Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2017


1 Tisková zpráva Postoje české veřejnosti k cizincům březen 17 Většina české veřejnosti (6 %) považuje nově př&iacu...
Author:  Dana Holubová

0 downloads 2 Views 387KB Size

Recommend Documents


ESk Brno 20. prosince 2017
1 *UOHSX00AUEA2* UOHSX00AUEA2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0595/2016/VS-37308/2017/...

Postoje k prodloužení tramvajové linky
1 Postoje k prodloužení tramvajové linky2 Pohlaví Věk Vzdělání Oblast sběru Jak: metodologie výzkumu Osobn&i...

Postoje k zákazu kouření v restauracích v roce 2017
1 Tisková zpráva Postoje k kouření v restauracích v roce 2017 Podíl lidí, kteří jsou pro zákaz...

Postoje Ariela Šarona k arabsko-izraelskému konfliktu
1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mezinárodní rozvojo...

POSTOJE K BYDLENÍ. v ČR 2013
1 Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, Praha 1 POSTOJE K BYDLENÍ v ČR 2013 Září 2013 Tazatel Kod&eac...

3 MOTIVÁCIA K PRÁCI A PRACOVNÉ POSTOJE
1 3 MOTIVÁCIA K PRÁCI A PRACOVNÉ POSTOJE Vymedzenie pojmu motivácia, výklad motivácie pracovného kona...

Postoje veřejnosti k lustracím říjen 2014
1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilsk&aa...

Jaarverslag ESK 2012
1 Jaarverslag ESK 20122 Inhoudopgave Voorwoord... 2 TINT onder de studenten: ontdekkingsgemeenschap, raison d etre ESK... 4 TINT is teamwork... 5 TINT...

Postoje mladých nesezdaných párů k instituci manželství. Lucie Kloudová
1 Postoje mladých nesezdaných párů k instituci manželství Lucie Kloudová Bakalářská práce 2011...

Postoje žáků středních škol k přistěhovalectví. Bc. Ladislav Petráš
1 Postoje žáků středních škol k přistěhovalectví Bc. Ladislav Petráš Diplomová práce 20172 3 4...Tisková zpráva Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2017 Většina české veřejnosti (64 %) považuje nově příchozí občany jiných národností za problém pro Českou republiku jako celek. Pokud ovšem mají hodnotit problematiku příchozích cizinců v místě jejich bydliště, je podíl těchto lidí značně nižší (25 % deklaruje, že tito lidé představují problém). Nejvyšší míru souhlasu (67 %) vyjadřují dotázaní s tím, že cizinci dlouhodobě pobývající v ČR jsou příčinou nárůstu kriminality. S tímto výrokem nesouhlasí pouze minimum respondentů (9 %), pětina (20 %) pak zůstává na pomezí souhlasu a nesouhlasu. Oproti minulému šetření se významně snížilo i přesvědčení, že cizinci zvyšují celkovou nezaměstnanost (pokles o 12 procentních bodů). Z dlouhodobého hlediska vidíme, že k výrazným změnám v názorovém rozložení dochází za sledované období především v případě vnímání cizinců dlouhodobě žijících v ČR jako ohrožení našeho způsobu života, kde počínaje rokem 2015 po současnost roste podíl souhlasných odpovědí (rok 2014 33 % ku 49 % v březnu 2017). Zpracovala: Jarmila Pilecká Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: 210 310 593

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice cizinců pobývajících na území ČR a v místě jejich bydliště. Součástí dotazování bylo i zmapování toho, jak česká veřejnost cizince vnímá a jakou pozici ve společnosti si s nimi spojuje. Graf 1: Představují nově příchozí občané jiných národností problém…? (%)

v rámci celé ČR

64

v místě Vašeho bydliště

28

25

0%

43

20%

40%

26

60%

ano, představují

ne, nepředstavují

netýká se, cizinci v místě bydliště nežijí

neví, netýká se

80%

8

6

100%

Pozn.: U položky „v místě Vašeho bydliště“ byla v rámci nabídky odpovědí i varianta „netýká se, v místě bydliště cizinci nežijí“, která v případě celé ČR chybí. Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost, 6. - 19. 3. 2017, 1045 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.

