovní skupiny péče o handicapované

44

3.3.2. Cíle pracovní skupiny péče o handicapované

44

3.4.

Pracovní skupina péče o seniory

49

3.4.1. Členové pracovní skupiny péče o seniory

49

3.4.2. Cíle pracovní skupiny péče o seniory

50

3.5.

Pracovní skupina péče o rodinu

55

3.5.1. Členové pracovní skupiny péče o rodinu

55

3.5.2. Cíle pracovní skupiny péče o rodinu

56

4.

Podpora stávajících sociálních služeb a služeb souvisejících a jejich financování

63

5.

Hodnocení a změny komunitního plánu

66

6.

Závěrečné informace

67

Příloha č. 1 – tabulková část: Stávající poskytovatelé sociálních služeb

3

Úvod Komunitní plánování je jedním z nástrojů komunální politiky. Místní politici se ve své obci snaží zjistit, co občany trápí a následně vytvoří politický program, jehož uskutečňováním se pokouší zlepšit život v obci, přičemž se nevyhnou stanovení priorit, které poměřují s ohledem na finanční a kapacitní možnosti realizace pojmenovaných potřeb. Obdobným způsobem funguje i metoda komunitního plánování sociálních služeb, která je vzhledem ke svému užšímu zaměření hlouběji promyšlená a propracovaná. Ke společnému stolu zasednou zástupci politické reprezentace v obci (zadavatel), občané (skuteční i potencionální příjemci sociálních služeb, tzn. uživatelé) a organizace poskytující sociální služby (poskytovatelé) a vytvoří program – komunitní plán sociálních služeb, jehož realizací se pokusí uspokojit potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. I zde sehrává roli stanovení priorit v návaznosti na reálné možnosti místní komunity (obce, města, kraje…), není však vázán na omezenou dobu jednoho funkčního období (odtud (ne)viditelnost práce jeho předkladatelů u voličů v daném volebním období). Jedná se o dlouhodobý cyklický proces aktivního zjišťování potřeb občanů daného území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů s jediným cílem, kterým je vytvoření funkčního systému sociálních a souvisejících služeb k řešení nepříznivých životních situací občanů daného území (reagujícím na skutečně zjištěné potřeby), hledání způsobů jejich uspokojení s maximálním využitím dalších zdrojů a s efektivním vynaložením veřejných prostředků.

4

2.

Komunitní plánování

Plánování je proces, jehož prostřednictvím se komunita snaží změnit současnou situaci tak, aby vyhovovala občanům v komunitě a odrážela jejich zájmy a potřeby. Důležitým prvkem je vzájemná diskuze uvnitř komunity a hledání možných způsobů řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou. (http://www.agora-ce.cz/?apc=--cz332973) Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) bychom mohli stručně definovat jako porovnávání nabídky a poptávky po sociálních službách, kdy cílem je poskytování potřebných služeb za co nejvýhodnějších ekonomických podmínek. (Žezula O., Vasková V., Komunitní plánování – věc veřejná, MPSV, Praha 2002). V Organizačnímu řádu KPSS Nový Jičín máme proces komunitního plánování definovaný jako metodu otevřeného, cyklického zjišťování stavu poskytování sociálních služeb a potřeb obyvatel a hledání zdrojů a nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb na daném území. Každý proces komunitního plánování je vždy jedinečný, neboť odráží potřeby konkrétní dané lokality a jejích obyvatel. Má však své základní principy a cíle, které byly pro komunitní plánování v rámci Nového Jičína schváleny pracovními skupinami a jsou obsaženy v základních dokumentech procesu KP (odkaz Vasková, Žežula 2002):  partnerství mezi všemi účastníky (uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé mají stejné pozice, jejich potřeby a cíle mají stejnou váhu a jejich názorům bude dopřáno stejného prostoru),  zapojování místního společenství (občané rozhodují o věcech, které se jich týkají),  otevřenost procesu (transparentní proces, o kterém by měla být široká veřejnost informována),  hledání nových lidských a finančních zdrojů (otevřenost pro zapojení a spolupráci partnerů z lokální úrovně až směrem ke kraji, zapojování partnerů i mimo sociální oblast v rámci horizontální úrovně),  práce s informacemi,  průběh práce je stejně důležitý jako výsledný dokument (KP je proces vyhledávání, zapojování, diskuse a dohody),  zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce,  kompromis přání a možností (jedná se o dosažení materiálního, finančního a lidského kompromisu mezi přáními a možnostmi, a dohody na naplňování cílů komunitního plánu).

5

2.1.

Komunitní plánování sociálních služeb v Novém Jičíně

Poslání: „Prostřednictvím komunitního plánování dosáhnout vytvoření komplexní a dostupné sítě sociálních služeb ve městě Nový Jičín.“

Vize: „Podpora stávajících kvalitních a rozvoj nových sociálních služeb ve městě Nový Jičín v souladu s potřebami občanů města.“

Město Nový Jičín Město Nový Jičín leží v severovýchodní části České republiky v Moravskoslezském kraji. Město je správní, hospodářské a kulturní centrum novojičínského okresu. Město Nový Jičín se skládá ze samotného města Nový Jičín a dalších pěti místních částí: Bludovice, Kojetín, Loučka, Straník a Žilina. Celkem zde k 31.12.2013 žilo 23.676 obyvatel. Tento počet obyvatel spadá do samostatné působnosti města Nový Jičín. V rámci přenesené působnosti je město Nový Jičín obcí s rozšířenou působností, do jejíhož správního území spadá celkem 16 obcí: Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína a Životice u Nového Jičína. V rámci realizovaného projektu OP LZZ Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování“ byly osloveny všechny obce v rámci správního území obce s rozšířenou působností s nabídkou nastavení spolupráce a předávání informací o komunitním plánování a o sociálních službách s cílem zajištění kvalitní informovanosti obcí k následnému odpovědnému rozhodnutí o zapojení se do procesu komunitního plánování města Nový Jičín a uzavření smlouvy o spolupráci. Této nabídky využilo devět obcí správního obvodu a to Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Rybí, Starý Jičín a Suchdol nad Odrou, které se aktivně zapojily do procesu plánování a práce pracovních skupin v pozici „ pozorovatelů“.

6

Komunitní plánování v Novém Jičíně Město Nový Jičín začalo komunitně plánovat sociální služby na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25.11.2004, a to na území samosprávného města Nový Jičín. Následně byly jmenovány jednotlivé pracovní skupiny (PS) – péče o rodinu, péče o seniory, péče o handicapované a péče o sociálně vyloučené. Poté byla vytvořena organizační struktura procesu komunitního plánování se stanovením kompetencí, která byla následně revidována Radou města dne 19.6.2013.

Obrázek č. 1 – Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb v Novém Jičíně

Zastupitelstvo města

Rada města

Sociální komise

Řídící skupina složená z: - uvolněného funkcionáře RM metodicky řídícího sociální oblast - vedoucího odboru sociálních věcí - vedoucích pracovních skupin - koordinátora KP

Pracovní skupina SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Pracovní skupina PÉČE O HANDICAPOVANÉ ZAČLEŇOVÁNÍ

Rozšířená řídící skupina složená z: - členů řídící skupiny - zástupců vedoucích pracovních skupin - zástupce sociální komise

Pracovní skupina PÉČE O SENIORY

Pracovní skupina PÉČE O RODINU

Zdroj: vlastní konstrukce

V pracovních skupinách postupně začali pracovat zástupci všech organizací poskytující sociální služby a podařilo se do všech pracovních skupin zapojit i občany (uživatele, potencionální uživatele, atd.). Proces komunitního plánování postupoval pomalu, a to vzhledem k tomu, že se jednalo o novou metodu, v České republice v té době málo používanou. V průběhu let 2005 až 2006 se podařilo vydat

7

první katalog poskytovatelů sociálních služeb, zpracovat sociálně demografickou analýzu města Nový Jičín a uskutečnit dotazníkové šetření mezi občany s cílem zjistit kvalitu a rozsah sociálních služeb poskytovaných ve městě. Následně byl počátkem roku 2007 proces přerušen. K jeho obnově došlo až v roce 2008, kdy jednotlivé pracovní skupiny zrevidovaly SWOT analýzy a na jejich základě stanovily jednotlivé cíle a opatření. Výsledkem byl dokument – „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2009 – 2011“, který schválilo zastupitelstvo města dne 3.11.2009. Dne 7. 4. 2011 byla předložena nově zvolenému zastupitelstvu města Zpráva o rozvoji sociálních služeb, kde bylo provedeno hodnocení plnění komunitního plánu. Tato zpráva obsahovala i návrh přípravy nového komunitního plánu. Zásadní bylo stanovení období, pro které se bude plánovat (tedy léta 2012 – 2015), rozsah území, na kterém se bude plánovat (město Nový Jičín a jeho místní části, do území nebyly zahrnuty okolní obce) a personální obsazení. V tomto případě byla potvrzena stávající organizační struktura včetně organizačního řádu, občanům a politickým stranám byla nabídnuta možnost zapojit se do činnosti některé z pracovních skupin. Této možnosti občané a zástupci některých politických stran využili. Pracovní skupiny se na svých jednáních shodly na stejném postupu vzniku nového komunitního plánu. Jednotlivé pracovní skupiny provedly revizi stávajících SWOT analýz a následně ze slabých stránek analýz vybraly body, jež převedly na cíle, které je třeba řešit (například vznik nové služby, rozšíření kapacity služby). Pracovní skupiny se rozhodly, že nebude proveden žádný průzkum mezi uživateli či veřejností, ale využijí znalostí a zkušeností členů pracovních skupin, kteří přicházejí s cílovými skupinami do styku jak v rámci své pracovní činnosti, tak jako zástupci daných cílových skupin.

2.2. Hodnocení stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na léta 2012 - 2015 „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2012 – 2015“ schválilo zastupitelstvo města dne 3.11.2009. Hodnocení realizace jednotlivých opatření a aktivit je popsáno v tabulce č. 1.

8

Tabulka č. 1 – Hodnocení plnění opatření a aktivit Komunitního plánu 2012 - 2015 Opatření/Aktivita - název

Způsob realizace

Termín realizace

Cíl 1 Informovanost

Aktualizace údajů na webu, články průběžně v NJ zpravodaji, spolupráce s médii, průběžné

setkávání

pracovních

skupin, Katalog poskytovatelů SS, Mapa

poskytovatelů

sociálních

služeb, Dny sociálních služeb. Cíl 2 Podpora stávajících sociálních

Přijetí role veřejného zadavatele průběžně,

služeb a služeb souvisejících

v rámci dotačního řízení města.

Opatření 3.1 (SV) Nízkoprahové denní

Dosud nerealizováno.

každoročně

centrum Opatření (SV) 3.2 Noclehárna

Zrealizováno - vznik nové služby 2013 Noclehárna při Charitním domě Bl. Matky Terezy.

Opatření (SV) 3.3. Sociální rehabilitace

Dosud nerealizováno.

Opatření (H) 4.1. Bezbariérovost

Obeslány

veřejné

instituce v realizaci

s dotazníkem k bezbariérovosti. Opatření (H) 5.1. Podpora

Dosud nerealizováno-

samostatného bydlení Opatření (H) 5.2. Sociální rehabilitace

Dosud

nerealizováno,

nový

cíl

v připravovaném KP Opatření (H) 6.1. Odlehčovací služba –

Vznik pobytové odlehčovací služby 2012

terénní, pobytová , ambulantní

- Pohoda při ProSenior Nový Jičín.

Opatření (H )7.1 Osobní asistence

Vznik a rozvoj terénní služby osobní 2009 asistence při CZP MSK.

Opatření (H) 8.1. Podpora skupinové

Podpora finanční i morální

dopravy osob s handicapem

Slezské diakonie

opakovaně

Děcko o.p.s. Opatření (H) 8.2. Podpora individuální

Vznik související služby -

dopravy osob s handicapem

Individuální doprava při CP MSK.

2012

9

Opatření (S) 9.1. Sociální šatník

Vznik nové služby - Sociální šatník 2012 při AD Bl. Matky Terezy.

Opatření (S) 10.1. Dle podmínek vývoje Sledováno, informován MSK.

