Raadsvoorstel. datum vergadering agendapunt volgnummer. De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak


1 Raadsvoorstel datum vergadering agendapunt volgnummer onderwerp De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak behandelen in raadscommissie Algemee...
Author:  Monique Brander

0 downloads 3 Views 337KB Size

Recommend Documents


No documents


Raadsvoorstel

datum vergadering agendapunt volgnummer onderwerp

De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak

behandelen in raadscommissie portefeuillehouder programma behandeld door e-mail

Algemeen Bestuur Wethouder S. Szarafinski Bestuur en ondersteuning Gerard van der Wal (tel. 0118-675505)/Annet Hannewijk (tel. 0118-675282) [email protected]

conceptbesluit De raad besluit om 1. In te stemmen met het plan van aanpak De Vitale Revolutie Dauwendaele 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalige werkbudget van € 309.600 en het dekkingsvoorstel, voor de duur van drie jaar.

relatie met eerdere besluitvorming In de gemeenteraadsvergadering van 20 maart jl. is besloten het raadsvoorstel De Vitale Revolutie aan te houden en deze aangepast te laten terugkomen. voorstel aangekondigd via termijnkalender Nee wat is de aanleiding en het bestaand beleid? relatie met de programmabegroting? De gemeente Middelburg wil het voortouw nemen om op een samenhangende manier en met een sterk programmatische aanpak een vitalere omgeving realiseren met en voor Zeeland. Het doel is daarom ook om de opgedane kennis en de best practices te delen in Zeeland en zelfs in heel Nederland. Zeeland als living lab! Vandaar de interesse van VWS en OCW en andere organisaties in dit project. Zo hebben de visie en de ambities van de gemeente Middelburg (middels een interview met wethouder Szarafinski) op dit vlak een mooie plaats gekregen in het boek dat in opdracht van Minister Schippers onlangs gepubliceerd is over effectieve en inspiratievolle initiatieven rondom preventie, gezondheid en zorgkosten. Om dit project vorm te geven sluiten we aan bij de beweging De Vitale Revolutie (DVR) die door de GGD is geïnitieerd en na de kwartiermakers fase als brede Zeeuwse stichting opereert waarin zorginstellingen, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheid samenwerken om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Dat heeft geleid dat er op 27 mei een schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen de Provincie Zeeland, College Zorg en Welzijn Zeeland, Ministerie van VWS alles is gezondheid GGD,HZ, Zorgsaam en ZLM, Stichting De Vitale Revoluties Zeeland) om dit mogelijk te maken. In het kader van de ambitie die is verwoord in dit projectplan willen we een aantal projecten en initiatieven bundelen onder de vlag van DVR. Het gaat dan om projecten en initiatieven die werken aan een vitalere omgeving voor onze inwoners, bezoekers, ondernemers en instellingen. Om de Zeeuwse burgers en in het bijzonder onze eigen Middelburgse bewoners te helpen bij het maken van gezondere keuzes met als resultaat dat ze langer en gezonder leven en een leven lang meedoen.

Dit document biedt de grondslag voor het uitvoeren van projecten onder de noemer van De Vitale Revolutie (DVR). De Middelburgse projecten van DVR maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma van de welzijnsnota die begin 2017 aan de gemeenteraad ter goedkeuring is voorgelegd. Dit projectplan beschrijft de resultaten, de wijze waarop en in samenwerking met welke partijen die tot stand komen en de wijze waarop de uitvoering van het project wordt beheerst. Na ondertekening is dit het contract waarop partijen elkaar kunnen aanspreken.

