Pokroky matematiky, fyziky a astronomie


1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Oldřich Kowalski Poznámky překladatele Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 42 (1997), No. 3...
Author:  Jiří Bezucha

0 downloads 1 Views 2MB Size

Recommend Documents


Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Petr Skála Malé závěrkové kolečko na bicím stroji pražského orloje...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Miroslav Lávička; Bohumír Bastl; František Ježek Geometrické modelován&ia...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie G. P. Smirnov; O. B. Bron Pole jako forma hmoty Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 1 (1956), No. ...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Paul R. Halmos Zpomalil se rozvoj matematiky? (2.část) Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. ...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Nové knihy Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 16 (1971), No. 5, 275--[280a] Persistent URL...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jubilea a zprávy Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 33 (1988), No. 1, Persistent URL: Te...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jan Vyšín Co nového přináší Nico? Pokroky matematiky, fyziky a ast...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jitka Zichová Thorvald Nicolai Thiele - dánský statistik a aktuár Pokroky matema...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Čeněk Strouhal Mosaika V Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 54 (2009), No. 1, Persistent URL: T...

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
1 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Karel Rektorys Metody aplikované matematiky v inženýrských problémech Pokroky ma...Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Oldřich Kowalski Poznámky překladatele Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 42 (1997), No. 3, 148--160

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/139770

Terms of use: © Jednota českých matematiků a fyziků, 1997 Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use. This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz

Literatura [1] MARGARET BLEDSOE and PAUL GARABEDIAN: On the weak solution of Burger's equati­ on (Spanish). Acta Cientifica Venezolana 44 (1993), 337-340. [2] JORGE IZE: Articulos de investigación en matemáticas y evaluación. Ciencia -/5 (1992), 157-173. [3] ALFREDO OCTAVIO: Dual algebras generated by commuting contractions PhD disser­ tation. The University of Michigan, 1991. [4] GARY TAUBES: Measure for measure in science. Science 260, May 1993, 884-886. [5] W. WAYT GlBBS: Lost science in the third world. Scientific American, August 1995, 92-96. Adresa autora: IVIC Caracas, Venezuela e-mail: aoctavioQivic. ivic. ve

Poznámky překladatele Oldřich Kowalski

Při překladu tohoto článku jsem došel k názoru, že ne vždy se zcela ztotožňuji se všemi autorovými závěry a zkušenostmi. Rozhodně si nemyslím, že by se počet publikací (a zejména citací, čímž myslím všechny dostupné citace) neměl brát v úvahu při hodnocení vědecké práce, ať už jde o získávání hodností a titulů nebo o grantové systémy. Jako první aproximace je to určitě rozumné. V našich podmínkách také (na rozdíl od Venezuely) rozhodně nepociťujeme nezájem o domácí vědecké časopisy ani o účast na konferencích, zvláště zahraničních. Mohu se shodnout s autorem v tom, že mezinárodní matematická obec nebere „Dlouhý seznam" zase tak příliš vážně. Co je skutečně hodno pozornosti již v sa­ motném úvodu článku, je jasnozřivé označení publikace „Science Citation Index" za komerční výrobek. Pro tento závěr je uveden celkem rozumný důkazní materiál. Poučení je nasnadě: využívat SCI, ale rozhodně nepřeceňovat. Být si vědomi toho, že komerce hraje v činnosti ISI (ale i dalších institucí) nezanedbatelnou roli. Jako určitou paralelu bych uvedl jinou instituci se ctihodným názvem „The Ame­ rican Biographical Institute", se kterou, jak předpokládám, má zkušenost řada mých českých kolegů (a nedávno o tom vyšla i noticka v Lidovkách, tuším z pera spisovatele Ludvíka Vaculíka). Za celkem dostupný poplatek v dolarech Vám tato instituce nabízí (po úvodní gratulaci) zveřejnění Vašeho stručného životopisu v publikaci „Internatio­ nal Directory of Distinguished Leadership", resp. „Five Hundred Leaders of Influence". Na prodej je rovněž členství v „Board of the Governors" této instituce. V každém 148

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 42 (1997), č. 3

z těchto případů si můžete vybrat méně ozdobný nebo naopak luxusnější diplom na stěnu, ve kterém bude tato historická událost zaznamenána. V případě „Zlaté desky" (Gold Record of Achievement) sáhnete poněkud hlouběji do kapsy, ale zato se můžete cítit jako Karel Gott. Další věc snadno k maní je členství v „New York Academy of Sciences". V tomto případě Vám předem pošlou faksimile Vašeho členského diplomu včetně již vyplněného jména. Kolegové, se kterými jsem mluvil, vesměs ukládají takové suvenýry tam, kam patří — do zásuvky na kuriozity nebo (při monotónním opakování téže nabídky) rovnou do koše na odpadky. Znám však jednoho zahraničního matematika, který má svou pra­ covnu doslova vytapetovánu diplomy podobného (nebo spíše horšího) druhu. Shodou okolností je sám vydavatelem jednoho z mála komerčních matematických časopisů. (Na druhé straně členství v takové A MS pokládám za docela užitečnou věc. Zvláátě od té doby, co nám byl přiznán statut rozvojové země a členství stojí pouhých 16 dolarů. Ale to zase není nic, čím by se měl člověk chlubit.) Ale zpět k tématu. Především bych se chtěl zmínit o praxi zavedené na Filozofickopřírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Tam se při habilitacích a jmeno­ vacích řízeních vyžaduje předložení určitého počtu tzv. kvalifikovaných citací. Pojem kvalifikované citace není taxativně vymezen a dá se celkem pružně interpretovat (nemá však vůbec nic společného se SCI). Uvedu čtyři příklady (z mého pohledu), co by se dalo pokládat za kvalifikovanou citaci: a) Citující autor použil výsledek (resp. metodu) citovaného autora k odvození nových vlastních výsledků. b) Výsledek autora je citován v monografii jiného autora v plném znění. c) Citující autor vyřešil problém položený autorem citovaným (nezáleží na tom, zdali byl problém publikován nebo jen sdělen ústně, například v rámci některé konference). d) Vyšla pochvalná recenze autorova díla ve významném časopise (sem se dá zahrnout i Mathematical Reviews). Myslím, že toto lze pokládat za malý příspěvek k otázkám, které si klade ve svém článku autor. Dále jsem si sám udělal menší průzkum kolem publikace SCI a prostudoval jsem nejnovější dostupné materiály. V Příloze 1 uvádím „matematický Dlouhý seznam" za rok 1995 a (kvůli srovnání) také za rok 1993. V Příloze 2 uvádím seznam Zdrojových časopisů souvisejících s matematikou, a to za rok 1995. Ještě předtím však následuje řada mých poznámek, vysvětlivek, pozorování a komentářů. 1) Pokud jde o Dlouhý seznam z roku 1995, vzal jsem v úvahu na rozdíl od auto­ ra článku také obor Statistics & Probability. Hvězdičkami jsem označil všechny časopisy z Dlouhého seznamu, které jsou současně Zdrojovými časopisy. Jinak je Dlouhý seznam vybrán a reprodukován podle originálu a za případné nedostatky je odpovědný pouze vydavatel. Dlouhý seznam z roku 1993 uvádím pro porovnání, k jak dramatickým změnám může dojít během dvou let. Tento seznam nemá vyznačeny zdrojové časopisy. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník _/2 (1997), č. 3

