s-gravenhage, i5 sprak o.a. als volgt:


1 C.I. No s-gravenhage, i5 -.- GMEIM I ' C ' i rji ' f /? 'I fi ' I PERHIMPUNAN ïnd3nesia. Op Zaterdag 10 December 1938, des namiddags te 8 feest...

0 downloads 84 Views 647KB Size

Recommend Documents


No documents


C.I.

s-Gravenhage, i5

No. 70256 -G ..- M E I M

I' PERHIMPUNAN ïND3NESIA.

Op Zaterdag 10 December 1938, d e s namiddags t e 8 f e e s t e l i j k e hsrdenkings5ijeenkomst p l a a t s t e r g e l e g e h e t d e r t i g j a r i g b e s t a a n van de "Perhimpunan Indones n e s i s c h e Vaiweniging i n N e d e r l a n d ) , i n e e n d e r z a l e n A.M.V.J. gebouw t e Amsterdam. De v i e r i c g van h e t 3 0 - j a r i g b e s t a a n v a n deze beweging s t o n d i n h o t toeken van h e t ücheppen van oen b e t e r 0 verstandhouding t u s s c h c n Nederland en I n d o n e s i a OE h e t v e r s t o r k e n van d o samonwerking t u s s c h e n d o I n d o n e s i s c h e N a t i o n a l e Beweging en d o democ r a t i s c h e k r a c h f c n i n I.Icc?do-land. De z a e l was stampvol en b e z e t met een TOO personen: wacronder een honderd inheemscha s t u d e n t e n e,C. en een t w i n t i g i n d i s c h e dames. Eer, g s d s e l t e der inheemsche s t u d e n t e n was g e t o o i d met een plm. 1-5 c o M . l a n g en 5 c.M. breed l i n t , half rood, h a l f w i t ; and e r e n drosger_ een rood .wit, s t r i k j e , Vermoedelijk waren d i t d e leden van d e 2.1. ( p l m , 30-40 man) Tot d o aanwezigen behoordon v o o r t s d o h e e r dobeo oud-adviseur voor i n l a n d s c h e zaken e n t a l van KamerledorT%=%&?u u r d o r s van h o t N . V . V . , o.a. de h o e r e n g u p e r s , Lc l a Bol&, Moltmaker, Ir .van dor Waerdon, M r .Mendols, van d c Wa&a-, 1 ~ a q Bsaambcek Voorts h e t Kamerlid Roestam E f f e n d i on vertegenwoordigers van v o r s c h i l l o n d e s t u d e n t o n - en jeugdo r g a n i s a t i ? s , DQ t o e g a n g s k a a r t e n voor d e z e b i jeenkomst waren g r a t i s v e r s t r e k t , o . a . z o o a l s was op t e merken onder d e l e d e n van h e t N . V . V , , d i e b l i j k b a a r a l l e n trouw waren opgekomen. Loebic P a r l i n d o e w a n , d e v o o r z i t t e r der P O I , , opende t e 8.15 u u r met een k o r t woord dez8 f e a s t e l i j k e b i j e e n k o m s t , voorafgegaan ,/met h e t z i n g e n , door een a s n t a l leden d e r P.I., van h e t I n d o n e s i sche V o l k s l i e d llIndonnesia Raja", hetwelk op verzoek d o o r d e aan,wezigen s t a a n d e werd aangehoord. De v o o r z i t t e r b l i k t e t e r u g i n I / I ' h e t verleden en merkte o p , d a t h e t pad d o r P.I. a l s N a t i o n a l e ben i e t c v e r r o z e n i s gogaan. // '' w gi eng t i a d B - S o e g o n d o Haden & g , s o c r e t a r i e van h o t Lustrum comiP / ~ . "'t6 l a s h i e r n a v e r s c h i l l e n d e Ingekomen telogrammon voor u i t I n d i 6 , van o r g a c i s a t i o s on ook van l e d e n van den Volksraad, w a a r i n d o z e hun mcdolevon b e t u i g d e n met do v i o r i n g van h o t 6 e Lustrum d e r e

C

'

rji

i '

' /i1

P I

f

/?

