RADA MÌSTA PŘELOUČE. Inzerce. dne 19. listopadu 2015 od hodin ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ


1 2 w Zprávy z radnice RADA MÌSTA PŘELOUČE 30. schůze Rady města Přelouče proběhla v úterý Radní na ní schv&...
Author:  Dominik Tábor

0 downloads 294 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents

Zprávy z radnice

w

RADA MÌSTA PŘELOUČE 30. schůze Rady města Přelouče proběhla v úterý 29. 9. 2015. Radní na ní schválili odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového stadionu“, s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim III. Na své 21. schůzi, konané 15. 6. 2015 schválila rada usnesením číslo 21/17 smlouvu o dílo na realizaci ve-

řejné zakázky s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim III. Plnění předmětu díla bylo ve smlouvě o dílo podmíněno přidělením dotace od MŠMT. Jelikož dotace od MŠMT na spolufinancování stavby přidělena nebyla, je zadavatel nucen od uzavřené smlouvy odstoupit. S touto možností bylo ve smlouvě o dílo počítáno v ustanovení článku XII. odst. 1.: „Objed-

natel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z MŠMT, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ust. par. 1729 a násl., občanského zániku o předsmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.“ Rada rovněž schvaluje výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „ZŠ Masarykovo náměstí č. p. 50, Přelouč – Chlazení učeben. V současné do-

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče a M. Bečička s kolektivem srdečně zvou občany na pokračování úspěšného pořadu

VEČER S VIDEOKRONIKOU MĚSTA PŘELOUČE

dne 19. listopadu 2015 od 18.00 hodin ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ Vstup zdarma

Inzerce

2

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice bě není v učebnách v přístavbě ZŠ Masarykově náměstí č. p. 50 instalováno žádné vzduchotechnické a chladící zařízení. Požadavek na instalaci chladícího zařízení vyplynul z důvodu vysoké vnitřní teploty v prostoru učeben během vyučování. Učebny jsou umístěny nad sebou vždy po dvou na každém patře. Okna učeben jsou v drtivé většině orientována na jižní stranu. Rada vzala rovněž na vědomí zápis z jednání sportovní komise z 9. 9. 2015. Předseda komise informoval o nabídce firmy na vybudování discgolfového hřiště pod parkem. Komise s touto nabídkou nesouhlasila. Jednalo by se o sportovní využití pouze pro velmi malý počet vyznavačů létajících talířů, druhý důvod jsou poměrně velké prostorové nároky na tento netradiční sport. V komisi zazněla debata o možnosti vybavení parku venkovním sportovním náčiním. Členové komise se zavázali provést průzkum zájmu o tyto sportovní prvky pro fitness cvičení mezi přeloučskou veřejností.

31. schůze Rady města Přelouče se konala v pondělí 12. 10. 2015. Radní schválili podání žádosti o účelovou dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona číslo 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na financování nákladů pečovatelské služby v roce 2016. O účelovou dotaci bude požádáno ve výši 771.000,- Kč, celkové náklady na pečovatelskou službu jsou pro rok 2016 odhadovány ve výši 1.548.000,- Kč. Žádost bude podána prostřednictvím pardubického kraje u Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále rada doporučuje zastupitelstvu vyjádřit souhlas s realizací parkoviště typu P+R včetně veřejného osvětlení na p. č. 382/106 v k. ú. Přelouč jakožto součástí připravovaného přestupního terminálu veřejné dopravy u nádraží Českých drah v Přelouči. V harmonogramu projektového listu, vypracovaného v souvislosti s předpokládaným podáním žádosti o finanční dotaci v rámci programu ITI na úpravu Dukelského náměstí (před-

ZASTUPITELSTVO MÌSTA VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče se uskutečnilo 22. 10. 2015. Zastupitelé mimo jiné vzali na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru informoval členy o opětovné nespokojenosti některých obyvatel města s obecně závaznou vyhláškou upravující provozní dobu pohostinských zařízení, diskoték atd. a v návaznosti na to s nespokojeností provozovatelů těchto zařízení na omezující podmínky. V rámci své kompetence a na základě dostupných materiálů a informací shledává kontrolní výbor postup zastupitelstva jako správný, včetně neschválení výjimky pro nového provozovatele „Špejcharu“ z toho důvodu, že nekoncepční výjimky nic neřeší a jednalo by se o precedentní případ. Projednány byly rovněž zápisy ze schůzí OV Lohenice, Mělice a Klenovka. OV Mělice žádá o pravidelné měření rychlos-

w

nádraží) v Přelouči, je jedním z uvedených termínů rok 2015 jakožto rok, ve kterém by měl být zastupitelstvem města vyjádřen souhlas s vybudováním parkoviště osobních automobilů u nákladové části přeloučského nádraží. Toto parkoviště je nedílnou součástí připravovaného projektu. Radní rovněž vzali na vědomí zápis ze schůze komise místní samosprávy v Tupesích a osadního výboru v Klenovce. Osadní výbor Klenovka žádá o pomoc se zajištěním nezbytných oprav silnice III. třídy 32216 po ukončení opravy silnice I/2 Pardubice – Přelouč a o pomoc se zajištěním nezbytných oprav místní komunikace mezi městskou částí Klenovka a obcí Valy. Rada města rovněž souhlasí s požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecké školy Přelouč zakoupit hudební nástroj lesní roh v hodnotě 45.000,- Kč z investičního fondu této příspěvkové organizace. mh

ti v ranních a odpoledních hodinách z důvodu částečného uzavření silnice ve Břehách a velkého nárůstu průjezdu vozidel obcí. Zastupitelstvo města rovněž souhlasilo s realizací parkoviště typu P+R včetně veřejného osvětlení na p. č. 382/106 v k. ú. Přelouč jakožto součástí připravovaného přestupního terminálu veřejné dopravy u nádraží Českých drah v Přelouči. V harmonogramu projektového listu, vypracovaného v souvislosti s předpokládaným podáním žádosti o finanční dotaci v rámci programu ITI na úpravu Dukelského náměstí (přednádraží) v Přelouči, je jedním z uvedených termínů rok 2015 jakožto rok, ve kterém by měl být zastupitelstvem města vyjádřen souhlas s vybudováním parkoviště osobních automobilů u nákladové části přeloučského nádraží. Toto parkoviště je nedílnou součástí připravovaného projektu. Pro splnění obsahu podkladových materiálů zamýšlené dotační žádosti je zastupitelstvu města předkládán návrh na přijetí uvedeného usnesení. mh

Inzerce

11 / 2015

3

Zprávy z radnice

w

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozaøízení Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru. Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky z osobních automobilů. Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod. Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, apod.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu: Termín svozu:

sobota 21. listopadu 2015

STANOVIŠTĚ

HODINY

LOHENICE - parkoviště u restaurace 8.00 - 8.15 MĚLICE - před obchodem 8.25 - 8.40 9.00 - 9.20 KLENOVKA - na parkovišti u školy ŠTĚPÁNOV - u kontejnerů (proti nádrži) 9.30 - 9.45 10.00 - 10.15 TUPESY - točna u zastávky ŠKUDLY - u požární nádrže 10.35 - 10.50 LHOTA - na návsi 11.00 - 11.20

Svoz větví Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se uskuteční pro: n místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy)

v pondělí 9. listopadu 2015 Větve je nutné na tento termín připravit před dům! n město Přelouč

v pondělí 16. listopadu 2015 Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz bioodpadu v hnědých plastových nádobách Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých plastových nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od 16. do 20. listopadu 2015 v závislosti na dané lokalitě. Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitelný odpad ukládat celoročně. Připomínáme provozní dobu sběrného dvora: Pondělí Středa

4

13 - 17 hod. 10 - 15 hod.

Pátek Sobota

13 - 17 hod. 08 - 12 hod.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

w

Proč se recyklují nefunkční úsporné záøivky? Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v ulici Pardubické 1630, v budově městského úřadu v ulici Československé armády 1665, nebo v elektro obchodě při nákupu nových. Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z re-

cyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek. Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje 26 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Městské kino opět v provozu V sobotu 10. října byl pro veřejnost po roční přestávce oficiálně obnoven provoz městského kina v Přelouči.

Budova městského kina prošla celkovou rekonstrukcí. Jeho rekonstrukce byla v podstatě zahájena již v roce 2010 renovací prostor předsálí kina, sociálních zařízení, bufetu a šatny. Zároveň byla v těchto prostorách vyměněna elektroinstalace a centrální topení. Na jaře roku 2012 pak proběhlo výběrové řízení na dodavatele nové technologie pro digitalizaci městského kina. Vítězem se stala firma D-cinema s.r.o. Praha, jakožto firma s nejnižší nabídnutou cenou. Veškeré financování

11 / 2015

bylo zajištěno z prostředků Města Přelouče a částečně poskytnutím účelové dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Provoz nové technologie byl spuštěn v září 2012. Dalším krokem v rekonstrukci bylo přistoupení k rozsáhlé rekonstrukci, jejímž hlavním přínosem bylo snížení energetické náročnosti. Pod tímto označením se skrývá zateplení budovy a to nejen fasády, ale i stropů v celém rozsahu a podlahy v kinosále. Došlo k výměně starého parního kotle za moderní plynovodní a instalaci klimatizace. Stavební práce poté pokračovaly na akustice a vnitřních úpravách interiéru. Bylo provedeno i osazení nových sedadel (kapacita 245 míst) a provedena celková úprava kinosálu. Celkové náklady na rekonstrukci se pohybovaly v částce vyšší jak 11.000.000,- Kč, přičemž část financí byla financována prostřednictvím dotací. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo 7. října 2015 za účasti představitelů města, dodavatelských firem a novinářů. Samotný provoz byl pak zahájen až v sobotu 10. října „Odpolednem otevřených dveří“ a především prvním večerním představením. Veškeré nové vybavení nebylo sice laciné, ale tento moderní komfort si obyvatelé města jistě zaslouží.

5

Zprávy z radnice

w

Město Pøelouč realizuje regeneraci panelového sídliště z vlastních zdrojù Postupně, již od roku 2007, je ve městě realizován projekt „Regenerace panelového sídliště“. V prvních třech etapách byly za pomoci dotačních prostředků ve výši téměř 11 milionů Kč realizovány opravy chodníků a místních komunikací, rekonstrukce autobusových zastávek, rozšíření parkovacích míst, obnovy veřejného osvětlení, doplnění městského mobiliáře a obnova městské zeleně ve vytypovaných částech města. V rámci schvalování rozpočtu na rok 2015 zastupitelstvo města schválilo realizaci IV. etapy. Tato etapa se týká části sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulicí v lokalitě „Na obci“. Jako v jiných místech na sídlišti je i zde velkým problémem otázka parkovacích míst. Počítá se zde s rekonstrukcí chodníků, komunikace a vytvoření dosud chybějícího komunikač-

ního napojení na Palackou ulici. Dojít by mělo i k doplnění městského mobiliáře a v menším rozsahu i výsadbě nových stromů. Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii. Město Přelouč tedy požádalo o státní dotaci. Stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR přispívá 70 % z realizované ceny, maximálně však 4.000.000,- Kč. Bohužel, dotace městu přidělena nebyla. Stát uvolnil na regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 překvapivě pouze 56 mil. Kč, takže se dostalo pouze na 14 měst. Město Přelouč bylo zařazeno do seznamu „náhradníků“ na 37 místo z 41 žádostí. Celkem nebyly uspokojeny žádosti za téměř 146 mil. Kč. Proto zastupitelé přistoupili k rozhodnutí, že tuto akci z důvodu její potřebnosti zrealizuje město z vlastních zdrojů a v rozpočtu schválili potřebnou částku. V současné

době se již dokončuje realizace, kterou provádí firma COLAS CZ, a.s. Praha s nabídkovou cenou 5,7 mil. Kč vč. DPH. Občané jistě rozhodnutí zastupitelstva města ocení.

Tisková zpráva Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (VAK) upozorňuje obyvatele k opatrnosti při návštěvě tzv. „kontrolorů z vodáren“. Společnost VAK na podezřelé jednání upozornilo několik obyvatel města Pardubic. Pod záminkou kontroly stavu vodoměrů navštěvují domácnosti „údajní pracovníci vodáren“. Chceme proto varovat hlavně starší občany před zneužitím jejich důvěry podvodníky, kteří na základě kontrolních odečtů vody přesvědčují občany, aby je vpustili do své nemovitosti. Doporučujeme našim zákazníkům, aby před vpuštěním „kontrolorů“ požadovali vždy předložení identifikační karty. K ověření, zda jde skutečně o zaměstnance společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., je možné využít bezplatnou linku zákaznického centra společnosti 800 401 001, která je v provozu nepřetržitě. Veškeré informace a telefonní čísla jsou uveřejněny na našich webových stránkách www.vakpce.cz. V Pardubicích dne 13. 10. 2015 Vedení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

POZOR – FALEŠNÝ POPELÁŘ! Dobrý den, vážení spoluobčané! Jako ředitel firmy svážející v našem městě odpad bych vás chtěl upozornit na následující skutečnost: Neznámá osoba vydávající se za zaměstnance naší firmy zneužila v minulosti předvánočního času a atmosféry nakloněné dobrým skutkům a pokusila se vylákat z důvěřivých občanů (soukromníků i obchodníků) podvodným způsobem finanční příspěvky. Naše firma se od tohoto jednání distancuje a důrazně varuje všechny před tímto i dalšími podobnými vykuky. S pozdravem

6

Ivan Hrůza SOP, a. s.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

Trh práce na Pøeloučsku Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Pardubicích Kontaktní pracoviště Přelouč K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč K 30. 9. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) nejméně uchazečů o zaměstnání od března 2009 - celkem jich bylo 441 892. To je o 8 774 méně než v srpnu a o 87 206 méně než v září 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 424 269 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6 % (srpen 2015 – 6,2 %, září 2014 – 7,3 %). Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 108 573 – nejvíce od prosince 2008. V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V srpnu měla jednu z nejnižších nezaměstnaností.

Statistika nezaměstnanosti – okres Pardubice 9/2015 K 30. 9. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 730 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 2 921 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadali 1,6 uchazeče. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,0 %.

w

Upozornění ÚP ČR: Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. Další podrobnosti jsou k dispozici na http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/letak_novy_prukaz_ozp.pdf.

Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:

Holice 3,6 %

Pardubice 3,9 %

Přelouč 4,9 %

Vybrané obce region Přeloučsko – Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán ručním výběrem z IS Zaměstnanost + údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září 2015 byla v obcích: Hlavečník 11,0 %, Vápno 8,8 %, Sovolusky 7,8 %, Žáravice 7,7 %, Zdechovice 7,3 %, Strašov 7,1 %, Chrtníky 6,8 %. Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz Michaela Hývlová Kontaktní pracoviště Přelouč

11 / 2015

7

Aktuální informace

w

MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Vánoce, Vánoce přicházejí… Možná si teď řeknete: „Co to plácá…“, vždyť je teprve začátek listopadu, proč tedy píše o Vánocích? Ale já myslím, že je právě akorát čas na to, abychom si připomněli, že Vánoce jsou za dveřmi a naši staří známí kapsáři už cvičí své hbité prstíky a vymýšlejí nové fígly. Proto mi dovolte, abych vám připomenul několik rad, které, doufám, překazí nejednu krádež. Pamatujte na to, že auto opravdu není trezor. Nenechávejte v něm nic cenného, když ho opouštíte na parkovišti. Hlídejte si svoje kabelky, tašky a aktovky, nenechávejte je ani na chvíli bez dozoru. Nevíte, jestli nejsou na blízku nenechavé ruce. Peněženku noste, pokud možno, v náprsní kapse a ne na vrchu tašky, kabelky či batohu. Stejné platí o osobních dokladech, klíčích, mobilech a dalších cennostech. Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Pozor na lidi, co se ptají třeba na cestu, nebo chtějí přečíst drobné písmo na zboží, mohou tím jen odlákat vaši pozornost a připravit tak půdu pro „kolegu“, který vám v tuto nestřeženou chvíli odcizí peněženku. Dbejte zvýšené opatrnosti při výběru peněz z bankomatu, nebo u peněžní přepážky. PIN kód vaší karty nepatří na papírek do peněženky. Ve vaší hlavě je bezpečnější :-)

Pes tulák Ve večerních hodinách přijal dozorčí MP Přelouč telefonické oznámení od paní, že jim utekl pes a nemohou ho nalézt. O pár hodin později zahlédla hlídka psa podobného podanému popisu. Hlídka zastavila u psa. Ten na nic nečekal a ihned po otevření dveří služebního automobilu, nastoupil a uvelebil se na sedačce. Strážníci proto nasedli zpět do auta a psa „cestovatele“ odvezli majitelce. Ještě připomínám naše telefonní čísla: tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů tel.: 466 959 660 mobilní telefon: 736 641 952 e-mail: [email protected] – neoznamovat akutní záležitosti, které se musí řešit okamžitě za městskou policii Leoš Slavík, velitel MP Přelouč Obrázky použité v článku jsou převzaté z internetových stránek: http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?P_ID=1349 http://www.mestovsetin.cz/bezpeci/brevir/static/dokumenty/prestupky_a_tr estne_ciny/majetkova_kriminalita.htm

Výběr „akcí“ MP Přelouč Není botička jako botička :-) Strážníci nasazovali „botičku“ na osobní automobil, tentokrát nešlo o přestupce, ale botička byla nasazena na žádost PČR, na kradené auto :-) Pozor na co sahají vaše ratolesti!!! Hlídka musela „zlikvidovat“ injekční stříkačky z nalezené taštičky na dětském hřišti. Zlodějky – cizinky V jednom z našich obchodních domů přistihli dvě zlodějky. Přivolaná hlídka MP se s nimi nemohla domluvit, nemluvili česky :-( Věc jsme předali PČR, ta celou událost nakonec vyřešila blokovou pokutou. Bosý opilec Na žádost PČR jsme vyrazili prověřit oznámení, že na silnici v lese se nachází nějaký opilec. Na místě hlídka objevila opilého muže bez bot. Muž byl převezen na služebnu MP, kde si ho vyzvedl jeho kamarád a odvedl domů.

8

Přeloučský ROŠT

Společenská kronika

w

PŘELOUČÁCI JUBILANTI Jaroslava Klapková Naděžda Šuchová Milada Kačerová Libuše Bečičková Růžena Lešková Miroslav Prousek Jaromír Vániš Květoslava Tužilová Marie Pejřilová Bedřich Netušil Ludmila Danihelková

94 let 92 let 90 let 89 let 87 let 87 let 87 let 86 let 86 let 80 let 75 let

Jitka Černíková Jiřina Pazderová Olga Fialková Milena Rýdlová Marta Milerová

75 let 75 let 75 let 75 let 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA Pavel a Dana Václavkovi Martin a Eva Císařovi Karel a Radmila Chaloupští Martin a Jitka Pekovi

22. 10. 20. 10. 19. 10. 27. 10.

Poděkování

Poděkování

Velmi ráda bych využila tohoto prostoru k poděkování pracovníkům Domova u fontány v Přelouči – paní ředitelce PhDr. Daně Fomiczewové, paní doktorce MUDr. Haně Kratochvílové, zdravotním sestřičkám a obzvláště pečovatelkám a pečovatelům v přímé péči za to, s jakým profesionálním a současně lidským a laskavým přístupem poskytovali péči mé mamince Marii Hrobské. Při zpětném pohledu na uplynulých 10 měsíců, které zde maminka prožila a které jsem prožila s ní díky mým každodenním návštěvám, musím ocenit práci, která je v mnohých ohledech náročná, ale která je pro naše blízké na sklonku svého života nesmírné důležitá. Proto bych i chtěla tímto poděkováním předat svoje poselství všem těm, kteří pečují o své blízké, aby, pokud už sami péči nezvládají, neměli obavy svěřit své blízké do rukou odborníků v tomto přeloučském zařízení. Domov u fontány zajišťuje vysoký standard zdravotní a sociální péče, a pokud my, rodina či přátelé, se postaráme o to, abychom neztratili sociální kontakt s našimi blízkými, tak můžeme ještě společně prožít krásné chvíle, jaké jsem já prožila se svojí maminkou. Všem skvělým pracovníkům z oddělení 3. A, které jsem mohla během uplynulých měsíců poznat, přeji do dalších let mnoho sil v jejich náročné práci a paní ředitelce přeji, aby byl Domov u fontány pod jejím vedením mimo jiné i místem krásných vzpomínek a naplněných lidských vztahů, které každý člověk potřebuje. A obzvláště je potřebuje v nelehkém období svého života – ve svém stáří. Vážím si Vás a z celého srdce děkuji. Květa Bocianová

Vážená paní Kulakovská! Především bych chtěl poděkovat organizaci Komplexní domácí péče Přelouč a jejím sestřičkám, že věnovaly tolik péče mé osobě. Vaše sestřičky obětavě plnily úkol denně převázat ránu na mé ruce. Ani jednou nevynechaly, nehledíce na soboty a neděle, stejně jako vedra, která v tom období sužovala všechno živé. Já už jsem vícekrát vyjádřil svůj obdiv k práci, kterou vykonávají – nynější zkušenost mi to jen potvrzuje. Organizaci Komplexní domácí péče přeji mnoho úspěchů, sestřičkám zvlášť. S porozuměním mávám každému jejich červenému autíčku, protože vím, že veze odbornou pomoc někomu, kdo ji potřebuje. Poznal jsem několik sestřiček při jejich práci, musím říci, že práci vykonávaly s nejvyšším nasazením, ač daný úkol vyžadoval kus sebezapření. Děkuji všem a posílám srdečný pozdrav Jaroslav Burda, Řečany n. L.

Poděkování V úterý v poledne mi bylo zcizeno staré, ale oblíbené jízdní kolo. Krádež jsem asi v 15 hodin nahlásil na místním oddělení Policie ČR a ještě tentýž den večer mi bylo kolo navráceno. Děkuji policistům, jmenovitě pprap. Radimu Kubátovi, za pozitivní a velmi rychlé vyřešení mého případu. Jiří Myšička

Městská knihovna v Pøelouči nabízí nové tituly a zve k návštěvě KRÁSNÁ LITERATURA VÁŇOVÁ, Magda Herečka. Praha: Šulc-Švarc, 2015.

11 / 2015

RICHTEROVÁ, Sylvie Každá věc ať dospěje na své místo. Praha: Torst, 2014.

KOCH, Herman Letní dům s bazénem. Brno: Barrister & Principal, 2015.

9

Kultura

w

NAUČNÁ LITERATURA Záhady VAŠÍČEK, Arnošt Neuvěřitelné skutečnosti. Praha: Česká televize, 2015. Sociologie KOUKOLÍK, František Mocenská posedlost. Praha: Karolinum, 2010. Ekonomika MIDLER, Paul Made in Čína: pohled do zákulisí čínské velkovýroby. Praha: Práh, 2015. Geologie HRKAL, Zbyněk O lidech a vodě. Praha: Česká geologická služba, 2014. Lékařství KNAISLOVÁ, Ivana Encyklopedie jógy. Olomouc: Rubico, 2015. Umění, kresba LADA, Josef Humory: kreslené anekdoty z Humoristických listů 1911-1916. Praha: Plus, 2014. Regionální geografie Pardubicko, Holicko, Přeloučsko. Díl I. Přírodní poměry. Díl II. Lid, jeho kulturní život a práce. Díl III. Místopis. Brno: Garn, 2015. Životopisy NOVÁK, Jan Život mimo kategorie. Praha: Argo, 2015.

10

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ - krásná DVOŘÁKOVÁ, Petra Flouk a Líla: dobrodružství z mrakodrapu. Brno: Host, 2015. POSPÍŠILOVÁ, Zuzana Sportovní pohádky. Praha: Bambook, 2015.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ – naučná CHAJDA, Radek Hravá matematika. Brno: Edika, 2012. GREEN, Dan Fyzika. Praha: Egmont Publishing, 2015. J. K.

APAG Elektronik s.r.o. – společnost zabývající se elektrotechnickou výrobou pro automobilový průmysl (osazování desek plošných spojů), hledá kandidáty na obsazení pozic: 1. DĚLNÍK/DĚLNICE V ELEKTROTECHNICE: POPIS PRÁCE: osazování desek plošných spojů, montážní práce, pájení, kontrola, testování, balení. Jedná se o 3-směnný provoz. OČEKÁVÁME: vyučení nebo praxe v oboru elektro výhodou (není podmínkou), základní znalost práce na PC výhodou, dobrý zrak, pečlivost, flexibilitu, bezúhonnost. NABÍZÍME: HPP, odpovídající mzdové ohodnocení, příspěvek na stravování. Nástup možný ihned. 2. PRACOVNÍK/PRACOVNICE SKLADU: POPIS PRÁCE: práce ve skladu s elektronickým materiálem, příjem, kontrola, evidence zboží a jeho výdej pro výrobní linky, provádění záznamu pohybu materiálu do PC, práce s bezdrátovou čtečkou čárových kódů, provádění inventur. Jedná se o nepřetržitý provoz. OČEKÁVÁME: střední odborné vzdělání, znalost práce na PC, platné oprávnění k řízení VZV, znalost KARDEXu výhodou, dobrý zrak, pečlivost, flexibilitu a bezúhonnost. NABÍZÍME: HPP, odpovídající mzdové ohodnocení, příspěvek na stravování. Nástup možný ihned. Své životopisy zasílejte na e-mail: [email protected]

Přeloučský ROŠT

Právní poradna

w

Soukromí zaměstnancù – osobní údaje (1. část) Ačkoliv název článku naznačuje, že budu vycházet z ustanovení zákoníku práce, obecnou právní úpravu ochrany soukromí zaměstnanců, jakož i každého jiného, najdeme v ustanoveních občanského zákoníku v části, která normuje ochranu osobnosti. Právě tato pravidla jsou základem pro ochranu osobnostních práv, kterých je nositelem každý z nás. Pokud se budu ale orientovat konkrétně na zaměstnance v pracovním poměru, je třeba zajímat se o jednotlivé situace, kde by mohl být zaměstnanec na svých právech dotčen, resp. zmíním ty případy, které se ve spojení soukromí a výkonu práce probírají nejčastěji. V prvním díle ozřejmím, co to je osobní a citlivý osobní údaj. Osobní údaj je jedním z pojmů, který je základem pro další pokračování tohoto textu. Toto sousloví je definováno v zákoně o ochraně osobních údajů. Jde o takový údaj, který se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Pokud lze na základě takového údaje danou osobu identifikovat, a to přímo či nepřímo, půjde o údaj osobní. Osobním údajem je tedy

11 / 2015

standardně jméno, příjmení, rodné číslo nebo adresa. Ve spojení s výkonem zaměstnání je třeba si uvědomit, že takovým osobním údajem může být i e-mailová adresa zaměstnance a to tradičně tehdy, pokud obsahuje jeho jméno nebo příjmení a za znakem „@“ pak označení společnosti, v níž zaměstnanec pracuje. Taková e-mailová adresa pak může být zaměstnavatelem zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Uveřejnění je však zpracováním osobních údajů, k čemuž musí mít zaměstnavatel (společnost) patřičné oprávnění od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedle pojmu osobního údaje zákon pracuje též s termínem citlivý osobní údaj, kterým může být údaj, který vypovídá o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu či sexuálním životě. Je však nutno stále rozlišovat a oddělovat citlivost údaje od obyčejného sdělení. Tak například zpráva závodního lékaře

o posouzení zaměstnancovi schopnosti vykonávat práci není citlivým údajem. Další údaje o zdravotním stavu zaměstnance už ale za citlivé považovány jsou. Takové údaje nesmí zaměstnavatel od zaměstnance vyžadovat, stejně jako jakékoliv jiné informace, které nesouvisí s výkonem práce. Zákoník práce dokonce nad rámec obsahu zákona o ochraně osobních údajů vymezuje seznam dat, která nesmí zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat. Jedná se o údaje týkající se těhotenství, rodinných či majetkových poměrů, sexuální orientace, původu, příslušnosti k církvi či trestněprávní bezúhonnosti. Z toho platí výjimka v případech, když je pro znalost takové informace dán věcný důvod, který spočívá v povaze práce. V příštím článku budu volně pokračovat v návaznosti na tento příspěvek textem o monitoringu zaměstnanců – jejich činnosti, sledování internetu a kontroly e-mailových schránek a o zpracování získaných dat. Mgr. Jan Novák www.advokatikh.cz/akchvaletice

11

Zprávy z radnice

w

Vítání občánků Zářijové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Bára Hůlová

Markéta Daníčková

12

Lea Frenclová

Vojtěch Dušek

Denisa Nájemníková

Ema Komárková

Ema Pecková

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

w

Vítání občánků Říjnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Ester Beláňová

Matyáš Kryštof

Lukáš Pospíšil

Ondřej Schovanec

Adélka Koudelková

Daniela Novotná

Jakub Hejtmánek

Eliška Bukačová

11 / 2015

13

Pøeloučské školství

w

Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45 Nejrychlejší chlapec, dívka Pardubic V úterý 22. září jsme se zúčastnili soutěže „Nejrychlejší chlapec, dívka Pardubic“. Tři děvčata se probojovala do semifinále a dvě až do finále, kde Míša Štainerová obsadila časem 9,11 s (elektricky měřeno) sedmé místo a Kristýna Venclová časem 9,47 s osmé místo. V rozbězích dívky zaběhly lepší časy (ručně) 8,71 s, Kristýna 8,90 s, finále bylo po štafetě jejich čtvrtým (u Míši po opakovaném běhu pátým) během na 60 m. Obě štafety na 4x 60 m ve složení: Štainerová, Vlková, Frydrychová, Povýšilová za ročník 2000 a za ročník 2002: Venclová, Kozumplíková, Skalová, Pavlíková obsadily páté místo celkem z deseti škol. Děkujeme všem dívkám za reprezentaci školy. Mgr. A. Šmídlová

Pohár DDM ALFA v kopané V pátek 18. září se zúčastnili chlapci a dívky ze čtvrtých až sedmých tříd Turnaje mladších žáků v minikopané. V konkurenci sedmi škol z Pardubicka obsadili celkově čtvrté místo, když porazili své soupeře ze ZŠ z Choltic a Spořilova, remizovali s chlapci z Lázní Bohdaneč a podlehli protivníkům z Ohrazenic, Dubiny a Opatovic. Jako odměnu za předvedené výkony přivezli do domovské školy diplom a fotbalový míč. Školu reprezentovali: Ondřej Dostál, Tomáš Jarkovský, Tomáš Kolibík, Josef Král, Michal Priessnitz a Klára Kuchyňková ze sedmého ročníku, Jan Kubiska, Marie Jarochová a Michal Vágner ze šestých tříd, páťáky zastupoval Tomáš Votápek a benjamínkem byl Šimon Hlaváček ze čtvrté třídy. Bc. M. Bulušek

Nevšední školní den

si opět uvědomili, jak krásná je naše domovina. Za tu námahu to fakt stálo! Žáci 9. ročníku

Projekt Výzva 57 reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0211 Naše škola se zapojila do projektu Výzva 57. Co nás čeká? V šabloně číslo 1 – rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni. Nejdříve je třeba vyhodnotit současné vybavení dílny, pak zvolit výrobky, které skupina 15 žáků vyrobí, zdokumentuje a zpracuje žákovské portfolio. Na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků může škola dovybavit dílnu novými nástroji a přístroji. Další šablonou projektu je šablona číslo 4 – rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Cílem je podpora výuky anglického jazyka formou řízené a individuální výuky na základě osvojování jednotlivých fází jazyka – poslech – mluvení – čtení – psaní. Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj komunikačních dovedností skupin po 20 žácích. Škola k interaktivnímu výukovému systému využije vlastních ICT učeben, které jsou velmi dobře vybaveny. Počítače v učebně v budově č. 50 jsou zakoupeny z finančních prostředků Nadace ČEZ, ICT učebna v budově č. 45 je vybavena kvalitní interaktivní tabulí, 20 počítači – sponzorský dar ČSOB a 24 notebooky – částečně zakoupené z projektu EU peníze školám a částečně z vlastních zdrojů. Celá škola je pokryta wi-fi. Přínosem šablony č. 4 je využití takových vzdělávacích prostředků, které budou rozvíjet schopnost komunikovat v anglickém jazyce.