149

2) Je třeba upozornit na to, že seznamy oborových skupin „Matematika" a „Apliko­ vaná matematika" se v řadě položek překrývají. Do seznamu „Aplikovaná ma­ tematika" jsou zařazeny též některé časopisy, které by patřily spíše do oboru Computer Science (resp. do oboru „Matematika"). V Dlouhém seznamu jsem našel hned několik oborových skupin se společným záhlavím „Computer Science". Tyto informace jsem se rozhodl zde nepublikovat a přenechal bych takovou práci lidem povolanějším. 3) Pokud jde o vybraný seznam Zdrojových časopisů (Příloha 2), jde o mou vlastní práci. Bylo dost obtížné rozlišit hranice, za které by se již nemělo jít. V každém případě jsem do vybraného seznamu Zdrojových časopisů zařadil všechny, na které se odvolávají příslušné čtyři sekce Dlouhého seznamu. Dalším kritériem byla souvis­ lost s matematikou (ne již nutně s informatikou, viz bod 2) výše). Písmenem „N" jsem vyznačil ty z vybraných Zdrojových časopisů, které se z nějakého důvodu nedostaly do žádné ze čtyř sekcí Dlouhého seznamu, ačkoli by tam tematicky patřily. 4) Při pročítání velkého (úplného) seznamu Zdrojových časopisů jsem nabyl dojmu, že nejméně 50 % z nich tvoří časopisy lékařské. Ze by právě lékaři byli těmi zdaleka nejúspěšnějšími vědci (pokud jsou seznamy ISI skutečně objektivním měřítkem vědecké kvality)? 5) Jedna moje osobní zkušenost s citacemi: v roce 1993 jsem měl tyto citace v časo­ pisech z Dlouhého seznamu: dvě v Illinois J. Math. (č. 64) a jednu v Proč. Amer. Math. Soc. (č. 68). Žádný z obou časopisů nebyl v té době Zdrojovým časopisem, takže žádné citace se svým jménem jsem v SCI nenašel. V roce 1995 se Illinois J. Math. již stal Zdrojovým časopisem, zatímco Proč. Amer. Math. Soc. jím stále ještě není. (Je kuriózní, že naopak J. Amer. Math. Soc. je Zdrojový časopis s nu­ lovým impaktním faktorem, alespoň podle oficiálních tabulek.) Ještě kurióznější je situace s časopisem Journal of Differential Geometry. Tento časopis byl v roce 1993 druhý v pořadí v matematice s impozantním (na poměry v matematice) impaktním faktorem, Zdrojovým časopisem však nebyl. V roce 1995 se již stal Zdrojovým časopisem, ale zato zaznamenal výrazný propad (a jeho impaktní faktor se snížil téměř na polovinu). Toto uvádím jako malé varování pro ty, kteří se domnívají, že v SCI se najdou všechny „kvalitní citace" a ostatní není třeba vyhledávat. 6) V Dlouhém seznamu pro rok 1995 se najde jedna zajímavost. Je to zařazení hesla „DifFer Geom Appl" (poslední v sekci matematiky a předposlední v sekci aplikované matematiky, a to s nulovým impaktním faktorem). Jde zřejmě o mezinárodní časopis „Differential Geometry and its Applications", jehož redakce je na Slezské univerzitě v Opavě a vydavatelem je North Holland. Neinformovaný člověk by to mohl pokládat za debakl tohoto časopisu. Paradoxně však jde o úspěch — tento časopis byl v roce 1995 zařazen poprvé mezi časopisy sledované v SCI a patrně platí pravidlo, že začínat se má od nuly. Nechme se překvapit výsledky v dalších letech. 150

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník J^2 (1997), č. 3

7) V Dlouhém seznamu v oboru matematika (1995) je zařazen jako č. 10 „Journal of Classification", jehož vydavatelem je The Classification Society of North America. Tento časopis je patrně veden v matematické sekci omylem. Mohl by být spíše veden v sekci aplikované matematiky. 8) Konečně dvě informace pro nezasvěcené: SCI je k dispozici v ústřední knihovně AV ČR a „Dlouhé seznamy" jsou zde (v poněkud nekvalitních xerokopiích) na prodej. Seznamy zdrojových časopisů jsou obsaženy v bílých brožurách formátu A4. Mohu také uvést adresu vydavatele: Institute for Scientific Information, Inc., European Office, Brunel Science Park, Brunel University Uxbridge, UB8 3PQ United Kingdom.

PŘÍLOHA 1 Science Citation Index (čistá a aplikovaná matematika) A.

