PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady


1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2017) 81 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropsk...
Author:  Eduard Sedlák

0 downloads 107 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 20.2.2017 COM(2017) 81 final ANNEX 1

PŘÍLOHA

návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

CS

CS

PROTOKOL K DOHODĚ O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A IRÁCKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ S OHLEDEM NA PŘISTOUPENÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII

2

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ESTONSKÁ REPUBLIKA, IRSKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, CHORVATSKÁ REPUBLIKA, ITALSKÁ REPUBLIKA, KYPERSKÁ REPUBLIKA, LOTYŠSKÁ REPUBLIKA, LITEVSKÁ REPUBLIKA, LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ, MAĎARSKO, REPUBLIKA MALTA, NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, RAKOUSKÁ REPUBLIKA, POLSKÁ REPUBLIKA, PORTUGALSKÁ REPUBLIKA, RUMUNSKO, REPUBLIKA SLOVINSKO, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, FINSKÁ REPUBLIKA, ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

3

smluvní strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „členské státy“) zastupované Radou Evropské unie a

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“, na straně jedné a IRÁCKÁ REPUBLIKA, dále jen „Irák“, na straně druhé, pro účely tohoto protokolu společně dále jen „smluvní strany“, S OHLEDEM NA přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013; VZHLEDEM K TOMU, ŽE Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána v Bruselu dne 11. května 2012;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“) byla podepsána v Bruselu dne 9. prosince 2011 a vstoupila v platnost dne 1. července 2013;

VZHLEDEM K TOMU, že podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky má být její přistoupení k dohodě schváleno uzavřením protokolu k dohodě;

S OHLEDEM NA článek 119 dohody o partnerství a spolupráci se konaly konzultace, aby se zajistilo zohlednění zájmů jak Unie, tak Iráku, SE DOHODLY TAKTO: Článek 1 Chorvatská republika přistupuje jako smluvní strana k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé podepsané v Bruselu dne 11. května 2012. Článek 2 Změny znění dohody o partnerství a spolupráci včetně jejích příloh

4

1. Dílčí příloha 1 dodatku I k PŘÍLOZE 1 dohody o partnerství a spolupráci se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto protokolu. 2. Dodatek II k PŘÍLOZE 1 dohody o partnerství a spolupráci se nahrazuje tímto: „Dodatek II Média pro zveřejňování informací o veřejných zakázkách V Iráku Informace o veřejných zakázkách se oznamují v iráckém Úředním věstníku. V Unii Úřední věstník Evropské unie Informační systém pro evropské veřejné zakázky: http://simap.europa.eu/index_cs.htm Belgie — Zákony, královské předpisy, ministerské předpisy, ministerské oběžníky – le Moniteur Belge — Judikatura – Pasicrisie Bulharsko: — Zákony a předpisy – Държавен вестник (úřední věstník státu) — Soudní rozhodnutí – www.sac.government.bg — Všeobecně platná správní rozhodnutí a postupy – www.aop.bg a www.cpc.bg Česká republika: — Zákony a předpisy – Sbírka zákonů České republiky — Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sbírka rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 5

Dánsko: — Zákony a předpisy – Lovtidende — Soudní rozhodnutí – Ugeskrift for Retsvaesen — Správní rozhodnutí a postupy – Ministerialtidende — Rozhodnutí odvolací komise pro veřejné zakázky – Konkurrencerådets Dokumentation Německo: — Zákony a předpisy – Bundesanzeiger; Herausgeber: der Bundesminister der Justiz; Verlag: Bundesanzeiger — Soudní rozhodnutí: Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte Estonsko: — Zákony, předpisy a všeobecně platná správní rozhodnutí: Riigi Teataja — Soudní rozhodnutí Nejvyššího soudu Estonska: Riigi Teataja (část 3) Irsko: — Zákony a předpisy – Iris Oifigiuil (úřední věstník irské vlády) Řecko: — Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (vládní věstník Řecka) Španělsko: — Právní předpisy – Boletín Oficial del Estado — Soudní rozhodnutí – bez úředního vyhlášení Francie: 6

— Právní předpisy – Journal Officiel de la République française — Judikatura – Recueil des arrêts du Conseil d'Etat — Revue des marchés publics Chorvatsko: — Právní předpisy, správní rozhodnutí a soudní rozhodnutí: Narodne Novine Itálie: — Právní předpisy – Gazetta Ufficiale — Judikatura – bez úředního vyhlášení Kypr: — Právní předpisy – Úřední věstník republiky (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας) — Soudní rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu – Úřad pro tisk (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας) Lucembursko: — Právní předpisy – Memorial — Judikatura – Pasicrisie Maďarsko: — Právní předpisy – Magyar Közlöny (Úřední věstník Maďarské republiky) — Judikatura – Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Věstník veřejných zakázek — Úřední věstník Rady pro veřejné zakázky) Lotyšsko: — Právní předpisy – Latvijas vēstnesis (úřední noviny)

7

Litva: — Zákony, nařízení a správní předpisy – Úřední věstník („Valstybės Žinios“) Litevské republiky — Soudní rozhodnutí, judikatura – Věstník Nejvyššího soudu Litvy „Teismų praktika“; Věstník Nejvyššího správního soudu Litvy „Administracinių teismų praktika“ Malta: — Právní předpisy – Government Gazette Nizozemsko: — Právní předpisy – Nederlandse Staatscourant a/nebo Staatsblad — Judikatura – bez úředního vyhlášení Rakousko: — Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung — Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes — Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes – administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil — Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen Polsko: — Právní předpisy Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Sbírka zákonů Polské republiky) — Soudní rozhodnutí, judikatura „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie“ (Výběr rozsudků rozhodčích tribunálů a regionálního soudu ve Varšavě) Portugalsko: 8

— Právní předpisy – Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série — Soudní vyhlášení: Boletim do Ministério da Justiça — Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo — Colectânea de Jurisprudencia Das Relações Rumunsko: — Zákony a předpisy – Monitorul Oficial al României (Úřední věstník Rumunska) — Soudní rozhodnutí, všeobecně platná správní rozhodnutí a postupy – www.anrmap.ro Slovinsko: — Právní předpisy – Uradni list Republike Slovenije (Úřední list Republiky Slovinsko) — Soudní rozhodnutí – bez úředního vyhlášení Slovensko: — Právní předpisy – Zbierka zákonov (Sbírka zákonů) — Soudní rozhodnutí – bez úředního vyhlášení Finsko: — Suomen säädöskokoelma – Finlands författningssamling (Finská sbírka zákonů) Švédsko: — Svensk Författningssamling (Švédská sbírka zákonů) Spojené království: — Právní předpisy – HM Stationery Office — Judikatura – Law Reports

9

— „Veřejné orgány“ – HM Stationery Office“ 3. PŘÍLOHA 3 dohody o partnerství a spolupráci se nahrazuje tímto: „PŘÍLOHA 3 INFORMAČNÍ MÍSTA SMLUVNÍ STRANA EU EVROPSKÁ UNIE

European Commission - DG TRADE Services and investment unit Rue de la Loi 170 B-1000 Bruxelles, Belgium E-mail: [email protected]

RAKOUSKO

Federal Ministry of Economics and Labour Department for Multilateral Trade Policy - C2/11 Stubenring 1 A-1011 Vienna, Austria Telefon: Fax:

+43 171100 (linka 6915/5946)

+ 43 17180508

E-mail: [email protected] BELGIE

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie Direction Générale du Potentiel Economique (Federal Public Service Economy, SMEs, Self-employed and Energy Directorate – General Economic Potential) Rue du Progrès, 50 B-1210 Brussels, Belgium Telefon: Fax:

+32 22775111

+32 22775311

E-mail: [email protected] BULHARSKO

Foreign Economic Policy Directorate Ministry of Economy and Energy 12, Alexander Batenberg Str. 1000 Sofia, Bulgaria Telefon:

+359 29407761 +359 29407793

Fax:

+359 29814915

E-mail:

[email protected]

10

CHORVATSKO

State Office for Trade Policy Gajeva 4 10000 ZAGREB CHORVATSKO Telefon: +385 16444600 Fax: +385 16444601 E-mail: [email protected]

KYPR

Permanent Secretary, Planning Bureau Apellis and Nirvana corner 1409 Nicosia, Cyprus Telefon:

+357 22406801 +357 22406852

Fax:

+357 22666810

E-mail:

[email protected] [email protected]

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministry of Industry and Trade Department of Multilateral and EU Common Trade Policy Politických vězňů 20 Praha 1, Czech Republic Telefon:+420 224852012 Fax:

+420 224852656

E-mail: [email protected] DÁNSKO

Ministry of Foreign Affairs International Trade Policy and Business Asiatisk Plads 2 DK-1448 Copenhagen K, Denmark Telefon:+45

33920000

Fax:

32540533

+45

E-mail: [email protected] ESTONSKO

Ministry of Economic Affairs and Communications 11 Harju street 15072 Tallinn, Estonia Telefon: +372 6397654 +372 6256360 Fax:

+372 6313660 11

E-mail: [email protected] FINSKO

Ministry for Foreign Affairs Department for External Economic Relations Unit for the EC's Common Commercial Policy PO Box 176 00161 Helsinki, Finland Telefon:+358 916055528 Fax:

FRANCIE

+358 916055599

Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Emploi Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique (DGTPE) Service des Affaires Multilatérales et du Développement Sous Direction Politique Commerciale et Investissement Bureau Services, Investissements et Propriété Intellectuelle 139 rue de Bercy (télédoc 233) 75572 Paris Cédex 12, France Telefon:

+33 144872030

Fax:

+33 153189655

Secrétariat Général des Affaires Européennes 2, Boulevard Diderot 75572 Paris Cédex 12

NĚMECKO

Telefon:

+33 144871013

Fax:

+33 144871261

German Office for Foreign Trade - bfai Agrippastrasse 87-93 50676 Köln, Germany Telefon:+49 2212057345 Fax:

+49 2212057262

E-mail: [email protected] ŘECKO

Ministry of Economy and Finance Directorate for Foreign Trade Policy 1 Kornarou Str. 10563 Athens, Greece

MAĎARSKO

Telefon:

+30 2103286121, 3286126

Fax:

+30 2103286179

Ministry of Economy and Transport Trade Policy Department

12

Honvéd utca 13-15. H-1055 Budapest, Hungary Telefon: Fax:

