Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:


1 EHH3920BVK CS Varná deska Návod k použití 2 HU Főzőlap Használati útmutató 15 PL Płyta grzejna Instrukcja ...

0 downloads 92 Views 838KB Size

Recommend Documents


No documents


EHH3920BVK

CS HU PL SK

Varná deska Főzőlap Płyta grzejna Varný panel

Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie

2 15 29 44

2

www.electrolux.com

OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4 3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7 4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 7 5. TIPY A RADY..................................................................................................... 8 6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.......................................................................................... 9 7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 10 8. INSTALACE......................................................................................................11 9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 13 10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 14

MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: www.electrolux.com/webselfservice Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič: www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Upozornění / Důležité bezpečnostní informace Všeobecné informace a rady Poznámky k ochraně životního prostředí Zmĕny vyhrazeny.

ČESKY

1.

3

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob •

• • •

• • •

Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte. Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké. Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v provozu.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace •VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.

4

www.electrolux.com• •

• • •

VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár. Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou. POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě. VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou desku. Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu. K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru. Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby. Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2.1 Instalace VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče. •

Odstraňte veškerý obalový materiál.

ČESKY

• • • •

• • •Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku. Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv. Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva, abyste zabránili bobtnání z důvodu vlhkosti. Chraňte dno spotřebiče před párou a vlhkostí. Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Zabráníte tak převržení horkého nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či okna. Pokud je spotřebič instalován nad zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi dnem spotřebiče a horní zásuvkou zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Spodek spotřebiče se může silně zahřát. Zajistěte instalaci samostatného nehořlavého panelu, který bude zakrývat spodek spotřebiče. Ujistěte se, že je mezi pracovní deskou a přední stranou spotřebiče umístěného pod ní prostor pro proudění vzduchu alespoň 2 mm. Záruka nekryje škody způsobené nedostatečným prostorem pro proudění vzduchu.

2.2 Připojení k elektrické síti VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. • • • •

Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem. Spotřebič musí být uzemněn. Před každou údržbou nebo čištěním je nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.• • • • •

• •

• • •5

Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně. Volné a nesprávné zapojení napájecího kabelu či zástrčky (je-li součástí výbavy) může mít za následek přehřátí svorky. Použijte správný typ napájecího kabelu. Elektrické kabely nesmí být zamotané. Ujistěte se, že je nainstalována ochrana před úrazem elektrickým proudem. Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu. Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče nebo horkého nádobí, když spotřebič připojujete do blízké zásuvky. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko nebo elektrikáře. Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku. Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače. Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.

6

www.electrolux.com

2.3 Použití spotřebiče VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí zranění, popálení či úrazu elektrickým proudem. • • • • • • • • • • • •Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál (je-li přítomen), štítky a ochrannou fólii. Tento spotřebič používejte v domácnosti. Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru. Po každém použití nastavte varnou zónu do polohy „vypnuto“. Nespoléhejte se na detektor nádoby. Na varné zóny nepokládejte příbory nebo pokličky. Mohly by se zahřát. Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou. Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu. Pokud je povrch spotřebiče prasklý, okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem. Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k indukčním varným zónám blíže než na 30 cm. Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej vystříknout. VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu• •Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji, držte plameny a ohřáté předměty mimo jejich dosah. Páry uvolňované velmi horkými oleji se mohou samovolně vznítit. Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej, který se používá poprvé. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče. • • • •

• • •Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel. Nepokládejte horkou poklici na skleněný povrch varné desky. Nenechte vyvařit vodu v nádobách. Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit jeho povrch. Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob. Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii. Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit poškrábání sklokeramiky nebo skla. Tyto předměty při přesouvání na varné desce vždy zdvihněte. Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným účelům, například k vytápění místností.

2.4 Čištění a údržba VAROVÁNÍ! Z ovládacího panelu nedemontujte tlačítka, ovladače ani těsnění. Do spotřebiče by se mohla dostat voda a poškodit ho. • • • • •

Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu. Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout. Před údržbou spotřebič odpojte od elektrické sítě. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

ČESKY

2.5 LikvidaceVAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu či udušení. • •

Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

2.6 Obsluha • •

Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly.

3. POPIS SPOTŘEBIČE 3.1 Uspořádání varné desky 1 Indukční varná zóna 2 Ovladače

180 mm

1 140 mm

2

3.2 Ovladač

3.3 Zbytkové teplo VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení zbytkovým teplem.

Symbol Funkce 0

Poloha Vypnuto

1-9

Nastavení teploty

Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné k vaření přímo ve dně varné nádoby. Sklokeramická varná deska se ohřívá teplem nádoby.

4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

4.1 Nastavení teploty Požadovanou teplotu nastavíte nebo změníte otočením ovladače. Chcete-li zónu vypnout, otočte ovladačem do polohy vypnuto.

4.2 Funkce Řízení výkonu •

Všechny varné zóny jsou zapojeny do jedné fáze. Viz obrázek.• • •

Funkce se zapne, když celkové elektrické zatížení varných zón přesáhne maximální elektrické zatížení fáze. Tato funkce rozděluje výkon mezi varné zóny. Tato funkce snižuje výkon pro ostatní varné zóny. Displej varných zón se sníženým výkonem se mění v rozmezí dvou úrovní.

7

8

www.electrolux.com

5. TIPY A RADY VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

minimálním průměrem přijímají pouze část výkonu vytvářeného varnou zónou. Viz část „Technické informace“.

5.1 Nádobí U indukčních varných zón vytváří silné elektromagnetické pole teplo v nádobách velmi rychle.

Jestliže slyšíte:

Indukční varné zóny používejte s vhodnými nádobami.5.2 Zvuky během používání •

Materiál varných nádob • •

vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna nádob (označeno jako vhodné výrobcem). nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Nádoba je pro indukční varnou desku vhodná, jestliže: • •

se malé množství vody na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší teplotu velmi rychle ohřeje. magnet přilne na dno nádoby. Dno nádoby musí být zcela rovné a co nejsilnější.

Rozměry nádoby Indukční varné zóny se do určité míry automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby. Výkon varné zóny závisí na průměru varné nádoby. Nádoby s menším než

• • •

praskání: nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce). pískání: používáte varnou zónu na vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce). hučení: používáte vysoký výkon. cvakání: dochází ke spínání elektrických přepínačů. syčení, bzučení: pracuje ventilátor.

Tyto zvuky jsou normální a neznamenají žádnou závadu varné desky.

5.3 Příklady použití varné desky Vztah mezi nastavením teploty a spotřebou energie příslušené varné zóny není přímo úměrný. Když zvýšíte nastavení teploty, nezvýší se úměrně spotřeba energie dané varné desky. To znamená, že varná zóna se středním nastavením teploty spotřebuje méně než polovinu svého výkonu. Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

ČESKY

9

Nastavení teploty

Vhodné pro:

Čas (min)

Tipy

1

Udržení teploty hotového jí‐ dla.

dle Nádobu zakryjte pokličkou. potřeby

1-2

Holandská omáčka, rozpou‐ štění: másla, čokolády, žela‐ tiny.

5 - 25

Čas od času zamíchejte.

1-2

Zahuštění: nadýchané ome‐ lety, míchaná vejce.

10 - 40

Vařte s pokličkou.

2-3

Dušení jídel z rýže a mléč‐ ných jídel, ohřívání hotových jídel.

25 - 50

Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání občas zamí‐ chejte.

3-4

Podušení zeleniny, ryb, ma‐ sa.

20 - 45

Přidejte několik lžic tekutiny.

4-5

Vaření brambor v páře.

20 - 60

Použijte max. ¼ l vody na 750 g brambor.

4-5

Vaření většího množství jí‐ 60 del, dušeného masa se zele‐ 150 ninou a polévek.

6-7

Mírné smažení: plátků masa dle V polovině doby obraťte. nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby cího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih.

7-8

Prudké smažení, pečená 5 - 15 bramborová kaše, silné řízky, steaky.

9

Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků.

Až 3 l vody a přísady.

V polovině doby obraťte.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

• •

Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na povrch varné desky. Použijte speciální škrabku na sklo.