D L O U H Ý SEZNAM ( S C I JOURNAL CITATION R E P O R T S )

RANK TITLE

IMPACT FACTOR

CITED HALFLIFE

1.969 1.794 1.583 1.545 1.257 1.117 1.059 0.897 0.838 0.810 0.794 0.780 0.778 0.754 0.749 0.745 0.733 0.681 0.668 0.625 0.623 0.619 0.605 0.589

>10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 7Л 8.9 >10.0 8.1 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0

Mathematics • 1 Acta Math-Djursholm 2 Math USSR Sb + 3 Ann Math Stud • 4 B Am Math Soc • 5 Ann Math • 6 Invent Math • 7 Commun Pur Appl Math • 8 Mem Am Math Soc • 9 P Lond Math Soc 10 J Classif • 11 J Differ Geom • 12 Ann Sci Ecole Norm S • 13 J Funct Anal • 14 Adv Math • 15 Math Ann • 16 Topology • 17 J Math Pure Appl • 18 Am J Math • 19 J reine angew Math 20 Comp Geom-Theor Appl • 21 Duke Math J 22 Calc Var Partial Dif • 23 Commun Part Diff Eq • 24 Constr Approx

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

Mathematics

6.6 5.3

1995

(Continued)

• 25 J Differ Equations 26 J Global Optim • 27 Israel J Math • 28 T Am Math Soc • 29 Pac J Math 30 Random Struct Algor 31 J Anal Math • 32 Can J Math • 33 Compos Math • 34 J Algebra • 35 J Approx Theory • 36 M a t h l n t e l l • 37 J Comb Theory B • 38 Forum Math • 39 Combinatorica • 40 J Pure Appl Algebra • 41 J Lond Math Soc • 42ActaArith • 43 Comment Math Helv • 44 Math Proc Cambridge • 45 P Roy Soc Edinb A • 46 Math Z 47 Eur J Combin • 48 Mich Math J

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník \2 (1997), č. 3

CITED HALFLIFE

0.555 0.549 0.545 0.521 0.500 0.492 0.489 0.486 0.470 0.469 0.465 0.452 0.451 0.435 0.431 0.424 0.419 0.415 0.412 0.409 0.405 0.403 0.398 0.391

9.2 >10.0 >10.0 >10.0 3.6 >10.0 >10.0 9.3 8.9 8.6 7.4 >10.0 3.9 9.2 6.9 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 7.7 >10.0 7.4 >10.0

151

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

Mathematics

(Continued)

• 49 Mathematika • 50 Discrete Comput Geom 51 Order 52 B Soc Math Fr • 53 Indiana U Math J 54 J Algebr Comb 55 Stud Math 56 J Geom Anal • 57 Q J Math 58 Asterisque 59 Integr Equat Oper Th 60 Ann Acad Sci Fenn A l • 61 J Comb Theory A • 62 C R Acad Sci I-Math 63 Fund Math • 63 B Lond Math Soc • 65 Nagoya Math J • 65 Tohoku Math J • 67 Commun Algebra 68 P Edinburgh Math Soc • 69 J Symbolic Logic • 70 Ann I Fourier • 71 Ark Mat • 72 Nonlinear Anal-Theor • 73 Manuscripta Math 74 Ann I Stat Math 75 P Am Math Soc • 76 Math Syst Theory 77 Gemetriae Dedicata 78 J Math Soc J p n 79 J Number Theory • 80 Ann Pure Appl Logic • 81 J Math Anal Appl 82 Math Nachr 83 Publ Res I Math Sci • 84 Am Math Mon • 85 Illinois J Math 85 Glasgow Math J 87 Semigroup Forum 88 Algebra Univ 89 Funct Anal Appl + 89 Monatsh Math 91 Arch Math Logic 92 Arch Math 93 B Aust Math Soc 94 Can Math Bull 95 J Graph Theor 96 Fibonnaci Quart 97 P J p n Acad A - M a t h 98 Discrete Math 99 Graph Combinator 100 Math Scand

152

CITED HALFLIFE

RANK TITLE

Mathematics 0.386 0.382 0.381 0.379 0.377 0.375 0.364 0.354 0.348 0.347 0.344 0.340 0.339 0.332 0.329 0.329 0.324 0.324 0.323 0.318 0.311 0.309 0.304 0.303 0.298 0.297 0.296 0.295 0.294 0.289 0.282 0.279 0.271 0.259 0.253 0.249 0.247 0.247 0.245 0.239 0.237 0.237 0.233 0.232 0.221 0.216 0.213 0.212 0.199 0.198 0.198 0.189

9.1 5.6 6.0 >10.0 >10.0

>ю.o >10.0 >10.0 6.4 >10.0 9.6 5.7 >10.0 9.8 >10.0 >10.0 5.2 9.5 >10.0 >10.0 >10.0 7.3 9.2 >10.0 >10.0 >Ю.O 6.2 >10.0 8.3 5.7 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 6.2 8.5 >10.0 >10.0 >10.0 9.7 7.8 >10.0 8.1 >10.0 7.1 8.7 6.1 >10.0

CITED HALFLIFE

0.189 0.187 0.185 0.182 0.182 0.173 0.169 0.167 0.165 0T56 0.154 0.145 0.138 0.134 0.118 0.115 0.107 0.105 0.101 0.099 0.095 0.079 0.077 0.064 0.056 0.029 0.012 0.000

>10.0

(Continued)

• 101 Russ Math Surv + 102 Math Logic Quart 103 Indagat Math New Ser 104 Abh Math Sem Hamburg 105 Ann Math Pur Appl • 106 J Aust Math Soc A 107 Czech Math J 108 Houston J Math 109 J Math Kyoto U 110 Hist Math 111 P Indian A S - M a t h Sci 112 Acta Math Hung 113 Rocky Mt J Math 114 Ars Combinatoria 115 Osaka J Math 116 Diff Equat + 117 Math Notes + 118 J Comput Math 119 Publ Math-Debrecen 120 Siberian Math J + 121 Indian J Pure Ap Mat 122 B Unione Mat Ital 123 Chinese Ann Math B 124 Russ Ac Sc Izv Math + • 125 Russ Ac Sc Sb Math + 126 Acta Math Sci 127 Vestn Mosk U Mat M + 128 Differ Geom Appl Mathematics,

