Rekening 2015 AGB Westerlo jaarrekening 2015


1 Rekening 2015 AGB Westerlo jaarrekening 20152 AGB Westerlo p. 2 van 21 jaarrekening 20153 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnumm...
Author:  Hugo Hendrickx

0 downloads 1 Views 174KB Size

Recommend Documents


EVALUATIE EERSTE WERKINGSJAAR 2015 AGB WESTERLO
1 EVALUATIE EERSTE WERKINGSJAAR 2015 AGB WESTERLO2 INHOUD EVALUATIE EERSTE WERKINGSJAAR 2015 AGB WESTERLO... 1 Inhoud... 2 Inleiding Historiek Werking...

jaarrekening 2015 Jaarverslag 2015
1 jaarrekening 2015 Jaarverslag 20152 10 geconsolideerde jaarrekening 2015 Geconsolideerde jaarrekening 2015 jaarverslag woonstichting de key 573 Geco...

Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015
1 Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Stichting de Bibliotheek Utrecht2 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 - Leeswijzer 4 Samenvatting 5 Hoogtepunten 6 Dee...

Jaarrekening 2015 Bestuursverslag 2015
1 Jaarrekening 2015 Bestuursverslag 2015 mrt -1 62 Inhoudsopgave JAARREKENING 2015 Algemeen 3 Saldo van baten en lasten 4 Fiscale positie 5 Jaarstukke...

Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015
1 Jaarverslag 2015 Jaarrekening 20152 3 Inhoud Deel 1 Jaarverslag 2015 Pagina Voorwoord 2 Begrotingsjaar 2015 in één oogopslag 4 1. Inle...

Borgloon AGB. Jaarrekening 2016
1 Borgloon AGB Jaarrekening 2016 Q&A - 9/05/20172 Borgloon AGB Jaarrekening 2016 NBB Q&A - 9/05/20173 Inhoud NBB Interne jaarrekening B De bal...

JAAR - REKENING 2015
1 JAAR - REKENING 20152 3 Jaarrekening 2015 Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis 's-hertogenbosch 14 25 INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening Balans per ...

JAARVERSLAG 2015 REKENING
1 JAARVERSLAG 2015 & REKENING DE OOSTENDSE HAARD LEVENDE BUURTEN, DUURZAME HUISVESTING Maatschappelijke zetel Nieuwpoortsesteenweg Oostende T F E ...

jaarrekening 2015
1 Minkema College Bestuursverslag / jaarrekening 20152 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Inleiding 3 4 Organisatie In dit bestuursverslag legt het bevoegd g...

Jaarrekening 2015
1 Stichting PIET HEIN Jaarverslag/Jaarrekening 20152 Inhoud Inleiding... 3 Van de bestuurstafel... 3 Vooruitblik Beleid... 4 Financiën... 5 Finan...Rekening 2015

AGB Westerlo

jaarrekening 2015

AGB Westerlo

p. 2 van 21

jaarrekening 2015

AGB Westerlo

laatste budgettair

Kasteelpark 6

journaalnummer:

2260 Westerlo

2015000386

NIS-code: 13049

Inhoud Beleidsnota ................................................................................................................................................................ 5 Doelstellingenrealisatie ...................................................................................................................................... 6 Beleidsdomein Algemene financiering ........................................................................................................ 6 Beleidsdomein Mens en samenleving ......................................................................................................... 7 Doelstellingenrekening (J1) ............................................................................................................................... 8 Financiële toestand (J) ........................................................................................................................................ 9 Financiële nota........................................................................................................................................................ 11 Exploitatierekening (J2).................................................................................................................................... 12 De investeringsrekening .................................................................................................................................. 13 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) ............................................................ 13 De rekeningen van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) .......................................................... 13 Liquiditeitenrekening (J5) ................................................................................................................................ 14 Samenvatting van de algemene rekeningen ...................................................................................................... 17 Balans (J6) ........................................................................................................................................................... 18 Staat van de opbrengsten en kosten (J7) ..................................................................................................... 20

Secretaris raad van bestuur Jo Vankrunkelsven

AGB Westerlo

Secretaris directiecomité

Financieel beheerder

Wim Boeckx

Marleen Durwael

p. 3 van 21

jaarrekening 2015

AGB Westerlo

p. 4 van 21

jaarrekening 2015

Beleidsnota

AGB Westerlo

p. 5 van 21

jaarrekening 2015

Doelstellingenrealisatie Het AGB Westerlo heeft maar twee beleidsdoelstellingen dus werd ze niet 'prioritair' gemaakt. Beleidsdomein Algemene financiering Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

