REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE


1 I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaa...
Author:  Dries Bogaert

0 downloads 4 Views 384KB Size

Recommend Documents


No documents


REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

I.

Toepasselijkheid

1.

Het reglement van inwendige orde (hierna “het Reglement”) is van toepassing in deze bioscoop, met name Kinepolis Antwerpen, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de bioscoopgroep Kinepolis Group. Kinepolis wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd en omvat het volledige gebouw of delen ervan met de daarbij horende infrastructuur (met inbegrip van de parking, indien van toepassing), evenals de organisatie.

2.

Het betreden van Kinepolis impliceert dat iedere bezoeker, inclusief de bezoeker die geen voorstellingen bijwoont, kennis genomen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven. Het Reglement is naleesbaar op de schermen van de automatische kassa’s en op de website www.kinepolis.com.

II.

Toegang

1.

Iedere bezoeker die zich aanbiedt aan de controlepost in Kinepolis moet in het bezit zijn van een geldig bioscoopticket of een geldige internetreservatie die recht geeft op één of meerdere bioscooptickets. Het bioscoopticket verleent eenmalig toegang tot de desbetreffende filmvoorstelling en duidt de gekozen filmvoorstelling (filmnaam, datum en uur, zaal-, rij- en zetelnummer) aan. De bezoeker mag enkel plaats nemen op de specifieke zetel waarvoor zijn ticket geldt. Het is niet toegelaten zich na de voorstelling in de zaal op te houden of zich te begeven naar een andere filmvoorstelling. Iedere persoon, die zich in Kinepolis bevindt, moet steeds in het bezit zijn van zijn bioscoopticket. Ook in de zaal, gedurende het voorprogramma en de filmvertoning, dient de bezoeker steeds het geldige toegangsticket bij zich te hebben. Kinepolis behoudt zich het recht voor een forfaitaire kost ten belope van 25 EUR te verhalen op de bezoeker die niet in het bezit is van een geldig toegangsticket.

2.

30 minuten na aanvang van de voorstelling worden er voor deze voorstelling geen bioscooptickets meer verkocht.

3.

Iedere bezoeker die geen voorstelling komt bijwonen en beroepsmatig Kinepolis betreedt, meldt zich tijdens de openingsuren aan de receptie aan voor een bezoekersbadge of kan een afspraak maken met zijn of haar contactpersoon. Deze bezoekersbadge verleent eenmalig toegang tot de kantoren of andere Kinepolisruimtes die de bezoeker beroepsmatig moet betreden. De badge verleent geenszins toegang tot de voorstellingen in de bioscoopzalen. Bij het verlaten van Kinepolis wordt de badge geretourneerd aan de receptie. 1

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 4.

Iedere bezoeker dient zich als een goede huisvader te gedragen. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Kinepolis, zal volledig aansprakelijk gesteld worden voor alle schade met inbegrip van gevolgschade.

5.

Kinepolis behoudt zich het recht voor de toegang tot Kinepolis te verbieden aan personen (i) die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel; (ii) die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, of racistische opmerkingen; (iii) die een toegangsverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel Kinepolis zelf ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten ; of (iv) die in het algemeen één of meerdere bepalingen van het Reglement niet naleven. Kinepolis behoudt zich het recht voor om voor de redenen hierboven opgesomd de betrokken persoon uit Kinepolis te laten verwijderen. Indien Kinepolis om veiligheidsredenen het recht van toegang tot Kinepolis weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit Kinepolis laat verwijderen, is Kinepolis niet gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

6.

Teneinde de risico’s voor filmbezoekers in een rolstoel te beperken in geval van een evacuatie, zijn een aantal maatregelen van toepassing : Indien de zaal toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, mogen zij plaats nemen op een vaste bioscoopzetel, die zich bevindt op het uiterste van een rij, dichtbij een doorgang en in de nabijheid van een ingangsdeur en dit indien de begeleider ervoor zorgt dat de rolstoel wordt geplaatst op een daarvoor voorziene plaats of naast de zetel van de rolstoelgebruiker (min. 60 cm vrij te houden). De rolstoel mag niet kunnen wegrollen of kantelen. Rolstoelgebruikers zonder begeleider mogen enkel plaats nemen op de daarvoor speciaal voorziene plaatsen.

7.

