Samenvatting van de productkenmerken Part: of 7


1 SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apotheke...
Author:  Jasper Driessen

0 downloads 5 Views 231KB Size

Recommend Documents


No documents


SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12030 Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12031 Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12032 Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers, RVG 12033 Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS Samenvatting van de productkenmerken

1.

Part: 1.3.1 - 1 of 7

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers

2.

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers bevatten 120 mg paracetamol per zetpil. Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers bevatten 240 mg paracetamol per zetpil. Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers bevatten 500 mg paracetamol per zetpil. Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers bevatten 1000 mg paracetamol per zetpil. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.

FARMACEUTISCHE VORM

Zetpillen.

4.

KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties Hoofdpijn, kiespijn, spierpijn, spit, zenuwpijn, menstruatiepijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie. 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Leeftijd Lichaamsgewicht (jaren) (kg) 0,25 – 1 1–2 2–4 4–6 6–9 9 – 12 12 – 15

5,5 - 10 10 - 12,5 12,5 – 17 17 – 22 22 - 30 30 – 40 40 - 55

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar

> 55

1

Dosis (mg)

Aantal doses per 24 uur

120 240 240 240 500 500 500 of 1000 1000

2–3 2–3 3 4 2–3 3 4 of maximaal 2-3 maximaal 4

Aanwijzingen voor gebruik: - Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. - Het toedieningsinterval moet minstens 6 uur te bedragen. - Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten. - De aangegeven dosering niet overschrijden vanwege het risico op schade aan de lever (zie rubriek 4.4 en 4.9). - Het aangegeven aantal doses per 24 uur niet overschrijden. - De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie. - Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan. - Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden. - Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd. - In geval van onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie), dient de dosis te worden verlaagd: Glomerulaire filtratiesnelheid Dosis 10 – 50 ml/min 500 mg / 6 uur < 10 ml/min 500 mg / 8 uur - Voor patiënten met onvoldoende werking van de lever (leverinsufficiëntie) of het Syndroom van Gilbert dient de dosis te worden verlaagd of het toedieningsinterval te worden verlengd. - De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:  volwassenen die minder dan 50 kg wegen  milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)  uitdroging  chronische ondervoeding Wijze van toediening: De zetpil met de punt naar voren rectaal inbrengen. Bevochtigen van de zetpil vergemakkelijkt het naar binnen glijden. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik - Langdurig of frequent gebruik wordt ontmoedigd. - Voorzichtigheid is geboden bij lever- en nierfunctiestoornissen. - De patiënten moeten het advies krijgen om geen andere producten gelijktijdig te gebruiken die ook paracetamol bevatten. - Het in één keer gebruiken van meerdere dagelijkse doses kan ernstige schade aan de lever toebrengen; in dergelijke gevallen komt bewusteloosheid niet voor. Er dient echter wel direct medische hulp te worden ingeroepen, zelfs wanneer de patiënt zich goed voelt, vanwege het risico op irreversibele schade aan de lever (zie rubriek 4.9). Langdurig gebruik kan leiden tot schade, behalve onder medisch toezicht. Bij jongeren die worden behandeld met 60 mg/kg/dag paracetamol is de combinatie met een ander antipyreticum niet toegestaan, behalve bij gebrek aan effectiviteit. - Voorzichtigheid is geboden bij de toediening van paracetamol aan patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie, milde tot matige leverinsufficiëntie (incl. Syndroom van Gilbert), ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh>9), acute hepatitis, gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die invloed hebben op de leverfunctie, glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie, hemolytische anemie, alcoholmisbruik, uitdroging en chronische ondervoeding. 2