Het ‘waarom’ van de beweging De Vitale Revolutie Er gebeurt al veel in de regio in verschillende samenstellingen met diverse partijen. Initiatieven zijn echter versnipperd, richten zich nog teveel op specifieke doelgroepen, zijn nog teveel gericht op ziekte en herstel en kennen geen of een beperkte aansluiting met andere aangrenzend sociaal-maatschappelijke velden (onderwijs, jeugdzorg, sport en recreatie, de lokale middenstand, natuur, milieu, ruimtelijke ordening, etc.). Dit terwijl er een stevige en urgente uitdaging ligt in de Zeeuwse regio om de vergrijzing, de daaraan gekoppelde sterk stijgende ziektekosten en de leefbaarheid en gezondheid (beleving) van jongeren en ouderen integraal aan te pakken. Zeeland regionaal maar zeker ook landelijk te profileren als hotspot voor onder meer zorg- en kusttoerisme, Zeeland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor zowel mensen als bedrijven. De ambitie is om samen met andere partijen Zeeland (en daarmee Middelburg) de gezondste provincie van Nederland te maken. DVR wordt door de Commissie Balkenende genoemd als een goed initiatief die aan impact zou kunnen winnen wanneer zij in samenhang wordt gebracht met andere initiatieven en onderdeel wordt van een door onderwijsinstellingen, de toeristische en medische sector en de overheid gedragen toekomstbeeld. Daarmee kan DVR – op advies van de Commissie een partij zijn om de verbindende schakel te vormen op de strategische agenda van partijen. Wanneer er nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, kan dat soms knelpunten opleveren met bestaande regelgeving of financieringsmethodieken. Het vraagt commitment en creativiteit van alle betrokken partijen om hiervoor passende oplossingen te vinden. DVR kan en wil deze verbindende schakel zijn. De Vitale Revolutie zet in op een stevige maar noodzakelijke ambitie om de Zeeuwse burgers en hiermee de gehele provincie vitaler te maken. Omdat het moet en omdat het kan. Dit vraagt echter wel van alle partijen een bijzonder commitment. Het vraagt inzet op persoonlijk vlak als mens, op professioneel vlak als medewerker, collega, baas, wetgever, buurtbewoner en als familielid. Het vraagt inzet voor een doel dat op veel vlakken groter is dan het individu zelf. De Vitale Revolutie zet een professionele beweging in om tot wasdom te komen, om resultaten te behalen die duurzaam zijn, een beweging die zichtbare resultaten oplevert, mensen stimuleert en motiveert om de vitale keuze te (leren) maken. En dat gaat niet vanzelf! We zullen dit samen moeten doen door elkaars kracht hierbij te gebruiken. Plaats en inbedding van De Vitale revolutie De belangen van de spelers op het veld zijn in de kern gelijk: het zoeken van samenwerking en verbinding op het creëren van een omgeving waar verantwoordelijkheden genomen kunnen en mogen worden om lokaal dat te doen wat direct en duurzaam bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad en regio, wat bijdraagt aan de zelfstandige opstelling van burgers. Waar durf, innovatie en realisatiekracht kenmerken zijn. Op provinciaal niveau wordt er een versterkend orgaan opgezet waarin ook de ambitie wordt uitgesproken om van Zeeland een gezonde, vitale regio te maken. Het Zeeuwse landschap wordt dan als volgt ingedeeld. Door gebruik te maken van alle inzichten, hulpmiddelen en methoden die elders al tot resultaat hebben geleid (Blue Zones Communities, Healthy Aging Netwerk Noord Nederland etc.), willen we ervoor zorgen dat de gezonde keuze, de gemakkelijke keuze gaat worden. Inspiratie en wetenschappelijke basis De bij De Vitale revolutie aangesloten partners hebben een gezamenlijke ambitie verwoord om van Zeeland een vitalere plaats te maken om te wonen, werken, leren en recreëren. DVR is geïnspireerd door het Blue Zones onderzoek van wetenschapper Dan Buettner. Blue Zones zijn plaatsen in de wereld waar de mensen vitaal oud worden; gebieden waar mensen heel vitaal oud worden en leven in een omgeving die daar positief aan bijdraagt. Wat is hun geheim? De leefwijzen van de bewoners van deze verschillende gebieden hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen. Zo zijn ze onder meer door de dag heen lichamelijke actief, eten matig en gevarieerd, zetten hun familie en vrienden op de eerste plaats en hebben een duidelijk doel in hun leven. Ook hebben ze hun omgeving zo ingericht dat het makkelijker is om vitale en gezonde keuzes te maken. Wetenschappelijke basis vinden we in de theorie van de well being 5, die aangeeft dat als mensen in balans zijn op de 5 levensdomeinen fysiek, mentaal emotioneel, sociaal, financieel, doel/zingeving ze een hoger welzijn ervaren. Onderzoek van Gallup-Healthways, toont aan dat stijging en meer balans op de

levensdomeinen leidt tot stijging van de productiviteit, inzetbaarheid, sociale verbondenheid en participatie van inwoners en werknemers. Preventie: een duidelijke return on investment Het project DVR maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma van de Welzijnsnota. Wetenschappelijk onderzoek1 wijst uit dat groter welzijn betekent: gezondere bevolkingen, productievere en winstgevendere bedrijven en economisch levendigere samenlevingen. Ongezond gedrag (en de nadelige effecten ervan) heeft niet alleen gevolgen voor de mensen zelf maar ook voor de werkgever en de samenleving. Het leidt tot meer ziekteverzuim, stijgende zorgkosten en extra belasting van het zorgaanbod. Een gezondere leefstijl kan deze toename in ziektelast voorkomen. Preventie van ongezond gedrag is dus voor iedereen van groot belang, en zeker ook voor de gemeente. Er zijn diverse studies gedaan die aantonen dat investeren in preventie zich dubbel en dwars terug verdient. Onder andere een onderzoek van de MO groep die leert dat een samenwerking tussen zorg en welzijn een besparing oplevert in de zorgkosten. Iedere geïnvesteerde euro levert minimaal 1,64 euro op en bij het meest gunstige arrangement levert elke geïnvesteerde euro 2,97 euro op2. Binnen dit project willen we onderzoeken hoe onze interventies van invloed zijn op de afname en het gebruik van WMO producten en andere zorgproducten. Maatschappelijke kernopgaven uit de visie “Middelburg over 10 jaar”    

