Schoolgids Sint Fransschool


1 Schoolgids Sint Fransschool Schoolspecifiek deel Harm Tiesingstraat JJ Emmen tel mail: website: 12 Schoolgids schoolspecifiek deel Voorwoord Een g...
Author:  Regina Kuiper

0 downloads 79 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Schoolgids Sint Fransschool Schoolspecifiek deel

2018-2019

Harm Tiesingstraat 2 7815 JJ Emmen tel .0591-658985 mail: [email protected] website: www.stfransschool.nl

1

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Schoolgids – schoolspecifiek deel

Voorwoord

Een groot deel van het leven van elk kind speelt zich af op de basisschool. Daarom moet die schooltijd een fijne tijd zijn in een veilige omgeving, waarbij kinderen vriendschappen maken, van alles beleven en groeien in hun kennis en ontwikkeling. Wij willen graag die plek zijn voor uw kind en doen ons best om een warme omgeving te verzorgen waar de basisschooltijd onvergetelijk wordt. In onze schoolgids vertellen wij u wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Heeft u uw kinderen bij ons op school, dan is de schoolgids ook een handig naslagwerk, waarin u veel praktische informatie vindt. Ieder jaar wordt de schoolgids aangepast en vervolgens opnieuw vastgesteld, na instemming van de medezeggenschapsraad. De ouders krijgen vervolgens ieder schooljaar de nieuwe schoolgids uitgereikt. Wij vinden het heel belangrijk dat iedere ouder bewust ons beleid onderschrijft op basis van de inhoud van onze gids. Zo weten we dat we samen willen werken aan de ontwikkeling van alle kinderen. Belangstellende ouders die overwegen basisschool Sint Frans te kiezen voor hun kind, nodigen wij graag uit voor een bezoek aan onze school. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag onze ideeën over goed onderwijs toe. En we laten u met plezier de sfeer proeven die onze school bijzonder maakt. Pas dan kunt u echt ervaren dat uw kind op onze school een geweldige tijd zal hebben. U bent van harte welkom.

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe. Namens het team, Anja Reckers directeur

Toekomst “De toekomst is niet een plek waar we naar toe gaan, maar een plek die we creëren. De paden worden niet gevonden maar aangelegd, en het aanleggen ervan verandert zowel de maker als de bestemming”. John Schaar

2

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Inhoud Hoofdstuk 1 – Onze school. .................................................................................................. 5 Situering van de school...................................................................................................... 5 Het team ............................................................................................................................ 5 Hoofdstuk 2 – Waar onze school voor staat. ......................................................................... 6 Missie ................................................................................................................................ 6 Visie op identiteit................................................................................................................ 7 Hoofdstuk 3 – Kwaliteitszorg en schoolplan........................................................................... 9 Komend schooljaar willen wij ons richten op de volgende speerpunten; ...........................10 Hoofdstuk 4 – Organisatie van ons onderwijs. ......................................................................11 Klassenmanagement ........................................................................................................11 Van differentiatie naar personalisatie ................................................................................11 Vakgebieden en tijdsbeslag ..............................................................................................11 Wijze van omgaan met elkaar ...........................................................................................12 Inrichtingseisen .................................................................................................................12 Urenverantwoording per groep .........................................................................................12 Kerndoelen .......................................................................................................................14 Wereldburgerschap en sociaal emotionele vaardigheden .................................................15 Expressie activiteiten ........................................................................................................15 Taal ..................................................................................................................................15 Hoofdstuk 5 – De zorg voor leerlingen. .................................................................................16 Leerlingbegeleiding en onderwijsbehoeften ......................................................................16 Zorgroute ..........................................................................................................................16 Individueel handelingsplan ................................................................................................16 Eigen leerlijn .....................................................................................................................16 Interne Zorg ......................................................................................................................16 Leerlingvolgsysteem .........................................................................................................16 Toetsen.............................................................................................................................17 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs .........................................................................17 Resultaten van ons onderwijs ...........................................................................................17 Uitstroomgegevens met betrekking tot niveau ..................................................................18 Externe zorgstructuur........................................................................................................19 Onderwijs OndersteuningsTeam (OOT) ............................................................................19 I.B.-netwerk ......................................................................................................................19 Ambulante begeleiding/expertisecentra ............................................................................19 Logopedie .........................................................................................................................19 GGD/schoolarts ................................................................................................................20 Hoofdstuk 6 – De ouders en verzorgers. ..............................................................................22 3

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 Nieuwsbrief en website .....................................................................................................22 Informatie - en ouderavonden ...........................................................................................23 Rapportage en oudergesprekken ......................................................................................23 Ouderbetrokkenheid .........................................................................................................23 De Medezeggenschapsraad (MR) ....................................................................................23 Schooladviescommissie (SAC). ........................................................................................24 Oudervereniging en ouderbijdrage ....................................................................................24 Lidmaatschap oudervereniging 2018-2019: ......................................................................25 Stichting Leergeld ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Sponsoring .......................................................................................................................26 Rol medezeggenschapsraad ............................................................................................26 Hoofdstuk 7 – Praktische informatie .....................................................................................28 Schooltijden. .....................................................................................................................28 Voor het eerst naar de basisschool. ..................................................................................28 Formatie 2018-2019 .........................................................................................................28 Vakantierooster 2018-2019 ...............................................................................................28 Ziekte en verzuim .............................................................................................................29 Aanvraag voor extra verlof ................................................................................................29 Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof: ...........................................29 Bereikbaarheid school ......................................................................................................29 SAT (Secretarieel Administratief Team) ............................................................................29 Gymtijden .........................................................................................................................30 Brede school activiteiten ...................................................................................................30 Handige adressen.............................................................................................................31

4

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Hoofdstuk 1 – Onze school. De naam van onze school de St. Frans is gerelateerd aan de persoon als Franciscus van Assisi; “ die leefde vanuit de liefde van God zonder bezit, want als je in de dingen houvast zoekt, raak je het houvast in God kwijt “. Onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid. Daardoor is er veel tijd en ruimte voor persoonlijk contact met kinderen, ouders en verzorgers. Door de informele en prettige sfeer ervaren ouders en kinderen de school als zeer toegankelijk en laagdrempelig. Bij het maken van onze keuzes binnen de school stellen wij het kind centraal. Uiteindelijk draait alles om goed onderwijs te kunnen bieden voor alle leerlingen op onze school. Wij willen dat de kinderen met een positief kritische houding vanuit confessionele waarden en normen met vertrouwen in de toekomstige samenleving hun weg vinden. Wij zullen moeten kiezen door welke vaardigheden, kennis en wijze ze die verwerven. Om antwoorden op steeds veranderende vragen te kunnen blijven geven en om verantwoorde keuzes te maken, zullen we innovatief en flexibel moeten zijn. Hiermee blijft de missie van de St. Frans verwezenlijkt in een voortdurend veranderende omgeving. Situering van de school De school beschikt over 5 lokalen, twee units, een speelzaal, een multifunctionele ruimte en een personeelskamer. De kinderen maken voor de gymlessen gebruik van de in 2017 nieuw gebouwde gymzaal aan de Blinkstraat. De school beschikt over een groot buitenterrein, met een afgescheiden stuk voor de groepen 1 en 2 van de onderbouw. Sinds vorig schooljaar is er op het terrein ook een peuterspeelzaal/voorschool gevestigd. Het team Per 1 augustus 2018 zijn er naast de directeur, Anja Reckers, 7 leerkrachten en een Intern begeleider (IB-er) en twee peuterleidsters aan de school verbonden, parttimers en fulltimers. Daarnaast is er onderwijsondersteunend personeel in de vorm van een conciërge en een schoonmaakster. Ook hebben wij ieder schooljaar stagiaires in school van de PABO en de opleiding zorg en welzijn. De school start dit schooljaar met ongeveer 110 leerlingen. Gedurende het schooljaar zal het leerlingenaantal nog wat gaan groeien en komen we uit rond de 120 leerlingen.