- Het gevaar van overdosering is groter bij patiënten met niet-cirrhotische alcoholische leveraandoeningen. In geval van chronisch alcoholisme is voorzichtigheid geboden. De dagelijkse dosis mag dan de 2 gram niet overschrijden. Gedurende de behandeling met paracetamol mag geen alcohol worden gebruikt. - In geval van hoge koorts, verschijnselen van secundaire infectie of persistentie van de symptomen dient de behandeling te worden heroverwogen. - Na langdurig gebruik (> 3 maanden) van analgetica met inname om de dag of vaker, kan hoofdpijn ontstaan of verergeren. Hoofdpijn die is veroorzaakt door overmatig gebruik van analgetica (middelenafhankelijke hoofdpijn) moet niet worden behandeld door de dosis te verhogen. In die gevallen dient het gebruik van analgetica in overleg met een arts te worden gestaakt. - Voorzichtigheid is geboden bij astmatische patiënten die gevoelig zijn voor acetylsalicylzuur, omdat lichte bronchospasmen zijn gemeld als kruisreactie na gebruik van paracetamol. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie - Paracetamol wordt gemetaboliseerd in de lever en kan daardoor interacties aangaan met andere geneesmiddelen die dezelfde metabolismeroute volgen of die route kunnen remmen of induceren. Bij chronisch alcoholmisbruik en gebruik van stoffen die leverenzymen induceren, zoals barbituraten en tricyclische antidepressiva, kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van toxische metabolieten. - Voorzichtigheid dient in acht te worden genomen bij gelijktijdige inname met enzyminducerende middelen (zie sectie 4.9 Overdosering). - In geval van gelijktijdige behandeling met probenecide dient de dosis paracetamol te worden verlaagd, omdat probenecide de klaring van paracetamol met 50% verminderd doordat het de conjugatie van paracetamol met glucuronzuur verhindert. - Paracetamol kan de halfwaardetijd van chlooramfenicol aanzienlijk doen toenemen. - De absorptiesnelheid van paracetamol kan worden verhoogd door metoclopramide of domperidon en absorptie kan worden verminderd door colestyramine. - Het anticoagulerende effect van warfarine en andere coumarines kan toenemen bij langdurig, regelmatig gebruik van paracetamol met een verhoogd risico op bloedingen tot gevolg. Er is geen significant effect, wanneer occasioneel een dosis wordt gebruikt. - Bij gelijktijdig, chronisch gebruik van paracetamol en zidovudine komt neutropenie vaker voor, vermoedelijk door een verminderd metabolisme van zidovudine als gevolg van competitieve verhindering van conjugatie. Gelijktijdige inname van paracetamol en zidovudine zou daarom alleen op medisch advies plaats moeten vinden. - Salicylamide kan de halfwaardetijd van paracetamol verlengen. - Isoniazide zorgt voor een afname van de klaring van paracetamol, wat mogelijk de werking en/of toxiciteit van paracetamol versterkt, door verhindering van metabolisme in de lever. - Gelijktijdig gebruik van paracetamol met lamotrigine zorgt voor afname van de biobeschikbaarheid van lamotrigine, waardoor de werking mogelijk afneemt door mogelijke inductie van metabolisme in de lever. - Verstoring van laboratoriumtesten: paracetamol kan de urinezuurtest met wolfraamfosforzuur beïnvloeden, evenals de bloedsuikertest met glucose-oxidase-peroxidase. 4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap: Een grote hoeveelheid gegevens over zwangere vrouwen duiden niet op ongewenste effecten op de zwangerschap of op de gezondheid van de foetus/pasgeborene door paracetamol. Dierstudies toonden geen teratogene of foetotoxische effecten van paracetamol. In therapeutische doseringen kan Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Borstvoeding: Paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk. Er zijn geen ongewenste effecten gemeld bij kinderen die borstvoeding kregen. Paracetamol zetpillen Samenwerkende Apothekers kan in therapeutische doseringen worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

