S přátelským pozdravem a úctou Jaroslav Soukup, starosta města


1 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, máme zde už prosinec a do konce roku nám zbývá jen...

0 downloads 13 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


12/2017

pravodaj SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, máme zde už prosinec a do konce roku nám zbývá jen několik dnů. Velice rychle nám celý rok utekl, čas je prostě neúprosný, avšak pro všechny spravedlivý. Za několik dnů se nám v našich domovech rozsvítí vánoční stromečky a hlavně se zvědavostí, netrpělivostí a svou nevinností rozsvítí očička našich dětí, vnoučat a určitě i všech nás dospělých. A je to dobře, že se toto vše krásné takto děje a že láska nás všech k sobě navzájem v tomto období se mnohem více a více nejen vnímá, ale i projevuje. Ať tedy tato krása všeho dobrého a hezkého v tomto čase nás provází. Vážení a milí spoluobčané, máme za sebou nyní již bez několika málo dnů celý rok. Myslím, že mohu říci, že se mnohé podařilo v našich aktivitách udělat, naplnit. Naplnit hlavně pro Vás, občany města a našich místních částí, našich obcí. Nebylo to mnohdy jednoduché, to je pravda. Když se řeší složité, náročné věci, nelze očekávat a myslet si, že vše bude jednoduché, bez problémů apod. Řeším-li složité věci, bez této náročnosti a bohužel patřičné složitosti, což k tomu vždy náleží, se to prostě neobejde. Ať chceme, či nechceme. To, co se podařilo, sami nejlépe víte, sami jste zaregistrovali v jednotlivých částech města, našich obcích. Nechci nyní dělat výčet všech těchto akcí, co se v letošním roce podařilo. Tuto bilanci udělám až po skončení celého tohoto roku. Už jen proto, že se nyní některé věci ještě dodělávají a dodělají. Přesto mohu již nyní říci, že se naše plány, naše aktivity, které jsme měli součástí rozpočtu na letošní rok, podařilo z podstatné části naplnit. Někde úplně, někde částečně. Věnovali jsme se všem potřebným oblastem, infrastruktuře ve městě, sportu, podpoře dětí a mládeže, podpoře seniorů. A k tomuto bylo směrováno mnoho našich aktivit – sportoviště na Kaunicové ulici, dětská hřiště, chodníky, prvky pro seniory u DPS na Kaunicové ulici, opravy na majetku, našich objektech a mnohé další a další akce jak ve městě, tak i v našich místních částech. Některé stěžejní akce přecházejí svojí

rozpracovaností do roku příštího, ostatně, jak se s tím počítalo, jako např. rekonstrukce autobusového nádraží, výstavba nové hasičské zbrojnice, některé chodníky atd. Také jsme se určitě se vší odpovědností věnovali patřičné spolupráci hlavně s Krajem Vysočina, myšleno zde hlavně obchvat města, který je určitě stěžejní pro naše město, byť chápu, že někteří občané na to měli svůj pohled a své výhrady. A že jsme zde dokázali i podstatné záležitosti, které z mnohých diskuzí a pohledů na tuto náročnou investici vyplynuly, i ve spolupráci s krajem řešit. A to je myslím také hodně důležité. A mnohé je i v této spolupráci v dalších investicích v našem městě před námi, třeba již dříve zmíněný budoucí domov pro seniory, kde opět toto bude postaveno na spolupráci nás, města s Krajem Vysočina. Jsem tedy rád, že se opravdu mnoho podařilo a za to patří poděkovat všem, kteří se na této práci podíleli, všichni radní města, zastupitelé města, kde podstatná většina byla vždy pro mnohá potřebná řešení pro občany města a jsem tomu nesmírně rád, a také určitě i těm, kteří na mnohé věci měli a mají odlišný názor. Ale i to je součástí demokracie. Poděkování patří zaměstnancům na úřadě, výborům a komisím, a také určitě i osadním výborům v našich obcích. V realizační rovině mnohých prací na údržbě majetku a jeho rozvoji děkuji všem zaměstnancům firmy TESMA. A také poděkování Vám, spoluobčanům města, nejen za podněty, názory a také i konstruktivní kritiku, ale také za již zmíněnou trpělivost v rámci některých omezení, která jsou neodmyslitelně spjata s tím, když se něco buduje. Nyní máme před sebou nový rok 2018, který bude znamenat ještě větší nápor hlavně na investiční akce ve městě. Návrh rozpočtu je opravdu velkolepý a řeší investice za desítky milióny korun. Investice z velké části kryté dotacemi se spoluúčastí města pouhých cca 10%. A je to také dobře, že jsme dokázali maximálně využít dotačních titulů, které jsou hlavně vypisovány z evropských peněz a byly nám tyto dotace schváleny. Víte, byli bychom asi špatnými hospodáři a správci našeho majetku, pokud bychom se nesnažili tyto dotační tituly využít. Ono totiž příležitosti, které jsou vždy v rámci vyhlášení dotačních titulů jedinečné, se už nebudou opakovat. Takže, pokud nyní tyto příležitosti, tyto šance nechytíme, jak se říká za pačesy, pokud to promarníme, tak pak už nebude za co chytat. A v tomto se nám opravdu za ty pačesy toho podařilo uchytit nesmírně moc. A že se tímto vybuduje hodnota,

která nám bude sloužit další desítky let, že se tímto uleví budoucí údržbě dožitých objektů, areálů, kde bychom do údržby, resp. oprav museli dávat stále větší a větší finance, to je myslím také neoddiskutovatelné. Věřím, že zastupitelé, pokud chtějí, aby se rozvoj města i příští rok ubíral směrem investičního rozvoje, kdy maximálně využíváme potenciálu města, potenciálu ekonomického růstu, návrh rozpočtu města schválí a nebudou hledat zástupné problémy, nebudou mnohé akce bez rozumného odůvodnění oddalovat, možná i proto, že se prostě nechce, aby se mnohé podařilo. Až budete tyto řádky číst, tak už bude po zasedání zastupitelstva města a budete vědět, zda opravdu všem zastupitelům na rozvoji města tak záleží, nebo jsou to jen, slušně řečeno, pouze řeči. Věřím, že zastupitelé rozpočet města, jak je navrhován, podpoří. Ostatně, v rámci celého procesu projednávání rozpočtu města i v rámci samotných zastupitelů, žádné konkrétní a věcné připomínky, jak měli možnost k předloženému návrhu rozpočtu se vyjádřit, nebyly ze strany samotných zastupitelů, ze strany všech volebních stran v zastupitelstvu podány. Vážení a milí spoluobčané, jsem přesvědčen, že vynaložené úsilí, které bylo v tomto roce vynaloženo, se určitě vyplatilo. Tento končící rok 2017 určitě stál za to jej aktivně žít a prožít. Prožijte tyto poslední dny roku v co nejlepší náladě, ať adventní období a období po svátcích prožijete hlavně v pohodě, bez stresů a spěchu, aspoň tedy v co nejmenším spěchu, který nás všechny provází snad stále. S končícím rokem 2017 Vám všem ještě jednou hluboce děkuji za spolupráci, mnohé podněty a návrhy mnohdy velmi důležité, které jste mi předali. Chci poděkovat i za to, že jste se mnozí aktivně a hlavně konstruktivně zapojovali do společného života a za tuto cennou spolupráci vám poděkování náleží. Přeji Vám vše nejlepší k nadcházejícím vánočním svátkům, ať je prožijete ve zdraví, lásce, pohodě a vzájemném přátelství. V novém roce Vám přeji štěstí, pohodu, lásku a také klidný a pokojný život v míru. A také přeji nám všem co nejvíce vzájemné úcty jednoho ke druhému, vzájemnou toleranci a respektování se. I to jsou atributy tolik potřebné pro naše vzájemné příjemné soužití určitě nezbytné. Co nejhezčí tyto další krásné dny pro Vás, Vaše nejbližší. S přátelským pozdravem a úctou Jaroslav Soukup, starosta města

Zpravodaj 12/2017

str. 2

Město se opět pyšní nádherným betlémem a vánočním stromem V letošním roce v období vánočních svátků můžeme opět zhlédnout na náměstí Míru u trojice nádherný betlém. Je to již pět let, co jsme zavedli tradice betlému, a jsem rád, že se těší stále větší oblibě a nyní si náměstí bez betlému už vlastně ani nedovedeme představit. Letos je navíc nově zhotoven přístřešek pro samotný betlém a je rozšířen o některé postavičky, figurky. Chci touto cestou poděkovat panu Jiřímu Kafuňkovi, který

nám opět zapůjčil tyto nádherné vyřezávané postavičky a figurky, vyřezávané ze dřeva v životní velikosti. Betlém tím velice obohacuje naše náměstí a návštěvnost lidí u betléma, obzvláště dětí je opravdu veliká. Samotný vánoční strom je také určitě hezký, pěkně nazdobený. Zde chci poděkovat paní Zdislavě Höfrové z ulice K Ráji, která nám tento strom ze své zahrady věnovala. A ještě jedna věc. Nově jsou nazdobeny i samotné lípy u kašny.