+36 13367715

+36 13367559

E-mail: [email protected] IRSKO

Department of Enterprise, Trade and Employment International Trade Section (WTO) Earlsfort Centre Hatch St. Dublin 2, Ireland Telefon: Fax:

ITÁLIE

+353 16312533

+353 16312561

Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 00194 Rome, Italy General Directorate for the Multilateral Economic and Financial Cooperation WTO Coordination Office Telefon: Fax:

+39 0636914353

+39 063242482

E-mail: [email protected] General Directorate for the European Integration Office II – EU external relations Telefon: Fax:

+39 0636912740

+39 0636916703

E-mail: [email protected] Ministerio Attività Produttive Area per l'internazionalizzazione Viale Boston, 25 00144 Rome, Italy General Directorate for Commercial Policy Division V Telefon: Fax:

+39 0659932589

+39 0659932149 13

E-mail: [email protected] LOTYŠSKO

WTO Division Foreign Economic Relations and Trade Policy Department Ministry of Economics Brivibas Str. 55 RIGA, LV 1519, Latvia Telefon: Fax:

+371 67013008

+371 67280882

E-mail: [email protected] LITVA

Division of International Economic Organizations, Ministry of Foreign Affairs J. Tumo Vaizganto 2 2600 Vilnius, Lithuania Telefon:+370 52362594 / +370 52362598 Fax:

+370 52362586

E-mail: [email protected] LUCEMBURSKO

Ministère des Affaires Etrangères Direction des Relations Economiques Internationales 6, rue de l'Ancien Athénée L-1144 Luxembourg, Luxembourg

MALTA

Telefon:

+352

Fax:

222048

+352

4782355

Director International Economic Relations Directorate Economic Policy Division Ministry of Finance St. Calcedonius Square Floriana CMR02, Malta Telefon:

+356 21249359

Fax:

+356 21249355

E-mail:

[email protected] [email protected]gov.mt

NIZOZEMSKO

Ministry of Economic Affairs Directorate-General for Foreign Economic Relations Trade Policy and Globalisation (ALP: N/101) P.O. Box 20101

14

2500 EC Den Haag, The Netherlands Telefon:

+31 703796451 +31 703796250

POLSKO

Fax:

+31 703797221

E-mail:

[email protected]

Ministry of Economy Department of Trade Policy Ul. Żurawia 4a 00-507 Warsaw, Poland Telefon:

+48 226934826 +48 226934856 +48 226934808

PORTUGALSKO

Fax:

+48 226934018

E-mail:

[email protected]

Ministry of Economy ICEP Portugal Market Intelligence Unit Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 Lisbon, Portugal Telefon: Fax:

+351 217909500

+351 217909581

E-mail: informaçã[email protected] Ministry of Foreign Affairs General Directorate for Community Affairs (DGAC) R da Cova da Moura 1 1350 –11 Lisbon, Portugal Telefon: Fax: RUMUNSKO

+351 213935500

+351 213954540

Ministry for SMEs, Trade, Tourism and Liberal Professions Department for Foreign Trade Str. Ion Campineanu nr. 16 Sector 1, Bucharest, Romania Telefon a fax:

+41 224010558

Kontaktní osoba: Natalia SCHINK vedoucí oddělení

15

SLOVENSKO

Ministry of Economy of the Slovak Republic Trade and Consumer Protection Directorate Trade Policy Department Mierová 19 827 15 Bratislava 212, Slovak Republic

SLOVINSKO

Telefon:

+421 248547110

Fax:

+421 248543116

Ministry of Economy of the Republic of Slovenia Dímitrij Grčar vedoucí odboru mnohostranných smluv Kotnikova 5 1000 Ljubljana, Slovenia Telefon:

+386 14783542 +386 14783553

ŠPANĚLSKO

Fax:

+386 14783611

E-mail:

[email protected]

Internet:

www.mg-rs.si

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría de Estado de Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios Paseo de la Castellana 162 28046 Madrid, España Telefon: Fax:

+34 913493781

+34 913495226

E-mail: [email protected] ŠVÉDSKO

National Board of Trade Global Trade Department Box 6803 113 86 Stockholm, Sweden Telefon:+46 86904800 Fax:

+46 8306759

E-mail: [email protected] Internet:

http://www.kommers.se

Ministry for Foreign Affairs Department: UD-IH

16

103 39 Stockholm, Sweden Telefon: Fax:

+46 (0)84051000

+46 (0)87231176

E-mail: [email protected] Internet: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

http://www.sweden.gov.se/

Department for Business Enterprise and Regulatory Reform Trade Policy Unit Bay 4127 1 Victoria Street London SW1H 0ET, England, United Kingdom Telefon: +44 2072155922 Fax: +44 2072152235 E-mail: [email protected] Internet: www.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-issuesgats/page22732/html “

Článek 3 V přiměřené lhůtě po parafování tohoto protokolu sdělí Unie svým členským státům a Irácké republice chorvatské jazykové znění dohody. S výhradou vstupu tohoto protokolu v platnost se chorvatské jazykové znění stává platným zněním dohody za stejných podmínek jako arabské, anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění uvedené dohody. Článek 4 Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody. Článek 5 1.

Protokol schvalují smluvní strany v souladu se svými vlastními postupy. Smluvní strany si vzájemně oznámí dokončení postupů potřebných k tomuto účelu. Listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

17

2.

Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení, nejdříve však ke dni vstupu dohody v platnost.

3.

Až do jeho vstupu v platnost bude protokol ode dne 1. července 2013 prováděn prozatímně. Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, arabském, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy. V … dne … ZA EVROPSKOU UNII A JEJÍ ČLENSKÉ STÁTY ZA IRÁCKOU REPUBLIKU

18

PŘÍLOHA „Dílčí příloha 1: Ústřední orgány státní správy, které vypisují veřejné zakázky v souladu s ustanoveními hlavy II oddílu V kapitoly I této dohody Zboží Prahové hodnoty ZPČ 130 000 Služby (uvedené v dílčí příloze 3) Prahové hodnoty ZPČ 130 000 Práce (uvedené v dílčí příloze 4) Prahové hodnoty ZPČ 5 000 000 Závazky Iráku 1. Veškeré ústřední orgány státní správy včetně všech podřízených subjektů jakéhokoli ústředního orgánu státní správy, všech ostatních subjektů, jejichž politika zadávání veřejných zakázek je závislá na ústřední státní správě nebo je ústřední státní správou kontrolována či ovlivňována, a všech dalších subjektů, které jsou financovány ústřední státní správou nebo jsou jí řízeny. 2. Orientační seznam subjektů (přesné názvy se mohou měnit): Ministerstvo zemědělství Ministerstvo spojů Státní komise pro spoje a sdělovací prostředky Komise pro veřejnou morálku Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro migraci Ministerstvo školství Ministerstvo elektrické energie Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo financí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zdravotnictví 19

Ministerstvo pro vyšší vzdělávání a vědecký výzkum Ministerstvo výstavby a bydlení (a všechny jeho podřízené subjekty) Ministerstvo pro lidská práva Ministerstvo průmyslu a nerostného bohatství (a všechny jeho podřízené subjekty) Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro města a stavební práce Ministerstvo ropy Ministerstvo pro plánování a rozvojovou spolupráci Ministerstvo vědy a techniky Ministerstvo obchodu Ministerstvo dopravy Ministerstvo vodních zdrojů Ministerstvo mládeže a sportu Ministerstvo pro cestovní ruch a památky Ministerstvo pro provinční záležitosti Ministerstvo pro záležitosti žen Irácká centrální banka Státní vysoké školy Závazky Unie Subjekty Unie: 1. Rada Evropské unie 2. Evropská komise Zadavatelé členských států: 1. Všechna ministerstva ústřední státní správy a všechny veřejnoprávní instituce V Unii se „veřejnoprávní institucí“ míní jakákoli instituce:

20

— zřízená za konkrétním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a — má právní subjektivitu a — je financována převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty nebo je těmito orgány řízena a kontrolována, nebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 2. Následující ústřední orgány státní správy, které zadávají veřejné zakázky v souladu s ustanoveními hlavy II oddílu V kapitoly II této dohody (orientační seznam): ORIENTAČNÍ SEZNAM ZADAVATELŮ, KTEŘÍ JSOU ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY PODLE SMĚRNICE ES O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Belgie 1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et institutions publiques de sécurité sociale; SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement; SPF Justice; SPF Economie, PME, classes moyennes et energie;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; FOD Justitie; FOD Economie, KMO, Middenstand en

21

Ministère de la Défense;

Energie;

Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Ministerie van Defensie;

Service public fédéral de programmation Développement durable; Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en Sociale Economie; Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

2. Régie des Bâtiments:

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Office national de Sécurité sociale;

2. Regie der Gebouwen:

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance MaladieInvalidité; Office national des Pensions; Caisse auxiliaire d’Assurance MaladieInvalidité;

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; Rijksdienst voor Pensioenen;

Fond des Maladies professionnelles;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Office national de l’Emploi.

