Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY


1 Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY2 Úvod Přechodný národní pl&aacut...
Author:  Zbyněk Matoušek

0 downloads 3 Views 280KB Size

Recommend Documents


MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. prosinec 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY
1 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY 66 prosinec 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY2 PozemkovÈ pravy Prosinec 2...

Jaarverslag ESK 2012
1 Jaarverslag ESK 20122 Inhoudopgave Voorwoord... 2 TINT onder de studenten: ontdekkingsgemeenschap, raison d etre ESK... 4 TINT is teamwork... 5 TINT...

Prosinec 2012
1 Ročník 16 / Číslo 12 / Prosinec 2012 Vážení spoluobčané, blížící se konec roku je vždy ve zn...

prosinec 2012
1 INFORMAČNÍ BULLETIN č. 3 Zdravého městyse Okříšky / prosinec 2012 V naplňování principů Místn&iacut...

Ústecký kraj prosinec 2012
1 ROČNÍK 11 / PROSINEC 2012 INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU Dvě Škody Yeti pro záchran&a...

zpravodaj prosinec 2012
1 prosinec kyšický zpravodaj Vážení spoluobčané, dostává se Vám do ruky poslední č&iacu...

Výsledky Mikuláš Cup 2012 (prosinec 2012)
1 Chlapci pod 9 kata 1 Douda Jiří Karatedó Steklý 2 Sládek Martin SKBU 3 Antoňů Jiří Sport Úvaly 4 Garček To...

2012. Prosinec 2016 strana 1
1 1/2012 Vážení spoluobčané, blíží se čas vánoční a konec roku. Vánoční čas vním...

ESk Brno 20. prosince 2017
1 *UOHSX00AUEA2* UOHSX00AUEA2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0595/2016/VS-37308/2017/...

DIREKTORI PENELITIAN TAHUN 2012 PT PLN (PERSERO)
1 DIREKTORI PENELITIAN TAHUN 2012 PT PLN (PERSERO) PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN JL.Duren Tiga Jakarta PO BOX 6701 / JKSRB, Jaka...PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY

Prosinec 2012

Úvod Přechodný národní plán je zpracován na základě § 37 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s požadavky článku 32 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích a v souladu s požadavky rozhodnutí Evropské komise 2012/115/EU, kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Česká republika transponovala kapitolu 3 a přílohu V Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích zákonem o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti 1. 9. 2012. Součástí zákona o ochraně ovzduší je rovněž transpozice článku 32 této směrnice, který se týká tzv. Přechodného národního plánu. Obdobně jako tak činí směrnice, také český zákon o ochraně ovzduší ponechává využití tohoto přechodného režimu na úrovni fakultativní, tedy dobrovolné. Provozovatelé se tak mohou rozhodnout o zapojení do Přechodného národního plánu sami a nejsou k tomu nuceni zákonem o ochraně ovzduší (jako tomu bylo v předchozím zákoně o ochraně ovzduší, který transponoval tzv. Národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů). Evropská komise vydala k provedení článku 41(b) směrnice o průmyslových emisích rozhodnutí 2012/115/EU, na základě něhož mají členské státy postupovat při zpracování přechodných národních plánů. Zákon o ochraně ovzduší ukládá Ministerstvu životního prostředí se tímto rozhodnutím řídit. Příprava Přechodného národního plánu započala po schválení zákona o ochraně ovzduší Parlamentem ČR, kdy byli obesláni všichni potenciální provozovatelé, kteří provozují spalovací stacionární zdroje, jež splňují podmínky pro zařazení do Přechodného národního plánu. Současně byli provozovatelé požádáni o poskytnutí dat nezbytných pro posouzení nároku na účast v Přechodném národním plánu a pro provedení výpočtů emisních stropů. Poskytnutá data byla verifikována prostřednictvím platných integrovaných povolení a prostřednictvím databáze REZZO (Registr zdrojů znečišťování ovzduší) vedené Českým hydrometeorologickým ústavem. Ze zaslaných dat vyplynuly některé nesrovnalosti (např. ve stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu) a zejména značné rozdíly ve stanovení konverzních faktorů, rozhodných pro výpočet objemu odpadního plynu, který předurčuje výpočet emisních stropů. Ministerstvo životního prostředí proto zvolilo jednotný postup jejich stanovení, založený na zjednodušených výpočtech produkce odpadního plynu ze spalování jednotlivých druhů paliv používaných v České republice. Po prvotním zpracování dat a prvním ověření správnosti informací poskytnutých provozovateli byl výstup této práce zaslán provozovatelům k ověření, k vyjádření a k doplnění nebo upřesnění údajů. Poté byla provozovatelům zaslána aktualizovaná verze výpočtů. Ta již zohledňovala i omezení nepřekročitelnosti stávajících emisních stropů, které mají provozovatelé stanoveny v integrovaných povoleních. Požadavek na nepřekročitelnost stávajících mezních hodnot emisí (stanovených k 31. prosinci 2015) vychází z článku 32(2) druhého pododstavce směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích a z § 37 odst. 2 zákona. Vstupem nového zákona o ochraně ovzduší v účinnost došlo oproti dosavadní situaci ke změně sčítacích pravidel. Dosud byly v České republice jmenovité tepelné příkony Stránka | 1