Věřím, že se Vám tento způsob nazdobení líbí a že Vás zaujal, stejně jako celá vánoční výzdoba v našem městě. Přejme si, ať symbol betléma jak u sv. Trojice, tak i v našich obcích, kde jsou rovněž hezky zářící vánoční stromečky a ostatně celá hezká vánoční výzdoba, ať toto vše, tato krása přináší všem radost a potěšení na srdíčku. Jaroslav Soukup, starosta města

Sbírka na pomoc dětem Vážení a milí spoluobčané, již šestým rokem je v našem městě realizována veřejná sbírka na pomoc těm, kteří si ji zaslouží. Pomůže ke zmírnění jejich postižení, jejich handicapu. I pro letošní období Vánoc a nového roku, na základě doporučení komise sociální, rada města rozhodla o uskutečnění této vánoční sbírky pro chlapečka z našeho města, Michala Jaroše, který chodí do sedmé třídy. Výtěžek sbírky bude určen na nákup zařízení, které napomůže zlepšit jeho zdravotní handicap. - Doba konání sbírky je do 31. 1. 2018

- Přispět do sbírky lze zasláním na účet, zřízený pro tuto sbírku – č. ú.: 248483042/0300 nebo přímo do pokladniček, jedna je v obchodu COOP na Komenského, druhá ve vestibulu radnice. Věřím, milí spoluobčané, že mnozí z Vás přispějí a že výsledkem sbírky bude tak možné naplnit pomoci tomuto chlapečkovi. Osobně Vám za jakýkoliv vstřícný přístup již nyní děkuji. Ono totiž soužití lidí, komunita lidského společenství je o to cennější a hodnotnější, jak vnímá a také je nápomocna navzájem řešit i pomoc druhým, pomoc těm, kteří ji potřebují. Jaroslav Soukup, starosta města

17. listopad - svátek svobody a demokracie Od roku 2011 se tradičně 17. listopadu scházíme s našimi spoluobčany u kašny na náměstí Míru, abychom si tento významný svátek svobody a demokracie připomenuli. Vzpomínáme při tom na rok 1939, kdy nacistické Německo při okupaci Československa tvrdě zakročilo proti studentům. Znamenalo to tehdy nesmírné represe a utrpení našeho lidu. A připomínáme si také i rok 1989, kdy tehdy tzv. sametová revoluce přinesla našemu

národu tolik žádanou svobodu, demokracii a osvobození od totalitního režimu. Vážím si proto těch, kteří se tohoto setkání zúčastnili. S mnohými aktivními účastníky tehdejších dnů jsme vzpomněli i první dny tehdejší sametové revoluce, mají k tomu stále co říci. Vždy s odstupem času víme, že mnohé se mohlo udělat jinak a lépe. To je pravda. Někdy to byla tehdy neznalost, mnohdy ale také zřejmě i úmysl, některé věci, po kterých jsme tehdy volali,

ať se řeší jinak, tak se bohužel neřešily tak, jak národ chtěl. Důležité však je, že se mnohé chyby z devadesátých let sice pomalu, ale přece jen postupně daří napravovat. Přesto svoboda, kterou máme, byť mnohdy svoboda je některými vnímána po svém, je cenná a přejme si, ať se s tou pravou svobodou a demokracií setkáváme stále častěji a ať ta pravá svoboda se projevuje stále více a více. Toto ať se co nejvíce naplní. Jaroslav Soukup, starosta města

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé, město Jaroměřice nad Rokytnou Vám děkuje za vstřícnou spolupráci v roce 2017, za Vaše mnohé podněty a názory, za aktivní přístup při řešení různých záležitostí města, a také za trpělivost při některých omezeních, které obnáší mnohé stavební akce ve městě. Přijměte prosím srdečné přání hlavně veselých a radostných svátků vánočních. Do nového roku 2018 Vám přejeme mnoho štěstí, životní pohody a radosti ze života a hlavně to nejcennější, co nejpevnější zdraví. Za vedení města – radu města, zastupitelstvo města a také za úřad Jaroslav Soukup, starosta města

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás zvu na slavnostní novoroční ohňostroj 2018. Dne 1. ledna 2018 v 17:00, náměstí Míru. Jaroslav Soukup, starosta města

Zpravodaj 12/2017

str. 3

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rada města č. 81 ve středu 1. listopadu 2017 zahájila jednání kontrolou usnesení z předchozí schůze. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Hostem jednání byl ředitel ZŠ O. Březiny pan PaedDr. Michal Scigiel. Nejprve členy rady seznámil s výroční zprávou školy za předchozí školní rok a jejím vlastním hodnocením. Rada města neuplatnila žádné připomínky, oba dokumenty jsou k nahlížení k dispozici na webových stránkách školy. Dále byly projednány výsledky průzkumu zájmu dětí o školní družinu během prázdnin v průběhu školního roku 2017/2018 provedeného základní školou mezi rodiči žáků 1. až 5. tříd. Protože zájem je minimální, rada města s uzavřením družiny vyslovila souhlas. Rozpočtová opatření byla schválena ve výši 34 tis. Kč, týkala se opravy betlému, dotace od Kraje Vysočina, opravy komunikace v Ohrazenici atd. Na řadu pak přišly žádosti o dotace. Bylo rozhodnuto poskytnout Dianě Třebíč o.p.s. celkem 39 tis. Kč na úhradu nákladů s terénní pečovatelskou službou a SDH Ohrazenice 18,2 tis. Kč na nákup vybavení. Podrobně se radní seznámili s rozpracovaným návrhem rozpočtu města na příští rok tak, jak byl připraven k projednání na semináři zastupitelů. Na závěr se přítomní věnovali majetkoprávním bodům. Rozhodli ukončit výpůjčku tenisových kurtů a posilovny v sokolovně TJ Sokol Jaroměřice II a současně zveřejnit záměr výpůjčky nově vybudovaného sportovního areálu na ulici Kaunicova. Dále byla schválena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí na realizaci

INZERCE

lokality pro výstavbu řadových rodinných domků v lokalitě „V Polích“. Rada města č. 82 ve středu 8. listopadu 2017 po překontrolování splnění úkolů z minulého zasedání schválila zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu Jaroměřice nad Rokytnou a výstavba in-line dráhy“. Zároveň jmenovala komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Poté se radní věnovali návrhu rozpočtu města. Po krátké diskusi jej postoupili k projednání finančnímu výboru a stejně tak učinili i u rozpočtového výhledu města do roku 2020. Radní se také vrátili k problematice měření výskytu radonu v nové budově mateřské školy. Jsou prováděna doporučená opatření, pokud by se jimi situace nezlepšila, město ve spolupráci s odbornou firmou zajistí doplňující návrh řešení. Jako každý rok rada vyhlásila charitativní veřejnou sbírku, která se bude konat v období od 3. 12. 2017 do 31. 1. 2018. V závěru stanovila program nadcházejícího 20. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města č. 20 ve středu 22. listopadu 2017 bylo svoláno operativně s ohledem na požadavek Kraje Vysočina o stanovisko k vyhledávací studii napojení průmyslové zóny a řešení převedení chodců a cyklistů směrem na Bohušice v návaznosti na projekt silničního obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou. Většina členů zastupitelstva se ztotožnila se stejnými alternativami jako rada města, tj. na ekonomicky reálném řešení, které současně splňuje požadované funkce.

Kromě toho zastupitelstvo projednalo i pět majetkoprávních bodů – prodej dvou pozemků v katastru Jaroměřice nad Rokytnou a části pozemku za bývalou školou v Příložanech. Naopak zamítnuta byla žádost o prodej části pozemku v Popovicích a schválen záměr prodeje pozemku v Ohrazenici tak, jak je průběžně zveřejňováno na úředních tabulích. Rada města č. 83 ve středu 22. listopadu 2017 následovala ihned po zakončení zasedání zastupitelstva města. V majetkových věcech rozhodla o zveřejnění záměru prodloužit smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na pondělní odpolední pronájem kanceláře pro její přepážku a o dvou soukromých žádostech týkajících se bytů v domě s pečovatelskou službou. Rozpočtová opatření se týkala přijetí krajských dotací na akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů a na myčky nádobí pro základní školu. Dále byly provedeny úpravy rozpočtu u daní a poplatků podle očekávané skutečnosti v závěru roku. Výdajová část se týkala využití rozpočtovaných částek jednotlivými osadními výbory. Hlavním bodem jednání byl postup přípravy rozpočtu města na příští rok a rozpočtového výhledu do roku 2020. Radní přijali doporučení pro zastupitelstvo oba tyto významné dokumenty schválit. V závěru schůze byl odsouhlasen dodatek smlouvy s BK Bus na provozování veřejné autobusové dopravy pro rok 2018 a vyřazení starého nefunkčního majetku z inventáře města. Josef Kula tajemník MěÚ [email protected]

Zpravodaj 12/2017

str. 4

SLOVO HEJTMANA Poslední měsíc roku má pro různé skupiny osob i odlišné podoby. V křesťanské západní tradici je adventní čas dobou zklidnění, rozjímání a zpěvů svátečních chorálů. Pro lidi preferující konzumní společnost je ve znamení nákupů, shánění dárků a plnění ledniček a spižíren. Pro politiky letošního Česka bude dobou hledání nové podoby parlamentu a vlády. Troufnu si předvídat, že to bude nejobtížnější úkol. Nicméně soudím, že nakonec ho zvládneme. Nějak. Sice ne ke spokojenosti všech, ale přece… Připomeňme si kritické body v historii našeho novodobého státu, který po Vánocích vstoupí do roku 100. výročí od svého vzniku. Naše země byla v obtížné situaci už mnohokrát. Čeští a slovenští politici usilovali o zrovnoprávnění Čechů a Slováků v rámci rakousko-uherského státu už před vypuknutím první světové války. Tyto snahy však ukončila válka a následné perzekuce ze strany mocenských orgánů monarchie. Nicméně podařilo se překonat původní sny. Vznikl samostatný svobodný stát. Sen mnoha generací našich předků. Po patnácti letech nelehké konsolidace a ustálení nového státu přišla hospodářská krize, jež zamávala mnohými ideály. Jen co jsme se z ní dostali, nastala těžká léta ztráty samostatnosti a fašistické okupace. Po ní následovalo poválečné nadšení, ale po únorovém převratu zase brzké vystřízlivění a pro velkou část společnosti opět útlak a ponižování. Šedesátá léta přinesla dočasné uvolnění – ovšem zakončené ruskými tanky a hromadnou emigrací. Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala relativně klidné časy vykoupené tupým přežíváním v normalizační neveselé společnosti. Listopad 1989 – opět euforie z nabyté svobody a následně ztráta iluzí o tom, že už bude všechno jen fajn. Rozpad Československa, korupční aféry, místo moci ideologie nadvláda peněz a konzumu. Příští rok si budeme připomínat 100 let od vzniku Československa. Takto v souhrnu to vypadá jako jedna katastrofa za druhou. Leč přiznejme si – mnohé se povedlo a vybudovalo. A přes všechny nedokonalosti a bolesti žijeme ve svobodné demokratické společnosti. Přestože politické přístupy jsou různé, je to na nás, co si zvolíme. Objektivním pohledem i zavilí skeptici musí přiznat, že podoba našich obcí a měst se za poslední léta výrazně zlepšila. Většina zvláště center měst i venkovských návsí doslova rozkvetla. Základem je samospráva na všech úrovních. Nic lepšího nebylo v historii lidstva vymyšleno. Populistické líbivé nápady a nejrůznější lákavé představy o vládě pevné ruky hodných vládců sice mohou mít u lidí částečný úspěch, ale dlouhodobě nikdy nic dobrého nepřinesly. Za sto let své relativně samostatné existence zažily naše země hodně dramatických zvratů, ale pořád máme šanci navázat na ty nejlepší demokratické tradice. Na Vysočině jsme navíc za poslední léta nezažili žádnou výraznou korupční aféru, politické reprezentace různých stran měly většinou snahu se dohodnout na svých rozhodnutích s ohledem na prospěch občanů a bez zbytečných žabomyších válek. Za tento stav patří všem zastupitelům, radním, starostům i obyvatelům Vysočiny můj dík.