Fonds voor Beroepsziekten; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bulharsko — Администрация на Народното събрание — Aдминистрация на Президента — Администрация на Министерския съвет — Конституционен съд — Българска народна банка — Министерство на външните работи — Министерство на вътрешните работи — Министерство на държавната администрация и административната реформа 22

— Министерство на извънредните ситуации — Министерство на земеделието и храните — Министерство на здравеопазването — Министерство на икономиката и енергетиката — Министерство на културата — Министерство на образованието и науката — Министерство на околната среда и водите — Министерство на отбраната — Министерство на правосъдието — Министерство на регионалното развитие и благоустройството — Министерство на транспорта — Министерство на труда и социалната политика — Министерство на финансите Státní orgány, státní komise, výkonné orgány a jiné státní orgány zřízené zákonem nebo usnesením Rady ministrů, jejichž činnosti souvisejí s výkonem výkonných pravomocí: — Агенция за ядрено регулиране — Висша атестационна комисия — Държавна комисия за енергийно и водно регулиране — Държавна комисия по сигурността на информацията — Комисия за защита на конкуренцията — Комисия за защита на личните данни — Комисия за защита от дискриминация — Комисия за регулиране на съобщенията — Комисия за финансов надзор — Патентно ведомство на Република България — Сметна палата на Република България — Агенция за приватизация

23

— Агенция за следприватизационен контрол — Български институт по метрология — Държавна агенция „Архиви“ — Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ — Държавна агенция „Национална сигурност“ — Държавна агенция за бежанците — Държавна агенция за българите в чужбина — Държавна агенция за закрила на детето — Държавна агенция за информационни технологии и съобщения — Държавна агенция за метрологичен и технически надзор — Държавна агенция за младежта и спорта — Държавна агенция по горите — Държавна агенция по туризма — Държавна комисия по стоковите борси и тържища — Институт по публична администрация и европейска интеграция — Национален статистически институт — Национална агенция за оценяване и акредитация — Националната агенция за професионално образование и обучение — Национална комисия за борба с трафика на хора — Агенция „Митници“ — Агенция за държавна и финансова инспекция — Агенция за държавни вземания — Агенция за социално подпомагане — Агенция за хората с увреждания — Агенция по вписванията — Агенция по геодезия, картография и кадастър — Агенция по енергийна ефективност

24

— Агенция по заетостта — Агенция по обществени поръчки — Българска агенция за инвестиции — Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ — Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи — Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи — Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи — Дирекция за национален строителен контрол — Държавна комисия по хазарта — Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ — Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ — Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ — Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“ — Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ — Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“ — Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ — Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“ — Изпълнителна агенция „Морска администрация“ — Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ — Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ — Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ — Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ — Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози — Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия — Изпълнителна агенция по лекарствата — Изпълнителна агенция по лозата и виното 25

— Изпълнителна агенция по околна среда — Изпълнителна агенция по почвените ресурси — Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури — Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството — Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол — Изпълнителна агенция по трансплантация — Изпълнителна агенция по хидромелиорации — Комисията за защита на потребителите — Контролно-техническата инспекция — Национален център за информация и документация — Национален център по радиобиология и радиационна защита — Национална агенция за приходите — Национална ветеринарномедицинска служба

— Национална служба „Полиция“ — Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ — Национална служба за растителна защита — Национална служба за съвети в земеделието — Национална служба по зърното и фуражите — Служба „Военна информация“ — Служба „Военна полиция“ — Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ — Авиоотряд 28 Česká republika — Ministerstvo dopravy — Ministerstvo financí

26

— Ministerstvo kultury — Ministerstvo obrany — Ministerstvo pro místní rozvoj — Ministerstvo práce a sociálních věcí — Ministerstvo průmyslu a obchodu — Ministerstvo spravedlnosti — Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy — Ministerstvo vnitra — Ministerstvo zahraničních věcí — Ministerstvo zdravotnictví — Ministerstvo zemědělství — Ministerstvo životního prostředí — Poslanecká sněmovna PČR — Senát PČR — Kancelář prezidenta — Český statistický úřad — Český úřad zeměměřičský a katastrální — Úřad průmyslového vlastnictví — Úřad pro ochranu osobních údajů — Bezpečnostní informační služba — Národní bezpečnostní úřad — Česká akademie věd — Vězeňská služba — Český báňský úřad — Úřad pro ochranu hospodářské soutěže — Správa státních hmotných rezerv — Státní úřad pro jadernou bezpečnost

27

— Česká národní banka — Energetický regulační úřad — Úřad vlády České republiky — Ústavní soud — Nejvyšší soud — Nejvyšší správní soud — Nejvyšší státní zastupitelství — Nejvyšší kontrolní úřad — Kancelář Veřejného ochránce práv — Grantová agentura České republiky — Státní úřad inspekce práce — Český telekomunikační úřad

Dánsko — Folketinget — Rigsrevisionen — Statsministeriet — Udenrigsministeriet — Beskæftigelsesministeriet 5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí) — Domstolsstyrelsen — Finansministeriet 5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí) — Forsvarsministeriet 5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí) — Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

28

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (několik odborů a institucí, včetně Statens Serum Institut) — Justitsministeriet Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (velitel policie, státní zástupce, 1 ředitelství a několik odborů) — Kirkeministeriet 10 stiftsøvrigheder (10 diecézních úřadů) — Kulturministeriet — Ministerstvo kultury 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 odbory a několik institucí) — Miljøministeriet 5 styrelser (5 odborů) — Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 styrelse (1odbor) — Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 4 direktorater og institutioner (4 ředitelství a instituce) — Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (několik odborů a institucí, včetně Národní laboratoře Risoe a státních výzkumných a vzdělávacích ústavů) — Skatteministeriet 1 styrelse og institutioner (1odbor a několik institucí) — Velfærdsministeriet 3 styrelser og institutioner (3 odbory a několik institucí) — Transportministeriet 7 styrelser og institutioner, hereunder Øresundsbrokonsortiet (7 odborů a institucí, včetně Øresundsbrokonsortiet) — Undervisningsministeriet 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 odbory, 4 vzdělávací zařízení, 5 jiných institucí)

29

— Økonomi- og Erhvervsministeriet Adskillige styrelser og institutioner (několik odborů a institucí) — Klima- og Energiministeriet 3 styrelser og institutioner (3 odbory a instituce) Německo — Auswärtiges Amt — Bundeskanzleramt — Bundesministerium für Arbeit und Soziales — Bundesministerium für Bildung und Forschung — Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz — Bundesministerium der Finanzen — Bundesministerium des Innern (pouze civilní zboží) — Bundesministerium für Gesundheit — Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend — Bundesministerium der Justiz — Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung — Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie — Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung — Bundesministerium der Verteidigung (ne vojenské zboží) — Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Estonsko — Vabariigi Presidendi Kantselei; — Eesti Vabariigi Riigikogu; — Eesti Vabariigi Riigikohus; — Riigikontroll; — Õiguskantsler; — Riigikantselei;

30

— Rahvusarhiiv; — Haridus- ja Teadusministeerium; — Justiitsministeerium; — Kaitseministeerium; — Keskkonnaministeerium; — Kultuuriministeerium; — Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; — Põllumajandusministeerium; — Rahandusministeerium; — Siseministeerium;

— Sotsiaalministeerium; — Välisministeerium; — Keeleinspektsioon; — Riigiprokuratuur; — Teabeamet; — Maa-amet; — Keskkonnainspektsioon; — Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus; — Muinsuskaitseamet; — Patendiamet; — Tarbijakaitseamet; — Riigihangete Amet; — Taimetoodangu Inspektsioon; — Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; — Veterinaar- ja Toiduamet;

31

— Konkurentsiamet; — Maksu- ja Tolliamet; — Statistikaamet; — Kaitsepolitseiamet; — Kodakondsus- ja Migratsiooniamet; — Piirivalveamet; — Politseiamet; — Eesti Kohtuekspertiisi Instituut; — Keskkriminaalpolitsei; — Päästeamet; — Andmekaitse Inspektsioon; — Ravimiamet; — Sotsiaalkindlustusamet; — Tööturuamet; — Tervishoiuamet; — Tervisekaitseinspektsioon; — Tööinspektsioon; — Lennuamet; — Maanteeamet; — Veeteede Amet; — Julgestuspolitsei; — Kaitseressursside Amet; — Kaitseväe Logistikakeskus; — Tehnilise Järelevalve Amet. Irsko — President’s Establishment — Houses of the Oireachtas — (parlament)

32

— Department of the Taoiseach — (úřad předsedy vlády) — Central Statistics Office — Department of Finance — Office of the Comptroller and Auditor General — Office of the Revenue Commissioners — Office of Public Works — State Laboratory — Office of the Attorney General — Office of the Director of Public Prosecutions — Valuation Office — Office of the Commission for Public Service Appointments — Public Appointments Service — Office of the Ombudsman — Chief State Solicitor’s Office — Department of Justice, Equality and Law Reform — Courts Service — Prisons Service — Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests — Department of the Environment, Heritage and Local Government — Department of Education and Science — Department of Communications, Energy and Natural Resources — Department of Agriculture, Fisheries and Food — Department of Transport — Department of Health and Children — Department of Enterprise, Trade and Employment — Department of Arts, Sports and Tourism — Department of Defence

33

— Department of Foreign Affairs — Department of Social and Family Affairs — Department of Community, Rural and Gaeltacht — [oblasti, kde se hovoří irsky] Affairs — Arts Council — National Gallery. Řecko — Υπουργείο Εσωτερικών· — Υπουργείο Εξωτερικών· — Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών· — Υπουργείο Ανάπτυξης· — Υπουργείο Δικαιοσύνης· — Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων· — Υπουργείο Πολιτισμού· — Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης· — Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων· — Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας· — Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών· — Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων· — Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής· — Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης· — Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας· — Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης· — Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς· — Γενική Γραμματεία Ισότητας· — Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων· — Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού· — Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας·

34

— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας· — Γενική Γραμματεία Αθλητισμού· — Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων· — Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος· — Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας· — Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας· — Εθνικό Τυπογραφείο· — Γενικό Χημείο του Κράτους· — Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας· — Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών· — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης· — Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης· — Πανεπιστήμιο Αιγαίου· — Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων· — Πανεπιστήμιο Πατρών· — Πανεπιστήμιο Μακεδονίας· — Πολυτεχνείο Κρήτης· — Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων· — Αιγινήτειο Νοσοκομείο· — Αρεταίειο Νοσοκομείο· — Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης· — Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού· — Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων· — Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων· — Γενικό Επιτελείο Στρατού· — Γενικό Επιτελείο Ναυτικού· — Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας·

35

— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας· — Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων· — Υπουργείο Εθνικής Άμυνας· — Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Španělsko — Presidencia del Gobierno — Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación — Ministerio de Justicia — Ministerio de Defensa — Ministerio de Economía y Hacienda — Ministerio del Interior — Ministerio de Fomento — Ministerio de Educación, Política Social y Deportes — Ministerio de Industria, Turismo y Comercio — Ministerio de Trabajo e Inmigración — Ministerio de la Presidencia — Ministerio de Administraciones Públicas — Ministerio de Cultura — Ministerio de Sanidad y Consumo — Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino — Ministerio de Vivienda — Ministerio de Ciencia e Innovación — Ministerio de Igualdad Francie 1) Ministerstva

36

— Services du Premier ministre — Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports — Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales — Ministère chargé de la justice — Ministère chargé de la défense — Ministère chargé des affaires étrangères et européennes — Ministère chargé de l’éducation nationale — Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi — Secrétariat d'État aux transports — Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur — Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité — Ministère chargé de la culture et de la communication — Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique — Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche — Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche — Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables — Secrétariat d'État à la fonction publique — Ministère chargé du logement et de la ville — Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie — Secrétariat d'État à l’outre-mer — Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative — Secrétariat d'État aux anciens combattants — Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement — Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques — Secrétariat d'État aux affaires européennes — Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