Het is verboden de volgende voorwerpen in Kinepolis binnen te brengen of binnen te laten brengen, de opsomming is niet limitatief: o o o o o o o o

alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs en/of opwekkende middelen; projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand; ontvlambare producten of stoffen, spuitbussen; opnamemateriaal (foto, video en audio); versnaperingen (waaronder drank en kauwgom) en andere voedingswaren die niet in Kinepolis zijn aangekocht; (plooi)fietsen, rolschaatsen, skateboards,...; elk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen gebruikt worden; of alle andere voorwerpen die als middel zouden kunnen gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de bezoekers in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen. 2

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kinepolis en/of haar aangestelden of derden daartoe gelast kunnen om afgifte van dergelijke voorwerpen verzoeken. De toegang tot Kinepolis wordt ontzegd aan eenieder die zich tegen deze afgifte verzet. Tijdens het bioscoopbezoek kunnen sommige gebruiksvoorwerpen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de voorstelling. De bezoeker geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring en ontvangt een afgiftebewijs. Na de filmvoorstelling wordt het voorwerp enkel terugbezorgd tegen teruggave van dit afgiftebewijs. Grote objecten (rugzakken, motorhelmen,...) moeten in de daartoe voorziene lockers worden bewaard en opnieuw worden meegenomen na de vertoning. Kinepolis sluit de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit. Kinepolis zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de aan haar toevertrouwde voorwerpen. Behoudens toestemming van de exploitatieverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in Kinepolis. Honden met een begeleidende functie zijn echter wel toegelaten. 8.

Elke persoon die binnenkomt in Kinepolis kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden gebeurt enkel met het oog op de handhaving en naleving van de veiligheid in het Kinepolis-gebouw.

III.

Bioscoopcomplex

1.

In het Kinepolis-gebouw is het voor iedere bezoeker ten strengste verboden: o o o

o o o

o

te roken (overeenkomstig de wet van 22 december 2009); foto-, video- of audio-opnames te maken; schade toe te brengen aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Kinepolis (met inbegrip van het scherm in de bioscoopzalen) het scherm in de bioscoopzalen aan te raken; zich te bevinden in de niet publieke gedeelten van Kinepolis, zoals onder meer dienstlokalen, VIP-zones, burelen en private zalen; hinder te veroorzaken op de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen en galerijen, en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van Kinepolis; en de orde te verstoren, het comfort en/of de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen, door bijvoorbeeld rumoerigheid, storend GSM- en andere multimedia apparaten -gebruik tijdens de voorstelling, de voeten op de rugleuning te plaatsen, te gooien met voedingswaren, enzomeer. 3

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kinepolis meldt in dit verband dat de ouders ten alle tijde verantwoordelijk blijven voor de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen. 2.

Indien er bij een controle vastgesteld wordt dat er tijdens de vertoning foto-, video- of audio-opnames worden gemaakt, ook met GSM, zal de bezoeker het opnametoestel onmiddellijk afgeven en de geregistreerde gegevens wissen. Bij het verlaten van Kinepolis zal de bezoeker terug in het bezit gesteld worden van het opnametoestel. Elke opname vormt het voorwerp van een aangifte bij de gerechtelijke instanties en het Belgian Anti-Piracy Federation en zal strafrechtelijk vervolgd worden. Kinepolis sluit in dit verband de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit.

3.

In het Kinepolis-gebouw deponeert de bezoeker papierresten, bekers, e.a. afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken ten gunste van de netheid van de bioscoopzalen en in het kader van de wet omtrent sorteren.

4.

In het Kinepolis-gebouw en de daarbij horende infrastructuur, zoals de parking, is het ten strengste verboden commerciële acties van welke aard ook te voeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinepolis.

5.

Kinderen vanaf 12 jaar en ouder zijn niet toegelaten op de speelstructuren in Kinepolis.

6.

De wet van 10 december 2009 bepaalt dat aan jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mag worden verkocht. Alcoholische dranken op basis van sterke drank mag enkel verkocht worden aan 18-jarigen of ouder. Kinepolis heeft het recht om van elke persoon die alcohol wil kopen, te vragen zijn leeftijd aan te tonen.

IV.

Parking De bestuurders van een voertuig worden verzocht hun voertuig op de daartoe voorziene parkeerplaatsen te plaatsen. Zij worden verzocht hun wagen zorgvuldig af te sluiten en erop toe te zien geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten. Kinepolis is niet verantwoordelijk voor enige vorm van diefstal en/of beschadiging of lichamelijk letsel. Aan de fietsers wordt er eveneens gevraagd om hun fietsen te plaatsen in de daarvoor voorziene fietsenstallingen.

4

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

V.

Veiligheid

1.

Omwille van veiligheidsredenen en/of andere gelijklopende redenen, behoudt Kinepolis zich het recht voor om: o o o

de filmvoorstelling te onderbreken of stop te zetten; Kinepolis geheel of gedeeltelijk te ontruimen; en bezoekers die zich niet aan de bepalingen van het Reglement houden uit Kinepolis te laten verwijderen.