3

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. 4.8 Bijwerkingen In therapeutische dosering treden weinig bijwerkingen op. De volgende frequenties kunnen worden vermeld: zeer vaak (  1/10), vaak (  1/100, < 1/10), soms ( 1/1.000, < 1/100), zelden ( 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Zelden: agranulocytose (na langdurig gebruik), trombocytopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie, hemolytische anemie. Zeer zelden: pancytopenie. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: allergieën (exclusief angio-oedeem). Zeer zelden: overgevoeligheidsreactie (angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock, anafylaxie), waardoor de behandeling moet worden gestaakt. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zeer zelden: hypoglykemie. Psychische aandoeningen: Zelden: depressie, verwardheid, hallucinaties. Zenuwstelselaandoeningen: Zelden: tremor, hoofdpijn. Oogaandoeningen: Zelden: visusafwijkingen. Hartaandoeningen: Zelden: oedeem. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Zeer zelden: bronchospasme bij patiënten die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAIDs (analgetisch astma). Maagdarmstelselaandoeningen: Zelden: bloedingen, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken. Lever- en galaandoeningen: Zelden: afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose, geelzucht. Zeer zelden: hypatotoxiteit. Hoeveelheden van 6 gram paracetamol kunnen reeds leverbeschadiging geven (bij kinderen boven 140 mg/kg); grotere hoeveelheden veroorzaken irreversible levernecrose. Leverbeschadiging na chronisch gebruik van 3-4 gram paracetamol per dag is gerapporteerd. Huid- en onderhuidaandoeningen: Zelden: pruritus, uitslag, zweten, purpura, urticaria. Zeer zelden: exantheem. Niet bekend: acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP), toxische necrolyse (TEN), geneesmiddelengeïnduceerde dermatose, Stevens-Johnson-syndroom. Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties zijn gemeld. 4

Nier- en urinewegaandoeningen: Zeer zelden: steriele pyurie (troebele urine) en renale bijwerkingen (ernstige nierfunctiestoornissen, interstitiële nefritis, hematurie, anuresis). Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: Zelden: duizeligheid (exclusief vertigo), malaise, pyrexie, sedatie, niet nader gespecificeerde geneesmiddeleninteractie. Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: Zelden: overdosering en vergiftiging. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. 4.9 Overdosering Voor paracetamol is er een risico op vergiftiging, met name bij ouderen, kleine kinderen, patiënten met leveraandoeningen, bij gevallen van chronisch alcoholisme, patiënten met chronische ondervoeding en bij patiënten die enzyminducerende middelen gebruiken. Overdosering kan fataal zijn. Zie ook sectie 5.2. Symptomen: De symptomen van paracetamolintoxicatie zijn nausea, braken, anorexia, bleekheid en abdominale pijn en deze symptomen treden gewoonlijk binnen 24 uur na inname op. Vanaf een overdosis paracetamol van 140 mg/kg kan matige leverschade ontstaan als gevolg van hepatische cytolyse. Vanaf 200 mg/kg kan ernstige leverschade ontstaan, resulterend in hepatocellulaire insufficiëntie, metabole acidose en encefalopathie, welke kunnen leiden tot coma en dood. Gelijktijdig zijn verhoogde spiegels van hepatische transaminasen (AST, ALT), lactaat dehydrogenase en bilirubine waargenomen samen met verlaagde prothrombine spiegels die 12 tot 48 uur na toediening kunnen verschijnen. Klinische verschijnselen van leverbeschadiging worden gewoonlijk voor het eerst zichtbaar na twee dagen, en bereiken een maximum na 4 tot 6 dagen. Spoedbehandeling: - Onmiddellijke ziekenhuisopname, zelfs als er geen symptomen van overdosering aanwezig zijn. - Na overdosering dient voor de start van de behandeling zo snel mogelijk een bloedmonster te worden afgenomen ter bepaling van het paracetamolgehalte. - In geval van een grote overdosering, mogelijk leidend tot een ernstige intoxicatie, kan absorptieverminderende therapie worden toegepast: maagspoeling indien uitvoerbaar binnen 1 uur na inname, en toediening van geactiveerde kool. - De behandeling omvat toediening van het antidotum N-acetylcysteïne (NAC) of methionine, intraveneus of oraal (dan geen geactiveerde kool toedienen!), indien mogelijk voor het 10e uur na inname. NAC kan echter zelfs tot 36 uur na inname de prognose verbeteren indien de paracetamolconcentratie nog aantoonbaar is. De verdere behandeling is sympotomatisch. - Levertesten dienen te worden uitgevoerd aan het begin van de behandeling en iedere 24 uur te worden herhaald. In de meeste gevallen zullen de hepatische transaminasen binnen één tot twee weken terugkeren tot normaal met volledig herstel van de leverfunctie. In zeer zeldzame gevallen kan echter levertransplantatie noodzakelijk zijn.