' I fi

P.I.

n

Ku_pers, v c o r z i t t e r van het M.V.V., s p r a k o .a. als v o l g t : "Toen n a a r i d e n geleden h e t verzoek van Uw bestuv.r b i j ons b i n nenkwam, om onze meri2ewerking t e w i l l e n v e r l e e n e n b i j h e t v i e r e n van Uw Lustrum en samenwerking v e r z o c h t , was o n s b e s t u u r onmidd e l l i j k b e r e i d daaraan t e v o l i o e n . H e t N.V,V, i s s t e e d s h e t b o l werk geweest vrin d e democratie en s t e e d s was h e t N.V.Vo b e r e i d op t e komen t e g e n de u i t b u i t i n g van h e t k a p i t a l i s m e , evengoed i n Nederlandsch-Indië a l s h i c r t e l a n d . Reeds i n 1931 i s e r een d o l e g a t i e van h e t N.V.V. n a e r I n d i ë geweest om sameawerking t e zoeken met o r g a n i s a t i e s en t e r b e s t u d e e r i n g van d e I n d i s c h e a r b e i d e r s t o e e t a n d e n - Jammer genoeg, d a t i k h e t zeggen moet h e e f t d i t toen n i e t v e e l s u c c e s o p g e l e v e r d . Om t o t een goede samenwerking t e komen en het doel t e b e r e i k e n , v e r b e t e r i n g va11 üe a r b e i d e r s t o e s t a n d e n i n I n d i ë , op s o c i a a l geb i e d , i s de 3 e r s t e on b e l a n g r i j k s t o o i s c h van Uw b e s t u u r , om de a r bei d e r s

- 2 a r b e i d e r s t e o r g a n i s e e r e n i n v a k o r g a n i s a t i e s , n a a r h e t voorbeeld van Nederland, waarin 3OO.000 a r b e i d e r s z i j n g e o r g a n i s e e r d , waarachter de S.D.A.P. s t a a t met 90.000 l e d e n . Dan p a s i s h e t m o g e l i j k voor d e Iriaische a r b e i d e r s wat t e b e r e i k e n . i 7 i j z i j n b e r e i d aan Uwe a r b e i d v o o r l i c h t i n g e n s t e u n t e v e r l e e n e n , t e r v e r s t e r k i n g van d e democratische i d e e ë n , t u sschen de I n d i s c h e en Nederlandschc a r b e i d e r s . Na nog t e hebben gewezen op d e f a s c i s t i s c h e g e v a r e n , r i c h t t e h i j z i c h t o t do loden d e r P , I . en h i j s p r a k do hoop u i t , d a t z i j , i n d i e n z i j na e e n i g e j a r e n a f g e s t u d e e r d z i j n en i n Indik! z i j n t e r u g g e k e e r d , t e r u g z u l l e n denken aan d i t Lustrum: waar d e band werd gelegd t u s s c h e n Uw v e r e e n i g i n g en het N.V.V., en d a t g e ne u i t z a l dragen , voor h e t w e l z i j n van d e I n d i s c h e a r b e i d e r s , !et de wetenschap d a t i n Holland, d e a r b e i d e r s k l a s s e a c h t e r U s t a a t . Na h e t b e s t u u r t e hebben g e f e l i c i t e e r d met hun 6 e Lustrum, bes l o o t s p r e k e r met eed handdruk aan a l l e b e s t u u r s l e d e n der P.I. z i j n rede. Volgens s p r o k e r WEIS i n d e z a a l aanwezig de bloem d o r vakbeweging, alsmodo de commissie t o r b o s t u d e c r i n g van I n d i s c h e vraagstukken. AIoowalladi Mas S o c d a r i , goboran 19.6.1907 t e Modjosragon, v o o r z i t t e r van h e t Lustrum-comité, z e i d e o.m. h e t volgende: "Met de o p l o s s i n g van h e t Tsjechisch-Duit sche g e s c h i l t e München i s a a n d e t e r r i t o r i a l e e i s c h e n