OKÉNKO RADNÍHO Vážení spoluobčané, dostává se mi té cti, že mohu sdělit své poznatky a pocity v roční době, která je nám nejvzácnější, tedy době předvánoční. Těšíme se, že ty poslední dny prosince uvidíme rozzářené oči našich dětí, vnuků a pravnuků, našich drahých poloviček, prostě všech, kteří jsou nám drazí, u vánočného stromku. V této době se snažíme být na sebe milí, příjemní a usměvaví, snažíme se zpomalit krok i myšlení, snažíme se načerpat síly na další práci v následujícím roce. Tato doba je také dobou posledních zasedání zastupitelstev měst, kde se schvalují velmi důležité dokumenty – především rozpočty měst a obcí na další rok. Věřte, že sestavení tohoto dokumentu není lehká věc. Sto lidí – sto názorů. Za sebe musím říct, že rozpočet města roste, že za 7 roků tohoto vedení města přes veškeré úskalí, které přináší snaha o co nejlepší zkvalitňování a zkrášlování života našich občanů, je město Jaroměřice na vynikající ekonomické úrovni a nemusíme se bát zadlužení, které bychom nemohli lehce splácet. V našem městě chybí stále další dům pro seniory, chybí dokončení kanalizace, snížení hrůzného projezdu aut přes ulici Březinova, pořádné moderní venkovní sportoviště, atd. Mohl bych jmenovat dalších 10 i více důležitých věcí. Jsem přesvědčen, že do konce volebního období se nám společně podaří alespoň polovinu zmíněného odstranit či naopak zrealizovat. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem popřál krásné, klidné a pohodově prožité Vánoce, popřál zdraví a spokojenost v roce 2018. Přeji nám všem jenom to nejlepší, klidný a pokud možno ničím nerušený rok 2018 – rok významného výročí. Dovolte mi také poděkovat kolegům zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, TESMY za celoroční práci pro naše město a obce. Děkuji. Josef Číž místostarosta města

Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina

ZPRÁVY Z RADNICE

Omezení provozu městské knihovny a turistického informačního centra ve Špitále V době vánočních svátků dojde k omezení provozu městské knihovny a turistického informačního centra v budově Špitálu. Městská knihovna Jaroměřice nad Rokytnou bude otevřena 22. prosince 2017 do 12.00 hodin, ve dnech od 27. do 29. prosince 2017 bude uzavřena. Turistické informační centrum ve Špitále bude uzavřeno od 18. do 22. prosince 2017 a od 27. do 29. prosince 2017.

Demolice sokolovny probíhá s finanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj Projekt „DEMOLICE OBJEKTU č. p. 157, ul. Tyršova, Jaroměřice n. R.“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Město Jaroměřice nad Rokytnou v současné době dokončuje demolici objektu bývalé sokolovny. Uvolní tak místo pro nový sportovní areál a budoucí víceúčelový objekt určený pro sportování veřejnosti všech věkových kategorií. Demolice si vyžádá celkové náklady ve výši 1,408 mil Kč. Město ji realizuje za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Akce byla zařazena do jeho programu „Podpora revitalizace území“ a získala dotaci ve výši 80 % skutečně vynaložených nákladů, tedy přes 1,126 mil. Kč. Veškeré demoliční práce budou dokončeny do konce letošního roku. Josef Kula tajemník MěÚ [email protected]

Informace o rekonstrukci autobusového nádraží Od 4. 12. 2017 je zahájena rekonstrukce autobusového nádraží, které je z tohoto důvodu uzavřeno. V provozu je provizorní autobusová zastávka na parkovišti u autobusového nádraží. Do 31. 12. 2017 bude pro cestující

k dispozici stávající čekárna v budově nádraží. Kompletní rekonstrukce bude dokončena v září příštího roku. Děkujeme za pochopení.

Petra Kacetlová referentka finančního odboru [email protected]

Zpravodaj 12/2017

str. 5

KRÁTKÉ ZPRÁVY Provoz sběrného dvoru o vánočních svátcích Ve dnech 23. 12. a 30. 12. 2017 bude provoz sběrného dvoru uzavřen. Město Jaroměřice nad Rokytnou nabízí ke krátkodobým pronájmům zasedací místnost v budově podnikatelského inkubátoru č. p. 1055 na ulici Nová v Jaroměřicích nad Rokytnou o výměře 28,46 m². Prostory lze využít např. k menším rodinným oslavám, k předváděcím a prodejním akcím, ke schůzím atd. V případě zájmu kontaktujte odbor finanční Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 408 022.

Město Jaroměřice nad Rokytnou nabízí k pronájmu nebytové prostory pohostinství o podlahové výměře 48 m2, dvou skladových místností o podlahové výměře 18 a 12 m2 a hygienického zařízení o podlahové výměře 15 m² v objektu domu č. p. 2 v k. ú. v obci Boňov. V případě zájmu kontaktujte odbor finanční Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 408 022. Petra Kacetlová referentka finančního odboru [email protected]

KULTURA KULTURNÍ KALENDÁŘ JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU 29. prosince 2017

- Již Slunce z Hvězdy vyšlo aneb Listování barokním zpěvníkem - benefiční vánoční koncert, zač. 17.00 hodin, chrám sv. Markéty, pořádá Chrámový pěvecký sbor Jaroměřice n. R.; - Tradiční posezení při country hudbě, zač. 20.00 hodin, restaurace Corrida, hrají Candrkáři a SaZ Třebíč; - Novoroční ohňostroj, zač. 17.00 hodin, náměstí Míru, pořádá město Jaroměřice n. R.; - Klub přátel historie - přednáška na téma: Selské vzpoury na jihozápadní Moravě, zač. 16.30 hodin, Špitál, pořádá město Jaroměřice n. R.; - Vernisáž výstavy fotografií Karla Kříže nejen s biblickými texty, zač. 16.00 hodin, Špitál, pořádá město Jaroměřice n. R.; - Klub seniorů - Ohlédnutí za rokem 2017 ve fotografiích, zač. 16.00 hodin, Špitál, pořádá město Jaroměřice n. R.; - Ukázka otužování a zimního plavání, zač. 14.00 hodin, rybník Maleňák, Ratibořice, pořádá Klub ledních medvědů - Třebíč.

30. prosince 2017 1. ledna 2018 10. ledna 2018 11. ledna 2018 18. ledna 2018 20. ledna 2018

KULTURNÍ KALENDÁŘ MIKROREGIONU ROKYTNÁ 17. prosince 2017 23. prosince 2017 25. prosince 2017 26. prosince 2017 26. prosince 2017 29. prosince 2017 29. prosince 2017 30. prosince 2017 31. prosince 2017 31. prosince 2017 1. ledna 2018 20. ledna 2018

-

Vánoční besídka, zač. 16.00 hodin, Kulturní dům Blatnice; Setkání u vánočního stromu, zač. 18.00 hodin, Dolní Lažany; Vánoční koncert, zač. 15.00 hodin, obecní dům, Dolní Lažany; Vánoční zpívání, Pozďátky; Vánoční turnaj ve stolním tenisu, zač. 9.00 hodin, sokolovna Výčapy; Obecní zabíjačka, Kulturní dům Lipník; Předsilvestrovská zábava, zač. 20.00 hodin, Kulturní dům Klučov; Předsilvestrovské setkání ve Svatochni, U Dubu, Zárubice; Silvestrovský pétanque, Kulturní dům Lipník; Silvestrovský ohňostroj, zač. 17.00 hodin, lokalita Padělky u Petrůvek; Novoroční ohňostroj, zač. 17.00 hodin, Dolní Lažany; Obecní zabíjačka, zač. 11.00 hodin, obecní dům, Dolní Lažany.