37

— Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme — Secrétariat d’Etat à la politique de la ville — Secrétariat d'État à la solidarité — Secrétariat d'État en charge de l’industrie et de la consommation — Secrétariat d'État en charge de l’emploi — Secrétariat d'État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services — Secrétariat d'État en charge de l’écologie — Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale — Secrétariat d'État en charge de l’aménagement du territoire 2) Instituce, nezávislé orgány a soudy — Présidence de la République — Assemblée nationale — Sénat — Conseil constitutionnel — Conseil économique et social — Conseil supérieur de la magistrature — Agence française contre le dopage — Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles — Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires — Autorité de régulation des communications électroniques et des postes — Autorité de sûreté nucléaire — Autorité indépendante des marchés financiers — Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel — Commission d’accès aux documents administratifs — Commission consultative du secret de la défense nationale — Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

38

— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité — Commission nationale de déontologie de la sécurité — Commission nationale du débat public — Commission nationale de l’informatique et des libertés — Commission des participations et des transferts — Commission de régulation de l’énergie — Commission de la sécurité des consommateurs — Commission des sondages — Commission de la transparence financière de la vie politique — Conseil de la concurrence — Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques — Conseil supérieur de l’audiovisuel — Défenseur des enfants — Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité — Haute autorité de santé — Médiateur de la République — Cour de justice de la République — Tribunal des Conflits — Conseil d'État — Cours administratives d’appel — Tribunaux administratifs — Cour des Comptes — Chambres régionales des Comptes — Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance) 3) Státní veřejné instituce — Académie de France à Rome

39

— Académie de marine — Académie des sciences d’outre-mer — Académie des technologies — Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) — Agence de biomédicine — Agence pour l’enseignement du français à l’étranger — Agence française de sécurité sanitaire des aliments — Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail — Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances — Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs — Agences de l’eau — Agence nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations — Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) — Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) — Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances — Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM) — Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) — Bibliothèque publique d’information — Bibliothèque nationale de France — Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg — Caisse des dépôts et consignations — Caisse nationale des autoroutes (CNA) — Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) — Caisse de garantie du logement locatif social — Casa de Velasquez — Centre d’enseignement zootechnique — Centre d’études de l’emploi

40

— Centre d’études supérieures de la sécurité sociale

— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole — Centre hospitalier des Quinze-Vingts — Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) — Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale — Centre des monuments nationaux — Centre national d’art et de culture Georges Pompidou — Centre national des arts plastiques — Centre national de la cinématographie — Centre national d'études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) — Centre national du livre — Centre national de documentation pédagogique — Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) — Centre national professionnel de la propriété forestière — Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S) — Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS) — Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) — Collège de France — Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres — Conservatoire National des Arts et Métiers — Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris — Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon — Conservatoire national supérieur d’art dramatique — École centrale de Lille — École centrale de Lyon

41

— École centrale des arts et manufactures — École française d’archéologie d’Athènes — École française d’Extrême-Orient — École française de Rome — École des hautes études en sciences sociales — École du Louvre — École nationale d’administration — École nationale de l’aviation civile (ENAC) — École nationale des Chartes — École nationale d’équitation — École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg — Écoles nationales d’ingénieurs — École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes — Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles — École nationale de la magistrature — Écoles nationales de la marine marchande — École nationale de la santé publique (ENSP) — École nationale de ski et d’alpinisme — École nationale supérieure des arts décoratifs — École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre — École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix — Écoles nationales supérieures d’arts et métiers — École nationale supérieure des beaux-arts — École nationale supérieure de céramique industrielle — École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA) — École nationale supérieure du paysage de Versailles — École nationale supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

42

— École nationale supérieure de la sécurité sociale — Écoles nationales vétérinaires — École nationale de voile — Écoles normales supérieures — École polytechnique — École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) — École de sylviculture Crogny (Aube) — École de viticulture et d’oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) — École de viticulture — Avize (Marne) — Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon — Établissement national des invalides de la marine (ENIM) — Établissement national de bienfaisance Koenigswarter — Établissement public du musée et du domaine national de Versailles — Fondation Carnegie — Fondation Singer-Polignac — Haras nationaux — Hôpital national de Saint-Maurice — Institut des hautes études pour la science et la technologie — Institut français d’archéologie orientale du Caire — Institut géographique national — Institut National de l’origine et de la qualité — Institut national des hautes études de sécurité — Institut de veille sanitaire — Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes — Institut national d'études Démographiques (I.N.E.D) — Institut National d’Horticulture

43

— Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire — Institut national des jeunes aveugles — Paris — Institut national des jeunes sourds — Bordeaux — Institut national des jeunes sourds — Chambéry — Institut national des jeunes sourds — Metz — Institut national des jeunes sourds — Paris — Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) — Institut national de la propriété industrielle — Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A) — Institut national de la recherche pédagogique (I.N.R.P) — Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M) — Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.) — Institut national de recherches archéologiques préventives — Institut national des sciences de l’univers — Institut national des sports et de l’education physique — Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés — Instituts nationaux polytechniques — Instituts nationaux des sciences appliquées — Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) — Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) — Institut de recherche pour le développement — Instituts régionaux d’administration — Institut des sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech) — Institut supérieur de mécanique de Paris — Instituts Universitaires de Formation des Maîtres — Musée de l’armée

44

— Musée Gustave-Moreau — Musée national de la marine — Musée national J.-J.-Henner — Musée du Louvre — Musée du Quai Branly — Muséum national d’histoire naturelle — Musée Auguste-Rodin — Observatoire de Paris — Office français de protection des réfugiés et apatrides — Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) — Office national de la chasse et de la faune sauvage — Office National de l’eau et des milieux aquatiques — Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) — Office universitaire et culturel français pour l’Algérie — Ordre national de la Légion d’honneur — Palais de la découverte — Parcs nationaux — Universités 4) Jiné státní veřejné subjekty — Union des groupements d’achats publics (UGAP) — Agence nationale pour l’emploi (A.N.P.E) — Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) — Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMS) — Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) Chorvatsko Hrvatski sabor; Predsjednik Republike Hrvatske

45

Ured Predsjednika Republike Hrvatske Ured Predsjednika Republike po prestanku obnašanja dužnosti Vlada Republike Hrvatske Uredi Vlade Republike Hrvatske; Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo financija Ministarstvo obrane Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo uprave Ministarstvo poduzetništva i obrta Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo turizma Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Ministarstvo branitelja Ministarstvo socijalne politike i mladih Ministarstvo zdravlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Ministarstvo kulture Tijela državne uprave Tijela županijske uprave Ustavni sud Republike Hrvatske

46

Vrhovni sud Republike Hrvatske Sudovi Državno sudbeno vijeće Državno odvjetništvo Državnoodvjetničko vijeće Uredi pravobranitelja Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Hrvatska narodna banka Državne agencije i uredi Državni ured za reviziju Itálie 1) Nákupní subjekty — Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ministero degli Affari Esteri — Ministero dell’Interno — Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) — Ministero della Difesa — Ministero dell’Economia e delle Finanze — Ministero dello Sviluppo Economico — Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali — Ministero dell’Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali — Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca — Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche 2) Jiné státní veřejné subjekty: — CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

47

Kypr — Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο — Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης — Υπουργικό Συμβούλιο — Βουλή των Αντιπροσώπων — Δικαστική Υπηρεσία — Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας — Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας — Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας — Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας — Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως — Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού — Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου — Γραφείο Προγραμματισμού — Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας — Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα — Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων — Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών — Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών — Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων — Υπουργείο Άμυνας — Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος — Τμήμα Γεωργίας — Κτηνιατρικές Υπηρεσίες — Τμήμα Δασών — Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων — Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

48

— Μετεωρολογική Υπηρεσία — Τμήμα Αναδασμού — Υπηρεσία Μεταλλείων — Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών — Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών — Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως — Αστυνομία — Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου — Τμήμα Φυλακών — Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού — Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη — Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Τμήμα Εργασίας — Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας — Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου — Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου — Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο — Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας — Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων — Υπουργείο Εσωτερικών — Επαρχιακές Διοικήσεις — Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως — Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως — Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας — Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών — Πολιτική Άμυνα

49

— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων — Υπηρεσία Ασύλου — Υπουργείο Εξωτερικών — Υπουργείο Οικονομικών — Τελωνεία — Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων — Στατιστική Υπηρεσία — Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών — Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού — Κυβερνητικό Τυπογραφείο — Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής — Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού — Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων — Τμήμα Δημοσίων Έργων — Τμήμα Αρχαιοτήτων — Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας — Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας — Τμήμα Οδικών Μεταφορών — Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών — Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών — Υπουργείο Υγείας — Φαρμακευτικές Υπηρεσίες — Γενικό Χημείο — Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας — Οδοντιατρικές Υπηρεσίες — Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Lotyšsko

50

a) Ministerstva, ministerské sekretariáty pro zvláštní úkoly a jejich podřízené instituce — Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes — Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes — Satversmes aizsardzības birojs b) Jiné státní instituce — Augstākā tiesa — Centrālā vēlēšanu komisija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija — Latvijas Banka — Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes — Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes — Satversmes tiesa — Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

51

— Valsts kontrole — Valsts prezidenta kanceleja

— Tiesībsarga birojs — Nacionālā radio un televīzijas padome — Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries) Litva — Prezidentūros kanceliarija — Seimo kanceliarija — Instituce odpovědné Seimas (parlamentu): — Lietuvos mokslo taryba; — Seimo kontrolierių įstaiga; — Valstybės kontrolė; — Specialiųjų tyrimų tarnyba; — Valstybės saugumo departamentas; — Konkurencijos taryba; — Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras; — Vertybinių popierių komisija; — Ryšių reguliavimo tarnyba; — Nacionalinė sveikatos taryba; — Etninės kultūros globos taryba; — Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; — Valstybinė kultūros paveldo komisija; — Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; — Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

52

— Valstybinė lietuvių kalbos komisija; — Vyriausioji rinkimų komisija; — Vyriausioji tarnybinės etikos komisija; — Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba — Vyriausybės kanceliarija — Instituce odpovědné Vyriausybės (vládě): — Ginklų fondas; — Informacinės visuomenės plėtros komitetas; — Kūno kultūros ir sporto departamentas; — Lietuvos archyvų departamentas; — Mokestinių ginčų komisija; — Statistikos departamentas; — Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas; — Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba; — Viešųjų pirkimų tarnyba; — Narkotikų kontrolės departamentas; — Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; — Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; — Valstybinė lošimų priežiūros komisija; — Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; — Vyriausioji administracinių ginčų komisija; — Draudimo priežiūros komisija; — Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas; — Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras — Konstitucinis Teismas — Lietuvos bankas — Aplinkos ministerija