van D u i t s c h l a n d geen e i n d e gekomen. De reden van H i t l e r en z i j n onderhoud met Chamberlain t e Godesberg geven een a a n w i j z i n g , d a t Duitschland t e g e l e g e n e r t i j d d e K o l o n i a l e k w e s t i e , i . c . de t e r u g g a v e d e r oude Duitsche Koloniën aan de o r d e z a l s t e n e n , Hoe z a l d i t o p g e l o s t worden; z u l l e n d e mogendheden Engeland e n F r a n k r i j k d e p o l i t i e k van Munchen v e r v o l g e n , z u l l e n weer a n d e r e belangen en volkeren o p g e o f f e r d worden t e r bevrodiging van d o o i s c h e n d o r f a s c i s t i s c h e a g r e s s i o v o stat e n ? De g e b e u r t e n i s s e n van den l a a t s t e n t i j d toonen d u i d e l i j k aan, d a t d e machtsverschuivingen t e n g u n s t e d e r a g r e s s i e v e s t a t e n z i j n . De Duitsche k o l o n i a l e e i s c h omvat d e teruggave van a l l e k o l o n i ë n , d i e Duitschland voor den o o r l o g h e e f t gehad i n Afrika e n Azië, Het zou e c h t e r i n d e bedoeling van H i t l e r l i g g e n een b i l l i j k e r en r e c h t v a a r d i g e r v e r d e e l i n g van d e wereld t e v e r k r i j gen. D i t b e t e e k e n t , d a t Duitschland n i e t v o l s t a a n kan met z i j n oude koloniën a l l e e n , Wanneer men dan d e n k t , aan d e v r a a g van Majoor A t t l e e , L a b o u r - l e i d e r , t i j d e n s d e d e b a t t e n i n h e t Lagerh u i s i n b e g i n October, wat e v e n t u e e l d e houding van de Engelsche r e g e e r i n g zou z i j n , i n d i e n m i t s c h l a n d d e v e r d e e l i n g van Sumatra zou vragen. Deze vraag s p r e e k t boekdeelen. T e r w i j i D u i t s c h l a n d en I t a l i ë hun druk op d e democratische s t a t e n i n Europa v e r s t e r ken, o n t w i k k e l t h e t derde l i d van h e t verbond i n h e t v e r r e Oost e n , Japan, een geweldige m i l i t a i r e a c t i v i t e i t . D e i n v a l i s dan ook een geweldige d i r e c t e b e d r e i g i n g van de B r i t s c h e en Fransche belangen. Een overwinning van Japan op China i s een g r o o t gevaar voor h e t Nederlandsche Koloniale b e z i t i n Azië. Daarvoor moet Ned e r l a n d en Indonesia op hun hoede z i j n , zoowel van Japansche a l s Duitsche z i j d e , hetgeen b e t e e k e n t , d a t maatregelen genomen moeten worden t e r v e r d e d i g i n g van hun belangen, De r e a c t i e s op de v r a a g van Majoor A t t l e e z i j n g r o o t , zoowel i n de I n d i s c h e a l s i n d e I n d o n e s i s c h e pers. Het S o e r a b a j a a s c h e Handelsblad s c h r i j f t z e l f , d a t men "geen v i e r k a n t e meter grondt', moet a f s t a a n en a l l e bladen komen t o t d e c o n c l u s i e , d a t d e def e n s i e van h e t land v e r s t e r k t moet worden. Van I n d o n e s i s c h e z i j d e p r o t e s t e e r t men ook t e n s t e r k s t e t e g e n m o g e l i j k e v e r d e e l i n g van Sumatra. H e t denkbeeld om onder n a t i o n a a l - s o c i a l i s t i s c h e overh e e r s c h i n g t e komen i s een gruwel voor h e t I n d o n e s i s c h e volk.