2.

Kinepolis raadt de bezoeker aan om bij het betreden van Kinepolis in het algemeen en de zaal in het bijzonder zich te vergewissen van de verschillende nooduitgangen en de veiligheidsignalisatie (waaronder de brandveiligheidsignalisatie). In geval van evacuatie dient de bezoeker de aanwijzingen van Kinepolis, haar daartoe aangestelden of derden strikt op te volgen.

3.

Kinepolis kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of gebeurlijke ongevallen. Kinepolis kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van tekortkomingen of opzettelijke fouten van haar aangestelden of uitvoeringsagenten.

4.

Kinepolis behoudt zich het recht voor om conform de geldende wetgeving camerabewaking uit te oefenen.

VI.

Sancties De mogelijke sanctie voor diegene die in strijd handelt met het Reglement is de tijdelijke schorsing van het toegangsrecht, desgevallend zonder terugbetaling van het bioscoopticket. Een voortdurende schending van de bepalingen van het Reglement kan leiden tot de definitieve uitsluiting van de bezoeker. Bij inbreuk op het Reglement zal, indien nodig, beroep gedaan worden op politie, met eventuele opmaak van een proces verbaal. Kinepolis behoudt zich eveneens het recht voor om de betaling te vorderen van 25 EUR van éénieder die in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van het Reglement, zonder afbreuk te doen aan het recht om het volledige herstel van de schade te vorderen.

5

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

VII. Tickets / bioscoopcheques 1.

Een bioscoopticket voor een bepaalde filmvoorstelling is niet inruilbaar voor een bioscoopticket voor een andere filmvoorstelling, noch voor geld of een bioscoopvoucher.

2.

Een bioscoopcheque is inruilbaar voor een bioscoopticket, hetzij voor een voorstelling naar keuze, hetzij voor de voorstelling zoals aangeduid op de bioscoopcheque zelf. Bioscoopcheques zijn niet geldig voor speciale evenementen.

3.

De bioscoopcheque is enkel geldig tijdens de geldigheidsduur en bij de bioscopen, aangegeven op de bioscoopcheque zelf. Een vervallen bioscoopcheque wordt in geen geval ingeruild voor geld of voor een bioscoopcheque met een latere vervaldatum. Een bioscoopcheque is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

4.

De tarieven en kortingen van de bioscooptickets worden geafficheerd in Kinepolis en gelden aan de kassa’s, de automatische kassa’s, via de applicatie en via de website www.kinepolis.be.

5.

Bij betaling met bioscoopcheques kunnen supplementen aangerekend worden zoals geafficheerd. (3D, lange film, cosy seating, 4DX, IMAX, Laser Ultra, …)

6.

Kinepolis behoudt zich het recht voor om de categorieën van personen waaraan een kortingstarief wordt toegestaan te wijzigen. Kinepolis zal alles in het werk stellen om de bezoeker hierover te informeren.

7.

Kinderen jonger dan 3 jaar krijgen gratis toegang tot Kinepolis enkel en alleen indien een geldig leeftijdsbewijs kan voorgelegd worden aan de receptie. Zij dienen op de schoot te zitten van een betalende volwassene. Indien men wenst dat het kind een eigen stoel heeft dient er wel betaald te worden.

VIII. Films 1.

Bezoekers jonger dan 16 jaar worden onder geen enkele voorwaarde toegelaten in KNT-films (Kinderen Niet Toegelaten-films), zelfs niet onder begeleiding van ouders of volwassenen. Voor bepaalde films wordt de toegang geweigerd voor bezoekers jonger dan 12 jaar.

2.

Kinepolis behoudt zich het recht voor om de filmprogrammatie te wijzigen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet projecteren van de in de media en/of op de website aangekondigde films, die steeds onder voorbehoud gepubliceerd worden.

6

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

IX.

Diversen

1.

De bezoeker kan terecht bij de receptie voor de afgifte en de ophaling van verloren en teruggevonden voorwerpen.

2.

De bezoeker kan voor vragen terecht op onze FAQ op de website (www.kinepolis.be/nl/faq-page) of door een brief te richten aan Kinepolis Antwerpen, Ter attentie van de Theater Manager, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen.

7

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJLAGE 1 waarschuwende codificatie Kinepolis volgt, zoals bij wet opgelegd, de Belgische keuringscodificaties per film zoals onderstaand weergegeven:

VOOR ALLE LEEFTIJDEN

VERBODEN VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR

VERBODEN VOOR KINDEREN ONDER 16 JAAR

8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.