21.273,46 €

210.266,34 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

232.534,68 € 21.273,46 €

442.801,02 €

268.141,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

309.424,00 € 0,00 €

577.565,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Beleidsdoelstelling: het AGB Westerlo heeft een winstoogmerk en wenst de ter beschikking gestelde sportinfrastructuur optimaal te exploiteren AGB Westerlo is er in haar eerste volledig werkingsjaar in geslaagd om toe te komen met minder subsidies dan voorzien én een meerwaarde te creëren voor haar 'aandeelhouder', de gemeente, door een winst uit te keren. Actieplan: optimaliseren financieel beheer Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

21.273,46 €

I

210.266,34 € 232.534,68 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

268.141,00 € 309.424,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

0,00 € 0,00 €

exploitatie: de gemeente betaalde een exploitatievergoeding van 210.266,34 euro, een kleine 60.000 euro minder dan geraamd, vooral te danken aan de lagere uitgaven voor energie, een mooie 'return on investment' voor de gemeente. De 'uitgaven' hebben betrekking op de resultaatsverwerking. AGB Westerlo zal 10.247,52 euro aan vennootschapsbelasting moeten betalen en 11.025,94 euro uitkeren aan de gemeente als winstdeelname. investeringen: de gemeente subsidieerde alle investeringen. Voor een detail van de investeringen, zie verder. Investeringssubsidies worden best gekoppeld aan het beleidsveld waarop de specifieke investeringen worden uitgegeven. In de toekomst zouden ze dus moeten aangerekend worden op het beleidsveld 0740 sport1.

1

Vanaf 2016 zullen er geen specifieke investeringstoelagen meer gegeven worden, de investeringen zullen gefinancierd worden via de prijssubsidies op de tarieven van zwembad en sporthal.

AGB Westerlo

p. 6 van 21

jaarrekening 2015

Beleidsdomein Mens en samenleving

E I Totaal

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

474.964,81 €

300.036,60 €

564.065,00 €

296.000,00 €

564.065,00 €

564.141,00 €

232.534,68 €

0,00 €

309.423,86 €

0,00 €

105.000,00 €

105.000,00 €

707.499,49 €

300.036,60 €

873.488,86 €

296.000,00 €

669.065,00 €

669.141,00 €

Beleidsdoelstelling B1 Ruim vrijetijdsaanbod We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Het sportpark wordt meer en meer een draaischijf binnen het domein van het vrijetijdsaanbod. Het nieuwe zwembad is een trekpleister voor verschillende doelgroepen. Met het nieuwe zwembad en de opwaardering van de site zien we een hefboomeffect tussen de werking van het zwembad en de sportinfrastructuur. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

E

474.964,81 €

300.036,60 €

564.065,00 €

296.000,00 €

564.065,00 €

564.141,00 €

I

232.534,68 €

0,00 €

309.423,86 €

0,00 €

105.000,00 €

105.000,00 €

Actieplan Sportinfrastructuur: we exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust. 2015 was het eerste volledige werkingsjaar van het nieuwe zwembad en was meteen een goed jaar met 125 000 bezoekers. De drie grootste doelgroepen van het zwembad zijn publieke zwemmers, schoolzwemmers en clubzwemmers. Het sportpark heeft nu ook een nieuwe polyvalente ruimte. • •

Exploitatie: we realiseerden lagere kosten (vooral voor energie) en iets hogere ontvangsten dan voorzien. Investeringen: de belangrijkste infrastructuurwerken aan het sportpark De Beeltjens werden afgerond, al kon de omgevingsaanleg nog niet opgeleverd worden. De eindfase zal afgerond worden in 2016. De nieuw aangelegde, meer uitgebreide parking is een fikse verbetering voor de gebruikers van het sportpark, van de bib en andere recreanten. Concreet werden volgende uitgaven gerealiseerd: omgevingsaanleg (198.472,09 euro in 2015, saldo wordt overgedragen naar 2016), een spiegelwand voor de polyvalente zaal, opbergrekken en -karren, een reinigingsrobot, een poetsmachine en een doucherolstoel, een hogedrukreiniger, een kluis, een extra display voor de inkomhal en het kunstgrastapijt voor de minipitch.