i)e

- 3 De v e r r a d e l i j k e bedoelingen van Japan en Duit schland moeten aan h e t volk d u i d e l i j k worden gemaakt, ondanks h e t f e i t , d a t d e Nederlandsch I n d i s c h e p e r s voor een g r o o t d e e l f a s c i s t i s c h i s bei n v l o e d en o n i a r k s d a t d e telegrammen o v e r b u i t e n l a n d s c h nieuws i n d e g r o o t e Dleden voor een b e l a n g r i j k d e e l d e f a s c i s t i s c h e beinvloediiig bqoogon , Eer weg i s mogelijk om h e t d r e i g e n d e gevaar van f a s c i s t i s c h e overheersching a f t e wenden, d . i . samenwerking t o t s t a n d t e brengen tusschon h e t Nodorlandschc on Indonesische volk. D i t betook e n t , d a t n a a s t Nederland eon 70 m i l l i o e n volk s t a a t , dat b e r o i d i s h o t govaar t e keuren. Maar om t o t een d e r g e l i j k e n t o e s t a n d t e komen, behooren d e verhoudingen tusschen Nederland en Indonesia g e h e e l a n d e r s gereg e l d t e z i j n . Om deze moreel e n materieele s t e u n t e k r i j g e n , moet h e t Indonesische volk d e kansen k r i j g e n om z i c h t e ontwikkelen, h e t moet z i c h bewust worden van d e k r a c h t d i e h e t u i t kan oefenen. Het volk moet gelegenheid k r i j g e n een e i g e n n a t i o n a l e openbare meening t e verwerven, h e t moet p o l i t i e k , economisch en m i l i t a i r z i c h kunnen s c h o l e n . I n d e e e r s t e p l a a t s h e e f t I n a o n e s i a d a a r t o e democratische r e c h t e n noodig, h e t moet z i j n r e c h t van vereenigen e n vergaderen kunnen u i t o e f e n e n , t h a n s wordt door o r d o n n a n t i e s van den Gouverneur-Generaal e n d e a r t i k e l e n i n h e t Wetboek van S t r a f r e c h t , s t e r k belemmerd. De P , I , i s voor v o l l e d i g e g e l i j k s t e l l i n g van Nederland en Indonesia binnen d e grenzun van do Grondwet, omdat de vorbroking van d e banden n i e t i n h e t belang is van boido volken. I n h o t besef d a t een volk geen p l i c h t e n kan v e r v u l l e n zonder democratische r e c h t e n , s t r e e f t d e P.I. daarom n a a r democratische hervormingen e n n a a r g e l i j k e behandeling, op economisch, p o l i t i e en m i l i t a i r gebied. Voor d e i n v o e r i n g van een democratischen regeeringsvorm. Spreker gaf t e n s l o t t e nog een voorbeeld van de armoede waari n h e t Indonesische volk v e r k e e r t . Een k o e l i e i n e e n der g r o o t e p l a a t s e n van I n d i ë , v e r d i e n t 3 0 c e n t p e r dag, waarvan p e r maand f.2,SO af moet voor h u i s h u u r , waarvoor h i j dan i n een k r o t voont op p a l e n , d i c h t g e p l a k t met p a p i e r . DEIvoornaamste vooding i s s l o d i t o r i j s t met een s t u k j e zoute v i s c h . Na deze rede word de avond b e s l o t e n m G t d e opvooring van I n d i s c h e muziek e n dans. EERE- c om~6 van h e t Zesde Lustrum van d e PE;RHIMPüNAN INDONECIA.

R . Ikl. A . A .KOe so em0 O e t oyo M.Soetardjo R.P.Soeroso R . O t o I skandardinata D r s . Z.stokvis E.Xùpers K i Hadjar Dewantara K R .M.H. Wo er j on ingra t A . X Ga n i M.H. Thamrin Mr.M.Mendols M r . A . J,M.van Wcssem

..

Vicv V o o r z i t t e r van den Volksraad. V o o r z i t t o r P.P,P.B. l i d v/d Volksraad. V o o r z i t t e r P.V.P.N. l i d v/d Volksraad. V o o r z i t t e r Pasoendan l i d v/d Volksraad. Oud-Inspecteur I n d i s c h e M.O.. V o o r z i t t e r N.V.V. l i d d e r Twoede Kamer, L e i d e r v/h T a m a n - S i s w a o n d o r w i j s i n s t i t u u t . Voorzitter Parindra. Voorzi t t c r Gorindo. L i d van den Volksraad. O u d - l i d dor E o r s t e Kamsr. Advocaat t o Amstordam.

Lust r u m - Comité

- 4 Lustrum- Comi t 6

. Voorzi t t c r . Socrotaris. 2enningmeest or Lid, Lid.

S .Moewalladi Sot i a d j e t M.Ildrsni P.Lo eb i s Sidartawan

Bostuur d e r PERHIMPUNAN INDONESIA.

-

Voorzitter Secr.-Ponningmeostor. Commissari S.

P. Loc b i s Sidartawan M. I l d r o m

Op h e t podium a c h t e r d e b e s t u u r s t a f e l - hadden p l a a t s genomen van l i n k s n a a r r e o h t s :

.

le. Onbekend ( J a v a a n ) 28. SOEDARIO MOEWALLADI, geb. t e Modjosragen 19.6.1907, wonende t e Leiden38. MAS SIDARTRWAN, geb. t e Soemenap 1.12.1906, wonende t e Leiden. 48. LOEBIS PARLINDOENGAN, geb. t e Bat ang-Taro e 30 . 6 , i 9 i O , wonende t e Lei den.

50.