2013

sledovat možnosti vzniku pobytové služby pro osoby s různými druhy demence a osoby bez příjmu se zdravotním postižením Opatření (S) 10.2. Změna systému

Přijetím nové bytové směrnice byl

přidělování bytů v domech

transformován systém přidělování

s pečovatelskou službou

bytů v domech s pečovatelskou

2015

službou. Opatření (R) 11.1. Nízkoprahové

Vznik

nové

služby

Bunkr

– 2012

zařízení pro děti a mládež

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Opatření (R) Sociálně aktivizační

Dosud nerealizováno, vstup nové

služby pro rodiny s dětmi

organizace poskytující prorodinné

2013

služby DOMINO. Opatření (R) Podpora fungující rodiny

Vznik rodičovských skupin se

se zvýšenou zátěží

zvýšenou zátěží (rodiny

2013

s autismem, rodiny s vícerčaty apod.) u RC Provázek. Zdroj: vlastní konstrukce

2.3. Demografické a sociálně-zdravotní údaje Nový Jičín Město Nový Jičín je součástí široce vnímané ostravské sídelní aglomerace. První zmínky o městě pocházejí z roku 1313 i když je pravděpodobné, že existovalo i před tímto datem, jelikož v roce 1503 zachvátil Nový Jičín mohutný požár, který zničil historické relikvie vzniku města. Postupně se stal Nový Jičín přirozeným kulturním a hospodářským centrem regionu

10

„Kravařska“, v sedmnáctém století se dokonce zařadil svou velikostí mezi pět největších měst Moravy. Z pohledu národnostního a multikulturního se Nový Jičín stal převážně německým městem, což se změnilo po druhé světové válce, kdy bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Základním poznatkem je povědomí o počtu a struktuře obyvatel území, které znázorňuje tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 – Základní demografické údaje o městě Nový Jičín k 31.12. v letech 2004 - 2013 Počet obyvatel k 31.12. daného roku 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

26 331

26 271

26 180

26 071

25 939

25 862

25 726

23 867

23 731

23 676

4 204

4 079

3 959

3 847

3 768

3 778

3 821

3 625

3 600

3 609

250

279

279

316

302

329

300

260

251

233

15-64

18 978

18 996

18 955

18 883

18 703

18 551

18 278

16 632

16 331

16 127

65 +

3 149

3 196

3 269

3 341

3 468

3 533

3 627

3 610

3 800

3 940

38,6

38,9

39,2

39,5

39,8

39,9

40,2

40,6

40,9

41,2

Celkem 0-14 z toho narození

Průměrný věk

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady

Sledováním vývoje počtu obyvatel v Novém Jičíně lze říci, že postupně klesá celkový počet obyvatel. Větší skok mezi roky 2010 a 2011 je způsoben tím, že od 1.1.2011 se stala bývalá místní část Libhošť samostatnou obcí, ve které bylo dle Ministerstva vnitra hlášeno k trvalému pobytu 1 568 občanů (údaj k 31.12.2011). Struktura jednotlivých věkových kategorií kopíruje stav, který je celorepublikový, to znamená, že dochází ke zvyšování počtu osob v seniorském věku 65 let a výše a zároveň se i zvyšuje průměrný věk obyvatel. Přičemž lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Postupně se snižuje i počet obyvatel ve věku 15 -64 let. Co se týká dětí ve věku 0 – 14 let, je trend obdobný, pouze s drobným výkyvem v letech 2009 a 2010.

Na začátku roku 2013 byla celková populace města 23.731 obyvatel, z toho 11.367 mužů (47,9%) a 12.364 žen (52,1%). Ke konci roku celkový počet obyvatel zaznamenal pokles v řádu desítek na 23.676 osob. V rozvrstvení se jedná o 11.377 mužů (48,05%) a 12.299 žen (51,95%). Celkový průměrný věk byl 41,2 let – u mužů 39,5 let a u žen 42,8 let.

11

V následujících dvou grafech (č. 1 a 2) jsou vyobrazena některá data o populaci Nového Jičína ve srovnání za roky 2004 až 2013. Graf č. 1 – Věkové složení obyvatel Nového Jičína dle věkových skupin

Graf č. 2 – Průměrný věk a index stáří obyvatel Nového Jičína

Pozn: Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let.

12

Jak z grafů vyplývá a pokud opomeneme úbytek obyvatel vlivem vzniku nových samosprávných celků (Libhošť v roce 2010), je patrno, že populace stárne. Rychlost, s jakou demografické stárnutí probíhá, je často definována jako nárůst podílu 65 letých a starších – v Novém Jičíně z 12% na 16,6 %. V České Republice bylo k 1. lednu 2011 3,6% obyvatel starších 80 let. Projekce1 k roku 2065 udává, že percentuální zastoupení obyvatel starších 80 let vzroste na 15,3%. Data takto projektována uvádí roční míru 0,22%2. Od roku 2050 by měly věkové skupiny 0 – 19 a 65+ letých převyšovat skupinu obyvatel 20 – 64 letých. Ze sociologického hlediska jsou dvě varianty. Buď si skupiny na rostoucí počet starších obyvatel zvyknou, druhou možností je mezigenerační vyhrocení vztahů.3

Z analýzy strategického plánu města Nového Jičína na období 2014-2020 mimo jiné k dané problematice rovněž vyplývá: Ve srovnání struktury obyvatel města Nový Jičín v letech 2001 a 2011 podle rodinného stavu došlo k mírnému zvýšení podílů svobodných a rozvedených osob, a naopak k mírnému poklesu podílu osob ženatých či vdaných. Z prostorové analýzy obyvatelstva vyplynulo: 1.

Relativně mladší obyvatelstvo vykazovaly v roce 2001 zejména základní sídelní jednotky Loučka a Plavá strana, naopak relativně starší obyvatelstvo bylo charakteristické pro základní sídelní jednotky Smetanovy sady a Straník.

2.

Vyšší zastoupení nezaměstnaných osob a nižší zastoupení osob s vysokoškolským vzděláním, tj. nižší

socioekonomický

status,

vykazovaly

v roce

2001

základní

sídelní

jednotky

v severovýchodní části města – U bazénu, Hřbitovní a zejména Plavá strana. Naopak základní sídelní jednotky severozápadní části města vykazovaly v roce 2001 vyšší socioekonomický status. V tomto ohledu se mimo jiné ukazuje dobrá socioekonomická struktura obyvatel novojičínských sídlišť (např. Dlouhá, Loučka) na přelomu tisíciletí. Otázkou zůstává, zda v tomto ohledu došlo v dalším vývoji k podstatným změnám.

1

Střední varianta poslední projekce – Projekce, 2009 Přesněji 0,216666 periodických 3 Sociální gerontologie; Čevela R. a kol.: Grada, 2012 2

13

Obrázek č. 2 - Počet obyvatel a index stáří obyvatel základních sídelních jednotek města Nový Jičín, rok 2001

P la vá s tra n a

Hrabí

Černá strana

Hř b ito vn í U b a zé n u

Dlouhá Loučka

Křivopotoční

Ho b lík o va

U n e m o cn ic e

Dv oř á ko v a Žil in a - se ve r

U m o stu B oc h e ta S me ta n o vy s ady

Skalka

Puntík

Žilina-ji h

Za císařskou

Bludovice Index stáří: méně než 0,58 0,58-0,97 0,98 - 1,36 více než 1,36

Kojetín

Straník

ZS J s m éně než 50 obyvateli

6422 obyv atel 0

2

4 km

Lidé s výhodami průkazu osob se zdravotním postižením Dle odborného odhadu pracovníků Úřadu práce ČR se vyskytuje k 31.12.2013 na území Novojičínska v rámci ORP Nový Jičín 1.543 držitelů karet osob se zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P. Celkem 1.017 jedinců má kartu TP a 526 kartu ZTP či ZTP/P.

14

Graf č. 3 – Celkový přehled držitelů karet TP, ZTP a ZTP/P v ORP Nový Jičín

Stupeň invalidity K této části se nepodařilo získat žádná data pro ORP Nový Jičín či pro samostatné obce. Dle sdělení vedoucí OSSZ Nový Jičín úsek důchodového pojištění4 nejsou programově vybaveni pro výběr validních dat pro danou oblast – Novojičínsko. V následné komunikaci s vedoucí úseku provedení důchodového pojištění5 ČSSZ jsou konečným stupněm pro třídění dat kraje, pro menší celky se následující výběry dat neuskutečňují.

Struktura osob z hlediska přiznání příspěvku na péči V této kapitole bude nabídnut letmý vhled do výdajů za příspěvek na péči za rok 20126 a následně se bude věnovat přehledu počtu osob v Novém Jičíně, stupni jejich závislosti a věku, omezeného na kategorie do a nad 18 let.

4

Mgr. Bc. Karin Bezděková JUDr. Eliška Volfová 6 Zpracováno listopad 2013 5

15

Obrázek č. 3 – Výdaje na péči

Obrázek č. 4 – Vyplacené příspěvky

Struktura osob z hlediska přiznání příspěvku na péči v Novém Jičíně7 Z analýzy počtu osob, které jsou příjemci příspěvku na péči k 31.12.2013, vyplývá počet 1.483 lidí, v tom 493 mužů (33,2%) a 990 žen (66,8%). Pro následující zpracování dat však nebylo relevantních

7

Data přímo pro Nový Jičín, nikoli ORP Nový Jičín.

16

119 osob (57 mužů8 a 62 žen9), u kterých chyběla jednotlivá či celková data. Celkově se tedy pracovalo s 1.364 záznamy.

Celkem PnP (1.364 jednotek: 1.239 nad 18 let, 125 do 18 let) V kategorii do 18 let jsou nejvíce zastoupeny 1. (43,2%) a 4. (21,6%) stupeň, které v součtu tvoří přibližně dvě třetiny (64,8%). V kategorii nad 18 let je nejvíce zastoupen 2. stupeň (29,8%). V souhrnu lze říct, že populace osob, které jsou příjemci příspěvku na péči, při součtu obou kategorií, spadají převážně do 2. stupně (29,3%), a následně 1. stupně (26%), kde tyto kategorie společně tvoří více než polovinu dané populace (55,2%). Graf č. 4 – Počet osob v rozdělení dle stupně závislosti příspěvku na péči (PnP) ve městě Nový Jičín PnP Celkem 400

369

350 303

301 300

266

250 200 150 100 54 31

50

13

27

0 1. stupeň

2. stupeň Do 18 let

3. stupeň

4. stupeň

Nad 18 let

Počet pečujících osob – MPSV / ÚP Počet pečujících osob ve městě Nový Jičín či ORP Nový Jičín se nepodařil zjistit. Daná data úřad práce10 nemá. Pokud data o pečujících osobách MPSV11 má, nebyly k nalezení.

8

Jedná se o 11,6% všech mužů a 3,8% z vybrané populace osob. Jedná se o 6,3% všech žen a 4,2% z vybrané populace osob. 10 Referát příspěvku na péči a DOZP. 11 Ministerstvo práce a sociálních věcí 9

17

Nezaměstnanost Obrázek č. 5 – Nezaměstnanost v České republice (duben 2014)

Z obrázku vyplývá, že ORP Nový Jičín se nachází v kategorii průměrné nezaměstnanosti celé České republiky. K 31.7.2014 bylo v rámci Nového Jičína 1334 nezaměstnaných, z toho 640 mužů (48%) a 694 žen (52%). Podíl nezaměstnanosti je 7,87%. V rámci ORP Nový Jičín je počet nezaměstnaných 7.652, z toho 3.835 mužů (50,1%) a 38,17 žen (49,9%). Podíl nezaměstnaných k populaci ORP je 7,10%.

Počet nesvéprávných osob Na území Nového Jičína žije necelá stovka (89) nesvéprávných osob. Z toho 50 (56,8%) mužů a 38 (43,2%) žen. Město Nový Jičín vykonává funkci veřejného opatrovníka u 29 osob se změněnou svéprávností.

Údaje o sociálně vyloučených lokalitách Termínem sociálně vyloučená lokalita (ghetto, chudinká enkláva,…) je definována prostorově vymezená část urbanistických celků, na jejímž území jsou koncentrováni lidé jednoho etnika,

18

sociálního postavení, rasy, náboženské příslušnosti. Obyvatelé takto vyloučených lokalit však nemusejí být jen stejné etnicity, náboženské příslušnosti apod., ale mohou zde být zastoupeni i lidé s nízkým socioekonomickým postavením. V následných nediferencovaných sociálně vyloučených lokalitách dochází k vzájemnému prolnutí všech aspektů vyloučení a postupnému vzniku etnizované chudoby a nárůstu sociálně-patologických jevů. Samotné sociální vyloučení lze chápat jako proces, ve kterém jsou jednotlivci či skupiny omezeny až zbaveny přístupu ke zdrojům pro zapojení se do sociálních, ekonomických či politických aktivit. Sociální vyloučení lze primárně chápat jako důsledek chudoby12, není však chápáno jako selhání jednice, ale selháním společnosti.

Obrázek č. 5 – Lokality ohrožené sociálním vyloučením ve městě Nový Jičín

12

Nejedná se pouze o chudobu (např. etnikum, způsob života).

19

A. Lokality, kde z pohledu sociálních pracovníků městského úřadu hrozí sociální vyloučení Ul. Suvorovova – lokalita na kraji Nového Jičína, blízko hlavní výpadovky na Ostravu. Místo je dostupné městskou hromadnou dopravou, je situováno za budovou Technických služeb města Nový Jičín. V blízkosti se nachází supermarket Albert a čerpací stanice Benzina. Jde o dva dvoupodlažní domy v majetku města Nový Jičín, kde je v současné době k dispozici 42 bytů, tyto byty mají kategorii bytů nízkého standardu. Obsazenost bytů je cca 80–90 %, přičemž cca 40–50 % je tvořeno osobami romské národnosti. Počet přihlášených osob se dle správce bytového fondu pohybuje kolem 80. Obecně lze říci, že valná většina obyvatel je příjemcem nízkých důchodových dávek nebo dávek pomoci v hmotné nouzi. Velmi častým negativním jevem jsou nelegální odběry elektrické energie a zneužívání osob s ohrožením právní osobnosti. Sociální problémy v této lokalitě vyplývají zejména z dluhového zatížení, alkoholismu, dlouhodobé nezaměstnanosti, kumulace národnostních menšin. Ul. U Jezu – lokalita na kraji města, výpadovka na Valašské Meziříčí. V současné době se v komplexu, který je v majetku města, nachází 9 bytů, z nichž 8 je obydlených. Celkově je zde hlášených cca 40 obyvatel žijících v osmi rodinách. Kumulace romské národnosti je 100%. Dispozice bytů je 2+1 a 3+1 ve zděných domech. Tato lokalita je charakteristická vícečetnými romskými rodinami, nicméně se zde nesetkáváme s tak výraznými rysy alkoholismu, gamblerství či dluhového zatížení. Velká část rodin je závislá na sociálních dávkách. Ul. Hoblíkova č. 32 – dům v majetku města, umístněný v centru Nového Jičína, blízko náměstí. V okolí jsou dvě základní školy a jedna škola pro děti se zdravotním postižením (MŠ a ZŠ speciální Komenského). V tomto dvoupatrovém domě se nachází 6 bytů, v přízemí jsou jednopokojové byty, v poschodí byty vícepokojové. Celkem tento dům obývá 11 nájemníků. Sociální zařízení je společné na chodbě. Obsazenost domu Romy je cca 40 %, přičemž zbytek osazenstva domu je tvořen osobami ohroženým sociálním vyloučením (nízký příjem, závislost na sociálních dávkách, závislost na alkoholu, psychiatrické onemocnění atp.). Opět se zde setkáváme s dluhovým zatížením.