Middelburg is een gastvrije stad. Middelburg is een inclusieve samenleving: iedereen doet mee. Middelburg heeft vitale wijken en buurten: sprankelend en leefbaar. In Middelburg is sprake van ontmoeting en ruimte voor creativiteit.

Doelen uit de Programmabegroting 2017  

    

Investeren in de sociale en fysieke infrastructuur van de wijk Dauwendaele; De Middelburgse inwoners en samenleving aanspreken op de gewenste balans tussen de individuele verantwoordelijkheid, de informele kracht in de samenleving en de formele ondersteuning en de mogelijkheden vergroten om op eigen kracht en naar vermogen zelf producten en diensten in te kopen die hen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen; Stimuleren dat kinderen gezond en weerbaar zijn en blijven; Het verhogen van het aandeel fietsverkeer in het totale verkeer; Door middel van een voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend beleid willen we zowel de deelname aan als de kwaliteit van het sport- en cultuuraanbod bevorderen, waardoor de maatschappelijke functies van sport en cultuur optimaal kunnen worden benut; De gemeente Middelburg behoudt/versterkt haar positie van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente; Ruimte geven aan initiatieven in de samenleving. De gemeente faciliteert.

Waarom Dauwendaele Binnen het project De Vitale Revolutie starten we met een pilotproject in de wijk Dauwendaele: Vitaal Dauwendaele. Uit de wijkvisie Dauwendaele blijkt dat mensen zich in Dauwendaele minder gezond voelen dan in de rest van Middelburg. Op basis van onderstaande gegevens en de reeds in gang gezette activiteiten in Dauwendaele (aanpak Wijkvisie en nieuw winkelcentrum) is Dauwendaele uitgekozen voor het uitvoeren van een pilot in het kader van De Vitale Revolutie.  Er zijn relatief veel huurwoningen: 64% van de woningen zijn huurwoningen; 36% zijn koopwoningen (waarvan 80% in bezit is van corporaties).  Een relatief groot aandeel van de woningen zijn zorg- en bejaarden woningen.  In de wijk vormt 41% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden, terwijl in de gemeente dit percentage op 38,2% ligt. Bijna de helft van deze mensen is tussen de 30 en 65 jaar.  7% van de bewoners ontvangt mantelzorg, 20% geeft mantelzorg.  15% van de inwoners in Dauwendaele ervaart de gezondheid als slecht of zeer slecht.  53% van de inwoners heeft een laag inkomen.  65% van de inwoners is tevreden met de wijk (dit is laagste score van Middelburg).  In vergelijking met geheel Middelburg blijkt dat: - veel 15-jarigen uit deze wijken niet of weinig sporten op school of bij een sportvereniging; - veel jongeren in deze groep veel televisie kijken, meer dan 6-10 uren per week; veel jongeren in deze groep de beweegnorm niet halen.