spalovacích stacionárních zdrojů sčítány vždy (s ohledem na jejich uspořádání, a pokud byly umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo provozním celku) bez ohledu na datum vydání prvního povolení. Nový zákon o ochraně ovzduší, s ohledem na výrazné zpřísnění emisních limitů od 1. ledna 2016, přizpůsobuje pravidla sčítání jmenovitých tepelných příkonů textu směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Oproti stávajícímu stavu tedy nebudou do tzv. virtuálního komína sčítány spalovací stacionární zdroje, kterým bylo první povolení provozu vydáno před 1. červencem 1987 a dále se nově k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu nepřičítají jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů s nižším jmenovitým tepelným příkonem než 15 MW. V návaznosti na tyto změny bylo nutné přehodnotit rozdělení spalovacích stacionárních zdrojů v rámci jednotlivých provozoven. Poté, co došlo ke vzájemnému odsouhlasení správnosti uváděných dat a provedených výpočtů, byla sestavena tato konečná verze Přechodného národního plánu. Přechodný národní plán bude podle ustanovení § 37 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší (který transponuje článek 32(5) směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích) nejpozději 1. ledna 2013 odeslán ke schválení Evropské komisi. Jak vyplývá z § 37 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, po jeho schválení bude Přechodný národní plán zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Po jeho zveřejnění krajské úřady neprodleně uvedou integrovaná povolení spalovacích stacionárních zdrojů zahrnutých do Přechodného národního plánu do souladu s Přechodným národním plánem. Platnost Přechodného národního plánu je dle § 37 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší stanovena od 1. ledna 2016 do 30. června 2020. Nejpozději od 1. července 2020 budou spalovací stacionární zdroje zahrnuté do Přechodného národního plánu plnit emisní limity stanovené v příloze V směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, které jsou do českého právního řádu transponovány vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Cíle a východiska Přechodného národního plánu Cílem Přechodného národního plánu je prostřednictvím postupného snižování celkových ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze spalovacích stacionárních zdrojů zahrnutých do Přechodného národního plánu, dosáhnout připravenosti na plnění emisních limitů stanovených s účinností od 1. ledna 2016 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., a to nejpozději k 1. červenci 2020. K dosažení výše uvedeného cíle slouží emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku, které budou těmto spalovacím stacionárním zdrojům stanoveny krajskými úřady v integrovaných povoleních jako závazné podmínky provozu. Tyto emisní stropy jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto plánu. Jejich součty uvedené v příloze č. 5 k tomuto plánu pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku jsou pro Českou republiku nepřekročitelné. Česká republika se rozhodla pro využití přechodného národního plánu, neboť by u dotčených spalovacích stacionárních z časových důvodů nebylo možné zrealizovat investice nezbytné k zajištění plnění nových emisních limitů od 1. ledna 2016.

Stránka | 2

Spalovací stacionární zdroje zahrnuté do Přechodného národního plánu Jak vyplývá z § 37 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, Přechodný národní plán se vztahuje na spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, kterým bylo první povolení provozu vydáno před 27. listopadem 2002, nebo u nichž byla kompletní žádost o první povolení provozu podána před tímto datem a které byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, u nichž provozovatel podal na Ministerstvo životního prostředí žádost o zařazení do Přechodného národního plánu. Do Přechodného národního plánu nejsou v souladu § 37 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší zahrnuty spalovací stacionární zdroje v rafineriích, spalující plyny s nízkou výhřevností ze zplyňování rafinerských zbytků nebo zbytky pocházející z destilace či zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu, samostatně či s jinými palivy. Přechodný národní plán se dále nevztahuje na spalovací stacionární zdroje s omezenou životností, které využívají přechodného režimu podle § 38 zákona o ochraně ovzduší ani na spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií, které využívají přechodného režimu podle § 39 zákona. V případě, že se provozovatel rozhodne využít některého z těchto dvou přechodných režimů (podle § 38 nebo 39 zákona o ochraně ovzduší), Ministerstvo životního prostředí takové spalovací stacionární zdroje podle § 37 odst. 7 zákona z Přechodného národního plánu vyřadí. Vzhledem k tomu, že v České republice žádný spalovací stacionární zdroj nevyužil výjimku podle článku 4(4) směrnice 2001/80/ES, nemůže být žádný takový spalovací stacionární zdroj součástí Přechodného národního plánu. Seznam spalovacích stacionárních zdrojů zahrnutých do Přechodného národního plánu, včetně znečišťujících látek, pro které jsou do tohoto plánu zahrnuty, a přehled předpokládaných opatření, která budou na jednotlivých spalovacích stacionárních zdrojích realizována k zajištění plnění emisních limitů, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto plánu.

Pravidla Přechodného národního plánu Pravidla Přechodného národního plánu v České republice vyplývají z § 37 zákona o ochraně ovzduší, který transponuje článek 32 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Spalovací stacionární zdroje zařazené do Přechodného národního plánu musí podle § 37 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší od 1. ledna 2016 plnit emisní limity stanovené v integrovaném povolení k 31. prosinci 2015 a emisní stropy uvedené v příloze č. 2 k tomuto plánu. Současně platí, že Přechodný národní plán se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 500 MW, jimž bylo první povolení provozu vydáno 1. července 1987 nebo později, které musí podle § 37 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší plnit emisní limit pro oxidy dusíku stanovený ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. ve výši 200 mg.m-3. Emisní stropy byly vypočteny v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2012/115/EU na základě celkového skutečného jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů k 31. prosinci 2010, jejich skutečných provozních hodin a použitého paliva v průměrných hodnotách za posledních 10 let provozu až do roku 2010 včetně. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, kterým byly stanoveny emisní stropy podle předchozí právní úpravy (tedy které byly součástí Národního programu snižování emisí ze stávajících Stránka | 3

zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů), byly tyto vypočtené emisní stropy v souladu s § 37 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší poníženy, pokud byl výpočet dle Rozhodnutí Evropské komise 2012/115/EU vyšší. Vypočtené emisní stropy, které budou spalovacím stacionárním zdrojům stanoveny k plnění v integrovaných povoleních po schválení Přechodného národního plánu Evropskou komisí, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto plánu. V souladu s § 17 zákona o ochraně ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje povinen dodržovat emisní stropy stanovené v integrovaném povolení. Současně podle poslední věty § 37 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší platí, že provozovatel dvou a více spalovacích stacionárních zdrojů může namísto emisních stropů stanovených pro jednotlivé spalovací stacionární zdroje plnit emisní stropy v součtu za všechny jím provozované spalovací stacionární zdroje. U plynových turbín se podle § 37 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší Přechodný národní plán vztahuje pouze na emise oxidů dusíku. Podrobné údaje o spalovacích stacionárních zdrojích zahrnutých do Přechodného národního plánu a výpočty emisních stropů ve struktuře vycházející z rozhodnutí Evropské komise 2012/115/EU jsou součástí samostatné přílohy k Přechodnému národnímu plánu (v elektronické podobě). Na základě trvalého zastavení provozu, trvalého snížení celkového jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW nebo změnou, v jejímž důsledku již spalovací stacionární zdroje nebudou splňovat podmínky pro zahrnutí do Přechodného národního plánu, budou z tohoto plánu vyřazeny. Vyřazení spalovacích stacionárních zdrojů z Přechodného národního plánu bude provedeno na základě žádosti provozovatele nebo ihned v případě, že Ministerstvo životního prostředí zjistí důvody pro jejich vyřazení. V takovém případě dojde k odečtení jejich emisních stropů od součtů uvedených v příloze č. 3 k tomuto plánu. Tento postup vyplývá z § 37 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší. Tím je zajištěn požadavek vyplývající z článku 32(3) třetího pododstavce směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích.