2.4 Základní údaje o síti sociálních služeb Poskytované sociální služby Přehled poskytovaných sociálních služeb na území města dle jednotlivých druhů sociálních služeb dle

20

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvádí tabulka č. 3.

Tabulka č. 3 – Přehled druhů sociálních služeb včetně organizací, které je poskytují na území města Nový Jičín k 1.1.2014 druh sociální služby

organizace

Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského

§ 37 odst.2

kraje, o.p.s., detašované pracoviště Nový Jičín Centrum psychologické pomoci,p.o., detašované pracoviště Rodinná a manželská poradna v Novém Jičíně KAFIRA, o.p.s., středisko Nový Jičín Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., oblastní odbočka Nový Jičín

Osobní asistence § 39

Centrum pro zdravotně postižné Moravskoslezského kraje, o.p.s, detašované pracoviště Nový Jičín Podané ruce, projekt OsA Frýdek Místek

Pečovatelská služba § 40

Město Nový Jičín – ProSenior Nový Jičín Pečovatelská služba OASA Nový Jičín

Odlehčovací služba § 44

Město Nový Jičín – ProSenior Nový Jičín - Pohoda, odlehčovací služba

Denní stacionář § 46

Slezská diakonie, EDEN Nový Jičín, denní stacionář Škola života, o.p.s., denní stacionář Město Nový Jičín – ProSenior Nový Jičín -Domovinka, denní stacionář

Domov pro osoby se zdravotním

Domov Paprsek, p.o., Nový Jičín

postižením § 47

Domov Duha, p.o., Nový Jičín Slezská diakonie, KARMEL Tichá

Domov pro seniory § 49

Domov Paprsek, p.o., Nový Jičín Domov Duha, p.o., Nový Jičín

Chráněné bydlení § 51

Slezská diakonie, ARCHA, chráněné bydlení Zámek Nová Horka, chráněné bydlení Nový Jičín

Raná péče § 54

Středisko rané péče SPRP Ostrava

21

Slezská diakonie, Poradna rané péče MATANA (Krnov) Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., raná péče pro Moravu a Slezsko Azylové domy § 57

Charita Nový Jičín, Charitní dům Blah. Matky Terezy

Krizová pomoc § 60

Město Nový Jičín, ProSenior Nový Jičín, akutní sociální lůžko

Nízkoprahová zařízení pro děti a

Bunkr, o.p.s, NZDM Klub Bunkr Nový Jičín

mládež § 62 Noclehárny § 63

Charita Nový Jičín, Charitní dům Blah. Matky Terezy

Sociálně aktivizační služby pro

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,

seniory a osoby se zdravotním

oblastní odbočka Nový Jičín

postižením § 66 Sociálně terapeutické dílny § 67

Slezská diakonie, EFFATHA Nový Jičín, soc.terapeutické dílny

Terénní programy § 69

Renarkon, o.p.s., terénní program na Novojičínsku

Sociální rehabilitace § 70

KAFIRA, o.p.s., středisko Nový Jičín

Zdroj: vlastní konstrukce

Ve městě Nový Jičín působí celkem 17 organizací, které poskytují 17 druhů akreditovaných sociálních služeb z celkového počtu 32 možných, uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled jednotlivých sociálních služeb, nákladů na služby a výše dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), případně z Individuálního projektu Moravskoslezského kraje, výše dotaci z rozpočtu Města Nový Jičín a počet pracovních úvazků za rok 2014 uvádí tabulka č. 4.

Tabulka č. 4 – Přehled organizací, jejich celkových nákladů a výše dotace – údaje za rok 2014 Název organizace

Druh sociální služby

CZP MSK, o.p.s.

Osobní asistence (včetně individuální dopravy)

Náklady celkem na službu 2 270,0 + 300,0

Dotace MPSV a IP MSK 840,0

Dotace město NJ

145,0 + 25,0

Počet prac. úvazků – přepočet 9+1,1

22

Odborné poradenství - obč. poradna (rozpočet na službu, tj. NJ i Kopřivnice)

Slezská diakonie

Podané ruce Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Škola života SONS KAFIRA o.p.s. Charita Nový Jičín Středisko rané péče SPRP Ostrava RENARKON, o.p.s. ProSenior Nový Jičín

Domov Duha p.o. Domov Paprsek p.o. CPP - poradna Klub BUNKR o.p.s. ADRA Zámek Nová Horka Celkem

1 145,0

540,0

245,0

2,9

400,0

315,0

20,0

1,2

3 580,6 4 245,9

2 073,0 2 189,0

430,0 15,0

9,48 10,78

2 085,0

1 653,0

50,0

4,98

1 444,0 3 174,0 0,0

1 089,0 1 410,0 0,0

5,0 130,0 0,0

2,86 7,48 0

3 500,0

214,0

25,0

0,23

Denní stacionář Odborné poradenství Sociálně aktivizační služby Odborné poradenství Sociální rehabilitace Azylový dům Noclehárna Raná péče (rozpočet na sl. pro celý MSK)

1 883, 6 152,0 213,0 114,0 825,5 5 974,0 1 930,8

700,0 95,0 114,0 100,9 704,6 4 974,0 1 068,0

200,0 10,0 10,0 10,0 50,0 710,0

4,5 0,5 1,8 0,5 2,9 12,4 3,6

3 758,9

2 404,0

35,0

7,4

Terénní program Pečovatelská služba Denní stacionář Domovinka Odlehčovací služba Pohoda Krizové lůžko Domov pro seniory Domov pro os. zdr.postiž. Domov pro seniory Domov pro os.zdr.postiž. Odborné sociální poradenství Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dobrovolnický program Chráněné bydlení Nový Jičín

*303,0 5 015,4 898,2 2 289,8 318,0 25 566,9 5 855,7 27 205,0 8 702,0 1 150,0

106,0 728,0 140,0 477,0 66,0 6 848,3 2 325,6 7 270,0 2 400,0 850,0

45,0 3 547,8 637,5 1 073,2 252,0 200,0 0,0 150,0 0,0 0,0

2 9,1 2 6,6 0,8 57,45 14,9 60

1 142,6

736,0

400,0

3,03

296,7 2 750,0 118 489,6 tis. Kč

0,0 1 210,0 43 640,4 tis. Kč

90,0 0,0 8 510,5 tis. Kč

0,36 7 246,85 úvazků

Poradna pro zdravotně postižené EDEN,denní stacionář KARMEL, Domov Tichá EFFATHA, sociálně terapeutické dílny Poradna rané péče MATANA ARCHA, chráněné bydlení Osobní asistence Raná péče pro Moravu a Slezsko

Zdroj: vlastní konstrukce Pozn: * údaje přímo pro Nový Jičín

23

Sociální služby na území města disponují ročně v rámci svých rozpočtů částkou přes 115 milionů korun, přičemž cca 30 % z této částky tvoří dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, případně dotace z prostředků Evropské unie. Město Nový Jičín přispívá na sociální služby částkou více než tři miliony korun ročně, a to v rámci dotačního řízení, jedna organizace je přímo napojena na rozpočet města. Další finance plynou z rozpočtu města na sociální služby nepřímo (nemohou se proto objevit v rozpočtu daných organizací), např. formou bezplatné výpůjčky nemovitostí, ale také v částkách, kterými město financovalo rekonstrukce budov určených pro sociální služby. S počtem více jak 246 pracovních úvazků představují sociální služby i významnou oblast na poli zaměstnanosti na Novojičínsku. V neposlední řadě je třeba zmínit, že některé sociální organizace jsou podporovány i nepřímými formami např. bezplatnou výpůjčkou prostor (Slezská diakonie, Bunkr, Renarkon, Škola života, Charita Nový Jičín). Dalším zdrojem financování jsou výtěžky z loterií, které v roce 2014 směřovali na podporu aktivit některých organizací.

Tabulka č. 5 - přehled forem poskytovaných služeb, včetně organizací a druhu služby za rok 2014 Forma sociální služby

Poskytovatel - druh

terénní

CZP MSK – osobní asistence Poradna rané péče MATANA Podané ruce – osobní asistence Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – raná péče Středisko rané péče SPRP Ostrava – raná péče Renarkon – terénní program Nový Jičín, ProSenior – pečovatelská služba CZP MSK – osobní asistence

Ambulantní

CZP MSK – odborné sociální poradenství, poradna pro zdr.postižené SONS – odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služba Charita Nový Jičín - noclehárna Slezská diakonie - EDEN denní stacionář, EFFATHA soc.terap.dílny Kafira – odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace Škola života – denní stacionář

24

CPP – odborné sociální poradenství Klub Bunkr o.p.s. – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ProSenior – Domovinka, denní stacionář Pobytová

Slezská diakonie, ARCHA – chráněné bydlení, domov Karmel Zámek Nová Horka – chráněné bydlení Nový Jičín Charita Nový Jičín – azylový dům ProSenior – Pohoda, odlehčovací služba, Domov Duha – domov pro seniory, domov pro osoby se zdr.postižením Domov Paprsek – domov pro seniory, domov pro osoby se zdr. postižením

8 poskytovaných služeb je formou terénní služby, které jsou uživateli poskytovány v jeho přirozeném prostředí, 13 druhů služeb je poskytováno ambulantně (uživatel za nimi dochází nebo je dopravován do zařízení sociálních služeb, ale součástí služby není ubytování) a 9 služeb je poskytováno formou pobytovou, tzn. spojenou s ubytováním v zařízeních sociální péče.

Přehled ostatních souvisejících organizací působících v oblasti sociální nebo s oblasti sociální související uvádí tabulka č. 6.

Tabulka č. 6 – Přehled ostatních organizací a aktivit v sociální oblasti působící Organizace či aktivita

Cílová skupina

DĚCKO, o.p.s. Nový Jičín

Děti a mládež s těžším zdravotním postižením

Dětský domov a Školní jídelna, p.o. Nový Děti ze znevýhodněného prostředí Jičín Charita Nový Jičín – sociální šatník, nábytník Lidé v nouzi, osoby se zdravotním postižením, a půjčovna kompenzačních pomůcek

senioři

Domy s pečovatelskou službou v Novém Senioři Jičíně DOMINO cz. ,o.p.s.

Rodiny s dětmi

25

ILCO Novojičínska spolek stomiků

Občané se zdravotním postižením – stomie

Kluby seniorů v Novém Jičíně, Loučce a Senioři Straníku Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Žáci se zdravotním postižením Jičín, p. o. Probační a mediační služba, středisko Nový Občané, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, Jičín

oběti trestné činnosti

Proficio, o.s. – rodinné centrum Provázek

Rodiny s dětmi

RAIN MAN – sdružení rodičů a přátel dětí s Osoby s postižením v pásmu autistického spektra autismem

a jejich rodinní příslušníci

Středisko volného času Fokus, p.o.

Děti a mládež

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. – místní Občané se zdravotním postižením, senioři organizace Nový Jičín Svaz postižených civilizačními chorobami Občané se zdravotním postižením, senioři o.s., okresní organizace Nový Jičín Základní škola speciální a Mateřská škola Děti a žáci s mentálním a kombinovaným speciální,

p.o.,

Speciální

pedagogické postižením

centrum Nový Jičín „ITY“

Děti a mládež s těžším mentálním a kombinovaným postižením, autisté

Vzduchoplavci, z. s.

Děti a mládež s těžkým mentálním, kombinovaných a tělesným postižením

SVP Změna Nový Jičín, ambulantní forma

Ohrožené děti, rodina

Zdroj: vlastní konstrukce

Výše uvedené organizace a jejich činnost představují významnou část péče o občany města, která si zaslouží být podporována a je podporována grantovým systémem města a dále financováním z výtěžků z loterií.

26

3. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na období 2016- 2019 27.2.2013 schválila Rada města záměr podat žádost o finanční podporu (v rámci výzvy č.97 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP Lidské zdroje a zaměstnanost) a projekt s názvem „Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/97.0005, byl schválen a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR ve výši 2.104.856,86 Kč. Projekt je cílený na zvýšení místní a typové dostupnosti a kvality sociálních služeb s možností nastavené vhodné spolupráce s obcemi ve správním území obce s rozšířenou působností. Klíčové aktivity rámci schváleného projektu jsou tvořeny: o

vytvořením týmu k zajištění realizace projektu,

o

spoluprací s obcemi ve správním území ORP – příprava na zapojení obcí do procesu plánování,

o

vzděláváním osob zapojených do procesu komunitního plánování,

o

realizací Dnů sociálních služeb,

o

prací v pracovních skupinách,

o

zavedením elektronického katalogu sociálních služeb s propojením na proces dotačního řízení města,

o

zpracováním odborných analýz a sestavením nového Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016 – 2019, který se bude týkat města Nový Jičín a jeho místních částí (do území nebyly zahrnuty okolní obce).

