Praha listopadu INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST


1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 47 Praha listopadu 2010 Číselné INID kódy pro o...

25 downloads 200 Views 6MB Size

Recommend Documents


Praha - 7. května INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha - 7. května 2008 Číselné INID kódy pro...

Praha září INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 Praha září 2010 Číselné INID kó...

Praha října INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 42 Praha října 2012 Číselné INID kódy pr...

(Standard WIPO ST.60)
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 41 ISSN Praha října 2017 Číselné INID kó...

(Standard WIPO ST.60)
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 35 ISSN Praha srpna 2016 Číselné INID kódy pro ...

(Standard WIPO ST.60)
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 ISSN Praha - 1. března 2017 Číselné INID kódy...

(Standard WIPO ST.60)
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 ISSN Praha května 2017 Číselné INID kódy pro...

(Standard WIPO ST.60)
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 24 ISSN Praha června 2017 Číselné INID kódy pro...

(Standard WIPO ST.60)
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 30 ISSN Praha července 2017 Číselné INID kódy p...

(Standard WIPO ST.60)
1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 27 ISSN Praha - 7. července 2017 Číselné INID kó...


VĚSTNÍK

Signature Not Verified

ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 47

Praha - 24. listopadu 2010 INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions

Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení

(Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (11) (15) (21) (22) (23) (28) (31) (32) (33) (40) (45) (47) (51) (54) (55) (57) (68) (71) (72) (73) (74) (86) (87) (92) (93) (94) (95) (96) (97)

číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/Locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku

Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek

(11) (15) (21) (22) (23) (28) (31) (32) (33) (40) (45) (47) (51) (54) (55) (57) (68) (71) (72) (73) (74) (86) (87) (92) (93) (94) (95) (96) (97)

Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin

INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60)

(111) (151) (210) (220) (320) (442) (450) (510) (511) (526) (540) (551) (554) (558) (583) (591) (730) (740) (811) (890)

Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky

(111) (151) (210) (220) (320) (442) (450) (510) (511) (526) (540) (551) (554) (558) (583) (591) (730) (740) (811) (890)

Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K

zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti

MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F

zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění

Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A

jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres

HF9A HG9A HH9A HK9A

oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

Opravy ochranných dokumentů patenty

autorská osvědčení

užitné vzory

průmyslové vzory

TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A

TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F

TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K

TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q

jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku BE BR CH CU CZ DE DK ES FR GB IE IL IT JP KR LU NL NO PL RU SE SK US

Belgie Brazílie Švýcarsko Kuba Česká republika Spolková republika Německo Dánsko Španělsko Francie Velká Británie Irsko Izrael Itálie Japonsko Korejská republika Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Ruská federace Švédsko Slovensko Spojené státy americké

Kódy pro označování států USA použité ve věstníku CA CT DE IL IN KY MA MI MN MO NY OH PA TX UT WA

California Connecticut Delaware Illinois Indiana Kentucky Massachusetts Michigan Minnesota Missouri New York Ohio Pennsylvania Texas Utah Washington

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zveřejněné přihlášky vynálezů)

BB9A

1

Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek

Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68, Praha 6. 2009-296 2009-297 2009-298 2009-305 2009-480 2010-353 2010-354 2010-740

B A C A B B B G

27 B 17/02 43 B 7/32 07 D 473/34 63 B 69/00 08 B 9/04 66 B 13/14 66 B 13/14 01 N 21/892

(2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01)

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zveřejněné přihlášky vynálezů)

Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (51)

(21) (71) (72) (54) (22) (57)

(74)

(51) (21) (71) (72) (54) (22) (57)

(2006.01) A43B 7/32 (2006.01) A43B 3/00 (2006.01) A43B 13/12 2009-297 Zeman Libor Ing., Osvětimany, CZ Zeman Libor Ing., Osvětimany, CZ Ochranná obuv proti účinkům nášlapných min s optimalizovanými konstrukčními součástmi 14.05.2009 Ochranná obuv je tvořena svrškem (1) s napínací stélk ou a k nim připojenou soustavou sp od kové části obuvi n a bázi alespoň dvou mezipodešví (5, 8) a podešve (9). Svršek (1) má mezi podšívkou a vrchovým materiálem uložen u a/nebo vlepen u alespoň jednu vrstvu výztužn é textilie (2) na bázi paraaramidového vlákna. Napínací stélka a/nebo alespoň jedna z mezipodešví (5, 8) jsou na bázi kompozitu alespoň tří vrstev textilie z paraaramid ového vlákna fixovaných v polymern í matrici a celek spodkové části obuvi je tvořen sen dvičovou konstrukcí. H ustota materiálů jedn otlivých dílců v této sendvičové sou stavě mezipodešví (5 , 8) a podešve (9) spodkové části obuvi se navzájem liší tak, že rozdíl v hustotě použitých kompozitních materiálů soused ících mezipodešví (5, 8), resp . podešve (9), i rozd íl v hustotě sou sedících vrstev v sendvičové vícevrstvé struktuře příslušné mezip odešve (5 , 8) mu sí být minimálně 0,1 g/cm 3a tvrdost materiálů jedn otlivých d ílců v soustavě mezipodešví (5, 8) a pod ešve (9) sp odk ové části obuvi se navzájem liší tak, že rozdíl v tvrdosti k ompozitních materiálů sousedících mezipo dešví (5, 8), resp. pod ešve (9 ), i rozdíl v tvrdo sti sou sedících vrstev v sendvičové vícevrstvé struk tuře příslušné mezip odešve (5, 8) musí být minimálně 1 ShA. Tlou šťka každé jednotlivé mezipodešve (5 , 8) i podešv e (9) send vičové soustavy musí být minimálně 10 mm a celková tloušťka soustavy mezipodešví (5, 8) a pod ešve (9) sp odk ové části obuvi musí b ýt minimálně 30 mm. UTB ve Zlíně, Univerzitní institut, Ing. Jan Görig, Nám. T.G.Masaryka 5555, Zlín, 76001

(2006.01) A63B 69/00 2009-305 Vrbovský Alois, Kyjov, CZ Řezáč Aleš, Kyjov, CZ Vrbovský Alois, Kyjov, CZ Řezáč Aleš, Kyjov, CZ Zařízení pro trénink běhu 14.05.2009 Zařízení pro trénink běhu podle prvn í varianty p roved ení obsahuje dmychadlo (2) a člen pro umístění n a hlavě sportovce, zejména přilbu (6). Z ařízení pro trén ink běhu podle druhé varianty provedení ob sahuje dmych adlo (2) a nosný rám pro uložení n a zádech sportovce. Zařízen í dále s výhodou obsahuje vyp ínač (4) nebo dálkové ovládání (5) pro ovlád ání d mychadla (2).

(51)

(21) (71)

(72) (54) (22) (57)

(74)

(2006.01) B08B 9/04 (2006.01) B08B 9/02 (2006.01) B08B 7/02 (2006.01) B62D 57/00 (2006.01) F16L 55/00 2009-480 České vysoké učení technické v Praze - fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ NEOVISION s. r. o., Praha 4, CZ Farkavec Petr Ing., Karlovy Vary, CZ Smutný Vladimír Ing., Praha 6 - Nebušice, CZ Robot pro čištění a inspekci potrubí a ovládací jednotka pro jeho řízení 24.07.2009 Robot je určen k inspekci a čištění především vzd uchotechnických potrubí. Jeho kon strukce a ovládání umožň uje robotu projíždět potrub í vodoro vná, šikmá i svislá, projíždět oblouky s malými p oloměry a míjet odbočky. Konstru kce robotu fixu je robot v potrubí a ten tak může d opravovat těžkou užitečnou zátěž a pů sob it na potrub í silo vě. Také se řeší komfortní ovládání robotu s více p ohonnými jednotk ami. Pod statou řešen í je synchronizačn í mechanismus, který roztahuje pohonné jedn otk y (1 6) všechny najednou a navíc zaručuje konstan tn í normálovou sílu na stěnu potrubí (25). Pohon synchronizačn íh o mechan ismu je pneumatický. Robot (1 11) je v yb aven adaptéry (31) pro potrub í (29 ) s obdéln ík ovým prů řezem a prod lu žovacími nástavci (37) pro potru bí (25 ) velkého průměru. D ále je robot (111) vybaven senzory pro snímání stavu robota, tedy snímačem (2 7) p oloh y synchronizačního mechanismu , sk lon oměrem (2 6) a gyroskopem (1 2). Data z těchto sen zorů jsou zob razován a na monitoru (105). Pohyb rob ota (111) v potrub í (25) a tedy rychlost p ohybu jednotliv ých pásů je operátorem ovládána pouze třemi ovládacími prvky, směrem zatáčení, poloměrem zatáčení a rychlostí poh yb u. Robot d ále je schopen vykon at zpáteční pohyb v potrubí (2 5) automatick y ze znalosti pohybu vpřed. Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, 28103

2

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zveřejněné přihlášky vynálezů) (51) (21) (71) (72) (54) (22) (57)

(74)

(51) (21) (71) (72) (54) (22) (32) (31) (33) (57)

(2006.01) B27B 17/02 (2006.01) B27B 17/04 2009-296 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské techniky, Brno, CZ Zima Pavel Bc., Brno, CZ Klvač Radomír Ing. Ph.D., Újezd u Brna, CZ Motorová ruční řetězová pila 14.05.2009 Motorová ručn í pila sestávající z lišty opatřené soustavou ved le sebe po jejím obvodu umístěných válečků ve formě ložisek na čep ech a drážk ami pro distribuci maziva, kd y jsou h orní p lochy ložisek (4), které jsou v k on taktu se spodními plochami (12) nosných řetězových článků (8a, 8b), uspořádány níže než je horní hran a bočnic (1), přičemž řetězové články (8a, 8b) jsou provedeny jako jedn ostěnné plechové prvk y natlačené a spojen é přímo na seb e, přičemž čela článků (8a, 8b) na každé z vrstev řetězu (7 ) jsou uspořádán a v odstupu od sebe a vytvářejí tak průchozí drážk y (1 6) usp ořádané vždy střídavě po obou stranách řetězu (7), přičemž na nosné články (8a, 8b) je upevněn řezný článek (11 ), přičemž spodní plocha (1 3) řezného člán ku (11) je p o smontování nad spodní plochou (1 2) článků (8a, 8b) o rozměr (x), přičemž hnací kolo (22 ) sestává ze dvo u záběrových růžic (1 7), přičemž každá rů žice (17) má tvar komolého kužele a na vnitřní stran ě má šikmou stěnu (21) zakončenou dosedací plochou (19), přičemž na šikmé stěně (21) jsou po její p loše uspořádány paprskovitě podlouhlá hnací žebra (18), která jsou směrem k dosedací plo še (19) zk osená do náběhu (23), který je pokračováním d osedací p lochy (19), přičemž žebra (18) jsou orientována jako radiální osy od středu růžice (17) k obvodu , přičemž po prstencovité šikmé stěně (21) jsou tato žebra (18) uspořádána v pravidelných uhlových roztečích, přičemž drážka (24) pro pero hnacího hřídele kola (22 ) vytvořená ve středním otvoru (20) je u jedn é ze dvou růžic (1 7) u rčených ke smontování do kola (22) vůči žebrů m (1 8) p ootočena v porovnán í s orientací d rážky (24) k žebrům u druhé z růžic (17 ). Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300

(2006.01) B66B 13/14 2010-353 Aufzugswerke M. Schmitt & Sohn GmbH & Co., Nürnberg, DE Kaldenhoff Peter, Nürnberg, DE Výtahové zařízení 06.05.2010 14.05.2009 102009021249 DE Výtahové zařízení (1) je provedeno s větším počtem šachetních dveří (11), s blokovacími jed notkami (12) přiřazenými těmto šachetn ím dveřím (11 ) p ro zab lok ování příslušných šachetních dveří, které jsou uspořádány na příslušných šachetních dveřích, s k abinou (20) výtah u, přičemž tato kab in a (20) výtahu obsah uje alespoň jedn y dveře (21 ) kabiny, s hnací jed notk ou (4 0) dveří, k terá je upevněna n a k abině (20 ) výtahu, se spojovací jednotkou (3 0) d veří spojenou s d veřmi (21) kabiny pro spojení dveří kabin y s šachetními dveřmi (11) protilehlými ke dveřím kabin y, přičemž tato spojovací jedn otka (30) dveří obsahuje rozp ěrnou šavli (31) roztažitelnou vodorovně ze zavřené polohy do otevřené polohy, obsahující dva šavlové elementy (32), spojovací element (36), který přenáší pohyb hnací jednotky (40) dveří na alespoň jeden ze šavlových elementů (32) rozpěrné šavle (31), jakož i mechanické vratné zařízení, které zatěžu je rozpěrnou šavli vratnou silou ve směru do otevřené polohy, přičemž spojovací jedn otk a (30) dveří a blokovací jednotky (12) jsou uspořádány tak, že rozpěrná šavle (31), když kabina (20)

(74)

(51) (21) (71) (72) (54) (22) (32) (31) (33) (57)

(74)

výtahu leží proti příslušným šach etním dveřím (11), se nachází v záběru s příslušnou blokovací jednotkou a je odblokovatelná rozep řením šavlových elementů (32 ) d o otevřené p olohy šachetních d veří, a s řídicím zařízením (5 0), které ovládá hnací jednotku dveří. Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

(2006.01) B66B 13/14 2010-354 Aufzugswerke M. Schmitt & Sohn GmbH & Co., Nürnberg, DE Kaldenhoff Peter, Nürnberg, DE Způsob řízení výtahového zařízení 06.05.2010 14.05.2009 102009021250 DE Řídicí jednotka (52) zařízen í při zjištění jednoho nebo více předem definovan ých prvních kritérií odp ojí řídicí jedn otku (5 1) d veří od n apájení p roudem, že po tomto odpojení řídicí jednotka (52) zařízení při zjištění jedn oh o nebo více předem defin ovaných druhých kritérií opět spojí řídicí jedno tku (51 ) dveří s napájením proud em, že řídicí jedn otk a (51) dveří po odpojení a opětovn ém sp ojení s napájen ím proud em ovládá hnací jednotku (40) dveří před přech odem do no rmálního provozu pro provedení referen ční jízdy a p řitom ak tivuje hnací jednotku dveří k tomu, ab y dveře (21 ) kabiny v první fázi (74 ) pojížděly v e směru d o zavřené polohy (61), že říd icí jed notka (51) dveří v průběhu této referen ční jízdy zjišťuje intenzitu proudu hnacího motoru (41), že řídicí jednotka (51) dveří, když v průběhu první fáze (7 4) referenční jízdy překročí zjištěn á intenzita proudu prahovou hodnotu a ona p rostřednictvím bezpečnostního spínače (15) zjistí, že v této poloze jsou šachetní dveře (11) zablokovány a/neb o se šachetní dveře (1 1) a/nebo dveře (21 ) k abiny nacházejí v jedn é k oncové poloze, přejde do normálního provozu (72) a tuto polohu převezme jako referen ční p oloh u pro normální provoz. Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

3

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zveřejněné přihlášky vynálezů) (51)

(21) (71) (72)

(54) (22) (57)

(74)

(51) (21) (71) (72)

(54) (22) (32) (31) (33) (86) (87) (57)

(2006.01) C07D 473/34 (2006.01) C07D 405/04 (2006.01) C07H 19/167 (2006.01) A61K 31/7076 (2006.01) A61P 9/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 17/06 (2006.01) A61P 25/28 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01) A61P 37/00 (2006.01) A01N 43/90 2009-298 Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ BioPatterns, s. r. o., Olomouc, Holice, CZ Szüčová Lucie, Velké Kunětice, CZ Kryštof Vladimír, Olomouc, CZ Zatloukal Marek, Šumperk, CZ Doležal Karel, Olomouc, CZ Strnad Miroslav, Olomouc, CZ Substituované 6-benzylaminopurin ribosidy, jejich použití a farmaceutický přípravek tyto sloučeniny obsahující 14.05.2009 Řešení se týká substituovaných 6 -benzylaminopu rin ribosidů obecnéh o vzorce I, kde ob ecn é symboly mají specifický význam, a jejich ú činku jako faktorů pro přežití neutrofilů. Tyto slou čenin y mají antiapo ptické, protizánětlivé a diferenciační účinky. Řešení se dále týká použití uvedených sloučenin a farmaceutick é k omp ozice tyto sloučeniny obsahující. RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, 15000

(2006.01) G01N 21/892 (2006.01) G01N 21/88 2010-740 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP Shinozuka Atsuhiko, Ehime 792-0017, JP Kasai Toshiyuki, Ehime 792-0025, JP Yamane Hisanori, Tainan City 70169, TW Způsob kontroly polarizačního filmu 26.03.2009 31.03.2008 2008/90436 JP PCT/JP2009/056078 WO 2009/123002 Vady p olarizačního filmu se zjišťují pomocí zařízení pro zjišťování vad (S2). N a základě výsledku zjišťování vad se vytvářejí data popisující p oloh u vad a uk ládají se do paměťového média (S3). Polarizační film ve formě pásu se navíjí do svitku (S5). Polarizační film ve formě pásu se pak od víjí ze svitku (S6) a laminuje se na něj další film (S7). Poté, co je nelaminován další film, přečtou se data polohy vad uložená v paměťovém médiu a na základě přečtených dat se specifikuje poloha vad polarizačního fílmu (S8), načež se na dalším filmu vytv oří značka v soused stv í vad y podle specifikované polohy vady (S9 ). To umožň uje vytvořit značky v soused ství vad zjištěných

(74)

zařízením pro kontrolu vad, aniž b y se stala nepoužiteln ou část p olarizačníh o filmu, která obsahuje jen tolerovatelné vady. Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

4

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zveřejněné přihlášky vynálezů)

Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A A A A A A A A A A B B B B C C F G

01 N 43/90 43 B 13/12 43 B 3/00 61 K 31/7076 61 P 11/06 61 P 17/06 61 P 25/28 61 P 29/00 61 P 37/00 61 P 9/00 08 B 7/02 08 B 9/02 27 B 17/04 62 D 57/00 07 D 405/04 07 H 19/167 16 L 55/00 01 N 21/88

(2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01)

2009-298 2009-297 2009-297 2009-298 2009-298 2009-298 2009-298 2009-298 2009-298 2009-298 2009-480 2009-480 2009-296 2009-480 2009-298 2009-298 2009-480 2010-740

5

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zveřejněné přihlášky vynálezů)

6

Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71)

(21)

(71)

(51)

Aufzugswerke M. Schmitt & 2010-354 Sohn GmbH & Co., Nürnberg, DE

B 66 B 13/14

(2006.01)

Aufzugswerke M. Schmitt & 2010-353 Sohn GmbH & Co., Nürnberg, DE

B 66 B 13/14

(2006.01)

České vysoké učení technické v 2009-480 Praze - fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ

B 08 B 9/04

(2006.01)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské techniky, Brno, CZ

B 27 B 17/02

(2006.01)

SUMITOMO CHEMICAL 2010-740 COMPANY, LIMITED, Chuoku, Tokyo 104-8260, JP

G 01 N 21/892

(2006.01)

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ

2009-298

C 07 D 473/34

(2006.01)

Vrbovský Alois, Kyjov, CZ

2009-305

A 63 B 69/00

(2006.01)

A 43 B 7/32

(2006.01)

2009-296

Zeman Libor Ing., Osvětimany, 2009-297 CZ

(21)

(51)

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (udělené patenty)

FG4A

Udělené patenty - přehled podle čísel patentů

V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty. 302160 302161 302162 302163 302164 302165 302166 302167 302168 302169 302170 302171 302172 302173

A 61 H 23/02 B 27 N 3/08 B 23 K 35/36 F 02 D 41/16 A 61 K 38/46 H 02 K 15/12 B 60 R 13/08 B 60 R 7/08 C 07 D 497/22 A 61 K 9/70 B 08 B 9/04 B 29 C 73/30 F 16 L 23/032 C 12 N 15/00

(2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01)

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (udělené patenty)

FG4A (51) (11) (40) (21) (73)

(72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (22) (74) (51)

(11) (40) (21) (73)

(72)

(54) (22) (74)

(51)

(11) (40) (21) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (22) (74) (51)

Udělené patenty - přehled podle MPT (2006.01) A61H 23/02 (2006.01) A61H 39/04 302160 12.09.2001 2001-1116 TAVERNA Lucia, Milano, IT MARINELLI Luciano, Iseo, IT BERTOLI Henry, Concesio, IT BERTOLI Louis, Concesio, IT Taverna Lucia, Milano, IT Marinelli Luciano, Iseo, IT Bertoli Henry, Concesio, IT Bertoli Louis, Concesio, IT Masážní vibrátor pro ulehčení od bolesti 30.07.1999 BS99A000076 IT PCT/IT2000/000242 WO 2001/008628 13.06.2000 Dr. Karel Čermák, Národní třída 32, Praha 1, 11000 (2006.01) A61K 38/46 (2006.01) C12N 9/16 (2006.01) C12N 9/22 (2006.01) C12N 15/55 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) A61P 35/00 302164 30.12.2009 2008-384 Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice, CZ Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Liběchov, CZ Univerzita Karlova v Praze, Praha 1, CZ Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Praha 6, CZ Matoušek Jaroslav RNDr. CSc., České Budějovice, CZ Orctová Lidmila Ing., České Budějovice, CZ Matoušek Josef Ing. DrSc., Liběchov, CZ Poučková Pavla Doc. RNDr. CSc., Dobřichovice, CZ Zadinová Marie RNDr., Praha 5, CZ Podzimek Tomáš Ing., Praha 9, CZ Lipovová Petra Ing. Ph.D., Milovice, CZ Rekombinantní rostlinná nukleáza jako protinádorové terapeutikum s nízkými nežádoucími účinky 20.06.2008 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Patentové a licenční služby, Národní 1009/3, Praha 1, 11000 (2006.01) A61K 9/70 (2006.01) A61K 47/32 (2006.01) A61K 47/34 (2006.01) A61L 15/58 302169 13.02.2002 2001-3763 LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG, Andernach, DE Bracht Stefan, Ochtendung, DE Transdermální terapeutický systém s neutralizovanými akrylátovými adhezivními lepidly 22.04.1999 19918106 DE PCT/EP2000/003112 WO 2000/064418 07.04.2000 Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, 17000 B08B 9/04 B08B 9/02 B08B 7/02 B62D 57/00 F16L 55/00

(2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01)

(11) (40) (21) (73)

(72) (54) (22) (74) (51)

(11) (40) (21) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (22) (74) (51)

(11) (40) (21) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (22) (74) (51)

(11) (40) (21) (73) (72) (54)

(32) (31) (33) (86) (87) (22)

302170 24.11.2010 2009-480 České vysoké učení technické v Praze - fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ NEOVISION s. r. o., Praha 4, CZ Farkavec Petr Ing., Karlovy Vary, CZ Smutný Vladimír Ing., Praha 6 - Nebušice, CZ Robot pro čištění a inspekci potrubí a ovládací jednotka pro jeho řízení 24.07.2009 Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, 28103 (2006.01) B23K 35/36 (2006.01) B23K 35/363 (2006.01) C23C 20/08 (2006.01) C23C 20/02 302162 15.05.2002 2001-4222 SOLVAY FLUOR UND DERIVATE GMBH, Hannover, DE Seseke-Koyro Ulrich, Isernhagen, DE Frehse Joachim, Hannover, DE Becker Andreas, Lachendorf, DE Způsob výroby konstrukčních dílů z hliníku nebo z hliníkové slitiny s povlakem slitiny hliníku a křemíku 02.06.1999 19925301 DE PCT/EP2000/004777 WO 2000/073014 25.05.2000 PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, 14000 (2006.01) B27N 3/08 (2006.01) B27N 3/12 (2006.01) B27N 3/00 (2006.01) C08L 97/02 302161 13.02.2002 2001-1477 MASONITE CORPORATION, Chicago, IL, US Walsh John Peter, St. Charles, IL, US Hill Allex R., Laurel, MS, US Ruffin Thomas M., Laurel, MS, US Způsob výroby celulózového kompozitního výrobku a celulózový kompozitní výrobek 04.11.1998 60/107,059 US PCT/US1999/024962 WO 2000/025997 21.10.1999 Dr. Karel Čermák, Národní třída 32, Praha 1, 11000 (2006.01) B29C 73/30 (2006.01) B29C 33/54 (2006.01) B29C 33/38 (2006.01) B29C 73/00 (2006.01) B29C 35/02 302171 15.01.2003 2002-3015 STAHLGRUBER Otto Gruber AG, 85586 Poing, DE Scheungraber Patrick, Poing, DE Způsob vulkanizace, popřípadě zesíťování úseků tvarových těles, zejména z kaučukových směsí, a zařízení k vulkanizaci 31.03.2000 10016165 DE PCT/EP2001/003616 WO 2001/072505 29.03.2001

2

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (udělené patenty)

(74)

PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021

(22) (74)

15.08.2000 JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, 11000

(51)

(2006.01) B60R 13/08 (2006.01) C08J 9/04 302166 15.01.2003 2002-3351 RIETER AUTOMOTIVE (INTERNATIONAL) AG, Zollikon, CH Jambert Serge, Castelsarrasin, FR Baleydier Giles, Castelsarrasin, FR Stiefel Peter, Köln, DE Vsuvná součást pro utěsňování dutin 02.06.2000 1100/00 CH PCT/CH2001/000333 WO 2001/092063 29.05.2001 PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, 14000

(51) (11) (40) (21) (73)

(2006.01) F02D 41/16 302163 12.03.2003 2002-3720 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota, JP KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI, Kariya, JP Ito Yoshiyasu, Toyota, JP Narita Yuji, Kariya, JP Způsob řízení množství přiváděného paliva při chodu naprázdno a zařízení k provádění způsobu 15.03.2001 2001/074577 JP PCT/JP2001/010823 WO 2002/077431 11.12.2001 Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000

(2006.01) B60R 7/08 (2006.01) B60R 5/04 (2006.01) B60R 7/02 (2006.01) B60R 11/00 302167 01.07.2009 2007-889 Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ Bednář Pavel, Nové Město nad Metují, CZ Závěsný systém zavazadlového prostoru vozidla 19.12.2007

(51)

(11) (40) (21) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (22) (74) (51)

(11) (40) (21) (73) (72) (54) (22) (51)

(11) (40) (21) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (22) (74) (51)

(11) (40) (21) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87)

(2006.01) C07D 497/22 (2006.01) C07D 411/14 (2006.01) C07D 327/02 (2006.01) A61K 31/47 (2006.01) A61K 31/39 (2006.01) A61P 35/00 302168 13.06.2001 2000-4183 PHARMA MAR, S. A., Madrid, ES Rinehart Kenneth Lloyd, Urbana, IL, US Morales Jose J., Urbana, IL, US Reid Joel, Rochester, MN, US Reymundo Cuesta Isabel, Madrid, ES Floriano Pablo, Madrid, ES Garcia Gravalos Lola, Madrid, ES Metabolity ecteinascidinu 743 11.05.1998 60/085024 US PCT/US1999/010233 WO 1999/058125 11.05.1999 JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, 11000 (2006.01) C12N 15/00 (2006.01) A61K 39/15 (2006.01) C12N 7/08 302173 15.05.2002 2002-522 SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S. A., Rixensart, BE Colau Brigitte Desiree Alberte, Rixensart, BE Denamur Francoise, Rixensart, BE Knott Isabelle, Rixensart, BE Poliszczak Annick, Rixensart, BE Thiry Georges, Rixensart, BE Vande Velde Vincent, Rixensart, BE Oslabená populace lidského rotaviru 17.08.1999, 18.11.1999 9919468, 9927336 GB, GB PCT/EP2000/007965 WO 2001/012797

(72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (22) (74)

(11) (40) (21) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (22) (74)

(51)

(11) (40) (21) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (22) (74)

(2006.01) F16L 23/032 (2006.01) F16L 23/14 302172 13.09.2006 2006-48 MET-COIL SYSTEMS, LLC, Westfield, MA, US Toben John J., Cedar Rapids, IA, US Borwig Michael C., Swisher, IA, US Integrální příčná příruba pro potrubí 31.01.2005 11/047413 US 24.01.2006 KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, 11000 (2006.01) H02K 15/12 (2006.01) H02K 3/32 (2006.01) H01F 41/12 302165 16.04.2003 2002-2064 ALSTOM Technology Ltd, Baden, CH Klee Peter, Waldmichelbach, DE Zařízení pro impregnaci izolace tyče vinutí elektrického stroje 23.12.1999 19962290 DE PCT/EP2000/012630 WO 2001/048898 13.12.2000 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jiří Andera, Nad Štolou 12, Praha 7, 17000

3

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (udělené patenty)

4

Seznam majitelů udělených patentů (73)

(11)

(51)

ALSTOM Technology Ltd, Baden, CH

302165

H 02 K 15/12

(2006.01)

BERTOLI Henry, Concesio, IT 302160

A 61 H 23/02

(2006.01)

BERTOLI Louis, Concesio, IT 302160

A 61 H 23/02

(2006.01)

Biologické centrum AV ČR, v. 302164 v. i., České Budějovice, CZ

A 61 K 38/46

(2006.01)

České vysoké učení technické v Praze - fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ

302170

B 08 B 9/04

(2006.01)

KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI, Kariya, JP

302163

F 02 D 41/16

(2006.01)

LTS LOHMANN THERAPIE- 302169 SYSTEME AG, Andernach, DE

A 61 K 9/70

(2006.01)

MARINELLI Luciano, Iseo, IT 302160

A 61 H 23/02

(2006.01)

MASONITE CORPORATION, 302161 Chicago, IL, US

B 27 N 3/08

(2006.01)

MET-COIL SYSTEMS, LLC, 302172 Westfield, MA, US

F 16 L 23/032

(2006.01)

NEOVISION s. r. o., Praha 4, CZ

302170

B 08 B 9/04

(2006.01)

PHARMA MAR, S. A., Madrid, ES

302168

C 07 D 497/22 (2006.01)

RIETER AUTOMOTIVE (INTERNATIONAL) AG, Zollikon, CH

302166

B 60 R 13/08

(2006.01)

SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S. A., Rixensart, BE

302173

C 12 N 15/00

(2006.01)

SOLVAY FLUOR UND DERIVATE GMBH, Hannover, DE

302162

B 23 K 35/36

(2006.01)

STAHLGRUBER Otto Gruber 302171 AG, 85586 Poing, DE

B 29 C 73/30

(2006.01)

Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ

B 60 R 7/08

(2006.01)

TAVERNA Lucia, Milano, IT 302160

A 61 H 23/02

(2006.01)

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota, JP

302163

F 02 D 41/16

(2006.01)

Univerzita Karlova v Praze, Praha 1, CZ

302164

A 61 K 38/46

(2006.01)

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Liběchov, CZ

302164

A 61 K 38/46

(2006.01)

Vysoká škola chemicko 302164 technologická v Praze, Praha 6, CZ

A 61 K 38/46

(2006.01)

302167

(73)

(11)

(51)

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

1

Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka (§ 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 1285644 EP 1293909 EP 1301056 EP 1321596 EP 1328141 EP 1347228 EP 1348826 EP 1364948 EP 1375222 EP 1380241 EP 1398144 EP 1404795 EP 1423499 EP 1426204 EP 1428399 EP 1430750 EP 1431658 EP 1433069 EP 1435851 EP 1436922 EP 1437242 EP 1437641 EP 1445576 EP 1446813 EP 1447082 EP 1450314 EP 1454950 EP 1456599 EP 1459417 EP 1460995 EP 1461404 EP 1462035 EP 1466130 EP 1471788 EP 1473847 EP 1474047 EP 1479283 EP 1484086 EP 1487483 EP 1488110 EP 1488262 EP 1488740 EP 1490268 EP 1492442 EP 1492629 EP 1492679 EP 1493752 EP 1493934 EP 1494751 EP 1495088 EP 1495675 EP 1496639 EP 1498802 EP 1499275 EP 1499563 EP 1507987 EP 1509056 EP 1511610 EP 1513163 EP 1513589 EP 1514091 EP 1517886 EP 1517928 EP 1527125 EP 1527461 EP 1530712 EP 1531836 EP 1536232 EP 1536646 EP 1536761

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

(97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 1538491 EP 1544186 EP 1545285 EP 1545442 EP 1545525 EP 1546374 EP 1553927 EP 1556081 EP 1559438 EP 1560957 EP 1561394 EP 1567166 EP 1569692 EP 1574129 EP 1574329 EP 1578607 EP 1581668 EP 1581727 EP 1583326 EP 1584510 EP 1589966 EP 1590007 EP 1590118 EP 1590904 EP 1599153 EP 1602135 EP 1602927 EP 1603268 EP 1603595 EP 1603760 EP 1604196 EP 1604544 EP 1606377 EP 1607752 EP 1609466 EP 1612072 EP 1613144 EP 1614398 EP 1616082 EP 1616183 EP 1618113 EP 1619961 EP 1622750 EP 1624537 EP 1625802 EP 1626243 EP 1629299 EP 1631318 EP 1633340 EP 1633565 EP 1635242 EP 1635476 EP 1637204 EP 1637517 EP 1637853 EP 1640125 EP 1642019 EP 1643997 EP 1644145 EP 1644557 EP 1648308 EP 1648979 EP 1649387 EP 1651089 EP 1651406 EP 1651677 EP 1653843 EP 1653944 EP 1655278 EP 1659459

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 1660033 EP 1660705 EP 1661308 EP 1664358 EP 1664575 EP 1666159 EP 1667253 EP 1668217 EP 1668238 EP 1668245 EP 1671102 EP 1674745 EP 1676773 EP 1680589 EP 1682245 EP 1687929 EP 1688251 EP 1693399 EP 1693575 EP 1694146 EP 1694476 EP 1694521 EP 1694994 EP 1696816 EP 1697545 EP 1697729 EP 1697939 EP 1699253 EP 1700528 EP 1704160 EP 1708561 EP 1711056 EP 1711324 EP 1714179 EP 1716712 EP 1718162 EP 1723104 EP 1723381 EP 1724499 EP 1725386 EP 1725403 EP 1727756 EP 1728066 EP 1730039 EP 1732551 EP 1735617 EP 1735884 EP 1736333 EP 1736846 EP 1737575 EP 1738625 EP 1742944 EP 1743439 EP 1748988 EP 1752546 EP 1752604 EP 1756125 EP 1757318 EP 1757900 EP 1760250 EP 1760839 EP 1761406 EP 1764158 EP 1765209 EP 1765279 EP 1767319 EP 1769311 EP 1770395 EP 1770904 EP 1771237 EP 1771492 EP 1773762 EP 1774360 EP 1774688 EP 1775458 EP 1776077 EP 1776530 EP 1778777

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

(97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 1778892 EP 1781785 EP 1781924 EP 1783016 EP 1784978 EP 1786662 EP 1791511 EP 1791715 EP 1794489 EP 1794752 EP 1794987 EP 1795990 EP 1796937 EP 1797373 EP 1799227 EP 1799449 EP 1799981 EP 1800536 EP 1800679 EP 1805837 EP 1806485 EP 1809885 EP 1812187 EP 1813702 EP 1814751 EP 1814974 EP 1821547 EP 1825161 EP 1827900 EP 1828315 EP 1829884 EP 1830939 EP 1834678 EP 1836332 EP 1837164 EP 1838977 EP 1840313 EP 1842868 EP 1843544 EP 1844686 EP 1845832 EP 1846046 EP 1847366 EP 1849170 EP 1849502 EP 1851312 EP 1851503 EP 1852567 EP 1852878 EP 1853125 EP 1854647 EP 1856562 EP 1863053 EP 1863147 EP 1866766 EP 1868443 EP 1868840 EP 1869024 EP 1869056 EP 1869687 EP 1870011 EP 1870117 EP 1870319 EP 1872656 EP 1874764 EP 1877311 EP 1877365 EP 1878380 EP 1881292 EP 1881488 EP 1881903 EP 1884428 EP 1886683 EP 1886806 EP 1887065 EP 1887069 EP 1887657 EP 1888377

2

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 1888582 EP 1888910 EP 1889985 EP 1890461 EP 1893803 EP 1894462 EP 1894602 EP 1894716 EP 1894743 EP 1894927 EP 1895218 EP 1895884 EP 1896131 EP 1896445 EP 1897520 EP 1897596 EP 1897992 EP 1898008 EP 1898292 EP 1899499 EP 1899726 EP 1900325 EP 1900413 EP 1900649 EP 1900854 EP 1901282 EP 1902640 EP 1902680 EP 1903175 EP 1904005 EP 1905655 EP 1909710 EP 1909741 EP 1910316 EP 1911382 EP 1912991 EP 1914126 EP 1916371 EP 1916913 EP 1916983 EP 1919908 EP 1920536 EP 1922196 EP 1922820 EP 1924574 EP 1924675 EP 1925210 EP 1925965 EP 1926888 EP 1926920 EP 1927001 EP 1928261 EP 1928357 EP 1929146 EP 1929169 EP 1929777 EP 1929792 EP 1929983 EP 1930212 EP 1930558 EP 1932135 EP 1932886 EP 1933425 EP 1934347 EP 1935456 EP 1935903 EP 1936031 EP 1937342 EP 1937381 EP 1937394 EP 1937659 EP 1937870 EP 1939485 EP 1940343 EP 1940407 EP 1941334 EP 1941513 EP 1941697

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

(97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 1942071 EP 1942441 EP 1943190 EP 1943773 EP 1945343 EP 1947083 EP 1947195 EP 1948261 EP 1948519 EP 1950736 EP 1951151 EP 1951492 EP 1956721 EP 1956750 EP 1956856 EP 1957492 EP 1959834 EP 1960092 EP 1961717 EP 1962155 EP 1963309 EP 1963407 EP 1964292 EP 1964642 EP 1965968 EP 1966226 EP 1967424 EP 1971473 EP 1971862 EP 1972233 EP 1973513 EP 1974247 EP 1975496 EP 1976114 EP 1976312 EP 1978420 EP 1979584 EP 1981908 EP 1983013 EP 1983351 EP 1984115 EP 1985651 EP 1987040 EP 1992395 EP 1994094 EP 1995249 EP 1996217 EP 1996453 EP 1996544 EP 1997076 EP 1997457 EP 1999943 EP 2000778 EP 2001710 EP 2001922 EP 2002442 EP 2003912 EP 2007624 EP 2013486 EP 2014412 EP 2015480 EP 2016053 EP 2016376 EP 2017698 EP 2018169 EP 2020432 EP 2020789 EP 2020890 EP 2021585 EP 2024122 EP 2024910 EP 2025453 EP 2025911 EP 2027657 EP 2029030 EP 2029549 EP 2029615 EP 2029878

3

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 2030706 EP 2031197 EP 2031282 EP 2031343 EP 2032370 EP 2033655 EP 2035684 EP 2036596 EP 2036927 EP 2038153 EP 2039390 EP 2039464 EP 2039828 EP 2042074 EP 2042563 EP 2042943 EP 2043341 EP 2043430 EP 2044345 EP 2048411 EP 2048422 EP 2048898 EP 2049236 EP 2049282 EP 2050685 EP 2051279 EP 2052252 EP 2053632 EP 2054360 EP 2055174 EP 2057126 EP 2057535 EP 2057657 EP 2059400 EP 2059566 EP 2061297 EP 2062379 EP 2062947 EP 2064711 EP 2064927 EP 2065106 EP 2065126 EP 2065157 EP 2066518 EP 2066844 EP 2066865 EP 2066966 EP 2067538 EP 2067924 EP 2068818 EP 2069158 EP 2069407 EP 2069592 EP 2070211 EP 2070267 EP 2070670 EP 2070737 EP 2073231 EP 2073769 EP 2073849 EP 2074488 EP 2075149 EP 2075426 EP 2077811 EP 2078806 EP 2079436 EP 2080830 EP 2080946 EP 2081856 EP 2083939 EP 2084959 EP 2085353 EP 2086480 EP 2088115 EP 2089784 EP 2091396 EP 2091429 EP 2093124

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

(97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 2093644 EP 2094374 EP 2094394 EP 2095598 EP 2095950 EP 2096725 EP 2096848 EP 2099863 EP 2100738 EP 2101103 EP 2101222 EP 2102297 EP 2102486 EP 2104250 EP 2105589 EP 2107654 EP 2107953 EP 2108804 EP 2109612 EP 2110380 EP 2110506 EP 2111403 EP 2111928 EP 2111945 EP 2112153 EP 2114627 EP 2114888 EP 2115286 EP 2115536 EP 2116123 EP 2117482 EP 2117979 EP 2118165 EP 2119883 EP 2120119 EP 2120630 EP 2120968 EP 2121275 EP 2121419 EP 2121775 EP 2122715 EP 2123051 EP 2123880 EP 2125153 EP 2125513 EP 2125523 EP 2126142 EP 2126173 EP 2127001 EP 2129743 EP 2130056 EP 2130692 EP 2131771 EP 2132106 EP 2132789 EP 2133277 EP 2134791 EP 2135519 EP 2137140 EP 2137368 EP 2137872 EP 2138381 EP 2138706 EP 2139150 EP 2139818 EP 2142058 EP 2142391 EP 2142632 EP 2142965 EP 2143560 EP 2143590 EP 2143752 EP 2144511 EP 2145169 EP 2145749 EP 2146315 EP 2146488 EP 2146946

4

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97) (97)

EP 2146997 EP 2149436 EP 2149726 EP 2150518 EP 2150729 EP 2151148 EP 2151307 EP 2152475 EP 2152544 EP 2152562 EP 2153724 EP 2153956 EP 2154001 EP 2154006 EP 2154054 EP 2156022 EP 2156556 EP 2156656 EP 2156657 EP 2157250 EP 2158808 EP 2160098 EP 2161552 EP 2164936 EP 2165294 EP 2165808 EP 2165819 EP 2167142 EP 2167321 EP 2167334 EP 2167569 EP 2167826 EP 2168900 EP 2170136 EP 2170537 EP 2170619 EP 2171150 EP 2171153 EP 2171687 EP 2171869 EP 2172949 EP 2173576 EP 2174036 EP 2174481 EP 2175283 EP 2175710 EP 2176327 EP 2176758 EP 2178450 EP 2182497 EP 2184191 EP 2185623 EP 2185640 EP 2185979 EP 2186550 EP 2192210 EP 2194155 EP 2202372 EP 2230885 EP 2233664 EP 2234454

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010

Zveřejněné překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad patentového spisu do českého jazyka (§ 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísel evropských patentů. (97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

EP 1342892 01.09.2010 10.09.2003 (2006.01) F02B 29/04 (2006.01) F02B 37/00 (2006.01) F01P 9/06 24.02.2003 03003992.9 Behr GmbH & Co. KG, 70469 Stuttgart, DE Geskes, Peter, Dr., 70469 Stuttgart, DE

(54) (32) (31) (33) (74)

(97)

Okruh ke chlazení plnicího vzduchu a způsob k provozování takového okruhu 08.03.2002 10210132 DE Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 1380228

5

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

09.06.2010 14.01.2004 (2006.01) A47B 13/00 03.07.2003 03077088.7 Koninklijke Ahrend N.V., 1015 AE Amsterdam, NL Van Bakel, Petrus Antonius Lauwrentius, 5492 VC SintOedenrode, NL Van der Steen, Leonardus Hubertus Geertruda, 5482 LV Schijndel, NL Připevňovací člen pro připevnění těla k nosnému rámu 12.07.2002 1021074 NL TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000

(31) (33) (74)

10311441 DE Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000

(97) (47) (97) (51)

EP 1504142 21.07.2010 20.11.2003 (2006.01) D01D 5/18 (2006.01) C03B 37/04 05.05.2003 03749920.9 EREM, 76304 Sotteville Les Rouen, FR GIULIANI, Lando, F-76800 Saint-Etienne Du Rouvray, FR Vysokorychlostní vřeteno pro stroje na výrobu vlákna z minerální vlny 06.05.2002 0205647 FR PCT/FR2003/001392 WO 2003/095720 DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář, Ing. Dr. Vilém Daněk, Vinohradská 45, Praha 2, 12000

(96) (96) (73) (72) (54)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

EP 1394482 08.09.2010 03.03.2004 (2006.01) F25B 7/00 (2006.01) F25B 30/02 (2006.01) F25B 25/00 09.07.2003 03015411.6 Glen Dimplex Deutschland GmbH, 95326 Kulmbach, DE Shirkhani, Ghanbar, 95119 Naila, DE Kohlmann, Frank, 95236 Kulmbach, DE Trempel, Daniela, 95361 Ködnitz, DE Zařízení tepelného čerpadla 30.08.2002 10240767 DE Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

(32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32)

EP 1430134 04.08.2010 03.04.2003 (2006.01) C12N 15/51 (2006.01) C07K 14/08 (2006.01) A61K 39/29 (2006.01) G01N 33/576 (2006.01) C12Q 1/70 23.09.2002 02781380.7 ASSISTANCE PUBLIQUE, HOPITAUX DE PARIS, 75004 Paris, FR DENY, Paul, F-78420 Carrieres sur Seine, FR RADJEF, Nadjia, F-94000 Creteil, FR HUC-ANAIS, Patricia, F-97150 Saint-Martin, FR Molekuly nukleové kyseliny HDV, její fragmenty a aplikace 24.09.2001 0112285 FR PCT/FR2002/003239 WO 2003/027291 KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s. advokátní a patentová kancelář, JUDr. Petra Korejzová, Korunní 104, Praha 10, 10100 EP 1460438 02.06.2010 22.09.2004 (2006.01) G01R 21/06 29.01.2004 04001869.9 EMH metering GmbH & Co. KG, 19243 Wittenburg, DE Malek, Norbert, 21438 Thieshope, DE Modulární elektroměr 15.03.2003

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97)

EP 1540083 04.08.2010 15.01.2004 (2006.01) E01C 11/00 (2006.01) E01C 11/16 20.06.2003 03763006.8 Owens Corning Intellectual Capital, LLC, Toledo OH 43659, US JONES, David, R., IV, Tampa, FL 33625, US HELWIG, Gregory, S., Granville, OH 43023, US Způsob vyztužování zpevněného povrchu a jeho izolování proti vodě 03.07.2002 188447 US PCT/US2003/019380 WO 2004/005622 Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Václav Krmenčík, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 1545253 11.08.2010 08.04.2004 (2006.01) A43B 7/12 (2006.01) A43B 13/16 18.09.2003 03769286.0 Geox S.p.A., 31044 Montebelluna Localita Biadne (Treviso), IT POLEGATO MORETTI, Mario, I-31035 Crocetta del Montello, IT Vodu nepropouštějící a prodyšná podešev pro boty, a bota opatřená touto podešví 24.09.2002 PD20020246 IT PCT/EP2003/010395 WO 2004/028284 Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Václav Krmenčík, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 1546083

6

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54)

(32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

11.08.2010 15.04.2004 (2006.01) C07C 59/90 (2006.01) C07C 59/64 (2006.01) A61K 31/201 (2006.01) A61K 31/22 (2006.01) A61P 9/10 (2006.01) A61P 3/10 (2006.01) A61P 3/04 (2006.01) C07C 69/738 (2006.01) C07C 51/373 11.08.2003 03798876.3 Merck Patent GmbH, 64293 Darmstadt, DE BRUNET, Michel, F-69780 Toussieu, FR ZEILLER, Jean-Jacques, F-69008 Lyon, FR FERRAND, Gérard, F-69005 Lyon, FR BONHOMME, Yves, F-69260 Charbonnieres les Bains, FR Nové substituované arylhexadienové kyseliny a jejich estery pro použití při léčbě a prevenci diabetu, dyslipidémie a atherosklerózy, farmaceutické kompozice s jejich obsahem a způsoby jejich přípravy 01.10.2002 0212135 FR PCT/EP2003/008887 WO 2004/031116 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 1560986 11.08.2010 27.05.2004 (2006.01) E01D 4/00 (2006.01) E01D 22/00 12.11.2003 03775524.6 The Queen's University of Belfast, Belfast BT7 1NN Northern Ireland, GB LONG, Adrian, Ernest, Belfast Northern Ireland BT7 1NN, GB Betonový oblouk a způsob jeho výroby 13.11.2002 0226439 GB PCT/GB2003/004878 WO 2004/044332 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 1622447 28.07.2010 21.10.2004 (2006.01) A01N 33/18 (2006.01) A01N 25/28 (2006.01) A01N 25/30 13.04.2004 04726995.6 BASF SE, 67056 Ludwigshafen, DE GOLDSMITH, Andrew, Hampshire PO7 6PH, GB Vodná koncentrátová kompozice pendimethalinu schopná tečení 14.04.2003 03008556 EP PCT/EP2004/003873 WO 2004/089088 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, 12000

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

EP 1623174 15.09.2010 25.11.2004 (2006.01) F28D 9/04 11.05.2004 04732234.2 Alfa Laval Corporate AB, 22100 Lund, SE MAUPETIT, Philippe, 58350 Arbourse, FR MARTINEZ, Pierre, 58180 Marzy, FR OUDJEDI, Boualem, 58000 Nevers, FR Spirálovitý tepelný výměník 15.05.2003 0301407 SE PCT/SE2004/000722 WO 2004/102101 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1633470 21.07.2010 23.12.2004 (2006.01) B01J 13/02 (2006.01) B01J 13/04 (2006.01) C11D 3/50 08.06.2004 04739696.5 Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE SCHMIEDEL, Peter, 40599 Düsseldorf, DE BARRELEIRO, Paula, 40724 Hilden, DE VON RYBINSKI, Wolfgang, 40593 Düsseldorf, DE ORLICH, Bernhard, 08005 Barcelona, DE Bělicí prostředky stabilní při skladování na bázi peroxykarboxylových sloučenin 13.06.2003, 22.12.2003 10327127, 10361084 DE, DE PCT/EP2004/006167 WO 2004/110611 KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, 10100 EP 1640053 11.08.2010 23.12.2004 (2006.01) B01D 35/06 (2006.01) B01D 17/06 (2006.01) C02F 9/00 (2006.01) B01D 61/14 (2006.01) B01D 61/22 10.06.2003 03730867.3 Zeotek Inc., Chuo-ku Tokyo 103-0014, JP INOUE, Masahito, Setagaya-ku, Tokyo 158-0081, JP INOUE, Kouichi, Aichi-gun Aichi 480-1141, JP Dopravní prostředek filtračního systému odpadních vod PCT/JP2003/007310 WO 2004/110590 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1645492 25.08.2010 12.04.2006 (2006.01) B62D 25/16 07.10.2005 05292090.7 EUROSTYLE SYSTEMS, 36000 Châteauroux, FR Motto, Alain, 36330 Le Poinconnet, FR

7

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(54)

(32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54)

(32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54)

Zařízení pro připevnění ochranného krytu kola na konstrukci motorového vozidla, s prostředky pro tlumení vibrací 11.10.2004 0410690 FR Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1649990 21.07.2010 26.04.2006 (2006.01) B26F 1/38 (2006.01) B26D 7/27 (2006.01) B29C 67/00 (2006.01) B60R 19/02 21.10.2005 05292218.4 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, 69007 Lyon, FR Bocaccio, Bernard, 01360 Bresolles, FR Brizin, Jérôme, 01100 ARBENT, FR Verwaerde, Marc, 38460 Moras, FR Virelizier, François, 38080 SAINT MARCEL BEL ACCUEIL, FR Způsob výroby lakované součástky z plastické hmoty pro automobilový průmysl, která obsahuje otvor se zaobleným okrajem a použití tohoto způsobu 21.10.2004 0411226 FR Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 1663401 18.08.2010 23.12.2004 (2006.01) A61K 8/892 (2006.01) A61K 8/58 (2006.01) A61K 8/34 (2006.01) A61K 8/26 (2006.01) A61K 8/28 (2006.01) A61K 8/92 (2006.01) A61K 8/891 (2006.01) A61K 8/81 (2006.01) A61K 8/36 (2006.01) A45D 40/16 03.06.2004 04776263.8 Colgate-Palmolive Company, New York NY 10022-7499, US JONAS, John, Summit, NJ 07901-1222, US MISNER, Steven, Verona, NJ 07044, US Vytlačený tyčkový výrobek a způsob jeho výroby 04.06.2003 454018 US PCT/US2004/017562 WO 2004/110397 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 1671592 25.08.2010 21.06.2006 (2006.01) A61B 17/00 28.11.2005 05111386.8 RADI MEDICAL SYSTEMS AB, 754 50 Uppsala, SE Egnelöv, Per, 754 50, UPPSALA, SE Lékařský těsnicí prostředek

(32) (31) (33) (74)

16.12.2004 4030706 SE TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000

(97) (47) (97) (51)

EP 1678866 14.07.2010 07.04.2005 (2006.01) H04L 1/06 (2006.01) H04L 27/34 (2006.01) H04L 5/04 (2006.01) H04L 1/00 27.09.2004 04789175.9 QUALCOMM INCORPORATED, San Diego, CA 92121, US MANTRAVADI, Ashok, San Diego, CA 92122, US AGRAWAL, Avneesh, San Diego, CA 92127, US Hierarchické kódování s vícenásobnými anténami v bezdrátovém komunikačním systému 25.09.2003, 01.03.2004 506466 P, 791314 US, US PCT/US2004/031828 WO 2005/032035 Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73)