1 2

Gallup Healthways, “State of American Well-Being” 2013 MO Groep, 2013

Wijkvisie Dauwendaele Dauwendaele heeft de eigenschappen en kansen om tot een gewilde wijk voor jong en oud uit te groeien. De ligging is buitengewoon aantrekkelijk: dichtbij de A58, grenzend aan de nieuwe woonwijk Mortiere en stadspark Meiveld, het stads- centrum op loopafstand en met de bereikbaarheid en ruimte van de typische zeventigerjarenwijk. Tegelijkertijd maken andere kenmerken, zoals de eenzijdigheid in het woningbestand in sommige buurten en het sociaal economische profiel van de bevolking het tot een kwetsbare wijk. De wijk heeft echter veerkracht en potentie en dat spreken de mensen die wonen en werken in de wijk ook uit. De gemeente, de ondernemers en de organisaties in de wijk willen samen met de bewoners deze kansen benutten zodat de wijk ook in de toekomst een fijne wijk is om te wonen en (samen) te leven Recente ontwikkelingen in Stromenwijk en de Magistraatwijk laten zien dat de effecten van fysieke en sociale investeringen groot kunnen zijn voor de leefbaarheid in de wijk. Duidelijk werd dat er de afgelopen jaren al veel gebeurd is in Dauwendaele en dat de bewoners blij zijn met de ontwikkelingen en dat zij vertrouwen hebben in de toekomst. Maar ook dat er nog voldoende zaken zijn die aandacht vragen Punten waarop de wijk volgens de bewoners en de instanties, maar ook volgens de statistieken, duidelijk lager scoort dan de andere wijken in Middelburg. De ambitie is om te werken aan een complete wijk voor
de bewoners Een wijk om te wonen, waar werk is, waar je boodschappen kunt doen, waar genoeg te doen is om je vrije tijd door te brengen en waar je de buren kent. Een prettige complete wijk is niet alleen van belang voor de bewoners van Dauwendaele zelf, maar ook voor de bewoners in Mortiere die zelf geen wijkvoorzieningen hebben. De wijkvisie is gemaakt in een intensieve samenspraak met bewoners in de wijk. Het is belangrijk dat bewoners van
de wijk zich thuis voelen, dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de wijk en dat zij actief meedoen in de gemeenschap. Op verschillende manieren zijn de mensen in de wijk betrokken. Allereerst via een breed groepsgesprek waarvoor mensen die wonen in Dauwendaele en Mortiere waren uitgenodigd. Tijdens twee groepsgesprekken stonden twee vragen centraal: Wat gebeurt er met de wijk als we deze de komende tien jaar geen extra aandacht geven en geen investeringen plegen en wat heeft de wijk de komende tien jaar nodig om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor huidige en toekomstige inwoners, bezoekers en ondernemers? In maart 2013 is de concept wijkvisie gepresenteerd in de wijk voor de bewoners van Dauwendaele en Mortiere. Zij kregen nogmaals de mogelijkheid hun belangrijkste aandachtpunten voor het voetlicht te brengen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn naast de data over de wijk verwerkt in de analyse van de wijk. Op basis van de analyse van de wijk en van bijeenkomsten van drie werkgroepen zijn de opgaven voor de toekomst geformuleerd en in volgorde van belangrijkheid gezet. Het aanpakken van deze opgaven leidt tot de gewenste verbetering van het woon- en leefklimaat van de wijk en zal de aantrekkings- kracht van Dauwendaele voor nieuwe bewoners vergroten. Met elkaar hebben de partijen op een rij gezet wat er allemaal al is in Dauwendaele en wat de wensen zijn. Er zijn drie thema’s vastgesteld die de rode draad vormen in deze toekomstvisie en bij de uitvoering ervan: een wijk met goede voorzieningen, een sociale wijk en een wijk met goede woningen in een mooie omgeving. Concreter geformuleerd:       

Meer aandacht voor elkaar, de saamhorigheid vergroten; Meer aandacht voor sociale minima/kwetsbare groep; Meer aandacht voor de gezondheid van bewoners; Jongerenoverlast voorkomen; Imago van de wijk verbeteren: De positie van Dauwendaele als aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgebied versterken; Het verbeteren van de leefbaarheid in Dauwendaele; Voorzieningen in de wijk behouden/verbeteren (sport, spelen, medisch, winkels).

Civil society: uitgangspunten voor de gemeente Middelburg

De omslag die nu gemaakt wordt van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving zal dit voor een deel moeten opvangen. De burger krijgt meer verantwoordelijkheid en regie voor zijn gezondheid, leefstijl en het organiseren van de benodigde zorg. Mensen zullen vaker een beroep moeten doen op hun sociale netwerk voor zorg en ondersteuning. De participatiesamenleving vraagt dus van een steeds kleiner wordende groep een steeds grotere inspanning. Welke rol heeft de gemeente in het stimuleren van de civil society in de eigen stad, wijken en buurten? Is deze initiërend, actief stimulerend, faciliterend? In het voorstel van december 2013 is zijn de volgende uitgangspunten door de raad vastgesteld:

    

De gemeente krijgt een andere rol in de lokale samenleving. Daarbij gaat het om vergroten van zeggenschap van burgers; De kanteling in de relatie burger – overheid; de norm is dat de burgers zich in eerste instantie tot de medemens richten en pas daarna tot de overheid; De gemeente kiest voor/ geeft uitvoering aan het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat de gemeente slechts initiatieven neemt waar individuen en private organisaties niet in staat blijken problemen zelfstandig op te lossen; Daar waar nodig kan de gemeente initiatieven stimuleren of zelfs faciliteren. Dat hangt af van het vermogen, de kracht van de burgers om daar zelf invulling aan te geven. Dat de sociale samenhang per wijk varieert is een gegeven. De gemeente levert maatwerk, maar neemt niet over; De reikwijdte beperkt zich niet tot het sociale domein.