IMPACT FACTOR

>10.0 >10.0 8.5 >10.0 8.7 >10.0

>10.0 >10.0 7.9 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 8.6 >10.0

Applied

• 1 J Nonlinear Sci • 2 Nonlinearity • 3 SIAM J Sci Comput • 4 Commun Pur Appl Math • 5SIAMRew • 6 Int J Numer Meth Eng • 7 Math Oper Res • 8 Comput Aided Geom D • 9 SIAM J Numer Anal • 10 J Math Chem • 11 Math Program • 12 Inverse Probl • 13 SIAM J Control Optim • 14 SIAM J Appl Math • 15 Ann I H Poincare-An • 16 Numer Math • 17 Nonlinear Sci Today • 18 J Math Pure Appl • 19 Stud Appl Math • 20 SIAM J Math Anal • 21 SIAM J Matrix Anal A • 22 J Algorithm

1.615 1.384 1.276 1.059 1.055 1.012 0.983 0.973 0.945 0.908 0.840 0.838 0.813 0.799 0,774 0.766 0.750 0.733 0.705 0.674 0.653 0.644

3.0 4.0 7.4 >100 >10.0 8.6 9T 7.3 >10.0 3.7 8.7 5.0 9.0 >10.0 7.8 >10.0 >10.0 >10.0 7.2 3.7 8.2

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník ^2 (1997), č. 3

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

Mathematics, 23 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 32 • 33 • 34 • 35 36 • 37 • 38 • 39 39 • 41 • 42 • 43 • 44 45 46 • 47 • 48 • 49 • 49 51 • 52 52 54 • 55 56 57 • 58 59 • 60 61 62 63 • 64 • 65 66 67 • 68 • 69 • 70 71 72 73

Applied

CITED HALFLIFE

Mathematics,

(Continued)

Comp Geom-Theor Appl Int J Robust Nonlin SIAM J Comput Math Comput Commun Part Diff Eq Q J Mech Appl Math Algorithmica Chaos Soliton Fract IMA J Numer Anal J Global Optim IMA J Appl Math Appl Numer Math Inform Comput Random Struct Algor Q Appl Math Fuzzy Set Syst Z angew Math Phys Numer Funct Anal Opt RAIRO-Math Model Num Forum Math J Pure Appl Algebra SIAM J Discrete Math Ergod Theor Dyn Syst Math Control Signal J EngMath B Sci Math Linear Algebra Appl P Roy Soc Edinb A Appl Algebr Eng Comm J Optimiz Theory App J Comput Appl Math Commun Numer Meth En Adv Appl Math Acta Appl Math Eng Anal Bound Elem ACM T Math Software Optim Contr Appl Met Appl Math Opt Appl Math Model Math Mod Meth Appl S Math Comput Model Comput Math Appl Nonlinear Anal-Theor P Am Math Soc Topol Appl Ann Pure Appl Logic Discrete Appl Math J Math Anal Appl Math Method Appl Sci J Math Econ Appl Math Lett

0.625 0.623 0.620 0.610 0.605 0.603 0.563 0.562 0.561 0.549 0.544 0.518 0.516 0.492 0.485 0.445 0.441 0.441 0.438 0.435 0.424 0.421 0.420 0.410 0.408 0.407 0.405 0.405 0.375 0.373 0.373 0.367 0.364 0.361 0.358 0.354 0.341 0.339 0.331 0.326 0.325 0.309 0.303 0.296 0.286 0.279 0.278 0.271 0.265 0.263 0.261

>10.0 >10.0 >10.0 6.6 >10.0 6.3 2.1 6.3 8.2 4.2 >10.0 3.6 >10.0 6.9 >10.0 5.8 5.5 3.9 6.9 4.9 5.1 6.3 8.3 >10.0 7.7 7.7 9.4 5.5

9.4 5.9 3.9 >10.0 7.3 7.5 7.3 3.4 4.7 7.3 >10.0 5.2 5.7 7.0 >10.0 4.5 9.6 3.5

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

74 75 76 77 78 79 80 81 • 82 83 84 • 84 • 86 87 88 89 90 91 92 93

Applied

CITED HALFLIFE

(Continued)

Mat Apl Comput Appl Math Comput Biometгical J Funct Anal Appl Stoch Anal Appl J FVanklin I J Symb Comput Ann Mat Puг Appl J Aust Math Soc B Math Comput Simulat J Comput Math Z angew Math Mech P M M - J Appl Math Mech Int J Comput Math Utilitas Mathematica Compel Comp Math Math Phys Comput Appl Math Differ Geom Appl Matekon

0.250 0.249 0.244 0.237 0.236 0.198 0.191 0.182 0.172 0.162 0.105 0.105 0.099

6.2 7.0 >10.0 >10.0 5.3 >10.0 9.4 5.5 >10.0 >10.0

0.092 0.083 0.039 0.015 0.000 0.000 0.000

6.5 >10.0

1.300 0.733 0.727 0.677 0.530 0.255

6.7 8.9 5.1 >10.0 7.2

3.226 1.927 1.864 1.823 1.227 1.135 1.084 1.060 1.054 1.041 1.024 0.976 0.836 0.832 0.729 0.706 0.648 0.610 0.569 0.568

>10.0 >10.0 >10.0 4.5 >10.0 >10.0 5.5 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 6.1 >10.0 >10.0 5.6 >10.0 >10.0 5.7 5.4 >10.0

Mathematics Miscellaneous • • • • •

I 2 3 4 5 6

B Math Biol J Math Biol IMA J Math Appl Med Math Biosci Math Geol Arch Hist Exact Sci

Statistics & Probability 1 2 3 4 5 6 7 •8 9 • 10 • 11 12 • 13 • 14 • 15 • 16 17 18 19 20 • • • • •