AGB Westerlo

p. 7 van 21

jaarrekening 2015

Doelstellingenrekening (J1) Jaarrekening Uitgaven

Algemene financiering

21.273

Eindbudget

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

442.801

421.528

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

577.565

577.565

0

Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid Exploitatie

21.273

442.801

421.528

577.565

577.565

0

21.273

210.266

188.993

268.141

268.141

0

232.535

232.535

309.424

309.424

0

Investeringen Andere

Mens en samenleving

0 707.499

300.037 -407.463

0 873.489

296.000 -577.489

669.065

669.141

76

Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

707.499

Exploitatie

474.965

Investeringen

232.535

300.037 -407.463 300.037

Andere

873.489

-174.928

564.065

-232.535

309.424

296.000 -577.489 296.000

0

669.065

669.141

76

-268.065

564.065

564.141

76

-309.424

105.000

105.000

0

0

0

Totalen

728.773

742.838

14.065

873.489

873.565

76

669.065

669.141

76

Exploitatie

496.238

510.303

14.065

564.065

564.141

76

564.065

564.141

76

Investeringen

232.535

232.535

0

309.424

309.424

0

105.000

105.000

0

Andere

AGB Westerlo

0

0

p. 8 van 21

0

jaarrekening 2015

Financiële toestand (J) RESULTAAT OP KASBASIS I.

Jaarrekening

Eindbudget Initieel budget

Exploitatiebudget (B-A)

14.065

76

76

A. Uitgaven

496.238

564.065

564.065

B. Ontvangsten

510.303

564.141

564.141

0

0

0

210.266

268.141

268.141

0

0

0

300.037

296.000

296.000

0

0

0

A. Uitgaven

232.535

309.424

105.000

B. Ontvangsten

232.535

309.424

105.000

III. Andere (B-A)

0

0

0

A. Uitgaven

0

0

0

1.a Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 1.b overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het 1.c boekjaar 2. Overige II.

Investeringsbudget (B-A)

1. Aflossing financiële schulden

0

a. Periodieke aflossingen

0

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2. Toegestane leningen

0

3. Overige transacties

0

B. Ontvangsten

0

0

0

1. Op te nemen leningen en leasings

0

0

0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

14.065

76

76

V.

23.556

23.556

0

37.620

23.632

76

0

0

0

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) .

AGB Westerlo

37.620

p. 9 van 21

23.632

76

jaarrekening 2015

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

14.065

76

76

I.

Financieel draagvlak (A-B)

14.166

226

176

A. Exploitatieontvangsten

510.303

564.141

564.141

Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

496.137

563.915

563.965

1. Exploitatie-uitgaven

496.238

564.065

564.065

2. Nettokosten van de schulden

101

150

100

a. Kosten van de schulden

101

150

100

0

0

0

101

150

100

0

0

0

B.

b.

Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2.

0

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

0

0

0

B. Nettokosten van schulden

101

150

100

1. Kosten van de schulden

101

150

100

0

0

0

2.

Terugvordering van de kosten van de schulden

Het budgettair resultaat is ongeveer 14.000 euro gunstiger dan oorspronkelijk voorzien. De gemeente heeft minder moeten bijdragen en zal ook een deel van de winst uitgekeerd krijgen.

AGB Westerlo

p. 10 van 21

jaarrekening 2015

Financiële nota

AGB Westerlo

p. 11 van 21

jaarrekening 2015

Exploitatierekening (J2) In schema J2 staan per beleidsdomein de totale uitgaven en ontvangsten. In de toelichting bij de rekening wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein verder uitgesplitst in specifieke rubrieken (schema TB1). Schema TB2 vergelijkt de exploitatiebudgetten van deze rekening met de voorgaande jaren. Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van de uitgaven, kon worden vastgesteld dat dankzij de investeringen van de gemeente in energiezuinige maatregelen, er een substantiële besparing op de energiekosten kon gerealiseerd worden. Bij wijze van 'return on investment' werd afgesproken dat de subsidie van de gemeente beperkt werd tot 80% van de exploitatiecomponent van de DBFM overeenkomst. Vanaf 2016 zal er overgestapt worden naar een systeem van prijssubsidies. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Algemene financiering

21.273

210.266

188.993

Mens en samenleving

474.965

300.037

-174.928

496.238

510.303

14.065

Totalen

AGB Westerlo

Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven Ontvangsten

Saldo

268.141

268.141

564.065

296.000

-268.065

564.065

564.141

76

564.065

564.141

76

564.065

564.141

76

p. 12 van 21

0

jaarrekening 2015

De investeringsrekening De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Alle investeringen voor AGB Westerlo zijn ondergebracht in investeringsenveloppe 102. In de toelichting van de jaarrekening geeft schema B4 een samenvattend overzicht met de transactiekredieten (welk deel van het project zal er dit jaar gerealiseerd worden) per beleidsdomein en samengevat. Een volgende tabel (TB3) geeft de transactiekredieten per beleidsdomein, uitgesplitst per soort investering. Een laatste overzicht is de evolutie van de transactiekredieten van de investeringen (TB4). Een detail van de investeringen werd toegelicht bij de doelstellingenrealisatie. Zoals daarbij reeds toegelicht hadden de 'ontvangsten' van investeringen beter opgenomen geweest in het beleidsdomein 'Mens en Samenleving', aangezien de specificiteit van de investeringssubsidie, die rechtstreeks gekoppeld is aan de uitgave. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten Algemene financiering Mens en samenleving Totalen