Způsob monitorování Přechodného národního plánu V souladu s § 6 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší provozovatel stacionárního zdroje u znečišťující látky, pro kterou má stanoven emisní limit, emisní strop nebo technickou podmínku provozu (v případě technické podmínky provozu pokud je tak výslovně stanoveno ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. nebo v povolení provozu), zjišťuje úroveň znečišťování. Na základě § 6 odst. 5 zákona se kontinuálním měřením emisí zjišťují emise znečišťujících látek a provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 100 MW a vyšším a dále u jednotlivých spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším. V příloze č. 4 zákona o ochraně ovzduší jsou uvedeny také výjimky z kontinuálního měření emisí odpovídající výjimkám podle směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Pokud se uplatní výjimka z kontinuálního měření emisí, provozovatel má povinnost provádět jednorázové měření emisí, a to dvakrát za kalendářní rok. Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření zajišťuje provozovatel jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky má provozovatel povinnost zajistit kalibraci kontinuálního měření emisí.

Stránka | 4

V souladu s § 17 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel povinen vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento stacionární zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto stacionárního zdroje a každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností. Tyto údaje jsou součástí databáze REZZO, kterou vede Český hydrometeorologický ústav. Údaje ohlášené provozovatelem v rámci souhrnné provozní evidence má k dispozici Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí i příslušné krajské úřady. Neplnění těchto povinností je pod sankcemi, které vyplývají z § 25 zákona o ochraně ovzduší.

Podávání zpráv o plnění Přechodného národního plánu Ministerstvo životního prostředí poskytuje informace o plnění Přechodného národního plánu Evropské komisi. Tyto informace obsahují údaje o celkových ročních emisích oxidu siřičitého, oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látkách. Dále pak údaje o celkové roční výši energetického příkonu vztažené na výhřevnost pro pět druhů paliva: biomasu, ostatní pevná paliva, kapalná paliva, zemní plyn, ostatní plyny. Souhrn výsledků této inventarizace, který vykazuje odděleně emise z rafinerií, zašle Ministerstvo životního prostředí Evropské komisi každé tři roky do dvanácti měsíců od konce příslušného tříletého období. Tyto údaje jsou Evropské komisi každoročně k dispozici na požádání. Ministerstvo životního prostředí rovněž informuje Evropskou komisi o všech následných změnách v Přechodném národním plánu.

Stránka | 5

Příloha č. 1

SEZNAM SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZAHRNUTÝCH DO PŘECHODNÉHO NÁRODNÍHO PLÁNU A PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ EMISNÍCH LIMITŮ Číslo provozovny

Název provozovny

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

ACTHERM, spol. s r.o., 652450271 1 odštěpný závod Chomutov

206,2 TZL

suchá vápencová metoda odsíření, denitrifikace metodou SNCR

Alpiq Generation (CZ) s.r.o., 665060431 1 Elektrárna Kladno

842,9 TZL, NOx

intenzifikace odsíření

Alpiq Generation (CZ) s.r.o., 635568151 1 Teplárna Zlín

127

výměna hořáků

Alpiq Generation (CZ) s.r.o., 635568151 2 Teplárna Zlín

145 TZL, SO2

výměna hořáků, SNCR, úprava dávkování vápence

Alpiq Generation (CZ) s.r.o., 635568151 3 Teplárna Zlín

122 TZL, SO2

výměna hořáků, SNCR, úprava dávkování vápence

Alpiq Generation (CZ) s.r.o., 635568151 4 Teplárna Zlín

165

výměna hořáků, SNCR, úprava dávkování vápence

ArcelorMittal Energy Ostrava 714828031 1 s.r.o.

630,6

odsíření a SNCR

ArcelorMittal Energy Ostrava 714828031 2 s.r.o.

546

odsíření a SNCR

Stránka | 6

Číslo provozovny

Název provozovny

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

celková modernizace zdroje: částečná plynofikace, rekonstrukce nebo náhrada uhelných práškových kotlů, mokrá vápencová vypírka

721330471 1 C-Energy Bohemia s.r.o.

211,7

ČEZ, a. s., Elektrárna 625960021 1 Dětmarovice

2211 TZL

643750021 1 ČEZ, a. s., Elektrárna Mělník 2

622,9

643750021 2 ČEZ, a. s., Elektrárna Mělník 3

1373,6

primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení modernizace odlučovače TZL (příp. rekonstrukce odlučovače kapek), primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení Modernizace odlučovače TZL (příp. rekonstrukce odlučovače kapek), primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 661860071 1 I

1238,6

ukončení provozu

ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 661860201 1 II

2956,1

rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – 614640011 1 lokalita Tisová 1

287 TZL

primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – 614640011 2 lokalita Tisová 1

285 TZL

primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – 614640011 2 lokalita Tisová 2

291,6 TZL

primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

604340041 1 ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice 2

595,5

rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

Stránka | 7

Číslo provozovny

Název provozovny

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

298,1

rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – 769220131 1 lokalita Poříčí – provoz Poříčí

392,3

rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, výstavba odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – 769220131 2 lokalita Poříčí – provoz Poříčí

217

rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, výstavba odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – 640410031 1 lokalita Hodonín

287,9

rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – 714070141 1 lokalita Vítkovice

396,8

rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, výstavba odsiřovacího zařízení

ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Poříčí – provoz Dvůr 633960011 1 Králové

127,5

rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, výstavba odsiřovacího zařízení

Dalkia Česká republika, a.s.; 715430221 1 Elektrárna Třebovice 1

335,9

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Česká republika, a.s.; 715430221 2 Elektrárna Třebovice 2

181,4

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Česká republika, a.s.; 715430221 3 Elektrárna Třebovice 3

362,6

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

604340041 2 ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice 3

Stránka | 8

Číslo provozovny

Název provozovny

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

Dalkia Česká republika, a.s.; 713760031 1 Teplárna Přívoz

228,6

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Česká republika, a.s.; 674730031 1 Teplárna Krnov

127,7

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Česká republika, a.s.; 710870211 1 Teplárna Olomouc