Zájezd na muzikál Noc na Karlštejně Na základě velmi kladných ohlasů letošního zájezdu na muzikál Noc na se zaregistrovali a zaplatili poplatek za zájezd nejpozději do 26. ledna 2018 Karlštejně, jsme se rozhodli tento zájezd uspořádat i v roce 2018. Plánovaný v Městském kulturním středisku Jaroměřice nad Rokytnou v budově Špitálu. termín tohoto zájezdu připadá na sobotu 7. 7. 2018. Cena zájezdu je 990,- Kč Kateřina Dyksińská a zahrnuje dopravu a vstupenku na muzikál. Prosíme zájemce, aby zástupce vedoucí odd. MKS [email protected]

Vánoce v krabici Již druhý rok probíhá hezká akce „Vánoce v krabici“, kterou realizuje MKS Jaroměřice nad Rokytnou pro klienty organizace STŘED, z. ú. Konkrétně se jedná o sbírku vánočních dárků pro děti, jejichž rodiče se ocitli v tíživé životní situaci a nemají dostatek vlastních prostředků k zajištění tradiční vánoční nadílky. „Díky tomuto projektu mohou i tyto děti prožít nečekaná překvapení, která jim vykouzlí úsměv na tváři. Všem, kteří se zapojili do této sbírky, tak patří velký dík a radost z obdarování.“ uvedla Hana Oravcová, koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství, STŘED, z. ú. Hana Oravcová koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství, STŘED, z. ú. e-mail: [email protected] mobil: +420 775 725 664

Zpravodaj 12/2017

str. 6

Zpravodaj 12/2017

str. 7

PF

2018

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2018 připojujeme poděkování sponzorům a občanům za podporu.

SDH PŘÍLOŽANY 1936 - 2018

Zpravodaj 12/2017

str. 8

Klub přátel historie - Konec 2. světové války v kraji V rámci klubu přátel historie se nám v měsíci listopadu představil pan Zdeněk Prukner se svojí velice poutavou přednáškou pojednávající o konci 2. světové války v našem kraji. Prezentaci s velkým množstvím dobových válečných fotografií, kterou mohli četní účastníci přednášky zhlédnout, doplnil přednášející bohatým výkladem konkrétních válečných událostí. Středem pozornosti bylo několik měst a obcí našeho kraje, do jejichž historie se závěrečné akce 2. světové války zapsaly snad nejvýrazněji. V květnu 1945 zaútočily sovětské letouny v Náměšti nad Oslavou. Svými bombami poškodily, nebo dokonce zničily několik domů. Cílem náletu byl s velkou pravděpodobností štáb 6. tankové divize, o jehož setrvání ve městě byli Sověti informováni. Několik kusů opuštěné obrněné techniky bylo možné nalézt v několika obcích na Třebíčsku. Patřila k ní např. německá těžká houfnice „schwere Feldhaubitze“ sFH 18 ráže 15 cm či vrak stíhače tanků Sd.Kfz 138 Marder III. Dochovalo se také několik válečných fotografií v obecních kronikách. Jmenujme např. budišovskou kroniku, která obsahuje fotografie vojáků Rudé armády pobývajících na

konci války právě v Budišově. To, jak se závěrečné události 2. světové války zapsaly do historie Jaroměřic nad Rokytnou, bude představovat samostatné téma jednoho z dalších setkání klubu přátel historie v příštím roce. Máme se tedy jistě na co těšit!

Michaela Míčová referentka odd. MKS [email protected]

Tradičně předkládáme pověst sepsanou žákyní Březinovy dívčí měšťanské školy z 30. let 20. století:

O obrazu sv. Anny ve Špitálském lese U silnice, která vede z Jaroměřic do Ohrazenice, stojí v lese sloup s obrazem sv. Anny. Stojí na krásném místě, na kraji lesa. Když jsem šla po prvé kolem tohoto obrazu, pomyslila jsem si, proč asi tady ten obrázek stojí. Pátrala jsem, ale dlouho jsme se nemohla ničeho dozvěděti. Moje kamarádka mně pravila: „Budu ti vypravovati o tomto obrazu pověst, kterou mně vypravoval tatínek: „Na místě, kde je ten obraz, býval rybník. V rybníku se topil člověk. Myslivec šel kolem rybníku, myslil, že je na rybníku divoká kachna. Namířil a kachnu zastřelil. Vytáhl ji a poznal, že to není kachna, byl to člověk. Tohoto dne byl svátek sv. Anny. Tento obraz tam stojí dodnes. Stanislava Harantová žákyně II. třídy měšťanské školy v Jaroměřicích n. R.

Výstava kreseb a fotografií jaroměřického rodáka Jana Vejtasy V úterý 14. listopadu 2017 byla vernisáží ve výstavních prostorách Špitálu v Jaroměřicích nad Rokytnou zahájena výstava poutavých kreseb a fotografií jaroměřického rodáka Jana Vejtasy, kterou ve spolupráci s ním uspořádalo Městské kulturní středisko města Jaroměřice nad Rokytnou. Slavnostního zahájení výstavy, kterou je možné zhlédnout do 22. prosince 2017, se vedle samotného autora vystavované tvorby a jaroměřického starosty zúčastnil početný zástup návštěv-

níků. Úvodního slova vernisáže se ujala malířka Helena Pražáková, která přítomným krátce nastínila uměleckou tvorbu Jana Vejtasy. Atmosféru celé vernisáže dokreslovala tematická reprodukovaná hudba, kterou zvolil sám autor vystavovaných děl. Rovněž vynikající občerstvení, jež bylo pro návštěvníky vernisáže připraveno, zajistila rodina pana Vejtasy. Jan Vejtasa se věnuje výtvarnému umění již od svých studentských let, kdy navštěvoval malířský

ateliér akademického malíře Jiřího Sopka. V následujících letech se průběžně věnoval malbě portrétů či abstraktní kresbě. Láska k umění ho doprovází i v současné době. Vedle kreslení si nově oblíbil také fotografování, kterým se zabývá prozatím na amatérské úrovni. Michaela Míčová referentka odd. MKS [email protected]

Foto: František Hruška

Zpravodaj 12/2017

str. 9

Vernisáž „Patnáct + jedna knižních publikací“

16 roků – 16 publikací – 16 projektů s žádostí o dotaci – 16 vyhlášení projektů - 16 křtů publikací …. přes 400 oceněných dětí v doprovodných soutěžích, kolem 2500 příspěvků uveřejněných v publikacích, přes 8000 literárních a výtvarných příspěvků odevzdaných celkově ve všech projektech. To je pár „statistických údajů“, které vypovídají „něco málo“ o sérii knižních publikací, které vyšly v letech 2002 – 2017 na základě spolupráce města Jaroměřice nad Rokytnou, městské knihovny, ZŠ O. Březiny, škol Ekologického mikroregionu Rokytná a dalších institucí, např.

Denního centra Barevný svět Třebíč. Publikace vznikaly na základě literárních a výtvarných prací dětí a klientů dotčených institucí. Tematicky byly většinou regionálně zaměřeny. Vydání publikací podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Ekologický mikroregion Rokytná. Výstava „Patnáct + jedna knižních publikací“ vznikla pod vedením kurátorky Ing. Hany Jandové (paní učitelky ZŠ O. Březiny). Ve školní galerii Základní školy Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou jsou k vidění všechny publikace a další obrazové a textové materiály reflektující vznik

publikací a všemožné dění kolem nich. Výstava je trefnou sondou do života tohoto jaroměřického literárně – výtvarného fenoménu. Výstava byla zahájená ve čtvrtek 14. listopadu vernisáží, na které krátce promluvil ředitel ZŠ O. Březiny PaedDr. Michal Scigiel a starosta Jaroměřic Ing. Jaroslav Soukup, MBA. Moderování a organizace vernisáže a kulturní pěvecké vložky se pod taktovkou kurátorky ujali žáci sedmého a devátého ročníků ZŠ O. Březiny a zvládli to velmi profesionálně. Jitka Kriegsmannová Hana Jandová

Žďárské vrchy očima Antonína Buličky O tom, že chráněná krajinná oblast Žďárských vrchů nejsou jen skaliska a útvary trčící ze země, nás ve čtvrtek 16. listopadu přijel přesvědčit cestovatel Antonín Bulička z Moravských Budějovic. Pan Bulička nás prostřednictvím připravené prezentace zavedl na výjimečná a divukrásná místa soutěsek a skalních útvarů. Poukázal na další zajímavé lokality, ze kterých můžeme zmínit přírodní rezervaci Toulovcovy maštale, jedlo bukový prales na Žákově hoře, rulový skalní útvar Lisovskou skálu a přírodní památku Tisůvka. Nejvyšším vrcholem Žďárských vrchů je Devět skal, kde jsme vystoupali do výše 836 m. n. m. Z této úctyhodné výšky na plátně jsme se vrátili zpět na zem. Pan Bulička v závěru svého povídání osvětlil původ názvu Toulovcovy maštale, který pramení z pověsti o loupeži-

vém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který podle legendy ukrýval kořist na svém panství ve skalách na Budislavsku, v dnešních „Toulovcových maštalích“. Přestože jsme cyklus cestopisných přednášek pro letošní rok již vyčerpali,

můžete se těšit na další zajímavé pořady a programy, které pro Vás máme připravené v nadcházejícím roce. Kateřina Dyksińská zástupce vedoucí odd. MKS [email protected]

Za hororem s Janem Opatřilem

Ve čtvrtek 23. listopadu přijel do Jaroměřic nad Rokytnou spisovatel Jan Opatřil se svým autorským čtením. Pan spisovatel navštívil Jaroměřice již poněkolikáté. Zatímco předtím představoval své knížky o kapříkovi Metlíkovi, tentokrát četl Jan

Opatřil z řady jeho hororových knížek, které píše pod pseudonymem Dan Angus. Vyslechnout si autorské čtení přišly děti z šestých a sedmých ročníků Základní školy Otakara Březiny. Své poutavé a strašidelné čtení Jan Opatřil doplnil zvukovými

a vizuálními efekty. A tak si děti vyzkoušely, jaké to je bát se s knížkami Jana Opatřila. Jitka Kriegsmannová knihovnice [email protected]

Zpravodaj 12/2017

str. 10

Pozvánka Fotbalového klubu Fotbalový klub Jaroměřice nad Rokytnou Vás zve na X. SPORTOVNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 9. února 2018 ve 20:00 hodin v Grand hotelu Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou. K tanci i poslechu zahrají skupiny Phoenix a Texas. Bude připravena bohatá tombola. Vstupné je 150 Kč včetně místenky. Předprodej lístků zajišťuje pan Finda (ulice Ke Spravedlnosti 692, tel. 725 656 115).

