Pustopolomský Zpravodaj


1 Pustopolomský Zpravodaj Uvnitř tohoto vydání: Informace OÚ 1 Škola a školka 6 Klub důchodců 7 Komise ŽP 8 ...
Author:  Richard Janda

0 downloads 4 Views 9MB Size

Recommend Documents


No documents

Pustopolomský Zpravodaj Září 2011 Uvnitř tohoto vydání:

3/2011

Slovo starosty Základní údaje hospodaření obce od 1. 1. do 31. 8. 2011

Informace OÚ

1

Škola a školka

6

Příjmy obce Z toho : Příjmy z rozpočtového určení daní Příjmy z daně z nemovitostí

Klub důchodců 7 Komise ŽP

8

Hasiči

8 Vážení spoluobčané a přátelé Pusté Polomi,

Z historie naší obce

11

Farnost Pustá Polom

12

Sport

14

s blížícím se koncem III. čtvrtletí bych vás rád seznámil s výsledky hospodaření obce a řešenou problematikou vývoje obce. Investiční akce v obci spolufinancované z dotačních programů Komunitní kompostárna obce Komunitní kompostárna obce je určena pro zpracování bioodpadu (posečená tráva, listí, apod.) a ořezu větví do průměru 10 cm. Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí se spoluúčastí prostředků Evropské unie udělilo úspěšné žádosti obce z celkových uznatelných nákladů 1,410 miliónů Kč na technické vybavení kompostárny dotaci ve výši 1,255 miliónů Kč. Obec hradila ze svých prostředků 155 tisíc Kč. Po dodání technického vybavení v celkové hodnotě 1,325 miliónů Kč koncem dubna 2011 byla zprovozněna kompostárna v květnu letošního roku. Vedle

18,360

mil. Kč

7,201 0,672

mil Kč mil Kč

Výdaje obce 13,952 mil Kč Stav na fondu SPOROINVEST 1,573 mil Kč Pohledávky celkem 137 tis. Kč Závazky ve lhůtě splatnosti celkem 363 tis. Kč Úvěr obce 2,250 miliKč (Úvěr je splácen čtvrtletně částkou 250.000,- Kč) Krajským úřadem MSK, jeho odborem kontroly a auditu byla dne 13. 09. 2011 provedena hloubková kontrola hospodaření a činnosti obce. Kontrola neshledala žádné nedostatky. zpracování dováženého bioodpadu bude do konce září 2011 ukončeno zpracování a likvidace po desítku let hromaděné směsice posečené trávy, větví a dalších věcí, které se tam neměly vyskytovat, jako plastové láhve, kamení, hadry apod., které na původní skládku někteří občané nedisciplinovaně ukryli. Stavební obnova Základní školy Pustá Polom – rekonstrukce krovu staré budovy Krov staré části budovy základ-

ní školy byl silně napaden dřevokazným hmyzem a dřevomorku. Na základě studie společnosti, která v r. 2009 provedla průzkum technického stavu krovu, a obcí zpracované žádosti o dotaci v r.2010, získala obec z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro r. 2011 dotaci ve výši 479 tisíc Kč z celkových uznatelných nákladů ve výši 1,611 miliónů Kč na opravu poškozeného krovu. Vedle opravy krovu byla nad zaizolovanou částí stropu učeben položena nová podlaha

Vizualizace nového krovu

Stránka 2

Pustopolomský Zpravodaj

s celkovými náklady 136 tisíc Kč. Na níže uvedených snímcích uvádím pohledy na konstrukci původního krovu, nového krovu a snímek napadení trámu krovu dřevokazným hmyzem, který je charakteristický pro celý původní krov. Investice s dokončením v r. 2011 Vizualizace původní konstrukce

Trám napadený škůdci.

Dešťová kanalizace na hřbitově - 90 tis.Kč, plynová přípojka na budovu mateřské školy (na jídelnu a budoucí kotelnu) 161 tisíc Kč, odkoupení nemovitosti včetně pozemků na ul. Opavská č.41 - 1,257 miliónů Kč, podlaha v podkroví staré části budovy základní školy - 136 tis.Kč, přeložka koryta horního ramene potoka Sezina - 78 tis.Kč, prodloužení provozu terénních úprav skládky do r. 2016 - 40 tis.Kč, rekonstrukce obřadní síně - 548 tisíc Kč, fragment 18. poledníku před budovou základní školy - 294 tisíc Kč.

Sjezd ze státní silnice ke komunitní kompostárně Realizace projektu sjezdu vázne na jednání s Pozemkovým fondem ČR, po kterém obec žádá úplatný převod pozemku parc. Č. 1226/3 o výměře 128m2, přes jehož část vede sjezd ke komunitní kompostárně a na areál hasičů. Dokud nebude pozemek převeden do majetku obce, nelze zahájit stavbu. Projektová dokumentace sjezdu, stavební části komunitní kompostárny, projektu dopravního značení a geometrického zaměření skutečného stavu komunikací činí 54 tisíc Kč. Vlastní zhotovení sjezdu na jaře 2012 je dle rozpočtu projektanta za 365 tisíc Kč. Rekonstrukce plynové kotelny u domu zvláštního určení, která zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou budovu MŠ a DZÚ. Nízká tepelná účinnost a stáří stávajících kotlů kotelny u Domu zvláštního určení (DZU), a tepelné ztráty v rozvodu tepla a teplé užitkové vody (TUV) z kotelny do budovy mateřské školy, při nemožnosti provádění fyzické kontroly stavu potrubí tepla, TUV a potrubí pitné vody v uzavřeném podzemním kanálu vyžadují zásadní změnu v řešení tepelného zdroje a rozvodu médií na budovy DZU a MŠ. Projekt rekonstrukce stávající kotelny u budovy DZU ruší stávající zdroj středního znečištění ovzduší (2 kotle s celkovým výkonem 210kW). Budova stávající kotelny má navržen samostatný plynový kotel pro vytápění a přípravu TUV pouze pro DZU. Budova MŠ dostane pro vytápění a přípravu TUV rovněž vlastní plynový kotel. Obě kotelny výkony svých kotlů (menší než 0,2 MW) patří do skupiny malých zdrojů znečištění, u kterých odpadá povinnost pravidelného měření emisí autorizovanou orga-

nizací, a podávání ročních hlášení na MŽP ČR. Nový projekt dále činí zcela nepotřebným současný kanál pro potrubí rozvodu tepla, TUV a pitné vody na budovu MŠ. Budova MŠ bude mít přípojku vody z řadu v Sadové ulici, a kotelna u DZU z řadu v Klášterní ulici. Nové řešení kotelny u DZU vytváří na stávajícím půdorysu větší prostor pro garážování techniky obce a prostory pro sociální zázemí zaměstnanců obce. Náklady na tuto rekonstrukci dle rozpočtu projektanta, které budou upřesněny výběrovým řízením na zhotovitele, činí 99 tisíc Kč projektová dokumentace a 1, 135 miliónů Kč realizace, plánovaná v roce 2012. Obec bude na konci roku 2011 žádat pro realizaci tohoto projektu dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012. Demolice objektu Opavská č.41 Na základě projektové dokumentace na demolici objektu a stanovisek SmVaK, ČEZ Distribuce a RWE k této demolici vydá Stavební úřad Povolení k demolici, která proběhne v r.2012. Náklady na tuto demolici dle rozpočtu projektanta, které budou upřesněny výběrovým řízením, činí 20 tis. projektová dokumentace a 407 tis. Kč realizace demolice. Akce je plánována na rok 2012. Úpravy komunikací a chodníků křižovatky u kostela sv. Martina pro zvýšení bezpečnosti chodců Projekt je na samém počátku zpracování projekční přípravy - studie alternativ řešení a jejich projednávání na Zastupitelstvu obce a u dotčených institucí. Ing. Miroslav Hrabovský