5

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Hoofdstuk 2 – Waar onze school voor staat.

Missie Wij zijn een katholieke school waarin kinderen zich binnen een krachtige en taalrijke omgeving maximaal kunnen ontplooien. Wij werken vanuit een persoonlijke en open houding in een transparante omgeving, waarin betrokkenheid van ouders en de samenleving erg belangrijk is. Visie Sint Fransschool We willen een school zijn waar kinderen zich veilig en thuis voelen. Waar we op een eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Waar kinderen zich zelf mogen zijn en waar ze de ruimte krijgen om verder te groeien en zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gelukkige mensen. Als school hanteren wij duidelijk leefregels omdat wij vinden dat het belangrijk is dat kinderen zich verantwoordelijk weten voor hun gedrag en de activiteiten waar ze mee bezig zijn. Onze school probeert rekening te houden met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling, motivatie en milieu. Door een uitnodigende leeromgeving te bieden, proberen we de kinderen op een stimulerende manier te begeleiden in het proces van zelfontplooiing, op sociaal, emotioneel, cognitief en creatief gebied. Samenwerkend leren en betrokkenheid bij hun eigen activiteiten zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Wij willen werken vanuit leerlijnen. Van leerkracht gestuurd in de onderbouw naar meer en meer leerling gestuurd in de bovenbouw, het kind mede-eigenaar maken van de eigen ontwikkeling. Een goede samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. Een samenwerking die gekenmerkt wordt door openheid, vertrouwen en wederzijds respect.

6

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 Op de St Frans werken wij vanuit een vijftal kernwaarden. Katholieke identiteit Religieuze ontwikkeling is een vast onderdeel binnen ons onderwijs waarbij respect voor elkaar centraal staat. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van dagopening en gebed, verhalen, vieringen, kringgesprekken, waarden en normen. Taalrijke school St. Fransschool taalrijk in de wijk! Binnen ons onderwijs is er een rijk aanbod aan taal- en leesonderwijs. Er wordt gewerkt in een krachtige en taalrijke leeromgeving, met ondersteuning van een taalcoördinator. Er is een doorgaande leerlijn binnen de school op het gebied van taalonderwijs. Nieuwe ICT ontwikkelingen nemen wij hier ook in mee. Resultaatgericht Onze school houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Wij stemmen ons onderwijs af op verantwoorde wijze binnen de mogelijkheden en de grenzen van het kind en de school. Op deze manier bereiken wij aantoonbaar goede, meetbare onderwijsresultaten. Door een sterke zorgstructuur en leerlingvolgsysteem kunnen wij de resultaten van onze kinderen goed bewaken en hierop anticiperen. Communicatie Communicatie binnen het team, maar ook met kinderen, tussen kinderen en met ouders. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar, respect en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen, luisteren naar elkaar en gelegenheid geven voor een reactie vinden wij erg belangrijk voor een sterke en heldere communicatie. Samenwerken Zowel in het team, met ouders en met de omgeving. Ouders zijn als opvoeders van hun kinderen een belangrijke schakel naar de school. Zij vertrouwen hun kinderen voor een deel van de opvoeding aan de school toe. De school maakt verwachtingen waar, die het naar de ouders toe schept. Ouders zijn voor de school een belangrijke gesprekspartner zowel informeel als formeel. De school moet de ouders goed informeren over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind in de breedste zin van het woord. Visie op identiteit In onze visie beschrijven wij; Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale vorming. Dit willen wij nader beschrijven door vanuit de katholieke traditie te spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap. Vieren; Vieringen zijn belangrijke momenten in onze school. Bij vieringen staat het delen centraal, zoals het delen van vreugde en verdriet. Door de vieringen kunnen we samen verder optrekken. Belangrijke vieringen op onze school zijn; de openingsviering, kerstviering, paasviering en de eerste communieviering. Een andere viering is het moment van gebed bij het begin van de dag. De methode Hemel en Aarde wordt hierbij als ondersteuning gebruikt. De verhalen die we hieruit gebruiken vertalen we naar het dagelijks leven van de kinderen. Leren; We werken met verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie om ze betekenis te laten krijgen voor de kinderen en leerkrachten en hun eigen levensverhaal hierdoor te laten inspireren.

7

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 Zorgen; Als katholieke school stellen we mede vanuit onze traditie zorg centraal, in de eerste plaats voor onze leerlingen en ouders. Dit willen we bereiken door onze kinderen vertrouwen en zelfvertrouwen te geven, zodat ze voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Bij zorgen denken we aan: er zijn voor elkaar, luisteren, begrip tonen, troosten, helpen, regels stellen en respect tonen. Om de kinderen te leren zorgzaam met elkaar om te gaan gebruiken we de methode Sociale talenten en Hemel en Aarde. Zorg rond pesten krijgt vorm door de dag over pesten. Als er speciale zorg nodig is rond sterven of ziekte bepalen we zorgvuldig de stappen aan de hand van het logboek en de materialen voor rouwverwerking. Onze zorg strekt zich verder uit naar zorg voor mensen in de wijk en mensen verder weg, bv. door mee te doen aan acties als Vastenaktie en Actie Schoenendoos. Gemeenschap; Onze school wil een gemeenschap zijn. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar, respect en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen luisteren naar elkaar en gelegenheid geven voor een reactie vinden wij erg belangrijk voor een sterke en heldere communicatie. De parochie is deel van de gemeenschap van de St. Fransschool en andersom. De pastor komt op school en de school komt in de kerk voor vieringen, waarbij Eerste Communie een groot feest is. De gemeenschap van de St. Fransschool strekt zich verder uit tot de wijk. We willen een school in de wijk zijn.

8

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 Hoofdstuk 3 – Kwaliteitszorg en schoolplan Binnen de school is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding. De directie zorgt er voor dat iedere leerkracht: • de goede dingen doet en de dingen goed doet; • verder kijkt dan de eigen groep; • inzicht heeft in de sterkte en zwakte van zichzelf en de school; • concrete aanknopingspunten vindt voor verbetering van haar onderwijs, Kortom: het team richt zich gezamenlijk op beleidsdoelen en verbeter- en veranderdoelen. Adequate instrumenten, kengetallen en een heldere planning- en beleidscyclus zijn hierbij van belang. Het gaat bij het gebruik van de instrumenten uitdrukkelijk niet om de resultaten zelf, maar om er lering uit te trekken, die leidt tot het verhogen van de veranderingscapaciteit van de basisschool. In een in- en extern kwaliteitsbeleidsdocument wordt uitleg gegeven en verantwoording afgelegd over de manier van werken binnen de school. In het schoolplan (ter inzage op school), wordt de huidige situatie geschetst en staan de plannen voor de komende jaren centraal. Kwaliteit is de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, team en ouders en kinderen. Dit houdt in: 1. Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alles wat er gebeurt, waarmee en hoe. 2. Goede kwaliteit behouden en borgen. 3. Kwaliteit die niet goed, is verbeteren. Vijf aspecten spelen een rol bij het ontwikkelen van onze zorg voor kwaliteit in relatie tot de geformuleerde visie, missie en doelen: 1. Doen we de goede dingen? 2. Doen we de goede dingen ook goed? 3. Hoe weten/meten we dat? 4. Vinden anderen dat ook? 5. Wat doen we met die wetenschap? Voor onze school betekent dit concreet, dat er weliswaar diverse toetsmetingen, procedures en formulieren worden gebruikt, maar dat de cyclische aanpak een ontwikkelpunt voor de komende planperiode is. Cyclisch werken aan kwaliteitszorg betekent: • kwaliteitsbepaling; • kwaliteitsborging (of kwaliteitsbewaking); • kwaliteitsverbetering.