V rámci projektu došlo k revizi personálního obsazení pracovních skupin, dále revizi, volbě a jmenovaní vedoucích a zástupců vedoucích pracovních skupin, revizi struktur procesu komunitního plánování v hierarchii města, revizi a vytvoření nových strategických dokumentů tohoto procesu, tzn. Organizačního a Jednacího řádu. Na základě souhlasu všech členů pracovní skupiny došlo k přejmenování Pracovní skupiny péče o sociálně vyloučené na Pracovní skupinu pro sociální začleňování.

Projekt probíhající v letech 2013-2015 po odborné stránce zaštítil externí metodik procesu

27

komunitního plánování, který v rámci přípravy nového Komunitního plánu navrhl postup k určení priorit v oblasti sociálních služeb v procesu komunitního plánování města Nový Jičín. V rámci přípravy tohoto procesu byli členové pracovních skupin seznámeni s následujícími podklady: 

Analýza potřeb občanů ORP Nový Jičín v oblasti sociálních služeb – zpracováno dodavatelskyAnalýza potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením – zpracováno dodavatelskyZhodnocení odmítnutých zájemců o službu – vlastní materiál, využity podklady pro Finanční analýzu poskytovatelůFinanční analýza poskytovatelů sociálních služeb – zpracováno dodavatelskySocio-demografická analýza – vlastní materiálMapování potřeb uživatelů sociálních služeb – vlastní materiálVýzkum z bakalářské práce Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou – alternativa levného sociálního bydleníStávající Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2012-2015 včetně uvedených SWOT analýz jednotlivých pracovních skupinSWOT analýza stávající sítě sociálních a souvisejících služeb – zpracováno řídící skupinouZnalosti a zkušenosti členů pracovních skupin, kteří přicházejí s cílovými skupinami do styku, jak v rámci své pracovní činnosti, tak jako zástupci daných cílových skupin (sociální pracovníci obcí, veřejní opatrovníci, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb).Metodika k určení priorit – vlastní materiál, zpracovaný metodikem procesu KP

V jednotlivých pracovních skupinách byly pod vedením metodika stanoveny priority - problémy cílových skupin na základě analýzy výše uvedených podkladů. Následně byla činnost pracovní skupiny věnována definování opatření tzn. možnostem řešení jednotlivých priorit. Řídící skupina s přihlédnutím k závažnosti a naléhavosti jednotlivých problémů stanovené pracovní skupinou, vybrala napříč jednotlivými pracovními skupinami problémy, které bude řešit připravovaný Komunitní plán. Další setkání pracovních skupin bylo věnováno rozpracování jednotlivých opatření do aktivit. Jednotlivé cíle pracovních skupin jsou zaměřeny buď přímo na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo se jedná o cíle týkající se služeb souvisejících. I tyto potřeby a potažmo cíle jsou neméně důležité pro rozvoj v sociální oblasti, jejich realizace bude probíhat buď přímo prostřednictvím odboru sociálních věcí, nebo budou v krocích

28

následné realizace předány odborům náležícím do jejich působnosti.

Tabulka č. 7 - SWOT analýza stávající sítě sociálních služeb SWOT analýza stávající sítě (nastavení) sociálních a souvisejících služeb Silné stránky

Slabé stránky

Existence elektronického katalogu SS

Malá srozumitelnost odborných informací pro širokou

Vnitřní prostředí (faktory)

veřejnost Existence tištěného katalogu SS

Nedostatečná zpětná vazba žadatelům o grant, dotaci

Transparentnost systému financování SS

Absence určitých forem, typů SS

Rozšiřování

sítě

SS

v

souvislosti

s procesem

Nedostatečná podpora záměrů poskytovatelů SS všemi

komunitního plánování

odbory

Cílená snaha o přiblížení SS lidem

Omezení financí ze strany státu i města

Spolupráce města s poskytovateli SS

Nízké docenění (prestiž) sociálních a souvisejících služeb

Zapojení obcí

Kontrola účelnosti dotací a grantů, kontrola na místě

Vnější prostředí (faktory)

Nastavená dobrovolnická síť

Příležitosti

Ohrožení

Spolupráce na komunitním plánování s obcemi

Legislativa – svazující (zákonná, vnitřní předpisy a

v rámci ORP

procesy města)

Existence

strategických

materiálů

města

jako

Politika – volby – preference

příležitosti k získávání fin. prostředků

(politická zvůle)

Možnosti financování z ESF, Norské fondy a jiné

Nedostatek financí z centrální úrovně

Zapojení podnikatelského sektoru

Narůstání negativních socio-demografických trendů

Politika – volby – preference

Možnost zneužití dotací (různé formy a způsoby

(politická vůle)

žádostí a vyúčtování)

Větší zapojení dobrovolníků Intenzivnější komunikace mezi poskytovateli

Zdroj: vlastní konstrukce

3.1 Průřezové (systémové) priority Cílem všech navrhovaných opatření je metodická, finanční a politická podpora procesu a výsledků komunitního plánování v Novém Jičíně, jehož cílem je vytvoření efektivního systému sociálních služeb a služeb souvisejících (takových služeb, které jsou potřebné (poptávané), dostupné a s dostatečnou

29

kapacitou). Do těchto priorit jsme zařadili a rozpracovali jevy – problémy, které byly vydefinované více než třemi pracovními skupinami procesu KP Nový Jičín

Průřezový cíl 1 Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb Popis cíle

Cílem opatření je metodická, finanční a politická podpora procesu komunitního plánování v Novém Jičíně, jehož cílem je vytvoření efektivního systému sociálních služeb (takových služeb, které jsou potřebné (poptávané), dostupné a s dostatečnou kapacitou).

Opatření 1.1 Zachování a podpora procesu komunitního plánování Popis opatření

Jednou ročně informování zastupitelstva města o průběhu naplňování Komunitního plánu a procesu KP tzn. zajištění politické podpory procesu.

Realizátor

Koordinátor KP + vedoucí OSV

Aktivita 1.1.1

Informování orgánů města o průběhu KP

Předpokládané finanční

Mzdové náklady pracovníků

náklady Předpokládané zdroje

V rámci rozpočtu města - komunitního plánování a kapitoly OSV

financování

ORJ 528 a odboru organizačního ORJ 019

Kritéria hodnocení

Počet předložených zpráv

Časový harmonogram

2016, dále 1x ročně předložení zprávy orgánům města

Opatření 1.2 Zajištění financování procesu KPSS Popis opatření

Zajištění nezbytných finančních prostředků je nezbytné pro trvání procesu KP, popř. jeho rozvoje.

Aktivita 1.2.1

1. V rámci přípravy rozpočtu zahrnout částku pro proces KP. 2. Sledovat dotační výzvy na podporu procesu KP.

Realizátor

Koordinátor KP, projektoví pracovníci města

Předpokládané finanční

Mzdové náklady pracovníka OSV, OF a OMRI

náklady

30

Předpokládané zdroje

V rámci rozpočtu města – v září daného roku při přípravě rozpočtu

financování

na další rok, sledování výzev v rámci ESF

Kritéria hodnocení

Schválený rozpočet zajišťující aktivity komunitního plánování, počet využitých dotačních titulů

Časový harmonogram

Září 2016 a dále (navázat na rozpočtový proces města)

Opatření 1.3 Spolupráce na úrovni MSK Popis opatření

Cílem opatření je pokračování v nastavené spolupráci mezi městy a krajem při procesu plánování sociálních služeb, participace na individuálních projektech kraje, předávání zkušeností a dobré praxe, participace na Individuálních projektech kraje v oblasti sociálních služeb.

Aktivita 1.3.1

Aktivní účast na pracovních setkáních v rámci MSK a spolupráce s krajem a ostatními městy a průběžné zapojování v rámci vyhlášených individuálních projektů kraje.

Realizátor

Odbor sociálních věcí

Předpokládané finanční

Mzdové náklady pracovníka OSV – koordinátora KP

náklady Předpokládané zdroje

V rámci rozpočtu města

financování Časový harmonogram

2016 a dále každoročně, v daném roce účast na svolaných jednáních PSPOU

Kritéria hodnocení

Počet pracovních setkání, počet zapojení města v rámci IP MSK

Průřezový cíl 2 Zajištění informovanosti Popis cíle

Cílem je přibližovat sociální služby lidem a snažit se o to, aby se i sociální oblast stala běžně vnímanou součástí života společnosti jako např. kultura a sport. Naším záměrem je předání informace o sociální práci a sociálních službách zajímavou formou, např. skrze příběhy lidí, kterým sociální služby a sociální práce pomohla vyřešit nepříznivou životní situaci.

31

Opatření 2.1 Zajištění informovanosti pro jednotlivé cílové skupiny Popis opatření

Cílem opatření je přibližovat sociální služby lidem a snažit se o to, aby se i sociální oblast stala běžně vnímanou součástí života jako např. kultura a sport. Informace chceme předávat zajímavou formou, např. skrze příběhy lidí apod.

Aktivita 2.1.1

Průběžné publikování článků a informací, vytvoření informačního letáku o možnostech a nárocích v rámci sociálního systému.

Realizátor

Organizace působící v sociální oblasti, koordinátor komunitního plánování (jen kontrola)

Předpokládané finanční náklady Předpokládané zdroje financování Časový harmonogram

Náklady na tisk letáků (5 tis. Kč) V rámci provozních nákladů města a organizací Každoroční uveřejnění minimálně dvou článků o sociálních službách a procesu KP, 2017 – vytvoření informačního letáku

Kritéria hodnocení

Počet uveřejněných článků, vytvoření informačního letáku

Aktivita 2.1.2

Den sociálních služeb (1x ročně).

Realizátor

Koordinátor komunitního plánování, organizace působící v sociální oblasti

Předpokládané finanční

130.000,- Kč ročně

náklady Předpokládané zdroje

V rámci rozpočtu města, popř. dotační titul

financování Časový harmonogram

2016 v září daného roku, dále každoročně

Kritéria hodnocení

Počet uspořádaných Dnů sociálních služeb, počet zapojených organizací

Opatření 2.2 Zajištění informovanosti odborné veřejnosti Popis opatření

Ačkoli se v rámci komunitního plánování snažíme činit opatření k větší informovanosti o sociálních službách (katalog sociálních

32

služeb, dny sociálních služeb, informace v mediích atp), stále evidujeme poptávku po zlepšení a zvýšení informovanosti mezi poskytovateli a odbornou veřejností (zdravotnickými, školskými zařízeními). Cílem je pokusit se vytvořit vhodnou fungující platformu pro předávání informací. Aktivita 2.2.1

Seminář pro pracovníky zdravotnictví (pediatři, obvodní lékaři, ale zejména zdravotní sestry) a školství o nabídce sociálních služeb v NJ a okolí.

Realizátor

Koordinátor KP, organizace působící v sociální oblasti, sociální odbor MěÚ, odbor školství, zdravotnická komise Města

Předpokládané finanční

10.000,- Kč

náklady Předpokládané zdroje

Rozpočet města

financování Časový harmonogram

2017

Kritéria hodnocení

Počet uskutečněných seminářů

Aktivita 2.2.2

Semináře pro pedagogy na téma: specifika práce s dětmi s ADHD.

Realizátor

NNO

Předpokládané finanční

20.000,- Kč

náklady Předpokládané zdroje

Dotace, granty

financování Časový harmonogram

2017

Kritéria hodnocení

Počet uskutečněných seminářů, účast odborné veřejnosti

Aktivita 2.2.3

Pravidelné pořádání seminářů pro zaměstnavatele i rodiče na téma zkrácených a flexibilních pracovních úvazků, pořádání seminářů typu: Mateřství jako zdroj profesních dovedností.

Realizátor

Nezisková organizace

Předpokládané finanční

10.000,- Kč

náklady

33

Předpokládané zdroje

Dotace, granty

financování Časový harmonogram

2017

Kritéria hodnocení

Počet uspořádaných seminářů

Opatření 2.3 Navázání a prohloubení mezirezortní spolupráce Popis opatření

Prostřednictvím odborných komisí města zajistit lepší komunikaci a distribuci preventivních aktivit a nabízených sociálních služeb.

Aktivita 2.3.1

V rámci odborných komisí RM vyjednat se zástupci zdravotnických, školských a dalších organizací podporu vzájemného setkání a informovanosti.

Realizátor

Město, odborné komise

Předpokládané finanční

Nelze vyčíslit

náklady Předpokládané zdroje

V rámci provozních nákladů města

financování Časový harmonogram

2017

Kritéria hodnocení

Počet uskutečněných jednání

Průřezový cíl 3 Spolupráce s obcemi v rámci správního obvodu ORP Nový Jičín Popis cíle

Stěžejním cílem je vytvoření systému služeb, který by bránil sociálnímu vyloučení obyvatel ORP Nový Jičín. Je třeba vytvářet podmínky v rámci ORP pro zachování stávajících a vytvoření potřebných žádoucích sociálních služeb pro uživatele ze spádových obcí. V rámci procesu krajského plánování sociálních služeb je kladen důraz na plánování na území obce, přičemž pokud služba nebude mít svého zadavatele, nebude ji možno podporovat z veřejných finančních zdrojů. Malé obce nemají dostatečné kapacity (finanční, personální) na zabezpečení procesu plánování sociálních služeb, proto je pro ně výhodnější tuto situaci řešit zapojením do plánování obce s pověřeným obecním úřadem v rámci přirozeného správního rozdělení (viz návaznost na sociální práci) či dalších uskupení (mikroregiony, svazky atp).