Připravované investiční akce 2012

553 666 955

[email protected]

Starosta

Ing. Miroslav Hrabovský

Místostarosta

Ing. Vít Čerbák

Sekretariát

Hana Pausová

553 666 951

[email protected]

Matrika

Jana Kotalová

553 666 952

[email protected]

Účetní

Michaela Haasová

553666957

[email protected]

Vedoucí údržby

Václav Hrbáč

553 666 958

[email protected]

Stavební úřad

Ilona Murinová

Stavební úřad

Bc. Aleš Onderka

[email protected]

553 666 956 553 666 953

[email protected] [email protected]

Září 2011

Stránka 3

Vysoké dopravní zatížení obce kamionovou dopravou po státní silnici III. třídy. Neúnosně vysoký počet průjezdů kamiónů po státní silnici III. třídy přes naši obec a následně přes další obce směrem na Ostravu, které přepravují materiál z kamenolomů v Kajlovci a Bohučovicích v současné době převážně do Polska na stavbu dálnic, byl předmětem jednání starostů takto postižených obcí s představiteli odborů dopravy KÚ MSK a MM Opavy, zástupci Policie ČR MSK a zástupci obou kamenolomů. Jednání bylo svoláno vedením Mikroregionu Matice Slezská na den 13. 09. 2011 do Kyjovic. Na tomto jednání jsme striktně požadovali, aby těžká kamionová doprava byla směřována nejkratší možnou trasou z kamenolomů na silnici I. třídy procházející Hradcem nad Moravicí a odtud směrem na Opavu nebo směrem na

Fulnek a na dálnici D 1 a dále, aby byla zastavena těžba v kamenolomech o sobotách a nedělích. Bylo argumentováno nebezpečím pro chodce, zejména dětí na přechodech u školy, znečišťováním vozovky padajícím štěrkem z nezakrytých koreb kamiónů (plachty vozí řidiči ve sbaleném stavu) a tím, že silnice III. třídy jsou svou konstrukcí (poloměry zatáček a nosnost tělesa vozovky) nevyhovující pro průjezd těchto vozidel přesahujících při naložení hmotnost 40 tun. Zástupce odboru dopravy, KÚ MSK sdělil, že našemu požadavku nelze vyhovět, ale situace se podstatně zlepší otevřením jižního obchvatu Opavy, který je ve výstavbě (stavba je spolufinancována i prostředky EU) se zprovozněním snad do října 2012, s

trasou přes Hradec nad Moravicí, přes kruhový objezd u Otic směrem na kruhový objezd v Kylešovicích u objektu SSMSK, odtud pod rekonstruovaný podjezd v Komárově a dále přes Hrabyň do Ostravy . Zástupce kamenolomu Bohučovice sdělil, že nevidí důvod, proč by se o sobotách a nedělích měla zastavit těžba pokud existuje zájem o jejich materiál a rovněž dopravci hledají vždy nejkratší dopravní trasy. Závěr z jednání doporučuje, aby investor jižního obchvatu Opavy dodržel termín jeho dokončení, kterým by se mělo dosáhnout podstatného odlehčení dnešní neúnosné dopravní situace v naší a na ni navazujících obcích. Ing. Miroslav Hrabovský

Podpora vládního návrhu novely rozpočtového určení daní

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Koordinátor ODIS s.r.o. předložil pro obce v údolí Porubky návrh jak po dobu cca 1 roku, kdy budou postupně opravovány silniční mosty na Opavské ulici ve Svinově, předejít zpožděním, případně úplnému kolapsu autobusové dopravy v tomto kritickém úseku Svinova. Vedení obce

Pustá Polom umístilo jejich návrh na webové stránky obce a vyvěsilo v papírové podobě ve vývěsní skříni u budovy Slezská 250, a na obou autobusových zastávkách. Protože zmiňovaný návrh přinese časové a možná i finanční potíže, měli občané možnost se k připravovaným změnám vyjádřit do 21. 9. 2011 na sekretariátu OÚ. Ve čtvrtek 22. 9. 2011 svolal ODIS do Kyjovic starosty obcí k projednání jejich návrhu.

Ve středu 21. 09. 2011 se v Praze konala manifestace starostů obcí ČR na podporu vládního návrhu novely rozpočtového určení daní, které jsem zúčastnil i já, a která by měla odstranit diskriminaci malých obcí a měst. V případě naší obce by příspěvek státu z rozpočtového určení daní měl vzrůst z dnešních cca 6900 Kč na občana na 9200 Kč. Znamenalo by to pro naši obec, která má 1460 obyvatel, zvýšení příjmu obce o 3,358 miliónů Kč. Proti přijetí této novely jsou však představitelé 4 největších měst tzn. Prahy, Brna, Plzně a Ostravy a jejich členové ODS, ČSSD a VV. Hovoří dokonce ústy bývalého primátora Opavy pana Stanjury o Jánošících, kteří by chtěli bohatým brát a dávat chudým. Dnešní příjem na občana u uvedených čtyř měst je asi 5x větší než je tomu u většiny ostatních obcí. Novela by měla tento poměr změnit. .

Ing. Miroslav Hrabovský

Stránka 4

Pustopolomský Zpravodaj

Poděkování V minulém čísle Zpravodaje jsme oceňovali Vás, kteří pečlivě udržujete nejen své zahrádky a okolí svého domu, ale staráte se i o přilehlé pozemky, které jsou v těsné blízkosti Vašeho domu nebo zahrady. Musíme naši chválu zopakovat a přidat další. Jistě jste si všimli, že místa, která zdánlivě nikomu nepatří a která by měla být opuštěná a zanedbaná , mají své ochránce a udržovatele. Pokud jste si udělali procházku k dubu, nemohli jste si nevšimnout vzorně vysečeného trávníku kolem altánku a pečlivého pořádku všude kolem. Stejně tak jste nemohli minout kříž na rozcestí Budišovice, Suché Lazce, ke kterému můžete sestoupit po nových schůdcích a odpočinout si na lavičce. Pokud vyrazíte směrem na Podvihov, i tady u kříže najdete vždy pořádek a pečlivě posekaný trávník. Takových míst bychom našli jistě

více. Co je však na celé věci nejpříjemnější, je skutečnost, že všechnu tuhle práci konají naši obyvatelé jen tak, pro dobrý pocit, proto, aby naše obec byla ještě hezčí. Snad mají i jiné důvody, které neznáme, ale na konci je to vždy ten hezký kousek zákoutí, kde je nám příjemně. Nebudu snad ani zdůrazňovat, že je tak činěno vždy bez nároku na jakýkoliv honorář. Vzpomenete si ještě na dobu, kdy jste přijeli ze zájezdu od našich západních sousedů a lamentovali nad tím, proč to tam u nich mají hezké a u nás ne? Doba se již notně změnila a 20ti letý posun v myšlení lidí je už znát. Pořád je co dohánět a vylepšovat, ale pokud se dnes vracíte z východu nebo jihu Evropy, lehce zjistíte, jaký pokrok jsme udělali. Musíme tedy znovu vyzdvihnout činnost Vás všech, kteří se staráte o veřejná prostranství, poděko-