(72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73)

EP 1680141 11.08.2010 19.05.2005 (2006.01) A61K 39/395 04.11.2004 04810418.6 Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville, CA 94608, US XOMA Technology Ltd., Hamilton HM11, BM LONG, Li, c/o Chiron Corporation, Emeryville, CA 94662-8097, US LUQMAN, Mohammad, c/o Chiron Corporation, Emeryville, CA 94662-8097, US YABANNAVAR, Asha, c/o Chiron Corporation, Emeryville, CA 94662-8097, US ZAROR, Isabel, c/o Chiron Corporation, Emeryville, CA 94662-8097, US Způsoby léčby solidních nádorů exprimujících povrchový buněčný antigen CD40 04.11.2003, 26.11.2003, 27.04.2004, 27.04.2004 517337 P, 525579 P, 565710 P, 565634 P US, US, US, US PCT/US2004/036955 WO 2005/044305 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1687312 14.07.2010 02.06.2005 (2006.01) C07D 491/10 (2006.01) A61K 31/47 (2006.01) A61P 33/06 09.11.2004 04805417.5 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 75794 Paris Cédex 14, FR Palumed SA, 31682 Labege Cedex, FR Sanofi-Aventis, 75013 Paris, FR

8

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(54)

(32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54)

(32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97)

CAZELLES, Jérôme, FR-31130 Balma, FR COSLEDAN, Frédéric, F-31750 Labege, FR MEUNIER, Bernard, F-31320 Castanet, FR PELLET, Alain, FR-31870 Beaumont Sur Leze, FR Duální molekuly zahrnující peroxidový derivát, jejich syntéza a jejich terapeutická aplikace 14.11.2003 0313371 FR PCT/FR2004/002874 WO 2005/049619 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 1694360 04.08.2010 19.05.2005 (2006.01) C07K 16/28 04.11.2004 04810420.2 Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville, CA 94608, US LONG, Li, Emeryville, CA 94662-8097, US LUQMAN, Mohammad, Emeryville, CA 94662-8097, US YABANNAVAR, Asha, Emeryville, CA 94662-8097, US ZAROR, Isabel, Emeryville, CA 94662-8097, US Použití antagonistických anti-CD40 protilátek pro léčbu autoimunitních a zánětlivých chorob a rejekce orgánového transplantátu 04.11.2003, 26.11.2003, 27.04.2004 517337 P, 525579 P, 565710 P US, US, US PCT/US2004/036957 WO 2005/044306 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1699766 11.08.2010 07.07.2005 (2006.01) C07D 239/34 (2006.01) C07D 213/30 (2006.01) C07D 285/06 (2006.01) C07D 277/24 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61K 31/167 (2006.01) A61K 31/426 (2006.01) A61K 31/433 (2006.01) A61K 31/395 15.12.2004 04806056.0 AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, SE BROWN, Dearg, Sutherland, Macclesfield Cheshire SK10 4TG, GB CUMMING, John, Graham, Macclesfield Cheshire SK10 4TG, GB NASH, Ian, Alun, Macclesfield Cheshire SK10 4TG, GB Amidové deriváty s navázaným cyklopropylaminokarbonylovým substituentem, které jsou vhodné jako inhibitory cytokinů 20.12.2003 0329572 GB PCT/GB2004/005241 WO 2005/061465 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1702954 04.08.2010 20.09.2006

(51) (96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87)

(2006.01) C08L 33/00 23.02.2006 06003664.7 Bayer MaterialScience AG, 51368 Leverkusen, DE Hofacker, Steffen, Dr., 51519 Odenthal, DE Mechtel, Markus, Dr., 51467 Bergisch Gladbach, DE Münzmay, Thomas, Dr., 41539 Dormagen, DE Yuva, Nusret, Dr., 51399 Burscheid, DE Gertzmann, Rolf, Dr., 51377 Leverkusen, DE Vodné disperse kopolymerů s reaktivním zřeďovadlem 09.03.2005 102005010694 DE Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1742274 29.09.2010 10.01.2007 (2006.01) H01L 31/042 28.06.2006 06116189.9 PVflex Solar GmbH, 15517 Fürstenwalde, DE Bayer MaterialScience AG, 51368 Leverkusen, DE Kalberlah, Klaus, 12435, Berlin, DE Schlemper,Klaus, Dr., 12524, Berlin, DE Ehbing, Hubert, Dr., 51519, Rothental-Erberich, DE Schauseil, Frank, 51373, Leverkusen, DE Flexibilní solární modul s proudovým vedením integrovaným v rámu 07.07.2005 102005032716 DE Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 1744977 03.11.2010 17.11.2005 (2006.01) B65G 17/06 (2006.01) B65G 17/24 17.02.2005 05707471.8 Krones Nordic ApS, 2840 Holte, DK NIELSEN, Jörgen, Tage, DK-3140 AAlsgarde, DK Pasterizační zařízení s dopravním pásem 30.04.2004 102004021262 DE PCT/EP2005/001634 WO 2005/108248 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 1756916 13.10.2010 29.12.2005 (2006.01) H01R 13/52 (2006.01) F16J 15/02 01.04.2005 05716489.9 Hydac Electronic GmbH, 66128 Saazbrücken, DE JACOBUS, Heinz, 66125 Dudweiler, DE Ovládací zařízení 16.06.2004 102004029185 DE PCT/EP2005/003419 WO 2005/124934

9

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300 EP 1761661 11.08.2010 05.01.2006 (2006.01) C25F 7/00 (2006.01) C25F 3/00 (2006.01) C25D 17/16 09.06.2005 05753214.5 POLIGRAT GMBH, 81829 München, DE PIESSLINGER-SCHWEIGER, Siegfried, 85591 Vaterstetten, DE Zařízení a způsob elektrochemického zpracování povrchů 29.06.2004 102004031422 DE PCT/EP2005/006203 WO 2006/000301 Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 1776330 01.09.2010 12.01.2006 (2006.01) C07C 49/82 15.06.2005 05760701.2 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65929 Frankfurt am Main, DE JENDRALLA, Heiner, 65931 Frankfurt, DE BRAUN, Matthias, 65239 Hochheim, DE KORB, Gerhard, 63512 Hainburg, DE Způsob karbonylace fenylalkylderivátů s oxidem uhelnatým 30.06.2004 102004031849 DE PCT/EP2005/006414 WO 2006/002762 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 1781463 04.08.2010 02.03.2006 (2006.01) B32B 3/30 (2006.01) B29C 45/14 10.08.2005 05770284.7 Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG, 90763 Fürth, DE HIRSCHFELDER, Andreas, 90766 Fürth, DE REUTHER, Uwe, 90482 Nürnberg, DE Přenosová fólie, její použití a způsob výroby dekorativních plastických předmětů 27.08.2004 102004041868 DE PCT/EP2005/008667 WO 2006/021321 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 1781528 18.08.2010 16.02.2006 B62J 1/00

(2006.01)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

28.07.2005 05771444.6 M. D'A. Francesco Riondato, 36061 Bassano del Grappa, IT RIONDATO, Francesco, I-36061 Bassano del Grappa, IT Cyklistické sedlo 11.08.2004 VI20040204 IT PCT/EP2005/008212 WO 2006/015731 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 1795409 04.08.2010 13.06.2007 (2006.01) B60S 3/06 (2006.01) B60S 3/00 07.12.2006 06025331.7 Otto Christ AG, 87734 Benningen, DE Christ, Markus, 87700 Memmingen, DE Způsob ošetřování a zařízení pro ošetřování vozidel, zejména zařízení pro mytí aut 09.12.2005 202005019418 U DE TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 1796730 21.07.2010 30.03.2006 (2006.01) A61K 47/10 (2006.01) A61K 47/02 (2006.01) A61K 31/557 20.09.2005 05786891.1 LTB4 Sweden AB, 10312 Stockholm, SE BORGEAT, Pierre, Québec(Qc), G1T1G3, CA Stabilizované farmaceutické formulace obsahující leukotrienové B4 (LTB4) činidlo 20.09.2004, 13.12.2004, 14.12.2004 610962 P, 635009 P, 635482 P US, US, US PCT/IB2005/002781 WO 2006/032977 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1796839 20.10.2010 13.04.2006 (2006.01) B02C 19/20 (2006.01) B02C 18/18 (2006.01) B02C 18/14 (2006.01) A23N 15/00 29.09.2005 05787447.1 Gösta Larssons Mekaniska Verkstad AB, 295 21 Bromölla, SE LARSSON, Jörgen, S-290 34 Fjälkinge, SE Strouhací válec 07.10.2004 0402417 SE PCT/SE2005/001433 WO 2006/038857 Hák, Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, Ing. Pavel Janeček, U Průhonu 5, Praha 7, 17000

10

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54)

(32) (31) (33) (74)

(73)

EP 1800669 21.07.2010 27.06.2007 (2006.01) A61K 9/36 (2006.01) A61K 31/165 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 3/04 (2006.01) A61P 9/00 (2006.01) A61P 25/20 (2006.01) A61P 25/24 14.12.2006 06291919.6 Les Laboratoires Servier, 92415 Courbevoie Cedex, FR Julien, Marc, 45110 Sigloy, FR Tharrault, François, 45000 Orleans, FR Pean, Jean-Manuel, 45000 Orleans, FR Wuthrich, Patrick, 45000 Orleans, FR Orodisperzibilní farmaceutická kompozice pro perorální, oromukosální nebo sublingvální podávání agomelatinu 14.12.2005 0512647 FR Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Jirotková, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

(72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96)

EP 1813495 21.07.2010 13.04.2006 (2006.01) B61B 10/02 (2006.01) B65G 17/20 09.09.2005 05782106.8 DAIFUKU CO., LTD., Osaka-shi, Osaka 555-0012, JP NAKAMURA, Jirou c/o APS Inc., Osaka-shi, Osaka 5500012, JP Závěsné přepravní zařízení 05.10.2004, 05.10.2004 2004292351, 2004292353 JP, JP PCT/JP2005/016585 WO 2006/038423 Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 1827163 22.09.2010 09.03.2006 (2006.01) A45F 3/04 27.08.2005 05777130.5 Marik, Libor, 39804 Cimelice, CZ Marik, Libor, 39804 Cimelice, CZ Batoh čelně přístupný uživateli bez nutnosti jeho sundání 03.09.2004 933835 US PCT/IB2005/052812 WO 2006/025011 Ing. Blanka Brodská, patentový zástupce, Josefy Faimonové 14, Brno, 62800 EP 1833851 19.05.2010 13.07.2006 C08F 2/10 30.11.2005 05816372.6

(2006.01)

(54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33)

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin, OH 43017, US BELLMANN, Susanne, 40878 Ratingen, DE STEINER, Norbert, 63755 Alzenau, DE ISSBERNER, Jörg, 47877 Willich, DE BOEKELO, Christian, 47807 Krefeld, DE Kationtové polymerní disperze, způsob jejich výroby a jejich použití 30.12.2004 102004063791 DE PCT/EP2005/012759 WO 2006/072294 Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 1835573 12.05.2010 19.09.2007 (2006.01) H01R 13/629 (2006.01) H01R 13/641 05.03.2007 07103526.5 J.S.T. Mfg. Co., Ltd., Osaka, 542-0081, JP MEA Technologies Pte., Ltd., Singapore 609930, SG Cheng, Yong Terng c/o MEA Technologies Pte. Ltd., Tower 1 The Stategy 609930, SINGAPORE, SG Nagamine, Akira c/o J.S.T. Mfg. Co., Ltd., Miyoshi-cho Nishikamo-gun Aichi 470-0201, JP Lim, Chee Boon Vincent c/o MEA Technologies Pte.Ltd., The Stategy 609930, SINGAPORE, SG Elektrický konektor 17.03.2006 200601775 SG Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1836489 30.06.2010 15.06.2006 (2006.01) G01N 33/50 08.12.2005 05817936.7 HAC Biomed GmbH, 80634 München, DE GÖRNE, Martin, 22337 Hamburg, DE KAUFMANN, Peter-Matthias, 30900 Wedemark, DE Způsob pro testování látek na biomatricích 08.12.2004 102004059169 DE PCT/EP2005/013178 WO 2006/061229 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1840285 18.08.2010 03.10.2007 (2006.01) E03F 11/00 08.02.2007 07101998.8 Holzapfel, Karsten, 99425 Weimar, DE Holzapfel, Karsten, 99425 Weimar, DE Kombinovaná nádrž na fekálie a moč 09.02.2006 102006006226 DE

11

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(74)

TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000

(74)

PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021

(97) (47) (97) (51)

EP 1841432 11.08.2010 08.06.2006 (2006.01) A61K 31/546 (2006.01) A61K 31/46 (2006.01) A61K 9/00 (2006.01) A61P 31/04 28.11.2005 05817957.3 Venus Remedies Limited, Panchkula 134113 HR, IN CHAUDHARY, Manu, Panchkula 134 113, Haryana, IN Farmaceutický prostředek obsahující ceftriaxon a sulbaktam 02.12.2004 DE24112004 IN PCT/IN2005/000382 WO 2006/059344 PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021

(97) (47) (97) (51) (96) (96)

EP 1857200 06.10.2010 21.11.2007 (2006.01) B22C 11/10 31.08.2007 07017130.1 SINTOKOGIO, LTD., Nagoya-shi, Aichi-ken 450-0002, JP Hirata, Minoru, Toyokawa-shi, Aichi-ken 442-0061, JP Komiyama, Takayuki, Toyokawa-shi, Aichi-ken 4420061, JP Oya, Toshihiko, Toyokawa-shi, Aichi-ken 442-0061, JP Sakai, Tsuyoshi, Toyokawa-shi, Aichi-ken 442-0061, JP Sakaguchi, Koichi, Toyokawa-shi, Aichi-ken 442-0061, JP Bezrámový formovací stroj 25.05.2007 2007138700 JP FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, 12000

EP 1848741 08.09.2010 17.08.2006 (2006.01) C07K 16/12 (2006.01) C12N 15/12 (2006.01) C12N 15/13 (2006.01) C12N 15/79 (2006.01) C12N 5/10 (2006.01) A61K 39/40 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01) G01N 33/577 (2006.01) G01N 33/569 (2006.01) C12Q 1/68 (2006.01) A61K 31/7088 13.02.2006 06706900.5 Kenta Biotech AG, 3018 Bern, CH LANG, Alois, B., CH-3627 Helmberg, CH HORN, Michael, P., CH-3604 Thun, CH IMBODEN, Martin, A., CH-3110 Münsingen, CH ZUERCHER, Adrian, CH-3012 Bern, CH Lidská monoklonální protilátka specifická pro lippolysacharidy (LPS) Pseudomonas aeruginosa sérotypu IATS O11 14.02.2005 05003095 EP PCT/EP2006/001289 WO 2006/084758 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54)

(32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87)

EP 1850646 28.07.2010 10.08.2006 (2006.01) H05K 3/34 (2006.01) B23K 1/08 06.02.2006 06713119.3 SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD., Tokyo, 1208555, JP ZEN, Mitsuo, Saitama, 3400035, JP OZAWA, Satoshi, Chiba 2620046, JP Vlnová pájecí lázeň 07.02.2005 2005030957 JP PCT/JP2006/301976 WO 2006/082960

(73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97)

EP 1858701 11.08.2010 14.09.2006 (2006.01) B32B 27/08 (2006.01) B32B 27/30 (2006.01) B32B 27/32 (2006.01) B65D 65/40 (2006.01) A22C 13/00 06.03.2006 06723221.5 Kalle GmbH, 65203 Wiesbaden, DE DELIUS, Ulrich, 60529 Frankfurt, DE Vícevrstvý obal na potraviny se dvěma barierovými vrstvami proti kyslíku 08.03.2005 102005011089 DE PCT/EP2006/002011 WO 2006/094733 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1861619 04.08.2010 21.09.2006 (2006.01) F03D 1/06 14.03.2006 06755831.2 Clipper Windpower, Inc., Carpinteria CA 93013, US DEHLSEN, James, G., P., Montecito, CA 93108, US BROWN, Matthew, San Diego, CA 92107, US Napínací kolo v systému rotoru pro větrné a vodní turbíny 15.03.2005 662160 P US PCT/IB2006/000605 WO 2006/097836 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1863834 14.07.2010 28.09.2006

12

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96)

(2006.01) C07K 14/32 (2006.01) C12N 9/00 (2006.01) C12N 15/31 (2006.01) C12N 15/52 (2006.01) A23K 1/00 22.03.2006 06706131.7 Novozymes A/S, 2880 Bagsvaerd, DK OESTERGAARD, Peter, Rahbek, DK-2830 Virum, DK ANDERSEN, Lene, Nonboe, DK-3450 Alleröd, DK SEON, Aurelia, F-68100 Mulhouse, FR SIMOES-NUNES, Carlos, F-68128 Village-Neuf, FR KLÜNTER, Anna-Maria, D-79541 Lörrach, DE DE MARIA, Leonardo, DK-2000 Frederiksberg, DK CHRISTENSEN, Björn, Eggert, DK-2880 Bagsvärd, DK Polypeptidy a nukleové kyseliny je kódující 22.03.2005, 29.06.2005 200500413, 200500966 DK, DK PCT/DK2006/000162 WO 2006/099871 PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 EP 1866324 16.06.2010 28.09.2006 (2006.01) C07H 19/20 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) A61P 35/02 (2006.01) A61K 31/7076 16.03.2006 06710096.6 Cardiff Protides Limited, Carmarthen SA32 8HZ, GB MCGUIGAN, Christopher, Whitchurch,Cardiff CF14 2EH, GB MILLS, Kenneth, Pentyrch,Cardiff CF15 9QP, US CONGIATU, Costantino, I-07046 Porto Torres (SS), IT Fosforamidové deriváty nukleosidovývh sloučenin k použití při léčení rakoviny 21.03.2005 0505781 GB PCT/GB2006/000932 WO 2006/100439 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 1866596 16.06.2010 12.10.2006 (2006.01) F41C 23/10 05.04.2006 06724039.0 Heckler & Koch GmbH, 78727 Oberndorf/Neckar, DE ROTH, Marc, 78727 Oberndorf, DE Rukojeť střelné zbraně a stavebnice s výměnnými díly pro tuto rukojeť 07.04.2005 102005016020 DE PCT/EP2006/003090 WO 2006/105947 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 1873882 04.08.2010 02.01.2008 H02G 3/30 27.06.2007 07012569.5

(73) (72) (54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(2006.01)

(54) (32) (31)

TRW Automotive Electronics & Components GmbH, 78315 Radolfzell, DE Antoine, Hervé, 57370 Phalsbourg, FR Upevňovací zařízení pro vedení 29.06.2006 202006010110 U DE Korejzová & spol., v. o. s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104E, Praha 10-Vinohrady, 10100 EP 1883679 13.10.2010 30.11.2006 (2006.01) C09D 5/00 (2006.01) C08F 8/00 (2006.01) C23C 22/00 19.04.2006 06724403.8 BASF Coatings GmbH, 48165 Münster, DE DORNBUSCH, Michael, 48167 Münster, DE Prostředek korozní ochrany tvořící vrstvu laku a způsob k jeho bezproudové aplikaci 23.05.2005 102005023728 DE PCT/EP2006/003545 WO 2006/125498 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1886140 18.08.2010 30.11.2006 (2006.01) G01N 33/53 (2006.01) G01N 33/543 (2006.01) G01N 33/68 (2006.01) C07K 16/22 24.05.2006 06771113.5 Beckman Coulter, Inc., Brea, CA 92821, US Oxford Brookes University, Oxford OX3 0BP, GB Groome, Nigel Patrick, Chipping Norton, Oxon OX7 7BH, GB Cranfield, Mark, Banbury Oxford OX17 3NF, GB Themmen, Axel P. N., NL-3311 DL Dordrecht, NL Savjani, Gopal, V., Nassau Bay, TX 77058, US Mehta, Ketusha, League City, TX 77573, US Imunologická analýza a protilátky pro antimüllerický hormon 24.05.2005 684239 P US PCT/US2006/020154 WO 2006/127850 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 1897643 21.07.2010 12.03.2008 (2006.01) B23C 5/20 05.10.2004 07115044.5 TDY Industries, Inc., Pittsburgh, PA 15222, US Festeau, Gilles, Franklin, TN 37069, US Dufour, Jean-Luc, Franklin, TN 37064, US Fang, Daniel, X., Franklin, TN 37067, US Wills, David, J., Brentwood, TN 37027, US Frézovací nástroj 15.10.2003 686308

13

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(33) (74)

US Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Mgr. Miloslav Hainz, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

(97) (47) (97) (51)

EP 1898496 22.09.2010 12.03.2008 (2006.01) H01R 12/06 (2006.01) H01R 4/06 10.07.2007 07112126.3 ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart, DE Kroeckel, Markus, 71701, Schwieberdingen, DE Kovový kontaktní prvek pro elektrické uspořádání kontaktů 07.09.2006 102006041978 DE Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

EP 1899940 18.08.2010 11.01.2007 (2006.01) G09F 3/02 (2006.01) B32B 15/12 22.06.2006 06741049.8 TEICH AKTIENGESELLSCHAFT, 3200 Weinburg, AT NEKULA, Lambert, A-3202 Hofstetten, AT DIRCETTI, Marco, I-36035 Marano Vicentino, Vincenza, IT REITERER, Franz, A-3131 Getzersdorf 141, AT SCHEDL, Adolf, A-3200 Obergrafendorf, AT Způsob výroby nosného materiálu se zakrytým identifikačním znakem 04.07.2005 11262005 AT PCT/AT2006/000254 WO 2007/002963 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 1911763 11.08.2010 16.04.2008 (2006.01) C07K 7/08 (2006.01) C07K 14/245 (2006.01) A61K 38/10 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 9/00 (2006.01) A61P 11/00 (2006.01) A61P 13/08 (2006.01) A61P 29/00 (2006.01) A61P 3/04 (2006.01) A61K 38/16 28.01.2004 07011869.0 Ironwood Pharmaceuticals, Inc., Cambridge 02142, MA, US Currie, Mark G., Sterling MA 01564, US Mahajan-Miklos, Shalina, Standford CA 94305, US Milne, G. Todd, Brookline MA 02446, US Norman, Thea, San Diego CA 92102, US Kompozice pro léčbu gastrointestinálních poruch 28.01.2003, 15.05.2003, 12.11.2003 443098 P, 471288 P, 519460 P US, US, US Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72) (54)

(32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96)

14

EP 1931557 07.07.2010 12.04.2007 (2006.01) B62D 65/04 (2006.01) B62D 27/02 (2006.01) B21D 39/03 04.10.2006 06793960.3 ThyssenKrupp Steel Europe AG, 47166 Duisburg, DE PATBERG, Lothar, D-47445 Moers, DE SCHMIDT, Mario, 47441 Moers, DE Karosérie vozidla, sestavená z nejméně dvou předem sériově vyrobených montážních celků a způsob její výroby 06.10.2005 102005047927 DE PCT/EP2006/067049 WO 2007/039630 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 1935682 04.08.2010 25.06.2008 (2006.01) B60H 1/00 10.12.2007 07122732.6 Valeo Syst?mes Thermiques, 78321 Le Mesnil Saint Denis Cedex, FR Vincent, David, 28320 Gallardon, FR Vedení pro proud vzduchu 22.12.2006 0611305 FR Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1940246 11.08.2010 26.04.2007 (2006.01) A23L 1/29 (2006.01) A23L 1/308 (2006.01) A61K 31/702 (2006.01) A23C 9/20 (2006.01) A61P 1/12 06.10.2006 06799537.3 N.V. Nutricia, 2712 HM Zoetermeer, NL SCHMITT, Joachim, 63768 Hoesbach, DE STAHL, Bernd, 61191 Rosbach, DE KNOL, Jan, NL-6708 SM Wageningen, NL Prevence chorob u dětí narozených císařským řezem 21.10.2005 05023029 EP PCT/NL2006/050247 WO 2007/046698 Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 1971330 04.08.2010 19.07.2007 A61K 31/166 A61K 31/422 A61K 31/4439 18.12.2006 06829706.8

(2006.01) (2006.01) (2006.01)

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31)

POXEL SAS, 69007 Lyon, FR MOINET, Gérard, F-91400 Orsay, FR CRAVO, Daniel, F-78500 Sartrouville, FR MESANGEAU, Didier, F-77380 Combs-la-Ville, FR Kombinace triazinových derivátů a látek zvyšujících citlivost na inzulín 13.01.2006 0600344 FR PCT/EP2006/012185 WO 2007/079917 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 1979474 11.08.2010 12.07.2007 (2006.01) C12N 9/12 05.01.2007 07703676.2 Transgene SA, 67400 Illkirch Graffenstaden, FR ERBS, Philippe, F-67000 Strasbourg, FR BALLOUL, Jean-Marc, F-67000 Strasbourg, FR KAPFER, Marina, F-67300 Schiltigheim, FR SILVESTRE, Nathalie, F-67120 Ergersheim, FR Ptačí telomerasová reversní transkriptasa 05.01.2006, 13.10.2006 06360001, 06360047 EP, EP PCT/EP2007/050120 WO 2007/077256 PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 EP 1982704 04.08.2010 22.10.2008 (2006.01) C12Q 1/68 (2006.01) C12N 9/16 (2006.01) A61K 31/00 13.08.2002 08160783.0 Exonhit Therapeutics SA, 75013 Paris, FR Resink, Annelies, 3001 Heverlee, BE Ait Ikhlef, Ali, 94140 Alfortville, FR Schweighoffer, Fabien, 94130 Nogent sur Marne, FR Nový molekulární cíl neurotoxicity 14.08.2001 0110819 FR PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 EP 1985149 28.07.2010 19.07.2007 (2009.01) H04W 16/14 10.01.2007 07710044.4 QUALCOMM Incorporated, San Diego, CA 92121, US LAROIA, Rajiv, Basking Ridge, New Jersey 07931, US LANE, Frank, Asbury, New Jersey 08802, US LI, Junyi, Bedminster, New Jersey 07921, US RICHARDSON, Thomas, South Orange, New Jersey 07079, US Způsob komunikace a zařízení pro vysílání prioritních informací prostřednictvím naváděcích signálů 11.01.2006, 11.01.2006, 11.01.2006, 15.09.2006, 15.09.2006, 27.10.2006 758010 P, 758011 P, 758012 P, 845052 P, 845051 P, 863304 P

(33) (86) (87) (74)

US, US, US, US, US, US PCT/US2007/060352 WO 2007/082247 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

(97) (47) (97) (51)

EP 1994243 23.06.2010 12.07.2007 (2006.01) E05B 17/00 (2006.01) E05B 17/04 21.12.2006 06847106.9 Valeo Securité Habitacle, 94042 Créteil Cedex, FR GIACOMIN, Fabrice, F-94042 Créteil Cedex, FR CANARD, Louis, F-94042 Créteil Cedex, FR Vysunutelná závora pro mechanizmus zámku automobilu 30.12.2005 0554143 FR PCT/FR2006/002830 WO 2007/077345 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000

(96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54)

(32) (31) (33) (86) (87) (74)

EP 1999128 04.08.2010 25.10.2007 (2006.01) C07D 417/04 (2006.01) A61K 31/4439 (2006.01) A61P 11/00 15.03.2007 07739373.4 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., Chiyoda-ku Tokyo 101-8535, JP AOKI, Satoshi, Tokushima-shi, Tokushima 771-0182, JP NAKAYA, Kenji, Tokushima-shi, Tokushima 771-0182, JP SOTA, Masahiro, Tokushima-shi, Tokushima 771-0182, JP ISHIGAMI, Masashi, Kanzaki-gun, Saga 842-0197, JP Polymorfy tetomilastu 17.03.2006 2006075307 JP PCT/JP2007/055931 WO 2007/119496 PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 EP 2024248 09.06.2010 29.11.2007 (2006.01) B65D 47/08 15.05.2007 07725236.9 Seaquist Closures Spain S.A., 08570 Torelló Barcelona, ES CANO PEY, Max, 08570 Torello (Barcelona), ES FORT PRADES, Josep, 08551 Tona (Barcelona), ES Uzávěr s výklopným víčkem pro láhve a podobně s automatickým systémem otevírání víčka, obsahujícím zdokonalené tlačítko 18.05.2006 200601274 ES PCT/EP2007/004319 WO 2007/134756 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

15

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

EP 2029976 18.08.2010 06.12.2007 (2006.01) G01F 5/00 (2006.01) G01F 1/684 (2006.01) G01F 15/12 23.05.2007 07729441.1 Continental Automotive GmbH, 30165 Hannover, DE HACKER-LEMIRE, Birgitta, 84069 Schierling, DE HAUSCHEL, Jan-Erik, 99510 Apolda, DE PESAHL, Stefan, 93342 Saal A.D.Donau, DE SETESCAK, Stephen, 93080 Pentling, DE STEUBER, Frank, 93077 Bad Abbach, DE Zařízení pro snímání hmotnostního proudu s kanálem vedoucím proudění 26.05.2006 102006024745 DE PCT/EP2007/055004 WO 2007/137978 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 2032380 14.07.2010 29.11.2007 (2006.01) B60J 10/04 (2006.01) B60J 10/00 16.05.2007 07766069.4 Cooper-Standard Automotive France S.A., 95100 Argenteuil, FR STEFANELLI, Didier, F-35210 Saint Christophe Des Bois, FR Okenní těsnění s vylisovaným stíracím pásem 18.05.2006 0651807 FR PCT/FR2007/051295 WO 2007/135329 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 2032730 11.08.2010 27.12.2007 (2006.01) C22C 28/00 (2006.01) G21C 3/17 (2006.01) C01B 3/00 29.05.2007 07790105.6 SAES GETTERS S.p.A., 20020 Lainate (Milano), IT CODA, Alberto, I-21040 Gerenzano VA, IT CORAZZA, Alessio, I-22030 Como - Camnago Volta CO, IT GALLITOGNOTTA, Alessandro, I-21040 Origgio VA, IT TOIA, Luca, I-210040 Carnago VA, IT BARONIO, Paola, I-21042 Caronno Pertusella VA, IT BOVISIO, Magda, I-20151 Milano MI, IT Neodpařitelné getrové slitiny vhodné zejména pro sorpci vodíku 19.06.2006 MI20061173 IT PCT/IT2007/000373 WO 2007/148362 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73)

EP 2043107 01.09.2010 01.04.2009 (2006.01) G21F 9/00 (2006.01) G21F 7/005 (2006.01) B60P 3/00 (2006.01) B08B 3/00 25.09.2008 08016848.7 Rheinmetall Landsysteme GmbH, 24107 Kiel, DE Gerlach, Klaus-Peter, 34302 Guxhagen, DE Schmidt, Dieter, 34277 Fuldabrück, DE Stulgies, Baldur, 34359 Reinhardshagen, DE Heinrich, Jürgen, 34225 Baunatal, DE Günther, Normann, 34132 Kassel, DE Födisch, Johann, 34125 Kassel, DE Propust zejména pro dekontaminaci osob případně předmětů 25.09.2007 102007045771 DE Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 2053048 15.09.2010 29.04.2009 (2006.01) C07D 401/12 (2006.01) C07D 239/94 (2006.01) C07D 211/16 27.09.2006 09152654.1 AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, SE Blixt, Jörgen, SE-151 85, Södertälje, SE Golden, Michael, David, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB Hogan, Philip, John, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB Martin, David, Michael, Glanville, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB Montgomery, Francis, Joseph, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB Patel, Zakariya, Loughborough, Leicestershire LE11 5RH, GB Pittman, John, David, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB Sependa, George, Joseph, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB Squire, Christopher, John, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB Wright, Nicholas, Cartwright, Alexander, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, GB Způsob chemické sulfonace in situ 30.09.2005 0519879 GB TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 2058985 21.07.2010 13.05.2009 (2006.01) H04L 12/28 16.08.2006 09153905.6 Qualcomm Incorporated, San Diego, CA 92121-1714, US

16

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(72)

(54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54)

(32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96)

Attar, Rashid Ahmed Akbar, San Diego, CA 92121-1714, US Bhushan, Naga, San Diego, CA 92121-1714, US Black, Peter John, San Diego, CA 92121-1714, US Pankaj, Rajesh, K., San Diego, CA 92121-1714, US Zhang, Danlu, San Diego, CA 92121-1714, US Wu, Qiang, San Diego, CA 92121-1714, US Yavuz, Mehmet, San Diego, CA 92121-1714, US Vanichpun, Sarut, San Diego, CA 92121-1714, US Tokgoz, Yeliz, San Diego, CA 92121-1714, US Grob, Matthew Stuart, San Diego, CA 92121-1714, US Způsoby a systémy pro adaptivní výběr serveru v bezdrátových komunikacích 16.08.2005 708529 P US Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 EP 2065609 09.06.2010 03.06.2009 (2006.01) F16D 65/06 06.10.2008 08165902.1 AFE Metal, 42110 Feurs, FR Flachat, Jacques c/o NOVAGRAAF TECHNOLOGIES, 25000, BESANCON, FR Brzdící zařízení pro železniční kolejové vozidlo 29.11.2007 0708342 FR PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 EP 2076494 28.07.2010 02.05.2008 (2006.01) C07D 211/58 (2006.01) C07D 241/20 (2006.01) C07D 295/10 (2006.01) C07D 401/12 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01) A61K 31/445 (2006.01) A61P 3/00 22.10.2007 07821650.4 Janssen Pharmaceutica NV, 2340 Beerse, BE MEERPOEL, Lieven, 2340 Beerse, BE LINDERS, Joannes Theodorus Maria, 2340 Beerse, BE JAROSKOVA, Libuse, 2340 Beerse, BE VIELLEVOYE, Marcel, 2340 Beerse, BE BACKX, Leo Jacobus Jozef, 2340 Beerse, BE BERTHELOT, Didier Jean-Claude, 2340 Beerse, BE BUSSCHER, Guuske Frederike, 2340 Beerse, BE Sloučeniny piperidinem nebo piperazinem substituované kyseliny tetrahydronaftelen-1karboxylové, které inhibují MTP 24.10.2006 06122817 EP PCT/EP2007/061286 WO 2008/049806 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 2076646 14.07.2010 17.04.2008 E05D 15/06 11.10.2007 07818908.1

(73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

Rehau AG + Co, 95111 Rehau, DE GRIESSHAMMER, Klaus, 95111 Rehau, DE Vodicí uspořádání 14.10.2006 202006015767 U DE PCT/EP2007/008837 WO 2008/043554 Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

(97) (47) (97) (51)

EP 2097185 18.08.2010 24.04.2008 (2006.01) B21B 38/06 (2006.01) G01B 5/28 (2006.01) G01L 5/04 03.09.2007 07802076.5 SMS Siemag AG, 40237 Düsseldorf, DE KIPPING, Matthias, 57562 Herdorf, DE TUSCHHOFF, Matthias, 57072 Siegen, DE EBENBECK, Martina, 57271 Hilchenbach, DE NIEHUES, Heinz, 57271 Hilchenbach, DE Zařízení k měření tahu v kovovém pásu 21.10.2006, 15.12.2006 102006049744, 102006059244 DE, DE PCT/EP2007/007659 WO 2008/046470 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(2006.01) (97)

EP 2103042 11.08.2010 17.07.2008 (2009.01) H04W 16/14 14.12.2007 07848569.5 NDS Limited, One London Road Staines, Middlesex TW18 4EX, GB ASHLEY, Alex, Surrey RH1 6PA, GB Bezdrátový síťový systém a způsob 11.01.2007, 12.01.2007 879946 P, 880244 P US, US PCT/GB2007/004830 WO 2008/084186 TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, 17000 EP 2107983 15.09.2010 17.07.2008 (2006.01) B62D 1/19 13.12.2007 07856670.0 ThyssenKrupp Presta Aktiengesellschaft, 9492 Eschen, LI SCHNITZER, Rony, FL-9491 Ruggell, LI ROHR, Martin, A-6971 Hard, AT Sloupek řízení s nárazovým zařízením 09.01.2007 102007002091 DE PCT/EP2007/010924 WO 2008/083811 KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, 10100 EP 2109580

17

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

(47) (97) (51)

(96) (96) (73) (72)

(54) (32) (31) (33) (86) (87) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (74)

(97) (47) (97) (51) (96) (96) (73) (72) (54) (32) (31) (33) (74)

21.07.2010 21.08.2008 (2006.01) B65H 75/10 (2006.01) B65H 75/18 (2006.01) B65H 5/22 06.02.2008 08709334.0 Real Time Logistics Solutions Limited, Slyfield Industrial Estate Guildford, Surrey GU1 1RU, GB MILTON, Peter, George, Forest Row, East Sussex, RH18 5LY, GB MILTON, Antony, Stanley, Worthing, West Sussex BN15 9TY, GB Jádro pro příjem listového materiálu 16.02.2007 0703103 GB PCT/GB2008/000420 WO 2008/099138 Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, 12000 EP 2116441 30.06.2010 11.11.2009 (2006.01) B61F 5/32 03.05.2009 09006055.9 Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), 10773 Berlin, DE Jahnke, Thomas Dipl.-Ing., 12355 Berlin, DE Jürges, Stefan, 37154 Northeim, DE Zařízení pro elektrickou izolaci spojů přenášejících proud silovým stykem 11.05.2008 102008023165 DE Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Václav Krmenčík, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 EP 2183961 14.07.2010 12.05.2010 (2006.01) A01G 13/02 05.05.2009 09006112.8 Braendlin, Oswald, 79588 Efringen-Kirchen, DE Braendlin, Oswald, 79588 Efringen-Kirchen, DE Fóliový zastřešující systém 06.11.2008 202008014784 U DE Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

Zveřejněné opravené překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen opravený překlad patentového spisu do českého jazyka (§35d odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Datem zveřejnění opraveného překladu evropského patentového spisu je datum publikace tohoto Věstníku. (97) (97)

EP 1532149 EP 1596722

Zveřejněné překlady pozměněného, nebo omezeného znění evropských patentových spisů

18

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty)

U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad omezeného, nebo pozměněného znění evropského patentového spisu do českého jazyka (§35f odst. 3 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) (97) (97)

EP 1440909 EP 1490540 EP 1502784

Evropské patenty zrušené Evropským patentovým úřadem Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku byly zrušeny Evropským patentovým úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů (§35f odst 2 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97)

PD4A (97) (73) (97) (73) (97) (73) (97) (73)

(97) (73)

(97) (73) (97) (73) (97) (73)

EP 1554189

Převod práv a ostatní změny majitelů evropských patentů EP 1423131 POLICHEM S.A., L-1526 Luxembourg, LU EP 1492934 Dynaco Europe NV, 9310 Moorsel, BE EP 1500289 2Ergo Limited, Manchester M50 3UB, GB EP 1516626 XELLIA PHARMACEUTICALS ApS, 2300 Copenhagen S, DK EP 1590537 Sarl Locaboxe, 54420 Saulxures les Nancy, FR Rulquin Fabien, F-54110 Remereville, FR EP 1740876 A. RAYMOND ET CIE, 38019 Grenoble Cedex 1, FR EP 1763343 POLICHEM S.A., L-1526 Luxembourg, LU EP 1824563 UCL Business PLC, London W1T 4TP, GB

19

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané užitné vzory)

FG1K

Zapsané užitné vzory - přehled podle čísel zápisu

V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto užitné vzory. 21478 21479 21480 21481 21482 21483 21484 21485 21486 21487 21488

A 63 C 7/00 C 04 B 14/42 A 23 N 17/00 F 23 G 5/00 B 01 J 19/08 H 01 R 13/514 F 16 B 13/00 G 06 T 5/00 A 23 K 1/24 B 24 C 1/00 A 01 M 17/00

(2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01)

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané užitné vzory)

FG1K (51) (11) (21) (22) (47) (73) (72) (54)

(74) (51) (11) (21) (22) (47) (73)

(72)

(54) (51) (11) (21) (22) (47) (73) (72)

(54) (74) (51) (11) (21) (22) (47) (73) (72) (54) (74) (51) (11) (21) (22) (47) (73) (72) (54) (51) (11) (21) (22) (47) (73) (72) (54)

Zapsané užitné vzory - řazené podle MPT (2006.01) A01M 17/00 (2006.01) A01M 1/24 21488 2010-23284 05.10.2010 11.11.2010 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Praha, CZ Kýhos Karel, Praha, CZ Zařízení k netoxické efektivní ekologické inaktivaci hmyzích škůdců na principu řízené atmosféry ve skladovaných zrnech se zachováním jejich biokvality Ing. Jaroslav Novotný, Římská 45/2135, Praha 2, 12000 (2006.01) A23K 1/24 (2006.01) A23K 1/14 21486 2010-23214 14.09.2010 11.11.2010 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny, Brno, CZ Suchý Pavel prof. MVDr. Ing. CSc., Brno, CZ Straková Eva prof. Ing. Ph.D., Brno, CZ Herzig Ivan doc. MVDr. CSc., Brno, CZ Kroupa Leo MVDr., Brno, CZ Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace oleje a krmného glycerolu (2006.01) A23N 17/00 21480 2010-22943 08.07.2010 11.11.2010 Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ Skládanka Jiří Doc. Ing. Ph.D., Brno, CZ Mikyska František Ing., Vamberk, CZ Doležal Petr Prof. MVDr. Ing. CSc., Brno, CZ Havlíček Zdeněk Dr. Ing., Lesní Hluboké, CZ Mikrosilážní nádoba Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300 (2006.01) A63C 7/00 (2006.01) A63C 5/06 21478 2010-22212 10.02.2010 11.11.2010 Peterka Dušan Mgr., Lelekovice, CZ Peterka Dušan Mgr., Lelekovice, CZ Lyže Ing. František Čáslava, Sabinova 6, Brno, 61600 (2006.01) B01J 19/08 (2006.01) C01C 3/00 21482 2010-23065 04.08.2010 11.11.2010 Kejklíček Vít, Kolín, CZ Kejklíček Vít, Kolín, CZ Zařízení určené k syntéze dikyanu (2006.01) B24C 1/00 (2006.01) B24C 9/00 21487 2010-23251 23.09.2010 11.11.2010 Plehaso, komanditní společnost, Plaňany, CZ Hovorka Stanislav Ing., Plaňany, CZ Zařízení na recyklaci abraziva

(74)

Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, 14800

(51)

(2006.01) C04B 14/42 (2006.01) C04B 14/38 (2006.01) C04B 14/34 21479 2010-22646 03.05.2010 11.11.2010 Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., Brno, CZ Čechmánek René Ing., Brno, CZ Svoboda Miroslav Ing., Rosice, CZ Junek Jiří Ing., Brno, CZ Vilam Hynek Ing., Nížkovice, CZ Směs ke zhotovení stavebních prvků pro elektromagnetické stínění Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, 60200

(11) (21) (22) (47) (73) (72)

(54) (74) (51) (11) (21) (22) (47) (73) (72) (54) (74) (51) (11) (21) (22) (47) (73) (72) (54) (74)

(51) (11) (21) (22) (47) (73) (72)

(54) (74) (51) (11) (21) (22) (47) (73) (72) (54)

(2006.01) F16B 13/00 (2006.01) F24D 19/00 21484 2010-23127 19.08.2010 11.11.2010 Bábek Ivan, Česká Třebová, CZ Bábek Ivan, Česká Třebová, CZ Pojistný hmoždinkový držák, zvláště pro otopná desková tělesa Karel Voda, patentový zástupce, Bolzanova 13, Brno, 61800 (2006.01) F23G 5/00 (2006.01) F23B 40/04 21481 2010-23051 02.08.2010 11.11.2010 Lencová Marie, Vimperk, CZ Lenc Karel, Vimperk, CZ Lencová Marie, Vimperk, CZ Lenc Karel, Vimperk, CZ Kotel na spalování pevných biopaliv KUDRLIČKA a SEDLÁK, advokátní, patentová a známková kancelář, Ing. Jiří Sedlák, Husova 5, České Budějovice, 37001 (2006.01) G06T 5/00 (2006.01) H04N 1/387 21485 2010-23177 31.08.2010 11.11.2010 Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Zemčík Pavel Doc. Dr. Ing., Brno, CZ Herout Adam Ing. Ph.D., Brno, CZ Seeman Michal Ing., Brno, CZ Přibyl Bronislav Ing., Zlín, CZ Zařízení pro digitální korekci obrazu Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, 60200 (2006.01) H01R 13/514 (2006.01) H01R 13/506 21483 2010-23084 07.08.2010 11.11.2010 Stakohome Innovation s.r.o., Praha, CZ Konopásek Radim, Úholičky, CZ Staroba František, Staré Město, CZ Univerzální rozvodný panel

2

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané užitné vzory)

(74)

Loskotová & partneři, patentová a známková kancelář, Ing. Jarmila Loskotová, K Závětinám 727, Praha 5, 15500

3

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané užitné vzory)

4

Seznam majitelů zapsaných užitných vzorů (73)

(11)

(73)

(51)

Bábek Ivan, Česká Třebová, CZ 21484

F 16 B 13/00

(2006.01)

Kejklíček Vít, Kolín, CZ

21482

B 01 J 19/08

(2006.01)

Lenc Karel, Vimperk, CZ

21481

F 23 G 5/00

(2006.01)

Lencová Marie, Vimperk, CZ

21481

F 23 G 5/00

(2006.01)

Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ

21480

A 23 N 17/00

(2006.01)

Peterka Dušan Mgr., Lelekovice, CZ

21478

A 63 C 7/00

(2006.01)

Plehaso, komanditní společnost, 21487 Plaňany, CZ

B 24 C 1/00

(2006.01)

Stakohome Innovation s.r.o., Praha, CZ

H 01 R 13/514

(2006.01)

Veterinární a farmaceutická 21486 univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny, Brno, CZ

A 23 K 1/24

(2006.01)

Vysoké učení technické v Brně, 21485 Brno, CZ

G 06 T 5/00

(2006.01)

Výzkumný ústav potravinářský 21488 Praha, v.v.i., Praha, CZ

A 01 M 17/00

(2006.01)

Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., Brno, CZ

C 04 B 14/42

(2006.01)

21483

21479

(11)

(51)

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory)

FG4Q

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto průmyslové vzory: 09-03 34947 09-03 34948 09-03 34949 09-01 34950 06-02 34951 21-03 34952 06-04 34953 25-02 34954 06-02 34955 12-13 34956 12-13 34957 12-13 34958 12-13 34959 12-13 34960 10-02 34961 21-03 34962 21-03 34963 21-03 34964 21-03 34965

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory)

FG4Q (51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72)

2

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle tříd 06-02 34951 2010-38071 29.01.2010 11.11.2010 11.11.2010 Postýlka 1 Butterová Irena, Praha 8, CZ Pecher Petr, Praha 9, CZ Butterová Irena, Praha 8, CZ Pecher Petr, Praha 9, CZ

1.6

(55)

1.1

1.7

1.8

1.2

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72)

06-02 34955 2010-38325 04.08.2010 11.11.2010 11.11.2010 Kolébka 2 Kročil Bohumil, Brno, CZ Kročil Bohumil, Brno, CZ

(55) 1.3

1.4

1.5

1.1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory) (51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72) (74)

3

06-04 34953 2010-38257 31.05.2010 11.11.2010 11.11.2010 Stavebnicový stojan na láhve 5 Svozil ml. Josef, Kyjov, CZ Svozil ml. Josef, Kyjov, CZ Karel Voda, patentový zástupce, Bolzanova 13, Brno, 61800

(55) 1.2

1.1

1.3

2.1

2.1

3.1 2.2

2.3

4.1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory)

4

1.4

5.1

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72) (74)

09-01 34950 2010-38347 02.09.2010 10.11.2010 10.11.2010 Lahev a balení lahví 5 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Ekonomická fakulta, České Budějovice, CZ Švec Jiří, Horažďovice, CZ Pudivítr Aleš, Ševětín, CZ KUDRLIČKA a SEDLÁK, advokátní, patentová a známková kancelář, Ing. Jiří Sedlák, Husova 5, České Budějovice, 37001

2.1

(55)

2.2

1.1

2.3

1.2 2.4

1.3

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory)

3.1

5

4.2

4.3

3.2

4.4

3.3

3.4 5.1

4.1 5.2

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory)

6

5.3

3.1

5.4

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72)

(74)

09-03 34947 2010-38218 03.05.2010 10.11.2010 10.11.2010 Obal 4 Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko, CZ Dudák Aleš, Praha 5, CZ Fašianok Petr, Praha 6, CZ Nejedlý Jan, Praha 11, CZ Ing. Radmila Baumová, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, 59101

(55)

4.1

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72)

09-03 34948 2010-38261 31.05.2010 10.11.2010 10.11.2010 Obal na nápoje 1 Frunc Petr, Praha, CZ Frunc Petr, Praha, CZ

(55)

1.1 1.1

2.1

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (32) (31) (33) (73) (72) (74)

09-03 34949 2010-38320 26.07.2010 10.11.2010 10.11.2010 Přepravka na láhve 2 19.05.2010 40 2010 002 873.2 DE Schoeller Arca Systems GmbH, 19057 Schwerin, DE Schulz Wolfgang, Rosenheim, DE Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, 12000

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory)

7

(55)

1.1 2.3

1.2 2.4

1.3

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (32) (33) (73) (72) (74)

10-02 34961 2010-38283 21.06.2010 15.11.2010 15.11.2010 Hodinky 1 21.06.2010 CZ Casalonga Jean-Jérôme, Paris, FR Casalonga Jean-Jérôme, Paris, FR Mgr. Martin Strnad, Týn 1049/3, Praha, 11000

(55)

1.4

1.1

2.1

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (32) (31) (33) (73) (72) (74)

2.2

12-13 34956 2009-38020 04.12.2009 12.11.2010 12.11.2010 Tranzitní kontejner pro bojový komunikační systém 1 28.10.2009 PD 52-2009 SK DELTA DEFENCE, a.s., Prešov, SK Mojžíš Ján, Detva, SK Roman Juraj, Prešov, SK HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory) (55)

1.1

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (32) (31) (33) (73) (72) (74)

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (32) (31) (33) (73) (72) (74)

12-13 34957 2009-38021 04.12.2009 12.11.2010 12.11.2010 Tranzitní kontejner pro bojový komunikační systém 1 28.10.2009 PD 51-2009 SK DELTA DEFENCE, a. s., Prešov, SK Mojžíš Ján, Detva, SK Roman Juraj, Prešov, SK HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

(55)

1.1

(74)

12-13 34958 2009-38022 04.12.2009 12.11.2010 12.11.2010 Tranzitní kontejner pro bojový komunikační systém 1 28.10.2009 PD 54-2009 SK DELTA DEFENCE, a. s., Prešov, SK Mojžíš Ján, Detva, SK Roman Juraj, Prešov, SK HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

1.1

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (32) (31) (33) (73) (72)

1.1

12-13 34960 2009-38024 04.12.2009 12.11.2010 12.11.2010 Tranzitní kontejner pro bojový komunikační systém 1 28.10.2009 PD 55-2009 SK DELTA DEFENCE, a. s., Prešov, SK Mojžíš Ján, Detva, SK Roman Juraj, Prešov, SK HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

(55)

1.1

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72) (74)

(55)

12-13 34959 2009-38023 04.12.2009 12.11.2010 12.11.2010 Tranzitní kontejner pro bojový komunikační systém 1 28.10.2009 PD 53-2009 SK DELTA DEFENCE, a. s., Prešov, SK Mojžíš Ján, Detva, SK Roman Juraj, Prešov, SK HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

(55)

(74) (51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (32) (31) (33) (73) (72)

8

21-03 34952 2010-38096 24.02.2010 11.11.2010 11.11.2010 Trenažer pro závodní virtuální hry 1 Hrňa Ladislav, Řepiště, CZ Hrňa Ladislav, Řepiště, CZ INPROCHES Patentová a známková kancelář, Mgr. Alžběta Jurtíková, Mezírka 1, Brno, 60200

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory) (51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72) (74)

(55)

9

21-03 34963 2010-38370 20.09.2010 15.11.2010 15.11.2010 Kolotoč 1 Tomovy parky s.r.o., Karlovice, CZ Bělohradský Lukáš, Josefův Důl, CZ Mgr. Kamil Kolátor, 28. října 2015/23, Jablonec nad Nisou, 46601

(55) 1.1

1.1

1.2

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72) (74)

21-03 34964 2010-38372 20.09.2010 15.11.2010 15.11.2010 Prolézačka 1 Tomovy parky s.r.o., Karlovice, CZ Bělohradský Lukáš, Josefův Důl, CZ Mgr. Kamil Kolátor, 28. října 2015/23, Jablonec nad Nisou, 46601

(55)

1.3

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72) (74)

21-03 34962 2010-38368 20.09.2010 15.11.2010 15.11.2010 Dvojhoupačka 1 Tomovy parky s.r.o., Karlovice, CZ Bělohradský Lukáš, Josefův Důl, CZ Mgr. Kamil Kolátor, 28. října 2015/23, Jablonec nad Nisou, 46601