V polovině září jsme (žáci 9. ročníku) spolu se svými učiteli podnikli zeměpisně – turistickou vycházku naší domovinou. Vlak nás dovezl do Ústí nad Orlicí, kde jsme vystoupili. Ráno bylo jako vymalované. Svěží vzduch, slunce svítilo, obloha jasně modrá. Babí léto jak má být. Prudkým svahem jsme vystoupali na Andrův chlum. Z rozhledny jsme se kochali pohledem po okolí. Bohužel, viditelnost do kraje nám trochu kazil opar, ale i tak to byla nádhera. Dále jsme po krátkém odpočinku pokračovali mírně zvlněnou krajinou, malebnými vesničkami, loukami, kde se pásli koně, lesními cestami. Kdo byl trochu vnímavý a pozorný, dokonce našel vedle puntíkatých muchomůrek i klouzky a hříbky. Další zastávka nás čekala na Kozlovském vrchu s chatou Maxe Švabinského. Hurá! Odpočinek a občerstvení! Ani jsme se nezlobili, že zdejší rozhledna, vysoká 55 metrů se 174 schody, byla zavřená, protože nohy už hodně bolely a před námi byl ještě sestup do České Třebové, odkud jsme se vlakem vrátili do Přelouče. I přes menší peripetie, puchýře, občasné reptání („Už s vámi nikdy nikam nepojedu! Kdy už tam budem? Jak je to ještě daleko?“) a celkovou únavu to byl perfektní den, který jsme si společně užili. Navíc jsme

14

Přeloučský ROŠT

Pøeloučské školství

w

Základní škola Smetanova ul. Prvňáčci na návštěvě v øeditelně a den otevøených dveøí Rodiče prvňáčků se při dnu otevřených dveří mohli na vlastní oči přesvědčit, jak si jejich děti zvykly na školní prostředí a jak jim jde učení. Nejmladší žáci se při návštěvě budovy II. stupně podívali také do ředitelny.

 Všichni žáci II. stupně zhlédli v nově otevřeném kině další díl z cyklu naučných pořadů Planeta Země 3000. S cestovatelem Adamem Lelkem se tentokrát podívali do východní Afriky – kolébky lidstva.  Vybraní žáci II. stupně se stali v Cholticích vítězi okrskového kola v minikopané a budou reprezentovat naši školu v dalších kolech. Přejeme jim hodně štěstí.  Žáci 7. a 8. ročníku zhlédli ve VČD v Pardubicích muzikál Výtečníci, ve kterém účinkoval i náš bývalý žák M. Schreiner. Uskutečnilo se také první představení (Kavkazský křídový kruh) v rámci předplatného, které využívá skupina žáků 5. až 8. ročníku. Někteří jezdí do divadla se svými rodiči. Děkujeme, že tuto kulturní akci podporuje Klub přátel školy.

Strašidelná dílnička pro pøedškoláky Budoucí prvňáčci měli možnost přijít se nezávazně podívat do školy. Na památku si odnesli domů výrobek z papíru – roztomilého a vůbec ne strašidelného netopýra.

Sbírám, sbíráš, sbíráme… Ve dnech 13. až 15. 10. proběhl podzimní sběr papíru. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, zejména rodičům a prarodičům, kteří sběr přivezli i přes nepřízeň počasí. Nashromáždilo se 17 tun papíru. Získané peníze, které přibudou do pokladny Klubu přátel školy, budou využity pro žáky. Nejlepší sběrači byli odměněni čokoládou. V zimním období se bude opět sbírat sušená pomerančová kůra.

Ohlédnutí za øíjnovými akcemi  Pro žáky I. stupně začal plavecký výcvik a proběhly první semináře s městskou policií na téma dopravní výchova.  Všechny tři druhé třídy navštívily městskou knihovnu, která pro ně připravila program Čtenář a kniha.  2. C si uspořádala sportovní odpoledne s opékáním špekáčků.  Žáci 3. ročníku besedovali se spisovatelkou Z. Pšeničkovou.

11 / 2015

15

Pøeloučské školství

w

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 20 1 6/20 1 7 Gy a SOŠ Přelouč nabízí zájemcům o studium ve školním roce 2016/2017 tyto obory vzdělání: q Osmiletý obor vzdělání poskytující

střední vzdělání s maturitní zkouškou 79-41-K/81 79-41-K/81

Gymnázium - PRIMA Gymnázium - KVINTA

(pro žáky 5. tříd ZŠ) (pro žáky 9. tříd ZŠ)

Gymnázium - dny otevřených dveří a informační odpoledne: 5. 11. 2015 27. 1. 2016

15.00 - 18.00 15.00 - 18.00

q Čtyřletý obor vzdělání poskytující

střední vzdělání s maturitní zkouškou: 34-53-L/01

Reprodukční grafik, grafička pro média

q Tříletý obor vzdělání poskytující

střední vzdělání s výučním listem: 34-52-H/01 34-53-H/01 33-56-H/01 23-68-H/01 23-51-H/01

Tiskař na polygrafických strojích Reprodukční grafik, grafička Truhlář Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik Strojní mechanik - zámečník

Střední odborná škola - dny otevřených dveří: 20. 11. 2015 21. 11. 2015 6. 1. 2016

13.00 - 18.00 08.00 - 12.00 13.00 - 18.00

ZA ODMĚNU DO BERLÍNA Deset našich němčinářů se vrátilo z pětidenního studijního pobytu v hlavním městě Německa Berlíně. V jazykové škole byli rozděleni do dvou skupin podle úrovně znalostí. Absolvovali 12 hodin

výuky němčiny s německým učitelem v kolektivu gymnazistů ze Sedlčan a studentek Obchodní akademie Jičín. Jazykový kurz byl podle slov studentů intenzivní, zajímavý a přínosný. Zaměřovali se zejména na konverzaci, rozhovory, poslech, práci ve skupinách, zabývali se historií i současností Berlína, narazili i na berlínský dialekt. Odměnou jim byl jazykový certifikát, který na konci kurzu obdrželi od svého lektora. Každé odpoledne jsme pak vyráželi do města a poznávali krásy Berlína. Zavítali jsme i do Postupimi. Nyní už mají naši studenti konkrétní představu o tom, jak krásná je např. Ištařina brána v Pergamonském muzeu, co je to Ostrov muzeí, jaký pohled se člověku naskytne z 368 metrů vysoké televizní věže, jak nádherně je večer osvětlena Braniborská brána, jak ovlivnila Berlíňany Berlínská zeď, jak probíhala Postupimská konference nebo jak jedinečný je rokokový letohrádek Friedricha II. Sanssouci. Studenti si z Německa odvezli skutečně hodně zajímavých zážitků, mnohému se naučili, seznámili se s němčináři z jiných škol a v německých rodinách získali cennou zkušenost o tom, jak se žije jinde. Celý pobyt byl studentům plně hrazený z peněz fondu OPVK EU, které naše škola čerpala v rámci Výzvy 56.

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU PARDUBICE Stejně jako minulý rok je naše gymnázium díky sekci anglického jazyka zapojeno do projektu Student - Mentor - Tutor, který organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Univerzity Pardubice. Tamní studenti učitelství tak mají možnost prostřednictvím náslechů v hodinách angličtiny nejen nahlédnout do profese učitele, ale také si vyzkoušet nabyté znalosti v praxi.

EXKURZE – ARCHEOPARK VŠESTARY Čtvrteční dopoledne 17. září zasvětila kvinta „cestě do pravěku“. Vypravila se totiž do Centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Místní pravěká vesnička, která tu vznikala pod dohledem vědců a studentů z hradecké univerzity po několik let, si dala za úkol co nejvěrněji rekonstruovat nejen podobu nejstarších lidských sídel, ale také technologické postupy, které lidé v pravěku používali. Kouzlo tohoto archeoparku ale netkví pouze v tom, co v něm návštěvníci vidí, ale zejména v možnosti si vše prakticky vyzkoušet. A kvintáni čile zkoušeli. Lovili pomocí oštěpu, pracovali s pěstním klínem i pazourkovou industrií, obdělávali půdu primitivními nástroji, opracovávali dřevo kamennou sekerou nebo mleli obilí na kamenných mlýncích. Zážitky „na vlastní kůži“ pak doplnila prohlídka expozice přilehlého interaktivního muzea.

AUTORSKÉ ČTENÍ Jedna z pravidelných vzdělávacích přednášek pro studenty i veřejnost, které naše škola pořádá (o těch aktuálních se více dozvíte na našich stránkách gyasos-prelouc.cz/gy), měla tentokrát neobvyklou formu. Byla totiž věnována představení nedávno vydané knihy našeho kolegy PaedDr. Milana Škody s názvem Velké říše kočovníků. Obsáhlá publikace přináší ucelený pohled na dlouhou řadu kočovnických etnik, jejich dějiny, způsob válčení, společenské uspořádání i kulturu. Postupně představuje jak známá kočovnická etnika, především Huny a Mongoly, tak i ta méně známá, počínaje severoíránskými kmeny přes Huny, zakladatele jedné z největších říší v dějinách Turkuty, Avary, Chazary, Pečeněhy,

16

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež Zlatou Hordu a národy severní Číny až k proslulé Tamerlánově říši. Stranou nezůstávají ani ty kočovnické národy, které daly jméno evropským zemím – Maďaři a Bulhaři, ale třeba také Tibeťané. Svým širokým záběrem je kniha Milana Škody v české historiografické literatuře ojedinělá. Autor i organizátoři děkují všem návštěvníkům za jejich zájem a příjemné chvíle strávené nad stránkami knížky.

PLANETA ZEMĚ 3000 12. října se žáci nižších ročníků gymnázia zúčastnili projektu Planeta Země 3000. Jedná se o vzdělávací program s přírodo-

w

vědným a zeměpisným zaměřením. Prostřednictvím zajímavě zpracovaného, zčásti interaktivního, představení ukazuje žákům křehkost života, krásu i problémy naší planety a život obyvatel v nejrůznějších zemích světa. Letošní ročník se zaměřil na tajemný svět východní Afriky. Devadesát minut jsme tak mohli strávit v pestrém a zajímavém světě, který nám přiblížila dobrodružná videa, množství nádherných fotografií a poutavě vystavěný průvodní komentář. Budeme se těšit na příští rok.

ATLETICKÝ POHÁR CORNY V září se naši studenti zúčastnili středoškolských přeborů v lehké atletice v Pardubicích. Nejlepších výsledků (umístění těsně pod stupni vítězů) dosáhly septimánky Lucie Žáčková a Vilma Mikulenková ve sprintu na 60 a 200 metrů, respektive na trati půlky. V běžeckých a skokanských disciplínách chlapecké části soutěže se pak dobře, i když mimo místa nejvyšší, předvedli Jan Žáček a Filip Dašek. Děkujeme za příkladnou reprezentaci.

Dùm dětí a mládeže Pøelouč Pravidelná činnost Domu dětí a mládeže zahajuje činnost zpravidla v měsíci říjnu, s výjimkou Hasičů, kteří pracují s dětmi prakticky celý kalendářní rok. Jezdí s dětmi na závody v požárním sportu, pořádají letní pobytový tábor a systematicky se budoucím hasičům věnují již od předškolního věku. V tomto školním roce se nám podařilo otevřít 76 zájmových útvarů, samozřejmě hlavně díky našim obětavým externím vedoucím, kteří se dětem a mládeži věnují na úkor svého volného času. Celkový počet návštěvníků kroužků a kurzů je 700, což je maximální počet, který můžeme z kapacitních a finančních důvodů zvládnout. Věková hranice našich návštěvníků je prakticky neomezená, od dvouletých dětí v klubu Klubíčko, po dospělé v jazykových a rukodělných kurzech. Tradičně budeme opět spolupracovat se ZŠ Smetanova, Gymnáziem a SOŠ Přelouč, ZŠ Semín a nově i se ZŠ Masarykovo náměstí.

Tradiční zájmový útvar, o který je velký zájem hlavně mezi děvčaty. Účastníci kroužku se zdokonalují v přípravě tradičních hotových jídel, přípravě příloh a v dalších kulinářských dovednostech. Lektorkou je Barbora Hrdá.

Pøipravujeme: Šachový turnaj

Pravidelná činnost Vaření

S podzimem a zimou přichází opět šachové klání mezi základními školami a gymnáziem a SOŠ. Turnaj bude zahájen nejprve školními koly, nejlepší šachisté z každé školy postoupí do finálového turnaje „O pohár místostarosty Přelouče“. Fotografie je z loňského finálového turnaje.

Vodfrk Setkání táborových pracovníků v restauraci „U Soudku“ v pátek 13. 11. 2015 od 19.00 hod. a koncert skupiny v sobotu 5. 12. 2015 „U Kotýnků“ od 20.00 hod. Srdečně zveme všechny příznivce nevšedních hudebních zážitků.

11 / 2015

17

Pøeloučské školství

w

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ DRAČÍ VÝSTAVA Výstava prací žáků výtvarného oboru představuje pololetní tematickou inspiraci světem draků. Na výstavě je k vidění kresebné ztvárnění dračích předků z říše plazů. Dále kresby nevylíhlých dra-

čích mláďat, větší práce s motivem hnízd se skořápkami dračích vajec, portrétní koláže plazů z barevných „ šupin“ nebo středověký motiv souboje rytíře a draka. Utajené zůstávají práce z hlíny, kde se v loňském pololetí zdárně podařilo vytvarovat puklá dračí vejce a reliéfně pojaté struktury dračí kůže.

Kapela Buï fit koncertovala Naše školní kapela Buď fit na začátku školního roku také rozhodně nezahálela. První vystoupení, na kterém si publikum mohlo kapelu poslechnout, se konalo 24. 9. ve Chvaleticích. Kapela zde ukončila se-

riál koncertů „na schodech“ před kulturním domem. Premiérově se zde představila nově založená dechová sekce, která dodala kapele ještě větší šmrnc. Podle slov pořadatelů měl tento koncert jednu z největších návštěvností sezóny. Druhé letošní vystoupení se uskutečnilo při příležitosti dne otevřených dveří firmy Kiekert. I zde si kapela vysloužila slova uznání nejen od pořadatelů, ale i od publika.

Mažoretky v Německu Mažoretky ZUŠ Přelouč vedené Jarmilou Pavlíčkovou toho během prvních pár týdnů nového školního roku stihly

18

už opravdu hodně. Po několika účinkování po boku našeho školního dechového orchestru a zájezdu do polského Leszna se 3. 10. představily také německému

zervatoře. Pro všechny žáky to byl velice inspirativní zážitek. Nikolaj Luganskij byl hostem říjnových abonentních koncertů České filharmonie, která pořádá pravidelné workshopy pro žáky uměleckých škol.

publiku. Společně s taneční skupinou Srdíčko Kolín vycestovaly do německého města Wilsdruff na 15. Blasmusikfest pořádaný místní hasičskou kapelou. Příští měsíc budeme našim děvčatům držet palce při jejich premiérové účasti na Mistrovství České republiky mažoretkových formací v Neratovicích, které se bude konat 7. 11.

Na jaře se houslová třída naší ZUŠ chystá na Masterclass se slavnou německou virtuózkou Anne-Sophie Mutter.