Econometrica J Roy Stat Soc A Sta J Roy Stat Soc B Met J Chemometr Technometrics J Am Stat Assoc Stat Med Appl S t a t - J Roy St C Multivar Behav Res Biometrics Biometrika Stat Sci Ann Stat Am Stat Probab Theory Rel Ann Probab Theor Probab Appl Oxford B Econ Stat Ann I H Poincare-Pr Brit J Math Stat Psy

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník \2 (1997), č. 3

153

IMPACT FACTOR

RANK TITLE Statistics

& Probability

CITED HALFLIFE

(Continued)

21 Stoch Hydrol Hydraul • 22 Adv Appl Pгobab • 23 Scand J Stat • 24 Stoch Pгoc Appl 25 Int Stat Rev • 26 Fuzzy Set Syst 27 Statistician 28 Stat Sinica 29 Stat Comput • 30 J Appl Probab 31 Ann I Stat Math • 32 J Multivariate Anal 33 Comput Stat Data An

0.541 0.541 0.476 0.465 0.463 0.445 0.435 0.391 0.387 0.377 0.297 0.291 0.285

Statistics 9.3 >10.0 >10.0 9.2 6.9 >10.0

>10.0 >10.0 3.1 3.8

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

34 35 36 37 38 39 40 • 41 42 43 44 45 46

& Probability

RANK TITLE

IMPACT FACTOR

CITED HALFLIFE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

154

Ann Math J Differ Geom Commun Pur Appl Math Mathematika B Am Math Soc J Classif Acta Math-Djursholm Invent Math J Funct Anal Mem Am Math Soc P Lond Math Soc Topology Discrete Comout Geom Adv Math J reine angew Math Constr Approx J Differ Equations J Math Pure Appl Duke Math J Math Ann Ann Sci Ecole Norm S Commun Part Diff Eq Forum Math Indiana U Math J Am J Math T Am Math Soc Math Syst Theory Math Intell Compos Math B Soc Math Fr

1.768 1.304 1.209 1.159 1.115 1.042 1.038 0.973 0.926 0.912 0.876 0.772 0.742 0.699 0.663 0.610 0.594 0.568 0.550 0.543 0.533 0.510 0.500 0.484 0.478 0.474 0.471 0.464 0.463 0.452

>10.0 7.6 >10.0 6.8 >10.0 5.5 >10.0 >10.0 8.5 >10.0 >10.0 >10.0 4.1 >10.0 >10.0 4.9 8.6 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 7.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 5.4 9.3 >10.0

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 50 51 51 53 54 55 56 57 57 59 59

0.280 0.271 0.266 0.241 0.236 0.200 0.182 0.173 0.167 0.166 0.140 0.088 0.000

3.3 6.1 5.0 8.2 >10.0 8.5 8.2 7.0 >10.0

1993

RANK TITLE

Mathematics

Mathematics

(Continued)

Qual Quant J Stat Plan Infer Stat Probabil Lett Can J Stat Stoch Anal Appl Int J Game Theory Insur Math Econ J Aust Math Soc A Commun Stat Simulat Commun Stat Theory Stat Pap Utilitas Mathematica S Afr Stat J

B . DLOUHÝ SEZNAM ( S C I JOURNAL ClTATION REPORTS)

CITED HALFLIFE

IMPACT FACTOR

CITED HALFLIFE

0.439 0.432 0.430 0.427 0.422 0.417 0.403 0.400 0.388 0.381 0.380 0.378 0.375 0.374 0.359 0.356 0.356 0.355 0.340 0.347 0.346 0.346 0.343 0.337 0.327 0.315 0.311 0.311 0.306 0.306

>10.0 >10.0 8.3 8.9 >10.0 >10.0 >10.0 7.5 >10.0 7.7 5.6 >10.0 >10.0 >10.0 9.5 5.7 >10.0 >10.0 6.0 >10.0 7.3 8.7 6.4 9.8 6.1 >10.0 5.4 >10.0 5.9

(Continued)

Random Struct Algor Math Z Tohoku Math J J Approx Theory J Comb Theory A J Lond Math Soc Comment Math Helv J Symbolic Logic J Graph Theor Fund Math P Roy Soc Edinb A Ann Pure Appl Logic Ann I Fouгieг Can J Math Q J Math Monats Math Integr Equat Oper T h Nagoya Math J Pac J Math Nonlinear Anal-Theoг J Comb Theory B Manuscripta Math Math Proc Cambгidge J Pure Appl Algebra J Algebra Eur J Combin J Math Anal Appl CR Acad Sci I-Math Math USSR Izv + Commun Algebra

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 4% (1997), č. 3

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

Mathematics 61 62 63 64 65 66 66 68 69 70 71 72 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88 92 93 94 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

CITED HALFLIFE

Mathematics

(Continued)

Lect Notes Math Stud Math Ann Math Stud Illinois J Math Ark Mat Ann I Stat Math Mich Math J P Am Math Soc Publ Res I Math Sci J Number Theory J Math Soc Jpn J Anal Math Russ Math Surv + P Edinburgh Math Soc Math USSR Sb Arch Math Houston J Math Algebra Univ Math Nachr Idagad Math New Ser Graph Combinator J Comput Math Combinatorica Ann Acad Sci Fenn Al Osaka J Math P J p n Acad A - M a t h B Lond Math Soc Glasgow Math J Am Math Mon Fibonacci Quart J Aust Math Soc A Semigroup Forum Can Math Bull Israel J Math Discrete Math Ann Mat Pur Appl Abh Math Sem Hamburg Geometriae Dedicata Order J Math Kyoto U B Aust Math Soc Funct Anal Appl + Z Math Logik Acta Arith Math Scand Czech Math J Rocky Mt J Math B Unione Mat Ital Hist Math Diff Equat + Publ Math-Debrecen Siberian Math J +

0.304 0.300 0.294 0.287 0.268 0.266 0.266 0.263 0.262 0.261 0.256 0.250 0.250 0.244 0.241 0.225 0.223 0.222 0.217 0.212 0.211 0.208 0.207 0.203 0.202 0.199 0.196 0.194 0.194 0.194 o.l94 0.191 0.181 0.171 0.171 0.168 0.167 0.166 0.158 0.156 0.155 0.153 0.149 0.148 0.143 0.142 0.141 0.136 0.132 0.126 0.109 0.097

