Regionální centrum Asociace Brontosaura


1 2009 Regionální centrum Asociace Brontosaura Adresa v Děčíně: Českolipská 123 Děčín Sídlo organizace: Brig...

0 downloads 2 Views 374KB Size

Recommend Documents


No documents


2009

Regionální centrum Asociace Brontosaura

Adresa v Děčíně:

Sídlo organizace:

Českolipská 123 Děčín 405 01

Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01

Tel: +420 777086620 E-mail: [email protected] www.meluzina.info

Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2009

1

Základní údaje Název: Ekologické centrum MELUZÍNA Regionální

Centrum Asociace Brontosaura

Zkratka: EC MELUZÍNA RC AB Tel: + 420 777086620 E-mail: [email protected] Oficiální stránky centra: www.meluzina.info Sídlo organizace:

Brigádnická 710/2 Ostrov 363 01

Adresa v Děčíně:

Českolipská 123 Děčín 405 01

Právní forma: občanské sdružení IČO:

49 75 20 65

DIČ:

CZ—49 75 20 65

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank Teplice, Masarykova 14 - běžný účet: 754594036/5500 - hospodářský účet: 754594052/5500 Vedoucí: ing. Martin Lípa Koordinátor: ing. Radoslav Bartůněk Počet členů v roce 2009:

H

lavní zaměření centra je ekologická výchova a ochrana životního prostředí. Vycházíme z předpokladu, že práce, které jsou zaměřeny na ochranu přírody by se měly provádět dobře a odborně. ECM klade hlavní důraz na kvalitu provedených prací. Samozřejmostí je, že přijímáme pouze zakázky s jednoznačně kladným přínosem k ochraně přírody. Určitou zvláštností našeho centra je to, že do našich projektů často zapojujeme středoškolské a vysokoškolské studenty. Spojujeme tak obecně prospěšnou práci s praktickou ekologickou výchovou a umožňujeme mladým lidem, aby získali zkušenosti s realizací ekologických opatření.

18

Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2009

2

A

sociace Brontosaura je nezisková organizace sdružující především děti a mládež. Jejím cílem je vytvoření sítě center, které by podporovaly vytváření podmínek pro výchovu k ekologickému jednání co nejširších vrstev obyvatelstva. Součástí této práce je nezávislá kontrolní činnost v oblasti životního prostředí, zaujímání vlastních stanovisek a podíl na jejich řešení. Členem EC Meluzína se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami Asociace Brontosaura a zaplatí členský příspěvek. Získává tak právo účastnit se aktivit vyvozovaných centrem a předplatné bulletinu Hukot.

V

roce 2009 vstoupilo EC Meluzína RC AB do 16. roku své existence. I v tomto roce se EC Meluzína věnovalo činnostem, které vyplývají ze stanov Asociace Brontosaura a navazující na aktivity započaté v některých minulých letech. Naše dobrovolnice Mirka opět připravila mnoho víkendových vzdělávacích akcí, díky kterým se povedlo držet pravidelnost v setkávání našich člen. Díky jejímu nadšení a práci jsou víkendovky hojně navštěvované mladými lidmi z řad středoškoláků i vysokoškoláků.

Přehled činnosti v roce 2009 Činnost centra se dá již tradičně rozdělit do 3 vzájemně souvisejících programů. Jsou to ekologické informace, ekologická výchova a ochrana přírody. EC Meluzína RC AB se zaměřilo především na dokončení nasmlouvaných závazků a pokračování v projektech dlouhodobějšího charakteru. Všechny realizované projekty se uskutečnily v zájmovém území EC Meluzína RC AB, a to v regionu NUTS II Severozápad, což je kraj Karlovarský a Ústecký. V této oblasti má centrum vybudován systém spolupracujících organizací a ve vzájemné spolupráci řeší problémy spojené s ochranou životního prostředí a odpovědnému způsobu života. Mezi spolupracujícími organizacemi jsou zástupci místní samosprávy, státní instituce, ale i soukromé firmy nebo drobní podnikatelé, především v zemědělství. Z uvedené obecné charakteristiky činnosti vyplývá, že spektrum projektů a řešených problémů je velmi široké a

Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2009

3

pestré. V dalším přehledu nemohou být uvedeny samozřejmě veškeré drobnější akce a ani zde není místo na vyjmenování všech spolupracovníků. Nicméně všem patří náš dík za spolupráci. Jsme velmi rádi, že se stále daří nacházet dostatek dobré vůle a ochoty udělat něco pro ochranu přírody. Jenom díky této ochotě je možné psát tuto výroční zprávu—jinak by nebylo o čem . Ekologické informace