6.1 Všeobecné informace

6.2 Čištění varné desky

• •

Varnou desku po každém použití očistěte. Nádoby používejte vždy s čistou spodní stranou. Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu nemají vliv na funkci varné desky.

Okamžitě odstraňte: roztavený plast, plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může varnou desku poškodit. Vyvarujte se popálení. Speciální škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.

10

www.electrolux.comOdstraňte po dostatečném vychladnutí varné desky: skvrny od vodního kamene, vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovově lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem s neabrazivním mycím prostředkem. Po vyčištěnívarnou desku osušte měkkým hadrem. Odstraňte kovově lesklé zbarvení: použijte roztok vody s octem a vyčistěte skleněný povrch pomocí navlhčeného hadříku.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Co dělat, když... Problém

Možná příčina

Řešení

Varnou desku nelze za‐ pnout ani používat.

Varná deska není zapoje‐ na do elektrické sítě nebo není připojena správně.

Zkontrolujte, zda je varná deska správně zapojena do elektrické sítě. Viz schéma zapojení.

Je spálená pojistka.

Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Po‐ kud se pojistka spaluje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře.

Funkce řízení výkonu je zapnutá.

Viz část „Denní používání“.

Nastavení teploty kolísá mezi dvěma nastaveními.

7.2 Když nenaleznete řešení... Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko. Uveďte údaje z typového štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné desky).Ujistěte se, že jste varnou desku používali správným způsobem. Pokud ne, budete muset návštěvu technika z

autorizovaného servisu nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Informace o servisním středisku a záručních podmínkách jsou uvedeny v záruční příručce.

ČESKY

11

7.3 Štítky dodávané v sáčku s příslušenstvím Nalepte samolepicí štítky následujícím způsobem:

A

B

MOD.

MOD.

PROD.NO.

PROD.NO.

SER.NO

SER.NO

DATA

DATA

C MOD. PROD.NO. SER.NO.

0049

TYPE IP20

03 IT MADE IN ITALY

A. Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto část (je-li to možné). B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte si tuto část (je-li to možné).

C. Nalepte jej na návod k použití.

8. INSTALACE VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.3 Připojovací kabel •

Varná deska se dodává s připojovacím kabelem. Poškozený síťový kabel vyměňte za síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší): H05V2V2-F T min. 90 °C. Obraťte se na místní servisní středisko.

8.1 Před instalací spotřebičePřed instalací varné desky si z typového štítku opište níže uvedené informace. Typový štítek je umístěn na spodní straně varné desky.

8.4 Montáž těsnění

Model ....................................... Výrobní číslo (PNC) ............................. Sériové číslo ............................

8.2 Vestavné varné desky Vestavné varné desky se smějí používat pouze po zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.

1. Očistěte pracovní desku kolem místa výřezu. 2. Dodaný těsnicí proužek nalepte na spodní hraně varné desky podél vnějšího okraje sklokeramického povrchu. Nenatahujte jej. Konce těsnicího proužku musí být umístěny uprostřed na jedné straně varné desky.

12

www.electrolux.com

3. Když těsnicí proužek nařežete na příslušnou délku, přidejte několik milimetrů.

4. Oba konce těsnicího proužku přitlačte k sobě.

8.5 Montáž

min. 500mm min. 50mm

min. 2mm

min. 2 mm A

min. 2 mm A

B

< 20 mm

> 20 mm min. 500 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

A 12 mm 28 mm 38 mm

B

min 30 mm

min. 500 mm A 12 mm 28 mm 38 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

min. 38 mm min. 2 mm R 5mm

min. 55mm

490+1mm 270+1mm

ČESKY

13

min. 12 mm min. 2 mm

8.6 Instalace více než jedné varné desky

min. 650 mm

40-50 mm

490 mm

Jestliže instalujete několik varných desek o velikosti 30 cm vedle sebe do stejného výřezu, můžete si v našem autorizovaném servisním středisku zakoupit instalační soupravu včetně bočního držáku a dalších těsnění. Pokyny potřebné k instalaci jsou uvedeny v balení soupravy.

55 mm 30 mm 270 mm

9. TECHNICKÉ ÚDAJE 9.1 Technické údaje varných zón Varná zóna

Nominální vý‐ Funkce posí‐ kon (maximál‐ lení výkonu ní nastavení [W] teploty) [W]

Délka chodu Průměr nád‐ funkce Funkce oby [mm] posílení výko‐ nu [min]

Uprostřed vpředu

1400

-

-

125 - 140

Uprostřed vzadu

1800

-

-

145 - 180

Výkon varných zón se může nepatrně lišit od údajů uvedených v této tabulce. Mění se na základě materiálu a průměru varných nádob.

Pro dosažení nejlepších výsledků vaření používejte nádoby, které nejsou větší než průměr uvedený v tabulce.

14

www.electrolux.com

10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST 10.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014 Označení modelu

EHH3920BVK

Typ varné desky

Vestavná varná deska

Počet varných zón

2

Technologie ohřevu

Indukční deska

Průměr kruhových var‐ ných zón (Ø)

Uprostřed vpředu Uprostřed vzadu

14,0 cm 18,0 cm

Spotřeba energie varných Uprostřed vpředu zón (EC electric cooking) Uprostřed vzadu

188,6 Wh / kg 186,4 Wh / kg

Spotřeba energie varné desky (EC electric hob)

187,5 Wh / kg

EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu

10.2 Úspora energie Během každodenního pečení můžete ušetřit energii, budete-li se řídit níže uvedenými radami. •

Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.Před zapnutím varné zóny na ni položte varnou nádobu. Na menší varné zóny postavte menší varné nádoby. Postavte nádobu přímo na střed varné zóny. Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.

• • •

11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené

určené k likvidaci. Spotřebiče označené

symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

MAGYAR

15

TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................16 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 18 3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 20 4. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 21 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................21 6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................23 7. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 23 8. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 24 9. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 27 10. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 27

GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk: www.electrolux.com/webselfservice További előnyökért regisztrálja készülékét: www.registerelectrolux.com Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez: www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk. Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám. Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Figyelmeztetés - Biztonsági információk Általános információk és hasznos tanácsok Környezetvédelmi információk A változtatások jogát fenntartjuk.

16

1.

www.electrolux.com

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága •

• •• •A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken. A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol a készüléktől, amikor az működik.

1.2 Általános biztonság •

FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél

MAGYAR

• •

• • • •17

fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel. FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz keletkezhet. A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy tűzálló takaróval. FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket tartsa folyamatosan felügyelet alatt. FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit sem a főzőfelületeken. Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak. A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt. Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap adott elemét, és ne hagyatkozzon az edényérzékelésre. Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen, kapcsolja ki a készüléket, nehogy áramütés érjen valakit. Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő. FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő védőelemek használata balesetet okozhat.

18

www.electrolux.com

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2.1 Üzembe helyezés FIGYELMEZTETÉS! A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. • • • • •

• • •Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit. Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap vágott felületeit a nedvesség ellen. Védje a készülék alját a gőztől és nedvességtől. Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával leverje a forró főzőedényt a készülékről. Amikor fiókok felett helyezi üzembe a készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e megfelelő levegőkeringés a készülék alja és a felső fiók között. A készülék alja forróvá válhat. Építsen be egy nem éghető elválasztó lapot a készülék alá, hogy az aljához való hozzáférést megakadályozza. A szabad levegőáramlás érdekében hagyjon legalább 2 mm szabad helyet a munkafelület és az alatta levő készülék előlapja között. A garancia nem terjed ki az olyan károkra, melyek a szellőzést biztosító rés hiánya miatt következtek be.

2.2 Elektromos csatlakoztatás FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és áramütésveszély. • • •

• • • • •

• •

Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. A készüléket kötelező földelni. Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni kell, hogy a berendezés le lett-e választva az elektromos hálózatról. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e üzembe helyezve a készülék. A hálózati vezeték dugója (ha van) és a konnektor közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt a csatlakozás túlságosan felforrósodhat Használjon megfelelő típusú hálózati kábelt. Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összegabalyodjanak. Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki legyen építve. Használjon feszültségmentesítő bilincset a vezetékhez. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy dugója (ha van) ne érjen a készülékhez vagy a forró főzőedényekhez, amikor a készüléket a közeli csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja. Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha van) és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizünkhöz vagy egy villanyszerelőhöz. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati

MAGYAR

• •

csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét. Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.