237,8

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Česká republika, a.s.; 710870601 1 Špičková výtopna Olomouc

220,8

pravděpodobný přechod zdroje na spalování zemního plynu

Dalkia Česká republika, a.s.; 734710051 1 Teplárna Přerov

366,3

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Česká republika, a.s.; 664100101 1 Teplárna Karviná

291,8

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Česká republika, a.s.; Teplárna Československé 664100371 1 armády

272,2

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Česká republika, a.s.; 760670151 1 Teplárna Frýdek-Místek

184,9

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Dalkia Industry CZ a.s.; 755630291 1 Teplárna Dolu ČSM Dalkia Kolín a.s., Elektrárna 668150091 1 Kolín

133,9 129,2

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů

Stránka | 9

Číslo provozovny

Název provozovny

Dalkia Kolín a.s., Elektrárna 668150091 2 Kolín Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., 691600171 1 Výtopna Mariánské Lázně 776430481 1 DEZA, a.s., Energetika 655018051 1 Elektrárna Chvaletice a.s. Elektrárny Opatovice, a.s., 619550021 1 Elektrárna Opatovice 723180201 1 Elektrárna Počerady a.s. 723180201 2 Elektrárna Počerady a.s.

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

191,1 65,9 235 2298,8 1242

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů realizace primárních a sekundárních opatření, výstavba odsíření , výstavba tkaninových filtrů SNCR – redukce NOx ve spalinách nástřikem vodného roztoku močoviny, odsiřovací a odprašovací jednotka (tkaninový filtr) Rekonstrukce odlučovače TZL, primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace provozu odsiřování rekonstrukce kotlů, rekonstrukce odsíření, SNCR

1698,8 TZL

primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

1132,6 TZL

primární a sekundární opatření ke snížení emisí NOx, intenzifikace odsiřovacího zařízení

ENERGETIKA TŘINEC, a.s., E 2, Provozy teplárny a tepelná 770890461 1 energetika

138 SO2, TZL

oprava opláštění kotlů, montáž ventilátorů pro recirkulaci spalin

ENERGETIKA TŘINEC, a.s., E 2, Provozy teplárny a tepelná 770890461 2 energetika

126 SO2, TZL

oprava opláštění kotlů, montáž ventilátorů pro recirkulaci spalin

ENERGETIKA TŘINEC, a.s., E 3, Provozy teplárny a tepelná 770890461 3 energetika

379 TZL

Zvýšení dávkování vápence, úprava palivového mixu, (denitrifikace), nový kotel NK 14 Stránka | 10

Číslo provozovny

Název provozovny

ENERGOAQUA, a.s., Výtopna 742930011 1 Rožnov pod Radhoštěm Energotrans, a.s., Elektrárna 643750351 1 Mělník I 775250431 1 ENERGY Ústí nad Labem, a.s. Jablonecká teplárenská a 655970011 1 realitní, a.s. Výtopna Brandl Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Výtopna 656100381 1 Rýnovice KOMTERM, a.s., závod 669390551 1 Morava

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

55,8

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

1265 TZL

žádná primární a sekundární opatření denitrifikace spalin, rekonstrukce odsiřovacího zařízení

281,9

primární i sekundární opatření ke snížení NOx (nový typ hořáků, denitrifikace), nový typ filtrační tkaniny, zvýšené dávkování odsiřovacího prostředku

72

výměna hořáků

87

výměna hořáků, odstavení kotlů pro nepotřebnost

299,9

Denox a odstavení kotlů

687700111 1 Lovochemie, a.s. Lovosice

93,7

nový cirkofluidní kotel

Momentive Specialty 752228011 1 Chemicals a.s.

97,2 NOx, TZL

763690161 1 Mondi Štětí a.s., Energetika

347

Intenzifikace odsiřovací technologie látkové filtry ke stávajícím elektrostatickým, zvýšení dávkování vápence, recirkulace spalin, SNCR; úprava spalovacího režimu, odstavení kotle

Moravskoslezské cukrovary, 648800011 1 a.s. - závod Hrušovany n. Jev.

92 NOx

plynofikace zdroje

Moravskoslezské cukrovary, 711870051 1 a.s. - odštěpný závod Opava

76 TZL

polosuchá vápencová nebo NaHCO3 metoda, SNCR

Stránka | 11

Číslo provozovny

Název provozovny

718030061 1 PARAMO, a.s., HS Pardubice Plzeňská energetika a. s., 721980101 1 Teplárna ELÚ III Plzeňská teplárenská, a.s., 722738041 1 Centrální zdroj tepla Pražská teplárenská 732450111 1 a.s.,Teplárna Malešice II Pražská teplárenská 732450111 2 a.s.,Teplárna Malešice III

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

82,3 409,6 TZL

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

přednostní spalování ZP jako paliva, SNCR, vyhledávání dalších environmentálně šetrnějších alternativ topného oleje mokrá vápencová vypírka -přidání sprchových úrovní, SNCR

570 NOx

polosuchá metoda odsiřování, denitrifikační zařízení, úprava dávkování vápna, dávkování vápence, denitrifikační zařízení

266 TZL

snížení jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW

256 TZL

výměna plynových hořáků za nízkoemisní Low-NOx, recirkulace spalin

Pražská teplárenská 727750181 1 a.s.,Teplárna Michle

166 TZL

výměna plynových hořáků za nízkoemisní Low-NOx, recirkulace spalin

Pražská teplárenská 730120011 1 a.s.,Teplárna Holešovice

208 TZL

výměna plynových hořáků za nízkoemisní Low-NOx, recirkulace spalin

Pražská teplárenská 730120011 2 a.s.,Teplárna Holešovice

227 TZL

výměna plynových hořáků za nízkoemisní Low-NOx, recirkulace spalin

Pražská teplárenská 729350031 1 a.s.,Teplárna Veleslavín

143 TZL

výměna plynových hořáků za nízkoemisní Low-NOx, recirkulace spalin

54 TZL

výměna plynových hořáků za nízkoemisní Low-NOx, recirkulace spalin

Pražská teplárenská 729270011 1 a.s.,Výtopna Juliska Pražská teplárenská a.s., 727870051 1 Výtopna Krč

123 TZL

Bude řešeno operativními opatřeními , kotel K5 bude v provozu operativně, ostatní kotle požadavky směrnice plní.