ŠKOLSTVÍ Projekt Děti do bruslí Ve dnech 20. 9. – 29. 11. 2017 se na zimním stadiónu v Moravských Budějovicích uskutečnil kurz bruslení pro děti 1. a 2. ročníků naší základní školy v rámci projektu „Děti do bruslí.“ Projekt byl podporován i městem Jaroměřice nad Rokytnou. Děti se učily bruslit hravou formou pod vedením profesionálních instruktorů, naučili se i ti, kteří stáli na bruslích poprvé. Dětem se bruslení líbilo, ze strany rodičů byl kurz hodnocen velmi pozitivně. Na závěr kurzu soutěžily děti i se svými rodiči a dětem byl předán diplom. Této akce byli přítomni zástupci vedení školy a starosta města. Zdeňka Šustová

Vánoční pečení Dne 21. listopadu 2017 se ve třídě 2. B uskutečnilo vánoční zdobení perníčků. Celou akci zorganizovala paní Chaloupková, maminka Káji. Každému z dětí upekla 24 perníčků a společně je zdobili. Pro některé děti bylo vše nové, paní Chaloupková jim ukázala různé způsoby zdobení. Potom děti pracovaly samostatně, každý perníček byl jiný. Výsledkem jejich práce byl nádherný perníkový adventní kalendář. Děkujeme paní Chaloupkové za ochotu a trpělivost, kterou dětem věnovala. Ilona Papoušková

Vánoční keramické tvoření V průběhu listopadu žáci 1. B, 2. B a 3. B tvořili v keramické dílně naší školy výrobky s vánoční tematikou. Menší děti vyráběly adventní svícen, starší vyráběly vánoční Betlém. Většina dětí se s prací s hlínou setkala poprvé, a tak všichni vyráběli s velkou chutí. Zajímalo je vybavení keramické dílny, mohli nahlédnout do pece na vypalování výrobků, sledovali glazování výrobků. Z vlastnoručně vyrobeného dárku pro své rodiče měli všichni velikou radost. Zdeňka Šustová

Vánoční čas… Nejkrásnější čas – čas vánoční už je minulostí a za námi je i vánoční divadelní představení dramatického kroužku Divadélko na Nitce, které připravili žáci Základní školy Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Letos si členové kroužku připravili představení s názvem „V Betlémě není místo…“. Už od prvních čtených a později i hraných zkoušek kralovalo mezi všemi účastněnými nadšení a elán. Nejen z dobré znalosti divadelního textu, ale také ze zajímavých kostýmů a rekvizit, které si děti připravily. Své dramatické umění žáci předvedli svým mladším spolužákům ve školní jídelně. Zájemci o dětské divadlo mohli vidět naše představení v neděli 10. prosince 2017 na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou na akci „Vánoce na zámku“. I v tomto novém roce se na vás budeme těšit na některém z dalších vystoupení našeho dramatického kroužku. Do nového roku 2018 hodně zdraví a spokojenosti! Marie Černá Alexandra Maňurová

Výroba vánočních hvězd V předvánočním čase se žáci 1.B, 2.B a 3.B v rámci hodin výtvarné výchovy podíleli na výrobě vánočních hvězd na vánoční stromečky umístěné na jaroměřickém náměstí u sv. Trojice. Svým tvořením tak přispěli ke krásné vánoční atmosféře našeho města. Nadšení dětí při výrobě vánočních ozdob můžete vidět na fotografiích. Zdeňka Šustová Ilona Papoušková Marie Černá

Zpravodaj 12/2017

str. 11

SPORT Hasiči v Příložanech přejí úspěšný nový rok Vý r o č n í s c h ů z e S D H Příložany se konala v sobotu 2. prosince 2017 ve společenské místnosti budovy bývalé školy. Před jejím zahájením zapálil starosta SDH Příložany Josef Krejcar čtyři adventní svíčky za zesnulé členy u památníku padlých vojáků. Hosty této významné události byli starosta města Jaroměřice nad Rokytnou pan Jaroslav Soukup, za okrsek č. 27 hasičů Jaroměřicka pan Bohumil Kryštof z Bohušic, za SDH Jaroměřice nad Rokytnou pan Martin Vodička a farář jaroměřické farnosti pan Tomáš Holcner, jenž je zároveň členem jaroměřických hasičů. Dále se výroční schůze zúčastnili někteří podnikatelé a hosté z obce i okolí. Schůzi zahájil a řídil člen výboru místních hasičů a předseda osadního výboru pan Milan Kovárník. Poté byla minutou ticha uctěna památka zesnulých členů. Zprávu o činnosti příložanských hasičů za rok 2017 přednesl starosta sboru Josef Krejcar. V této zprávě zazněla slova chvály a uznání, ale hlavně poděkování závodnímu družstvu, které dosáhlo výborných výsledků v této sezóně. Starosta sboru se zmínil také o akcích pořádaných v obci, jako jsou např. masopust, dětský den, posvícení a podobně. Finanční zprávu přednesl pan Otakar Urbánek, který je jednatelem SDH Příložany a zprávu o závodní činnosti mladých hasičů přednesl velitel sboru pan Jaroslav Blatný st. Dalším bodem schůze byla diskuze, kde starosta Jaroslav Soukup, Bohumil Kryštof, Martin Vodička a Tomáš Holcner poděkovali za pozvání a přednesli svá slova všem zúčastněným. I předseda osadního výboru v Příložanech Milan Kovárník poděkoval mladým závodníkům za dobrou reprezentaci obce a zmínil se o dalších záležitostech jak ve sboru, tak i v obci. Místostarosta SDH Příložany Alfréd Möller poté přečetl zdravici, která přišla ze Slovenska od DHZ Skalité, kam náš sbor dojíždí na závody. Na závěr diskuze předal starosta SDH Příložany Josef Krejcar Milanu Kovárníkovi dárek k jeho narozeninám. Sbor zakoupil pro nejmenší občany naší obce adventní kalendáře, které jsme jim na první adventní neděli předali. SDH Příložany má v současnosti 55 členů, po novém roce přibydou další 3 noví členové. Výroční valné hromady se zúčastnilo 44 členů. Po skončení oficiální části následovala volná zábava, kterou zpříjemnil hrou na harmoniku Jiří Pekárek z Myslibořic a hrou na bicí nástroje Zdeněk Řezáč z Výčap, kterého místy střídal člen příložanského sboru Karel Kovárník st. Děkujeme touto cestou panu Hlavničkovi z Krhova za dobře připravené klobásy pro všechny přítomné. Dále patří poděkování pohostinství Romana Tvrze a jeho personálu Lídě Divišové a Petru Čaňkovi za výbornou obsluhu pro zúčastněné. Nemohu zapomenout i na naše členky, které se postaraly o obsluhu při roznosu občerstvení. Také srdečné poděkování patří naší člence Zdeně Burianové za adventní výzdobu, kterou pro přítomné připravila. Každý člen i hosté dostali od starosty SDH Příložany kapesní kalendář a přání do nového roku. Celou akci zdokumentovali Zbyněk Hobza a Václav Kocmánek, za což jim patří rovněž poděkování. Vážení členové SDH Příložany a spoluobčané i z okolních vesnic a města Jaroměřice nad Rokytnou, přijměte ode mne novoroční přání k úspěšnému roku 2018, ale hlavně hodně zdraví a rodinné pohody.

Výsledky soutěžního družstva mužů SDH Příložany v roce 2017 Litovany Myslibořice Horní Dubňany Rešice Výrovice Litohoř Svatoslav Mladoňovice Šumná Budišov Stará Říše Litovany Jakubov Častohostice Krasonice Loděnice Výrovice Radonín Bačice Jaroměřice Mladoňovice Krasonice Petrovice Lažínky Horní Dubňany Lipník Jemnice Jasenice Knínice Kamenná Rudíkov Račice Raková Hrádek Skalité

4. místo

17,02

NESPLNĚNO 1. místo 15,73 2. místo 17,53 – 17,96 NESPLNĚNO 1. místo 20,00 12. místo 33,00 19. místo 18,32 2. místo 17,14 – 17,53 9. místo 20,14 30. místo 18,77 5. místo 19,32 10. místo 18,55 1. místo 16,20 – 16,07 9. místo 18,22 5. místo 18,02 3. místo 17,70 13. místo 20,37 5. místo 17,12 NESPLNĚNO 12. místo 19,09 7. místo 16,70 17. místo 20,77 3. místo 19,07 – 38,86 1. místo 16,13 – N 2. místo 18,08 NESPLNĚNO 12. místo 20,29 2. místo 19,04 NESPLNĚNO 2. místo 16,00 1. místo 15,56 4. místo 16,33 NESPLNĚNO 4. místo 17,52

Finále: 2. místo - 16,34

Okres Znojmo Noční závody, okres Znojmo Finále: 18,50 Noční závody Noční závody EXTRA LIGA Finále: 17,77

Noční závody

Finále: 1. místo - 15,16

Finále: 3. místo – 17,30 2. kolo: 16,70 Finále: 3. místo – 16,90 Slovensko Severní Morava Finále: 1. místo – 16,01

Josef Krejcar starosta SDH Příložany

RŮZNÉ Vzpomínka Tak, jak ti z očí zářila láska a dobrota, tak nám maminko budeš chybět do konce života. Dne 1. ledna 2018 uplyne pět let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička a teta

paní Marie Krejcarová z Příložan. S bolestí v srdci stále vzpomínají syn Josef a dcera Marie s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Zpravodaj 12/2017

str. 12

Poděkování

Poděkování

Rád bych touto cestou vyjádřil velké poděkování panu Jiřímu Lesslovi st. a kolektivu kuchařek bufetu Viola pod vedením paní Pavly Pevné za jejich ochotu vyhovět svým zákazníkům v otázce přípravy dietních pokrmů. Chtěl bych Vám rovněž popřát krásné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2018. Vřelý dík!