2.3 Használat

• •

FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és robbanásveszély •

• •FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-, égés- és áramütésveszély. • • • • • • • • •

Az első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagot, a tájékoztató címkéket és a védőfóliát (ha van). A készüléket háztartási környezetben használja. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva. Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a főzőzónákat. Ne hagyatkozzon az edényérzékelésre. Soha ne tegyen a főzőzónákra evőeszközöket vagy fedőket. Ezek felforrósodhatnak. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.

19

Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként. Amennyiben a készülék felülete megrepedt, azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez szükséges. A szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek tartsanak legalább 30 cm távolságot a bekapcsolt indukciós főzőzónáktól. Amikor az élelmiszert forró olajba helyezi, az olaj kifröccsenhet.

A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a forró tárgyakat. A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök öngyulladást okozhatnak. Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj az első használatkor alkalmazott hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet okozhat. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. FIGYELMEZTETÉS! A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• • • • • • •

Ne helyezzen forró főzőedényt a kezelőpanelre. Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap üvegfelületére. Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a folyadék. Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy főzőedényt a készülékre. A készülék felülete megsérülhet. Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat. Ne tegyen alufóliát a készülékre. Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényből készült, illetve sérült aljú edények megkarcolhatják az üveg- / üvegkerámia felületet. Az ilyen tárgyakat mindig emelje fel, ha a főzőfelületen odébb szeretné helyezni ezeket.

20

www.electrolux.comA készülék kizárólag ételkészítési célokat szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni.

2.4 Ápolás és tisztítás FIGYELMEZTETÉS! Ne távolítsa el a gombokat és tömítéseket a kezelőpanelről. Máskülönben a víz bejuthat a készülékbe, és meghibásodást okozhat. • • • • •

Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni, mielőtt megtisztítaná. Karbantartás előtt húzza ki a konnektorból a készülék hálózati vezetékét. A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert

használjon. Ne használjon semmilyen súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

2.5 Ártalmatlanítás FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy fulladásveszély. •

• •

A készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal. Válassza le a készüléket ez elektromos hálózatról. A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

2.6 Szerviz • •

A készülék javítását bízza a márkaszervizre. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

3. TERMÉKLEÍRÁS 3.1 Főzőfelület elrendezése 1 Indukciós főzőzóna 2 Szabályozógombok

180 mm

1 140 mm

2

3.2 Szabályozógomb Szim‐ bólum

Funkció

0

Kikapcsolt állás

1-9

Hőfokbeállítások

3.3 Maradékhő FIGYELMEZTETÉS! A maradékhő miatt égési sérülés veszélye áll fenn. Az indukciós főzőzónák közvetlenül a főzőedény alján biztosítják az ételkészítéshez szükséges hőt. Az üvegkerámiát a főzőedény maradékhője melegíti.

MAGYAR

21

4. NAPI HASZNÁLAT FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

4.1 A hőfokbeállítás

• • •

A hőfok beállításához vagy módosításához fordítsa a gombot a megfelelő hőfokbeállításra. A kikapcsoláshoz forgassa a gombot kikapcsolt állásba.

A funkció elosztja a teljesítményt a főzőzónák között. A funkció csökkenti a többi főzőzónára jutó teljesítményt. A csökkentett teljesítményű zónák hőfokbeállításának kijelzőjén két szint váltakozik.

4.2 Teljesítménykezelés funkció • •

Valamennyi főzőzóna egy fázisra van kötve. Lásd az ábrát. A funkció akkor kapcsol be, ha a főzőzónák összes elektromos teljesítményfelvétele meghaladja a fázis legnagyobb elektromos terhelhetőségét.

5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.A főzőedény alja legyen minél vastagabb és laposabb.

5.1 Főzőedény Az indukciós főzőzónáknál az erős elektromágneses mező a főzőedényben nagyon gyorsan termel hőt.

Edények méretei

Az indukciós főzőzónákat megfelelő főzőedényekkel használja.

A főzőzóna hatásfoka függ a főzőedény átmérőjétől. Az ajánlott minimumnál kisebb átmérőjű főzőedény csak egy részét veszi fel a főzőzóna által leadott energiának.

A főzőedény anyaga •megfelelő: öntöttvas, acél, zománcozott acél, rozsdamentes acél, többrétegű edényalj (a gyártó által megfelelőnek jelölve). nem megfelelő: alumínium, réz, sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán.

A főzőedény akkor megfelelő indukciós tűzhelylaphoz, ha: •

a mágnes hozzátapad a főzőedény aljához.

egy kevés víz nagyon gyorsan felforr a legmagasabb hőfokra beállított zónán.

Az indukciós főzőzónák bizonyos határok között automatikusan alkalmazkodnak a főzőedény aljának méretéhez.

Olvassa el a „Műszaki információk” című fejezetet.

5.2 Működés közben hallható hangok Ha a következőt hallja: •

recsegés: a főzőedény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció).

22

www.electrolux.com• • •

fütyülés: a főzőzónát magas teljesítményszinten használja, és a főzőedény különböző anyagokból készült (szendvicskonstrukció). zümmögés: magas teljesítményszintet használ. kattogás: elektromos kapcsolás megy végbe. sziszegés, zümmögés: a ventilátor üzemel.

nem lineáris. A hőfokbeállítás növelésekor a főzőzóna energiafogyasztása nem arányosan emelkedik. Azaz, a közepes hőfokbeállítású főzőzóna a névleges energiafogyasztásának felénél kevesebb energiát fogyaszt. A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.

Ezek a zajok normális jelenségnek számítanak, és nem jelentik azt, hogy a főzőlap meghibásodott.

5.3 Példák különböző főzési alkalmazásokra A hőfokbeállítás és a főzőzóna energiafogyasztása közötti kapcsolat Hőfokbeállí‐ tás

Használat:

Idő (perc)

Tanácsok

1

Főtt ételek melegen tartásá‐ ra.

szük‐ ség szerint

Tegyen fedőt a főzőedényre.

1-2

Hollandi mártás, olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin.

5 - 25

Időnként keverje meg.

1-2

Keményítés: könnyű omlett, sült tojás.

10 - 40

Fedővel lefedve készítse.

2-3

Rizs és tejalapú ételek főzé‐ 25 - 50 se, készételek felmelegítése.

A folyadék mennyisége leg‐ alább kétszerese legyen a ri‐ zsének, a tejet kevergesse főzés közben.

3-4

Zöldségek, hal gőzölése, hús 20 - 45 párolása.

Adjon hozzá néhány teáska‐ nál folyadékot.

4-5

Burgonya párolása.

20 - 60

750 g burgonyához max. ¼ l vizet használjon.

4-5

Nagyobb mennyiségű étel, raguk és levesek készítése.

60 150

Legfeljebb 3 l folyadék plusz a hozzávalók.

6-7

Kímélő sütés: bécsi szelet, szük‐ borjúhús, cordon bleu, borda, ség húspogácsa, kolbász, máj, szerint rántás, tojás, palacsinta, fánk.

Félidőben fordítsa meg.

7-8

Erős sütés, burgonyatallér, bélszín, marhaszeletek.

Félidőben fordítsa meg.

5 - 15

MAGYAR

Hőfokbeállí‐ tás

Használat:

Idő (perc)

9

Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sül‐ tek), burgonya bő olajban sütése.

23

Tanácsok

6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

6.1 Általános tudnivalók • • • • •

Minden használat után tisztítsa meg a főzőlapot. Mindig olyan főzőedényt használjon, melynek tiszta az alja. A felületen megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a főzőlap működését. Használjon a főzőlapok tisztításához ajánlott tisztítószert. Használjon üvegfelületekhez tervezett speciális kaparóeszközt.