34

Opatření 3.1 Spolupráce s obcemi v rámci ORP, zapojení obcí do plánování soc.služeb Popis opatření

Poskytovatelé sociálních služeb poskytují své služby občanům celého ORP Nový Jičín. V rámci sociální práce definované zákonem o sociálních službách řeší sociální pracovníci městského úřadu nepříznivé životní situace celého ORP Nový Jičín. Cílem opatření je zvýšení povědomí obcí o procesu komunitního plánování, o sociálních službách a nastavení spolupráce se sociálními pracovníky městského úřadu, obcemi a sociálními službami jako prostředku zabránění sociálního vyloučení obyvatel ORP Nový Jičín.

Aktivita 3.1.1

Zajištění informovanosti obcí o procesu komunitního plánování, o sociálních službách a sociální práci (setkání se zástupci obcí, průběžné

informování

o

činnostech

organizací,

vytvoření

efektivního systému komunikace mezi sociálními pracovníky a pracovníky obcí). Realizátor

Město Nový Jičín

Předpokládané finanční

Nelze vyčíslit

náklady Předpokládané zdroje

V rámci rozpočtu města

financování Časový harmonogram

2017

Kritéria hodnocení

15 jednotlivých schůzek se zástupci obcí

Opatření 3.2 Zapojení obcí do financování sociálních služeb Popis opatření

Sociální služby jsou financovány z více zdrojů. V rámci schváleného SPSS MSK je definováno převzetí veřejného závazku za zajištění poskytování sociálních služeb. Součástí veřejného závazku jsou i situace, kdy finanční prostředky jdou za uživatelem mimo vymezené území. Na finančním zabezpečení, zvláště terénních služeb, by měly participovat obce, na jejichž území má sociální služba působnost.

35

Diskuse nad mírou finanční podpory obcí organizacím a hledání parametrů měřítka dotace (např. poměrově dle počtu obyvatel obce, skutečného počtu uživatelů služby z dané obce apod.). Aktivita 3.2.1

1. Získání politické podpory všech zainteresovaných subjektů – města a obcí 2. Nastavení parametrů kvalitního a transparentního financování sociálních služeb v rámci ORP Nový Jičín 3. Osvěta veřejnosti 4. Projednávání ve struktuře KP, zohlednit a upravit Směrnici města upravující řízení o poskytování dotací na sociální služby

Realizátor

Město Nový jičín

Předpokládané finanční

Nelze vyčíslit

náklady Předpokládané zdroje

V rámci rozpočtu města, dotační titul

financování Časový harmonogram

2017 a dále

Kritéria hodnocení

Počet zapojených obcí

Průřezový cíl 4 Dostupné nízkonákladové, malometrážní bydlení Popis cíle

Problematika nízkonákladového malometrážního bydlení pro skupinu osob znevýhodněných v přístupu k bydlení nízkými příjmy (samoživitelky, občané na sociálních dávkách) a osob se zdravotním či sociálním handicapem (osamělé stáří, rozpad rodiny, různé závislosti, psychiatrické onemocnění, výkon trestu apod.). Dále v kombinaci s vnější podporou při získání bydlení, udržení bydlení a potřebu pomoci v bydlení v rámci sociálních služeb, tzn. vytvoření kvalitního a finančně dostupného bytového fondu města

pro

definované cílové skupiny obyvatel.

36

Opatření 4.1 Vytvoření pracovní skupiny pro transformaci bytové koncepce města Popis opatření

Cílem opatření je vytvoření pracovní skupiny ze zástupců samosprávy a odborné veřejnosti k diskusi a vypracování koncepce k transformaci bytové politiky města ve smyslu stanovení Cíle.

Aktivity 4.1.1

1. Zajištění vhodných kapacit z bytového fondu města 2. Získání politické podpory ke změně 3. Vytvoření vlastní bytové koncepce v návaznosti na Koncepci dostupného bydlení

Realizátor

Město Nový jičín – OB, OMRI

Předpokládané finanční

Zatím nelze vyčíslit

náklady Předpokládané zdroje

Rozpočet města

financování Časový harmonogram

2016 a dále

Kritéria hodnocení

Ustavení pracovní skupiny, vytvoření koncepce

Opatření 4.2 Otevření bytového fondu města režimu sociálních a návazných služeb v oblasti bydlení (chráněné bydlení, podporované bydlení, prostupné bydlení) Popis opatření

Cílem opatření je otevření stávajícího omezeného bytového fondu města sociálním organizacím pro umožnění postupu klientů v rámci snižování podpory a pomoci díky výše uvedeným formám bydlení.

Aktivita 4.2.1

1. Získání politické podpory ke změně 2. Osvěta veřejnosti

Realizátor

Město Nový jičín

Předpokládané finanční

Nelze vyčíslit

náklady Předpokládané zdroje

--

financování Časový harmonogram

2016 a dále

Kritéria hodnocení

Počet nově vzniklých chráněných, podporovaných nebo prostupných bytů

37

3.2 Pracovní skupina péče pro sociální začleňování Sociálním začleňováním rozumíme proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, dosáhnou příležitostí a možností, který jim napomáhá žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Vyloučením pak rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim omezován nebo zamezen přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti. Příčiny jsou různorodé. Obecně je lze rozdělit na vnitřní (jedinec je nemůže ovlivnit, jedná se o psychický stav, úroveň inteligence atd.) a vnější. Mezi vnější příčiny řadíme např. trh práce a jeho charakter, bytová politika, sociální politika, jakýkoliv druh diskriminace a další. Z výše uvedeného je zřejmé, že příčiny sociálního vyloučení se projevují v různých sférách lidského života a neznamenají pouze materiální nedostatek. Jedinci se časem přizpůsobí situaci, ve které se nacházejí, osvojí si návyky a vzorce chování, které znemožňují uspět ve většinové společnosti, a tím dojde k posílení stavu vyloučení.13 Do této cílové skupiny patří jednotlivci či bezdětné rodiny v přechodné či dlouhodobější sociální krizi, osoby neschopné zabezpečit své základní životní potřeby, osoby závislé na alkoholu či jiných toxikomaniích, osoby jinak závislé, osoby bez přístřeší, osoby žijící nedůstojným způsobem života, osoby po ukončení ústavní výchovy, osoby se změněnou právní osobností, nezaměstnaní (zejména dlouhodobě), osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, oběti trestných činů, oběti domácího násilí apod.

3.2.1

Členové pracovní skupiny pro sociální začleňování

1.

Azylový dům Bl. Matky Terezy, Nový Jičín

2.

Obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín

3.

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Nový Jičín

4.

Nemocnice Nový Jičín, a.s.

5.

Dětský domov a školní jídelna Nový Jičín

13

Toušek, L.: Sociální vyloučení a prostorová segregace, přehledová studie 07/11, Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu, Katedra antropologických a historických věd FF ZČU, CAAT 2007, dostupné na http://www.caat.cz/attachments/143_143_Ladislav_Tousek_Socialni_vylouceni_a_prostorova_segregace.pdf

38

6.

Městská policie Nový Jičín

7.

Renarkon, o.p.s.

8.

Probační a mediační služba, středisko Nový Jičín

9.

Bunkr – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

10.

Člen Evangelické církve

11.

Člen rady města

12.

Člen zastupitelstva města

13.

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, p. o.

14.

Zástupce uživatelů

15.

Městský úřad Nový Jičín – vedoucí oddělení OSPOD, zástupce bytového odboru, pracovníci oddělení sociálního (veřejný opatrovník, soc. pracovník se všeobecnou působností, vedoucí odboru)

3.2.2.

Cíle pracovní skupiny pro sociální začleňování

Cíl 5 Potřeba bydlení pro osoby bez přístřeší s vysokou mírou podpory Popis cíle:

Na území města nejsou vybudovány kapacity pro osoby bez přístřeší s vysokou mírou podpory (duševní onemocnění, fyzický handicap, závislost, nízký příjem). Tyto osoby jsou zprvu sanovány zdravotnickým zařízením, po jeho opuštění nemají zajištěnou potřebnou péči. Noclehárna ani azylový dům není schopen poskytnout podporu a pomoc osobám s vysokou mírou závislosti.

Opatření 5.1 Zajištění služby typu „domov se zvláštním režimem“ Popis opatření

Cílem opatření je zajištění kapacit pro obyvatele Nového Jičína ve službách

typu

Domov

se

zvláštním

režimem

v rámci

Moravskoslezského kraje, pokrývající potřebu definované cílové skupiny či v rámci stávajících bytových možností města s podporou poskytovatelů sociálních služeb na území města.

39

Aktivita 5.1.1

1. Nalezení vhodných zařízení s volnými kapacitami, popř. vhodných bytových prostor na území města 2. Stanovení principů a limitu pro poskytnutí příspěvku 3. Vyjednání závazku města za umístěného obyvatele, popř. vyjednání veřejného závazku města vůči poskytovateli

Cílová skupina

- osoby bez přístřeší, - osoby vyžadující vysokou mírou podpory

Dopady na cílovou skupinu

- snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života těchto osob

Realizátor

Stávající NNO poskytující tuto službu v rámci MSK, NNO působící na území města

Předpokládaná výše

Příspěvek na umístěného obyvatele NJ

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

Město Nový Jičín

Předpokládaný rok započetí

2016

služby Kapacita/rok

15 – 20 osob

Opatření 5.2 Nízkonákladové bydlení s podporou terénních sociálních služeb Popis opatření

Cílem opatření je zajištění bytových kapacit pro definovanou cílovou skupinu s možností podpory terénních služeb.

Aktivita 5.2.1

1. Sestavení pracovní skupiny (včetně případného poskytovatele SS) ,sledování Koncepce dostupného bydlení v ČR 2. Nalezení vhodného bytového fondu 3. Zajištění dotací z EU a podmínek 4. Vytvoření právních podmínek pro přidělování bytů 5. Zavedení terénních sociálních služeb

Cílová skupina

- osoby bez přístřeší, - osoby vyžadující vysokou mírou podpory

40

Dopady na cílovou skupinu

- zajištění motivace klienta ke změně způsobu života - zvýšení sociálních dovedností a schopností péče o sebe a domácnost

Realizátor

NNO

Předpokládaná výše

Pracovní skupina a její činnost bude hrazena ze provozních zdrojů

neinvestičních nákladů ročně

města

Předpokládané zdroje

Město Nový Jičín včetně ORP

Předpokládané investiční

investiční výdaje spojené s případnou údržbou bytů je závislé na

náklady

rozhodnutí samosprávy

Předpokládané zdroje

Rozpočet města, dotační tituly

Předpokládaný rok započetí

2016

služby Kapacita/rok

6 – 8 osob

Cíl 6 V lokalitách ohrožených sociálním vyloučením žijí lidé, kteří jsou zneužívání jinými osobami z okolí Popis cíle:

Na území města v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením (lokality definované ve zpracované Analýze sociálních služeb) žijí osoby, které jsou zneužívány jinými osobami z okolí. Jedná se o fyzické i finanční zneužívání, ponižování a využívání těchto osob mimo jiné i k trestné činnosti. Ohrožené osoby jsou často osoby se změněnou svéprávností, psychicky či psychiatricky nemocní, lehce manipulativní, bez finanční gramotnosti, bez kvalitních sociálních vazeb. Snadno pak podléhají „navázání a nátlaku“ agresorů.

Opatření 6.1 Podpora terénní sociální práce s těmito osobami Popis opatření

Cílem opatření je zabránění zneužívání (finančního, fyzického) osob žijících v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením využitím metod terénní sociální práce.

41

Aktivita 6.1.1

1. Podpora terénní sociální práce na obci (vznik nového pracovního místa ) 2. Vytvoření funkce Domovníka v objektech na ul. Suvororova 3. Podpora prostupného bydlení se zavedením sociální práce pro osoby ohrožené

Cílová skupina

Osoby

ohrožené

zneužíváním,

se

změněnou

svéprávností,

psychicky nemocní, mentálně slabí. Dopady na cílovou skupinu

- omezení či zabránění zneužívání těchto osob, - zvýšení možnosti získání základních sociálních návyků, - podpora pro řešení jejich nepříznivé sociální situace, - aktivizace klientů, - možnost využití dalších navazujících služeb

Realizátor

Město, NNO v bodě č. 3

Předpokládaná výše

1. náklady na úvazek sociálního pracovníka (0,5 úvazku)

neinvestičních nákladů ročně

2. mzdové náklady Domovníka 3. náklady související se zavedením nové služby stávajícím či novým poskytovatelem

Předpokládané zdroje

Město Nový Jičín, MSK, MPSV, dotační tituly EU, dary a nadace

Předpokládaný rok započetí

Ad aktivita 1,2 – 2016

služby

Ad aktivita 3 - 2017

Kapacita/rok

10 osob

Cíl 7 Problémy s pracovními příležitostmi pro osoby se specifickými potřebami Popis cíle:

Na území města žijí osoby se specifickými potřebami (psychické či psychiatrické onemocnění, změna svéprávnosti, závislost), kteří chtějí upevnit či znovuobnovit své pracovní návyky.

Opatření 7.1 Podpora sociálního podnikání

42

Popis opatření

Cílem opatření je podpora vzniku nových sociálních podniků pro danou cílovou skupinu, reagující na místní podmínky (návaznost na školský systém, návaznost na sociální organizace).