53

— Instituce podléhající Aplinkos ministerija (ministerstvu životního prostředí): — Generalinė miškų urėdija; — Lietuvos geologijos tarnyba; — Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba; — Lietuvos standartizacijos departamentas; — Nacionalinis akreditacijos biuras; — Valstybinė metrologijos tarnyba; — Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; — Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija — Finansų ministerija — Instituce podléhající Finansų ministerija (ministerstvu financí): — Muitinės departamentas; — Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba; — Valstybinė mokesčių inspekcija; — Finansų ministerijos mokymo centras — Krašto apsaugos ministerija — Instituce podléhající Krašto apsaugos ministerijos (ministerstvu národní obrany): — Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas; — Centralizuota finansų ir turto tarnyba; — Karo prievolės administravimo tarnyba; — Krašto apsaugos archyvas; — Krizių valdymo centras; — Mobilizacijos departamentas; — Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba; — Infrastruktūros plėtros departamentas; — Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras — Lietuvos kariuomenė

54

— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos — Kultūros ministerija — Instituce podléhající Kultūros ministerijos (ministerstvu kultury): — Kultūros paveldo departamentas; — Valstybinė kalbos inspekcija — Socialinės apsaugos ir darbo ministerija — Instituce podléhající Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (ministerstvu práce a sociálních věcí): — Garantinio fondo administracija; — Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; — Lietuvos darbo birža; — Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; — Trišalės tarybos sekretoriatas; — Socialinių paslaugų priežiūros departamentas; — Darbo inspekcija; — Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; — Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba; — Ginčų komisija; — Techninės pagalbos neįgaliesiems centras; — Neįgaliųjų reikalų departamentas — Susisiekimo ministerija — Instituce podléhající Susisiekimo ministerijos (ministerstvu dopravy a spojů): — Lietuvos automobilių kelių direkcija; — Valstybinė geležinkelio inspekcija; — Valstybinė kelių transporto inspekcija; — Pasienio kontrolės punktų direkcija — Sveikatos apsaugos ministerija

55

— Instituce podléhající Sveikatos apsaugos ministerijos (ministerstvu zdravotnictví): — Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba; — Valstybinė ligonių kasa; — Valstybinė medicininio audito inspekcija; — Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba; — Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba; — Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba; — Farmacijos departamentas; — Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras; — Lietuvos bioetikos komitetas; — Radiacinės saugos centras — Švietimo ir mokslo ministerija — Instituce podléhající Švietimo ir mokslo ministerijos (ministerstvu školství a vědy): — Nacionalinis egzaminų centras; — Studijų kokybės vertinimo centras — Teisingumo ministerija — Instituce podléhající Teisingumo ministerijos (ministerstvu spravedlnosti): — Kalėjimų departamentas; — Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba; — Europos teisės departamentas — Ūkio ministerija — Prie Ūkio ministerijos įsteigtos įstaigos (ministerstvo hospodářství): — Įmonių bankroto valdymo departamentas; — Valstybinė energetikos inspekcija; — Valstybinė ne maisto produktų inspekcija; — Valstybinis turizmo departamentas — Užsienio reikalų ministerija

56

— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų — Vidaus reikalų ministerija — Instituce podléhající Vidaus reikalų ministerijos (ministerstvu vnitra): — Asmens dokumentų išrašymo centras; — Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba; — Gyventojų registro tarnyba; — Policijos departamentas; — Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; — Turto valdymo ir ūkio departamentas; — Vadovybės apsaugos departamentas; — Valstybės sienos apsaugos tarnyba; — Valstybės tarnybos departamentas; — Informatikos ir ryšių departamentas; — Migracijos departamentas; — Sveikatos priežiūros tarnyba; — Bendrasis pagalbos centras — Žemės ūkio ministerija — Instituce podléhající Žemės ūkio ministerijos (ministerstvu zemědělství): — Nacionalinė mokėjimo agentūra; — Nacionalinė žemės tarnyba; — Valstybinė augalų apsaugos tarnyba; — Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba; — Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba; — Žuvininkystės departamentas — Teismai (soudy): — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

57

— Lietuvos apeliacinis teismas; — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas; — apygardų teismai; — apygardų administraciniai teismai; — apylinkių teismai; — Nacionalinė teismų administracija — Generalinė prokuratūra — Jiné ústřední subjekty veřejné správy [institucijos (instituce), įstaigos (zařízení), tarnybos (agentury)]: — Aplinkos apsaugos agentūra; — Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija; — Aplinkos projektų valdymo agentūra; — Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba; — Miško sanitarinės apsaugos tarnyba; — Valstybinė miškotvarkos tarnyba; — Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras; — Lietuvos AIDS centras; — Nacionalinis organų transplantacijos biuras; — Valstybinis patologijos centras; — Valstybinis psichikos sveikatos centras; — Lietuvos sveikatos informacijos centras; — Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras; — Valstybinis aplinkos sveikatos centras; — Respublikinis mitybos centras; — Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras; — Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras; — Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

58

— Muitinės kriminalinė tarnyba; — Muitinės informacinių sistemų centras; — Muitinės laboratorija; — Muitinės mokymo centras; — Valstybinis patentų biuras; — Lietuvos teismo ekspertizės centras; — Centrinė hipotekos įstaiga; — Lietuvos metrologijos inspekcija; — Civilinės aviacijos administracija; — Lietuvos saugios laivybos administracija; — Transporto investicijų direkcija; — Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija; — Pabėgėlių priėmimo centras Lucembursko — Ministère d'État — Ministère des affaires étrangères et de l’immigration — Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural — Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement — Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche — Ministère de l'économie et du commerce extérieur — Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle — Ministère de l'égalité des chances — Ministère de l’environnement — Ministère de la famille et de l’intégration — Ministère des finances — Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative — Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire

59

— Ministère de la justice — Ministère de la santé — Ministère de la sécurité sociale — Ministère des transports — Ministère du travail et de l’emploi — Ministère des travaux publics Maďarsko — Egészségügyi Minisztérium — Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium — Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Honvédelmi Minisztérium — Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium — Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium — Külügyminisztérium — Miniszterelnöki Hivatal — Oktatási és Kulturális Minisztérium — Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium — Pénzügyminisztérium — Szociális és Munkaügyi Minisztérium — Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

Malta — Uffiċċju tal-Prim Ministru (úřad předsedy vlády) — Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (ministerstvo rodiny a sociální solidarity) — Ministeru tal-Edukazzjoni Zgħazagħ u Impjiegi (ministerstvo školství, mládeže a zaměstnanosti) — Ministeru tal-Finanzi (ministerstvo financí) — Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (ministerstvo pro zdroje a infrastrukturu)

60

— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (ministerstvo pro cestovní ruch a kulturu) — Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (ministerstvo spravedlnosti a vnitřních věcí) — Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (ministerstvo venkova a životního prostředí) — Ministeru għal Għawdex (ministerstvo pro Gozo) — Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (ministerstvo zdravotnictví, seniorů a veřejné péče) — Ministeru tal-Affarijiet Barranin (ministerstvo zahraničních věcí) — Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (ministerstvo investic, průmyslu a informačních technologií) — Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (ministerstvo hospodářské soutěže a spojů) — Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (ministerstvo pro rozvoj měst a pozemní komunikace) Nizozemsko — Ministerie van Algemene Zaken — Bestuursdepartement — Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — Rijksvoorlichtingsdienst — Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — Bestuursdepartement — Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — Ministerie van Buitenlandse Zaken — Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) 61

— Centrale diensten ressorterend onder de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretarisgeneraal (S/PlvS) (podpůrné služby podléhající generálnímu tajemníkovi a náměstkovi generálního tajemníka) — Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — Ministerie van Defensie — (ministerstvo obrany) — Bestuursdepartement — Commando Diensten Centra (CDC) — Defensie Telematica Organisatie (DTO) — Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — Defensie Materieel Organisatie (DMO) — Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — Ministerie van Economische Zaken — Bestuursdepartement — Centraal Planbureau (CPB) — SenterNovem — Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — Agentschap Telecom — Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — Octrooicentrum Nederland — Consumentenautoriteit

62

— Ministerie van Financiën — Bestuursdepartement — Belastingdienst Automatiseringscentrum — Belastingdienst — de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (různé odbory daňové a celní správy v Nizozemsku) — Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle Dienst (ECD)) — Belastingdienst Opleidingen — Dienst der Domeinen — Ministerie van Justitie — Bestuursdepartement — Dienst Justitiële Inrichtingen — Raad voor de Kinderbescherming — Openbaar Ministerie — Immigratie en Naturalisatiedienst — Nederlands Forensisch Instituut — Dienst Terugkeer & Vertrek — Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit — Bestuursdepartement — Dienst Regelingen (DR) — Agentschap Plantenziektekundige Dienst (PD) — Algemene Inspectiedienst (AID) — Dienst Landelijk Gebied (DLG) — Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen — Bestuursdepartement — Inspectie van het Onderwijs

63

— Erfgoedinspectie — Centrale Financiën Instellingen — Nationaal Archief — Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — Onderwijsraad — Raad voor Cultuur — Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid — Bestuursdepartement — Inspectie Werk en Inkomen — Agentschap SZW — Ministerie van Verkeer en Waterstaat — Bestuursdepartement — Directoraat-generaal Transport en Luchtvaart — Directoraat-generaal Personenvervoer — Directoraat-generaal Water — Centrale diensten (Central Services) — Centrale diensten van de Organisatie Verkeer en Watersaat — Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) — Rijkswaterstaat, Bestuur — de afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (každá jednotlivá regionální služba generálního ředitelství veřejných prací a vodohospodářství) — de afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (každá jednotlivá specializovaná služba generálního ředitelství veřejných prací a vodohospodářství) — Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) — Bouwdienst — Corporate Dienst — Data ICT Dienst 64

— Dienst Verkeer en Scheepvaart — Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)— Centraal Justitie Incasso Bureau — Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ) — Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — Waterdienst — Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie — Port state Control — Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — Toezichthouder Beheer Eenheid Water — Toezichthouder Beheer Eenheid Land — Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer — Bestuursdepartement — Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — Directoraat-generaal Ruimte — Directoraat-general Milieubeheer — Rijksgebouwendienst — VROM Inspectie — Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport — Bestuursdepartement — Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — Inspectie Gezondheidszorg — Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — Sociaal en Cultureel Planbureau — Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — Tweede Kamer der Staten-Generaal