6.2 A főzőlap tisztítása •

Azonnal távolítsa el: a megolvadt műanyagot, folpackot, a cukrot,

valamint a cukortartalmú ételeket. Ha ezt nem teszi meg, a szennyeződés károsíthatja a főzőlapot. Az égési sérülés megelőzésére körültekintéssel járjon el. Állítsa éles szögben az üvegkerámia felületre a kaparókést, majd csúsztassa végig a pengét a felületen. Távolítsa el, miután a főzőlap megfelelően lehűlt: vízkőkarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes elszíneződések. Nem karcoló tisztítószerrel és megnedvesített ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A tisztítás után puha ruhával törölje szárazra a főzőlapot. Fényes, fémes elszíneződés eltávolítása: ecetes vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa meg az üvegfelületet.

7. HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

7.1 Mit tegyek, ha... Jelenség

Lehetséges ok

Javítási mód

Nem lehet elindítani vagy üzemeltetni a főzőlapot.

A főzőlap nincs csatlakoz‐ tatva az elektromos háló‐ zathoz, vagy csatlakoztatá‐ sa nem megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a főzőlap jól van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. Lásd a kapcsolási rajzot.

Leolvadt a biztosíték.

Ellenőrizze, hogy a biztosí‐ ték okozza-e a problémát. Ha a biztosíték többször is leolvad, hívjon szakképzett villanyszerelőt.

24

www.electrolux.com

Jelenség

Lehetséges ok

Javítási mód

A hőfok két szint között változik.

A Teljesítménykezelés funkció működik.

Olvassa el a „Napi haszná‐ lat” című fejezetet.

7.2 Ha nem talál megoldást...

készüléket, a szerviz szerelője vagy az eladó kiszállása nem lesz ingyenes, még a garanciális időszakban sem. A szervizközponttal és a garanciális feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.

Ha nem talál megoldást egyedül a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz. Adja meg az adattáblán található adatokat. Szintén adja meg az üvegkerámia háromjegyű kódját (az üvegfelület sarkában látható).Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot megfelelően működtette-e. Ha nem megfelelően üzemeltette a

A

7.3 A tartozékok zacskójában található címkék Az öntapadó címkéket az alább látható módon helyezze fel:

B

MOD.

MOD.

PROD.NO.

PROD.NO.

SER.NO

SER.NO

DATA

DATA

C MOD. PROD.NO. SER.NO.

0049

TYPE IP20

03 IT MADE IN ITALY

A. Ragassza a garancialapra, és küldje el ezt a részét (ha rendelkezésre áll). B. Ragassza a garancialapra, és tartsa meg ezt a részét (ha rendelkezésre áll).

C. Ragassza a felhasználói kézikönyvre.

8. ÜZEMBE HELYEZÉS FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet.

8.1 A szerelést megelőző teendők A főzőlap beszerelése előtt másolja le az adattábláról az alábbi adatokat. Az adattábla a főzőlap alján található.

MAGYAR

Típus ....................................... PNC (Termékszám) .................... Sorozatszám ...........................

8.2 Beépíthető tűzhelylapok Csak azután használhatja a beépített főzőlapot, miután beszerelte azt a szabványoknak megfelelő beépített szekrénybe és munkafelületbe.

8.3 Csatlakozó vezeték • •

A főzőlapot csatlakozó vezetékkel együtt szállítjuk. A megsérült hálózati vezetéket cserélje ki az alábbi típusú (vagy ennél nagyobb terhelhetőségű)

8.4 A tömítés felerősítése 1. Tisztítsa meg a munkalapon a kivágási terület környékét. 2. Helyezze fel a mellékelt tömítőcsíkot a főzőlap alsó szélére, az üvegkerámia külső széle mentén. A művelet közben ne nyújtsa meg a csíkot. Ügyeljen arra, hogy a tömítőcsík végei a főzőlap egyik oldalának közepén helyezkedjenek el. 3. Hagyjon rá néhány millimétert, amikor a tömítőcsíkot a megfelelő hosszúságúra vágja. 4. Nyomja össze a tömítőcsík két végét.

8.5 Összeszerelés

min. 500mm min. 50mm

min. 2mm

min. 2 mm A

min. 2 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

B

> 20 mm min. 500 mm

A 12 mm 28 mm 38 mm

A

B

< 20 mm

25

vezetékre: H05V2V2-F T min. 90 °C. Forduljon a helyi márkaszervizhez.

min 30 mm

min. 500 mm A 12 mm 28 mm 38 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

26

www.electrolux.com

min. 38 mm min. 2 mm R 5mm

min. 55mm

490+1mm 270+1mm

min. 12 mm min. 2 mm

8.6 Több főzőlap együttes üzembe helyezése

min. 650 mm

40-50 mm

490 mm

55 mm 30 mm 270 mm

Ha több 30 cm-es főzőlap üzembe helyezésére kerül sor egymás mellett ugyanabban a kivágásban, oldalsó tartóelemet és kiegészítő tömítéseket tartalmazó összeépítő készlet szerezhető be a márkaszervizekben. A készlet csomagja tartalmazza a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat is.

MAGYAR

27

9. MŰSZAKI ADATOK 9.1 Főzőzónák jellemzői Főzőzóna

Névleges tel‐ jesítmény (maximális hőfokbeállí‐ tás) [W]

Rásegítés funkció [W]

Rásegítés funkció maxi‐ mális időtar‐ tam [perc]

Főzőedény át‐ mérője [mm]

Középső első

1400

-

-

125 - 140

Középső hátsó 1800

-

-

145 - 180

A főzőzónák teljesítménye kismértékben eltérhet a táblázat adataitól. A teljesítmény a főzőedény anyagától és méretétől függően változik.

Az optimális főzési eredmény érdekében olyan főzőedényt használjon, melynek átmérője nem haladja meg a táblázatban szereplő átmérőt.

10. ENERGIAHATÉKONYSÁG 10.1 Termékismertető az EU 66/2014 szerint A készülék azonosítójele

EHH3920BVK

Főzőlap típusa

Beépíthető főző‐ lap

Főzőzónák száma

2

Fűtési technológia

Indukciós főzőlap

Kör alakú főzőzónák át‐ mérője (Ø)

Középső első Középső hátsó

14,0 cm 18,0 cm

Energiafogyasztás főző‐ zónánként (EC electric cooking)

Középső első Középső hátsó

188,6 Wh/kg 186,4 Wh/kg

Főzőlap energiafogyasz‐ tása (EC electric hob) EN 60350-2 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek

10.2 Energiatakarékosság A mindennapos főzés közben energiát takaríthat meg az alábbi ötletek betartásával. •

Víz melegítésekor csak a szükséges vízmennyiséget használja.

187,5 Wh/kg •

Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a főzőedényre.A főzőedényt már bekapcsolás előtt helyezze a főzőzónára. A kisebb főzőedényt a kisebb főzőzónára helyezze. A főzőedényt a főzőzóna közepére helyezze. A maradékhőt használja az étel melegen tartásához vagy felolvasztásához.

• • •

28

www.electrolux.com

11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

POLSKI

29

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 30 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 32 3. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 35 4. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 35 5. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 36 6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 37 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 38 8. INSTALACJA.................................................................................................... 39 9. DANE TECHNICZNE........................................................................................42 10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 42

Z MYŚLĄ O TOBIE Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie marki Electrolux! Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: www.electrolux.com/webselfservice Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową: www.registerelectrolux.com Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny. Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje i wskazówki Informacje dotyczące środowiska naturalnego Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

30

1.

www.electrolux.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych •

• • •

• • •

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób. Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwodostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają. Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie. Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru. Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliżać się do urządzenia podczas jego pracy.

POLSKI

31

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa •

• •

OSTRZEŻENIE: Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem. Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego programatora czasowego ani niezależnego układu zdalnego sterowania. OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru. NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym. UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni gotowania. Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać. Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych. Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń. Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego lub powierzchni szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.

32

www.electrolux.comOSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Instalacja OSTRZEŻENIE! Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń i uszkodzeniem urządzenia. • • • • •• •Usunąć wszystkie elementy opakowania. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia. Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli. Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie. Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie blatu przed wilgocią za pomocą odpowiedniego uszczelniacza. Zabezpieczyć spód urządzenia przed dostępem pary i wilgoci. Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego naczynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi. Instalując urządzenie nad szufladami, należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca między dolną częścią urządzenia a górną szufladą, aby umożliwić prawidłowy obieg powietrza.