MOHAMMAD ILDEREN, geb. t e Djeboes 22.9.1909, wonende t e Den Haag, 6e. RADEN M.AS SETIADJIT, geb. t e Sengon 7.6.1907, wonende t e Den Haag

Verder hadden z i c h b i j den aanvang d e r vergadering op h e t podium o p g e s t e l d de navolgende Inheemschen, d i e a l l e n eon roodw i t s t r i k j e op de b o r s t of r o v e r s droegen on h i e r a a n als loden der Perhimpunan Indonesia konden worden horkond.

l e . HADIONO KOESOEMO OETOYO, geb. t e J a p a r a 22.1.1909, wonende t e Leiden. wonende t e Leiden. 26. RADEN SOENITO, geb. t e Pasoeroean 4.6.19l2, 3e. RADEN SOENIOTO SASTROSOEPRRTO, geb. t e Kendal 9.10,1915, wonende t e Leiden. 4e. MOHAMED TENGKOE DALILOEDIN, geb. t e Medan 20e9.1911, wonende

5e.

t e Leiden. RADEN PANDJI SOEDJARWO TJONDRONEGORO, geb. t e Malang 2.3.1914, wonende t e Leiden.

6e. MAS MAROETO DAROES",

78. 8e.

geb. t e Djasmiga 11.12a19152 wonende t e Leiden. MOHAMED NAZIR DATOEK PAMOENTJAK, geb. t e Solok 10.4,1897, wonende t e Leiden.

RADEN SOEDARSONO SASTROSOEPBRTO, geb. t e Malang 23.3.1912, wonende t e Amsterdam.

RADEN MAS POERNOMOHADI, geb. t e Magetan 21.4,1913, wonende t e Lei den. 1Oe. MAS SOEWARSO, geb. t e Brebes 25.12.1901, wonende t e Leiden. 9e

- 5 Deze droeg een rood-wit s t r i k j e , doch bevond z i c h n i e t op h e t podium. Een t w e e t a l van de op h e t podium s t a a n a e Inheemschen werd n i e t herkend. I n de z a a l werden d e navolgunde Inheomschon, d i e geen roodw i t s t r i k j e o f l i n t j e droegen, herkend. le. RADEN LOEKMAN WIRIADINATO, geb. t e Garoet 22.8.1910, wonende t e Leiden. 28. BENDORO RADEN &ïAS HSRTOG, geb. t e J o g j a k a r t a 26.3.1910, wonende t e Leiden. 3 8 . S O M O E N A N HAMZAH, geb. t e S i b o l g a 26.8.1910, wonende t e Leiden. 4 e . RADEN HALLEY KOESNA POERADIREDJA, geb. t e T j i l i m o e 16.12.1910, m n e n d e t e Leiden. 5 e . RADEN SOEROYO, geb. t e Madioen 16.2.1903, wonende t e Leiden. 68. CHAJAT IMAN MAHAMMAD TJOKROHADIKOESOEMO, geb. t e Magatan 1.7.1908, wonende t e Leiäen. 7 e . NOERALATIUS OESMAN, geb. t e Padang 8.8.1915, wonende t e Leiden. Verder werd b i j den ingang d e r z a a l met een rood-wit l i n t op de b o r s t waargenomen: TAMZIL, geb. t e Kota-Gedang 21.5.1908, wonende t e Is-Gravenhage. H i j verkocht programma's voor de Perhimpunan I n d o n e s i a . De o v e r i g e Inheemschen werden n i e t herkend en hun aanwezigh e i d t u s s c h e n h e t g r o o t e a a n t a l bezoekers ( n a a r s c h a t t i n g r u i m 7 0 0 ) werd n i e t opgemerkt U i t v o e r i g e v e r s l a g e n b e t r e f f ende deze b i jeenkomst werden nog a a n g e t r o f f e n i n "Het Volkll (Ochtendblad) van 12 December j .1. en i n "Het Voiksdagblad" van 12 December j .1. ( a l s b i j l a g e n b i j g e v o e g d ) e Het t r e k t de a a n d a c h t , d a t h e t v e r s l a g i n )'Het Volksdagblad I ' , d r i e kolommen g r o o t , u i t v o e r i g en nauwkeurig h e t door d e l e i d e r s d e r P . I . gesprokene w e e r g e e f t , w a a r u i t d e g e v o l g t r e k k i n g i s t e maken, d a t men van communistische z i j d e accoord g a a t met de t h a n s door d e P.I. gevolgde g e d r a g s l i j n en aangenomen p o l i t i e k e d o e l s t e l l i n g , Deze p o l i t i e k e do e l s t e l l i n g w o r d t nog n a d e r omschreven en gemotiveerd i n h e t een dezer dagen verschenen Jubileum-nummer van h e t orgaan: t11ndonesia4tvan d e P . I . . I n d i t boekwerk z i j n o.a. a r t i k e l e n opgenomen, g e t i t e l d : merk van d e n a t i o n a l e beweging voor een v r i j e r I n d o n e s i a i t door L o e b i s P a r l i n d o e n g a n , "De k o l o n i a l e k w e s t i e en d e verhouding Nederland-Indonesia!' door Mohamad Ildrem, en "Indonesia i n d e i n t e r n a t i o n a l e spanningti door R.M.Setiaddit Soeaondo, De aandacht moge v o o r t s worden g e v e s t i g d op een l a n g a r t i k e l