Polomský deň v Polomke Je sobota 14. srpna a naše výprava zástupců obce Pustá Polom vyráží ve 4 hodiny ráno ke slovenským hranicím. Byli jsme pozváni na „Polomský deň“ do slovenské obce Polomka, která leží na úpatí Nízkých Tater. Je to naše již třetí výprava na Slovensko od roku 2009, kdy nás oslovili zástupci obcí Poloma, Gemerská Poloma a Polomka, abychom navázali společnou družbu, neboť všechny naše obce nesou ve svém názvu slovo Polom. Naše skupina má 8 členů a do místa určení míříme zánovním mikrobusem, který nám zapůjčili hasiči . Ná-

vat Vám a vyjádřit, že si Vaší práce opravdu velmi vážíme. Vlastimil Hrádek

Září 2011 kup vozu nemohl být lépe načasován. Osmimístné vozidlo je znamenité. Tentokrát nebudeme jen pasivními diváky, ale jsme připraveni se aktivně zúčastnit všech akcí Polomského dňa. Snad jen kromě folklórního vystoupení, tady má zatím Pustá Polom jisté mezery. Ze zaslaných instrukcí víme, že kromě kulturního vystoupení a opulentní krmě nás čeká aktivní účast v soutěži ve vaření „bobalkov“ přeloženo do češtiny šišek s mákem, zatloukání „klincov“ hřebíků, pití piva na čas a slalomu s pneumatikou. V zavazadelníku s námi cestuje také vlajka se znakem Pusté Polomi, ať se řádně prezentujeme. V 9 hodin jsme na místě. Přivítání, potřesení pravicemi se starými známými, hlavně starosty ostatních Polom a už se vydáváme v průvodu k místnímu kostelu, kde proběhne slavnostní mše. Jako zahraniční hosté vedeme tento průvod. Po mši nás čeká slavnostní oběd a už se připravujeme na zahájení soutěží. Každá Polom musí vyslat své družstvo. U vaření má každý tým své pracovní místo s nádobím. Vaří se v kotlíku na ohni, který je potřeba rozdělat a řádně rozdmýchat. Vaření byla jasně parketa našich děvčat Evy Čerbákové, Ireny Čechové, Radky Hrbáčové a Jany Hrádkové, která předvedla skutečnou týmovou práci. Trefit bramborové těsto do správné konzistence a pak ho ještě správně uvařit je úkol téměř alchymistický a naší výpravě se opravdu vydařil. Závěrečná ochutnávka pro nás dopadla znamenitě. Mezitím si mužská část výpravy už oťukávala další disciplíny. Potěžkali jsme si kladívko, provedli některé uvolňovací "kladivošvihy", zkontrolovali značku piva, které se bude účastnit soutěže a ohmatali si pneumatiku, se kterou budeme koulet slalom. Taktizujeme, měříme vzdálenosti, vymýšlíme strategii, určujeme pořadí běhu, snažíme se eliminovat nebezpečí uklouznutí vhodnou obuví. Soutěž začíná první disciplínou, pití piva na čas. Pivo je třeba odzátkovat, přelít do sklenice a vypít. Tak to musí udělat všichni členové chlapeckého družstva, to jest já, dále Jirka Čech, Vít Čerbák a Vašek Hrbáč. Zjišťujeme, že naše družstvo vypadá jako nejstarší a po chvilce pozorování se ujišťujeme, že asi nejstarší jsme. Neva-

Stránka 5

dí , vzápětí je jasné, že handicap vyššího průměrného věku je setřen zkušenostmi. Zatímco někteří soupeři teprve krotí pěnu ve sklenici s prvním pivem, my si už předáváme štafetu. Výsledky se zapisují průběžně, uvidíme co bude na konci. Druhá disciplína. Zatloukání hřebíků, každý musí zatlouct do špalku dva velké a dva malé hřebíky. Toto je náš šálek kávy. S kladivem nám to jde všem docela dobře, ale stejně dobře to jde i soupeřům. Naprosto neortodoxně se v téhle soutěži ujímá iniciativy náš místostarosta a zatlouká prostě dva hřebíky najednou. Zdá se, že máme nakročeno k medaili... Poslední disciplína. Slalom mezi tyčkami s pneumatikou. Pozorujeme vytýčenou trať a přemýšlíme, co by na to asi řekl náš starosta sportklubu Laďa Grusmann, kdyby viděl, jak jsou tyčky hluboce a fortelně zatlučeny přímo do trávníku hřiště. Sestavujeme startovní pořadí a už to jede. Jirka Čech, který už běžel kdeco, jasně udává tempo a ani několik drobných uklouznutí ostatních členů týmu nám nemůže pokazit vítězství. Ano, výprava z Pusté Polomi zvítězila v Polomském trojboji. Po skončení slalomu jsou někteří členové výpravy pro opakování soutěže v pití piva, ale porota dává jasný pokyn, že trojboj již skončil. Následuje kulturní program, ve kterém si každá obec připravila asi půlhodinové vystoupení svého folklórního souboru. Program doplňují svým vystoupením děti ze školy a ze základní umělecké školy. Bohužel, to, čeho se bojíme při podobných akcích i u nás, déšť, ukončil předčasně tuto část a všichni jsme se po nějakou dobu dívali na provazy vody,

které se řinuly z oblohy. Na otázku, odkud nejčastěji přichází déšť, jsme dostali odpověď: "Zo všetkých strán...". K večeru už je vody méně a vitální Slováci už bez pódia a ozvučení si poradili sami. Pod několika stanovými přístřešky si nenechají pokazit svůj den nějakým deštěm a pokračuji ve svém kulturním vystoupení. Tentokrát už bez jakýchkoliv oficialit, ale o to více od srdce. Dlouho do večera se nese celým areálem zvuk cimbálovky a zpěvu. Příští rok je řada na nás, Pusté Polomi, abychom pozvali hosty ze Slovenska k nám a spolu s nimi prožili náš společný „polomský den“. Vlastimil Hrádek

Stránka 6

Základní škola a mateřská škola

Pustopolomský Zpravodaj

www.skolapustapolom.cz

1. září 2011 začal u nás ve škole nový školní rok. Do lavic opět zasedlo 270 žáků včetně 30 nových dětí v 1. třídě. Zatím se ještě otrkávají, ale již za pár týdnů pojedou v plném tempu školní výuky. Počet 30 vypadá poněkud hrozivě, ale žádné obavy. Vše se dá zvládnout. V letošní první třídě se budou žáci učit číst a psát metodou SFUMATO. Autorem metodiky je PaedDr. Maria Navrátilová a sama autorka Splývavé čtení označuje jako „čtení pro všechny děti“. Přes svou jednoduchost a snadnou osvojitelnost je metodika geniální. Při výuce se využívá přirozená hravost dítěte, vychází se ze správného návyku techniky práce očí. Do výuky je zařazena velmi oblíbená dramatická výchova, která žáčky učí číst nejen s porozuměním, ale i s vlastním vnitřním prožitkem. Splývavé čtení usnadňuje výuku žáků se specifickými poruchami učení, např. dyslektiků. Odráží se kladně i v písemném projevu (žáci nevynechávají písmena, píší správnou interpunkci atd.). Vlastimil Hrádek

Základní škola Pustá Polom bude v měsíci říjnu organizovat sběr starého papíru. V pátek ráno 7. října bude na parkovišti pod kostelem přistaven kontejner, do kterého můžete papír volně ukládat. Kontejner bude odvezen v pondělí 10. 10. ráno. Finanční zisk z tohoto sběru použijeme na opětovný nákup kancelářského papíru do školy.