Aktivita 7.1.1

1. Participace města na vzniku sociálního podniku 2. Podpora pracovních návyků osob se specifickými potřebami (job coach, job club atp.) 3. Spolupráce při zajištění zakázek ze strany města (pro organizaci typu sociálního podniku)

Cílová skupina

Motivované osoby se specifickými potřebami

Dopady na cílovou skupinu

- vytvoření vhodných pracovních příležitostí pro osoby se specifickými potřebami, které po ukončení vzdělávání ve školském systému popř. při sanování v sociální sítí města chtějí prohloubit či znovu obnovit své pracovní návyky - zvýšení motivace pro získání sociálních a pracovních návyků

Realizátor

NNO

Předpokládaná výše

Nelze vyčíslit

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

MPSV, město Nový Jičín, MSK, dotační tituly EU, dary a nadace

Předpokládaný rok započetí

2016

služby Kapacita/rok

5-6 osob

3.3 Pracovní skupina péče o handicapované Pojem handicap znamená nevýhodu, překážku či tělesné postižení. Handicapovanou osobu lze tedy chápat jako osobu s nějakým postižením či omezením, které může být vrozené či získané. Jedná se o postižení např. mentální, fyzické, smyslové či onemocnění, které postiženou osobu natolik znevýhodňuje, že se neobejde bez pomoci jiné osoby. Do této cílové skupiny patří všechny osoby s postižením – handicapem žijící na území města Nového Jičína bez omezení věku.

43

3.3.1. Členové pracovní skupiny péče o handicapované

1.

Zámek Nová Horka, p.o. – Chráněné bydlení Slovanská

2.

Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s., okresní organizace Nový Jičín

3.

Pečovatelská služba OASA, o.p.s.

4.

Středisko rané péče SPRP Ostrava, o.p.s.

5.

KAFIRA, o.p.s..

6.

Slezská diakonie, služby Archa, Effatha, Matana, Eden

7.

Denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA

8.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

9.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Nový Jičín

10.

Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, p.o.

11.

Zástupce uživatelů – 3

12.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., raná péče pro Moravu a Slezsko

13.

ILCO spolek stomiků Novojičínska

14.

Městský úřad Nový Jičín – pracovník odboru sociálních věcí, vedoucí odboru

15.

"ITY" z.s.

3.3.2. Cíle pracovní skupiny péče o handicapované

Cíl 8 Lidé se střední a nižší potřebnou podpory potřebují podporu v životě (dílčí asistence) Popis cíle

Cílem jednotlivých opatření a aktivit je umožnit lidem s potřebou podpory co největší míru soběstačnosti a samostatnosti v běžném životě.

44

Opatření 8.1 Podpora rozvoje osobních kompetencí osob s handicapem Popis opatření

Jedná se o soubor aktivit k podpoře rozvoje osobních kompetencí osob s handicapem (finanční gramotnost, sebeobsluha, péče o domácnost, ochrana práv, kontakt se sociálním prostředím člověka apod.).

Aktivita 8.1.1

1.

Podpora vzdělávacích aktivit:

2.

a.

ochrana práv osob s handicapem 1 x ročně

b.

finanční gramotnost 1 x ročně

c.

rozvoj komunikačních dovedností 1x ročně

Rozvoj dobrovolnictví – oslovení klíčových poskytovatelů soc. služeb s nabídkou dobrovolnictví

3.

Navýšení kapacity osobní asistence o 3 úvazky

4.

Navýšení kapacity pečovatelské služby o 3 úvazky

5.

Finanční

podpora

volnočasových

aktivit

osob

s

handicapem (bez pečujících osob) – formou grantového řízení města Cílová skupina Dopady na cílovou skupinu

Osoby s handicapem 3. zvýšení osobních kompetencí 4. podpora samostatnosti, aktivizace klientů

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Neziskové organizace, město

Předpokládaná výše

ad 1) 30.000 – 50.000,- Kč

neinvestičních nákladů ročně

ad 2) nelze vyčíslit ad 3) 620.000,- Kč ad 4) 620.000,- Kč ad 5) v rámci grantového řízení – dle usnesení ZM 11/20/2009 (2,5% daňových i nedaňových příjmů ve třídě 1 a 2 předcházejícího uzavřeného finančního roku)

Předpokládané zdroje

MSPV, MSK, město, ESF, dotace, dárci

Předpokládaný termín realizace

2016

Výstup / kapacita (rok)

Hodnocení dle nastavených aktivit

45

Opatření 8.2 Zajištění potřebné pomoci a podpory v době, kdy pečující osoby nemohou pečovat Popis opatření

Pečující osoby nemohou z různých důvodů pečovat o osoby pečované (z důvodu nemoci, dovolené atp). Cílem opatření je zajištění péče o tyto osoby v době absence pečujících osob.

Aktivita 8.2.1

Podpora vzniku terénní odlehčovací služby pro různé druhy postižení (2 úvazky).

Cílová skupina

Lidé s handicapem, senioři

Dopady na cílovou skupinu

- zlepšení kvality života cílové skupiny (pečovaných osob)

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Nezisková organizace

Předpokládaná výše

480.000,- Kč ( mzdové náklady na dvě pečovatelky pro terénní

neinvestičních nákladů ročně

formu služby při stávajícím poskytovateli)

Předpokládané zdroje

MPSV, MSK, město, dotační tituly ESF, příjmy klientů

Předpokládaný termín realizace

2016 a dále

Výstup / kapacita (rok)

40 osob

Cíl 9 Lidé se zdravotním postižením potřebují podporu po ukončení školní docházky směřující k pracovnímu uplatnění Popis cíle

Sociální služby pro handicapované osoby se v posledních letech výrazně rozvinuly. Docházelo k budování sítě sociálních služeb navazujících na školský systém. Ve městě byly otevřeny tři nové sociální služby: denní stacionář, sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení. Aby byl systém komplexní a mohlo docházet k postupnému posunu klientů do služeb s menší mírou podpory v návaznosti na jejich zvyšující se míru soběstačnosti, je nezbytné doplnit systém o nové aktivity a služby pro oblast samostatného života a zaměstnávání.

46

Opatření 9.1 Informace o trhu práce, možnostech pracovního uplatnění, základní orientace (pro uchazeče i potencionální zájemce) Popis opatření

Cílem

opatření

je

nastavení

efektivního

komunikačního

prostředku pro vzájemnou diskusi participujících subjektů na poli politiky zaměstnanosti a klientů cílové skupiny. Aktivita 9.1.1

Prostřednictvím realizace 4 kulatých stolů (1 ročně) navázat spolupráci s úřady práce a agenturami, které se zaměřují na zaměstnávání zdr. postižených. Informace z těchto kulatých stolů by se použily pro: - informační manuál pro potencionální zaměstnavatele - informační manuál pro uchazeče o zaměstnání

Cílová skupiny

- osoby s mentálním a kombinovaným postižením - osoby s duševním onemocněním

Dopady na cílovou skupinu

- začlenění do společnosti a běžného života, - snížení závislosti na systému, - zlepšení dovedností důležitých a nezbytných pro přechod do vlastního bydlení, - zvýšení míry samostatnosti klienta

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Město Nový Jičín

Předpokládaná výše

Tisk manuálů (500+500 ks) – 10 tis. Kč

neinvestičních nákladů ročně

Realizace kulatých stolů (4x) – 5 tis. Kč/kulatý stůl

Předpokládané zdroje

Město, MSK, dotační tituly

Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / kapacita (rok)

Informační manuál pro potencionální zaměstnavatele (500 ks) Informační manuál pro uchazeče o zaměstnání (500 ks)

47

Opatření 9.2 Podpora získání pracovních kompetencí Popis opatření

Opatření je zaměřené na osvojení si a posílení pracovních a sociálních dovedností osob se zdravotním postižením, zvýšení soběstačnosti s cílem připravit tyto osoby na následné uplatnění na běžném pracovním trhu. Cílem opatření je nácvik pracovních a sociálních dovedností na rozličných pracovních úkolech takovým způsobem, aby klient byl poté schopen sám zvládnout zaměstnání a došlo k uzavření pracovní smlouvy na otevřeném trhu práce. Za běžný prvek podpory se považuje podpora poskytovaná přímo na pracovišti.

Aktivita 9.2.1

1.

Vznik služby sociální rehabilitace (na základě zjištěné potřebnosti v návaznosti na specifika cílové skupiny)

2.

Finanční podpora osobních asistentů v „ostrém“ pracovním procesu na volném trhu práce (3 úvazky) s využitím vhodného dotačního titulu ESF či KU

3.

Motivační kurzy, vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu – dva běhy

Dopady na cílovou skupinu

- získání a udržení si zaměstnání - zvýšení míry samostatnosti klienta - zvýšení příjmu klientů - začlenění cílové skupiny osob handicapovaných (s mentálním, kombinovaným či jiným postižením) do běžného života

Územní působnost

Město Nový Jičín a okolí (ORP)

Realizátor

NNO

Předpokládaná výše

ad 1) 550 . 000 ,- Kč

neinvestičních nákladů ročně

ad 2) 540.000,- Kč ad 3) 30.000 – 50.000,- Kč

Předpokládané zdroje

MPSV, Moravskoslezský kraj, město, ESF

Předpokládaný termín realizace

2016

Výstup / kapacita (rok)

Služba sociální rehabilitace s kapacitou 10 klientů, dva běhy motivačních kurzů

48

3.4 Pracovní skupina péče o seniory Seniora bychom mohli popsat jako člověka, který dosáhl věku (přesně nespecifikovatelného), který požívá ve společnosti zvláštní úctu s ohledem na svůj věk a získané životní zkušenosti. Vedle kalendářního věku existuje věk biologický, psychický a sociální, což umožňuje nahlížet na seniory jako skupinu vnitřně velmi různorodou. Seniorem je intuitivně chápán člověk, který dosáhl vyššího věku, přičemž s rostoucím věkem se obecně předpokládá také celkově zhoršující se zdravotní stav. Z různých zdrojů je zřejmé, že naše populace neustále stárne a zvyšuje se podíl osob ve věku nad 60 let v populaci, z čehož je patrné, že senioři jako uživatelé sociálních služeb se řadí k nejpočetnějším, nejviditelnějším a nejčastějším příjemcům sociálních služeb. Do této cílové skupiny patří senioři v obtížné životní situaci způsobené věkem, zdravotním stavem a sociální situací.

3.4.1 Členové pracovní skupiny péče o seniory 1.

ProSenior Nový Jičín

2.

Domov Duha, p.o. Nový Jičín

3.

Domov Paprsek, p.o. Nový Jičín

4.

Svaz tělesně postižených ČR, o.s. – místní organizace Nový Jičín

5.

Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, p.o.

6.

Členové zastupitelstva města – 2

7.

Dobrovolnické sdružení ADRA

8.

Zástupce uživatelů – 6

9.

Městský úřad Nový Jičín – pracovníci odboru sociálních věcí (sociální pracovník se všeobecnou působností, sociální pracovník pro DPS, vedoucí odboru)

10.

Pečovatelská služba OASA, o.p.s.

49

3.4.2 Cíle pracovní skupiny péče o seniory

Cíl 10 Senioři s vysokou mírou podpory (dosud umístění ve zdravotnických zařízeních) potřebují nutně zajistit péči po propuštění Popis cíle

V souvislosti s demografickým vývojem dochází ke stárnutí populace a zhoršování jejího zdravotního stavu spojeným s větší nutností zajištěné péče a podpory. Rodinní příslušníci těchto seniorů jsou často v produktivním zralém věku a zaměstnaní.

Opatření 10.1 Rozšíření kapacity pečovatelské služby Popis opatření

Pečovatelská služba je sociální službou terénní, určenou k podpoře péče o osobu a domácnost lidem s potřebou vyšší míry podpory. Stávající kapacity pečovatelek jsou nedostatečné s ohledem na zvyšující se poptávku po službě související s demografickými trendy.

Aktivita 10.1.1

Navýšení kapacity pečovatelské služby o 1 pracovní úvazek

Cílová skupina

Senioři s potřebou vyšší míry podpory

Dopady na cílovou skupinu

- zlepšení kvality života cílové skupiny obyvatel - posílení nezávislosti a zvýšení sebevědomí klienta - posílení a zlepšení kvality života celé rodiny včetně ekonomických dopadů

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Město

Předpokládaná výše

270.000,- Kč ( roční mzdové náklady na jednu pečovatelku u

neinvestičních nákladů ročně

stávajícího poskytovatele)

Předpokládané zdroje

Město Nový Jičín, MSK, vlastní NNO, nadace a nadační fondy, dárci, jiné

Předpokládaný termín realizace

2016

Výstup / kapacita (rok)

Navýšení kapacity pečovatelské služby o 1 pracovní úvazek

50

Opatření 10.2 Rozšíření kapacity osobní asistence Popis opatření

V letech 2009-2011 se podařilo v Novém Jičíně zřídit terénní službu osobní asistence. Zájem ze stran klientů se neustále zvyšuje, stávající kapacita služby je však omezená. V případě navýšení finančních prostředků lze navýšit i kapacitu služby, navýšení o 3 úvazky.

Aktivita 10.2.1

Navýšení kapacity služby osobní asistence o 3 pracovní úvazky

Cílová skupina

Senioři s vyšší mírou podpory

Dopady na cílovou skupinu

-

zlepšení kvality života cílové skupiny obyvatel

-

začlenění

do

společnosti

a

běžného

života,

zvýšení

samostatnosti klienta - spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, úřady a klienty Územní působnost

Město Nový Jičín a okolí (ORP)

Realizátor

Nezisková organizace

Předpokládaná výše

620.000,- Kč (roční mzdové náklady na 3 úvazky služby osobní

neinvestičních nákladů ročně

asistence

Předpokládané zdroje

Město Nový Jičín, MPSV, MSK, dotace, ESF, platby klientů

Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / kapacita (rok)

Navýšení kapacity osobní asistence o 3 pracovní úvazky

Opatření 10.3 Podpora sousedské výpomoci Popis opatření

Cílem opatření je morální a faktická podpora sousedské výpomoci a pečovatelství formou asistentů sociální péče – vázané na příspěvek na péči.