Dobré ráno Pane Šporku V úterý 6. října mělo téměř 40 žáků výtvarného oboru možnost navštívit velkolepé dílo Františka Antonína Šporka. Toto místo nás zlákalo svým barokním

původem, neb se v tomto školním roce pokusíme ve všech oborech ZUŠ zpracovávat právě toto období. Cílem naší cesty byla přímá konfrontace s duchovním odkazem pana Šporka spolu se sochami Matyáše Bernarda Brauna. Jak vnímali žáci naši výpravu, dokládá přiložená kresba Barbory Kysilkové.

Klavíristi na Masterclass v Praze 15. 10. se žáci klavírního oddělení vypravili do Prahy na mistrovský kurz s profesorem Moskevské konzervatoře a světově uznávaným klavíristou Nikolajem Luganskim. Ve Dvořákově síni Rudolfina sledovali celé dopoledne výuku studentů Akademie múzických umění a kon-

Hornový workshop O víkendu 17. a 18. 10. navštívila naší školu první hornistka Komorní filharmonie Pardubice Marie Čapská. Kromě výuky mladých hornistů se věnovala také našim komorním souborům, které mají v letošním školním roce soutěž. Žáky třídy lesních rohů čeká příští měsíc ještě jedna podobná akce v Praze, kde se

budou zdokonalovat pod vedením například Ondřeje Vrabce a Zdeňka Divokého (oba Česká filharmonie) nebo Jany Švadlenkové (Pražská konzervatoř, SOČR).

POČTY ŽÁKŮ V ZUŠ Narůstání počtu žáků naší školy pokračuje i v letošním školním roce. Nejvyšší počet nově přihlášených žáků zaznamenali pedagogové v hudebním a výtvarném oboru. Z celkového počtu 695 žáků, kteří nastoupili ke studiu, je 488 v hudebním oboru, 91 ve výtvarném, 107 v tanečním a 9 žáků v literárně-dramatickém oboru. Slibně se rozvíjí i relativně nový obor, Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, který má na škole vybudované nově a skvěle vybavené zázemí. vedení školy

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

w

Okénko z Domova u fontány V Domově u fontány vzniklo místo „Posledního rozloučení“ Domov u fontány je protkaný nesčetným množstvím životních příběhů našich klientů, které s nimi společně sdílíme a prožíváme. Není neobvyklé, že se mezi zaměstnanci a klienty vytvoří silný lidský vztah, kterým se navzájem podporují. Ke koloběhu života nicméně patří i odchod člověka z tohoto světa na tzv. druhý břeh. Víme, že život končí smrti, ale pro rodiny, naše klienty i nás pracovníky, často není lehké se s tímto odchodem vyrovnat.

Utkali se mezi sebou klienti našeho Domova s klienty pardubického Domova pro seniory U Kostelíčka, a byl to opravdu napínavý souboj až do samého závěru. Vítězem se nakonec stal Josef Holub, klient Domova u fontány, což nás samozřejmě velmi potěšilo. Zástupci Domova U Kostelíčka nám s úsměvem vzkázali, že budou celý rok pilně trénovat, aby si prvenství v příštím ročníku turnaje odvezli s sebou do Pardubic. Nicméně i naši klienti budou na příští ročník také dobře připraveni. Domov u fontány

Klub aktivní senior (KLAS) Klas na výletech

I z tohoto důvodu byla v našem Domově zbudována nová pietní místnost, kde je možno se v klidu a v soukromí rozloučit s tím, který nás navždy opustil. Je to místo pro rituál završení dobrého života, jež měl etapu i v Domově u fontány, místo pro hezkou vzpomínku i pro modlitbu. Místo „Posledního rozloučení“ je konkrétní ukázkou profesionalizace Domova u fontány v oblasti paliativní péče. Klademe si za cíl, abychom o naše klienty dobře a kvalitně pečovali nejenom v době, kdy jsou vitální, ale také tehdy, kdy je jejich životní síly začnou opouštět. PhDr. Danuše Fomiczewová ředitelka Domova u fontány

Poslední týden v září se členové Klasu vypravili vlakem do Potštejna. Od nádraží jsme vystoupali nejdříve na hrad. Překvapilo nás, že hrad je pěkně opravený, dokonce tu byla dostavěna kaple, v níž se konají i svatební obřady a koncerty. Objekt je v majetku města a paní průvodkyně dávala najevo hrdost na to, že město se vzorně o památku stará. Cestou dolů jsme obdivovali kapličky křížové cesty. Po obědě navštívila většina členů ještě

Senioøi se utkali ve známé høe „Člověče, nezlob se!“ Volnočasové aktivity, kterých se mohou klienti v Domově u fontány účastnit, jsou opravdu různorodé – jednou společně zpíváme, poté vaříme, jindy zase sportujeme. Nicméně pokud se našich klientů zeptáte, jaké hře se rádi věnují ve volném čase, dozvíte se, že je to jednoznačně „Člověče, nezlob se!“ Právě v této deskové hře jsme 8. října 2015 uspořádali turnaj, a to již šestý v řadě.

11 / 2015

místní zámek, někteří absolvovali procházku kolem Orlice, popřípadě návštěvu nově otevřeného pivovaru. Cestou na nádraží jsme obdivovali siluetu hradu. Všichni jsme se shodli na tom, že Potštejn byl krásný cíl naší cesty. Hned týden poté jsme uskutečnili cestu do Olomouce. Jedna skupina se vydala Regiojetem. Cesta trvá něco víc než hodinu, a cena při včasném objednání z Pardubic do Olomouce a zpět stála pouze 156 Kč. Ve vlaku se k jízdence nabízí voda, káva i noviny. Druhá skupina, majitelé in karty, vyjeli déle a s ČD měli cestu trochu dražší. Objednaná paní průvodkyně se nám věnovala téměř tři hodiny a prošli jsme si nejdůležitější historické objekty. Měli jsme štěstí, neboť v několika kostelích byly instalovány floristické vazby ze živých květin, což byly výsledky soutěže floristů z podzimní Flory Olomouc. Nádherný slunečný den, skvělé město a fundovaná průvodkyně nadchly všech 16 účastníků zájezdu. Koncem října chystáme vytvořit dušičkovou vazbu a popovídat o prázdninových zážitcích. A. Kubátová

19

Napsali nám

w

Zprávy z Volantu Jak to bylo v říjnu n Poctivě jsme chystali výrobky na podzimní výstavu v městské knihovně. Tvořili jsme listy, jablíčka a hrušky z keramiky, draky z papíru, panáčky z šišek a plsti, obrazy z trhaného papíru, stromy kreslené tužkou atp. Podívat se, jak se nám to vydařilo, můžete po celý listopad. n Jako vždy jsme se pilně věnovali psaní úkolů a doučování i předškolní přípravě. n Na naší zahradě máme plno listí po celý podzim. Padá dlouho a je ho hodně, takže děti mohou do syta pracovat s hráběmi a zatím je to baví☺. n Pekli jsme a vařili – například čokoládové muffiny či sekanou s bramborovou kaší. n Starší kluci pravidelně posilují s činkami a budují svaly. n Před podzimními prázdninami jsme letos trochu netradičním způsobem oslavili Halloween. n Každou středu tancujeme. n V listopadu se budeme hlavně chystat na adventní trhy a tak budou děti pomáhat s výrobky k prodeji. n A také už pomalu začneme tvořit dárečky a vánoční dekorace, abychom to všechno stihli☺.

NAŠE SLUŽBY Klub VOLANT Po – Čt

13.30 – 17.30

Informační centrum internet zdarma Po a St

13.30 – 17.00

Pěstounská péče S pečujícími osobami uzavíráme dohody a provázíme je výkonem pěstounské péče.

VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč 535 01, tel. 773 001 046, email: [email protected], www.volantops.cz

20

Přeloučský ROŠT

Inzerce

w

Inzerce

11 / 2015

21

Kultura

w

22

Přeloučský ROŠT

Historie

w

Kdo stál za povýšením městečka Pøelouče na královské komorní město v r. 1580

(pokračování)

Městečko Přelouč leželo Kladrubům nejblíže a již v dřívější době bylo obvyklé, že správci hřebčína, či významnější osoby z tamního personálu si kupovali domy v Přelouči. Krátce po založení císařského hřebčína se zajímal o koupi nemovitosti v Přelouči i jeho nový správce pan Rudolf Breitenbach. Vyhlédl si jeden z největších gruntů č. 87 na západním předměstí. Breitenbachův vztah vůči tehdejšímu hejtmanu pardubického panství Jiřímu Adlspachovi z Damsdorfu byl velmi rezervovaný. Nebylo divu. Zřízení hřebčína znamenalo pro finanční rozpočet panství velkou zátěž navenek, tak jako by snižovalo výsledný efekt Adlspachových pokusů o hospodářské ozdravění ekonomiky panství, jehož cílem bylo dosáhnout co nejvyššího zisku. Kromě toho byl nový správce hřebčína podřízen přímo úředníkům české komory, nikoli hejtmanovi panství, z čehož vznikaly spory ohledně některých vzájemných kompetencí. Každopádně byl Rudolf Breitenbach mužem, který byl u dvora dobře zapsán a věděl co a jak. Přeloučské záležitosti tehdy mohl ovlivňovat i stárnoucí Martin Přeloučský z Neratova, který ještě koncem sedmdesátých let 16. století pů-

sobil jako místohejtman. Hledáme-li osobu, která tehdy mohla přeloučským radním účinně pomoci, pak nenalézáme vhodnějšího muže, než právě nově jmenovaného správce císařského hřebčína

v Kladrubech Rudolfa Breitenbacha. Měl i své důvody, proč podpořit snahu přeloučské městské rady o větší míru samostatnosti a nezávislosti na úřednících z pardubického zámku, neboť si sám chtěl v Přelouči koupit statek. Bez vlivné autority světa znalého muže, který mohl nejen poradit, komu a kolik zaplatit za účinnou intervenci, ale byl schopen i sám leccos ovlivnit, by těžko mohla Přelouč získat takové výsady, jako se jí podařilo roku 1580. Snad jen díky výše zmíněné souhře okol-

ností lze vysvětlit, proč císař Rudolf II. povýšil dne 15. prosince 1580 své komorní městečko Přelouč na královské komorní město. V dokumentaci se dochoval opis oficiálního listu přeloučské městské tady z 19. října 1580, kterou žádá o povýšení městečka Přelouče na město, a vyjádření pardubického hejtmana Jiřího Adlspacha z Damsdorfu ze 4. listopadu 1580. Pardubický hejtman ve svém komentáři z listopadu 1580 udělení městského statutu nezamítl, ale doporučil do listiny výslovně včlenit pasáž o podřízenosti budoucího města správě pardubického panství a o povinnosti přeloučských konšelů předkládat hejtmanovi ke kontrole a schválení každoroční účty městské pokladny. Přes toto omezení znamenala císařská listina pro Přelouč velmi významný právní dokument. Přelouč se stala druhým komorním městem pardubického panství, které disponovalo z hlediska správy města a právního postavení obyvatelstva stejnými výsadami jako Pardubice. Marcela Danihelková (Čerpáno z „Dějiny města Přelouče I.“ Petr Vorel)

8. Adventní varhanní koncert ve Sboru Tùmy Pøeloučského v Pøelouči 29. listopadu v 17:00 (na První neděli adventní) se v přeloučském Sboru Tůmy Přeloučského (tj. přeloučském kolumbáriu) uskuteční již tradiční adventní varhanní koncert Petra Vacka a flétnistky Lucie Stříbrné. Vstupné je dobrovolné, všichni příznivci klasické hudby jsou srdečně zváni. Program: Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga C dur, BWV 553 Preludium a fuga a moll, BWV 559 František Xaver Brixi: Pastorela C dur Wolfgang Amadeus Mozart: Andante F dur, KV 616

11 / 2015

César Franck: Sortie ou Offertoire Ré majeur (sbírka Varhaník)

Robert Führer: Vánoční preludia - Zvuky pastýřské 1. Allegretto 2. Con moto 3. Adagietto 4. Movibile (na téma koledy Sem pastýři betlémský)

Leoš Janáček: Adagio As dur č. 1 (ze Dvou skladeb pro varhany)

Josef Ferdinand Norbert Seger: Toccata a fuga D dur č. 8 na Narodil se Kristus Pán (z 8 toccat a fug)

Josef Bohuslav Foerster: Čtyři skladby, op. 6 1. Andante 2. Andantino 3. Andante sostenuto 4. Moderato non troppo

Johann Christoph Pepusch: Sonáta C dur pro flétnu a varhany 1. Adagio 2. Allegro 3. Largo 4. Allegro

Jakub Jan Ryba: Preludium G dur Pastýřská předehra č.2

23

Napsali nám

w

Slavíkovy ostrovy A. Spokojenost ekologů s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o zrušení již druhé výjimky z ochrany ohrožených druhů hmyzů, ptáků, savců apod., kterou vydaly úřady kvůli stavbě plavebního kanálu přes Slavíkovy ostrovy u Přelouče. Tentokráte šlo o čtyři druhy ptáků: bramborníčka hnědého, koroptev polní, potápku malou a ťuhýka šedého. O výjimce tak musí znovu rozhodovat ministerstvo životního prostředí. Úspěšnou stížnost podal v tomto případě spolek „Přátel Slavíkových ostrovů“. Proti stavbě kanálu, souvisejícího s plavebním stupněm u Přelouče, ekologové již dlouhodobě protestují. B. Ohledně vzniku Slavíkových ostrovů jsme informovali naši veřejnost již v č. 5 Přeloučského Roštu v r. 1995, tj. již dvacet let, pročež můžeme tento příspěvek pro mladší generaci zopakovat ve zkrácené formě. Pramen k rozhodnutí NSS: „Pardubický deník, měsíc říjen 2015“

Jak vznikly „Slavíkovy ostrovy“ Tato významná rekreační lokalita našeho města se stále těší oblibě spoluobčanů a to nejen pro výhodnou časovou dostupnost, ale především pro skutečnou oázu klidu, kterou tento přírodní park nabízí.

velká část pozemků za pravý břeh nového říčního toku. Ředitelství pro stavbu vodních cest vykoupilo proto od p. Josefa Slavíka a některých občanů uvedené pozemky, aby stát nemusel stavět lávku za účelem hospodaření na oněch pozemcích „Za vodou“. Město Přelouč je pak mělo v nájmu do konce roku 1922 a to za roční nájemné ve výši Kč 4.769,17. Městská rada však záhy zahájila jednání o přímou koupi ostrovních pozemků. Po delším jednání byl v roce 1922 podán Národnímu shromáždění návrh, aby tyto tzv. „remanence“ byly městu Přelouči prodány. Obecní zastupitelství se usneslo dne 20. 12. 1922 na koupi uvedených pozemků k účelům zařízení veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a zřízení lávky přes Labe na ostrovy. Pozemky se měly uhradit z kmenového jmění a náklad na zřízení lávky přes Labe, cca Kč 250.000,- mě být kryt výpůjčkou. Ředitelství vodních cest stanovilo přípisem ze dne 28. 5. 1923 výši náhrady částkou Kč 131.215. Obecní zastupitelstvo na uvedenou částku dne 1. 9. 1923 přistoupilo a tak se stala „remanence“, neboli Slavíkovy ostrovy majetkem města Přelouče. Název se zachoval po původním majiteli polností panu Josefu Slavíkovi. Toto vše se stalo za úspěšného starostování pana Františka Horáčka, bývalého berního ředitele. A jaký byl další osud Slavíkových ostrovů? K následnému vybudování lávky přes Labe však pro neshody v obecním zastupitelstvu nedošlo a to pro nesouhlas zástupců strany zemědělců s jiným využitím než pro zemědělství. Teprve po II. světové válce došlo v r. 1945 k vybudování dřevěné lávky a to za pomocí armády, jmenovitě ženijního vojska z Pardubic. Stalo se tak formou ženijního cvičení. Bohužel, ani tato lávka neodolala v jednom povodňovém roce mohutným jarním ledovým krám, které mnohdy opustily i koryto řeky a hledaly si klidnější pohyb na přilehlých polích. Po této zkušenosti s nebezpečným vodním živlem bylo přikročeno k výstavbě bezpečné lávky dodavatelským způsobem a to Pozemními stavbami Pardubice, kde tato akce nesla hrdý název „Lávka Přelouč“. V pozdějších letech došlo na Slavíkových ostrovech k vybudování přírodního koupaliště a to v akci „Z“, která se těšila velkému zájmu širší veřejnosti. Po roce 1968 bylo zde vybudováno též hřiště pro ragbisty, kteří do Přelouče přešli z posádky Bohdaneč. Zde pak získalo družstvo Dukly Přelouč titul mistra ČSR. Lze konstatovat, že tato nová lávka slouží svému účelu dosud. Vždyť takovým oddechovým areálem v blízkosti centra města se mohou pochlubit jen málokde. S použitím Lédrových „Dějin“ zpracoval společně s redakcí Přeloučského Roštu

Jak vůbec došlo k vytvoření tohoto rekreačního prostoru, bude předmětem tohoto příspěvku. Původní neregulované Labe využívalo pro zmírnění rychlosti vodního toku četných oblouků, které jsou dosud patrny v okolí našeho města, např. poblíž Lohenic (povodí Komora), pod bývalým AOZ (Houser) a především pak kolem nynějších Slavíkových ostrovů. Tyto oblouky vytvářely romantická zákoutí s tůněmi, což byl nepochybně opravdový ráj pro rybáře. K negativním jevům naopak patřily každoroční jarní záplavy polabských polí, neboť neregulovaná řeka nedokázala spoutat tyto jarní přívaly vod z našich hor a bystřin. Při regulaci Labe v roce 1911 byly oblouky toku zkráceny prokopáním pozemků m. j. i v části Na dole, čímž se dostala

24

Fr. Hollmann

Inzerce

Přeloučský ROŠT

Fejeton

Skupina „NEŘEŽ“ v kostele Evangelický kostel v Trnávce je nejen místem, kam chodí věřící na bohoslužby, ale stává se kulturním centrem pro příznivce umění ze širokého okolí. Po úspěšném loňském zářijovém koncertu smyčcového kvarteta Corvus Quartet z Pardubic pozval Obecní úřad Trnávka i populární folkovou skupinu NEŘEŽ.