1/5

Většina české veřejnosti (64 %) považuje nově příchozí občany jiných národností za problém pro Českou republiku jako celek. Pokud ovšem mají hodnotit problematiku příchozích cizinců v místě jejich bydliště, je podíl těchto lidí značně nižší (25 % deklaruje, že tito lidé představují problém). Více jak čtvrtina (28 %) pak nepokládá nově příchozí cizince za problém pro ČR a 43 % tvrdí, že v místě jejich bydliště nepředstavují problém. Významný podíl (26 %) respondentů zároveň deklaruje, že v místě jejich bydliště cizinci nežijí (více viz graf 1). Následně jsme se podívali na to, zda některé další charakteristiky respondentů mají vliv na jejich postoje k této problematice. To, že cizinci nepředstavují problém v rámci ČR, častěji potvrzují lidé s vysokoškolským vzděláním především v kontrastu k lidem se středoškolským vzděláním bez maturity a s vyučením (39 % ku 24 %). Jako problematický vidí častěji pobyt cizinců v ČR lidé se špatnou deklarovanou životní úrovní a lidé řadící se na pravo-levé škále politické orientace k levici. Z hlediska pohlaví a věku se v názorech na cizince neobjevují významnější rozdíly. Zajímavý je i pohled na vnímání problematiky cizinců v kontrastu dalších postojů české veřejnosti k občanům jiných národností. Že cizinci v žijící v ČR nepředstavují problém tvrdí významněji více lidé, kteří mají mezi cizinci známé či přátele, tato tendence se potvrzuje i ve vnímání cizinců v místě bydliště respondenta. Vnímání občanů jiných národností jako problému souvisí i s otevřeností dotázaného k možnostem dlouhodobého pobytu cizinců. Významněji více (88 %) by těmto cizincům neposkytli vůbec žádnou možnost dlouhodobého pobytu ti, kteří je zároveň vnímají jako problém pro Českou republiku jako celek, oproti těm, kteří je za problém nepovažují (10 %). Stejně tak lidé vnímající cizince jako problém se častěji přiklání k názoru, že cizinci se mají přizpůsobit našim zvyklostem. Graf 2: Podíly těch, kdo pokládají nově příchozí občany jiných národností za problém – časové srovnání (%) v rámci celé ČR

v místě bydliště

80 70

73

69

68 61

60

60

58

53

50

54

58

64

60 55

40 35 30 20

29 23

26

29

27

23

22

25

24

23

25

10 0 V/2003 II/2005 III/2008 III/2009 III/2010 III/2011 III/2012 III/2013 III/2014 X/2015 III/2016 III/2017 Pozn.: Změny proti říjnu 2015 jsou způsobeny jak změnou v postojích české veřejnosti, tak i odlišným kontextem, ve kterém byla otázka v dotazníku položena. Doplněk do 100 % u každého údaje tvoří odpovědi „ne, nepředstavují“, „neví“ a v případě místa bydliště také „netýká se“. Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost.

Pokud se na hodnocení podíváme v dlouhodobějším vývoji, vidíme, že oproti minulému šetření z března 2016 se zvýšil podíl respondentů, kteří považují nově příchozí cizince za problém v rámci České republiky (nárůst o 9 procentních bodů). Naopak v případě vnímání nově příchozích lidí jiné národnosti přímo do místa bydliště respondenta nedochází oproti předchozímu šetření k významnějším změnám.