9

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Komend schooljaar willen wij ons richten op de volgende speerpunten; Borgen en verder ontwikkelen taalrijke school • Taalbeleidsplan opstellen, meer passend bij digitale wereld. Hiervoor wordt een 4 jarenplan opgesteld. • Taakuitvoering en scholing taalcoördinator • Inrichten, uitstraling en uitwerking van de taalrijke school, belangrijke partners hierin Betrekken VVTO en internationaliseringstraject voortzetten •Scrumvergadersessies plannen en inzetten • Doorgaande leerlijn taal- lezen en spelling borgen • VVE beleid; Samenwerking met onze VVE locatie intensiveren (warme overdrachtmomenten) • Vergroten van de ouderparticipatie in het ontwikkelen van de school Opzetten van een techniekleerlijn Imago verandering • Katholieke identiteit zichtbaar maken in de school • Profileren op kleinschaligheid en daardoor persoonlijk • Veel aandacht voor individuele kind en zijn eigen specifieke mogelijkheden, personaliseren • Ontwikkelen van een professionele cultuur • Actieve ouderbetrokkenheid binnen de school •Kinderen scholen in Media Wijsheid Profileren school: Gepersonaliseerd onderwijs & Engels vanaf groep 1 Opbrengsten verhogen • Vernieuwen van het huidige onderwijsaanbod naar een gepersonaliseerd onderwijsaanbod zodat dit beter aansluit bij de schoolpopulatie • Werken met een scrumteam binnen de school (onderwijskundig aansturen • Duidelijke doelstellingen, toets analyses en plan van aanpak • Klassenbezoeken door directeur, IB-er, taalspecialist en rekenspecialist • POP leerkrachten, gesprekkencyclus, (Coo7) • Werken aan een sterk klassenmanagement • Teamleren d.m.v. interne en externe visitaties • Ontwikkeling van directie / leerkrachten borgen en versterken d.m.v. scholing pedagogisch tact Nieuwe/andere vorm van onderwijs bieden. • We stellen een nieuwe vorm van rapporten op, veel meer instekend op persoonlijke ontwikkeling. • De tastbare onderwijswereld meer verbinden met de digitale mogelijkheden, om zo lln beter op individueel niveau te kunnen volgen.

10

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Hoofdstuk 4 – Organisatie van ons onderwijs. Klassenmanagement Onze school werkt in een enkel geval met combinatiegroepen, onze voorkeur gaat uit naar homogene groepen. In schooljaar 2018/2019 hebben we veelal homogene groepen, alleen de kleuters en groep 5/6 hebben een combinatie groep. De leerkracht werkt vanaf groep 5 steeds meer leerling gestuurd. Uitgangspunt is het werken volgens het effectieve directe instructiemodel, welke drie instructieniveaus duidelijk omschrijft. De directie en IB-er gaan minimaal drie keer per jaar de groepen in, om via een kijkwijzer van het directe instructiemodel te kijken of de leerkrachten op deze manier werken. Van de kinderen wordt verwacht dat ze na een centrale instructie bij het aanbieden van een nieuw domein zelfstandig aan het werk kunnen, dit doen wij met behulp van bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals de timetimer op het digibord. De leerkracht loopt vaste rondes om hulp te bieden waar dit nodig is ook kan het kind in de bovenbouw zelf intekenen voor een instructie. Zelfstandig werken wordt vanaf groep 1 aangeboden zodat de kinderen hier al op tijd aan wennen en zo de gehele basisschooltijd ermee leren werken. Op het bord staat dagelijks het rooster vermeld, deze wordt elke ochtend besproken. Elke leerkracht heeft een digitale klassenmap, de inhoud van deze map is vastgelegd met het team. Iedere leerkracht draagt eigen verantwoording voor de inhoud van deze map. Belangrijke gegevens zijn het weekrooster, weektaken, hulpplannen, tevens staat hier duidelijk in vermeld welk kind extra instructie nodig heeft en hoe dit wordt gegeven. Ook de kinderen die boven de lesstof uitstijgen staan hierin vermeld en welk aanbod zij nodig hebben. Van differentiatie naar personalisatie Differentiatie wordt in alle groepen toegepast. We werken in de onderbouw nog overwegend leerkracht gestuurd en vragen steeds meer eigenaarschap van onze kinderen in de midden en bovenbouw. Ieder kind wordt in de midden- en bovenbouw waar mogelijk op zijn/haar eigen niveau aangesproken. Wij werken volgens leerlijnen. Dit doen wij volgens het handelingsgericht werken (HGW ), gebruik makend van het effectieve directe instructiemodel. Wij werken met verschillende niveaus in de groepen. Het basisaanbod voor alle kinderen, een passend niveau voor meer begaafde leerlingen en een aangepast/adaptief aanbod voor onze zorgleerlingen. In de hulpplannen en individuele handelingsplannen staat uitgebreid beschreven op welke manier wij dit doen. De IB-er ondersteunt de leerkrachten bij het maken van deze plannen en zij voert samen met de leerkrachten de evaluatie uit aan het eind van een cyclus. Voor kinderen met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau vermeld en worden de tussendoelen per half jaar bijgesteld. Vakgebieden en tijdsbeslag De groepen 1 en 2 werken met eenzelfde rooster. Tot aan de kerstvakantie wordt de groep gecombineerd. Na de kerstvakantie, als de groep groeit tot boven de 30 leerlingen kunnen wij de groep splitsen. Doordat wij beschikken over een werklokaal en een speellokaal vinden de lessen in groep 1 dan in een andere volgorde plaats als in groep 2. De groepen 4 t/m 8 hebben vrijwel elke ochtend hetzelfde rooster, uitgezonderd van gymnastiek. Als school hebben we er voor gekozen om iedere ochtend de hoofdvakken te behandelen. Dit betekent dat alle groepen elke ochtend rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen krijgen aangeboden. School breed beginnen we de dag in de kring waar gebruik gemaakt wordt van de methode Hemel en Aarde. Ook is hier ruimte voor de kinderen om eigen dingen te vertellen. 8:15-8:30 inloop 8:30-8:45 stillezen 11

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 8:45-9:45 9:45-10:15 10.15-10.30 10:30-11:15 11:15-12:00 12.00-12.15

rekenen spelling pauze technisch lezen / begr. lezen taal / spelling lunchen met de leerkracht en ondertussen kijken naar school tv Jeugdjournaal / Nieuws uit de natuur / Koekeloere 12.15-12.30 pauze 12.30-14.00 project/gym Vanaf groep 3 wordt deze dagindeling zoveel mogelijk gebruikt, door de gymtijden kan het rooster er soms anders uit zien. De middag wordt gebruikt voor andere vakken zoals de zaakvakken (groepsdoorbrekend) in projectvorm. De complete lesroosters staan in ons leerlingvolgsysteem. Wijze van omgaan met elkaar Wij werken met 4 basisregels, de posterregels, op onze school. Deze posterregels hangen zichtbaar in de groepen. De groepsregels worden aan het begin van elk schooljaar met de kinderen per groep onder begeleiding van de leerkracht uitgewerkt en wij houden ons gedurende het schooljaar aan deze regels. We beginnen dit schooljaar met de Gouden Weken. Tijdens de Gouden Weken wordt ingespeeld op groepsvorming en groepsdynamiek. Wij vinden het belangrijk om een goede start in het nieuwe schooljaar te maken. Saamhorigheid en verbinding is hierbij het doel. Op de school is een omgangsprotocol opgesteld. Hierin wordt duidelijk omschreven wat wij verwachten in de omgang tussen elkaar, dit geldt voor de kinderen, team, en ouders. Samen willen we een veilige school zijn. Inrichtingseisen Wij werken veelal met het open deuren beleid, dit omdat wij vinden dat de groepen open en toegankelijk moeten zijn. In groep 3 zitten de kinderen twee aan twee, vanaf groep 4 streven wij ernaar dat de kinderen in groepjes werken. De inrichting is praktisch zodat de kinderen gemakkelijk zelfstandig bij de materialen kunnen. In elke groep wordt gewerkt met het digitale schoolbord en kunnen kinderen zelfstandig aan de computers werken en met hun iPads. Het dagritme rooster hangt zichtbaar op het bord in de groepen. In de klas hangt tevens het lesrooster van de hele week. Urenverantwoording per groep