Děkujeme Klubu přátel lihovaru, zvláště pak paní Friedecké, Tcheplákové a jejím přátelům, kteří se věnují charitativní činnosti. Výtěžek z listopadového bazaru, který se uskutečnil v prostorách Penzionu v lihovaru v Jaroměřicích nad Rokytnou, byl věnován klientům Denního centra Barevný svět, o.p.s. Za to jim patří naše srdečné díky.

Stanislav Votava

Naďa Fialová vedoucí sociální rehabilitace

Setkání seniorů s dětmi

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se v našem Domě s pečovatelskou službou uskutečnilo již druhé setkání dětí z MŠ Výčapy s obyvateli DPS. Tato mezigenerační setkání zprostředkovala obecně prospěšná společnost Mezi námi. Jejím posláním je dát možnost seniorům a dětem se lépe poznat, najít k sobě navzájem cestu. Společně objevovat své rozdílné světy. Tato setkání byla zaměřená na kreativní činnost – děti společně se seniory tvořily z papíru ptáčky, různě je polepovaly barevnými papíry a knoflíky. Poté je lepily na dřívko a zdobily mašličkou. Při druhém setkání tvořily adventní věnce z papíru. Děti přednesly básničky a zazpívaly s doprovodem kytary paní učitelky MŠ, několik písniček. Na závěr dostaly děti od babiček a dědečků sladké i zdravé odměny. Všichni měli radost z příjemně stráveného dopoledne a již se těší na další setkání. Eva Hanáková sociální pracovnice [email protected]

Bylo, nebylo Dávno tomu, co pán času otočil kolem a změnil okolo nás vše, co se dalo změnit. Byly časy, kdy údolím Rokytné projížděli formané s koňskými povozy a kupci, kde kupci byli i lapkové a děly se nepěkné věci. V dobách ještě dřívějších tudy táhly předsunuté oddíly římských vojáků, kteří obsazovali pro své císaře nová území. Cestou stavěli opevněná stanoviště a strážní věž, o jednom takovém místě víme. Nedaleko Pulkovského mlýna je skála a na té stávala tvrz s věží, která střežila vstup do údolí. Cesty byly nebezpečné a také proto, že se zde vybíralo mýto, průchod údolím nebyl jednoduchou záležitostí. Během cesty se několikrát musela přebrodit řeka, o nebezpečná místa, kdy cesta vedla těsně nad řekou, nebyla nouze a uklouznutí mnohdy končilo nehodou nebo dokonce zraněním.

Nejhorší úsek byl před Spáleným dubem a potom kousek za ním u Tenatnice. Po zdolání těchto míst si většina formanů oddychla a pokračovali k Příštpu na druhý konec údolí, kde stála v Příštpě tvrz. Dodnes se tomuto místu říká „na strážnici“. Strážnice měla stejnou úlohu jako opevněné místo u Pulkova. Cesta nekončila v Jaroměřicích, ale pokračovala dále směrem na Popovice, tvrz Lesůňky, Šebkovice, kde bylo rozsáhlé hradiště a odtud na hradiště Metnice nad Újezdským mlýnem. Poté pokračovala na hrad Sádek, kde se napojovala na Haberskou stezku. Hrad Sádek dříve nazývaný „Zadek“ měl jinou podobu, než jak jej známe dnes. Měl dvě mohutné věže, jejich pozůstatky jsou na hradě patrny dodnes. Domnívám se, že tato cesta podél vodního toku

Rokytné byla daleko schůdnější než cesta na Moravské Budějovice. Cesta kolem Rokytné se u Biskupic rozvětvila. Na jedné straně směrem na Jevišovice a Znojmo a na druhé straně směrem na Moravský Krumlov. Na místě pod samotou „Peklo“ a za skálou „Bába“ byly nalezeny pozůstatky starého hradiště. Jsou zde stopy po velmi starém náhonu na mlýn, o kterém nikdo nic neví. Toto místo bude v budoucnu stát za prozkoumání. K místům od Biskupic až ke Spálenému dubu se váže sedm pověstí, jejichž názvy Vám předkládám: Jak Královec dostal své jméno, Pověst o Spáleném dubu, Pověst o Pulkovském mlynáři, Pověst o samotě Peklo, Pověst o skále Baba u Biskupic, Pověst o pokladu v údolí Rokytné a Pověst o Pulkovské štole. Pavel Chlubna

Nárožní kámen v Jaroměřicích nad Rokytnou Pokud se pozorně díváme, těchto kamenných objektů najdeme mnoho. Jejich hlavním účelem bylo ochránit zdi při vjezdu do selských stavení, měly zabránit poškození nároží a portálů domů. Některé, spíše většina, jsou bez zdobení. Převážně se jedná o nějaký přírodní kámen, desku nebo hranol. Ty byly umístěny na patřičných místech. Některé jsou ale krásně zdobené. Mohou na nich být znázorněny obličeje, kalichy, poháry nebo různé geometrické tvary. Tyto kamenné objekty jsou známé také pod názvy jako nákolníky, nárožníky nebo odrazníky. Dva zajímavé nárožní kameny vytesané do tvaru kalichu můžeme vidět v Jaroměřicích nad Rokytnou. První se nachází na rohu tak zvaného Míčova domu, druhý je na nároží domu za kostelem, v blízkosti sousoší Cyrila a Metoděje, odkud je nádherný pohled do zámeckého parku. Překvapivě tento kamenný prvek použil významný architekt Josef Gočár v Třebíči na budově UP závodů, nemovité kulturní památce. Krásně tvarovaný kámen můžeme vidět z Dobrovského ulice, při vjezdu do bývalého podniku. Emanuel Nožička

Zpravodaj 12/2017

str. 13

Město Jaroměřice nad Rokytnou podpořilo terénní pečovatelskou službu Diana V posledních letech se stále více dostává do povědomí lidí možnost volby žít a dožít ve svém domácím prostředí i tehdy, kdy již nejsme natolik v kondici, abychom zvládali péči o svoji domácnost či péči o sebe samého bez pomoci druhé osoby. Jak často říkají naši klienti: „Mým přáním by bylo, abych mohl zůstat doma co nejdéle, chtěl bych dožít doma.“ Těší nás, že i naše služba může tomuto přání pomoci. Obecně prospěšná společnost DIANA

TŘEBÍČ je terénní pečovatelskou službou poskytující péči v nepřetržitém provozu včetně víkendů i svátků. Velkou výhodou naší služby je skutečnost, že jsme úzce propojeni s domácí zdravotní péčí DIANA. A právě zde se nejvíce potkávají a doplňují naše odborné zdravotní a sociální služby. Jsme hrdi, že právě naše děvčata v terénu jsou nositelkami dobrého jména DIANY. Díky finanční podpoře města Jaroměřice nad Rokytnou můžeme

nabízet služby v takovém rozsahu. Máte-li o naši službu zájem, rádi Vám poskytneme potřebné informace o možnostech jejího využití. Martina Svobodová sociální pracovnice Diana Třebíč, o.p.s. www.domacipomoc-diana.cz [email protected] 568 808 228, 735 755 017

Pro zajištění dodávek pitné vody děláme už 25 let maximum VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., zásobuje obyvatele Třebíčska a část Znojemska pitnou vodou a čistí odpadní vody v regionu už 25 let. Jejím jediným akcionářem je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí nebo samostatné obce včetně svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč (svazek), který v současné době čítá 124 obcí. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (VAS), je tedy ryze českou firmou. Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model zaručuje systematickou údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury, do níž plyne většina peněz ze zisku společnosti, ale také z nájemného, které VAS vyplácí vlastníkům infrastruktury. VAS plní povinnosti provozovatele vodovodů a kanalizací a svazky, případně obce, pak povinnosti vlastníka vodovodů a kanalizací. Vlastníkům nejde jen o zajištění bezproblémové dodávky a čištění vody, ale také o to, aby její cena byla pro obyvatele a další odběratele únosná a rostla jen v nezbytně nutné míře. Starostové členských obcí svazku se například zasloužili o zmírnění závazku zvyšovat cenu vodného a stočného tam, kde byly poskytnuty evropské dotace. Původní podmínka pro příjemce dotací byla navyšovat cenu o inflaci a k tomu ještě o

5 procent. Po zásahu, intervenci a zdůvodnění ze strany našich starostů byla podmínka změněna, a cena se tak navyšuje pouze o inflaci a 2 procenta. Nebýt této iniciativy, růst ceny vody by byl dramaticky vyšší. Svazek od svého založení v roce 1993 investoval do vodovodů a kanalizací přibližně 4,5 miliardy Kč. Z toho 1,5 miliardy tvořily vlastní zdroje generované především z nájemného od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., 3 miliardy Kč pak Svazek získal ve formě dotací. Díky tomu bylo v našem regionu vybudováno nebo zmodernizováno přes 40 čistíren odpadních vod, což výrazně přispělo ke zlepšení kvality vody ve vodotečích. Systematicky jsme pracovali také na výstavbě a rozšiřování vodovodů, což zajistilo dostatek pitné vody v oblastech, kde byly dlouhodobé problémy s její kvalitou nebo množstvím. Provozovatel i vlastník vodovodů a kanalizací myslí rovněž na veřejnost. Od roku 2015 je tak zájemcům například přístupný vodojem Kostelíček v Třebíči, který láká na vyhlídkovou plošinu a do muzea vodárenství. Ročně tam zavítá několik tisíc návštěvníků. Třebíčská divize VAS už druhým rokem provozuje také výdejnu heraltické vody na ulici Vítězslava Nezvala v Třebíči. Tato podzemní voda