65

— Eerste Kamer der Staten-Generaal — Raad van State — Algemene Rekenkamer — Nationale Ombudsman — Kanselarij der Nederlandse Orden — Kabinet der Koningin — Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken Rakousko — Bundeskanzleramt — Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten — Bundesministerium für Finanzen — Bundesministerium für Gesundheit — Bundesministerium für Inneres — Bundesministerium für Justiz — Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport — Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft — Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz — Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur — Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie — Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend — Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung — Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft mbH — Bundesbeschaffung GmbH — Bundesrechenzentrum GmbH Polsko — Kancelaria Prezydenta RP — Kancelaria Sejmu RP

66

— Kancelaria Senatu RP — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów — Sąd Najwyższy — Naczelny Sąd Administracyjny — Wojewódzkie sądy administracyjne — Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne — Trybunał Konstytucyjny — Najwyższa Izba Kontroli — Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich — Biuro Rzecznika Praw Dziecka — Biuro Ochrony Rządu — Biuro Bezpieczeństwa Narodowego — Centralne Biuro Antykorupcyjne — Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej — Ministerstwo Finansów — Ministerstwo Gospodarki — Ministerstwo Rozwoju Regionalnego — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Ministerstwo Edukacji Narodowej — Ministerstwo Obrony Narodowej — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi — Ministerstwo Skarbu Państwa — Ministerstwo Sprawiedliwości — Ministerstwo Infrastruktury — Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego — Ministerstwo Środowiska — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

67

— Ministerstwo Spraw Zagranicznych — Ministerstwo Zdrowia — Ministerstwo Sportu i Turystyki — Urząd Komitetu Integracji Europejskiej — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej — Urząd Regulacji Energetyki — Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych — Urząd Transportu Kolejowego — Urząd Dozoru Technicznego — Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych — Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców — Urząd Zamówień Publicznych — Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — Urząd Lotnictwa Cywilnego — Urząd Komunikacji Elektronicznej — Wyższy Urząd Górniczy — Główny Urząd Miar — Główny Urząd Geodezji i Kartografii — Główny Urząd Nadzoru Budowlanego — Główny Urząd Statystyczny — Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji — Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych — Państwowa Komisja Wyborcza — Państwowa Inspekcja Pracy — Rządowe Centrum Legislacji — Narodowy Fundusz Zdrowia — Polska Akademia Nauk

68

— Polskie Centrum Akredytacji — Polskie Centrum Badań i Certyfikacji — Polska Organizacja Turystyczna — Polski Komitet Normalizacyjny — Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Komisja Nadzoru Finansowego — Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych — Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad — Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa — Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej — Komenda Główna Policji — Komenda Główna Straży Granicznej — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych — Główny Inspektorat Ochrony Środowiska — Główny Inspektorat Transportu Drogowego — Główny Inspektorat Farmaceutyczny — Główny Inspektorat Sanitarny — Główny Inspektorat Weterynarii — Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego — Agencja Wywiadu — Agencja Mienia Wojskowego — Wojskowa Agencja Mieszkaniowa — Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — Agencja Rynku Rolnego — Agencja Nieruchomości Rolnych — Państwowa Agencja Atomistyki

69

— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej — Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — Agencja Rezerw Materiałowych — Narodowy Bank Polski — Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu — Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa — Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej — Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” — Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości — Urzędy wojewódzkie — Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda Portugalsko — Presidência do Conselho de Ministros — Ministério das Finanças e da Administração Pública — Ministério da Defesa Nacional — Ministério dos Negócios Estrangeiros — Ministério da Administração Interna — Ministério da Justiça — Ministério da Economia e da Inovação — Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas — Ministério da Educação — Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior — Ministério da Cultura — Ministério da Saúde

70

— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social — Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações — Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional — Presidência da República — Tribunal Constitucional — Tribunal de Contas — Provedoria de Justiça Rumunsko — Administrația Prezidențială — Senatul României — Camera Deputaților — Înalta Curte de Casație și Justiție — Curtea Constituțională — Consiliul Legislativ — Curtea de Conturi — Consiliul Superior al Magistraturii — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Secretariatul General al Guvernului — Cancelaria prim-ministrului — Ministerul Afacerilor Externe — Ministerul Economiei și Finanțelor — Ministerul Justiției — Ministerul Apărării — Ministerul Internelor și Reformei Administrative — Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse — Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

71

— Ministerul Transporturilor — Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței — Ministerul Educației Cercetării și Tineretului — Ministerul Sănătății Publice — Ministerul Culturii și Cultelor — Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației — Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile — Serviciul Român de Informații — Serviciul de Informații Externe — Serviciul de Protecție și Pază — Serviciul de Telecomunicații Speciale — Consiliul Național al Audiovizualului — Consiliul Concurenței (CC) — Direcția Națională Anticorupție — Inspectoratul General de Poliție — Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice — Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor — Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) — Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor — Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Autoritatea Navală Română — Autoritatea Feroviară Română — Autoritatea Rutieră Română — Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului — Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap — Autoritatea Națională pentru Turism

72

— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților — Autoritatea Națională pentru Tineret — Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică — Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației — Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale — Autoritatea Electorală Permanentă — Agenția pentru Strategii Guvernamentale — Agenția Națională a Medicamentului — Agenția Națională pentru Sport — Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă — Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei — Agenția Română pentru Conservarea Energiei — Agenția Națională pentru Resurse Minerale — Agenția Română pentru Investiții Străine — Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație — Agenția Națională a Funcționarilor Publici — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială — Agenția Națională Antidoping — Agenția Nucleară — Agenția Națională pentru Protecția Familiei — Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei — Agenția Națională pentru Protecția Mediului — Agenția Națională Antidrog Slovinsko — Predsednik Republike Slovenije — Državni zbor Republike Slovenije

73

— Državni svet Republike Slovenije — Varuh človekovih pravic — Ustavno sodišče Republike Slovenije — Računsko sodišče Republike Slovenije — Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovenska akademija znanosti in umetnosti — Vladne službe — Ministrstvo za finance — Ministrstvo za notranje zadeve — Ministrstvo za zunanje zadeve — Ministrstvo za obrambo — Ministrstvo za pravosodje — Ministrstvo za gospodarstvo — Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano — Ministrstvo za promet — Ministrstvo za okolje in prostor — Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve — Ministrstvo za zdravje — Ministrstvo za javno upravo — Ministrstvo za šolstvo in šport — Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo — Ministrstvo za kulturo — Vrhovno sodišče Republike Slovenije — višja sodišča — okrožna sodišča — okrajna sodišča — Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

74

— Okrožna državna tožilstva — Državno pravobranilstvo — Upravno sodišče Republike Slovenije — Višje delovno in socialno sodišče — delovna sodišča — Davčna uprava Republike Slovenije — Carinska uprava Republike Slovenije — Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja — Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo — Uprava Republike Slovenije za javna plačila — Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna — Policija — Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve — Generalštab Slovenske vojske — Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje — Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo — Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami — Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij — Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence — Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov — Tržni inšpektorat Republike Slovenije — Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino — Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto — Inšpektorat za energetiko in rudarstvo — Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja — Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano — Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

75

— Veterinarska uprava Republike Slovenije — Uprava Republike Slovenije za pomorstvo — Direkcija Republike Slovenije za ceste — Prometni inšpektorat Republike Slovenije — Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo — Agencija Republike Slovenije za okolje — Geodetska uprava Republike Slovenije — Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo — Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor — Inšpektorat Republike Slovenije za delo — Zdravstveni inšpektorat — Urad Republike Slovenije za kemikalije — Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji — Urad Republike Slovenije za meroslovje — Urad za visoko šolstvo — Urad Republike Slovenije za mladino — Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport — Arhiv Republike Slovenije — Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije — Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije — Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije — Služba vlade za zakonodajo — Služba vlade za evropske zadeve — Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko — Urad vlade za komuniciranje — Urad za enake možnosti — Urad za verske skupnosti

76

— Urad za narodnosti — Urad za makroekonomske analize in razvoj — Statistični urad Republike Slovenije — Slovenska obveščevalno-varnostna agencija — Protokol Republike Slovenije — Urad za varovanje tajnih podatkov — Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu — Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj — Informacijski pooblaščenec — Državna volilna komisija Slovensko Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy uvedené v zákoně č. 575/2001 Sb. o organizaci činnosti vlády a organizaci ústřední státní správy, ve znění pozdějších předpisů: — Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky — Národná rada Slovenskej republiky — Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky — Ministerstvo financií Slovenskej republiky — Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky — Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky — Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky — Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky — Ministerstvo obrany Slovenskej — Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky — Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky — Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky — Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky — Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

77

— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky — Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky — Úrad vlády Slovenskej republiky — Protimonopolný úrad Slovenskej republiky — Štatistický úrad Slovenskej republiky — Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky — Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky — Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky — Úrad pre verejné obstarávanie — Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky — Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky — Národný bezpečnostný úrad — Ústavný súd Slovenskej republiky — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Generálna prokuratúra Slovenskej republiky — Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky — Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky — Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky — Úrad pre finančný trh — Úrad na ochranu osobných údajov — Kancelária verejného ochrancu práv Finsko — Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet — Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet — Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE — Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen — Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet

78

— Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket — Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet — Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK — Rautatievirasto – Järnvägsverket — Tiehallinto – Vägförvaltningen — Viestintävirasto – Kommunikationsverket — Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet — Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket — Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket — Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket — Oikeusministeriö – Justitieministeriet — Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå — Tuomioistuimet – domstolar — Korkein oikeus – Högsta domstolen — Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen — Hovioikeudet – hovrätter — Käräjäoikeudet – tingsrätter — Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar — Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen — Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen — Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen — Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden — Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet — HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI - Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna — Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå — Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden 79

— Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral — Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral — Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet — Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen — Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor — Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket — Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral — Rikoksentorjuntaneuvosto –Rådet för brottsförebyggande — Saamelaiskäräjät – Sametinget — Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet — Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet — Opetusministeriö – Undervisningsministeriet — Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen — Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå — Puolustusministeriö – Försvarsministeriet — Puolustusvoimat – Försvarsmakten — Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet — Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen — Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen — Liikkuva poliisi – Rörliga polisen — Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet — Lääninhallitukset – Länstyrelserna — Suojelupoliisi – Skyddspolisen — Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan

— Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral — Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral

80

— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors — Pelastusopisto – Räddningsverket — Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket — Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket — Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral — Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet — Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden — Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet — Lääkelaitos – Läkemedelsverket — Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården — Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen — Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet — Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling — Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens – produkttillsynscentral — Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och – utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes — Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen — Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet — Kuluttajavirasto – Konsumentverket — Kilpailuvirasto – Konkurrensverket — Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen — Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå — Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande — Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket — Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen — Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen — Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen 81

— Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande — Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen — Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes -utvecklingscentralen för teknologi och innovationer — Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen — Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral — Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden — Työneuvosto – Arbetsrådet — Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå — Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet — Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli — Valtiovarainministeriö – Finansministeriet — Valtiokonttori – Statskontoret — Verohallinto – Skatteförvaltningen — Tullilaitos – Tullverket — Tilastokeskus – Statistikcentralen — Valtion taloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral — Ympäristöministeriö – Miljöministeriet — Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral — Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet — Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk Švédsko A — Affärsverket svenska kraftnät — Akademien för de fria konsterna — Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden — Allmänna pensionsfonden

82

— Allmänna reklamationsnämnden — Ambassader — Ansvarsnämnd, statens — Arbetsdomstolen — Arbetsförmedlingen — Arbetsgivarverk, statens — Arbetslivsinstitutet — Arbetsmiljöverket — Arkitekturmuseet — Arrendenämnder — Arvsfondsdelegationen B — Banverket — Barnombudsmannen — Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens — Bergsstaten — Biografbyrå, statens — Biografiskt lexikon, svenskt — Birgittaskolan — Blekinge tekniska högskola — Bokföringsnämnden — Bolagsverket — Bostadsnämnd, statens — Bostadskreditnämnd, statens — Boverket — Brottsförebyggande rådet — Brottsoffermyndigheten

83

C — Centrala studiestödsnämnden D — Danshögskolan — Datainspektionen — Departementen — Domstolsverket — Dramatiska institutet E — Ekeskolan — Ekobrottsmyndigheten — Ekonomistyrningsverket — Ekonomiska rådet — Elsäkerhetsverket — Energimarknadsinspektionen — Energimyndighet, statens — EU/FoU-rådet — Exportkreditnämnden — Exportråd, Sveriges F — Fastighetsmäklarnämnden — Fastighetsverk, statens — Fideikommissnämnden — Finansinspektionen — Finanspolitiska rådet — Finsk-svenska gränsälvskommissionen — Fiskeriverket

84

— Flygmedicincentrum — Folkhälsoinstitut, statens — Fonden för fukt- och mögelskador — Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas — Folke Bernadotteakademin — Forskarskattenämnden — Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap — Fortifikationsverket — Forum för levande historia — Försvarets materielverk — Försvarets radioanstalt — Försvarets underrättelsenämnd — Försvarshistoriska museer, statens — Försvarshögskolan — Försvarsmakten — Försäkringskassan G — Gentekniknämnden — Geologiska undersökning — Geotekniska institut, statens — Giftinformationscentralen — Glesbygdsverket — Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning — Granskningsnämnden för radio och TV — Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar — Gymnastik- och Idrottshögskolan — Göteborgs universitet

85

H — Handelsflottans kultur- och fritidsråd — Handelsflottans pensionsanstalt — Handelssekreterare — Handelskamrar, auktoriserade — Handikappombudsmannen — Handikappråd, statens — Harpsundsnämnden — Haverikommission, statens — Historiska museer, statens — Hjälpmedelsinstitutet — Hovrätterna — Hyresnämnder — Häktena — Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd — Högskolan Dalarna — Högskolan i Borås — Högskolan i Gävle — Högskolan i Halmstad — Högskolan i Kalmar — Högskolan i Karlskrona/Ronneby — Högskolan i Kristianstad — Högskolan i Skövde — Högskolan i Trollhättan/Uddevalla — Högskolan på Gotland — Högskolans avskiljandenämnd — Högskoleverket

86

— Högsta domstolen I — ILO-kommittén — Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen — Inspektionen för strategiska produkter — Institut för kommunikationsanalys, statens — Institut för psykosocial medicin, statens — Institut för särskilt utbildningsstöd, statens — Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering — Institutet för rymdfysik — Institutet för tillväxtpolitiska studier — Institutionsstyrelse, statens — Insättningsgarantinämnden — Integrationsverket — Internationella programkontoret för utbildningsområdet J — Jordbruksverk, statens — Justitiekanslern — Jämställdhetsombudsmannen — Jämställdhetsnämnden — Järnvägar, statens — Järnvägsstyrelsen K — Kammarkollegiet — Kammarrätterna — Karlstads universitet — Karolinska Institutet

87

— Kemikalieinspektionen — Kommerskollegium — Konjunkturinstitutet — Konkurrensverket — Konstfack — Konsthögskolan — Konstnärsnämnden — Konstråd, statens — Konsulat — Konsumentverket — Krigsvetenskapsakademin — Krigsförsäkringsnämnden — Kriminaltekniska laboratorium, statens — Kriminalvården — Krisberedskapsmyndigheten — Kristinaskolan — Kronofogdemyndigheten — Kulturråd, statens — Kungl. Biblioteket — Kungl. Konsthögskolan — Kungl. Musikhögskolan i Stockholm — Kungl. Tekniska högskolan — Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien — Kungl. Vetenskapsakademien — Kustbevakningen — Kvalitets- och kompetensråd, statens — Kärnavfallsfondens styrelse

88

L — Lagrådet — Lantbruksuniversitet, Sveriges — Lantmäteriverket — Linköpings universitet — Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet — Livsmedelsverk, statens — Livsmedelsekonomiska institutet — Ljud- och bildarkiv, statens — Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk — Lotteriinspektionen — Luftfartsverket — Luftfartsstyrelsen — Luleå tekniska universitet — Lunds universitet — Läkemedelsverket — Läkemedelsförmånsnämnden — Länsrätterna — Länsstyrelserna — Lärarhögskolan i Stockholm M — Malmö högskola — Manillaskolan — Maritima muséer, statens — Marknadsdomstolen — Medlingsinstitutet — Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

89

— Migrationsverket — Militärhögskolor — Mittuniversitetet — Moderna museet — Museer för världskultur, statens — Musikaliska Akademien — Musiksamlingar, statens — Myndigheten för handikappolitisk samordning — Myndigheten för internationella adoptionsfrågor — Myndigheten för skolutveckling — Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning — Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning — Myndigheten för Sveriges nätuniversitet — Myndigheten för utländska investeringar i Sverige — Mälardalens högskola N — Nationalmuseum — Nationellt centrum för flexibelt lärande — Naturhistoriska riksmuseet — Naturvårdsverket — Nordiska Afrikainstitutet — Notarienämnden — Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens — Nämnden för statligt stöd till trossamfund — Nämnden för styrelserepresentationsfrågor — Nämnden mot diskriminering — Nämnden för elektronisk förvaltning

90

— Nämnden för Rh-anpassad utbildning — Nämnden för hemslöjdsfrågor O — Oljekrisnämnden — Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning — Ombudsmannen mot etnisk diskriminering — Operahögskolan i Stockholm P — Patent- och registreringsverket — Patentbesvärsrätten — Pensionsverk, statens — Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden — Pliktverk, Totalförsvarets — Polarforskningssekretariatet — Post- och telestyrelsen — Premiepensionsmyndigheten — Presstödsnämnden R — Radio- och TV-verket — Rederinämnden — Regeringskansliet — Regeringsrätten — Resegarantinämnden — Registernämnden — Re visorsnämnden — Riksantikvarieämbetet — Riksarkivet

91

— Riksbanken — Riksdagsförvaltningen — Riksdagens ombudsmän — Riksdagens revisorer — Riksgäldskontoret — Rikshemvärnsrådet — Rikspolisstyrelsen — Riksrevisionen — Rikstrafiken — Riksutställningar, Stiftelsen — Riksvärderingsnämnden — Rymdstyrelsen — Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige — Räddningsverk, statens — Rättshjälpsmyndigheten — Rättshjälpsnämnden — Rättsmedicinalverket S — Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund — Sameskolstyrelsen och sameskolor — Sametinget — SIS, Standardiseringen i Sverige — Sjöfartsverket — Skatterättsnämnden — Skatteverket — Skaderegleringsnämnd, statens — Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

92

— Skogsstyrelsen — Skogsvårdsstyrelserna — Skogs- och lantbruksakademien — Skolverk, statens — Skolväsendets överklagandenämnd — Smittskyddsinstitutet — Socialstyrelsen — Specialpedagogiska institutet — Specialskolemyndigheten — Språk- och folkminnesinstitutet — Sprängämnesinspektionen — Statistiska centralbyrån — Statskontoret — Stockholms universitet — Stockholms internationella miljöinstitut — Strålsäkerhetsmyndigheten — Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll — Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA — Styrelsen för Samefonden — Styrelsen för psykologiskt försvar — Stängselnämnden — Svenska institutet — Svenska institutet för europapolitiska studier — Svenska ESF-rådet — Svenska Unescorådet — Svenska FAO kommittén — Svenska Språknämnden

93

— Svenska Skeppshypotekskassan — Svenska institutet i Alexandria — Sveriges författarfond — Säkerhetspolisen — Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden — Södertörns högskola T — Taltidningsnämnden — Talboks- och punktskriftsbiblioteket — Teaterhögskolan i Stockholm — Tingsrätterna — Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens — Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet — Totalförsvarets forskningsinstitut — Totalförsvarets pliktverk — Tullverket — Turistdelegationen U — Umeå universitet — Ungdomsstyrelsen — Uppsala universitet — Utlandslönenämnd, statens — Utlänningsnämnden — Utrikesförvaltningens antagningsnämnd — Utrikesnämnden — Utsädeskontroll, statens V

94

— Valideringsdelegationen — Valmyndigheten — Vatten- och avloppsnämnd, statens — Vattenöverdomstolen — Verket för förvaltningsutveckling — Verket för högskoleservice — Verket för innovationssystem (VINNOVA) — Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) — Vetenskapsrådet — Veterinärmedicinska anstalt, statens — Veterinära ansvarsnämnden — Väg- och transportforskningsinstitut, statens — Vägverket — Vänerskolan — Växjö universitet — Växtsortnämnd, statens Å — Åklagarmyndigheten — Åsbackaskolan Ö — Örebro universitet — Örlogsmannasällskapet — Östervångsskolan — Överbefälhavaren — Överklagandenämnden för högskolan — Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag — Överklagandenämnden för studiestöd