Sdružení rodičů a přátel školy zve všechny, co se rádi baví,

na Lampiónový průvod do říše pohádek a strašidel

v pátek 4. 11. 2011. Místo a čas srazu všech lampiónů bude upřesněn na plakátech.

Září 2011

Stránka 7

30. výročí otevření nové mateřské školy v Pusté Polomi Letos v prosinci to už bude 30 let, co byla otevřena nově vybudovaná mateřská škola v Pusté Polomi. V kronice tuto událost popsala tehdejší ředitelka , paní Věra Vajdová , takto: Velmi významnou událostí bylo slavnostní otevření nové mateřské školy 30.12.1981. K slavnostnímu otevření byla mateřská škola perfektně připravena jak po stránce materiálního vybavení, tak po stránce estetické. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci ONV – místopředseda ing. Nešuta, zástupci ONV odboru školství s. Vícha a OŠI s. Žídková, pracovníci MNV, JZD a místní občané. Kulturní vložku zajistili žáci ZDŠ. Potom si hosté a občané prohlédli celou mateřskou školu a všichni oceňovali vzorné provedení stavebních prací a vkusné uspořádání interiérů. U příležitosti otevření mateřské školy byla udělena čestná uznání ONV a MNV těm, kteří se v maximální míře podíleli na její výstavbě.

Pokud vás zajímá, jak se za těch 30 let naše školka proměnila, budeme rádi, když nás navštívíte, a to v neděli 13. 11. 2011 odpoledne, v době od 15.00 do 18.00 hodin u příležitosti Martinských oslav Vlasta Kozelská

Klub důchodců Od červnového zpravodaje uběhly další tři měsíce a já se opět snažím informovat širokou veřejnost o tom, co nového se událo v našem klubu. Za velké účasti nejen členů klubu, ale také ostatních občanů naší obce, proběhly v červnu na lyžařském vleku „polomské snošky“. Počasí nám přálo, k poslechu hrála hudba, lidé se příjemně bavili. Tato akce je pro nás organizačně velmi náročná - muži zajišťují přivezení stolů a laviček, vyrábějí konstrukci pro nadkrytí stolů proti dešti nebo sluníčku. Ženy celé odpoledne připravují prodej koláčů, zákusků, piva a limonád. Také vaří kávu a čaj. A samozřejmě připravují smaženici. Za donesená vajíčka a přípravu skvělé smaženice výbor děkuje všem svým obětavým členům. Jak jistě víte, v měsíci červnu se také konal „ Den obce“. Zde naše skupina „country tanců“ vystoupila společně s dětmi základní školy. Vše se odehrálo pod taktovkou paní učitelky Čechové. Bylo to naše první veřejné vystoupení, všichni jsme měli obrovskou trému a obavu, jak to dopadne… Víme, že tam bylo mnoho chyb, přesto byl

potlesk diváků velký. V červenci jsme měli brigádu na parkovišti pod kostelem. Stříhali jsme keře, hrabali seno a celé parkoviště jsme vyčistili od plevele a kamenů. Brigády se zúčastnilo 15 členů a ani na této akci nechyběl humor a dobrá nálada. V srpnu jsme uskutečnili zájezd do Polska. Protože autobus nebyl zcela obsazen, na výborové schůzi jsme rozhodli, že během letních prázdnin zájezdy organizovat nebudeme. Nezapomněli jsme ani na naše jubilanty. Společně s členy kulturní komise jsme navštívili 11 spoluobčanů, kteří měli významné životní výročí. Při této příležitosti bych ráda poděkovala prodavačkám našeho nákupního střediska. Vždy nám ochotně vycházejí vstříc při přípravě dárkových balíčků. Několik našich členů a členek si udělalo společnou vycházku k památnému dubu. Zde byli všichni mile překvapeni: udržovaný altánek, kolem posečená tráva – prostě pří-

jemné prostředí k odpočinku či malému občerstvení. Rovněž u kříže na rozcestí Budišovice – Přerovec je nová lavička a schůdky se zábradlím. O toto vše se stará náš člen pan Petr Stankoci, za což mu výbor důchodců srdečně děkuje. Co říct závěrem? Opět začínáme s country tanci, scházíme se každé pondělí. Zveme nové odvážlivce, kteří se chtějí zasmát, pobavit se a zatančit si, nebo jen tak si popovídat. V říjnu uskutečníme další posezení v „hasičárně“, srdečně jsou zváni všichni členové našeho klubu. J. Stankociová

Stránka 8

Pustopolomský Zpravodaj

Komise životního prostředí chtěla bych Vás informovat o množství odpadu, který jsme vytřídili a předali k dalšímu využití. Mohu Vás ubezpečit, že za léta, po která se v Pusté Polomi třídí odpad, se můžeme pochlubit velice dobrými výsledky. I když přispíváme z pohledu celé České republiky nebo celé planety jen „troškou do mlýna“, tak i ta troška za rok 2010 je úctyhodná a je třeba Vás všechny pochválit za vstřícnost. V loňském roce jsme předali cel-

Hasiči Pomalu končí léto, přichází podzim, začne se v bytech přitápět, nastává zvýšené riziko vzniku požárů. To je signál pro naši zásahovou jednotku být v pohotovosti ve dne v noci. Jsou dobře vybaveni a vycvičeni a připraveni zasáhnout. Věřme, že nebude třeba. Ostatním dobrovolným hasičům už končí letošní sezóna. Plán činnosti máme vrchovatě naplněn. Naše družstvo mužů a žen se každý víkend zúčastňovalo ať už povinných nebo jiných soutěží. 3.září zorganizoval náš člen Tomáš Skupina na našem areálu

kem 63,215 tun odpadu k dalšímu využití a přinesli do pokladny obce 250 430,50 Kč. Za toto období jsme od společnosti EKO-KOM dostali osvědčení o úspoře emisí. „Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM,a.s. přispěli ke zlepšení život-

ního prostředí a snížení emisí CO2 ekv. 73,235 tun a úspora energie činí 1 753 474 MJ (GJ).“ S radostí Vám vyřizujeme poděkování společnosti EKO-KOM za dlouholetou spolupráci a doufáme, že budeme i nadále pokračovat v třídění odpadu, které má smysl!!! Martina Dulanská, KŽP

www.sdhpustapolom.mysteria.cz SRAZ MOTORKÁŘŮ, na který se sjelo na 170 motorek a tříkolek z celé republiky. Tato akce byla dvoudenní a byla vyplněna soutěžemi a zábavným programem. Máme před sebou ještě letošní poslední velkou pohárovou soutěž pod názvem POSLEDNÍ VÝSTŘIK, která se koná 15 října a na kterou vás srdečně zveme. Předvede se tady téměř 40 soutěžních družstev mužů a žen v požárním útoku z celého moravskoslezského kraje. Je to soutěž, která má napínavou atmosféru, náboj i zábavu jak pro

soutěžící, tak pro diváky a ostatní hosty . Hasiči samozřejmě chystají občerstvení. Pak už provedeme zazimování našeho areálu a můžeme trochu zvolnit tempo. Zaslouží si to všichni, kteří se celou sezonu aktivně zúčastňovali všech akcí a že jich nebylo málo. Za to aspoň takto veřejné PODĚKOVÁNÍ. Starosta sboru dobrovolných hasičů Zdeněk Štalmach

