SCHOOLGIDS. Sint Henricusschool


1 SCHOOLGIDS Sint Henricusschool 2018/2019 12 A lgemeen deel Voorwoord Iedere school binnen onze Stichting maakt jaarlijks de schoolgids. Door middel ...
Author:  Bert de Smedt

0 downloads 84 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


SCHOOLGIDS Sint Henricusschool

2018/2019 1

A

lgemeen deel

Voorwoord Iedere school binnen onze Stichting maakt jaarlijks de schoolgids. Door middel van de schoolgids willen we enerzijds de ouders/verzorgers van de kinderen die nu reeds op de school zitten, en anderzijds ook de ouders van toekomstige leerlingen, uitleggen wat ze van de school kunnen verwachten wanneer ze hun kind(eren) aan ons toevertrouwen. De schoolgids bestaat uit een algemeen deel en een praktisch deel. Dit algemeen deel is voor alle scholen behorende tot de Stichting gelijk. Het praktische deel voor onze school vindt u direct na het algemene deel in deze schoolgids. Zo heeft u alle informatie mooi bij elkaar.

Directeur : Nils Schutte Adjunct-directeur : Miranda Walstra-Rocks Sint Henricusschool, Klazienaveen

IEDER KIND VERDIENT KWALITEIT DOOR INNOVATIE

2

Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 Hoofdstuk 2 - De Stichting Primenius........................................................................................... 6 Missie................................................................................................................................................. 6 Kernwaarden.................................................................................................................................... 6 Rechten van het kind ..................................................................................................................... 7 Visie.................................................................................................................................................... 8 Hoofdstuk 3:- De organisatie......................................................................................................... 10 Ontstaan.......................................................................................................................................... 10 Organogram van de stichting ................................................................................................... 10 Raad van Toezicht ........................................................................................................................ 11 College van Bestuur (bevoegd gezag) .................................................................................... 11 Staf en administratieve ondersteuning .................................................................................. 11 Het onderwijs ondersteuningsteam (OOT) ............................................................................ 11 Onderwijsspecialisten ................................................................................................................ 12 Meerschools intern begeleiders (MIB)..................................................................................... 12 ICT ................................................................................................................................................ 12 Directieberaad ............................................................................................................................... 12 Managementoverleg – directieclusters .................................................................................. 12 Clustercoördinatoren .................................................................................................................. 13 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ....................................................... 13 Strategisch beleid ........................................................................................................................ 13 Hoofdstuk 4 - Afspraken en beleid op Stichtingsniveau ....................................................... 14 Beleid toelating, schorsing/verwijdering en + verzuim/spijbelen.................................... 14 Leerplicht ........................................................................................................................................ 14 Toetsen............................................................................................................................................ 15 Ziekte en verzuim ......................................................................................................................... 15 Aanvraag voor extra verlof ........................................................................................................ 15 Onderwijs en toptalent op het gebied van sport, kunst en of cultuur ............................ 16 Sporttalenten ............................................................................................................................... 16 Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport .................... 17 Kunst/cultuur talenten ................................................................................................................ 17 Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van kunst/cultuur ...... 17 Passend Onderwijs ...................................................................................................................... 18 Informatie voor ouders/verzorgers ...................................................................................... 19 Informatie (gescheiden) ouders ................................................................................................ 20 3

Leerlingdossier ............................................................................................................................. 21 Verzekeringen................................................................................................................................ 21 Leerlingen .................................................................................................................................... 21 Aansprakelijkheid ........................................................................................................................ 21 Motorrijtuigen ............................................................................................................................... 21 Inzittendenverzekering ............................................................................................................... 21 Veiligheidsbeleid .......................................................................................................................... 22 Klachtenregeling .......................................................................................................................... 22 Omgangsvorm en gedrag........................................................................................................... 22 Tussenschoolse opvang ............................................................................................................ 22 Buitenschoolse opvang .............................................................................................................. 22 Oudervereniging en ouderbijdrage.......................................................................................... 22 De Medezeggenschapsraad (MR)............................................................................................. 23 Schooladviescommissie (SAC) ................................................................................................ 23 Leren met een iPad en ICT-vaardigheid ................................................................................. 24 Inzet Beeldcoaching .................................................................................................................... 24 Hoofdstuk 5 - Overige zaken ......................................................................................................... 25 Inspectie van het Onderwijs ...................................................................................................... 25 Stichting Leergeld ........................................................................................................................ 25 Hoofdstuk 6 - Belangrijke adressen en telefoonnummers. ................................................... 26 Tussenwoord ......................................................................................................................................... 27 6 DE SCHOOL .................................................................................................................................... 28 6.1 Adresgegevens ...................................................................................................................... 28

7

6.2

Naam en richting ................................................................................................................... 28

6.3

Stichting (bestuurlijke organisatie) ....................................................................................... 28

6.4

Directie .................................................................................................................................. 28

6.5

Situering van de school ......................................................................................................... 28

6.6

Schoolgrootte ........................................................................................................................ 29

6.7

Schoolgebouw ....................................................................................................................... 29

6.8

Bereikbaarheid school ........................................................................................................... 29

WAAR WIJ VOOR STAAN ............................................................................................................... 30 7.1 Katholieke identiteit .............................................................................................................. 30 7.2

We werken met een digitaal kinderportfolio. ....................................................................... 32

7.3

Onderwijsvisie ....................................................................................................................... 32

7.4

Pedagogisch klimaat .............................................................................................................. 33

7.5

Onderwijsconcept ................................................................................................................. 34

7.6

Onderwijsaanbod .................................................................................................................. 35

7.7

Dit betekent voor… ............................................................................................................... 38 4

8

9

ALLES GEORGANISEERD................................................................................................................. 45 8.1 Schoolteam ............................................................................................................................ 45 8.2.

SAT (Secretarieel Administratief Team) ................................................................................ 45

8.3

Schooltijden ........................................................................................................................... 45

8.4

Groepsindeling ...................................................................................................................... 46

8.5

Gymrooster............................................................................................................................ 46

8.6

Vakantierooster ..................................................................................................................... 47

8.7

Onderwijstijd ......................................................................................................................... 47

DEZE ZORG BIEDEN WIJ ................................................................................................................. 48 9.1 Nieuwe leerlingen ................................................................................................................. 48 9.2

MIB’er .................................................................................................................................... 48

9.3

Volgen van de ontwikkeling .................................................................................................. 48

9.4

Leerlingenzorg ....................................................................................................................... 49

9.5

Samenwerking ....................................................................................................................... 51

9.6

Uitstroom van leerlingen....................................................................................................... 53

10 ONZE RESULTATEN ........................................................................................................................ 54 10.1 Leeropbrengsten ................................................................................................................... 54 10.2

Door- en uitstroomgegevens................................................................................................. 54

10.3

Inspectierapport .................................................................................................................... 55

11 VOORTDUREND IN ONTWIKKELING .............................................................................................. 56 11.1 Schoolondernemingsplan ...................................................................................................... 56 11.2

Schooljaarplan ....................................................................................................................... 56

11.3

Schooljaarverslag................................................................................................................... 56

12 HANDIG OM TE WETEN ................................................................................................................. 57 13 ACTIVITEITENKALENDER ................................................................................................................ 62 ONDERTEKENING MR ............................................................................................................................ 63

5

Hoofdstuk 2 - De Stichting Primenius Missie Onze Stichting staat voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit, waarin school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van het menszijn. Deze missie is ons bestaansrecht en moet ons onderscheiden in de onderwijsmarkt. De missie van Primenius geeft de ambitie en de richting aan waarmee wij de komende jaren willen werken. Alle medewerkers, kinderen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze missie te identificeren en daar vanuit te handelen.

Kernwaarden Binnen Primenius draait alles om de kinderen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en maatschappelijke leven. De onderwijskundige inrichting van onze scholen wordt geïnspireerd door en is gebaseerd op waarden en normen die verankerd zijn in het christendom met als richtsnoer het Evangelie van Jezus van Nazareth, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel en door de r.k.kerk wordt uitgedragen. Dit uit zich onder andere doordat ouders en kinderen warmte ervaren in de zorg naar elkaar toe, door het geloof in de toekomst, gemeenschapszin en de zorg voor de schepping. Daarnaast grijpen leerkrachten momenten aan om te vieren. De rituelen uit het geloof geven daar ankerpunten voor. De stichting streeft naar een betrokken en daardoor zinvolle relatie met de geloofsgemeenschap (parochie). Elke school beschrijft deze relatie in haar schoolondernemingsplan. Elke school geeft onder begeleiding van een identiteitsbegeleider inhoud aan de godsdienst/levensbeschouwelijke vorming van kinderen. Alle medewerkers worden door de identiteitsbegeleider ondersteund en begeleid om deze vorming gestalte te doen geven. Tevens heeft iedere school een daartoe opgeleide identiteitscoördinator. In onze manier van werken willen wij laten doorklinken dat we uitgaan van een katholieke inspiratie. Ouders en kinderen moeten in ons doen en laten de katholieke identiteit herkennen en beleven. Primenius wordt gekenmerkt door vijf kernwaarden, namelijk: 1) Kindgericht 2) Katholiekgericht 3) Toekomstgericht 4) Resultaatgericht 5) Maatschappijgericht Deze vijf kernwaarden omvatten elk een aantal aspecten die Primenius als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden binnen de richtingen bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk.

6

Binnen deze kernwaarden staan de kenmerken van het Katholiek Onderwijs centraal. 1)

Kindgericht: - ieder kind is welkom; - zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop; - ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd; - er is respect voor verschillen tussen kinderen; - er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit; - we helpen ouders bij het opvoeden van hun kinderen tot kritische wereldburgers; - er vindt in ons onderwijs ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende afkomst.

2)

Katholiekgericht: - het evangelie van Jezus van Nazareth als richtsnoer - ruimte voor religie; - doorgeven van geloof en haar rituelen; - zinvolle relatie met de geloofsgemeenschap; - actieve levensbeschouwelijke vorming op ieder niveau binnen de school; - ouders moeten in ons doen en laten de katholieke identiteit herkennen.

3)

Toekomstgericht: - ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten; - er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt; - ICT is een belangrijk hulpmiddel; - de organisatie is voortdurend in beweging; - we zijn ambitieus; - we spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.

4)

Resultaatgericht: - ons onderwijs is van hoge kwaliteit; - onze medewerkers zijn professionals, die onderwijs op maat bieden; - kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen, cognitief, creatief én sociaal; - ze worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs.

5)

Maatschappijgericht: - we staan midden in de samenleving; - er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij en religies; - wij gaan uit van verschillen tussen kinderen; - onze leerkrachten hebben ruime aandacht voor normen en waarden; - ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid e.d.; - onze medewerkers zien ouders als educatieve partner.

Rechten van het kind In haar beleid laat Primenius zich leiden door de Rechten van het Kind (www.derechtenvanhetkind.nl). Deze formuleren de bescherming waar kinderen op een groot aantal terreinen recht op hebben. Recht op goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde opvoeding zijn een aantal van deze rechten van het kind. De rechten van het kind en onze katholieke identiteit vormen een inspiratiebron voor onze organisatie als geheel en voor onze scholen afzonderlijk. Zij vormen de basis voor ons handelen. In de activiteiten van de school zullen de rechten van het kind een prominente plaats krijgen.

7

Visie Op de scholen van onze stichting staat het kind centraal. Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze school is een veilige, uitdagende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving, Deze basis biedt kinderen een optimale mogelijkheid om een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder wordt gestimuleerd om zijn of haar talenten het beste leerresultaat te behalen. Onze visie omvat de volgende kernaspecten  Katholiciteit en opvoeding De Stichting geeft aan wat zij waardevol en belangrijk vindt voor de opvoeding en vorming van de kinderen op haar scholen (normatief kader) en hoe dat binnen haar scholen gestalte krijgt. In een open dialoog met de katholieke geloofsgemeenschap ondersteunt men elkaar om de identiteit van kinderen te ontwikkelen.  Onderwijsondersteuning De Stichting kenmerkt zich door een zodanige organisatie dat scholen, in een sfeer van veiligheid en geborgenheid, in staat worden gesteld om onderwijs te geven aan kinderen in diverse onderwijskundige richtingen en stromingen, afgestemd op de behoeften, talenten en mogelijkheden. De kaders hiervoor staan in het Onderwijsondersteuningsprofiel.  Kwaliteit en deskundigheid In alle geledingen van de Stichting zijn gekwalificeerde mensen aanwezig die vanuit hun taken en verantwoordelijkheden de organisatie goed vorm geven.  Vrijheid in gebondenheid De Stichting kenmerkt zich door samenhang en daadkracht waarin een ieder op zijn niveau verantwoordelijkheid draagt binnen de gestelde kaders. Participatie Binnen de Stichting ondersteunen school en ouders elkaar om de ontwikkeling van de school en de kinderen te bevorderen. De gedeelde opvoedings- en vormingsdoelen zijn daarbij het uitgangspunt. Deze vorm van participatie noemen we educatief partnerschap en heeft betrekking op de ouderbetrokkenheid. Daarnaast hechten we veel waarde aan het betrekken van de kinderen bij de ontwikkeling van de school, de leerlingenparticipatie. Openheid en transparantie Transparantie en openheid, zowel in- als extern, zijn kenmerkend voor onze organisatie. Proactief en innovatief De Stichting heeft zicht op de ontwikkelingen in de samenleving en zet vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op actieve wijze (onderwijskundige) vernieuwingen in gang, waarbij samenwerking met andere partijen niet wordt uitgesloten. Integrale benadering en afstemming Door de gehele organisatie wordt integraal beleid ontwikkeld. Afstemming tussen de diverse organisatielagen waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd vanuit het principe “Decentraal wat kan, centraal wat moet” is hierbij een voorwaarde.

Slagvaardigheid De Stichting heeft een structuur waarin beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering maximaal geëffectueerd worden. De besluitvorming is doelmatig en slagvaardig. 8

Karakteristiek van de stichting Primenius is een onderwijsorganisatie die statutair gevestigd is te Hoogezand en kantoorhoudend te Oude Pekela. De Stichting bestaat momenteel uit drieëndertig scholen voor primair bijzonder onderwijs, gevestigd in de provincies Groningen en Drenthe. Zij werken samen aan eigentijds, innovatief en dynamisch onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. De vertrouwde beginselen, subsidiariteit, solidariteit en spiritualiteit blijven referentiepunten voor goed bestuurlijk handelen. Daarom vormt iedere afzonderlijke school een belangrijke eenheid in de organisatie met een eigen plaats en gezicht naar buiten en binnen haar omgeving. Onze scholen zijn met de invoering van de wet Passend Onderwijs verdeeld over 4 samenwerkingsverbanden, te weten: SWV PO 20.01 (Groningen) SWV PO 22.01 (Assen) SWV PO 22.02 (Emmen en Borger-Odoorn) SWV PO 22.03 (Hoogeveen, Meppel, Steenwijk, e.o.) Meer Informatie hierover, evenals de contactgegevens van de samenwerkingsverbanden, staat in hoofdstuk drie, onder het kopje Passend onderwijs.

9

Hoofdstuk 3:- De organisatie Ontstaan Primenius (en haar rechtsvoorgangers) is in de jaren negentig ontstaan ten gevolge van de bundeling van Katholieke basisscholen in de provincies Groningen en Drenthe en vindt haar grondslag in de door van overheidswege ingezette bestuurlijke schaalvergroting en de behoefte van de scholen aan een nauwere vorm van samenwerking. Momenteel behoren 33 basisscholen tot onze stichting. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Scholtenswijk 10 te Oude Pekela, tel. 0597-676955. Onderstaand ziet u het organisatiemodel. Op stichtingsniveau is het College van Bestuur het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is toezichthouder. Op schoolniveau is de directeur integraal verantwoordelijk voor de leiding en het beleid van de school. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op zowel stichtingsniveau als schoolniveau, worden vastgelegd in het bestuursreglement en managementstatuut. Naast de taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau zullen directeuren via het directeurenberaad en de directieclusters (Identiteit, Onderwijs, Personeel/Organisatie, Financiën/Materieel/Huisvesting) een actieve bijdrage leveren aan het stichtingsbeleid. De coördinatoren van de clusters vormen samen met de Directeur Kwaliteit & Onderwijs, de Beleidsadviseur en de voorzitter van het College van Bestuur het Managementteam. Ouders hebben in dit model een wezenlijke rol ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en de identiteit van de school. Zij worden op schoolniveau door de School Advies Commissie (verder te noemen SAC) nauw betrokken bij schoolbeleid. Daarnaast zijn de ouders op iedere school verenigd in de oudervereniging van de school. Organogram van de stichting

10

Raad van Toezicht Op grond van de statuten van Primenius is de Raad van Toezicht belast met het houden van toezicht. Het doel van het toezicht is:  toetsen en bevorderen dat het College van Bestuur het doel van de Stichting doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert;  realiseren van maatschappelijke doelen, die door de Stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven. De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. Samenstelling Raad van Toezicht: Naam Mevrouw M.H.M. de Jong Mevrouw A. van den Bosch De heer L.M. Dillerop Mevrouw M.J.G.T. Keurs-Scholte Albers De heer W. de Vries

Functie Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid

College van Bestuur (bevoegd gezag) Het College van Bestuur heeft de volgende samenstelling: Naam De heer J.A.C.H. van Meekeren

Functie Voorzitter

Het college van bestuur wordt ondersteund door een team voor staf-, secretariële en administratieve ondersteuning. Staf en administratieve ondersteuning Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld: Naam Mevrouw Y.F. de Bruin Mevrouw M. Doek Mevrouw M.T. Heidema Mevrouw T.A. van der Kraan-Meijer

Functie Adviseur Personeel en Organisatie Secretaresse bestuurskantoor (a.i) P&O-medewerker Beleidsadviseur & Communicatie Functionaris Gegevensbescherming Medewerker Secretariaat Adviseur Personeel en Organisatie

Mevrouw A.D. Tuin Mevrouw S. Schippers

De algemene administratieve, personeels- en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.