Spód urządzenia może się mocno nagrzewać. Pod urządzeniem należy zamontować niepalną płytę, uniemożliwiającą dostęp do urządzenia od spodu. Pozostawić 2 mm przestrzeni wentylacyjnej między blatem roboczym a przednią częścią zamontowanego pod nim urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych brakiem odpowiedniej przestrzeni wentylacyjnej.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. • • • •

Wszystkie połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. Urządzenie musi być uziemione. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem. Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Luźny lub niewłaściwy przewód zasilający bądź wtyczka (jeśli dotyczy) może być przyczyną przegrzania styków. Użyć odpowiedniego przewodu zasilającego.

POLSKI

• • • •

• •

• • •Nie dopuszczać do splątania przewodów elektrycznych. Upewnić się, że zostało zainstalowane zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Przewód zasilający należy przymocować obejmą w celu jego mechanicznego odciążenia. Podczas podłączania urządzenia do gniazda sieciowego upewnić się, że przewód zasilający lub jego wtyczka (jeśli dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych elementów urządzenia lub naczyń Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Zarówno dla elementów znajdujących się pod napięciem, jak i zaizolowanych części, zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby w zainstalowanym urządzeniu wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki. Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączniki automatyczne, bezpieczniki topikowe (typu wykręcanego – wyjmowane z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć

33

rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm.

2.3 Eksploatacja OSTRZEŻENIE! Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała, oparzeniem, porażeniem prądem. •

• • • • • • • • • •

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie elementy opakowania, etykiety i folię ochronną (jeśli dotyczy). Z urządzenia należy korzystać w warunkach domowych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne. Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń. Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń na polach grzejnych. Mogą one się mocno rozgrzać. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą. Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów. Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Gdy urządzenie jest włączone, użytkownicy z wszczepionym rozrusznikiem serca nie powinni zbliżać się do indukcyjnych pól grzejnych na odległość mniejszą niż 30 cm. Gorący olej może pryskać podczas wkładania do niego żywności. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarem i wybuchemPod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas

34

www.electrolux.com

• • •

podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów. Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi. Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.

• • • • •

OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie uszkodzenia urządzenia. • • • •

• • •Nie stawiać gorących naczyń na panelu sterowania. Nie stawiać gorących naczyń na szklanej powierzchni płyty grzejnej. Nie dopuszczać do wygotowania się potraw. Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jego uszkodzenie. Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami. Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej. Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą spowodować zarysowanie szkła lub szkła ceramicznego. Dlatego nie należy przesuwać ich po powierzchni gotowania. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie wolno go używać do innych celów, takich jak np. ogrzewanie pomieszczeń.

2.4 Konserwacja i czyszczenie OSTRZEŻENIE! Nie demontować przycisków, pokręteł ani uszczelek z panelu sterowania. Woda może dostać się do wnętrza urządzenia, powodując uszkodzenia.

Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać, aż ostygnie. Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną. Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne środki czyszczące. Nie używać żadnych produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

2.5 Utylizacja OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała lub uduszeniem. •

• •

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować urządzenie, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.

2.6 Serwis •Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, który naprawi urządzenie. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

POLSKI

35

3. OPIS URZĄDZENIA 3.1 Układ powierzchni gotowania 1 Indukcyjne pole grzejne 2 Pokrętła sterowania

180 mm

1 140 mm

2

3.2 Pokrętło sterowania Symbol Funkcja 0

Położenie wyłączenia

1-9

Ustawienie mocy grzania

Indukcyjne pola grzejne wytwarzają ciepło potrzebne do gotowania potraw bezpośrednio w dnie naczyń. Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się od ciepła pochodzącego z naczyń.

3.3 Ciepło resztkowe OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie poparzeniem ciepłem resztkowym.

4. CODZIENNA EKSPLOATACJA OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

4.1 Ustawienie mocy grzania Aby ustawić lub zmienić moc grzania, obrócić pokrętło w odpowiednie położenie mocy grzania. Aby wyłączyć, obrócić pokrętło w położenie wyłączenia.

4.2 Funkcja Zarządzanie energią • •

Wszystkie pola grzejne są podłączone do jednej fazy. Patrz rysunek. Funkcja włącza się, gdy łączna moc elektryczna pól grzejnych przekracza maksymalne obciążenie elektryczne fazy.

• • •

Funkcja rozdziela moc między pola grzejne. Funkcja zmniejsza moc pozostałych pól grzejnych. Wskazanie dla pól o zmniejszonej mocy grzania zmienia się w zakresie dwóch poziomów.

36

www.electrolux.com

5. WSKAZÓWKI I PORADY OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

5.1 Naczynia Silne pole elektromagnetyczne generowane przez indukcyjne pole grzejne nagrzewa naczynie w bardzo krótkim czasie. Do gotowania na indukcyjnych polach grzejnych należy używać wyłącznie odpowiednich naczyń. Materiał, z którego wykonane są naczynia •odpowiedni: żeliwo, stal, stal emaliowana, stal nierdzewna, dno wielowarstwowe (odpowiednio oznaczone przez producenta). nieodpowiedni: aluminium, miedź, mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.

Naczynie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej, jeśli: •można szybko zagotować niewielką ilości wody w naczyniu postawionym na polu grzejnym ustawionym na maksymalną moc; magnes przywiera do dna naczynia. Dno naczynia powinno być możliwie jak najgrubsze i płaskie.

Wymiary naczyń Indukcyjne pola grzejne w pewnym stopniu dopasowują się automatycznie do średnicy dna naczyń.

Sprawność pola grzejnego zależy od średnicy dna naczynia. Naczynie o średnicy dna mniejszej niż minimalna pochłania tylko część energii generowanej przez pole grzejne. Patrz rozdział „Dane techniczne”.

5.2 Odgłosy podczas pracy Jeżeli słychać: • •

• • •

odgłos trzaskania: naczynie jest wykonane z różnych materiałów (konstrukcja wielowarstwowa). gwizd: pole grzejne ustawione jest na wysoką moc grzania, a naczynie jest wykonane z różnych materiałów (konstrukcja wielowarstwowa). odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką moc grzania. odgłos klikania: odbywa się przełączanie obwodów elektrycznych. odgłos syczenia, brzęczenia: uruchomiony jest wentylator.

Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i nie świadczą o usterce urządzenia.

5.3 Przykłady zastosowania w gotowaniu Zależność między ustawieniem mocy grzania a poborem mocy przez pole grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie mocy grzania nie powoduje proporcjonalnego zwiększenia poboru mocy przez pole grzejne. Przy ustawieniu średniej mocy grzania pole grzejne wykorzystuje mniej niż połowę swojej mocy. Dane przedstawione w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny.

POLSKI

Czas (min)

37

Ustawienie mocy grza‐ nia

Zastosowanie:

Wskazówki

1

Podtrzymywanie temperatury zależ‐ Przykryć naczynie. ugotowanych potraw. nie od potrzeb

1-2

Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25 masła, czekolady, żelatyny.

Mieszać od czasu do czasu.

1-2

Ścinanie: puszystych omle‐ tów, smażonych jajek.

10 - 40

Gotować pod przykryciem.

2-3

Gotowanie ryżu lub potraw mlecznych, podgrzewanie gotowych potraw.

25 - 50

Wlać przynajmniej dwukrot‐ nie więcej płynu niż ryżu; po‐ trawy mleczne mieszać od czasu do czasu.

3-4

Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45 ryb, mięsa.

Dodać kilka łyżek wody.

4-5

Gotowanie ziemniaków na parze.

20 - 60

Użyć maksymalnie ¼ l wody na 750 g ziemniaków.

4-5

Gotowanie większej ilości składników, potraw duszo‐ nych i zup.

60 150

Do 3 litrów wody + składniki.