Milovníci folku samozřejmě vědí, že skupina je následnickým pokračováním skupiny NEREZ - s nezapomenutelnou Zuzanou Navarovou. Na začátku historie bylo folkové duo Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského. S příchodem Zuzany Navarové vznikla skupina Nerez. Po smrti Z. Navarové vznikla KAPELA, která doprovázela Jarka Nohavicu. Od roku 1997 vystupují pod názvem NEŘEŽ a doprovázejí i Marii Rottrovou. 10. 10. přijeli zahrát i do naší malé vesničky. Moderátorem hudebního odpoledne byl vtipný Zdeněk Vřešťál a poctil posluchače premiérou své nové písničky – název jsem už zapomněla☺. Oba matadoři přes své šediny dokazují, že věk je jenom číslo a že klukovství je motor, který je pohání stále vpřed. Nadšení posluchači poděkovali za nevšední zážitek v kostele potleskem ve stoje... Jaroslava Paštiková www.jakserodibraskove.cz

11 / 2015

w

fejeton

Fanda Cesta k nemocnici se vlekla víc než jindy. Rodina chodila za babičkou pravidelně a Fanda se už nemohl dočkat. Ráno si přivstal, aby návštěvu stihl včas. „Řízek mám rád, babi“, pravil na návštěvě v nemocnici, kam rodina přinesla nemocné babičce na přilepšenou nedělní oběd. Oba se rozdělili a Fanda s chutí spořádal přidělenou porci řízku a bramborového salátu. Tiše pak seděl na židli, houpal nohama, trávil řízek a sledoval babiččiny spolubydlící pacientky. Dočkal se i odpolední svačiny. Když se ve dveřích objevila sestřička s rohlíkem, neodolal pokušení. „Rohlík mám taky rád“, poznamenal. A byl jeho. Seděl a sledoval rituály pacientů. Z postele ke stolu a od stolu zpátky do postele. „Babi, uhni kousek“, vydal pokyn a sunul se k babičce do postele, aby dohnal odpolední klid a dodržoval nemocniční řád. Vyhrazenou dobu pro návštěvy užíval naplno. Teploměry a pilulky se naštěstí roznášely až po ukončení návštěv. Babička milovala Fandu a Fanda miloval babičku. Zanedlouho babička zemřela. „Fando, babička nám umřela“, oznamoval mu šetrně tatínek. Fanda se krátce zamyslel a pravil: „Všichni umřeme. A pak se zase narodíme.“ Ve svých třech a půl letech měl Fanda jasno. Počká si. D. Jiroutová

25

Kultura

w

PÁTÝ ROČNÍK SOCHAŘSKÉHO WORKSCHOPU je za námi Od 12. 9. do 19. 9. letošního roku, proběhl již pátý ročník Sochařského Workschopu, který opět pořádal Klub Umění – ARTCLUB Přelouč. Tento ročník se konal již podruhé v prostorách zahrádky Občanské Záložny a opět byl pro účastníky i návštěvníky zdarma. Počasí nám přálo a celý týden byl ve znamení téměř letních teplot, což návštěvníci náležitě využili a účast byla opět nad očekávaným průměrem.

V průběhu těchto tří hudebních večerů se na našem pódiu představili umělci mnoha žánrů např. Poeticko-folkový kytarista a zpěvák Tonda Hrdý s doprovodem, nezapomenutelná zpěvačka klasické a populární hudby Monika Mašková, která ač zrakově handicapovaná dohlédla až na dno duší všech posluchačů, neméně dobrá, populární zpěvačka, rodačka z Přelouče Leona Šenková s doprovodem kytaristy Libora Nalezinka, nebo fenomenál-

SW se zúčastnili nejenom profesionálové z řad výtvarníků jako např. Ak. sochařka Blanka Proksová, Josef Dvořáček, Miroslav Vorel, Mudr. Aleš Buček, nebo Bohumila Lochmanová, ale i laická veřejnost, která se učila a tvořila k radosti své a druhých. Již tradičně byla silná účast základních a odborných škol z Přeloučského regionu. Žáci si u nás v rámci svých vyučovacích hodin vyzkoušeli především základy a principy kresby obličeje a pod dohledem svých učitelů je odborně vedl výtvarník Josef Dvořáček. Letošní SW nezůstal nic dlužen své tradici a v rámci celého týdne byly pro návštěvníky připraveny tři hudební večery a to na zahájení 12. 9., poté ve středu 16. 9. a na závěr v sobotu 19. 9.

ní seskupení špičkových muzikantů pod názvem Praguematique. Dobrý dojem z muzikantů je tak dobrý, jak dobrý je zvuk a o ten se postarali profesionální zvukaři Martin Burket a Libor Nalezinek, za což jim velmi děkujeme. Na středeční vystoupení Moniky Maškové a Leony Šenkové, zavítala také Místopředsedkyně Senátu Parlamentu České Republiky paní Miluše Horská a dle jejích slov si večer náramně užila až do samého závěru. V sobotu 19. 9. v poslední den konání SW se v prostorách jídelny Občanské Záložny konala výstava děl, které vznikly v průběhu konání SW a samozřejmě mnoha dalších.

26

Přeloučský ROŠT

Kultura Jako tradičně byla součástí SW tombola, jejíž výtěžek bude opět poskytnut dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kterou KLUB UMĚNÍ - ART CLUB Přelouč podporuje již šestým rokem. Pro účastníky a návštěvníky letošního SW bylo také po celou dobu konání této akce připraveno bohaté občerstvení v bufetu „U Zlaté hlavy“. Tento celý podnik by se samozřejmě nemohl konat bez podpory sponzorů a přispěvovatelů či pomocníků, kteří nezištně pomáhali při realizaci SW. Na závěr mi dovolte poděkovat hlavním sponzorům této akce, kterými jsou: Město Přelouč, Elektrárna Chvaletice, Pivovar Svijany, Oftex – Oční klinika, Řeznictví Rozkošný a všem ostatním, kteří nám pomohli. Občanům Přelouče přejeme krásný a barevný podzim a ať žije šestý ročník SW v roce 2016. Za KLUB UMĚNÍ – ART CLUB, z. s. Přelouč Luděk Schejbal

w

OTVÍRÁME KURZY ZPÌVU A KLAVÍRU !!!!!! KLUB UMĚNÍ – ART CLUB Přelouč rozšiřuje svoji činnost o další z kurzů. Jedná se o kurzy výuky zpěvu a výuky na klávesy či klavír. V rámci těchto kurzů spolupracujeme smluvně s lektorkou Monikou Maškovou, která tyto kurzy povede. Monika Mašková vystudovala Deylovu konzervatoř pro zrakově postižené v Praze a získala aprobaci na klasický, populární zpěv a klavír. Léta působila jako lektorka v Praze a Západních Čechách, kde také spolupracovala např. s Bárou Basikovou, Mariánem Vojtkem a dalšími. Sama je aktivní muzikantkou a vystupuje koncertně jak sólově tak s doprovodem. Za svoji kariéru vydala tři CD nosiče a letos jste ji mohli slyšet také v Přelouči v hlavním programu světové soutěže neslyšících WORLD FASHION SHOW, nebo v září na Sochařském WORKSCHOPU. Kurzy zpěvu a klavíru začali v měsíci říjnu 2015 a to každou středu. Cena kurzovného je jednotná 250 Kč za vyučovací hodinu. Pro potřeby těchto kurzů jsme pro Vás připravili nové prostory ve druhém patře budovy Kasi Montiferu (bývalá Agra), kde jsou zajištěny podmínky pro kvalitní výuku. Proč byste měli chodit na kurzy právě k nám?: 1) Příjemné a profesionální prostředí pro výuku. 2) Snadná dostupnost pro občany Přelouče a okolí 3) Profesionální a individuální přístup ke klientovi 4) Účast bez omezení věku 5) Výuka ušita na míru a pro potřeby klienta V případě Vašeho zájmu volejte na tel: 608 181 849, nebo 602 402 125, případně pište na e-mail: [email protected], nebo [email protected] Děkujeme a přejeme krásný a barevný podzim. Za KLUB UMĚNÍ – ART CLUB z. s. Přelouč Luděk Schejbal

Podzimní turistický výlet se Sokolem Pøelouč Dne 22. 9. se vypravili přeloučští milovníci turistiky do oblasti Kladska v Polsku, přesněji do „Českého koutku“. Toto území patřilo historicky vždy k českému státu, a to až do roku 1742, kdy bylo po porážce vojska Marie Terezie spolu s téměř celým Slezskem násilně připojeno k Prusku. Od této chvíle se osud českých obyvatel stal krutým. Kladsko, a tedy i Český koutek byly postupně poněmčovány. Čeština se naštěstí v běžné komunikaci udržela. Za 2. světové války byli někteří Češi nuceni sloužit v německé armádě a naopak někteří trpěli v koncentračních táborech. Po válce jich mnoho uteklo tajně zpět do Čech, nový domov hledali na Náchodsku, Broumovsku a Policku. Ostatní byli odsunuti do Německa, zbylo jen pár českých rodin. Naše první zastávka byla v lázeňském městečku Kudowa Zdroj (Chudoba). Krátce jsme se zastavili na tržnici, prohlédli si lázně, dali si kávu a lázeňským parkem jsme se prošli do obce Čermná, kde na nás čekal autobus. Dojeli jsme do horské obce Pstružno (Stroužný), kde jsme si prohlédli hřbitov s kostelíkem a skanzen. K obědu jsme si dali vyhlášené výborné pstruhy a pak jsme se vydali na okružní procházku přes zelenou hranici do české osady Závrchy, kde jsme nakrmili daňky, a putovali krásnou krajinou přes Machovské Končiny zpět do Stroužného a Chudo-

11 / 2015

by. Náš výlet pokračoval cestou „sta zatáček“ přes turistické středisko Karlov do poutního místa Vambeřice. Zde jsme si prohlédli baziliku a kalvárii. Z kopce nad kalvárií se nám naskytl krásný výhled na Broumovské stěny. Našemu putování Kladskem přálo i počasí a výlet se všem líbil.

Jana Bahníková

27

Z muzea

w

Rudolf Wolkan/Volkán – neznámý pøeloučský rodák Na jaře 2015 jsem byl upozorněn panem Ing. Janem Závodským, CSc. na osobu Rudolfa Wolkana (1860-1927), přeloučské-

ho rodáka, vídeňského literárního a kulturního historika a profesora vídeňské univerzity. Jeho jméno přitom nezná Josef Ledr (autor Dějin města Přelouče nad Labem z roku 1926), ani autoři nových Dějin města Přelouče z přelomu století. Mlčí i rozsáhlý fond Slavín přeloučských muzejních sbírek. Na německé verzi internetové encyklopedie Wikipedia je přitom uváděn po boku známých rodáků, vynálezce semtexu Stanislava Brebery, herce Františka Filipovského a středověkého kazatele Tůmy Přeloučského. Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství z roku 1886 uvádí jako jeho rodiště Českou Lípu. Jak to tedy s jeho rodištěm ve skutečnosti bylo? Římskokatolická matrika dokládá, že jím je skutečně východočeská Přelouč. Narodil se zde německým rodičům dne 21. července 1860, pokřtěn byl o den později. Je zde ovšem uváděn pod počeštělým příjmením Rudolf František Antonín Volkán. Jeho rodiče tehdy žili v Přelouči v čp. 174 v dnešní Sladkovského ulici. Objekt stojí dodnes, byť přebudovaný. Otec František Volkán pracoval jako „controllor při čís. 3 berničním úřadě v Přelouči“, matka Marie se za svobodna jmenovala Chvojková. Otec pocházel z Hostivaře, matka ze Zalužan nedaleko Písku. Jak se rodina Volkánova ocitla v Přelouči? Zřejmě to bylo dáno povoláním Františka Volkána, úředníci tehdy často měnili místo pobytu. V Přelouči žil Volkán nejvýše prvních deset let svého života. Jako dítě tedy zažil Přelouč v 60. letech 19. století, v době, kdy se zde začal rozvíjet spolkový život (namátkově např. Záloženský spolek pro okres Přelouč, pěvecký spolek Vojmír), rozvíjelo se zde perleťářství a byl vystavěn např. cukrovar. Zažil však také období prusko-rakouské

28

války, kdy přes město přešla řada armád a v červenci 1866 do Přelouče dorazili vítězní Prusové, strávili zde několik měsíců a přinesli sem mimo jiné choleru. Vzhledem k absenci archivních materiálů můžeme jen předpokládat, že školní vzdělání v Přelouči Wolkan získával v letech 1866-1871. Školní docházku tak absolvoval ještě ve staré školní budově, která však byla krátce předtím (1860) přestavěna. Nacházela se zhruba ve východní části současné „staré školy“ v blízkosti tehdejší lékárny. V druhé polovině 60. let se však pro velký počet žáků první třída vzdělávala

v domě čp. 5 v Pražské ulici. Pro zajímavost můžeme uvést, že jeho vrstevníky byli a zcela jistě je v dětství znal, např. budoucí malíř František Bruner-Dvořák (1862), místní stavitel Vilém Rudolf (1862) či fotograf Rudolf Bruner-Dvořák (1864). V Přelouči se Volkánovi dlouho nezdrželi, František Volkán byl převelen do České Lípy a malý Rudolf Volkán zde studoval na augustiniánském gymnáziu, již od roku 1871. V letech 1879-1882 pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zažil tak ještě společnou česko-německou univerzitu krátce před rozdě-

Inzerce

Přeloučský ROŠT

Fotohádanka lením. Na téže fakultě obdržel v pětadvaceti letech doktorský titul. Svoji kariéru zahájil jako zatímní učitel na malostranském gymnáziu, poté učil na c.k. státní průmyslové škole v Liberci. Roku 1889 se oženil se šlechtičnou Hedvikou Haase-Wranau a přijal posléze místo univerzitního knihovníka v Černovicích v tehdejší Bukovině (dnes Ukrajina). V roce 1890 se manželům narodil syn Rudolf a v roce 1892 dcera Hedwiga. V Černovicích obhájil roku 1896 docenturu a roku 1902 začal pracovat na univerzitě ve Vídni jako knihovník (později ředitel knihovny) a též vyučující na filozofické fakultě, aby byl roku 1908 jmenován profesorem pro novější německou literaturu. Své práci se věnoval až do roku 1922, kdy odešel na odpočinek. Zemřel 16. května roku 1927. Jako vědec se věnoval literární historii od středověku do 20. století, konkrétně německé v Čechách, Českým bratřím (Jednotě bratrské) či náboženskému hnutí Novokřtěnectví za časů německé reformace. Spolupracoval s Allgemeine Deutsche Biographie (německá biografická encyklopedie, v letech 1875-1912 vyšlo 56 dílů).