Het onderwijs ondersteuningsteam (OOT) Het ondersteuningsteam richt zich op het versterken van de leerkracht, zodat deze in staat is om passend onderwijs te bieden. In het ondersteuningsteam zitten medewerkers met diverse expertise.

Tot het ondersteuningsteam van de scholen behoren: - de meerschools intern begeleiders - de orthopedagogen (en psychologisch pedagogisch assistent) 11

- deskundigen op het gebied van gedrag, ambulante begeleiding, onderzoek en observatie, co-teaching - ICT’ers. Onderwijsspecialisten De onderwijsspecialisten staan dicht bij de school en ondersteunen, onderzoeken, adviseren en/of begeleiden de basisschool bij hun vragen over de onderwijsbehoefte van kinderen. Het team bestaat uit meerdere orthopedagogen, ambulant begeleiders en een psychologisch pedagogisch assistent. Dit kan eventueel worden uitgebreid met experts op diverse gebieden. Centraal staat dat de nadruk ligt op dat wat de leerling wél kan in relatie met de bevordering van de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind. De onderwijsspecialist spreekt de school aan op de eigen kracht en het eigen oplossingsvermogen. Zij gaat daarbij in op het klassenmanagement, de instructiekwaliteit en/of het pedagogisch klimaat in de school. De onderwijsspecialist is goed bekend met de school en betrekt de gehele schoolkwaliteit bij de advisering. De onderwijsspecialist kan scholen met elkaar in contact brengen om effectieve werkwijzen aan elkaar over te dragen. De onderwijsspecialist heeft inzicht in de best passende plek voor een leerling, en adviseert eventueel een andere (speciale) basisschool. De onderwijsspecialist werkt in de school, maar is niet van de school. De onderwijsspecialisten zetten zich zowel preventief als curatief in. Minimaal vier keer per jaar komt een specialist bij de MIB’er voor een consultatief overleg. De onderwijsspecialist ondersteunt de MIB’er bij vragen omtrent leerkrachtbegeleiding en leerlingbegeleiding. Daarnaast worden scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de MIB’ers en de schoolteams. Meerschools intern begeleiders (MIB) Elke school heeft een MIB’er. De MIB’er heeft geen lesgevende taken en kan op meerdere scholen werkzaam zijn als intern begeleider. De taakinvulling richt zich met name op de ondersteuning van de leerkracht, adviserende rol bij beleidsvorming op het gebied van kwaliteitszorg en is een spil in het netwerk van de externe zorg. De intern begeleider is onderdeel van een netwerk van intern begeleiders. Omdat binnen onze stichting een intern begeleider inzetbaar is op meerdere scholen spreken we van een Meerschools Intern Begeleider (MIB-er). Wie de MIB-er van de school van uw kind is, kunt u lezen in de schoolgids. Het MIB-netwerk draagt bij aan professionalisering van de MIB-er. De groep MIB’ers komt meerdere malen per jaar bij elkaar op initiatief van de MIB-coördinator. Het netwerk heeft een collegiale hulpfunctie (intervisie, consultatie), draagt bij aan professionalisering(scholing) en het netwerk adviseert directies over inrichting en ontwikkeling van adaptief onderwijs. Door de MIB’ers wordt de jaarlijkse zorg- en borgkalender gemaakt, waarin toetsen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, themavergaderingen en klassenconsultaties worden opgenomen. ICT Iedere school heeft een eigen school-ICT’er die zorg draagt voor de schoolse zaken. Bovenschools zijn er 3 ICT’ers aangesteld voor de overkoepelende zaken, te weten Jeroen Hooijer en Gert Breider voor de onderwijskundige (software) kant en Henk Dekker voor de hardware kant. Directieberaad De betrokkenheid van de directeuren bij de Stichting in de adviserende en ondersteunende zin krijgt vorm in het directeurenberaad. Het directeurenberaad vormt een belangrijk overlegorgaan voor het CvB daar waar het gaat om stichtingsbrede beleidsvoorbereiding en –evaluatie. De adviesrol van het directeurenberaad ligt verankerd in de planning- en controlcyclus en is voor het CvB niet vrijblijvend. Managementoverleg – directieclusters Om de samenwerking en samenhang tussen de diverse gelederen ten gunste van het onderwijs te versterken, werken de directeuren, adjunct-directeuren en teamleiders in clusters (zie ook onderstaand schema). Ieder cluster bestaat uit ca. 8 deelnemers. Elk 12

clusterlid is verantwoordelijk voor eigen inbreng binnen het cluster op het betreffende beleidsterrein, in het belang van de stichting. Gezamenlijk behandelen zij de gestelde doelen en resultaten vanuit het Stichtingsondernemingsplan. In het MO laat het cluster zich vertegenwoordigen door de coördinator. Deze coördinatoren vormen samen met de directeur Kwaliteit & Onderwijsondersteuning, de Beleids- en Communicatieadviseur, een P&Oadviseur en de voorzitter van het College van Bestuur het Managementoverleg. De coördinatoren worden benoemd op basis van een rooster van aftreding. Clustercoördinatoren Naam Mevrouw A. Boels Mevrouw A. Alers Mevrouw M. Sijmons De heer A. Otten (tijdelijk tot 1-8-2019 Mevrouw M. Wielage

Cluster Personeel en Organisatie Identiteit Financiën, Materieel en Huisvesting Onderwijs Onderwijs

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Het CvB overlegt met de GMR over bovenschoolse zaken conform het vastgestelde GMRreglement, regelende het advies- en instemmingsrecht van de GMR conform de WMS. De GMR bestaat uit: Naam De heer R. Lam De heer M. Dost Mevrouw E. Hofman-Beukers Mevrouw M. Romp-Ottens Mevrouw M. Rosier-Wilkens Mevrouw K. Sanders-Wiegman De heer H. Setz Mevrouw J. Ramaker

Functie Ouder Ouder Personeel Personeel Ouder Ouder Personeel (voorzitter) Ambtelijk secretaris

Strategisch beleid De missie en visie van Primenius worden vertaald in het Stichtingsondernemingsplan, beschrijvende het meerjaren strategisch beleid. waarin op drie niveaus boven schoolse beleidsuitspraken worden gedaan, namelijk strategisch, tactisch en operationeel. Deze beleidsuitspraken zijn door het bestuur opgesteld en door de directeuren gefinetuned en waar nodig aangevuld. Het plan geeft voor vier jaren de koers van de stichting aan. Een koers gericht op innovatie en de verdere professionalisering van de organisatie, waarbij het leren en opvoeden van de kinderen en het levenslang leren van de professionals centraal staan.

13

Hoofdstuk 4 - Afspraken en beleid op Stichtingsniveau Primenius heeft op een groot aantal terreinen op bovenschools niveau beleid geformuleerd, dan wel afspraken gemaakt. Een aantal wordt hieronder genoemd. Beleid toelating, schorsing/verwijdering en + verzuim/spijbelen Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs is ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (art. 40c WPO) opgenomen. Het beleid Toelating, verwijdering en schorsing kunt u vinden op de website. Verzuim en spijbelbeleid. Wij voeren op school beleid om schoolverzuim van leerlingen terug te dringen en/of tegen te gaan. Dit om ervoor te zorgen dat: - Alle leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs en de vastgestelde leertijd; - Alle leerlingen zo veel mogelijk de bij hun capaciteiten passende leerresultaten behalen; - Het onderwijs in een zo effectief mogelijk pedagogisch-didactisch klimaat gegeven kan worden; - En tot slot: wij zien op tijd komen als een gewenste sociale vaardigheid. Leerplicht Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de betreffende leerkracht/directeur gebruikt worden gemaakt. De inspectie meent dat in sommige gevallen extra vervroegde toelating een uitkomst is voor kinderen (bijvoorbeeld met een grote ontwikkelingsvoorsprong) en wijst de vorm van extra vervroegde toelating dan ook niet per definitie af. Voorop staat de vrijwillige medewerking van de school. Anders gezegd: de school moet akkoord zijn met vervroegde toelating. Is de school niet akkoord, dan is vervroegde toelating niet mogelijk. Er is dus heel nadrukkelijk geen sprake van een recht op vervroegde toelating. De wettelijke toelatingsleeftijd voor het basisonderwijs is dus 4 jaar, en als hierboven vermeld de regel van 3 jaar en 10 maanden. De directeur van een school heeft in uitzonderingsgevallen - zoals bijvoorbeeld bij grote ontwikkelingsvoorsprong - de mogelijkheid aan kinderen onder de 4 jaar toegang te verlenen. De directeur moet bij het inwilligen van een dergelijke wens er wel om moeten denken dat: de peuter niet als leerling kan worden toegelaten, c.q. ingeschreven; voor de 3 jarige geen rijks bekostiging wordt gegeven; ouders van reeds tot de school toegelaten leerlingen bedenkingen kunnen hebben tegen het door de 3-jarige gebruik maken van het onderwijsaanbod, voor zover dat ten koste zou gaan van de eigenlijke leerlingen van de school. De bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen van de school zijn wel op de peuter van toepassing. Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig, op de eerste dag van de maand na de maand waarin het 5 jaar wordt. Voor kinderen die nog geen 6 jaar zijn, is ontheffing van de leerplicht mogelijk. Wanneer ouders dat nodig vinden, mogen zij voor hun kind gebruik maken van deze ontheffing, onder mededeling aan de directeur, voor ten hoogste 5 uur per week. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Wanneer nog verdere ontheffing wenselijk is, moet overleg met de directeur plaatsvinden.

14

Toetsen Het toetsen (eindtoets) is onderdeel van de onderwijsactiviteiten die in het schoolondernemingsplan zijn beschreven. Iedere leerling moet daaraan meedoen. U kunt als ouder dus niet van de school eisen dat uw kind niet mee hoeft te doen aan de eindtoets. U kunt immers ook niet afdwingen dat uw kind niet meedoet aan de taal- of rekenles. Wel kan het bestuur op uw verzoek vrijstelling verlenen van het meedoen aan een onderwijsactiviteit, bijvoorbeeld aan een (eind)toets. De beslissing daarover ligt bij het bestuur. Ziekte en verzuim Als uw kind ziek is, moet u dat ‘s morgens voor 8.30 uur aan de school doorgeven. Wij verwachten dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Wij vragen u om -als u uw kind in de klas brengt- het lokaal te verlaten bij de aanvang van de les. Iedere dag worden de absentielijsten ingevuld. Bij onduidelijke reden van verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een leerling te registreren in het zogenaamde Verzuimregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dit geldt in ieder geval tot de 16e levensjaar van een leerling. De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals ziekte en verzuim op basis van verleend verlof. Verzuim op basis van verleend verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 dagen. Het wordt alleen toegekend als ouders kunnen aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te gaan. De directeur van de school verleent toestemming voor dit verlof aan de ouders. De eerste twee weken na de zomervakantie kan geen toestemming worden verleend voor dit verlof. Voor verzuim op basis van gewichtige redenen moet de ouder een verzoek indienen bij de directeur van de school. Dit verzuim geldt voor maximaal 10 schooldagen. (Zie ook onder ‘Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof’ op de volgende pagina.) Ongeoorloofd verzuim moeten scholen, naast registratie in het Verzuimregister, melden aan de Leerplichtambtenaar. Dit geldt voor onderstaande situaties. Meer verzuim dan 16 uur in vier weken. (Of bij minder uren, als de school vermoedt dat het verzuim te maken heeft met achterliggende problemen van de leerling.) - Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen - Luxe verzuim We spreken van luxe verzuim als een leerplichtige buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Als we als school deze melding niet maken en de onderwijsinspectie komt hier achter, dan heeft de onderwijsinspectie op grond van artikel 27 van de Leerplichtwet de mogelijkheid een boete op te leggen aan de school. Het betreft een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1000 per overtreding met een maximum van € 100.000 per schooljaar (afhankelijk van het aantal leerlingen op een school).

Aanvraag voor extra verlof Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden.

15

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:  Verhuizing: maximaal 1 dag;  Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag, buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 dagen.;  12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;  25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;  Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de directeur;  Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 5 dagen;  Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;  Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;  Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. (zie ook alinea hieronder)  Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vogelzang, leerplichtambtenaar van de gemeente . Onderwijs en toptalent op het gebied van sport, kunst en of cultuur Alle scholen van Primenius hanteren de onderstaande visie om verlof te verlenen aan leerplichtige toptalenten op het gebied van sport of kunst en cultuur. Op grond van de algemene onderwijswetgeving kan school een jongere vrijstellen van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit geldt voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de expertisecentra (WPO artikel 41, WVO artikel 11d en WEC artikel 46, zie bijlage 2). Het bevoegd gezag van de school bepaalt (op verzoek van de ouders) of een leerling wordt vrijgesteld van bepaalde onderwijsactiviteiten en welke onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen. Hierbij geldt een aantal voorwaarden: • Voor vrijgestelde onderwijsactiviteiten moet een andere onderwijsactiviteit in de plaats komen • De vrijgestelde leerling ontvangt eenzelfde aantal uren onderwijs als zijn klasgenoten • De vervangende onderwijsactiviteit moet worden begeleid door een leerkracht • Het deelnemen aan een wedstrijd of training kan niet gelden als onderwijsactiviteit • Het beleid moet goedgekeurd zijn door de oudergeleding van de MR en gepubliceerd zijn in de schoolgids. Sporttalenten Aan de hand van een status kan bepaald worden of iemand een bijzonder sporttalent heeft. Er moet sprake zijn van: 1. Een landelijke status A (beste 8 van de wereld), B (beste 16 van de wereld) of HP (High Potential, jonge sporter die doorstroomt naar wereldtop) 2. Een internationaal talent, nationaal talent of belofte 3. Bij te jonge leeftijd voor een belofte of bij sporters in een categorie 2 sport (sport zonder NOC*NSF status): Een erkenning door de sportbond als talent en ondersteuning door het Olympisch Netwerk. De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter voor de onder 1 en 2 genoemde statussen in aanmerking komt. Voor voetballers stelt de betaald voetbalorganisatie (BVO) vast of een sporter een status heeft.

16

Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport • Voor een sporttalent in het VO wordt een aanmelding bij een topsport Talentschool met de jongere en zijn ouders besproken. • De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de school waar de leerling staat ingeschreven. • De ouder/verzorger levert bewijsstukken van NOC*NSF/Olympisch Netwerk of de sportbond waaruit status 1,2 of 3 blijkt alsmede een overzicht van wedstrijden, toernooien of trainingen. • De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven. • De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma. • De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de trainer van de jongere over de gemaakte afspraken. • Het betreft hier structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden gemaakt. • Indien de jongere zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan de overeenkomst door ouders, school of trainer worden opgezegd. • School informeert de leerplichtambtenaar. • School stemt af met de Onderwijsinspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden. Kunst/cultuur talenten Een landelijke normering voor cultuurtalenten is er niet. Evenmin zijn er Topsport Talentscholen voor kunst of cultuur. Dat betekent niet dat er geen initiatieven zijn. In Den Haag is er bijvoorbeeld een school voor jong talent die samenwerkt met het Koninklijk Conservatorium. Jongeren van groep 7/8 BAO, het VMBO TL, de HAVO of het VWO, met een bijzonder talent voor muziek, kunnen daar terecht. Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van kunst/cultuur • De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de school waar de leerling staat ingeschreven. • De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven. • De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma. • De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de begeleider van de jongere over de gemaakte afspraken. • Het betreft hier structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden gemaakt. • De ouders leveren een bewijs waaruit blijkt dat er toestemming is van de arbeidsinspectie (indien van toepassing). • Indien de jongere zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan de overeenkomst door ouders, school of begeleider worden opgezegd. • School informeert de leerplichtambtenaar. • School stemt af met de Onderwijsinspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden. De volgende evenementen komen in aanmerking voor een vrijstelling aan het vastgestelde onderwijsprogramma: - Deelname aan muziekconcoursen met een nationaal of internationaal karakter; - Deelname aan film gemaakt voor de Nederlandse bioscoop; - Deelname aan televisiedrama, televisieseries, eindrondes talentenjachten of daarmee vergelijkbare programma’s die op het landelijk net worden uitgezonden; - Optreden in musicals en theaterproducties met een nationaal karakter.