Září 2011

Stránka 9

Sraz motorkářů, aneb hasičským areálem duněly motorky a rocková hudba. V první zářijovou sobotu se konal na areálu SDH historicky první ročník srazu motorkářů všech kubatur a značek. Počasí bylo lepší než v létě, 30 stupňů, vymetená obloha a to přímo vybízelo k projížďce na motorce. Okolo 11 hodiny se pomalu začaly sjíždět motorky nejrůznějších značek a typů k nám na areál. Připravené stanové městečko se začínalo plnit. Očekávali jsme v prvním ročníku návštěvu do 100 motorek, ale nakonec bylo napočítáno neskutečných 182 strojů na spanilé jízdě. Takovým číslem se nemohou pochlubit ani zaběhlé srazy. Průjezd kolony trval skoro 20 minut a pro místní občany se stal jistě zážitkem. Vyjížďka byla směrována k Motobaru Hanka v Bravanticích. V tu dobu se již na podiu chystal první účinkující. Slovenská vycházející hvězda The Paranoid. Po příjezdu účastníků vyjížďky nic nebránilo rozjet hudební a soutěžní program. Paranoidi splnili očekávání a dokonce měli početný fan klub u podia tvořený především děvčaty. Soutěžilo se během hudební produkce i o přestávkách na podiu. Disciplíny byly tematické a soutěžilo se o velice hodnotné ceny. Např. přezutí ráfku kola, soutěž o nejkrásnější tetování, pití piva na čas, největší objem břichu u mužů a prsou u žen, zatloukání hřebíků, nejkrásnější motorka a zvuk motoru. Po strhujícím koncertu The Paraoid přišel na řadu první revival Faith No More. Vyzrálí hudebníci zahráli parádní set, ve kterém nechyběly největší hity této dnes již neexistující legendy. Moderátor Radim Koziel, mimochodem rovněž motorkář a rocker, vtipně reagoval na probíhající soutěže, informoval návštěvníky srazu, co se bude dít na pódiu i mimo něj a dával této akci opravdu šmrnc. Už dopředu upozorňoval na soutěž, která vypukne před hlavní kapelou večera Miss mokrá motorkářka. Následovala módní přehlídka motorkářského oblečení, kde zejména modelky sklidily zasloužený aplaus… Na podiu to rozbalil Alkehol revival a bylo vidět, že texty znají vesměs všichni… Po skončení následovala soutěž pro odvážné dívky, které se nebojí studené vody, a jak jsme si mysleli, že se nikdo nepřihlásí, hned 4 dívky si to mezi sebou rozdaly o velmi hodnotné ceny. Porotou byli samotní diváci, kteří svým hlasitým projevem dávali slečnám své sympatie. Ale to se na podiu už chystal vrchol tohoto večera, nestárnoucí hvězda českého rocku a kytarový mág Miloš Dodo Doležal se svou kapelou, kde na basovou kyta-

Před vyjížďkou ...

ru hraje jeho syn a tady více než jinde platí, že jablko nespadlo daleko od stromu. Dodo Jr. Zahráli všechny největší pecky své historie i songy z posledního alba Despekt. Při sólu na basu Doda Jr. tuhla krev v žilách, byl to opravdu vrchol večera… Následovalo losování vstupenek, kde celková hodnota cen přesáhla 20.000 Kč. Největšími artikly byla basová kytara a minibike. Na podiu v tu dobu rozbalovalo nádobíčko seskupení Morčata na útěku. Tato stále populárnější kapela hrající převzaté hity nejslavnějších kapel, okořeněné svými texty určitě nikoho nezklamala a dodala akci ten správný říz. Ke správnému srazu patří i striptýzek a tak zraky zejména mužů se po půlnoci upjaly na podium… Jako poslední vystoupila skupina NaGauč, byla to opravdová tečka na závěr. Roztancovali celý parket a sklidili mnoho ovací. Miloš Dodo Doležal a Band

Ráno pro nocležníky v areálu připravili místní hasiči a myslivci snídaně a okolo poledne akce oficiálně skončila. Můžeme směle konstatovat, že akce opět zviditelnila naši obec, protože se o tomto srazu hovoří na všech fórech v superlativech. Jedna perlička srazu: nejvzdálenější účastník byl až z Českých Budějovic… Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na této akci jak už materiálně, tak finančně, místním spolkům za skvělou spolupráci, Petrovi Urbančíkovi a Davidu Kupkovi za pomoc při organizaci soutěží a vyjížďky, štábu srazu a dalším, bez kterých by to prostě nešlo… Již v těchto dnech se připravuje další ročník, a tak si ve svých diářích můžete dopředu poznačit datum 1. 9. 2012. A již dnes mohu s radostí odtajnit první festivalovou hvězdu - RYBIČKY 48 J. Tomáš Skupina

Stránka 10

Pustopolomský Zpravodaj

Z činnosti Zásahové jednotky obce Pustá Polom v roce 2011 Doba prázdnin, dovolených a krásného teplého počasí je již pomalu za námi. Přestože začátek topné sezóny a s ní spojený zvýšený výskyt požárů nás teprve čeká, i tak Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce v létě nezahálela a byla povolávána k takzvaným Technickým pomocím. V letních měsících nás zaměstnával především přemnožený bodavý hmyz, kdy jednotka vyjížděla k osmi případům nejen v naší obci, ale také do Kyjovic a Podvihova. V nedávné době jsme vyjížděli k požáru dopravního prostředku, kdy přímo v centru obce došlo k zahoření návěsu kamiónu se štěrkem. Požár naštěstí nebyl příliš vážný. Za zmínku stojí také zásah, kdy hasiči otevírali bez poškození zabouchnuté dveře domu na ulici Na Zahumení. I s takovýmto problémem jsme mnohdy schopni pomoci, ale záleží samozřejmě na bezpečnostní třídě dveří, které je potřeba otevřít. Čištění komunikací od stromů, které je zneprůjezdnily během silných letních bouřek, je věc, kterou již netřeba příliš rozebírat. Po dohodě jsme schopni v rámci našich možností pokácet i stromy na zahradě, na které si majitel z různých důvodů sám netroufá. Od vydání předchozího Zpravodaje jsme se také zúčastnili několika cvičení, ukázek, požárních asistencí a soutěží. Významné bylo především prověřovací cvičení na RÚ Hrabyně, které odzkoušelo spolehlivost a koordinaci všech složek IZS a zaměstnanců ústavu. Tématem cvičení byl požár ve 3. nadzemním podlaží jedné z budov obývaných hůře pohyblivými pacienty. Ukázek hasičské techniky bylo celkem 7. Jednalo se o ukázky pro děti na táborech, na dětských dnech a na akcích různých neziskových organizací. Ukázky slouží mimo jiné pro reprezentaci obce a všechny tyto ukázky proběhly v rámci povinných kondičních jízd členů jednotky. Na žádost majitele společnosti Libros pana Libora Václavíka jsme se zúčastnili evropského šampionátu v Truck trialu na Vřesinské strži jako požární asistence. Jako člen jednotky se v rámci výcviku zúčastňuji soutěží simulujících podmínky reálného zásahu – TFA (Toughest firefighter alive). V náročné soutěži Hornolhotský železný hasič jsem se umístil zhruba v půlce startovního pole. Soutěž spočívala ve splnění několika silových disciplín – roztažení hadic, přeskočení 2m bariéry, přenesení 80kg figuríny a dalších. Po splnění závodník okamžitě bez přestávky startoval a vybíhal do

