PTA WONEN EN INTERIEUR GL - MARIS STATENKARTIER, COHORT


1 PTA WONEN EN INTERIEUR GL - MARIS STATENKARTIER, COHORT EXAMENPROGRAMMA PROFIELVAK BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR Het beroepsgerichte examenprogramma va...
Author:  Augusta Aalderink

0 downloads 89 Views 126KB Size

Recommend Documents


No documents


PTA WONEN EN INTERIEUR GL - MARIS STATENKARTIER, COHORT 2018-2019-2020

EXAMENPROGRAMMA PROFIELVAK BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR Het beroepsgerichte examenprogramma van een vmbo-leerling bestaat uit een kern, een profiel en uit beroepsgerichte keuzevakken. KERN Een kandidaat kan gebruik maken van de in de ‘kern’ genoemde kennis en vaardigheden in een (gesimuleerde) uitvoerende beroepssituatie of een daarop voorbereidende scholing. De kennis en vaardigheden zijn gerangschikt in algemene kennis en vaardigheden en professionele vaardigheden. Kennis en vaardigheden worden samen met de persoonlijke eigenschappen ook wel aangeduid als beroepscompetenties. De kern omvat ook kennis en vaardigheden rond loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling. A. Algemene kennis en vaardigheden De kandidaat kan: A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken; informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen en weergeven; voor opleiding en beroep relevante berekeningen uitvoeren; plannen en organiseren in een beroeps(opleiding) gerelateerde situatie; op systematische en doelgerichte wijze werkzaamheden uitvoeren op basis van een planning met de inzet van vakdeskundigheid en met aandacht voor een zo hoog mogelijke kwaliteit; mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de planning, voorbereiding, proces en product; reflecteren op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van het eigen werk; samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden; werkzaamheden volgens de voorschriften en op een veilige wijze uitvoeren; economisch bewust en duurzaam omgaan met materialen en middelen; professionele hulpmiddelen gebruiken en hun werking uitleggen; hygiënisch werken; milieubewust handelen; zich aan- en inpassen in een bedrijfscultuur; voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de branche; in een (gesimuleerde) beroepssituatie en stage in een bedrijf omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht.

B. Professionele kennis en vaardigheden Oriëntatie op de techniek De kandidaat kan: B1 B2

voorbeelden geven van technische normalisatie instituten, bedrijven en arbeidsorganisaties; relaties leggen tussen productieprocessen, technische systemen te weten input, proces, output en bronnen met name energie, materie en informatie; B3 voorbeelden geven van technologische en innovatieve ontwikkelingen; B4 waarden in technisch situaties onderkennen en toepassen, met name duurzaamheid, innovatie, risico en sociale interactie; Voorbereiden De kandidaat kan: B5

de relaties van natuurkundige grootheden naar de technische praktijk kunnen uitleggen en verklaren met name kracht, druk, lengte, oppervlakte, inhoud, omtrek, elektriciteit, energie, geluid, massa, gewicht, moment, snelheid en temperatuur; B6 een meting van grootheden uitvoeren, verwerken en vastleggen; B7 van een (deel)systeem functies van onderdelen benoemen; B8 materiaaleigenschappen benoemen en deze in verband brengen met hun toepassing; B9 technische principes van het overbrengen van krachten en bewegingen uitleggen; B10 technische principes en werking van onderdelen uitleggen en demonstreren; B11 opbouw en werking van installaties en/ of constructies uitleggen en demonstreren. Ontwerpen en maken De kandidaat kan: B12 B13 B14 B15 B16

een tekening lezen; een ontwerp maken van een product, systeem en proces; met behulp van een computer een technische tekening maken; tijdens werkvoorbereiding en werkuitvoering schetsen en werktekeningen maken; criteria bepalen voor de keuze van materialen en gereedschappen;