(55)

1.1

(51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73) (72) (74)

21-03 34965 2010-38373 20.09.2010 15.11.2010 15.11.2010 Prolézačka 1 Tomovy parky s.r.o., Karlovice, CZ Bělohradský Lukáš, Josefův Důl, CZ Mgr. Kamil Kolátor, 28. října 2015/23, Jablonec nad Nisou, 46601

(55)

1.1

1.1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory) (51) (11) (21) (22) (15) (45) (54) (28) (73)

(72)

25-02 34954 2010-38306 14.07.2010 11.11.2010 11.11.2010 Chránič stromů 1 Valášek Milan, Pardubice, CZ Vlnasová Martina Ing., Praha 8, CZ Steiner Aleš Ing., Praha 7, CZ Valášek Milan, Pardubice, CZ Vlnasová Martina Ing., Praha 8, CZ Steiner Aleš Ing., Praha 7, CZ

(55)

1.1

1.2

1.3

10

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (zapsané průmyslové vzory)

11

Seznam vlastníků zapsaných průmyslových vzorů (73)

(11)

(51)

Butterová Irena, Praha 8, CZ

34951

06-02

Casalonga Jean-Jérôme, Paris, FR

34961

10-02

DELTA DEFENCE, a. s., Prešov, SK

34957

12-13

DELTA DEFENCE, a. s., Prešov, SK

34958

12-13

DELTA DEFENCE, a. s., Prešov, SK

34959

12-13

DELTA DEFENCE, a. s., Prešov, SK

34960

12-13

DELTA DEFENCE, a.s., Prešov, SK

34956

12-13

Frunc Petr, Praha, CZ

34948

09-03

Hrňa Ladislav, Řepiště, CZ

34952

21-03

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Ekonomická fakulta, České Budějovice, CZ

34950

09-01

Kročil Bohumil, Brno, CZ

34955

06-02

Mlékárna Hlinsko, s.r.o., Hlinsko, CZ

34947

09-03

Pecher Petr, Praha 9, CZ

34951

06-02

Schoeller Arca Systems GmbH, 19057 Schwerin, DE

34949

09-03

Steiner Aleš Ing., Praha 7, CZ

34954

25-02

Svozil ml. Josef, Kyjov, CZ

34953

06-04

Tomovy parky s.r.o., Karlovice, CZ

34962

21-03

Tomovy parky s.r.o., Karlovice, CZ

34963

21-03

Tomovy parky s.r.o., Karlovice, CZ

34964

21-03

Tomovy parky s.r.o., Karlovice, CZ

34965

21-03

Valášek Milan, Pardubice, CZ

34954

25-02

Vlnasová Martina Ing., Praha 8, CZ

34954

25-02

(73)

(11)

(51)

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (úřední rozhodnutí a oznámení)

1

Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F (11) 282557 284773

MM4A, MM4F (11) 279340 280290 284524 286328 287824 287941 288882 289128 289774 290839 291474 292987 293214 293626 293774 294569 295148 295402 295435 295503 295644 295951 296413 297646 298024 298217 298559 298667 299786 299809 299916 299964 300396 300470 300619 300677 300785 301047 301394 301401 301405

Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti (21) 1990-5598 1990-5601

(11)

(21)

Int.Cl/(51)

Zániky patentů a autorských osvědčení pro nezaplacení udržovacích poplatků (21) 1991-1317 1994-1105 1994-67 1995-1177 1995-1209 1998-2612 1996-758 1996-1337 1997-1402 1999-1655 1996-1301 1997-3502 1998-2385 1997-4093 1997-1410 1999-3883 1998-3891 2002-3666 2004-581 2002-1611 1998-3599 1999-1597 1999-1596 1997-3414 1997-3939 1999-3997 2000-4451 1998-1437 2005-296 1998-3614 2000-4464 1999-4055 2000-1677 2004-565 2002-3639 2006-286 2002-1542 2002-3700 2002-833 2002-2172 2001-515

MK1K (11) 10697 10724 10736 10819 10919 10942 13369 13443 13535 13641 16585 16608 16609 16610 16611 16669 16670

Int.Cl/(51) 8/A61K 9/70 8/C08K 5/37

Int.Cl/(51) 8/C07C 251/84 8/H01J 29/48 6/D02J 1/22 8/G06K 19/07 8/B28D 1/00 7/F17C 5/00 7/C12N 15/12 8/D04B 9/56 8/C07D 213/81 8/G07C 9/00 8/B41F 31/02 7/A01G 9/02 7/F16L 58/06 7/B05B 1/00 8/E03D 3/06 7/F26B 3/06 7/A01N 41/06 7/C07D 471/04 8/B60N 2/36 8/A01N 31/14 7/A61K 9/12 8/H05H 1/36 8/B23K 10/02 8/C07C 69/007 8/A61K 47/48 8/A61K 31/496 8/C07D 275/03 8/D01F 6/46 8/B01D 53/94 8/A61K 9/127 8/E04B 1/86 8/F17C 1/00 8/B23K 35/363 8/B23Q 11/08 8/E04D 13/16 8/A61K 31/221 8/A61F 9/08 8/A61K 31/66 8/A23B 4/10 8/C07F 9/44 8/C07K 5/10

(11)

(21)

Int.Cl/(51)

Zániky užitných vzorů uplynutím doby platnosti (21) 2000-11374 2000-11366 2000-11375 2000-11378 2000-11369 2000-11380 2003-14218 2003-14217 2003-14206 2003-14216 2006-17690 2006-17683 2006-17684 2006-17687 2006-17691 2006-17681 2006-17689

(51) A23L 1/216 C03B 23/045 A01C 1/06 C02F 3/00 B44C 1/18 B65D 75/42 G21F 1/10 B01D 29/68 E04H 12/18 G06F 1/16 A47G 7/02 A01F 25/14 A01F 25/20 B60R 9/04 B60P 3/42 E01F 13/02 A01J 5/007

(2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01)

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (úřední rozhodnutí a oznámení) 16697 16717 16755 17261

MK4Q (11) 29770 29833 29979 33043 33308 33339 33473 33569

2006-17693 2006-17695 2006-17697 2006-17688

B62D 47/02 B60P 3/39 B25B 5/00 A61K 31/337

2

(2006.01) (2006.01) (2006.01) (2006.01)

Zániky práva ze zapsaných průmyslových vzorů uplynutím doby ochrany (21) 2000-32464 2000-32476 2000-32473 2005-36108 2005-36111 2005-36106 2005-36110 2005-36103

Int.Cl/(51) 7/19-02 7/24-99, 99-00, 32-00 7/09-01 8/14-01 8/08-07 8/14-99 8/20-03 8/03-01

(11)

(21)

Int.Cl/(51)

Zápisy licenčních smluv do patentového rejstříku pro nabyvatele (11) (73)

297998 Poljakov Michal, Kladno, CZ Nabyvatel: VAGNERPLAST spol. s r.o., Huťská 124, Kladno, 27203, CZ Druh licence: výlučná Datum uzavření smlouvy: 30.09.2010 Datum zápisu smlouvy: 16.11.2010

Zápisy licenčních smluv do rejstříku užitných vzorů pro nabyvatele (11) (73)

13987 SECUMARK LTD, 1060, Nicosia, CY Nabyvatel: CEMA, a.s., Gen. Sochora 705, Třebíč, 67401, CZ Druh licence: nevýlučná Datum uzavření smlouvy: 10.11.2010 Datum zápisu smlouvy: 16.11.2010

(11) (73)

18034 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Brno, CZ Nabyvatel: AERO Vodochody a.s., ul. U Letiště č.p. 374, Odolena Voda - Dolínek, 25070, CZ Druh licence: nevýlučná Datum uzavření smlouvy: 03.11.2010 Datum zápisu smlouvy: 11.11.2010

(11) (73)

20546 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha, CZ Nabyvatel: Ing. Jindřich Fiedler, Grünwaldova 297/18, České Budějovice 7, 37001, CZ Druh licence: výlučná Datum uzavření smlouvy: 01.10.2010 Datum zápisu smlouvy: 16.11.2010

ND1K

První prodloužení doby platnosti užitných vzorů

(51) (11) (21) (22) (73) (54)

(2006.01) B60R 7/02 16676 2006-17724 15.05.2006 Král Milan, Praha, CZ Navlékací úložný systém na plato zavazadlového prostoru

(51) (11) (21) (22) (73) (54)

(2006.01) B60R 7/02 16677 2006-17725 15.05.2006 Král Milan, Praha, CZ Závěsná brašna do zavazadlového prostoru osobního automobilu

(51) (11) (21) (22) (73) (54)

(2006.01) C23C 4/12 17135 2006-18265 14.11.2006 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, CZ Systém pro realizaci depozice perovskitových vrstev

(51) (11) (21) (22) (73) (54)

(51)

(11) (21) (22) (73) (54)

(2006.01) G01N 27/02 (2006.01) G01N 27/24 17220 2006-18284 21.11.2006 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ Zařízení pro sledování rozložení vodivých částic v kompozitních materiálech (2006.01) B65D 27/00 (2006.01) G06K 17/00 (2006.01) A01N 1/00 17313 2006-18282 20.11.2006 GENERI BIOTECH s. r. o., Hradec Králové, CZ Skladovací systém suchých vzorků

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (úřední rozhodnutí a oznámení) (51)

(11) (21) (22) (73) (54)

(51) (11) (21) (22) (73) (54)

(2006.01) G06F 19/00 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) G06Q 40/00 17341 2006-18376 15.12.2006 Hyposervis a.s., Praha, CZ Uspořádání systému pro řízení developerských projektů (2006.01) C05F 17/02 17523 2006-18289 22.11.2006 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha, CZ Přídavné zařízení pro dávkování kapalin do kompostu

ND1K (51)

(11) (21) (22) (73) (54)

(51) (11) (21) (22) (73) (54) (51) (11) (21) (22) (73) (54)

(51) (11) (21) (22) (73) (54)

Druhé prodloužení doby platnosti užitných vzorů (2006.01) G08B 25/08 (2006.01) B60R 25/10 (2006.01) B60R 27/00 (2006.01) H04M 11/04 13364 2003-14178 22.04.2003 DUDÁČEK Petr Ing., Kamenice, CZ Zapojení systému pro zamezení možnosti odrušení komunikace v zabezpečovacích zařízeních využívajících celulární síť (2006.01) E05B 65/12 (2006.01) E05B 65/20 14006 2003-14808 24.11.2003 ROYAL DEFEND HOLDING A. S., Praha, CZ Válcový zámek, zejména pro motorová vozidla (2006.01) G07C 11/00 (2006.01) A63F 3/06 14031 2004-14949 07.01.2004 Tomín Miloš Ing., Pardubice, CZ Zařízení pro zkoušení náhodnosti u zařízení pro provozování sázkových a jiných her (2006.01) A61N 5/04 (2006.01) A61G 13/02 14213 2004-15129 27.02.2004 UJP PRAHA a.s., Praha - Zbraslav, CZ Úložná deska pro pacienta u ozařovacího a vyšetřovacího stolu

ND4Q

První obnovy doby ochrany průmyslových vzorů

(51) (11) (21) (22) (54)

12-08 33470 2005-36494 15.11.2005 Velitelské vozidlo

(51) (11) (21) (22) (54)

11-02 33562 2005-36487 14.11.2005 Figurka

(51) (11) (21) (22) (54)

12-08 33471 2005-36495 15.11.2005 Velitelské vozidlo

(51) (11) (21) (22) (54)

19-01 33643 2005-36551 15.12.2005 Obálka s dodejkou

(51) (11) (21) (22) (54)

22-01 33516 2005-36402 11.10.2005 Střelná zbraň

3

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (úřední rozhodnutí a oznámení)

ND4Q

Druhé obnovy doby ochrany průmyslových vzorů

(51) (11) (21) (22) (54)

09-01 30224 2000-32893 16.11.2000 Skleněná oválná láhev

(51) (11) (21) (22) (54)

12-03 30310 2000-32880 13.11.2000 Dvoupatrová elektrická jednotka

(51) (11) (21) (22) (54)

26-05 30340 2000-32943 07.12.2000 Skleněné závěsné příslušenství pro lustry

(51) (11) (21) (22) (54)

23-02 30450 2001-33059 14.02.2001 Víko splachovací nádrže

PD4A

Převod práv a ostatní změny majitelů patentů

(11) (21) (73)

285012 1997-2622 Hermes Holding GmbH, 40699 Erkrath, DE

(11) (21) (73)

301361 2003-2408 The Sydney Children's Hospitals Network (Randwick and Westmead) (incorporating The Royal Alexandra Hospital for Children), Westmead, AU

(11) (21) (73)

301760 2009-890 MEZSERVIS a.s., Vsetín, CZ

(11) (21) (73)

301998 2004-942 Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, CZ

PD1K

Převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů

(11) (21) (73)

20778 2010-22330 Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, CZ

(11) (21) (73)

21193 2010-22419 Cola - transport, s.r.o., Brno, CZ

PD4Q

Převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů

(11) (21) (73)

26671 1995-28791 MOLEDA, a.s., Praha 3, CZ

(11) (21) (73)

33516 2005-36402 Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, CZ

(11) (21) (73)

33643 2005-36551 Choleva Zdeněk Ing., Horoměřice, CZ

4

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním)

1

Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním Kapitola obsahuje údaje o rozhodnutích o přihláškách ochranných známek, u kterých byly na základě provedeného věcného průzkumu shledány Úřadem důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky podle ustanovení § 4 nebo 6 zákona č. 441/2003 Sb. Na základě toho Úřad vydal rozhodnutí o zamítnutí přihlášky podle ustanovení § 22 zákona č.441/2003 Sb., a to pro celý seznam výrobků a služeb nebo pro jeho část. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) (540)

O-446196

(583)

09.11.2010 / částečné zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-470193

(583)

10.11.2010 / zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-470622

(583)

09.11.2010 / zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-473208

(583)

06.11.2010 / zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-473209

(583)

06.11.2010 / zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-473355

(583)

16.11.2010 / zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-473435

(583)

16.11.2010 / zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-473523

(583)

16.11.2010 / zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-475493

(583)

09.11.2010 / zamítnutí přihlášky

(210) (540)

O-476179

(583)

16.11.2010 / zamítnutí přihlášky

EXCELLENCE IN PROCESS TECHNOLOGY atelier interiérového designu STIMULUJE VAŠE SMYSLY STIMULUJE VAŠE ZMYSLY BRNO POKER TOUR ELEGANT STYLE HYALURON-CHONDROITINKOMPLEX (HCK) CARP MAGIC BAITS Česká Sibiř

(210) (540)

O-477555

(583)

02.11.2010 / částečné zamítnutí přihlášky

SYSTHERM

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných známek, jsou obsaženy v této kapitole. Důležitou právní skutečností je, že zveřejněním přihlášky ochranné známky v této kapitole Věstníku (§ 23 zákona č. 441/2003 Sb.) začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro podání námitek podle ustanovení § 25 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled O-464310, O-471129, O-472590, O-473918, O-473919, O-473920, O-473921, O-475098, O-475924, O-475941, O-475942, O-475945, O-476585, O-476704, O-477163, O-477178, O-477320, O-477795, O-477796, O-477799, O-477800, O-477801, O-477810, O-477811, O-477812, O-477815, O-477841, O-477847, O-477868, O-477872, O-477875, O-477878, O-477879, O-477880, O-477882, O-477885, O-478001, O-478017, O-478018, O-478019, O-478193, O-478194, O-478195, O-478312, O-478322, O-478323, O-478324, O-478361, O-478403, O-478405, O-478458, O-478500, O-478627, O-478697, O-478700, O-478701, O-478728, O-478756, O-478785, O-478854, O-478855, O-478872, O-478880, O-478913, O-478964, O-478965, O-478967, O-478968, O-478974, O-478983, O-478987, O-479055, O-479079, O-479083, O-479084, O-479085, O-479088, O-479095, O-479100, O-479162, O-479172, O-479212, O-479228, O-479450, O-479636, O-479656, O-479657, O-479658, O-479711, O-479712, O-479713, O-479714, O-479715, O-479718, O-479719, O-479720, O-479752, O-479765, O-479766, O-479768, O-479796, O-479876, O-480041, O-480045, O-480555, O-480598, O-480608

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

Zveřejněné přihlášky ochranných známek (210) (220) (320) (511) (540)

O-464310 05.12.2008 05.12.2008 35, 38

(590) (730) (740)

(510) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(35) inzertní činnost; (38) televizní a rozhlasové šíření zábavních, vzdělávacích, sportovních a kulturních soutěží. PRETTY WOMAN ČR, s.r.o., Čistovická 413, Praha 17, 16300, CZ

(210) (220) (320) (511) (540)

přístrojů, hracích skříní, hudebních automatů a telekomunikačních zařízení; (41) provozování loterií, sázkových her, tipovacích soutěží a her, provozování her on-line, provoz heren, provozování kasin. Barevná SYNOT W, a.s., Jaktáře 1475, Uherské Hradiště - Mařatice, 68601, CZ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Michal Růžička, CSc., Vinohradská 37/938, Praha 2, 12000

O-473918 02.02.2010 02.02.2010 32

O-471129 30.09.2009 30.09.2009 18, 25, 35

(18) školní aktovky, batohy, deštníky, kabelky, imitace kůže, klíčenky, kufry, kufříky, kůže, pásky z kůže, nákupní tašky, peněženky, pouzdra na klíče, kožené sáčky jako obaly, síťky nákupní, slunečníky, sportovní tašky; (25) trička, boty šněrovací, bundy sportovní, čelenky, čepice, kalhoty, konfekce, košile, čepice s kšilty, oděvy z napodobenin kůže, oděvy z kůže, oblečení, oděvy, obuv, opasky, pásky ke kalhotám, plavky, ponožky, spodní prádlo, sukně, svetry, tílka, nátělníky, vesty, mikiny; (35) aktualizování reklamních materiálů, fakturace, fotokopírování, obchodní nebo podnikatelské informace, inzerce poštou, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, marketingové studie, obchodní reklama pro třetí osoby, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, psaní reklamních textů, reklama, reklama on-line v počítačové síti, reklamní agentury, rozšiřování vzorků (zboží), marketingové studie, venkovní reklama, vyhledávání sponzorů, předvádění zboží. Bastard.cz s.r.o., Štúrova 13, Karlovy Vary, 36004, CZ KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, 10100

O-472590 04.12.2009 04.12.2009 9, 28, 37, 41

(9) hrací skříně a hudební automaty, tipovací zařízení, elektronická herní zařízení v rámci této třídy; (28) výherní hrací přístroje v rámci této třídy, vybavení pro elektronické hry v rámci této třídy; (37) instalace, údržba a opravy výherních hracích

(510) (590) (730) (740)

(32) minerální vody, nealkoholické nápoje všeho druhu. Barevná Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, Poděbrady, 29001, CZ Ing. Mgr. Marek Němec, advokát, patentový zástupce, Nádražní 106, Sedlčany, 26401

(210) (220) (320) (511) (540)

O-473919 02.02.2010 02.02.2010 32

(510) (590) (730) (740)

(32) minerální vody, nealkoholické nápoje všeho druhu. Barevná Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, Poděbrady, 29001, CZ Ing. Mgr. Marek Němec, advokát, patentový zástupce, Nádražní 106, Sedlčany, 26401

(210) (220) (320) (511) (540)

O-473920

(510) (590) (730) (740)

02.02.2010 02.02.2010 32

(32) minerální vody, nealkoholické nápoje všeho druhu. Barevná Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, Poděbrady, 29001, CZ Ing. Mgr. Marek Němec, advokát, patentový zástupce, Nádražní 106, Sedlčany, 26401

2

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) (220) (320) (511) (540)

(510) (590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

O-473921 02.02.2010 02.02.2010 32

(32) minerální vody, nealkoholické nápoje všeho druhu. Barevná Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, Poděbrady, 29001, CZ Ing. Mgr. Marek Němec, advokát, patentový zástupce, Nádražní 106, Sedlčany, 26401

O-475098 12.03.2010 12.03.2010 9, 35, 38, 41, 42, 45

Zákulisí (9) elektronické publikace s možností stažení, nahrané počítačové programy, počítačové programy s možností stažení, počítačové hry, programy počítačových her, sítě v oblasti výpočetní techniky a jejich jednotlivé části i náhradní díly včetně sítí datových, informačních a telekomunikačních, přístroje a nástroje optické, přístroje a nástroje k měření a signalizování, přístroje a zařízení pro záznam, přenos, převod, zpracování a reprodukci zvuku, obrazu, textu nebo jiných dat a informací, nosiče záznamů zvuku, obrazu, textu nebo jiných dat či informací, databáze, informace a záznamy v elektronické podobě bez ohledu na to, zda uložené na samostatných nosičích a/nebo v rámci datových, informačních či telekomunikačních sítí, elektronické multimediální aplikace, multimediální nebo informační katalogy a aplikace pro prohlížení, zpracovávání nebo uchovávání dat v elektronické podobě; (35) komunikační média pro účely maloobchodu (prezentace výrobků v komunikačních médiích), licence na výrobky a služby ostatních a jejich komerční správa, vyhledávání dat v počítačových souborech, organizování komerčních nebo reklamních výstav, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů a reklamních ploch, zajišťování předplatného novin a časopisů, obstarávání předplatného pro třetí osoby, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, psaní reklamních textů, komerční informace a rady pro spotřebitele, reklama včetně reklamy on-line v počítačové síti, reklamní agentury, pronájem, aktualizace, vydávání, rozšiřování a zasílání reklamních nebo inzertních materiálů v tištěné podobě (noviny, časopisy, letáky, prospekty, katalogy, tisky, vzorky), na DVD či obdobných nosičích informací a elektronicky prostřednictvím Internetu nebo jiné obdobné veřejné či neveřejné telekomunikační sítě, poradenské služby obchodní nebo podnikatelské, sestavování statistiky, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby a poradenství v obchodní činnosti, správa licencí na výrobky a služby ostatních, systemizace informací do počítačových databází, zajištování předplatného telekomunikačních služeb, vedení kartoték v počítači, zprostředkovatelny práce, nábor zaměstnanců, vytváření, zpracovávání a třídění dat v rámci databází, pomoc při řízení obchodní činnosti, průzkum trhu, zpracovávání specializovaných podnikových evidencí; (38) telekomunikační služby, služby dálkových konferencí, služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky, tiskové agentury, komunikace pomocí terminálů nebo počítačů, Internetu, vnějších a vnitřních sítí, mobilních telefonů telefaxů, satelitů, telekomunikační technologie (Voice over IP, bezdrátové technologie), počítačový přenos elektronické (730) (740) pošty a obrazu, tisková agentura, dálkový přenos obrazu, zvuku, textu či jiných dat, provozování komunikačních a datových sítí, poradenství v oblasti telekomunikační techniky, zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikací, výměna, (210) získávání, šíření a poskytování informací, zpráv, zvukových stop,

obrazu a videonahrávek prostřednictvím počítačové, telekomunikační, satelitní, datové nebo jiné informační sítě, šíření tiskovin, časopisů a knih prostřednictvím počítačové, datové, elektronické, telekomunikační nebo jiné informační sítě, informační a telekomunikační služby na Internetu uvedené v této třídě včetně provozování elektronických nástěnek, diskusních skupin a poskytování připojení a přístupu k internetovým službám a databázím, služby hlasové schránky, přímé propojení lokální zákaznické pevné sítě se sítí mobilních telefonů, služby zasílání zpráv včetně krátkých textových zpráv, teletext a služby s ním spojené, provozování internetového vyhledávače, pronájem telekomunikačních zařízení a přístrojů včetně telefonů, služby přístupu a připojení k datovým a informačním sítím a Internetu; (41) umělecké módní agentury, diskotéky, filmová studia, tvorba a projekce, půjčování filmů, fotografií, zvukových stop a videonahrávek včetně půjčování on-line s i bez možnosti stažení, fotografování, informace o možnostech rekreace, rozptýlení, zábavy, o výchově a vzdělávání, obrazové zpravodajství, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, seminářů, sympozií, kulturních nebo vzdělávacích výstav, plesů, představení, vzdělávacích, zábavných nebo sportovních soutěží, večírků, audiovizuálních produkcí, koncertů, loterií a soutěží krásy, poskytování on-line elektronických publikací bez možnosti stažení, pronájem audionahrávek,provozování her online, půjčování filmů, kinofilmů a videopásek, služby pro oddech a rekreaci, reportérské služby, rozhlasová zábava, zábava, vzdělávání, sport, živé představení, vydávání časopisů a knih, elektronické publikování (DTP), vydávání elektronických knih a časopisů on-line, posunková řeč (tlumočení), překladatelské služby, dabing, digitální zpracování obrazu, nahrávací studia a výroba rozhlasových a televizních programů, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství, provozování kinosálů, provozování muzeí, knihoven, koncertních sálů, karaoke, nočních klubů, diskoték, kasin, heren, nočních klubů, půjčování filmů, umělecké a módní agentury, předprodej vstupenek, půjčování a pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, přenosných videokamer, školení, praktické cvičení, instruktážní výcvik, zkoušení, přezkoušení, dálkové studium, korespondenční kurzy, pomoc a poradenství pro volbu povolání, pořádání a řízení pracovních setkání; (42) průmyslový a grafický design, design a hosting webových stránek a internetových aplikací, instalace počítačových programů, kopírování počítačových programů, obnova počítačových dat, počítačové systémové analýzy, poskytování vyhledávačů pro Internet, pronájem počítačového software, počítačů a webových serverů, přenos a převod dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, převod dat a počítačových programů, tvorba, správa, umisťování, provozování a údržba internetových či intranetových stránek, tvorba, údržba a aktualizace počítačových systémů a programů, konzultační, asistenční, analytické, designérské, vyhodnocovací a programovací služby týkající se počítačového software, hardware a informačních technologií, konzultace týkající se hodnocení, výběru a zavádění počítačového software, firmware, hardware, informačních technologií a systému zpracování dat, a to i prostřednictvím telekomunikačních sítí, kódování a dekódování zabezpečovacích systémů (tvorba software), vytváření virtuálních/počítačových 3D animací a modelů, navrhování a realizace automatizovaných systémů řízení, poskytování práva užití software a pronájem software, instalace, opravy, údržba a servis software, programování, zavádění, aktualizace, návrhy a údržba internetových databází a aplikací, pronájem dat a údajů na přístup do počítačových databází, zhotovování kopií počítačových programů, technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení, výzkum, vývoj a tvorba systémů pro elektronické obchodování včetně příslušného software a hardware, poradenství v oblasti elektronického obchodování a informačních technologií, programování multimediálních aplikací, vytváření interaktivních a grafických programů, počítačové animace a vizualizace, grafický design, zálohování dat a informací elektronickými a počítačovými prostředky a prostřednictvím elektronické pošty; (45) seznamovací služby, internetové seznamovací služby. Orbiter s.r.o., Nepelova 950/4, Praha 9, 19800, CZ Mgr. Stanislav Bednář, advokát, Hrušková 343, Přezletice, 25073

O-475924

3

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (220) (320) (511) (540)

14.04.2010 14.04.2010 9, 16, 35, 41

(510)

(9) nosiče audio a video záznamů; (16) informační a propagační tiskoviny, neperiodické publikace, fotografie; (35) propagační činnost; (41) nakladatelská a vydavatelská činnost. Agrární komora ČR, Blanická 3, Olomouc, 77200, CZ

(730) (210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

O-475941 15.04.2010 15.04.2010 1, 2, 3, 9

HET MULTIMIX (1) chemikálie pro průmysl, chemické přípravky pro výrobu barev, čisticí chemické preparáty, chemické přípravky pro čištění olejů, disperzní činidla, epoxidové pryskyřice v surovém stavu, chemické apretace, antistatické přípravky, odbarvovací přípravky pro průmyslové účely, činidla chemická s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely; (2) antikorozní přípravky, antikorozní tuky a oleje, ochranné pásky proti korozi, azbestové barvy, baktericidní nátěry, barvy, laky, nátěrové hmoty, barvy olejové, syntetické, akrylové, emailové, alkydové, polyuretanové, epoxidové, pojiva pro barvy, laky a nátěrové hmoty, ředidla pro barvy, laky a nátěrové hmoty, lepidla pro barvy, laky a nátěrové hmoty, zahušťovadla nátěrových hmot, automatizovaně plněné obaly barev, barvy s počítačově řízeným obsahem složek, barvy tónované, pigmenty a pojiva pro barvy potravinářská barviva, nátěry na podvozky, nátěry proti usazeninám, barvy pro keramiku, na dřevo, na kůži, ke značkování zvířat, na obuv, na ocel a železo, malířské barvy a nátěry pro interiér i exteriér, materiály pro povrchové úpravy stěn budov v rámci této třídy, tónovací barvy a pigmenty, barvy s přísadami strukturálními, protiplísňovými, aromatickými a optickými, konzervační oleje a přípravky, mořidla, mořidla, přípravky na odstraňování tapet, sklenářský kyt, tonery pro fotokopírky, přírodní pryskyřice v surovém stavu, kovy ve formě fólií a prášku pro natěrače a dekoratéry; (3) barviva toaletní, barvy kosmetické, bělicí přípravky, čisticí a dezinfekční prostředky, krémy na obuv, krémy kosmetické, přípravky na odstraňování barev a laků, přípravky na odstraňování rzi, oleje čisticí, kapaliny pro ostřikovače skel; (9) zařízení výpočetní techniky a software pro automatizované míchání barev. HET spol. s r.o., Ohníč 14, Ohníč, 41765, CZ FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Ing. Michael Fischer, Na Hrobci 294/5, Praha 2, 12000

(730) (740)

usazeninám, barvy pro keramiku, na dřevo, na kůži, ke značkování zvířat, na obuv, na ocel a železo, malířské barvy a nátěry pro interiér i exteriér, materiály pro povrchové úpravy stěn budov v rámci této třídy, tónovací barvy a pigmenty, barvy s přísadami strukturálními, protiplísňovými, aromatickými a optickými, konzervační oleje a přípravky, mořidla, mořidla, přípravky na odstraňování tapet, sklenářský kyt, tonery pro fotokopírky, přírodní pryskyřice v surovém stavu, kovy ve formě fólií a prášku pro natěrače a dekoratéry; (3) barviva toaletní, barvy kosmetické, bělicí přípravky, čisticí a dezinfekční prostředky, krémy na obuv, krémy kosmetické, přípravky na odstraňování barev a laků, přípravky na odstraňování rzi, oleje čisticí, kapaliny pro ostřikovače skel; (9) zařízení výpočetní techniky a software pro automatizované míchání barev. HET spol. s r.o., Ohníč 14, Ohníč, 41765, CZ FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Ing. Michael Fischer, Na Hrobci 294/5, Praha 2, 12000

(210) (220) (320) (511) (540)

O-475945

(510)

(20) nábytek, zejména stoly psací, dětské, pracovní, popisovatelné, včetně kovového a kempinkového nábytku, broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, třtiny, vrbového proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, jantaru, perleti, buničiny, výrobky z plastických hmot, matrace, žíněnky, podhlavníky apod., spací pytle na kempování; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti nábytkářství a obchodu s výrobky uvedenými ve třídě 20, marketing, propagační činnost, průzkumy trhu. PEMAK, s.r.o., Moskevská 63, Praha 10, 10100, CZ Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, 14800

(730) (740)

15.04.2010 15.04.2010 20, 35

(210) (220) (320) (511) (540)

O-476585

(510)

(29) sušený kokos, kokosová moučka, kokosové máslo, kokosový olej, kokosový tuk; (31) kokosové ořechy, kokosové skořápky, ořechy; (32) nealkoholické nápoje, ovocné šťávy, sirupy a přípravky ke zhotovování nápojů, piva; (41) služby v oblasti výchovy a zábavy, provozování klubů a diskoték, školicí, vzdělávací a konzultační činnost v oblasti vzdělávání, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, sportovní aktivity, provozování sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci v rámci této třídy, služby pro oddech a poskytování poradenství v oblasti volného času a rekreace, organizování plesů, pronájem sálů, zábavné parky, produkce, pořizování a šíření zvukových, obrazových a zvukově obrazových snímků a záznamů všeho druhu, pronájem a půjčování nosičů zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů, umělecká činnost; (43) provozování stravovacích a občerstvovacích zařízení, restaurace, baru, pizzerie, kavárny, provozování ubytovacích zařízení, poradenství v oboru hotelnictví, hotelové služby včetně služeb zajištujících hotelové stravování a přípravu

11.05.2010 11.05.2010 29, 31, 32, 41, 43

O-475942 15.04.2010 15.04.2010 1, 2, 3, 9

HET JUNIOR (1) chemikálie pro průmysl, chemické přípravky pro výrobu barev, čisticí chemické preparáty, chemické přípravky pro čištění olejů, disperzní činidla, epoxidové pryskyřice v surovém stavu, chemické apretace, antistatické přípravky, odbarvovací přípravky pro průmyslové účely, činidla chemická s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely; (2) antikorozní přípravky, antikorozní tuky a oleje, ochranné pásky proti korozi, azbestové barvy, baktericidní nátěry, barvy, laky, nátěrové hmoty, barvy olejové, syntetické, akrylové, emailové, alkydové, polyuretanové, epoxidové, pojiva pro barvy, laky a nátěrové hmoty, ředidla pro barvy, laky a nátěrové hmoty, lepidla pro barvy, laky a nátěrové hmoty, zahušťovadla nátěrových hmot, automatizovaně plněné obaly barev, barvy s počítačově řízeným obsahem složek, barvy tónované, pigmenty a pojiva pro barvy potravinářská barviva, nátěry na podvozky, nátěry proti

4

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

jídel a nápojů, služby spojené s ubytováním, stravováním a občerstvením, pronájem apartmánů, salónků, jednacích místností a jiných nebytových prostor obsažených v této třídě. BRASIL POINT s.r.o., Na Bělidle 310/30, Praha 5, 15000, CZ PROPATENT, Mgr. Matěj Sedláček, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4, 14900

O-476704 14.05.2010 14.05.2010 35, 37, 44

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

O-477320

(510)

(35) propagační činnost, reklama; (41) organizování a pořádání večírků, párty, koncertů, diskotékové služby, noční kluby; (43) služby zajišťující stravování, dočasné ubytování. Pavúk Šimon Ing., Koněvova 198, Praha 3, 13000, CZ

(730)

(510)

(730) (210) (220) (320) (511) (540)

(35) reklamní činnost, provozování reklamní agentury, zprostředkovatelské služby se zahradnickými produkty, obchodní činnost se zahradnickými výrobky a zahradnickými potřebami; (37) instalace a opravy zavlažovacích zařízení; (44) zahradnické služby, zahradnictví, péče o trávníky, zahradní architektura, návrhy pro tvorbu krajiny. e-wash mobile s.r.o., Lysolajská 891, Horoměřice, 25262, CZ

O-477163 04.06.2010 04.06.2010 41

(590) (730) (210) (220) (320) (511) (540) (510)

(41) provozování sportovních zařízení, cvičení (praktické), klubové služby (výchovně zábavné), kluby zdraví (služby), konference (organizování a vedení), kongresy (organizování a vedení), organizování představení (managerské služby), organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování sportovních soutěží, půjčování sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, školení (pořádání a řízení), tělesná výchova. Barevná Holík Martin, U Parku 1161, Hluboká nad Vltavou, 37341, CZ

O-477178 04.06.2010 04.06.2010 29, 30, 32

PRAGUE NEVER SLEEPS

O-477795

(510)

(32) piva, minerální vody, nealkoholické nápoje včetně nealkoholických nápojů s bylinami, voda jako nápoj, nápoje a šťávy ovocné, přípravky ke zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje s výjimkou piv; (40) výroba nápojů na zakázku, zejména alkoholických, provozování palírny - pro třetí osoby, lihovarnictví - pro třetí osoby. Barevná Zarivnij Nikolaj, Bořivojova 10/353, Olomouc, 77900, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

29.06.2010 29.06.2010 32, 33, 40

(210) (220) (320) (511) (540)

O-477796

(510)

(11) kachlová kamna, krby, udírny, pece na chleba, pece na keramiku; (19) žáruvzdorné stavební materiály, stavební kamnářské prvky, kamnářská malta, kamnářské omítky; (37) stavba, montáž a opravy kachlových kamen, krbů, udíren, pecí a komínů. Barevná Krby TURBO s.r.o., Neklanova 149/36, Praha 2, 12800, CZ PROPATENT CZ, Ing. Vlasta Sedláčková, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4, 14900

BIMBOO FRUTTA (29) mléko, mléčné výrobky; (30) jídla a přísady do jídla spadající do této třídy, snídaňové cereálie a cereální potraviny k přímé spotřebě včetně výrobků z pšenice, žita, ječmene, kukuřice, ovsa a rýže, výrobky z obilnin obsahující čokoládu nebo čokoládovou příchuť nebo jinak ochucené, zejména medem a ovocem, mouka a obilné výrobky určené k lidské výživě, například ovesné a kukuřičné vločky, trvanlivé pekárenské výrobky müsli, cornflakes, popcorn, toastové pečivo, vafle, lívance a další pekařské zboží, suchary a sušenky, keksy, biskvity, oplatky, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; (32) minerální vody, pramenité a stolní vody, ochucené vody, limonády, šumivé nápoje, šťávy ovocné, sirupy, výrobky z minerálních vod a jiné nealkoholické nápoje.

09.06.2010 09.06.2010 35, 41, 43

(210) (220) (320) (511) (540)

(590) (730) (740)

(510)

Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, Karlovy Vary, 36021, CZ AK Mrázek - Mrázková, JUDr. Josef Mrázek, Pernerova 11, Praha 8, 18600

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511)

29.06.2010 29.06.2010 11, 19, 37

O-477799 29.06.2010 29.06.2010 9, 16, 35, 38, 41

5

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(730)

pomůcky učební kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama online v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, telexové služby, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, pronájem dekorací, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, obrazové zpravodajství, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, pronájem audio nahrávek, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, psaní scénářů, reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, výuka, vzdělávací informace, organizování živých vystoupení. Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 - Kavčí Hory, 14070, CZ

(210) (220) (320) (511)

29.06.2010 29.06.2010 9, 16, 35, 38, 41

(540)

(510)

(9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, automaty prodejní, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly - směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, sušicí a lešticí zařízení na fotografické snímky, hologramy, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, kinofilmy exponované, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, plovací kruhy, plovací pásy, plovací vesty, počítače, programy pro počítačové hry, počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí nástroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu - skenery (zpracování dat), špunty do uší, tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží, elektrické žehličky; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kalhotky plenkové z papíru nebo buničiny, kancelářské potřeby kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři, výrobky z lepenky spadající do této třídy, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír (kancelářské potřeby), obálky a obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky,

O-477800

6

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(730)

pomůcky učební kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama online v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, telexové služby, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, pronájem dekorací, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, obrazové zpravodajství, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, pronájem audio nahrávek, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, psaní scénářů, reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, výuka, vzdělávací informace, organizování živých vystoupení. Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 - Kavčí Hory, 14070, CZ

(210) (220) (320) (511)

29.06.2010 29.06.2010 9, 16, 35, 38, 41

(540)

(510)

(9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, automaty prodejní, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly - směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, sušicí a lešticí zařízení na fotografické snímky, hologramy, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, kinofilmy exponované, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, plovací kruhy, plovací pásy, plovací vesty, počítače, programy pro počítačové hry, počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí nástroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu - skenery (zpracování dat), špunty do uší, tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží, elektrické žehličky; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kalhotky plenkové z papíru nebo buničiny, kancelářské potřeby kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři, výrobky z lepenky spadající do této třídy, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír (kancelářské potřeby), obálky a obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky,

O-477801

7

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(730)

pomůcky učební kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, prospekty, příručky, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), publikace, papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) inzerce poštou, licence na výrobky a služby ostatních (komerční správa), nábor zaměstnanců, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelský průzkum, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), personální poradenství, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, zajišťování předplatného telekomunikačních služeb, předvádění zboží, příprava inzertních sloupků, reklama (propagace), reklama online v počítačové síti, aktualizování reklamních materiálů, pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, sekretářské služby, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, styky s veřejností, vydávání reklamních nebo náborových propagačních a inzertních textů, televizní reklama, obchodní vedení uměleckých agentur, zajišťování novinového předplatného (pro předplatitele); (38) elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanceláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, půjčování telekomunikačních zařízení, telekonference (služby dálkových konferencí), teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, telexové služby, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) dabing, pronájem dekorací, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), knihovny (půjčování knih), vydávání knih, koncertní síně, sály, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, korespondenční kurzy, provozování muzea, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, obrazové zpravodajství, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování plesů, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, zábavné parky, plánování a organizování večírků, pořádání soutěží krásy, pronájem audio nahrávek, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, psaní scénářů, reportérské služby, školení, vyučování, výroba rozhlasových a televizních programů, televizní zábava, výuka, vzdělávací informace, organizování živých vystoupení. Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 - Kavčí Hory, 14070, CZ

(210) (220) (320) (511)

30.06.2010 30.06.2010 36, 39

(540)

(510)

(9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, automaty prodejní, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly - směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, sušicí a lešticí zařízení na fotografické snímky, hologramy, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, kinofilmy exponované, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, plovací kruhy, plovací pásy, plovací vesty, počítače, programy pro počítačové hry, počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí nástroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu - skenery (zpracování dat), špunty do uší, tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží, elektrické žehličky; (16) alba, atlasy, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), brožury, papírové bryndáčky, časopisy, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře, kalendáře trhací, kalhotky plenkové z papíru nebo buničiny, kancelářské potřeby kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu spadající do této třídy, karty, katalogy, kelímky papírové na mléčné výrobky, klobouky z lepenky, knihy, záložky do knih, knížky brožované, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky na dokumenty pro použití v kanceláři, výrobky z lepenky spadající do této třídy, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, zeměpisné mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, noviny, nože na papír (kancelářské potřeby), obálky a obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, plány, psací podložky,

O-477810

8

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (540)

(510)

(590) (730) (740)

(510)

(36) pronájem nemovitostí; (39) doprava, automobilová doprava, kamiónová doprava, zprostředkování přepravy, zprostředkování dopravy, zasilatelství, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, silniční motorová doprava nákladní mezinárodní, doprava zboží, služby týkající se pronájmu dopravních vozidel, pronájem přepravních a skladovacích kontejnerů, služby týkající se balení zboží před odesláním, služby týkající se kontroly vozidel nebo zboží před dopravou, služby týkající se uskladnění zboží do skladiště nebo do jiné budovy za účelem jejich ochrany nebo uchování, nakládání, vykládání, služby řidičů, služby v dopravě a přepravě. Barevná AGROSPED CZ, s.r.o., Za Humny 81/26, Trmice, 40004, CZ Ing. Stanislav Babický, Budovatelů 2407, Most, 43401

(730) (740) (210) (220) (320) (511) (540) (510) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

30.06.2010 30.06.2010 29, 30

(210) (220) (320) (511) (540)

(740)

(590) (730) (740)

(29) mléko, máslo a mléčné výrobky, sýry a sýrové speciality, jedlé oleje a tuky; (30) smetanové moučníky a deserty. Barevná BONGRAIN SA, Rue Rieussec 42, 78220 Viroflay, FR KANIA, SEDLÁK, SMOLA, Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300

(210) (220) (320) (511) (540)

(510) (210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (740) (210) (220) (320) (511) (540)

(16) papírové nosiče informací, zejména tiskoviny jako noviny, časopisy, zpravodaje a knihy, letáky, papírové propagační předměty, papír, papírenské zboží, fotografie, učební a vyučovací pomůcky zařazené v této třídě; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, zejména v oblasti propagace Trutnovska, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti propagace Trutnovska, činnost organizačních a ekonomických poradců, obchodní výstavy, marketing, administrativní a kancelářské práce; (41) výchovná, vzdělávací, školicí, vyučovací, kulturní a sportovní činnost, zejména organizování akcí a zpravodajské služby směřující k propagaci Trutnovska, vydavatelství a nakladatelství. XANTIPA AGENCY s.r.o., Bulharská 66, Trutnov, 54101, CZ JUDr. Aleš Zábrš, Na Beránce 2, Praha 6, 16000

O-477841 30.06.2010 30.06.2010 32

MISTRAL (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy, ovocné sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů. Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, 30497, CZ

O-477811

(510) (730)

(510)

9

O-477812 30.06.2010 30.06.2010 6, 7, 11

SOLITON (6) rošty kovové, síta kovová; (7) stroje pro čištění povrchů, stroje pro úpravu povrchů, zejména pro otryskávání, broušení, leštění, leptání, povlakování nebo patinování, stroje pro obrušování povrchů, stroje pro dopravu sypkých hmot spadající do této třídy, stroje pro manipulaci se sypkými hmotami spadající do této třídy, zejména stroje pro sběr, čištění a skladování abrazivních materiálů; (11) filtry a odlučovače sypkých hmot spadající do této třídy. Rmax s.r.o., Dlouhé díly 414, Zlín, Louky, 76302, CZ Ing. Zdeněk Janík, Bulharská 1418/9, Ostrava-Poruba, 70800

O-477815 30.06.2010 30.06.2010 16, 35, 41

O-477847 01.07.2010 01.07.2010 17

GOLDROCK (17) materiály pro tepelnou, protipožární a zvukovou izolaci. Frýdlantské strojírny - Rasl a syn a.s., Žitavská 909, Frýdlant, 46401, CZ Ing. Vladimír Janko, Pivovarská 53, Jablonec nad Nisou, 46601

O-477868 01.07.2010 01.07.2010 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN člen skupiny AGEL (3) antistatické přípravky, odmašťovací přípravky; (5) farmaceutické a veterinářské prostředky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti a obvazový materiál, dezinfekční přípravky, fungicidy, antibakteriální přípravky, dietní potraviny pro léčebné účely, dietetické nápoje pro léčebné účely, léčivé čaje, chemické přípravky pro lékařské, farmaceutické a veterinární účely, kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinární účely, léčiva, sterilizační přípravky, vakcíny, kromě koncentrovaných výživných, rostlinných, dietních a multivitamínových doplnků ve formě gelu; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, anesteziologické přístroje, kardiologické, diagnostické, zubařské a jiné lékařské přístroje a nástroje, speciální lůžka pro lékařské účely, nábytek speciální pro lékařské účely; (35) propagační činnost v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pomoc při řízení obchodní činnosti zejména v oblasti zdravotnictví; (39) sanitní doprava; (40) činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; (41) pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotnictví, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pořádání vzdělávacích a informačních kurzů pro zaměstnance zdravotnictví, sportovní a kulturní aktivity a jejich podpora, pořádání kulturně společenských akcí, pořádání vědeckých a odborných seminářů, kongresů, sympozií a konferencí; (42) návrh a vývoj počítačového hardware a software pro potřeby zdravotnictví, vědecký výzkum pro lékařské účely, bakteriologický a biologický výzkum, chemické a biologické analýzy, vývoj a výzkum léčiv, zkoušení léčiv, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, znalecké služby v oblasti zdravotnictví a lékařství, znalecké služby v oblasti molekulární biologie, biochemie, instrumentálních metod a soudní sérologie, znalecké služby v oblasti genetiky, identifikací osob a genetické

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

DNA analýzy hypervariabilních polymorfismů člověka, znalecké služby v oblasti farmacie a toxikologie, poradenská činnost a zpracování projektů v oblasti řízení a restrukturalizace zdravotnických subjektů; (43) provoz kuchyně a jídelny, zajišťování ubytovacích služeb; (44) lékařské služby, poskytování ambulantní a hospitalizační zdravotní péče ve všech oborech medicíny, rtg vyšetření, angiografická vyšetření, ultrazvuková vyšetření a jiná vyšetření pro lékařské účely, provádění operačních výkonů, poskytování intenzivní péče, provádění anestézií, rehabilitační služby, fyzioterapie, lékařské poradenství, ošetřovatelské služby, lékárenské služby, provoz krevní banky, provoz banky kostní dřeně, provozování sterilizačního centra, provozování rychlé záchranné služby, provozování klinické laboratoře, hematologie, onkologie, radioterapie, transplantační a replantační centrum, zdravotní koupele. AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 79604, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

O-477872 01.07.2010 01.07.2010 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

(3) antistatické přípravky, odmašťovací přípravky; (5) farmaceutické a veterinářské prostředky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti a obvazový materiál, dezinfekční přípravky, fungicidy, antibakteriální přípravky, dietní potraviny pro léčebné účely, dietetické nápoje pro léčebné účely, léčivé čaje, chemické přípravky pro lékařské, farmaceutické a veterinární účely, kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinární účely, léčiva, sterilizační přípravky, vakcíny, kromě koncentrovaných výživných, rostlinných, dietních a multivitamínových doplňků ve formě gelu; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, anesteziologické přístroje, kardiologické, diagnostické, zubařské a jiné lékařské přístroje a nástroje, speciální lůžka pro lékařské účely, nábytek speciální pro lékařské účely; (35) propagační činnost v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pomoc při řízení obchodní činnosti zejména v oblasti zdravotnictví; (39) sanitní doprava; (40) činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; (41) pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotnictví, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pořádání vzdělávacích a informačních kurzů pro zaměstnance zdravotnictví, sportovní a kulturní aktivity a jejich podpora, pořádání kulturně společenských akcí, pořádání vědeckých a odborných seminářů, kongresů, sympozií a konferencí; (42) návrh a vývoj počítačového hardware a software pro potřeby zdravotnictví, vědecký výzkum pro lékařské účely, bakteriologický a biologický výzkum, chemické a biologické analýzy, vývoj a výzkum léčiv, zkoušení léčiv, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, znalecké služby v oblasti zdravotnictví a lékařství, znalecké služby v oblasti molekulární biologie, biochemie, instrumentálních metod a soudní sérologie, znalecké služby v oblasti genetiky, identifikací osob a genetické DNA analýzy hypervariabilních polymorfismů člověka, znalecké služby v oblasti farmacie a toxikologie, poradenská činnost a zpracování projektů v oblasti řízení a restrukturalizace zdravotnických subjektů; (43) provoz kuchyně a jídelny, zajišťování ubytovacích služeb; (44) lékařské služby, poskytování ambulantní a hospitalizační zdravotní péče ve všech oborech medicíny, rtg vyšetření, angiografická vyšetření, ultrazvuková vyšetření a jiná vyšetření pro lékařské účely, provádění operačních výkonů, poskytování intenzivní péče, provádění anestézií, rehabilitační služby, fyzioterapie, lékařské poradenství, ošetřovatelské služby, lékárenské služby, provoz

(730) (740)

(210) (220) (320) (511)

krevní banky, provoz banky kostní dřeně, provozování sterilizačního centra, provozování rychlé záchranné služby, provozování klinické laboratoře, hematologie, onkologie, radioterapie, transplantační a replantační centrum, zdravotní koupele. Barevná AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 79604, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

O-477875 01.07.2010 01.07.2010 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

PODHORSKÁ NEMOCNICE člen skupiny AGEL (3) antistatické přípravky, odmašťovací přípravky; (5) farmaceutické a veterinářské prostředky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti a obvazový materiál, dezinfekční přípravky, fungicidy, antibakteriální přípravky, dietní potraviny pro léčebné účely, dietetické nápoje pro léčebné účely, léčivé čaje, chemické přípravky pro lékařské, farmaceutické a veterinární účely, kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinární účely, léčiva, sterilizační přípravky, vakcíny, kromě koncentrovaných výživných, rostlinných, dietních a multivitamínových doplňků ve formě gelu; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, anesteziologické přístroje, kardiologické, diagnostické, zubařské a jiné lékařské přístroje a nástroje, speciální lůžka pro lékařské účely, nábytek speciální pro lékařské účely; (35) propagační činnost v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pomoc při řízení obchodní činnosti zejména v oblasti zdravotnictví; (39) sanitní doprava; (40) činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; (41) pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotnictví, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pořádání vzdělávacích a informačních kurzů pro zaměstnance zdravotnictví, sportovní a kulturní aktivity a jejich podpora, pořádání kulturně společenských akcí, pořádání vědeckých a odborných seminářů, kongresů, sympozií a konferencí; (42) návrh a vývoj počítačového hardware a software pro potřeby zdravotnictví, vědecký výzkum pro lékařské účely, bakteriologický a biologický výzkum, chemické a biologické analýzy, vývoj a výzkum léčiv, zkoušení léčiv, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, znalecké služby v oblasti zdravotnictví a lékařství, znalecké služby v oblasti molekulární biologie, biochemie, instrumentálních metod a soudní sérologie, znalecké služby v oblasti genetiky, identifikací osob a genetické DNA analýzy hypervariabilních polymorfismů člověka, znalecké služby v oblasti farmacie a toxikologie, poradenská činnost a zpracování projektů v oblasti řízení a restrukturalizace zdravotnických subjektů; (43) provoz kuchyně a jídelny, zajišťování ubytovacích služeb; (44) lékařské služby, poskytování ambulantní a hospitalizační zdravotní péče ve všech oborech medicíny, rtg vyšetření, angiografická vyšetření, ultrazvuková vyšetření a jiná vyšetření pro lékařské účely, provádění operačních výkonů, poskytování intenzivní péče, provádění anestézií, rehabilitační služby, fyzioterapie, lékařské poradenství, ošetřovatelské služby, lékárenské služby, provoz krevní banky, provoz banky kostní dřeně, provozování sterilizačního centra, provozování rychlé záchranné služby, provozování klinické laboratoře, hematologie, onkologie, radioterapie, transplantační a replantační centrum, zdravotní koupele. AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 79604, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