Aantal uren per week Aantal uren per jaar Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Studiedag Paasvakantie Koningsdag Meivakantie Pinksteren Zomervakantie Studiedagen nog 4 in te plannen qua uren Totaal aantal vrije uren

B

Groep 1 en 2 21 1092 21 42 21 In pinkstervak. 10,5 In meivak. 42 21 126

Groep 3 t/m 8 26,25 1365 26.25 52,5 26,25 In pinkstervak. 10,5 In meivak. 52,5 26,5 157,5

283,5

352 12

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Jaartotaal uren onderwijs Totaal verplicht is 7520 St.Frans 7695 uren

AB

1617

6078

1617 uren kleuters

6111 uren gr. 3 t./m.8

13

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Kerndoelen Bij ons op school werken wij met methodes welke de kerndoelen omvatten. Wij werken met de volgende methodes; Vakgebied

Methode

1-2

3-4

5-6

7-8

Voorbereidend lezen

Schatkist

x

Aanvankelijk lezen

Veilig leren lezen (Kim versie)

x

Begr. stud. lezen

Nieuwsbegrip XL

4

x

x

Nederlandse Taal

Snappet

X

x

x

Engelse taal

Groove me

Voorbereidend Rekenen

Schatkist Rekenen/MSV

Rekenen/Wiskunde

Snappet/MSV

Schrijven

Pennenstreken

Technisch lezen

Estafette

Aardrijkskunde

Projectwerk

Geschiedenis

Projectwerk

Natuur

Projectwerk

Techniek

Techniekkast

Verkeer

Verkeerskrant VVN

Catechese

x x X

x

x

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

Hemel en Aarde

x

X

x

x

Sociaal emotionele ontwikkeling

Kinderen en hun sociale talenten Gouden Weken Zien

x

X

x

x

Lichamelijke Opvoeding

Basislessen bewegingonderwijs

X

x

x

Tekenen

Moet je doen

x

X

x

x

Handvaardigheid

Moet je doen

x

X

x

x

Muziek

Moet je doen

x

X

x

x

Drama/Dans

Moet je doen

x

X

x

x

14

x

X

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 Wereldburgerschap en sociaal emotionele vaardigheden Naast de wettelijk verplichte vakken besteden wij ook aandacht aan bijvoorbeeld sociaal emotionele vaardigheden en actief burgerschap. Het gaat om een activiteit: initiatief nemen, zelf keuzes maken én de consequenties dragen. Kinderen en jongeren moet nadrukkelijker de kans geboden worden om actief ervaringen op te doen met meedoen, meedenken, meebeslissen, uitvoeren, eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. In het kader van Actief wereldburgerschap geven wij hier op de volgende manier invulling aan; • Methode identiteit ; Hemel en Aarde • Methode; Kinderen en hun sociale talenten • Project Schoenmaatjes (om het jaar) VVTO internationalisering in de 21e eeuw • Schoolregels, welke aan het begin van ieder schooljaar per groep worden uitgewerkt • Vastenactie • Elk jaar een sponsoractiviteit gekoppeld aan een goed doel. Op onze school wordt jaarlijks een beleidsdocument actief wereldburgerschap vastgesteld en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd door het team. Op de St. Fransschool houden we de sociaal emotionele ontwikkeling in de gaten d.m.v. BOSOS groep 1 en 2 en ZIEN vanaf groep 3 t/m 8. Naar aanleiding van de resultaten wordt er een keuze gemaakt uit de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. Het doel van deze methode is om sociaal competent gedrag van de kinderen op de basisschool te bevorderen. Ook het pesten wordt nadrukkelijk behandeld in de klassen. Pesten komt helaas overal voor, meestal buiten het gezichtsveld van leerkrachten en ouders! Dat maakt het vaak moeilijk om er op de juiste manier op in te spelen. Op onze school geven wij het pesten serieuze aandacht. Wij hanteren een pestprotocol. Dit protocol kunt u op school inzien. Ieder schooljaar is er een dag waarbij we speciaal aandacht aan pesten besteden. De dag van de Liefde.

Expressie activiteiten De leerlingen nemen deel aan activiteiten en projecten die vallen onder het “Kunstmenu”. De inhoud hiervan wordt samengesteld door de Openbare bibliotheek, het Drents plateau, centrum voor de kunsten CQ en het Atlas theater. Regelmatig komt het voor dat er expressie activiteiten worden aangeboden die vallen onder de noemer cultuur. Taal Uit onderzoek is gebleken dat in deze regio bij veel kinderen een taalachterstand is. Wij spelen hierop in door veel aandacht aan taal te besteden. Er wordt gewerkt in een krachtige en taalrijke leeromgeving, met ondersteuning van een taalcoördinator. Voor komend schooljaar is er een nieuwe coördinator aangesteld, zij gaat in Januari 2019 van start met de opleiding. Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. Zij houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs in overleg met de schooldirectie. Wanneer u hierover vragen of klachten heeft, dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.

15

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Hoofdstuk 5 – De zorg voor leerlingen. Leerlingbegeleiding en onderwijsbehoeften Als school vinden het belangrijk om te kunnen omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Centraal binnen onze visie op onderwijs is dat elk kind zoveel mogelijk passend onderwijs moet krijgen, dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van het kind en recht doet aan de verschillen. Competentie, relatie, vertrouwen, zelfstandigheid en autonomie zijn begrippen die van groot belang zijn voor de St Fransschool. Op de St Fransschool werken we vooral volgens de principes van de 1-zorgroute en daarbij het Handelingsgericht werken. We volgen de fasen waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. We werken daarbij met een groepsnotitie en voor leerlingen met extra zorg ook met handelingsplannen op zorgniveau 2 en 3. Daarnaast kan een leerling, voor een of meerdere vakgebieden, een eigen ontwikkelingsperspectief krijgen. We proberen de ouders en de leerling hier zo nauw mogelijk bij te betrekken, door hen regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind. Dit doen we m.n. door rapportgesprekken en incidentele gesprekken. Zorgroute Op de St Fransschool werken we voor het grootste deel volgens de richtlijnen van de 1zorgroute. Centraal in 1-zorgroute staat dat passend onderwijs geboden wordt, waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Met 1-zorgroute willen we bereiken dat leerkrachten in staat zijn om in hun groep het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op groepsniveau staat in 1-zorgroute de cyclus handelingsgericht werken centraal. Hierbij stellen we drie keer per jaar een groepsnotitie op. Deze groepsnotitie wordt tussentijds geëvalueerd en bijgesteld. We zorgen hierbij voor een goede doorgaande lijn voor het huidige schooljaar en ook voor het volgende schooljaar. Individueel handelingsplan Soms is het nodig dat kinderen voor een onderdeel van een vakgebied wat extra oefening nodig hebben. Dit wordt door ons vastgelegd in een handelingsplan. Wij laten u deze plannen op school inzien. Zo bent u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Eigen leerlijn Al na veel hulp en inzet blijkt dat uw kind “vastloopt” bij een bepaald vakgebied, wordt het zorgteam ingeschakeld. Als het nodig is, wordt een eigen leerlijn opgesteld voor één of meerdere vakgebieden. Uiteraard wordt alles met u als ouder besproken. Zo mogelijk wordt ook de leerling hierbij getrokken. Interne Zorg We hebben een interne begeleider voor anderhalve dagen in de week. Zij is het aanspreekpunt voor al uw vragen over zorg op onderwijsgebied. Zij begeleidt en coacht de teamleden bij zorgvragen. Ze is betrokken bij contacten met externen. Ook beheert zij de orthotheek waar extra informatie over leerlingbegeleiding te vinden is. Leerlingvolgsysteem Naast de methodetoetsen (leerling-niveau) kent onze school een systeem met nietmethodetoetsen, het leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem is eveneens een groepsvolgsysteem. We volgen onze leerlingen door een analyse te maken van de methodegebonden toetsen en de methode onafhankelijke toetsen. Hierbij beoordelen we de resultaten in vergelijking tot onze eigen schoolnormen.