5.

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische categorie: analgetica en antipyretica, ATC code: N02BE01. 5

Paracetamol heeft zowel een analgetisch als een antipyretisch effect. Het heeft echter geen antiinflammatoir effect. Het werkingsmechanisme van paracetamol is tot nu toe niet volledig opgehelderd. Het effect lijkt te berusten op remming van het enzym prostaglandinesynthetase, maar juist het ontbreken van een ontstekingsremmend effect kan hierdoor niet worden verklaard. Mogelijk speelt de verdeling van paracetamol over het lichaam en dus de plaats waar remming van prostaglandinesynthetase plaatsvindt ook een rol. Paracetamol heeft als voordeel dat een aantal bijwerkingen die kenmerkend zijn voor NSAIDs bij paracetamol geheel of grotendeels afwezig zijn. Paracetamol is dan ook een goed alternatief voor NSAIDs voor het bestrijden van pijn en koorts. 5.2 Farmacokinetische eigenschappen Absorptie: Na orale toediening wordt paracetamol snel en bijna volledig geabsorbeerd. De maximale concentratie wordt na 30 minuten tot 2 uur bereikt. De absorptie vanuit zetpillen verloopt langzamer en onvolledig. Distributie: Het verdelingsvolume van paracetamol bedraagt circa 1 l/kg lichaamsgewicht. Bij therapeutische doseringen is de plasma-eiwitbinding te verwaarlozen. De concentratie in speeksel en moedermelk is gerelateerd aan de concentratie in plasma. Biotransformatie: Paracetamol wordt bij volwassenen in de lever geconjugeerd met glucuronzuur (ca. 60%), sulfaat (ca. 35%) en cysteïne (ca. 3%). Een klein deel van de paracetamol wordt in het lichaam met behulp van cytochroom P-450 omgezet in een zeer reactieve metaboliet die normaliter snel wordt geïnactiveerd door conjugatie met glutathion. Overdosering kan de glutathionvoorraad uitputten en zo leiden tot acute leverbeschadiging. Bij neonaten en kinderen tot 12 jaar is de sulfaatconjugatie de overwegende eliminatieroute en vindt glucuronidering in mindere mate plaats dan bij volwassenen het geval is. De totale eliminatie bij kinderen is als gevolg van een verhoogde sulfateringscapaciteit echter globaal vergelijkbaar met die van volwassenen. Eliminatie: Paracetamol wordt hoofdzakelijk uitgescheiden in urine. 90% van de toegediende dosis wordt via de nieren binnen 24 uur uitgescheiden, voornamelijk in de vorm van het glucuronide (60-80%) en het sulfaatconjugaat (20-30%), en ca. 5% onveranderd. De eliminatiehalfwaardetijd varieert van 1 tot 4 uur. In geval van ernstige niersufficiëntie (creatineklaring minder dan 10 ml/min) is de eliminatie van paracetamol en diens metabolieten vertraagd. Bij ouderen is de conjugatiecapaciteit onveranderd. 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Geen bijzonderheden.

6.

FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen Siliciumdioxide Witepsol H15 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid Niet van toepasssing. 6.3 Houdbaarheid 5 jaar. 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. 6

6.5 Aard en inhoud van de verpakking De zetpillen zijn verpakt in dozen à 10 stuks. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Geen bijzondere vereisten.

7.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam

8.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVG 12030, Paracetamol 120 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers RVG 12031, Paracetamol 240 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers RVG 12032, Paracetamol 500 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers RVG 12033, Paracetamol 1000 mg zetpillen Samenwerkende Apothekers

9.

DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 17 oktober 1986.

10.

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.8: 4 augustus 2015

7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.