232.535 232.535 232.535

232.535

Eindbudget Saldo

Uitgaven Ontvangsten

232.535

309.424

-232.535

309.424

0

309.424

Initieel budget Saldo

Uitgaven Ontvangsten

Saldo

309.424

0

-309.424

105.000

105.000

0

0

105.000

105.000

0

309.424

De rekeningen van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) Er zijn in 2015 geen investeringsenveloppen die kunnen afgesloten worden. Alle saldi op de investeringsramingen die in 2015 niet werden uitgegeven, worden overgedragen naar 2015 en daar verder gebruikt of bij budgetwijziging uitgeschreven als ze niet meer nodig zijn.

2

AGB Westerlo gebruikt dezelfde software als de gemeente en onder andere de investeringsenveloppen worden beheerd in een overkoepelende module. De eerst 9 investeringsenveloppen zijn voorbehouden voor de gemeente.

AGB Westerlo

p. 13 van 21

jaarrekening 2015

Liquiditeitenrekening (J5) Een aantal ontvangsten en uitgaven zijn niet onmiddellijk gekoppeld aan de dagelijkse werking of aan specifieke investeringen. Deze ontvangsten en uitgaven3 noteren we enkel in het liquiditeitenbudget en dus niet meer bij exploitatie of investeringen. AGB Westerlo heeft geen 'andere' posten en geen bestemde gelden. In de toelichting geeft tabel B5 het volledige liquiditeitenbudget voor 2015, dat aansluit bij schema M2 uit het meerjarenplan. De evolutie van het liquiditeitenbudget wordt weergegeven in schema TB5. RESULTAAT OP KASBASIS I.

Jaarrekening 14.065

76

76

A. Uitgaven

496.238

564.065

564.065

B. Ontvangsten

510.303

564.141

564.141

0

0

0

210.266

268.141

268.141

0

0

0

300.037

296.000

296.000

0

0

0

A. Uitgaven

232.535

309.424

105.000

B. Ontvangsten

232.535

309.424

105.000

Andere (B-A)

0

0

0

A. Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

III.

Initieel budget

Exploitatierekening (B-A)

1.a Belastingen en boetes

II.

Eindbudget

Investeringsrekening (B-A)

1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

0

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2.

Toegestane leningen

0

3.

Overige transacties

0

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

0

0

0

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

3.

Overige transacties

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

14.065

76

76

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

23.556

23.556

0

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

37.620

23.632

76

VII.

Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

0

0

37.620

23.632

76

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C Bestemde gelden voor andere verrichtingen . VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) . 3

bijvoorbeeld opname van leningen, bestemde gelden, terugvorderingen van renteloze leningen

AGB Westerlo

p. 14 van 21

jaarrekening 2015

Mutatie Bestemde gelden I. Exploitatie

0

0

0

0

Bedrag op 31/12 0

II. Investeringen

0

0

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

0

0

0

0

Totalen

0

0

0

0

0

AGB Westerlo

Bedrag op 1/1

Jaarrekening

Initieel budget

Eindbudget

p. 15 van 21

jaarrekening 2015

AGB Westerlo

p. 16 van 21

jaarrekening 2015

Samenvatting van de algemene rekeningen

AGB Westerlo

p. 17 van 21

jaarrekening 2015

Balans (J6) De balans geeft een overzicht van de middelen waarover AGB Westerlo beschikt om het dienstverleningspotentieel te realiseren (activa) en de financieringsbronnen die ter beschikking staan om dit te doen (passiva). De balans is een momentopname en wordt best vergeleken met een vorig boekjaar, maar omdat 2014 een opstartjaar was, waarin er maar 6 weken exploitatie was en waarin de structuur werd uitgebouwd, is deze vergelijking weinig relevant. Vanaf 2016 zullen de vergelijkende cijfers interessanter worden. ACTIVA