Vypracoval i katalogy několika knihoven, včetně pražské univerzitní (dnes Národní knihovna). Rudolf Wolkan byl typickým příkladem kosmopolitního vzdělance éry Rakouska-Uherska. Svá díla psal pouze v němčině, jistě pod vlivem pobytu v České Lípě, kde byla, narozdíl od Přelouče, převaha německého obyvatelstva. Celý život se zřejmě cítil jako Němec, českou formou jeho příjmení uvedenou v přeloučské matrice se nesmíme nechat zmást. Důkazem, že Přelouč ve Wolkanovi nezanechala výraznou stopu, je fakt, že nepublikoval žádnou práci, která by se věnovala výhradně Tůmovi Přeloučskému (1435-1518), který je považován za jednoho ze zakladatelů Jednoty Bratrské. Wolkan zapomněl na Přelouč a Přelouč zapomněla na Wolkana. Nalézt lze ještě jednu spojitost s Přeloučí - Wolkan byl přesvědčen o prospěšnosti myšlenky tzv. velkoněmecké koncepce (spojení Zemí koruny české, Německa a Rakouska do jednoho soustátí) a proto ho události roku 1918 velice zklamaly. Něco podobného zažil jeho vrstevník Rudolf Bruner-Dvořák, který byl znám jako horli-

Fotohádanka

w

vý podporovatel Rakouska-Uherska a působil dokonce jako dvorní fotograf Františka Ferdinand d´Este. Závěrem autor děkuje knihovnicím Městské knihovny Přelouč a archivářům Státního okresního archivu Pardubice za pomoc a podnětné informace, bez kterých by tento text nevznikl. Literatura: SVOBODA, Milan. Rudolf Wolkan. Světlík: svět libereckých knihoven. 2006, č. 4, s. 12-13. SVOBODA, Milan. Zapomenuté knihy Rudolfa Wolkana: črta bio-bibliografická. In: Fontes Nissae. 2006, roč. 7, s. 78-105. TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848 – 1918. 1. vyd. Přelouč: Město Přelouč, 2004. 307 s. Prameny: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 710, obraz 821 Státní okresní archiv Pardubice, opis římskokatolických matrik z roku 1860

Matěj Pešta, správce muzejních sbírek, KICMP +420 731 200 821, 464 608 934 [email protected]

období její pořízení? Na Vaše odpovědi se opět velice těšíme na známé e-mailové adrese [email protected]

Správná odpověď na fotohádanku z říjnového vydání Roštu nám bohužel žádná nepřišla. Na fotografii jste mohli vidět budovu přeloučského cukrovaru krátce po dokončení. Objekt byl vystavěn roku 1868 a stal se významným prvkem místního průmyslu a hospodářství. Vedle (dodnes) stojící budova byla vystavěna krátce po cukrovaru jako ubytovna dělníků. Svému účelu sloužil cukrovar přesně sto let a v 80. letech 20. století byla budova stržena.“ Velmi zajímavou fotografii jsme si pro vás připravili i do listopadového Roštu a neméně zajímavé budou jistě i vaše odpovědi. Víte odkud je tato fotografie pořízena a do jakého zhruba spadá

11 / 2015

29

Napsali nám

w

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ caritas

Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, [email protected]

10 LET DOBROVOLNICKÉHO CENTRA V říjnu jsme slavili 10 let našeho Dobrovolnického centra, které je jedním z nejstarších v Pardubickém kraji. Inspirací byla pracovní návštěva u kolegů v Německu v roce 2004, kde jsme měli možnost vidět, jak dobrovolníci svoji činností dokážou prozářit službu. V roce 2005 jsme uzavřeli smlouvu s Domovem u Fontány a hledali jsme dobrovolníky i pro jejich zařízení. Tato spolupráce trvá dodnes a je stále intenzivnější. Přesný počet dobrovolníků nedokážu již zjistit, i když jsem se snažila, určitě je to přes 200 lidí, kteří mají „jednu hodinu týdně pro druhé“, jak zní i naše motto. V roce 2015 máme v databázi 48 dobrovolníků, z toho je v letošním roce 7 nových. Jaký význam může mít dobrovolnictví pro člověka, který se pro něj rozhodne? Jedna naše dlouholetá dobrovolnice odpověděla: „Dobrovolnictví znamená pro mne hodně. Když vyrostly děti a odešly z domova, ztratila jsem práci a připadala jsem si nepotřebná. Hledala jsem smysluplné využití spousty volného času, který jsem měla. Objevila jsem inzerát na práci dobrovolníka a přihlásila se. Dnes jsem ráda, vidím, že moje dobrovolnická práce pomáhá lidem a tak trochu sobecky mě stouplo sebevědomí a nepřipadám si zbytečná.“ A odpověď studentky: „ Dobrovolnictví, je něco úžasného, věnovat část svého času někomu jinému je prostě skvělý pocit. Jedna hodina týdně dělá divy. Ze začátku je těžké si najít čas, když moc nevíte, do čeho jdete. Ale v dnešní době trávíme na počítači a u televize tolik času, že věnovat jednu hodinu týdně někomu jinému, nám nemůže uškodit, spíš naopak. Nejlepší na tom je, že vás to vlastně nic nestojí. Až na tu hodinu.“ Děkuji všem dřívějším a současným dobrovolníkům za všechny klienty, kterým přinesli radost. Pokud najdete vy “jednu hodinu týdně pro druhé“, kontaktujte nás, nebo přijďte na naše setkání 26. 11. 2015 od 15.30 na faru. Hodně klientů stále čeká na svého dobrovolníka. Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi LETNÍ VÝLET NA PODZIM Pro uživatelské rodiny jsme měli naplánovaný letní výlet, dvakrát jsme měnili termín, ale stále bylo takové vedro, že bychom se určitě necítili dobře. Odložili jsme ho tedy na říjen a udělali jsme dobře. Jeli jsme v sobotu 2. 10. 2015, bylo krásné slunečné počasí, teploty okolo 18 stupňů. Navštívili jsme Babiččin dvoreček a dědečkovu obůrku v Licibořicích a cestou zpět jsme se zastavili na rozhledně Bára u Chrudimi. Výlet se mimořádně vyvedl, děti byly nadšené, mohly si prohlédnout velké množství domácích zvířátek, nakrmit je i pohladit. Viděli jsme krávu, prasata, ovce, kozy, slepice, kachny, husy, nutrie, psa, kočky, morčata, králíky. Některá zvířátka bylo dokonce možné si zakoupit, takže se k nám na cestu zpět přidal králík a morče. V obůrce jsme si prohlédli koně, divoká prasata, jeleny, srnky, laně, pštrosy. Kdo sebral odvahu, mohl se povozit na koni. Hrnuly se hlavně malé děti. Už tradičně jsme si opekli špekáčky, ale nejdřív jsme si museli nasbírat dřevo a založit oheň, pro některé děti to byla premiéra. Výlet jsme financovali z prostředků tříkrálové sbírky, postní almužny církve římskokatolické a Města Přelouče – děkujeme.

30

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA V TESCU PŘELOUČ V minulém čísle Roštu jsme informovali o konání Národní potravinové sbírky, pro ty, kteří informace nečetli, krátce připomenu, že Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost, v rámci projektu Potraviny pomáhají, spolu s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Snaží se reagovat na skutečnost, že v Česku je 15,4 % obyvatel ohroženo chudobou, nebo sociálním vyloučením. V roce 2014 se při národní potravinové sbírce vybralo úžasných 173 t potravin. Další informace se můžete dozvědět na http://potravinypomahaji.cz/. Přijďte v sobotu 21. 11. 2015 přispět také vy. Můžete nakoupit, nebo přinést např. tyto potraviny a drogérii: pečivo, trvanlivé mléko, mouka, cukr, sůl, těstoviny, rýže, dětská výživa – sušené mléko, kaše, přesnídávky, krupička, hotová jídla v konzervě, paštiky, snídaňové cereálie, polévky, olej, tuky, čočku, hrách, fazole, sladkosti. Prášek na prádlo, aviváž, toaletní papír, ubrousky, vložky, dětské pleny, dětské čistící ubrousky. Dary budeme přijímat přímo v prostorách Tesca Přelouč a budou použity v našem regionu. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 731 598 914. Předem děkujeme všem dárcům. Rita Levinská, vedoucí služby

Novinky v Jakub klubu V klubu máme nové aktivity v podobě tvoření náramků a náušnic z korálků. Do klubu jsme pořídili balanční podložky, které děti využívají k hrám, ke zlepšení jemné motoriky, stabilizace a celkové zlepšení koordinačních schopností pohybového aparátu. Novinkou v klubu je film na přání. Děti z několika nabízených filmů, které se snažíme tematicky zaměřit k preventivním programům, hlasují pro jeden film a vítězný je pak promítán. V září jsme se věnovali tvoření podzimní výzdoby v klubu – dekorace na stolech, podzimní věnec a výzdoba v oknech. V říjnu nás čekalo nové téma – Nenásilí a zaměřili jsme se na to, aby děti rozpoznaly špatné chování, které může být na nich pácháno. S dětmi jsme opět zahájili pravidelné Vaření, které je velmi oblíbené a velmi úspěšné. Každé pondělí chodíme v sudém týdnu do kuchyňky Základní školy Masarykovo náměstí a v lichý týden jsme v Jakub klubu. Děti vymýšlí recepty, vaří, pečou a podílejí se také na nákupu potravin. Informace o našem klubu, aktivitách a chystaných akcích můžete nalézt nově i na sociální síti Facebook pod jménem NZDM Jakub klub. Mgr. Mirka Škávová, vedoucí klubu

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

w

Římskokatolická farnost Pøelouč Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 731 730 376, www.farnost-prelouc.estranky.cz Amnestie pro duše - odpustky Milí občané města Přelouč a okolí; je Listopad, čas kdy navštěvujeme hroby těch, kteří nás na věčnost předešli. Když kráčím při církevním pohřbu před rakví a doprovázím spolu se zarmoucenou rodinou jejich milovaného zesnulého, vnímám bolest. Pohled na mrtvé tělo mnou vždy otřese, uvědomujíc si skutečnost ohraničenosti pozemského života. Někteří dnes udělají pohřeb bez veřejnosti /je to jejich věc/, na druhé straně možná měl zemřelý přátele, známé, kteří by se rádi účastnili a tak vzdali poslední úctu člověku. V Přelouči hřbitov nazýváme Svaté Pole, protože tam při dušičkové pobožnosti a pohřbech posvěcujeme hroby, modlíme se za zesnulé, a získáváme, sice jenom někteří /kteří ještě poslechnou papeže/ odpustky pro duše v očistci. Počítám, že možná zaujmete postoj anticírkevní, slyšíte-li slovo odpustky, a vybaví se vám prodávání a kupování odpustků, peníze byli možná bohužel spíše na válku, nebo jiné. Je to nepochopení, možná zesměšnění věci duchovní, odpustky chápeme jako udělení „milosti“ jakési amnestii duši člověka, který ještě nedošel do nebe, ale trpí, očišťuje se a čeká na „zelenou“ vstoupit do slávy Boží. Věřící může pro to něco udělat, jsou to úkony duchovní: oktáv modlitby, přijetí svátosti smíření a přijímání a předepsaná modlitba na hřbitově za zemřelé a na úmysl papeže. Tak získanou milost pak daruje „někomu“ z duší zemřelých a vysvobodí jej z očistce. Jak snadné, jak nepochopitelné bez víry, jaké dobro. Studenti získávají kredit, aby postoupili do dalšího ročníku, někdo zdarma dostane lístky do divadla, … a duše dostane lístek, kredit do nebe. A to věřící udělá, jestli chce a ještě „poslouchá“ církev. Ostatně dušičkový oktáv začíná slavností Všech svatých, kdy si připomínáme svaté „ty u Boha“, a pak památkou zesnulých, my, církev putující. Odpočinutí věčné, dej Pane všem našim zemřelým, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v Pánově Pokoji. Amen.

Eucharistický kongres 2015 V sobotu 17. Října 2015 jsem spolu s osmi lidičkami od nás z Přelouče jel slavit Eucharistický kongres v Brně; včetně s dalšími 25tisíc věřícími, 1000 ministranty, 600 kněžími a 600 řeholníky, mužů i žen. Po mši na Náměstí svobody jsme putovali průvodem s Kristem ve svátosti na Zelný trh, kde jsme modlitbou obnovili slib Kristu a pak biskup brněnský Vojtěch Cikrle se svátostí požehnal městu i nám. Následovali další doprovodní programy, divadlo, muzikál, kon-

11 / 2015

certy, přednášky, výstavy, představení řeholí, řádů… Ve společnosti je nás menšina, ale patříme sem, a modlíme se za český národ. Když jsem nastoupil jako klerik v Kutné hoře v roce 2000, potkal jsem se s mnoha dobrými lidmi, věřícími z této farnosti a na faře jsem bydlel s děkanem a kaplanem Prokopem. Na závěr si dovoluji od P. Prokopa Brože, dnes již děkana Katolické teologické fakulty University Karlovy v Praze nabídnout článek k zamyšlení a popřát hezké dny. Váš P. Pilka Lubomír Koncem měsíce k nám zavítá Advent. Proto přijměte pozvání Římskokatolické farnosti na

ADVENTNÍ KONCERT dne 6. 12. 2015 v 17.00 hodin do kostela sv. Jakuba. Zahraje a zazpívá nám opět CANTORIBUS /přeloučští hudebníci z kůru a hosté/. Veni, veni Emmanuel…

Člověk a smrt Euthanasie je jeden ze způsobů, jak přistupovat k člověku, který stojí před skutečností smrti. Uvědomuje si bolest a utrpení umírajícího člověka. Její přístup má však jednu slabinu, že se totiž dívá na člověka jen pod zorným úhlem léčby. Pokud má léčba naději na úspěch, má smysl žít. Pokud léčba nemá naději, je lépe život ukončit. Smrt je ale plnoprávná součást lidského života. Smrt ve své nenaprogramovatelnosti, ve své originálnosti. Je klíčem ke čtení celistvé lidské existence. Mohou být dva postoje, které nectí charakter neopakovatelných a komplexních osobních dějin smrti: nahradit co nejvíce pochodů směřujících ke smrti takovými, které jsou řiditelné přístroji a aktivní asistencí /eliminování člověka jako osoby/ nebo naopak nezasahovat vůbec /ponechání ho zcela jen sobě samému, izolované individuum/. Myslím, že odpovědí nám může být přístup hospicového hnutí: doprovodit člověka v jeho smrti, nedopouštět se na něm žádného násilí, tedy ani terapeutického či léčebného, věnovat se také jeho nejbližšímu lidskému zázemí, rodině a ostatním blízkým, kteří mohou být v situaci, že by si blízkou smrt svého příbuzného přáli. Smrt s sebou přináší bolest a drama. Ale současně přináší hloubku a vážnost každého života. Konečně tedy odpověď na dané otázky: Jde o to, nalézt skutečnou původnost lidského života nejen ve smrti, ale i při narození, ve výchově dětí, v partnerském či rodinném životě. Tam někde proto hledejme inspiraci, abychom mohli odpovědně rozhodnout, kterým z prostředků a nástrojů můžeme přispět, aby ten který člověk mohl projít svou smrtí ve své původnosti. P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. Vyšehradský kanovník Převzato z www.Pastorace.cz

31

Sport

w

T.J. Sokol Pøelouč Pardubická 734, 535 01 Přelouč

Podzimní dění v našem týmu

Zúčastnili jsme se akce s názvem „Škola k životu nestačí“ Stejného dne, tedy 5. 9. 2015 ale v odpoledních hodinách jsme se zúčastnili akce, kterou pořádal Skaut v Přelouči – „Škola k životu nestačí.“ Na této akci se předvedly skoro všechny volnočasové aktivity, které se nabízí ve městě Přelouči pro děti a mládež. I náš oddíl se prezentoval a nechal tak děti vyzkoušet jejich zručnost a pohyblivost na překážkové dráze. Zkušenější děti si s námi zacvičily na gymnastickém koberci. Myslím si, že se tato akce velmi vydařila a náš tým se za rok opět zúčastní.