voorkomende i n % e t Volkll van 1 December j.1. ( b i j g e v o e g d ) van de hand van den S,D.A.P.-er a a n Overbeek. De s c h r i j v e r g e e f t hierin

- 6 h i e r i n e e n o v e r z i c h t van h e t bewogen verlederi van d e P.I., z e g t d a t d e g e s t a d i g e w i s s e l i n g van h e t l e d e n k o r p s meegebracht h e e f t , d a t de P . 1 , eon ge3rouwe a f s p i e g e l i n g zou geven v a r , d e nieuwe ontwikkeling in h e t ltIndonesisch" n a t i o n a l i s m e en komt t o t d e c o n c l u s i e , d a t ùe P . I . een volkomen verniouvrings-roces h e e f t ond e r ga m. Ten o p z i c h t e van deze i n v a l e o p z i c h t e n o n j u i s t e v o o r l i c h t i n g meenen w i j h e t volgende t e moeten opmerken. Van 1925 t o t Septemb e r 1929 stond d e P . I . onder d e welbewuste l e i d i n g van Mohamad H a t t a - Deze was z e e r zeker geen communist, doch r e v o l u t i o n n a i r n a t i o n a l i s t , i j v e r e n d e voor o n m i d d e l l i j k e v r i j h e i d e n onaf'hankel i j k h e i d van I n d i ë . H i j aanvaardde i n d i t s t r e v e n d e s t e u n en medewerking van d e I I I e I n t e r n a t i o n a l e , z i j n d e d i t de e e n i g e org a n i s a t i e d i e onvoorwaardelijke s t e u n toezegde b i j den v r i j h e i d c stri j d . E e n m a l d e v r i j h e i d verkregen, meende h i j d a t men z i c h wel meer zou kunnen ontdoen van communistischen i n v l o e d . I n d e toenmalige Liga t e g e n Imperialisme en t e g e n k o l o n i a l e onderdrukk i n g meende H a t t a h e t a p p a r a n t t e z i e n om z i j n d o e l t o b e r e i k e n , doch z i j n vertrouwen i n Moscou was toch n i o t zoo g r o o t , d a t t o e n op h e t Worcldcongres van d e Liga t e F r a n k f o r t ( J u l i 1929) , de communisten d u i d e l i j k t e kennen gaven i n deze L i g a d e b a a s t e w i l l e n s p e l e n , d e P . I . z i c h u i t deze beweging t e r u g t r o k . I n h e t orgaan 'IIndonesia Merdekall van Aug./Sept 1929 s t e l d e Moh.Hatta z i j n standpunt a l s v o l g t : f l \ V i j z i j n b e r e i d m e t a l l e Westersche a n t i - i m p e r i a l i s t i s c h e k r a c h t e n op g e l i j k e voet samen t e werkan, voor zoover d i t b e v o r d e r l i j k i s voor ons d o e l , maar nimmer i n een gesubordineerde p o s i t i e of verhoudlng.11 Kort daarna t r a d H a t t a u i t h e t b e s t u u r van d e P . I . e n kwam deze o r g a n i s a t i e onder l e i d i n g van Roestam E f f m a en Abdoel hiaddid D,-io.ioahdiningr_a4. Hiermede begon de p e r i o d e , w a a r b i j d e P.I. z i c h d i r e c t i n s c h a k e l d e b i j d e communisten en als z u i v e r e mantelorganis a t i e van d e C.P.N. was t e beschouwm. Deze communistische p e r i o d e z e t t e dus i n h e t bekende p r o c e s ( b e g i n 19;'s) t e g e n Moh.Hatta e n v i e r van z i j n mede-bestuursleden vun d e P . I . en n i e t daarvóór z o o a l s d e s c h r i j v e r i n " H e t Volk" h e t meent t e moeten v o o r s t e l l e n . Roestam E f f e n d i t r o k z i c h l a t e r a l s v o o r z i t t e r van d e P.I. t e r u g , i n verband met z i j n candidatuur voor l i d van d e Tweede Kamer, miar had op i n t e r n e vergaderingen t o c h nog een b e s l i s s e n d e stem. Abdoel Mad.iid verdween i n i931 n a a r h e t b u i t e n l a n d en k e e r d e e e r s t i n 1934 i n Nederland t e r u g , waor h i j t h a n s nog v e r t o e f t . I n

.