2/5

V následující otázce již respondenti vyjadřovali míru souhlasu s výroky o cizincích žijících dlouhodobě v České republice (viz graf 3). Nejvyšší míru souhlasu (67 %) vyjadřují dotázaní s tím, že cizinci dlouhodobě pobývající v ČR jsou příčinou nárůstu kriminality. S tímto výrokem nesouhlasí pouze minimum respondentů (9 %), pětina (20 %) pak zůstává na pomezí souhlasu a nesouhlasu. S významnou převahou pak česká veřejnost zastává názor, že tito cizinci jsou zdravotním rizikem pro ČR (souhlasí 64 %), k výroku se nepřiklání přibližně desetina (12 %) dotázaných. Přibližně polovina (49 %) považuje cizince za ohrožení jejich způsobu života, pro necelou pětinu (19 %) nesouhlasících naopak toto ohrožení nepředstavují. Více jak čtvrtina (27 %) se pak nekloní ani k souhlasu, ani k nesouhlasu. 46 % respondentů se domnívá, že cizinci dlouhodobě žijící v ČR jsou zdrojem nezaměstnanosti. S pozitivními výroky, které se týkají cizinců dlouhodobě žijících na území ČR, souhlasí pouze malá část respondentů. 17 % dotázaných souhlasí s tím, že tito lidé přispívají k řešení stárnoucí populace a k rozvoji hospodářství. Nejméně respondentů (16 %) se pak domnívá, že jsou obohacením pro naši vlastní kulturu. Graf 3: Názory na cizince dlouhodobě žijící v ČR (v %) jsou přičinou nárůstu kriminality

27

znamenají zdravotní riziko (šíření nemocí)

27

ohrožují náš způsob života

18

zvyšují celkovou nezaměstnanost

17

přispívají k řešení problému stárnoucí populace

4

13

přispívají k rozvoji hospodářství 2

15

obohacují naši vlastní kulturu 2

14

0%

1

40

20

37

20

31

25

26

25

32 32 40%

15 18

60%

4 5 4 7

19 27

26 20%

10 2 4

27

29

8 14

13 16 22

80%

8 4 100%

rozhodně souhlasí

spíše souhlasí

ani souhlas, ani nesouhlas

spíše nesouhlasí

rozhodně nesouhlasí

neví

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost, 6. - 19. 3. 2017, 1045 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.

Na rozdíl od současného šetření, kde je nejvýraznější pocit, že cizinci dlouhodobě žijící v ČR jsou příčinou nárůstu kriminality, v minulém šetření nejvíce dominovala obava ze zdravotního rizika. Ta je v tomto roce na druhém místě a oproti březnu 2016 tak zaznamenáváme pokles o 5 procentních bodů. Oproti minulému šetření se významně snížilo i přesvědčení, že cizinci zvyšují celkovou nezaměstnanost (pokles o 12 procentních bodů). Ostatní položky jsou značně podobné výsledkům loňského šetření. Z dlouhodobého hlediska vidíme, že k výrazným změnám v názorovém rozložení dochází za sledované období především v případě vnímání cizinců dlouhodobě žijících v ČR jako ohrožení našeho způsobu života, kde počínaje rokem 2015 po současnost roste podíl souhlasných odpovědí (rok 2014 33 % ku 49 % v březnu 2017). Naopak sestupnou tendenci od roku 2014 má podíl respondentů, kteří si myslí, že tito cizinci zvyšují celkovou nezaměstnanost v ČR (rozdíl o 24 procentních bodů). I přes to, že je v současnosti nejvýraznější příklon k vnímání cizinců jako příčiny nárůstu kriminality, není podíl lidí s tímto názorem na maximu za sledované období. Nejvíce souhlasných odpovědí

1

Znění otázky: „Řekněte, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky. Cizinci pobývající dlouhodobě v České republice: a) obohacují naši vlastní kulturu, b) zvyšují celkovou nezaměstnanost, c) jsou příčinou nárůstu kriminality, d) přispívají k řešení problému stárnoucí populace, e) znamenají zdravotní riziko (šíření nemocí), f) přispívají k rozvoji hospodářství, g) ohrožují náš způsob života.“ Varianty odpovědí: rozhodně souhlasí; spíše souhlasí; ani souhlas, ani nesouhlas; spíše nesouhlasí; rozhodně nesouhlasí.