>10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 9.6 6.6 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 8.9 8.5 >10.0 8.2 4.8 8.1 >10.0 >10.0 6.7 9.3 >10.0 >10.0 7.0 7.9 >10.0 >10.0 9.5 >10.0 >10.0 6.3 >10.0 7.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 9.4 >10.0 >10.0 >10.0

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

113 114 115 116 117 117 119 120 121 121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Continued)

Asterisque Ars Combinatoria Acta Math Hung Chinese Ann Math B P Indian As-Math Sci Math Notes + Indian J Pure Ap Mat Acta Math Sci Izv VUZ Mat + Vest Mosk U Mat +

Mathematics,

0.096 0.086 0.078 0.075 0.067 0.067 0.057 0.040 0.000 0.000

>10.0 8.1 >10.0

1.664 1.295 1.229 1.209 1.013 0.888 0.880 0.873 0.871 0.862 0.845 0.800 0.783 0.760 0.680 0.655 0.626 0.619 0.597 0.595 0.568 0.537 0.531 0.519 0.510 0.500 0.495 0.493 0.493 0.473 0.466 0.463 0.459 0.453 0.430 0.432 0.407 0.396 0.388 0.380

3.0 3.0 >10.0 >10.0 7.5 7.8 6.6 4.2 8.4 3.3 >10.0 >10.0 4.2 >10.0 7.1 6.5 >10.0 8.7 6.1 7.6 >10.0 5.5 >10.0 8.5 7.0

>10.0

Applied

Nonlinearity J Math Chem SIAM Rev Commun Pur Appl Math SIAM J Control Optim Math progгam SIAM J Sci Comput Inverse Probl Int J Numer Meth Eng SIAM J Matrix Anal A Stud Appl Math SIAM J Numer Anal Math Control Signal Math Comput SIAM J Math Anal Fuzzy Set Syst Numer Math Math Oper Res IMA J Numer Anal J Algorithm J Math Pure Appl Algorithmica SIAM J Appl Math Ann I H Poincaгe-An Commun Part Diff Eq Forum Math SIAM J Discrete Math ACM T Math Softwaгe SIAM J Comput J Symb Comput Q Appl Math Infoгm Comput IMA J Appl Math J Aust Math Soc B Random Struct Algor Adv Appl Math Appl Math Opt Ergod Theor Dyn Syst Math Comput Model P Roy Soc Edinb A

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 42 (1997), č. 3

CITED HALFLIFE

3.5 >10.0 9.4 4.5 >10.0 >10.0 6.6 7.4 >10.0 8.2 4.5 3.0 7.7

155

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

Mathematics, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 51 51 53 54 54 56 57 58 59 60 61 62 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 76 77 78 79 80 81 82

Applied

CITED HALFLIFE

(Continued)

J Eng Math Ann Pure Appl Logic Linear Algebra Appl RAIRO-Math Model Num Nonlinear Anal-Theor J Math Econ B Sci Math QJ Mech Appl Math J Pure Appl Algebra Acta Appl Math Math Method Appl Sci J Optimiz Theory App Z angew Math Phys IMA J Math Control Stoch Anal Appl Appl Numer Math J Math Anal Appl Appl Math Lett Commun Appl Numer M J Comput Appl Math Discrete Appl Math Appl Math Comput Comput Math Appl Topol Appl Appl Math Model Eng Anal Bound Elem J Franklin I J Comput Math Int J Comput Math Numer Func Anal Opt Ann Mat Pur Appl Funct Anal Appl + Z angew Math Mech Biometrical J Math Comput Simulat Compel PMM-J Appl Math Mec + Utilitas Mathematica Optim Contr Appl Met Mat Apl Comput Matekon Comp Math Math Phys +

Miscellaneous

0.379 0.378 0.357 0.351 0.347 0.344 0.340 0.338 0.337 0.337 0.333 0.333 0.323 0.318 0.318 0.313 0.311 0.304 0.295 0.290 0.267 0.255 0.255 0.247 0.231 0.222 0.215 0.208 0.192 0.175 0.168 0.153 0.133 0.124 0.124 0.113 0.092 0.082 0.071 0.038 0.029 0.005

9.0 5.6 7.0 4.7 6.0 >10.0 8.4 >10.0 6.4 4.9

>10.0

4.3 >10.0 2.7 4.9 4.9 6.2 5.2 4.2 5.6 6.7 >10.0 5.8 4.7 >10.0 >10.0 >10.0 6.6 4.3 >10.0 9.7

Mathematics Miscellaneous 1 2 3 4

156

B Math Biol J Math Biol Math Biosci IMA J Math Appl Med

1.176 0.868 0.821 0.742

7.9 8.8 >10.0 5.5

IMPACT FACTOR

RANK TITLE

CITED HALFLIFE

(Continued)

5 Math Geol 6 Arch Hist Exact Sci

0.505 0.114

5.8

2.362 1.867 1.531 1.452 1.286 1.250 1.235 1.007 0.988 0.970 0.900 0.759 0.730 0.682 0.655 0.617 0.604 0.562 0.433 0.419 0.412 0.406 0.392 0.387 0.318 0.266 0.260 0.256 0.255 0.242 0.230 0.217 0.201 0.194 0.177 0.163 0.152 0.150 0.119 0.087 0.082 0.082 0.041 0.029 0.024

>10.0 >10.0 >10.0 >10.0 4.5 >10.0 8.6 4.6 >10.0 >10.0 >10.0 >10.0 7.0 8.5 6.5 8.3 9.3 4.8

Statistic & ProЬaЫlity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 43 44 45