kopce lyžařského vleku cca 250m a to vše v kompletním zásahovém oděvu včetně zásahových bot, přilby, rukavic a aktivovaného dýchacího přístroje na zádech. Druhý den jsem se pak zúčastnil další soutěže tohoto typu v Ludgeřovicích, která se mírně lišila a která byla jednodušší v tom, že dýchací přístroj byl nesen pouze jako zátěž na zádech. Tam jsem skončil na solidním 4. místě. V minulém týdnu jsem oficiální sezónu tohoto sportu ukončil jednou z nejznámějších soutěží tohoto typu v republice – Ostravská věž, kdy jsem nastoupil proti nejlepším borcům nejen z našeho kraje, ale i republiky. Možná i proto jsem (ke svému zklamání) výraznějšího výsledku nedosáhl. Nakonec bych se ještě rád zmínil o návštěvě našeho velitele Vladana Trubeckého na známé výstavě hasičských vozidel Pyrocar v Přibyslavi, kde po důkladné prohlídce a srovnání všech exponátů subjektivně zhodnotil, že náš vůzTtatra je v celorepublikovém měřítku na velmi slušné pozici a můžeme s ním být spokojeni. Úplným závěrem bych rád připomenul, že hasičský zásah může být maximálně účinný pouze tehdy, pokud nás necháte projet. Auta patří za plot a ne na chodník. K zásahu může spěchat i hasičská plošina, která je podstatně delší než naše Tatra a kličkování mezi osobními automobily buďto vůbec nezvládne nebo jí to zbytečně zdrží. Za JSDH Pustá Polom Ing. Ondřej Pracný

Fotografie z návštěvy hasičů na stmelovacím kurzu 6. ročníku, září 2011 v Žimrovicích.

Září 2011

Stránka 11

Z historie naší obce Chovat včely je záliba. Ale taky vytrvalá a trpělivá práce, která někdy i občas opravdu bolí… I v naší obci má chov včel docela pěknou tradici. Dobové fotografie a vzpomínky včelařů pamětníků to dokazují.Všeobecně se má zato, že vznik tohoto užitečného spolku v Pusté Polomi je datován již rokem 1903. V letošním roce 2011 si naši včelaři připomínají plných 108 let organizovaného včelaření. Není sporu o tom, že tato činnost byla zde již provozována i před rokem 1903. Dávno tomu, co lidé poznali, že med je sladidlo zdraví prospěšné a vosk se dá využít na výrobu tenkrát tolik potřebných svící (naší předkové ještě před rokem 1930 v P. Polomi neměli elektřinu k dispozici). U počátku organizovaného včelaření v naší obci stáli kněží p. Kneibl a p. Bašný. Později taky pan řídící učitel Martin Uhrovič. Jako zaníceného včelaře ze starší doby je třeba také připomenout pana Augustina Šindelka. Doba po II.světové válce nastolila nové poměry. Pro včelaření bylo nutné získat především mladou eneraci. Neúnavným propagátorem mezi mládeži byl především pan Adolf Raška, zvaný „Stařik“. Rozvoj včelaření v naší obci byl na vzestupu. Svoji roli tu sehrával i stát. Poskytoval včelařům poměrně slušné dotace. V 60. a 70. letech minulého století se mezi největší včelaře, co do počtu včelstev, řadili pan Miloš Schindler a pan Leopold Krystýn. Jak naši včelaři vzpomínají, byly roky velmi dobré, co se týče produkce medu, ale i méně výnosné. Pochopitelně vše je závislé na počasí daného ročního období. Činnost včelařů nespočívala jen v práci se samotnými včelstvy. Svými aktivitami značně přispívali i ke kultuře obce. Pověstné byly v minulosti včelařské bály, letní slavnosti,

Pustopolomští včelaři! zá je zd y a tak y výst avy . Jedn a z nejzajímavějších výstav byla včelařským spolkem uspořádána v Pusté Polomi již v roce 1936! Významné shromáždění místních včelařů i z blízkého okolí se uskutečnilo v roce 1973 a to u příležitosti 70.výročí organizovaného včelařství v naší obci. Organizace místních včelařů nikdy svoji činnost nepřerušila a působí zde i v dnešních časech. Čítá okolo 26 ti aktivních členů. Předsedou organizace v současné době je pan. Jiří Býma, jednatelem je pan JiříVaněk. Zajímavé pro mne bylo listování a čtení v odborném časopise VČELAŘSTVÍ. Toto periodikum má vysokou úroveň a poskytuje zájemcům o tento obor velmi cenné rady a informace. Každý organizovaný včelař ho obdrží měsíčně poštou zdarma. Současná doba však nastolila spoustu dosud nepoznaných problémů. Vážný

je značný úbytek zájmu lidí o tuto zálibu. Devastující a těžko zvládatelné jsou rovněž choroby včelstev (varroáza, nemoci včelího plodu a další). Také zahraniční konkurence i zde zaútočila s nebývalým důrazem a nabízí včelí produkty, mnohdy neznámého složení i původu.To může někdy mít i vážné následky jak pro lidi, tak i pro samotná včelstva! Nezbývá než vyslovit naději,že i naši včelaři se vypořádají se všemi problémy tak,že uspějí i ve složitých podmínkách a jejich činnost bude i v budoucnu nejen pro ně, ale i pro ostatní přínosem. Albert Einstein údajně kdysi řekl: “Včela nemůže být bez květů, zahrádka bez včely, bez opýlení nejsou žádné rostliny,žádná zvířata a samozřejmě žádní lidé“. I toto mějme na paměti.

NEHTOVÁ MODELÁŽ A MANIKÚRA PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS - manikúra - P. SHINE - parafínové zábaly - lakování nehtů, masáž rukou - nehtová modeláž, gel, akrygel, akryl - zpevnění přírodních nehtů gelem - odstranění umělých nehtů

Pavla Kukelková tel: 734 326 840 Nově otevřeno v Pusté Polomi v prostoru kosmetiky Slezská 280

- permanentní prodlužování řas metodou „řasa na řasu“ - lepení kamínků na umělé i přírodní řasy

INZERCE

Naleznete nás teké na facebooku

J.S.