Do této kategorie lze zařadit činnosti, které EC provádí průběžně, jako například provozování videotéky s ekologickými tituly nebo půjčování knih a ochranářských časopisů. Také sem patří poskytování informací a metodická pomoc, kterou v rámci projektu Ústecký kraj - kraj přírody i člověka. Zájemcům z řad široké veřejnosti jsme pomáhali vracet do krajiny ovocné vysokokmeny, pečovat o druhově pestré louky a provozovat programy ekologické výchovy. Ochrana přírody

V tomto programu byly prováděny klasické zásahy především v chráněných lokalitách. Tento rok Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2009

jsme ošetřily ručním sečením asi 5 ha porostů v těžko dostupných místech. Tyto práce byly prováděny především na územích CHKO České středohoří, Labské pískovce, ale i na lokalitách v Karlovarském kraji. Ošetřovali jsme desítky stromů řezem a zhruba 1 ha druhově pestré pastviny jsme zbavili náletových dřevin. Objem prací odpovídal tomu, abychom splnili závazky vůči Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Magistrátu Karlovy Vary, Správě CHKO České Středohoří a Labské pískovce, Úřadu města Ostrov a dalším.

V

následujícím přehledu jsou uvedeny realizované projekty a jejich stručná charakteristika. Činnosti vyvozované v jednotlivých projektech se prolínají a jejich seřazení spíše odpovídá chronologickému sledu v daném období.

4

Mapování ohrožených a chráněných druhů živočichů v Karlovarském kraji

Záchrana oskeruše v Chráněné krajinné oblasti České středohoří

Projekty byly zaměřeny na zjištění rozšíření různých druhů (ptáci) na části území Karlovarského kraje. Na projektec spolupracuje více subjektů a centrum funguje jako koordinátor. Projekty byly podpořeny Karlovarským krajem a koordinován s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Zaměřeny byly například na chřástala polního nebo na braborníčka hnědého.

I na tomto projektu se podílí více subjektů. Jedná se již o druhé pokračování v mapování výskytu, sběru plodů, zapěstování a zpětné výsadby těchto rostlin do krajiny. Správa CHKO České švýcarsko, EC Meluzína RC AB a SZaZeŠ Děčín Libverda spolupracují na záchraně a rozšíření tohoto druhu i s majiteli pozemků, které vyhledávají a snaží se je přesvědčit, aby si oskeruše vysadili.

Záchrana a ošetřování starých ovocných odrůd v oblasti Krušných hor

Hlavní náplní tohoto projektu bylo ošetřování několika sadů starých ovocných stromů. Stromy jsou oštřovány řezem a ochranou proti okusu. V rámci projektu byly opět sezbírány pomologické vzorky, které byly určeny během odborného seminářena SZaZeŠ Děčín Libverda. Stromy, ze kterých byly odebrány vzorky jsou zaznamenány v evidenci EC Meluzína a jsou snadno dohledatelné v případě potřeby. Centrum také začalo pracovat na zpřístupnění informací z tohoto projektu na webových stránkách. Tato část je zatím ve zkušebním provozu a stále se na ní pracuje.

Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2009

Rozvoj pozemkového spolku Meluzína

Tento projekt byl zaměřen na péči o zájmové lokality Pozemkového spolku Meluzína, jednání s vlastníky pozemků a přípravy plánů péče o tyto lokality. EC Meluzína i v tomto roce rozšířila sít vlastníků pozemků, kteří se smluvně zavázali hospodařit na svých pozemcích tak, aby to bylo šetrné k životnímu prostředí. V roce 20079 bylo opět zdokonaleno používání geografických informačních systémů a satelitní navigace pro práci pozemkových spolků. Projekt podpořila Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody. Děkujeme.

5

Údržba genofondového sadu na Střední zahradnické a zemědělské škole A.E. Komersre v Děčíně

Tato aktivita je velmi propojena s projekty mapování starých ovocných odrůd, protože rouby nalezené v krajině se přenášejí na podnože a uchovávají v tomto genofondovém sadu. Genofondový sad od založení v roce 2003 již obsahuje zhruba 250 stromů různých druhů a odrůd ovoce, především jabloně, hrušně a třešně. K tomuto sadu EC Meluzína RC AB vede také evidenci, aby bylo dohledatelné, z jaké lokality daná odrůda pochází. Výsledky několikaleté práce se mohou zájemci dovědět ve speciálním monotematickém čísle Hukotu, který je k dispozici široké veřejnosti. Příprava a výroba ekovýchovných tabulí do areálu EV v Děčíně Libverdě

V roce 2009 jsme spojili síly se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse Děčín Libverda. Díky této spolupráci vznikla další tabule pro použití v areálu ekologické výchovy Děčín - Libverda. Tato tabule bude využívána Stanicí mladých přírodovědců Děčín. Je zaměřena na nejběžnější obyvatele stojatých vodních nádrží.

Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2009

Výchovně vzdělávací akce pro veřejnost a členy centra.