B17 B18 B19

criteria vaststellen voor de kwaliteit en oplevering van een werkstuk, product, systeem en/ of dienst; een werkwijze vaststellen en werken volgens procedures bij het uitvoeren van een opdracht; een werkstuk, product en systeem maken door basisbewerkingen met name aftekenen, afkorten, verspanen, verbinden, vervormen, afwerken uit te voeren; B20 werkzaamheden uitvoeren volgens de regels van integrale Kwaliteits-, Arbo- en Milieu (KAM)-zorg; B21 een werkstuk, product en systeem samenstellen. Controleren en nazorg plegen De kandidaat kan: B22 B23

een werkstuk, product, systeem en/ of dienst toetsen en evalueren aan de hand van de geformuleerde criteria; een werkstuk, product en systeem onderhouden, repareren, modificeren en optimaliseren.

C. Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. C1

De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? [Kwaliteitenreflectie] 2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? [Motievenreflectie] 3. Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? [Werkexploratie] 4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? [Loopbaansturing] 5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? [Netwerken]

C2

De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen doormiddel van een ‘loopbaandossier’. In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier wordt beschreven bij een aantal uitgevoerde activiteiten:    

de beoogde doelen de resultaten de evaluatie en een conclusie welke vervolgactiviteiten gepland zijn op basis van de opgedane ervaringen en de daarbij horende conclusies

MODULEN Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding Taak: Een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren. Maatvoeren en uitzetten. Profielen en kozijnen stellen. P/BWI/1.1 een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren conform geldende wet- en regelgeving. De kandidaat kan 1. een eenvoudige calculatie en een offerte maken voor onderdelen van een kleinschalig bouwproject. 2. een indeling van een bouwplaats interpreteren. 3. wet- en regelgeving ten behoeve van kleinschalige bouwprojecten toepassen. 4. eisen voor duurzaamheid toepassen 5. het bouwproces beschrijven P/BWI/1.2 ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand van een bouwvoorbereidingstekening en bestek. De kandidaat kan: 1. gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen. 2. Aan de hand van bouwvoorbereidingstekeningen rechte lijnen uitzetten voor een klein bouwwerk. 3. Hoogtemetingen uitvoeren. 4. Meetgegevens verwerken en maatvoering controleren. 5. Afwijkingen bij meen en uitzetten verklaren en corrigeren. 6. Bouwramen plaatsen 7. Gevellijnen bepalen en afschrijven op de bouwplank. 8. Verklikpunten aangeven. P/BWI/1.3 profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen. De kandidaat kan: 1. Stelwerkzaamheden voorbereiden. 2. De koppenmaat en lagenmaat bepalen en afschrijven. 3. Metselprofielen stellen voor een halfsteensmuur en een spouwmuur. 4. Buitenkozijnen voor raam en deur stellen in een halfsteensmuur en een spouwmuur. 5. Binnendeurkozijnen stellen.

6. Gangbare gereedschappen en hulpmiddelen toepassen.

Module 4 Design en decoratie Taak:  Een interieurelement ontwerpen  Een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement  Een interieurelement maken  Een interieurelement afwerken en decoreren P/BWI/4.1 aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, een ontwerp maken voor een interieurelement op basis van plaatmateriaal De kandidaat kan: 1. Een ontwerp maken voor een eenvoudig interieurelement van plaatmateriaal. 2. Het ontwerp tekenen met een 2D en 3D CAD-tekenprogramma. 3. Het ontwerp omzetten in werktekeningen. P/BWI/4.2 gebruikmakend van decoratieve technieken een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement op basis van kennis over kleurgebruik en vormgeving. De kandidaat kan: 1. Kleurkarakteristieken toepassen en kleuren combineren tot kleurcontrasten. 2. Een ontwerp maken voor de afwerking en decoratie van een interieurelement. 3. Het ontwerp presenteren aan de werkgever. P/BWI/4.3 aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een interieurelement maken met behukp van hout en plaatmateriaal. De kandidaat kan: 1. Het maken van een interieurelement voorbereiden. 2. Een interieurelement met moderne verbindingsmaterialen maken, samenstellen en opsluiten. 3. gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen veilig gebruiken. P/BWI4.4 een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren De kandidaat kan: 1. een behandelplan opstellen voor ondergronden van hout en plaatmateriaal. 2. Een werkschema maken voor de afwerking. 3. Materialen en gereedschappen voor de voorbehandeling en afwerking bepalen 4. Een werkstuk voorbehandelen en afwerken met watergedragen verfproducten. 5. Voorbehandelde, afgewerkte en gedecoreerde werkstukken aan de hand van kwaliteitscriteria beoordelen. 6. Decoratieve figuren printen, plotten, snijplotten, pellen, plakken en monteren.