Stránka 12

Pustopolomský Zpravodaj

Farnost Pustá Polom

http://www.pustapolom.cz/farnost/

Pozvání ke spolupráci Milí školáci, rodiče, prarodiče, učitelé, vy všichni, kteří děti a mládež provázíte novým školním rokem! Doba prázdninového odpočinku je již za námi a před námi je každoroční otázka, co v novém školním roce nabídnout dětem a mládeži pro rozvoj jejich osobností. V nedávných dnech se velmi mnoho hovořilo o dvou velkých evropských městech – o Londýnu a Madridu. V každém se cosi dělo. Londýn musel čelit nenadálému a nepochopitelnému násilí a chaosu, kdy mladá generace začala z ničeho nic loupit, ničit, rabovat, zapalovat a tamní společnost vlastně ani neví, proč se to dělo a co je toho příčinou. Členové gangů chudí nejsou – svolávají se moderními komunikačnímu prostředky. Zajímavé bylo vyjádření britského premiéra Davida Camerona, že jde o zhroucení

vědomí osobní odpovědnosti a morálky, o selhání rodiny jako hlavní jednotky společnosti, o absenci disciplíny v rodině i ve škole a o to, že mnozí mladí lidé velmi dobře znají svá práva, nikoliv však už své povinnosti. Přiznal, že ve společnosti i v politice chybí zodpovědnost. Proti tomu stojí pohled k hlavnímu městu Španělska – k Madridu, kde přes milion mladých křesťanů prožilo krásné, pokojné a inspirující setkání s papežem Benediktem XVI., a to ve znamení víry v Boha a v síle Ducha Svatého. Dva tak kontrastní proudy v dnešním světě… Připomíná to myšlenku, kterou blahoslavený papež Jan Pavel II. vyslovil už na prahu třetího tisíciletí, že totiž světu se nabízejí dvě perspektivy. Dvojí buď anebo, na kterém závisí bytí a nebytí naší planety. Svět se může z Boží vůle a s naším přispěním stát kvetoucí zahradou, ale může se stát i hromadou trosek.

A tak ať nás i tyto myšlenky povzbudí k nové snaze, aby i pro děti a vnoučata naší farnosti byl Ježíš opravdu Mesiáš – Boží Syn, aby každému z nich bylo jasné, kam patří a na které straně toho bojiště o budoucnost světa chce nasadit své síly. Nepřehlédněte proto, prosím, v nabídkách školních předmětů a kroužků také pozvání pro maličké, větší i pro ty nejstarší školáky k formačnímu předmětu Náboženství, který by se spíše měl jmenovat Křesťanská výchova. Přihlášky do náboženství žáci ZŠ v Pusté Polomi dostali přímo ve svých třídách v prvních dnech nového školního roku. Je možné si je také ještě vyzvednout na faře nebo po bohoslužbách v sakristii. Stále je možno se přihlásit. Těším se! o. Zdeněk Šimíček,

Svatomartinské slavnosti Zveme Vás na Svatomartinské oslavy s průvodem, které se uskuteční v neděli 13. listopadu 2011 na farním dvoře. Průvod vyjde od fary v 15. 00 hodin. Krmášová zábava, sobota 12. 11. 2011, restaurace U Krčmářů 20.00 hod. Kulturní a sportovní komise Vás zve na

Krmášovou zábavu Restaurace U Krčmářů, Sobota 12. listopadu 2011 Začátek ve 20.00 hodin Čeká Vás pestrý program, dobrá hudba - Jiří Švidrnoch, chutná večeře a několik překvapení. Vstupné 200,- Kč. Předprodej vstupenek u p. Hany Pausové na Obecním úřadu v Pusté Polomi

Stránka 13

Stránka 14

Pustopolomský Zpravodaj

Sport Beskydská sedmička 2011 2.září 2011, Pustá Polom Na tento pátek jsem si vzal volno, abych se vyspal „do zásoby“. 6.30 ráno: „Sakra, Kamile, cos to vymyslel za pitomost?! Proč jsem ti na to skočil?! “ budí mě jakýsi hlas. Aha, to je jen můj vlastní hlas ze sna. Pořád se nemůžu oprostit od myšlenek na těch 86 kilometrů, které mám před sebou a hádám se se svým parťákem, který vymyslel, že se hecneme a dáme tu beskydskou sedmičku. Začínám mít na toho mladíka, co by mohl být mým synem, pěknou zlost. Pak už samozřejmě nezaberu a těším se na odpoledne, že si ještě chvíli zchrupnu. Místo poklidného polehávání pobíhám dopoledne po domě a snaživě dělám užitečné domácí práce. Odpoledne poctivě zalézám do postele, ale zase se mi hlavou honí ty kilometry a převýšení přes 4800m, pořád nahoru dolů, nahoru dolů, to mi ty nohy brzy odejdou a co teprve můj oteklý kotník… Začínám se litovat. Do přicházející dřímoty vpadnou zvuky z ulice a začne štěkat sousedův pes. A je po spánku, ukončím hodinu převalování naprázdno a jdu si chystat věci. Večer 2.září 2011, Frenštát pod Radhoštěm Hlavně si pořádně zafačovat kotníky, olepit prsty kvůli puchýřům a symbolicky políbit čelovku, ta teď bude na několik hodin můj největší pomocník. V 9 hodin večer vyrážíme uprostřed

aneb jak jsem si zazávodil s Katkou Neumannovou

nadšeného davu z náměstí ve Frenštátu, ulicemi to jde, je to po rovině a je tam světlo, za městem se nám ale pěšina zvedne před očima a začínáme se potit. Klikatá karavana světlušek před námi naznačuje, KAM šplháme, ale zase se ptám sám sebe: PROČ? Kamil je nepřiměřeně optimistický, pořád si myslí, že to zvládneme. Na Javorníku si rychle sedám, zouvám se a dolepuji další prsty ve světle čelovky, náhle ostré světlo osvítí můj zafačovaný kotník: „Co se děje?“. Ve tmě tuším televizní kameru, asi by je potěšilo, kdybych měl zlomenou nohu nebo tak něco… „Ne, nic, jenom si musím olepit prsty, jinak přijdou puchýře a nemilosrdně nás vytrestají.“ Pak ještě něco plácám, jsem zadýchaný a moc optimismu ve mně není. Jdeme dolů, rovinky se snažíme zrychlovat poklusem. „Klid, Kamile, klid, nehroť to, máme před sebou takových osmdesát kiláků a já nechci zdechnout už někde na Ráztoce. Až budem na Lysé, tak to napálíme!“ Kamilovi pořád nedochází dobrá nálada, asi mu to pořád jaksi nedochází, že to je celé šílenost. Na Pinduli nás čeká Irča a brácha, povzbuzují nás. Typický obrázek, tohleto zažijeme ještě mockrát, v každém údolí. Prý jsme docela vpředu, ale přece jenom jsme mohli být rychlejší. Hmm, tak nevím, běžet se to celé nedá. Vyrážíme nahoru na Radhošť, zase se potíme, je teplá noc a svítí hvězdy a zase ta karavana světlušek před námi… ten kopec se ve dne zdál nějak menší… Nahoře je teplo, nezdržujeme se a

běžíme po hřebeni. „Skočíme se vyfotit k Radegastovi?“ Moc vtipné se mi to nezdá, nevím, jestli to Kamil myslí vážně, raděj to nezjišťuji. Jdeme hrbolatou stezkou dolů do Ráztoky, párkrát zakopnu. „Kdo tu navezl tolik makadamu, krucinál?!“ Kotníky trpí a to je pořád teprve začátek. V Ráztoce konečně občerstvovačka, rychle pár jonťáků, kus banánu, sušenku a fičíme na Pustevny. Už jsem se docela psychicky chytnul, do kopce na nás nikdo nemá, ale z kopce se ještě pořád najde dost šílenců, kteří běží. „Klid, Kamile, klid, ještě je dost času na závodění!“ Na Čeladné je pořádná zima, dáváme polívku, náš rozespalý doprovodný tým nám dodává duševní energii. Teda, vůbec jim ten přerušovaný spánek na sedadle v autě nezávidím, to fakt nenávidím, když mě někdo budí uprostřed noci. A pak ta nekonečná cesta na Smrk, uprostřed nás přepadá útlum, spánek se hlásí o svá práva. Chvíli se