Econometrica J Roy Stat Soc B Met Technometrics J Am Stat Assoc J Chemometr J Roy Stat Soc A Sta— Am Stat Stat Med Ann Stat Biometгics Appl S t a t - J Roy St C Biometгika Oxford B Econ Stat Int Stat Rev Fuzzy Set Syst Adv Appl Pгobab Ann Probab Probab Theory Rel Stat Sinica Stoch Proc Appl Comput Stat Data An J Appl Probab Scand J Stat J Multivariate Anal Stoch Anal Appl Ann I Stat Math Ann I H Poincaré -Pr J Stat Plan Infer Bгit J Math Stat Psy Qual Quant Commun Stat Simulat Can J Stat Stat Probabil Lett J Aust Math Soc A Commun Stat Theory Statistician Stoch Hydrol Hydraul Insur Math Econ SANKHYA Ser A S Afr Stat J Int J Game Theory Utilitas Mathematica Lect Notes Econ Math SANKHYA Ser B Theoг Probab Appl +

>10.0 3.3 >10.0 >10.0 7.5 >10.0 6.2 >10.0 >10.0 6.7 7.1 4.2 7.0 7.1 >10.0

>10.0 >10.0 9.7 >10.0 >10.0 >10.0

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník \2 (1997), č. 3

PŘÍLOHA 2 Science Citation Index (čistá a aplikovaná matematika) ZDROJOVÉ ČASOPISY (SOURCE PUBLICATIONS) 1 9 9 5 ACM Transactions on Mathematical Software Assoc Computing Machinery

Biometrika Biometrika

Acta Arithmetica Polish Acad Sciences

Bulletin des Sciences Math£matiques Gauthier- Villars

Inst

Mathematics

Trust

Acta Mathematica Inst Mittag-Leffler

Bulletin of Mathematical Biology Pergamon - Elsevier Science Ltd

Advances in Applied Mathematics Academic Press Inc Jnl - Comp Subsriptions

Bulletin of the American Mathematical Society Amer Mathematical Soc

Advances in Applied Probability Applied Probability Trust Advances in Mathematics Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions

American Journal of Mathematics Johns Hopkins Univ Press American Mathematical Monthly Mathematical Assoc Amer American Statistician Amer Statist Assn Annales de lTnstitut Fourier Annales de I'Institut Fourier Annales de lTnstitut Henri Poincare — Analyse Nonlineaire Gauthier - Villars Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Superieure Gauthier- Villars Annals of Mathematics Ann Mathematics Statistics

Annals of Pure and Applied Logic Elsevier Science Publishers B V Annals of Statistics Inst Mathematical

Statistics

Applied Mathematics and Optimization Springer Verlag Applied Numerical Mathematics Elsevier Science Publishers BV Applied Statistics — Journal of the Royal Statistical Society Series C Blackwell Publ Ltd

Biometric

Ltd

Combinatorica Akademiai Kiado Comentarii Mathematici Helvetici Birkhauser Verlag AG Communications in Algebra Marcel Dekker Inc N Communications in Mathematical Physics Springer Verlag Communications in Partial Differential Equations Marcel Dekker Inc Communications on Pure and Applied Mathematics John Wiley & Sons Inc Compositio Mathematica Kluwer Academic Publ Comptes Rendus de l'Acad&nie des Sciences Serie I - Math&natique Gauthier- Villars Computer Aided Geometric Design Elsevier Science Publishers BV Computers & Mathematics with Applications Pergamon - Elsevier Science Ltd Constructive Approximation Springer Verlag Discrete & Computational Geometry Springer Verlag Discrete Applied Mathematics Elsevier Science Publishers

BV

N Doklady Akademii Nauk Mezhdunarodnaya Kniga

Arkiv for Matematik Inst Mittag Leffler Biometrics International

Canadian. Journal of Mathematics — Journal Canadien de Mathematiques Canadian Mathematical Soc Chaos Solitons & Fractals Pergamon - Elsevier Science

Algorithmica Springer Verlag

Annals of Probability Inst Mathematical

Bulletin of the London Mathematical Society London Math Soc

Soc

N Doklady Akademii Nauk Belarusi Academii Nauk Belarusi

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník ±2 (1997), č. 3

157

Duke Mathematical Journal Dtifce Univ Press

Journal of Approximation Theory Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions

Forum Mathematicum Walter de Gruyter & Co Fuzzy Sets and Systems Elsevier Science Publishers BV Illinois Journal of Mathematics Univ Illinois Press N IMA Journal of Mathematics Oxford Univ Press United Kingdom IMA Journal of Applied Mathematics Oxford Univ Press United Kingdom IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology Oxford Univ Press United Kingdom IMA Journal of Numerical Analysis Oxford Univ Press United Kingdom Indiana University Mathematics Journal Indiana Univ Math Journal Information and Computation Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions N International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics John Wiley & Sons Ltd International Journal for Numerical Methods in Engineering John Wiley & Sons Ltd N International Journal of Bio-Medical Computing Elsevier Sci Publ Ireland Ltd N International Journal of Non-Linear Mechanics Pergamon - Elsevier Science Ltd N International Journal of Numerical Modelling — Electronic Networks Devices and Fields John Wiley & Sons Ltd N International Journal of Robotics Research MIT Press

Journal of Chemometrics John Wiley & Sons Ltd Journal of Combinatorial Theory Series A Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions Journal of Combinatorial Theory Series B Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions Journal of Differential Equations Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions Journal of Differential Geometry Lehigh Univ Journal of Engineering Mathematics Kluwer Academic Publ Journal of Functional Analysis Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions Journal of Mathematical Analysis and Applications Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions Journal of Mathematical Biology Springer Verlag Journal of Mathematical Chemistry Baltzer Sci Publ BV N Journal of Mathematical Physics Amer Inst Physics Journal of Multivariate Analysis Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions Journal of Nonlinear Science Springer Verlag

Inventiones Mathematicae Springer Verlag

Journal of Optimization Theory and Applications Plenum Publ Corp

Inverse Problems IOP Publishing Ltd

Journal of Pure and Applied Algebra Elsevier Science Publishers BV

Israel Journal of Mathematics Magnes Press

Journal of Symbolic Logic ASSN Symbolic Logic Inc

Journal de Mathematiques Pures et Appliquees Gauthier- Villars Journal fttr die reine und angewandte Mathematik Walter de Gruyter & Co Journal of Algebra Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions Journal of Algorithms Academic Press Inc Jnl - Comp Subscriptions Journal of Applied Probability Applied Probability Trust

