RM 38 USNESENÍ. c) seznam žádostí o dotace na činnost a granty, které komise pro přidělování grantů a dotací vyřadila z jednání, dle přílohy č


1 Spis.zn.: 23251/2008 Č.j. : 26940/2008 USNESENÍ z 38. schůze rady města Šumperka ze dne Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dok...
Author:  Bedřich Moravec

0 downloads 91 Views 252KB Size

Recommend Documents


No documents


RM 38 Spis.zn.: 23251/2008 Č.j. : 26940/2008

USNESENÍ z 38. schůze rady města Šumperka ze dne 6.3.2008. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

1844/08

Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008 schvaluje a) v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) a odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: - finanční částky na vyjmenované akce do 50 tis. Kč, dle přílohy č. 2 - finanční částky na dotace na činnost, dle přílohy č. 4 - finanční částky na granty, dle přílohy č. 5 b) žádost Modré muziky Šumperk o dotaci na činnost, kterou komise pro přidělování grantů a dotací doporučuje RM, v případě schválení finanční rezervy ZM, řešit v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města , dle přílohy č. 6 c) seznam žádostí o dotace na činnost a granty, které komise pro přidělování grantů a dotací vyřadila z jednání, dle přílohy č. 7 d) žádost Agentury domácí péče VICTORIA o poskytnutí VFP, kterou RM na návrh komise pro přidělování grantů a dotací postupuje k řešení sociální komisi v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města , dle přílohy č. 8 e) konkretizaci přidělených finančních prostředků u účelu grantů a dotací na činnost dle seznamu uvedeného v komentáři předloženého materiálu Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1845/08

Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008 schvaluje níže uvedený seznam organizací, které budou vyzvány k odvodu finan čních prostředků pro nesplnění stanovených podmínek při vyúčtování za rok 2007 (předložení vyúčtování nejpozději do 31.12.2008): Radovan Auer – what.ever!, statutární zástupce Radovan Auer – grant (85G) „EUROFEST – jarní hudební festival s mezinárodní účastí, grant ve výši 20.000,-Kč, vyúčtování předloženo 15.2.2008

1

RM 38

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí KLUB ČTYŘLÍSTEK, statutární zástupce Kristina Hrozová – dotace na činnosti (32D) na ubytování, ve výši 10.000,--Kč, vyúčtování předloženo 20.2.2008 1. FC DELTA REAL Šumperk, statutární zástupce Jaroslav Horák, dotace na činnost (34D), ve výši 18.000,--Kč, vyúčtování předloženo 11.2.2008 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice, statutární zástupce František Horák, dotace na činnost (40D) ve výši 15.000,--Kč, vyúčtování předloženo 11.2.2008 Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1846/08

Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008 schvaluje a) vyzvat organizaci Šermířský spolek, o.s. ke vrácení finančních prostředků ve výši 9.000,--Kč, poskytnutých na grant za rok 2007 pro nedodržení uzav řené smlouvy a stanovených podmínek b) vyzvat organizaci IV.PS Šumperk ke vrácení finančních prostředků ve výši 7.000,--Kč, poskytnutých na dotaci na činnost za rok 2007 pro nedodržení uzavřené smlouvy a stanovených podmínek Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1847/08

Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008 doporučuje ZM schválit v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů: - přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 - přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 - ponechat finanční rezervu 50 tis. Kč a využít ji v rámci veřejné finanční podpory na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout do grantů a dotací na činnost, ale které svým obsahem odpovídají zájmům města Termín: 31.12.2008 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková PaedDr. Polášek

2

RM 38

1848/08

Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008 doporučuje ZM schválit vyzvat organizaci Radovan Auer - what.ever! , statutární zástupce Radovan Auer – vyjmenovaná akce (7VG) „Džemfest a soutěž skupin Džemkap 2007“,grant ve výši 60.000,00 Kč k vrácení finančních prostředků poskytnutých na vyjmenovanou akci z důvodu nedodržení uzavřené smlouvy a stanovaných podmínek. Vyúčtování předloženo 15.02.2008. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1849/08

Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2008 doporučuje ZM schválit na doporučení komise pro přidělování grantů a dotací vyřazení žádosti Radovan Auer - what.ever! , statutární zástupce Radovan Auer – vyjmenovaná akce (7VG) „Džemfest a soutěž skupin Džemkap 2008“ z důvodu nedodržení stanovených podmínek pro rok 2007. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1850/08

Objem prostředků na platy schvaluje v návaznosti na usnesení ZM č. 587/08 ze dne 31.1.2008, kterým se schvaluje rozpočet města na rok 2008, v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 na řízení vlády č. 447/2000 Sb., objem prostředků na platy územního samosprávního celku takto: kancelář tajemníka: platy 60.160 tis. Kč OOV 1.104 tis. Kč JSDH města Šumperka:

platy OOV

242 tis. Kč 110 tis. Kč

Městská policie:

platy

8.250 tis. Kč Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: Ing. Dvořáčková Ing. Dočekal p. Koutný

3

RM 38

1851/08

Rozpočtová opatření č. I města Šumperka roku 2008 schvaluje rozpočtová opatření č. I města Šumperka roku 2008: příjmy ve výši 3.414 tis. Kč výdaje ve výši 966 tis. Kč příjmy celkem výdaje celkem

656.593 tis. Kč 631.469 tis. Kč Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Peluhová

1852/08

Zpráva o inventarizaci schvaluje a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2007 a k 31.12.2007 b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k 31.10.2007 a k 31.12.2007 užívaného příspěvkovými organizacemi

1853/08

MJP – bytová problematika doporučuje ZM odprodat nevymahatelné pohledávky dle přílohy č. 9 v nominální hodnotě ve výši 1.908.636,--Kč s příslušenstvím za cenu minimálně 57.259,--Kč. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1854/08

MJP – bytová problematika doporučuje ZM vyhlásit od 1.5.2008 do 31.7.2008 pro dlužníky nájemného a služeb spojených s užíváním obecního bytu možnost úhrady nominálního dluhu za užívání obecního bytu. Dlužník ve výše stanované době uzavře splátkový kalendář a po úhradě nominálního dluhu bude prominuto veškeré penále z vzniklých dluh ů za užívání obecního bytu. U dlužníků, kde byla podána žaloba, nebude splátkový kalendář uzavírán, musí být jednorázově do 31.7.2008 uhrazen dluh včetně vynaložených soudních poplatků a nákladů právního zastoupení. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

4

RM 38

1855/08

MJP – žádost o bezúplatný převod areálu Švagrova v k.ú. Vernířovice u Sobotína z vlastnictví Olomouckého kraje doporučuje ZM požádat Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, č.p. 1191, IČ: 60609460 – Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk, se sídlem 17.listopadu 2, č.p. 691, Šumperk, IČ: 851507 o bezúplatný převod nemovitého majetku, jmenovitě budova č.p. 172 část obce Vernířovice situovaná na pozemku st.p.č. 125/1, budova bez čp/če na st.p.č. 378, budova bez čp/če na st.p.č. 379, budova bez čp/če na st.p.č. 380, včetně pozemků st.p.č. 125/1 o výměře 338 m2 , st.p.č. 378 o výměře 117 m2, st.p.č. 379 o výměře 185 m2, st.p.č. 380 o výměře 92 m2 a pozemková parcela č. 924 o výměře 9728 m2 , vše v k.ú. Vernířovice u Sobotína do majetku města Šumperka, se sídlem nám.Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1856/08

MJP – zveřejnění záměru města Šumperka bezúplatně převést do majetku Olomouckého kraje objekt č. 2 na st.p.č. 724/2 schvaluje zveřejnění záměru města Šumperka se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, 787 93, IČ: 00303461 bezúplatně převést do majetku Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, č.p. 1191, IČ: 60609460, nemovitý majetku, jmenovitě budova bez č.p./č.e., jiná stavba situovaná na pozemku st.p.č. 724/2, včetně pozemku st.p.č. 724/2 o výměře 567 m2 v k.ú. Šumperk (or.ozn. objekt č. 2 v areálu bývalých kasáren při ul. Nám. Jana Zajíce č.2 v Šumperku). Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1857/08

Integrovaný plán rozvoje území ruší usnesení RM č. 1553/07 ze dne 22.11.2007 týkající se zařazení modernizace plaveckého areálu Benátky a rekonstrukce Bratrušovského koupaliště do Integrovaného plánu rozvoje území. Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1858/08

Integrovaný plán rozvoje území schvaluje zařazení záměru „Školící středisko Švagrov“ do Integrovaného plánu rozvoje území. Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová 5

RM 38

1859/08

Integrovaný plán rozvoje území ukládá PMŠ, a.s., podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, podoblast podpory 3.3.1 na obnovu ubytovacího a stravovacího zázemí střediska Švagrov. Termín: 31.10.2008 Zodpovídá: Ing. Šperlich

1860/08

MJP - pronájem NP na č.p. 444 v k.ú. a obci Šumperk, or. ozn. 8. května 22 schvaluje na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 18.12.2007 do 2.1.2008 dle usnesení RM č. 1578/07 ze dne 6.12.2007, pronajmout část nebytových prostor v objektu č.p. 444, na p.č. 643/1, v k.ú. a obci Šumperk, or. ozn. 8. května 22, o velikosti 26 m2, za podmínek: - pronajímatel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 - nájem na dobu neurčitou - účel: prodejna spotřebního zboží - nájemné: 500,--Kč/m2/rok - záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb - nájemce: SONS ČR, oblastní odbočka Šumperk – Jeseník, se sídlem 8. května 22, 787 01 Šumperk, IČ: 65399447 Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Holub

1861/08

MJP - zvýšení ročního nájemného u NP (neziskové organizace, právní subjekty) v majetku města Šumperka o koeficient míry inflace 2008 neschvaluje uplatnění zvýšení ročního nájemného o koeficient míry inflace za rok 2007 (2,8 %) u NS nebytových prostor v majetku města Šumperka, jejichž nájemci jsou neziskové organizace a právní subjekty uvedené níže:

6

RM 38

NEZISKOVÉ ORGANIZACE: Název organizace Adresa NP

Výše současného ročního nájemného

Centrum pro zdr. postižené Ol. kraje Řecká obec Šumperk Sjednocená org. nevidomých Občanské sdružení SAVORE PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s. PONTIS o.p.s.

Kozinova 13

10.800,- Kč

8. května 22 8. května 22 Jesenická 61 Vančurova 17 G. Svobody 1 Gagarinova 11 Gagarinova 5 Bohdíkovská 24 Gen.Krátkého 3a Gen.Krátkého 3a Temenická 5 Temenická 5 Temenická 5 Temenická 35 Zábřežská 48

15.615,--Kč 28.224,--Kč 30.396,--Kč 5.088,--Kč 3.000,--Kč 5.088,--Kč 71.268,--Kč 20.004,--Kč 21.588,--Kč 68.868,--Kč 5.088,--Kč 15.000,--Kč 15.000,--Kč 15.264,--Kč 37.668,--Kč

PRÁVNÍ SUBJEKTY: Název subjektu

Adresa NP

Výše součas. ročního nájemného

Vlastivědné muzeum v Šumperku Vlastivědné muzeum v Šumperku Střední zdravotnická škola DDM Vila Doris DDM Vila Doris SOŠ Žel., stav. a pam. péče a SOU SŠ, ZŠ a MŠ

Hl. třída 22 - OVM Kladská 2 (kostel) Kladská 2 17. listopadu 2 Komenského 8 28. října 1 Třebízského 1

509.950,--Kč 15.000,--Kč 213.900,--Kč 167.432,--Kč 204.996,--Kč 192.060,--Kč 255.312,--Kč

Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Holub

1862/08

MJP – žádost A. K. o byt č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13,14 schvaluje nevyhovět žádosti paní A. K., bytem Šumperk o uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem by byl byt zvláštního určení č. 2958/2 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku s paní A. K. , bytem Šumperk. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

7

RM 38

1863/08

MJP – žádost A. K. o byt č. 2 v domě nám. Jana Zajíce 13,14 doporučuje ZM nevyhovět žádosti paní A. K. , bytem Šumperk o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem by byl byt zvláštního určení č. 2958/2 v domě nám. Jana Zajíce 14 v Šumperku, s paní A. K., bytem Šumperk. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1864/08

MJP – pojištění budovy Městské knihovny schvaluje pojistit formou živelního pojištění současným pojistitelem majetku Města Šumperk a činností spojených s pojistnými riziky - Českou pojišťovnou a.s. budovu Městské knihovny Šumperk č.p. 630, situovanou na pozemku p.č. st. 810 v k.ú. Šumperk v hodnotě 5.000.264,55 Kč. Maximální výše pojistného se stanoví na částku 4.500,--Kč za rok. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1865/08

MJP – bezúplatný převod pozemků p.č. 1184/4 a p.č. 1184/5 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 1184/4 a p.č. 1184/5 v k.ú. Šumperk z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00Praha 2, Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví Města Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1866/08

MJP – smlouva o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 556/93 a p.p.č. 2065 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Polní) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy zemního vedení NN přes pozemek p.č. 556/93 a p.p.č. 2065 v k.ú. Šumperk mezi povinný z věcného břemene: Město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a oprávněný z věcného břemene: Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425