Niet in aanmerking komen: - Deelname aan reclamespotjes; - Modellenwerk 17

De eisen die gesteld worden door de Nederlandse arbeidsinspectie om een ontheffing voor talenten, kunst en cultuur te verlenen zijn in het kort:  Kinderen tot 7 jaar: Voor één en hetzelfde kind kan, tot het kind 7 jaar is, elk jaar vier keer en bij serieproducties acht keer een ontheffing worden verleend. Kinderen moeten zowel voor, tijdens als na de voorstelling door een deskundige worden begeleid. Per dag mag maximaal vier uur worden gewerkt tussen 08.00 uur en 19.00 uur.  Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar kan de Arbeidsinspectie een ontheffing verlenen voor maximaal 12 optredens per jaar. Een kind mag hooguit 3 keer in één week aan een uitvoering meewerken. Zowel voor, tijdens en na de uitvoering moeten de kinderen door een deskundige worden begeleid. Er mag tussen 08.00 uur en 23.00 uur maximaal 4 uur gewerkt worden.  Alleen wanneer het gaat om serieproducties kan een ontheffing voor 24 optredens per jaar worden verleend. Het kind mag dan niet meer dan 7 uur per dag en 12 uur per week werken. Het kind mag tot uiterlijk 23.00 uur optreden en moet daarna minimaal 14 uur rust hebben. Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:  reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;  scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek);  scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;  er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. Ondersteuning aan leerlingen Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen binnen deze basisondersteuning. De basis- inclusief extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (de scholen hebben het profiel ook op de website geplaatst). De besturen van de scholen hebben ervoor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scholen de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis, inclusief extra ondersteuning, verder uit te werken en te versterken. Is de school handelingsverlegen, dus kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan is de school verplicht een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs1 moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs). Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband. U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie. De contactgegevens van het Samenwerkingsverband vindt u hieronder.

1

Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 18

SWV Passend Onderwijs 20.01 PO – Provincie Groningen en Gemeente Noordenveld Coördinator: de heer R. Weener – [email protected] – 06-12060863 Procesondersteuner: mevrouw M. Westerhoff – marjet.wester[email protected] Postbus 8061, 9702 KB Groningen Website: http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/ SWV Passend Onderwijs 22.01 PO – Noord Drenthe, gemeenten Midden Drenthe, Assen, Tynaarlo en AA & Hunze Coördinator: mevrouw R. Schenk – [email protected] – 06-26634694 Directiesecretaresse: Brigitte Hoving – [email protected] – 06-83775159 (aanwezig op maandag, woensdagochtend en donderdag) Postbus 109, 9410 AC Beilen Website https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ SWV Passend Onderwijs 22.02 PO – Gemeente Emmen en Borger-Odoorn Coördinator: de heer R. Weener – [email protected] – 06-12060863 Procesondersteuner: Janet Ramaker – [email protected] – 0625042238 Postbus 8061, 9702 KB Groningen Website http://swv2202.nl/ SWV Passend Onderwijs 22.03 PO – Gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o. Coördinator: de heer L.A. ’t Hart – [email protected] – 0528-233688 Secretariaat: mevrouw J. Kooij – [email protected] , (aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagochtend) Van Goghlaan 3, 7901 GK Hoogeveen Website www.po2203.nl Informatie voor ouders/verzorgers Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. De Stichting Primenius heeft een ondersteuningsteam, het OOT. Zie voor meer informatie de website van Primenius. Het samenwerkingsverband zorgt ook voor adequate informatievoorziening naar o.a. ouders/verzorgers. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de eerdergenoemde website. Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de ontwikkelingen, plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband. Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl Tot slot heeft iedere school op zijn eigen website het schoolprofiel staan en heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. U bent van harte welkom contact op te nemen.

19

Informatie (gescheiden) ouders Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Kinderen hebben recht op ouders, die samen een gesprek met de groepsleerkracht voeren over zijn of haar ontwikkeling. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die gescheiden zijn. We gaan ervan uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Dit is zelfs een verplichting voor de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Hij of zij moet de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1: 377 b Burgerlijk Wetboek). Gegevens over de schoolloopbaan van het kind moeten dus door de met het gezag belaste ouder doorgegeven worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking. De schriftelijke informatie kan dan toegestuurd worden. Ook op de website van onze school is natuurlijk veel informatie te vinden (activiteiten, schoolgids, data 10 minuten gesprekken e.d.) Daar waar het gaat om rapportgesprekken of gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, gaan we er van uit dat er één gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo voorkomen we misverstanden. Hiervan kan alleen incidenteel, bij zwaarwegende omstandigheden van afgeweken worden om objectiviteit van informatie te kunnen waarborgen. De gesprekken op school zullen dan gevoerd worden in het bijzijn van een lid van de directie om zo te voorkomen dat de groepsleerkracht in het conflict van de ouders betrokken wordt. Tijdstip van het gesprek is dan ook altijd kort na afloop van de lessen. Informatie die door de school gegeven moet worden betreft belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het kind of zijn verzorging en opvoeding. Het gaat dan om informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Alleen als de vader het kind niet heeft erkend, heeft hij geen enkel recht op wat voor informatie dan ook (wel staat dan de weg van artikel 8 EVRM open). Een verzoek om informatie kan ook geweigerd worden. Bijvoorbeeld als de rechter dit heeft bepaald. Tevens als de informatie in het belang van het kind niet aan de ouder die met het gezag is belast, gegeven zou worden. Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor bijvoorbeeld het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd. De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de bemoeienis van een derde. Mocht wederzijdse toestemming uitblijven, dan stuurt de school beide ouders een brief. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan school, als er bijvoorbeeld sprake is van wijzingen betreffende gezag, omgangsregeling, informatieverstrekking of adresgegevens. Zij moeten de school hiervan dus uit zichzelf op de hoogte stellen. Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen. 20

Leerlingdossier Van iedere leerling op onze school wordt een leerling dossier bijgehouden. Daarin worden alle gegevens van de leerling opgenomen; de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De bepalingen hieromtrent zijn vastgelegd in het beleid Leerlingdossier welke u op school kunt inzien dan wel een kopie van krijgen. In het kader van de privacy is tevens op stichtingsniveau vastgesteld het Privacyreglement leerlinggevens, hetgeen eveneens via de school is in te zien. N.B.: Elders in deze schoolgids vindt u de namen van de contactpersoon van de school, als ook van de vertrouwenspersoon van de Stichting, waar u terecht kunt in geval u een klacht heeft over de informatieverstrekking door de school. Verzekeringen Het bestuur van Primenius, waaronder onze school valt, heeft een pakketpolis afgesloten bij Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs). Deze pakketpolis bestaat uit de volgende onderdelen:  aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen;  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;  schoolongevallenverzekering. Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin. Verzekerd is het personeel dat voor het schoolbestuur werkzaamheden verricht. Hieronder worden ook verstaan stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten, en alle personen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen. Leerlingen Dekking voor het particuliere aansprakelijkheidsrisico van leerlingen tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband, voor zover niet elders verzekerd door bijvoorbeeld een W.A.-verzekering die door de ouders van de betreffende leerling is afgesloten. Aansprakelijkheid Wanneer de leerling verwijtbaar lesmateriaal of ander eigendom van de school beschadigt of verliest, zal de school de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk stellen voor de geleden schade of vermissing. Motorrijtuigen Schade veroorzaakt door motorrijtuigen is uitgesloten van de aansprakelijkheidsverzekering van de school. De wetgever heeft bepaald dat de eigenaar of houder van een motorrijtuig aansprakelijk is voor schade veroorzaakt met zijn motorrijtuig. Ook hier gaat het om risicoaansprakelijkheid en deze is dan ook niet overdraagbaar aan derden. Leerkrachten, ouders of vrijwilligers die tijdens schoolse evenementen (bijvoorbeeld schoolreisjes/excursies) gebruik maken van hun eigen voertuig, zijn aansprakelijk voor schade die ze aan derden veroorzaken. De wet aansprakelijkheidsverzekering verplicht de eigenaar of houder van het motorrijtuig tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Voor de schade aan de eigen auto is de school ook niet verzekerd. Inzittendenverzekering De schoolongevallenverzekering die is afgesloten, is ook van kracht tijdens het vervoer per auto. Deze verzekering staat los van de schuldvraag (aansprakelijkheid) en keert conform de voorwaarden uit. Ook kunnen inzittenden een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder die het ongeluk heeft veroorzaakt. Het is gunstig als ouders een inzittendenverzekering hebben afgesloten, maar de school kan dit niet verplichten.

21

Veiligheidsbeleid Scholen zijn met ingang van 1 augustus 2006 verplicht het veiligheidsbeleid van de school te vermelden in de schoolgids. Op Stichtingsniveau is het schooloverstijgende Veiligheidsbeleid ontwikkeld, hetgeen u kunt vinden op de website van de Stichting (www.primenius.nl). Op grond van de Arbo-wet moeten de scholen een veiligheidsplan hebben, welke u kunt vinden op de website van de school. Klachtenregeling De Klachtenregeling is sinds 1998 wettelijk geregeld. De kwaliteitszorg binnen onze scholen heeft onze voortdurende aandacht; zowel wat betreft de leerstof als het welzijn van de kinderen en de leerkrachten. Natuurlijk komt het weleens voor dat bepaalde zaken te weinig aandacht krijgen of over het hoofd worden gezien. Ook kan een verschil van mening ontstaan. Meestal wordt in goed overleg een oplossing gevonden. Als dat niet het geval is, is het mogelijk een klacht in te dienen. Elke school heeft een contactpersoon aangewezen in het kader van de klachtenregeling. De directeur kan u vertellen wie dat is voor de school. Ons bestuur heeft twee vertrouwenspersonen. Dit zijn de heer Willem Hulshof en mevrouw Annie Wemer (adres zie hoofdstuk 6). Als bestuur zijn we aangesloten bij het Landelijke bureau van de geschillen- en klachtencommissies voor het Katholiek onderwijs (adres zie hoofdstuk 6). De klachtenregeling is in beleidslijn 6.17 opgenomen en kunt u eveneens vinden op de website van Primenius. Omgangsvorm en gedrag In het Veiligheidsbeleid van de Stichting staan gedragscodes en protocollen hoe te handelen in geval van ongewenst seksueel gedrag, seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en pesten. Tussenschoolse opvang Per 1 augustus 2006 is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de Tussenschoolse Opvang (TSO) van leerlingen. De organisatie hiervan is per school verschillend, echter iedere school biedt een vorm van TSO aan, als daarvoor de behoefte bestaat. Buitenschoolse opvang Per 1 januari 2014 is de Stichting Tamariki opgericht. Deze stichting heeft meerdere BSO’s bij verschillende scholen van Primenius en een Kinderdagverblijf in Emmen. Voor meer Informatie verwijzen we naar de website www.tamariki.nl. Oudervereniging en ouderbijdrage Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Statutair hebben de verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. De vereniging zal haar taak uitoefenen in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap. Voor de complete statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunt u terecht bij de secretaris van de oudervereniging en op de website van de school. In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest e.d. Tevens zal de vereniging trachten de deelname van de ouders in de schooladviescommissie te bevorderen. Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks ontvangen alle ouders een schrijven, waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke wijze deze kan worden betaald.

22

De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de bijdrage is besteed. Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging worden zij wel verzocht om een bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten. Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel nemen dat door de school wordt verzorgd. De Medezeggenschapsraad (MR) De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten). De bevoegdheden van de MR bestaan uit advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de School Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De MR bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding. Als een school meer dan 200 leerlingen heeft, mag de MR (conform het medezeggenschapsstatuut) worden uitgebreid. De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op het mededelingenbord bij de hoofdingang. Ook kunt u de verslaglegging van de MR vergaderingen lezen op de website van onze school. Tevens maakt de MR melding van haar activiteiten in haar jaarverslag. De (G)MR-reglementen alsmede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de Stichting www.primenius.nl. Schooladviescommissie (SAC) De schooladviescommissie (hierna te noemen SAC) is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:  Opvoeding  De onderwijskundige identiteit van de school  De invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Voorts signaleert de SAC operationele knelpunten en draagt, door advies aan de directeur, oplossingen aan. De SAC is daarvoor naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert. De directeur kan een beroep doen op de SAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt telkens op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de gemeente, de samenwerking met parochie of samenwerking met andere scholen. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en lokale netwerken te benutten. De directeur stelt in overleg met de SAC jaarlijks vast welke activiteiten en evenementen georganiseerd worden en wie daarin de regie heeft (het team of de oudervereniging). Ook wordt vastgesteld ten laste van welk budget activiteiten georganiseerd worden. De organisatie van de evenementen als zodanig is geen taak van de SAC.

23

De SAC bestaat uit 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de betreffende school, waaronder 1 op voordracht van de MR en 1 op voordracht van de oudervereniging. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie. Leren met een iPad en ICT-vaardigheid Primenius vindt dat de kinderen van nu zich moeten voorbereiden op de toekomst. Hier hoort ook bij dat ze vaardig zijn met computers en iPads. Iedere school van Primenius heeft per groep voldoende computers en iPads om kinderen vaardigheden op het gebied van ICT aan te leren en oefenstof op de computer te kunnen laten maken. Voor kinderen vanaf groep 3 vragen we ouders om zelf een iPad voor hun kind aan te schaffen. Dit is nadrukkelijk een vraag en geen verplichting. Ook zonder eigen iPad kan een kind op een van de scholen van Primenius succesvol aan het onderwijs deelnemen. Primenius heeft een aantrekkelijke financiële regeling voor de aanschaf van een iPad door ouders. Deze regeling is terug te vinden op de website van Primenius. Ouders kunnen kiezen voor betaling ineens of voor betaling in 4 jaarlijkse termijnen van € 85,-- per jaar. In de kleutergroepen worden de iPads gebruikt voor oefeningen met de auditieve en visuele waarneming en wordt er gewerkt met educatieve app’s. In de groepen 3 tot en met 8 worden de iPads op diverse manieren ingezet. Het is een bron van externe informatie en hier worden ook werkstukken op gemaakt. Tevens wordt de iPad in gezet als ondersteuning bij de methode. Daarnaast wordt er in de groep gewerkt met educatieve app’s op de iPads. Inzet Beeldcoaching Binnen de Stichting Primenius wordt, indien een leerkracht hierom vraagt, beeldcoaching ingezet om de leerkracht zicht te laten krijgen op het eigen handelen in de klas. Beelden zeggen vaak veel meer dan woorden. Door middel van dit instrument kunnen we leerkrachten beter begeleiden in hun eigen ontwikkeling. De beelden worden niet bewaard en ook niet gebruikt voor andere doeleinden dan coaching van de betreffende leerkracht.

24

Hoofdstuk 5 - Overige zaken Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. Zij houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs in overleg met de schooldirectie. Wanneer u hierover vragen of klachten heeft, dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs (zie hoofdstuk 6). De inspecteur die op onze school de inspectie uitvoert is dhr Poema. Stichting Leergeld Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar kunnen een beroep doen op een lokale stichting Leergeld indien zij voor hun kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ouders/verzorgers kunnen dan telefonisch contact opnemen met de lokale Stichting Leergeld of een e-mail sturen (adres zie hoofdstuk 6).