Pražská teplárenská a.s., 731520131 1 Výtopna Třeboradice

128 TZL

Záložní zdroj není provozován, v případě potřeby trvalejšího provozu by bylo řešenou výměnou plynových hořáků Stránka | 12

Číslo provozovny

Název provozovny

696290571 1 ŠKO-ENERGO, s.r.o., Teplárna Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 786720171 1 Zpracovatelská část Vřesová

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

442

1250 NOx, TZL

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

Zvýšení dávky vápence, nova dávkovací místa, DeNOx, optimalizace filtrů tuhých znečišťujících látek Změna kvality vsázky hnědého uhlí, provedení generální opravy a úprav na společné jednotce mokré vápencové vypírky

703560111 1 SPOLANA a.s

280

denitrifikace a odsíření mokrou vypírkou nebo přechod na plyn

Synthesia, a.s., odbor 747380071 1 Energetika,Teplárna ZL1

180 TZL

suchá vápencová vypírka, SNCR

Synthesia, a.s., odbor 747380071 2 Energetika,Teplárna ZL2

198 TZL

suchá vápencová vypírka, SNCR

TAMERO INVEST s.r.o., 672718071 1 Teplárna Kralupy

129

ukončení spalování těžkého topného oleje, výměna vícepalivových hořáků za plynové LowNOx hořáky

TAMERO INVEST s.r.o., 672718071 2 Teplárna Kralupy

258

ukončení spalování těžkého topného oleje, výměna vícepalivových hořáků za plynové LowNOx hořáky

Teplárna České Budějovice, 622340041 1 a.s. - Novohradská ulice

106,9 TZL, SO2

výměna hořáků

Teplárna České Budějovice, 622340041 2 a.s. - Novohradská ulice

116,2 TZL, SO2

Teplárna České Budějovice, 622340041 3 a.s. - Novohradská ulice

262,5

výměna hořáků primární opatření na kotlích (úpravy spalovací komory a hořáků, optimalizace spalování) a sekundární opatření (příprava SNCR selektivní nekatalytická redukce), odsíření, mokrá vypírka

Stránka | 13

Číslo provozovny

Název provozovny

Teplárna České Budějovice, 622220931 1 a.s. - Výtopna Vráto 682030131 1 Teplárna Liberec, a.s. 716730061 1 Teplárna Otrokovice a.s.

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

80,7 229,7 291 TZL

Teplárna Písek, a.s. ; Teplárna 720750091 1 Písek 755920041 1 Teplárna Strakonice, a.s. 764700161 1 Teplárna Tábor, a.s.

60 253 199,1

774970061 1 Teplárna Trmice, a.s.

562,2 TZL

776970231 1 Teplárna Varnsdorf a.s. Teplárny Brno a.s., Provoz 612550141 1 Brno - sever

67 246 TZL

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

denitrifikace formou primárních opatření - úprava hořáků a spalovací komory, optimalizace spalování , výhledově se uvažuje o využití technologie polosuché absorpční metody či technologie modifikované suché sorpce snižování emisí NOx výměna hořáků a odstavení kotle pro nepotřebnost realizace primárních a sekundárních opatření ke snížení NOx, rekonstrukce, odsíření spalin uvažovány fluidní kotle rekonstrukce a modernizace Instalace nízkoemisních hořáků, používání nízkosirného paliva NOx - původní primární opatření ke snižování emisí NOx SO2 - polosuchá vápenná metoda odsiřování spalin (centrálně pro spaliny ze všech kotlů) instalace nového kotle na biomasu, rekonstrukce hořáků, instalace nového fluidního kotle výměna hořáků

Teplárny Brno a.s., Provoz 610700021 1 Špitálka

382,6 TZL, SO2

výměna hořáků

Teplárny Brno a.s., Provoz 610700021 2 Špitálka

60 TZL, SO2

výměna hořáků

Stránka | 14

Číslo provozovny

Název provozovny

Celkový jmenovitý tepelný příkon k 31.12.2010 (MW)

Znečišťující látky, pro které nejsou spalovací stacionární zdroje zahrnuty do plánu

Opatření předpokládaná o zajištění plnění emisních limitů

Teplárny Brno a.s., Provoz 611480061 1 Červený Mlýn

58 TZL, SO2

výměna hořáků

Teplárny Brno a.s., Provoz 611480061 2 Červený Mlýn

194 TZL, SO2

výměna hořáků

Tereos TTD, a.s., Cukrovar 622650031 1 České Meziříčí

76,8

filtry s vláknitou vrstvou s automatickým oklepem

UNIPETROL RPA, s.r.o, 790840381 1 Teplárna T700

861,1

UNIPETROL RPA, s.r.o, Závod 790840391 1 Petrochemie

170

United Energy, a.s., Teplárna 668890041 1 Komořany

1202,2

Výroba a prodej tepla Příbram 735510471 1 a.s., CZT ŽĎAS,a.s., Metalurgie a 795230701 1 teplárna

174 99 TZL

nový zdroj rekonstrukce kotlů technická opatření na dopravních trasách vápence, SNCR NOx- změna spalovacího zařízení práškových kotlů na systém INVELTFLUID, TZL a SO2- rekonstrukce stávajícího zařízení odsíření Primární denitrifikace (úprava hořáku a optimalizací řízení spalování), polosuché odsíření s látkovým filtrem

Stránka | 15

Příloha č. 2

EMISNÍ STROPY KE STANOVENÍ V INTEGROVANÝCH POVOLENÍCH Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) 2016 2017 2018 ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod 910,00 764,59 466,62 Chomutov Alpiq Generation (CZ) s.r.o., 1 971,44 1 642,87 1 314,29 Elektrárna Kladno Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Teplárna 1 393,74 990,60 587,46 Zlín Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Teplárna Zlín Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Teplárna Zlín Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Teplárna 1 352,24 963,54 574,85 Zlín

2019 I.-VI. 2020 168,64

84,32

985,72

492,86

184,32

92,16

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok)

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok)

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

390,00

314,79

224,85

134,91

67,46

443,86

345,24

246,61

147,99

73,99

0,44

0,34

0,25

0,15

0,07

4,41

3,43

2,45

1,47

0,74

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

73,69

55,27

36,86

18,44

9,22

186,15

93,07

448,10

348,67

249,25

149,82

74,91

74,63

55,96

37,29

18,62

9,31

ArcelorMittal Energy 1 984,84 1 984,84 1 654,15 1 047,64 Ostrava s.r.o.

