RVG = Version 2017_11 Page 1 of 6 TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN


1 Version 2017_11 Page 1 of PATIENT INFORMATION LEAFLET TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmi...
Author:  Erik de Kooker

0 downloads 1 Views 143KB Size

Recommend Documents


125 mg, filmomhulde tabletten RVG Version Page 1 of 7
1 Version Page 1 of PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR APOTEX 500/125 MG, FILMOMHULDE...

RVG Version c Page 1 of 6
1 Version c Page 1 of SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ethymal 250 mg/4 ml, siroop 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE S...

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg Module
1 Version Page 1 of 9 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg, zachte capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMEN...

PARACETAMOL TRIANGLE PHARMA 500 mg, tabletten paracetamol
1 PARACETAMOL TRIANGLE PHARMA 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat bela...

RVG Version 2016_08 Page 1 of 6
1 Version 2016_08 Page 1 of PATIENT INFORMATION LEAFLET Ibuprofen Apotex 600 mg tabletten Informatie voor de gebruiker Lees deze informatie altijd eer...

Paracetamol Teva 500 mg, tabletten Paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Teva 500 mg, Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat ...

Paracetamol Teva 500 mg, tabletten Paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Teva 500 mg, Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat ...

Paracetamol 500 mg ratiopharm, tabletten paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol 500 mg ratiopharm, paracetamol Lees goed de hele bijsluiter vo...

Paracetamol Teva 500 mg, tabletten paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Teva 500 mg, paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat ...

Paracetamol Mdq 500 mg, tabletten Paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol Mdq 500 mg, Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig...TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN

Module 1.3.1.3

RVG 24254 = 52239

PIL

Version 2017_11

Page 1 of 6

1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker - Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts

Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is Trekpleister Paracetamol 500 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Trekpleister Paracetamol 500 mg behoort tot de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen. Trekpleister Paracetamol 500 mg wordt gebruikt bij: - hoofdpijn - koorts en pijn bij griep en verkoudheid - koorts en pijn na vaccinatie - kiespijn - zenuwpijn - spit - spierpijn - menstruatiepijn

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. - wanneer u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen; - Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)

TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN

Module 1.3.1.3

RVG 24254 = 52239

PIL

Version 2017_11

Page 2 of 6

-

Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever) Syndroom van Gilbert Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie Hemolytische anemie Uitdroging Chronische ondervoeding Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur) wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever. - wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren; neem in deze gevallen contact op met uw arts. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Trekpleister Paracetamol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:  Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)  Bepaalde antidepressiva  Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)  Chlooramfenicol (een antibioticum)  Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)  Colestyramine (cholesterolverlagend middel)  Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)  Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)  Salicylamide (een pijnstiller)  Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)  Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie) Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden. Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 tabletten). Langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan eerder leverbeschadiging veroorzaken bij een overdosering met paracetamol. Zwangerschap,borstvoeding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Zwangerschap: Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Borstvoeding

TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN

Module 1.3.1.3

RVG 24254 = 52239

PIL

Version 2017_11

Page 3 of 6

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Voor zover bekend heeft paracetamol geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wijze van inname De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden. De aanbevolen dosering is: Kinderen van 4 tot 6 jaar: een halve (½) tablet van 500 mg 3-4 maal per dag. Kinderen van 6 tot 9 jaar: een halve (½) tablet van 500 mg 4-6 maal per dag. Kinderen van 9 tot 12 jaar: één tablet van 500 mg 3-4 maal per dag. Kinderen van 12 tot 15 jaar: één tablet van 500 mg 4-6 maal per dag. Volwassenen: één of 2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten per dag. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de jongste kinderen in de betreffende leeftijdscategorie.

     

Dit middel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar. Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen. Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten. De aangegeven dosering niet overschrijden. Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema. Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties: • volwassenen die minder dan 50 kg wegen • milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht) • uitdroging • chronische ondervoeding Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat dit middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts

of apotheker. Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale

TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN

Module 1.3.1.3

RVG 24254 = 52239

PIL

Version 2017_11

Page 4 of 6

dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn. Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het gebruik van dit middel Als u stopt met het gebruik van het geneesmiddel zullen zich geen bijzonderheden voordoen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden: Zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers)  Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie  Allergieën (exclusief angio-oedeem)  Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht  Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria)  Overdosering en vergiftiging  Depressie, verwardheid en hallicunaties  Tremor en hoofdpijn  Wazig zien  Oedeem  Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken  Duizeligheid, koorts en slaperigheid Zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers)  Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)  Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.  Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).  Leververgiftiging  Huiduitslag (exantheem)  Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)  Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties  Ernstige huidreacties Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):  Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.

TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN

Module 1.3.1.3

RVG 24254 = 52239

PIL

Version 2017_11

Page 5 of 6

Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website www.lareb.nl van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de container nog 3 maanden houdbaar. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Een tablet bevat 500 mg paracetamol. De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, gelatine, croscarmellose natrium en magnesiumstearaat. Hoe ziet Trekpleister Paracetamol 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking? De tabletten zijn (bijna) wit, rond, plat en hebben een breukstreep en de inscriptie "Paracetamol". De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 4, 6, 10, 20, 30, 50, 90, 100, 250 of 500 stuks en in containers van 500 of 1000 stuks. Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland

TREKPLEISTER PARACETAMOL 500 MG, TABLETTEN

Module 1.3.1.3

RVG 24254 = 52239

PIL

Version 2017_11

Page 6 of 6

Fabrikant Apotex Nederland BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder: Trekpleister Paracetamol 500 mg, tabletten

RVG 24254=52239

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2018

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.