25

Hoofdstuk 6 - Belangrijke adressen en telefoonnummers. Instantie Advies- en meldpunt Kindermishandeling

Informatie- en advieslijn voor ouders

Adres Veilig thuis Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Primenius Scholtenswijk 10 Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Centrum Jeugd en Gezin Parallelweg 36 7822 GM Emmen Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324 2508 EH Den Haag Informatie- en advieslijn voor ouders

Inspectie van het onderwijs

Inspectie van het onderwijs

Kindertelefoon 0800-0432 (gratis) Stichting Leergeld www.leergeld.nl Vertrouwenspersonen

Kindertelefoon 0800-0432 (gratis) Stichting Leergeld www.leergeld.nl  De heer Willem Hulshof Mailadres [email protected]

Bestuurskantoor

Centrum Jeugd en gezin

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

 Mevrouw Annie Wemer Zorg Advies Team (ZAT)

(per gemeente anders, dus per school invullen)

26

Bereikbaar via Bel gratis 0800-2000 (Dag en nacht, ook in het weekend) tel. 0597-676 955 [email protected] www.primenius.nl 0800-8505050 www.centrumjeugdengezin.nl Tel 070-3861697 Fax: 070-3020836 Email: [email protected] Website: www.gcbo.nl tel. 0800-5010 (gratis, op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur) www.50tien.nl tel. 0800-8051 (gratis, voor vragen over onderwijs) [email protected] www.onderwijsinspectie.nl Kindertelefoon 0800-0432 (gratis) Stichting Leergeld www.leergeld.nl tel. 06 29044198

tel. 06-19492023 (per gemeente anders, dus per school invullen)

P

raktisch deel

Tussenwoord In dit praktische deel van de schoolgids leggen wij uit waar wij als Sint Henricusschool voor staan en hoe dat zichtbaar is in de school. Daarnaast geven wij uitleg over een groot aantal praktische zaken en afspraken, zodat u als ouder weet wat u van ons kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt. Duidelijke en heldere communicatie is belangrijk in de relatie tussen school en ouders (vice versa). Wij hebben ons best gedaan in deze schoolgids zo duidelijk en helder mogelijk zijn, maar uiteraard kunnen ook wij wel eens iets vergeten of niet helemaal goed beschrijven. Mist u informatie of is iets niet helder, schroom dan niet om het ons te vragen. Vragen is een belangrijke basis van leren! En daar doen wij het in het onderwijs voor. Namens het team, Miranda Walstra-Rocks Adjunct-directeur Sint Henricusschool, Klazienaveen

SINT HENRICUSSCHOOL UITDAGEND ONDERWIJS

27

6

DE SCHOOL

6.1

Adresgegevens

Sint Henricusschool Jonkheer M.W.C. de Jongestraat 26 7891 KN Klazienaveen 0591-312366 www.sthenricusschool.nl [email protected]

6.2

Naam en richting

De naam van onze school is ontleend aan de heilige H. Henricus, tevens patroonheilige van de parochie. Daarom geven wij u eerst enige informatie over wie de H. Henricus was: Sint Henricus was een Duitse keizer die leefde in de Middeleeuwen. Hij werd geboren in Regensburg (Beieren) en hij bracht er de eerste jaren van zijn leven door. Zijn vader, die een Beierse hertog was, vond dat Henricus geestelijke moest worden en daarom werd de bisschop van Regensburg met de opvoeding van de jonge Henricus belast. Deze bisschop bracht Henricus veel kennis bij van allerlei zaken en Henricus werd een wijs en verstandig man. Dit laatste was ook de Duitse vorsten niet ontgaan, want na het overlijden van keizer Otto III, kozen ze Henricus tot zijn opvolger. Dit gebeurde in het jaar 1002. Dat dit geen verkeerde keuze was mag blijken uit het feit dat er binnen 8 maanden na zijn kroning vrede was in het gehele rijk (voor zijn aantreden waren er vele onderlinge oorlogen). Henricus was een wijs en verstandig bestuurder. Hij had een nuchtere kijk op het leven en had, zo leek het, een vooruitziende blik. Zijn rijk groeide gestaag. Zo voegde hij in 1007 Italië bij zijn keizerrijk. Samen met zijn vrouw Kunigunde werd hij in Rome door Paus Benedictus VIII, gekroond en gezalfd. Toen Henricus ouder werd, gaf hij het grootste deel van zijn vermogen aan de Kerk. Van dit geld werd een dom gebouwd; de beroemde dom van Bamberg. Henricus stierf op 13 juli 1024 en ligt samen met zijn vrouw begraven in de Bamberger dom. We hebben het aan Mgr. van der Wetering te danken dat onze parochie deze toch wel onbekende heilige als patroonheilige heeft. De school laat zich in haar doen en laten inspireren door de Bijbel, met name door de vertellingen rond de persoon van Jezus van Nazareth. Stichting Primenius ziet het als haar taak de identiteit op haar scholen in Groningen en Drenthe te waarborgen. Iedere school van de Stichting geeft op haar eigen wijze vorm en inhoud aan deze identiteit en dat kun je zien aan: - de katecheselessen; - de waarden en normen, die leraren op hun eigen wijze voorleven; - het contact met een parochiegemeenschap in vieringen en gebed.

6.3

Stichting (bestuurlijke organisatie)

De Sint Henricusschool maakt deel uit van de Stichting Primenius, een Stichting die met 34 scholen voor bijzonder onderwijs verzorgt aan ongeveer 5000 kinderen in de provincies Groningen en Drenthe. De Stichting heeft 500 personeelsleden (vast en tijdelijk) in dienst.

6.4

Directie

Sinds 1 januari 2018 is Miranda Walstra-Rocks werkzaam als adjunct-directeur van de Sint Henricusschool. Vanuit de Stichting Primenius is de heer Nils Schutte werkzaam als meerschools-directeur van de Sint Henricusschool en de Pastoor Middelkoopschool in Klazienaveen.

6.5

Situering van de school

De St. Henricusschool ligt in het centrum van Klazienaveen aan de zuidkant van het kanaal. Uit dit gebied komen de leerlingen dan ook voornamelijk. In dit voedingsgebied liggen nog een aantal 28

basisscholen. (3 openbare basisscholen en 2 protestants-christelijke basisscholen). De school is gesticht in het jaar 1920 en is sinds 1954 gehuisvest aan de Jhr. M.W.C. de Jongestraat.

6.6

Schoolgrootte

Momenteel werken er 16 personeelsleden op de Sint-Henricusschool, parttimers en fulltimers. Het team bestaat uit 1 bovenschools-directeur, 1 adjunct-directeur, 14 leerkrachten, 1 MIB-er (Meerschools Intern Begeleider), 1 lio-student, 1 onderwijsassistent, 1 conciërge en 2 schoolschoonmaaksters. De school heeft de afgelopen periode een groei doorgemaakt en verzorgt onderwijs aan ongeveer 210 leerlingen.

6.7

Schoolgebouw

Het gebouw heeft in de jaren 1996 en 1997 een grondige verbouwing ondergaan, waarbij de lokalen behoorlijk vergroot zijn. Binnen de school is ook de voor- en naschoolse opvang en een voorschool gerealiseerd. Er zijn 9 basisschoollokalen, een lokaal dat ingericht is als gemeenschappelijke ruimte, een speellokaal, 1 voor- en naschoolse opvanglokaal, een voorschool-lokaal, een personeelskamer, kantoren voor de voorschool, de MIB’er en de directeur en een aantal magazijnen. Achter de school is een mooi, groot speelterrein.

6.8

Bereikbaarheid school

De school is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur ’s morgens tot 16.30 uur ’s middag, indien u een leerkracht wilt spreken kunt u het beste bellen voor of na schooltijd, zodat we deze niet onnodig hoeven te storen tijdens de les. De telefoon wordt centraal opgenomen op het hoofdkantoor van Primenius door één van onze administratief medewerksters. Zij verbinden u, indien nodig, door naar de school. In geval van een calamiteit (niveau school in brand en hoger) buiten schooltijden kunt bellen met onze clusterdirecteur Nils Schutte op 06-52304351.

29

7

WAAR WIJ VOOR STAAN

7.1

Katholieke identiteit

Als één van de 34 scholen van de Stichting Primenius vervult de Sint-Henricusschool haar educatieve taak, mede vanuit een stelsel van waarden die geworteld zijn in de katholieke traditie. De katholieke identiteit van onze school spreekt hier uit en is nader te beschrijven door - vanuit de katholieke traditie - te spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap. Want de katholieke identiteit met de visie op God en mensen wordt zichtbaar in hoe wij vieren met elkaar, wat we de kinderen leren, in hoe we zorgen voor elkaar, binnen en buiten de school en hoe we een gemeenschap willen zijn.

Vieren Als school geven we veel aandacht aan vieren. Verschillende feesten en gedenkmomenten worden tot een viering in de school, elk met hun eigenheid en sfeer. Gedurende het jaar vieren we de feesten uit de katholieke traditie, m.n. Advent, Kerstmis, St. Maarten, Sinterklaas en Carnaval. Andere feesten door het jaar die we vieren zijn Nieuwjaar en het afscheid van groep 8. Daarnaast is vieren voor ons het samen beleven van bijzondere momenten uit het leven, zoals verjaardagen van kinderen en leerkrachten, afscheid nemen van leerlingen of leerkrachten, een huwelijk, de geboorte van een broertje of zusje, maar ook het overlijden van iemand. Voorafgaand aan de viering krijgen de kinderen uitleg over de betekenis van het feest, vaak a.d.h.v. Trefwoord. De voorbereiding van de viering is minstens zo belangrijk als de viering zelf om de viering goed tot zijn recht te laten komen. Zo krijgen ook Pasen en Pinksteren aandacht, ook al vieren we die twee kerkelijke feesten nog niet in de school. Carnaval is een feest dat al wel gevierd wordt. Het vieren helpt ons het leven te leren kennen in vreugde, in verdriet en om de bijzondere momenten in het leven een plek te geven. Ook helpt het vieren ons om tradities door te geven, om ons geloof te beleven en verbondenheid met elkaar uit te drukken. Veel van de kinderen kennen de katholieke feesten niet van huis uit; toch wil de school staan voor het doorgeven van de tradities rond deze feesten door ze te vieren en erover te vertellen. Het team werkt eraan ook feesten als de start en de afsluiting van het schooljaar tot een viering te maken, mogelijk in de kerk.

Leren Leren is kennis maken met wat we vanuit de wereld en de traditie willen doorgeven. Leren heeft voor ons alles te maken met verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie. Via deze verhalen vertellen wij de kinderen dat mensen gevormd zijn naar Gods beeld. Deze verhalen en gebruiken gaan iets betekenen voor kinderen en leerkrachten als zij hun eigen leven hierdoor laten inspireren. We proberen de kinderen het bijzondere in de dingen om hen heen te leren zien. Dat doen we door dagelijks via de methode Trefwoord te werken aan het vak godsdienst/levensbeschouwing. Maar daarnaast is dit leerproces doorweven in ons hele doen en laten en in onze houding naar elkaar en naar buiten: het is niet beperkt tot het werken met Trefwoord.

Zorgen/dienen Als school willen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal stellen, zowel de zorg voor mensen als de zorg voor het milieu. Vooral als mensen tekort gedaan worden, ziek zijn of met sterven te maken krijgen willen we er als school zijn met aandacht en zorg. Dan bieden wij elkaar troost en wanneer het past gebruiken we verhalen en boeken die het gevoel verwoorden en die vanuit onze traditie vertellen over vertrouwen en over een leven na de dood. Rond situaties van rouw werken we met een rouwprotocol. Daarnaast stimuleren we de aandacht voor elkaar door actief te werken aan sociaal-emotionele vorming die past bij de waardengemeenschap die wij als school zijn. Zo willen we elkaar dichtbij helpen en dienstbaar zijn aan elkaar. De zorg strekt zich verder uit tot diegenen die het minder goed hebben dan wij, in ons eigen land of 30

in de derde wereld in de vorm van bv. Actie Schoenendoos, de Vastenaktie en Wereldmissiedag. Als er iets te verdelen is in de school, bv. spullen die over zijn, dan zorgen we voor een goede bestemming.

Gemeenschap vormen De school hecht aan het vormen van een gemeenschap binnen en buiten de school. Mensen hebben elkaar nodig en als individu red je het niet. Respect voor elkaar staat bij ons centraal. We hebben daartoe een bewuste keuze gemaakt met wie wij een goede band willen opbouwen en werken de volgende relaties binnen en buiten de school uit in het kader van gemeenschap vormen: Gemeenschap vormen binnen de school Iedere leerling is welkom in onze school, ook kinderen van andere gezindten. Als katholieke school willen we deze openheid uitstralen. We proberen rekening te houden met de achtergronden, ervaringen en belevingen van de leerlingen van onze school. We gaan er daarbij vanuit dat de ouders onze doelstellingen onderschrijven: alle kinderen doen mee aan het volledige lesprogramma en aan alle activiteiten in de school. Er wordt daarom in principe geen vrijstelling van het onderwijs verleend en er zijn geen vervangende onderwijsactiviteiten. We hechten waarde aan het respectvol omgaan met elkaar en proberen er samen vorm aan te geven. We doen dat mede in de overtuiging dat de boodschap en levenswijze van Jezus van Nazareth ook in deze tijd van grote waarde kan zijn. Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid zijn waarden, die belangrijk zijn voor de opvoeding van kinderen. In de wijze waarop wij met elkaar omgaan laten wij ons leiden door de normen en waarden, voortkomende uit onze katholieke kijk op het leven. Ze spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Dat betekent o.a. dat we het belangrijk vinden: - dat de kinderen ontdekken wat zinvol is in het leven; - dat ze ervaren dat er een God is die voor hen zorgt; - dat ze respect en zorg hebben voor elkaar; - dat ze eerbied hebben voor natuur en milieu; - dat ze hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen; - dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor hun taken (hulpvaardigheid, delen, solidariteit); - dat kinderen elkaar de ruimte geven om te leven en om samen te werken; - dat kinderen ervaren dat “elkaar vergeven” hen een beter gevoel kan geven. Het contact met de ouders is heel belangrijk voor ons, want het opvoeden van kinderen is een gezamenlijke doelstelling van ouders en schoolteam. Via de Oudervereniging wordt de band met de ouders vormgegeven. In de Medezeggenschapsraad kunnen ouders in vertegenwoordiging meepraten over het beleid van de school. Alle ouders krijgen op informatieavonden en in portfoliogesprekken inzicht is wat de school doet en wat er in de klas met hun kind gebeurt. Als hulpouder kunnen ouders daadwerkelijk hulp bieden. Via verschillende kanalen als social schools, mails via leerlingadministratieprogramma en de website van de school worden ouders op de hoogte gehouden. Ouders worden regelmatig bevraagd op wat ze vinden over wat de school doet en dan blijkt dat ouders tevreden zijn. Gemeenschap vormen naar buiten toe De Sint Henricusschool staat middenin de dorpsgemeenschap van Klazienaveen. Het contact met de parochie speelt daarbinnen een bijzondere rol. De school onderhoudt contact met de parochie rond bepaalde vieringen en rond goede doelen als Aktie Schoenendoos, Vastenaktie en Wereldmissiedag. De school wil in gesprek gaan met de parochie om het contact met de parochie versterken. Er zijn daarnaast veel relaties vanuit de school binnen de dorpsgemeenschap van Klazienaveen, zowel op het terrein van onderwijs (bv. voortgezet onderwijs, Brede school, etc.), als op andere terreinen (bv. de middenstandvereniging, GGZ, etc.). Dit vraagt van de school dat wij deelnemen aan dorpsactiviteiten zoals HaVeKa-voetbal- en handbalmiddagen, avondvierdaagse, etc.

31

7.2

Onze visie op gepersonaliseerd leren

Wij vinden dat kinderen pas kunnen leren als er sprake is van welbevinden, we willen met kinderen werken vanuit het gevoel van veiligheid en geborgenheid waarbij we kinderen helpen om sociaal vaardig gedrag te laten zien. Door de kinderen (mede) eigenaarschap te geven en wederzijds vertrouwen vergroten we de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie om te leren. Vanuit respectvol handelen bieden we kinderen gelijke kansen door ongelijke behandeling. Hierbij spreken we hoge verwachtingen uit, waardoor we maximale ontwikkelingskansen willen creëren. We bieden onderwijs waarbij kinderen, binnen bepaalde kaders, kunnen ontwikkelen op eigen tempo, op eigen niveau, steeds in de zone van de naaste ontwikkeling op de eigen leerlijn. Telkens vanuit concreet handelend naar abstract. Dit kan zo mogelijk groeps- als leerjaar overstijgend. Er is aandacht voor de eigen leerstijl en talenten van kinderen. We maken gebruiken van moderne middelen zoals de iPad. We willen aandacht voor zowel de basisvakken alsook wereldoriëntatie en de creatieve vakken zoals drama, muziek en dans. We zoeken de verbinding met de buitenwereld door actief burgerschap, de inzet van 21st century skills. Middels mediawijsheid leren we kinderen om te gaan met invloeden van de sociale media. We volgen de ontwikkeling van kinderen op hun leerlijn en middels kind gesprekken evalueren we en stellen we bij. We werken met een digitaal kinderportfolio.