3/5

jsme zaznamenali v březnu 2009 (74 % oproti současným 67 %), současný stav je tak třetí nejvyšší za sledovaný časový úsek. Tabulka 1: Názory na cizince dlouhodobě žijící v ČR – časové srovnání (v %) souhlas/ani souhlas, ani nesouhlas/nesouhlas III/09

III/11

jsou příčinou nárůstu kriminality

74/17/6

70/20/7

znamenají zdravotní riziko (šíření nemocí)

71/16/9

ohrožují náš způsob života

III/12

III/13

III/14

II/15

III/16

III/17

62/24/10

67/23/6

65/25/7

66/22/9

66/22/8

67/20/9

58/22/16

54/24/16

54/28/13

58/26/13

57/24/15

69/17/11

64/20/12

36/30/28

33/32/29

32/29/33

33/35/28

33/37/27

42/30/23

53/25/16

49/27/19

zvyšují celkovou nezaměstnanost

72/17/8

64/22/11

64/21/11

68/19/10

70/20/8

65/18/13

58/23/13

46/25/22

přispívají k řešení problému stárnutí populace

25/23/34

22/29/36

25/25/35

26/30/32

23/29/37

23/25/39

17/30/41

17/26/44

přispívají k rozvoji hospodářství

24/33/33

20/36/36

21/35/34

19/37/36

19/36/37

16/35/42

16/31/44

17/32/43

obohacují naši vlastní kulturu

25/30/41

26/33/37

25/31/39

25/36/36

25/32/40

22/29/46

17/27/52

16/26/54

Pozn.: Uveden podíl součtu odpovědí „rozhodně souhlasí“ a „spíše souhlasí,“ podíl odpovědí „ani souhlas, ani nesouhlas“ a podíl součtu odpovědí „rozhodně nesouhlasí“ a „spíše nesouhlasí.“.Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost.

4/5

Technické parametry výzkumu Výzkum: Realizátor: Projekt: Termín terénního šetření: Výběr respondentů: Kvóty: Zdroj dat pro kvótní výběr: Reprezentativita: Počet dotázaných: Počet tazatelů: Metoda sběru dat: Výzkumný nástroj: Otázky: Kód zprávy: Zveřejněno dne: Zpracovali:

Naše společnost, v17-03 Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR,v.v.i. 6. - 19. 3. 2017 Kvótní výběr Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání Český statistický úřad Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 1045 259 Osobní rozhovor tazatele s respondentem- kombinace dotazování CAPI a PAPI Standardizovaný dotazník OV.45, OV.184 OV170426 26. dubna 2017 Jarmila Pilecká

Slovníček pojmů: Kvótní výběr – napodobuje strukturu základního souboru (u nás je to obyvatelstvo České republiky starší 15 let) pomocí nastavení velikosti vybraných parametrů, tzv. kvót. Jinými slovy kvótní výběr je založen na stejném procentuálním zastoupení vybraných vlastností. Pro tvorbu kvót používáme údaje z Českého statistického úřadu. V našich výzkumech jsou stanoveny kvóty na pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost obce. Vzorek je tedy vybrán tak, aby procentuální podíl např. mužů a žen ve vzorku odpovídal procentuálnímu podílu mužů a žen v každém kraji ČR. Podobně je zachován procentuální podíl obyvatel jednotlivých krajů ČR, občanů různých věkových kategorií, lidí s různým stupněm dosaženého vzdělání a z různě velkých obcí. Reprezentativní výběr je takový výběr z celé populace, z jehož vlastností se dá platně usuzovat na vlastnosti celé populace. V našem případě to tedy znamená, že respondenti jsou vybráni tak, abychom zjištěné údaje mohli zobecnit na obyvatele České republiky starší 15 let. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást Ministerstva informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (IVVM) z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.. Včlenění do vědecké instituce zaručuje kvalitní odborné zázemí a kredit pracoviště; jako součást akademického prostředí musí CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., splňovat veškeré nároky a dosahovat tak té nejvyšší odborné úrovně. Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci je prováděno deset šetření ročně. Jedná se o průzkum veřejného mínění na reprezentativním vzorku české populace od 15 let, kterého se vždy účastní přibližně 1000 respondentů. Omnibusová podoba dotazníku umožňuje pokrýt velkou šíři námětů, a do šetření jsou proto pravidelně řazena politická, ekonomická i další obecně společenská témata. Jsou využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové, reagující na aktuální dění. Díky dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt zkoumání veřejného mínění v České republice ojedinělý.

„Aktivita byla podpořena Strategií Akademie věd AV21 v rámci výzkumného programu "Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy".

5/5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.