8

RM 38

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: - oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“, - budoucí oprávněný z věcného břemene uhradil za věcné břemeno uložení inženýrských sítí zálohu ve výši 8.100,--Kč při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/22/06/Foj, částka byla vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005. Skutečná částka za VB dle GP č. 5353-655/2007 činí 5.823,--Kč. Rozdíl mezi cenou zálohovou a skutečnou, který činí 2.277,--Kč uhradí strana oprávněná z věcného břemene do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene před podáním návrhu na vklad do KN - oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni ve čtyřech vyhotoveních GP č. 5353-655/2007, který bude nedílnou součástí smlouvy o věcném břemeni - geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného břemene - oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou známku na vkladové řízení na KÚ Termín: 30.6.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1867/08

MJP – zveřejnění příslibu prodeje st.p.č. 1268/2 a p.p.č. 545/9 v k.ú. Šumperk schvaluje zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje st.p.č 1286/2 o výměře 157 m2 a p.p.č. 545/9 o výměře 706 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: - kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazeno jednotlivými kupujícími nejméně 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena splácena s minimální měsíční splátkou 500,--Kč po dobu 36 měsíců - účel prodeje: zahrada u domu Dobrovského 11, Šumperk - kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 100,-Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1868/08

MJP – vydání příslibu prodeje části p.p.č. 296 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19.11.2007 do 5.12.2007 dle usnesení rady města č. 1450/07 ze dne 8.11.2007 schválit vydání příslibu prodeje části p.p.č. 296 o výměře cca 309 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: - účel příslibu prodeje: zahrada u domu Šumperk, Na hradbách 1 - budoucí kupující: vlastníci bytových jednotek v domě Na hradbách 1, jmenovitě: V. a A. H., bytem Šumperk, podíl ve výši 2/4, J. F., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4, Z. a J. B., bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4

9

RM 38

-

-

-

-

-

-

-

kupní cena: 230,--Kč/m2. Kupní cena je stanovena s ohledem na sjednané věcné břemeno výstavby podzemních stání, kdy oprávněným z věcného břemene je společnosti SAN-JV s.r.o., se sídlem Lidická 56, Šumperk budoucí kupující jsou povinni respektovat sjednané budoucí v ěcné břemeno spočívající ve výstavbě podzemních garáží s tím, že toto věcné břemeno bude před samotným prodejem zapsáno v katastru nemovitostí při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude jednotlivými budoucími kupujícími uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 50% budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v měsíčních splátkách ve výši nejméně 500,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31.12.2009 budoucí kupující berou na vědomí, že v rámci samotného schváleného prodeje, kdy předmět prodeje bude označen geometrickým plánem bude řešeno, zda součástí převodu p.č. 296 v k.ú. Šumperk budou stávající kamenné zídky s tím, že kupní cena by nebyla tímto navýšena budoucí kupující uhradí společně se společností SAN-JV s.r.o. geometrický plán na určení předmětu prodeje vlastnické právo k pozemku bude převedeno do 6ti měsíců od vybudování nového schodiště propojující ul. Langrovu a ul. Na hradbách a povolení schod ů k užívání, po zaplacení 100% kupní ceny a následným schválením prodeje v zastupitelstvu města pokud bude sjednána smlouva o smlouvě budoucí kupní, bude zrušena povinnost úhrady nájemného . Pokud nedojde k prodeji pozemku a od smlouvy o smlouvě budoucí kupní smluvní strany odstoupí, bude budoucími kupujícími uhrazeno nájemné v plném rozsahu a ve výši stanoveném pro daný rok a ú čel užívání a to zápočtem oproti složené záloze na kupní cenu budoucí kupující uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení smlouvy budoucí kupní, stanoveno „ Postupem…“ Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1869/08

MJP – stanovení sazeb nájemného z pronájmu pozemků pro rok 2008 schvaluje stanovení sazeb nájemného z pronájmu pozemk ů pro rok 2008: A. Sazby nájemného z pozemků a) za užívání pozemků k podnikatelským účelům I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna

550,--Kč/m2/rok 275,--Kč/m2/rok 110,--Kč/m2/rok 55,--Kč/m2/rok

b) za užívání pozemků k zahrádkářským účelům zahrádkářské kolonie zahrádky ind. pronajaté

2,--Kč/m2/rok 2,--Kč/m2/rok

c) plochy u domu oplocené zahrady oplocené zahrady užívané jako vymezený prostor (sušáky, vstupy do domu, klepače) volná zelená plocha u domu – neoplocená

10

2,--Kč/m2/rok 1,--Kč/m2/rok 1,--Kč/k celku/rok

RM 38

d) za užívání pozemků pod stavbami v zahrádkářských koloniích e) pozemky pod garážemi + 50,- Kč roční poplatek z přístupových ploch

5,--Kč/m2/rok 20,--Kč/m2/rok

f) nájemné z pozemků města pod ostatními stavbami ve vlastnictví cizích subjektů zóna I., II., III. 5,--Kč/m2/rok zóna IV 3,--Kč/m2/rok g) cena pronájmu pod obytnými domy pod obytnými domy pod obytnými domy v podílovém vlastnictví

3,--Kč/m2/rok 1,--Kč/k celku/rok

B. Sazby nájemného z pronájmu ploch za účelem umístění reklamy nebo inzertní skříňky a)

b)

při výměře plochy reklamy a inz. skříněk do 1,5 m2 včetně

1.000,--Kč/rok

při výměře plochy reklamy a inz. skříněk nad 1,5 m2

3.000,--Kč/m2/rok

Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1870/08

MJP – pronájem části p.p.č. 108/33 v k.ú. Dolní Temenice a části p.p.č. 1950/36 v k.ú. Šumperk schvaluje na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19.2.2008 do 5.3.2008 dle usnesení rady města č. 1799/08 ze dne 14.2.2008 pronájem části p.p.č. 108/33 o výměře 4m2 v k.ú. Dolní Temenice a části p.p.č. 1950/36 o výměře 4 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: - účel pronájmu: umístění reklamního zařízení - sazba nájemného: dle platných sazeb nájemného pro daný ú čel a rok 2008 - doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou - nájemce uhradí paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši 500,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ - pronajímatel výslovně upozorňuje nájemce, že v místě, kde se sjednává pronájem, je plánována výstavba okružních křižovatek Termín: 30.4.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

11

RM 38

1871/08

MJP – prodej spoluvlastnických podílů – pozemky pod domem K.H. Máchy 11 v Šumperku doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19.2.2008 do 5.3.2008 dle usnesení rady města č. 1798/08 ze dne 14.2.2008 schválit prodej spoluvlastnického podílu na části p.p.č. 1275/3 a části st.p.č 967 v k.ú. Šumperk, dle GP číslo 3406-234/2000 podíl ve výši 972/10000 ze st.p.č. 967/1, podíl ve výši 972/10000 z dílu „a“ st.p.č. 967/2 a podíl ve výši 4604/10000 z dílu „b“ st.p.č. 967/2 v k.ú. Šumperk - účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného vlastníka – rozšíření bytové jednotky - kupující a kupní cena: a) v případě investora stavby: 200,--Kč/m2 (v kupní ceně byly zvýhodněny náklady na vybudování oplocení p.p.č. 1275/3 v k.ú. Šumperk při ul. Puškinově), kupujícími jsou M. a M. M., oba bytem Šumperk, dle GP číslo 3406-234/2000 podíl ve výši 972/10000 ze st.p. č. 967/1, podíl ve výši 972/10000 z dílu „a“ st.p.č. 967/2 a podíl ve výši 3129/10000 z dílu „b“ st.p.č. 967/2 v k.ú. Šumperk b) v případě narovnání podílů v souladu se smlouvou o výstavbě: 105,-Kč/m2, kupující M. V., bytem Šumperk, dle GP číslo 3406-234/2000 podíl ve výši 1475/10000 z dílu „b“ st.p.č. 967/2 v k.ú. Šumperk - kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1872/08

MJP – zveřejnění pronájmu st.p.č. 4323, části p.p.č. 589/4 a části p.p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout st.p.č. 4323 o výměře 880 m2, část p.p.č. 589/4 o výměře cca 750 m2 včetně zpevněného povrchu v k.ú. Šumperk.a část p.p.č. 589/3 o výměře cca 300 m2, vše v k.ú. Šumperk Podmínky pronájmu: - účel pronájmu: a) st.p.č. 4323 - pozemek pod objektem b) část p.p.č. 589/4 a 589/3, pozemek pod účelovou komunikací a vstupní schodiště - sazba nájemného: dohodou k celku 20.000,--Kč /rok , kdy nájemné po dobu 5 let je stanoveno jako nájemné pevné - doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou - nájemce výhradně na své náklady bude udržovat účelovou komunikaci vedoucí k zadní části budovy krematoria Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

12

RM 38

1873/08

MJP – záměr prodeje st.p.č. 4323, části p.p.č. 589/4 a části p.p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk neschvaluje zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 4323 o výměře 880 m2 , část p.p.č. 589/4 o výměře cca 750 m2 včetně zpevněného povrchu v k.ú. Šumperk.a část p.p.č. 589/3 o výměře cca 300 m2, vše v k.ú. Šumperk. Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1874/08

MJP – žádost vlastníka objektu na st.p.č. 4323 v k.ú. Šumperk o zřízení věcného břemene bere na vědomí žádost vlastníka objektu na st.p.č. 4323 v k.ú. Šumperk, společnost Moravská pohřební služba s.r.o. se sídlem Šumperk Nerudova 659/18, IČ 26878186, zřídit věcné břemeno elektrovedení a kanalizační přípojky přes p.p.č. 589/3 v k.ú. Šumperk ve prospěch vlastníka objektu na st.p.č. 4323 v k.ú. Šumperk. Věcné břemeno bude schváleno po doložení zaměření věcného břemene. Pokud bude zaměření věcných břemen doloženo do 31.12.2008, zavazuje se RM, že bude stanovena jednorázová úhrada ve výši 5.000,--Kč. Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1875/08

MJP – pronájem p.p.č. 525 v k.ú. Hraběšice schvaluje na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19.2.2008 do 5.3.2008 dle usnesení rady města č. 1801/08 ze dne 14.2.2008 pronájem p.p.č. 525 o výměře 5139m2 v k.ú. Hraběšice za podmínek: - účel pronájmu: zemědělská výroba - nájemce: AGRO –Měřín, a.s. se sídlem Zárybník 516, IČ 49434179 - sazba nájemného: dohodou 120,--Kč/k celku/rok - doba nájmu: neurčitá s roční výpovědní lhůtou - nájemce uhradí paušální poplatek za vyhotovení nájemní smlouvy ve výši 500,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ Termín: 30.4.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

13

RM 38

1876/08

MJP – prodej části st.p.č. 756 a st.p.č. 756/1 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19.2.2008 do 5.3.2008 dle usnesení rady města č. 1817/08 ze dne 14.2.2008 schválit prodej části st.p.č. 756 o výměře 262 m2 , dle GP číslo 5370-30/2008 st.p.č. 756/1 o výměře 262 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: - účel prodeje: zahrada k domu ve vlastnictví žadatel ů - kupující: D. K., bytem Šumperk, podíl ve výši 2101/20000, J. K., bytem Šumperk, podíl ve výši 2101/20000, S. a H. D. , oba bytem Šumperk, podíl ve výši 2492/10000, Č. a H. K. oba bytem Šumperk, podíl ve výši 2724/10000 a J. a H. V. , oba bytem Šumperk, podíl ve výši 2683/10000 - kupní cena: 105,--Kč/m2, kupní cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu na odd ělení pozemku pod domem - kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1877/08

MJP – vydání příslibu prodeje části p.p.č. 756 a p.p.č. 1296/5, st.p.č. 756/2 a p.p.č. 1296/5, 1296/9, p.p.č. 1296/10 a p.p.č. 1296/11 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19.2.2008 do 5.3.2008 dle usnesení rady města č. 1818/08 ze dne 14.2.2008 schválit vydání příslibu prodeje části st.p.č. 756 o výměře 132 m2 v k.ú. Šumperk a p.p.č. 1296/5 o výměře 419 m2, dle GP číslo 5370-30/2008 st.p.č. 756/2 o výměře 119 m2, p.p.č. 1296/5 o výměře 115 m2, p.p.č. 1296/9 o výměře 89 m2, p.p.č. 1296/10 o výměře 106 m2 a p.p.č. 1296/11 o výměře 122 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: - účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného vlastníka - kupující: J. a D. K., oba bytem Šumperk, každý podíl ve výši 1/8 st.p. č. 756/2 a do spoluvlastnictví každý podíl ve výši 1/2 p.p.č. 1296/9, S. a H. D., oba bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4 st.p.č. 756/2 a p.p.č. 1296/10, Č. a H. K. , oba bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 756/2 a p.p.č. 1296/5 a J. a H. V. , oba bytem Šumperk, podíl ve výši 1/4 na st.p.č. 756/2 a p.p.č. 1296/11

14

RM 38

-

-

kupní cena: 300,--Kč/m2, při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí budoucí kupující zálohu na kupní cenu ve výši nejmén ě 10% z budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena splácena v pravidelných měsíčních splátkách nejdéle však po dobu 36ti měsíců s minimální splátkou kupní ceny 500,--Kč. kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení smlouvy o smlouv ě budoucí kupní ve výši 100,--Kč, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1878/08