523,82

993,93

993,93

993,93

993,93

496,97

47,69

47,69

47,69

47,69

38,03

ArcelorMittal Energy 2 575,13 2 059,13 1 543,12 1 027,11 Ostrava s.r.o. C-Energy Bohemia 2 383,09 1 716,38 1 049,67 382,95 s.r.o.

513,56

974,03

974,03

974,03

974,03

487,02 101,87 101,87 101,87

80,40

40,20

191,48

919,89

715,71

511,52

307,34

153,67

38,30

19,15

80,00

80,00

76,61

Stránka | 16

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

ČEZ, a. s., Elektrárna 2 200,00 2 200,00 2 200,00 1 896,48 Dětmarovice ČEZ, a. s., Elektrárna 1 210,00 1 210,00 1 210,00 926,32 Mělník 2 ČEZ, a. s., Elektrárna 2 325,00 2 325,00 2 325,00 1 837,78 Mělník 3

948,24 1 901,92 1 900,80 1 899,68 1 898,55

949,28

463,16

463,45 152,20 152,20 138,95

ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov I ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov II ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Tisová 1 ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Tisová 1 ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Tisová 2

92,64

46,32

918,89 1 844,94 1 841,95 1 838,97 1 835,99

917,99 194,70 194,70 194,70 183,78

91,89

870,44

870,44 1 902,80 1 902,80 1 902,80 1 902,80

999,73

63,52

63,52

4 129,56 4 129,56 4 129,56 4 129,56

2 445,25 4 897,20 4 895,85 4 894,50 4 893,14

2 446,57 236,48 236,48 236,48 236,48

236,48

870,44

870,44

870,44

927,79

927,49

927,19

926,90

2019 I.-VI. 2020

63,52

63,52

63,52

2 721,96 1 995,15 1 268,33

541,52

270,76 1 306,92 1 017,24

727,57

437,89

218,94

2 813,95 2 061,39 1 308,83

556,28

278,14 1 341,20 1 043,88

746,56

449,23

224,62

2 900,00 2 570,95 1 640,33

709,70

354,85

946,67

568,00

284,00

ČEZ, a. s., Elektrárna 2 359,59 1 966,35 1 573,11 1 179,86 Ledvice 2

589,93 1 180,48 1 180,35 1 180,23 1 180,10

590,05

99,00

99,00

59,00

ČEZ, a. s., Elektrárna 2 865,76 2 108,19 1 350,62 Ledvice 3

296,53 1 424,81 1 108,36

237,73 237,30 177,97 118,64

59,31

29,66

593,06

989,00

989,00

791,91

475,46

99,00

99,00

Stránka | 17

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) 2016 ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Poříčí – provoz Poříčí ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Poříčí – provoz Poříčí ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Hodonín ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Vítkovice ČEZ, a. s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice – lokalita Poříčí – provoz Dvůr Králové Dalkia Česká republika, a.s.; Elektrárna Třebovice 1

2017

2018

2 661,97 1 988,18 1 314,38

196,35

640,59

86,79

32,01

2 489,92 1 820,17 1 150,43

1 492,90 1 117,89

2016

2017

2018

320,29 1 921,08 1 494,18 1 067,27

16,01

2019 I.-VI. 2020

640,36

76,75

59,70

42,66

25,61

480,68

240,34 1 193,00

933,74

674,47

742,88

367,87

183,94

820,00

820,00

553,99

328,19

102,39

51,20

212,89

1 157,30 1 020,20

642,41

264,61

132,31

713,30

713,18

141,57

2019 I.-VI. 2020

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok)

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

320,18 320,07 234,73 149,40

12,81

10,00

2019 I.-VI. 2020

64,06

32,03

9,59

6,39

3,20

1,60

415,21

207,61 198,58 148,41

98,24

48,07

24,03

615,55

369,33

184,67 112,00 112,00

85,77

36,82

18,41

193,03

138,21

83,39

41,70

22,31

22,31

20,58

10,24

5,12

617,43

441,02

264,61

132,31

50,60

50,60

50,60

26,46

13,23

Stránka | 18

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) Dalkia Česká republika, a.s.; Elektrárna Třebovice 2 Dalkia Česká republika, a.s.; Elektrárna Třebovice 3 Dalkia Česká republika, a.s.; Teplárna Přívoz Dalkia Česká republika, a.s.; Teplárna Krnov Dalkia Česká republika, a.s.; Teplárna Olomouc Dalkia Česká republika, a.s.; Špičková výtopna Olomouc Dalkia Česká republika, a.s.; Teplárna Přerov Dalkia Česká republika, a.s.; Teplárna Karviná

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

971,40

971,40

916,87

316,20

158,10

1 942,80 1 809,95 1 163,65

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

758,87

590,23

421,59

252,96

517,35

258,68 1 552,05 1 207,15

862,25

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok)

2019 I.-VI. 2020

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

126,48

28,23

28,23

28,23

28,23

15,81

517,35

258,68

56,47

56,47

56,47

51,74

25,87

375,00

375,00

375,00

238,59

119,29

334,00

300,87

242,71

184,55

92,27

15,00

15,00

15,00

15,00

10,31

310,00

310,00

310,00

98,06

49,03

164,60

164,60

140,12

86,88

43,44

7,00

7,00

7,00

7,00

4,90

2 007,52 1 795,06 1 110,01

424,95

212,48

831,20

799,84

572,60

345,36

172,68 138,53 128,29

85,39

42,50

21,25

14,52

15,65

15,59

15,52

15,45

7,73

1,71

1,43

1,14

0,86

0,43

58,03

48,36

38,70

29,03

1 833,57 1 353,14

872,70

392,26

196,13 1 120,51

915,27

653,76

392,26

196,13

23,65

23,65

23,65

23,65

19,61

1 400,00 1 400,00 1 033,79

446,80

223,40

750,00

597,45

358,99

179,49

44,00

44,00

44,00

44,00

22,34

750,00

Stránka | 19

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) Dalkia Česká republika, a.s.; Teplárna Československé armády Dalkia Česká republika, a.s.; Teplárna FrýdekMístek Dalkia Industry CZ a.s.; Teplárna Dolu ČSM Dalkia Kolín a.s., Elektrárna Kolín Dalkia Kolín a.s., Elektrárna Kolín Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Výtopna Mariánské Lázně DEZA, a.s., Energetika Elektrárna Chvaletice a.s. Elektrárny Opatovice, a.s., Elektrárna Opatovice