7.3

Onderwijsvisie

Op de Sint Henricusschool staat het kind centraal. Wij hebben ons onderwijs zo vormgegeven dat elk kind uitgedaagd wordt om zich optimaal te ontwikkelen en een kansrijke toekomst tegemoet gaat. Ons motto is ; “Uitdagend onderwijs”. Op de Sint Henricusschool vinden wij het van groot belang dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien, waarbij zij van ons ruimte krijgen om hun eigen unieke talenten en interesses in te zetten voor hun leerproces. Wij zien onze school als een positieve plek, waar leerlingen zich thuis kunnen voelen en in wederzijds vertrouwen met de leerkrachten en medeleerlingen heel veel kennis en vaardigheden opdoen. Als school bieden wij onze leerlingen een vertrouwde en uitdagende leeromgeving, waarin we ze stimuleren te ontdekken en onderzoeken. Hiermee zetten we de van nature aanwezige nieuwsgierigheid van de leerlingen in om een grote betrokkenheid te realiseren, ze creatief te laten denken en hoge leerresultaten te laten halen. Wij hebben hoge, positieve verwachtingen van onze leerlingen. Wij volgen structureel hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling om zo passend onderwijs voor al onze leerlingen te kunnen bieden. Op de Sint Henricusschool realiseren wij ons dat ons onderwijs toekomstgericht moet zijn. De wereld verandert snel en kennis en vaardigheden veranderen mee. Daarom bieden wij innovatief onderwijs, waarin ontdekken/onderzoeken, effectieve instructie, construeren, coöperatief samenwerkend leren, moderne leermiddelen en leren leren een belangrijke plaats hebben. Onze onderwijsvisie is gebaseerd op ons kindbeeld en wereldbeeld.

Kindbeeld - Ieder kind is uniek

-

-

Kinderen hebben allemaal een eigen karakter met eigen interesses en talenten. Wij hebben oog en oor voor de kinderen en gaan uit van het positieve. Wij zien de meerwaarde in de verschillen tussen alle kinderen en helpen ze hun leervaardigheden en talenten te ontwikkelen. Ieder kind wil de wereld ontdekken Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, creatief en ondernemend. Zij willen de wereld om hen heen ontdekken en begrijpen. Wij geven de kinderen ruimte om hun leergierigheid en fantasie optimaal te benutten bij hun ontdekkingstocht. Ieder kind zoekt geborgenheid Kinderen hebben behoefte aan een duidelijke, liefdevolle leeromgeving, waarin hij/zij vol 32

-

zelfvertrouwen uitdagingen aan durft te gaan. Wij bieden een veilige, rijke leeromgeving, waarin kinderen stappen vooruit kunnen maken. Ieder kind is sociaal Kinderen zijn sociaal. Zij zoeken interactie en samenspel om van en met elkaar te leren. Wij geven de kinderen mogelijkheden tot en oefening in sociale interactie in de groep. Ieder kind heeft een context Kinderen groeien allemaal op in een verschillende thuissituatie. Deze kan helpend of belemmerend zijn voor een optimale ontwikkeling. Wij zien de context waarin de kinderen opgroeien en bieden daarbij passende ondersteuning, waarbij wij hoge, positieve verwachtingen hebben.

Wereldbeeld -

-

-

-

-

7.4

Snel De wereld waarin onze kinderen opgroeien, verandert razendsnel. Relevante kennis en vaardigheden veranderen mee. Wij bereiden onze leerlingen voor op een toekomst, waarvan we niet kunnen voorspellen hoe die er uit ziet. Daarom bieden wij innovatief onderwijs, dat ze voorbereid op een leven lang leren. Globalisering Door snelle verbindingen ontstaan economische en sociale verbanden tussen verschillende landen en mensen met verschillende achtergronden. De wereld lijkt daardoor steeds kleiner te worden en globale vraagstukken komen dichterbij de school. Wij bieden onderwijs, dat de kinderen voorbereid op actief (wereld)burgerschap. Individualisering In onze westerse samenleving is een duidelijke trend te zien van individualisering. Wij zien als school de meerwaarde van de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfbewustzijn, maar plaatsen dit altijd in de sociale context die past bij onze katholieke identiteit. Onze school staat open, midden in de samenleving. Digitalisering De digitalisering en robotisering heeft in de wereld een steeds belangrijke plaats. Via internet is snel contact te leggen, is dat makkelijk op te slaan en is informatie overal beschikbaar. Wij benutten de mogelijkheden en kansen die de digitalisering biedt om onze kinderen goed voor te bereiden op de wereld van morgen. Duurzaamheid In alle snelheid van verandering is behoefte aan duurzaamheid. Waarden en tradities die bijdragen aan de kwaliteit van leven in het heden zonder daarbij de toekomst te schaden. Wij zijn een school waar alle ontwikkelingen plaatvinden met een hoge kwaliteit voor ogen, respect voor de menselijke maat en onze omgeving.

Pedagogisch klimaat

Op de Sint Henricusschool vinden wij het van groot belang dat onze leerlingen zich thuis voelen op onze school en vertrouwen hebben in zichzelf, hun medeleerlingen en leerkrachten. Een veilig, positief pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde voor een optimale ontplooiing van de leerlingen. Op de Sint Henricusschool streven wij een klimaat na dat geborgenheid en rust uitstraalt en daardoor verantwoordelijkheid en vertrouwen biedt. Geborgenheid en betrokkenheid geven een gevoel van veiligheid, waardoor elke leerling zich competent kan voelen. Op de Sint Henricusschool gaan we respectvol met elkaar om en is duidelijk wat van iedereen verwacht wordt. Op de Sint Henricusschool zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor het veilige, positieve pedagogisch klimaat. In de kring hebben we daarom regelmatig gesprekken over hoe iedereen kan bijdragen aan de goede sfeer op school. Alle leerlingen zijn verschillend. De Sint Henricusschool is een school waar wij deze verschillen omarmen. We zien de mogelijkheden en talenten van al onze leerlingen. Wij ondersteunen onze leerlingen om deze in te zetten en verder te ontplooien ten behoeve van een evenwichtige cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Wij benoemen dat iedereen er mag zijn, dat iedereen ergens goed in is en dat iedereen waardering 33

verdient. Wij dragen bewust bij aan een positief zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen van elke leerling door ze complimenten en verantwoordelijkheden te geven. We gaan in de dagelijkse praktijk dan ook uit van het positieve gedrag om zo het minder positieve gedrag bespreekbaar te maken, we gaan uit van de goede antwoorden in plaats van de verkeerde. We gaan uit van het goede in elke leerling. KiVa KiVa is het Finse woord voor ‘leuk’ of ‘fijn’. KiVa is het programma dat wij op de Sint Henricusschool gebruiken om alle leerlingen een fijne schooltijd te geven. De leerkrachten van onze school zijn getraind om de lessen van dit programma te kunnen verzorgen. In deze lessen leren de leerlingen dat ze allemaal een bijdrage leveren aan een positieve sfeer in de groep, maar ook dat de hele groep een rol speelt als er gepest wordt in de groep. Daarom kan iedereen ook een bijdrage leveren om pesten te stoppen. Als er in een groep gepest wordt, is er met KiVa een duidelijk plan om het pesten aan te pakken. Iedere KIVA school heeft een KIVA-coördinator, hij/zij is op schoolniveau het aanspreekpunt in het kader van het pesten. Uiteraard is dit voor de kinderen en ouders in eerste instantie de eigen meester of juf, maar mocht dit niet lukken dan kunt u terecht bij onze KIVA-coördinator: Juf Linda Heller voor de onderbouw en juf Marianne Rolink-Wessel voor de bovenbouw.

7.5

Onderwijsconcept

Op de Sint Henricusschool werken we volgens een kwalitatief sterk onderwijsconcept. Wij vinden het belangrijk dat er een goede balans en interactie is tussen leerling, leerkracht en leerstof. Om dat te bereiken gebruiken we elementen van traditioneel vernieuwingsonderwijs (o.a. Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs) en voegen daar elementen van hedendaagse onderwijsspecialisten aan toe (o.a. Robert Marzano, Spencer Kagan, Howard Gardner, Carol Dweck). Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem is alle basislesstof in leerlijnen uitgezet, verdeeld over de jaargroepen. Zo kunnen we garanderen dat alle leerlingen alle basisleerstof aangeboden krijgen, waarmee we voldoen aan de kerndoelen en referentiekaders van het Ministerie van Onderwijs. Omdat wij stellen dat elke leerling uniek is, doen wij zoveel mogelijk recht aan de verschillende interesses, talenten, leerstijlen en onderwijsbehoeften van elke individuele leerling (gepersonaliseerd onderwijs en meervoudige intelligentie). Wij volgen de ontwikkeling van alle leerlingen aandachtig, voeren leergesprekken met ze en we dagen de leerlingen uit tot verdere ontwikkeling. We besteden op onze school veel aandacht aan de basisvaardigheden. Goed technisch kunnen lezen, rekenbewerkingen maken, kunnen spellen en een grote woordenschat opbouwen zijn belangrijke voorwaarden om moeilijkere vaardigheden, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden te ontwikkelen. Wereldoriëntatie heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. We zien dit als een belangrijke bron voor onze leerlingen om hun omgeving (en verder) te verkennen en begrijpen. Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de wereld. We stimuleren de leerlingen zichzelf vragen te stellen en onderzoek te doen om antwoorden te vinden. In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan de zelfstandigheid van leerlingen. Al vanaf groep 1/2 leren we ze zelf hun werk te plannen en verantwoordelijkheid te dragen middels de taken op het planbord en in de hogere groepen dag- en weektaken. We geven onze leerlingen ruimte en stimuleren ondernemend gedrag bij de door leerlingen zelf oplossingen te laten zoeken en door ze zelf na te laten denken. De leerlingen krijgen zo een actieve rol in hun eigen leerproces. Het leert ze creatief na te denken en het versterkt de intrinsieke motivatie. Met dag- of weektaak werken de leerlingen aan de leerstof van die dag of week. Dit kunnen ze doen in hun eigen tempo en in een zelfgekozen volgorde. De leerkracht volgt de leerlingen hierbij nauwkeurig en ziet erop toe dat ze allemaal effectief werken en de juiste instructies krijgen. In principe krijgt een leerling instructie als de leerkracht beoordeelt dat hij/zij dat nodig heeft op basis van leerlijnen of observatie- en toetsgegevens. Een leerling kan zelf ook aangeven instructie te wensen. Instructies worden gegeven aan de instructietafel met behulp van het digibord. We geven de leerlingen veel vertrouwen, zodat ze kunnen werken aan hun autonomie. Zo kijken de 34

leerlingen geregeld hun werk zelf na en kunnen ze, als ze hun weektaak af hebben zelfstandig verder werken met keuzeopdrachten of ze kunnen aan de slag met hun interessewerk. Uiteraard staat de leerkracht zowel bij het zelfstandig nakijken als bij het werken aan keuze- en interessewerk op de achtergrond om de kwaliteit te waarborgen. De leerkrachten houden regelmatig leergesprekken met de groep, kleine groepjes en individuele leerlingen om het leerproces en de leerbehoeften samen met de leerling helder te krijgen. Geregeld presenteren de leerlingen hun leerproduct aan de groep, zodat ze met vertrouwen leren spreken in het openbaar. In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Nadruk ligt op de plek van een kind in de groep inneemt en het aangaan van relaties en het tegengaan van pesten (KIVA). Daarom werken onze leerlingen veel samen. Goed samenwerken leren we de leerlingen door ze coöperatieve didactische structuren aan te leren, zodat het maken van een opdracht ook echt een gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt. Zo bevordert het ook het positieve werkklimaat. Op onze school is elkaar helpen en samenwerken vanzelfsprekend, niet alleen tussen leeftijdsgenootjes, maar regelmatig ook groepsdoorbrekend. Naar gepersonaliseerd leren Alle basisscholen van de Stichting Primenius ontwikkelen hun onderwijs de komende jaren naar gepersonaliseerd leren. Dat doen zij allemaal op hun eigen wijze, zodat elke school zijn eigen identiteit houdt. Gepersonaliseerd leren houdt in dat iedere leerling werkt aan doelen, waar hij/zij zelf aan toe is. Door leergesprekken tussen de leerkracht en de leerling, het opstellen van eigen leerlijnen en leerdoelen, de inzet van moderne onderwijsmiddelen en de opbouw van een portfolio begeleiden wij de leerling om (mede-)regisseur van zijn/haar eigen leerproces te worden. Het is de bedoeling dat alle scholen van Primenius in schooljaar 2019/2020 gepersonaliseerd onderwijs kunnen aanbieden.

7.6

Onderwijsaanbod

Voor ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende lesmethodes en/of leerlijnen:

Kleuteronderwijs Ons onderwijs in groep 1 en 2 is erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling en de belevingswereld van de leerlingen en hun ontwikkelingsniveau. Het beredeneerd aanbod komt tegemoet aan alle doelgroepen, er is een aanbod voor doelgroepkinderen. We werken met thema’s. Deze worden door de leerkrachten zelf vormgegeven op basis van de ontwikkelingslijnen van ons observatiesysteem BOSOS. Bij de uitvoering van de thema’s worden de leerlingen uitgedaagd om met veel plezier zo veel mogelijk ervaringen op te doen om de gestelde doelen/tussendoelen te bereiken. We bieden een leeromgeving die uitnodigend en uitdagend is, maar ook rust en veiligheid biedt. Per week zijn er taken waar de leerlingen uit kunnen kiezen om tijdens het zelfstandig werken mee bezig te zijn. Daarin zit in elk geval iets creatiefs, samenspel stimulerend en ontwikkelingsmateriaal. Daarnaast is er aandacht voor spel, taal/rekenontwikkeling, muzikale vorming en sociaal-emotionele vorming. Waar nodig geven wij kinderen extra aandacht en begeleiding tijdens o.a. het zelfstandig werken. De jaarplanning wordt aan het begin van elk schooljaar gemaakt. De thema’s worden dan gepland met vermelding van de doelstelling (ontwikkelingslijn en accent op). Er moet altijd een mogelijkheid zijn voor actuele gebeurtenissen, ideeën van leerlingen/leerkrachten en aanbod dat nodig is naar aanleiding van groepsniveau en uitslagen van toetsen en observaties. We proberen dan flexibel om te gaan met de thema’s en passen de doelstelling hierbij aan. Voor elk thema wordt een formulier ingevuld waarop de inhoud duidelijk te lezen is. Na het thema worden de activiteiten geëvalueerd. Elk halfjaar controleren de leerkrachten of de leerlingen de tussendoelen voor die periode behaald hebben. Zo garanderen we een goede aansluiting op groep 3. 35

Leesonderwijs Het leesonderwijs in de basisschool is onder te verdelen in technisch- en begrijpend lezen. Het technisch lezen gaat om de vaardigheid geschreven tekst te om te zetten naar gesproken tekst. Hierbij spelen nauwkeurigheid, tempo en intonatie een rol. Begrijpend lezen is de vaardigheid om teksten te analyseren en te begrijpen wat er geschreven staat. Deze vaardigheid vraagt naast een goed technisch kunnen lezen ook een goede woordenschat en algemene ontwikkeling. Het goed technisch leren lezen gaat daarom vooraf aan het begrijpend lezen. Zoals niet ieder kind op hetzelfde moment leert lopen of fietsen, leren de kinderen op de sint Henricusschool niet allemaal op hetzelfde moment lezen. De leerkracht van groep 2 en 3 kijken samen goed naar de ontwikkeling van de aanwezige leervoorwaarden van het kind en bepalen dan wanneer het kind kan beginnen met het leren lezen. Het lezen in groep 3 gebeurt met de methode Veilig Leren Lezen in combinatie met het ontdekkend leren van Ewald Vervaet, zodat kinderen het aanbod krijgen wat bij hun vaardigheid past. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Goed Gelezen voor technisch lezen. In kleine groepjes lezen de leerlingen oefenteksten en verhaaltjes op hun eigen niveau. Groepjes krijgen regelmatig een korte leesinstructie van de leerkracht, waarna zij zelfstandig verder lezen. Doordat de groepjes klein zijn, krijgen leerlingen vaak een leesbeurt en oefenen zij dus veel met het hardop lezen. Naast het lezen met de methode, lezen de leerlingen ook stil in een zelfgekozen boek. Vanaf groep 4, als de leerlingen voldoende technisch leesvaardig zijn, werken de leerlingen met de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. De methode is gebaseerd op actuele teksten (bv. krantenartikelen), die door de leerlingen consequent met behulp van vijf strategieën worden geanalyseerd. Naast het methodisch technisch en begrijpend lezen vinden we het ook heel belangrijk dat onze leerlingen plezier hebben in het lezen. Onze leescoördinator organiseert geregeld activiteiten om de leesbeleving van de leerlingen te vergroten. Op de Sint Henricusschool is juf Hilde Hoekstra de taal/leescoördinator.

Taal- en spellingonderwijs Voor het taal- en spellingonderwijs gebruiken wij vanaf groep 4 de methode Taal op Maat. Deze methode biedt afwisselend instructielessen en lessen, waarin de leerlingen de lesstof zelfstandig verwerken. De lessen in Taal op Maat vallen onder de domeinen ‘spreken en luisteren’, ‘woordenschat’, ‘taalbeschouwing’ en ‘stellen’. Zelfontdekkend leren en het aanleren van strategieën spelen een belangrijke rol in deze methode. Er zijn taakkaarten voor leerlingen, die meer aankunnen en hulpbladen voor leerlingen, die extra instructie en oefening nodig hebben. Voor spelling maken we gebruik van Snappet. Dit is een programma op de iPad, waarin de leerlingen leerlijnen aangeboden krijgen. Deze leerlijnen zijn afkomstig van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). De leerkracht geeft instructielessen over de spellingcategorieën en de leerlingen kunnen deze zelfstandig verwerken op hun iPad.