O-477878 01.07.2010 01.07.2010 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

10

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (540)

(510)

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

(3) antistatické přípravky, odmašťovací přípravky; (5) farmaceutické a veterinářské prostředky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti a obvazový materiál, dezinfekční přípravky, fungicidy, antibakteriální přípravky, dietní potraviny pro léčebné účely, dietetické nápoje pro léčebné účely, léčivé čaje, chemické přípravky pro lékařské, farmaceutické a veterinární účely, kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinární účely, léčiva, sterilizační přípravky, vakcíny, kromě koncentrovaných výživných, rostlinných, dietních a multivitamínových doplňků ve formě gelu; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, anesteziologické přístroje, kardiologické, diagnostické, zubařské a jiné lékařské přístroje a nástroje, speciální lůžka pro lékařské účely, nábytek speciální pro lékařské účely; (35) propagační činnost v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pomoc při řízení obchodní činnosti zejména v oblasti zdravotnictví; (39) sanitní doprava; (40) činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; (41) pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotnictví, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pořádání vzdělávacích a informačních kurzů pro zaměstnance zdravotnictví, sportovní a kulturní aktivity a jejich podpora, pořádání kulturně společenských akcí, pořádání vědeckých a odborných seminářů, kongresů, sympozií a konferencí; (42) návrh a vývoj počítačového hardware a software pro potřeby zdravotnictví, vědecký výzkum pro lékařské účely, bakteriologický a biologický výzkum, chemické a biologické analýzy, vývoj a výzkum léčiv, zkoušení léčiv, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, znalecké služby v oblasti zdravotnictví a lékařství, znalecké služby v oblasti molekulární biologie, biochemie, instrumentálních metod a soudní sérologie, znalecké služby v oblasti genetiky, identifikací osob a genetické DNA analýzy hypervariabilních polymorfismů člověka, znalecké služby v oblasti farmacie a toxikologie, poradenská činnost a zpracování projektů v oblasti řízení a restrukturalizace zdravotnických subjektů; (43) provoz kuchyně a jídelny, zajišťování ubytovacích služeb; (44) lékařské služby, poskytování ambulantní a hospitalizační zdravotní péče ve všech oborech medicíny, rtg vyšetření, angiografická vyšetření, ultrazvuková vyšetření a jiná vyšetření pro lékařské účely, provádění operačních výkonů, poskytování intenzivní péče, provádění anestézií, rehabilitační služby, fyzioterapie, lékařské poradenství, ošetřovatelské služby, lékárenské služby, provoz krevní banky, provoz banky kostní dřeně, provozování sterilizačního centra, provozování rychlé záchranné služby, provozování klinické laboratoře, hematologie, onkologie, radioterapie, transplantační a replantační centrum, zdravotní koupele. Barevná AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 79604, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

O-477879 01.07.2010 01.07.2010 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

P&R LAB člen skupiny AGEL (3) antistatické přípravky, odmašťovací přípravky; (5) farmaceutické a veterinářské prostředky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti a obvazový materiál, dezinfekční přípravky, fungicidy, antibakteriální přípravky, dietní potraviny pro léčebné účely, dietetické nápoje pro léčebné účely, léčivé čaje, chemické přípravky pro lékařské, farmaceutické a veterinární účely, kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinární účely, léčiva, sterilizační přípravky, vakcíny, kromě koncentrovaných výživných, rostlinných, dietních a

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

multivitamínových doplňků ve formě gelu; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, anesteziologické přístroje, kardiologické, diagnostické, zubařské a jiné lékařské přístroje a nástroje, speciální lůžka pro lékařské účely, nábytek speciální pro lékařské účely; (35) propagační činnost v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pomoc při řízení obchodní činnosti zejména v oblasti zdravotnictví; (39) sanitní doprava; (40) činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; (41) pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotnictví, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pořádání vzdělávacích a informačních kurzů pro zaměstnance zdravotnictví, sportovní a kulturní aktivity a jejich podpora, pořádání kulturně společenských akcí, pořádání vědeckých a odborných seminářů, kongresů, sympozií a konferencí; (42) návrh a vývoj počítačového hardware a software pro potřeby zdravotnictví, vědecký výzkum pro lékařské účely, bakteriologický a biologický výzkum, chemické a biologické analýzy, vývoj a výzkum léčiv, zkoušení léčiv, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, znalecké služby v oblasti zdravotnictví a lékařství, znalecké služby v oblasti molekulární biologie, biochemie, instrumentálních metod a soudní sérologie, znalecké služby v oblasti genetiky, identifikací osob a genetické DNA analýzy hypervariabilních polymorfismů člověka, znalecké služby v oblasti farmacie a toxikologie, poradenská činnost a zpracování projektů v oblasti řízení a restrukturalizace zdravotnických subjektů; (43) provoz kuchyně a jídelny, zajišťování ubytovacích služeb; (44) lékařské služby, poskytování ambulantní a hospitalizační zdravotní péče ve všech oborech medicíny, rtg vyšetření, angiografická vyšetření, ultrazvuková vyšetření a jiná vyšetření pro lékařské účely, provádění operačních výkonů, poskytování intenzivní péče, provádění anestézií, rehabilitační služby, fyzioterapie, lékařské poradenství, ošetřovatelské služby, lékárenské služby, provoz krevní banky, provoz banky kostní dřeně, provozování sterilizačního centra, provozování rychlé záchranné služby, provozování klinické laboratoře, hematologie, onkologie, radioterapie, transplantační a replantační centrum, zdravotní koupele. AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 79604, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

O-477880 01.07.2010 01.07.2010 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

(3) antistatické přípravky, odmašťovací přípravky; (5) farmaceutické a veterinářské prostředky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti a obvazový materiál, dezinfekční přípravky, fungicidy, antibakteriální přípravky, dietní potraviny pro léčebné účely, dietetické nápoje pro léčebné účely, léčivé čaje, chemické přípravky pro lékařské, farmaceutické a veterinární účely, kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinární účely, léčiva, sterilizační přípravky, vakcíny, kromě koncentrovaných výživných, rostlinných, dietních a multivitamínových doplňků ve formě gelu; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, anesteziologické přístroje, kardiologické, diagnostické, zubařské a jiné lékařské přístroje a nástroje, speciální lůžka pro lékařské účely, nábytek speciální pro lékařské účely; (35) propagační činnost v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pomoc při řízení obchodní činnosti zejména v oblasti zdravotnictví; (39) sanitní doprava; (40) činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; (41) pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotnictví, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pořádání vzdělávacích a

11

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

informačních kurzů pro zaměstnance zdravotnictví, sportovní a kulturní aktivity a jejich podpora, pořádání kulturně společenských akcí, pořádání vědeckých a odborných seminářů, kongresů, sympozií a konferencí; (42) návrh a vývoj počítačového hardware a software pro potřeby zdravotnictví, vědecký výzkum pro lékařské účely, bakteriologický a biologický výzkum, chemické a biologické analýzy, vývoj a výzkum léčiv, zkoušení léčiv, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, znalecké služby v oblasti zdravotnictví a lékařství, znalecké služby v oblasti molekulární biologie, biochemie, instrumentálních metod a soudní sérologie, znalecké služby v oblasti genetiky, identifikací osob a genetické DNA analýzy hypervariabilních polymorfismů člověka, znalecké služby v oblasti farmacie a toxikologie, poradenská činnost a zpracování projektů v oblasti řízení a restrukturalizace zdravotnických subjektů; (43) provoz kuchyně a jídelny, zajišťování ubytovacích služeb; (44) lékařské služby, poskytování ambulantní a hospitalizační zdravotní péče ve všech oborech medicíny, rtg vyšetření, angiografická vyšetření, ultrazvuková vyšetření a jiná vyšetření pro lékařské účely, provádění operačních výkonů, poskytování intenzivní péče, provádění anestézií, rehabilitační služby, fyzioterapie, lékařské poradenství, ošetřovatelské služby, lékárenské služby, provoz krevní banky, provoz banky kostní dřeně, provozování sterilizačního centra, provozování rychlé záchranné služby, provozování klinické laboratoře, hematologie, onkologie, radioterapie, transplantační a replantační centrum, zdravotní koupele. Barevná AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 79604, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

O-477882 01.07.2010 01.07.2010 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

RADIOTERAPIE člen skupiny AGEL (3) antistatické přípravky, odmašťovací přípravky; (5) farmaceutické a veterinářské prostředky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti a obvazový materiál, dezinfekční přípravky, fungicidy, antibakteriální přípravky, dietní potraviny pro léčebné účely, dietetické nápoje pro léčebné účely, léčivé čaje, chemické přípravky pro lékařské, farmaceutické a veterinární účely, kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinární účely, léčiva, sterilizační přípravky, vakcíny, kromě koncentrovaných výživných, rostlinných, dietních a multivitamínových doplňků ve formě gelu; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, anesteziologické přístroje, kardiologické, diagnostické, zubařské a jiné lékařské přístroje a nástroje, speciální lůžka pro lékařské účely, nábytek speciální pro lékařské účely; (35) propagační činnost v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pomoc při řízení obchodní činnosti zejména v oblasti zdravotnictví; (39) sanitní doprava; (40) činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; (41) pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotnictví, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pořádání vzdělávacích a informačních kurzů pro zaměstnance zdravotnictví, sportovní a kulturní aktivity a jejich podpora, pořádání kulturně společenských akcí, pořádání vědeckých a odborných seminářů, kongresů, sympozií a konferencí; (42) návrh a vývoj počítačového hardware a software pro potřeby zdravotnictví, vědecký výzkum pro lékařské účely, bakteriologický a biologický výzkum, chemické a biologické analýzy, vývoj a výzkum léčiv, zkoušení léčiv, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, znalecké služby v oblasti zdravotnictví a lékařství, znalecké služby v oblasti molekulární biologie, biochemie, instrumentálních metod a soudní sérologie, znalecké služby v oblasti genetiky, identifikací osob a genetické DNA analýzy hypervariabilních polymorfismů člověka, znalecké služby v oblasti farmacie a toxikologie, poradenská činnost a zpracování projektů v oblasti řízení a restrukturalizace zdravotnických subjektů; (43) provoz kuchyně a jídelny, zajišťování ubytovacích služeb; (44) lékařské služby,

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

poskytování ambulantní a hospitalizační zdravotní péče ve všech oborech medicíny, rtg vyšetření, angiografická vyšetření, ultrazvuková vyšetření a jiná vyšetření pro lékařské účely, provádění operačních výkonů, poskytování intenzivní péče, provádění anestézií, rehabilitační služby, fyzioterapie, lékařské poradenství, ošetřovatelské služby, lékárenské služby, provoz krevní banky, provoz banky kostní dřeně, provozování sterilizačního centra, provozování rychlé záchranné služby, provozování klinické laboratoře, hematologie, onkologie, radioterapie, transplantační a replantační centrum, zdravotní koupele. AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 79604, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

O-477885 02.07.2010 02.07.2010 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

(3) antistatické přípravky, odmašťovací přípravky; (5) farmaceutické a veterinářské prostředky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti a obvazový materiál, dezinfekční přípravky, fungicidy, antibakteriální přípravky, dietní potraviny pro léčebné účely, dietetické nápoje pro léčebné účely, léčivé čaje, chemické přípravky pro lékařské, farmaceutické a veterinární účely, kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinární účely, léčiva, sterilizační přípravky, vakcíny, kromě koncentrovaných výživných, rostlinných, dietních a multivitamínových doplňků ve formě gelu; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran, anesteziologické přístroje, kardiologické, diagnostické, zubařské a jiné lékařské přístroje a nástroje, speciální lůžka pro lékařské účely, nábytek speciální pro lékařské účely; (35) propagační činnost v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pomoc při řízení obchodní činnosti zejména v oblasti zdravotnictví; (39) sanitní doprava; (40) činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; (41) pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti zdravotnictví, prevence nemocí a zdravotní osvěty, pořádání vzdělávacích a informačních kurzů pro zaměstnance zdravotnictví, sportovní a kulturní aktivity a jejich podpora, pořádání kulturně společenských akcí, pořádání vědeckých a odborných seminářů, kongresů, sympozií a konferencí; (42) návrh a vývoj počítačového hardware a software pro potřeby zdravotnictví, vědecký výzkum pro lékařské účely, bakteriologický a biologický výzkum, chemické a biologické analýzy, vývoj a výzkum léčiv, zkoušení léčiv, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, znalecké služby v oblasti zdravotnictví a lékařství, znalecké služby v oblasti molekulární biologie, biochemie, instrumentálních metod a soudní sérologie, znalecké služby v oblasti genetiky, identifikací osob a genetické DNA analýzy hypervariabilních polymorfismů člověka, znalecké služby v oblasti farmacie a toxikologie, poradenská činnost a zpracování projektů v oblasti řízení a restrukturalizace zdravotnických subjektů; (43) provoz kuchyně a jídelny, zajišťování ubytovacích služeb; (44) lékařské služby, poskytování ambulantní a hospitalizační zdravotní péče ve všech oborech medicíny, rtg vyšetření, angiografická vyšetření, ultrazvuková vyšetření a jiná vyšetření pro lékařské účely, provádění operačních výkonů, poskytování intenzivní péče, provádění anestézií, rehabilitační služby, fyzioterapie, lékařské poradenství, ošetřovatelské služby, lékárenské služby, provoz krevní banky, provoz banky kostní dřeně, provozování sterilizačního centra, provozování rychlé záchranné služby, provozování klinické laboratoře, hematologie, onkologie, radioterapie, transplantační a replantační centrum, zdravotní koupele.

12

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (740)

Barevná AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 79604, CZ HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Dukelská 891/4, Olomouc, 77200

O-478001 27.10.2003 27.10.2003 1, 3, 5

EURECO (1) chemické výrobky určené pro průmysl, sloučeniny na bázi anorganických peroxidů, chemické výrobky pro úpravu vody; (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, detergenty s výjimkou pro použití při průmyslových procesech a lékařství; (5) hygienické výrobky pro léčebné účely, dezinfekční přípravky. SOLVAY Société Anonyme, rue du Prince Albert, 33, B-1050 Brussels, BE Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

(210) (220) (320) (511) (540)

12.07.2010 12.07.2010 43

(510) (730) (740)

(43) služby zajišťující stravování a nápoje. Mareček Gregor, Úvoz 45, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, Bolzanova 5, Brno, 61800

(210) (220) (320) (511) (540)

12.07.2010 12.07.2010 43

(510) (730) (740)

(43) služby zajišťující stravování a nápoje. Mareček Gregor, Úvoz 45, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, Bolzanova 5, Brno, 61800

(210) (220) (320) (511) (540)

12.07.2010 12.07.2010 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 38, 41, 42

(510)

O-478017

O-478018

O-478019

active beauty (3) citrónový olej (silice), čisticí mléko pro toaletní účely, čisticí prostředky, čisticí roztoky, čističe ucpaných odpadů, čištění odpadních rour (přípravky na -), čištění umělého chrupu (přípravky pro -), depilace (přípravky pro -), depilační přípravky, depilační vosk, detergenty (čisticí prostředky), s výjimkou pro použití při průmyslových procesech a lékařství, dezinfekční mýdla, dezodoranty pro osobní potřebu, dezodorizační mýdlo, esence (éterické), éterické oleje, gely (zubní bělicí), holení (přípravky na -), holicí mýdlo, jasmínový olej, kámen vodní (přípravky na odstraňování -) pro užití v domácnosti, kamenec (antiseptický přípravek), kolínská voda, kosmetické neceséry, kosmetické přípravky, kosmetické přípravky pro zeštíhlení,

kosmetické tužky, kosmetika, koupele (kosmetické přípravky do -), koupelové soli, nikoliv pro medicinální účely, krášlicí masky, krémy (kosmetické -), krémy na bělení pokožky, kůže (bělicí a čisticí přípravky na -), kůže (krémy na -), květinové parfémy (základní látky -), lak na vlasy, laky na nehty, lepidla pro kosmetické účely, lepidla pro připevnění umělých vlasů, lepidla pro upevnění umělých řas, levandulová voda, líčidla, líčidla, mandlové mléko pro kosmetické účely, mandlové mýdlo, mandlový olej, maskara (barvy a stíny na oční víčka a řasy), masky (krášlicí -), mentolová silice (výtažkový olej), mléko (čisticí -) pro toaletní účely, mýdla, mýdla (dezinfekční -), mýdlo proti pocení, mýdlo proti pocení nohou, namáčení prádla (přípravky pro -), nápoje (příchutě do -) (éterické oleje), neceséry (kosmetické -), nehty (laky na -), nehty (umělé -), neklouzavé tekutiny na podlahy, neklouzavý vosk na podlahy, neutralizační přípravky pro trvalou ondulaci, obočí (kosmetické přípravky na ), obočí (tužky na -), obtisky (ozdobné -) pro kosmetické použití, oční řasy (umělé -), odbarvování (přípravky pro -), odlakovače, odlakovače (přípravky na odstraňování laků), odličování (přípravky na -), odmašťovací přípravky, s výjimkou těch, které jsou užívány při průmyslových postupech nebo při výrobě, odpadní roury (přípravky na čištění -), odstraňování barev (přípravky na -), oleje pro kosmetické účely, oleje pro toaletní účely, ondulace (přípravky na -), opalovací přípravky (kosmetika), opalovací přípravky (opalovací krémy), osvěžení dechu (spreje pro -), parfémovaná voda, parfémy, parketové podlahy (vosky na -), pemza, peroxid vodíku pro kosmetické účely, pleťová voda pro kosmetické účely, pleťové vody (kosmetické ubrousky napuštěné -), pocení (přípravky proti -) (toaletní potřeby), pokožka (kosmetické přípravky pro pěstění -), pomády pro kosmetické účely, prací prostředky, prádlo (přípravek pro saténování -), prádlo (přípravky pro namáčení), prádlo (škrob na -), prádlo (šmolka na -), prádlo (vonné sáčky do -), praní prádla (přípravky pro -), protézy zubní (přípravky pro čištění -), přípravky pro chemické čištění, přípravky pro péči o nehty, pudr (líčidlo), rtěnky, růžový olej, řasy (kosmetické přípravky na -), řasy oční umělé, soda (bělicí -), soda na praní, na čištění, soli bělicí, soli koupelové, ne pro medicinální účely, spreje pro osvěžení dechu, šampóny, škrob na prádlo, šmolka do pracího prášku na prádlo, tekutiny (neklouzavé) na podlahy, toaletní přípravky, toaletní voda, tuky pro kosmetické účely, tužky (kosmetické -), tužky na obočí, ubrousky kosmetické napuštěné pleťovou vodou, umělé nehty, ústní vody, nikoliv pro lékařské účely, utěrky napuštěné čisticími přípravky na čištění, vata na špejli (toaletní potřeby), vata pro kosmetické účely, vatové tyčinky pro kosmetické účely, vlasové vody, vlasy (barviva na -), voda parfémovaná, voda po holení, voňavkářské výrobky, vosk (depilační -), vosk (neklouzavý) na podlahy, vosk na parketové podlahy, vosk na podlahy, vosk na podlahy (přípravky pro odstranění -) (přípravky pro drhnutí), vosk pro bělení prádla, zeštíhlení (kosmetické přípravky pro -), zjasňovače barev (chemické přípravky pro -) pro použití v domácnosti (prádlo), změkčovače tkanin (pro praní), změkčovače tkaniny pro praní, zubní bělicí gely, zubní pasty; (9) brýle, brýle (pouzdra na -), brýle proti slunci, brýle sluneční, fotoaparáty, fotografické aparáty (speciální pouzdra na -); (14) brože (šperky), náramky (šperky), náušnice, ozdoby (šperky), pouzdra na šperky, prsteny, přívěsky (šperky), řetízky (šperky); (16) lepenka, lepicí pásky pro kancelářské účely a použití v domácnosti, lepidla (kancelářská nebo pro domácnost), lepidla škrobová pro domácnost a kancelářské účely, mašle papírové, kapesníky (papírové-), káva (filtry na-), papírové, kelímky papírové na mléčné výrobky, knihy k nalepování výstřižků (alba), fotografie (stojany na -), houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), kalhotky plenkové z papíru nebo buničiny, dětské plenky z papíru nebo buničiny (jednorázové -), filtry kávové (papírové -), fólie hliníková na balení potravin, fólie viskózové na balení, fólie z regenerované celulózy (celofán) na balení, fólie z umělých hmot na balení, alba, balicí papír, blahopřání, blahopřání hudební, brožury, bryndáčky (papírové -), celofán (celulózové fólie) na balení, celulóza regenerovaná (celofán) (fólie z -) na balení, časopisy (periodika), obaly (papírnické výrobky), odpadky (sáčky na -) z papíru nebo umělých hmot, ořezávátka na tužky, oznámení (rodinné události) (papírnické výrobky), papír, papír balicí, mikrovlnné trouby (sáčky pro -), nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, navlhčovací houbičky (kancelářské potřeby), prostírání papírová, prostírání stolní z papíru, psací potřeby, psací soupravy, pytlíky jako obaly

13

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (z papíru nebo umělých hmot), plenky (jednorázové -) z papíru nebo buničiny, plenky z papíru a buničiny (jednorázové), podložky na stůl papírové, podložky papírové pod sklenice, potraviny (fólie hliníková na balení -), potřeby na psaní, poutače z papíru nebo z lepenky, periodika (časopisy), plakáty, plenkové kalhotky dětské z papíru nebo buničiny (jednorázové -), papír sací, papír toaletní, papírenské výrobky, papírová prostírání, papírové podložky pod sklenice, papírové ubrousky, papírové ubrusy, papírovina, tužky (ořezávátka na -), ubrousky (papírové) na odličování, ubrousky kosmetické na odličování (papírové), ubrousky papírové, ubrousky papírové toaletní, ubrusy (papírové -), umělé hmoty (fólie na balení z -), viskóza (fólie z -) na balení, voskovaný papír, tištěné publikace, toaletní papír, slintáčky (papírové -) , stojany na fotografie, škrob (obalové materiály ze ), škrobová lepidla pro domácnost a kancelářské účely, štětce, ručníky papírové, sací papír, sáčky jako obaly (z papíru nebo umělých hmot), sáčky na odpadky z papíru nebo umělých hmot, sáčky pro mikrovlnné trouby, samolepky (papírnické výrobky), samolepky pro domácnost a pro kancelářské účely, výrobky papírenské; (18) kufříky na toaletní potřeby; (21) baňky, lahve (skleněné nádoby), cestovní lahve, čisticí nástroje, čištění (utěrky na-), čištění odpadu (zvony přísavné na -), dávkovače mýdla, dávkovače papírových ručníků, dávkovače toaletního papíru, dětské vaničky přenosné, drátěnka na čištění, drátěnky na použití v kuchyni, drátky na čištění parket, drobty (smetáček a lopatka na -), držáky (toaletního papíru), držáky na mýdlo, držáky na svíce, držáky toaletního papíru, držáky ubrousků, dřezy na praní (škopek), formy na led, formy na ledové kostky, háčky, hadry na čištění, hadry na umývání podlah, hadry na utírání prachu, hadříky na prach z nábytku, hmyz (pasti na -), holicí štětky, houbičky na čištění, houby mycí, houby na použití v domácnosti, houby toaletní, hřebeny, hřebeny řídké na vlasy, hřebeny, česadla na zvířata, irigátory vodní na čištění zubů a masáž dásní, jehlice, špejle (kovové) na pečení, grilování, kartáče, kartáče na čištění nádrží a nádob, kartáče na obuv, kartáče na umývání nádobí, kartáčky na nehty, kartáčky na obočí, kartáčky na umývání nádobí, kartáčky zubní, kartáčky zubní (elektrické -), kbelíky, kbelíky na led, kbelíky na smetí, odpadky, keramika na použití v domácnosti, kolíčky na prádlo, kosmetické náčiní, krabice na jídlo, přesnídávku, krabičky na čaj, krabičky na mýdlo, kroužky (věšáky a -) na ručníky, kroužky na ubrousky, kufříky toaletní, neceséry, labutěnky do pudřenky, lahve, lapače hmyzu, led (formy na -), ledové kostky (formy na -), leštiče parket, s výjimkou elektrických, lopatka a smetáček na drobty, misky na mýdlo, misky pod svíčky, s výjimkou misek z drahých kovů, mopy, mýdlo (pouzdra na -), náčiní pro použití v domácnosti, nádoby, nádoby na pití, nádoby na smetí, nádoby skleněné, niť zubní, noční nádoby (nočníky), obuv (kartáče na -), odháněčky na mouchy, odprašovače, s výjimkou elektrických, plácačky na koberce, plácačky na mouchy, polštářky na čištění, pomůcky kosmetické, pomůcky na odlíčení (s výjimkou elektrických), potřeby toaletní, pouzdra na hřebeny, pouzdra na mýdlo, prádelní kolíčky, prachovky, prachovky na nábytek, přesnídávka, jídlo (krabice na -), přístroje na odstraňování zápachu pro osobní potřebu, pudrovátka, pudřenky, rejžáky, rukavice pro domácí použití, rukavice pro domácnost, rukavice pro práce na zahradě, sítka pro domácnost, smetáček a lopatka na drobty, smetáky, smetníky (nádoby na smetí), stěrky (kuchyňské náčiní), štětky holicí, štětky na čištění záchodů, tácky papírové, tácky papírové na použití v domácnosti, talíře (najedno použití), talíře papírové, tampóny na čištění, toaletní kufříky, neceséry, tyčinky na míchání koktailů, umývání podlah (hadry na -), utěrky na čištění, utěrky na nábytek, utěrky na úklid, utěrky napuštěné čisticími přípravky na čištění, zubní kartáčky, zubní kartáčky (elektrické ), zvony přísavné na čištění odtoku, zahradnické rukavice, zařízení lešticí na parkety, s výjimkou elektrických; (24) balóny vzdušné (textilie nepropouštějící plyn pro -), bavlněné látky, textilie, běhouny na stůl (pokrývky na stůl), podložky na stůl pod sklenice, talíře (prostírání), přehozy na stůl, s výjimkou papírových, stolní ubrousky látkové, textilie (materiály), textilie, látky bavlněné, tkaniny elastické, žínky hygienické; (25) body (spodní prádlo), bryndáčky (ne z papíru), dětské textilní plenky, kalhotky plenkové pro děti, oděvy, podprsenky, ponožky, prádlo (spodní), punčocháče (punčochové kalhoty), punčochy, tílka, košilky, tílka, nátělníky; (28) hračky pro domácí zvířata, chrastítka, karnevalové masky, kostky hrací (pohárky na -), masky karnevalové, vánoční ozdoby na stromeček (s výjimkou osvětlení, cukrovinek), zvonky na vánoční stromečky; (32)

(730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(590) (730) (210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(590) (730) (210) (220) (320) (511) (540) (510)

14

aperitivy nealkoholické, citronády, minerální vody (nápoje), nápoje (nealkoholické -), nápoje (syrovátkové -), nápoje iontové, nealkoholické šťávy (nápoje z -), nealkoholické výtažky z ovoce, nektar (ovocný -) (nealkoholický), ovocné šťávy, prášky na přípravu šumivých nápojů, příchutě na výrobu nápojů, přípravky na výrobu (nápojů -), rajčatová šťáva (nápoj), syrovátkové nápoje, šťávy zeleninové (nápoje), šumivé nápoje (pastilky na výrobu -), tablety na přípravu šumivých nápojů, zeleninové šťávy (nápoje); (38) elektronická pošta, komunikace (telefonní -), počítačová komunikace, počítačové terminály (komunikace pomocí -), posílání zpráv, pošta (elektronická -), telefony (komunikace pomocí -), zasílání telegramů, zprávy (zasílání -); (41) knihy (vydávání -); (42) dárkové balení. dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, 37001, CZ

O-478193 21.07.2010 21.07.2010 24, 26, 27

(24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, pokrývky ložní a ubrusy; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, háčky, očka a poutka - galanterie, špendlíky a jehly; (27) koberce, rohožky, rohože, předložky. Barevná Látky Mráz s.r.o., Haškova 836/10, Praha 7, 17000, CZ

O-478194 21.07.2010 21.07.2010 24, 26, 27

(24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, pokrývky ložní a ubrusy; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, háčky a očka, poutka - galanterie, špendlíky a jehly; (27) koberce, rohožky, rohože, předložky. Barevná Látky Mráz s.r.o., Haškova 836/10, Praha 7, 17000, CZ

O-478195 21.07.2010 21.07.2010 5, 29, 30

RECOMBIVAC (5) výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, vakcíny humánní a veterinární, vitamíny a minerály a stopové prvky, dietní a nutriční přípravky s léčebnými účinky, léčiva, medicinální sirupy, výtažky z léčivých bylin a kombinované přípravky vitamínů, minerálů, stopových prvků a bylinných výtažků, léčebné potravinové doplňky obohacené vitamíny nebo minerály nebo stopovými prvky, vitamínové přípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje - v rámci této třídy, léčivé byliny, cukrovinky nebo pastilky nebo tabletky nebo tobolky nebo kapsle nebo žvýkačky s léčivými přísadami, dietetické látky upravené pro lékařské účely, minerální vody a dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny upravené pro

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

lékařské účely, doplňky výživové pro lékařské účely, bílkovinné přípravky nebo potrava pro lékařské účely, bakteriální lyzáty pro lékařské účely, balzámy a krémy a masti pro lékařské účely, chemické přípravky pro lékařské účely, léčivé oleje, oleje pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, léčivé soli, tinktury pro lékařské účely, bylinné výtažky nebo sirupy - v rámci této třídy, vitamínová a minerální výživa ve formě koncentrátů, léčebné proteinové koncentráty jako výživné přídavky k potravinám, droždí pro farmaceutické účely, potravinové doplňky s léčebnými účinky, doplňky stravy s léčebnými účinky, výživné nebo dietetické přípravky pro lékařské účely pro denní doplnění stravy jako instantní strava nebo samostatná směs, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo ze živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přídavkem vitamínů nebo minerálů nebo stopových prvků nebo cukru; (29) doplňky stravy s obsahem potravních doplňků a doplňky stravy s obsahem bakteriálních lyzátů a potravinové doplňky ne pro lékařské účely (vše zařazené v této třídě) a obsahující látky živočišného původu, protein pro lidskou spotřebu, proteinové výrobky a přípravky pro výživu, přípravky zvláštní výživy pro sportovce nebo osoby s vysokým energetickým výdejem - v rámci této třídy, jedlá želatina, želatinové výrobky a přípravky pro lidskou výživu, tuky jedlé, oleje jedlé, extrakty z chaluh jako výživa, výživné přípravky pro denní doplnění stravy, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo ze živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přídavkem vitamínů nebo minerálů nebo stopových prvků nebo cukru - v rámci této třídy, mléko, mléčné výrobky, jogurty, konzervované, sušené, vařené nebo nakládané ovoce nebo zelenina, polévky, vývary, bujóny; (30) potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky rostlinného původu, cukrovinky, žvýkačky, bonbóny, zmrzliny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, kakao, káva, čaj, čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové nebo kávové, potraviny a pokrmy z obilovin pro lidskou spotřebu, těstoviny, müsli, med, propolis pro lidskou spotřebu. Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, 68323, CZ Advokátní kancelář, JUDr. PhDr. Jaromír Saxl, advokát, Údolní 33, Brno, 60200

(220) (320) (511) (540)

28.07.2010 28.07.2010 35, 36

(510)

(35) sekretářské práce, informace (obchodní nebo podnikatelské), reklama; (36) hypotéky (poskytování půjček), leasing, koupě na splátky (financování), půjčky (financování), finanční poradenství, finanční služby, finanční informace, kanceláře pro inkasování pohledávek, kanceláře realitní, konzultační služby (finanční), kreditní karty (služby), nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (obchodování), nemovitosti (správa), platby na splátky, pronájem nemovitostí, pronájem bytů. Barevná RAIF MONEY GROUP s.r.o., Palackého 205/4, Rumburk, 40801, CZ

O-478312

(510)

(590) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

27.07.2010 27.07.2010 36, 37, 45

(590) (730)

(510)

(730) (740)

(210)

(36) realitní kanceláře, pronájem bytů, vedení nájemních a činžovních domů, zprostředkování nemovitostí, obchodování s nemovitostmi, oceňování a odhady nemovitostí, pronájem nemovitostí, správa nemovitostí, finanční oceňování (pojištovnictví, bankovnictví, nemovitosti), pronájem nájemních a činžovních domů, pronajímání kanceláří (nemovitosti), ubytovací kanceláře (byty, místnosti), vybírání nájemného; (37) demolice budov, utěsňování budov, čištění budov (fasád, vnějších povrchů a ploch), čištění budov (interiérů), dozor nad stavbami, informace o opravách, izolování staveb, údržba a opravy letadel, stavba lodí, podmořské stavitelství, instalace poplašných systémů (alarmů) proti vloupání, povrchová těžba, instalace a opravy požárních hlásičů, stavby přístavních hrází, stavby přístavů, stavby a opravy skladů, stavby a údržba ropovodů, stavby továren, vrtání studní; (45) poradenství v oblasti bezpečnosti, bezpečnostní činnost (kontrola továren pro bezpečnostní účely), hlídání domů, monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení. Bc. Adam Černý, Šrámkova 3215/16, Ústí nad Labem, 40011, CZ Václav Müller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, 14800

O-478322

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(590) (730)

O-478323 28.07.2010 28.07.2010 35, 36

(35) sekretářské práce, informace (obchodní nebo podnikatelské), reklama; (36) hypotéky (poskytování půjček), leasing, koupě na splátky (financování), půjčky (financování), finanční poradenství, finanční služby, finanční informace, kanceláře pro inkasování pohledávek, kanceláře realitní, konzultační služby (finanční), kreditní karty (služby), nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (obchodování), nemovitosti (správa), platby na splátky, pronájem nemovitostí, pronájem bytů. Barevná RAIF MONEY GROUP s.r.o., Palackého 205/4, Rumburk, 40801, CZ

O-478324 28.07.2010 28.07.2010 35, 36

(35) sekretářské práce, informace (obchodní nebo podnikatelské), reklama; (36) hypotéky (poskytování půjček), leasing, koupě na splátky (financování), půjčky (financování), finanční poradenství, finanční služby, finanční informace, kanceláře pro inkasování pohledávek, kanceláře realitní, konzultační služby (finanční), kreditní karty (služby), nemovitosti (zprostředkování), nemovitosti (obchodování), nemovitosti (správa), platby na splátky, pronájem nemovitostí, pronájem bytů. Barevná RAIF MONEY GROUP s.r.o., Palackého 205/4, Rumburk, 40801, CZ

15

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) (220) (320) (511) (540)

O-478361 29.07.2010 29.07.2010 28, 35, 38, 41

(730) (740) (210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(590) (730) (210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(730) (740) (210) (220) (320) (511) (540)

(28) hry, hračky, sportovní potřeby spadající do této třídy; (35) šíření a přenos inzerce a reklamy; (38) šíření zpráv a tiskovin, přenos zpráv, dat a obrazových informací pomocí počítače prostřednictvím globální počítačové sítě Internet a s tím související zprostředkovatelské služby; (41) zábava, výchova a vzdělávání, vzdělávání osob, nakladatelské a vydavatelské služby, zejména vydávání novin, časopisů, knih, zabezpečování obrazových a zvukových záznamů, tvorba rozhlasových, televizních, filmových a jiných audiovizuálních programů, kulturní aktivity, zejména soutěže, pořádání loterií a obdobných her a zprostředkovatelské služby v rámci této třídy. Barevná Suchánek Martin, Jana Palacha 155, Kutná Hora, 28401, CZ

(510)

O-478403 30.07.2010 30.07.2010 32, 33, 43

(32) pivo, lehká piva a ležáky, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje; (43) poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, zejména provozování hotelů, penziónů, restaurací, kaváren, barů, vináren, bister a rychlých občerstvení (fast food), příprava jídel a nápojů pro spotřebu, kulinářské aktivity spadající do této třídy, catering, bankety, služby poskytované denními bary, hotelovými salónky a bary, organizování ochutnávek jídel a pití, prodejní automaty rychlého občerstvení, informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb. Hotel International Brno, a.s., Husova 16, Brno, 65921, CZ Karel Voda, Bolzanova 13, Brno, 61800

O-478405 30.07.2010 30.07.2010 33, 43

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510) (510)

(33) alkoholické nápoje; (43) poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, zejména provozování hotelů, penziónů, restaurací, kaváren, barů, vináren, bister a rychlých občerstvení (fast food), příprava jídel a nápojů pro spotřebu, kulinářské aktivity spadající do této třídy, catering, bankety, služby poskytované denními bary, hotelovými salónky a bary,

16

organizování ochutnávek jídel a pití, prodejní automaty rychlého občerstvení, informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb. Hotel International Brno, a.s., Husova 16, Brno, 65921, CZ Karel Voda, Bolzanova 13, Brno, 61800

O-478458 03.08.2010 03.08.2010 9, 16, 35, 41

(9) přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu, magnetické nosiče dat, disky k nahrávání, MP3 nahrávky, nahraná média, počítačový hardware a firmware, počítačový software, software ke stažení z Internetu, elektronické publikace s možností stažení, digitální hudba (ke stažení), telekomunikační přístroje, nahrané zvukové pásky, disky a kazety, videopásky, videodisky a videokazety, digitální zvukové pásky a disky a zvukové videopásky a videodisky, CD, DVD, laserové disky a gramofonové nahrávky zaměřené na hudbu a zábavu, divadelní a hudební zvukové nahrávky a videonahrávky, vyzváněcí tóny ke stažení, hudba, MP3 soubory, grafika, hry, obrazy a videa pro bezdrátová komunikační zařízení, obraz a videa ke stažení; (16) noty, hudební publikace, tiskárenské výrobky, reklamní a propagační materiál, manuály, knihy, časopisy, katalogy, fotografie, plakáty; (35) reklama, inzerce, propagace, produkce televizních a rozhlasových reklam, zpracování dat, poskytování obchodních informací, distribuce hudebních nahrávek a videonahrávek (maloobchodní služby), počítačové on-line objednávky v oboru hudby, organizování propagací s použitím audiovizuálních médií, propagace koncertů druhých, maloobchodní služby prostřednictvím zásilkových katalogů, prodejen zaměřené na prodej zboží zahrnujícího přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky, MP3 nahrávky, nahraná média, digitální hudbu, zastupování interpretů v obchodních záležitostech a v jednání před úřady; (41) výroba a vydávání hudby, nahrávání a produkce zvukových a obrazových záznamů, produkce rozhlasových a televizních programů, produkce a distribuce rozhlasové zábavy, výroba filmů, distribuce filmů, publikování televizních programů, distribuce hudebních zvukových nahrávek a video nahrávek, příprava audiovizuálních ukázek v oboru hudby, agenturní činnost v oblasti umění, kultury a zábavy, provoz kulturních a společenských zařízení, vydavatelská činnost, hudební vydavatelství, umělecká a hudební produkce, výroba a pronájem, půjčování hudby a filmů, pronájem hudební, umělecké a zábavní techniky, vzdělávání, školení, zábava, sportovní a kulturní činnosti. Česká muzika spol. s r.o., Křenovice 106, Dubné, 37384, CZ KUDRLIČKA & SEDLÁK, advokátní, patentová a známková kancelář, Ing. Jiří Sedlák, Husova 5, České Budějovice, 37001

O-478500 04.08.2010 04.08.2010 9, 42

DIALIFE (9) počítačový software (nahraný); (42) inženýrské práce, expertizy, technický průzkum, zkoušky materiálů, měření a kalibrování, výzkum v oboru strojírenství, technické poradenství v oblasti strojírenství, vývoj počítačových programů, tvorba software.

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(730)

zástěry a vesty apod.; (32) piva všech druhů a stupňovitostí, světlá i tmavá, sudová i lahvová, piva výčepní, sladová, ležáky a piva přichucovaná, piva speciální, zejména piva bylinná a bylinková, pivo zázvorové, piva nízkoenergetická a piva s nízkým obsahem alkoholu, piva nealkoholická, dietetická piva a nápoje (vyjma určených k léčebným účelům), výtažky z chmele a sladu na výrobu piva všech druhů, sladina a sladové nápoje míchané a lihuprosté, šumivé nápoje na bázi piva s nízkým obsahem alkoholu nebo nealkoholická s obsahem ovocných anebo zeleninových šťáv, výtažků a výluhů, případně bylin, nápoje kvašené nealkoholické, nealkoholické nápoje a minerální vody přírodní, sycené nebo ochucené, šumivé, nealkoholické nápoje energetické, nealkoholické nápoje míchané, nealkoholické aperitivy a jiné nealkoholické nápoje včetně ionizovaných anebo nápojů obohacených vitamíny a minerály, sirupy, nektary a jiné přípravky k výrobě a přípravě nápojů, ovocné, zeleninové a bylinné šťávy, koncentráty a extrakty a nápoje z nich, nealkoholické nápoje zahrnuté ve tř. 32; (33) alkoholické nápoje všeho druhu (s výjimkou piv), zejména lihoviny včetně nápojů míchaných a mixovaných, likéry a vína (vyjma určených pro lékařské účely), destiláty vinné, ovocné, bylinné a zeleninové včetně macerátů a výluhů, destiláty ušlechtilé a řezané, vína stolní, jakostní, odrůdová včetně přívlastkových a ledových, vína šumivá a perlivá, vína likérová a aromatizovaná, alkoholické mošty, alkoholické aperitivy a koktejly, koncentráty k přípravě alkoholických nápojů a esence do lihovin, alkoholické nápoje zahrnuté ve tř. 33; (35) elektronický a internetový obchod s výrobky ve třídách 1 až 34, elektronická obchodní administrativa jako zpracování transakcí pro elektronický obchod, systémy pro autorizaci plateb, věrnostní systémy, reklamní, inzertní a propagační činnost, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové, informační, elektronické, komunikační nebo počítačové sítě, poskytování informací a jiných informačních produktů komerčního nebo reklamního charakteru, informačních produktů reklamního charakteru, multimediálních informací komerčního charakteru, informační služby týkající se obchodu poskytované on-line z Internetu, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, obchodně informační a inzertní činnost, on-line inzerce, prezentace uživatelů na stránkách world wide web v počítačové síti Internet, systemizace informací do počítačových databází, zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží prostřednictvím Internetu s výrobky ve třídách 16, 21, 24, 25, 32, 33, reklamních a propagačních produktů v rozsahu tříd 1 až 34, marketing a průzkum trhu, maloobchodní a velkoobchodní prodej zboží v rozsahu tříd 1 až 34, zprostředkování obchodních kontaktů a pomoc při řízení obchodní činnosti, poskytování obchodních informací a jiných informačních produktů v rámci třídy, vytváření firemní strategie, organizování a zajišťování obchodních předváděcích akcí výrobků a služeb, poradenská a konzultační činnost v rozsahu uvedených činností a služeb; (40) pivovarnictví a sladovnictví, příprava surovin pro výrobu piva, výroba a zpracování sladu, výroba, vaření piva všech druhů a stupňovitostí, zpracování chmele, ječmene, výroba sladových nápojů, fermentace, výroba nealkoholických a alkoholických nápojů, výroba přípravků alkoholických a nealkoholických nápojů, odborné informace o zpracování materiálů; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, provoz restaurace, pivnice, hospody, baru, jídelních salónků, zahradních restaurací, hostinská činnost, poskytování rychlého občerstvení, pořádání pivních a gastronomických festivalů, přehlídek a ochutnávek, organizování recepcí a koktejlů se zaměřením na pivovarnictví a gastronomii. Macháček Petr, Budapešťská 2124, Kladno, 27201, CZ

(210) (220) (320) (511)

12.08.2010 12.08.2010 36, 45

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., Veveří 972/95, Brno, 61100, CZ Kocián Šolc Balaštík advokátní kancelář, Mgr. Lenka Peštová, Jungmannova 24, Praha 1, 11000

O-478627 10.08.2010 10.08.2010 9, 16, 36

(9) počítačové programy a software počítačů; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, papírenské zboží; (36) služby peněžní, služby poskytované při emisi cestovních šeků a akreditivů. Barevná Le Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 14000, CZ Rychetský Hlaváček Krampera & partneři, advokátní kancelář, JUDr. Tomáš Hlaváček, Kořenského 15/1107, Praha 5, 15000

O-478697 12.08.2010 12.08.2010 16, 21, 24, 25, 32, 33, 35, 40, 43

(16) výrobky z papíru, kartónu a lepenky, papírenské výrobky, reklamní, propagační a informační materiály z papíru a plastických hmot, zejména neperiodické a periodické tiskoviny na papírových nosičích, katalogy, prospekty, plakáty, letáky, prezentační, firemní tiskoviny, ceníky a jiné reklamní, propagační a informační materiály na papírovém nosiči, papírové soubory dat, papírové a lepenkové poutače, reklamní tabule a vývěsky, billboardy, pohlednice, fotografie a jiná grafická díla, kartografická díla, etikety na lahve, obtisky, nálepky, papírové a plastové obálky, sáčky, tašky a pytle, krabice a krabičky, papírové visačky, papírové a plastové obaly a krabice na lahve, balicí papír a plastové fólie na balení, kelímky papírové, papírové a plastové tácky a podložky na stolování, papírové a plastové podložky pod sklenice, lepicí pásky papírové, lepicí pásky plastové pro kancelářské a balicí účely, papírové utěrky, ubrousky a ubrusy, banketní sukně papírové, kalendáře, diáře, dekorativní, propagační a upomínkové předměty z papíru, papírové hmoty a plastu zahrnuté ve tř. 16; (21) výrobky ze skla, keramiky a porcelánu spadající do tř. 21, zejména jídelní a nápojové soupravy, sklenice a skleničky, džbány a džbánky, půllitry, poháry, pohárky a číše, korbele, lahve, nápojové sklo, skleněné a keramické nádoby a nádobí, skleněné a keramické zboží neobsažené v jiných třídách, porcelán, tácky papírové, z umělých hmot a z keramiky, desky na jídelní a nápojové lístky, stolní chladicí nádoby náležející do třídy 21, utěrky všeho druhu náležející do třídy 21, stolní nádoby na led, ohříváky na pivo, otvíráky na pivo, otvíráky na jiné nápoje, nádoby na nápoje a pokrmy pro rychlé občerstvení z papíru a plastů, pohárky z papíru nebo umělých hmot, náležející do třídy 21; (24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, textilie interiérové, textilní ručníky, ubrusy, ubrousky, textilní banketní sukně, textilní plošné výrobky v jiné třídě neuvedené; (25) oděvy, obuv a kloboučnické výrobky všeho druhu, jako např. trička, tílka, mikiny, kšiltovky, čepice, kšilty a čelenky, číšnické

O-478700

17

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (540)

(510) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(36) daňové poradenství; (45) právní poradenství v oblasti podnikání a obchodu, činnost advokátní kanceláře, výkon advokacie a služeb s tím spojených. HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, Týn 1049/3, Praha 1, 11000, CZ

O-478701 12.08.2010 12.08.2010 36, 45

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510) (510) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(36) daňové poradenství; (45) právní poradenství v oblasti podnikání a obchodu, činnost advokátní kanceláře, výkon advokacie a služeb s tím spojených. HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, Týn 1049/3, Praha 1, 11000, CZ

O-478728 13.08.2010 13.08.2010 29, 32, 33, 35, 41, 43

(730) (740)

(510)

(29) pokrmy pro pohoštění hostů v barech, restauracích, kavárnách a salóncích, jmenovitě masové, rybí, ovocné a zeleninové pokrmy; (32) nealkoholické nápoje, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné a zeleninové, ovocné a zeleninové výtažky nealkoholické, mošty, též hroznové, nealkoholické koktejly, sirupy, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv, slazené ovocné nápoje, jiné přípravky ke zhotovování nealkoholických nápojů, sorbety, piva; (33) alkoholické nápoje, s výjimkou piv, lihoviny, likéry, víno všech druhů, především jakostní víno, víno přívlastkové, archivní víno, šumivé víno, sekty, též stolní víno, alkoholické výtažky, extrakty a esence z ovoce a hroznů, mošty s alkoholem, koktejly s alkoholem, alkoholické nápoje obsahující ovoce, konzumní a značkové lihoviny, řezané a ušlechtilé destiláty, včetně macerátů a výluhů, vinné, ovocné, bylinné a obilné destiláty; (35) televizní merchandising; (41) činnost v oblasti kultury a zábavy a volného času, soutěžní a zábavní činnost, zábavní a/nebo kulturní, diskusní a/nebo vzdělávací představení, taneční produkce, přehlídky, soutěže a setkávání v oblasti kultury a zábavy, taneční zábavy a taneční soutěže, hudební, hudebně vzdělávací i kulturní produkce, soutěžní a zábavní služby, organizace a pořádání společenských a kulturních akcí, festivalů, hudebních produkcí a jiných hudebních setkání, zábavné klubové služby v rámci této třídy, organizace a vyhodnocování soutěží v rámci této třídy, kulturní aktivity, výstavní činnost v oblasti kultury, zábavy, hudby, výchovy nebo vzdělávání, provoz zařízení sloužících k zábavě,

(210) (220) (320) (511) (540)

18

vystupování výkonných umělců, činnost umělecké agentury; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, hostinská činnost, provoz restaurace, baru, kavárny, vinárny, cukrárny, klubu, kabaretu apod., poskytování gastronomických služeb, pořádání hostin, rautů a gastronomických akcí, provoz kavárny, cukrárny a baru, provozování automatů rychlého občerstvení, služby v oblasti stravování a nápojové služby, poskytované prostřednictvím sítě Internetu, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v souvisejících oborech, spadající do této třídy. Barevná CHIHUAHUA BAR, s.r.o., Štefánikova 71/4, Brno, 60200, CZ Patentový zástupce, Doc. Ing., CSc. Jindřich Špaček, Svatopluka Čecha 106A, Brno, 61200

O-478756 13.08.2010 13.08.2010 16, 35, 38, 39, 41

(16) tiskoviny všech druhů, zejména noviny, časopisy, knihy, tištěné propagační materiály, fotografie; (35) služby propagační, reklamní, inzertní, agenturní služby (obchodní vedení), zprostředkovatelské služby v oblasti obchodních informací a obchodu s výrobky ve tř. 16, prodej reklamy, reklamní a PR služby, průzkumy trhu, průzkumy veřejného mínění, personální poradenství, personální služby a zprostředkování práce, poskytované též prostřednictvím Internetu, prodej audiovizuálních nosičů, manažerské poradenství; (38) šíření zpráv a tiskovin, šíření a přenos inzerce a reklamy - vše prostřednictvím počítačových sítí, včetně Internetu, šíření audiovizuálních a publicistických děl (pořadů), informační kanceláře, mediální poradenství; (39) služby distribuční, zejména distribuce knih, novin a časopisů, distribuce audiovizuálních nosičů; (41) nakladatelské a vydavatelské služby, zejména vydávání novin, časopisů a knih, vzdělávací aktivity, pořádání konferencí a společenských setkání, zpravodajské služby, výroba audiovizuálních nosičů a děl a publicistických děl. Štefan Lékó, Sinkulova 25, Praha 4, 14000, CZ Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., JUDr. Richard Wagner, advokát, Karolíny Světlé 301/8, Praha 1, 11000

O-478785 17.08.2010 17.08.2010 33

Domovina

(730)

(33) alkoholické nápoje, s výjimkou piv, alkoholické výtažky z ovoce, alkoholové extrakty, aperitivy, destilované nápoje, griotka, hruškový mošt (s alkoholem), jablečný mošt (s alkoholem), lihoviny, likéry, medovina, mentolový likér, vína ovocná, vína stolová, vína šumivá, vína, rum, vodka, meruňkovice, slivovice, hruškovice, borovička, pálenky, peprmintový likér, vaječný likér, čokoládový likér, alkoholické nápoje obsahující ovoce. Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, Praha 10, 10000, CZ

(210) (220) (320) (511)

19.08.2010 19.08.2010 5

(510)

O-478854

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (540) (730) (210) (220) (320) (511) (540) (510) (590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

O-478855

(510)

19.08.2010 19.08.2010 5

(730)

(5) farmaceutické přípravky. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, 15000, CZ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

(510) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

O-478872 20.08.2010 20.08.2010 5, 29, 30

Vodníček

(510) (730)

(5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, (210) výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (29) (220) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, zavařované, (320) sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, ovocné omáčky, (511) vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé; (30) káva, čaj, (540) kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení. STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104E, Praha 10, 10100