I _ -

deze --

- 7 deze p e r i o d e , i n h e t b i j z o n d e r i n d e j a r e n 1931-'34, t r a d e n i n de P . I . r e e d s op den voorgrond U o e d a r i o Moaladi, R.M.Sitiad.iit S o e p s d o , hloh Ildren! en Tarnzil, thaiis nog steeds l e i d i n g gevende personen i n d e I ,,I.. hfoalaäi s p r a k h e r h a a X e i l j k o .ar onder de schuilnaam IlMoekinlI op vergaderingen van d e C.P.N. en van communistische mantelorgan i s a t i e s . S i t i a d d i t , zoon van den Regent van Pasoeroean, s t a a t s i n d s z i j n komst i n b k o p a (1927j -_.._--a l s u i t e r s t . e_x t r e m i s t i s c h be- .-_ kend. H i j woonde voor SeptsriUer 1932 geruimen t i j d i n B e r l i j n . H i j stond t o e n i n r e l a t i e met Ce C.P.N. en was medewerker a a n "De Tribune". H i j s p r a k i n 1?33 h e r h a a l d e l i j k onder d e schuilnaam flAlataslt op c o m m u n i s t i s c ~T~e r g a d e r i n g s n , EIohamed I l d r e m s p e e l d e i n 1933 onder de schuilnaam "AchmCiIt een zeer v e r d a c h t e r o l , H i j stond i n r e l a t i e met de C,P.N. en was i n 1934 s e c r e t a r i s van de a f d e c l i n g Nederland v8n (le ?Liga t o g e n I m p o r i a l i s m o t ~ .T a m i l kwam i n i932 i n Nederland en s l o o t z i c h d i r e c t aan b i j d e P,I.. I n communis ti sche k r i n g e n s t o n d h i j bekend onder d e schuilnaam t t I s k a n d e r l f . Zenige j a r e n gelec'en v e r b l e e f h i j e e n i g e maanden op Java en voerde d a a r , u i t g e z o n l e n äoor d e C . P . N . , i l l e g a l e commun i st i s che propaganda De v o o r z i t t e r Loeb i s Par lindoengan v e r t oeft sedert i932 i n Nederland. Ook h 1 j t r a d na aankomst h . t . 1 . d i r e c t t o t d e P.I. t o e . Bekend i s van hem een u i t l a t i n g op een i n August u s 1937 t e PRri j s gehouden communistisch s t u d e n t e n - c o n g r e s : ItDe vrede wordt bedreigd door d e f a s c i s t i s c h e s t a t e n en d e z.g. democratische s t a t e n a l s Nederland, d i e even g r o o t e u i t b u i t e r s z i j n a l s d e r e s t ; e r b e s t a a t s l e c h t s &n redmiddel Revolutie."

__-

~

-

e

-

De P . I . h e e f t zich n& 1929 nimmer i n een b e l a n g r i j k e aanhang, onder de i n l a n d s c h e s t u d e n t e n mogen verheugen Daarvoor d r o e g z i j ook i n d i e k r i n g e n t e v a e l h e t stempel van communistisch t e z i j n . Na 1934 verdween z i j geheel op den a c h t e r g r o n d , voerde nagenoeg geen a c t i e meer en was z e l f s n i e t i n s t a a t h a a r orgaan u i t t e geven. Een v e r a n d e r i n g kwam h i e r i n i n 1936, z o o a l s r e e d s meermalen i s u i t e e n g e z e t , samen-mlleride met d e t a c t i e k - w i j z i g i n g van d e Communistische P a r t i j , a l s g e v o l e van d e W i . ' o p h e t V I I e Wer e l d c o n g r e s van Komintern en he t Wereldcongres van de Communistische Jeugd I n t e r n a t iorLale i n 1/35 u i t gegeven r i c h t l i j n e n , d a t d e s t r i j d v o o r t a a n , onder o p s c h o r t i n g van d e communist i s c h e d o e l s t e l l i n g e n , d i e n t gevoerd t e worden m o r Len o o n h e i d s f r o n t t o g e n h e t f a s c i s m e . Voor d o v!i j z c waarop dozo communisti sche f r o n t v o r a n d c r i n g , e