pochází z oblasti heraltických lesů a pro nízký obsah dusičnanů a optimální poměr vápníku a hořčíku je vhodná k přípravě kojenecké stravy. Nezapomínáme ani na naše nejmenší - třebíčští školáci se pravidelně účastní vodárenské soutěže Kamarádi s vodou. Nabízíme také ukázku funkčního modelu úpravny vody. Díky výborné spolupráci svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., se více než sto tisíc obyvatel může už čtvrt století sp olehnout na bezproblémovou dodávku kvalitní pitné vody a čištění odpadních vod. Délka provozované vodovodní sítě v našem regionu překračuje 1 000 kilometrů a délka kanalizační sítě měří přes 520 kilometrů. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., je vítězem a nositelem Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016. Zároveň byla oceněna třemi hvězdami v rámci mezinárodního prestižního modelu excelence EFQM (Evropská nadace pro management kvality). Pavel Janata předseda představenstva svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč Jaroslav Hedbávný ředitel divize Třebíč, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Náš Barevný svět… Nezisková organizace Denní centrum Barevný svět, o.p.s. nabízí lidem s mentálním nebo kombinovaným hendikepem ve věku 16 až 64 let tři sociální služby – denní stacionář v Třebíči Borovině, chráněné bydlení pro ženy i muže v Hrotovicích a sociální rehabilitaci v Jaroměřicích nad Rokytnou. Smyslem služeb je podpora klientů v dosažení co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a platné zapojení do běžné společnosti. V sociální rehabilitaci lidé s hendikepem rozvíjejí svoje pracovní dovednosti a díky tomu mají větší šanci uplatnit se na trhu práce. Dosažení cílů služby sociální rehabilitace pomáhají tréninková pracoviště právě v Jaroměřicích nad Rokytnou – textilní dílna s obchodem Krasohled na ulici Dobrovského, zahrada v zámeckém parku a kavárna Splněný sen na nádvoří státního zámku. Děkujeme všem milým zákazníkům, kteří v letní

sezóně pravidelně navštěvují naši kavárnu na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Podporují naše služby a jejich uživatele nejen finančně, ale i skvělým pocitem, že to, co děláme, má smysl. Před sebou máme dlouhé zimní období a krásný předvánoční čas. Prodej vánočního zboží, dekorací, tkaných koberců, kuchyňských zástěr, chňapek, polštářků, tašek, hraček, bylinných čajů, kořenicích solí, svíček, zakázkových dárků a mnoho dalších výrobků je již v plném proudu v obchodě a dílně Krasohled na ulici Dobrovského. Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční trhy do kavárny Splněný sen ve dnech 9. a 10. 12. 2017, která otevře své dveře naposledy v tomto roce od 10.00 do 17.00 hodin. Udělejte radost sobě i svým blízkým kornoutem výborné čerstvě pražené kávy z domácí pražírny, bylinnou solí do koupele nebo balíčkem domácího voňavého cukroví. Zkuste

zastavit shon všedních dní a poseďte u nás s dobrým jídlem a pitím. Přijďte si s námi užít voňavé adventní dny a naladit se na krásné vánoční svátky. Pokud se Vám zasteskne po vůni dobré kávy, zveme Vás do naší nově otevřené kavárny s celoročním provozem v Hrotovicích na náměstí 8. května 1 v prostoru zámeckého podloubí. Krásný, klidný a barevný vánoční čas Vám přeje Denní centrum Barevný svět, o.p.s. Služba sociální rehabilitace je poskytovaná ze zákona zdarma, finančně je zajištěna Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Zaměstnanost. V roce 2017 naši službu finančně podpořilo město Jaroměřice nad Rokytnou. Naďa Fialová vedoucí sociální rehabilitace

Zpravodaj 12/2017

str. 14

Škola TAEKWON-DO ITF GHBS opět nejlepší v ČR! Na podzim se každoročně konají v moderním korejském bojovém umění Taekwon-Do ITF dva ze tří nejvýznamnějších závodů v roce, a sice 2. kolo soutěže středisek talentované mládeže a Mistrovství České republiky. Letos obě klání probíhala ve Sportovním areálu Nymburk, zazávodili si zde jak starší, tak i ti nejmenší z nás. Prvně zmiňované závody probíhaly 14. - 15. 10. 2017, zúčastnilo se jich celkem 199 závodníků bojujících za 5 různých středisek, z nichž nejúspěšnějším se stalo STM Praha 2, kam patří i škola Ge-Baek Hosin Sool. S celkovým počtem 58 zlatých medailí z obou kol tak bezpečně předstihlo ostatní střediska. Sobota započala nejprve vážením a registrací závodníků, po obědě se poté odstartovaly jednotlivé zápasy a k večeru již došlo k vyhlášení všech disciplín pro mladší i starší žáky a žákyně. Junioři s juniorkami bojovali teprve v neděli, a to od půl deváté ranní až do třetí hodiny odpoledne. Mezi všemi výherci se na vítězném stupínku během této soutěže ocitly i dvě členky z Jaroměřic nad Rokytnou, sestry Gabriela Makovičková, která získala zlatou medaili ve sportovním boji a stříbrnou v sestavách, a Aneta Makovičková, ta se umístila na druhém místě ve speciálních technikách.

Obě dívky byly též členkami týmu mladších žákyň, jenž si nakonec odvážel rovnou tři zlata, každé z jedné disciplíny, tedy ze sestav, sportovního boje a speciálních technik. Tímto jim gratulujeme a děkujeme za jejich snahu, cenný příspěvek do celkového vynikajícího výsledku a umístění naší školy. Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4. - 5. 11. 2017, avšak k registraci došlo již v pátek večer. První den závodili mladší, starší žáci a žákyně, senioři, seniorky, veteráni s veteránkami. V neděli, stejně jako u předchozích závodů, pak junioři a juniorky. Z celkového počtu 554 závodníků zastupujících 30 Taekwon-Do škol jich nejvíce patřilo právě škole Ge-Baek Hosin Sool, jež se, již po šesté v historii, stala nejúspěšnější školou soutěže. Získáním 27 zlatých medailí se mohla pyšnit jasným prvním místem. Již v minulých závodech úspěšná Aneta Makovičková si také odsud odvážela svou odměnu, tentokrát v podobě stříbrné medaile ze sportovního boje a bronzové ze speciálních technik. Ani Gabriela Makovičková však nezahálela, nakonec se jí podařilo ve sportovním boji získat zlatou pozici. Se svým týmem pak vybojovaly první místo za sportovní boj, druhé v sestavách a třetí ze

speciálních technik. Právem jim proto znovu patří naše blahopřání a poděkování. Chtěli byste si též zacvičit? Potkat se s vítězkami a třeba se jednou také účastnit některých závodů? Přidejte se k nám každý čtvrtek od 18:00 v ZŠ města Jaroměřice nad Rokytnou pod vedením Tomáše Kuby. Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku! Naše škola, Ge-Baek Hosin Sool, je co do počtu členů největší školou v ČR, nabízíme bezkonkurenční školné a místa ke cvičení máme rozmístěna po většině republiky. Výbavu (dobok, lapu, chrániče) rozdáváme jako jediná škola v republice ZDARMA při absolvování zkoušek. NEBOJTE SE VĚKU! Mezi našimi členy ne zřídkakdy uvidíte děti předškolního věku, taktéž jejich maminky, tatínky a někdy dokonce prarodiče. Cvičí i celé rodiny! Pakliže máte zájem a rádi byste se za námi přišli podívat nebo by Vás zajímaly bližší informace, navštivte naše stránky www.tkd.cz, kde se dozvíte veškeré podrobnosti. Katrin Dejlová Ge-Baek Hosin Sool

Foto: Kamila Káňová

Nechte si otestovat paměť! Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích nabízí všem zájemcům nechat si zdarma vyšetřit paměť, a to nově přímo v Jaroměřicích nad Rokytnou v Domě s pečovatelskou službou (Kaunicova 1125). Pokud na sobě pozorujete počínající poruchy paměti, případně problémy s vyjadřováním a rozhodováním, určitě neváhejte a objednejte se na vyšetření. Můžete tak učinit každý všední den na tel. č. 568 834 960. Testování provádějí dvě vyškolené pracovnice ve vámi zvolený čas. Zároveň vám poskytnou řadu dobrých rad a doporučení, jak s touto chorobou žít, jak zvládat její příznaky a kde hledat odbornou pomoc. Proto neváhejte a využijte této nabídky! Vyjdeme Vám také vstříc, pokud už hůře zvládáte péči o sebe a svoji domácnost a chcete zůstat doma co nejdéle. Můžete využít naši terénní pečovatelskou službu, která je poskytována v Myslibořicích, Jaroměřicích a jejím okolí. S případnými dotazy se obracejte na sociální pracovnici Martinu Cahovou, která je Vám k dispozici v Domě s pečovatelskou službou každou středu od 13.30 do 15.30 hod nebo také na tel. č. 568 834 958 a 734 698 648. Blanka Veselská Fundraising/PR/dobrovolnictví Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

INZERCE

Zpravodaj 12/2017

str. 15

Viditelnost chodců na Vysočině Blíží se nám období adventu a jen málo lidí z nás si umí představit, že by tento krásný čas roku trávilo na nemocničním lůžku. Přesto se každý den vystavují desítky chodců velkému riziku, když opouští své domovy bez reflexních prvků. Používání tzv. reflexního materiálu je od začátku roku 2016 povinné pro všechny chodce mimo obce a města. Mnoho testů však prokazuje velký význam nošení podobných materiálu právě i v centrech měst, kdy na sebe chodci mohou ještě více upozornit řidiče, kteří jedou za snížené viditelnosti, ale zároveň jejich zrak oslňují světla pouličních lam, reklamní poutače i protijedoucí

vozy. Pokud se podíváme do celorepublikových statistik, čísla hovoří rozhodně v neprospěch chodců. Za posledních deset let vyhasnul život 6 z 10 pěších účastníků silničního provozu právě za tmy a jen v letošním roce vyhasnul na silnicích ČR život téměř 80. Mnohem více alarmující je však celkový počet dopravních nehod právě s chodci, kterých bylo za prvních deset měsíců roku 2017 rovných 2664. Právě zde je dobré si uvědomit, že usmrcení chodci jsou jen špičkou ledovce zbylého počtu lidí zraněných, s lehkými i těžkými následky na zdraví.