2016

2017

2018

800,00

800,00

541,03

223,83

265,00

265,00

265,00

600,00

600,00

1 458,78 1 036,93

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok)

2019 I.-VI. 2020

2016

2017

2018

111,92

360,00

360,00

299,06

179,62

131,23

65,62

230,00

230,00

175,71

415,97

131,95

65,98

250,00

246,31

615,08

193,23

96,62

464,77

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok)

2019 I.-VI. 2020

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

89,81

22,00

22,00

22,00

22,00

11,19

105,65

52,82

14,00

14,00

14,00

13,12

6,56

175,94

105,56

52,78

10,00

10,00

10,00

10,00

6,60

361,62

258,48

155,34

77,67

77,46

58,08

38,70

19,32

9,66

0,65

0,65

0,65

0,65

0,33

5,61

4,36

3,11

1,87

0,93

0,09

0,09

0,09

0,09

0,05

101,77

75,62

49,47

23,32

11,66

51,71

46,03

40,35

34,67

17,34

6,24

4,88

3,53

2,17

1,08

667,84

479,41

290,99

102,57

51,28

219,19

182,34

145,48

108,63

54,31

20,22

16,97

13,72

10,48

5,24

3 750,00 3 750,00 3 436,49 2 577,37

1 288,68 2 584,13 2 581,31 2 578,49 2 575,68

1 287,84 324,00 324,00 324,00 257,74

128,87

4 158,00 3 465,00 2 772,00 2 079,00

1 039,50 2 079,46 2 079,27 2 079,08 2 078,89

1 039,44 250,00 250,00 250,00 207,90

103,95

Elektrárna Počerady 4 011,52 4 011,52 2 113,48 3 170,30 a.s.

1 585,15 3 171,12 2 199,40 1 227,69 3 170,62

1 585,31 Stránka | 20

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

Elektrárna Počerady 2 360,48 2 360,48 1 356,09 2 034,19 a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s., E 2, Provozy teplárny a tepelná energetika ENERGETIKA TŘINEC, a.s., E 2, Provozy teplárny a tepelná energetika ENERGETIKA TŘINEC, a.s., E 3, Provozy teplárny a 2 270,00 1 997,79 1 326,73 655,68 tepelná energetika ENERGOAQUA, a.s., Výtopna Rožnov pod 46,78 46,18 45,57 44,97 Radhoštěm Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník I ENERGY Ústí nad Labem, a.s. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Výtopna Brandl Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Výtopna Rýnovice

3 389,48 2 824,56 2 259,65 1 694,74

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok) 2016

2017

1 017,10 2 034,78 1 467,12

2018

2019 I.-VI. 2020

899,46 2 034,43

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

1 017,21

37,85

37,85

37,85

37,85

37,85

62,15

62,15

62,15

62,15

62,15

327,84

750,00

750,00

750,00

705,84

352,92

22,48

30,30

30,30

30,30

30,30

30,30

847,37 1 695,65 1 695,27 1 694,89 1 694,51

847,26

730,00

730,00

542,97

229,77

114,88

192,00

192,00

192,00

183,81

91,91

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

207,00

172,44

110,75

49,06

24,53

65,69

65,69

65,69

64,77

32,38

5,60

5,60

5,18

4,27

2,13

144,12

106,13

68,15

30,16

15,08

43,26

42,09

40,92

39,74

19,87

4,31

3,75

3,18

2,62

1,31

Stránka | 21

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) 2017

2018

2019 I.-VI. 2020

308,10

295,78

190,22

84,66

1 187,52

870,88

554,25

479,30

351,49

980,00

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok)

2016

2017

2018

42,33

151,90

151,90

237,62

118,81

357,47

223,67

95,86

47,93

980,00

812,72

342,17

171,09

405,00

197,20

165,14

105,69

46,24

23,12

163,80

163,80

161,33

66,35

33,17

75,84

75,84

70,26

52,70

26,35

541,00

409,29

262,70

116,11

58,05

157,00

157,00

156,55

152,56

76,28

Plzeňská energetika 1 885,00 1 687,08 1 137,10 a. s., Teplárna ELÚ III Plzeňská teplárenská, a.s., 1 412,33 1 177,00 941,67 Centrální zdroj tepla Pražská teplárenská a.s.,Teplárna 449,97 449,97 449,97 Malešice II Pražská teplárenská a.s.,Teplárna 0,03 0,03 0,03 Malešice III

587,13

293,56 1 150,00 1 150,00

978,14

586,88

293,44

706,33

353,17

344,38

172,19

831,73

646,90

462,07

277,24

138,62

0,03

0,03

18,65

18,65

15,39

9,24

4,62

KOMTERM, a.s., závod Morava Lovochemie, a.s. Lovosice Momentive Specialty Chemicals a.s. Mondi Štětí a.s., Energetika Moravskoslezské cukrovary, a.s. závod Hrušovany n. Jev. Moravskoslezské cukrovary, a.s. odštěpný závod Opava PARAMO, a.s., HS Pardubice

2016

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok) 2019 I.-VI. 2020

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

126,59

76,81

38,40

21,40

21,40

16,94

8,60

4,30

297,83

238,18

178,53

89,26

44,44

44,44

31,68

17,83

8,92

405,00

405,00

339,24

169,62

24,00

24,00

24,00

24,00

17,11

6,80

6,80

6,80

3,96

1,98

15,80

15,80

15,80

10,07

5,04

67,00

67,00

67,00

67,00

35,32

Stránka | 22

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok)

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok)

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok)

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

Pražská teplárenská a.s.,Teplárna Michle Pražská teplárenská a.s.,Teplárna Holešovice Pražská teplárenská a.s.,Teplárna Holešovice Pražská teplárenská a.s.,Teplárna Veleslavín

64,30

47,53

30,75

13,98

6,99

50,00

48,07

35,08

22,09

11,04

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

46,00

46,00

46,00

30,42

15,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,85

7,85

7,85

7,85

3,92

67,27

52,32

37,37

22,42

11,21

Pražská teplárenská a.s.,Výtopna Juliska

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

30,00

30,00

25,37

15,22

7,61

Pražská teplárenská 0,10 0,10 0,10 0,10 a.s., Výtopna Krč Pražská teplárenská a.s., Výtopna 0,05 0,05 0,05 0,05 Třeboradice ŠKO-ENERGO, s.r.o., 1 236,50 953,90 671,29 388,69 Teplárna Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Zpracovatelská část 3 995,95 3 329,96 2 663,97 1 997,97 Vřesová 1 521,08 1 113,17 705,27 297,37 SPOLANA a.s Synthesia, a.s., odbor Energetika,Teplárna 884,00 823,80 497,48 171,15 ZL1