Podívali jsme se na Den otevřených dveří nově zrekonstruované Sokolovny T. J. Pardubice Dne 5. 9. 2015 jsem se vydala společně s Kristýnou Hubáčkovou a nejstaršími gymnastkami našeho oddílu Andreou Lhotovou a Eliškou Křemenákovou do nově otevřené Sokolovny

Vybrali jsme si nové talenty do našeho oddílu Náš tým uskutečnil nábor nových uchazečů a uchazeček během měsíce září. Přihlásilo se neuvěřitelné množství nových adeptek, ale i adeptů. Z kapacitního hlediska jsme si proto vy-

GYMNASTIKA cvičitelský tým: Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS., Kristýna Hubáčková, Jakub Šimon, http://gymnastika-prelouc.webnode.cz/ Zdeněk Vamberský

v Pardubicích. V dopoledních hodinách jsme si prošly celou Sokolovnu od jejích základů, až po střechu. Sokolovna je nádherně a citelně zrekonstruovaná, prolínají se v ní prvky starých tradic i moderny. Sokolovna se nám velmi líbila, protože v porovnání s naší Sokolovnou jde o nový posun v nabídce cvičení i přístupu k novým nadšeným sportovcům. Snad se někdy poštěstí i naší Sokolovně, aby prošla tak radikální obměnou.

brali nejzkušenější sportovce, kteří se rychle zapojili do náročných tréninků i celého cvičení. Noví sportovci jsou velmi nadšení, tudíž jim přeji mnoho sportovních zážitků a hlavně zdraví v našem týmu. Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.

Inzerce

32

Přeloučský ROŠT

Sport

w

Bojové sporty na Pøeloučsku V polovině září proběhly v Přelouči nábory do oddílu Karate. Rád bych touto cestou poděkoval pracovnici úřadu města Přelouč paní Martině Horáčkové a dalším za mediální podporu. Díky tomu dorazil po letech nezvyklý počet 30 zájemců. Bohužel, nebo spíš pro můj pohled do tělocvičny bohudík, složení náboru jen potvrdilo mé předešlé úvahy o mrtvé branné generaci. 21 žen a dívek, 3 postarší chlapi a 6 dětí. Vážím si těchto lidí, kteří nejsou líní pokusit se změnit tenhle fyzický populační pád a trochu oživit, v tomto případě spíše nahradit, tu zmutovanou generaci kroužkovaných a gelovaných mamínků polykajících energy drinky. Blahopřeji dívkám, které pochopily fakt, že se o svou bezpečnost musí postarat samy. Trochu mi to připomíná současný kurdský vzor.

Jen pro reálnou představu – zítra bude po vaší ulici chodit takhle labilní člověk či náboženský fanatik a bude jen tak střílet, kam ho napadne. Jak dlouho může trvat, než ho někdo zastaví? 30-50 minut? Policie je úřednická, městská policie sice na sobě trochu pracuje, ale nemá mandát a výzbroj k zásahu a vojáci nevylezou, i kdyby měli kasárna hned vedle. Nejsou totiž rozkazy, nemají pravomoc a jejich nasazení je záležitostí dnů, ne minut. Možná ho zastaví za pár minut váš soused s legální pistolí doma, ale kolik takových sousedů máte poblíž? Je na vás, jestli budete zrovna vy ti připravení, nebo ty terče. Jestli jste schopni ochránit svou rodinu, nebo alespoň svou čest. A stačí jen nepříjemné setkání na nádraží, což zažil určitě každý z vás.

A vůbec oceňuji, že alespoň někdo snad začíná chápat problémy, které nám přinese rádoby demokratická elita evropských politiků. Nevíme, co bude s migrací, kolik se nám toho sem příští rok nahrne, jak si začnou prosazovat svou kulturu, která je „nadřazená“ naší, svá práva, kolik psychicky labilních lidí či nezletilých kriminálníků s čistým trestním rejstříkem vás bude ohrožovat na ulici, ale nepočítejte s tím, že by se vás, obyčejných lidí, někdo zastal a že by to snad nějakého politika zajímalo.

Ještě bych rád ocenil práci pana Ročína a pana Šípka v ABUSU Přelouč, jejich snahu otočit tento trend výchovou té nejmladší generace a vštípit jim do hlavy, že kalhoty nosí chlap. Předškoláci pod jejich vedením získávají nejen pohybové návyky, ale jsou vedeni i k disciplíně, úctě a smyslu pro fair-play. Je dneska málo lidí, kteří mají tu trpělivost. Souček Lubomír www.karateprelouc.cz; facebook – Karate Přelouč

Koleské dostihy

lech u Přelouče). Pohybuje se v první pětici bodovaných žokejů koleských překážkových dostihů. Po druhém díle Koleského překážkového šampionátu je první jezdec Jan Kratochvíl, první žokej Josef Sovka, první jezdkyně – amazonka Veronika Řezáčová. Trenérskou kategorii vedou Jan Blecha a Josef Váňa st., Pavlína Sůrová je zatím v druhé polovině bodovaných překážkových trenérů. Váňa st. obhajuje loňský vítězný post, další loňští obhájci nebodovali – Kocman, Váňa ml. a jezdkyně Vokálková. 3. mítink je stanoven na 7. listopadu, kdy závodiště Kolesa bude závěrečné a v Kolesách se uzavře jak rovinová, tak překážková sezóna české republiky 2015. Při tomto závěrečném Koleském mítinku se pravděpodobně setkají osobnosti sportu, kteří se dobře znají. Tohoto závěrečného mítinku se tradičně zúčastňuje prezident JC Jiří Charvát a v Kolesách přislíbil svou účast bývalý plochodrážní jezdec Evžen Erban, manažer Zlaté přilby Pardubice. Josef Vaníček ml.

Dostihové závodiště Kolesa již má za sebou dva dostihové mítinky z vypsaných tří. První, červencový mítink, nevyšel domácí stáji Vasury Kolesa, kdy několik koní trénovaných Pavlínou Sůrovou bylo hlášeno do překážkových dostihů toho dne (26.7.). Po komplikovaném doskoku na jedné z překážek domácí kůň měl pád s jezdcem Jakubem Kocmanem. Pád Kocmana vyřadil na celé odpoledne z dostihů, tím i ztratil možnost získání prvních bodů Koleského překážkového šampionátu, jehož je loňským obhájcem. Trenérka Sůrová musela menežovat jiné jezdce na své koně. 2. mítink (1. 8.) měl na pořadu dne stejný počet rovinových a překážkových dostihů (4+4), kdy po delší pauze byl pád na jezerním skoku (rarita závodiště). Smolařem, který okusil vodu jezírka, byl žokej Jaroslav Myška (jezdí a trénuje koně ve Va-

11 / 2015

33

Sport

w

Futsalistùm vrcholí pøíprava. Další sezóna už klepe na dveøe Už jen poslední týdny zbývají přeloučským futsalistům na to, aby se připravili na začátek nové sezóny Okresní futsalové ligy Kolín. O motivaci přitom mají hráči postaráno, loňskou soutěž totiž zaslouženě vyhráli. V dalším ročníku proto chceme na loňský úspěch navázat a opět se porvat o nejvyšší příčky. Nejprve mi ale dovolte pár slov k závěru minulé sezony. Po loňském vítězství v okresním přeboru měl náš klub možnost postoupit do krajského přeboru. Po dlouhém a důkladném uvažování jsme se ale rozhodli zůstat v Okresní futsalové lize Kolín. Proti postupu do vyšší soutěže hrály vyšší finanční náklady, velká vzdálenost některých soupeřů a také (z našeho pohledu) značná neatraktivita krajské soutěže. Přebor Pardubického kraje, kam naše mužstvo mohlo postoupit, se totiž hraje formou víkendových turnajů, kdy se vždy jednou za 14 dní sjedou vybrané 3 nebo 4 týmy do jednoho města, kde pak mezi sebou hrají. Tento formát soutěže nám přišel z diváckého hlediska velmi neatraktivní, neboť za celou sezonu bychom hráli před domácím publikem třeba jenom dvakrát nebo třikrát. Na základě miniankety mezi fanoušky a hlasování všech hráčů jsme proto postup do krajského přeboru odmítli. To ovšem neznamená, že příznivci přeloučského futsalu budou v nové sezoně ochuzeni o kvalitní zápasy. Diváky místo toho naopak čekají minimálně dvě zajímavá utkání navíc. Do 1. ligy OFL Kolín postoupil Baník Chvaletice, přeloučští fanoušci se tak můžou těšit na další zajímavé derby. Po předloňském sestupu se do soutěže také vrací i Krampol Kolín, v jehož sestavě je hned několik velmi dobrých fotbalistů. Už tradičními soupeři pak budou hráči silného Věšáku Kolín, kteří nás nejspíš budou chtít sesadit z mistrovského trůnu, a samozřejmě rivalové z Řečan. Celkový vítěz 1. ligy OFL Kolín bude znám stejně jako loni po odehrání všech kol na konci února. A jak se naše mužstvo na blížící se start sezony připravuje? Od začátku října se v místní sportovní hale scházíme pravidelně jednou týdně. V hráčském kádru na rozdíl od loňského roku nepřivítáme žádnou posilu. Do soutěže tedy vstupujeme s celkem 19 hráči, které nově povede jako hlavní trenér zkušený Václav Sůra. Od této novinky si slibujeme především další zkvalitnění naší hry. I nadále chceme náš herní projev postavit na skvělé sehranosti jednotlivých řad a také vynikají partě, kterou naše mužstvo má. Pevně věříme, že angažování trenéra nám k to-

mu výrazně pomůže. Stejně jako v předchozích sezonách se diváci při našich domácích zápasech můžou těšit na tištěný zpravodaj, poločasovou soutěž ve střelbě nebo – v loňském roce velmi populární – hlasování o fanouška týdne. V případě diváckého zájmu navíc hodláme vypravit i autobusové zájezdy na venkovní zápasy do Kolína a Chvaletic. Vloni se nám v tomto ohledu povedl naprostý unikát, kdy jsme autobus vypravili na všechny venkovní zápasy. Doufejme tedy, že v nové sezoně podobný kousek zopakujeme. Více informací naleznete na našem webu - www.mazaciprelouc.cz. Na vaši podporu při domácích i venkovních zápasech se budeme těšit! Za FC Mazáci Přelouč Václav Rokyta, předseda klubu

Inzerce

34

Přeloučský ROŠT

Kulináøské okénko

w

Bojíme se černých skøíněk? Jestliže dojde k havárii letadla, sdělovací prostředky nás informují, že vyšetřovatelé hledají či našli tzv. „černou skříňku“. Tedy zařízení, které zaznamenává průběh letu a okolnosti s ním spojené. V případě nehody pak poslouží tyto údaje k vyšetření incidentu, určení viníka a přijetí preventivních opatření do budoucna. Použití obdobné černé skříňky v silničních vozidlech, by mohlo přispět zvýšení bezpečnosti silničního provozu, usnadnit práci policie a třeba i eliminovat pojišťovací podvody. Vyvstává otázka, proč už se černé skříňky dávno ve vozidlech nepoužívají? Tak předně postrádáme (nejen v ČR) zákon, který by jejich použití upravoval, dále zařízení by jistě zvedlo cenu vozu a tím by možná poklesly tržby výrobcům v souvislosti s ochabnutím prodeje a v neposlední řadě, je proti neochota lidí/řidičů,

být neustále sledován. Není pravdou, že by se již černé skříňky v silničním provozu neobjevili. Jejich použití se ale omezilo jen na některá vozidla hromadné dopravy osob, vozidla zajišťující specifickou přepravu, např. cenin nebo velmi nebezpečného materiálu a ojediněle také v rámci výzkumných projektů. Jejich instalace není povinná a většinou slouží pouze jednostrannému využití získaných dat (jako počtu cestujících, dodržování jízdního řádu řidičem apod.). Přestože se myšlenka a první snaha montovat černou skříňku do aut objevila již v sedmdesátých letech minulého staletí, stále nás v nejbližší budoucnosti její všudypřítomnost v silničním provozu asi nečeká. Škoda, mohla by nám pomáhat. Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Kulináøské okénko Dobrý den vážení čtenáři. Dnes vám nabídnu tradičně dva recepty na polévku a dva na hlavní jídla. I dnes zůstanu u hovězího masa. Vím, je dražší, ale přeci ho nemusíte dělat na kila. Menší množství masa doženete omáčkou. Na závěr vám dám recept na chutnou pomazánku.

nu. Vše usmažte. Poprašte moukou a pokračujte ve smažení. Posypte paprikou, pepřem, mírně přisolte a přidejte na malé kostičky pokrájené brambory. Zalijte vodou a vařte doměkka. Před dovařením přidejte na kolečka pokrájený párek a vařte do úplného změknutí brambor. Na závěr dochuťte solí, pepřem, Podravkou.

VLOČKOVÁ BÍLÁ POLÉVKA Ovesné vločky zatím nejsou běžné v našem jídelníčku. Já vám nabídnu něco na zkoušku. Co budete potřebovat: ovesné vločky, mléko, žloutek, lžičku másla, kostku zeleninového bujónu, pepř, sůl. Postup: do vody nasypte hrst ovesných vloček, přisolte, dejte kostku bujónu a uvařte je doměkka. Následně je rozmixujte. Ideální je, aby vám vznikla řídká krémová kaše. Do ní přidejte máslo. V teplém mléku rozkvedlejte žloutek a vlijte do rozmixovaných vloček. Už nevařte. Dochuťte solí a pepřem.

UHERSKÁ BRAMBORAČKA Co budete potřebovat: brambory, kořenovou zeleninu, voňavou uzenou slaninu, cibuli, hladkou mouku na jíšku, mletou sladkou papriku, sůl, pepř, několik nožiček tenkého párku. Postup: Slaninu nakrájejte na malé kostičky a rozškvařte ji. Přidejte nadrobno pokrájenou cibuli a kořenovou zeleni-

11 / 2015

VAŘENÉ HOVĚZÍ S HOŘČICOVOU OMÁČKOU Co budete potřebovat: vařené hovězí – může být hovězí žebro, hrudí, kližka…, záleží na vás, plnotučnou hořčici, kelímek zakysané smetany, cibuli, hladkou mouku na jíšku, sádlo, sůl cukr, ocet dle chuti, hovězí vývar, kostku masoxu. Příprava omáčky: na sádle si udělejte světlou jíšku, zalijte vývarem, přidejte najemno pokrájenou cibuli, kostku masoxu. Za stálého míchání na mírném ohni vařte do změknutí cibule. Takto připravený základ rozmixujte (propasírujte), přidejte hořčici, (1-2 polévkové lžíce), smetanu dle chuti, oslaďte, okyselte, osolte a ještě krátce povařte. Maso pokrájejte na malé kostky či plátky. Podávejte s rýží nebo těstovinami. Teď vám nabídnu skutečnou lahůdku. Protože u tohoto jídla záleží na správném poměru použitých surovin, napíši vám i přesné složení. Hodně na tom záleží.