INZERCE Novinka v nabídce - pronájem zvukové aparatury. Sada obsahuje dvě kvalitně osazené reprobedny o výkonu 2 x 400 W na mobilních stojanech, zesilovač, mikrofon, mixážní pult, 2x CD přehrávač + příslušná kabeláž. Vhodné na ozvučení jak venku, tak v sále. Např. menší diskotéky, rodinné oslavy, svatby, třídní srazy, večírky, školení, semináře, konference, nebo jen tak na pobavení pro partu přátel. Aparaturu po dohodě dovezeme až k Vám na místo, zapojíme a vysvětlíme obsluhu. Možná i obsluha s naším DJ po celou dobu konání Vaší oslavy, svatby, akce atd. Pro dlouhodobý pronájem speciální ceny, věrnostní výhody atd… Rovněž Vám zajistíme kvalitní catering, nebo rautové stoly prostřednictvím našeho zkušeného šéfkuchaře, který měl tu čest vařit s mistrem gastronomie Zdeňkem Pohlreichem. Pro Vaši oslavu, večírek, párty, svatbu atd. zajistíme levně různá kulturní i umělecká vystoupení.

Kontakt: Tomáš Skupina, Střední 385, 747 69 Pustá Polom, Tel. 604 552 618, www.livemusic-agency.cz, E-mail: [email protected]

Září 2011 dohadujeme, jestli dole na Ostravici lehneme a na půl hodiny zdřímneme. Jdeme mechanicky jako stroj, vtipkování skončilo.. „Tak co, šlehnem to?“ Kamil vytahuje plechovku nějakého svinstva, které nám má dát křídla. Podělíme se, hrozná chuť, ale docela rychle to zabírá. Hurá, jsme na Smrku, tady se nám to půlí, 44km je za námi! A ještě jako bonus začíná svítat, konečně uvidíme pod nohy a zahodíme ty pitomé čelovky do batohu! Na Ostravici jsme v 7.30, fouká, skoro všechno nás bolí a Lysá nad námi vypadá nekonečně vysoká. „Katka Neumannová je asi tak půl hodiny před váma,“ sděluje mi žena. Je mi to upřímně jedno. Rychle napít, něco dostat do zcvrklého žaludku, olepit prsty na druhé noze a jdeme na to. Do kopce to jde, ve stoupání na nás zase nikdo nemá. Slunce svítí, to teda bude pařák. Nahoře na kopcích to ale tak moc nevadí. Sláva, Lysá hora, jsme v nejvyšším bodě naší cesty! Můžeme to konečně napálit, jak jsme si slibovali, ale na nějaké závodění nemáme ani pomyšlení. Na okamžik se zastavíme, trocha vody, jinak normálně pijeme za chůze. Je tu krásný rozhled, úplná idyla. Pohled na stezku dolů do Krásné nám v tu chvíli vůbec krásný nepřipadá. Kdyby aspoň ty nohy při pochodu z kopce tak nebolely! Nakonec jsme se nechali vyhecovat a do Krásné dobíháme poklusem, teda jestli nám dojdou síly, tak mě to bude hodně štvát. Teď už věřím i já, že to můžeme dokončit. Po cestě na Travný opět předcházíme spoustu týmů, někteří borci vypadají, že přepálili ten sedmdesátikilometrový začátek. Tempo máme nastavené dobře, v dálce před námi se objevuje další dvojice. „A sakra!“ Lekl jsem se, že se Kamilovi něco stalo. „Ale né, jenomže ty když vidíš někoho před sebou, tak valíš jak šílený!“ No, asi na tom něco bude, to mám z těch závodů na běžkách, tam je taky pořád koho předbíhat. Ten nepřiměřený optimismus

Stránka 15 Kamila zjevně přešel.Teď už ho nemusím krotit, jen krotím své podvědomí, které mě žene dopředu. Dolů z Travného předcházíme dalších pár týmů, to je divné, teď už neběží nikdo. „Nebyla to Katka?“ „Kdo?“ „Ta holka s tím borcem, co jsme je teď šmikli.“ Kamil se otáčí. „Jo, fakt, je to ona!“ Katka má při chůzi s kopce zjevné potíže s koleny. Pak ji ještě potkáme na občerstvovačce v Morávce, ale to my už jdeme dál a ona s parťákem teprve přicházejí. Vyměníme pár slov a odhodlaně krok za krokem šplháme nahoru na Ropici, míjíme další úplně odvařené poutníky a teď už se soustředíme jen na blížící se cíl. Potkáme cyklistu. „Jak je ten kopec dlouhý?“ „To je jenom kousíček, asi 30m.“ Nevím, jestli si to fakt myslel nebo si dělal srandu, ale nám připadá těch zhruba 300m jako nekonečno. „Sláva, jsme na Javorovém, do cíle to už je jenom kousek.“ Irča nám přišla naproti, povzbuzuje nás a jde s námi.

„Hele, za náma se ženou nějací mladí borci, ty už před sebe nesmíme pustit!!“ Do cíle necelý kilometr, teď už ženu já Kamila. Chvíli se vzpouzí, ale naštěstí nastartoval a běžíme vedle sebe. Družstvo za námi se nebezpečně přibližuje. Závěrečný stoupák, běžíme ze všech zbylých sil, mladíci za námi už nemají šanci, vyhecovaný Kamil mě bere o koňskou délku. Před cílem zvolní, chytneme se kolem ramen a za cílovou páskou sebou oba fláknem na zem. Máme toho dost. Došli jsme v čase 17 hodin 32 minut, v kategorii Hobby jako 19. v absolutním pořadí, ve své kategorii jsme skončili 4. Na start Beskydské sedmičky se postavilo celkem 2600 závodníků a téměř polovina z nich trať nedokončila. Jirka Čech [foto: Jan Fousek]

Hlubočec 95, budova OÚ tel.: 728 245 525 e-mail.: [email protected] www.kadernictvi-hlubocec.cz - dámské, pánské, dětské - moderní střihy - barvení a melírování různými barvami a technikami - odbarvování - česání svatebních a společenských účesů - barvení a úprava obočí - barvení řas

- líčení

INZERCE

Pondělí : zavřeno Úterý : 13 – 18 hod. Středa : 13 – 18 hod. Čtvrtek : 13 – 18 hod. Pátek : dle objednávek Sobota : dle objednávek Neděle : zavřeno Po domluvě možno i mimo pracovní dobu

Září 2011

Den obce Pustá Polom, červen 2011

Pokud máte zájem o zveřejnění příspěvku ve zpravodaji, kontaktujte níže uvedenou redakční radu. Vaše příspěvky prosím dodávejte nejlépe v elektronické podobě. Má-li kdokoli z občanů Pusté Polomi zájem na spolupráci při tvorbě ZPRAVODAJE, je vítán. Máte-li připomínky, náměty, rady a doporučení – velmi rádi si je vyslechneme. Uzávěrka dalšího čísla 15. 12. 2011. Redakční rada: Mgr. Vlastimil Hrádek [email protected] RNDr. Jiří Čech [email protected] Mgr. Irena Čechová [email protected] Jitka Havrlantová [email protected] Václav Hrbáč [email protected]

Stránka 16

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.