  Profielvak Bouwen, Wonen en Interieur Peri ode

Toet s

Omschrijving

SE1

Module 1 Bouwproces en bouwvoorbereiding Voordat een huis wordt gebouwd wordt er een aantal stappen genomen: Er moet worden berekend wat het kost, er moet een indeling en een werktekening van de bouwplaats worden gemaakt. Hoe is de organisatie op de bouwplaats en welke wetten en voorschriften zijn er. Je moet een werktekening kunnen lezen, aan welke regels moet je je houden, wat is de volgorde van het bouwproces, wie hebben er allemaal mee te maken? Je moet een werktekening kunnen lezen, je moet weten aan welke regels je moet houden, wat is de volgorde van het bouwproces, wie hebben er allemaal mee te maken. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol (bij bijvoorbeeld afvalscheiding en hergebruik bouwmaterialen) Je moet met allerlei materialen en gereedschappen werken, grenzen van het oppervlakte, de hoogte en breedte van een huis uitzetten, je moet allerlei metingen uitvoeren Je gaat kozijnen en deuren stellen en bepalen waar een muur komt en hoog deze wordt. Je zal ook kennis opdoen van begrippen, materialen en gereedschappen en deze ook gebruiken. Eindtoets theorie module 1

SE2

Eindopdracht praktijk module 1

1

Module 4 Design en decoratie

2018-2019-2020 PCS code

GL

Examen eenheid

X

P/BWI/1.1 P/BWI/1.1.2 t/m 1.1.5

X

P/BWI/1.2 P/BWI/1.2.1 t/m 1.2.4 P/BWI/1.2.6 t/m 1.2.8

X

BWI/1.3 P/BWI/1.3.2 t/m 1.3.6

301T

X

302T

X

P/BWI/1.1 t/m 1.3 P/BWI/1.1 t/m 1.3

Studierichting: Wonen & Interieur Toetsvorm

Tijd/ min.

Herkansen

Weging

methode Platform BWI M1

Theorie

45

J

1

Praktijk

90

J

2

3

X

Je gaat een interieurelement, ontwerpen met een CAD programma. Om het interieur leefbaar te maken moet je kennis hebben van kleuren, kleurontwerp/kleurgebruik en vormgeving., materialen en kennis om een ruimte volgens een bepaalde life style (interieurstijl) in te kunnen richten. Je gaat het ontworpen interieurelement maken (met verbindingsmaterialen) van hout of plaatmateriaal

X

Je gaat het interieurelement afwerken met een verfsysteem en met moderne decoratieve applicatiemethodes. Teksten en decoratieve figuren worden ontworpen met een plotprogramma en geprint met een plotter. Ook hier zal je een werkplanning moeten maken, veilig om moeten gaan met (elektrische) handgereedschappen. SE5

Eindtoets theorie module 4 (SE week periode 3)

304T

X

SE6

Eindtoets praktijk module 4 (SE week periode 3)

305T

X

 

P/BWI/4.1 P/BWI/4.1.2 en 4.1.3 P/BWI/4.2 P/BWI/4.2.1 en 4.2.2

Platform BWI M4

P/BWI/4.3 P/BWI/4.3.1 , 4.3.2 en 4.3.4 P/BWI/4.4 P/BWI/4.4.1 t/m 4.4.4 en 4.4.6 P/BWI/4.1 t/m 4.4 P/BWI/4.1 t/m 4.4

Theorie

45

J

1

Praktijk

120

J

2

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.