Rol van de gemeente Middelburg Bij een nieuwe manier van samenwerken waarbij verantwoordelijkheden worden overgenomen, zal de gemeente meer onderdeel uitmaken van een netwerk in plaats van de autoriteit zijn die de samenleving van bovenaf bestuurt. De gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie moeten dan meer loslaten. Meer invloed en verantwoordelijkheid voor inwoners betekent dat er vertrouwen moet zijn in het oordeel van inwoners. Het gaat tenslotte over hun eigen omgeving. Er moet dan worden geaccepteerd dat er wellicht andere uitkomsten zijn dan bij een geheel gemeentelijke procedure. Tegelijkertijd moet worden onderkend dat ook in de nieuwe rol de gemeente verantwoordelijk blijft voor het veiligstellen van het algemeen belang van de gemeente en het beschermen van kwetsbare groepen. Er bestaan grenzen aan de mate waarin invloed kan worden gegeven aan bewoners. Deze grenzen moeten nader worden onderzocht en er moeten afspraken worden gemaakt over de taakverdeling en verantwoordelijkheden van de raad, het college en de inwoners. Dit geldt zeker wanneer er gemeentelijk budgetten mee gemoeid zijn. Relatie met de wijkvisie en burgerparticipatie In de gemeente Middelburg zijn elf wijken, met ieder een eigen identiteit. Al deze wijken hebben een eigen wijkteam, dorpsvereniging of bewonersvereniging. Voor het gemak noemen we deze organen hier wijkteams. Binnen het project “Actualisatie wijkgericht werken, bewonersparticipatie en overheidsparticipatie” zijn deelprojecten benoemd om vorm en inhoud te geven aan de veranderende relatie tussen de gemeente, de wijkteams en burgerparticipatie. Wijkteamleden hebben de vraag naar voren gebracht wat de rol van de wijkteams precies is. De visie op de rol van de wijkteams is een gezamenlijke visie van de wijkteams en de gemeente. De inhoud is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van twee bijeenkomsten van de wijkteams waar de vraag over de rol van de wijkteams centraal stond. Daarnaast is er gekeken naar diverse aanverwante ontwikkelingen die van invloed zijn op de relatie tussen overheid en inwoners zoals onder meer benoemd in Hoofdstuk 4 van het projectplan. Participatie in de praktijk Het idee van de ‘participatiesamenleving’ dat in de troonrede van 2013 is geïntroduceerd, wordt mede door bewonersinitiatieven inhoud gegeven. Of een wijkteam deze taken oppakt is aan henzelf. In dit geval is het Wijkteam Dauwendaele van mening dat dit Project DVR erg belangrijk is voor hun wijk en het als een kans en uitdaging zien (mail voorzitter Rob Bastiaanse zie bijlage). Ook op pagina 14 van het plan van aanpak. Daar waar de burgers meer regie en verantwoordelijkheid moeten, kunnen en mogen nemen over de zaken die voor hun welzijn en vitaliteit van belang zijn, zal er een klimaat gerealiseerd moeten worden waarin de burger dit ook doet. Een klimaat waarin de burger zich uitgenodigd voelt, gestimuleerd wordt om zijn eigen potentieel te ontwikkelen, merkbaar en zichtbaar in praktijk te brengen. De gemeente Middelburg en al de partijen die in contact staan met de burger zullen nieuwsgierig moeten zijn naar de stem van de burger, naar de stem die niet gehoord wordt, naar de initiatieven die op straat en wijkniveau genomen worden,

beschikbaar moeten zijn als facilitator, als vraagbaak. Alles met doel om ‘het mogelijk te maken’ zonder het over te nemen. De gemeente Middelburg heeft met haar wijkvisie een stevige basis gelegd om aan bovenstaande vorm te geven. Er zijn inmiddels mooie voorbeelden waarin de burger actief participeert in beleidsvorming, inspiratieen uitvoeringsprogramma’s. Zo is er bijvoorbeeld een productief samenwerkingscontact met de sociale adviesraad van de gemeente, zijn er dialoogtafels georganiseerd in de wijk Dauwendaele waarin input is opgehaald over de wijze waarop de 5 levensdomeinen en de omgevingsgerichte aanpak handen en voeten zou kunnen krijgen. Met dit projectplan zullen projecten in uitvoering worden genomen waarbij op een actieve manier het bottum up proces ingezet zal worden om hiermee niet alleen het draagvlak van burgers te veerkrijgen en te borgen; het bottum up proces is er in sterke mate ook op gericht om kennis en ervaring te ontsluiten en hiermee de burger te sterker in zijn positie.