16

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 De resultaten van de methodegebonden toetsen worden op de computer in ParnasSys ingevuld. Vier keer per jaar worden deze digitale resultaten tijdens de groepsplanbespreking bekeken en besproken met de interne begeleider. Toetsen Het toetsen (eindtoets) is onderdeel van de onderwijsactiviteiten die in het schoolondernemingsplan zijn beschreven. Iedere leerling moet daaraan meedoen. U kunt als ouder dus niet van de school eisen dat uw kind niet mee hoeft te doen aan de eindtoets. U kunt immers ook niet afdwingen dat uw kind niet meedoet aan de taal- of rekenles. Wel kan het bestuur op uw verzoek vrijstelling verlenen van het meedoen aan een onderwijsactiviteit, bijvoorbeeld aan een (eind)toets. De beslissing daarover ligt bij het bestuur. Overgang naar het Voortgezet Onderwijs Rond April maken de leerlingen van groep 8, de zgn. eindtoets ‘ROUTE 8’. Samen met de schoolrapporten en het advies van de groepsleerkracht vormt deze toets de basis, van waaruit bekeken wordt welke school voor voortgezet onderwijs het best bij de leerling past, zulks in overleg met de ouders en de betreffende leerling zelf. Aanmelding naar het vervolgonderwijs geschiedt door de basisschool. Het Voortgezet Onderwijs beslist uiteindelijk waar een leerling geplaatst wordt. Het effect van ons onderwijs meten we ook af aan het succes van onze leerlingen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. De verschillende scholen voor voortgezet onderwijs houden ons schriftelijk op de hoogte van de vorderingen van de oud-leerlingen. Resultaten van ons onderwijs De ouders / verzorgers worden aan de hand van gegevens uit het leerlingvolgsysteem regelmatig gedurende de schoolloopbaan van hun kind geïnformeerd. Dit gebeurt o.a. tijdens de 15 minuten gesprekken en de rapporten. In groep 8 streven we naar een eindscore ‘ROUTE 8’ welke minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde van de schoolgroep. Wordt de gemiddelde score niet gehaald, dan wordt naar de oorzaken gekeken. De score wordt gebruikt om sterke en zwakke punten in ons onderwijs op te sporen en te verbeteren.

17

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Uitstroomgegevens met betrekking tot niveau

2015 / 2016 / 2017 / 2016 2017 2018

Totaal

VWO

2

1

3

HAVO t/m VWO

1

1

2

1

4

1

2

6

12

HAVO

3

VMBO TL t/m HAVO

1

VMBO TL

2

VMBO TL, met LWOO

1

VMBO BL, met LWOO

4

1 2

2

VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO

3

VMBO KL

1

Praktijkonderw ijs

1

1

VMBO GL t/m HAVO

1

1

13

2

11

3

6

6

9

19

43

Inspectiekaart Eindtoets School Weergave

St Frans School (04SK) Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm 2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

Aantal deelnemende leerlingen

13

11

19

Aantal leerlingen in leerjaar 8

12

11

19

Aantal leerlingen op school

114

115

112

Aantal ongew ogen leerlingen

62

66

66

Percentage gew ogen leerlingen

46%

43%

41%

ROUTE 8

ROUTE 8

ROUTE 8

Bovengrens inspectie

191,8

-

-

Landelijk gemiddelde

183,8

-

-

Ondergrens inspectie

175,8

177,4

187,4

EINDTOETS

203,4

197,9

205,0

Naam Eindtoets

Legenda tot en met schooljaar 2015 / 2016 op of boven bovengrens (goed) op of boven landelijk gemiddelde (voldoende) !

op of boven de ondergrens (voldoende) onder de ondergrens (onvoldoende)

Legenda vanaf 2016 / 2017 op of boven de ondergrens (voldoende) onder de ondergrens (onvoldoende)

18

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Externe zorgstructuur Als St Fransschool hebben we te maken met verschillende instanties. In dit hoofdstuk zal de werkwijze van de instanties waar we het meest mee te maken hebben in onze dagelijkse praktijk beschreven worden.

Onderwijs OndersteuningsTeam (OOT) Het is een team van diverse deskundigen zoals orthopedagogen, psychologisch assistenten en ambulante begeleiders. Het OOT staat dicht bij de school en ondersteunt, onderzoekt, adviseert en/of begeleidt de basisschool bij hun vragen m.b.t. de onderwijsbehoefte van kinderen. Vier keer per jaar, zo nodig vaker, is er overleg tussen het OOT en de intern begeleider. Zo mogelijk sluit de leerkracht hierbij aan. Het OOT heeft inzage in het leerling dossier. I.B.-netwerk Binnen het OOT is een IB-netwerk samengesteld dat bestaat uit intern begeleiders van de scholen. In dit netwerk maken we gebruik van elkaars ervaringen en kennis. Minimaal een keer per maand vindt is er een netwerkbijeenkomst. Ambulante begeleiding/expertisecentra Voor kinderen met een rugzak voor een van de clusters is het mogelijk ambulante begeleiding aan te vragen. Bij twijfel hebben de meeste begeleidingscentra ook de mogelijkheid tot preventieve ambulante begeleiding. De ambulante begeleider wil een schakel zijn in het optimaliseren van de handelingsbekwaamheid van met name de leerkracht, om leerlingen die speciale zorg nodig hebben zo goed mogelijk te laten functioneren in het regulier basisonderwijs. De ambulant begeleider begeleidt de interactie tussen leerkracht en kind, geeft adviezen, biedt ondersteuning en biedt preventieve begeleiding. Voor de volgende clusters kan begeleiding aangevraagd worden: Cluster 1: Cluster 2: Cluster 3:

Cluster 4:

Blinde en/of slechtziende kinderen Dove en/of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakproblemen Kinderen met een lichamelijke handicap, zmlk kinderen, zmlk down, lichamelijke gehandicapten die zmlk zijn, langdurig zieke kinderen met lichamelijke beperking Kinderen met een psychische gedragsstoornis

Logopedie In groep 1 of 2 worden alle kinderen gescreend m.b.t. hun spraak- taalontwikkeling door een logopediste. Ook andere kinderen kunnen op voorspraak van de school deelnemen aan de screening. Het advies is in een aantal gevallen gericht op het zoeken van logopedische hulp: verantwoordelijkheid van de ouders. Soms is het nodig dat kinderen vaker per week logopedie moeten krijgen. De school heeft een ruimte waar dit mogelijk is zodat de kinderen niet altijd elders naartoe hoeven. Ook is het mogelijk de handelingswijze van de logopedie toe te passen in de groep. Dit gaat altijd in overleg met de leerkracht en de intern begeleider. Schoolmaatschappelijk werk Via Sedna kunnen wij als school beroep doen op schoolmaatschappelijk werk. Onze schoolmaatschappelijk werkster heet Anita Bredewout. Doel van schoolmaatschappelijk werk is het begeleiden van leerkrachten, ouders en kinderen in risicovolle opvoedingssituaties, waardoor het welbevinden van de kinderen en de kans op een goede schoolopleiding 19