Boekjaar 2015

I. Vlottende activa

Vorig boekjaar 2014

194.098,03

1.808.330,38

47.923,56

84.129,58

146.174,47

1.722.937,17

23.404,29

1.241,52

122.770,18

1.721.695,65

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

0,00

0,00

D. Overlopende rekeningen van het actief

0,00

1.263,63

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

0,00

255.779,28

31.421,86

0,00

0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties

0,00

0,00

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

0,00

0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten

0,00

0,00

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0,00

0,00

4. OCMW-verenigingen

0,00

0,00

5. Andere financiéle vaste activa

0,00

0,00

A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn

B. Financiéle vaste activa

AGB Westerlo

p. 18 van 21

jaarrekening 2015

C. Materiële vaste activa

255.779,28

31.421,86

0,00

0,00

a. Terreinen en gebouwen

0,00

0,00

b. Wegen en overige infrastructuur

0,00

0,00

c. Installaties, machines en uitrusting

0,00

0,00

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

0,00

0,00

e. Leasing en soortgelijke rechten

0,00

0,00

f. Erfgoed

0,00

0,00

255.779,28

31.421,86

200.417,88

2.497,67

b. Installaties, machines en uitrusting

30.533,51

6.056,84

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

24.827,89

22.867,35

0,00

0,00

0,00

0,00

a. Terreinen en gebouwen

0,00

0,00

b. Roerende goederen

0,00

0,00

D. Immateriële vaste activa

0,00

0,00

449.877,31

1.839.752,24

1. Gemeenschapsgoederen

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa

TOTAAL ACTIVA

AGB Westerlo

p. 19 van 21

jaarrekening 2015

PASSIVA

166.598,05

Vorig boekjaar 2014 1.783.510,97

166.598,05

1.783.510,97

146.261,51

1.782.817,55

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

0,00

0,00

b. Financiële schulden

0,00

0,00

146.261,51

1.782.817,55

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

10.216,07

693,42

3. Overlopende rekeningen van het passief

10.120,47

0,00

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

0,00

Schulden op lange termijn

0,00

0,00

1. Schulden uit ruiltransacties

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

0,00

0,00

2. Overige risico's en kosten

0,00

0,00

b. Financiële schulden

0,00

0,00

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Nettoactief

283.279,26

56.241,27

TOTAAL PASSIVA

449.877,31

1.839.752,24

I.

Boekjaar 2015

Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

B

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Staat van de opbrengsten en kosten (J7) Schema J7 geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten die aangerekend zijn in boekjaar 2015, vergeleken met boekjaar 2014. Maar de relevantie van die vergelijking is ook hier beperkt. Het overzicht houdt ook rekening met de niet kaskosten zoals afschrijvingen of verrekeningen van investeringssubsidies. Opbrengsten doen het netto actief toenemen, kosten verminderen het netto actief. Het saldo wordt één keer per jaar, bij het opstellen van de balans, overgeboekt naar het netto actief. Het algemeen resultaat van het boekjaar bedraagt 13.706,51 euro, waarvan 2.500 euro werd overgeboekt naar een belastingvrije reserve (maximaal 10% van het kapitaal), 180,57 euro nodig was om het algemeen resultaat van vorig jaar (verlies) aan te zuiveren en het saldo wordt uitgekeerd aan de 'aandeelhouders', zijnde de gemeente.

AGB Westerlo

p. 20 van 21

jaarrekening 2015

Boekjaar 2015 I.

504.773,69

Vorig boekjaar 2014 1.739.977,28

504.672,26

1.739.976,70

485.253,99

1.735.858,08

0,00

0,00

8.177,26

4.118,16

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

0,00

0,00

5. Toegestane werkingssubsidies

0,00

0,00

11.241,01

0,46

101,43

0,58

0,00

0,00

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

0,00

0,00

2. Toegestane investeringssubsidies

0,00

0,00

518.480,20

1.739.796,71

510.302,94

1.735.676,70

300.035,60

4.485,94

0,00

0,00

210.266,34

82.795,58

a. Algemene werkingssubsidies

210.266,34

82.795,58

b. Specifieke werkingssubsidies

0,00

0,00

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

0,00

0,00

5. Andere operationele opbrengsten

1,00

1.648.395,18

8.177,26

4.120,01

0,00

0,00

13.706,51

-180,57

A. Operationeel overschot of tekort

5.630,68

-4.300,00

B. Financieel overschot of tekort

8.075,83

4.119,43

0,00

0,00

11.025,94

0

0

0

2.680,57

-180,57

Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten

II.

Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar

C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

AGB Westerlo

p. 21 van 21

jaarrekening 2015

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.