6-7

Delikatne smażenie: eska‐ zależ‐ Obrócić po upływie połowy lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od czasu. ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb sek, wątróbki, zasmażek, ja‐ jek, naleśników, pączków.

7-8

Intensywne smażenie np. 5 - 15 placków ziemniaczanych, po‐ lędwicy, steków.

9

Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.

Obrócić po upływie połowy czasu.

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

6.1 Informacje ogólne • •

Czyścić płytę grzejną po każdym użyciu. Należy zawsze używać naczyń z czystym dnem.

• • •

Zarysowania lub ciemne plamy na powierzchni nie mają wpływu na działanie płyty grzejnej. Stosować odpowiednie środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni płyty grzejnej. Używać specjalnego skrobaka do szkła.

6.2 Czyszczenie płyty grzejnej •

Usuwać natychmiast: stopiony plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia

38

www.electrolux.comz potraw zawierających cukier. W przeciwnym razie zabrudzenia mogą spowodować uszkodzenie płyty grzejnej. Uważać, aby się nie oparzyć. Przyłożyć specjalny skrobak pod ostrym kątem do szklanej powierzchni i przesuwać po niej ostrzem. Usunąć, gdy płyta grzejna wystarczająco ostygnie: ślady osadu kamienia i wody, plamy tłuszczu, metaliczne odbarwienia.Przetrzeć płytę grzejną wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu. Po wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką szmatką. Usuwanie metalicznych, połyskliwych przebarwień: użyć wodnego roztworu octu i wyczyścić szklaną powierzchnię wilgotną szmatką.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

7.1 Co zrobić, gdy… Problem

Prawdopodobna przy‐ czyna

Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐ grzejnej lub sterować nią. łączona do zasilania lub jest podłączona nieprawid‐ łowo. Zadziałał bezpiecznik.

Moc grzania przełącza się Włączona jest funkcja za‐ między dwoma poziomami. rządzania energią.

7.2 Jeśli nie można znaleźć rozwiązania... Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym. Należy podać dane z tabliczki znamionowej. Należy również podać składający się z trzech znaków kod szkła ceramicznego (umieszczony w rogu powierzchni szkła).Należy upewnić się,

Rozwiązanie Sprawdzić, czy płytę grzej‐ ną prawidłowo podłączono do zasilania. Patrz sche‐ mat połączeń. Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik. Jeżeli nadal będzie dochodzić do wyzwalania bezpiecznika, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektry‐ kiem. Patrz rozdział „Codzienna eksploatacja”.

że płyta grzejna była użytkowana prawidłowo. W przeciwnym razie interwencja pracownika serwisu lub sprzedawcy może być płatna nawet w okresie gwarancyjnym. Informacje dotyczące obsługi klienta oraz warunków gwarancji znajdują się w broszurze gwarancyjnej.

POLSKI

39

7.3 Naklejki znajdujące się w torebce z akcesoriami Naklejki należy przykleić w następujących miejscach:

A

B

MOD.

MOD.

PROD.NO.

PROD.NO.

SER.NO

SER.NO

DATA

DATA

C MOD. PROD.NO. SER.NO.

0049

TYPE IP20

03 IT MADE IN ITALY

A. Na karcie gwarancyjnej i odesłać tę część (jeśli dotyczy). B. Na karcie gwarancyjnej i zachować tę część (jeśli dotyczy).

C. Na instrukcji obsługi.

8. INSTALACJA OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

8.1 Przed instalacją Przed przystąpieniem do instalacji płyty grzejnej należy zapisać poniższe informacje umieszczone na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.

Model: ....................................... Numer produktu: ................................... ...... Numer seryjny ...........................

8.2 Płyty grzejne do zabudowy Płyt grzejnych do zabudowy wolno używać dopiero po ich zamontowaniu w odpowiednich szafkach lub blatach roboczych spełniających wymogi stosownych norm.

8.3 Przewód zasilający • •

W zestawie z płytą grzejną znajduje się przewód zasilający. W celu wymiany uszkodzonego przewodu należy użyć następującego przewodu zasilającego (lub przewodu o lepszych parametrach): H05V2V2-F T min 90°C. W tym celu należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym.

40

www.electrolux.com

8.4 Mocowanie uszczelki 1. Oczyścić blat wokół obszaru wycięcia. 2. Przykleić załączoną w komplecie taśmę uszczelniającą wokół dolnej krawędzi płyty grzejnej, wzdłuż zewnętrznej krawędzi szkła ceramicznego. Nie naciągać taśmy.

Styk końców taśmy uszczelniającej powinien znaleźć się pośrodku jednego z boków płyty grzejnej. 3. Przycinając taśmę uszczelniającą na długość, należy dodać kilka milimetrów. 4. Docisnąć do siebie oba końce taśmy uszczelniającej.

8.5 Montaż

min. 500mm min. 50mm

min. 2mm

min. 2 mm A

min. 2 mm

< 20 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

B

> 20 mm min. 500 mm

A 12 mm 28 mm 38 mm

A

B

min 30 mm

min. 500 mm A 12 mm 28 mm 38 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

POLSKI

41

min. 38 mm min. 2 mm R 5mm

min. 55mm

490+1mm 270+1mm

min. 12 mm min. 2 mm

8.6 Instalacja więcej niż jednej płyty grzejnej

min. 650 mm

40-50 mm

490 mm

55 mm 30 mm 270 mm

Jeżeli w tym samym wycięciu ma zostać zainstalowanych obok siebie kilka płyt (30-centymetrowych), dodatkowe uszczelki i zestaw montażowy zawierający boczny wspornik można nabyć w autoryzowanym punkcie serwisowym. Odpowiednią instrukcję montażu dołączono do zestawu.

42

www.electrolux.com

9. DANE TECHNICZNE 9.1 Parametry pól grzejnych Pole grzejne

Moc znamio‐ Funkcja Po‐ nowa (maksy‐ wer [W] malna moc grzania) [W]

Funkcja Po‐ wer maksy‐ malny czas [min]

Średnica na‐ czynia [mm]

Środkowe przednie

1400

-

-

125 - 140

Środkowe tylne 1800

-

-

145 - 180

Moc pól grzejnych może w niewielkim zakresie odbiegać od wartości podanych w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów naczynia oraz materiału, z którego zostało wykonane.

W celu uzyskania optymalnych efektów gotowania należy stosować naczynia o średnicy nie większej niż podano w tabeli.

10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 Oznaczenie modelu

EHH3920BVK

Typ płyty grzejnej

Płyta grzejna do zabudowy

Liczba pól grzejnych

2

Technika grzania

Płyta indukcyjna

Średnica okrągłych pól grzejnych (Ø)

Środkowe przednie Środkowe tylne

14,0 cm 18,0 cm

Zużycie energii na pole grzejne (EC electric coo‐ king)

Środkowe przednie Środkowe tylne

188,6 Wh/kg 186,4 Wh/kg

Zużycie energii przez pły‐ tę grzejną (EC electric hob)

187,5 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech funkcjonalnychW miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką.10.2 Oszczędzanie energiiStosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli oszczędzać energię podczas codziennej eksploatacji.Przed włączeniem pola grzejnego należy postawić na nim naczynie. Mniejsze naczynia należy stawiać na mniejszych polach grzejnych. Naczynia należy stawiać bezpośrednio na środku pola grzejnego. Ciepło resztkowe można wykorzystać do podtrzymywania ciepła potraw lub roztapiania składników.Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.POLSKI

43

11. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

44

www.electrolux.com

OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................45 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 46 3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 49 4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 49 5. TIPY A RADY................................................................................................... 50 6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................51 7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 52 8. INŠTALÁCIA.....................................................................................................53 9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 56 10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 56

MYSLÍME NA VÁS Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky. Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe: www.electrolux.com/webselfservice Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby: www.registerelectrolux.com Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič: www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely. Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo. Tieto informácie nájdete na typovom štítku. Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny Všeobecné informácie a tipy Ochrana životného prostredia Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

SLOVENSKY

1.

45

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb •

• • •

• • •

Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti sú horúce. Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá. Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči. Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k spotrebiču, keď je v prevádzke.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny •VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby. Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.