Aktivita 10.3.1

1. Kulatý stůl pro asistenty sociální péče a pečovatele (2 x ročně) 2. Podpora vzniku svépomocných skupin (setkání 4x ročně)

Cílová skupina

Komunita, osoby pečující

Dopady na cílovou skupinu

- morální ocenění pečovatelství - získání právní jistoty a nových informací pro pečovatele - sdílení zkušeností

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

51

Realizátor

Město Nový Jičín, kluby seniorů, neziskové organizace

Předpokládaná výše

ad 1) 40.000,- Kč

neinvestičních nákladů ročně

ad 2) nelze vyčíslit

Předpokládané zdroje

Město, MSK, dotační tituly ESF

Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / kapacita (rok)

Uspořádání 2 kulatých stolů a podpoření vzniku svépomocné skupiny

Opatření 10.4 Zajištění služby dle ust. § 52 zákona o SS - poskytování sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Popis opatření

Stávající kapacita „sociálních lůžek“ ve zdravotnických zařízeních je nedostatečná. Jedná se o přechodné řešení situace klienta, který není schopen návratu do vlastního sociálního prostředí z důvodu vysoké míry podpory a kapacita v pobytových zařízeních není volná.

Aktivita 10.4.1 Cílová skupina

Zajištění sociální služby ve zdravotnickém zařízení Senioři a osoby se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory

Dopady na cílovou skupinu

- přechodné zabezpečení péče při absenci rodinného zázemí, nedostatku

kapacit

pobytových

míst,

nedostatku

kapacit

terénních sociálních služeb . Územní působnost

Město Nový Jičín a okolí (ORP)

Realizátor

Město Nový Jičín, zdravotnická zařízení

Předpokládaná výše

Nelze odhadnout

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

-

Předpokládaný termín realizace

2018

Výstup / kapacita (rok)

5 „sociálních lůžek“

52

Cíl 11 Potřeba podpořit pečující osoby o seniory Popis cíle

S

ohledem

na

demografické

stárnutí

obyvatel,

míru

nezaměstnanosti a trendy v zaměstnávání přibývá osob pečujících o své blízké doma. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečujícím rodinám nezbytný čas k odpočinku, regeneraci. Pečovatelství je fyzicky i psychicky namáhavá činnost, domácí pečovatelé mnohdy vykonávají péči bez zabezpečení základních znalostí o dávkových a jiných nárocích, možnostech využití sociálních služeb, bez potřebné psychické podpory. Podporou pečujících osob přispějeme k tomu, aby pečující osoby byly co nejdéle zapojeny do péče o své blízké, aby tito mohli co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí.

Opatření 11.1 Rozšíření kapacity odlehčovací služby v pobytové formě a zavedení odlehčovací služby v ambulantní/terénní formě Popis opatření

V současné době město eviduje zvýšenou poptávku po odlehčovací službě, stávající kapacity pobytové formy jsou nedostatečné. Zároveň je evidována poptávka po rozšíření formy této služby na terénní či ambulantní.

Aktivita 11.1.1

1. V rámci stávajícího poskytovatele rozšířit kapacitu pobytové služby o 2 lůžka 2. Zajištění odlehčovací služby v terénní popř. ambulantní formě

Cílová skupina

Pečující osoby

Dopady na cílovou skupinu

- umožnění odpočinku pečujícím osobám, - aktivizace pečovaných osob, zprostředkování sociálního kontaktu, - pozitivní motivace pečujících osob

Územní působnost

Město Nový Jičín a okolí

Realizátor

NNO, město Nový Jičín

Předpokládaná výše

ad 1) roční mzdové náklady dvou pečovatelek 588.000,- Kč

neinvestičních nákladů ročně

ad 2) mzdový náklad na jednu pečovatelku ročně 294.000,- Kč

53

Předpokládané zdroje

Město Nový Jičín, MSK, vlastní náklady neziskové organizace, nadace a nadační fondy, dárci, jiné

Předpokládaná výše

ad 1) investice cca 80.000,- Kč

investičních nákladů

ad 2) -

Předpokládané zdroje

Město Nový Jičín, MSK

Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / kapacita (rok)

6 pobytových kapacit, 4 terénní kapacity

Opatření 11.2 Podpora dobrovolnictví Popis opatření

Cílem opatření je dobrovolnictvím podpořit pečující a pečované osoby. U pečovaných osob jde o zprostředkování sociálního kontaktu a prevence izolace, u pečujících osob se jedná o formu „odlehčení“ péče a taktéž prevenci izolace.

Aktivita 11.2.1

1. Rozšíření dobrovolnické činnosti v terénu (10 osob) 2. Ocenění dobrovolníků na Dni sociálních služeb 3. Setkávání dobrovolníků a pečujících osob (2 setkání za rok)

Cílová skupina

- pečující osoby, dobrovolníci, senioři s podporou

Dopady na cílovou skupinu

- zvýšení aktivizace cílové skupiny - seniorů, - zabránění sociálnímu vyloučení, zkvalitnění života cílové skupiny, - morální ocenění dobrovolnictví, - zvýšení jistoty pro osoby pečující

Územní působnost

Město Nový Jičín a místní části

Realizátor

Město, NNO

Předpokládaná výše

ad 1) 120.000,- Kč

neinvestičních nákladů ročně

ad 2) 20.000,- Kč ad 3) 40.000,- Kč

Předpokládané zdroje

Nadace, město Nový Jičín,dotační tituly, dárci, jiné

Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / kapacita (rok)

Podpora deseti seniorů či rodin v terénu

54

3.5 Pracovní skupina péče o rodinu

Rodina je tím nejpřirozenějším prostředím, v němž vzniká a v němž se také naplňuje úcta k člověku a kde si jedinec osvojuje základní etické normy a vzorce chování. Rodina je v tomto svém poslání nenahraditelná. Náhradní řešení se hledají jen těžko a jsou vždy obtížnější, méně dokonalá ve svém efektu a nejnáročnější na ekonomické zdroje. Respektování soudržnosti rodiny, její samostatnosti a nezávislosti je tou nejpřirozenější prevencí před nežádoucími sociálními jevy včetně ekonomických nákladů spojených s jejich odstraňováním, respektive zmírněním.14 Do této cílové skupiny patří všechny rodiny s dětmi (0-15 let) a mládeží (15-26 let). Jedná se o fungující rodiny, jež je třeba podpořit v jejich aktivitách, rodiny sociálně potřebné či v obtížných životních situacích, jejichž fungování je narušeno a potřebují pomoc, protože samy nedokážou své problémy řešit.

3.5.1 Členové pracovní skupiny péče o rodinu

1.

Dětský domov a školní jídelna Nový Jičín

2.

Dům dětí a mládeže Fokus, p.o. Nový Jičín

3.

Mateřská škola Trojlístek, p.o. Nový Jičín

4.

Mateřská škola Máj Nový Jičín, , p.o. – odl.pracoviště MŠ Vančurova 36

5.

Centrum psychologické pomoci p.o., Rodinná a manželská poradna v Novém Jičíně

6.

Základní škola Komenského 66, Nový Jičín, p.o.

7.

Mami-centrum, o.s.

8.

Proficio, o.s., rodinné centrum Provázek

9.

Zástupce uživatelů – 10

10.

Městský úřad Nový Jičín – vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí OSPOD, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

14

Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy, projekt výzkumu a vývoje, doc.Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ministerstvo práce a sociálních věcí

55

3.5.2 Cíle pracovní skupiny péče o rodinu

Cíl 12 Podpora rodin v zajištění základních potřeb dětí v jejich výchově Popis cíle

Tento cíl řeší nutnost podporovat rodiny, zejména rodiny s vyšší zátěží, přičemž vhodnou formou je podporování rodičovských kompetencí.

Opatření 12.1 Podpora rodin s vyšší zátěží Popis opatření

Cílená podpora rodin, které jsou vystaveny zátěži v podobě např. extrémně nízkého sociálního zázemí, slabých rodičovských kompetencí rodičů, výchovných problémů s dětmi; a z toho důvodu je ohrožena její funkčnost natolik, že je potřeba podpůrná péče.

Aktivita 12.1.1

Zřízení sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílová skupina

Rodina se zátěží popř. ohrožena sociálním vyloučením

Dopady na cílovou skupinu

-

podpora funkčnosti v jejím přirozeném prostředí a prevence před prohloubením problémů, kterým je rodina vystavena díky sociálně terapeutickým činnostem

-

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

NNO

Předpokládaná výše

976.000,- Kč

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

MPSV, dotační tituly, MSK, město

Předpokládaný termín realizace

2016

Výstup / Kapacita (za rok)

50 -80 rodin za rok

Aktivita 12.1.2

Podpora zřízení pracoviště specializovaného dětského psychologa (prostřednictvím komise OSPOD a zdravotnické komise RM )

Cílová skupina

Rodina se zátěží

56

Dopady na cílovou skupinu

-

pomoc a podpora rodiny se zvýšenou zátěží

-

zvýšení kompetencí rodiny

-

prevence popř. řešení soc.patolog. jevů

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Město

Předpokládaná výše

Nelze vyčíslit

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

Město, MSK, dotační tituly

Předpokládaný termín realizace

2016

Výstup / Kapacita (za rok)

Zřízení pracoviště dětského klinického psychologa

Aktivita 12.1.3

Rozvoj dobrovolnictví směrem k podpoře ohrožených rodin (s počáteční podporou 10 rodin)

Cílová skupina

Rodina se zátěží

Dopady na cílovou skupinu

- podpora rodiny se zvýšenou zátěží formou sdílení, kamarádské výpomoci,

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Dobrovolnické centrum, NNO

Předpokládaná výše

120.000,- Kč

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

Dotační tituly, granty, vlastní zdroje organizací

Předpokládaný termín realizace

2016

Výstup / Kapacita (za rok)

10 rodin

Opatření 12.2 Podpora organizací věnující se rodině Popis opatření

Město Nový Jičín se profiluje jako město příjemné k životu, je potřeba podporovat rodinný život, je důležitá podpora organizací - sociálních a spolupracujících, které se věnují rodinným aktivitám.

Aktivita 12.2.1

Finanční a morální podpora stávajících mateřských a rodinných center včetně jejich aktivit a programů.

Cílová skupina

Komunita, rodina

57

Dopady na cílovou skupinu

-

podněcování zájmu o rodinné aktivity,

-

vzdělávání v rodinných tématech,

-

prostředí pro přirozené navazování mezilidských vztahů.

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Město

Předpokládaná výše

Předpoklad v objemu 200 tis. Kč ročně

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

V rámci grantového řízení města

Předpokládaný termín realizace

2016

Výstup / Kapacita (za rok)

Podpořené aktivity mateřský a rodinných center

Aktivita 12.2.2

Podpora vzniku komunitních škol a školek jako nových forem propojení komunity a efektivnějšího způsobu využití prostor.

Cílová skupina

Komunita, rodina

Dopady na cílovou skupinu

-prohloubení sounáležitosti rodiny s komunitou, s prostředím, kde žije

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

NNO, město

Předpokládaná výše

Podpora města v rámci jím řízených organizací (akceptace

neinvestičních nákladů ročně

provozních nákladů spojených s konáním kurzů, aktivit apod.)

Předpokládané zdroje

Rozpočet města

Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / Kapacita (za rok)

Počet zrealizovaných aktivit (na závěr setkání zainteresovaných zástupců ke zhodnocení aktivity)

Opatření 12.3 Podpora aktivit směřující ke zvyšování rodičovských kompetencí Popis opatření

Podpora aktivit směřující ke zvyšování rodičovských kompetencí zejména formou vzdělávání rodičů.

Aktivita 12.3.1

Podpora svépomocných rodičovských skupin.

Cílová skupina

Komunita, rodina, rodiče

58

Dopady na cílovou skupinu

-

zvyšování vzdělávání rodičů v oblasti efektivní výchovy, -

-

udržování funkčních rodinných vztahů,

-

zlepšování

komunikačních

dovedností

a

snadnější

navazovaní kontaktů. Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

NNO typu rodinných či mateřských center

Předpokládaná výše

35.000,- Kč/skupina/rok

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

Dotační tituly

Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / Kapacita (za rok)

Počet uspořádaných svépomocných skupin

Aktivita 12.3.2

Podpora kurzů zdarma pro rodiče vytipovaných rodin s návazností na aktivitu 12.3.1.

Cílová skupina

Rodina se zátěží, ohrožena soc. vyloučením –návaznost na aktivitu 12.1.1.

Dopady na cílovou skupinu

-

prevence sociálního vyloučení,

-

prevence před soc.patolog.jevy

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

NNO

Předpokládaná výše

40.000,- Kč – 50.000 Kč /jeden běh kurzů

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

Dotace, město, MSK

Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / Kapacita (za rok)

10 - 15 rodin / rok

Cíl 13 Pomoc rodičům po návratu z rodičovské dovolené při nástupu do práce Popis cíle

Tento cíl si dává za úkol podpořit zaměstnatelnost zejména matek malých dětí po návratu z rodičovské dovolené při respektování jejich časových možností.