158

N Journal of the American Mathematical Society Amer Mathematical Soc Journal of the American Statistical Association Amer Statist Assn Journal of the Australian Mathematical Society Series A — Pure Mathematics and Statistics Australian Mathematics Publ Assoc Inc Journal of the Australian Mathematical Society Series B — Applied Mathematics Australian Mathematics Publ Assoc Inc Journal of the London Mathematical Society — Second Series London Math Soc

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník _/2 (1997), č. 3

N Journal of the Operational Research Society Stockton Press Journal of the Royal Statistical Society Series A — Statistics in Society Blackwell Publ Ltd Journal of the Royal Statistical Society Series B — Methodological Blackwell Publ Ltd N Letters in Mathematical Physics Kluwer Academic Publ Linear Algebra and its Applications Elsevier Science Publ Co Inc Manuscripta Mathematica Springer Verlag Mathematical Biosciences Elsevier Science Publ Co Inc Mathematical Geology Plenum Publ Corp Mathematical Intelligencer Springer Verlag

Probability Theory and Related Fields Springer Verlag Proceedings of the London Mathematical Society London Math Soc Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A — Mathematics Royal Soc Edinburgh N Proceedings of the Royal Society of London Series A — Mathematical and Physical Sciences Royal Soc London Quarterly Journal of Mathematics Oxford Univ Press United Kingdom Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics Oxford Univ Press United Kingdom Quarterly of Applied Mathematics Amer Mathematical Soc

Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society Cambridge Univ Press Mathematical Programming Elsevier Science Publishers

PMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics Pergamon - Elsevier Science Ltd

BV

Mathematical Systems Theory Springer Verlag Mathematics of Computation Amer Mathematical Soc Mathematics of Operations Research Inst Management Sci Mathematika Univ College Mathematische Annalen Springer Verlag Mathematische Zeitschrift Springer Verlag Memoirs of the American Mathematical Society Amer Mathematical Soc Michigan Mathematical Journal Michigan Mathematical Journal

RAIRO — Mathematical Modelling and Numerical Analysis — Modelisation Math&natique et Analyse Numerique Dunod N Reviews in Mathematical Physics World Scientific Publ Co Pte Ltd Russian Academy of Sciences Sbornik Mathematics see Sbornik Mathematics Russian Mathematical Surveys British Library Lending Div Sbornik Mathematics London Mathematical Society Russian Acad Sciences Scandinavian Journal of Statistics Blackwell Publ Ltd N Science in China Series A — Mathematics Physics Astronomy & Technological Sciences Pergamon - Elsevier Science Ltd SIAM Journal on Applied Mathematics SIAM Publications

Nonlinearity IOP Publishing Ltd

SIAM Journal on Computing SIAM Publications SIAM Journal on Control and Optimization SIAM Publications SIAM Journal on Discrete Mathematics 51AM Publications SIAM Journal on Mathematical Analysis SIAM Publications SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications SIAM Publications

Numerische Mathematik Springer Verlag

SIAM Journal on Numerical Analysis SIAM Publications

Nagoya Mathematical Journal Nagoya Univ Nonlinear Analysis — Theory Methods & Applications Pergamon - Elsevier Science Ltd Nonlinear Science Today Springer Verlag

Pacific Journal of Mathematics Pacific Jornal Mathematics

N SIAM Journal on Optimization SIAM Publications

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 42 (1997), č. 3

159

SIAM Journal on Scientific Computing SL4A.f Publications Stochastic Processes and their Applications Elsevier Science Publishers BV Studies in Applied Mathematics Blackwell Publishers Technometrics Amer Statist Assn N Theoretical and Mathematical Physics Plenum Publ Corp

vyučovaní PRŮZKUM NÁZORŮ ODBORNÝCH ÚSTAVO (KATEDER) VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA VÝUKU MATEMATIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH TECHNICKÝCH Rudolf Grepl, Brno

Tohoku Mathematical Journal Tohoku University Mathematical

Institute

Topology Pergamon - Elsevier Science Ltd Transactions of the American Mathematical Society Amer Mathematical Soc Zeitschrift fiir angewandte Mathematik und Physik Birkhauser Verlag AG

jako žádoucí věnovat pozornost těmto aspektům: 1. Naučit studenty základním partiím matematiky, které jsou nezbytně nutné k pochopení matematického aparátu věd přírodních (zejména fyziky), obec­ ně technických a oborů dané speciali­ zace. 2. Vytvářet schopnosti k řešení standard­ ních problémů, které vyžadují přímé minimální aplikace matematiky, resp. statistiky, i umět vysvětlit tyto pro­ blémy. 3. Mít schopnost sdělovat jak ústně, tak písemně výsledky analytických a sta­ tistických zkoumání, rozumět literatu­ ře, která je potřebná k jejich řešení.

1. Úvod Matematika patří na vysokých školách technických (VŠT) k základním teoretic­ kým disciplínám. Proto její učební pro­ gramy, organizace výuky, vazba výuky matematiky na výuku dalších předmětů a samozřejmě vlastní výuka matematiky — to vše je na VŠT velmi významné. Výchova budoucího inženýra v mate­ matice by měla obnášet nejen současné, ale i budoucí nároky, které na něj budou v inženýrské praxi kladeny. V současné době se ukazuje (viz např. dokumenty organizace SEFI-MWG [2])

4. Porozumět základním matematickým modelům inženýrských problémů, mít schopnost interpretovat řešení tako­ vých problémů, která se získají užitím počítačů. 5. Porozumět práci počítače a způsobům zpracování dat. 6. Vytvářet podmínky k dalšímu profesi­ onálnímu rozvoji v budoucnosti, který umožňuje studium současné i budoucí technické literatury.

RNDr. RUDOLF GREPL, C S c . (1939), Katedra matematiky Vojenské akademie, P S 13, 6 1 2 0 0 Brno.

160

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník +2 (1997), Č. 3

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.