0,10

10,00

10,00

10,00

6,32

3,16

0,03

0,44

0,34

0,25

0,15

0,07

194,34 1 176,31

914,91

653,50

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

392,10

196,05 191,81 140,94

90,06

39,18

19,59

22,00

22,00

14,88

998,99 148,68

695,00

556,77

397,70

238,62

119,31

85,57

410,54

319,33

228,13

136,92

68,46

22,00

22,00

Stránka | 23

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) 2016 2017 2018 Synthesia, a.s., odbor Energetika,Teplárna 1 716,00 1 350,56 821,39 ZL2 TAMERO INVEST s.r.o., Teplárna 500,00 366,53 224,68 Kralupy TAMERO INVEST s.r.o., Teplárna 619,46 451,23 282,99 Kralupy Teplárna České Budějovice, a.s. Novohradská ulice Teplárna České Budějovice, a.s. Novohradská ulice Teplárna České Budějovice, a.s. 1 880,99 1 714,51 1 075,20 Novohradská ulice Teplárna České Budějovice, a.s. 227,38 166,79 106,21 Výtopna Vráto Teplárna Liberec, 655,18 469,46 283,73 a.s. Teplárna Otrokovice 2 342,00 1 722,75 1 097,68 a.s. Teplárna Písek, a.s. ; 559,30 449,69 Teplárna Písek Teplárna Strakonice, 1 405,43 1 021,05 a.s.

2019 I.-VI. 2020

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok)

2019 I.-VI. 2020

2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

292,23

146,11

701,16

545,37

389,58

233,78

116,89

82,83

41,42

196,00

170,69

128,21

85,73

42,87

16,03

13,58

11,13

8,69

4,34

114,76

57,38

394,40

312,56

230,71

148,87

74,44

21,37

18,47

15,57

12,66

6,33

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

435,89

217,95

813,60

813,60

581,19

348,71

174,36

74,00

74,00

74,00

43,59

21,79

45,62

22,81

69,74

63,71

57,68

51,64

25,82

1,87

1,87

1,87

1,87

1,72

98,01

49,00

189,58

153,85

118,13

82,41

41,20

19,49

16,29

13,09

9,88

4,94

472,60

236,30

864,60

864,60

634,28

381,89

190,95

285,19

120,69

60,34

110,00

110,00

110,00

110,00

68,37

6,00

6,00

6,00

6,00

4,61

636,67

252,29

126,15

530,00

469,79

335,89

201,99

101,00

20,00

20,00

20,00

20,00

12,61

Stránka | 24

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) 2016 1050,54

2017 881,84

2018 534,37

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok)

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok)

2019 I.-VI. 2020 186,89 93,44

2016 388,37

2017 317,16

2018 233,34

2019 I.-VI. 2020 149,51 74,75

2016 58,91

2017 45,50

2018 32,10

791,35

395,68

794,93

793,44

791,95

790,46

395,23

2019 I.-VI. 2020 18,69 9,34

15,10

11,59

8,09

4,59

2,29

18,07

13,86

9,64

5,42

2,71

789,75 1 594,94 1 594,94 1 594,94 1 594,94

797,47 300,00 300,00 236,90 158,09

79,05

Teplárna Tábor, a.s. 1 550,00 1 318,92 1 055,14 Teplárna Trmice, a.s. Teplárna Varnsdorf a.s.

300,83

220,77

140,71

60,64

30,32

95,19

86,55

77,90

69,26

34,63

Teplárny Brno a.s., Provoz Brno - sever

186,77

186,77

145,07

52,56

26,28

114,61

101,55

76,64

51,72

25,86

Teplárny Brno a.s., Provoz Špitálka

233,16

189,93

135,67

81,40

40,70

Teplárny Brno a.s., Provoz Špitálka Teplárny Brno a.s., Provoz Červený Mlýn Teplárny Brno a.s., Provoz Červený Mlýn Tereos TTD, a.s., Cukrovar České Meziříčí

11,57

11,05

7,89

4,74

2,37

16,08

12,51

8,94

5,36

2,68

81,73

81,73

81,73

81,73

40,86

108,43

99,40

90,36

81,33

40,66

361,45

265,06

168,68

72,29

36,14

UNIPETROL RPA, s.r.o, Teplárna T700 UNIPETROL RPA, s.r.o, Závod Petrochemie

3 155,73 2 630,32 2 104,91 1 579,50

786,32

269,54

134,77

495,00

406,98

313,61

220,24

110,12

35,96

27,05

13,53

United Energy, a.s., Teplárna Komořany

1 920,42 1 600,35 1 280,28

960,21

480,10

960,21

960,21

960,21

960,21

480,10 200,00 192,04 144,03

96,02

48,01

800,00

800,00

53,00

44,87

Stránka | 25

Emisní strop pro SO2 ke stanovení (t/rok) 2016 Výroba a prodej tepla Příbram a.s., CZT ŽĎAS,a.s., Metalurgie a teplárna

2017

2018

1 909,35 1 366,30

823,25

280,20

327,26

140,25

590,00

514,26

2019 I.-VI. 2020

Emisní strop pro NOx ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

140,10

673,00

523,45

373,89

224,33

70,13

190,00

190,00

175,32

157,79

Emisní strop pro TZL ke stanovení (t/rok) 2016

2017

2018

2019 I.-VI. 2020

112,17 112,06

84,05

56,04

28,02

14,01

10,00

10,00

10,00

5,26

78,90

10,00

Stránka | 26

Příloha č. 3

SOUČET EMISNÍCH STROPŮ VŠECH SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZAHRNUTÝCH DO PŘECHODNÉHO NÁRODNÍHO PLÁNU

t/rok

2016 116 583,50

2017 99 310,09

2018 75 861,00

2019 46 759,84

I.-VI. 2020 24 195,92

61 943,16

57 292,04

50 773,02

43 255,86

21 754,99

4 449,98

4 057,92

3 464,26

2 540,65

1 479,76

SO2 NOx TZL

Stránka | 27

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.