MJP – prodej části p.p.č. 1927/5 v k.ú. Šumperk – umožnění splátkování kupní ceny doporučuje ZM schválit změnu usnesení ZM č. 516/07 ze dne 13.12.2007, kterým byl schválen prodej p.p.č. 1927/5 o výměře 1230 m2 v k.ú. Šumperk, kupujícímu M. B., bytem Kohoutovice, kdy byla schválena kupní cena 150,--Kč/m2, včetně vzrostlých stromů. Doplnění usnesení spočívá v možnosti kupní cenu splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 8.000,-- Kč, až do úplného zaplacení, počínaje měsícem následujícím po podpisu této smlouvy. K takto stanovené kupní ceně zaplatí kupující prodávajícímu smluvní úrok ve výši 10 % p.a., počítaný z ročního zůstatku nesplacené kupní ceny k 31.12. běžného roku, v němž povinnost trvá. Do 30 dnů ode dne podpisu kupní a zástavní smlouvy bude uhrazena záloha na kupní cenu ve výši minimálně 35.000,--Kč. Současně se zřizuje ve prospěch města Šumperk zástavní právo k p.p.č. 1927/5 v k.ú. Šumperk ve výši 149.500,--Kč, kdy toto právo bude vymazáno po zaplacení 100% sjednané kupní ceny 184.500,--Kč. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel

1879/08

MJP – zveřejnění směny pozemků z vlastnictví města, lokalita u objektu povodí Moravy schvaluje zveřejnění záměru města směnit z vlastnictví města Šumperka část p.p.č. 920/2 o výměře 333 m2, část p.p.č. 924/5 o výměře 248 m2, část p.p.č. 921/11 o výměře 194 m2, část p.p.č. 99/1 o výměře 193 m2, p.p.č. 98 o výměře 187 m2 a části st.p.č. 77 o výměře 171 m2, dle GP zak.č. 693-5/2008 p.p.č. 98 o výměře 551 m2, p.p.č. 920/2 o výměře 333 m2, p.p.č. 924/5 o výměře 248 m2 a p.p.č.921/11 o výměře 194 m2 do vlastnictví M. Š., bytem Ostrava Poruba a z vlastnictví M. Š., bytem Ostrava Poruba p.p.č. 100/4 o výměře 46 m2 a.p.č. 100/7 o výměře 16 m2 do vlastnictví města Šumperk, vše v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek:

15

RM 38

-

1880/08

účel směny: výstavba objektů sociálních služeb, pozemek pod chodníkem a nájezdem na zastávku kupní cena: 400,--Kč/m2 se vzájemným finančním vyrovnáním náklady s vyhotovením geometrického plánu a směnné smlouvy uhradí město Šumperk, správní poplatek za vklad vlastnického práva a daň z převodu nemovitostí uhradí druhá strana Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel

MJP – zveřejnění směny pozemků z vlastnictví města, lokalita u objektu povodí Moravy neschvaluje zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 920/2, část p.p.č. 924/5 a část p.p.č. 921/11 o celkové výměře 64 m2, dle GP zak.č. 693-5/2008 p.p.č. 920/17 o výměře 64 m2 vše v k.ú. Dolní Temenice s tím, že k zajištění vjezdu a vstupu na p.p.č. 230/2 v k.ú. Dolní Temenice bude zřízeno věcné břemeno, pokud ze strany vlastníků p.p.č. 230/2 v k.ú.Dolní Temenice bude vůle jej uzavřít. Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel

1881/08

MJP – zveřejnění směny pozemků z vlastnictví města, lokalita u objektu povodí Moravy schvaluje zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na p.p.č.. 230/2 v k.ú. Dolní Temenice, přes část p.p.č.920/2, část p.p.č. 924/5 a část p.p.č. 921/11, dle GP zak.č. 693-5/2008 se jedná o část p.p.č. 920/16 a p.p.č. 920/17 v k.ú. Dolní Temenice. Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, IČ 00303461, oprávněným z věcného břemene jsou vlastníci p.p.č. 230/2 v k.ú. Dolní Temenice N. V., bytem Šumperk a M. Š., bytem Šumperk. Věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 5.000,--Kč, kdy úhrada bude uhrazena při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy podíl úhrady pro jednotlivého oprávn ěného z věcného břemene za zřízení věcného břemene si určí oprávnění sami. Náklady spojené s vyřízením sjezdu a úpravy sjezdu, dle podmínek vydaných správním orgánem M ěstského úřadu v Šumperku, odboru dopravy, nesou výhradně oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno shora popsané bude povinným z věcného břemene zřízeno po doložení rozhodnutí o zřízení sjezdu z komunikace p.p.č. 918/1 v k.ú. Dolní Temenice, kdy rozhodnutí musí být doloženo nejpozději do 30.6.2009. Pokud nebude povolení sjezdu doloženo v termínu do 30.6.2009, bude vrácena povinným z věcného břemene složená záloha a smlouva zanikne. Termín: 30.6.2008 Zodpovídá: Ing. Suchomel

16

RM 38

1882/08

MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 576/1, st.p.č. 576/2 a části p.p.č. 2112 v k.ú. Šumperk schvaluje zveřejnění záměru města prodat st.p.č.576/1 o výměře 1427 m2, st.p.č. 576/2 o výměře 25 m2 a část p.p.č. 2112 o výměře cca 110 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek - kupní cena: a) plocha k zahrádkářské činnosti nebo pozemek pod stavbou 70,--Kč/m2 b) přístupové společné plochy 30,--Kč/m2 - kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - předmět prodeje bude vymezen geometrickým plánem, který bude hrazen kupujícími, - kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení kupní smlouvy, stanoveno dle „ Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1883/08

MJP – výkup pozemků p.č. 243/5, p.p.č. 243/4 a p.p.č. 243/1 v k.ú. Dolní Temenice doporučuje ZM schválit výkup pozemků p.č. 243/5 o výměře 17 m2, p.p.č. 243/4 o výměře 140 m2 a p.p.č. 243/1 o výměře 473 m2 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s. se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk do vlastnictví města Šumperk, za kupní cenu 54.710,--Kč, kdy kupní cena je stanovena znaleckým posudkem č. 1446 znalce Markéty Kirchnerové. Správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Šumperk a vypracuje kupní smlouvu. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1884/08

MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 556/40 a p.p.č. 556/41 v k.ú. Šumperk schvaluje zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 556/40 o výměře 72 m2 a p.p.č. 556/41 o výměře 102 m2 v k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje: - účel pronájmu: zázemí k objektu na st.p.č. 2089 a 2090 v k.ú. Šumperk – zajištění vstupů do objektů - kupní cena 300,--Kč/m2 - kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--č za vyhotovení smlouvy a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

17

RM 38

1885/08

MJP – zveřejněn prodeje p.p.č. 601/2 v k.ú. Šumperk neschvaluje zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 601/2 o výměře 382 m2 v k.ú. Šumperk. Podmínky prodeje: - účel prodeje: rozšíření zahrady – zcelení vlastnictví v dané lokalitě - kupní cena 250,--Kč/m2, v kupní ceně je zohledněno uložení podzemního vedení telekomunikační sítě - na kupujícího přejde prodejem pozemku povinnost strpět uložení podzemního vedení telekomunikační sítě - kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení smlouvy a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1886/08

MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: - právu uložení a správy vodovodní přípojky přes p.p.č. 820/14 a p.p.č. 820/20 v k.ú. Dolní Temenice - právu uložení a správy plynové přípojky přes p.p.č. 820/14 a p.p. č. 820/20 v k.ú. Dolní Temenice - právu uložení a správy splaškové kanalizační přípojky přes p.p.č. 872/10 a pozemek ve ZJE původ PK p.č. 872/1 v k.ú. Dolní Temenice mezi budoucí povinný z věcného břemene: Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a budoucí oprávněný z věcného břemene: T. a E. M., bytem Šumperk Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: - budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o věcném břemeni ve výši 100,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“, - budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení inženýrských sítí zálohu ve výši 1.000,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007 a bude uhrazena do 15ti dn ů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování stavby vyhotovení geometrického zaměření - budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle stavebního zákona 18

RM 38

-

-

budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou dokumentaci budoucí oprávněný dodrží podmínky stanovené odborem RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavba splaškové kanalizace bude provedena tak, aby nebyla narušena výstavba stavby „Odvedení povrchových vod do stoky DI v k.ú. Dolní Temenice“, kterou bude provádět město realizace uložení přípojek přes p.p.č. 820/14 a p.p.č.820/20 v k.ú. Dolní Temenice, bude realizována před konečnou úpravou komunikace ul. Tichá Termín: 31.5.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1887/08

MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 295, část p.p.č. 307/1, části p.p.č. 2231, části p.p.č. 2248/1 a části p.p.č. 2348, st.p.č. 6180 v k.ú. Šumperk schvaluje zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 295 o výměře 69 m2, část p.p.č. 307/1 o výměře 598 m2, část p.p.č. 2231 o výměře 2 m2, část p.p.č. 2248/1 o výměře 8 m2 a část p.p.č. 2348 o výměře 410 m2, dle GP číslo 5361-1//2008 st.p.č. 6180 o výměře 1087 m2 v k.ú. Šumperk Podmínky prodeje: - účel prodeje: pozemek pod stavbou polyfunkčních domů se zázemím - kupní cena 600,--Kč/m2, kupující doplatí doplatek kupní ceny, kdy záloha na kupní cenu byla uhrazena v souladu s podmínkami smlouvy o smlouv ě budoucí kupní – obch 85/2004 ve znění dodatku č. 1 - kupující uhradí paušální poplatek ve výši 1.000,--Kč za vyhotovení smlouvy a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1888/08

MJP – změna a doplnění usnesení RM č. 1807/08 schvaluje změnu usnesení RM č. 1807/08 ze dne 14.2.2008 v části týkající se úhrady za věcné břemeno uložení inž. sítí, a to tak, že znění celého textu ve druhé odrážce podmínek bude vyňato a nahrazeno novým textem: Finanční záloha za úhradu věcného břemene uložení inženýrských sítí nebude uhrazena při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Celková úplata za věcné břemeno bude uhrazena po dokončení stavby na základě skutečného geometrického zaměření. Oprávněný z věcného břemene požádá do 60 ti dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stranu povinnou z věcného břemene o uzavření smlouvy o věcném břemeni. Úplata za věcné břemeno bude stanovena na základě usnesení ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení ZM č. 559/07 ze dne 13.12.2007. Stanovená finanční částka bude uhrazena do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

19

RM 38

V případě, že vinou budoucího oprávněného z věcného břemene nedojde k uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni a k úhradě finančních částek za věcné břemeno, uhradí strana oprávněná z věcného břemene straně povinné z věcného břemene smluvní pokutu ve výši 30 000,-- Kč. Termín: 30.4.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1889/08

MJP – změna a doplnění usnesení RM č. 1807/08 schvaluje změnu usnesení RM č. 1807/08 ze dne 14.2.2008 v části týkající se úhrady za věcné břemeno umístění 3 ks trakčních stožárů, a to tak, že znění celého textu ve třetí odrážce podmínek bude vyňato a nahrazeno novým textem: Finanční částka za úhradu věcného břemene za umístění 3 ks trakčních stožárů nebude uhrazena při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Celková jednorázová částka za věcné břemeno bude stanovena na základě znaleckého posudku, který na své náklady nechá vyhotovit strana oprávněná z věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene požádá do 60 ti dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stranu povinnou z věcného břemene o uzavření smlouvy o věcném břemeni. Stanovená finanční částka bude uhrazena do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Termín: 30.4.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1890/08

MJP – vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1 v k.ú. Horní Temenice doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 25.1.2008 do 11.2.2008 dle usnesení rady města 1713/08 ze dne 17.1.2008, schválit vydání příslibu prodeje p.p.č. 107/1 výměře 980 m2 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: -

-

-

účel příslibu prodeje: výstavba rodinného domu kupní cena: v souladu s nabídkou kupní ceny podanou budoucím kupujícím 950,--Kč/m2, kupní cena ve výši 70% kupní ceny bude uhrazena do 30ti dn ů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní budoucí kupující: M. V., bytem Šumperk budoucí kupující předloží potvrzené ohlášení výstavby nebo stavební povolení na výstavbu rodinného domu do 31.3.2009, pokud nebude spln ěna tato podmínka , budoucí prodávající si sjednává právo od smlouvy v plném rozsahu odstoupit bez nároku na vrácení finančních nákladů vynaložených s vyřízením povolení k výstavbě rodinného domu výstavba rodinného domu bude zahájena do 6ti měsíců od potvrzeného ohlášení nebo pravomocného stavebního povolení a bude povoleno užívání stavby do 31.3.2011

20

RM 38

-

-

-

náklady spojené s vyhotovením dokumentace pro stavební a územní řízení nese výhradně budoucí kupující, v případě odstoupení od smlouvy nemá budoucí kupující nárok na kompenzaci těchto nákladů inženýrské sítě budou vybudovány výhradně nákladem budoucího kupujícího pokud nebude smlouva o smlouvě budoucí kupní, dle podmínek uvedených v tomto usnesení, podepsána budoucími kupující do 30.4.2008, bude podán návrh na zrušení usnesení v části budoucího kupujícího a jako budoucí kupující bude schválen v pořadí: - R. P., bytem Šumperk, za kupní cenu 732,--K č/m2 - M. a L. P., bytem Šumperk, za kupní cenu 561,--K č/m2 - L. S. , bytem Šumperk, za kupní cenu 555,--K č/m2 vlastnické právo k pozemku bude převedeno po výstavbě 1 m nad terénem nájemce uhradí paušální poplatek ve výši 100,--Kč za vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, stanoveno přílohou č. 9 „ Postupu...“ Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1891/08

MJP – nebytový prostor ul. Temenická č. 97 v Šumperku, zrušení usnesení Policie ČR ve věci R. O. bere na vědomí skutečnost, že usnesením Okresního státního zastupitelství v Šumperku ze dne 20.2.2008, č.j. ZN 5940/2007-8, bylo zrušeno usnesení policejního orgánu Policie ČR, Obvodního oddělení Šumperk ze dne 25.1.2008, č.j. ORSU-2344-10/TČ2004-14, kterým byla podle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu odložena věc pana R. O., bývalého nájemce nebytového prostoru na ul. Temenické 97, Šumperk, týkající se podezření ze spáchání trestných činů poškozování cizí věci dle ust. § 257 odst. 1 a krádeže dle ust. § 247 odst. 1,2 trestního zákona, v nebytovém prostoru na ul. Temenické č. 97 v Šumperku.