O-478880

(510)

20.08.2010 20.08.2010 12, 37, 39 (730)

(210) (220) (320) (511) (510)

O-478913 20.08.2010 20.08.2010 18, 25, 28

(5) farmaceutické přípravky. Barevná Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, 15000, CZ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

(210) (220) (320) (511) (540) (510) (730)

poruchách. DEF - TEC s.r.o., Kosoř 239, Praha - západ, 25226, CZ

(12) nárazníky automobilů, nosiče pro zavazadla; (37) opravy, úpravy a přestavby automobilů; (39) pronájem automobilů, organizování cest, odtahování dopravních prostředků při

(18) kůže, imitace kůže, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, sedlářské výrobky; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, vánoční ozdoby. Manda Vladimír, Dolánky nad Ohří 153, Dolánky nad Ohří, 41301, CZ

O-478964 24.08.2010 24.08.2010 43

STARÁ MYSLIVNA KONOPIŠTĚ (43) restaurační služby, pohostinství, catering, ubytovací služby. IGC - INTERNATIONAL GURMAN CLUB, s.r.o., Jahodnická 20/795, Praha 9, 19800, CZ

O-478965 24.08.2010 24.08.2010 43

STARÁ MYSLIVNA (43) restaurační služby, pohostinství, catering, ubytovací služby. IGC - INTERNATIONAL GURMAN CLUB, s.r.o., Jahodnická 20/795, Praha 9, 19800, CZ

O-478967 24.08.2010 24.08.2010 29, 30, 32

(29) mléko a mléčné výrobky, zejména konzumní mléka, mléčné nápoje s vysokým obsahem mléka, šlehačka, smetana, zakysané výrobky, máslo, sýry, tvarohy, sušená a zahuštěná mléka, syrovátka; (30) zmrzliny, mražené krémy, čokoládové nápoje s mlékem, kakaové nápoje s mlékem, kávové nápoje s mlékem, pudinky; (32) syrovátkové nápoje. INTERLACTO, spol. s r.o., Koubkova 13/228, Praha 2, 12000, CZ

O-478968 24.08.2010 24.08.2010 6, 37, 40

19

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (540)

(510)

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(6) armatury do betonu, bednění (kovové) pro betonování, desky kotevní, kolejnice, kolejnicové spojky, konstrukce (kovové přenosné), konstrukce (kovové stavební), konzoly pro stavebnictví, kotevní piloty, kovové žáruvzdorné stavební materiály, kovové nosníky, ocelové konstrukce, kovové podpěry, kovové stavební prefabrikáty, kovové sloupy, kovové sloupy pro stavebnictví, kovové příslušenství pro stavby, kovové výztuže pro stavby, kovové stavební materiály, traverzy; (37) stavby, demolice, dozor nad stavbami, antikorozní úprava, klempířství a instalatérství, stavebnictví, stavitelství; (40) informace o zpracování materiálů, úprava a zpracování kovů. Barevná OK-BE spol. s r.o., Nový Knín 102, Nový Knín, 26203, CZ Mgr. Martin Panuška, advokát, Mgr. Martin Panuška, Dělnická 541/13, Praha 7, 17000

O-478974 24.08.2010 24.08.2010 16, 25, 35, 41

(16) výrobky z papíru a lepenky, jež nejsou zařazeny do jiných tříd, balicí papír, bloky, zápisníky, notesy, záložky do knih, periodické i neperiodické publikace, časopisy, brožury, katalogy, knihy, etikety papírové, fotografie, plakáty, pohlednice, kalendáře, manuály a návody, formuláře, obálky, samolepky, obtisky, psací potřeby, penály, psací podložky, obaly na spisy, plastické obaly nezařazené do jiných tříd, papírové vlajky a praporky, papírové čepice a kšilty, informační a reklamní produkty v papírové formě, ozdobné předměty z papíru, učební pomůcky vyjma přístrojů, vzory na kopírování, znaky grafické pro kopírování; (25) vrchní oděvy včetně oděvů z kůže a napodobenin kůže, pytle a vaky na oděvy, pokrývky hlavy, kšilty sluneční, štítky na čepice, kravaty, pásky ke kalhotám, ponožky, rukavice; (35) dodavatelské služby pro třetí osoby, komerční informace a rady pro modeláře, prezentace modelářských výrobků v komunikačních médiích, včetně prezentace na www stránkách v počítačové síti Internet, organizování a pořádání výstav a veletrhů komerčních a reklamních, vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení a publikování reklamních textů, styk s veřejností, subdodavatelské služby, zpracování textů, vedení kartoték v počítači, vydávání náborových, propagačních a inzertních textů, předvádění zboží pro modeláře; (41) organizování a pořádání výstav zábavných a vzdělávacích, organizování a vedení konferencí, organizování sportovních soutěží a vystoupení modelářů, pořádání a řízení pracovních a přátelských setkání modelářů, filmové projekce, fotografování, klubové služby výchovně zábavné, vydávání elektronických knih a publikací on-line, vydávání a půjčování knih a publikací, měření času při sportovních disciplínách modelářů, praktický výcvik modelářů, prázdninové tábory pro modeláře, výcvik instruktážní a výchovný, výroba videofilmů, zábava a pobavení. Barevná KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ BRNO, Purkyňova 105, Brno, 61200, CZ Martin Kořistka, patentový zástupce, Karpatská 241/3, Brno, 62500

(510)

O-478983 24.08.2010 24.08.2010 5, 29, 30

(5) potravinové doplňky pro lékařské účely spadající do této třídy, přípravky a prostředky léčebné a profylaktické kosmetiky pro ošetřování pokožky a vlasů, zejména ve formě tablet, dražé, kapslí mastí, krémů, gelů, olejů, pěn, tekutých suspenzí, emulzí nebo koloidních roztoků, vodiček, zásypů a práškových směsí, roztoků, medicinálních čajových směsí, vitamínových přípravků, cukrovinky s léčivými přísadami, dietetické látky upravené pro lékařské účely, minerální doplňky potravy, doplňky výživové pro lékařské účely, posilující přípravky (tonika), léčivé bahno, bahno pro koupele, balzámy pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, léčivé byliny, byliny na kouření pro lékařské účely, cigarety netabákové pro lékařské účely, cukr pro lékařské účely, čaj astmatický, čaje léčivé, čaje odtučňovací pro lékařské účely, drogy pro léčebné účely, přípravky pro péči o dutinu ústní pro lékařské účely, dřevo cedrové s repelentním účinkem, léčivé přípravky do koupele, mořská voda pro zdravotní koupele, koupelové soli léčebné, koupele okysličené, kurare, kůry pro farmaceutické účely, léčiva pro humánní medicínu, léčivé cukrovinky a pastilky, přenosné lékárničky (včetně obsahu), leukoplast, masti na popáleniny od slunce, mandlové mléko pro lékařské účely, mateří kašička pro lékařské účely, mentol, soli minerální vody, mléko sušené pro kojence, náplasti, nápoje léčivé, narkotika, náramky pro lékařské účely, přípravky proti pocení nohou, obinadla hygienická, obklady, obvazy tlakové, odvary pro farmaceutické účely, oleje pro lékařské použití, tonika pro léčebné účely, pročišťující přípravky, rebarborové kořeny pro farmaceutické přípravky, jedlá rostlinná vlákna (ne pro výživu), séra, sedativa, sladké dřevo pro lékařské účely, aldehydy pro farmaceutické účely, algicidy, alkaloidy pro lékařské účely, alkohol pro léčebné účely, zubní amalgám, analgetika, anestetika, aminokyseliny pro lékařské účely, antibakteriální a dezinfekční přípravky, antibiotika, chemické antikoncepční přípravky, antipyretika, antiseptika, bakteriální přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, bakteriologické kultury, bavlna pro lékařské účely, bílkovinami obohacené mléko, bílkovinná potrava pro lékařské účely, biocidy (pesticidy), prostředky proti bolesti hlavy, zubní brusné přípravky, bronchodilatační přípravky, čichací soli, čípky, přípravky na čištění vzduchu, detergenty pro lékařské účely, dezinfekční přípravky pro hygienické účely, diabetický chléb, diagnostické přípravky pro lékařské účely, digitalin, přípravky na mytí dobytka, enzymy pro lékařské účely, estery pro farmaceutické účely, fenykl pro lékařské účely, fungicidy, gáza na obvazování, glycerin pro lékařské účely, glycerofosfáty, guma pro lékařské účely, gurjunský balzám pro lékařské účely, hematogen, hematoglobin, přípravky proti hemoroidům, herbicidy, repelenty proti hmyzu, houby hojivé (ne potrava), hormony pro lékařské účely, hořčice pro farmaceutické účely, hygienické kalhotky, hygienické ubrousky, hygienické vložky, absorpční vata, absorpční tampóny, chemická činidla pro lékařské a zvěrolékařské účely, chemické přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, chirurgická plátna, obvazy a roušky, chloroform, chirurgické implantáty (živé tkáně), medicinální infuze, insekticidy, semeno pro umělou inseminaci, jedy, jojoba, jodová tinktura, kafrový olej k lékařským ú čelům, kokain, koprový výtažek, opiáty, opodeldok (kafrová mast), přípravky pro osvěžení vzduchu, farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, polštářek pro kojení, pomády pro lékařské účely, projímadla, sterilizační přípravky, steroidy, strychnin, sulfoamidy (léčiva), tablety vykuřovací, chemické přípravky pro určení těhotenství, mléčný tuk, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, uhlí živočišné pro lékařské účely, utišující prostředky, vaginální výplachy, vitamínové přípravky, vody termální, žvýkací gumy a žvýkačky pro lékařské účely; (29)

20

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) doplňky stravy živočišného původu pro ženy, pro plnost a zpevnění poprsí, pro regulaci hormonální rovnováhy ženy, doplňky stravy živočišného původu, v rámci této třídy, pro odbourávání tuků, snižování hladiny cholesterolu, čištění cév, ochranu a posílení jater a srdce, zvyšující sportovní výkonnost, pomáhající při únavě a při intenzivní zátěži, s antioxidačními účinky, zlepšující paměť a mozkové funkce, zkvalitňující kůži, působící jako prevence proti vypadávání vlasů a asteroskleroze, vše v rámci třídy 29, zpracovaná zelenina, jako je cibule konzervovaná, čočka konzervovaná, fazole konzervované, hrách konzervovaný, nakládaná zelenina, zelí kysané červené i bílé, nakládané okurky, zeleninové saláty, rajčatový protlak, zeleninové šťávy na vaření, sušená zelenina, vařená zelenina, zelenina v pikantním nálevu, zeleninové polévky, bylinky zahradní konzervované, bramborové lupínky, bramborové vločky, bramborové hranolky, bramborové kaše, bramborové krokety, ovoce mražené, kompotované, konzervované, zavařené, kandované, sušené, jablečná a jiná pyré, kůry ovocné, ovocná dřeň i mražená, džemy, marmeláda, ovoce naložené v alkoholu, ovocné rosoly, ovocné saláty, zázvorový džem, brusinkový kompot, oříšky zpracované, arašídy zpracované, arašídové máslo, hrozinky, kakaové máslo, kokos sušený (kokosová moučka), kokosové mléko, datle, fíky, zpracované mandle, olivy konzervované, hummus (pasta z cizrny), konzervované žampióny, konzervované lanýže, ryby, měkkýši, korýši, sumýši a výrobky z nich, jako jsou ančovičky (sardele), humři (neživí), kaviár, konzervy rybí, krevety (neživé), langusty (neživé), mušle jedlé (neživé), losos, moučka rybí pro lidskou spotřebu, raci (neživí), rybí plátky (filé), ryby ve slaném nálevu, sardinky, slanečci, sledi, tuňák, ústřice (neživé), maso a masné výrobky, droby, vnitřnosti, dršťky, drůbež (neživá), bujóny, vývary, huspeniny, játra, játrová paštika, jelita, krvavá tlačenka, jitrnice, klobásy, salámy, párky, konzervy masové, masové extrakty, polévky, přípravky na výrobu polévek, slanina, šunka, uzeniny, uzeniny v těstě, tukové pomazánky na chléb, vepřové, hovězí a drůbeží maso, sádlo, zvěřina, vejce i sušená, vaječný bílek, vaječný žloutek, jedlé oleje, jedlé tuky, margarín, máslo, mléko a mléčné výrobky, jogurty, kefír, kumys (mléčný nápoj), mléčné nápoje (s vysokým obsahem mléka), smetana, syrovátka, sýry, syřidlo, šlehačka, tofu, bílkoviny jako potrava, jedlá želatina, kasein používaný jako přísada ve výživě, pektin pro potravinářství, protein pro lidskou spotřebu; (30) doplňky stravy rostlinného původu pro ženy, pro plnost a zpevnění poprsí, pro regulaci hormonální rovnováhy ženy, doplňky stravy rostlinného původu, v rámci této třídy, pro odbourávání tuků, snižování hladiny cholesterolu, čištění cév, ochranu a posílení jater a srdce, zvyšující sportovní výkonnost, pomáhající při únavě a při intenzivní zátěži, s antioxidačními účinky, zlepšující paměť a mozkové funkce, zkvalitňující kůži, působící jako prevence proti vypadávání vlasů, a asteroskleroze, vše v rámci třídy 30, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy k ochucení, koření, led pro osvěžení, arašídové cukrovinky, aromatické přípravky do potravin, bonbóny, cukroví, mentolové cukroví, cukrovinky, cukrovinky k ozdobení vánočních stromků, čokoláda, čokoládové nápoje, čokoládové nápoje s mlékem, dorty, fondány (cukrovinky), jemné pečivo, karamely (bonbóny), káva, kávové náhražky rostlinného původu, kávové nápoje s mlékem, keksy, koláče s náplní, krekry, pražená kukuřice, listové těsto, lupínky, vločky (obilné), makaróny, mandlové cukrovinky, mandlové těsto, marcipán, marinády (chuťové přísady), máslové, tukové těsto, masové paštiky zapečené v těstě, masové pirožky, medovníky, perníky, mentol do cukrovinek, výrobky z kukuřičné mouky, müsli, kakaové nápoje, omáčka sójová ostrá, oplatky, potraviny na bázi ovsa, ovesné vločky, jedlé ozdoby na dorty, palačinky, pastilky (cukrovinky), pečivo s masovou náplní, pivní ocet, pizzy, popcorn, potraviny z mouky, pralinky, prášek do pečiva, příchutě (aroma), příchutě do nápojů s výjimkou éterických olejů, přípravky do potravin aromatické, pudinky, rostlinné přípravky jako kávové náhražky, rýže, rýžové koláčky, přírodní sladidla, sladový výtažek jako potravina, suchary, sušenky, sušenky máslové, keksy, biskvity, suši, šerbet (zmrzlinový nápoj), škrobové výrobky jako potrava, ztužovače šlehačky, špagety, rajčatová omáčka, šťávy s výjimkou dresinků v rámci této třídy, tabletky (cukrovinky), těstoviny, tresti do potravin (nikoliv pro lékařské účely), včelí kašička pro lidskou spotřebu ne pro lékařské účely, kukuřičné vločky, ovesné vločky,

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (210) (220) (320) (511) (540)

(510) (730) (210) (220) (320) (511) (540)

(510)

21

mořská voda na vaření, výrobky z kakaa, výrobky z obilovin, zahušťovací přípravky na kuchyňské použití, zákusky, koláče, zálivky na ochucení, zjemňující látky na maso pro domácnost, zmrzlina, pojiva jako pří sady do zmrzliny, zmrzlina jogurtová, zmrzlinové poháry, želé ovocné (cukrovinky), žvýkačky ne pro lékařské účely. Barevná Martin Rozhoň, Na Valech 394, Chrudim 2, 53701, CZ DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář, Ing. Dr. Vilém Daněk, Vinohradská 45, Praha 2, 12000

O-478987 24.08.2010 24.08.2010 35, 36, 39, 43

JaLV (35) reklamní činnost; (36) směnárenské služby, kanceláře ubytovací; (39) služby v dopravě a přepravě, cestování (rezervace, prodej), zprostředkování přepravy osob, informace (doprava); (43) restaurační služby. Tomek Bohuslav, Křížkovského 1288/10, Praha 3, 13000, CZ

O-479055 27.08.2010 27.08.2010 25, 32, 41

Avalon Fitness (25) oděvy pro gymnastiku a sporty; (32) nealkoholické nápoje, iontové nápoje; (41) provozování sportovních a tělovýchovných aktivit a zařízení, jako tělocvična, relaxační činnost, fitness, bowling. Avalon Fitness s.r.o., Na Příkopě 1096/21, Praha 1, 11000, CZ

O-479079 27.08.2010 27.08.2010 35, 41

(35) poradenská činnost v oblasti personalistiky; (41) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Teamconsult CR s.r.o., Italská 1219/2, Praha 2, 12000, CZ

O-479083 30.08.2010 30.08.2010 6, 14, 16, 24, 35, 41

(6) reklamní a propagační výrobky kovové, desky pamětní kovové, kovové plakety; (14) amulety, medaile, medailóny, mince, odznaky z drahých kovů, ozdoby (šperky); (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, papírenské zboží, učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), kancelářské, reklamní a propagační výrobky z papíru, brožury, desky (papírnické výrobky), etikety, fotografie, knihy, nálepky, pečetě, periodika, plakáty,

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (740)

(210) (220) (320)

(511) pohlednice, papírové praporky, prospekty, publikace, razítka, (540) ročenky, samolepky, tužky, tiskopisy, záložky do knih; (24) propagační a reklamní výrobky z tkaniny a textilií; (35) propagační činnost, reklama, obchodní reklama, vydávání, rozšiřování, zveřejňování a publikování reklamních textů, organizování komerčních nebo reklamních výstav; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, pořádání odborných setkání, školení, festivalů, kurzů, konferencí, soutěží, veletrhů a výstav ke vzdělávacím a kulturním účelům, pietní akty. Barevná Sdružení válečných veteránů ČR, Sokolská 22, Praha 2, 12000, (510) CZ JUDr. Lukáš Jansa, advokát, Sokola Tůmy 743/16, Ostrava Mariánské Hory, 70900

O-479084 30.08.2010 30.08.2010 6, 14, 16, 24, 35, 41

SVV ČR (6) reklamní a propagační výrobky kovové, desky pamětní kovové, kovové plakety; (14) amulety, medaile, medailóny, mince, odznaky z drahých kovů, ozdoby (šperky); (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, papírenské zboží, učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), kancelářské, reklamní a propagační výrobky z papíru, brožury, desky (papírnické výrobky), etikety, fotografie, knihy, nálepky, pečetě, periodika, plakáty, pohlednice, papírové praporky, prospekty, publikace, razítka, ročenky, samolepky, tužky, tiskopisy, záložky do knih; (24) propagační a reklamní výrobky z tkaniny a textilií; (35) propagační činnost, reklama, obchodní reklama, vydávání, rozšiřování, zveřejňování a publikování reklamních textů, organizování komerčních nebo reklamních výstav; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, pořádání odborných setkání, školení, festivalů, kurzů, konferencí, soutěží, veletrhů a výstav ke vzdělávacím a kulturním účelům, pietní akty. Sdružení válečných veteránů ČR, Sokolská 22, Praha 2, 12000, CZ JUDr. Lukáš Jansa, advokát, Sokola Tůmy 743/16, Ostrava Mariánské Hory, 70900

O-479085

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

O-479088

(20) koule a kuličky z plastu všech velikostí, ozdobné užitkové a propagační předměty, suvenýry, vše z plastu nebo náhražek plastu; (21) koule a kuličky skleněné a z imitací skla všech velikostí, skleněné ozdobné umělecké, užitkové, dekorační a propagační upomínkové dárkové předměty; (25) oděvy, sportovní oděvy, čepice se štítkem, sportovní ošacení, trička a trikoty, košile, šátky, šály, kravaty; (28) biliardové (kulečníkové) koule, hrací koule a kuličky, sportovní potřeby, potřeby, nářadí a náčiní pro sport a hry, především koule, kuličky, balóny, míče a míčky. Oldřich Rujbr, U Pošty 3, Brno, 62500, CZ JUDr. Petr Přehnil, Ph.D., patentový zástupce, Doležalova 3, Brno, 61600

O-479095 30.08.2010 30.08.2010 29, 43

Ftipná kaše (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, zavařované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování. LOUČEŇ, a.s., Václavské náměstí 19, Praha 1, 11000, CZ Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři, Mgr. Robert Pergl, Na Ořechovce 580/4, Praha 6, 16200

O-479100 30.08.2010 30.08.2010 29, 30, 43

BLACKDOG

(730) (210) (220) (320) (511) (526)

01.09.2010 01.09.2010 35, 36 Omezení rozsahu ochrany o prvek: HYPOPŮJČKA

Sdružení válečných veteránů ČR

30.08.2010 30.08.2010

20, 21, 25, 28

(29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, mražené, zavařované, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a jedlé tuky; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy, koření, led; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování. Blackdogs s.r.o., Olešná 35, Olešná, 26764, CZ

30.08.2010 30.08.2010 6, 14, 16, 24, 35, 41 (6) reklamní a propagační výrobky kovové, desky pamětní kovové, kovové plakety; (14) amulety, medaile, medailóny, mince, odznaky z drahých kovů, ozdoby (šperky); (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, papírenské zboží, učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), kancelářské, reklamní a propagační výrobky z papíru, brožury, desky (papírnické výrobky), etikety, fotografie, knihy, nálepky, pečetě, periodika, plakáty, pohlednice, papírové praporky, prospekty, publikace, razítka, ročenky, samolepky, tužky, tiskopisy, záložky do knih; (24) propagační a reklamní výrobky z tkaniny a textilií; (35) propagační činnost, reklama, obchodní reklama, vydávání, rozšiřování, zveřejňování a publikování reklamních textů, organizování komerčních nebo reklamních výstav; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, pořádání odborných setkání, školení, festivalů, kurzů, konferencí, soutěží, veletrhů a výstav ke vzdělávacím a kulturním účelům, pietní akty. Sdružení válečných veteránů ČR, Sokolská 22, Praha 2, 12000, CZ JUDr. Lukáš Jansa, advokát, Sokola Tůmy 743/16, Ostrava Mariánské Hory, 70900

22

O-479162

(540)

(510)

(35) informace (obchodní nebo podnikatelské), pomoc při obchodní činnosti; (36) hypotéky (poskytování půjček), leasing, koupě na splátky (financování), půjčky (financování), finanční poradenství, finanční služby, finanční informace, kreditní karty (služby), platby na splátky, zprostředkovatelská činnost v oblasti finančních služeb, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(590) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

s realitami a s úvěry a v oblasti služeb nájmu a pronájmu nemovitostí. Barevná RAIF MONEY GROUP s.r.o., Palackého 205/4, Rumburk, 40801, CZ

(540)

O-479172 01.09.2010 01.09.2010 5, 30, 32

(510)

(5) žvýkačky pro léčebné účely; (30) cukrovinky, cukrářské výrobky, žvýkačky, bonbóny, pastilky; (32) nápojové směsi a prášky. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., Vítězná 200/6, Rohatec, 69601, CZ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

O-479212 02.09.2010 02.09.2010 5, 30, 32

(590) (730) (510) (590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(5) žvýkačky pro léčebné účely; (30) cukrovinky, cukrářské výrobky, žvýkačky, bonbóny, pastilky; (32) nápojové směsi a prášky. Barevná The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., Vítězná 200/6, Rohatec, 69601, CZ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

(740) (210) (220) (320) (511) (540)

(590) (730)

(210) (220) (320) (511)

O-479636 21.09.2010 21.09.2010 6, 9, 16, 20, 35, 37, 38, 41

O-479228 03.09.2010 03.09.2010 35, 37, 42

(510)

(510)

(3) kosmetické a hygienické přípravky, lubrikační gely; (9) nosiče dat všeho druhu, vyjma nosičů papírových, zejména audiokazety, videokazety, CD nosiče, DVD nosiče, multimediální aplikace, 3D animace, multimediální informační katalogy, programy pro internetové vyhledávače a portály; (10) erotické pomůcky a přístroje elektricky vybavené zařazené v této třídě, erotické pomůcky a přístroje elektricky nevybavené zařazené v této třídě, masážní přístroje, vibromasážní přístroje, nafukovací panny pro lékařské účely, prezervativy, gumové potřeby hygienické, umělé údy; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek, zejména erotické šperky; (16) papírenské zboží, periodické a neperiodické publikace, brožury, fotografie, informační produkty na papírových nosičích, letáky, plakáty, data a databáze na papírových nosičích, tištěné manuály, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru, například pohlednice, dopisní papíry, obálky, přání, kalendáře, samolepky a obtisky; (18) biče, obojky, kožená pouta, řemeny; (20) sochy ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, sošky (figurky) ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, reklamní předměty nafukovací z plastických hmot nezařazené v jiné třídě; (25) oděvy, obuv, prádlo a punčochové zboží, zejména erotické; (28) hry, hračky, nafukovací hračky, erotické hračky, žertovní předměty pro oklamání; (35) propagační činnost, reklama, předvádění zboží, distribuce vzorků zboží, pomoc při obchodních činnostech, zprostředkování obchodních záležitostí, včetně internetových obchodů, provozování sítě obchodů, obchodních středisek a marketů - vše v oblasti výrobků ve tř. 3, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 25 a 28; (41) pronájem nahraných audio-vizuálních elektronických médií, činnost videopůjčovny, vydavatelská činnost. Barevná COTOPAXI CZ, s.r.o., U Nádraží 1204/2a, Havířov-Šumbark, 73601, CZ Ing. Radmila Baumová, Nádražní 29, Žďár nad Sázavou, 59101

(35) pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (37) opravy, instalační služby; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. Barevná C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno - Židenice, 63600, CZ

O-479450 14.09.2010 14.09.2010 3, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 41

(6) reklamní sloupy kovové, stavební materiály kovové, jako kovové výztuže trubky ocelové, kovové stavební prefabrikáty, kovová schodiště, kovové žlaby, kovové rámy, odlitky kovové, litinové, jako strojní dílce, pro stavební účely, obrobky, výkovky, výlisky, lavičky kovové; (9) nosiče dat všeho druhu spadající do třídy 9, zejména informační produkty, data a databáze na elektronických a optických nosičích, elektronické periodické a neperiodické publikace, zejména katalogy, hesláře, příručky a formuláře, multimediální aplikace na nosičích spadajících do třídy 9, včetně grafických, elektronické a datové sítě, včetně souvisejícího softwaru a hardwaru, interaktivní grafické programy, počítače a počítačové systémy všeho druhu, včetně jejich příslušenství, programové vybavení pro počítače, elektronické databáze a databázové produkty, telekomunikační zařízení drátová, bezdrátová, družicová a modemy, databanky, informace převáděné přes Internet, zejména automatizované informační systémy vnitřní a vnější, kopírovací technika; (16) tiskoviny a polygrafické výrobky na papírových nosičích periodické a neperiodické, zejména uživatelské příručky

23

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

počítačových programů, seznamy a katalogy, návody, odborné publikace, tiskopisy, vyučovací a učební pomůcky (vyjma přístrojů), zejména vztahující se k počítačovým a informačním službám pro hromadné zpracování dat, databankové propagační a reklamní tiskopisy, tiskařské štočky a typy (písmena, číslice a znaky), tištěná grafika, grafické reprodukce, propagační materiály z papíru a plastu zahrnuté v této třídě, balicí papír a plastové fólie na balení; (20) nábytek včetně kovového a kempinkového nábytku, ratanový nábytek, mobiliář, broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, třtiny, vrbového proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, jantaru perleti, buničiny, výrobky z plastických hmot spadající do této třídy, matrace, žíněnky, podhlavníky, spací pytle na kempování, lavičky; (35) reklamní a propagační činnost i v síti Internet, zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu a služeb souvisejících s obchodními činnostmi, včetně u informačních a databázových služeb, činnost podnikatelských, ekonomických a organizačních poradců, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, zprostředkování obchodu a obchodních služeb pro výše uvedené výrobky ve třídách 6, 9, 16, 20, marketing, zprostředkování služeb maloobchodního a velkoobchodního prodeje, obchodní administrativa, zpracování dat, správa sítí a služby databank (vyhledávání v počítačových souborech pro třetí osoby) spadající do této třídy, obchodně-zprostředkovatelská činnost v oboru cestovního ruchu, činnost reklamní agentury, marketingové studie, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, poradenství v obchodní činnosti, obchodní reklama pro třetí osoby, vylepování plakátů; (37) instalace, opravy, údržba výrobků tříd 6 a 20, úklid, čištění a údržba interiérů, budov, provozních, obchodních, kulturních, společenských a sportovních prostor a areálů, chodníků, veřejných prostranství a jiných pozemků, odborné poradenství z oboru úklidové techniky, čištění a údržby; (38) datové telekomunikační služby, počítačový přenos pošty a obrazu, komunikace a transakce v síti, dálkový přenos obrazu a videoobrazu, šíření periodických a neperiodických tiskovin a grafických produktů prostřednictvím počítačové, datové, elektronické, telekomunikační nebo informační sítě, poskytování přístupu k on-line informačním službám a databázím, provozováni internetového vyhledávače, informační služby na Internetu, elektronický přenos dokumentů, komunikace spočívající ve výměně, šíření, získávání a poskytování informací a zpráv prostřednictvím telekomunikačních sítí; (41) výchovná, zábavní, školicí, sportovní a kulturní činnost, jako organizace společenských, sportovních, turistických, ekologických a kulturních akcí a slavností, pořádání školení, předškolní vzdělávání a doškolování, půjčování a rozšiřování knih, novin a časopisů, nakladatelská a vydavatelská činnost. Barevná LAVIČKY-ZADARMO.CZ, s.r.o., Pobřežní 95/74, Praha 8 Karlín, 18600, CZ Václav Műller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, 14800

O-479656 22.09.2010 22.09.2010 35, 38, 41

(35) administrativní zpracování nákupních objednávek, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování dokumentů, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů, komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních, marketingové studie, obchodní reklama pro třetí osoby, výstavy komerční nebo reklamní, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních

(590) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

ploch, reklama (propagace), reklamní agentury, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), zasílání reklamních materiálů zákazníkům, reklamní nebo inzertní materiály (rozšiřování), psaní reklamních textů, reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, televizní reklama, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů; (38) diskusní fóra (poskytování internetových diskusních fór), elektronická pošta (mail electronic), služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí (telekonference), počítačová komunikace, poskytování internetových diskusních fór, rozhlasové vysílání, teleshoppingové služby (poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, tisková agentura (telegrafní -), tiskové agentury, tiskové kanceláře, rádiové vysílání, vysílání kabelové televize, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) elektronické publikování (DTP), filmová tvorba, fotografování, informace o výchově a vzdělávání, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, obrazové zpravodajství, organizování a vedení seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování představení (manažerské služby), organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), pořádání a řízení pracovních setkání (školení), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), výroba rozhlasových a televizních programů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, televizní zábava, psaní textů jiných než reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vyučování, vzdělávací informace, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství. Barevná Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, 11812, CZ

O-479657 22.09.2010 22.09.2010 35, 38, 41

(35) administrativní zpracování nákupních objednávek, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování dokumentů, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů, komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních, marketingové studie, obchodní reklama pro třetí osoby, výstavy komerční nebo reklamní, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, reklama (propagace), reklamní agentury, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), zasílání reklamních materiálů zákazníkům, reklamní nebo inzertní materiály (rozšiřování), psaní reklamních textů, reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, televizní reklama, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů; (38) diskusní fóra (poskytování internetových diskusních fór), elektronická pošta (mail electronic), služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí (telekonference), počítačová komunikace, poskytování internetových diskusních fór, rozhlasové vysílání, teleshoppingové služby (poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, tisková agentura (telegrafní -), tiskové agentury, tiskové kanceláře, rádiové vysílání, vysílání kabelové televize, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) elektronické publikování (DTP), filmová tvorba, fotografování, informace o výchově a vzdělávání, organizování a vedení

24

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek)

(590) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(730)

(210) (220) (320) (511)

konferencí, organizování a vedení kongresů, obrazové zpravodajství, organizování a vedení seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování představení (manažerské služby), organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), pořádání a řízení pracovních setkání (školení), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), výroba rozhlasových a televizních programů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, televizní zábava, psaní textů jiných než reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vyučování, vzdělávací informace, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství. Barevná Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, 11812, CZ

(540)

(510)

O-479658 22.09.2010 22.09.2010 35, 38, 41

(35) administrativní zpracování nákupních objednávek, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, kopírování dokumentů, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů, komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních, marketingové studie, obchodní reklama pro třetí osoby, výstavy komerční nebo reklamní, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, reklama (propagace), reklamní agentury, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), zasílání reklamních materiálů zákazníkům, reklamní nebo inzertní materiály (rozšiřování), psaní reklamních textů, reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, televizní reklama, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů; (38) diskusní fóra (poskytování internetových diskusních fór), elektronická pošta (mail electronic), služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí (telekonference), počítačová komunikace, poskytování internetových diskusních fór, rozhlasové vysílání, teleshoppingové služby (poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání, tisková agentura (telegrafní -), tiskové agentury, tiskové kanceláře, rádiové vysílání, vysílání kabelové televize, výzvy (služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky), zasílání zpráv; (41) elektronické publikování (DTP), filmová tvorba, fotografování, informace o výchově a vzdělávání, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, obrazové zpravodajství, organizování a vedení seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování představení (manažerské služby), organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), pořádání a řízení pracovních setkání (školení), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), výroba rozhlasových a televizních programů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, televizní zábava, psaní textů jiných než reklamních, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vyučování, vzdělávací informace, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství. Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, 11812, CZ

O-479711 24.09.2010 24.09.2010 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42

(590) (730) (740) (210) (220) (320) (511) (540)

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, zemědělství a zahradnictví (lepidla, tmely, silikony a spárovací hmoty); (2) barvy, nátěry, laky, ochranné prostředky proti korozi, ochranné prostředky na dřevo, mořidla, fasádní barvy; (3) autokosmetika zařazená do této třídy; (4) průmyslové oleje a tuky, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, technické plyny; (6) stavební materiály z kovu, přenosné stavby z kovu, kovové trubky, kovové zboží drobné, železářské zboží drobné, žlaby okapní kovové; (7) motorové nástroje pro stavební účely, čerpadla; (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem; (9) přístroje pro vážení a měření, elektrické přístroje a nástroje včetně elektroinstalačního materiálu, akumulátory; (11) přístroje pro osvětlení, sušení, ventilaci, rozvod a ohřev vody, rozvod a přenos tepla, kotle, veškerá sanitární zařízení a sanitární keramika spadající do této třídy; (12) náhradní díly pro vozidla zařazené do této třídy; (17) těsnicí a izolační materiál, hadice, plastické výrobky a hmoty pro autoprůmysl, plastové součásti a doplňky k vozidlům zařazené do této třídy; (19) stavební materiály nekovové (jako např. dlažba, obrubníky, cihly, zdicí bloky, tvarovky, překlady, stropní prvky, střešní krytina, písek, vápno, cement a výrobky z cementu a betonu), neohebné trubky nekovové pro stavebnictví, přenosné konstrukce nekovové, stavební sklo, okna, dveře, obklady a podlahové krytiny; (20) nábytek, zrcadla, rámy; (21) obaly a misky na mýdlo, nástroje na čištění, nálevky, nádoby skleněné, koše na odpadky, náčiní pro použití v domácnosti, držáky toaletního papíru, držáky mýdla, dřezy na praní (škopek); (25) oděvy a obuv; (27) výrobky určené ke krytí nebo obložení podlah nebo stěn (zejména rohože, linoleum, tapety); (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a specializovaný velkoobchod a maloobchod s výše uvedenými výrobky, propagační činnost ohledně stavebních výrobků a služeb, zprostředkování rozpočtu staveb včetně zajištění s tím související administrativy, provozování internetového obchodu v oblasti výrobků uvedených ve tř. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 25 a 27; (36) realitní činnost; (37) poskytování služeb v oblasti stavebních a řemeslných prací, montáž oken a dveří; (39) doprava a skladování zboží, přenos a rozvod tepla, doprava tepla potrubními systémy; (40) výroba tepla, provoz zařízení na výrobu tepla, zprostředkování při výrobě tepla; (42) projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, poradenství v oblasti projektové a stavební dokumentace. Barevná ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, 58401, CZ Mgr. Klára Stibůrková, Husova 2117, Benešov, 25601

O-479712 24.09.2010 24.09.2010 3, 5

(510) (730) (740)

(3) kosmetika; (5) doplňky stravy k léčebným účelům. O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 5, Brno, 61800

(210)

O-479713

25

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (220) (320) (511) (540)

24.09.2010 24.09.2010 3

(220) (320) (511) (540)

24.09.2010 24.09.2010 5

(510) (730) (740)

(3) kosmetika. O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 5, Brno, 61800

(510) (730) (740)

(5) doplňky stravy k léčebným účelům. O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 5, Brno, 61800

O-479714

(210) (220) (320) (511) (540)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

24.09.2010 24.09.2010 3

(3) kosmetika. O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 5, Brno, 61800

(510) (730) (740)

O-479715

(210) (220) (320) (511) (540)

24.09.2010 24.09.2010 5

(5) doplňky stravy k léčebným účelům. O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 5, Brno, 61800

(510)

O-479718 24.09.2010 24.09.2010 5

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510) (730) (740)

(5) doplňky stravy k léčebným účelům. O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 5, Brno, 61800

(210)

O-479719

O-479720 24.09.2010 24.09.2010 5

(5) doplňky stravy k léčebným účelům. O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, Brno, 60200, CZ Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 5, Brno, 61800

O-479752 26.09.2010 26.09.2010 14, 18, 28

(14) klenoty, bižuterie, drahokamy, klenotnické zboží pravé nebo nepravé, šperky, náušnice, knoflíky do manžet, klenotnické zboží pravé nebo nepravé jako brože, přívěsky, čelenky, spony, jehlice do kravat, náramky a ozdoby spadající do této třídy; (18) podložky z kůže a (nebo) imitace kůže pro bižuterii a šperky a ozdoby a brože a čelenky a umělecké ozdobné předměty a doplňky; (28) vánoční ozdoby. Kamila Písaříková, Škrétova 8, Praha 2, 12000, CZ Advokátní a patentová kancelář VYSKOČIL, KROŠLÁK a spol., Dana Lukajová, Voršilská 10, Praha 1, 11000

O-479765 27.09.2010 27.09.2010 9, 35, 38, 42

26

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (510)

(730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

(9) software - počítačové programy, počítačový hardware; (35) zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje software a hardware včetně internetového prodeje, reklamní, inzertní, propagační a marketingová činnost, průzkum a vyhodnocování trhu, provozování informačního systému, získávání, zpracování a distribuce dat, hodnocení bonity fyzických a právnických osob, hodnocení kvality a parametrů dat včetně analýzy nákladů, obchodní nebo podnikatelské informace, překlad informací do počítačové databáze, statistické informace, zprostředkovatelská činnost v oblasti výše uvedených služeb, činnost podnikatelských a organizačních poradců, využití Internetu ke komerčním účelům, dodavatelské služby pro třetí osoby včetně hodnocení a výběru osob, vše v rámci této třídy; (38) mobilní telekomunikační služby a ostatní telekomunikační služby, provozování internetového portálu zajišťující automatizovanou komunikaci mezi odběrateli a dodavateli při výběru a hodnocení zboží a výběru nejlepší nabídky (kdy odběratel prostřednictvím této služby pošle elektronicky poptávku na internetový portál (službu) a označí skupinu oslovovaných dodavatelů, kteří následně odpoví nabídkou, přičemž odběratel po vyhodnocení nejlepší nabídky vybere jednoho dodavatele a tomu pošle objednávku), služby spočívající v přímém propojení lokálních pevných sítí se sítí mobilních telefonů, informační služby na Internetu, a to zejména úplatné či bezúplatné zpřístupňování a uveřejňování informací prostřednictvím Internetu, např. webových stránek, služby internetového portálu, služby extranetu společnosti, poskytování informačního servisu prostřednictvím telefonu, mobilní telekomunikační sítě, Internetu, poskytování přístupu na on-line informační služby a databáze, přenos, úplatné či bezúplatné poskytování informací, jehož předmětem může být jakákoli datová nebo obchodní položka obsažená v databázích nebo v obchodních nabídkách, on-line informační a databázové služby, komunikační služby prostřednictvím Internetu, vnějších a vnitřních sítí, šíření elektronických tiskovin prostřednictvím počítačové, datové, elektronické, telekomunikační nebo informační sítě, provozování informační a datové sítě, provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě, pronájem telekomunikačních okruhů, vedení sítí, zřizování a provozování veřejných, soukromých i účelových sítí, provozování datových a počítačových sítí, a to veškeré služby elektronických komunikací poskytované integrovanou digitální sítí, a to zejména pronájem fyzických přenosových kapacit, zajišťování komunikačního spojení, služby videokonferencí, připojení a komunikace prostřednictvím sítě Internet, poskytování World Wide Web stránek na Internetu, provozování uzlu sítě Internet, vše v rámci této třídy; (42) poskytování software - programování počítačů na zakázku, vývoj a výzkum software, tvorba počítačových informačních systémů a systémů elektronického obchodování, poradenství v těchto oblastech, vývoj internetových aplikací, instalace a servis software. ANETE spol. s r.o., Okružní 29a, Brno, 63800, CZ Patentová a známková kancelář, Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín, 76824

(590) (730) (740)

(210) (220) (320) (511) (540)

O-479768 27.09.2010 27.09.2010 18, 25, 40

O-479766 27.09.2010 27.09.2010 9, 35, 38, 42

(590) (730)

(18) zavazadla z kůže a imitace kůže, deštníky; (25) dámské a pánské klasické oděvy, dámské a pánské oděvy z kůže a imitace kůže, dámské a pánské jeansové oděvy, pánské obleky, saka, kalhoty, pláště, dámské kostýmy, saka, kalhoty, sukně, pláště, šaty, jeansové kalhoty, košile, sukně, bundy, vesty, trička, dámské a pánské sportovní oděvy, dámské a pánské prádlo a oděvní doplňky, sportovní komplety, halenky, spodní prádlo, kravaty, opasky, klobouky, šály, ponožky, punčochy, boty; (40) šití svrchních oděvů, prádla a oděvních doplňků. Barevná atelier 66 s.r.o., Plzeňská 1270/97, Praha 5 - Košíře, 15000, CZ

(210) (220) (320)

18.10.2010 18.10.2010

(510)

(510)

počítačové databáze, statistické informace, zprostředkovatelská činnost v oblasti výše uvedených služeb, činnost podnikatelských a organizačních poradců, využití Internetu ke komerčním účelům, dodavatelské služby pro třetí osoby včetně hodnocení a výběru osob, vše v rámci této třídy; (38) mobilní telekomunikační služby a ostatní telekomunikační služby, provozování internetového portálu zajišťující automatizovanou komunikaci mezi odběrateli a dodavateli při výběru a hodnocení zboží a výběru nejlepší nabídky (kdy odběratel prostřednictvím této služby pošle elektronicky poptávku na internetový portál (službu) a označí skupinu oslovovaných dodavatelů, kteří následně odpoví nabídkou, přičemž odběratel po vyhodnocení nejlepší nabídky vybere jednoho dodavatele a tomu pošle objednávku), služby spočívající v přímém propojení lokálních pevných sítí se sítí mobilních telefonů, informační služby na Internetu, a to zejména úplatné či bezúplatné zpřístupňování a uveřejňování informací prostřednictvím Internetu, např. webových stránek, služby internetového portálu, služby extranetu společnosti, poskytování informačního servisu prostřednictvím telefonu, mobilní telekomunikační sítě, Internetu, poskytování přístupu na on-line informační služby a databáze, přenos, úplatné či bezúplatné poskytování informací, jehož předmětem může být jakákoli datová nebo obchodní položka obsažená v databázích nebo v obchodních nabídkách, on-line informační a databázové služby, komunikační služby prostřednictvím Internetu, vnějších a vnitřních sítí, šíření elektronických tiskovin prostřednictvím počítačové, datové, elektronické, telekomunikační nebo informační sítě, provozování informační a datové sítě, provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě, pronájem telekomunikačních okruhů, vedení sítí, zřizování a provozování veřejných, soukromých i účelových sítí, provozování datových a počítačových sítí, a to veškeré služby elektronických komunikací poskytované integrovanou digitální sítí, a to zejména pronájem fyzických přenosových kapacit, zajišťování komunikačního spojení, služby videokonferencí, připojení a komunikace prostřednictvím sítě Internet, poskytování World Wide Web stránek na Internetu, provozování uzlu sítě Internet, vše v rámci této třídy; (42) poskytování software - programování počítačů na zakázku, vývoj a výzkum software, tvorba počítačových informačních systémů a systémů elektronického obchodování, poradenství v těchto oblastech, vývoj internetových aplikací, instalace a servis software. Barevná ANETE spol. s r.o., Okružní 29a, Brno, 63800, CZ Patentová a známková kancelář, Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín, 76824

(9) software - počítačové programy, počítačový hardware; (35) zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje software a hardware včetně internetového prodeje, reklamní, inzertní, propagační a marketingová činnost, průzkum a vyhodnocování trhu, provozování informačního systému, získávání, zpracování a distribuce dat, hodnocení bonity fyzických a právnických osob, hodnocení kvality a parametrů dat včetně analýzy nákladů, obchodní nebo podnikatelské informace, překlad informací do

O-479796

27

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (511) (540)

9, 16, 35, 41

(510)

(9) programové vybavení pro počítače, software pro správu a využití dat, data vložená na elektronických, magnetických, optických a jiných nosičích, multimeidální aplikace, multimediální a informační katalogy v elektronické podobě, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě; (16) upomínkové předměty spadající do této třídy, tiskoviny, informační brožury a letáky, formuláře a tiskopisy, karty, kalendáře, plakáty, pohlednice, samolepky, fotografie, tištěné publikace, obchodní formuláře, etikety a obtisky; (35) reklamní a propagační činnost; (41) činnost vzdělávací, zábavná a sportovní, pořádání koncertů, pořádání kulturních a vzdělávacích výstav, společenských akcí a zábav, provozování informačních center, promítání filmů a videozáznamů, vedení knihoven, vydavatelská a nakladatelská činnost. Barevná SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ, Náměstí 36, Pilníkov, 54242, CZ

(590) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

O-479876 01.10.2010 01.10.2010 7, 8, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 43

(7) elektrické stroje a náčiní pro domácnost a kuchyň (zařazené do třídy 7), zejména elektrické kuchyňské stroje a přístroje včetně přístrojů na míchání a hnětení, odšťavňovače, odstředivky, jakož i stroje a přístroje na přípravu nápojů a (nebo) pokrmů, čerpadla pro výdej chlazených nápojů pro použití v kombinaci s přístroji pro chlazení nápojů, elektrické přístroje na likvidaci odpadu, jmenovitě drtičů a lisů odpadu, myčky nádobí, elektrické kávomlýnky pro domácí a komerční použití, stroje a obráběcí stroje, motory s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; (8) jídelní příbory, kávové a čajové lžičky, kávomlýnek s ručním pohonem; (11) přístroje na výrobu nápojů, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, pečení, smažení, ventilaci, přístroje pro čištění vzduchu, přístroje pro rozvod vody a sanitární zařízení, přístroje pro zpracování, pražení a přípravu kávy, kávovary pro přípravu espresa, kávovary pro domácí a komerční použití, elektrické stroje na čaj a na kávu, automaty na kávu, části veškerého výše uvedeného zboží zařazené do třídy 11; (16) periodické a neperiodické publikace, časopisy, brožury, fotografie, alba na fotografie, informační produkty na papírových nosičích, letáky, plakáty, papírenské zboží, tištěné manuály, papírové rozetky - podložky pod kávové hrnky, papírové filtry do kávovarů, reklamní a propagační předměty spadající do této třídy; (21) drobné nářadí a přenosné nádoby pro vaření a podávání kávy a čaje, zejména neelektrické kávovary na přípravu překapávané kávy, neelektrické plunžrové kávovary, neelektrické konvice na čaj s výjimkou konvic z drahých kovů, zařízení na spařování čaje, čajová sítka s výjimkou sítek z drahých kovů, svícny (ne z drahých kovů), keramické a porcelánové postavičky, jiné než papírové filtry na kávu, kotlíky a džezvy, ručně ovládané mlýnky na kávu, tepelně izolační šálky na kávu a jiné nápoje, skládací nosiče na šálky a krabice na nepoužívané předměty, nepapírové podnosy, termosky - láhve, šálky na kávu a čaj, hrnky ze skla, keramiky nebo porcelánu, podšálky, sklo, mísy, talíře a misky, trojnožky pod horké nádobí, nádoby na uchovávání

potravin, dózy na kávu nebo čaj nebo cukr, cukřenky (ne z drahých kovů), krabice, podložky pod horké nádobí; (25) trička, šortky, polokošile, trika, čepice, klobouky, bundy, kabáty, zástěry a vázanky; (29) mléko a mléčné nápoje, mléčné výrobky, zejména pasterizované mléko, odstředěné mléko, sterilizované mléko, práškové mléko, ochucené mléko, plnotučné mléko, vitaminizované mléko, neslazené kondenzované mléko, kondenzované mléko a ovomaltina, ochuzovací šťávy a kapalné i práškové nápojové směsi na přípravu mléčných nápojů, mléčné nápoje, mléčné nebo nemléčné šlehané ozdoby na pokrmy, šlehačka, sójové nápoje jako mléčné náhražky, smetana, kapalná nemléčná smetana do kávy, prášková nemléčná smetana do kávy; (30) káva zrnková a mletá, balená speciálně pražená káva, nepražená káva, káva bez kofeinu, kávové směsi, kávové náhražky a extrakty z kávových náhražek, kakao, čaj (bylinný i nebylinný), kávové, čajové, kakaové, čokoláda nápoje, expresní nápoje, instantní káva a nápoje na bázi kávy, ledová káva, ledová čokoláda, sirupy do nápojů, přípravky na výrobu těchto nápojů, čokoláda, čokoládové výrobky, cukrovinky, bonbóny, cukr, mouka, sušenky, čajové pečivo, koláče, moučníky, dorty, zákusky, palačinky, pudinky, jemné pečivo, chlebíčky, housky, chléb, sendviče, bagety, pizzy, špagety, těstoviny, led, milkshaky, zmrzlinové krémy, zmrzlina, vodové zmrzliny, mražené cukrovinky, přípravky pro výrobu zmrzlin a vodových zmrzlin a mražených cukrovinek, med, melasa, výrobky studené a teplé kuchyně náležející do této třídy, jakož i polotovary k jejich přípravě; (32) příchuťové sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů, minerální voda a ostatní nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a džusy, kapalné a práškové nápojové směsi, ochucené a neochucené vody v láhvích, ovocné džusy, minerální ovocné a džůsové nápoje a sodovky; (35) distribuce vzorků zboží, předvádění zboží, obchodní reklama, služby exportu a importu, velkoobchodní dodávky, maloobchodní služby ke všem výše uvedeným výrobkům, maloobchodní a objednávkový prodej potravin, nápojů a zboží ke všem výše uvedeným výrobkům, franchising, služby internetového obchodu a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s následujícími výrobky: káva zrnková a mletá, čaj, kakao, kávové a espreso nápoje, nápoje z kávy, espresa vč./bez mléka, příchutě v prášku, sirupy k ochucení, pečené zboží včetně vdolků, čajové koláčky, sušenky, sladké pečivo, dorty, chléb a směsi pro výrobu těchto výrobků, balené, hotové potraviny, včetně čokoládové a cukrářské zboží, džusy, limonády, zmrzliny a mražené cukrovinky, elektrické přístroje, zvláště kotlíky, kávovary, stroje na espreso a kávomlýnky, stroje na pražení kávy, domácí potřeby, neelektrické přístroje a související předměty, zvláště ruční drtiče kávy a kávomlýnky, šálky, hrnky na kávu, čaj a nápoje (vyrobené z kovu, plastů, skla, keramiky nebo porcelánu), podšálky nebo podložky pod horké nádobí, dózy na kávu nebo čaj nebo cukr (vyrobené z papíru, kovu, plastů, skla, keramiky nebo porcelánu kromě drahých kovů), dózy na potraviny (ne z drahých kovů), skládací držáky a nosiče hrnků, nepapírové tácky, skladovací nádoby, izolované vakuové láhve, konvičky na kávu nebo čaj (kromě elektrických a z drahých kovů), neelektrické stroje na překapávanou kávu a neelektrické ponorné stroje na přípravu kávy, kávovary filtračními nebo extrakčními, papírové a nepapírové kávové filtry, nástroje na vaření, pečení a servírování, zvláště nádobí, cukřenky (ne z drahých kovů), pánve, formy, skleněné nádobí, talíře, tácy, mísy a trojnožky, knihy, hudební nahrávky, trička, šortky, polokošile, trika, čepice, klobouky, bundy, kabáty, zástěry a vázanky, nábytek, hodiny, hračky, dárkové předměty, suvenýry; (39) balení, skladování zboží a distribuce kávy; (40) zpracování materiálů, zejména pražení, aromatizace a mletí kávy; (43) služby stravování, provozování restaurací, kaváren, cukráren, bufetů, kafetérie, snackbary, coffeebary, čajovny, kiosků s občerstvením, vináren, barů, jídelen, bister, poskytování gastronomických služeb včetně cateringu a rychlého a stánkového občerstvení (fast food, příprava a prodej pokrmů pro konzumaci mimo místo prodeje), provozování sítě prodejních automatů rychlého občerstvení, organizace a zajišťování rautů, oslav, recepcí, banketů, firemních párty, svatebních hostin, promocí (vše v oblasti stravování), pronajímání jednacích místností, salónků, zprostředkování v oblasti stravovacích služeb, hostinská činnost, služby poskytované nebo spojené s provozem restaurací a jiných zařízení poskytujících pokrmy a nápoje určené pro konzumaci.