59

Opatření 13.1 Město jako příklad dobré praxe v zaměstnatelnosti matek po rodičovské dovolené vytvoří zkrácené či sdílené úvazky Popis opatření

Na Městském úřadě v Novém Jičíně a jeho příspěvkových organizacích se zřídí 3 – 5 pracovních míst na zkrácený nebo sdílený úvazek či úvazek s flexibilní pracovní dobou určených přednostně k zaměstnání žen vracejících se na trh práce po ukončení rodičovské dovolené.

Aktivita 13.1.1

Zřízení 3-5 zkrácených, sdílených či flexibilních pracovních úvazků vstřícných vůči rodičům malých dětí.

Cílová skupina

rodiče po rodičovské dovolené

Dopady na cílovou skupinu

- snazší návrat na trh práce po rodičovské dovolené

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Město a jeho příspěvkové organizace

Předpokládaná výše

Nelze vyčíslit

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje Předpokládaný termín realizace

2017

Výstup / Kapacita (za rok)

3-5 vzniklých pracovních míst „ v přátelském režimu“

Opatření 13.3 Podpora matek na rodičovské dovolené či těsně po ní ve snaze samostatně podnikat Popis opatření

Jednou z možností jak skloubit pracovní a rodinný život je zahájení vlastního podnikaní. Smyslem tohoto opatření by měla být pomoc rodičům při prvních krocích k samostatné výdělečné činnosti.

Aktivita 13.3.1

Šířit a podporovat myšlenku podnikatelských inkubátorů, které pomohou překonat strach z neznámého, strach z neúspěchu a zadlužení. Inkubátor nabízí k užití sdílené kanceláře, kancelářskou techniku, poradenství prostřednictvím kulatých stolů.

Cílová skupina

Rodiče po rodičovské dovolené, rodiče

60

Dopady na cílovou skupinu

- usnadnit rodičům dětí překonat překážky bránící k započetí vlastní podnikatelské činnosti. Možno rozšířit i o tematická neformální setkání s cílem síťování, získání informací a navazování kontaktů.

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

NNO typu rodinného centra

Předpokládaná výše

50.000,- Kč/1 běh, předpoklad realizace 2 běhů /rok

neinvestičních nákladů ročně

Fakultativně – tematická setkávání 20.000,-Kč úrok

Předpokládané zdroje

Dotace, granty, prostředky ESF (projekt)

Předpokládaný termín realizace

2017 a 2018

Výstup / Kapacita (za rok)

15 – 30 rodičů

Cíl 14 Integrace dětí se specifickými problémy Popis cíle

Dnešní doba registruje velký nárůst počtu dětí zatížených lehkými poruchami

chování,

syndromem

poruchy

pozornosti,

vysocefunkčním autismem či specifickými zdravotními problémy (diabetes, potravinové alergie, epilepsie apod.), se kterými se současný vzdělávací systém tak, jak je nastaven, jen těžko vyrovnává. Péče o tyto děti je v současném vzdělávacím systému obtížná. Je potřeba posílení pedagogických pracovníků o síly asistentů.

Opatření 14.1 Podpora školek integrující ve větší míře děti se specifickými problémy Popis opatření

Děti, jejichž handicap nevyžaduje speciální školství, jsou integrovány do běžných MŠ a ZŠ s asistentem. Platy asistentů pedagoga jsou v předškolních a školních zařízeních financovány krajskými prostředky. Cílem opatření je vyvolání diskusi o počtu a skladbě

integrovaných

dětí

se

specifickými

problémy

v mateřských a základních školách, výši platů a úvazků asistentů v zařízeních, jejich úhradě z veřejných zdrojů.

61

Aktivita 14.1.1

Sestavení pracovní skupiny ze zástupců dotčených školek a základních škol, odboru školství a vedení města k nalezení dostupných cest k podpoře škol integrujících ve větší míře děti se specifickými problémy

Cílová skupina

Děti se specifickými problémy umístěné v běžných typech škol

Dopady na cílovou skupinu

Děti mají přístup ke vzdělání, rodiče mají otevřenou cestu na trh práce.

Územní působnost

Město Nový Jičín a jeho místní části

Realizátor

Město

Předpokládaná výše

Nelze vyčíslit

neinvestičních nákladů ročně Předpokládané zdroje

Rozpočet města

Předpokládaný termín realizace

2016

Výstup / Kapacita (za rok)

4 setkání se zpracování závěrečné zprávy s návrhem řešení a jeho odůvodněním

62

4.

Podpora sociálních financování

služeb

a

služeb

souvisejících

a

jejich

Záměrem města Nový Jičín (dále jen „město“) je takové nastavení sítě sociálních služeb, která pružně reaguje na skutečně zjištěné potřeby občanů města a zároveň bude docházet k efektivnímu vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města jako veřejného zadavatele. Základní charakteristikou sociální služby je to, že pomáhá profesionálně řešit konkrétní nepříznivou životní situaci občana. Tato je definována v § 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kdy za nepříznivou sociální situaci považuje oslabení nebo ztrátu schopnosti (z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů) řešit vzniklou životní situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů ve městě tvoří Přílohu č.1 tohoto komunitního plánu a je jeho nedílnou součástí. Síť sociálních služeb (dále jen „Síť“) je otevřená a její aktualizace ( zařazení - vstup nové sociální služby a jejího poskytovatele do Sítě nebo vstup nového poskytovatele již zařazené sociální služby do Sítě, změna parametrů poskytování sociální služby v Síti a vyřazení - výstup sociální služby a jejího poskytovatele ze Sítě) podléhá schválení v zastupitelstvu města jako schválení změny Přílohy č.1 tohoto komunitního plánu. Kritéria a postup při aktualizaci Sítě jsou upraveny v „Zásadách pro aktualizaci Sítě sociálních služeb města Nový Jičín“, které tvoří Přílohu č.2 tohoto komunitního plánu a jsou jeho nedílnou součástí. V Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2020 – 2024 bude město definovat na základě vyjednávání s Moravskoslezským krajem, jehož záměr je vyjádřen ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 tzv. základní síť sociálních služeb, která bude vycházet z aktuální sítě registrovaných sociálních služeb na území města nebo pro občany města financovaných z veřejných zdrojů a vytvořené v předcházejícím plánovacím období. V rámci této základní sítě bude město plnit podmínku tzv. veřejného zadavatele a tyto sociální služby budou součástí procesu plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni města. V rámci plnění povinností veřejného zadavatele je a i nadále bude ze strany města každoročně vyhlašován Program na podporu sociální oblasti a v návaznosti na něj budou městem poskytovány programové dotace finančně podporující mj. sociální služby a služby související.

Zároveň se město v rámci plnění funkce veřejného zadavatele bude snažit vyjednat při podpoře vytvoření a zachování základní sítě sociálních služeb finanční participaci obcí v rámci ORP ( obce ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností). Snahou města bude při vyjednávání s obcemi zajistit jejich finanční participaci na sociální službě v základní síti bez ohledu na aktuální

63

potřeby této služby v dané obci. Důraz bude kladen na princip solidarity. Sociální služby v základní síti tak budou v rámci systému obcemi tzv. předpláceny, jejich finanční příspěvek bude vnímán jako příspěvek na zachování základní sítě sociálních služeb, nikoliv zajištění konkrétní sociální služby. Tato forma spolupráce s obcemi by měla být opřena o smluvní závazek. Je zapotřebí upozornit na riziko překrývání místní dostupnosti jednotlivých služeb v rámci správních obvodů sousedních ORP. Tabulka č. 8 - Struktura financování sociálních služeb v roce 2014 v tis. Kč MoravskoSlužba

MPSV

slezský kraj

Město

platba

Nový Jičín

od klientů

podíl města na jiné

celkových nákladech v %

poradenství

1 852,9

301,0

287,0

0

457,1

11,0%

péče

28 742,2

2 237,0

6 554,6

54 941,0

2 247,0

7,4%

prevence

14 962,6

284,4

1 537,0

1 275,0

3 264,7

7,8%

Celkem

45 557,7

2 822,4

8 378,6

56 216,0

5 968,8

7,6 %

Z níže uvedeného grafu, kdy jsou údaje shromážděné od poskytovatelů sociálních služeb na území Nového Jičína zpracovány dle rozdělení druhů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, jsou patrny zdroje financování druhů služeb včetně jejich procentuálního zastoupení.

Graf č. 5 – Financování sociálních služeb v roce 2014 (v %)

64

65

5.

Hodnocení a změny komunitního plánu

Hodnocení plnění komunitního plánu je neméně důležitým aspektem v našem plánování – dává nám zpětnou informaci o skutečnosti, zda se stav realizace komunitního plánu shoduje nebo neshoduje s plánem původním, umožňuje nám včasné rozpoznání rizik či ohrožení procesu. Hodnocení je v současné době prováděno průběžně, při činnosti jednotlivých pracovních skupin pro své stanovené cíle, a řídící skupiny. Není vyloučeno, že nám praxe ukáže, že bude přínosnější vytvořit monitorovací tým (pracovní skupina pro úkol) společný pro všechny pracovní skupiny, který se bude zabývat vlastním monitoringem procesu plánování s tím, že jednotlivé poznatky budou přenášeny jak do pracovních skupin a řídící skupiny, závěry a vlastní hodnocení pak bude prováděno ze strany řídící skupiny. Neposledním kladem monitoringu je přínos informací, které pak můžeme využít zpátky v procesu plánování ve zlepšování procesů realizovaných v rámci aktivit plánování. Jedná se tak, jako u celého komunitního plánování, o cyklický proces, kde jednotlivými kroky jsou: -

plán realizace jednotlivých cílů,

-

průběh realizace cílů,

-

monitorování a ověření shody naplánovaného se skutečností,

-

analýza výstupů,

-

návrhy na zlepšení a jejich zapracování do plánu realizace jednotlivých aktivit.

Každoročním výsledkem procesu monitorování a hodnocení plnění komunitního plánu je zpráva o sociálních službách, která je vždy počátkem roku předkládána radě města a zastupitelstvu města a je přístupná veřejnosti na webu města. Komunitní plán je živý materiál, který není neměnný. Vzhledem k délce platnosti plánu, rychlému vývoji v oblasti sociálních služeb (změny legislativy, změny potřeb obyvatel atd.) a vlivem dalších aspektů (dotační řízení atp.) může dojít k situacím, které si vyžádají zásadní zásah do již schváleného plánu a může dojít i ke změně jednotlivých cílů. V tomto případě bude proces i celá „aktualizace“ probíhat v souladu s principy komunitního plánování a výsledek změn bude předložen ke schválení radě města a, v případě změn navazujících na finance, zastupitelstvu města.

66

6.

Závěrečné informace

Pracovní verze komunitního plánu byla pracovním skupinám komunitního plánování připravena k připomínkování na jednáních, která probíhala dne 4.2.2015. Pracovní verze komunitního plánu byla pro možnost připomínkování ze strany veřejnosti k dispozici v rámci veřejného připomínkovacího řízení, které probíhalo ve dnech 9.2.2015 -27.2.2015, dne 25.2.2015 s možností osobně vyjádřit připomínky v aule města,

a

uveřejněna na webových

stránkách města, odkaz: : http://www.novy-jicin.cz/

Sociální komise RM Nový Jičín byla s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících seznámena na svém 4. zasedání dne 6.5.2015, s usnesením č. IV/9 Sok doporučuje

orgánům města schválit návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na léta 2016-2019 v předloženém znění. Rada města Nový Jičín byla s tímto materiálem seznámena na 11. jednání RM dne 20.5.2015 a usnesením č. 325/11/2015 jej doporučila zastupitelstvu města ke sválení. Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na léta 2016-2019 na svém 5. zasedání dne 10.9.2015. Změny Přílohy č. 1 byly schváleny na jednání Zastupitelstva města dne 17.12.2015, 7.9.2017 a 8.3.2018, příloha č. 2 byla schválena na jednání Zastupitelstva města dne 8.3.2018. Změnu čl. 4 Podpora sociálních služeb a služeb souvisejících a jejich financování stávajícího komunitního plánu včetně přílohy č. 2 Zásady pro aktualizaci Sítě sociálních služeb města Nový Jičín byly schváleny Zastupitelstvem města Nový Jičín na jeho 21. zasedání dne 8.3.2018.

Kontaktní údaje Městský úřad Nový Jičín odbor sociálních věcí Masarykovo nám. 1/1 pracoviště Divadelní 1 741 11 Nový Jičín

67

Tento dokument byl zpracován odborem sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín ve spolupráci s členy pracovních skupin komunitního plánování.

Prosinec 2014, Nový Jičín

Seznam použitých zkratek CPP

Centrum psychologické pomoci p.o.

CZP MSK

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

EU

Evropská unie

IP MSK

Individuální projekt Moravskoslezského kraje

KP

komunitní plánování

KPSS

komunitní plánování sociálních služeb

MěÚ

Městský úřad

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK

Moravskoslezský kraj

NJ

Nový Jičín

NNO

nestátní nezisková organizace

OMRI

odbor majetku, rozvoje a investic

o.p.s.

obecně prospěšná společnost

ORP

obec s rozšířenou působností

o.s.

občanské sdružení

OB

odbor bytový

OSV

odbor sociálních věcí

OSPOD

oddělení sociálně právní ochrany dětí

PnP

příspěvek na péči

p.o.

příspěvková organizace

PS

pracovní skupina

PS Nový Jičín

Pečovatelská služba Nový Jičín

SONS

Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých České republiky o.s.

68

SPMP

Společnost pro podporu lití s mentálním postižením v České republice o.s.

SPRP

Společnost pro ranou péči

SPSS

střednědobý plán sociálních služeb

SS

sociální služby

TV

televize

69

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.