Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na dodávku vysokozdvižného vozíku


1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém říz...
Author:  Marek Havel

0 downloads 2 Views 307KB Size

Recommend Documents


AKCE TOULCOVA DVORA V ŘÍJEN 2018
1 AKCE TOULCOVA DVORA V ŘÍJEN 2018 Pondělí / NA TOM NAŠEM DVOŘE / 15:0-17:00 Toulcův dvůr, z.s. Poslední letošn&i...

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH
1 SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH2 Obsah 1. Základní údaje Název Umístění sběrného dvora Ide...

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na dodávku lisů II
1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém říz...

"Judikatura Evropského soudního dvora na úseku ochrany životního prostředí"
1 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Lenka Kolafová "Judikatura Evropského soudního dvora na ú...

zen-boeddhisme
1 6] China & Japan: ch an / zen-boeddhisme verspreiding en ontwikkeling van boeddhisme in China volgens de legende had keizer Ming (28-75 na Chr.)...

A Vývoj a činnost Soudního dvora v roce 2010
1 Vývoj a činnost A Vývoj a činnost Soudního dvora v roce 2010 Autor: předseda Vassilios Skouris Tato první část V&...

JEDNACÍ ŘÁD SOUDNÍHO DVORA
1 JEDNACÍ ŘÁD SOUDNÍHO DVORA Toto znění zahrnuje: Jednací řád Soudního dvora Evropských společ...

2015 Európskeho dvora audítorov
1 Rada Európskej únie V Bruseli 26. marca 2015 (OR. en) 6541/15 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 13. marca ...

Eindverslag monitoring ZEN
1 Eindverslag monitoring ZEN Zorgvernieuwingsproject NPO Deelproject van Transitieproject 4 Huis voor de zorg Sittard, december 2013 Tielke Ausems (do...

STANOVY Vladykova dvora, z. s
1 Sídlo: Roudenská 2, Roudné Web: STANOVY Vladykova dvora, z. s. Článek I. Název, sídlo a postaven&iacut...VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém řízení

„Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na dodávku vysokozdvižného vozíku“ ZADAVATEL: Sídlem: Zastoupený: IČ:

RELMA s.r.o. Dobříš, Mírové náměstí 1725, PSČ 263 01 Bohumilem Hrubým, jednatelem a Zdeňkem Amlerem, jednatelem 62966502

V Praze dne 24. 09. 2014 Vážení, zadavatel Vás tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: „Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na dodávku vysokozdvižného vozíku“. Informace o předmětu veřejné zakázky: Název zakázky:

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na dodávku vysokozdvižného vozíku

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

521.000,- Kč bez DPH

Předmět zakázky:

Dodávka

Název zadavatele:

RELMA s.r.o.

Sídlo zadavatele:

Dobříš, Mírové náměstí 1725, PSČ 263 01

RELMA a.s. zastoupená:

Bohumilem Hrubým, jednatelem a Zdeňkem Amlerem, jednatelem

IČ zadavatele:

62966502

Lhůta pro podávání nabídek:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání na 10. 10. 2014 v 11:00. Zadavatel uvádí, že na nabídky podané po lhůtě pro

podání nabídek se pohlíží jako by nebyly podány. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. 10. 2014 v 11:01 na adrese A.I. Consulting s.r.o., Na Klaudiánce 781/19, 147 00 Praha 4 – Podolí.

Termín a místo otevírání obálek s nabídkami:

Místo pro podávání nabídek:

Popis předmětu zakázky:

Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna osoba k tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci. Oprávnění zástupci uchazečů se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, pokud jím sami nejsou. Dále bude u sebe mít výpis z obchodního rejstříku pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc podepsala. Jednání se budou dále účastnit zástupci společnosti A.I. Consulting. s. r. o.. Místem pro doručení obálek s nabídkami je adrese A.I. Consulting s.r.o., Na Klaudiánce 781/19, 147 00 Praha 4 – Podolí. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě a v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“) (také „výběrové řízení“ případně též „zadávací řízení“) je dodávka vysokozdvižného vozíku. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této výzvy – specifikace předmětu plnění. Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

Doba a místo plnění zakázky:

po

Předpokládaný termín ukončení plnění: do 6 kalendářního měsíce ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami Místo plnění zakázky: Kraj Středočeský, okres Příbram, Masnerova 97, Nový Knín, PSČ 262 03. Areál sběrného dvora tvoří budova čp. 97 na parcele st. 169/1 a dále parcela č. 983/12 – vodní tok a parcela č. 153 – ostatní plocha v k.ú. Nový Knín. RELMA s.r.o.,

Místo plnění zakázky:

Kraj Středočeský, okres Příbram, Masnerova 97, Nový Knín, PSČ 262 03. Areál sběrného dvora tvoří budova čp. 97 na parcele st. 169/1 a dále parcela č. 983/12 – vodní tok a parcela č. 153 – ostatní plocha v k.ú. Nový Knín.