28

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510) (590) (730)

(210) (220) (320) (511) (540)

(510)

(730)

(210) (220) (320) (511) (540) (510)

M&V coffee s.r.o., Jizerská 2911/20, Ústí nad Labem, 40011, CZ

O-480041 10.10.2010 10.10.2010 44

(44) kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra. Barevná Korduliak Jan Mgr. Bc., Plzeňská 1125/1, Ostrava-Hrabůvka, 70300, CZ

O-480045 11.10.2010 11.10.2010 11, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 37, 41

(11) zařízení (instalace) a přístroje ke svícení a topení, stínidla k lampám, žárovky; (14) výrobky zahrnuté do třídy 14, vyrobené z drahých kovů nebo jimi pokryté, šperky, klenoty, bižuterie; (16) papír a výrobky z papíru, lepenkové zboží, plastikové fólie a plastikové sáčky, všechny určené k obalování a balení, tiskopisy, tištěné publikace a knihy, materiál pro umělce (jiné než barvy a laky), štětce, instruktážní a výukové materiály (jiné než přístroje), obrázky, fotografie, stojánky na fotografie; (20) nábytek, rámy, zrcadla, předměty vyrobené ze dřeva, korku, rákosu, třtiny, slonoviny, jantaru, perleti, náhražky všech těchto materiálů nebo plastikové imitace, všechny zahrnuté ve třídě 20; (24) tkaniny (kusové zboží), lůžkové přehozy a ubrusy, textilní výrobky nezařazené v ostatních třídách, záclony a rolety vyrobené z textilu, cestovní plédy; (25) rukavice, oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (26) krajky, výšivky, stuhy, prýmky, nášivky, aplikace, třásně, drobné textilní zboží, knoflíky, ozdoby na oděvy, sponky, jehlice a ozdoby, vše do vlasů, oděvní spony; (37) služby týkající se výstavby nebo rekonstrukce domů a bytů, architektonického a interiérového řešení; (41) služby, jejichž hlavním cílem jsou zábava, rozptýlení nebo rekreace osob, pořádání zábavních podniků, výstav, přehlídek, cest za poznáním a rekreací. DVOŘÁKOVÁ Martina Ing., V Háji 1250/27, Praha 7, 17000, CZ

(730) (740) (210) (220) (320) (511) (540)

(510)

O-480555 27.10.2010 27.10.2010 3, 5, 30, 32

Müllerovy echinaceové kapky (3) kosmetické přípravky, kosmetika, nosní spreje a masti pro kosmetické účely, kosmetické přípravky do koupele, kosmetické lubrikační přípravky ve formě tekutých disperzí, emulzí, gelů, případně tixotropních gelů pro intimní použití, čisticí mléko pro toaletní účely, přípravky na holení, lak na vlasy, mýdla, opalovací přípravky (kosmetika), opalovací přípravky (opalovací krémy), pleťová voda pro kosmetické účely, kosmetické přípravky pro pěstění pokožky, pomády pro kosmetická účely, šampóny, kondicionéry, toaletní přípravky, toaletní voda, ústní vody, nikoli pro lékařské účely, vlasové vody, voda po holení,

(730) (740)

(210) (220) (320) (511)

voňavkářské výrobky, zubní pasty; (5) absorpční tampóny, antibakteriální, dezinfekční přípravky, balzámy pro lékařské účely, nosní spreje a masti pro farmaceutické a lékařské účely, brusné prostředky (zubní), dezinfekční přípravky pro hygienické účely, dietetické látky upravené pro lékařské účely, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, přípravky pro mytí dobytka, doplňky potravy minerální, doplňky výživové pro lékařské účely, přípravky pro péči o dutinu ústní pro lékařské účely, enzymatické přípravky pro lékařské účely, enzymatické přípravky pro zvěrolékařské účely, farmaceutické přípravky, farmaceutické přípravky proti lupům, cukrovinky s léčivými přísadami, čaj astmatický, čaje léčivé, čaje odtučňovací pro lékařské účely, čichací soli, chemické antikoncepční přípravky, chemické přípravky pro farmaceutické účely, chemické přípravky pro lékařské účely, chemické přípravky pro zvěrolékařské účely, chemicko farmaceutické přípravky, léčivé přípravky do koupele, léčivé koupelové soli, kůry pro farmaceutické účely, léčiva pro humánní medicínu, léčiva pro zvěrolékařské účely, pastilky (léčivé cukrovinky), lékařské přípravky pro podporu růstu vlasů, léky tekuté, lepidla pro umělé chrupy, linimenty (tekuté masti), farmaceutické přípravky pro léčení lupů, masti na popáleniny od slunce, masti pro farmaceutické účely, přípravky proti pocení nohou, přípravky proti pocení, farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, přípravky pro ošetření popálenin, chemické přípravky pro určení těhotenství, vitamínové přípravky, lubrikační přípravky ve formě tekutých disperzí, emulzí, gelů, případně tixotropních gelů pro léčebné účely; (30) bonbóny, cukroví, mentolové cukroví, čaj, nápoje na bázi čaje, čokoláda, čokoládové nápoje, glukóza pro výživu, chuťové přísady, karamely, káva, komprimáty, med, oplatky, pastilky (cukrovinky), přírodní sladidla, suchary, sušenky, šťávy, s výjimkou dresinků v rámci této třídy, tabletky (cukrovinky), tresti do potravin, nikoli pro lékařské účely, žvýkačky, ne pro lékařské účely; (32) prášky na přípravu šumivých nápojů, mošty, ovocný nektar nealkoholický, ovocné šťávy, prášky na přípravu šumivých nápojů, příchutě na výrobu nápojů, sirupy na výrobu nápojů, sirupy pro limonády, pastilky na výrobu šumivých nápojů, prášky na výrobu šumivých nápojů, tablety na přípravu šumivých nápojů, nealkoholické nápoje. Dr. Müller Pharma s.r.o., Pouchov 182, Hradec Králové, 50341, CZ Mgr. Roman Fojtášek, advokát, Vinohradská 6, Praha 2, 12000

O-480598 29.10.2010 29.10.2010 18, 25, 35

(18) kůže, imitace z kůže a výrobky z těchto materiálů jako například zavazadla, kufry, tašky, kabelky, aktovky, batohy, pásky, peněženky, cestovní zavazadla a potřeby a dále deštníky, slunečníky, hole, vše v rámci této třídy; (25) oděvy, obuv a kloboučnické zboží všeho druhu jako například trička, mikiny, košile, halenky, pulovry, svetry, sukně, obleky, saka, kravaty, rukavice, čepice, kalhoty, bundy, kabáty, osobní prádlo, teplákové soupravy, ponožky, punčochové zboží, potítka, šály, šátky; (35) zprostředkovatelská, konzultační a poradenská činnost v oblasti obchodu a export - import s výrobky uvedenými ve třídách 18 a 25, reklama prostřednictvím všech druhů médií, marketing. UNIDAX s.r.o., Dělnická 7, Praha 7, 17000, CZ Ing. Michal Jupa, patentový zástupce, Na Baních 1385, Praha 5 Zbraslav, 15600

O-480608 29.10.2010 29.10.2010 9, 35, 38, 41, 42

29

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (540)

VOYO

(510)

(9) digitální a elektronická média, zejména zvukový, vizuální a multimediální obsah s možností stažení v oblasti zpráv, zábavy, vzdělání, sportů, komedie, dramatu, filmů, hudby a hudebních videí, počítačový software, zejména přehrávače s možností stažení pro zvukový, vizuální a multimediální obsah, softwarové nástroje pro editování zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu, software pro vyhledávání a komentování videa, software pro ochranu obsahu, software pro sledování a optimalizaci reklamy, software pro videohry, interaktivní herní programy, nahrávatelná a předem nahraná média, zejména DVD, CD, hudebně vizuální interaktivní disky (MVIS), audio a videokazety, laserové disky, počítačový software pro vyhledávání a rešerše informací, webových stránek, souborů a dokumentů, elektronické a digitální publikace s možností stažení, digitální a elektronické zařízení pro nahrávání, přenos a zobrazování textu, zvuku a/nebo obrazů, software s možností stažení umožňující nahrávání, aktualizaci, předvádění, zobrazování, označování, blogování, sdílení a další způsoby poskytování elektronických a digitálních médií a informací přes Internet a jiné komunikační sítě, aplikační programové rozhraní (API), které umožňuje vývojářům integrovat vizuální obsah a funkce do webových stránek, softwarových aplikací a zařízení; (35) reklama, pronájem reklamního prostoru, šíření reklamy pro ostatní, on-line reklama a marketingové služby na bannerech, online maloobchodní služby vyznačující se zvukovým, vizuálním a multimediálním streamem a možností jeho stahování, vývoj a poskytování marketingových programů pro inzerenty, obchodníky a poskytovatele obsahu, poskytování webových stránek, kde inzerenti, obchodníci a poskytovatelé obsahu mohou pronikat k on-line uživatelům, angažovat je a být s nimi v interakčním spojení za účelem propagace nebo reklamy; (38) vysílání a streamování zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu pře Internet a ostatní komunikační sítě, podcastingové, webcastingové a streamovací služby, přenos zpráv, dat a obsahu přes Internet a ostatní komunikační sítě, přenos videoher a interaktivních her, podcastingové a webcastingové služby, zejména vysílání programů přes Internet do osobních elektronických diářů, celulárních a mobilních telefonů a do ostatních přenosných elektronických zařízení s přístupem na Internet, poskytování fór, chatovacích místností, elektronických konferencí a blogů pro přenos zpráv, komentářů, zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu mezi uživateli přes Internet a ostatní komunikační sítě, přenos digitálních a elektronických médií, zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu, videí, filmů, obrazů, obrázků, textu, fotografií, obsahu generovaného uživateli a informací přes Internet a ostatní komunikační sítě, poskytování společných fór pro uživatele pro aktualizaci, vyhledávání, prohlížení, sdílení, kritizování, ohodnocování a komentování videí a ostatního zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu přes Internet a ostatní komunikační sítě, poskytování on- line elektronických nástěnek pro přenos vzkazů mezi uživateli v oblasti obecného zájmu, služby webových vzkazů, služby přenosu videa na požádání, služby interaktivního televizního vysílání; (41) vzdělávací a zábavní služby, zejména on-line služby poskytující zvukový, vizuální a multimediální obsah, poskytování interaktivních on-line her, poskytování online informací o tématech z oblasti zábavy, vzdělávání, filmů, televizních programů, videí, hudebních videí a hudby, poskytování on-line interaktivních možností zábavy a programových průvodců týkajících se témat z oblasti zábavy, vzdělávání, filmů, televizních programů, videí, hudebních videí a hudby, elektronické publikační služby, zejména publikování textu, grafiky, fotografií, obrazů a zvukových, vizuálních a multimediálních děl ostatních, on-line elektronické a digitální publikační služby, zejména publikování zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu ostatních, produkce, distribuce a pronájem zvukových, vizuálních a multimediálních děl v oblastech zpráv, zábavy, vzdělání, sportů, komedie, dramatu, hudby a hudebních videí, poskytování webových stránek zaměřených na zvukový, vizuální a multimediální obsah v oblastech zpráv, zábavy, vzdělání, sportů, komedie, dramatu, hudby a hudebních videí, poskytování webových stránek zaměřených na videohry a na interaktivní hry, výroba rozhlasových a televizních pořadů, výroba videodisků a videopásek, výroba filmů, zábava divadelního charakteru, zábava charakteru vizuálních a zvukových představení; (42) poskytování

(730) (740)

dočasného užívání softwaru bez možnosti stažení umožňujícího nahrávání, shromažďování, aktualizaci, předvádění, editování, přehrávání, streamování, prohlížení, předběžné prohlížení, zobrazování, označování, blogování, sdílení, manipulování, rozšiřování, publikování, reprodukování a další způsoby poskytování elektronických médií, zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu, videí, filmů, obrazů, obrázků, textu, fotografií, obsahu generovaného uživateli a informací přes Internet a ostatní komunikační sítě, poskytování dočasného užívání softwaru bez možnosti stažení umožňujícího sdílení zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu a komentářů mezi uživateli, poskytování dočasného užívání softwaru bez možnosti stažení umožňujícího poskytovatelům obsahu sledování zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu, poskytování dočasného užívání analytického softwaru bez možnosti stažení, zejména softwaru, který poskytuje statistiky o chování diváků on-line videí, filmů, obrazů, obrázků, textu, fotografií, her a ostatního uživateli generovaného obsahu, hostování na webových stránkách zaměřené na zvukový, vizuální a multimediální obsah pro ostatní, poskytování webových stránek, které dávají uživatelům počítačů možnost nahrávat a sdílet uživateli generovaná videa, písemné práce a články s širokým výběrem témat a předmětů, poskytování vyhledávačů pro lokalizaci, předběžné prohlížení a nahrávání zvukového, vizuálního a multimediálního obsahu, počítačové služby, zejména vytváření informačních indexů, stránek, mediálních souborů a ostatních možností zábavy k dispozici na počítačových sítích. CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B, 1012JS, Amsterdam, NL Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37/938, Praha 2, 12000

30

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění )

Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis, přihlášku zamítne. Zjistí-li, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu. S ohledem na tuto skutečnost, obsahuje tato kapitola údaje o rozhodnutích o zamítnutí přihlášky ochranné známky v celém nebo částečném rozsahu na základě ustanovení § 26 zákona č. 441/2003 Sb. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) O-471483 (540)

(583)

15.11.2010 / částečné zamítnutí přihlášky

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám)

Přehled zápisů ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách zapsaných na základě ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., u kterých nedošlo ke změně údajů oproti zveřejněné přihlášce ochranné známky. Číselný přehled 315164, 315165, 315166, 315167, 315168, 315169, 315170, 315171, 315173, 315174, 315175, 315176, 315177, 315178, 315179, 315180, 315181, 315182, 315183, 315184, 315185, 315186, 315187, 315188, 315189, 315190, 315191, 315192, 315193, 315194, 315195, 315196, 315197, 315198, 315199, 315200, 315201, 315202, 315203, 315204, 315205, 315206, 315207, 315208, 315209, 315210, 315211, 315212, 315213, 315214, 315215, 315216, 315217, 315218, 315219, 315220, 315221, 315222, 315223, 315224, 315225, 315226, 315227, 315228, 315229, 315230, 315231, 315232, 315233, 315234, 315235, 315236, 315237, 315238, 315239, 315240, 315241, 315242, 315243, 315244, 315245, 315246, 315247, 315248, 315249, 315250, 315251, 315252, 315253, 315254, 315255, 315256, 315257, 315258, 315259, 315260, 315261, 315262, 315263, 315264, 315265, 315266, 315267, 315268, 315269, 315270, 315271, 315272, 315273, 315274, 315275, 315276, 315277, 315278, 315279, 315280, 315281, 315282, 315283, 315284, 315285, 315286, 315287, 315288, 315289, 315290, 315291, 315292, 315293, 315294, 315295, 315296, 315297, 315298, 315299, 315300, 315301, 315302, 315303, 315304, 315305, 315306, 315307, 315308, 315309, 315310, 315311, 315312, 315313, 315314, 315315, 315316, 315317, 315318, 315319, 315320, 315321, 315322, 315323, 315324, 315325, 315326, 315327, 315328, 315329, 315330, 315331, 315332, 315333, 315334, 315335, 315336, 315337, 315338, 315339, 315340, 315341, 315342, 315343, 315344, 315345, 315346, 315347, 315348, 315349, 315350, 315351, 315352, 315353, 315354, 315355, 315356, 315357, 315358, 315359, 315360, 315361, 315362, 315363, 315364, 315365, 315366, 315367, 315368, 315369, 315370, 315371, 315372, 315373, 315374, 315375, 315376, 315377, 315378, 315379, 315380, 315381, 315382, 315383, 315384, 315385, 315386, 315387, 315388, 315389, 315390, 315391, 315392, 315393, 315394, 315395, 315396, 315397, 315398, 315399, 315400, 315401, 315402, 315403, 315404, 315405, 315406.

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám)

Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315164 30.08.2007 30.08.2007 04.08.2010 10.11.2010 O2 Holdings Limited, Wellington Street, Slough, Berkshire SL1 1YP, GB O-451429

315165 05.11.2007 05.11.2007 29.10.2008 10.11.2010 LÍDL MUSIC, spol. s r.o., Zelný trh 10, Brno, 60200, CZ O-453460

315166 18.02.2008 18.02.2008 04.08.2010 10.11.2010 Lenka Hornová, Nad Buďánkami III 3, Praha 5, 15000, CZ O-456494

315167 17.03.2008 17.03.2008 04.08.2010 10.11.2010 Interntational Fashion s.r.o., Sudoměřská 901/24, Praha 3, 13000, CZ O-457365

315168

(210)

09.06.2008 09.06.2008 04.08.2010 10.11.2010 Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4 - Kavčí Hory, 14070, CZ O-459785

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

01.09.2008 01.09.2008 08.04.2009 10.11.2010 Blue Style s.r.o., Jindřišská 873/27, Praha 1, 11000, CZ O-461942

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315169

315170

(210)

24.03.2009 24.03.2009 04.08.2010 10.11.2010 Salesiánská asociace Dona Boska, o.s., Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8, 18200, CZ O-466808

(111) (220) (320) (442) (151)

26.03.2009 26.03.2009 04.08.2010 10.11.2010

315171

(730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220)

Polabské mlékárny, a.s., Dr. Kryšpína 510, Poděbrady, 29016, CZ O-466867

315173 15.05.2009 15.05.2009 04.08.2010 10.11.2010 Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, 15057, CZ O-467996

315174 15.05.2009 15.05.2009 04.08.2010 10.11.2010 Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, 15057, CZ O-467997

315175 10.07.2009 10.07.2009 16.09.2009 10.11.2010 FEDER s.r.o., Evropská 1682/37, Praha 6, 16041, CZ O-469387

315176 22.10.2009 22.10.2009 04.08.2010 10.11.2010 Kaka CZ s.r.o., Zahradní 360, Jeneč, 25261, CZ O-471661

315177 03.12.2009 03.12.2009 04.08.2010 10.11.2010 Prague College s.r.o., Polská 10/1184, Praha 2, 12000, CZ O-472557

315178 21.12.2009 21.12.2009 04.08.2010 10.11.2010 RINGIER ČR a.s., Komunardů 1584/42, Praha 7, 17000, CZ O-472960

315179 21.12.2009 21.12.2009 04.08.2010 10.11.2010 RINGIER ČR a.s., Komunardů 1584/42, Praha 7, 17000, CZ O-472961

315180 21.12.2009

2

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

21.12.2009 04.08.2010 10.11.2010 RINGIER ČR a.s., Komunardů 1584/42, Praha 7, 17000, CZ O-472962

315181 29.12.2009 29.12.2009 04.08.2010 10.11.2010 Zoologická zahrada hl. města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 17100, CZ O-473111

315182 30.12.2009 30.12.2009 04.08.2010 10.11.2010 ALBATROS MEDIA a.s., Na Pankráci 30/1618, Praha 4, 14000, CZ O-473148

315183

(210)

16.01.2010 16.01.2010 04.08.2010 10.11.2010 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., Lázeňská 287/4, Praha 1, 11000, CZ O-473486

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

18.01.2010 18.01.2010 04.08.2010 10.11.2010 OKL a.s., U BZINKU 409, Bzenec, 69681, CZ O-473525

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315184

315185 19.01.2010 19.01.2010 04.08.2010 10.11.2010 Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, 17034, CZ O-473542

315186 19.01.2010 19.01.2010 04.08.2010 10.11.2010 Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, 17034, CZ O-473543

315187

(210)

03.02.2010 03.02.2010 04.08.2010 10.11.2010 FTV Prima, spol. s r.o., Na Žertvách 24/132, Praha 8, 18000, CZ O-473982

(111) (220) (320) (442) (151)

08.02.2010 08.02.2010 04.08.2010 10.11.2010

315188

(730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, Praha 1, 11407, CZ O-474091

315189 10.02.2010 10.02.2010 04.08.2010 10.11.2010 Staňková Taťána, Karoliny Světlé 11, Praha 1, 11000, CZ O-474189

315190 15.02.2010 15.02.2010 04.08.2010 10.11.2010 FAST ČR, a.s., Černokostelecká 2111, Praha 10, 11000, CZ O-474310

315191 15.02.2010 15.02.2010 04.08.2010 10.11.2010 FAST ČR, a.s., Černokostelecká 2111, Praha 10, 11000, CZ O-474311

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315192

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315193

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315194

(210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

17.02.2010 17.02.2010 04.08.2010 10.11.2010 Brabcová Danuše, Hořejší 4, Plzeň, 32300, CZ O-474366

17.02.2010 17.02.2010 04.08.2010 10.11.2010 Touš Bedřich, Úherce 83, Úherce, 33023, CZ O-474378

19.02.2010 19.02.2010 04.08.2010 10.11.2010 Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, 14300, CZ O-474486

315195 24.02.2010 24.02.2010 04.08.2010 10.11.2010 m-ARK Marketing a reklama s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc, Chválkovice, 77900, CZ O-474589

315196 13.03.2010 13.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 Hnilica Pavel, Kunovice 122, Kunovice, 75644, CZ O-475107

3

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315197 15.03.2010 15.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 ALMAnet s.r.o., Mladenovova 3233/7, Praha 4 Modřany, 14300, CZ O-475144

315198 18.03.2010 18.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 Matějka Miroslav Ing., Sázavská 25, Praha 2, 12000, CZ O-475250

315199 23.03.2010 23.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 EPRAVO.CZ, akciová společnost, Pařížská 22, Praha 1, 11000, CZ O-475357

315200

(210)

23.03.2010 23.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 Fit Park s.r.o., Žítkova 4499/3, Jablonec nad Nisou, 46601, CZ O-475361

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

23.03.2010 23.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 6 X s.r.o., Dílenská 121/6, Plzeň, 31200, CZ O-475363

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315201

315202 23.03.2010 23.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 KARPATSKÁ PERLA s.r.o., Nádražná 57, Šenkovice, 90001, SK O-475364

315203 23.03.2010 23.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 Novaly s.r.o., K Zahrádkám 2605/5, Praha 5 - Stodůlky, 15500, CZ O-475371

315204

(210)

23.03.2010 23.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 Pojištovna České spořitelny, a.s. Vienna Insurance Group, nám. Republiky 115, Pardubice, 53002, CZ O-475378

(111) (220)

23.03.2010

315205

(320) (442) (151) (730) (210)

23.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 Economia, a.s., Dobrovského 25, Praha 7, 17055, CZ O-475384

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315206

(210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151)

29.03.2010 29.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 HOME STAGING s.r.o., V Přístavu 1585/14, Praha 7, 17000, CZ O-475510

315207 30.03.2010 30.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 Dražanová Blanka Mgr., Opolská 593/8, Praha 8, 18100, CZ O-475544

315208 30.03.2010 30.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 Economia, a.s., Dobrovského 25, Praha 7, 17055, CZ O-475550

315209 12.04.2010 12.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 O.S.A. s.r.o., Svobodova 135/11, Praha 2 - Vyšehrad, 12800, CZ O-475847

315210 13.04.2010 13.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, Říčany u Prahy, 25101, CZ O-475891

315211 13.04.2010 13.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, Říčany u Prahy, 25101, CZ O-475893

315212 13.04.2010 13.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, Říčany u Prahy, 25101, CZ O-475895

315213 20.04.2010 20.04.2010 04.08.2010 10.11.2010

4

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, 61180, CZ O-476035

315214 22.04.2010 22.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 UNITED TRAVEL & TRADE CENTER, s.r.o., Střední 59, Brno, 60200, CZ O-476115

315215 22.04.2010 22.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 Dolinek Kamil, Teslova 284/15, Ostrava-Přívoz, 70200, CZ O-476118

315216

(210)

22.04.2010 22.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 Dexter Academy Ltd., Bexley Square 6, Manchester, Salford, GB O-476128

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

22.04.2010 22.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 Příhoda Jiří, Kloboučnická 1443/2, Praha 4, 14000, CZ O-476136

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315217

315218 26.04.2010 26.04.2010 04.08.2010 10.11.2010 B PLUS TV a.s., Požárnická 140, Klimkovice, 74283, CZ O-476186

315219 05.05.2010 03.12.2009 04.08.2010 10.11.2010 WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, Krupina, SK O-476400

315220 05.05.2010 03.12.2009 04.08.2010 10.11.2010 WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, Krupina, SK O-476401

315221 05.05.2010 05.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 INTERGRID s.r.o., Chorvatská 15/1398, Praha 10, 10100, CZ

(210)

O-476410

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315222

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

06.05.2010 06.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 Z - STYLE CZ a.s., Malotova 5614, Zlín, 76001, CZ O-476471

315223 06.05.2010 06.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 TRASO s.r.o., Markova 1767, Frenštát pod Radhoštěm, 74401, CZ O-476474

315224 10.05.2010 10.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 CreativeDreams s.r.o., Pobřežní 18/16, Praha 8, 18600, CZ O-476546

315225 13.05.2010 13.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 Michal Zajačik, Jižní 2943, Kladno, 27204, CZ O-476669

315226 18.05.2010 18.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 Volejník Jan, Postranní 660/10, Hradec Králové, 50311, CZ O-476790

315227 19.05.2010 19.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, Nádražní 344/25, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ O-476803

315228 19.05.2010 19.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 HELGOS s.r.o., Revoluční 206/8, Ústí nad Labem, 40001, CZ O-476808

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

20.05.2010 20.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 HAMÉ s.r.o., Na Drahách 814, Kunovice, 68604, CZ O-476826

(111)

315230

315229

5

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

27.05.2010 27.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 GAMMA Property a.s., Perlová 371/5, Praha 1, 11000, CZ O-476966

315231 31.05.2010 31.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 Pařízek Radim RNDr., K. Svobody 130, Ostrava Plesná, 72527, CZ O-477039

315232 31.05.2010 31.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 MERIDA CZECH, s.r.o., Brněnská 1739, Šlapanice, 66451, CZ O-477041

315233 31.05.2010 31.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 MERIDA CZECH, s.r.o., Brněnská 1739, Šlapanice, 66451, CZ O-477042

315234 31.05.2010 08.03.2010 04.08.2010 10.11.2010 LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpogu, 150-721 Seoul, KR O-477063

315235

(210)

31.05.2010 31.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s., Horova 3, Karlovy Vary, 36021, CZ O-477069

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

31.05.2010 31.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 Šiška Julius Ing., Na Honech 4905, Zlín, 76005, CZ O-477071

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

31.05.2010 31.05.2010 04.08.2010 10.11.2010 Šiška Julius Ing., Na Honech 4905, Zlín, 76005, CZ O-477072

(111) (220) (320) (442) (151)

01.06.2010 01.06.2010 04.08.2010 10.11.2010

315236

315237

315238

(730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

Peroutka Martin, Okružní 699, Zruč nad Sázavou, 28522, CZ O-477087

315239 02.06.2010 02.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Malý Jan, Řipská 1113/7, Praha 10 - Vinohrady, 10100, CZ O-477120

315240 04.06.2010 04.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Mira Miroslav Mgr., Brechtova 10, Brno, 63800, CZ O-477170

315241 04.06.2010 04.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Topinfo s.r.o., Thákurova 531/4, Praha 6, 16000, CZ O-477181

315242 04.06.2010 04.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 ABF, a.s., Václavské nám. 29, Praha 1, 11000, CZ O-477185

315243 07.06.2010 07.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 VÍNO SLOVÁCKO s.r.o., Leoše Janáčka 180, Uherské Hradiště, 68601, CZ O-477199

315244 07.06.2010 07.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 VÍNO SLOVÁCKO s.r.o., Leoše Janáčka 180, Uherské Hradiště, 68601, CZ O-477201

315245 07.06.2010 07.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Creactive.cz studio s.r.o., Poštovní 244, Třinec, Staré Město, 73961, CZ O-477205

315246 07.06.2010 07.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 LARGE LIFE LIMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 GBZ, Velká Británie, GB O-477221

6

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315247 08.06.2010 08.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Cymedica Holding, s.r.o., Pod nádražím 853, Hořovice, 26801, CZ O-477266

315248 08.06.2010 08.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Cymedica Holding, s.r.o., Pod nádražím 853, Hořovice, 26801, CZ O-477269

315249

(210)

08.06.2010 08.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologická 1378, Hostivice, 25301, CZ O-477278

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

09.06.2010 09.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 AGRO CS, a.s., Říkov 265, Česká Skalice, 55203, CZ O-477306

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

09.06.2010 09.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 EP LINE, SE, Kodaňská 46, Praha 10, 10100, CZ O-477314

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315250

315251

315252 10.06.2010 10.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 FORTEL DESIGN s.r.o., U Rajské zahrady 779/12, Praha 3, 13000, CZ O-477334

315253

(210)

10.06.2010 10.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 FASHION NAILS s.r.o., Lamačova 825/11, Praha 5 Hlubočepy, 15200, CZ O-477340

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

11.06.2010 11.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 VesKa s.r.o., Měřičkova 2120/18, Brno, 62100, CZ O-477359

(111) (220) (320) (442) (151)

11.06.2010 11.06.2010 04.08.2010 10.11.2010

315254

315255

(730) (210)

PLK s.r.o., Sibřina 69, Sibřina, 25084, CZ O-477362

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315256

(210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

14.06.2010 14.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 HYDRODATA spol. s r.o., Kultúrny dom č. 17, 023 32 Snežnica, SK O-477388

315257 14.06.2010 14.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 HYDRODATA spol. s r.o., Kultúrny dom č. 17, 023 32 Snežnica, SK O-477389

315258 14.06.2010 14.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 HYDRODATA spol. s r.o., Kultúrny dom č. 17, 023 32 Snežnica, SK O-477390

315259 14.06.2010 14.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 HYDRODATA spol. s r.o., Kultúrny dom č. 17, 023 32 Snežnica, SK O-477391

315260 14.06.2010 14.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Volek Petr, Na Vyhlídce 26, Zábřeh na Moravě, 78901, CZ O-477395

315261 14.06.2010 14.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Va.Pe.X, spol. s r.o., Semtín (areál VCHZ), Pardubice, 53353, CZ O-477406

315262 14.06.2010 14.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 České aerolinie a.s., Letiště Ruzyně, Praha 6, 16008, CZ O-477412

315263 15.06.2010 15.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, Plzeň, 31200, CZ O-477446

7

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315264 16.06.2010 16.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 SAI TECHNOLOGIC s.r.o., Havlíčkova 125, Terezín, 41155, CZ O-477466

315265 16.06.2010 16.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Megafyt - R spol. s r.o., U Elektrárny 516, Vrané nad Vltavou, 25246, CZ O-477483

315266 17.06.2010 17.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Kofola holding a.s., Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava, 70800, CZ O-477517

315267 18.06.2010 18.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Řehořík Pavel, Radlas 5, Brno, 60200, CZ O-477524

315268 18.06.2010 18.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Škoda Auto a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 29360, CZ O-477525

315269 22.06.2010 22.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 ROAYAL GAMES BOHEMIA, a.s., Nám. Míru 18/109, Praha 2, 12000, CZ O-477616

315270 23.06.2010 23.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 LIVE TELECOM a.s., Sokolovská 100/94, Praha 8, 18600, CZ O-477621

315271

(210)

23.06.2010 23.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ O-477630

(111) (220)

23.06.2010

315272

(320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

23.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ O-477631

315273 23.06.2010 23.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ O-477632

315274 23.06.2010 23.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ O-477633

315275 23.06.2010 23.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ O-477636

315276 23.06.2010 23.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ O-477637

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315277

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315278

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315279

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315280

23.06.2010 23.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 ŠkoFIN, s.r.o., Pekařská 6, Praha 5, 15500, CZ O-477642

24.06.2010 24.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 Tomegas s.r.o., Táborská 260, Milevsko, 39901, CZ O-477649

24.06.2010 24.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 +pharma arzneimittel s.r.o., Vysoká 14, Bratislava, SK O-477653

26.06.2010 26.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 AKTUAL, s.r.o., Vrážská 1507, Praha 5, 15300, CZ

8

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210)

O-477739

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315281

(210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

30.06.2010 30.06.2010 04.08.2010 10.11.2010 METALSPED, s.r.o., Za Humny 81/26, Trmice, 40004, CZ O-477816

315282 01.07.2010 01.07.2010 04.08.2010 10.11.2010 VENTURA, spol. s r.o., Pod Žvahovem 279/11, Praha 5, 15200, CZ O-477843

315283 01.07.2010 01.07.2010 04.08.2010 10.11.2010 VENTURA, spol. s r.o., Pod Žvahovem 279/11, Praha 5, 15200, CZ O-477844

315284

(210)

08.07.2010 08.07.2010 04.08.2010 10.11.2010 Gastro Holding Group a.s., Opatovická 1659/4, Praha 1, 11000, CZ O-477970

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

08.07.2010 08.07.2010 04.08.2010 10.11.2010 Tieze Jindřich Ing., Dlouhá 274, Krupka, 41742, CZ O-477971

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315285

315286 19.07.2006 19.07.2006 11.08.2010 16.11.2010 Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4 Modřany, 14300, CZ O-439266

315287 01.10.2008 01.10.2008 10.12.2008 16.11.2010 KLICPEROVO DIVADLO o.p.s., Dlouhá 99, Hradec Králové, 50001, CZ O-462688

315288 01.12.2008 01.12.2008 11.08.2010 16.11.2010 PhDr. Jana Vaněčková, Zručská cesta 59, Plzeň, 30100, CZ O-464147

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320)

315289 12.06.2009 12.06.2009 11.08.2010 16.11.2010 GAMMA Property a.s., Perlová 371/5, Praha 1, 11000, CZ O-468672

315290 21.08.2009 21.08.2009 11.08.2010 16.11.2010 AGC, spol. s r.o., K Větrovu 529, Kamenice, 25168, CZ O-470304

315291 10.09.2009 10.09.2009 11.08.2010 16.11.2010 CelTel, s.r.o., 28. října 243/186, Ostrava, Mariánské Hory, 70900, CZ O-470699

315292 05.10.2009 05.10.2009 11.08.2010 16.11.2010 Laška Ivan Ing., Sucheniova 338/14, Třebíč, 67401, CZ O-471236

315293 06.10.2009 06.10.2009 11.08.2010 16.11.2010 Milan METELKA a.s., Moravské Prusy 119, Vyškov, 68201, CZ O-471277

315294 21.10.2009 21.10.2009 11.08.2010 16.11.2010 MOTORSPORT VAVŘINEC s r.o., Havanská 4/450, Praha 7, 17000, CZ O-471631

315295 21.10.2009 21.10.2009 11.08.2010 16.11.2010 MOTORSPORT VAVŘINEC s r.o., Havanská 4/450, Praha 7, 17000, CZ O-471632

315296 23.10.2009 23.10.2009 11.08.2010 16.11.2010 Pleskač Jiří, Rýchorské sídliště 121, Svoboda nad Úpou, 54224, CZ O-471690

315297 27.10.2009 27.10.2009

9

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

11.08.2010 16.11.2010 ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Květinková 16, Praha 3, 13000, CZ O-471757

315298 04.11.2009 04.11.2009 11.08.2010 16.11.2010 Votorantim Celulose e Papel S.A., Alameda Santos 1.357 - 6 andar, Sao Paulo, SP, BR O-471890

315299 04.11.2009 04.11.2009 11.08.2010 16.11.2010 Votorantim Celulose e Papel S.A., Alameda Santos 1.357 - 6 andar, Sao Paulo, SP, BR O-471891

315300 11.11.2009 11.11.2009 11.08.2010 16.11.2010 Velechovská Eva PhDr., Kadlícká 109, Liberec, 46015, CZ O-472044

315301 23.11.2009 23.11.2009 11.08.2010 16.11.2010 Trnková Lucie JUDr., Na Dlouhém lánu 27/10, Praha 6, 16000, CZ O-472288

315302 23.11.2009 23.11.2009 11.08.2010 16.11.2010 NO ART, s.r.o., Malé Číčovice 27, Malé Číčovice, 25268, CZ O-472289

315303 08.12.2009 08.12.2009 11.08.2010 16.11.2010 Maxim Ponomarenko, Max Ubytování, Českých Bratří 503, Vysoké Mýto, 56601, CZ O-472650

315304

(210)

11.12.2009 11.12.2009 11.08.2010 16.11.2010 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, 37021, CZ O-472745

(111) (220) (320) (442) (151)

06.01.2010 06.01.2010 11.08.2010 16.11.2010

315305

(730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, Turnov, 51101, CZ O-472868

315306 06.01.2010 06.01.2010 11.08.2010 16.11.2010 DENDRIT Consulting s.r.o., U Koželuhů 21, Jihlava, 58601, CZ O-473227

315307

(210)

05.02.2010 05.02.2010 11.08.2010 16.11.2010 Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, 15057, CZ O-474048

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

08.02.2010 08.02.2010 11.08.2010 16.11.2010 SIG Czech, s.r.o., K Jezu 586/1, Plzeň, 32600, CZ O-474108

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

11.02.2010 11.02.2010 11.08.2010 16.11.2010 Rybář Michal, Přívorská 494/43, Praha 8, 18100, CZ O-474223

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

22.02.2010 22.02.2010 11.08.2010 16.11.2010 KaS, s.r.o., Dražkovice 157, Pardubice, 53333, CZ O-474546

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315308

315309

315310

315311 03.03.2010 03.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 SoliCAD, s.r.o., Kbel 26, Benátky nad Jizerou, 29471, CZ O-474808

315312 08.03.2010 08.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Farma Čapí hnízdo, a.s., Dvůr Semtín 1, Olbramovice, 25901, CZ O-474940

315313 09.03.2010 09.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Hybernská 1009/4, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ O-474982

10

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315314 19.03.2010 19.03.2010 07.07.2010 16.11.2010 Deutsche See GmbH, Maifischstraße 3-9, D-27572 Bremerhaven, DE O-475299

315315 19.03.2010 19.03.2010 04.08.2010 16.11.2010 Deutsche See GmbH, Maifischstraße 3-9, D-27572 Bremerhaven, DE O-475300

315316 23.03.2010 23.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 FAMITO, spol. s r.o., Kladská 1093, Hradec Králové, 50003, CZ O-475366

315317 23.03.2010 23.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Alois Bouchal - ALBO STOLÁŘSTVÍ, Osek nad Bečvou 95, Osek nad Bečvou, 75122, CZ O-475368

315318 23.03.2010 23.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Černý Roman, Fügnerova 28/II, Poděbrady, 29001, CZ O-475388

315319 23.03.2010 23.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3, 13000, CZ O-475389

315320 24.03.2010 24.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s., Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod, 58001, CZ O-475402

315321

(210)

31.03.2010 31.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 DOBŠICKÉ TĚSTOVINY s.r.o., Bantice 97, Prosiměřice, 67161, CZ O-475554

(111) (220)

31.03.2010

315322

(320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

31.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Pospíšil Jan JUDr., Horáčkova 1213, Praha 4, 14000, CZ O-475557

315323 31.03.2010 31.03.2010 28.07.2010 16.11.2010 MATANA a.s., Malá Štupartská 1/646, Praha 1, 11000, CZ O-475561

315324 31.03.2010 31.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Certus Mercatus, s.r.o., Marie Podvalové 920/3, Praha 9, 19600, CZ O-475562

315325 31.03.2010 31.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 TNS AISA s.r.o., Budějovická 1518/13B, Praha 4 Michle, 14000, CZ O-475563

315326

(210)

31.03.2010 31.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 AMOS Software, spol. s r.o., Štěpánská 39, Praha 1, 11000, CZ O-475572

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

31.03.2010 31.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Procházka Petr Ing., K Safině 740, Praha 4, 14900, CZ O-475578

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

31.03.2010 31.03.2010 11.08.2010 16.11.2010 Procházka Petr Ing., K Safině 740, Praha 4, 14900, CZ O-475579

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315327

315328

315329

(210)

01.04.2010 01.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 VERTIGO.CZ, a.s., Rostislavovo náměstí 12, Brno, 61200, CZ O-475614

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

06.04.2010 06.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Halama Martin Ing., Písecká 372, Bechyně, 39165, CZ

315330

11

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210)

O-475699

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315331

(210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

08.04.2010 08.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 CWS, s.r.o., Tovární 1378/40, Ústí nad Labem, 40001, CZ O-475785

315332 12.04.2010 12.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Weinbergerová Iveta, Šromova 36, Brno, 64300, CZ O-475821

315333

(210)

13.04.2010 13.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Carrot Euro, s.r.o., Vídeňská 104, Jesenice u Prahy, Vestec, 25242, CZ O-475863

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

16.04.2010 16.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Plaček s.r.o., Revoluční 1381/III, Poděbrady, 29001, CZ O-475957

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

16.04.2010 16.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Plaček s.r.o., Revoluční 1381/III, Poděbrady, 29001, CZ O-475958

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

16.04.2010 16.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Plaček s.r.o., Revoluční 1381/III, Poděbrady, 29001, CZ O-475959

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

16.04.2010 16.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Plaček s.r.o., Revoluční 1381/III, Poděbrady, 29001, CZ O-475960

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

16.04.2010 16.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Plaček s.r.o., Revoluční 1381/III, Poděbrady, 29001, CZ O-475961

(111) (220) (320) (442) (151)

03.05.2010 03.05.2010 02.06.2010 16.11.2010

315334

315335

315336

315337

315338

315339

(730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

Památník Terezín, Principova alej 304, Terezín, 41155, CZ O-475989

315340 19.04.2010 19.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 IBC Solar AG, Am Hochgericht 10, Bad Staffelstein, DE O-476006

315341 19.04.2010 19.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, DE O-476012

315342 19.04.2010 19.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, DE O-476013

315343

(210)

19.04.2010 19.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, DE O-476014

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

20.04.2010 20.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 ArKaDiA, s.r.o., Holzova 14, Brno, 62800, CZ O-476038

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

20.04.2010 20.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 OLMA, a.s., Pavelkova 18, Olomouc, 77234, CZ O-476060

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

20.04.2010 20.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 OLMA, a.s., Pavelkova 18, Olomouc, 77234, CZ O-476061

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315344

315345

315346

315347 20.04.2010 20.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 ALKOM Security, a.s., V Holešovičkách 10/1446, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ O-476066

12

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315348 21.04.2010 21.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Melková Petra Bc., Cihlářská 1442/5, Chomutov, 43003, CZ O-476081

315349 21.04.2010 21.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. Společnost zřízena podle zákonů státu Delaware, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, 94903 San Rafael, CA, US O-476090

315350 21.04.2010 20.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. Společnost zřízena podle zákonů státu Delaware, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, 94903 San Rafael, CA, US O-476091

315351

22.04.2010 22.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, Hodonín, 69558, CZ O-476106

315352 22.04.2010 22.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská 228/7, Brno, 63900, CZ O-476109

315353 22.04.2010 22.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Hubka - Petrášek a vnuci s.r.o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ O-476116

315354 22.04.2010 22.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s., Vltavanů 546, Praha 4, 14700, CZ O-476119

315355 22.04.2010 22.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s., Vltavanů 546, Praha 4, 14700, CZ O-476120

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

23.04.2010 23.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 Czechplant trade s.r.o., Boseň 124, Boseň, 29501, CZ O-476143

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

28.04.2010 28.04.2010 11.08.2010 16.11.2010 ELI FITNESS s.r.o., Jelení 1987/5, Brno, 62100, CZ O-476238

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

03.05.2010 03.05.2010 02.06.2010 16.11.2010 Alpina Europa s.r.o., Hudcova 78b, Brno, 61200, CZ O-476349

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315356

315357

315358

315359 03.05.2010 03.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336, Praha 9, 19300, CZ O-476354

315360 04.05.2010 04.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 TKG Trade Group s.r.o., Na Návsi 26, Vejprnice, 33027, CZ O-476383

315361 04.05.2010 04.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 AmTec Defense s.r.o., Ostrovského 253/3, Praha 5, 15000, CZ O-476390

315362 06.05.2010 06.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 SKZ REAL s.r.o., Tržní 110/17, Děčín IV - Podmokly, 40502, CZ O-476478

315363

(210)

07.05.2010 07.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 VINPORT s.r.o., Na Hradbách 85, Hustopeče, 69301, CZ O-476514

(111) (220) (320) (442) (151)

11.05.2010 11.05.2010 11.08.2010 16.11.2010

315364

13

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) (210)

SAPHO s.r.o., Pakoměřice 87, Líbeznice, 25065, CZ O-476582

(730) (210)

Hronec Ivan PhDr., Haburská 89/35, Bratislava, SK O-477095

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315365 13.05.2010 13.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 Nekolný s.r.o., Nehvizdy 370, Nehvizdy, 25081, CZ O-476653

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

02.06.2010 02.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 H.Q. Print s.r.o., K sádkám 158, Praha 9, 15900, CZ O-477116

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

28.05.2010 28.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5, 15900, CZ O-476814

315366

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315367 20.05.2010 20.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336, Praha 9, 19300, CZ O-476842

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315368 21.05.2010 21.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 VULM CZ, a.s., Olivova 1888, Říčany, 25101, CZ O-476850

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

21.05.2010 21.05.2010 11.08.2010 16.11.2010 VULM CZ, a.s., Olivova 1888, Říčany, 25101, CZ O-476851

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

01.06.2010 01.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Hronec Ivan PhDr., Haburská 89/35, Bratislava, SK O-477092

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

01.06.2010 01.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Hronec Ivan PhDr., Haburská 89/35, Bratislava, SK O-477093

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

01.06.2010 01.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Hronec Ivan PhDr., Haburská 89/35, Bratislava, SK O-477094

(111) (220) (320) (442) (151)

01.06.2010 01.06.2010 11.08.2010 16.11.2010

315369

315370

315371

315372

315373

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315374

315375 02.06.2010 02.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, politické hnutí, Suchá Loz 72, Suchá Loz, 68753, CZ O-477119

315376 03.06.2010 03.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 BAUER MEDIA v.o.s., Viktora Huga 6, Praha 5, 1500, CZ O-477151

315377 03.06.2010 03.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 BAUER MEDIA v.o.s., Viktora Huga 6, Praha 5, 15000, CZ O-477152

315378 03.06.2010 03.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 EFKO - karton s.r.o., Dolní 347, Nové Veselí, 59214, CZ O-477154

315379 04.06.2010 04.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 GTS Trade s.r.o., Šestajovice 629, Šestajovice, 25092, CZ O-477156

315380 04.06.2010 04.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Telmining spol. s r.o., Ratíškovice 2484/2, Ratíškovice, 69602, CZ O-477175

315381 04.06.2010 04.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Doktor Důlek s.r.o., Librantice 82, Librantice, 50346, CZ O-477176

14

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315382

(210)

07.06.2010 07.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Na Zlaté stoce 1619, České Budějovice, 37005, CZ Novotný Radek Ing., J. Bendy 30, České Budějovice, 37005, CZ O-477206

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

08.06.2010 08.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Dvořák Vít, Ohradní 1345/6, Praha 4, 14000, CZ O-477261

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

315383

315384 08.06.2010 08.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Adler Wellness Produkte, s.r.o., Voršilská 4, Praha 1, 11000, CZ O-477264

315385 11.06.2010 11.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 SacerGape s.r.o. Petr Gatnar Mgr., Žitná 58/3, Ostrava, 71100, CZ O-477386

315386 15.06.2010 15.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 PINELLI spol. s r.o., Svobodná Ves č. 50, Čáslav, 28601, CZ O-477443

315387 18.06.2010 18.06.2010 21.07.2010 16.11.2010 Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 1, 3, Praha 1, 11000, CZ O-477526

315388 25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MOZAIKA, s.r.o., Žichlínek 84, Lanškroun, 56301, CZ O-477557

315389 25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MOZAIKA, s.r.o., Žichlínek 84, Lanškroun, 56301, CZ O-477558

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

22.06.2010 22.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 STAVOSPOL, s.r.o., Staňkova 41, Brno, 61200, CZ O-477582

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

24.06.2010 24.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Burešová Eva, Miřetice 159, Miřetice, 53955, CZ O-477656

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

24.06.2010 24.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Interpont s.r.o., Bezručova 8, Studénka, 74213, CZ O-477667

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

315390

315391

315392

315393 25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 ECOSUNHEATING s.r.o., Ke Špejcharu 355, Tuchoměřice, 25267, CZ O-477724

315394 25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 SAMPATTI s.r.o., Biskupská 1754/3, Praha 1, 11000, CZ O-477733

315395 25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Polabské mlékárny a.s., Dr. Kryšpína 510, Poděbrady, 29016, CZ O-477734

315396 25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Polabské mlékárny a.s., Dr. Kryšpína 510, Poděbrady, 29016, CZ O-477735

315397

(210)

25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Polabské mlékárny a.s., Dr. Kryšpína 510, Poděbrady, 29016, CZ O-477736

(111) (220) (320) (442) (151)

25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010

315398

15

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (730)

Polabské mlékárny a.s., Dr. Kryšpína 510, Poděbrady, 29016, CZ O-477737

315399 25.06.2010 25.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Polabské mlékárny, a.s., Dr. Kryšpína 510, Poděbrady, 29016, CZ O-477738

315400 29.06.2010 29.06.2010 11.08.2010 16.11.2010 Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, 30497, CZ O-477781

315401 01.07.2010 01.07.2010 11.08.2010 16.11.2010 Moravia Light s.r.o., Jedovnická 2347/6, Brno, 62800, CZ O-477850

315402 01.07.2010 01.07.2010 11.08.2010 16.11.2010 SKLOCEMENT PLUS s.r.o., Jiřího ze Vtelna 1731/11, Praha 9, 19300, CZ O-477853

315403 02.07.2010 02.07.2010 11.08.2010 16.11.2010 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, Evropská 2690/17, Praha 6, 16041, CZ O-477907

315404

(210)

07.07.2010 07.07.2010 11.08.2010 16.11.2010 Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE O-477955

(111) (220) (320) (442) (151) (730) (210)

02.07.2010 02.07.2010 11.08.2010 16.11.2010 Hála Pavel Ing., Čtvrtě 8, Brno, 63400, CZ O-477956

(111) (220) (320) (442) (151) (730)

315405

315406 08.07.2010 08.07.2010 11.08.2010 16.11.2010 Orange Academy s.r.o., Pionýrská 1137/15, Hustopeče, 69301, CZ

(210)

O-477962

16

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám)

Přehled zápisů ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách zapsaných na základě ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., u kterých došlo ke změně údajů oproti zveřejněné přihlášce ochranné známky. Číselný přehled 315163, 315172

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám)

Zápisy ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám (111) (220) (320) (442) (151) (540) (730) (740) (510)

(511) (210) (111) (220) (320) (442) (151) (540)

(730) (740) (510)

315163 25.07.2006 25.07.2006 10.09.2008 10.11.2010

Aerospinning Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o., Holandská 49/4, Praha 10, Vršovice, 10100, CZ Václav Müller, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, 14800 (42) vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, průmyslové analýzy a výzkum, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, dárkové balení, interiérová výzdoba. 42 O-439428

315172 09.04.2009 09.04.2009 05.08.2009 10.11.2010

Michaela Salačová production s.r.o., Slunná 565, Říčany, 66482, CZ Mgr. Martin Kašpar, Kmochova 612, Hradec Králové, 50009 (9) autorádia, balóny (meteorologické -), bankomaty (atm), baterie do kapesní svítilny, baterie na zapalování, baterie, články (elektrické -), benzín (měřidla na -), bezpečnostní pásy s výjimkou pásů na sedadla aut a sportovní vybavení, bezpečnostní sítě (ochranné), blesky (fotografické -), boje, boje signalizační, boje signální, značkovací, boje záchranné, majáky světelné, boje plováky, brýle, brýle proti slunci, brýlová skla, brýlové obroučky, brýlové řetízky, buzoly, kompasy (směrové), bzučáky, bzučáky elektrické, clony (fotografické -), clony (stínítka) proti oslnění, clony na oči, clony objektivu, čas (přístroje na zaznamenávání -), články baterie (elektrické -), dalekohledy, dálkoměry, diktovací stroje, diktafony, disky počítací, distribuční stroje automatické, rozvaděče automatické, dýchací masky (filtry pro -), dýchací přístroje pro plavání pod vodou, dýchací přístroje, respirátory, s výjimkou pro umělé dýchaní, elektrické akumulátory pro vozidla, elektrické dráty, elektrické dveřní zvonky, elektrické kabely, elektrické kabely (pláště -), elektrické vedení (materiály na -), elektricky vyhřívané natáčky, fakturovací (účtovací) stroje, filmy (kreslené), filtry (fotografické -), filtry pro dýchací masky, hands - free sady pro telefony, helmy (ochranné -) pro sportovní účely, hmyz (elektrické zařízení na vábení a ničení -), hodiny časoměrné pro použití v kuchyni (přesýpací), hodiny parkovací, hovorové trubky, zvukovody (lodní), jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, kapesní svítilny, baterky (baterie do -), kazety (fotografie), kazety pro videohry, klipsy pro potápěče a plavce (nosní -), kódované magnetické karty, kopírovací zařízení a stroje (fotografické, elektrostatické, termické), krabice, kreslené filmy, letecké ochranné oděvy, magnetické dráty, magnetické karty (kódované -), magnetické kodéry a dekodéry, magnetické náramky (kódované, identifikační), magnety, magnety (dekorační-), manometry vakuové, manometry tlakoměry, masky ochranné, matematické přístroje, měděný drát, izolovaný, mechanické značky, mincovní parkovací automaty, navigační přístroje a nástroje, navigační přístroje pro vozidla (palubní počítače), neónové značení, neprůstřelné vesty

ochranné, odrazové nášivky na oděvy (prevence dopravních nehod), ochranné brýle pro sportovní účely, ochranné prostředky osobní proti nehodám, ochranné přilby, ochranné rukavice, pagery (rádiové -) (zařízení pro rádiové přenášení zpráv), píšťalky signalizační, píšťalky výstražné, plachty ochranné, planimetry, plomby sondážní, plovací kruhy, plovací pásy, plovací vesty, plováky, boje, pouzdra na brýle, pouzdra na cvikry, skřipce, programy počítačových her, překládací stroje elektronické kapesní, přenosné telefony, přístroje pro rozbor vzduchu, přístroje telefonní, rádia, sluchátka (telefonní -), sport (ochranné brýle pro -), videotelefony, virgule, proutky pro proutkaře;; (35) aranžování výkladů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), fotokopírování, informace (obchodní nebo podnikatelské -), informační kanceláře (komerční -), inzerce poštou, kanceláře dovozní a vývozní, komerční informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), komerční správa licence na výrobky a služby ostatních, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) účely maloobchodu, kopírování dokumentů, marketingová studie, obchodní činnost (pomoc při řízení -), obchodní činnost (služby, poradenství v -), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské informace (poskytování -), obchodní nebo podnikatelské poradenství (profesionální -), obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama (pro třetí osoby-), oceňování obchodních podniků, personální poradenství, počítačové databáze (systemizace informací do -), podnikání (oceňování a odhady v oblasti -), pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem kancelářských strojů a zařízení, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předplatné novin a časopisů (zajištění -), předplatné pro třetí osoby (obstarání -), předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, překlad informací do počítačových databázích, přemísťování (stěhování) provozů, podniků (služby týkající se-), příprava inzertních sloupků, revize účtu (audit), rozšiřování vzorků (zboží), řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení obchodních nebo průmyslových podniků (poskytování pomoci ), sekretářské služby, sestavování statistiky, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, správa hotelů, srovnávací služby (v oblasti cen), styky s veřejností, televizní reklama, těsnopis, stenografie, účely maloobchodu (prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu), vedení podniků (poradenství), veletrhy (pořádání -) pro obchodní účely, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), vyhledávání umístění nákladních vozů pomocí počítače, výpisy z účtu (provádění -), výstavy komerční a reklamní (organizování -), výstřižková služba na zprávy, vzory zboží (distribuce -), zajištění předplatného telekomunikačních služeb (pro ostatní), zaměstnanci (nábor -), zpracování (administrativní) nákupních objednávek, zpracování textů, zprostředkovatelna práce; (41) cirkusy, cvičení (praktické -), dabing, drezúra zvířat, filmová studia, golfové hřiště (provozování -), herny (provozování -), hraní a peníze, informace o možnostech rekreace, informace o výchově a vzdělání, kaligrafické služby, kasina (provozování -), kluby zdraví (služby), loterie (pořádání -), obrazové zpravodajství, organizace a vedení kolokvií, organizace a vedení konferencí, organizace a vedení kongresů, organizace a vedení seminářů, organizace a vedení sympozií, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování plesů, organizování sportovních soutěží, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), pořádání soutěží krásy, prázdninové tábory (služby -) (zábava), pronájem audio nahrávek, pronájem kinematografických filmů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, pronájem stadiónů, pronájem video-rekordérů, pronajímání tenisových dvorců, provozování on-line (z počítačové sítě), provozování sportovních zařízení, překladatelské služby, psaní scénářů, psaní textů (jiných než reklamních), půjčování filmů, půjčování kinofilmů, půjčování

2

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám)

(511) (210)

sportovního nářadí s výjimkou dopravních prostředků, půjčování video pásek, reportérské služby, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, střih video pásků, školení, školení (pořádání a řízení), vyučování, televizní programy (výroba rozhlasových a -), televizní zábava, texty (zveřejňování -) kromě reklamních, video pásky (pronájem -), výcvik (instruktážní), výcvik (výchovný), vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vzdělávání, vzdělání (výchovné služby), zkoušení, přezkoušení, zoologické zahrady (provozování), zpravodajské služby. 9, 35, 41 O-467187

3

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám)

1

Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám V této kapitole jsou zveřejněny zápisy licenčních smluv podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb.