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 worden vergroot. De schoolmaatschappelijk werkster kan ouders en leerkrachten informeren over de verschillende instanties waar zij terecht kunnen voor hun vragen m.b.t. de opvoeding van de kinderen. De schoolmaatschappelijk werkster behandelt zelf niet. Mondeling en schriftelijk rapporteren ten behoeve van intern overleg en verwijzing. Samen met de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk en schoolverpleegkundige vindt er regelmatig overleg plaats. Dit wordt het 1-2-3 overleg genoemd. GGD/schoolarts Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen. Wat doet de GGD op school? Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:  het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders  het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar. Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit:  het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders  opvragen van gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht  indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling kan uw kind worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek. Vragen aan de jgz Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige. Contact met de jgz Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar [email protected] en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246. Klachtenregeling: U mag er vanuit gaan dat iedereen binnen onze school zijn uiterste best doet. Desondanks is het mogelijk dat u ontevreden bent over bepaalde gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan. In de meeste gevallen zult u met zo’n klacht naar de leiding van de school 20

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 gaan. Als eerst verantwoordelijke zal de directeur proberen de klacht op passende wijze op te lossen. Bent u ontevreden over iets wat rechtstreeks uw kind betreft, dan ligt het voor de hand dat u dit eerst met de leerkracht bespreekt. Wanneer u niet tevreden bent met de oplossing kunt u naar de contactpersoon gaan (zie adressenlijst). Deze verwijst u door naar de vertrouwenspersoon. De Stichting Primenius heeft iemand aangesteld als vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen bij een oplossing of gaat na of het indienen van een officiële klacht bij de klachtencommissie noodzakelijk is. De klachtencommissie is een commissie van drie mensen, die geen relatie met de Stichting of een van de scholen heeft. Deze commissie onderzoekt uw klacht. Daarbij zijn ze verplicht tot geheimhouding. Wel worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld van het feit dat er een klacht is ingediend. Uw klacht wordt op papier gezet en moet door u worden ondertekend. De klachten commissie onderzoekt de klacht. Na onderzoek rapporteert de commissie aan het bestuur. In haar rapport geeft de klachtencommissie een oordeel over het wel of niet gegrond zijn van de klacht. Dit rapport wordt ook aan de klager en aangeklaagde toegezonden. Binnen vier weken na deze rapportage moet het bestuur meedelen of zij het oordeel van de klachtencommissie over de klacht deelt en welke maatregelen zij zal nemen. Seksueel misbruik en seksuele intimidatie: Het is niet goed mogelijk een sluitende omschrijving van het bovenstaande te geven. Ieder heeft zijn/haar opvatting over wat in contact met anderen wel of niet gewenst is. Mocht u als ouder signalen ontvangen, waarvan u denkt dat het met ongewenste intimiteiten (binnen of buiten de school) te maken heeft, dan kunt u natuurlijk in eerste instantie bij de directie terecht. Het is echter heel goed mogelijk, dat u dat niet durft of wilt. Ook dan is er een mogelijkheid om u in verbinding te stellen met de vertrouwenspersoon van de stichting.

21

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Hoofdstuk 6 – De ouders en verzorgers. Nieuwsbrief en website Graag houden wij u op de hoogte van wat er op school gebeurt. Iedere week wordt er een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze website. Op de site vindt u ook andere belangrijke informatie zodat u niets hoeft te missen. Ook kunt u er foto’s bewonderen van de activiteiten die op school hebben plaats gevonden. Social Schools Social Schools is een digitaal platform, waarin we gemakkelijk berichten uit de groep en nieuws over de school met u kunnen delen. Het platform is goed te vergelijken met Facebook. Op het platform van Social Schools kunnen berichten gedeeld, geliked en gereageerd kan worden. Maar dan besloten, alleen voor ouders/verzorgers en leerkrachten van onze school. De leerkracht beheert de groep binnen Social Schools en plaatst regelmatig berichten Op termijn kunnen de kinderen ook hun ontwikkeling (porfolio) gaan bijhouden in Social Schools, zodat u als ouder de ontwikkeling kunt volgen. Het ouderportaal van Parnassys zal dan gaan vervallen (+/- schooljaar 2018-2019). Ouders ontvangen via de mail een uitnodiging met inloggegevens voor social schools Voor meer informatie over Social Schools kunt u op de link klikken

Afspraken omtrent privacy op de website: o Bij inschrijving wordt aan de ouders / verzorgers schriftelijke toestemming gevraagd om foto’s en/of werkstukken van hun kind(eren) op de website te plaatsen. Ouders / verzorgers kunnen hun bezwaar ook weer herroepen. o De namen van deze leerlingen worden in Parnassys geregistreerd. De leerkrachten raadplegen deze registratie als er foto’s / werkstukken gemaakt worden voor de site. o Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen, die bij de school betrokken zijn, wordt volstaan met vrij verkrijgbare informatie. Alleen met toestemming van betrokkene wordt aanvullende informatie gepubliceerd. o Aan het begin van ieder nieuw schooljaar wordt er middels een melding in het weekbericht opnieuw om toestemming gevraagd. Informatieplicht Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Er zijn echter wel verschillen, de ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. o Voor ouders, die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie het makkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. o Voor ouders, die gescheiden zijn, die niet (meer) bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. o Ouders, die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht 22

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en evt. sociaal/pedagogische ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Informatie - en ouderavonden Een aantal weken na de start van het nieuwe schooljaar is er een algemene ouderavond. Hierin worden belangrijke speerpunten voor het komende schooljaar besproken. Hier opvolgend zijn de informatieavonden in alle groepen. De leerkrachten vertellen aan de ouders welke leerstof hun kind(eren) krijgen aangeboden het komende jaar. Twee keer per jaar werken we schoolbreed aan een taal/leesproject en wordt deze afgesloten met een projectavond voor de kinderen, ouders/verzorgers en familie. Daarnaast vinden er 2 maandelijks koffieochtenden plaats. Rapportage en oudergesprekken Voor de kinderen van groep 1 en 2 ontvangt u 2x per schooljaar een rapport, voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is dit ook 2x per schooljaar. In de week nadat het rapport is meegegeven, kunt u zich opgeven voor de 15 minuten gesprekken. Deze gesprekken vinden twee keer per jaar plaats, na het laatste rapport in juli zijn er geen oudergesprekken. Uiteraard kunt u altijd een gesprek aanvragen met de leerkrachten, als er iets kom dan gerust en wacht er niet mee. Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kind. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière van voorschool tot en met voortgezet onderwijs - nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op school, als vrijwilliger of ‘gewoon’ als gesprekspartner. Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid kan, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan. De Medezeggenschapsraad (MR) De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten). De bevoegdheden van de MR bestaan uit advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de School Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De MR bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding. Als een school meer dan 200 leerlingen heeft, mag de MR (conform het medezeggenschapsstatuut) worden uitgebreid. De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op het mededelingenbord bij de hoofdingang. Ook kunt u de verslaglegging van de MR vergaderingen lezen op de website van onze school. Tevens maakt de MR melding van haar activiteiten in haar jaarverslag. 23

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 De (G)MR-reglementen alsmede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de Stichting www.primenius.nl. Schooladviescommissie (SAC). Momenteel hebben wij geen actieve SAC. We proberen het komende schooljaar wederom nieuwe leden te werven. De schooladviescommissie (hierna te noemen SAC) is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:  Opvoeding  De onderwijskundige identiteit van de school  De invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Voorts signaleert de SAC operationele knelpunten en draagt, door advies aan de directeur, oplossingen aan. De SAC is daarvoor naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert. De directeur kan een beroep doen op de SAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt telkens op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de gemeente, de samenwerking met parochie of samenwerking met andere scholen. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en lokale netwerken te benutten. De directeur stelt in overleg met de SAC jaarlijks vast welke activiteiten en evenementen georganiseerd worden en wie daarin de regie heeft (het team of de oudervereniging). Ook wordt vastgesteld ten laste van welk budget activiteiten georganiseerd worden. De organisatie van de evenementen als zodanig is geen taak van de SAC. De SAC bestaat uit 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de betreffende school, waaronder 1 op voordracht van de MR en 1 op voordracht van de oudervereniging. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie. Oudervereniging en ouderbijdrage Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Statutair hebben de verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. De vereniging zal haar taak uitoefenen in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap. Voor de complete statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunt u terecht bij de secretaris van de oudervereniging en op de website van de school. In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest e.d. Tevens zal de vereniging trachten de deelname van de ouders in de schooladviescommissie te bevorderen. Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks ontvangen alle ouders een schrijven, waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke wijze deze kan worden betaald. 24