Rekenonderwijs In groep 3 leren de kinderen rekenen vanuit de methode Pluspunt. Wij werken op onze school vanaf groep 4 voor het rekenonderwijs ook vanuit Snappet. Daarbij maken we gebruik van de leerlijnen uit Snappet. Elke dag is er een rekeninstructie van de leerkracht. De methode werkt met heldere leerlijnen en biedt veel oefening op verschillende niveaus. Naast het methodisch rekenonderwijs onderhouden alle leerlingen vanaf groep 3 een eigen online Rekentuin. Door op hun eigen niveau sommen te oefenen en automatiseren gaan er steeds meer bloemen bloeien in hun tuin. Leerlingen kunnen thuis ook inloggen op hun Rekentuin. Ons rekenonderwijs wordt aangevuld met materialen uit Met Sprongen vooruit.

Schrijfonderwijs De methode Pennenstreken wordt in groep 2 t/m 5 gebruikt om de schrijfmotoriek en handschriftontwikkeling te oefenen. In groep 3 sluit deze methode goed aan de methode bij de lessen van de leesmethode Veilig Leren Lezen. De leerlingen schrijven op school met een vulpen. In groep 3 krijgen de leerlingen allemaal een goede vulpen van school. Deze moet tot en met groep 8 meegaan. 36

Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, verkeer, cultuur en burgerschap. Kortom alle vakken die te maken hebben met het kind en de wereld om hem/haar heen. Op de Sint Henricusschool neemt wereldoriëntatie een belangrijke plaats in in het onderwijs. Wij werken volgens de methodiek van ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren onder de naar Wereldwijzer. Bij deze methodiek maken wij gebruik van de principes van Meervoudige Intelligentie en vragen wij ondernemend leergedrag van de leerlingen. Met diverse werkkaarten construeren ze zelfstandig of samenwerkend kennis en vaardigheden rondom een thema, waarbij het de bedoeling is antwoorden te vinden op de vijf centrale vragen. Creativiteit en ICT nemen een belangrijke plaats in bij het uitwerken van de opdrachten. De leerkracht coacht de leerlingen door veel vragen te stellen en ze te stimuleren nieuwe dingen uit te proberen. Iedere leerproduct wordt door de leerling(en) gepresenteerd aan de klasgenoten. De verkeerslessen worden gegeven aan de hand van de methode Klaar… over!. Groep 7 doet mee met het landelijk verkeersexamen.

Vreemde talenonderwijs In groep 7/8 geven wij Engels met de digitale methode Groove.me. Deze methode wordt gegeven vanaf het digitale schoolbord en heeft altijd een liedtekst als uitgangspunt om Engelse woorden en zinnen te leren.

Kunst- en cultuureducatie Op de Sint Henricusschool besteden we ook bewust aandacht aan kunst- en cultuureducatie. Regelmatig knutselen, handwerken, tekenen en schilderen de leerlingen. Hierbij ligt vaak een link naar het thema (Wereldwijzer), waarmee de groep op dat moment werkt. De werkstukken die de leerlingen maken, worden gepresenteerd in de klassen en op de gangen.. Muziek is ook onderdeel van kunst- en cultuureducatie. Op de Sint Henricusschool wordt regelmatig gezongen en muziek gemaakt door leerlingen en leerkrachten. Ook is er aandacht voor verschillende soorten muziek en de muziekbeleving van leerlingen. Onze school heeft 2 cultuurcoördinatoren, juf Melanie Hoogenberg en juf Christel Blanke. Ze maken deel uit van het netwerk voor cultuurcoördinatoren (ICC) in de gemeente Emmen. De ICC biedt de scholen jaarlijks een gevarieerd cultureel programma (bv. voorstellingen) aan, waaruit wij een keuze maken.

Bewegingsonderwijs Sport en spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens sport- en spelactiviteiten worden motorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden getraind. Daarnaast is bewegen natuurlijk ook van belang voor een goede gezondheid en lichaamshouding. In de gymlessen krijgen de leerlingen een sport- en spelaanbod dat past bij hun lichamelijke ontwikkeling en leeftijd. De leerlingen van groep 1/2 spelen en sporten op het plein en in het speellokaal. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen twee keer per week gymles in de gymzaal aan de Voeghoutenstraat. Bij mooi weer wordt er ook wel eens buiten gegymd op het schoolplein. De leerlingen van groep 4 t/m 8 douchen na de gymles. Gymkleding en sportschoenen zijn verplicht.

Godsdienstonderwijs De Sint Henricusschool is een katholieke basisschool. Dagelijks besteden wij aandacht aan godsdienstonderwijs. Daarvoor werken wij met de methode Trefwoord. Aan de hand van Bijbelverhalen en spiegelverhalen gaan we met de leerlingen in gesprek over normen en waarden, omgangsvormen en zingeving. Wij geven de leerlingen de ruimte om hun eigen mening te vormen. Wij leren de leerlingen respectvol te zijn naar anderen en hun mening en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Naast de aandacht voor het katholieke geloof, besteden wij ook aandacht aan andere vormen van levensbeschouwing. 37

Actief burgerschap Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme en multiculturele maatschappij. Op onze school vinden wij het belangrijk om de leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de maatschappij. Ook nu al maken onze leerlingen deel uit van de samenleving. Aandacht besteden aan Burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op school is Burgerschapsvorming niet een apart vak. Het is verweven met ons hele onderwijsaanbod. Onderwijs in Burgerschap krijgt bij ons op school aandacht in de vorm van: - Kennis en kennisoverdracht Over bijvoorbeeld geestelijke stromingen, democratie, discriminatie, rechtspraak, verkiezingen; - Houding/attitude Bijvoorbeeld samenwerken, samen spelen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid; - Reflectie en meningsvorming Bijvoorbeeld omgaan met levensvragen, waarden en normen; - Sociale vaardigheden Hoe ga je om met jezelf, met anderen, met de omgeving. - School als oefenplaats Bijvoorbeeld: schoolregels, klassenregels, oefenen in democratie, leren omgaan met conflicten; - Gerichtheid op de buitenwereld Bijvoorbeeld de excursies de we maken, voorlichting op school door verschillende instanties; - Basiswaarden Op onze school hanteren wij de volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat: - Vrijheid van meningsuiting - Gelijkwaardigheid - Begrip voor anderen - Verdraagzaamheid - Autonomie - Afwijzen van onverdraagzaamheid - Afwijzen van discriminatie Ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van onze leerlingen corrigeren wij.

7.7 Dit betekent voor… …de leerlingen Op de Sint Henricusschool gaan wij er vanuit dat alle leerlingen die goed in hun vel zitten van nature leergierig zijn; ze willen graag de wereld om hen heen ontdekken. Vraagstukken die ze bij hun ontdekkingstocht tegenkomen lossen ze graag op. Ze praten graag over hun ontdekkingen en fantasieën. Daarom gaan we er vanuit dat de leerlingen van de Sint Henricusschool: - Gemotiveerd zijn om te leren; - Betrokken zijn bij de school en het schoolwerk; - Betrokken zijn bij medeleerlingen; - Bijdragen aan een positief schoolklimaat; - De kansen die ze krijgen om keuzes te maken goed benutten; - Zelfstandig en samen kunnen werken; - Initiatief/ondernemend gedrag durven tonen; - Oplossingsgericht kunnen denken; - Positief kritisch kunnen reflecteren op hun eigen leerproces en -product (en dat van anderen). Uiteraard is dit een groeiproces, dat gedurende de schoolloopbaan groeit en waar de leerkrachten constant aandacht voor hebben. Omdat we het belangrijk vinden dat ook de leerlingen hun mening kunnen geven over de school wordt elke drie jaar een leerlingenenquête afgenomen in de bovenbouw. 38

Doorgaande lijn Wij bieden onze leerlingen duidelijkheid en structuur door in alle groepen zoveel mogelijk op dezelfde manier te werken, waarbij we gaandeweg de schoolcarrière van de leerlingen steeds meer verwachten. Regels en afspraken zijn in de hele school gelijk. Ze worden door alle teamleden toegepast en regelmatig in teamoverleg geëvalueerd. Schoolregels Op Sint Henricusschool hebben we een aantal basisregels, die geven duidelijkheid en zijn het uitgangspunt voor de afspraken die we met de leerlingen maken. Onze schoolregels zijn: - We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect. (bv. problemen lossen we met praten op, we luisteren naar elkaar, we helpen elkaar)

-

We maken er samen een fijne groep/school van. (bv. we zijn eerlijk en sportief, iedereen hoort erbij, we houden rekening met elkaar)

-

We kunnen fijn spelen en werken op onze school. (bv. we werken geconcentreerd en nauwkeurig, iedereen doet zijn best, we houden het rustig)

-

We hebben aandacht voor onze omgeving. (bv. we houden de school(omgeving) netjes, we ruimen rommel op, we gaan zorgvuldig met spullen om)

-

Iedereen heeft talent. (bv. iedereen is ergens goed in, haal het maximale uit jezelf, we geven complimenten aan elkaar)

-

Iedereen verdient vertrouwen. (bv. je mag dingen zelf proberen, fouten maken mag, je mag je eigen werk controleren)

-

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het nakomen van de regels. (bv. we komen afspraken na, we spreken elkaar aan als het nodig is)

Als KIVA-school hanteren we ook specifieke (aanvullende) KIVA-afspraken ter voorkoming en bestrijding van pesten/pestgedrag: - We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik-taal. - We willen dat het pesten stopt. - We willen dat ook het verborgen pesten stopt. - We zeggen tegen pesters: stop ermee! - We helpen gepeste kinderen. - We lossen pesten als groep op. Kringen De kring heeft een belangrijke plaats in de groep. Het is de ontmoetings- en uitwisselingsplek. Leerlingen krijgen in de ochtendkring de ruimte om voor hen belangrijke zaken te delen met hun klasgenoten en de leerkracht. In deze kring wordt de dag geopend met geloofsopvoeding en gebed. Hiervoor worden de verhalen uit de methode Trefwoord gebruikt. Ook worden de verwachtingen en doelen voor die dag besproken. In de middagkring wordt de dag afgesloten. In deze kring presenteren leerlingen hun leerproducten aan hun klasgenoten en er wordt met elkaar gereflecteerd op het leerproces, waarbij de leerlingen met elkaar zoeken naar effectieve en efficiënte leerstrategieën. De kring stimuleert de saamhorigheid in de groep en maakt dat leerlingen oprechte aandacht voor elkaar hebben. Dit komt de sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede. Andere schoolse activiteiten Start- en slotviering In één van de eerste schoolweken openen wij het schooljaar in de rooms-katholieke kerk tegenover de school. Met verhalen, gezang en gebed openen wij onder leiding van de pastoor het schooljaar. Aan het einde van het schooljaar sluiten we op dezelfde wijze het jaar af. Ouders zijn welkom bij deze vieringen.

39

Kinderboekenweek Elk jaar in oktober is de landelijke Kinderboekenweek. Op Sint Henricusschool doen we daar altijd met veel plezier aan mee. Afhankelijk van het thema maken we er een mooi verhaal van met verschillende activiteiten. Sinterklaas Sinterklaas komt ieder jaar op de Sint Henricusschool zijn verjaardag vieren. We ontvangen hem en zijn Pieten altijd op feestelijke wijze in. De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen een presentje van de Sint. De leerlingen van groep 5 t/m 8 maken surprises voor elkaar. Kerst In de week voor de kerstvakantie vieren we op school het Kerstfeest. De kerstcommissie bereidt ieder jaar weer een gezellige avond voor, waarop we met elkaar de geboorte van Jezus vieren. Koningsspelen Elk jaar wordt er door de gezamenlijke scholen van Klazienaveen en Nieuw-Dordrecht een sportdag voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 georganiseerd in het kader van de Koningsspelen. De sportdag wordt gehouden op het sportcomplex van V.V. Klazienaveen. Tegelijkertijd organiseren wij op school de Koningsspelen voor de leerlingen van groep 1 t/m 5. Op de sportdag gelden afwijkende schooltijden, die vooraf in het weekbericht worden gecommuniceerd. Henricus Got Talent Ter afsluiting van het schooljaar is er op de een-na-laatste schooldag een gezellig feest met de leerlingen, ouders en leerkrachten. Leerlingen die dat willen kunnen een playback-act opvoeren of op een andere manier hun talent laten zien op het podium. Schoolreizen Ieder jaar gaan alle groepen op stap. Tegen het einde van het schooljaar gaan de leerlingen van groepen 1/2, de groepen 3/4 en de groepen 5/6/7 op schoolreis. Meestal zijn de schoolreizen allemaal op dezelfde dag. De bestemming wordt bepaald door de schoolreiscommissie. Groep 8 gaat tegen het einde van het schooljaar op een vierdaags schoolkamp. Excursies Elke groep gaat een aantal keer per jaar op excursie. Deze excursies zijn altijd gerelateerd aan een onderwijsactiviteit (bv. een thema van 4xWijzer). Afscheid groep 8 In hun laatste jaar op de basisschool voert groep 8 een afscheidsmusical op voor hun ouders. Daarna wordt er samen nog wat gedronken en wordt de basisschooltijd voor de leerlingen afgesloten. Op een ludieke manier nemen de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 ook nog afscheid van groep 8. Facultatieve activiteiten Er wordt door de school regelmatig deelgenomen aan activiteiten buiten de school. Hierbij moet u denken aan de avond4daagse, HaVeKa-toernooi e.d. Deze activiteiten worden niet door de school georganiseerd. Ze vallen buiten de lesuren en deelname is dan ook op vrijwillige basis. Als school ondersteunen we de organisaties van de activiteiten door briefjes te verspreiden en in te nemen. Verder heeft de school/het team geen actieve rol, daarom geldt voor deze activiteiten, dat ze alleen doorgaan als er voldoende begeleiding is van ouders.

40

…de leerkrachten Pedagogisch vaardig De leerkrachten zijn zich goed bewust van hun rol op school. Zij zijn pedagogisch vaardig en zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen prettig en met vertrouwen kunnen werken en leren. Dat doen zij door: - Oog en oor te hebben voor alle leerlingen om zo goed aan te kunnen sluiten bij hun belevingswereld en ze het gevoel te geven dat ze er mogen zijn; - De leerlingen op een positieve manier te benaderen. De leerkrachten belonen gewenst gedrag en de leeractiviteiten van de kinderen, ze geven regelmatig complimenten; - Zich steeds bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie en daar naar te handelen; - Verschillen tussen leerlingen te herkennen en erkennen en ze te helpen hun talenten te ontwikkelen; - Leerlingen ruimte te geven hun eigen interesses te delen en uit te dagen nieuwe dingen te leren en (steeds meer) verantwoordelijkheden te nemen; - Hoge verwachtingen te hebben van alle leerlingen o.a. ten aanzien van lesdoelen, werkhouding, omgang met andere leerlingen en materialen, ze vertrouwen te schenken en hen de gelegenheid te geven zelfstandig te werken; - Steeds te (blijven) werken aan een positieve groepssfeer, waarin iedere leerling zich prettig kan voelen en waarin de leerlingen respectvol en sociaal met elkaar omgaan; - Pest- en ander ongewenst gedrag adequaat te voorkomen en/of te stoppen en gewenst gedrag te stimuleren. Didactisch vaardig De leerkrachten zijn didactisch vaardig en stemmen hun onderwijskundig handelen af op de leerlingen in hun groep en creëren optimale omstandigheden om de kinderen effectief te laten leren. Dat doen zij door: - Zelf een nieuwsgierig en leergierig rolmodel te zijn; - Enthousiast te zijn voor ontwikkeling en leren; - De onderwijstijd effectief en efficiënt te gebruiken; - Een goed klassenmanagement, zodat voor de leerlingen duidelijk is wat van hen verwacht wordt en door de praktische inrichting van het lokaal weten waar ze materialen kunnen vinden en weer op kunnen bergen; - De ontwikkeling en leerbehoeften van elke leerling nauwkeurig te monitoren om zo een goed voorbereide leeromgeving te creëren, waardoor de lesstof aansluit bij de leerstijlen en ontwikkeling van alle leerlingen; - Boven de lesstof te staan, de leerlijnen te kennen en deze door effectieve instructie aan te bieden aan de leerlingen en daarbij rekening te houden met verschillen tussen leerlingen; - Te zorgen voor afwisseling in activiteiten door te variëren in werkvormen, schriftelijke en mondelinge activiteiten af te wisselen, net als rust en beweging; - Het leren voor de leerlingen betekenisvol te maken en een rijke leeromgeving te creëren, zodat er een vanzelfsprekende aandacht en leren ontstaat; - Leerlingen een actieve rol en verantwoordelijkheid te geven in hun eigen leerproces; - Regelmatig met individuele leerlingen te spreken, ze eigen verantwoordelijkheden te geven en de gang van zaken in de klas met de leerlingen te bespreken en te reflecteren; - Zelfstandigheid en samenwerking te stimuleren door vertrouwen en ruimte te geven aan kinderen; - Veel vragen te stellen, die leerlingen aanzetten tot ontdekken, onderzoeken en creatief probleemoplossend denken en handelen; - De talenten en interesses van leerlingen te stimuleren en te benutten voor het onderwijs; - Met de collega’s een goede afstemming en doorgaande lijn in de school te waarborgen.