46

www.electrolux.com• •

• •VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar. NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou. UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje nepretržitý dozor. VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety. Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa môžu zohriať. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe. Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznávania varnej nádoby. Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým prúdom. Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu. VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť nehody.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 2.1 Inštalácia VAROVANIE! Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča. •

Odstráňte všetok obalový materiál.

SLOVENSKY

• • • •

• • •Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte. Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom. Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku. Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv. Plochy výrezu utesnite tesniacim materiálom, aby ste predišli vydutiu spôsobenému vlhkosťou. Spodnú časť spotrebiča chráňte pred parou a vlhkosťou. Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod okno. Predídete tak zhodeniu horúceho kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna. Ak je spotrebič nainštalovaný nad zásuvkami, uistite sa, že je priestor medzi spodnou časťou spotrebiča a hornou zásuvkou postačujúci na cirkuláciu vzduchu. Spodná časť spotrebiča sa môže zohriať. Pod spotrebič nainštalujte nehorľavý oddeľovací panel, ktorý zamedzí prístup k jeho spodnej časti. Dbajte na to, aby medzi pracovnou doskou a prednou časťou spodnej kuchynskej jednotky zostal voľný priestor s veľkosťou 2 mm na vetranie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nedostatočným vetracím priestorom.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom. • • • •

Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár. Spotrebič musí byť uzemnený. Pred akýmkoľvek zásahom odpojte spotrebič od elektrickej siete. Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča• • • • •

• •

• • •47

zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára. Skontrolujte, či je spotrebič správne nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny elektrický sieťový kábel alebo zástrčka (ak sa používa) môže spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky. Použite vhodný elektrický sieťový kábel. Elektrické sieťové káble sa nesmú zamotať. Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana proti zásahu elektrickým prúdom. Použite káblovú svorku na odľahčenie ťahu. Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka (ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho varného spotrebiča alebo horúcej varnej nádoby. Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble. Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa) alebo prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak treba vymeniť poškodený sieťový kábel, kontaktujte náš autorizovaný servis alebo elektrikára. Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov. Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný. Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku. Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku. Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače. Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch.

48

www.electrolux.com

Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.

2.3 Použitie

• •

VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo zranenia, popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom. • • • • • • • • • • •

Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly, značenia a ochrannú fóliu (ak je použitá). Tento spotrebič používajte v domácom prostredí. Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča. Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné. Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru. Po každom použití varnú zónu vypnite. Nespoliehajte sa na detektor varnej nádoby. Na varné zóny neklaďte príbor ani pokrievky. Môžu sa zohriať. Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou. Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch. Ak je povrch spotrebiča popraskaný, ihneď odpojte spotrebič z elektrickej siete. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom. Keď je spotrebič v prevádzke, používatelia s kardiostimulátorom musia udržiavať vzdialenosť od indukčných varných zón minimálne 30 cm. Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja, môže olej vyprsknúť. VAROVANIE! Riziko požiaru a výbuchu.

Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave pokrmov musia byť plamene alebo horúce predmety v dostatočnej vzdialenosti od tukov a olejov. Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi horúcich olejov, môžu spôsobiť spontánne vznietenie.

Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej teplote ako nový olej. Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň. VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

• • • •

• • •Horúci kuchynský riad nenechávajte na ovládacom paneli. Na sklenený povrch varného panela neklaďte horúcu pokrievku varnej nádoby. Obsah kuchynského riadu nenechajte vyvrieť. Dávajte pozor, aby na spotrebič nespadli predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča. Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdnym kuchynským riadom ani bez riadu. Na spotrebič nedávajte alobal. Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s poškodeným dnom môže spôsobiť poškriabanie skla / sklokeramiky. Pri premiestňovaní týchto predmetov po varnom povrchu ich vždy nadvihnite. Tento spotrebič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.

2.4 Ošetrovanie a čistenie VAROVANIE! Neodstraňujte tlačidlá, gombíky alebo tesnenia z ovládacieho panela. Voda sa môže dostať dovnútra spotrebiča a spôsobiť škodu. • • • •

Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu. Pred čistením spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť. Pred údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.

SLOVENSKYSpotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

Informácie o správnej likvidácii spotrebiča vám poskytne váš miestny úrad.

3. POPIS VÝROBKU 3.1 Rozloženie varného povrchu 1 Indukčná varná zóna 2 Otočné ovládače

180 mm

1 140 mm

2

3.2 Otočný ovládač Symbol Funkcia 0

Poloha Vypnuté

1-9

Varné stupne

Indukčné varné zóny generujú teplo potrebné na varenie priamo v dne nádoby na varenie. Sklokeramika sa ohreje teplom riadu na varenie.

3.3 Zvyškové teplo VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom.

4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

49

Spotrebič odpojte od elektrickej siete. Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

2.6 Servis •

2.5 Likvidácia• •

4.1 Varný stupeň Varný stupeň zmeníte alebo nastavíte otočením ovládača na správne nastavenie varného stupňa. Varný stupeň vypnete otočením ovládača do polohy Vypnuté.

50

www.electrolux.com

4.2 Funkcia Riadenie výkonu • •

• • •

Všetky varné zóny sú pripojené k jednej fáze. Pozrite si obrázok. Funkcia sa aktivuje vtedy, ak celkové výkonové zaťaženie varných zón presiahne maximálnu elektrickú výkonovú kapacitu fázy. Funkcia rozloží výkon medzi zónami. Funkcia zníži výkon ostatných varných zón. Ukazovateľ varného stupňa pre zónu so zníženým výkonom striedavo zobrazuje dve úrovne.

5. TIPY A RADY VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Kuchynský riad Pri indukčných varných zónach vytvára silné elektromagnetické pole teplo v kuchynskom riade veľmi rýchlo. Indukčné varné zóny používajte s vhodným kuchynským riadom.

Účinnosť varných zón závisí od priemeru dna kuchynského riadu. Kuchynský riad s priemerom dna menším ako je minimálny rozmer absorbuje iba časť ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná zóna. Pozrite si kapitolu „Technické informácie“.

5.2 Zvuky počas prevádzky Ak je počuť: • •

Materiál varných nádob •vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým dnom (označený výrobcom ako vhodný pre indukčné varné zóny). nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo, keramika, porcelán.

Kuchynský riad je vhodný pre indukčný varný panel, ak: • •

po nastavení najvyššieho varného stupňa voda zovrie veľmi rýchlo. ak sa ku dnu riadu pritiahne magnet. Dno kuchynského riadu musí byť hrubé a ploché.

Rozmery kuchynského riadu Indukčné varné zóny sa automaticky prispôsobujú rozmerom dna kuchynského riadu, avšak len do určitej hranice.

• • •

praskanie: riad je vyrobený z rôznych materiálov (sendvičová štruktúra). pískanie: používate varnú zónu s vysokým výkonom a kuchynský riad je vyrobený z rôznych materiálov (sendvičová štruktúra). hučanie: pri používaní vysokých výkonov. cvakanie: pri spínaní elektrických obvodov. svišťanie, bzučanie: pri činnosti ventilátora.

Zvuky sú normálne a neznamenajú žiadnu poruchu varného panela.

5.3 Príklady použitia na varenie Vzájomný vzťah medzi nastaveným varným stupňom a spotrebou energie varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie nastavenia varného stupňa nie je priamoúmerné zvýšeniu spotreby energie varnej zóny. To znamená, že varná zóna nastavená na stredne

SLOVENSKY

intenzívny varný stupeň využíva menej ako polovicu svojho výkonu.

51

Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.

Varný stu‐ peň

Použitie:

Čas (min)

1

Udržiavanie teploty hotových podľa Na kuchynský riad položte jedál. potreby pokrievku.

1-2

Holandská omáčka, topenie: maslo, čokoláda, želatína.

1-2

Zahustenie: nadýchané ome‐ 10 - 40 lety, volské oká.

Varte s pokrievkou.

2-3

Dusenie ryže a jedál s mlieč‐ 25 - 50 nym základom, prihrievanie hotových jedál.

Pridajte aspoň dvakrát toľko tekutiny ako ryže, mliečne jedlá počas prípravy premie‐ šajte.