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering van de vereniging vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de contributie is besteed. Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging worden zij wel verzocht om een bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten. Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel nemen dat door de school wordt verzorgd. Lidmaatschap oudervereniging 2018-2019: De contributie bedraagt dit schooljaar: Groep 1 en 2 €50,00 (€30 ouderbijdrage en €20 schoolreis) Groep 3 t/m 8 € 70,00 (€45 ouderbijdrage en €25 schoolreis) Groep 8 €120,00 (€45 ouderbijdrage en €75 drie dagen schoolkamp) Voor kinderen die na 1 januari op school komen geldt een korting van € 15,00 op het totale bedrag. De contributie wordt bij voorkeur geïnd d.m.v. automatische incasso. Vrijwillige ouderbijdrage: Een keer per jaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Het staat u vrij om te doneren. Het geld wordt gebruikt voor onvoorziene zaken en als buffer en noodfonds voor de leerlingen die anders niet mee kunnen doen aan activiteiten van de oudervereniging. Stichting Leergeld. ‘Alle kinderen mogen meedoen’ Niet iedere ouder/verzorger is in staat om de kosten voor school, sport of culturele activiteiten te betalen. Stichting Leergeld Emmen wil de kinderen van deze ouders in de gelegenheid stellen om wel mee te mogen doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, of de sportvereniging, te kunnen fietsen of gebruik maken van de computer. Stichting Leergeld Emmen richt zich op ouders/verzorgers; ➢ met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar ➢ met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm ➢ die in de gemeente Emmen wonen ➢ die met de financiële bijdrage “kosten schoolgaande kinderen” van de Gemeente Emmen, tegemoetkoming studiekosten of andere regelingen de kosten van onderwijs en sport niet volledig kunnen betalen. Hoe werkt Leergeld Emmen; ➢ De ouder/verzorger dient een aanvraag in. ➢ Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij u thuis voor een gesprek. ➢ De vrijwilliger doet een inkomenstoets en gaat na of aan alle criteria voldaan is ➢ Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of de aanvraag goedgekeurd wordt. ➢ Geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan school/vereniging, e.d. Meer informatie is te verkrijgen: ➢ via de website www.leergeldemmen.nl ➢ door contact op te nemen met de coördinator, tel. 06-27289980 ➢ door het sturen van: een e-mail ([email protected]) of brief/ antwoordkaart (Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97, 7800 AB Emmen) 25

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 Leergeld Emmen verzorgt ook alle aanvragen voor:

Kijk voor diensten van het participatiefonds van de gemeente Emmen op: www.participatiewebshop.emmen.nl

Sponsoring In het basisonderwijs neemt het aantal scholen dat sponsoring ontvangt toe. Ook bij ons op school. Sponsoring in het onderwijs biedt kansen, maar moet op een zorgvuldige manier gebeuren. Wij willen niet dat de onderwijsinhoud door sponsoring wordt beïnvloed. Ook mag de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komen: als er niet meer gesponsord wordt, moeten de lessen gewoon door kunnen gaan. Aan de andere kant moet er wel ruimte blijven voor bedrijven om voor eigen rekening bij te dragen aan het onderwijs. Daarom sluit onze school zich aan bij het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” (d.d. 19 februari 2009). Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of ouders in schoolverband worden geconfronteerd (schenkingen vallen hier dus niet onder). In het beleid van onze school (Stichting) staat o.a. het volgende: a) Sponsoring dient verenigbaar te zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak van de school. De samenwerking tussen school en bedrijf komt ten goede aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen. b) Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. c) Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eis en die de school aan het onderwijs stelt. d) De sponsoring mag leerlingen niet stimuleren tot een ongezonde leefstijl en/of gevaarlijke activiteiten. En we hebben ook bepalingen opgenomen, zoals: Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van een verplichte afname van software van een ander bedrijf dan dat van de sponsor. Sponsoring mag niet misleidend zijn of appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen, waarvan sprake is als leerprestaties worden beloond met sponsorproducten. Rol medezeggenschapsraad Sinds 1 januari 2007 regelt de WMS (artikel 10) dat de gehele medezeggenschapsraad een instemmingbevoegdheid heeft over het aanvaarden van materiële bijdragen of geldelijke 26

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 bijdragen indien daarbij verplichtingen worden aangegaan waarmee leerlingen worden geconfronteerd.

27

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Hoofdstuk 7 – Praktische informatie Schooltijden. De schooltijden zijn als volgt: De dag is van 8.15/8.30 (inloop)-14.00 uur. We starten met een inloop. We werken met het 5 gelijke dagenmodel. De kleuters zijn op de woensdag vrij. Voor het eerst naar de basisschool. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school voordat uw kind vier jaar wordt. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. Zij vertelt u meer over de school, u kunt vragen stellen, u krijgt een bezichtiging van de school en kunt u kennismaken met het team. Wanneer u besluit te kiezen voor onze school, krijgt u een aanmeldformulier. Na het invullen het dit aanmeldformulier heeft de school 6 weken om over te gaan tot inschrijving. Het kan zijn dat wij, als school, nog aanvullende informatie willen. Dit kunnen we in deze 6 weken opvragen. Daarna wordt uw kind officieel ingeschreven en worden er in overleg met de leerkracht van groep 1, afspraken gemaakt over proefdraaien. Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij / zij vijf keer proef komen draaien op school. Voorschool: Sinds het schooljaar 2016-2017 hebben wij een voorschool in onze school. De voorschool werkt nauw samen met de basisschool. De peuterjuffen gebruiken BOSOS om de kinderen te observeren en hebben regelmatig overleg met de MIB-er en de kleuterjuf van de Sint Frans. Waar mogelijk participeert de peuterschool in de door de basisschool geïnitieerde activiteiten/festiviteiten. Formatie 2018-2019

kleuters Groep 3 Groep 4 Groep 5/6 Groep 7 Groep 8

Maandag Mendy Linda Miranda Sharon Hinry Marco

Dinsdag Mendy Linda Miranda Sharon Hinry Marco

Woensdag Linda Miranda Sharon Hinry Marco

Donderdag Mendy Linda Miranda Sharon Hinry Marco

Vrijdag Mendy Linda Miranda Ellen Hinry Marco

Directie bestaat uit de directeur Anja Reckers. Intern begeleider is Linda Fictorie. Naast de leerkrachten in de groepen krijgen wij stagiaires van verschillende opleidingen. Deze worden in de verschillende groepen geplaatst binnen de school. Vakantierooster 2018-2019 Herfstvakantie Kerstvakantie

22-10-2018 t/m 26-10-2018 24-12-2018 (v.a. 12.00 uur) t/m 04-01-2019

Voorjaarsvakantie

18-02-2019 t/m 22-02-2019

Meivakantie Pinkstervakantie Zomervakantie

19-04-2019 t/m 03-05-2019 10-06-2019 t/m 14-06-2019 15-07-2019 (v.a. 12.00 uur) t/m 23-08-2019 28

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Ziekte en verzuim Wanneer uw kind, bijvoorbeeld wegens ziekte niet naar school kan, verwachten we dat u dat voor schooltijd even meldt: 0591-658985. Wordt uw kind tijdens schooltijd ziek dan nemen wij altijd contact met u op. Wij verwachten dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Wij vragen u om -als u uw kind in de klas brengt- het lokaal te verlaten bij de aanvang van de les. Iedere dag worden de absentielijsten ingevuld. Bij onduidelijke reden van verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Bij eventuele problemen kan dan een oplossing worden gezocht. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld. Aanvraag voor extra verlof Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden. Het verlof kan nooit worden toegekend in de eerste week na de zomervakantie. Aanvullen over vakanties??? Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof: - Verhuizing: maximaal 1 dag; - Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag, buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 dagen.; - 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag; - 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag; - Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de directeur; - Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 5 dagen; - Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen; - Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag; - Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. - Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Veenstra, leerplichtambtenaar van de gemeente . Bereikbaarheid school De school is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur ’s morgens tot 16.30 uur ’s middag, indien u een leerkracht wilt spreken kunt u het beste bellen voor of na schooltijd, zodat we deze niet onnodig hoeven te storen tijdens de les. SAT (Secretarieel Administratief Team) Onze school wordt op secretarieel en administratief gebied ondersteund door een medewerker SAT. Hij/zij verzorgt voor ons administratieve taken zoals de leerlingenadministratie, nieuwsberichten, telefoonbeantwoording en andere voorkomende werkzaamheden op administratief of secretarieel gebied.