p a r a 11a l

- a p a r a l l e l met d i e d e r C.P.N. ook werd v o l t r o k k e n i n d e P . I . , moge worden verwezen naar de door d e C . I . o p g e s t e l d e Nota, ged a t e e r d 31 October 1938. I n h e t f e i t , d a t thans door h e t X.V.V. en d e S.D.A.P. is ingegaan op d e door de P,I. v o o r g e s t e l d e p l a i n e n t o t samenwerkhg op de b a s i s van d e z.g. P e t i t i e B o e t a r d j o en dat h e t door e e r s t genoemde o r g a n i s a t i e gewencsht werd g e a c h t , d e nieuwe band met de P.I. op v r i j o s t e n t a t i e v e w i j z e t e b e z e g e l e n , meent d e C . 1 , geen e n k e l e a a n l e i d i n g t e vinden om het i n boven bedoelde Nota van 3 i October 1938 aangenomen s t a n d p u n t , t e h e r z i e n . W i j a c h t e n h e t van b e t o e k e n i s , d a t j u i s t i n h e t communistische orgaan “Het VolksdagblaCti d 2 meest u i t v o e r i g e b e r i c h t g e v i n g voor-. kwam b e t r e f f e n d e h e t Lustrum van d e POI. en wat daaraan annex was en z i e n d a a r i n e e n bewijs, dat d e verhouding t u s s c h e n de C.Y. N. en d e P.I. nog a l t i j d z e e r goed i s en t e v e n s , d a t de C.P.N. accoord gapt m e t de door d e P , I . ondernomen s t a p om vriendschapsHet l i j k t o n s z e l f s w a a r s c h i j n banden t e s l u i t e n met h e t N.V.V.. l i j k , d a t d i e s t a p i s gedaan op aandringen van de C.P.N., daar d i t t o c h volkomen p a s t i n de d o o r h a a r gevolgde e e n h e i d s p o l i t i e k tegen h e t f a s c i s m e . Reeds t s l l o o z e malen h e e f t d e C.P.N. i n d e l a a t s t e j a r e n pogingen i n h e t werk g e s t e l d , om d e sociaal-democ r a t i s c h e erbeidersbeweging o v e r t e h a l e n t o t het s l u i t e n van een e e n h e i d s f r o n t en t o e n d i t n i e t g e l u k t e , om t e n m i n s t e t e komen t o t gezamenlijke a c t i e i n s p e c i a l e g e v a l l e n of op p a r t i e e l t e r r e i n ; ook d i t zonder s u c c e s . D e C.P.N. b a s e e r t h a a r p o l i t i e k t e n o p z i c h t e van Nederlandsch-Indië t h a n s ( t i j d e l i j k ) ook op h e t doorvoeren van h e t i n do P e t i t i a S o e t a r ä j o voorgestano s t r e v e n n a a r meerdcro z e l f st andighoid un g e i i jkbor ocht i g i n g van NedorlandschI n d i ö , binnen d e gronzen d o r Grondwet. Dat d e P . I . e r nu I n ges l a a g d is d e bemiddelaar t e z i j n t o t h e t vormen van een ( w e l i s waar gecamoufleerde) e e n h e i d s f r o n t - a c t i e van C.P.N., N.V.V. .1 S . D . A.P. en P.I. gebaseerd op d e doorvoering van d e P e t i t i e S o e t a r d j o ? z a l z e k e r i n communistische kringen t o t b i j z o n d e r e verheugenis hebben g e s t r e k t . Men kan er d a n ook zeker van z i j n , d a t door de C.P.N. a l l e s i n h e t werk z a l worden g e s t e l d , om d e geheime banden t u s s c h e n de C.P.N. en d e P . I , , loopende over Roestam E f f e n d i en z i j n l a n d - en oude r o t g e n o o t e n , t e handhaven en z o o m o g e l i j k t e versterken. -----a-

Aan : Z.E.den M i n i s t e r van S t a a t t e v e n s M i n i s t e r van Algemeene Zaken. I1 It II 11 van Koloniën. II I t II It van Binnenland sche Zaken. It It It I1 van J u s t i t i e . Hoof d p a r k e t Iridi ë. Raadsman voor Studeerenden aan h e t Departement van Koloniën.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.