3-4

Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45

Pridajte niekoľko polievko‐ vých lyžíc tekutiny.

4-5

Dusenie zemiakov v pare.

20 - 60

Použite max. ¼ l vody na 750 g zemiakov.

4-5

Varenie väčšieho množstva jedla, omáčok a polievok.

60 150

Max. 3 l tekutiny plus prísa‐ dy.

6-7

Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa Po uplynutí polovice času ľacie cordon bleu, kotlety, potreby obráťte. mäsové guľky, klobásky, pe‐ čeň, zásmažka, vajíčka, lie‐ vance, šišky.

7-8

Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15 zemiakové placky, steaky, rezne.

9

Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐ žané hranolčeky.

5 - 25

Rady

Z času na čas premiešajte.

Po uplynutí polovice času obráťte.

6. OŠETROVANIE A ČISTENIE VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Všeobecné informácie • •

Varný panel očistite po každom použití. Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchynského riadu vždy čistá.

• • •

Škrabance a tmavé škvrny na povrchu neovplyvňujú funkčnosť varného panela. Používajte špeciálny čistič určený na povrch varného panela. Na sklo použite špeciálnu škrabku.

6.2 Čistenie varného panela •

Okamžite odstráňte: roztopený plast, plastovú fóliu, cukor a potraviny s obsahom cukru. V opačnom prípade

52

www.electrolux.commôžu nečistoty poškodiť varný panel. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Špeciálnu škrabku priložte na sklenený povrch tak, aby bola naklonená v ostrom uhle, a čepeľ posúvajte po povrchu. Po dostatočnom vychladnutí varného panela odstráňte: usadeniny vodného kameňa, škvrny od vody, mastné škvrny, lesklékovové farebné fľaky. Varný panel vyčistite vlhkou handričkou s neabrazívnym čistiacim prostriedkom. Po čistení utrite varný panel mäkkou handričkou. Odstráňte lesklé kovové fľaky: použite roztok vody a octu a vyčistite sklenený povrch vlhkou handričkou.

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.1 Čo robiť, keď... Problém

Možné príčiny

Riešenie

Varný panel sa nedá za‐ pnúť ani používať.

Varný panel nie je pripoje‐ ný ku zdroju elektrického napájania alebo je pripoje‐ ný nesprávne.

Skontrolujte, či je varný pa‐ nel správne pripojený k zdroju elektrického napája‐ nia. Pozrite si schému za‐ pojenia.

Poistka je vypálená.

Skontrolujte, či je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vypáli opakova‐ ne, obráťte sa na kvalifiko‐ vaného elektrikára.

Funkcia Riadenie výkonu je zapnutá.

Pozrite si kapitolu „Každo‐ denné používanie“.

Varný stupeň sa prepína medzi dvomi úrovňami.

7.2 Ak nemôžete nájsť riešenie... Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Uveďte údaje z typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny kód sklokeramiky (je v rohu skleneného povrchu).Uistite sa, že ste varný panel používali správne. Ak ste ho používali

nesprávne, servisný zásah technika servisného strediska alebo predajcu nebude bezplatný, a to ani počas záručnej lehoty. Pokyny upravujúce záručné a servisné podmienky nájdete v záručnej brožúre.

SLOVENSKY

53

7.3 Štítky dodané vo vrecku s príslušenstvom Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie uvedených pokynov:

A

B

MOD.

MOD.

PROD.NO.

PROD.NO.

SER.NO

SER.NO

DATA

DATA

C MOD. PROD.NO. SER.NO.

0049

TYPE IP20

03 IT MADE IN ITALY

A. Nalepte štítok na záručný list a túto časť pošlite (ak je k dispozícii). B. Nalepte štítok na záručný list a túto časť si ponechajte (ak je k dispozícii).

C. Nalepte štítok na návod na používanie.

8. INŠTALÁCIA VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

8.1 Pred inštaláciou Pred nainštalovaním varného panela si zapíšte informácie uvedené dolu na typovom štítku. Typový štítok s technickými údajmi je umiestnený na spodnej strane varného panela.

Model ....................................... Číslo výrobku (PNC)............................ Sériové číslo ....................

8.2 Zabudovateľné varné panely Zabudovateľné varné panely sa môžu používať až po zabudovaní do vhodnej skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré vyhovujú platným normám.

8.3 Napájací kábel • •

Varný panel sa dodáva s napájacím káblom. Pri výmene poškodeného sieťového kábla použite sieťový kábel s nasledujúcou špecifikáciou (alebo vyššou): H05V2V2-F T min 90 °C. Obráťte sa na miestne servisné stredisko.

54

www.electrolux.com

8.4 Inštalácia tesnenia 1. Očistite pracovnú plochu okolo vyrezanej plochy. 2. Na spodnej hrane varného panela pozdĺž vonkajšej hrany sklokeramiky nalepte dodávané tesnenie. Nenaťahujte ho. Dbajte na to, aby sa

konce tesniacej pásky nachádzali v strede jednej strany varného panela. 3. Pri strihaní tesniacej pásky ponechajte niekoľko milimetrov navyše. 4. Pritlačte k sebe oba konce tesniacej pásky.

8.5 Montáž

min. 500mm min. 50mm

min. 2mm

min. 2 mm A

min. 2 mm B

< 20 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

B

> 20 mm min. 500 mm

A 12 mm 28 mm 38 mm

A

min 30 mm

min. 500 mm A 12 mm 28 mm 38 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

SLOVENSKY

55

min. 38 mm min. 2 mm R 5mm

min. 55mm

490+1mm 270+1mm

min. 12 mm min. 2 mm

8.6 Inštalácia viac ako jedného varného panela

min. 650 mm

40-50 mm

490 mm

55 mm 30 mm 270 mm

Ak sa do toho istého výrezu má nainštalovať viac varných panelov so šírkou 30 cm vedľa seba, objednajte si montážnu súpravu obsahujúcu podpornú bočnú konzolu a prídavné tesnenia v jednom z našich autorizovaných servisných stredísk. Príslušné pokyny na inštaláciu sa dodávajú so súpravou.

56

www.electrolux.com

9. TECHNICKÉ ÚDAJE 9.1 Špecifikácia varných zón Varná zóna

Nominálny vý‐ Výkonová kon (max. var‐ funkcia Power ný stupeň) [W] [W]

Výkonová Priemer ku‐ funkcia Power chynského ria‐ maximálne tr‐ du [mm] vanie [min]

Predná v stre‐ de

1400

-

-

125 - 140

Zadná v strede 1800

-

-

145 - 180

Výkon varných zón sa môže v určitej malej miere odchyľovať od údajov v tabuľke. Mení sa podľa materiálu a rozmeru kuchynského riadu.

Optimálne výsledky varenia dosiahnete tak, že budete používať riad s priemerom nie väčším ako sú údaje v tabuľke.

10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 10.1 Informácie o výrobku podľa EU 66/2014 Model

EHH3920BVK

Typ varného panela

Zabudovateľný varný panel

Počet varných zón

2

Technológia ohrevu

Indukcia

Priemer kruhových var‐ ných zón (Ø)

Predná v strede Zadná v strede

14,0 cm 18,0 cm

Spotreba energie na var‐ Predná v strede nú zónu (EC electric coo‐ Zadná v strede king)

188,6 Wh / kg 186,4 Wh / kg

Spotreba energie varné‐ ho panela (EC electric hob)

187,5 Wh / kg

EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 2: Varné panely. Metódy merania funkčných vlastností

10.2 Úspora energie Ak budete postupovať podľa nižšie uvedených tipov, môžete pri každodennom varení ušetriť energiu. •

Ohrejte iba potrebné množstvo vody.Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.Kuchynský riad položte na varnú zónu ešte pred jej zapnutím. Menší riad položte na menšie varné zóny. Kuchynský riad položte priamo na stred varnej zóny. Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na roztopenie.

• • •

SLOVENSKY

57

11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Materiály označené symbolom

spotrebiče označené symbolom spolu s

odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

*

58

www.electrolux.com

SLOVENSKY

59

867332875-A-452016

www.electrolux.com/shop

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.