wat willen we bereiken? Actief sturen op preventie op basis van concrete cijfers van Dauwendaele Concrete doelen op basis van resultaten Zeelandscan De Vitale Revolutie heeft in het kader van de resultaatsturing van het programma ervoor gekozen om onder meer een aantal outcome criteria te benoemen op basis van de gegevens van de Zeelandscan. Deze scan geeft op een systematische manier periodiek een overzicht van een aantal generieke thema’s met betrekking tot de ervaren gezondheid van de Zeeuwse burger. De specifieke resultaten van de gemeente Middelburg zijn: (percentages op basis van afronding)  20 % van de volwassen voelt zich psychisch niet gezond (14 % ervaart veel werkstress);  50 % van de 65+ ers ervaart matige tot en met zeer ernstige eenzaamheid;  45 % ernstig overgewicht (16-64 jaar);  50% beweegt onvoldoende;  25 % binge drinken.

Concrete doelen op basis van ervaringscijfers Blue Zones projecten Op basis van onderzoeksresultaten uit de Blue Zones projecten zijn er ervaringscijfers beschikbaar die we vanuit het project Middelburg als richtinggevend hanteren. Gesteld moet zijn dat dergelijke resultaten allen in het verschiet liggen als er ook inderdaad op een integrale en consistente wijze projecten worden opgezet en uitgevoerd in de lijn van het gedachtengoed van De Vitale Revolutie:  30% minder rokers;  15% minder overgewicht;  Mensen bewegen 25 % meer;  25% meer mensen die minimaal 4 dagen per week gezond voedsel eten. Concrete doelen op basis van het projectplan Resultaten worden gerealiseerd op uitgevoerde projecten in samenwerking met DVR waar de DVR nul- en eindmeting is uitgevoerd. Per project stellen we het reële percentage / verwachte resultaat in samenspraak vast. Naast het concreet sturen op de verbetering van de in paragraaf 5.1.=2 en 5.1.2 genoemde thema’s zullen onder het programma projecten worden uitgevoerd (zie bijgevoegd projectplan) die sturen op onderstaande thema’s (waarvoor nader te bepalen prestatie indicatoren worden vastgesteld).      

Verlagen van de kosten voor gezondheidszorg; Verbeteren van de levensverwachting; Verbeteren van het (ervaren) welzijn van inwoners; Verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie, minder eenzaamheid; Verhogen van de productiviteit van de beroepsbevolking (kosten terugbrengen, productiviteit verhogen, verzuim reduceren, etc.) Zingeving, meer mensen geven aan een doel in hun leven te hebben.

Verminderd beroep op WMO producten De eerder beschreven balans op de levensdomeinen van burgers en de initiatieven die ingrijpen op de leefomgeving van het individu, de samenwerking met partijen uit het zorgveld, onderwijsveld, ondernemers en overheid en de bottum up benadering om initiatieven vanuit de burger ruimte te geven, moeten in ieder geval leiden tot een situatie waarin er een verminderd beroep wordt gedaan op de WMO zorgproducten. Dit zou een merkbare indicator moeten zijn van de toegenomen vitaliteit van de burgers. In het kader van de beschreven monitoring en evaluatie activiteit (hoofdstuk 6) zal op dit onderwerp een aanvullend meetinstrument ontwikkeld worden.