1892/08

MJP – podnájem nebytového prostoru v jižním křídle Pavlínina dvora uděluje souhlas nájemci - Domu kultury Šumperk, s.r.o., IČ 25818830, se sídlem Šumperk, Fialova 3, PSČ 787 01, dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-společenské a vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 ze dne 26.9.2006 k podnájmu nebytového prostoru – kancelá ře č. 16 v budově bez č.p./č.e. obč. vyb. stojící na st.p.č. 184/4 v k.ú. Šumperk (or. jižní křídlo Pavlínina dvora v Šumperku), a to panu J. V., Prievidzská 2560/2, Šumperk, IČ: 74545039 jako podnájemci. Výnos z podnájmu bude p říjmem nájemce. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

21

RM 38

1893/08

MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy přípojky vodovodní, elektro NN a splaškové kanalizační přes pozemek p.č. 5/6 a p.p.č. 1361 v k.ú. Horní Temenice mezi budoucí povinný z věcného břemene: Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a budoucí oprávněný z věcného břemene: M. a V. H., Postřelmov, PSČ 789 69 Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: - budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 100,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“, - budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení inženýrských sítí zálohu ve výši 630,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 13.12.2007, oprávněný z věcného břemene uhradí finanční částku do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování stavby vyhotovení geometrického zaměření - budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle stavebního zákona - budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou dokumentaci Termín: 31.5.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1894/08

MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v: - právu uložení a správy telefonního vedení přes pozemek p.č. 2246 v k.ú. Šumperk mezi budoucí povinný z věcného břemene: Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: 00303461 a budoucí oprávněný z věcného břemene: Telefónika O2 Czech Republic, a.s, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336

22

RM 38

Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: - budoucí oprávněný z věcného břemene vyhotoví smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vlastní náklady - budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení inženýrských sítí zálohu ve výši 3.800,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usnesení č. 559/07 ze dne 13.12.2007, částka bude uhrazena do 15ti dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování stavby vyhotovení geometrického zaměření - budoucí oprávněný splní podmínky PMŠ, a.s. v plném rozsahu, které budou nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle stavebního zákona - budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou dokumentaci Termín: 30.6.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1895/08

MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za podmínek dle návrhu smlouvy, který je přílohou materiálu: - půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČ 00098311, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, - vypůjčitel: Město Šumperk, IČ 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, - předmět a účel výpůjčky: - Obraz: Anežka Kovalová – Otava, př. č. 77/78, H 13.303 za účelem umístění za účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1 - Obraz: Anežka Kovalová – Krajina, př. č. 78/78 , H 13.304 za účelem umístění za účelem umístění obrazu v kanceláři 2. místostarosty, v budově Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1 -

smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od uzavření smlouvy do 31.12.2008.

Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

23

RM 38

1896/08

MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea schvaluje pojistit formou živelního pojištění a pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží současným pojistitelem majetku Města Šumperka a činností spojených s pojistnými riziky - Českou pojišťovnou a.s.: -

Obraz: Anežka Kovalová – Otava, př. č. 77/78, H 13.303 Obraz: Anežka Kovalová – Krajina, př. č. 78/78 , H 13.304

v celkové hodnotě 30.000,--Kč. Maximální výše pojistného se stanoví na 1.500,-Kč za rok. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1897/08

MJP – bytová problematika – skladové prostory souhlasí s poskytnutím prostor oprávněným K. a E. K., pro uschování věcí, patřících povinné M. B. a příslušníkům její domácnosti, při provedení exekuce vyklizením bytu č. 1 v prvním nadzemním podlaží v budově č.p. 782 v Šumperku na ulici B. Němcové 4 ve skladu v Šumperku na ulici Jesenické 31. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1898/08

MJP – bytová problematika – skladové prostory schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi Městem Šumperk jako schovatelem a K. a E. K., oba bytem Šumperk, jako složitelem v souvislosti s exekucí vyklizením bytu vedené pod sp. zn. 8C 208/2005-42 ve věci oprávněných: K. K. a E. K. proti povinné: M. B., Šumperk. Podmínky: Smlouva uzavřena na dobu šesti měsíců, počínaje dnem uzavření, cena za uložení „věcí“ 200,--Kč/měs. Termín: 31.12.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

24

RM 38

1899/08

MJP – bytová problematika – uzavření nájemní smlouvy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou: - A. Š., na byt č. 8 v Šumperku na ulici Jeremenkova 19 o velikosti 1+1 obytných místností Podmínky: NS na dobu určitou od 29. 2. 2008 do 28. 2. 2009, nájemné v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. pro rok 2008 ve výši 24,33 Kč/m². Termín: Zodpovídá:

1900/08

31.3.2008 Ing. Répalová

MJP – bytová problematika – návrh na výkon rozhodnutí vyklizení bytu schvaluje podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 6 v Šumperku na ulici B. Němcové 6 k OS – V. a J. W. - na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku č.j. 9C 102/2005-26 soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu a uložil povinným V. a J. W. předmětný byt vyklidit a vyklizený předat majiteli do 15 dnů od zajištění přístřeší. Termín: 31.5.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1901/08

MJP – prodej části pozemku p.č. 285 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1813/08 ze dne 14. 2. 2008, schválit prodej části pozemku p. č. 285 o výměře cca 155 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: - účel prodeje: rozšíření areálu a zajištění obslužnosti přilehlé budovy - kupující: AGIDA REAL s.r.o., se sídlem Rapotín, Polní 55, PSČ 788 14, IČ: 27815641 - kupní cena: 500,--Kč/m2 - kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 285 v k. ú. Šumperk zajistí na své náklady kupující, hranice geometrického rozd ělení budou předem odsouhlaseny městem Šumperk - kupující zajistí na své náklady ohraničení převáděného pozemku ze strany od veřejného parkoviště, a to trvalým způsobem (např. obrubníky) - kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--K č Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová 25

RM 38

1902/08

MJP – prodej pozemku st.p.č. 1092 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1811/08 ze dne 14. 2. 2008, schválit prodej pozemku st. p. č. 1092 o výměře 585 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: - účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemku pod domem a u domu - kupující: PS Rent, s. r. o., se sídlem Zábřeh, U Sázavy 2264, PSČ 789 01, IČ: 27812693 - kupní cena: 500,--Kč/m2 - kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--K č Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1903/08

MJP – prodej pozemku p.č. 1567/1 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 25. 1. 2008 do 11. 2. 2008 dle usnesení rady města č. 1734/08 ze dne 17. 1. 2008, schválit prodej pozemku parcela č. 1567/1 o výměře 3 076 m 2 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: - účel prodeje: realizace stavby „Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk“ (uzemnění trakční měnírny) - kupující: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČ: 70994234 - kupní cena dle znaleckého posudku: 240,--Kč/m2, tj. 738.240,--Kč k celku - kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč - kupní smlouvu vyhotoví na své náklady kupující Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

26

RM 38

1904/08

MJP – vydání souhlasu s dočasným záborem části pozemku p.č. 914/1 v k.ú. Šumperk schvaluje vydání souhlasu s dočasným záborem části pozemku parcela č. 914/1 o výměře 870 m2 v k. ú. Šumperk ve vlastnictví města Šumperk pro zařízení staveniště ke stavbě „Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk“ pro účely stavebního řízení za těchto podmínek: - s dočasným záborem bude souhlasit současný nájemce pozemku parcela č. 914/1 v k. ú. Šumperk, kterým je Bludovská, a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ: 789 61 - zábor pozemku bude pouze po dobu nezbytně nutnou po dobu stavby daného úseku - dotčená část pozemku bude uvedena do původního stavu, v jakém se nacházela před zahájením stavby - případné škody na pozemku parcela č. 914/1 v způsobené stavbou budou investorem uhrazeny Termín: 31. 3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1905/08

MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 328/10 v k.ú. Šumperk schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. MP 28/2006/Pro/Vr ze dne 25. 7. 2006, kterou město Šumperk jako pronajímatel přenechal k užívání část pozemku p. č. 328/10 o výměře 400 m2 v k. ú. Šumperk nájemci Janu Poláchovi, bytem Šumperk, Žerotínova 1, PSČ: 787 01 za účelem využití jako volnou zelenou plochu. Smlouva o nájmu nemovitosti bude ukon čena ke dni 31. 3. 2008. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1906/08

MJP – prodej pozemku p.č. 328/10 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 3. 4. 2007 do 18. 4. 2007 dle usnesení rady města č. 572/07 ze dne 29. 3. 2007, schválit prodej pozemku p. č. 328/10 o výměře 315 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: - účel prodeje: vybudování obslužného parkoviště ke stávajícímu objektu na pozemku st.p.č. 91/3 v k.ú. Šumperk a k budoucímu objektu na pozemku st.p.č. 91/1 v k.ú. Šumperk - kupující: manželé O. a D. K. , bytem Nový Malín, PSČ: 788 03 - kupní cena: 500,--Kč/m2

27

RM 38

-

-

-

-

kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--K č kupující berou na vědomí, že pozemek p. č. 328/10 v k. ú. Šumperk je zatížen podzemním vedením elektro sítí společnosti ČEZ podmínkou uzavření kupní smlouvy je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem vstupu a vjezdu přes pozemek p. č. 328/10 na pozemek p. č. 328/13 v k. ú. Šumperk ve prospěch města Šumperka kupující vybudují na pozemku p. č. 328/10 v k. ú. Šumperk obslužné parkoviště s povrchem ze zámkové dlažby nejpozději do 31.12.2010. V případě nesplnění této podmínky uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 10 % z celé kupní ceny. kupující vybuduje na své náklady oplocení pozemku p. č. 328/10 na straně k areálu ve vlastnictví manželů Poláchových Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1907/08

MJP – zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu schvaluje v případě prodeje pozemku p. č. 328/10 v k. ú. Šumperk manželům D. a O. K., bytem Nový Malín, PSČ: 788 03 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes pozemek p. č. 328/10 v k. ú. Šumperk na pozemek p. č. 328/13 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: - povinný z věcného břemene: manželé O. a D. K. bytem Nový Malín, PSČ: 788 03 - oprávněný z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461 - věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně - smlouva o zřízení věcného břemene bude součástí kupní smlouvy na prodej pozemku parcela č. 328/10 v k. ú. Šumperk Termín: 30.4.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1908/08

MJP – realizace příslibu prodeje pozemku p.č. 1963/1 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě přijatého záměru města zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 29. 6. 2004 do 14. 7. 2004 dle usnesení RM č. 2375/04 ze dne 24. 6. 2004 a na základě usnesení ZM č. 1077/04 ze dne 9. 12. 2004 ve znění usnesení ZM č. 1366/05 ze dne 15. 9. 2005 a usnesení ZM č. 1643/06 ze dne 20. 4. 2006, kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje

28

RM 38

pozemku p. č. 1963/1 o výměře 808 m2 v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem zak.č. 5364-707/2008 ze dne 28. 1. 2008 rozděleným na pozemek p. č. 1963/1 o výměře 640 m2 a pozemek st. p. č. 6181 o výměře 168 m2 v k. ú. Šumperk, za těchto podmínek: - účel prodeje: výstavba individuálního rodinného domu - kupující: K. P., bytem Šumperk, PSČ: 787 01 - kupující uhradí doplatek kupní ceny ve výši 184.000,--Kč do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, záloha ve výši 220.000,--Kč byla kupující uhrazena dne 12. 4. 2005 - kupující uhradí smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč z důvodu nedodržení termínu vyplývajícího ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ve znění dodatků - kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--K č - kupující zkolauduje stavbu rodinného domu do 31. 5. 2009. V p řípadě nesplnění této podmínky uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 5 % celé kupní ceny. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1909/08