Celé kouzlo používání reflexní materiálů spočívám v tom, že prodlužujete svoji viditelnost mnohonásobně víc než chodec v tmavém oblečení. Pokud se tedy někdo dobrovolně vypraví do provozu v černé bundě, je pro řidiče vidět zhruba na 10x kratší vzdálenost než zodpovědný chodec s reflexní páskou. Mít reflexní pásku však neznamená, že jsem dobře vidět. Mnohem víc je důležité, kam si tento prvek umístíte. Velmi často se při preventivních akcích setkáváme s tím, že například ženy mají pásku na kabelce v místě, kde vlastně vůbec není vidět. Nejlepším místem pro umístění je tedy noha v oblasti kotníku a zápěstí. Obě části těla se hýbou a motoristy poutají. Pokud ještě nevlastníte nějaký prvek z reflexního materiálu, můžete jej získat na preventivních akcích, nebo jej zakoupit na celé řadě míst. Investice v řádu maximálně pár desítek korun se vyplatí víc než pokuta 2500 Kč a rozhodně víc než újma na zdraví, či životě. Veronika Vošická Buráňová krajský koordinátor BESIP tel.: +420 774 321 994 [email protected] www.ibesip.cz

Policisté v souvislosti s nadcházejícím adventem vyzývají občany ke zvýšené opatrnosti Opět se blíží Vánoce a s nimi spojený nákup vánočních dárků. Adventní čas je ale také velikým lákadlem pro kapsáře a zloděje, kteří většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Obrovskou příležitost tak mají ve velkých nákupních centrech. O tom, že jsme se stali obětí kapsáře či zloděje, se většinou dozvíme až u pokladny, kde zjistíme, že nemáme čím zaplatit. Mnohdy to ale také zjistíme až v pohodlí našeho domova. Zlodějům to mnohdy i my sami usnadňujeme, protože své věci nemíváme pod kontrolou, a tak je pro nás velmi obtížné si je ohlídat. Pro zloděje je ale naopak mnohem jednodušší nám je odcizit. Nebezpečí na nás nečíhá pouze v nákupních centrech. Musíme si dávat pozor i na svá vozidla, která parkujeme na parkovišti před obchody. Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech nic, co by mohlo upoutat něčí pozornost, protože jak se říká - příležitost dělá zloděje. Automobil bychom vždy při jeho opuštění měli pečlivě uzamknout a zajistit jak proti pohybu, tak proti krádeži. Pozorní bychom měli být i při ukládání nakoupených věcí do zavazadlového prostoru nebo při odvážení nákupního vozíku, byť by to bylo jen na krátký okamžik. V žádném případě ale nenecháváme vozidlo odemčené a své věci bez kontroly. Rady pro nakupující a řidiče: • tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte, • svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu, • nenoste své osobní doklady v peněžence a

• • • • •

identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty, kabelku noste u těla a nikde ji neodkládejte, uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích, ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů, fyzicky se přesvědčte, že vozidlo máte uzamčené a zajištěné, buďte obezřetní a všímaví.

Trendem současné doby však není jen nákup v kamenných obchodech, ale čím dál častěji nakupujeme přes různé internetové portály. Internet je bezesporu velice důležitá a užitečná věc. Dozvíme se zde spousty různých informací, ale můžeme tam také narazit na podvodníky, kteří využívají naší důvěry a v mnoha případech se nás mohou snažit okrást. V nakupování po internetu určitě také nalezneme velké množství výhod. Zboží si můžeme vybírat z pohodlí domova, nemusíme osobně navštěvovat obchody, zvolené výrobky i jejich ceny můžeme mezi sebou porovnat a zvolit si tak nejvýhodnější nabídku a v neposlední řadě nám objednaný nákup zásilková služba dodá až do domu, což vede k úspoře jak času, tak i peněz. V souvislosti s nakupováním po internetu také musíme zvážit i možná rizika, která na nás, ať chceme nebo ne, číhají. Proto si v následujících bodech shrneme, jak bezpečně nakupovat. • nakupujte pouze u prodejců, které dobře znáte, pokud je neznáte, předem si o nich

zjistěte potřebné informace, • před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky, • seznamte se s reklamačním řádem, • od prodejce získejte informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží, • vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce a jeho adresu, • uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zb oží do dáno, e-mailová korespondence apod.), • platbu předem na účet prodávajícího provádějte pouze tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka. Mějte ale stále na paměti, že na internetu se pohybují stovky milionů lidí a právě z tohoto důvodu je zde obrovský prostor pro páchání kriminality. Buďme tedy vždy o krok napřed před nepoctivými uživateli internetu a nedejme jim šanci, aby nás podvedli. Proto buďme velmi obezřetní a nenechejme se zlákat mnohdy až podezřele výhodně vypadajícími nabídkami. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina oddělení tisku a prevence nprap. David Linhart vrchní inspektor tel.: 974 261 208 mobil: 725 868 475 e-mail: [email protected]

Zpravodaj 12/2017

str. 16

Štědrovečerní věštění

Součástí Štědrého večera je tajemné vánoční kouzlení. Nikdo mu nevěří, ale přesto se každým rokem znovu a znovu snažíme poodhrnout clonu budoucnosti. Nejznámějším čarováním je rozkrajování jablíček. Hvězdička - znamená štěstí, ale kříž – znamená smrt nebo vážné onemocnění. Podobně se věští z vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu předpovídá neštěstí a smutek, zdravý ořech pak radost a štěstí. Skořápky ořechů se využívají u dalšího věštění, kdy se do skořápky umístí svíčka a puštěná po vodě naznačuje svým chováním něco málo z budoucnosti. Na Štědrý večer nemá mít nikdo u sebe žádnou

cizí věc, protože by ho v dalším roce čekala smůla a neštěstí. Svobodné a nezadané dívky nezapomínají na házení pantoflem. Postaví se zády ke dveřím, do pravé ruky vezmou pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodí ji za sebe. Míří-li špička ke dveřím, očekává se svatba a odchod z domu, špička v opačném směru znamená nejméně jeden další rok zůstat na „ocet“. Známým věštěním je i klepání na kurník. Ozveli se nejdříve kohout, znamená to, že se dívka do roka vdá. Ozve-li se nejdříve slepice, dívka zůstane svobodnou. Pokud se dívka chce dozvědět, kam se provdá, tak zatřese bezem a říká: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde je milý dnes?“ Na tu stranu, kde se ozve štěkání, se pak dívka provdá. Populární je lití roztaveného olova do připravené nádoby s vodou. Získaný vychladlý odlitek olova se zkoumá a zjišťuje se, čemu se nejvíce podobá. A jaké další zvyky byly spojovány s tajemným Štědrým večerem? Zapomenutým slovanským zvykem bývalo namazání si na Štědrý den tváře medem. Tím si každý zajistil, že ho po celý příští rok měli všichni rádi. Pokud se dívka chtěla dozvědět jméno jí souzeného, vzala jablko a nůž. Jablko oloupala tak, aby získala jednu dlouhou spirálu. Tou pak třikrát zatočila nad hlavou a odhodila ji. Na zemi spirála vytvořila tvar, z něhož bylo možné s trochou

fantazie vyčíst písmeno, jímž začínalo jméno toho pravého. Oloupané jablko se pak dalo použít k dalšímu zvyku. Nožem se rozdělilo na tolik dílků, kolik bylo osob u stolu a každý svůj dílek snědl. Všichni věřili, že kdyby kdokoli z přítomných v příštím roce zbloudil (obrazně i doslova), stačilo si jen vzpomenout, s kým jedl o Vánocích společné jablko, a našel by cestu zpět. Další jablíčkové kouzlo bylo důležité pro hospodáře. Ten vzal dvanáct jadérek, které vložil do misky s vodou. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik se dalo v příštím roce očekávat suchých měsíců. Podobně se dalo věštit z cibulových slupek. Z cibule se naloupalo dvanáct sukének, položily se vedle sebe a do každé se nasypalo trochu soli. Každá sukénka představovala jeden měsíc v roce. Na které se sůl do rána rozpustila, v tom (podle pořadí vedle sebe) se očekával déšť. Ve které pouze zvlhla, ten měl být normální a u které sůl s cibulovou sukénkou nic neprovedla, se dalo čekat sucho. Jistě jsou i další způsoby, jak nahlédnout do budoucnosti během tajemného Štědrého večera. Ať už věříte na „tajemné vánoční kouzlení“, nebo nevěříte, přejeme Vám požehnané a radostné Vánoce v kruhu svých nejbližších, hodně zdraví a úspěchů po celý nový rok! Zdroj: https://www.cesketradice.cz/tradice/zima/vanoce/_zobraz=stedrove cerni-vesteni Redakční rada Zpravodaje

Kulturní procházky Jaroměřicemi 1. máj 1965

Foto z archivu Vladimíra Nožičky

ZPRAVODAJ Města Jaroměřice nad Rokytnou. Periodický tisk územního samosprávného celku Jaroměřice nad Rokytnou. Měsíčník, vydává Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, IČ 00289507 nákladem 1720 výtisků. Číslo 12/2017. Místo a datum vydání: Jaroměřice nad Rokytnou, 15. 12. 2017. Registrace MK ČR E 18826. Tel.: 775 547 522, www.jaromericenr.cz, e-mail: [email protected] Foto na titulní straně - rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru, Jaroměřice nad Rokytnou. Foto: Petr Hobza

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje - 29. prosince 2017. Příspěvky zasílejte na e-mail [email protected]

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.