V roce 2009 bylo zorganizováno více akcí než v loňském roce. Díky průběžné práci naší dobrovolnice Mirky, která připravuje programy na víkendové akce. Akce byly zaměřené na poznávání a oživování starých zvyků a tradic, exkurzí do přírody a společenských aktivit. Díky obrovskému nasazení se povedlo uspořádat skoro každý měsíc jednu takovouto akci a ty byly vždy obsazeny alespoň 5 až 10 účastníky. Seznam akcí s fotodokumentací je možné najít na www.meluzina.info. přímé akce na ochranu přírody:

Tato oblast je činnost již tradičně velmi bohatá. Jedná se o přímé akce na ochranu přírody, které centrum provádí ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody. V roce 2009 bylo uskutečněno několik projektů podpořených Českým svazem ochránců přírody nebo jednotlivými místně příslušnými orgány místní samosprávy. V Karlovarském a Ústeckém kraji byly ošetřeny například tyto lokality: Louka u nemocnice v Ostrově, louka pod Nebesy, Jakubov, genofondová plocha Bor, Louky u Srní, Kamenická Stráň, Větrný vrch, Levín. 6

Účetní uzávěrka účtu 754594036/5500 ke dni 31.12. 2009 Počáteční zůstatek celkem (k 1.1. 2009).............................………306.418,34 Kč - v hotovosti 34507,- Kč

+

na účtu 271911,34 Kč

Konečný zůstatek celkem (k 31.12. 2009)..............................……. 96.201,57 Kč - v hotovosti 21938,- Kč

+

na účtu 74263,57 Kč

Průběžné položky - zůstatek (k 31.12. 2009)………………………….….…0,00 Kč - příjem 103000,- Kč

-

výdej 103000,- Kč

Příjmy nezahrnované do základu daně celkem………..……………..... 138,41 Kč - úroky z běžného účtu 138,41 Kč

Výdaje neovlivňující základ daně celkem .......................................231.195,89 Kč - převod zisku 2008 na běžný účet 231195,89 Kč

Příjmy zahrnované do základu daně celkem.................................. 774.388,83 Kč tržby za výrobky

30

tržby za služby

32

- Kč

ostatní tržby

37

1 000.00 Kč

vrácené přeplatky

38

19 337.83 Kč

754 051.00 Kč

Výdaje na dosažení a zajištění příjmů celkem................................. 702.630,15 Kč nákup nářadí

30

- 10 234.00 Kč

nákup materiálu

31

-

nákup knih

32

nákup služeb

33

- 22 803.00 Kč

energie, palivo, voda

34

- 27 185.00 Kč

nájemné

35

- 33 102.00 Kč

jízdné

36

-

3 589.00 Kč

pohonné hmoty a m azadla

37

-

9 827.98 Kč

8 553.74 Kč - Kč

opravy, údržba, zapojení

38

- 25 314.60 Kč

telekom unikace

39

- 32 411.73 Kč

poštovné

40

-

fotodokum entace

44

poplatky za školeni

45

pojištění m ajetku

46

finanční poplatky

47

bankovní poplatky

48

-

1 406.10 Kč

silniční daň

50

-

2 000.00 Kč

nákup digitalizovaných dat (m apy)

52

nákup software

53

vyplacená m zda

60

26.00 Kč - Kč - Kč

- 22 147.00 Kč - Kč

- Kč - Kč -326 299.00 Kč

odvod srážkové daně z příjm u zaměstnance

61

-

odvod VZP za zam ěstnance

62

- 12 960.00 Kč

4 331.00 Kč

odvod VZP za zam ěstnavatele

63

- 25 920.00 Kč

odvod OSSZ za zam ěstnance

64

- 19 080.00 Kč

odvod OSSZ za zam ěstnavatele

65

- 72 240.00 Kč

odvod zálohové daně za zam ěstnance

67

- 43 200.00 Kč

Hrubý hospodářský výsledek 2009............................................................71.758,68 Kč (příjmy zahrnované do základu daně Výdaje na dosažení a zajištění příjmů) Odpisy rok 2009 celkem .............................................................................50.918,00 Kč - odpis Sandero 2K62091 2009 - odpisová skupina 2: 42938,- Kč - odpis bytová jednotka Lidická 1252/2 2009 - odpisová skupina 5: 7980,- Kč Hospodářský výsledek 2009 před zdaněním ............................................20.840,68 Kč (Hrubý hospodářský výsledek - Odpisy)

Ostrov 26. 1. 2010

Zpracoval: Ing. Martin Lípa

Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2009

Podpis:

7

Reportáže a fotodokumentaci z našich výchovně vzdělávacích akcí v přírodě naleznete na www.meluzina.info. Tam se také můžete dozvědět mnoho dalších podrobností o fungování centra, jeho minulých i budoucích aktivitách. Přejeme pěkné počteníčko.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Pokud Vás naše zpráva zaujala spojte se s námi pomocí kontaktů na titulní stránce.

Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2009

8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.