Argumenten Blue zones als inspiratiebron Om dit project vorm te geven sluiten we aan bij de beweging De Vitale Revolutie die door GGD Zeeland is geïnitieerd en nu als zelfstandig onderdeel verder gaat. Elders in de wereld zijn de Blue Zones al met succes gekopieerd. Zeeland lijkt op veel punten al op een Blue Zone. Als het elders kan, dan kan het hier ook! (Deel)projecten worden op een voor de gemeente geheel nieuwe manier uitgevoerd, namelijk met de 5 levensdomeinen uit DVR als leidraad. Living lab: Zeeland de gezondste provincie van Nederland Wij zijn één van de eerste gemeenten die samen met Provincie Zeeland en diverse andere partijen een Blue Zone / De Vitale Revolutie willen realiseren. Het doel is daarom ook om de opgedane kennis en the best practices te delen in Zeeland en zelfs heel Nederland. Zeeland als living lab! Vandaar de interesse van het ministerie van VWS en OCW en andere organisaties in dit project. Omdat Middelburg als eerste en als leidende gemeente op dit initiatief ingaat en nu andere gemeenten hierbij aansluiten, zullen er meer middelen bijkomen. Ook kunnen we nu meeprofiteren van middelen vanuit Europa, ministeries, gemeenten etc. Commissie Balkenende De Vitale Revolutie wordt door de Commissie Balkenende genoemd als een goed initiatief die aan impact zou kunnen winnen wanneer zij in samenhang wordt gebracht met andere initiatieven en onderdeel zijn van een door onderwijsinstellingen, de toeristische en medische sector en de overheid gedragen toekomstbeeld. Wanneer er nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, kan dat soms knelpunten opleveren met bestaande regelgeving of financieringsmethodieken. Het vraagt commitment en creativiteit van alle betrokken partijen om hiervoor passende oplossingen te vinden. De Vitale Revolutie kan en wil deze verbindende schakel zijn. Ontwikkelingen bundelen zodat ze elkaar kunnen versterken Verschillende ontwikkelingen doen zich voor, waarvan de verwachting is dat wanneer ze samengebracht worden, elkaar op een hoger niveau kunnen brengen. De ontwikkelingen zijn o.a.: ontwikkelingen binnen het onderwijs (o.a. UCR en HZ) en studentenhuisvesting, innovatie in de zorg, nieuwe inzichten m.b.t. gezondheid/vitaliteit, de vitale revolutie voor Dauwendaele, uitvoeringsplan Dauwendaele met o.a. een nieuw winkelcentrum, transitie sportcomplex Kruitmolen naar het Zeeuws Vitality Center Dauwendaele, vraag naar innovatieve woonconcepten, inclusieve samenleving en participatie. Door ontwikkelingen samen te brengen kan een kwaliteitsimpuls ontstaan voor de omgeving, inwoners, organisaties en ondernemers van Middelburg in het algemeen en Dauwendaele in het bijzonder. De deelprojecten staan beschreven in bijgevoegd projectplan, dus worden hier niet verder toegelicht.

wat gaan we ervoor doen? Zie plan van aanpak wat mag het kosten?

Instellen werkbudget Voorstel is om een werkbudget van € 309.600 te vormen waaruit de projecten betaald worden. Het moet een dynamisch budget zijn waarbij verschuivingen mogelijk zijn en de op te starten deelprojecten betaald kunnen worden. Subsidies Naast het budget van € 309.600 hopen we daarboven op nog € 110.000 aan subsidies te ontvangen. Uitgaven Projecten en activiteiten € 309.600 (Zie plan van aanpak). Overzicht uitgaven per domein 1. Omgevingsgericht aanpak - A Deelname aan DVR Zeeland € 25.000 - B geen - C DVR Wonen € 10.000 - D Natuur € 5.000 Totaal uitgaven budget Omgevingsgerichte aanpak Domein uitgaven € 40.000 2. Levensdomein Fysiek - E Vitaal en bewegen € 40.000 - F Transitie Zeeuwse Vitality Center Kruitmolen € 40.000 - G Gezonde Voeding € 25.000 Totaal uitgaven Levensdomein Fysiek € 105.000 Aanvraag subsidie, nog niet bekend. 3. Levensdomein Sociaal - H Arduin geen - I Inclusie € 30.000 - J DVR Festival € 10.000 Totaal uitgaven budget Levensdomein Sociaal € 40.000 Subsidie, geen. 4. Levensdomein Zingeving - K Het geschatte budget € 10.000 5. Levensdomein Financiën/Inkomen - L Budget € 20.000 6. Levensdomein Mentaal - M pilot Werknemers/Werkgevers € 10.000 - N Vitale gemeentelijke organisatie € 5.000 - O AC Ouderen Werkplaats € 20.000 - P Investeren in gezinnen € 50.000 Totaal uitgaven budget Levensdomein Mentaal € 85.000 7. Evaluatie en monitoring Benodigd is € 20.000 (wordt gedekt uit subsidie) 8. Inhuur externe deskundigheid Externe inhuur Budget € 19.600 Totaal uitgaven € 309.600 9. Subsidies Er lopen subsidieverzoeken zoals Campus Zeeland, € 50.000, waarvan € 20.000 is toegezegd. Tevens verzoeken die gericht worden aan departementen en EU. De projectuitgaven zijn dus gebaseerd op € 309.600. Zie voor de uitwerking en toelichting het bijgevoegde projectplan. Hoe gaan we dat financieren? Dekkingsvoorstel In de programmabegroting 2017 wordt de uitvoering van de wijkvisie met een aantal deelprojecten ter hand genomen, waarin

voornamelijk de sociale infrastructuur, waaronder het concept van de Vitale Revolutie, een plek krijgt. De voorgestelde dekking van € 309.600 is samengesteld uit € 168.000 en € 41.600 van het zorgvernieuwingsbudget 2016 (reeds overgeheveld met de 2e Bestuur rapportage 2016 naar 2017), en € 100.000 van de eindafrekening 2015 van het Inkoopbureau Jeugd. Deze afrekening bedraagt ca. € 450.000 voordelig en wordt verwerkt in de jaarrekening 2016. zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? n.v.t.