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Hodnotící kritéria:

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena dodavateli, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud dojde k rovnosti předložených nabídkových cen na prvním, druhém či třetím pořadí, výběr nejvhodnější nabídky, případně určení dodavatele druhého či třetího v pořadí, bude provedeno losem. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, kterých se výběr losem týká. O termínu losování zadavatel dodavatele písemně vyrozumí nejméně 5 kalendářních dnů před losováním. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Analogicky dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

a) Analogicky dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. b) Analogicky dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a zároveň je součástí nabídky kupní smlouva (Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy), která bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Absence této kupní smlouvy v nabídce je důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk Požadavky na zpracování nabídky: Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání nabídek není možné, zadavatel nedisponuje vhodným elektronickým nástrojem. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plné moci, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na papíře a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). Doporučená specifikace nabídky: krycí list nabídky (příloha č. 3 této výzvy), obsah nabídky, doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů, vlastní nabídka uchazeče s uvedením cenové nabídky, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče dle přílohy č. 2 této výzvy. vyplněnou přílohu č. 1 Položkový rozpočet a specifikace předmětu plnění technickou specifikaci nabízeného plnění Doplnit do smlouvy musí uchazeč pouze barevně označená pole, jinak do textu smlouvy nesmí zasahovat. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že vyplněná příloha č. 1 této výzvy a technická specifikace nabízeného plnění je obligatorní náležitostí nabídky. Pokud nabídka nebude obsahovat vyplněnou přílohu č. 1 této výzvy a

technickou specifikaci nabízeného plnění, je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů v nabídce, potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob potvrzené statutárním orgánem uchazeče dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě, včetně všech jejich příloh. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 1.

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez DPH, dále sazba DPH (procentní výše DPH) a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

2.

Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

3.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva, a dále její veškeré přílohy. V případě, že uchazeč zjistí nesrovnalosti v této výzvě, případně v jejich přílohách, je oprávněn v souladu s ustanovením § 49 zákona požádat písemně o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny zákona o dani z přidané hodnoty. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Dále

zadavatel

uvádí,

že

obálky

s nabídkami

uchazečů, budou mít následující formu: Nabídky budou doručeny na adresu: A.I. Consulting s.r.o., Na Klaudiánce 781/19, 147 00 Praha 4 – Podolí, a to pomocí české pošty s.p., kurýrní služby nebo osobně do recepce společnosti A.I. Consulting s.r.o. v pracovních dnech pondělí - pátek v době od 9:00 do 16:30. Obálka s nabídkou musí být uzavřena a dostatečně zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Na obálce bude uveden název a adresa uchazeče a text: „Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně výběrového řízení na dodávku vysokozdvižného vozíku – NEOTEVÍRAT“

Obchodní podmínky

Subdodavatelé

Obchodní podmínky jsou specifikovány v příloze č. 2 této Výzvy – Návrh Kupní smlouvy. Návrh Kupní smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že smlouva nebude podepsána touto osobou, bude nabídka uchazeče vyřazena z dalšího posouzení a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4 této Výzvy – Subdodavatelé (vzor), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede

Zadávací řízení se řídí: Zdroje financování:

Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách. Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Název akce Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně.

Registrační číslo projektu CZ.1.02/4.1.00/14.24035. Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Bližší podmínky veřejné zakázky jsou k dispozici u kontaktní osoby zadávacího řízení:

A.I. Consulting s.r.o. Na Klaudiánce 781/19 147 00 Praha 4 Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Šilhanová Tel: 608 893 714 e-mail: [email protected]

Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace

Přílohy

S pozdravem

Zadavatel uvádí, že přílohy zadávací dokumentace budou uchazečům zasílány na základě písemné žádosti na osobu Mgr. Ivana Šilhanová, email: [email protected], gsm: +420 608 893 714 a adresou A.I. Consulting s.r.o., Na Klaudiánce 781/19, 147 00 Praha 4 – Podolí. Za písemnou formu se dle této výzvy považuje originál žádosti podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (pokud se nejedná o statutární orgán uchazeče, tak i včetně plné moci) a nebo emailem se zaručeným elektronickým dopisem. Příloha č. 1: Položkový rozpočet_ a specifikace předmětu plnění Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy Příloha č. 3: Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 4: Subdodavatelé (vzor) Příloha č. 5: Obsah nabídky (vzor)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.