HOVĚZÍ MASO NA BADYÁNU Co budete potřebovat: 500 g hovězího masa, (kvalitnějšího), 3 velké lžíce oleje, 1 cibuli, 100g karotky, 3 hvězdičky celého badyánu, 3 velké lžíce sojové omáčky, 1/4 malé lžičky zázvoru, lžičku cukru, 1/4 lžičky glutasolu, 2 dcl červeného vína, sůl, pepř, hovězí vývar z kostky. Postup: maso nakrájejte na menší kostky a zprudka orestujte na oleji. Přidejte na kolečka nakrájenou cibuli, badyán, zázvor, cukr, sůl a pokračujte v restování. Na závěr přilijte sojovou omáčku, víno, glutasol. Přilijte velkou naběračku vývaru. Zakryjte pokličkou a duste, za občasného promíchání, do poloměkka. Pak přidejte na kolečka pokrájenou mrkev a duste do úplného změknutí masa. Na závěr si dochuťte solí, pepřem, sojovou omáčkou a glutasolem. Podávejte s rýží.

SÝROVÁ POMAZÁNKA S UZENOU MAKRELOU Co budete potřebovat: tavený sýr, uzenou makrelu, máslo, (Ramu), cibuli, plnotučnou hořčici, tatarskou omáčku, (Hellmans), pepř, citronovou šťávu. Postup: sýr utřete s máslem. Přidejte vidličkou rozmačkanou makrelu, ze které předem vyberte kosti, najemno pokrájenou cibuli, hořčici, tatarku, špetku pepře, zakapejte citronovou šťávu a dobře rozmíchejte. Nechte v chladničce hodinku odpočívat a můžete podávat. Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť. Pavel Culek

35

Sport

w

Team AVIA bilancuje sezónu 2015 Sezónu 2015 jsme zahájili 18. dubna v Milovicích u Nymburka. Truck trialové závody tradičně začínají každý rok v této lokalitě, kde nastaly v posledních letech velké změny, tudíž se stala velmi zajímavá nejen pro závodníky, ale i pro diváky.

nula ze 17. místa pouze na 11. místo. Při vyhlašování výsledků jsme obdrželi aspoň cenu útěchy pro nejvzdálenější posádku – 4 lahve vynikajícího vína od místního vinaře a našeho letitého fanouška. V tomto termínu se konal souběžně český závod v Mohelnici, kterého jsme se bohužel nemohli zúčastnit. Ve dnech 6.–7. června proběhl další závod v Mistrovství České republiky v Jihlavě. Závody začaly pro naši posádku již 5. června ráno v 6.00 hodin, neboť jsme byli pozváni do pořadu Dobré ráno v České televizi. Zde byla odvysílána po-

Po prvním závodním sobotním dni jsme si drželi 3. pozici bez sebemenších problémů na technice, pouze s malým odstupem od soupeřů na místech před námi. V neděli jsme začali velmi rychle stahovat náskok soupeřů a postoupili jsme na 2. místo. Tuto pozici jsme udrželi a obhájili. Na další závod jsme odjeli do Francie, do, nám už známého místa v Montalieu – Vercieu. Toto místo se nachází v malebném prostředí u břehů řeky Róny na úpatí Alp. Zde se ve dnech 23.– 24. května sjela celá evropská špička v naší kategorii, tudíž pro nás větší konkurence, hlavně co se technického vybavení týká.

V sobotním podvečeru se nám bohužel utrhla tyč řízení a tímto jsme opustili pódiové umístění. Do pozdních nočních hodin jsme opravovali vozidlo AVIA, aby bylo připraveno na nedělní závody. V neděli jsme se snažili zajet co nejlépe, ale už se nám nepodařilo dohnat sobotní náskok soupeřů. Naše snaha nás posu-

36

I poslední červnový víkend od 27. do 28. června byl pro naši posádku pracovní. Závodili jsme v Černuci nedaleko Velvar. Tyto závody byly zajímavé tím, že se zde jelo zároveň Mistrovství Německé republiky. Počet posádek se tímto znásobil a nám se podařilo dojet jak na německém, tak i na českém klání, po oba dny na 2. místě. 25.–26. července jsme startovali v Německu u městečka Oschersleben nedaleko Berlína. V této lokalitě se nám již dříve dařilo, proto jsme se sem těšili. Po sobotě jsme skončili na 2. místě. V nedělním soutěžním dni se nám nepodařilo tuto pozici udržet a propadli jsme se na 3. místo, které ještě zaručilo body a tímto umístění na stupních vítězů. Domů jsme se ale nevraceli, protože jsme se přesunuli na další závod, který se konal ve dnech 1.–2. srpna ve městě Fürstenau nedaleko holandských hranic.

zvánka na závody a naše vystoupení před televizními kamerami. A my jsme po prvním soutěžním dni obsadili 4. pozici. Konkurence byla silná. V neděli se nám začalo dařit a na konci soutěžního dne jsme si vydřeli 3. místo. Hned na další víkend jsme odjeli do Německa do města Dreis-Brück, kde se ve dnech 13.–14. června konaly úplně poprvé závody v nové zajímavé lokalitě. Sobotní ráno nás přivítalo prudkým deštěm. Vytyčené sekce byly proto velice kluzké a náš tým se pohyboval okolo 10. místa. V neděli nás probudilo sluníčko a počasí nám začalo přát. Naše snaha se zúročila a večer jsme skončili na krásné 3. pozici.

Tato lokalita byla opět nová a pro nás neznámá. Převažoval zde písečný terén s hlubokými brody. Po prvním závodním dni jsme drželi 1. místo. V neděli nám nastaly obrovské problémy s palivovou soustavou, jelikož se nám rozpadlo nové těsnění víčka nádrže. S pomocí našich i německých kamarádů jsme problém odstranili a po hůře zajetých sekcích, kde jsme se propadli na 3. místo, jsme v závěrném klání velice zariskovali a podařilo se nám dostat na vytouženou 1. pozici. V polovině srpna jsme odjeli do Kunštátu, kde začínaly ve dnech 15.–16. srpna další české závody. Po oba dny jsme se pohybovali mezi 3. až 6. místem. Ve finále jsme skončili na 5. místě. V termínu 29.–30. srpna jsme závodili v překrásném prostředí rakouských Alp ve známém lyžařském středisku Kitz-

Přeloučský ROŠT

Sport bühel. Po sobotě jsme skončili na pěkné 1. pozici. V neděli začaly pracovat nervy, jelikož soupeři se na nás tlačili. Toto umístění se nám nepodařilo udržet a my jsme skončili na krásném 2. místě. Hned následující víkend ve dnech 5.– 6. září se poslední evropské závody konaly v Rakousku u města Limberg. Tyto závody pro nás byly velice důležité, protože jsme měli šanci se z celkového 4. místa posunout až na 2. místo v celkovém pořadí. Oba dny jsme se moc a moc snažili zajet co nejlepší výsledek, což se nám téměř podařilo. Dojeli jsme na skvělé 2. pozici, která nám zaručila celkové 3. místo v Mistrovství Evropy v TRUCK TRIALU.

Sezona se začala blížit ke konci a poslední české závody se jely 3.–4. října v Jihlavě. V sobotu i v neděli jsme se pohybovali mezi 2. a 4. místem a konečný výsledek pro nás bylo 3. místo. Tímto výsledkem včetně součtu všech závodů jsme se umístili na krásném 3. místě v Mistrovství České republiky v TRUCK TRIALU. Sezóna tohoto roku byla pro náš tým již 17. v pořadí. Abychom obstáli v těžké konkurenci špičkových zahraničních závodních vozidel a výkonů vynikajících posádek, v tuto chvíli se již připravujeme na závodní sezónu roku 2016. Tímto zároveň děkujeme všem sponzorům, mechanikům, kamarádům i všem

HC JESTŘÁBI PŘELOUČ DOSAVADNÍ VÝSLEDKY PODZIMNÍ SEZÓNY A TERMÍNY ZÁPASŮ NA LISTOPAD A- TÝM 1. ČNHbL neděle 20.9. TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC - HC JESTŘÁBI 3 : 1 (1:0, 1:0, 1:1) sobota 3.10. HC JESTŘÁBI - HBK BULDOGS BRNO 10 : 0 (1:0, 4:0, 5:0) neděle 4.10. HC JESTŘÁBI – TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 4 : 3 (1:2, 2:0, 1:1) neděle 11.10. SK JIHLAVA - HC JESTŘÁBI 5 : 1 (2:0, 0:1, 3:0) neděle 18.10. HC JESTŘÁBI – HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU 5 : 1 (0:1, 1:0, 4:0) ne 1.11.15 14:00 HC Jestřábi Přelouč HBC Plzeň-Litice so 7.11.15 15:00 SK Suchdol n. Lužnicí HC Jestřábi Přelouč ne 15.11.15 14:00 HC Jestřábi Přelouč TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec so 21.11.15 14:00 TJ Tatran Třemošná HC Jestřábi Přelouč ne 22.11.15 11:00 TJ Snack Dobřany HC Jestřábi Přelouč so 28.11.15 14:00 HBC Nové Strašecí HC Jestřábi Přelouč

B - TÝM 2.ČNHbL východ sobota 19.9. SK PRACHOVICE - HC JESTŘÁBI B 4 : 5

(1:1, 1:2, 2:2)

sobota 26.9. HC JESTŘÁBI B – TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ B 6 : 1 (2:0, 2:1, 2:0)

11 / 2015

w

ostatním, kteří nám byli jakkoliv nápomocni, protože bez nich by to prostě nešlo.

Za tým AVIA: řidič závodního vozidla Bohumír Čáp odvážná navigátorka Kateřina Ventluková

sobota 3.10. HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE B - HC JESTŘÁBI B 2 : 1 (1:0, 0:1, 1:0) sobota 10.10. HC JESTŘÁBI B – DELTA PARDUBICE 2 : 1 na sam.náj. (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0) sobota 17.10. HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE B - HC JESTŘÁBI B 2 : 1 (0:0, 2:1, 0:0) so 31.10.15 13:00 Ježci Heřman. Městec HC Jestřábi Přelouč B so 7.11.15 17:00 HC Jestřábi Přelouč B Ježci Heřman.Městec

STARŠÍ ŽÁCI MČR východ sobota 19.9. HBC AUTOSKLO-H.A.K. PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 12 : 0 (2:0, 4:0, 6:0) HBC AUTOSKLO-H.A.K. PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 10 : 0 (2:0, 6:0, 2:0) sobota 26.9. TJ SRŠNI SVITAVY - HC JESTŘÁBI 1 : 3 (1:1, 0:1, 0:1) TJ SRŠNI SVITAVY - HC JESTŘÁBI 0 : 4

(0:2, 0:2, 0:0)

sobota 3.10. SK HOKEJBAL LETOHRAD - HC JESTŘÁBI 21 : 0 (7:0, 7:0, 7:0) SK HOKEJBAL LETOHRAD - HC JESTŘÁBI 16 : 0 (5:0, 5:0, 6:0) sobota 17.10. HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 7 : 0 (4:0, 1:0, 2:0) HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 3 : 1 (0:0, 1:0, 2:1) so 31.10.15 13:00 a 15:00 HC Jestřábi Přelouč TJ Sršni Svitavy so 7.11.15 12:30 a 14:30 HC Jestřábi Přelouč SK Hokejbal Letohrad - fáda -

37

Napsali nám

w

Rybáøi bilancují… Ve dnech 21.–23. října se uskutečnil tradiční výlov rybníka Buňkov, který svou velikostí nepatří k těm největším v ČR, ale je největší, na kterém rybničně hospodaří rybářský svaz. Na to, jak ten letošní výlov probíhal, jsme se zeptali rybářského hospodáře místní rybářské organizace Ing. Karla Němce, který z titulu své funkce zodpovídá mimo jiné i za celý jeho průběh. 1) V současné době pro vás asi nejčastější otázka – jak dopadl letošní výlov rybníka Buňkov? „Vezmu to od počátku strojení rybníka, čili jeho vypouštění. Strojení rybníka Buňkov jsme započali na samém počátku měsíce října. Počasí, které je pro přípravu výlovu velmi důležitý, bylo optimální. Za optimální považujeme nízké noční a ne moc vysoké denní teploty. Budu na sebe teď přísný, ale počátek výlovu se nám moc nepovedl, protože nám vysadila technika v po-

době mechanického nakladače a přívody vody do kádí. Ovšem to se rychle zažehnalo a začal na plno výlov, který měl obvyklý průběh. Na výlovu se podílely na tři desítky členů přeloučské organizace, které plnily řadu funkcí od denního a nočního hlídání přes obsluhu rybářské mechanizace, třídění, vysazování ryb do sportovních rybářských revírů až po stánkové prodejce ryb. Chtěl bych všem poděkovat za obětavé nasazení a celkovou chuť k této namáhavé práci. Co se týče celkové výtěžnosti rybníka, tak ta letošní je bohužel slabší. Výlovek kapra dosáhl nižších hodnot z hlediska dlouhodobého průměru. Co se povedlo, byl letošní výlovek amura, tolstolobika a částečně i dravých druhů ryb“. 2) Čemu přisuzujete nižší výlovek kapra? „Po pravdě řečeno hlavní důvod je nedostatečné jarní nasazení kvalitní násadou kapra do rybníka Buňkov. Velký vliv na to mají rybožraví predátoři, zvláště pak kormoráni velcí a volavky popelavé a zatím v menší míře vydry říční. Dále pak teplotně nadprůměrný průběh zimy. Tyto dva faktory spolu úzce souvisí. Pro příklad Vám uvedu případ na rybníce Malý Buňkov, kde jsme do zimy v roce 2014 měli nasazeno reálným odhadem 15 tis. ks násady kapra o průměrné váze 0,25 dkg, které by putovaly do Buňkova, ovšem rybník hojně navštěvovali kormoráni a volavky a v brzkém jarním období jsme na tomto rybníce zlovili pouhých 1500 ks kapra. K tomu ještě dodá-

38

vám, že na tomto rybníce byla prováděna každodenní kontrola ze strany zaměstnanců rybářského svazu, a máme oficiálně povolený odlišný postup při ochraně ptáků, tedy odstřel či plašení kormoránů a volavek. Stále platí, že jediná účinná obrana proti rybožravkám je vytvoření pevné vrstvy ledu v rybníce po celou dobu zimního období a stálá a plošná redukce kormoránů a volavek, jež jsou přemnoženi.“ 3) A co letošní sucho, poznamenalo vás také nějakým způsobem ve vašem rybničním hospodářství? „Rybník Buňkov je napájen Neratovským potokem, který i přes normální průběh léta vysychá, takže moji předchůdci nelenili a postavili umělý přívod přímo z Opatovického kanálu a tímto se obohacuje Neratovský potok o požadované množství vody. Takže s množstvím vody v rybníce Buňkov jsme neměli problém. Jistá hrozba spočívala v období tropických nocí, kdy teplota vody neklesala pod 28 °C. A jelikož v noci nedochází k procesu fotosyntésy, tedy procesu tvorby kyslíku ve vodě, hrozily kyslíkové deficity. Tomu jsme předcházeli i snižováním

krmných dávek, jelikož ryba při trávení spotřebovává více kyslíku. Větší starost nám přivodil nedostatek vody v okolních rybnících pro odchov násady kapra do zmiňovaného rybníka Buňkov. Ty chovné rybníky, do nichž byl obvykle zabezpečen celoroční přítok vody, jsou od června úplně bez přítoku. Následným vegetačním odparem a nepovolenými lidskými odběry vod došlo na mnoha rybnících ke kritickým hodnotám v množství vody. Nezbývá nám nic jiného než se obrátit k Svatému Petrovi, patronu všech rybářů, aby nám přinesl déšť.

Inzerce

Přeloučský ROŠT

Inzerce

w

Inzerce

11 / 2015

39

w

Inzerce

Inzerce

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, č. reg. PA/12-R78, číslo 11 – 6. listopadu 2015. Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 533 01 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Martina Horáčková, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1300, sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé armády 1665, 533 01 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: [email protected], podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.