41

Taakverdeling Naast de lesgevende- en onderwijskundige taken zijn er binnen de school tal van andere taken die horen bij het reilen en zeilen van de school, bv. School organisatorisch, huishoudelijk, het onderhouden van contacten. Deze taken en de verantwoordelijken zijn vastgelegd in een overzicht van taken in de school. Professionalisering Al onze leerkrachten zijn ook voortdurend bezig met hun professionele ontwikkeling. Leidraad daarbij zijn de schoolvisie, de bekwaamheidseisen leerkracht basisonderwijs, die beschreven zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) en het Personeelsbeleid van Stichting Primenius. Onderwijs is altijd in beweging; een leerkracht is dan ook nooit uitgeleerd.

…de ouders Schoolkeuze Als ouders kiest u bewust een school voor uw kind(eren). De juiste sfeer, kwalitatief goed onderwijs en positieve aandacht voor uw kind(eren) zijn belangrijke beweegredenen om voor een school te kiezen. Wij gaan er vanuit dat ouders die voor onze school kiezen dat bewust doen en dat zij het katholieke karakter en de onderwijsvisie van de school onderschrijven. Leren gebeurt niet alleen op school We gaan ervan uit dat leren niet alleen op school gebeurt. Thuis en op straat leren de kinderen ook heel veel. Het is voor een kind prettig als er thuis ook actief aandacht is voor zijn/haar ontwikkeling. Voorlezen, samen een boekje lezen zijn belangrijk om vooral bij jonge kinderen de aandacht voor het lezen en het leesplezier te stimuleren. Voor oudere kinderen is het samen kijken naar het jeugdjournaal of het lezen van de krant een goede impuls voor een grotere woordenschat. Door het bezoeken van een museum, themapark of een stad geeft u uw kind een bredere kijk op de wereld, waardoor hij/zij op school diverse onderwerpen van wereldoriëntatie beter kan plaatsen. Door als ouders enthousiast zijn over leren, ontdekken en onderzoeken maakt u uw kind ook enthousiast en stimuleert u uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Een goed samenspel tussen thuis en school levert (leer)winst op voor uw kind. Ons onderwijsaanbod is zodanig samengesteld dat de leerlingen al hun taken op school kunnen maken. Als een leerling structureel zijn/haar taken niet af krijgt, geven wij het niet zomaar mee naar huis, maar gaan we met de leerling op zoek naar de oorzaken en oplossingen. In de hogere groepen geven wij wel af en toe huiswerk mee, zodat de leerlingen vast kunnen wennen aan het voortgezet onderwijs.

Het belang van ouderbetrokkenheid Goede contacten tussen de school en ouders werken door in de kwaliteit van de school en het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Op de Sint Henricusschool prijzen wij ons gelukkig met de positieve betrokkenheid van de ouders van onze leerlingen. Wij hechten veel waarde aan deze positieve betrokkenheid en doen ons best uw betrokkenheid vast te houden en waar gewenst/mogelijk uit te breiden. Positieve groepsvorming Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt in de groep. Daarom besteden wij op onze school veel aandacht aan groepsvorming. Het uitgangspunt hierbij is dat de kinderen respectvol leren omgaan met alle andere kinderen in de groep. Dus ook de kinderen die je minder goed kent, die anders zijn dan jijzelf of waar je wel eens onenigheid mee hebt. Als leerkrachten leggen wij de nadruk op de talenten en het positieve gedrag van de kinderen. Elk kind heeft namelijk behoefte aan een goede relatie met de leerkracht en de klasgenootjes en elk kind wil zich graag competent voelen. Daarom geven wij de kinderen ook graag complimenten over hun gedrag en hun bijdrage aan de groep. Kinderen die complimenten krijgen, zullen graag hun best doen om het goede te doen. Als een klasgenootje een 42

compliment krijgt, zal het kind geneigd zijn het positieve gedrag over te nemen. Zo werken wij eraan om van positiviteit de norm te maken. Voor sommige leerlingen verloopt dit proces sneller dan voor anderen. Niet elk kind heeft immers dezelfde achtergrond en bagage. Kinderen, waarvoor het moeilijk is om positief bij te dragen aan de groep, geven wij handvatten. Door te werken met persoonlijke doelen in hun portfolio maken wij samen met het kind inzichtelijk waar het aan kan werken om een grotere positieve bijdrage te leveren aan de groep. We de andere kinderen ook hoe ze het beste om kunnen gaan met een klasgenoot die moeite heeft om positief bij te dragen aan de groep. Hoe spreek je bijvoorbeeld zo’n kind op een constructieve manier aan op negatief gedrag? Welk gedrag kun je negeren en welk gedrag niet? Wanneer vraag je de leerkracht om hulp en hoe pak je dat aan? Het lijkt allemaal heel logisch voor ons volwassenen, maar voor kinderen is dit een leerproces. Voor volwassenen soms ook nog. Door hier op school aandacht aan te besteden, hopen wij de kinderen op een goede manier verantwoordelijk en weerbaar te maken. Ouders spelen ook een belangrijke rol bij de positieve groepsvorming op school. Hoewel u natuurlijk niet fysiek op school aanwezig bent, heeft u wel degelijk een grote invloed. Wat u zegt en doet, heeft grote betekenis voor uw kind. Als u zich positief uitlaat over school en over klasgenootjes, dan zal uw kind dit ook doen. De invloed die uw kind dan heeft op zijn/haar omgeving zal dan ook positief zijn; kinderen kopiëren namelijk heel veel van hun ouders. Als u zich negatief uitlaat, dan is de kans groot dat het uw kind niet lukt om een positieve bijdrage te leveren aan de groep. Sterker nog, omdat uw kind ervaart dat het niet lukt om een positieve bijdrage te leveren, zal hij/zij vervallen in negatief gedrag. Met alle gevolgen van dien. U kunt als ouder uw kind en ons dus enorm helpen door u positief uit te laten over school en klasgenootjes (en hun ouders). Ook als u het ergens mee oneens bent of uw kind heeft wel eens onenigheid met een ander kind, blijf u dan tegenover uw kind constructief en positief uitlaten. Bespreek met uw kind hoe hij/zij op een positieve manier invloed kan uitoefenen op een negatieve situatie. Als het nodig is, ga in gesprek met de leerkracht om samen tot goede oplossingen te komen. Samen zorgen we voor een positieve en leuke schooltijd voor alle kinderen! Open communicatie Een goede open communicatie tussen ouders en school vinden we op de Sint Henricusschool erg belangrijk. Als school proberen we zo duidelijk mogelijk te laten zien hoe wij werken en waarom we bepaalde keuzes maken. Van onze ouders vragen we ons op de hoogte te brengen/houden van bijzondere gebeurtenissen in het leven van hun kind(eren). Ook als er wel eens dingen zijn waar u het niet mee eens bent, kunt u dat gewoon bij ons aangeven. We beloven niet dat we u altijd tevreden kunnen stellen, maar doen wel altijd ons best om met u mee te denken. Bij de communicatie tussen ouders en team gaan wij altijd uit van wederzijds respect. Huisbezoek In de eerste periode van het schooljaargaan wij bij alle kinderen op huisbezoek. Dit doen wij omdat we op die manier het kind beter kunnen leren kennen. Elke dag wordt er een kind door de juf of meester thuis gebracht. We maken kennis met elkaar en bespreken de verwachtingen van het schooljaar met elkaar. In dit gesprek kunnen ouders en kind vertellen over de hobby’s en bijzondere talenten van het kind, zodat de leerkracht daar van op de hoogte is. Doel van het bezoek is een positieve relatie tussen ouders en school in het belang van het kind. Portfoliogesprekken Gedurende het schooljaar houden de kinderen een portfolio bij in Social Schools. Twee keer per schooljaar maken de kinderen een presentatieportfolio (halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar). Naar aanleiding van dit presentatieportfolio nodigen de leerkrachten de ouders en hun kind uit om de ontwikkelingsvorderingen van het kind te bespreken. Het kind heeft in dit gesprek een actieve rol; het gaat immers om zijn/haar ontwikkelingsproces. Een portfoliogesprek duurt ongeveer 15 minuten. Als blijkt dat dit onvoldoende is om alles te bespreken, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt, waarin ruimer de tijd wordt genomen.

43

Tijdens het portfoliogesprek aan het einde van groep 7 is ook de leerkracht van groep 8 aanwezig. In dit portfoliogesprek zal nl. ook een pré-advies voor het voortgezet onderwijs gegeven worden. Groep 8 heeft aan het einde van het schooljaar geen portfoliogesprek meer. Informatieavond(en) In het schooljaar kunnen één of enkele inhoudelijke informatieavonden georganiseerd worden. Deze avonden kondigen wij dan aan via Social Schools. De eerste vind plaats in de 2e schoolweek en is een informatieavond voor de groepen 1 tot en met 7. De informatieavond voor groep 8 is later in het schooljaar en zal gaan over het voortgezet onderwijs. Ouderenquête Om het jaar houden wij een tevredenheidsenquête onder de ouders. In deze enquête wordt uw mening gevraagd over de kwaliteit van de school op allerlei gebieden (van de sfeer op school tot de deskundigheid van het personeel). De uitslag van deze enquête gebruiken we om te zien of ingezette verbeteringstrajecten succesvol zijn en om nieuwe verbeterpunten vast te stellen voor ons school(jaar)plan. Informatievoorziening aan ouders Deze schoolgids is het belangrijkste informatiedocument van onze school. Hierin vindt u alle informatie over de school. De schoolgids is alleen digitaal beschikbaar op onze website www.sthenricusschool.nl. Daar zijn ook formulieren te downloaden. Via de berichtenservice van Social Schools versturen wij onze nieuwsberichten. Elke week op zaterdagochtend kunt u een samenvatting van de week in uw mailbox ontvangen. Ook heeft de school een eigen Facebookpagina. U kunt de vorderingen van uw kind volgen via het portfolio van Social Schools. Ouderhulp Ouderhulp is heel belangrijk en wij waarderen de inzet van de ouders zeer. Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten waarbij de inzet van ouders gewenst is. De begeleiding van leerlingen tijdens uitstapjes/excursies, de verkeersbrigadiers. Ook voor het klussen in en rond de school, het meehelpen bij projecten en creatieve activiteiten of de begeleiding bij sporttoernooien kunnen wij een beroep op u doen.

44

8

ALLES GEORGANISEERD

8.1

Schoolteam

Nils Schutte is bovenschools-directeur van de Sint Henricusschool. De adjunct-directeur is Miranda Walstra-Rocks. Marian Berens-Hemel is de MIB’er van de Sint Henricusschool. Zij werkt ook op de Pastoor Middelkoopschool. Marian is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Ramona Gerdes, Hilde Hoekstra-Zuidersma, Linda de Vries, Ramon Knegt, Evelien Rolink, Bert Jan Volders, Marianne Rolink-Wessel, Astrid Meyer, Joep Fokkert, Laura Peter, Melanie Hoogenberg en Bob Bouma zijn de leerkrachten van de Sint Henricusschool. Zij verzorgen het onderwijs. Christel Blanke is de onderwijsassistente van de Sint Henricusschool. Zij ondersteunt de leerkrachten in en buiten de klas. Jan Pomp is de conciërge van de Sint Henricusschool. Hij verricht allerhande werkzaamheden op school. De teamleden zijn op school bereikbaar.

8.2.

SAT (Secretarieel Administratief Team)

Onze school wordt op secretarieel en administratief gebied ondersteund door een medewerker SAT. Voor onze school is dat Gonda Danhof-Heijnen, zij verzorgt voor ons administratieve taken zoals de leerlingenadministratie, nieuwsbrieven, telefoonbeantwoording en andere voorkomende werkzaamheden op administratief of secretarieel gebied.

8.3

Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt. Wilt u er, ten behoeve van de effectieve leertijd, zorg voor dragen dat uw kind(eren) op tijd op school komen. Bij voorbaat dank! Groep 1 en 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 uur – 14.30 uur 08.30 uur – 14.30 uur 08.30 uur – 12.15 uur 08.30 uur – 12.00 uur 08.30 uur – 12.00 uur

Groep 3 en 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 uur – 14.30 uur 08.30 uur – 14.30 uur 08.30 uur – 12.15 uur 08.30 uur – 14.30 uur 08.30 uur – 12.00 uur

Groep 5 t/m 8 Maandag 08.30 uur – 14.30 uur Dinsdag 08.30 uur – 14.30 uur Woensdag 08.30 uur – 12.15 uur Donderdag 08.30 uur – 14.30 uur Vrijdag 08.30 uur – 14.30 uur Wij werken in alle groepen met een continurooster. De leerlingen blijven tussen de middag dus allemaal op school en eten lunch onder begeleiding van de leerkracht. U dient uw kind een lunch mee te geven.

45

8.4

Groepsindeling

De Sint Henricusschool is een middelgrote basisschool. Dit schooljaar zijn de groepen als volgt verdeeld (aantallen op teldatum 01-10-201): Groep 1/2A: 23 kinderen Groep 1/2B: 22 kinderen Groep 3A: 18 kinderen Groep 3B: 18 kinderen Groep 4: 27 kinderen Groep 5: 25 kinderen Groep 6: 22 kinderen Groep 7: 24 kinderen Groep 8: 29 kinderen TOTAAL: 208 kinderen De personele invulling is als volgt: Groep Maandag Dinsdag 1/2A Evelien Evelien 1/2B Astrid Astrid 3A Hilde Melanie 3B Melanie Linda 4 Ramona Laura 5 Joep Joep 6 Marianne Bob 7 Bert Jan Bert Jan 8 Laura Ramon

8.5

Woensdag Evelien Astrid Hilde Melanie Ramona Joep Marianne Bert Jan Ramon

Donderdag Evelien Astrid Hilde Linda Ramona Joep Marianne Bert Jan Ramon

Vrijdag Evelien Astrid Hilde Linda Laura Joep Bob Bert-Jan/Laura Ramon

Gymrooster

De kleuters gymmen elke dag (of spelen buiten) in de speelzaal van de school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal aan de Voeghoutenstraat volgens onderstaand rooster. Bij mooi weer wordt er af en toe buiten gegymd op het schoolplein. Dag Tijd Groep Maandag

Donderdag

Vrijdag

08.30-09.15 uur 09.15-10.00 uur 10.00-10.45 uur 10.45-11.30 uur 13.00-13.45 uur 13.45-14.30 uur 08.30-09.15 uur 09.15-10.00 uur 10.00-10.45 uur 10.45-11.30 uur 13.00-13.45 uur 13.45-14.30 uur 13.00-13.45 uur 13.45-14.30 uur

Groep 3 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 8 Groep 7 Groep 3 Groep 3 Groep 4 Groep 6 Groep 8 Groep 5 Groep 7 Groep 6

46

8.6

Vakantierooster

Bij het vaststellen van het vakantierooster volgen wij zoveel mogelijk de regeling die voorgesteld wordt door de gemeente Emmen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarin wij als katholieke school vinden dat wij af moeten wijken van het gemeentelijke voorstel. Als dat het geval is, zal de directeur overleggen met de medezeggenschapsraad. Het vakantierooster voor dit jaar is als volgt vastgesteld: Vakantie Herfstvakantie Kerstvakantie Rosenmontag Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Pinkstervakantie Zomervakantie

8.7

Data 20-10-2018 t/m 28-10-2018 21-12-2018 (v.a. 12.00 uur) t/m 06-01-2019 04-03-2019 16-02-2019 t/m 24-02-2019 19-04-2019 t/m 22-04-2019 27-04-2019 t/m 05-05-2019 10-06-2019 t/m 11-06-2019 12-07-2019 (v.a. 12.00 uur) t/m 25-08-2019

Onderwijstijd

Sinds 1 augustus 2006 geldt de schooltijdenwet. Deze wet schrijft voor dat leerlingen in acht jaar basisonderwijs minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. Hierbij geldt dat een kind in de eerste vier schooljaren minstens 3520 uur en in de laatste vier schooljaren minstens 3760 uur onderwijs dienen te ontvangen. Omdat de optelsom van 3520 uur en 3760 uur slechts op 7280 uur uitkomt, betekent dit dat er structureel meer uren gemaakt moeten worden. Bij ons op school worden die extra uren voornamelijk in de bovenbouw gemaakt. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan 21¾ uren per week naar school, de leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan 23¾ uren per week naar school en de groepen 5 t/m 8 gaan 25¾ uren per week naar school. Na aftrek van alle vakanties en studiedagen gaan kinderen op de Sint Henricusschool 3545 uren onderwijs in groep 1 t/m 4 en 4001 uren onderwijs in groep 5 t/m 8. In totaal dus 7546 uren. Hiermee voldoen wij ruimschoots aan de wettelijke regeling. In de praktijk betekent dit dat de leerlingen in de groepen 1 en 2 jaarlijks gemiddeld ongeveer 850 uren naar school gaan, in de groepen 3 en 4 gemiddeld ongeveer 925 uren naar school gaan en in de groepen 5 t/m 8 jaarlijks gemiddeld ongeveer 1000 uren. De directeur maakt jaarlijks een verantwoording van de uren.