MJP – změna usnesení ZM č. 1583/06 doporučuje ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1583/06 ze dne 2. 3. 2006, kterým byl schválen výkup pozemků p. č. 1928 o výměře 2156 m2, 1929/1 o výměře 5125 m2 a 1939/1 o výměře 5084 m2 v k. ú. Šumperk od Tělocvičné jednoty Sokol Šumperk. Změna usnesení spočívá ve zvýšení maximální kupní ceny z 30 Kč/m2 (tj. 370.950,--Kč) na 55 Kč/m2 (tj. 680.075,--Kč). Současně se usnesení doplňuje o účel koupě, kterým bude využití jako rekreační a sportovní zóna. Pokud by město Šumperk využilo předmět koupě k jinému účelu, než je uvedeno výše, zaváže se město Šumperk uhradit Tělocvičné jednotě Sokol Šumperk smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1910/08

MJP – prodej části pozemku p.č. 2047/9 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 19. 2. 2008 do 5. 3. 2008 dle usnesení rady města č. 1806/08 ze dne 14. 2. 2008, schválit prodej části pozemku p. č. 2047/9 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: - účel prodeje: rozšíření stávajícího skladu - kupující: LIKAMA, s.r.o., se sídlem Rapotín 550, PSČ 788 13, IČ: 48399175 - kupní cena: 500,--Kč/m2 - kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

29

RM 38

-

-

vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. č. 2047/9 v k. ú. Šumperk zajistí na své náklady kupující, hranice geometrického rozdělení budou předem odsouhlaseny městem Šumperk tak, aby nedošlo k omezení průjezdnosti do areálu Uhelných skladů a byla zachována min průjezdní šířka 7 metrů kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,-Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--K č Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1911/08

MJP – zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 1999/10 v k. ú. Šumperk schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parcela č. 1999/10 o výměře 35 m2 v k.ú. Šumperk (or. vymezený prostor k domu Denisova 6, Šumperk). Účel pronájmu – zahrádkářské využití. Termín: 17.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1912/08

MJP – bytová výstavba FORTEX-AGS, a.s, za ulicí Prievidzskou, zúžení předmětu výpůjčky pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice schvaluje upravit dodatkem č. 2 smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou dne 27.4.2004 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a společností FORTEX-AGS, a.s., jako vypůjčitelem, dle usnesení RM č. 2005/04 ze dne 8.4.2004 a usnesení RM č. 279/07 ze dne 11.1.2007 tak, že předmět výpůjčky bude zúžen o část pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice o výměře cca 830 m2, na kterém bude Městem Šumperkem vybudována technická infrastruktura – komunikace, dle pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Šumperk, odborem dopravy dne 17.10.2007, pod č.j. MUSP 99448/2008, Sp. zn. 80842/2007 DOP/JAVI. Podmínka: Účinnost dodatku č. 2 bude stanovena tak, že účinnost zúžení předmětu výpůjčky nastane v případě poskytnutí státní dotace Městu Šumperk z podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2008, a to na výstavbu technické infrastruktury – komunikace v lokalitě za ul. Prievidzskou v Šumperku. V případě, že předmětná dotace poskytnuta Městu Šumperk nebude, účinnost dodatku nenastane a v platnosti a účinnosti zůstane původní rozsah výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

30

RM 38

1913/08

MJP - bytová výstavba FORTEX-AGS, a.s, za ulicí Prievidzskou, zúžení předmětu budoucí koupě pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice doporučuje ZM v souvislosti s plánovaným podáním žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2008, schválit změnu usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18.9.2003, ve znění pozdějších změn, ve věci schválení podmínek budoucího odprodeje příslušné části pozemku p.č. 709/17 v kat. území Dolní Temenice tak, že: - předmět budoucího odprodeje tj. část pozemku p.č. 709/ 17 v k.ú. Dolní Temenice bude zúžen o část tohoto pozemku o výměře cca 830 m2, na kterém bude vybudováno Městem Šumperk dílo technické infrastruktury – komunikace, a to na základě pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Šumperk, odborem dopravy dne 17.10.2007, pod č.j. MUSP 99448/2008, Sp. zn. 80842/2007 DOP/JAVI - kupní cena předmětu budoucí koupě tj. části pozemku p.č. 709/17 v k.ú. Dolní Temenice bude jednotně činit částku 402,--Kč/m2 bez ohledu na charakter a druh pozemku (tj. bez ohledu na to, zda se bude jednat o pozemek pod bytovým domem a řadovými domy, včetně přístupového a okapového chodníku a parkoviště před bytovým domem, odděleným od komunikace žlabem nebo pozemek tvořící zahradu u řadového domu nebo prostor před řadovým domem – prostor mezi řadovým domem a komunikací např. vstupní chodník, parkoviště) - společnost FORTEX-AGS a.s. se zaváže, že pokud ve lhůtě stanové podmínkami dotačního titulu, nevybuduje stanovený počet bytů, na který by byla poskytnuta dotace a Městu Šumperk, vznikne povinnost vrátit finanční prostředky poskytovateli dotace včetně penále, bude tyto finanční prostředky Městu Šumperk kompenzovat v plné výši. Ostatní ustanovení usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18.9.2003, ve znění pozdějších změn, výše neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti. Podmínka: Účinnost výše uvedené změny usnesení ZM č. 460/03 ze dne 18.9.2003, ve znění pozdějších změn, bude v dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní stanovena tak, že účinnost zúžení předmětu koupě dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě a úpravě kupní ceny na jednotnou částku 402,--Kč/m2 nastane v případě poskytnutí státní dotace Městu Šumperk z podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2008, a to na výstavbu technické infrastruktury – komunikace v lokalitě za ul. Prievidzskou v Šumperku. V případě, že předmětná dotace poskytnuta Městu Šumperk nebude, účinnost dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní nenastane a v platnosti a účinnosti zůstane původní znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

31

RM 38

1914/08

MJP – změna usnesení ZM č. 523/07 – cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín doporučuje ZM schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 523/07 ze dne 13.12.2007 týkající se výkupu pozemků, na kterých se nachází dílo cyklistické stezky vybudované dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem ing. Lu ďkem Cekrem, č. 04/2004, „Cyklistická stezka Šumperk – Nový Malín“, oddělených geometrickým plánem pro rozdělení pozemku zpracovaného Ing. Tomášem Křikalem, zakázka č. 5209-35/2007. Změna spočívá ve změně předmětu výkupu od prodávajícího společnosti OLZ, a.s. Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ: 772 00, IČ: 45192138, kdy se původní předmět výkupu pozemky p.č. 3103, p.č. 3104 a p.č. 3105 v k.ú. Šumperk nahrazuje novým předmětem výkupu, a to pozemkem p.č. 3080 v k.ú. Šumperk. V ostatním se usnesení ZM č. 523/07 ze dne 13.12.2007 nemění a zůstává v platnosti. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1915/08

MJP – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy zemního vedení teplovodu přes pozemek p.č. 2248/1, p.p.č. 227, p.p.č. 2211, p.p.č. 231, p.p.č. 262/1, p.p.č. 2159/5, p.p.č.239/1 a p.p.č. 9/11 vše v k.ú. Šumperk mezi budoucí povinný z věcného břemene: Město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ:00303461 a budoucí oprávněný z věcného břemene: Podniky města Šumperk a.s., se sídlem Šumperk, Slovanská 21, PSČ 787 01, IČ: 651 38 163 Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: - budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za sepsání smlouvy o věcném břemeni ve výši 500,--Kč dle platného „Postupu …příloha č.9“, - budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí za věcné břemeno uložení inženýrských sítí zálohu ve výši 40.000,--Kč, částka je vypočtena na základě usn. ZM č. 1134/05 ze dne 27.1.2005 ve znění usn. ZM 559/07 ze dne 13.12.2007 a bude uhrazena do 15ti dn ů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování stavby vyhotovení geometrického zaměření

32

RM 38

-

-

1916/08

smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30ti dnů od pravomocné kolaudace díla nebo do 30ti dnů ode dne podání ohlášení o provedeném díle dle stavebního zákona budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží ověřenou projektovou dokumentaci Termín: 31.5.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

MJP – prodej části p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice doporučuje na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 25.1.2008 do 11.2.2008 dle usnesení rady města č. 1714/08 ze dne 17.1.2008 schválit prodej p.p.č. 102/1 o výměře 13598 m2 v k.ú. Horní Temenice, za podmínek: - kupní cena 180,--Kč/m2 - účel prodeje: výstavba v souladu s územním plánem - kupující: EKOZIS spol. s r.o. se sídlem Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, IČ 41031024 - kupující uhradí kupní cenu do 30ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - prodávající upozorňuje na to, že přes pozemek vede optický kabel, kdy v případě výstavby jej bude nutné přeložit - prodávající postoupí na kupujícího práva z pravomocného územního rozhodnutí na inženýrské sítě pro výstavbu - prodávající se zavazuje, že v případě výstavby na pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice v souladu s územním plánem, pronajme nebo vyp ůjčí p.p.č. 1200/1 v k.ú. Horní Temenice za účelem výstavby komunikace - prodávající se zavazuje, že po vybudování komunikace a po kolauda čním souhlasu komunikace převezme darem od investora komunikaci, včetně pozemku do svého majetku a správy - pokud nebude k datu 31.12.2011 p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice připraven k výstavbě v souladu s územním plánem, tj. vybudována komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu, sjednává si prodávající smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1917/08

MJP – prodej části p.p.č. 102/1 v k.ú. Horní Temenice doporučuje ZM neschválit prodej p.p.č. 102/1 o výměře 13598 m2 v k.ú. Horní Temenice L. Š., bytem Šumperk, a V. Š., bytem Šumperk, a to z důvodu schválení prodeje jinému zájemci. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

33

RM 38

1918/08

MJP – zveřejnění příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 schvaluje zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře 21713 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: - kupní cena 250,--Kč/m2 - účel vydání příslibu prodeje: výstavba v souladu s územním plánem - budoucí kupující uhradí do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní zálohu na kupní cenu ve výši 50% kupní ceny - budoucí kupující se zavazuje, že do 31.12.2009 předloží pravomocné územní rozhodnutí k uložení inženýrských sítí a komunikací, které vybuduje výhradn ě na své náklady. Pokud nebude v termínu pravomocné rozhodnutí k uložení inženýrských sítí a komunikací budoucímu prodávajícímu p ředloženo, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy v celém rozsahu odstoupit bez nároku na kompenzaci nákladů spojených s přípravou projektové dokumentace - budoucí kupující je povinen v rámci přípravy dokumentace k územnímu řízení stavby inženýrských sítí a komunikace, vyzvat všechny vlastníky pozemků v lokalitě pracovně nazývanou „ Nad vyhlídkou“, kdy tato lokalita je dle platného územního plánu vedena k zástavbě, k součinnosti tak, aby inženýrské sítě a komunikace mohly sloužit i pro další výstavbu zájmové území. Pokud nebudou vlastníci pozemku prokazatelně jednat o sdružení finančních prostředků v termínu do 6ti měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, bude lokalita, která je předmětem budoucího převodu dle tohoto usnesení řešena samostatně bez dalších závazků k lokalitě „ Nad vyhlídkou“ - budoucí prodávající se zavazuje, že po vybudování komunikace a po kolaudačním souhlasu komunikace převezme darem od investora komunikaci do svého majetku a správy - vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uvedení stavby inženýrských sítí včetně komunikace do užívání v souladu se st. zákonem. Předmětem převodu nebude pozemek nově označený geometrickým plánem jako komunikace a chodník Termín: 15.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1919/08

MJP – zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout části stavby komunikace na pozemku p.č. 2033 v k.ú. Šumperk o velikosti 50 m2 za podmínek dle usnesení RM č. 1807/04 ze dne 11.3.2004 na dobu neurčitou, za účelem zřízení venkovní předzahrádky k provozovně Suterén – Divadelní klub. Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: Ing. Šperlich

34

RM 38

1920/08

Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2007 bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2007.

1921/08

Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2007 doporučuje ZM vzít předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2007 na vědomí. Termín: 24.4.2008 Zodpovídá: Ing. Zapletal

1922/08

Zápis dětí do I. ročníků základních škol a speciálních škol a přípravných tříd ve městě Šumperk pro školní rok 2008/2009 bere na vědomí informaci o průběhu a počtu zapsaných dětí do I. ročníků základních škol, speciálních škol v Šumperku, přípravné třídy na Základní škole Šumperk, Sluneční 38 a přípravné třídy Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské školy logopedické Schola-Viva, o.p.s., pro školní rok 2008/2009.