95

— Överklagandenämnden för totalförsvaret Spojené království — Cabinet Office — Office of the Parliamentary Counsel — Central Office of Information — Charity Commission — Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) — Crown Prosecution Service — Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform — Competition Commission — Gas and Electricity Consumers’ Council — Office of Manpower Economics — Department for Children, Schools and Families — Department of Communities and Local Government — Rent Assessment Panels — Department for Culture, Media and Sport — British Library — British Museum — Commission for Architecture and the Built Environment — The Gambling Commission — Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) — Imperial War Museum — Museums, Libraries and Archives Council — National Gallery — National Maritime Museum — National Portrait Gallery — Natural History Museum

96

— Science Museum — Tate Gallery — Victoria and Albert Museum — Wallace Collection — Department for Environment, Food and Rural Affairs — Agricultural Dwelling House Advisory Committees — Agricultural Land Tribunals — Agricultural Wages Board and Committees — Cattle Breeding Centre — Countryside Agency — Plant Variety Rights Office — Royal Botanic Gardens, Kew — Royal Commission on Environmental Pollution — Department of Health — Dental Practice Board — National Health Service Strategic Health Authorities — NHS Trusts — Prescription Pricing Authority — Department for Innovation, Universities and Skills — Higher Education Funding Council for England — National Weights and Measures Laboratory — Patent Office — Department for International Development — Department of the Procurator General and Treasury Solicitor — Legal Secretariat to the Law Officers — Department for Transport — Maritime and Coastguard Agency

97

— Department for Work and Pensions — Disability Living Allowance Advisory Board — Independent Tribunal Service — Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) — Occupational Pensions Regulatory Authority — Regional Medical Service — Social Security Advisory Committee — Export Credits Guarantee Department — Foreign and Commonwealth Office — Wilton Park Conference Centre — Government Actuary’s Department — Government Communications Headquarters — Home Office — HM Inspectorate of Constabulary — House of Commons — House of Lords — Ministry of Defence — Defence Equipment & Support — Meteorological Office — Ministry of Justice — Boundary Commission for England — Combined Tax Tribunal — Council on Tribunals — Court of Appeal - Criminal — Employment Appeals Tribunal — Employment Tribunals — HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

98

— Immigration Appellate Authorities — Immigration Adjudicators — Immigration Appeals Tribunal — Lands Tribunal — Law Commission — Legal Aid Fund (England and Wales) — Office of the Social Security Commissioners — Parole Board and Local Review Committees — Pensions Appeal Tribunals — Public Trust Office — Supreme Court Group (England and Wales) — Transport Tribunal — The National Archives — National Audit Office — National Savings and Investments — National School of Government — Northern Ireland Assembly Commission — Northern Ireland Court Service — Coroners Courts — County Courts — Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland — Crown Court — Enforcement of Judgements Office — Legal Aid Fund — Magistrates’ Courts — Pensions Appeals Tribunals — Northern Ireland, Department for Employment and Learning

99

— Northern Ireland, Department for Regional Development — Northern Ireland, Department for Social Development — Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development — Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure — Northern Ireland, Department of Education — Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment — Northern Ireland, Department of the Environment — Northern Ireland, Department of Finance and Personnel — Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety — Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister — Northern Ireland Office — Crown Solicitor’s Office — Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland — Forensic Science Laboratory of Northern Ireland — Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland — Police Service of Northern Ireland — Probation Board for Northern Ireland — State Pathologist Service — Office of Fair Trading — Office for National Statistics — National Health Service Central Register — Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners — Paymaster General’s Office — Postal Business of the Post Office — Privy Council Office — Public Record Office

100

— HM Revenue and Customs — The Revenue and Customs Prosecutions Office — Royal Hospital, Chelsea — Royal Mint — Rural Payments Agency — Scotland, Auditor-General — Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service — Scotland, General Register Office — Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer — Scotland, Registers of Scotland — The Scotland Office — The Scottish Ministers — Architecture and Design Scotland — Crofters Commission — Deer Commission for Scotland — Lands Tribunal for Scotland — National Galleries of Scotland — National Library of Scotland — National Museums of Scotland — Royal Botanic Garden, Edinburgh — Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland — Scottish Further and Higher Education Funding Council — Scottish Law Commission — Community Health Partnerships — Special Health Boards — Health Boards — The Office of the Accountant of Court

101

— High Court of Justiciary — Court of Session — HM Inspectorate of Constabulary — Parole Board for Scotland — Pensions Appeal Tribunals — Scottish Land Court — Sheriff Courts — Scottish Police Services Authority — Office of the Social Security Commissioners — The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees — Keeper of the Records of Scotland — The Scottish Parliamentary Body Corporate — HM Treasury — Office of Government Commerce — United Kingdom Debt Management Office — The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) — The Welsh Ministers — Higher Education Funding Council for Wales — Local Government Boundary Commission for Wales — The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales — Valuation Tribunals (Wales) — Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards — Welsh Rent Assessment Panels 3. Soupis dodávek zboží a vybavení zakoupeného ministerstvy obrany a agenturami pro obranné a bezpečnostní činnosti v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Německu, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovensku, Finsku, Švédsku a ve Spojeném království, na které se vztahuje hlava II oddíl V kapitola II této dohody: 102

Kapitola 25: Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement Kapitola 26: Rudy kovů, strusky a popely Kapitola 27: Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky s výjimkou: ex 27.10: Speciální pohonné látky Kapitola 28: Anorganické chemikálie, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů s výjimkou: ex 28.09: Výbušniny ex 28.13: Výbušniny ex 28.14: Slzné plyny ex 28.28: Výbušniny ex 28.32: Výbušniny ex 28.39: Výbušniny ex 28.50: Toxické výrobky ex 28.51: Toxické výrobky ex 28.54: Výbušniny Kapitola 29: Organické chemikálie s výjimkou: ex 29.03: Výbušniny ex 29.04: Výbušniny ex 29.07: Výbušniny ex 29.08: Výbušniny ex 29.11: Výbušniny ex 29.12: Výbušniny ex 29.13: Toxické výrobky ex 29.14: Toxické výrobky 103

ex 29.15: Toxické výrobky ex 29.21: Toxické výrobky ex 29.22: Toxické výrobky ex 29.23: Toxické výrobky ex 29.26: Výbušniny ex 29.27: Toxické výrobky ex 29.29: Výbušniny Kapitola 30: Farmaceutické výrobky Kapitola 31: Hnojiva Kapitola 32: Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky, nátěrové barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty Kapitola 33: Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

Kapitola 34: Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky; umělé vosky; připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty a „dentální vosky“ Kapitola 35: Albuminoidní látky; klihy; enzymy Kapitola 37: Fotografické nebo kinematografické zboží Kapitola 38: Různé chemické výrobky s výjimkou: ex 38.19: Toxické výrobky Kapitola 39: Umělé pryskyřice a plasty, estery a ethery celulózy, výrobky z nich s výjimkou: ex 39.03: Výbušniny Kapitola 40: Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis (olejový kaučuk) a výrobky z nich s výjimkou: ex 40.11: Neprůstřelné pneumatiky

104

Kapitola 41: Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně Kapitola 42: Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového) Kapitola 43: Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich Kapitola 44: Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí Kapitola 45: Korek a korkové výrobky Kapitola 46: Výrobky ze slámy, esparta a jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky Kapitola 47: Materiály pro výrobu papíru Kapitola 48: Papír, karton a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu nebo lepenky Kapitola 49: Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány Kapitola 65: Pokrývky hlavy a jejich části a součásti Kapitola 66: Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti Kapitola 67: Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů Kapitola 68: Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů Kapitola 69: Keramické výrobky Kapitola 70: Sklo a skleněné výrobky Kapitola 71: Perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie Kapitola 73: Železo a ocel a výrobky ze železa a oceli Kapitola 74: Měď a výrobky z mědi Kapitola 75: Nikl a výrobky z niklu Kapitola 76: Hliník a výrobky z hliníku Kapitola 77: Magnezium a beryllium a výrobky z magnezia a beryllia Kapitola 78: Olovo a výrobky z něho Kapitola 79: Zinek a výrobky z něho Kapitola 80: Cín a výrobky z něho Kapitola 81: Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich 105

Kapitola 82: Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů, jejich části a součásti s výjimkou: ex 82.05: Nástroje ex 82.07: Části nástrojů Kapitola 83: Různé výrobky z obecných kovů Kapitola 84: Kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a součásti s výjimkou: ex 84.06: Motory ex 84.08: Jiné motory ex 84.45: Stroje ex 84.53: Stroje pro automatické zpracování dat ex 84.55: Části strojů uvedených pod číslem 84.53 ex 84.59: Jaderné reaktory Kapitola 85: Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti s výjimkou: ex 85.13: Telekomunikační zařízení ex 85.15: Zařízení pro vysílání Kapitola 86: Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; dopravní signalizační zařízení všeho druhu (s výjimkou elektromechanických) s výjimkou: ex 86.02: Elektrické obrněné lokomotivy ex 86.03: Jiné obrněné lokomotivy ex 86.05: Obrněné vagony ex 86.06: Opravářské vagony ex 86.07: Vagony Kapitola 87: Vozidla, jiná než kolejová, jejich části a součásti

106

s výjimkou: ex 87.08: Tanky a jiná obrněná vozidla ex 87.01: Traktory ex 87.02: Vojenská vozidla ex 87.03: Odtahová vozidla ex 87.09: Motocykly ex 87.14: Návěsy Kapitola 89: Lodě, čluny a plovoucí konstrukce s výjimkou: ex 89.01 A: Válečné lodě Kapitola 90: Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství s výjimkou: ex 90.05: Dalekohledy ex 90.13: Různé nástroje, lasery ex 90.14: Navigační nástroje a přístroje ex 90.28: Elektrické a elektronické měřící přístroje ex 90.11: Mikroskopy ex 90.17: Lékařské nástroje ex 90.18: Přístroje pro mechanoterapii ex 90.19: Ortopedické přístroje ex 90.20: Rentgenové přístroje Kapitola 91: Výroba hodinek a hodin Kapitola 92: Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení a reproduktory; televizní zvuková a audiovizuální zařízení a reproduktory; části, součásti a příslušenství těchto výrobků Kapitola 94: Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné čalouněné výrobky s výjimkou:

107

ex 94.01 A: Sedadla pro použití v letadlech Kapitola 95: Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich Kapitola 96: Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta Kapitola 98: Různé zpracovatelské výrobky

108

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.