29

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019

Halen en brengen: Veel kinderen worden met de auto gehaald en gebracht. Voor en na schooltijd kunnen hierdoor onveilige verkeerssituaties ontstaan. Met elkaar zijn we verantwoordelijk om de kinderen veilig naar school te laten gaan. Daarom is het goed dat u als ouder uw kind ook wijst op de gevaren bij het in- en uitstappen en het oversteken. Misschien is het te overwegen om uw kind ook eens op de fiets op school te laten komen. Kinderen die op de fiets komen kunnen deze stallen bij de hoofdingang. De kleuters kunnen hun fiets kwijt aan de kleuterkant. Het is niet de bedoeling dat de fietsen binnen staan. Gymtijden In de groepen 3 t/m 8 dragen de jongens als gymkleding een gymbroek en shirt en de meisjes een gympakje of een broek met een shirt en gymschoenen. Deze gymschoenen mogen geen zwart profiel hebben, omdat dat lelijke en moeilijk verwijderbare strepen op de vloer van de gymnastiekzaal veroorzaakt. De kinderen hebben hun gymspullen in een stoffen tas. Sommige kinderen gymmen in kleding die ze ook de rest van de dag dragen. Wij willen u vragen de kinderen speciaal kleren voor de gymles mee te geven, zodat ze niet in bezwete kleren hoeven rond te lopen. Omwille van de eigen veiligheid en die van anderen zijn oorbellen en -ringen tijdens de gymles niet toegestaan. Die moeten er dus van tevoren uitgehaald worden. Oorknopjes mogen wel, maar geheel op eigen risico. Kunnen kinderen om een of andere reden niet meedoen met de gymles, dan nemen ze een briefje met omschrijving van die reden mee van huis. Is een kind medicijnen gebruikt, die het reactievermogen beïnvloeden (groen of geel plakkertje) laat het ons dan even weten.. De gymtijden blijven in het schooljaar 2018/2019 bijna ongewijzigd, enkel groep 3 gaat volgend jaar enkel op de vrijdag van 10.15 tot 12.15 uur (blokuur) naar de gym. Brede school activiteiten In onze wijk worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de Brede school commissie. Deze activiteiten vinden plaats op alle scholen en in de Meerstede. Onze school is actief betrokken bij de brede school commissie. Calamiteiten: Op de St. Fransschool hebben we een drietal plannen (ontruimings-, inruimings- en calamiteitenplan) waarin beschreven staat hoe er gehandeld dient te worden als de fysiek veilige school bedreigt wordt. De directie draagt zorg voor een maandelijkse inspectie van plein en toestellen, dit wordt bijgehouden in een logboek (map ‘Logboek speeltoestellen). De Arbocommissie heeft een aantal plannen opgesteld, deze plannen beschrijven de maatregelen en voorzieningen, die de St. Fransschool heeft voorbereid om de effecten van calamiteiten te bestrijden en te minimaliseren en snel tot in- of ontruiming te komen. In het geval dat ouders / verzorgers kinderen van school halen tijdens een calamiteit, draagt de school geen verantwoordelijkheid meer voor de desbetreffende leerling. Wat te doen als u in school bent wanneer het alarm gaat? In ieder bedrijf en op elke school dient vastgelegd te worden hoe er gehandeld moet worden in geval van nood. Ook bij ons op school is dit het geval. Hieronder noemen wij een aantal aanwijzingen waaraan u zich dient te houden indien het alarm (toeter) afgaat en u zich in school bevindt. o Indien u in de klas bent, sluit u aan bij de groep en volg de aanwijzingen van de groepsleerkracht. Verlaat de groep niet. Ga niet op zoek naar uw eigen kind elders in de school; 30

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 o o o o o o o o o o

Indien u zich op een andere plaats bevindt gaat u naar de centrale hal. Volg hier de aanwijzingen van bedrijfshulpverlening (herkenbaar aan een oranje jasje.) Wederom: Ga niet op zoek naar uw kind; Verzamel buiten op een daartoe aangewezen locatie; Verlaat het schoolterrein niet; Eenmaal buiten is het niet meer toegestaan het schoolgebouw te betreden; Help niet op eigen initiatief mee bij de ontruiming (goed bedoeld, maar het kan aanleiding geven tot misverstanden); Pas bij “sein veilig” mag u de school weer betreden. Overleg of u uw taken binnen de school kunt hervatten; Indien de school die dag voor leerlingen en ouders niet meer toegankelijk is, wordt vrijaf gegeven. U mag uw kind pas mee naar huis nemen als hiervoor toestemming wordt gegeven en u zich afgemeld hebt bij de leerkracht; Indien er geen tegenbericht volgt, worden de kinderen het eerstvolgende dagdeel weer op school verwacht; Laat hulpverleners hun werk doen. Houd afstand en blokkeer geen toegangswegen; Probeer onder alle omstandigheden rustig te blijven. Paniek bij volwassenen slaat heel snel over op de kinderen.

Handige adressen St. Fransschool Harm Tiesingstraat 2 7815 JJ Emmen Tel: 0591-658985 Email: [email protected] www.stfransschool.nl Contactpersoon van de school: Directeur Anja Reckers [email protected] Pestcoördinator/vertrouwenspersoon binnen de school: L.Fictorie [email protected] Stichting Primenius Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres: Scholtenswijk10, Oude Pekela Tel: 0597-676955 ( werkdagen van 8.00-16.30 ) Email:[email protected] www.Primenius.nl Vertrouwenspersonen PRIMENIUS Hans Becherer Boven Oosterdiep 3 9641 JM Veendam tel. 0598-616 382 Mevrouw Annie Wemer De lange jacht 9 9244 HM Beetsterzwaag tel. 06-19492023 Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324 31

Schoolgids Sint Fransschool 2018-2019 2508 EH Den Haag Tel 070-3861697 Fax: 070-3020836 Email: [email protected] Website: www.gcbo.nl Informatie- en advieslijn voor ouders tel. 0800-5010 (gratis, op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur) www.50tien.nl Informatie- en advieslijn voor leerlingen Advies- en meldpunt Kindermishandeling tel. 0900-1231230 (€ 0,05 per min.) Kindertelefoon 0800-0432 (gratis) Centrum Jeugd en Gezin Emmen 0591-656573 088-2460246 (ma-vr 08.00 - 16.00 uur) [email protected] Zorg Advies team ( ZAT ) ( landelijk steunpunt ) Postbus 19221 3501 DE Utrecht Tel: 030-2306481 [email protected] Onderwijs Ondersteuningsteam (OOT) tel. 0591 – 64 32 06 Stichting leergeld www.leergeld.nl Ouderraad Mevr. Annie Bakker Mevr. Marchien Ossel Mevr. Joyce Fuhler Mevr. Elly Wolters Mevr. Elisa Fuhler

Voorzitter Secretaris/Penningmeester Lid Lid

Medezeggenschapsraad ( MR ) Namens de ouders: Mevr. J Wolters, Mevr. Y.Wessels Namens de leerkrachten: Mevr. M. Stuiver Dhr.M.Kiers

32

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.