1923/08

Použití investičního fondu schvaluje Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování technického zhodnocení majetku ve vlastnictví zřizovatele, a to na rekonstrukci a zvýšení počtu hygienických zařízení v celkové výši do 55 tis. Kč. Práce budou hrazeny z investičního fondu školy a dohodou o bezúplatném převodu předány zřizovateli. Termín: 20.12.2008 Zodpovídá: pí Bendová

35

RM 38

1924/08

Nákup publikace Doc. PhDr. Zdeňka Filipa, CSc. schvaluje nákup 200 kusů populárně naučné publikace Doc. PhDr. Zdeňka Filipa, CSc., „Kdo byl kdo – 200 osobností z historie Šumperka“, za cenu 100,--K č za kus včetně DPH. Finanční částka bude uhrazena z rozpočtu odboru ŠKV. Termín: 15.4.2008 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

1925/08

Ceny města Šumperka 2007 doporučuje ZM schválit v souladu s § 84, odst. 2 písm. V, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení Ceny města Šumperka 2007 takto: Kategorie „kultura“ - Město čte knihu, Zdeňka Daňková, kolektiv organizátorů Kategorie „sport“ - Vojtěch Král Kategorie „sociální služby“ - Cenu města 2007 neudělit Kategorie „vzdělávání“ - Akademie J. A. Komenského, nám. Míru 4, 787 01 Šumperk Kategorie „podnikání“ - Firma Tilak, Roman Kamler, Žerotínova 81, 787 01 Šumperk Kategorie „architektura – novostavba“ - prodejna a servis výpočetní techniky firmy HF pro, spol. s r.o., ul. Slovanská Kategorie „architektura – rekonstrukce“ - budova vlakového nádraží Šumperk Kategorie „životní prostředí“ - Cenu města 2007 neudělit Kategorie „cena mladých“ - Zdeněk Dočekal Kategorie „přínos městu“ - Karel Čunderle Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková

36

RM 38

1926/08

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství doporučuje ZM vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 4 a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.4.2008. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Holub

1927/08

OZV o pěší zóně a režimu dopravy v městském centru a místním poplatku za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí města doporučuje ZM vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o pěší zóně a režimu dopravy v městském centru a místním poplatku za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí města s účinností od 1.4.2008. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Holub

1928/08

Personální záležitosti schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk: k 1.10.2008 stav 217,4 zaměstnanců (+ 4 MJP, oddělení správy majetku + 1 SVV, spojovatelka Jesenická 31 + 1 SVV, domovník Jesenická + 0,4 SVV, domovník Bří. Čapků 35 + 1 SVV, správce Evropský dům setkávání Kladská 1 + 1 SVV, toaletářka, nám. Míru 1) Termín: 1.10.2008 Zodpovídá: PaedDr. Holub

37

RM 38

1929/08

Stanovení peněžního plnění předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM schvaluje poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce předsedů komisí RM a členů komisí RM, dle předloženého návrhu. Termín: 7.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Holub

1930/08

Stanovení peněžního plnění předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM schvaluje poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce předsedů komisí RM měsíčně, a to od data 1.3.2008. Členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva bude poskytována odměna pouze v měsících, ve kterých probíhá jednání komise RM. V měsících, ve kterých jednání komise RM neprobíhá, je odměna 0,--Kč. Odměna bude poskytována členům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva od data 1.3.2008. Termín: 7.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Holub

1931/08

Stanovení peněžního plnění předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM bere na vědomí stanovení měsíční odměny uvolněných předloženého návrhu od 1.2.2008.

1932/08

členů

zastupitelstva

města

dle

Otočný regál schvaluje - vypsání poptávkového řízení na zakoupení 1 ks rotační kartotéky pro odbor SV, oddělení správní, pracoviště občanské průkazy -

minimální seznam zájemců Imtradex, a.s., U dvora 209, 687 51 Nivnice KREDIT, s.r.o., 787 64 Slavkov 284 Medis Info security, s.r.o., Spodní 5, 748 01 Hlučín 38

RM 38

-

komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek ve složení: členové Ing. Marek Zapletal, Ing. Vlasta Vitásková, pí Olga Breitzetelová, sekretá ř pí Eva Malá náhradníci Ing. Petr Suchomel, pí Helena Hufová, pí Jaroslava Zatloukalová, sekretá ř pí Helena Hloušková Termín: 2.4.2008 Zodpovídá: Ing. Vitásková

1933/08

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/1993 o zřízení městské policie města Šumperka, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 doporučuje ZM vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) a o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/1993, o zřízení Městské policie města Šumperka, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 s účinností od 1.4.2008. Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: PaedDr. Holub

1934/08

Bytová problematika schvaluje návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – Šumperk, Temenická 109: - nezl. M. K., , zast. zákonnými zástupci H. F. a J. K., byt č. 1 o velikosti 1+2 obytných místností Podmínky: NS na dobu určitou od 1.4.2008 do 31.3.2009 Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

1935/08

Byty podle opatření č. 14/2007 schvaluje návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS Bohdíkovská 24, Šumperk: - B. P., byt č. 203 o velikosti 1+kk obytné místnosti Podmínky: NS na dobu neurčitou Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Répalová

39

RM 38

1936/08

Veřejná zakázka na získání dodavatele na zajišt ění sběru, odvozu a likvidace (využití) směrného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu v Šumperku schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako dodavatele zajištění sběru, odvozu a likvidace (využití) směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpe čných složek komunálního odpadu v Šumperku, firma SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady. Termín: 10.4.2008 Zodpovídá: Mgr. Brož

1937/08

Dodatek č. 5 ke smlouvě se společností SITA CZ, a.s. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zajišťování činností v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území města Šumperka se společností SITA CZ, a.s., Španělská 10/1073, Praha 2, Vinohrady, PSČ: 120 00 Česká republika. Termín: 10.4.2008 Zodpovídá: Mgr. Brož

1938/08

Cena Petra Parléře 2008 schvaluje navrhnout do 6. ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2008 dvě frekventovaná veřejná prostranství v Šumperku: - přednádražní prostor - veřejné prostranství „Hlavní třída – Náměstí Svobody“ Termín: 10.3.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1939/08

Oprava mostu Langrova M1 schvaluje na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava mostu Langrova M1“ zhotovitelem stavby firmu SART – stavby a rekonstrukce, a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, za cenu 3.115.516,--K č včetně DPH. Termín: 17.4.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

40

RM 38

1940/08

Technická pomoc při zpracování územně analytických podkladů a vypracování rozboru udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk podle prováděcího právního předpisu stavebního zákona schvaluje na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na „Zpracování územně analytických podkladů a vypracování rozboru udržitelného rozvoje území podle prováděcího právního předpisu stavebního zákona“ zpracovatelem firmu EKOTOXA, s.r.o., Kosmákova 28, 615 00 Brno, Židenice, IČ: 64608531, DIČ: CZ64608531. Termín: 6.3.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1941/08

Sběrný dvůr, ul. Příčná v Šumperku schvaluje - vypsání podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby: „Sběrný dvůr, ul. Příčná v Šumperku“ -

členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami členové Ing. Petr Suchomel, Ing. Petr Závodný, Ing. Tomáš Luskač, Ing. Stanislav Ficnar, CSc., Ing. Pavel Spáčil náhradníci Ing. Marek Zapletal, Rudolf Krňávek, Ing. Miloš Polišenský, Vladimír Hošek, Ing. Eva Zatloukalová

-

minimální seznam zájemců: FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 21, Zábřeh Ing. Petr Wolanský, ul. Kosmonautů 15, 787 01 Šumperk IRSTAV, s.r.o., Nový Malín č. 267 MIROS dopravní stavby a.s., Hradecká 545, Pardubice, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště STROG, s.r.o., Uničovská 52/2208, 787 01 Šumperk Termín: Zodpovídá:

41

6.3.2008 Ing. Bittnerová

RM 38

1942/08

Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2008 doporučuje ZM schválit rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2008 v celkové výši 555.000,--Kč takto: - částku 255.000,--Kč Římskokatolické farnosti Šumperk na restaurování barokních nástěnných maleb v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku - částku 300.000,--Kč Libuši Hrdličkové, Starobranská 2, Šumperk a IFR Regulační technika, s.r.o., Radlinského 47, Bratislava, na rekonstrukci fasády domu Starobranská ul. č. 2 Termín: 13.3.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1943/08

Rozdělení státního příspěvku na Program regenerace MPZ na rok 2008 doporučuje ZM schválit podíl města v rámci Programu regenerace MPZ pro rok 2008 na rekonstrukci fasády domu Starobranská č. 2 ve výši 100.000,--Kč a ukládá RM zapracovat tuto částku do rozpočtových opatření města na rok 2008. Termín: 12.4.2008 Zodpovídá: Ing. Peluhová

1944/08

Podání žádostí o dotace schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora regenerace panelových sídliš ť MMR na realizaci další etapy regenerace panelového sídliště Prievidzská. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1945/08

Podání žádostí o dotace schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2008 MMR na vybudování technické infrastruktury pro výstavbu bytových jednotek při ul. Prievidzské. Termín: 31.3.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

42

RM 38

1946/08

Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 4. etapa, Šumperk schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke SoD č. 1-31/2007 s firmou Miros dopravní stavby, a.s., který bude řešit méněpráce v rámci akce: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 4. etapa, Šumperk“. Oproti uzavřené smlouvě o dílo č.1-31/2007 nebude součástí stavby dodávka kontejnerů na separovaný odpad. Termín: 17.4.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1947/08

Zajištění spolufinancování projektu „Čarodějnickou cyklotrasou po českopolském příhraničí“ schvaluje vyčlenění částky 680.000,--Kč (26.667,--EURO) ke spolufinancování projektu „Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí“, který bude realizován v letech 2008 a 2009 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráci Česká republika - Polská republika. Termín: 14.3.2008 Zodpovídá: Ing. Bittnerová

1948/08

Zajištění spolufinancování projektu „Čarodějnickou cyklotrasou po českopolském přihraničí“ ukládá odboru FaP zapracovat částku 365.000,--Kč určenou k dofinancování projektu „Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí“ v roce 2009 do rozpočtu města pro rok 2009. Termín: 31.1.2009 Zodpovídá: Ing. Peluhová

1949/08

Organizační opatření k zasedání ZM bere na vědomí organizační opatření k zasedání ZM dne 13.3.2008.

Mgr. Zdeněk Brož v.r. starosta

Ing. Marek Zapletal v.r. 1. místostarosta

43

Příloha č. 2

číslo

Vyjmenované akce do 50 tis. Kč ( kompetence RM )

4 8

NÁZEV PROJEKTU

IČO název organizace

JAZZ ŠUMPERK 2008 PRELUDIUM 2008

Dům kultury Šumperk, s.r.o. Dům kultury Šumperk, s.r.o.

adresa Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk

Rybička Vladimír Mgr. Rybička Vladimír Mgr.

Doporučená částka

statutární zástupce 25818830 25818830

SOUČTY

50 000 50 000 100 000

Příloha č. 3

číslo

Vyjmenované akce nad 50 tis. Kč ( kompetence ZM )

1 2 3 5 6

NÁZEV PROJEKTU

IČO název organizace

Bambiriáda 2008 XVIII.Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk 2008 BLUES ALIVE 2008 Klasika Viva Šumperk Divadlo v parku 2008

DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Sdružení přátel folkloru Severní Hané Dům kultury Šumperk, s.r.o. MgA. Roman Janků - Agentura J + D Divadlo Šumperk, s.r.o. SOUČTY

adresa 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk P.O.BOX 17, 789 69 Postřelmov Fialova 416/ 3, 787 01 Šumperk Vodní 77, 788 14 Rapotín Komenského 3, 787 01 Šumperk

Ondráček Jaroslav Mgr. Drtil Miroslav Rybička Vladimír Mgr. Janků Roman MgA. Sviderski René MgA.

Doporučená částka

statutární zástupce 851507 60801158 25818830 70600562 25875906

60 000 180 000 250 000 60 000 70 000 620 000

Příloha č. 1

číslo

Vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč ( kompetence ZM )

1 2 3 4 5

Doporučená

Název organizace Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Hokejový Klub Mladí draci Šumperk, občanské sdružení TJ Šumperk FK Šumperk

adresa U Tenisu 4, 787 01 Šumperk 17. listopadu, 787 01 Šumperk Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk SOUČTY

statutární zástupce Porteš František Ondráček Jaroslav Mgr. Rutar Petr Mgr. Glíž Miloslav Ing. Bartoš Bořivoj

IČO 13643240 851507 494917 14617790 26999501

částka

160 000 200 000 150 000 370 000 200 000 1 080 000

Příloha č. 4

číslo

Návrh na přidělení dotací na činnost ( kompetence RM )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 37 38 39 40 41 43 44

Doporučená

Název organizace Cannibals baseball Šumperk Územní organizace Svazu diabetiků ČR při nemocnici v Šumperku Jezdecký oddíl Šumperk FbC Asper Šumperk o.s. Svaz postižených civilizačními chorobami Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - KLUB BROUČCI Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk Aeroklub Šumperk,občanské sdružení SPC při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedickou Schola-Viva,o.p.s. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR Farní středisko mládeže o.p.s. Poradna pro ženy a dívky Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Šumperk - nedoslýchaví AVZO TSČ ČR Šumperk - Temenice 80040 Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje,prac.Šumperk Sdružení lidí s narušenou komunikací SLUNKO,o.s. Základní škola Šumperk - SANY III + SANY IV Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Rudy Knotka" Šumperk Kuželkářský klub Šumperk Table Tenis Club Pramet Šumperk GYMNASTICKÝ KLUB Šumperk SONS,obl.pobočka Šumperk SPC Pramínek o.p.s. SK SEVERKA ŠUMPERK Sdružení přátel folkloru Severní Hané Základní umělecká škola Šumperk Šermířský spolek Šumperk, občanské sdružení LANO občanské sdružení Klub vytrvalostních sportů Šumperk ENDURO TEAM COUFAL o.s. Česká Tábornická Unie Občanské sdružení Savore Dětský klíč Šumperk, o.p.s. BMX Team Šumperk o.s. PORTA VIVA, o.s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s. Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Klub tanečního sportu Šumperk Pionýrské centrum Šumperk TyfloCentrum Olomouc,o.p.s.