Číslo zápisu

Vlastník

Nabyvatel licence

Druh licence

Datum uzavření licenční smlouvy

S účinností od data

224083

Hoffmeister Martin, Číčovice 45, Číčovice, 25268, CZ;

Hoffmeister s.r.o., Pod Bruskou 7/144, Praha 1, 11800, CZ;

výlučná

06.11.2010

11.11.2010

269023

Ing. Leo Kolečkář, Tichá 6, Držovice, 79607, CZ;

František Šubert, Nádražní 172, Štramberk, 74266, CZ;

sublicence

21.10.2010

12.11.2010

272756

Kopitáková Andrea, Moskevská 658/41, Liberec, 46001, CZ;

NEXSHARES s.r.o., Moskevská 658/41, Liberec, 46001, CZ;

výlučná

13.10.2010

12.11.2010

272770

NanoTrade s.r.o., Mozartova 178/12, Olomouc, Nová Ulice, 77900, CZ;

Prabos plus a.s., Komenského 9, Slavičín, 76321, CZ;

nevýlučná

10.11.2010

16.11.2010

294502

MI - POL GROUP, s. r. o., Vrapická 601, Kladno - Dubí, 27203, CZ;

VAGNERPLAST spol. s r.o., Huťská 124, Kladno, 27203, CZ;

výlučná

30.09.2010

15.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek)

1

Přehled obnov zápisu ochranných známek Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách, u kterých byl na žádost vlastníka obnoven zápis podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled 95013 170180 235922 239427 240225 240992 241727 243820 246305 279149

160109 170219 236347 239516 240226 240993 241728 243992 246832

160564 170316 236365 239517 240227 241003 241809 244763 247137

169395 171035 236395 239534 240228 241004 242417 244823 247138

169457 171114 237002A 239535 240229 241006 242996 245306 247409

169526 171115 237843 239584 240230 241024 242997 245453 247505

169624 171473 237844 239585 240282 241155 243109 245454 248023

169671 171618 237886 240072 240301 241342 243142 245474 249056

169682 171712 237926 240212 240330 241569 243171 245581 249111

169772 171713 237927 240220 240357 241643 243201 245616 249155

169793 175903 237962 240221 240568 241644 243307 245670 258717

169794 182576 238542 240223 240955 241699 243778 245736 260182

169795 233936 238659 240224 240991 241726 243779 245737 279148

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek)

Obnovy zápisu ochranných známek (111) (220) (151) (540)

95013

(511) (210)

07.08.1941 07.08.1941

(111) (220) (151) (540)

169457

(730)

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, DE Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (5) farmaceutické výrobky. 5 O-59763

(740) (730) (740) (510)

(511) (210)

Omnipol a.s., Nekázanka 11, Praha 1, 11221, CZ Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 Letadla, větroně, balony, vzducholodě, vrtulníky, rakety, jejich náhradní díly a součásti, motory k nim a jejich náhradní díly, přístroje, nástroje, zkušební zařízení pro údržbu a opravy všech druhů letadel, leteckých motorů, leteckých přístrojů a agregátů; agregáty a přístroje k leteckým motorům; zařízení k přistávání letadel; přístroje navigační, radiová a radiosignalisační zařízení palubní a pozemní; kyslíková zařízení, protipožární zařízení palubní a pozemní, aerodynamické tunely a zkušební zařízení pro zkoušení leteckých motorů; signalisační, osvětlovací a přistávací letištní zařízení; zařízení k zjišťování vlastností leteckých motorů; zařízení pro lety na slepo; speciálně letecká výzbroj a výstroj; sportovní a lovecké zbraně a střelivo k nim; pyrotechnické výrobky, zejména palníky. 7, 8, 9, 12, 13 O-4698

(111) (220) (151) (540)

160109

(730)

THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L., WTC Almeda Park, C/ Tirso de Molino, n 40, 08940 - Cornellá de Llobregat - Barcelona, ES Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, 12000 (3) pudr, krém a tekutina na pleť. 3 O-44830

(740) (510) (511) (210)

16.11.1970 13.01.1971

NATURAL WONDER

(111) (220) (151) (540)

160564

(730)

JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI Corporation), 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551, JP Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, 12000 (9) elektronické počítače a jejich součásti a ostatní elektronické stroje a jejich součásti. 9 O-45040

(740) (510) (511) (210)

10.02.1971 16.11.1971

JUKI

(111) (220) (151) (540)

169395

(730)

GOLDEN LADY COMPANY S.p.A., Via Giacomo Leopardi 3/5, 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN), IT Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, 12000 (25) punčochy, ponožky, punčochové kalhoty, svrchní oděvy a

(740) (510)

prádlo. 25 O-59559

(510) (511) (210)

19.12.1990 10.03.1992

AKATINOL MEMANTINE

(111) (220) (151) (540)

169526

(730) (510)

Kamil Kristen Brzák, Černá 1704/11, Praha 1, 11000, CZ Knihařské výrobky, např. pohlednice, básně, novoročenky, propagační materiál, fotografie, renovace, prodej a výkup starých a starožitných věcí, zejména psacích strojů. 16, 35, 36, 37 O-60754

(511) (210)

08.03.1991 23.03.1992

(111) (220) (151) (540)

169624

(730) (740) (510)

KAND s. r. o., Opočenská 431, Dobruška, 51815, CZ Zastupování bylo zrušeno, . Konzervované, sušené a vařené ovoce, konzervovaná, sušená a vařená zelenina, nálevy na saláty, rosoly a zavařeniny, potraviny v konzervách, prášky do pečiva, hořčice, chuťové omáčky, koření, ocet, veškeré nealkoholické nápoje, limonády, sirupy, limonádové sirupy, přípravky k výrobě nápojů. 29, 30, 32 O-60166

(511) (210)

24.01.1991 20.04.1992

(111) (220) (151) (540)

169671

(730)

Alligator Records & Artist management, Inc. společnost zřízená podle zákonů státu Illinois, Post Office Box 60234, Chicago, IL, US Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři, JUDr. Oldřich Trojan, Palác Anděl, Radlická 1c/3185, Praha 5, 15000

14.12.1990 10.04.1992

04.12.1990 10.03.1992

GOLDEN LADY

(740)

2

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (510) (511) (210)

Fonografické záznamníky, audio pásky, audio kazety, video pásky, disky a kazety, hudebniny. 9, 16 O-59674

169682

(730) (740)

Norgren GmbH, Bruckstrasse 93, Alpen, DE Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, 29301 Stroje, motory a strojní nástroje, nástroje poháněné motorem, pneumatické a hydraulické válce, vzduchové pistole, filtry, tlakové regulátory, maznice a válce jako součásti strojů, podávací a pozicovací zařízení pro automatizované soubory a montážní linky, kompresory, součástky shora uvedených výrobků, soubory zhotovené ze shora uvedených výrobků, zařízení, přístroje a nástroje pro řízení, zjišťování, měření, určování, časování, spouštění, dohlížení, snímání, kontrolu, signalizaci a předávání dat, kapalné, elektrické a elektronické řídící přístroje a nástroje pro pneumatické a kapalinové systémy, elektro-pneumatické přístroje a nástroje, rovnací lisy, průtokoměry, solenoidové ventily, řídící přístrojová technika, součástky shora uvedených výrobků, soubory zhotovené ze shora uvedených výrobků. 7, 9 O-59764

(511) (210)

19.12.1990 10.04.1992

LINTRA

(111) (220) (151) (540)

169772

(730)

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, společnost zřízená podle zákonů státu Delaware, 1007 Market Street, Wilmington, DE, US Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (5) herbicidy a povrchově aktivní činidlo pro použití s herbicidy. 5 O-59968

(740) (510) (511) (210)

(730) (740)

Iscar Ltd., P.O.Box 11, Tefen, IL Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (7) přesné, drážkovací, obráběcí a upichovací nástroje a jejich součásti. 7 O-60085

(511) (210)

CUT - GRIP

169794

(730) (740)

Iscar Ltd., P.O.Box 11, Tefen, IL Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (7) řezné, drážkovací, obráběcí, upichovací a frézovací nástroje a jejich součásti. 7 O-60086

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

(730)

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishitokyo-shi, Tokyo, JP Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Jan Matějka, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (7) obráběcí stroje, zejména automatický vkládací stroj na elektronické součástky, automatický vkládací stroj na sdružené zdvojené součástky, řadič axiálních součástek, drtič přívodů axiálních součástek, kompilátor programu, zásobník na desky s plošnými spoji, dopravníky na desky s plošnými spoji, vložený skladovací zásobník na desky s plošnými spoji, přívodní automatické dopravníky na desky s plošnými spoji, číslicově řízené stroje, zejména soustružnické automaty, vrtačky, frézovací automaty, motory pro tyto stroje, spojky a řemenové převody strojů. 7 O-59823

(740) (510)

(511) (210)

170219

(730)

NORGREN LIMITED, PO Box 22, Eastern Avenue, Lichfield, Staffordshire WS13 6SB, GB Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, 29301 Stroje, motory a strojní nástroje, nástroje poháněné motorem, pneumatické nástroje, pneumatické a hydraulické válce, vzduchové pistole, filtry, tlakové regulátory, maznice a válce jako součásti strojů, podávací a pozicovací zařízení pro automatizované soubory a montážní linky, kompresory, součástky shora uvedených výrobků, soubory zhotovené ze shora uvedených výrobků. Zařízení, přístroje a nástroje pro řízení, zjišťování, měření, určování, časování, spouštění, dohlížení, snímání, kontrolu, signalizaci a předávání dat, kapalné, elektrické a elektronické řídící přístroje a nástroje pro pneumatické a kapalinové systémy, elektro-pneumatické přístroje a nástroje, rovnací lisy, průtokoměry, solenoidové ventily, řídící přístrojová technika, součástky shora uvedených výrobků, soubory zhotovené ze shora uvedených výrobků. Filtry, tlakové regulátory, maznice a válce jako součásti průmyslových přístrojů a nástrojů, vzduchové čističky, součástky shora uvedených výrobků, soubory zhotovené ze shora uvedených výrobků. 7, 9, 11 O-59762

(510)

18.01.1991 10.04.1992

ISCAR

169795 18.01.1991 10.04.1992

SELF - GRIP

21.12.1990 29.05.1992

(111) (220) (151) (540)

(740)

18.01.1991 10.04.1992

(111) (220) (151) (540)

(510)

170180

TREND

169793

Iscar Ltd., P.O.Box 11, Tefen, IL Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (7) řezné, drážkovací, obráběcí, upichovací a frézovací nástroje a jejich součásti. 7 O-60087

(111) (220) (151) (540)

09.01.1991 10.04.1992

(111) (220) (151) (540)

(510)

(510) (511) (210)

(111) (220) (151) (540)

(510)

(730) (740)

3

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

19.12.1990 31.05.1992

OLYMPIAN

170316 05.02.1991 03.07.1992

SUVA

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (730) (740) (510) (511) (210)

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, společnost zřízená podle zákonů státu Delaware, 1007 Market Street, Wilmington, DE, US Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (1) chladiva. 1 O-60344

171035

(730)

KABUSHIKI KAISHA CHINON, 1730-1, Oaza Shiga, Suwa-shi, Nagano 392-0012, JP Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (9) vědecké a elektrické přístroje a nástroje (včetně bezdrátových), fotografické, kinematografické, optické, měřící přístroje a nástroje, mluvící přístroje, počítačky. 9 O-60564

(740) (510) (511) (210)

(540)

(730) (740) (510)

(111) (220) (151) (540)

4

21.02.1991 30.09.1992

(511) (210)

ILC Czechoslovakia, s.r.o., Prokofjevova 2, Brno, 62300, CZ Advokátní kancelář, JUDr. Ing. Malanta Jiří, advokát, Wurmova 16, Brno, 60200 Dovoz, vývoz a prodej literatury všech druhů; dovoz, vývoz a prodej materiálů, určených k výuce jazyků, tj. učebnic, cvičebnic, metodických materiálů pro učitele, obrazových materiálů, slovníků, encyklopedií, gramatik, jazykových her, filmů, videokazet, audiokazet, medií k ukládání dat /včetně ač nikoli výlučně magnetických a optických medií/ mikrofiší, folií k promítání, nástěnných materiálů slovních a obrazových; dovoz, vývoz a prodej audiovizuální techniky, určené pro výuku jazyků, včetně ale nikoli výlučně jaz. laboratoří magnetofonových i televizorových minilaboratoří a stanovišť pro individuální /tzv. "svépomocné"/ audiovizuální studium, systémů interaktivní videotechniky a speciálních psacích tabulí a promítacích zařízení; jazyková výuka; překladatelské a tlumočnické služby; propagace vlastní činnosti. 9, 16, 35, 41, 42 O-59532

(111) (220) (151) (540)

171712

(730)

Mead Johnson & Company, LLC, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, IN, US Baker & McKenzie v.o.s., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 46, Praha 1, 11002 (5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické, výrobky dietetické pro děti a nemocné, náplasti, obvazový materiál, hmoty určené k plombování zubů a na otisky zubů, dezinfekní prostředky, prostředky k hubení rostlinných a živočišných škůdců, antiparazitní látky. 5 O-59298

09.11.1990 18.12.1992

ENFAMIL

(111) (220) (151) (540)

171114

(740)

22.02.1991 30.09.1992

(510)

(730) (740)

Solae, LLC, 1034 Danforth Drive, St. Louis, MO, US Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (31) sojová vláknina pro použití v krmivech pro zvířata. 31 O-60569

(511) (210)

171713

(111) (220) (151) (540)

171115

(111) (220) (151) (540)

NURISH

(730)

(730) (740)

Solae, LLC, 1034 Danforth Drive, St. Louis, MO, US Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (31) izolovaná sojová bílkovina pro použití v krmivech pro zvířata. 31 O-60570

(740)

Mead Johnson & Company, LLC, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, IN, US Baker & McKenzie v.o.s., advokátní kancelář, JUDr. Jiří Čermák, advokát, Klimentská 46, Praha 1, 11002 (5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické, výrobky dietetické pro děti a nemocné, náplasti, obvazový materiál, hmoty určené k plombování zubů a na otisky zubů, dezinfekní prostředky, prostředky k hubení rostlinných a živočišných škůdců, antiparazitní látky. 5 O-59299

(510) (511) (210)

(510) (511) (210)

FIBRIM

22.02.1991 30.09.1992

(511) (210)

(111) (220) (151) (540)

171473

(730) (740)

Plymovent Aktiebolag, Sagvägen 19, Lycksele, SE Advokátní a patentová kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, JUDr. Čermák Karel, Národní 32, Praha 1, 11000 (11) ventilační zařízení, zejména odsávací přístroje jako digestové nebo odsávací hubice, ventilátory a filtry pro průmyslové i jiné použití a příslušenství pro úsporu energie. 11 O-59563

(510) (511) (210) (111) (220) (151)

(510)

04.12.1990 03.07.1992

PLYMOVENT

09.11.1990 18.12.1992

NUTRAMIGEN

(111) (220) (151) (540)

175903

(730)

Corporacion Habanos, S.A., Ave. 3ra. No.2006 e/20 y 22, Miramar, Ciudad de la Habana, CU KONEČNÁ & ŠAFÁŘ, Advokátní kancelář, JUDr. Pavel Šafář, advokát, Široká 36/5, Praha 1, 11000 (33) rum. 33 O-62607

(740) (510) (511) (210)

09.07.1991 27.04.1994

COHIBA

171618 03.12.1990 14.12.1992

(111) (220) (151)

182576 30.10.1991 23.01.1995

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (540)

SOLSAN

(730) (740)

Solsan, a.s., 1.pluku 621/8-10, Praha 8, 18630, CZ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 Oleje z léčivých rostlin, obaly papírové, jedlé oleje, sůl kuchyňská, sůl mořská, směsi koření, balení a distribuce výrobků, koření. 5, 16, 29, 30, 39 O-64426

(510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

233936

(730)

Omnicom International Holdings Inc., 720 California Street, San Francisco, CA, US KOREJZOVÁ & SPOL, v. o. s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, 10100 (35) interaktivní marketing a propagačně-konzultační služby na bázi celosvětové počítačové sítě, včetně veškerých forem marketingových, koncepčních a poradenských služeb, plánovacích a prodejních služeb prostřednictvím médií, reklamních a propagačních služeb a dalších forem celosvětových komunikačních služeb na bázi celosvětové počítačové sítě. 35 O-160901

(740) (510)

(511) (210)

(730)

LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., Plumlovská 522/44, Prostějov, 79601, CZ (19) otvorové výplně staveb (okna, dveře, portály), schodiště, příčky dělící stěny; (20) nábytek; (37) opravy nábytku, opravy otvorových výplní staveb, schodišť, příček. 19, 23, 37 O-155817

29.05.2000 27.08.2001

(111) (220) (151) (540)

236347

(730)

PROFESNÍ KOMORA POŽÁRNÍ OCHRANY, Kolčavka 5, Praha 9, 19000, CZ Mgr. Háp Vladimír, Slivenecká 59, Praha 5, 15200 (35) propagační činnosti, organizační činnost v oblasti požární ochrany a s tím spojené získávání a poskytování informací, organizování komerčních a reklamních výstav; (41) činnost kulturně výchovná a vzdělávací, osvětová, vydavatelská, organizování a vedení konferencí, kongresů, seminářů, školení, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, pořádání pracovních setkání, vše v oblasti požární ochrany; (42) odborný dohled (dozor), odborné poradenství, technický průzkum, poradenská činnost v oblasti požární ochrany. 35, 41, 42 O-160393

(740) (510)

(511) (210) (111) (220)

27.08.2001

(730)

Vzduchoplavecká společnost s.r.o., Hlavní 246, Velké Přítočno, 27351, CZ (35) reklamní činnost; (41) organizování balónových setkání. 35, 41 O-160595

(510) (511) (210)

BALÓNOVÉ NEBE

(111) (220) (151) (540)

236395

(730)

Kurilla Michal, Jungmannova 855/7, Jablonec nad Nisou, 46601, CZ RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, 28.října 2015/23, Jablonec nad Nisou, 46601 (36) činnost realitní kanceláře, pojištění, finanční, peněžní, nemovitostní, cenné papíry, ceniny - úschova. 36 O-162251

12.12.2000 27.08.2001

TRIBAL DDB

235922

(511) (210)

(151) (540)

10.11.2000 23.05.2001

(111) (220) (151) (540)

(510)

5

24.10.2000 27.08.2001

PROFESNÍ KOMORA POŽÁRNÍ OCHRANY

236365 01.11.2000

(740) (510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

237002A

(730)

Tomáš Řebíček, Stará Riviéra 757, Frýdek-Místek, 73802, CZ Mgr. Václav Pacl, Okrajová 1416/4, Havířov - Podlesí, 73601 (3) mýdla. 3 O-176171

(740) (510) (511) (210)

05.10.2000 06.02.2002

(111) (220) (151) (540)

237843

(730)

Ing. Vladimír Jošt, Zámeček 440/3, Hradec Králové, 50008, CZ (17) hydroizolační hmoty a materiály, izolační hmoty, barvy, laky, oleje, nátěry, omítky, papír, tkaniny, obklady, plsti, pásky, vata na utěsnění vše pro účely izolace, prostředky a materiály pro izolaci tepelnou, protihlukovou, hydroizolace, kovové izolační fólie, hydroizolační pásy, látky na izolace proti vlhkosti staveb, materiály na izolace kabelů, minerální vlna jako izolační materiál, izolační papír, skleněná vata jako izolační materiál, izolační materiály zabraňující sálání, tkaniny ze skelných vláken na izolaci, chemické směsi k izolačním účelům, protiradonový a hydroizolační systém, polotovary z plastických hmot, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky z těchto materiálů, plastické hmoty a polotovary z plastických hmot, polyuretan, polypropylen, polyester, polyamid, apod.) zejména ve tvaru fólie, desek a tyčí, nitě a vlákna z umělé hmoty, kromě vláken k textilním účelům, polystyren, polystyren pěnový, polystyrenové desky k izolačním účelům, pěnové materiály na bázi gumy a plastických hmot, materiály k těsnění, ucpávání a izolaci,břidlice azbestová, celulóza jako polotovar; (19) krytiny střešní, tašky střešní , tašky betonové, tašky keramické,

(510)

16.10.2000 22.10.2001

MEGAS

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek)

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

břidlice a břidlicové tabulky jako střešní krytina, šindele, krokve střešní, lemování střech nekovové, komíny nekovové, poklopy na komíny nekovové, obklady vinylové, obklady zdí, ohnivzdorné cementové ochranné vrstvy, podpěry nekovové, přenosné konstrukce nekovové, lepenka dehtová a dehet pro stavby, okenice nekovové, rámy na okna, omítky, plst pro stavební účely, potrubí nekovová pro ventilační a klimatizační zařízení, římsy nekovové, žlaby okapní nekovové, překlady nekovové, desky vláknité, dřevo stavební, odvětrávací prvky, dřevěné rošty, dřevěné obklady, stavební materiály nekovové, dřevo polozpracované např. trámy, prkna, latě, panely, desky, dýhy ze dřeva, stavební dřevo, dřevěné obložení , dýhy ze dřeva, parapetní desky, žaluzie a markýzy nekovové, portály, vertikální látkové žaluzie, rolety a plisé, předokenní markýzy i žaluzie nekovové všech druhů a typů, stavební sklo, cementové výrobky, desky z cementu, panely stavební nekovové,sádra, malta, suché maltové směsi, cement, cihly, tvárnice, stropy, vláknocementové šablony, sádrokartonové desky, beton, stavební prvky z betonu, asfalt, výrobky z asfaltu pro stavebnictví, hydroizolační asfaltové pásy, asfaltové vlnovky, dehet pro stavebnictví, dehtová lepenka, nátěrové hmoty pro stavebnictví, ohnivzdorné ochranné vrstvy, omítky; (37) provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, kupř. demolice staveb, izolace staveb proti vlhkosti, hluku apod., malování a natírání interiérů a exteriérů, čištění oken, zednické služby, pokrývačské služby, klempířské a instalatérské práce, provádění inženýrských staveb, výstavba obchodních stánků a obchodů, instalace, údržba a oprava vyhrazených elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, chladicích zařízení, klimatizačních zařízení, topných zařízení, výtahů, odrušování elektrických zařízení, výškové práce pomocí horolezecké nebo speleologické techniky. 17, 19, 37 O-160059

(511) (210)

(510)

zařízení, římsy nekovové, žlaby okapní nekovové, překlady nekovové, desky vláknité, dřevo stavební, odvětrávací prvky, dřevěné rošty, dřevěné obklady, stavební materiály nekovové, dřevo polozpracované např. trámy, prkna, latě, panely, desky, dýhy ze dřeva, stavební dřevo, dřevěné obložení , dýhy ze dřeva, parapetní desky, žaluzie a markýzy nekovové, portály, vertikální látkové žaluzie, rolety a plisé, předokenní markýzy i žaluzie nekovové všech druhů a typů, stavební sklo, cementové výrobky, desky z cementu, panely stavební nekovové,sádra, malta, suché maltové směsi, cement, cihly, tvárnice, stropy, vláknocementové šablony, sádrokartonové desky, beton, stavební prvky z betonu, asfalt, výrobky z asfaltu pro stavebnictví, hydroizolační asfaltové pásy, asfaltové vlnovky, dehet pro stavebnictví, dehtová lepenka, nátěrové hmoty pro stavebnictví, ohnivzdorné ochranné vrstvy, omítky; (37) provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, kupř. demolice staveb, izolace staveb proti vlhkosti, hluku apod., malování a natírání interiérů a exteriérů, čištění oken, zednické služby, pokrývačské služby, klempířské a instalatérské práce, provádění inženýrských staveb, výstavba obchodních stánků a obchodů, instalace, údržba a oprava vyhrazených elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, chladicích zařízení, klimatizačních zařízení, topných zařízení, výtahů, odrušování elektrických zařízení, výškové práce pomocí horolezecké nebo speleologické techniky. 17, 19, 37 O-160060

(111) (220) (151) (540)

237886

(730)

MERCATOR spol. s r.o., Okružní 988, Orlová, Lutyně, 73514, CZ Mgr. Václav Pacl, Okrajová 1416/4, Havířov - Podlesí, 73601 (35) zprostředkování obchodních záležitostí, s výjimkou kancelářských prací, vedení obchodů, poradenství a poskytování konzultací v obchodní činnosti a provozněekonomických otázkách, účetnictví, rozbory z účetnictví, revize účtů, příprava a vyhotovování daňových přiznání, zprostředkování interaktivní obchodní činnosti, strategický a operativní controlling, zejména v oblasti řízení zisku a financí, analýzy nákladů a výkonů, posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, sestavování rozpočtu výnosů a nákladů, tvorba předběžných, výsledných a cenových kalkulací, sestavování materiálové a časové bilance výroby, rozbory informací o výrobě, prodeji a z účetnictví, systemizace informací do počítačových databází; (36) investiční činnost, zprostředkování pojištění úvěrových rizik, úvěrové poradenství a zprostředkovávání úvěrů, zprostředkovávání obchodů s hypotékami, kapitálové investice, faktoring a forfaiting, zprostředkování koupě a prodeje cenných papírů, úvěrové konzultace a rešerše, operativní leasing a pronájem s následnou koupí najaté věci; (42) odborné poradenství, s výjimkou obchodního. 35, 36, 42 O-160346

24.10.2000 22.10.2001

237844 16.10.2000 22.10.2001

(740) (510)

(730)

6

Ing. Vladimír Jošt, Zámeček 440/3, Hradec Králové, 50008, CZ (17) hydroizolační hmoty a materiály, izolační hmoty, barvy, laky, oleje, nátěry, omítky, papír, tkaniny, obklady, plsti, pásky, vata na utěsnění vše pro účely izolace, prostředky a materiály pro izolaci tepelnou, protihlukovou, hydroizolace, kovové izolační fólie, hydroizolační pásy, látky na izolace proti vlhkosti staveb, materiály na izolace kabelů, minerální vlna jako izolační materiál, izolační papír, skleněná vata jako izolační materiál, izolační materiály zabraňující sálání, tkaniny ze skelných vláken na izolaci, chemické směsi k izolačním účelům, protiradonový a hydroizolační systém, polotovary z plastických hmot, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky z těchto materiálů, plastické hmoty a polotovary z plastických hmot, polyuretan, polypropylen, polyester, polyamid, apod.) zejména ve tvaru fólie, desek a tyčí, nitě a vlákna z umělé hmoty, kromě vláken k textilním účelům, polystyren, polystyren pěnový, polystyrenové desky k izolačním účelům, pěnové materiály na bázi gumy a plastických hmot, materiály k těsnění, ucpávání a izolaci,břidlice azbestová, celulóza jako polotovar; (19) krytiny střešní, tašky střešní , tašky betonové, tašky keramické, břidlice a břidlicové tabulky jako střešní krytina, šindele, krokve střešní, lemování střech nekovové, komíny nekovové, poklopy na komíny nekovové, obklady vinylové, obklady zdí, ohnivzdorné cementové ochranné vrstvy, podpěry nekovové, přenosné konstrukce nekovové, lepenka dehtová a dehet pro stavby, okenice nekovové, rámy na okna, omítky, plst pro stavební účely, potrubí nekovová pro ventilační a klimatizační

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

237926

(730)

Belron Hungary Kft. - Zug branch, Gotthardstraße 20, CH6304 Zug, CH ŠTROS KUSÁK ČERMÁK advokátní a patentová kancelář, JUDr. David Štros, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000

(740)

07.11.2000 22.10.2001

BELRON

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (510)

(511) (210)

(12) přední okna, čelní ochranná skla, okénka, střešní okna, zrcadlová skla, to vše pro vozidla; (21) sklo na okna vozidel, opracované a poloopracované sklo (s výjimkou stavebního skla), skleněné zboží, sklo na světla vozidel, skleněná vlákna, vše ve formě pásů (nikoliv textilních), desek a tyčí, a to pro výrobní účely, stěrky a škrabky na čištění oken; (37) montáž předních oken, skel a výrobků ze skla, oken, zasklení karoserie, signalizace, zvukových systémů a částí a příslušenství vozidel, údržba a opravy skel vozidel, porady a konzultace v oblasti uvedených služeb. 12, 21, 37 O-160776

(111) (220) (151) (540)

237927

(730) (740)

ARKEMA Inc., 2000 Market Street, Philadelphia, PA, US Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000 (1) bělící roztoky, peroxid vodíku pro průmyslové účely. 1 O-160777

(510) (511) (210)

ALBONE

(511) (210)

(730)

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., Trojanova 1566, Slaný, 27401, CZ (29) mléko a mléčné výrobky; (30) pečivo, cukrovinky; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, čerstvé ovoce a zelenina. 29, 30, 31 O-161129

16.11.2000 22.10.2001

(111) (220) (151) (540)

238542

(730) (740)

ACS Marketing, L.P., 2828 N. Haskell, Dallas, TX, US Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M., advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (9) počítačový software zahrnující vývojové nástroje a šablony pro tvorbu instruktážních materiálů, nahratelný interaktivní počítačový software pro společná školení; (35) obchodní konzultační služby pro zvýšení obchodní produktivity a výkonosti; (41) služby vzdělávací, zejména obchodní školicí programy, zajišťování obchodních školení přes globální počítačové sítě; (42) zajišťování přístupu k interaktivním databázím za účelem obchodních školení. 9, 35, 41, 42 O-160021

(510)

(511) (210) (111) (220) (151)

(740) (510)

237962

(511) (210)

(730)

07.11.2000 22.10.2001

(111) (220) (151) (540)

(510)

(540)

(111) (220) (151) (540)

239427

(730)

ENERGOSERVICE s.r.o. měřící a regulační technika, Komenského 398, Nová Paka, 50901, CZ Dipl. Ing. Margita Nedomlelová, Štrauchova 932, Jičín, 50601 (9) měřící a regulační technika, systémy pro automatizaci, řízení a regulaci technologických procesů, elektronických a elektrických přístrojů a zařízení včetně přístrojů a zařízení polní instrumentace, elektrických strojů, rozvaděčů apod.; (35) zprostředkování obchodů a poradenství v oblasti provozně ekonomické a obchodní, zprostředkování služeb v oblasti výrobků uvedených ve tř. 9; (37) instalace, montáž, oživování automatizovaných systémů pro řízení a regulaci technologických procesů včetně elektronických a elektrických strojů, přístrojů a zařízení polní instrumentace, jejich revize, opravy a udržování, zámečnické služby; (40) speciální svářečské práce; (42) výzkum, vývoj, projektování, inženýrské služby a poradenská činnost v oblasti automatizovaných systémů pro řízení a regulaci technologických procesů, pro soubory měřících a regulačních přístrojů a zařízení včetně přístrojů a zařízení polní instrumentace, softwarové služby, kalibrace měřících přístrojů a zařízení, apod. 9, 35, 37, 40, 42 O-161001

(740) (510)

13.10.2000 23.11.2001

INTELLINEX

238659 09.11.2000 23.11.2001

CHLODNIE IGLOOPOL sp. z o.o., ul. Fabryczna 12, Debica, PL Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8, Praha 6, 16000 (29) ovoce a zelenina, také krájená, mražená nebo jinak konzervovaná, mražené maso všeho druhu včetně masa rybího, filé, masových výtažků , neživé ryby, krevety, langusty, humři a ústřice, chladírenská drůbeží vejce, chlazené nebo mražené potravinářské tuky rostlinného i živočišného původu, mražené polotovary a hotová jídla na bázi ovoce, zeleniny nebo ryb; (30) zmrzliny, zmrzlinové krémy, prášky na výrobu zmrzliny, přírodní i umělý led, mražené pečivo všeho druhu včetně pečiva s masovou, zeleninovou, ovocnou nebo jinou náplní; (31) čerstvé ovoce a čerstvá zelenina; (32) výtažky a šťávy z ovoce a zeleniny mimo výtažků alkoholických nebo alkoholizovaných; (39) balení, skladování a doručování zboží. 29, 30, 31, 32, 39 O-160824

(511) (210) (111) (220) (151)

15.11.2000 19.12.2001

239516 24.11.2000 19.12.2001

7

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (540)

(111) (220) (151) (540)

239535

(730) (510)

Nábytek KNY s.r.o., Pobřežní 21, Praha 8, 18600, CZ (20) nábytek; (37) truhlářství - služby opravářské v oblasti nábytku; (39) autodoprava; (40) truhlářství - výroba nábytku. 20, 37, 39, 40 O-161602

(511) (210) (730) (740) (510)

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

GENEI, spol. s r.o., Poděbradská 339/20, Praha 9, 19000, CZ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 (7) vodní olejová čerpadla; (9) kompletní autoelektrika; (12) brzdové destičky a čelisti, brzdová a spojková hydraulika, homokinetické klouby, poloosy, řízení, brzdové třmeny, sady ložisek kol, tlumičů, napínáky rozvodových řemenů, čepy, ramena, axiální táhla, silentbloky ramen, motoru, tlumičů, lana ruční brzdy, spojky, plynu, kapoty, náhony tachometru, brzdové hadičky, matice homokloubů, čepů, díly převodovek (táhla, pouzdra, víčka chladičů, přepadové nádobky), sněhové řetězy; (17) manžety, hadice, hadicové spony a další díly z gumy. 7, 9, 12, 17 O-161472

(510)

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

(730)

Belron Hungary Kft. - Zug branch, Gotthardstraße 20, CH6304 Zug, CH ŠTROS KUSÁK ČERMÁK advokátní a patentová kancelář, JUDr. David Štros, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (12) přední okna, čelní ochranná skla, okénka, střešní okna, zrcadlová skla, to vše pro vozidla; (21) sklo na okna vozidel, opracované a poloopracované sklo (s výjimkou stavebního skla), skleněné zboží, sklo na světla vozidel, skleněná vlákna, vše ve formě pásů (nikoliv textilních), desek a tyčí, a to pro výrobní účely, neelektrické přístroje a materiály pro čistící účely; (37) montáž předních oken, skel a výrobků ze skla, oken, zasklení karoserie, signalizace, zvukových systémů a částí a příslušenství vozidel, údržba a opravy skel vozidel, poskytování informací v oblasti uvedených služeb. 12, 21, 37 O-162006

(740) (510)

24.11.2000 19.12.2001

239585

(730)

Belron Hungary Kft. - Zug branch, Gotthardstraße 20, CH6304 Zug, CH ŠTROS KUSÁK ČERMÁK advokátní a patentová kancelář, JUDr. David Štros, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (12) přední okna, čelní ochranná skla, okénka, střešní okna, zrcadlová skla, to vše pro vozidla; (21) sklo na okna vozidel, opracované a poloopracované sklo (s výjimkou stavebního skla), skleněné zboží, sklo na světla vozidel, skleněná vlákna, vše ve formě pásů (nikoliv textilních), desek a tyčí, a to pro výrobní účely, neelektrické přístroje a materiály pro čistící účely; (37) montáž předních oken, skel a výrobků ze skla, oken, zasklení karoserie, signalizace, zvukových systémů a částí a příslušenství vozidel, údržba a opravy skel vozidel, poskytování informací v oblasti uvedených služeb. 12, 21, 37 O-162007

(740) (510)

239534 29.11.2000 19.12.2001

(511) (210)

Nábytek KNY s.r.o., Pobřežní 21, Praha 8, 18600, CZ (20) nábytek; (37) truhlářství - služby opravářské v oblasti nábytku; (39) autodoprava; (40) truhlářství - výroba nábytku. 20, 37, 39, 40 O-161601

05.12.2000 19.12.2001

(111) (220) (151) (540)

(511) (210)

(730) (510)

KNY

239584

239517

GENEI, spol. s r.o., Poděbradská 339/20, Praha 9, 19000, CZ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, 12000 (7) vodní olejová čerpadla; (9) kompletní autoelektrika; (12) brzdové destičky a čelisti, brzdová a spojková hydraulika, homokinetické klouby, poloosy, řízení, brzdové třmeny, sady ložisek kol, tlumičů, napínáky rozvodových řemenů, čepy, ramena, axiální táhla, silentbloky ramen, motoru, tlumičů, lana ruční brzdy, spojky, plynu, kapoty, náhony tachometru, brzdové hadičky, matice homokloubů, čepů, díly převodovek (táhla, pouzdra, víčka chladičů, přepadové nádobky), sněhové řetězy; (17) manžety, hadice, hadicové spony a další díly z gumy. 7, 9, 12, 17 O-161473

29.11.2000 19.12.2001

(111) (220) (151) (540)

(511) (210)

(730) (740)

8

(111) (220) (151)

05.12.2000 19.12.2001

240072 18.08.2000 25.01.2002

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (540)

(730) (510) (511) (210)

Hladký Jaroslav, Čeradická 1014, Žatec, 43801, CZ (16) fotografie; (41) vydavatelská činnost; (42) tisk tiskovin. 16, 41, 42 O-158354

(111) (220) (151) (540) (730)

CORNING INCORPORATED, One Riverfront Plaza, Corning, NY, US Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, 12000 (9) optická vlákna. 9 O-160981

(740) (510) (511) (210)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161183

(510) (511) (210)

COLORTEX

14.11.2000 25.01.2002

(730) (740)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161184

SMF-28e

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161178

20.11.2000 25.01.2002

AQUACOL

(111) (220) (151) (540)

240221

(730) (740)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161179

20.11.2000 25.01.2002

AQUAREX

(111) (220) (151) (540)

240223

(730) (740)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161181

20.11.2000 25.01.2002

AXAPUR

(111) (220) (151) (540)

240224

(730) (740)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161182

(510) (511) (210)

(730) (740)

20.11.2000 25.01.2002

240212

(730) (740)

(510) (511) (210)

240225

240226

240220

(510) (511) (210)

(111) (220) (151) (540)

(111) (220) (151) (540)

(111) (220) (151) (540)

(510) (511) (210)

9

20.11.2000 25.01.2002

COLIOPUR

(510) (511) (210)

20.11.2000 25.01.2002

NICEL

(111) (220) (151) (540)

240227

(730) (740)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161185

(510) (511) (210)

20.11.2000 25.01.2002

SILAMAT

(111) (220) (151) (540)

240228

(730) (740)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161186

(510) (511) (210)

20.11.2000 25.01.2002

SYNOREX

(111) (220) (151) (540)

240229

(730) (740)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161187

(510) (511) (210)

20.11.2000 25.01.2002

SYNTECOL

(111) (220) (151) (540)

240230

(730) (740)

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, Staré Město, 68602, CZ Ing. Zdeněk Kučera, Dlouhá 207 (P.O.BOX 92), Slušovice, 76315 (2) barvy, nátěry, laky. 2 O-161188

(510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

20.11.2000 25.01.2002

TREXON

240282 04.12.2000 25.01.2002

COMMANDARIA

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (730) (510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

FIXIT s.r.o., Na Florenci 19, Praha 1, 11000, CZ (32) nealkoholické nápoje všeho druhu, pivo; (33) vína všeho druhu, lihoviny, likéry. 32, 33 O-161840

(540)

240301 12.12.2000 25.01.2002

(730) (740) (510)

(730) (740) (510)

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

ABB s.r.o., Sokolovská 84 - 86, Praha 8, 18600, CZ Bc. Kamil Kolátor, 28. října 2015/23, Jablonec nad Nisou, 44601 (9) elektrické kontakty, zásuvky elektrického proudu, spínací elektrická zařízení, zástrčky kolíčkové pro elektřinu, elektrická relé, elektrická kontaktní zařízení, elektrické ovládací a rozvodné desky, elektrické pojistky, přípojky, spínače, elektrické ukazovací přístroje, elektrické vypínače, svorky drátů k napojení elektrického kontaktu (z plastu), svorky odbočkové, časové spínače, zvonky elektrické, elektroměry; (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladící, pro sušení, ventilaci, distribuci vody a zdravotní zařízení, elektrická svítidla; (17) izolační plastické hmoty a výrobky polozpracované, izolační rámečky z plastu, izolační kryty plastové, izolační pouzdra z plastů. 9, 11, 17 O-162250

240330 19.12.2000 25.01.2002

(511) (210)

(740) (510) (511) (210)

240955

(730)

Tomáš Řebíček, Stará Riviéra 757, Frýdek-Místek, 73801, CZ Mgr. Václav Pacl, Okrajová 1416/4, Havířov - Podlesí, 73601 (3) parfumerie, kosmetika přípravky pro osobní hygienu, přípravky pro péči o vlasy, šampony, vlasové vody, přípravky pro péči o pleť, krémy, emulze, mléka, pleťové vody, přípravky na mytí a do koupele, mýdla, šampony, pěny, gely, oleje, soli, přípravky pro péči o zuby a dutinu ústní, zubní pasty, ústní vody, přípravky dezodorační, toaletní, přípravky na holení (před i po holení), přípravky depilační, přípravky na opalování a po opalování, přípravky k masáži, přípravky pro bělení a jiné prostředky ku praní, prací prášky, aviváže, přípravky pro čištění, mytí, leštění, odmašťování a broušení, přípravky osvěžující a vonné, vata, vatové tyčinky pro kosmetické účely; (5) přípravky repelentní, přípravky na WC hygienu přípravky desinfekční; (8) prostředky pro manikúru a pedikúru; (21) dentální nitě, kartáče, hřebeny. 3, 5, 8, 21 O-159563

Eminence Speaker, LLC Kentucky corporation, P. O. Box 360, 838 Mulberry Pike, Eminence, KY, US Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, 12000 (9) reproduktory. 9 O-162525

(111) (220) (151) (540)

240357

(730)

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., Karolinská 654/2, Praha 8, 18600, CZ Advokátní a patentová kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, JUDr. Matějka Jan, Národní 32, Praha 1, 11000 (16) časopis. 16 O-162875

(740) (510) (511) (210) (111) (220) (151)

(511) (210)

03.01.2001 25.01.2002

SVĚT FORDU

240568 14.02.2001 25.01.2002

Šedivý Vladislav SEPO, Merendní 1905, Nový Bydžov, 50401, CZ Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4, 14800 (9) součástky, příslušenství a náhradní díly televizních přijímačů, jako antény všeho druhu, zejména televizní antény, antény pro příjem rozhlasu, satelitní antény, zesilovače, tlumivky, kanálové měniče, odbočné krabice a odbočnice a rozbočovače, televizní napájecí zdroje, elektrické měniče, konektory a spojky elektrického vedení, kabely televizní, zejména koaxiální a propojovací, kabely elektrické, zásuvky a zástrčky, slučovače a přepínače elektrické, rozvody televizního signálu, tranzistory a tlumivky, spínače a spínací skříně, přístroje a nástroje navigační, fotografické, kinematografické, měřící, optické, přístroje elektrické, nezařazené v jiných třídách jako např. televizory, přístroje pro bezdrátový přenos informací, zařízení pro záznam, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu, jako radia, radiomagnetofony, autorádia, autoreproduktory, televizory s teletextem i bez teletextu, sluchátka, přístroje a nástroje pro účely učební, elektrotermické nástroje a přístroje, jako žehličky klasické i napařovací apod., počítače a jejich součásti; (37) opravy, montáž a servisní služby televizních přístrojů a příslušenství k nim, zejména montáž televizních antén; (42) poradenství odborné, s výjimkou obchodního poradenství, zejména poradenství odborné se zaměřením na návrhy televizních antén. 9, 37, 42 O-164338

(111) (220) (151) (540)

(740) (510)

(730)

10

04.10.2000 21.02.2002

FRUIT LIFE

(111) (220) (151) (540)

240991

(730)

SOSTAF s.r.o., Nový dvůr 908, Heřmanův Městec, 53803, CZ (19) betonové výrobky, betonové směsi a betonové konstrukce; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu týkající se zejména stavebního materiálu pro všechny druhy staveb, obkladů, dlažeb; (37) provádění inženýrských, průmyslových, bytových a občanských staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování.

(510)

03.11.2000 21.02.2002

SOSTAF

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (511) (210)

19, 35, 37 O-160691

(111) (220) (151) (540)

240992 03.11.2000 21.02.2002

(210)

O-160896

(111) (220) (151) (540)

241004

(730)

Belron Hungary Kft. - Zug branch, Gotthardstraße 20, CH6304 Zug, CH ŠTROS KUSÁK ČERMÁK advokátní a patentová kancelář, JUDr. David Štros, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (12) přední okna, čelní ochranná skla, okénka, střešní okna, zrcadlová skla, to vše pro vozidla; (21) sklo na okna vozidel, opracované a poloopracované sklo (s výjimkou stavebního skla), skleněné zboží, sklo na světla vozidel, skleněná vlákna, vše ve formě pásů (nikoliv textilních), desek a tyčí, a to pro výrobní účely, stěrky a škrabky na čištění oken; (37) montáž předních oken, skel a výrobků ze skla, oken, zasklení karoserie, signalizace, zvukových systémů a částí a příslušenství vozidel, údržba a opravy skel vozidel, porady a konzultace v oblasti uvedených služeb. 12, 21, 37 O-160897

(740) (510) (730) (510)

(511) (210)

SOSTAF s.r.o., Nový dvůr 908, Heřmanův Městec, 53803, CZ (19) betonové výrobky, betonové směsi a betonové konstrukce; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu týkající se zejména stavebního materiálu pro všechny druhy staveb, obkladů, dlažeb; (37) provádění inženýrských, průmyslových, bytových a občanských staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování. 19, 35, 37 O-160692

(111) (220) (151) (540)

240993

(730)

SOSTAF s.r.o., Nový dvůr 908, Heřmanův Městec, 53803, CZ (19) betonové výrobky, betonové směsi a betonové konstrukce; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu týkající se zejména stavebního materiálu pro všechny druhy staveb, obkladů, dlažeb; (37) provádění inženýrských, průmyslových, bytových a občanských staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování. 19, 35, 37 O-160693

(510)

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

03.11.2000 21.02.2002

(511) (210)

241006

(730) (510)

Akinu CZ s.r.o., Zelená 495, Horoměřice, 25262, CZ (5) veterinární, desinfekční a hygienické výrobky pro zvířata, spadající do této třídy, vitaminové preparáty pro zvířata; (16) fotografie, kalendáře, letáky, výrobky z papíru, přenosné krabičky, pytlíky, sáčky, obaly na výrobky, papírové závěsy k výrobkům; (31) krmivo pro zvířata, živá zvířata a rostliny včetně rostlinek do akvárií, pochoutky pro zvířata, krmivo pro zvířata obohaceno vitamíny, krmné prostředky pro chov zvířat, stelivo pro chov zvířat, poživatelné žvýkací produkty pro zvířata (např. z buvolí kůže). 5, 16, 31 O-160977

(511) (210)

(740) (510)

(511)

Belron Hungary Kft. - Zug branch, Gotthardstraße 20, CH6304 Zug, CH ŠTROS KUSÁK ČERMÁK advokátní a patentová kancelář, JUDr. David Štros, advokát, Národní 32, Praha 1, 11000 (12) přední okna, čelní ochranná skla, okénka, střešní okna, zrcadlová skla, to vše pro vozidla; (21) sklo na okna vozidel, opracované a poloopracované sklo (s výjimkou stavebního skla), skleněné zboží, sklo na světla vozidel, skleněná vlákna, vše ve formě pásů (nikoliv textilních), desek a tyčí, a to pro výrobní účely, stěrky a škrabky na čištění oken; (37) montáž předních oken, skel a výrobků ze skla, oken, zasklení karoserie, signalizace, zvukových systémů a částí a příslušenství vozidel, údržba a opravy skel vozidel, porady a konzultace v oblasti uvedených služeb. 12, 21, 37

14.11.2000 21.02.2002

CATY

(111) (220) (151) (540)

241024

(730) (740)

Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, Praha 8, 18600, CZ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, 12000 (30) pečivo, trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, sušenky, vafle, tyčinky, piškoty, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplně a krémy, mražené krémy, čokoládové a nečokoládové polevy, pečivo se slanými příchutěmi. 30 O-161237

(510)

(511) (210)

(730)

10.11.2000 21.02.2002

(111) (220) (151) (540)

241003 10.11.2000 21.02.2002

11

21.11.2000 21.02.2002

OPAVIA POLOMÁČENÉ

(111) (220) (151) (540)

241155

(730)

KROMA spol. s r.o., Náchodská 469/137, Praha 9, 19300, CZ (26) umělé květiny; (31) rostliny a přírodní květiny.