hoe draagt dit voorstel bij aan een duurzaam energieneutraal Middelburg?

wat communiceren we? Inleiding Communicatie De gemeente Middelburg heeft het voornemen geuit om een project te starten om Middelburg een meer vitale gemeente te maken. Deze ambitie is geïnspireerd door het Blue Zones gedachtengoed, de ervaringen die zijn opgedaan in de diverse projecten die wereldwijd maar ook in eigen land inmiddels zijn opgedaan. Deze ambitie is er onder meer op gericht om een omgeving te creëren waar het vitaler is om te wonen, werken, leren en recreëren. De Gemeente Middelburg heeft zich aangesloten bij De Vitale Revolutie waarmee er een integrale aanpak is gekozen op basis van de 5 levensdomeinen en de omgevingsgerichte aanpak; de pijlers waarop De Vitale Revolutie projecten inricht en stuurt. De Gemeente Middelburg heeft een projectplan opgesteld waar een keur aan projecten en initiatieven zijn samengebracht waarbij de pijlers van De Vitale Revolutie richtinggevend zijn. Deel van het projectplan omschrijft de samenwerking met de gemeente Noord Beveland waarin de twee gemeenten een verdeling maken van onderwerpen als stedelijke en landelijke gemeenten. Een van de doelstellingen is om een kennistraject te starten waarbij kennis en ervaring wordt gedeeld, gemeten en gemonitord wordt om lering te trekken uit de effectiviteit van interventies en programma’s; onderling de twee gemeenten maar ook Zeeland en verder. Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen invulling aan de communicatie die als functie zal worden ingericht en uitgevoerd om de samenhang, coördinatie, kennisdeling- en overdracht, informatievoorziening aan betrokken partijen en burgers te stoomlijnen. Communicatie opzet De uitgangspunten voor de communicatie zijn:  Een doelgroep specifieke aanpak. Dit houdt in afhankelijk van de doelgroep passende communicatiemiddelen, gepaste toon, taal en frequentie zal worden bepaald. Te denken valt aan burgers en Communities daarbinnen, werkgevers, instellingen, lokale overheden, pers, landelijke initiatieven waar aansluiting meed wordt gevonden (zoals Alles is Gezondheid);  Een opzet die naast doelgroepen ook stakeholders en geografische gebieden apart benadert. Dauwendaele als wijk, Middelburg als gemeente, het partnership met Noord Beveland op onderdelen van het programma, Zeeland als provincie en breder;  Een strategie die ruimte geeft aan onderscheid maar ook bepaalt waar communicatie samenkomt en onderling versterkt;  Een strategie die gedurende het proces voortgang, behaalde resultaten, inzichten, leermomenten en eindresultaten communiceert aan de diverse stakeholders en er aan bijdraagt dat de resultaten breed verspreid worden en zo worden gebracht dat er een brede acceptatie en implementatie het gevolg ervan is. Om de ambitie en het beoogde resultaat van het integrale project maximaal te ondersteunen en te helpen realiseren is een doordachte strategie en een structurele aandacht voor de communicatiefunctie van groot belang. Om deze structurele aandacht te borgen is het raadzaam om de communicatiefunctie te zekeren in de stuurgroep en het de projectgroep van het project. Eerste vervolgstappen  communicatiefunctie kenbaar maken aan stuurgroep en projectgroep;  persmoment kiezen na formeel akkoord op het integrale projectplan;  stakeholders in de eerste fase informeren en betrekken (zoals de werkgevers op de bedrijfsterreinen Mortiere en Arnestein, en de burgers uit de betrokken wijk Dauwendaele etc.);  kennis- en onderzoekspartijen betrekken bij de initiële monitoringfase; advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Adviesraad Sociaal Domein bijlagen

openbaar

1. De Vitale Revolutie Dauwendaele Plan van aanpak 2. Brochure GGD Zeeland de gezondste provincie van Nederland X 3. Mail wijkraad de vitale Revolutie d.d. 19-05-2017 Middelburg, 25 september 2017 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris, mr. A. van den Brink de burgemeester, mr. H.M. Bergmann

geheim

X

X

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.