adresa Pod Senovou 44B, 787 01 Šumperk Severovýchod 40,789 01 Zábřeh Zemědělská 26, 787 01 Šumperk Bludovská 2, Šumperk Kozinova 13, Šumperk DM U sanatoria 1, Šumperk Gen. Krátkého 1, Šumperk Letiště, Šumperk Erbenova 16, Šumperk Kozinova 13, 787 01 Šumperk Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk Šmeralova 2, 787 01 Šumperk Kozinova 13, 787 01 Šumperk Pod Senovou 66, 787 01 Šumperk Kozinova 13, 787 01 Šumperk Dr.E.Beneše 5, 787 01 Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk náměstí Jana Zajíce 11, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk nám.Jana Zajíce 2,787 01 Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk 8. května 22, 787 01 Šumperk Nerudova 39, Šumperk Janáčkova 39, 787 01 Šumperk P.O.BOX 17, 789 69 Postřelmov Žerotínova 11, 787 01 Šumperk Zahradní 33, Šumperk Bezručova 1, Šumperk Revoluční 12B, Šumperk Revoluční 35, Šumperk Náměstí Jana Zajíce 9, 787 01 Šumperk Zahradní 19, 787 01 Šumperk nám. Míru 5, 787 01 Šumperk Kosmonautů 9, Šumperk Erbenova 16, Šumperk Šumavská 13, 787 01 Šumperk Šumavská 21, 787 01 Šumperk Fialova 3, 787 01 Šumperk nám. J.Zajíce 7, 787 01 Šumperk I.P.Pavlova 69, 779 00 Olomouc SOUČTY

statutární zástupce Czyž Zdeněk Mgr. Sucháčková Alena Krobotová Anna Heger Martin Kašparová Jiřina Stankovičová Naďa Vepřek Petr Ing. Kundrata Pavel Bican Vladimír Mgr. Janků Mojmír Havlíček Tomáš Ing. Jílková Marie Ing.Mgr. Janků Mojmír Šváb Jindřich Janků Mojmír Ristovská Helena Mgr. Hynková Jarmila Večeřa Martin Ing. Semrád Jan Ing. Blaťák Jindřich Mgr. Navrkal Jiří Mgr. Rašková Hedvika Dombiová Jitka Mgr. Král Jiří Ing. Drtil Miroslav Doleček Vladimír Valouch Vladimír Hlavsová Iva Chmelařová Maria Ing Coufal Jaroslav Kozák Roman Horváth Vladimír Nedomová Věra Ing. Nevrkla Michal Zapletalova Barbara Ing. Vykydalová Nataša Ing.Mgr. Krejčí Lubomír Mgr. Hošek Vlastimil Valová Jana Příborský Jan

IČO 26537362 63697181 19013124 26550881 63696002 64094588 843113 535028 25827707 65496973 25828266 537675 676535 68318405 26594064 26592215 852864 16626851 68318375 69601500 70239886 65399447 26831317 63696592 60801158 852333 26987490 26672910 49589202 66005779 65496264 68318481 25852957 27044432 65496400 62353292 852287 68318545 68922973 25862294

částka

28 000 11 000 8 000 29 000 8 000 9 000 5 000 5 000 17 000 9 000 29 000 25 000 10 000 24 000 30 000 16 000 11 000 30 000 9 000 9 000 20 000 23 000 5 000 30 000 5 000 14 000 6 000 20 000 8 000 2 000 30 000 6 000 20 000 9 000 15 000 30 000 21 000 15 000 10 000 15 000 626 000

Příloha č. 5

číslo

Návrh na přidělení grantů ( kompetence RM )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Doporučená

NÁZEV PROJEKTU

název organizace

Edukačně preventivní pobyt diabetiků Svaz diabetiků ČR- územní organizace č.1,Šumperk Mistrovství České republiky žáků v baseballu Cannibals baseball Šumperk,o.s. Uličkami s lampičkami DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Zastupitelstvo dětí a mládeže města Šumperka DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Putování za zdravím DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Cyklus TYFLODÍLEN 2008 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Republikové finále studentů středních škol ve volejbale DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk DEN ZEMĚ 2008 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Cesta do školy 2008 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY 2008 Spolek příznivců bluegrassi a country -Zbořec Sportovně branná soutěž pro děti a mládež Šumperka Klub vojáků v záloze Šumperk-město Zlatá podkova Šumperk Jezdecký oddíl Šumperk Rekondiční pobyt pro ženy po operaci prsu pro zhoubný nádor LIGA PROTI RAKOVINÉ Šumperk Šumperský spolek neslyšících ŠSN Šumperk VIA LUCIS - CESTA SVĚTLA DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk DÝNOBRANÍ DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk KAM VE VOLNÉM ČASE DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk " O ŠUMPERSKÉHO HAVRANA 2008" - literární soutěž DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Mladí vstříc seniorům Střední zdravotnická škola Šumperk . Město mých studií Střední zdravotnická škola PUTOVÁNÍ ZA EKOLOGIÍ Střední zdravotnická škola Český pohár horských kol Cross country - Velké Losiny - XV.ročník SK Salith - SUMTEX Projekt "HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY" aneb ZÁBAVNÉ EKOPROGRAMY PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI Střední odborná škola Šumperk EXPOZICE BIOMY PLANETY ZEMĚ A JEJICH VYUŽITÍ PRO EKOLOGICKOU VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ Střední VEŘEJNOSTI odborná škola Šumperk "ŠKOLA A VYUČOVÁNÍ TROCHU JINAK" Střední odborná škola Šumperk Den otevřených dveří Aeroklubu Šumperk Aeroklub Šumperk,občanské sdružení ODYSSEA 2008 ASPV OA Šumperk Mistrovství Moravy a Slezska žáků a žákyň v atletice TJ Šumperk 12. ročník plaveckých závodů "Šumperský čert" TJ Šumperk ŠUMPERK CUP 2008: 7. ročník TJ Šumperk Kanoistické zívody Šumperské sjezdy+nominační závod do reprezentačního družstva jun. asen. TJ Šumperk Soustředění mladých basketbalistů TJ Šumperk, Kosov 2008 TJ Šumperk YETTI 2008 TJ Šumperk Poradensko- vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny (jarní a letní) ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám Kladné využití volného času v létě i v zimě ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedickou Schola-Viva,o.p.s. MISS AEROBIK 2008 Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk Oceňování Bezpříspěvkových dárců krve Ú OS ČČK Šumperk Rekondiční pobyt s kursem odezírání pro sluchově postižené občany Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Šumperk - nedoslýchaví Výměnný studentský program Šumperk - Maarssen /NL/ Nadační fond při Gymnáziu Šumperk Úvodní adaptační kurzy projektu GO při Gymnáziu Šumperk Nadační fond při Gymnáziu Šumperk Mezinárodní soutěž European Grand Prix na Jadranu 2008,Opatija 21.-26.6.2008 Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Klub Knižníci čte a hraje pohádky dětem Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace Město Šumperk čte knihu Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace Večery poezie šumperských básníků Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace Turnaj Buldoci Dolní Studénky Komínský aerobic 2008 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Setkání mladých amatérských divadelníků -Divadelní dílna Šumperk 2008 Občanské sdružení společnost amatérské divadlo a svět ZLATÁ LYRA 2008 DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk Setkání žáků sportovních tříd škol s rozšířenou výukou TV - hokejovou přípravou Hokejový Klub Mladí draci Šumperk, občanské sdružení Setkání se svatým Mikulášem Římskokatolická farnost Šumperk Výukové pásmo Vánoce a velikonoce Římskokatolická farnost Šumperk

adresa Jesenická 59, 787 01 Šumperk Pod Senovou 44B, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Školní 695, 789 61 Bludov Vrchlického 23, Šumperk Zemědělská 26, 787 01 Šumperk nám. Republiky 4, Šumperk Kozinova 13, Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Kladská 2, 787 01 Šumperk Kladská 2, 787 01 Šumperk Kladská 2, 787 01 Šumperk Gagarinova 21, 787 01 Šumperk Zemědělská 3, 787 01 Šumperk Zemědělská 3, 787 01 Šumperk Zemědělská 3, 787 01 Šumperk Letiště , 787 01 Šumperk Hlavní třída 31, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk U Sportovní haly 1a,Olomouc-Lazce Erbenova 16, Šumperk nám. Míru 20, 787 01 Šumperk Jesenická 2, Šumperk Kozinova 13, 787 01 Šumperk Masarykovo nám. 8, 787 01 Šumperk Masarykovo nám. 8, 787 01 Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk 17.listopadu 6, 787 01 Šumperk 17.listopadu 6, 787 01 Šumperk 17.listopadu 6, 787 01 Šumperk ČSA 5, Šumperk 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk c/o NIPOS-ARTAMA,P.O.BOX 12,Blanická 4, 120 00 Praha 2 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk

statutární zástupce Štysová Dana Czyž Zdeněk Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Babnič Jan Gerstner Václav MUDr. Krobotová Anna Koutná Jiřina MUDr. Bém Ladislav Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Hájková Jarmila Mgr. Hájková Jarmila Mgr. Hájková Jarmila Mgr. Čulíková Jitka Mgr. Slavotínková Renata Mgr. Slavotínková Renata Mgr. Slavotínková Renata Mgr. Kundrata Pavel Ženčák Jaroslav Švubová Jana Švubová Jana Švubová Jana Švubová Jana Švubová Jana Švubová Jana Schlesinger Radek Bican Vladimír Mgr. Formánek Zdeněk PaedDr. Reslerová Vladimíra Ing. Janků Mojmír Maceček Milan Mgr. Maceček Milan Mgr. Hynková Jarmila Daňková Zdeňka Mgr. Daňková Zdeňka Mgr. Daňková Zdeňka Mgr. Chudoba Radek Bc. Ondráček Jaroslav Mgr. Lázňovská Lenka Mgr. Ondráček Jaroslav Mgr. Rutar Petr Mgr. Kološ Vojtěch Ing. Kološ Vojtěch Ing.

IČO 70951314 26537362 851507 851507 851507 851507 851507 851507 851507 26661721 64094618 19013124 26596598 75035367 851507 851507 851507 851507 851213 851213 851213 67341446 852384 852384 852384 535028 449394477 14917790 14917790 14917790 14917790 14917790 14917790 44936478 25827707 852082 426512 676535 25852574 25852574 852864 65496604 65496604 65496604 22672249 851507 62934350 851507 494917 48005541 48005541

částka

30 000 9 000 5 000 30 000 5 000 15 000 30 000 30 000 15 000 20 000 1 000 10 000 21 000 16 000 30 000 10 000 5 000 25 000 11 000 5 000 2 000 30 000 9 000 4 000 6 000 10 000 11 000 12 000 12 000 7 000 4 000 24 000 2 000 5 000 7 000 7 000 11 000 11 000 25 000 10 000 28 000 3 000 20 000 9 000 6 000 2 000 18 000 25 000 10 000 11 000 8 000

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 96 97 98 100 101 103 104 105

Letní skautské tábory Letní tábor VI. Mezinárodní dny varhanní hudby Šumperk Závod Moravské Fourcross Ligy - MFL 2008, Rapotínská stráň, 7.6.2008 Týdenní soustředění cyklokroužku oblastní pobočky Šumperk-Jeseník AWANA víkendy Sobota bez televize 2008 Mistrovství České republiky ve Fourcross horských kol 2008, Rapotínská stráň, 6.7.2008 3. závod Českého poháru ve Fourcross horských kol 2008, Rapotínská stráň, 5.7.2008 Pionýrský tábor Skorošice Letní dětský tábor CESTA KOLEM SVÉTA Soustředění volejbalového oddílu dívek Turnaj volejbalových deblů TJ Šumperk - seriál mistrovství republiky mužů, žen a mixů Celostátní tenisové turnaje pro mladší žáky a žákyně,starší žáky a žákyně,dorostence a dorostenky. Otevřené mistrovství Moravy v motokrosu, 7.9.2008 Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu, 22.6.2008 Mistrovství České republiky SIDE a čtyřkolek, 3.5.2008 XIV. ročník Memoriálu P. Urbáškové EUROFEST 2008 Městský turnaj neregistrovaných hráčů smíšených družstev ve volejbale pod záštitou starosty města Dny Nysy - výměnné sportovní akce Cyklus soustředění mládežnických družstev v kopané Cyklus uspořádání halových mládežnických turnajů v kopané v Šumperku Cyklus uspořádání venkovních mládežnických turnajů v kopané v Šumperku Mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané MTMŽ 2008 Jarní a podzimní soustředění pěveckého sboru Ptáčata Tanenčí soutěž "O pohár města Šumperka" Krajské kolo mistrovství republiky kategorie E 34. ročník Memoriálu R. Pauly a O. Šišky Letní gymnastický tábor Kluby zdraví Tábor Štědrákova Lhota Desátý ročník šumperského festivalu autorského umění Hrnečku vař Rozvoj středoškolského sportu Memoriál Č. Ščudly a Zd. Hřebíčkové v atletice středních škol Tábor Skorošice Duhový dům Klášterní hudební slavnosti 2008 Svátky hudby - Evropský den hudby OKOLOPUŤÁK šumPERSKÝ ŠACHový turnaj 2008 BEZPEČNĚ NA ULICI 2008 Seznamovací kurz GO Cyklus veřejných přednášek buddhismu Diamantové cesty v Šumperku Chlapácký běh 2008 -18. ročník