(510)

10.01.2001 21.02.2002

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (511) (210)

26, 31 O-163062

(111) (220) (151) (540)

241342

(730)

Ltd. "Aqua-Life", Chernogolovka, 23 km, 142432, Moskovskaya obl., Noginsky rayon, RU Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, 14700 (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů. 32 O-164739

(740) (510) (511) (210)

(540)

26.02.2001 21.02.2002

BAIKAL

(111) (220) (151) (540)

241569

(730) (740)

EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 4, Praha 2, 12000, CZ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, JUDr. Ladislav Břeský, advokát, Botičská 1936/4, Praha 2, 12800 (9) aparáty pro záznam, převod, reprodukci zvuku a obrazu, magnetické suporty zvukových záznamů, gramofonové desky; (16) papír, lepenka, tiskárenské výrobky, propagační tiskoviny, zejména katalogy, prospekty, plakáty, nástěnné kalendáře, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tiskoviny, potřeby pro knižní vazby, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby vyjímaje nábytek, učební pomůcky s výjimkou aparátů, plastické obaly nezařazené do jiných tříd, hrací karty, písmena pro tiskárnu, štočky; (35) propagační činnost; (38) rozhlasové vysílání; (41) zábava, sportovní a kulturní aktivity, tvorba rozhlasových programů, hudebního vysílání. 9, 16, 35, 38, 41 O-165699

(510)

(511) (210)

(730)

Data Agentura INFOPHARM s. r. o., Husitská 1213, Nová Paka, 50901, CZ ČERVENKA, KLEINTOVÁ, TURKOVÁ Patentová, známková a advokátní kancelář, Mgr. Josef Červenka, Budečská 6/974, Praha 2, 12000 (9) databáze a jiné datové produkty a záznamy na magnetických, elektronických a optických nosičích; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost včetně poradenské činnosti v oblasti inzerce, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, marketing; (41) nakladatelská a vydavatelská činnost, pořádání kurzů a školení v oblasti informatiky; (42) poskytování software, poradenství v oboru software a hardware, poradenská činnost v oblasti masmedií, informatiky a polygrafie. 9, 35, 41, 42 O-166058

(511) (210) (111) (220) (151)

(740) (510)

DANCE SEXTRAVAGANZA LIVE

241643

(510)

(730)

23.03.2001 21.02.2002

(111) (220) (151) (540)

(740)

12

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

241699

(730)

Travelocity.com, LP, 3150 Sabre Drive, Southlake 76092, TX, US Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 (16) publikace; (35) elektronický prodej v oblasti cestovního ruchu vztahující se ke službám ve třídě 35; (39) aerolinie, pronájem vozidel, zajišťování rezervací pro organizované cestovní zájezdy přes celosvětovou počítačovou síť, zajišťování letecké dopravy, pronájmu vozidel, organizovaných zájezdů a dovolených a všeobecné informace o cestování prostřednictvím celosvětové počítačové sítě; (42) poskytování informací o hotelech a rezervační služby prostřednictvím celosvětové počítačové sítě, počítačové tzv. CHAT ROOM služby, zejména poskytování on-line vybavení pro reálnou časovou interakci s jinými počítačovými uživateli týkající se témat všeobecného zájmu. 16, 35, 39, 42 O-166486

(740) (510)

02.04.2001 21.02.2002

INFOPHARM

241644 02.04.2001 21.02.2002

Data Agentura INFOPHARM s. r. o., Husitská 1213, Nová Paka, 50901, CZ ČERVENKA, KLEINTOVÁ, TURKOVÁ Patentová, známková a advokátní kancelář, Mgr. Josef Červenka, Budečská 6/974, Praha 2, 12000 (9) databáze a jiné datové produkty a záznamy na magnetických, elektronických a optických nosičích; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost včetně poradenské činnosti v oblasti inzerce, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, marketing; (41) nakladatelská a vydavatelská činnost, pořádání kurzů a školení v oblasti informatiky; (42) poskytování software, poradenství v oboru software a hardware, poradenská činnost v oblasti masmedií, informatiky a polygrafie. 9, 35, 41, 42 O-166059

(511) (210)

13.04.2001 21.02.2002

TRAVELOCITY

(111) (220) (151) (540)

241726

(730)

M&H, Míča a Harašta s.r.o., Terronská 19, Praha 6, 16000, CZ KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300 (3) éterické oleje a jejich směsi, vonné oleje, koupelové oleje, masážní rostlinné oleje, parfémové vody, přírodní kosmetika. 3 O-166714

(740) (510) (511) (210)

23.04.2001 21.02.2002

CELULINIE

(111) (220) (151) (540)

241727

(730)

M&H, Míča a Harašta s.r.o., Terronská 19, Praha 6, 16000, CZ KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300 (3) éterické oleje a jejich směsi, vonné oleje, koupelové oleje, masážní rostlinné oleje, parfémové vody, přírodní kosmetika. 3 O-166715

(740) (510) (511) (210)

23.04.2001 21.02.2002

ČERVENÝ POMERANČ

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (540)

241728

(730)

M&H, Míča a Harašta s.r.o., Terronská 19, Praha 6, 16000, CZ KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300 (3) éterické oleje a jejich směsi, vonné oleje, koupelové oleje, masážní rostlinné oleje, parfémové vody, přírodní kosmetika. 3 O-166716

(740) (510) (511) (210)

23.04.2001 21.02.2002

VÁNOČNÍ HVĚZDA

(111) (220) (151) (540)

241809

(730) (510)

AZ-SATELIT s.r.o., Podbřezí čp. 63, 51803, CZ (8) nářadí a nástroje ruční; (20) kontejnery přepravní nekovové; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. 8, 20, 35 O-170482

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

13.08.2001 21.02.2002

AZ-SATELIT s.r.o.

(511) (210)

35, 36, 39, 42 O-162616

(111) (220) (151) (540)

242997

(730) (740)

ŠkoFIN s. r. o., Pekařská 6, Praha 5, 15500, CZ FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Ing. Michael Fischer, Na Hrobci 294/5, Praha 2, 12000 (35) obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb spojených s obchodem, reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, obchodní administrativa, pronájem kancelářských strojů a zařízení, prodeje v dražbě, pronájem propagačních materiálů; (36) pojišťovnictví a peněžnictví, zejména poskytování půjček a úvěrů /z vlastních zdrojů/, pronájem bytů, pronájem nemovitostí, leasing vozů, především automobilů, poradenská a konzultační činnost v oblasti leasingu; (39) pronajímání, zejména pronájem vozidel, především automobilů, pronájem dopravních prostředků, pronájem garáží, pronájem skladů, pronájem parkovišť; (42) pronájem průmyslového zboží, zboží zařazeného v této třídě, zejména elektrických spotřebičů, prodejních automatů, strojů a potřeb pro průmyslový a zemědělský provoz. 35, 36, 39, 42 O-162617

(510)

242417 02.05.2001 22.03.2002

(511) (210)

(730) (510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

Hýsek Jan, Chodská 29, Praha 2, 12000, CZ (9) magnetické nosiče a CD jako součást multimediálních publikací; (16) tiskárenské výrobky; (35) propagační činnost, reklama. 9, 16, 35 O-166994

243109

(730)

EMI Czech Republic s. r. o., Kovářova 39, Praha 5, 15500, CZ JUDr. Petr Pečený & part. advokátní kancelář, JUDr. Petr Pečený, Husova 7, Praha 1, 11000 (9) gramofonové desky, kazety, videokazety, kompaktní disky a jiné digitální audio a audiovizuální nosiče; (16) polygrafické výrobky, zejména knihy, časopisy, plakáty, propagační materiál zařazený v této třídě a fotografie; (35) inzertní a reklamní činnost. 9, 16, 35 O-164452

16.02.2001 23.04.2002

242996 21.12.2000 23.04.2002

(510)

(510)

21.12.2000 23.04.2002

(111) (220) (151) (540)

(740)

(730) (740)

13

ŠkoFIN s. r. o., Pekařská 6, Praha 5, 15500, CZ FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Ing. Michael Fischer, Na Hrobci 294/5, Praha 2, 12000 (35) obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb spojených s obchodem, reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, obchodní administrativa, pronájem kancelářských strojů a zařízení, prodeje v dražbě, pronájem propagačních materiálů; (36) pojišťovnictví a peněžnictví, zejména poskytování půjček a úvěrů /z vlastních zdrojů/, pronájem bytů, pronájem nemovitostí, leasing vozidel, především automobilů, poradenská a konzultační činnost v oblasti leasingu; (39) pronajímání, zejména pronájem vozidel, především automobilů, pronájem dopravních prostředků, pronájem garáží, pronájem skladů, pronájem parkovišť; (42) pronájem průmyslového zboží, zboží zařazeného v této třídě, zejména elektrických spotřebičů, prodejních automatů, strojů a potřeb pro průmyslový a zemědělský provoz.

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

243142

(730) (510) (511) (210)

Ing. Věra Slavíková, Pšenčíkova 678, Praha 4, 14200, CZ (41) pořádání kurzů, přednášek a seminářů. 41 O-164881

(111) (220) (151)

243171

01.03.2001 23.04.2002

GENEROLOGIE

08.03.2001 23.04.2002

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (540)

(151) (540)

23.04.2002

(730)

Eurobuilding Investment spol. s r.o., Ibsenova 5, Praha 2, 12000, CZ Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha 4, 14100 (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, reklama, inzerce, marketing, provádění veřejných dražeb; (36) činnost realitní kanceláře, poradenská činnost v oblasti nemovitostí, obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu. 35, 36 O-169680

(740) (510) (730) (740) (510)

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

Ing. Kristalas Dimitris, Nová Skotňa 309, Staré Město, Frýdek - Místek, 73801, CZ Větrovský Zdeněk, Sokola Tůmy č.1, Ostrava 9, 70900 (35) obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní reklama; (39) automobilová doprava, balení zboží, doprava nákladní kamiónová, skladování zboží, organizování cest, spedice, zprostředkování dopravy zasilatelství, zprostředkování přepravy, služby v dopravě a přepravě. 35, 39 O-165105

(511) (210)

243779

(730)

Eurobuilding Investment spol. s r.o., Ibsenova 5, Praha 2, 12000, CZ Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha 4, 14100 (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, reklama, inzerce, marketing, provádění veřejných dražeb; (36) činnost realitní kanceláře, poradenská činnost v oblasti nemovitostí, obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu. 35, 36 O-169681

(511) (210)

16.03.2001 23.04.2002

Elektro-System-Technik s.r.o. /E.S.T. s.r.o./, Pod Pekárnami 338/12, Praha 9, 19000, CZ Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 (9) elektroinstalační materiály a komponenty pro datové sítě, elektrické kabely a elektrické vedení; (11) přístroje pro ventilaci a klimatizaci; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s elektroinstalačními materiály a komponenty pro datové sítě, elektrickými kabely, elektrickým vedením a přístroji pro ventilaci a klimatizaci. 9, 11, 35 O-165402

(111) (220) (151) (540)

243307

(730)

EVROPA 2, spol.s r.o., Wenzigova 4/1872, Praha 2, 12000, CZ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, JUDr. Ladislav Břeský, advokát, Botičská 1936/4, Praha 2, 12800 (9) aparáty pro záznam, převod, reprodukci zvuku a obrazu, magnetické suporty zvukových záznamů, gramofonové desky; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, propagační tiskoviny, zejména katalogy, prospekty, plakáty, nástěnné kalendáře, fotografie, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tiskoviny, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební pomůcky s výjimkou aparátů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací karty, písmena pro tiskárnu, štočky; (35) propagační činnost; (38) rozhlasové vysílání; (41) výchova, školení (formace), zábava, sportovní a kulturní aktivity, tvorba rozhlasových programů, rozhlasového zpravodajství, publicistiky, hudebního vysílání. 9, 16, 35, 38, 41 O-166239

(740) (510)

(511) (210) (111) (220)

17.07.2001 23.04.2002

243201

(510)

(740) (510)

EUROBUILDING INVESTMENT spol. s r.o.

(111) (220) (151) (540)

(740)

(730)

14

06.04.2001 23.04.2002

MRÁZEK ÚSTŘEDNA

243778 17.07.2001

(511) (210) (111) (220) (151) (540)

243820

(730) (510) (511) (210)

TRANS spol. s r.o., Potoční 208, Kutná Hora, 28401, CZ (39) silniční motorová doprava nákladní. 39 O-170086

(111) (220) (151) (540)

243992

(730) (510)

Ing. Věra Slavíková, Pšenčíkova 678, Praha 4, 14200, CZ (16) knihy, tiskoviny; (41) pořádání kurzů, přednášek, seminářů; (42) generologické rozbory. 16, 41, 42 O-173269

(511) (210) (111) (220)

31.07.2001 23.04.2002

01.11.2001 23.04.2002

244763 24.01.2001

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (730)

(151) (540)

24.06.2002

(730)

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, US TRAPLOVÁ-HAKR-KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, JUDr. Jarmila Traplová, Přístavní 24, Praha 7, 17000 (9) programové vybavení počítače, počítačové programy pro ladění jiných počítačových programů, kompilátorové programy, ladící programy a obslužné programy pro tvorbu grafických aplikací, počítačové programy pomáhající developerům při tvorbě programových kódů k použití v programech pro mnohonásobnou aplikaci, počítačové programy pro zpracování ladících programů a aplikačních programů ve společném ladicím prostředí, počítačové programy používané pro ladění a publikování instalace webových stránek a jiných informací publikovaných pro přístup na přímé síti. 9 O-163494

(740) (510)

(511) (210)

VISUAL STUDIO

(111) (220) (151) (540)

244823

(730)

PS ASSISTANCE, s.r.o., Pražákova 888/66b, Brno, 63900, CZ Mgr. Žáková Marie, Lidická 51, Brno, 60200 (36) pojišťovací služby. 36 O-166041

(740) (510) (511) (210)

PS ASSISTANCE

245306

(730) (740) (510)

NOVIKO s.r.o., Palackého třída 537/163, Brno, 61200, CZ Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, 16200 (9) nosič počítačového programu a počítačový program pro účely veterinářské; (42) veterinářské služby. 9, 42 O-173224

(111) (220) (151) (540)

(510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

245474

(730) (740)

ABB s.r.o., Sokolovská 84 - 86, Praha 8, 18600, CZ Bc. Kamil Kolátor, 28. října 2015/23, Jablonec nad Nisou, 44601 (9) elektrické kontakty, zásuvky elektrického proudu, spínací elektrická zařízení, zástrčky kolíčkové pro elektřinu, elektrická relé, elektrická kontaktní zařízení, elektrické ovládací a rozvodné desky, elektrické pojistky, přípojky, spínače, elektrické ukazovací přístroje, elektrické vypínače, svorky drátů k napojení elektrického kontaktu, svorky odbočkové, časové spínače, zvonky elektrické, elektroměry; (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, distribuci vody a zdravotní zařízení, elektrická svítidla; (17) isolační plastické hmoty a výrobky polozpracované, isolační rámečky z plastu, isolační kryty plastové, isolační pouzdra z plastů. 9, 11, 17 O-162252

(510)

30.10.2001 24.06.2002

Winvet

245453 15.11.2000 29.07.2002

(511) (210)

245581

(730)

M&H, Míča a Harašta s.r.o., Terronská 19, Praha 6, 16000, CZ KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. Jiří Malůšek, Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300 (3) éterické oleje a jejich směsi, vonné oleje, koupelové oleje, masážní rostlinné oleje, přírodní kosmetika. 3 O-166712

(510) (511) (210)

(740) (510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

12.12.2000 29.07.2002

(111) (220) (151) (540)

(740)

(730)

ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10, Štěrboholy, 10200, CZ Advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s., Mgr. Václav Vlk, Platnéřská 2, Praha 1, 11000 (6) kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; (10) speciální nábytek k lékařským účelům; (35) propagace a reklama; (37) montáž, údržba, oprava, servis nábytku. 6, 10, 35, 37 O-161005

02.04.2001 24.06.2002

(111) (220) (151) (540)

(511) (210)

(740)

15

ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10, Štěrboholy, 10200, CZ Advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s., Mgr. Václav Vlk, Platnéřská 2, Praha 1, 11000 (6) kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; (10) speciální nábytek k lékařským účelům; (35) propagace a reklama; (37) montáž, údržba, oprava, servis nábytku. 6, 10, 35, 37 O-161004

PRIMAVERA LIFE

(111) (220) (151) (540)

245616

(730) (740)

RAPETO a.s., Čeliv 17, Bezdružice, 34953, CZ TRAPLOVÁ-HAKR-KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, JUDr. Jarmila Traplová, Přístavní 24, Praha 7, 17000 (1) přípravky chemické pro průmysl a vědu; (5) přípravky farmaceutické, zejména vitamínové přípravky ve formě tablet pro zdravou výživu, obsahujících zejména beta-karoten a Bvitamin, zvyšujících odolnost organismu vůči slunečnímu záření a s příznivými účinky na pokožku, přípravky chemické pro medicínu, přípravky veterinární. 1, 5 O-167734

(510)

245454 15.11.2000 29.07.2002

23.04.2001 29.07.2002

(511) (210) (111) (220) (151)

25.05.2001 29.07.2002

SUNDERMIN

245670 27.06.2001 29.07.2002

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (540)

TARCEVA

(730)

OSI PHARMACEUTICALS, INC., 58 South Service Road, Suite 110, Melville, NY, US Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, 14021 (5) výrobky farmaceutické, zejména protirakovinové sloučeniny. 5 O-169244

(740) (510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

245736

(730)

SRC International CS, s.r.o., Počernická 96, Praha 10 Malešice, 10803, CZ (9) software na nosičích; (41) organizování a vedení školení, organizování a vedení konferencí; (42) poradenská činnost v oblasti uplatnění nových energetických technologií, obnovitelných a netradičních zdrojů energie, poradenská činnost v oblasti zlepšení vztahů energetického a životního prostředí, tvorba software, poradenská činnost v oblasti plánování rozvoje výroby a spotřeby energie, poradenská činnost v oblasti řízení poptávky po energii, poradenská činnost v oblasti zvyšování energetické efektivnosti. 9, 41, 42 O-169691

(510)

(511) (210)

18.07.2001 29.07.2002

(730)

SRC International CS, s.r.o., Počernická 96, Praha 10 Malešice, 10803, CZ (9) software na nosičích; (41) organizování a vedení školení, organizování a vedení konferencí; (42) poradenská činnost v oblasti uplatnění nových energetických technologií, obnovitelných a netradičních zdrojů energie, poradenská činnost v oblasti zlepšení vztahů energetického a životního prostředí, tvorba software, poradenská činnost v oblasti plánování rozvoje výroby a spotřeby energie, poradenská činnost v oblasti řízení poptávky po energii, poradenská činnost v oblasti zvyšování energetické efektivnosti. 9, 41, 42 O-169692

(511) (210)

246305

(730)

(511) (210)

Omnicom International Holdings Inc., 720 California Street, San Francisco, CA, US KOREJZOVÁ & SPOL, v. o. s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, 10100 (16) tiskoviny, knihy, papírenské výrobky, časopisy, papír a výrobky z papíru, lepenka a výrobky z lepenky; (35) reklamní služby, přímé marketingové služby, inzertní služby, služby související se stykem s veřejností (public relations), propagační služby, marketingové služby; (42) designerské služby, tiskárenské služby, fotografování. 16, 35, 42 O-161159

(111)

246832

(510)

(730)

František Zachula - s.r.o., Janov 22, Arnoltice u Děčína, 40714, CZ PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4, 14900 (36) směnárenská činnost; (42) hotely a restaurace - restaurační a ubytovací služby. 36, 42 O-173532

(510) (511) (210) (111) (220) (151) (540)

247137

(730)

Nováková Marie, Jirsákova 84, Praha 9 - Přeboradice, 19600, CZ DMH-patentová a známková kancelář, Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, Pospíšilova 2, Praha 3, 13000 (25) dámské, pánské a dětské oděvy, zejména svatební a společenské oblečení a oděvní doplňky, například šaty, obleky, kabáty, kožichy a kožešiny, obuv, rukavice, kloboučnické výrobky; (35) zprostředkování nákupu a prodeje výrobků a služeb v oboru oděvních a textilních výrobků, včetně oděvních doplňků, inzertní a propagační činnost, včetně vydávání reklamních a náborových textů, organizování propagačních a/nebo komerčních akcí, včetně obchodních módních přehlídek, obchodní marketing a obchodní poradenství, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní zastupování tuzemských a zahraničních firem, dovozní a vývozní agentura, správa obchodních zájmů třetích osob, informační, konzultační a poradenské služby v daných oborech; (42) půjčování oděvů, zejména společenských a svatebních, včetně oděvních doplňků, obuvi a kloboučnických výrobků, informační, poradenské a odborné konzultační služby v oblasti módy, oděvního návrhářství, společenských oděvů a organizace společenských a rodinných oslav a akcí, například svateb a promocí, agenturní služby v daných oborech. 25, 35, 42 O-166771

(740)

18.07.2001 29.07.2002

(111) (220) (151) (540)

(740)

09.11.2001 26.08.2002

(510)

245737

(510)

(220) (151) (540)

(740)

(111) (220) (151) (540)

16

(511) (210)

24.04.2001 24.09.2002

ADINA

(111) (220) (151) (540)

247138

(730)

Nováková Marie, Jirsákova 84, Praha 9 - Přeboradice, 19600, CZ DMH-patentová a známková kancelář, Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, Pospíšilova 2, Praha 3, 13000 (25) dámské, pánské a dětské oděvy, zejména svatební a společenské oblečení a oděvní doplňky, například šaty, obleky, kabáty, kožichy a kožešiny, obuv, rukavice, kloboučnické výrobky; (35) zprostředkování nákupu a prodeje výrobků a služeb v oboru oděvních a textilních výrobků, včetně oděvních doplňků, inzertní a propagační činnost, včetně vydávání reklamních a náborových textů, organizování propagačních a/nebo komerčních akcí, včetně obchodních módních přehlídek,

24.04.2001 24.09.2002

16.11.2000 26.08.2002

DDB

(740) (510)

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek)

(511) (210)

obchodní marketing a obchodní poradenství, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní zastupování tuzemských a zahraničních firem, dovozní a vývozní agentura, správa obchodních zájmů třetích osob, informační, konzultační a poradenské služby v daných oborech; (42) půjčování oděvů, zejména společenských a svatebních, včetně oděvních doplňků, obuvi a kloboučnických výrobků, informační, poradenské a odborné konzultační služby v oblasti módy, oděvního návrhářství, společenských oděvů a organizace společenských a rodinných oslav a akcí, například svateb a promocí, agenturní služby v daných oborech. 25, 35, 42 O-166772

17

(210)

O-167143

(111) (220) (151) (540)

249056

(730) (740) (510)

Merta Jaromír, Pod školou 120, Frýdek-Místek, 73801, CZ Ing. Josef Bocek, Dělnická 19/1168, Havířov, 73601 (9) brýle, brýle sluneční, brýle proti oslnění, brýlové obroučky, brýlové obruby, brýlová skla, brýlové čočky, skla do brýlí, skla kontaktní a jejich pouzdra, skla oční do brýlí, lupa, dalekohledy, mikroskopy, pouzdra na brýle, dalekohledy a mikroskopy, řetízky k brýlím, leizrové čistící zařízení na optiku. 9 O-166892

27.04.2001 25.11.2002

STYL OPTIK

(111) (220) (151) (540)

247409

(730)

ON CLINIC s. r. o., Politických vězňů 14, Praha 1, 11000, CZ Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha 4, 14100 (5) farmaceutické výrobky, potravinové a dietetické doplňky, vitamínové přípravky, vše pro léčebné účely; (35) reklamní a propagační činnost včetně informací poskytovaných prostřednictvím všech elektronických médií; (42) poskytování zdravotnických služeb. 5, 35, 42 O-172667

(111) (220) (151) (540)

249111

(111) (220) (151) (540)

247505

(730) (740)

(730) (740)

Ing. Kupec Karel, Plevnická 1715, Pelhřimov, 39301, CZ PATIS - patentové, technické, informační služby, Ing. Švejnoha Josef, Čajkovského 1282, Pelhřimov, 39301 (36) zprostředkování nemovitostí a jejich pronájmu, finanční konzultační služby při provádění staveb, jejich změn a odstraňování; (37) zprostředkovatelská činnost v provádění staveb, jejich změn a odstraňování, stavby a opravy, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výstavba inženýrských staveb a sítí včetně technické vybavenosti sídlištních celků, výstavba průmyslových staveb pozemních a nadzemních, stavební dozor technický i autorský; (42) inženýrské práce, inženýrská investorská činnost, projektová činnost ve výstavbě vč. zprostředkování této činnosti, studie technických projektů, projekce. 36, 37, 42 O-173524

Svaz dovozců automobilů, Na strži 63, Praha 4, 14062, CZ Advokátní a patentová kancelář VYSKOČIL, KROŠLÁK a spol., Dana Lukajová, Voršilská 10, Praha 1, 11000 (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, marketing, merchandising, reklamní a inzertní činnost, podpora prodeje pozemních dopravních prostředků, organizace spotřebitelských a čtenářských soutěží a anket zaměřených na podporu obchodu, vyhlašování výsledků reklamních soutěží a anket, propagace výherců soutěže a anket, poskytování informací komerčního charakteru, poskytování informací v oblasti automobilového průmyslu a ostatních dopravních prostředků; (41) vzdělávací, kulturní a společenská činnost, zábavní činnost, soutěže, organizace soutěží a her v oblasti motorizmu, dopravních prostředků, organizace spotřebitelských soutěží, vyhlašování soutěží a vyhlašování jejich výsledků, čtenářská anketa, divácká anketa, spotřebitelská anketa; (42) poradenská činnost v oblasti dopravních prostředků pozemních. 35, 41, 42 O-170762

(740) (510)

(511) (210)

(510)

(511) (210)

(511) (210)

18.10.2001 24.09.2002

PROCTOCLINIC

09.11.2001 24.09.2002

(510)

(111) (220) (151) (540)

248023

(730) (740)

FREKVENCE 1, a.s., Wenzigova 4, Praha 2, 12000, CZ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, JUDr. Ladislav Břeský, advokát, Botičská 1936/4, Praha 2, 12800 (9) magnetické suporty zvukových záznamů; (16) propagační tiskoviny, zejména plakáty, kalendáře, knihy, časopisy, periodické a neperiodické tiskoviny; (35) propagační činnost; (38) vysílání rozhlasových pořadů, provozování rozhlasového vysílání; (41) výchova, zábava, tvorba rozhlasových programů, rozhlasového zpravodajství, publicistiky, hudebního vysílání. 9, 16, 35, 38, 41

(510)

(511)

10.05.2001 29.10.2002

DÁMSKÝ KLUB

(511) (210)

22.08.2001 25.11.2002

(111) (220) (151) (540)

249155

(730) (740)

Krijcos CS a.s., K. Mašity 409, Všenory, 25231, CZ Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha 4, 14100 (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, reklama, marketing; (36) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí zařazených do této třídy; (39) pronájem garážových, parkovacích a skladovacích prostor včetně poskytování základních služeb s tím souvisejících; (41) služby kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení; (42) služby rehabilitačních zařízení. 35, 36, 39, 41, 42

(510)

(511)

25.09.2001 25.11.2002

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Obnovy zápisu ochranných známek) (210)

O-171857

(111) (220) (151) (540)

258717

(740) (510)

06.06.2001 27.11.2003

(511) (210)

(730) (740) (510)

(511) (210)

HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 43151, CZ JUDr. Vítězslav Macháček, advokát, Krále Jiřího 20, Karlovy Vary, 36001 (34) tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky; (35) pomoc při řízení obchodní činnosti; (39) doprava, skladování zboží; (42) nocleh dočasný (poskytnutí dočasného noclehu), programování počítači. 34, 35, 39, 42 O-168172

(111) (220) (151) (540)

260182

(730)

Ltd. "Aqua-Life", Chernogolovka, 23 km, 142432, Moskovskaya obl., Noginsky rayon, RU Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, 14700 (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů. 32 O-164740

(740) (510) (511) (210)

26.02.2001 26.01.2004

DUCHESS

(111) (220) (151) (540)

279148

(730) (740) (510)

KAPEYA, s.r.o., Kramlova 332/1, Praha 9, Kbely, 19700, CZ JUDr. Aleš Zábrš, Na Beránce 2, Praha 6, 16000 (16) nosiče informací, zejména tiskoviny periodické a neperiodické, především noviny a časopisy; (35) inzertní a reklamní činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, administrativní a kancelářské práce; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost. 16, 35, 41 O-167088

(511) (210)

07.05.2001 22.03.2006

(111) (220) (151) (540)

279149

(730)

KAPEYA, s.r.o., Kramlova 332/1, Praha 9, Kbely, 19700, CZ

01.10.2001 22.03.2006

18

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na Beránce 2, Praha 6, 16000 (16) papírové nosiče informací, zejména tiskoviny periodické i neperiodické, především noviny, časopisy; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, administrativní a kancelářské práce; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost. 16, 35, 41 O-172001

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Zániky ochranných známek uplynutím doby platnosti)

Zániky ochranných známek uplynutím doby platnosti Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách, které zanikly uplynutím doby platnosti podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Číslo zápisu

Datum zániku

111119

25.04.2010

235760

26.04.2010

111120

25.04.2010

235763

26.04.2010

111121

25.04.2010

235765

26.04.2010

111122

25.04.2010

235766

26.04.2010

150170

30.04.2010

235767

26.04.2010

150171

30.04.2010

235772

27.04.2010

150172

30.04.2010

235773

28.04.2010

165392

29.04.2010

235774

28.04.2010

168235

26.04.2010

235775

28.04.2010

168327

26.04.2010

235776

28.04.2010

168380

25.04.2010

235777

28.04.2010

168381

26.04.2010

235778

28.04.2010

168382

26.04.2010

235779

28.04.2010

168916

28.04.2010

235780

28.04.2010

171558

25.04.2010

235782

28.04.2010

171559

25.04.2010

236630

26.04.2010

232340

25.04.2010

236631

26.04.2010

232341

25.04.2010

236632

27.04.2010

232342

26.04.2010

236633

27.04.2010

232343

26.04.2010

236634

27.04.2010

232346

27.04.2010

236635

27.04.2010

232347

27.04.2010

236636

28.04.2010

232349

28.04.2010

237338

26.04.2010

233419

25.04.2010

237341

27.04.2010

233420

26.04.2010

237343

27.04.2010

233421

26.04.2010

238237

28.04.2010

233422

26.04.2010

238238

28.04.2010

233423

27.04.2010

239996

28.04.2010

233426

28.04.2010

239997

28.04.2010

233818

25.04.2010

239998

28.04.2010

234399

25.04.2010

240881

28.04.2010

234401

26.04.2010

241902

25.04.2010

234406

28.04.2010

242868

26.04.2010

235038

25.04.2010

245390

28.04.2010

235039

26.04.2010

252132

26.04.2010

235041

26.04.2010

235043

27.04.2010

235044

27.04.2010

235048

28.04.2010

235049

28.04.2010

235052

28.04.2010

235053

28.04.2010

235054

28.04.2010

235055

28.04.2010

235056

28.04.2010

235057

28.04.2010

235058

28.04.2010

235060

28.04.2010

235755

25.04.2010

235756

25.04.2010

235757

25.04.2010

235759

25.04.2010

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Vzdání se práv k ochranné známce)

Vzdání se práv k ochranné známce Vlastník ochranné známky se může podle ustanovení § 30 zákona č. 441/2003 Sb. u Úřadu písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich. Účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze je vzít zpět. V této kapitole je tedy uvedeno datum účinnosti vzdání se práv k ochranné známce. Pokud se vlastník vzdal práv k ochranné známce jen v rozsahu některých výrobků a služeb, je pod příslušným INID kódem zveřejněn rovněž zbývající seznam výrobků a služeb, pro které ochranné známka zůstává zapsána. Tato kapitola dále zahrnuje údaje o ochranných známkách, u kterých vlastník písemným prohlášením omezil rozsah ochrany ve vztahu k prvku ochranné známky. (111) (540)

180117

(210)

O-89005 s účinností ode dne 09.11.2010/vzdání se práv k ochranné známce

(111) (540)

251971

(210)

O-180077 s účinností ode dne 12.11.2010/vzdání se práv k ochranné známce

1

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Změny vlastníků ochranných známek)

1

Změny vlastníků ochranných známek Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách, které byly převedeny nebo přešly ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, 2 a § 16 zákona č. 441/2003 Sb. na jiného vlastníka v rozsahu všech zapsaných výrobků nebo služeb. Číslo zápisu

Dřívější vlastník

Nynější vlastník

S účinností od

96969

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, Jesenice u Prahy, 25242, CZ

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL

12.11.2010

160109

REVLON (SUISSE) S.A., Badenerstrasse 116, CH-8952 SCHLIEREN (Zurich), CH

THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L., WTC Almeda Park, C/ Tirso de Molino, n 40, 08940 Cornellá de Llobregat - Barcelona, ES

15.11.2010

161289

Swedish Match North Europe AB, Stockholm, SE

Intermatch Sweden Aktiebolag c/o Swedish Match AB, 118 85 Stockholm, SE

10.11.2010

165399

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, Jesenice u Prahy, 25242, CZ

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL

12.11.2010

169457

Merz + Co. GmbH & Co., Eckenheimer Landstr. 100-104, Frankfurt / Main, DE

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, DE

10.11.2010

172568

Břetislav Režný, Halenkovice č.p. 588, Halenkovice, 76363, CZ

ELINS PLUS s.r.o., Objízdná 1628, Otrokovice, 76531, CZ

10.11.2010

177607

Brach's Confections, Inc., 19111 N. Dallas Parkway, Suite 200, Dallas, UT, US

Farley's & Sathers Candy Company, Inc., P.O.Box 28, One Sather Plaza, Round Lake, MN, US

10.11.2010

182799

XANADU a.s., Tylova 153/17, České Budějovice, 37001, CZ

CADStudio a.s., Poděbradská 88/55, Praha 9, 19800, CZ

10.11.2010

183969

LANDesk Software Ltd., c/o LANDesk Software, 698 West 10000 South, Suite 500, South Jordan, UT, US

CRIMSON HOLDING Corp., 698 West 10000 South, Suite 500, South Jordan, UT, US

10.11.2010

183969

CRIMSON HOLDING Corp., 698 West 10000 South, Suite 500, South Jordan, UT, US

LANDESK GROUP LIMITED, Avocent House, Shannon Free Zone, County Clare, IE

10.11.2010

183969

LANDESK GROUP LIMITED, Avocent House, Shannon Free Zone, County Clare, IE

CRIMSON CORPORATION, 698 West 10000 South, Suite 500, South Jordan, UT, US

10.11.2010

190822

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, Jesenice u Prahy, 25242, CZ

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL

12.11.2010

202331

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, Jesenice u Prahy, 25242, CZ

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL

12.11.2010

215300

Kendzierski Jiří, Tomkova 911, Hradec Králové, 50001, CZ

Rejchrt Tomáš, Gagarinova 684, Hradec Králové, 50003, CZ

12.11.2010

229631

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, Jesenice u Prahy, 25242, CZ

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL

12.11.2010

230217

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, Jesenice u Prahy, 25242, CZ

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL

12.11.2010

230575

Euroconsult, spol. s r.o., Václavské náměstí 21/831, P.O.Box 790, Praha 1, Nové Město, 11000, CZ

EUROCONSULT GMBH, Rathausstrasse 14, CH 6340 Baar, CH

10.11.2010

231722

StepStone AS, Thunes vei 2, 0274 Oslo, NO

StepStone GmbH, Axel-Springer-Strasse 65, 10969 Berlín, DE

10.11.2010

234730

Jiří Pánek, Poštovní 590, Studénka - Butovice, 74213, CZ

Český bezdrát s.r.o., Naměstí S. Freuda 4, Příbor, 74258, CZ

10.11.2010

238542

Intellinex LLC, 1800 Huntington Building, 925 Euclid Avenue, Cleveland, OH, US

ACS Marketing, L.P., 2828 N. Haskell, Dallas, TX, US

12.11.2010

239104

SCIENCE FOR LIFE, s.r.o., Dřevná 382/2, Praha 2, 12000, CZ

Expert4me, a.s., Velflíkova 4/148, Praha 6, 16000, CZ

10.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Změny vlastníků ochranných známek) Číslo zápisu

Dřívější vlastník

2

Nynější vlastník

S účinností od

241342

ZAO "Gruppa Predpriyatij OST" p. Chernogolovka, ul. Trety proyezd, d. 16, 142 432 Moskovskaya obl., Noginsky r., RU

Ltd. "Aqua-Life", Chernogolovka, 23 km, 142432, Moskovskaya obl., Noginsky rayon, RU

10.11.2010

241413

Babinský Jakub, Vokrojová 3343/5, Praha 4, 14300, CZ

QUEREA, spol. s r.o., Hrádková 1261, Praha 9, 19016, CZ

10.11.2010

241497

Computerized Security Systems, Inc., 31750 Sherman Avenue, Madison Heights, MI, US

Kaba Mas LLC, 749 West Short Street, Lexington, KY, US

10.11.2010

241797

2K Czech, a.s., Opatovická 4, Praha 1, 11000, CZ

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 Broadway, New York 10012, NY, US

16.11.2010

241798

2K Czech, a.s., Opatovická 4, Praha 1, 11000, CZ

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 Broadway, New York 10012, NY, US

16.11.2010

241799

2K Czech, a.s., Opatovická 4, Praha 1, 11000, CZ

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 Broadway, New York 10012, NY, US

16.11.2010

245445

Science for Life, s.r.o., Dřevná 382/2, Praha 2, 12000, CZ

Expert4me, a.s., Velflíkova 4/148, Praha 6, 16000, CZ

10.11.2010

245565

Merlin Music Entertainment Limited, 665 Finchley Road, London NW2 2HN, GB

Bon Art Music, SE, Ovocný trh 572/11, Praha 1, 11000, CZ

10.11.2010

246983

2K Czech, a.s., Opatovická 4, Praha 1, 11000, CZ

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 Broadway, New York 10012, NY, US

16.11.2010

247896

2K Czech, a.s., Opatovická 4, Praha 1, 11000, CZ

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 Broadway, New York 10012, NY, US

16.11.2010

248361

Science for Life, s. r. o., Dřevná 382/2, Praha 2, 12000, CZ

Expert4me, a.s., Velflíkova 4/148, Praha 6, 16000, CZ

10.11.2010

248362

Science for Life, s. r. o., Dřevná 382/2, Praha 2, 12000, CZ

Expert4me, a.s., Velflíkova 4/148, Praha 6, 16000, CZ

10.11.2010

248363

Science for Life, s. r. o., Dřevná 382/2, Praha 2, 12000, CZ

Expert4me, a.s., Velflíkova 4/148, Praha 6, 16000, CZ

10.11.2010

248990

Accenture Global Services GmbH, Herrenacker 15, Schaffhausen, CH

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

10.11.2010

248990

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin, IE

10.11.2010

249059

Accenture Global Services GmbH, Herrenacker 15, Schaffhausen, CH

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

10.11.2010

249059

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin, IE

10.11.2010

249369

Lubomír Cába, K. Chocholy 19, České Budějovice, 37005, CZ

ORSABAC s.r.o., K. Chocholy 1258/19, České Budějovice, 37005, CZ

10.11.2010

249836

PyTech Chemicals GmbH, Seestrasse 122, Horgen, CH

Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, DK

10.11.2010

250429

Accenture Global Services GmbH, Herrenacker 15, Schaffhausen, CH

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

10.11.2010

250429

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin, IE

10.11.2010

253568

Ing. Pauš Roman, J. Fučíka 209, Vysoká Pec, 43159, CZ

DAFIKO s.r.o., Mládežnická 1596, Jirkov, 43111, CZ

12.11.2010

257166

Accenture Global Services GmbH, Herrenacker 15, Schaffhauser, CH

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

10.11.2010

257166

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin, IE

10.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Změny vlastníků ochranných známek) Číslo zápisu

Dřívější vlastník

Nynější vlastník

3

S účinností od

257949

2K Czech, a.s., Opatovická 4, Praha 1, 11000, CZ

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 Broadway, New York 10012, NY, US

16.11.2010

259414

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton, CT, US

C.P. Pharmaceuticals International C.V. c/o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer Production LLC, 235 East 42nd Street, New York, NY, US

10.11.2010

260182

ZAO "Gruppa Predpriyatij OST", ul. Trety proyezd 16, Chernogolovka, Moskovskaya obl., Noginsky r., RU

Ltd. "Aqua-Life", Chernogolovka, 23 km, 142432, Moskovskaya obl., Noginsky rayon, RU

10.11.2010

261718

2K Czech, a.s., Opatovická 4, Praha 1, 11000, CZ

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 Broadway, New York 10012, NY, US

16.11.2010

265534

Lubomír Cába, K. Chocholy 19, České Budějovice, 37005, CZ

ORSABAC s.r.o., K. Chocholy 1258/19, České Budějovice, 37005, CZ

10.11.2010

269024

Dalkia Ostrava, a.s., Pivovarská 84/1, Ostrava Moravská Ostrava, 72938, CZ

Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, 70974, CZ

12.11.2010

274558

NATURACTIVE LABORATOIRES PIERRE FABRE, 29, avenue du Sidobre, 81100 Castres, FR

PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45 Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR

10.11.2010

274766

Dušek Martin MUDr., Chrástecká 122, Liteň, 26727, CZ

Health Management Consulting, s.r.o., Nad úpadem 280/66, Praha 4, 14900, CZ

16.11.2010

276649

Accenture Global Services GmbH, a Swiss corporation of Herrenacker, Herrenacker 15, Schaffhausen, 8200, CH

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

10.11.2010

276649

ACCENTURE INTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin, IE

10.11.2010

280085

Ing. Roman Pauš, J. Fučíka 209, Vysoká Pec, 43159, CZ

DAFIKO s.r.o., Mládežnická 1596, Jirkov, 43111, CZ

12.11.2010

280575

Definite credit s.r.o., K Žižkovu 9/640, Praha, 19000, CZ

p.k.Solvent s.r.o., K Žižkovu 9/640, Praha 9, 19000, CZ

10.11.2010

284023

Dušek Martin MUDr., Chrástecká 122, Liteň, 26727, CZ

Health Management Consulting, s.r.o., Nad úpadem 280/66, Praha 4, 14900, CZ

16.11.2010

285585

Kalousek Jiří, Červená 42, Letohrad, 56151, CZ

CK Jiří Kalousek s.r.o., Červená 42, Letohrad, 56151, CZ

10.11.2010

287225

Science for Life, s. r. o., Dřevná 382/2, Praha 2, 12000, CZ

Expert4me, a.s., Velflíkova 4/148, Praha 6, 16000, CZ

10.11.2010

288182

NATURACTIVE LABORATOIRES PIERRE FABRE, 29, avenue du Sidobre, 81100 Castres, FR

PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45 Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR

10.11.2010

288274

DIVIDA s. r. o., Palackého 162, Vsetín, 75501, CZ

TOPFUN MEDIA a.s., Daliborova 419/11, Ostrava - Mariánské Hory, 70900, CZ

10.11.2010

293718

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, Jesenice u Prahy, 25242, CZ

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL

12.11.2010

296677

EP LINE, SE, Kodaňská 1441/46, Praha 10, 10100, CZ

Giochi Preziosi s.p.A., Via Del Lauro, 7, 20121 Milano, IT

10.11.2010

297723

EUROCONSULT, spol. s r.o., Václavské nám. 21, P. O. Box 790, Praha 1, 11121, CZ

EUROCONSULT GMBH, Rathausstrasse 14, CH 6340 Baar, CH

10.11.2010

300231

KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Nádražní 266, Hostinné, 54371, CZ

KRPA DEHTOCHEMA, a.s., Nádražní 450, Svoboda nad Úpou, 54224, CZ

12.11.2010

300681

Science for Life, s. r. o., Dřevná 382/2, Praha 2, 12000, CZ

Expert4me, a.s., Velflíkova 4/148, Praha 6, 16000, CZ

10.11.2010

302766

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, Jesenice u Prahy, 25242, CZ

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL

12.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Změny vlastníků ochranných známek) Číslo zápisu

Dřívější vlastník

Nynější vlastník

4

S účinností od

303854

Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., Soběslavská 2063/46, Praha 3 - Vinohrady, 13000, CZ

Ing. Jiří Dynybyl, Nemocniční 578/4, Praha 9, 19000, CZ

10.11.2010

312939

Franěk Jiří Ing., Jaroslava Bendy 38, České Budějovice, 37005, CZ

TV PRODUCTS CZ s.r.o., Rybná 669/4, Praha 1, 11000, CZ

12.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Změny v údajích o vlastnících ochranných známek)

1

Změny v údajích o vlastnících ochranných známek Kapitola obsahuje ochranné známky, u kterých byla v rejstříku ochranných známek vyznačena změna v údajích o vlastnících ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 a 7 zákona č. 441/2003 Sb.

Číslo zápisu

Vlastník

S účinností od

155205

JUKI KABUSHIKI KAISHA (Juki Corporation), 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, JP

10.11.2010

160564

JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI Corporation), 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551, JP

10.11.2010

160610

JUKI KABUSHIKI KAISHA (Juki Corporation), 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, JP

10.11.2010

164534

JUKI KABUSHIKI KAISHA (Juki Corporation), 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, JP

10.11.2010

166040

JUKI KABUSHIKI KAISHA (Juki Corporation), 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, JP

10.11.2010

169395

GOLDEN LADY COMPANY S.p.A., Via Giacomo Leopardi 3/5, 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN), IT

10.11.2010

169526

Kamil Kristen Brzák, Černá 1704/11, Praha 1, 11000, CZ

16.11.2010

169797

LIGNA a.s., Vodičkova 791/41, Praha 1, Nové Město, 11209, CZ

15.11.2010

171618

ILC Czechoslovakia, s.r.o., Prokofjevova 2, Brno, 62300, CZ

10.11.2010

171712

Mead Johnson & Company, LLC, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, IN, US

10.11.2010

171713

Mead Johnson & Company, LLC, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, IN, US

10.11.2010

172784

LIGNA a.s., Vodičkova 791/41, Praha 1, Nové Město, 11209, CZ

15.11.2010

204127

Soare sekt a.s., U vily 480, Zaječí, 69105, CZ

11.11.2010

223242

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford Drive, Marlborough, MA, US

16.11.2010

231722

StepStone AS, Thunes vei 2, 0274 Oslo, NO

10.11.2010

233936

Omnicom International Holdings Inc., 720 California Street, San Francisco, CA, US

11.11.2010

234730

Český bezdrát s.r.o., Zámečnická 592, Příbor, 74258, CZ

15.11.2010

235922

LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., Plumlovská 522/44, Prostějov, 79601, CZ

12.11.2010

236395

Kurilla Michal, Jungmannova 855/7, Jablonec nad Nisou, 46601, CZ

12.11.2010

239516

GENEI, spol. s r.o., Poděbradská 339/20, Praha 9, 19000, CZ

15.11.2010

239517

GENEI, spol. s r.o., Poděbradská 339/20, Praha 9, 19000, CZ

15.11.2010

240357

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., Karolinská 654/2, Praha 8, 18600, CZ

16.11.2010

240991

SOSTAF s.r.o., Nový dvůr 908, Heřmanův Městec, 53803, CZ

16.11.2010

240992

SOSTAF s.r.o., Nový dvůr 908, Heřmanův Městec, 53803, CZ

16.11.2010

240993

SOSTAF s.r.o., Nový dvůr 908, Heřmanův Městec, 53803, CZ

16.11.2010

241006

Akinu CZ s.r.o., Zelená 495, Horoměřice, 25262, CZ

15.11.2010

241155

KROMA spol. s r.o., Náchodská 469/137, Praha 9, 19300, CZ

16.11.2010

241497

Computerized Security Systems, Inc., 31750 Sherman Avenue, Madison Heights, MI, US

10.11.2010

244437

HESTEGO s.r.o., Na Nouzce 470/7, Vyškov, 68201, CZ

12.11.2010

244823

PS ASSISTANCE, s.r.o., Pražákova 888/66b, Brno, 63900, CZ

16.11.2010

245453

ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10, Štěrboholy, 10200, CZ

15.11.2010

245454

ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o., Nákupní 444/6, Praha 10, Štěrboholy, 10200, CZ

15.11.2010

246305

Omnicom International Holdings Inc., 720 California Street, San Francisco, CA, US

11.11.2010

246330

Sdružení Bienále Brno, Jiráskova 4, Brno, 60200, CZ

15.11.2010

247335

Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, 70974, CZ

12.11.2010

253119

CP Praha s.r.o., Pitterova 2855/13, Praha 3, Žižkov, 13000, CZ

15.11.2010

253617

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford Drive, Marlborough, MA, US

16.11.2010

253821

PEBAL s.r.o., U Mexika 1339, Nýřany, 33023, CZ

11.11.2010

253822

PEBAL s.r.o., U Mexika 1339, Nýřany, 33023, CZ

11.11.2010

255581

CP Praha s.r.o., Pitterova 2855/13, Praha 3, Žižkov, 13000, CZ

15.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Změny v údajích o vlastnících ochranných známek) Číslo zápisu

Vlastník

2

S účinností od

255888

CZECHOBAL, s.r.o., Pod Nádražím 547, Čáslav - Nové Město, 28601, CZ

10.11.2010

256411

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

258718

MISS Golf, s.r.o., Truhlářská 13-15, Praha 1, 11000, CZ

11.11.2010

268716

GreenSun Partners s.r.o., Úzká 261/9, Řevnice u Prahy, 25230, CZ

11.11.2010

268803

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

269925

Vaněk Jiří Ing., Lužany 160, Lužany, 33454, CZ

10.11.2010

273557

Modul Servis s.r.o., Revoluční 503/35, Plzeň, 31200, CZ

15.11.2010

274558

NATURACTIVE LABORATOIRES PIERRE FABRE, 29, avenue du Sidobre, 81100 Castres, FR

10.11.2010

274854

PEBAL s.r.o., U Mexika 1339, Nýřany, 33023, CZ

11.11.2010

275284

MISS Golf, s.r.o., Truhlářská 13-15, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ

11.11.2010

281912

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

281913

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

282448

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

284584

Vaněk Jiří Ing., Lužany 160, Lužany, 33454, CZ

10.11.2010

284864

CP Praha s.r.o., Pitterova 2855/13, Praha 3, Žižkov, 13000, CZ

15.11.2010

288182

NATURACTIVE LABORATOIRES PIERRE FABRE, 29, avenue du Sidobre, 81100 Castres, FR

10.11.2010

289367

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

289426

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

289427

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

289428

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

289429

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

293765

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

293766

VRL Praha a.s., Ke Kablu 378/24, Praha, 10200, CZ

16.11.2010

304876

GreenSun Partners s.r.o., Úzká 261/9, Řevnice u Prahy, 25230, CZ

11.11.2010

311023

SVC Náchod, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, 13000, CZ

15.11.2010

VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 47-2010 CZ, datum publikace 24.11.2010 (Ostatní rozhodné údaje a úřední opravy)

Ostatní rozhodné údaje a úřední opravy Kapitola zahrnuje zejména přetřídění seznamu výrobků a služeb v návaznosti na mezinárodní zápis, opravu chyb ve formulaci, přepisů a zjevných nesprávností za účelem uvedení do souladu se skutečností. V této kapitole jsou zveřejňovány jen takové údaje, které nemohou být zveřejněny spolu se zveřejněním přihlášky nebo se zápisem ochranné známky. Dále kapitola obsahuje důležitá úřední sdělení. (11) 300294 (21) PV 2003-1810 Datum provedení změny: 11.11.2010 Patent č. 300294, jehož zánik byl zveřejněn ve Věstníku č. 22/2010, zůstává nadále v platnosti. (111) 311512 (210) O-470789 Datum provedení změny: 15.11.2010 V návaznosti na mezinárodní zápis se opravuje položka seznamu služeb a její zatřídění takto: položka ve znění "vytváření informačních studií" se zařazuje do třídy 42.

1

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.