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Rudy Knotka" Šumperk Občanské sdružení Savore Římskokatolická farnost Šumperk B4 Team Šumperk při AUTO KLUB Šumperk v AČR SONS,obl.pobočka Šumperk Sbor Bratrské jednota baptistů v Šumperku LANO občanské sdružení B4 Team Šumperk při AUTO KLUB Šumperk v AČR B4 Team Šumperk při AUTO KLUB Šumperk v AČR Pionýrské centrum Šumperk TJ Šumperk TJ Šumperk TJ Šumperk SOKOL Šumperk, oddíl tenisu - Tělocvičná jednota Šumperk AUTO KLUB Šumperk v AČR AUTO KLUB Šumperk v AČR AUTO KLUB Šumperk v AČR GYMNASTICKÝ KLUB Šumperk VÝHLED , o.s. ASPV Gymnázium Šumperk Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 FK ŠUMPERK FK ŠUMPERK FK ŠUMPERK FK ŠUMPERK Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Klub tanečního sportu Šumperk Klub tanečního sportu Šumperk GYMNASTICKÝ KLUB Šumperk GYMNASTICKÝ KLUB Šumperk Církev adventistů sedmého dne, sbor Šumperk APLA Olomoucký kraj Kulturní a umělecká společnost, o.s. Gymnázium Šumperk Gymnázium Šumperk IV. PS Šumperk IV. PS Šumperk MgA. Roman Janků - Agentura J + D Základní umělecká škola Šumperk LANO občanské sdružení Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk SAKUM o.s. Nadační fond Obchodní akademie a státní jazykové školy v Šumperku Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, n.s. Klub vytrvalostních sportů Šumperk SOUČTY

náměstí Jana Zajíce 11, 787 01 Šumperk Zahradní 19, 787 01 Šumperk Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk Krapkova 3, 787 01 Šumperk 8. května 22, 787 01 Šumperk M.R. Štefánika10, Šumperk Bezručova 1, 787 01 Šumperk Krapkova 3, 787 01 Šumperk Krapkova 3, 787 01 Šumperk nám. J.Zajíce 7, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Krapkova 3, 787 01 Šumperk Krapkova 3, 787 01 Šumperk Krapkova 3, 787 01 Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk Lidická 51, 787 01 Šumperk Masarykovo nám. 8, 787 01 Šumperk Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk Šumavská 21, 787 01 Šumperk Fialova 3, 787 01 Šumperk Fialova 3, 787 01 Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk Jánošíkova 3, Šumperk Třebízského 1, 787 01 Šumperk Jiřího z Poděbrad 17, Šumperk Masarykovo nám. 8, 787 01 Šumperk Masarykovo nám. 8, 787 01 Šumperk nám. J.Zajíce 7, 787 01 Šumperk nám. J.Zajíce 7, 787 01 Šumperk Vodní 77, 788 14 Rapotín Žerotínova 11, 787 01 Šumperk Bezručova 1, Šumperk U Tenisu 4, 787 01 Šumperk Prievidzská 14, Šumperk Hlavní třída 31, 787 01 Šumperk Hraběšínská 52,Praha 10 Revoluční 12B, Šumperk

Večeřa Martin Ing. Horváth Vladimír Kološ Vojtěch Ing. Sekanina Radek Rašková Hedvika Jersák Miroslav Hlavsová Iva Sekanina Radek Sekanina Radek Valová Jana Švubová Jana Švubová Jana Švubová Jana Porteš František Sekanina Radek Sekanina Radek Sekanina Radek Navrkal Jiří Mgr. Schnaubeltová Alena Opekar Petr Mgr. Smýkalová Nataša Mgr. Bořivoj Bartoš Bořivoj Bartoš Bořivoj Bartoš Bořivoj Bartoš Krejčí Lubomír Mgr. Hošek Vlastimil Bc. Hošek Vlastimil Bc. Navrkal Jiří Mgr. Navrkal Jiří Mgr. Krynský Pavel Th.B. Kozáková Eva Mgr. Cvrk Karel Mgr. Vlček Vladimír Mgr. Vlček Vladimír Mgr. Chudobová Radka Chudobová Radka Janků Roman MgA. Doleček Vladimír Hlavsová Iva Porteš František Horníčková Martina Re Stanislav Mgr. Popovič Michal Ing. Chmelařová Maria Ing.

16626851 68318481 48005541 62353357 65399447 65496892 26672910 62353357 62353357 68922973 14917790 14917790 14917790 13643240 62353357 62353357 62353357 70239886 27039285 68318324 60339381 26999501 26999501 26999501 26999501 852287 68318545 68318545 70239886 70239886 73631078 26602741 22687742 49589792 49589792 68922981 68922981 70600562 852333 26672910 13643240 26625971 63696550 73634174 49589202

30 000 5 000 20 000 5 000 15 000 6 000 7 000 15 000 10 000 14 000 30 000 12 000 6 000 25 000 10 000 10 000 10 000 17 000 15 000 6 000 8 000 20 000 15 000 10 000 21 000 6 000 10 000 1 000 17 000 17 000 4 000 8 000 25 000 10 000 10 000 12 000 1 000 25 000 18 000 15 000 4 000 10 000 3 000 4 000 10 000 1 224 000

Příloha č. 6 Žádost o dotaci na činnost, kterou RM v případě schválení finanční rezervy ZM doporučuje řešit v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města ( kompetence RM ) ( kompetence RM )

číslo

Doporučená

42

Název organizace MODRÁ MUZIKA

adresa Prievidzská 5, Šumperk SOUČTY

statutár Kranich Jaroslav

IČO nemají

částka

0 0

Příloha č. 7

Seznam žádostí o dotace na činnost , které komise pro přidělování grantů a dotací vyřadila z jednání pro nesplnění podmínek pro přidělení dotací

číslo

( kompetence RM )

Doporučená

Název organizace

30 IV. PS Šumperk 33 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice 36 Český kynologický svaz Šumperk - Vikýřovice

adresa nám. J.Zajíce 7, 787 01 Šumperk Temenická 135, 787 01 Šumperk Luže - Vikýřovická, 787 01 Šumperk

statutár Chudobová Radka Bc. Horák František Šustr Igor

IČO 68922981 63696649 69601453

částka

0 0 0 0

SOUČTY

číslo

Seznam žádostí o granty, které komise pro přidělování grantů a dotací vyřadila z jednání pro nesplnění podmínek pro přidělení grantů ( kompetence RM )

31 66 74 75 88 94 95 99 102 106 107

Doporučená

název organizace

NÁZEV PROJEKTU Finanční příspěvek na podporu basketbalu v Šumperku - na II. ligu mužů v sezóně 2008-2009 Přípravné soustředění volejbalového oddílu dívek Terénní sociální práce s uživateli drog ve městě Šumperku - STREETWORK DROGY - KONZULT (Odborné sociální poradenství) Výcvik služebních a spol. plemen psů "Švédové u šumperských bran" Morava v běsnění markraběcích válek Spolupráce s odborníky - cyklus zkvalitnění odborné péče o děti s autismem a odborná pomoc rodičům Mezinárodní mistrovství ČR a přebor ČR ENDURO v Šumperku Založení nové tradice slavnostní inaugurace prvních ročníků a primy šumperského gymnázia Vzdělávání seniorů - AKADEMIE 3. VĚKU

TJ Šumperk TJ Šumperk RES-SEF, o.s. RES-SEF, o.s. Český kynologický svaz Šumperk - Vikýřovice Šermířský spolek Šumperk, občanské sdružení Šermířský spolek Šumperk, občanské sdružení Dětský klíč Šumperk, o.p.s. ENDURO TEAM COUFAL o.s. Nadační fond při Gymnáziu Šumperk Akademie Jana Amose Komenského, o.s.

adresa Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Žerotínova 55, 787 01 Šumperk Polská 1/82, Šumperk Polská 1/82, Šumperk Luže - Vikýřovická, 787 01 Šumperk Zahradní 33, Šumperk Zahradní 33, Šumperk nám. Míru 5, 787 01 Šumperk Revoluční 35, Šumperk Masarykovo nám. 8, 787 01 Šumperk nám. Míru 4, Šumperk

SOUČTY

statutární zástupce Švubová Jana Švubová Jana Kubíček Miloslav Bc. Kubíček Miloslav Bc. Šustr Igor Valouch Vladimír Valouch Vladimír Nedomová Věra Ing. Coufal Jaroslav Maceček Milan Mgr. Průša Jiří Ing.

IČO 14917790 14917790 26663053 26663053 69601453 26987490 26987490 25852957 66005779 25852574 431516

částka

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příloha č. 8 Žádost o poskytnutí VFP , kterou RM na návrh komise pro přidělování grantů a dotací postupuje k řešení sociální komisi v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města ( kompetence RM )

Doporučená

Název organizace Agentura domácí péče VICTORIA

adresa Nerudova 41, Šumperk SOUČTY

statutár Kolegarová Věra Bc.

IČO 67341802

částka

0 0

Příloha č. 9

Nevymahatelné pohledávky dluh

nominál

penále

soudní náklady

Hlavní třída

283/2

153 364

18 446

115 321

19 597

prodáno

žaloba

Hlavní třída

283/2

247 655

63 197

169 348

15 110

prodáno

žaloba

Balbínova

879/19

50 363

42 636

7 727

Čsl.armády

445/22

325 571

156 085

130 344

39 142

žaloba

Vančurova

702/17

89 555

19 787

54 608

15 160

žaloba

Myslbekova

837/18

47 496

Balbínova

879/19

21 239

3 612

12 302

8.května

925/45

4 175

2 332

1 843

prodáno

žaloba

Žerotínova

927/41

189 981

189 981

prodáno

žaloba

Vančurova

1203/52

4 204

1 872

prodáno

Zábřežská

1223/33

36 002

23 107

12 895

Banskobystrická 1275/43

17 659

10 166

7 493

Čajkovského

96 738

94 436

2 302 38 645

žaloba

2080/2

žaloba

47 496

2 332

prodáno 5 325

žaloba žaloba

prodáno

žaloba žaloba

prodáno

žaloba

Banskobystrická 1276/44

201 838

75 801

87 392

Banskobystrická 1276/44

7 401

3 407

3 994

Banskobystrická 1276/44

209 023

91 550

78 107

39 366

žaloba

Lidická

1313/77

105 811

41 117

41 867

22 827

žaloba

Denisova

1527/12

21 589

6 603

7 067

7 919

prodáno

žaloba

Deniova

1527/12

145 583

41 778

84 036

19 769

prodáno

žaloba

Jeremenkova

1571/19

289 451

15 004

253 415

21 032

zemřel

žaloba

Jeremenkova

1571/19

51 293

15 099

28 674

7 520

žaloba

Zahradní

2664/17

414 740

95 804

288 536

30 400

žaloba

J.z Poděbrad

1940/27

14 230

7 480

6 750

Zahradní

2708/37

605 014

380 442

53 428

171 144

prodáno

žaloba žaloba

Zahradní

2708/37

193 547

41 246

138 111

14 190

žaloba

Zahradní

2722/33

759 772

167 935

545 641

46 196

žaloba

nám.Míru

291/26

151 043

79 776

56 964

14 303

žaloba

Zábřežská

1202/35

103

103

BB

1279/50

241 431

93 280

106 183

41 968

Jesenická

1667/5

80 991

22 614

45 338

13 039

prodáno

žaloba

Vrchlického

1743/23

54 747

18 513

23 704

12 530

ubyt.

žaloba

Čajkovského

1986/40

43 649

34 065

9 584

prodáno

žaloba

J.z Poděbrad

2009/26

292 914

287 328

5 586

prodáno

žaloba

Čajkovského

2082/2

12 177

11 840

337

prodáno

žaloba

Čajkovského

2089/14

22 810

10 128

6 750

prodáno

žaloba

Kmochova

2322/2

67 931

45 187

22 744

žaloba

Kmochova

2322/2

29 980

10 849

8 109

žaloba

Kmochova

2322/2

59 413

39 466

19 947

žaloba

Kmochova

2322/2

579 248

182 328

356 039

40 881

žaloba

Zahradní

2661/11

15 754

13 862

1 892

Zahradní

2662/13

116 147

23 798

80 454

11 895

žaloba

Zahradní

2662/13

114 192

13 592

78 696

21 904

žaloba

Zahradní

2662/13

344 407

108 933

190 063

45 411

Zahradní

2707/35

399 309

129 706

205 739

63 864

žaloba

Zahradní

2708/37

192 246

70 934

69 188

52 124

žaloba

Zahradní

2722/33

140 326

26 544

104 598

9 184

žaloba

Temenická Temenická

2795/109 2795/109

127 907 3 450

29 334 3 450

80 674

17 899

žaloba

7 393 469

1 908 636

4 641 708

843 125

dluh

nominál

penále

soud. náklady

5 932 11 022

prodáno žaloba

žaloba

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.