47

9

DEZE ZORG BIEDEN WIJ

9.1 Nieuwe leerlingen Voorschool Vanaf 1 september 2017 is aan onze school een voorschool verbonden. Deze voorschool wordt georganiseerd door Stichting Peuterwerk en geldt als voorloper voor de basisschool. Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn welkom op de voorschool. Informatie en aanmelden via: www.stichtingpeuterwerk.nl

Aanmelden Vanaf de vierde verjaardag begint de basisschoolperiode van een kind. U kunt uw kind al aanmelden als hij/zij drie jaar is. Als u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden, stellen we het bijzonder op prijs als u met uw zoon/dochter op onze school komt kennismaken. U kunt dan de sfeer op school proeven, uw zoon/dochter kan kennismaken met toekomstige klasgenootjes en leerkrachten. U kunt dan de school bekijken en geïnformeerd worden over de gang van zaken op school en vanzelfsprekend kunt u vragen stellen. Ook ontvangt u de informatiebrochure en een aanmeldformulier. Als u besluit uw kind aan te melden op onze school, beoordeelt de directeur uw verzoek door te bekijken of uw kind plaatsbaar is op onze school (evt. zorgbehoefte, grote van de groep). Bij een positief besluit, wordt uw kind ingeschreven. De leerkracht van de instroomgroep neemt dan contact met u op voor nadere afspraken.

Wennen Nieuwe kleuters mogen vanaf dat ze 3 jaar en 10 maanden zijn een aantal dagdelen komen wennen in de kleutergroep. Deze wendagen worden in overleg met de ouders vastgesteld. De leerkracht zorgt ervoor dat de nieuwe leerling (en zijn/haar ouders) op een prettige manier wordt opgenomen in de school. De leerkracht nodigt de ouders uit voor een intakegesprek.

Zijinstromers Leerlingen die van een andere basisschool op de Sint Henricusschool komen, noemen we zijinstromers. Voor hen geldt dat zij van hun ‘oude’ school een dag verlof kunnen krijgen om mee te kunnen lopen in hun nieuwe klas. Zo is er ook voor hen de kans de sfeer te proeven en alvast kennis te maken met hun nieuwe klasgenootjes en leerkracht(en). Als u besluit uw kind aan te melden op onze school, beoordeelt de directeur uw verzoek door te bekijken of uw kind plaatsbaar is op onze school (evt. zorgbehoefte, grote van de groep). Bij een positief besluit, worden de gegevens van uw kind opgenomen in de leerlingenadministratie.

9.2

MIB’er

Marian Berens-Hemel is onze meerschools intern begeleider (MIB’er). De MIB’er heeft een ondersteuningsplan opgesteld, waarin procedures en protocollen zijn vastgelegd over hoe wij signaleren, analyseren, diagnosticeren en handelen bij leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. De MIB’er ziet er op toe dat alle stappen genomen worden en dat de uitvoering aan de kwalitatieve eisen voldoet. Daarbij instrueert en begeleidt de MIB’er de leerkrachten bij de uitvoering van de zorg voor en hulp aan individuele leerlingen. De MIB’er bewaakt de leerlingendossiers, maakt de toetskalender en onderhoud de contacten met het samenwerkingsverband en hulpverleningsinstanties. Heeft u een vraag over de leerlingenzorg, dan kunt u deze uiteraard aan de MIB’er stellen. Zij is op maandag en woensdag op de Sint Henricusschool.

9.3 Volgen van de ontwikkeling Leerlingdossier Van iedere leerling houden wij een digitaal dossier bij in Parnassys. In dit dossier worden observaties van de leerkracht genoteerd, houden we de vorderingen van het kind bij en bewaren we verslagen van oudergesprekken, handelingsplannen, onderzoeksgegevens enz. Deze leerlingdossiers worden beheerd door de intern begeleider en zijn voor intern gebruik. Zonder 48

toestemming van ouders zal geen informatie uit het leerlingendossier aan derden verstrekt worden. Ouders kunnen desgewenst het leerlingdossier van hun kind op school inzien in het bijzijn van een teamlid.

Portfolio Alle leerlingen houden een portfolio van hun ontwikkeling bij. Zo werken zij gestructureerd en inzichtelijk aan ontwikkel- en leerdoelen. Dit gebeurt in Social Schools en in dialoog met de leerkracht. Twee keer per jaar maakt elk kind een presentatieportfolio over de leervorderingen waar hij/zij het meest trots op is.

Leerlijngebonden toetsen Voor de basisvakgebieden (rekenen en taal) werken wij volgens leerlijnen met diverse leermiddelen. De leerlingen oefenen vanaf groep 4 voor deze vakgebieden met Snappet. In dit programma zijn alle leervorderingen realtime te volgen. Ook ontvangen de leerlingen direct feedback op de leerdoelen die zij al beheersen en nog moeten oefenen. Wij nemen leerlijngebonden toetsen af om te bepalen welke instructie en ondersteuning elke leerling nodig heeft, zodat we een passend onderwijsaanbod kunnen geven.

CITO-leerlingvolgsysteem Op de Sint Henricusschool maken we gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Met dit systeem volgen we de leeropbrengsten en vorderingen van al onze leerlingen, gedurende de gehele basisschoolperiode. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen, waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig kunnen volgen. In de groepen 3 t/m 8 wordt getoetst op spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. De toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem zijn gestandaardiseerd en worden op bijna alle scholen in Nederland afgenomen, waardoor de leeropbrengsten vergeleken kunnen worden met een landelijk gemiddelde. Twee keer per jaar analyseren wij onze opbrengsten, zodat wij, indien nodig, aanpassingen kunnen doen in onze differentiatie, onderwijsaanbod en/of werkwijze.

Eindtoets In groep 8 maken de leerlingen de Eindtoets. De betreffende toets geeft een aanwijzing of het eerder afgegeven schooladvies van de leerkracht van groep 8 passend is. Het advies van de leerkracht is niet alleen gebaseerd op de behaalde leerresultaten, maar ook inzet, werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie zijn belangrijke aandachtspunten. De resultaten van de Eindtoets wordt besproken met de ouders en leerling. Indien de toetsscore veel afwijkt van het schooladvies kan het schooladvies aangepast worden.

9.4 Leerlingenzorg Speciale onderwijsbehoefte In het basisonderwijs werken we met leer- en ontwikkelingslijnen van de lesmethodes die we gebruiken. Deze lijnen gaan uit van wat een leerling op een bepaald moment in een groep zou moeten beheersen. Met behulp van observaties en toetsen monitoren we de vooruitgang. De meeste leerlingen ontwikkelen zich prima met deze werkwijze, maar er is ook een groep bij wie dat niet vanzelfsprekend gaat. Het kan zijn dat deze leerlingen zich trager ontwikkelen of juist dat ze veel meer aankunnen. Ook kan er sprake zijn van een leerprobleem of juist meerbegaafdheid. Deze leerlingen hebben een speciale onderwijsbehoefte. De school houdt in haar aanbod en werkwijze rekening met deze leerlingen. Als uw kind een speciale onderwijsbehoefte heeft, bespreken wij dit met u, zodat u goed op de hoogte bent van de vorderingen van uw kind en de zorg die wij bieden.

Leerlingbespreking De leerkrachten en intern begeleider bespreken regelmatig leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast bespreken de leerkrachten en intern begeleider (per groep) alle leerlingen drie 49

keer per schooljaar tijdens de leerlingbespreking. In deze leerlingbespreking kan worden leeropbrengsten en vorderingen besproken. Deze worden verwerkt in groepsdidactische overzichten en op basis daarvan wordt bekeken wat er voor elke leerling nodig is om op de basisvakken onderwijs op maat te krijgen.

Groepsnotitie Op de Sint Henricusschool besteden we veel en gestructureerd aandacht aan de afstemming van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Met behulp van groepsnotities werken wij handelingsgericht aan de leer- en ontwikkelingsvorderingen. Het handelingsgericht werken is op onze school gevat in een cyclus, die vier keer per jaar doorlopen wordt. De uitvoering van de groepsnotitie gebeurt elke dag in de groepen. De leerkracht weet aan welke leerdoelen gewerkt wordt en heeft een overzicht van de hoeveelheid instructie en oefening die elke leerling voor een bepaald vakgebied nodig heeft. Leerlingen met een zelfde onderwijsbehoefte zijn geclusterd, zodat de leerkracht ze als groep kan benaderen en ze makkelijker met elkaar samen kunnen werken.

Ontwikkelingsperspectief Bij leerlingen die ondanks extra hulp en begeleiding een leerprobleem blijven houden, kunnen we overstappen op een eigen leerlijn. Dit houdt in dat het kind niet meer met de groep meedoet en een eigen programma gaat volgen. Het besluit om over te gaan op een eigen leerlijn wordt niet lichtvaardig genomen, omdat het gevolgen heeft voor de gehele verdere schoolloopbaan van de leerling. Daarom wordt het dossier van de leerling altijd eerst voorgelegd aan onderwijs ondersteuningsteam (OOT). Deze zal dan extra onderzoek verrichten om de exacte hulpvraag en de mogelijkheden van de leerling vast te stellen. U dient hier dan toestemming voor te geven. Als een leerling een eigen leerlijn krijgt, dan moet de school een duidelijk plan formuleren met daarin een ontwikkel- en eindperspectief (wat moet het kind beheersen aan het einde van de basisschoolperiode en wat zijn de tussendoelen per half jaar). Ieder half jaar dient het plan te worden geëvalueerd en besproken met de ouders.

Verlengde basisschoolperiode Ook kan het voorkomen dat een leerling, ondanks extra hulp en begeleiding, onvoldoende goed mee kan komen met de groep om over te gaan naar de volgende groep. Zittenblijven is echter bij wet verboden. Wel is het mogelijk leerlingen een jaar langer te laten doen over de basisschool. We noemen dit ‘verlengde basisschoolperiode’. Dat lijkt in eerste instantie op het ouderwetse zittenblijven, maar er is een wezenlijk verschil; Verlengde basisschoolperiode kan alleen plaatsvinden als de leerling op meerdere punten (naast het leren ook lichamelijk en/of sociaal-emotioneel, achter blijft bij het te verwachten niveau. De school moet in dit geval een aangepast programma samenstellen, waarmee de leerling de kennis en vaardigheden versterkt die het al heeft en wat het nog niet beheerst opnieuw inoefent. Dit betekent dat de leerling voor een deel van de vakken een eigen programma heeft. Het doel is wel de leerling op den duur aan te laten sluiten bij de lagere groep. Dat kan in de periode van een jaar, maar het kan ook iets langer of iets korter duren. Omdat ook een besluit tot een verlengde basisschoolperiode niet lichtvaardig wordt genomen, hebben wij hiervoor een protocol opgenomen in ons ondersteuningsprofiel. In principe wordt een verlengde basisschoolperiode alleen voor leerlingen in groep 1 t/m 4 toegepast en het moet een duidelijke meerwaarde hebben voor de leerling. Als er mogelijk een verlengde basisschoolperiode wenselijk is voor uw kind, dan bespreken wij dat tijdig met u. De school beslist uiteindelijk over een verlengde basisschoolperiode.

Zieke leerlingen Elk kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Wanneer een leerling langdurig ziek is, thuis of in het ziekenhuis, dan zorgt de school ervoor dat de leerling betrokken blijft bij het onderwijs. Hoe we dat doen is afhankelijk van de situatie en gebeurt in overleg met ouders (en evt. de artsen).

50

De grenzen van onze zorg Op de Sint Henricusschool zien we het als onze taak om al onze leerlingen goed en passend onderwijs te bieden, zowel op pedagogisch (opvoedkundig) als op didactisch (onderwijskundig) gebied. We realiseren ons ook dat we beperkingen hebben; er zijn grenzen aan de mogelijkheden van de zorg die de school kan bieden. Daarom hebben we de grenzen van onze zorg bepaald om teleurstellingen en verkeerde verwachtingen te voorkomen. Dit zijn de grenzen van onze zorg: Als een leerling ernstige gedragsproblemen heeft, waardoor de rust en veiligheid in de groep/school verstoord wordt, kunnen wij onvoldoende kwalitatief onderwijs bieden aan de groep en de betreffende leerling; Als een leerling zodanige verzorging/behandeling vraagt dat daardoor het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht komt en daardoor onvoldoende kwalitatief is voor de leerling en/of de groep; Als het onderwijs aan een leerling zodanig beslag legt op de aandacht van de leerkracht, dat er onvoldoende tijd en aandacht kan worden geboden aan de andere leerlingen in de groep, waardoor het onderwijs onvoldoende kwaliteit biedt; Als een leerling het lesprogramma van de groep op twee of meer hoofdvakken niet kan volgen en handelingsplannen ontoereikend zijn, kan het in aanmerking komen voor verlengde basisschoolperiode of een eigen leerlijn. De grens van de zorg van onze school wordt in dit geval bereikt als: - Een leerling hierdoor sociaal-emotioneel geïsoleerd raakt; - Meer individuele hulp geboden moet worden dan in de groep haalbaar is; - Het de school ontbreekt aan voldoende specialistische hulp; - Als een leerling zich op onze school ongelukkig voelt, geen aansluiting (meer) vindt bij groepsgenootjes en/of als een leerling zich cognitief en sociaal niet meer ontwikkelt. In ons ondersteuningsprofiel van onze school zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerlingenzorg op onze school vastgesteld. Als de grenzen van onze zorg bereikt zijn, zullen de MIB’er en de groepsleerkracht met ouders op zoek gaan naar alternatieve oplossingen.

9.5

Samenwerking

Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen. Wat doet de GGD op school? Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:  het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders  het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar. 51

Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit: het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders opvragen van gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling kan uw kind worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek. Vragen aan de jgz Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige. Contact met de jgz Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar [email protected] en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.

Schoolmaatschappelijk werk Het grootbrengen van kinderen is niet altijd even gemakkelijk. Vaak gaat het goed, maar soms weet je het als ouder ook even niet meer. In het algemeen kunnen ouders met deze problemen bij de groepsleerkracht terecht. Die praten hier over met het kind en/of met de ouder en er wordt gezocht naar een passende oplossing. Er zijn echter grenzen aan wat groepsleerkrachten kunnen. In sommige gevallen is het daarom beter te zoeken naar andere mogelijkheden om te helpen. Vooral als er ernstige problemen zijn of er meer problemen tegelijkertijd spelen. Voor onze basisschool is er een schoolmaatschappelijk werk beschikbaar. Schoolmaatschappelijk werk is op afroep beschikbaar. Wilt u advies van het SMW of gewoon een gesprek, neem dan contact op met onze IB-er. Een reden om een afspraak te maken is bijvoorbeeld: - Uw kind wil niet luisteren; het maakt niet uit hoe vaak u uw kind waarschuwt; - Uw kind komt steeds maar weer uit bed omdat het niet kan slapen; - Uw kind geeft vaak problemen met eten omdat het geen warm eten lust; - Uw kind is niet zindelijk en plast nog in bed; - Uw kind wordt gepest op school en/of in de buurt; - U wilt gewoon eens met iemand praten over iets wat u al langere tijd dwars zit. 1-2-3-overleg en ‘De Toegang’ Binnen het 1-2-3-overleg worden casussen besproken waarover school en zorgverleners zorg hebben. Binnen dit overleg participeren de schoolmaatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige, samen met de school. Ook heeft school korte lijnen met de leerplichtambtenaar. Vanuit dit overleg worden lijnen uitgezet om zorgvragen te kunnen beantwoorden. Per 1 juli 2017 is de jeugdhulp binnen de gemeente Emmen geregeld via ‘De Toegang’. Ouders kunnen, al dan niet in overleg met school, contact zoeken met het toegangsteam in de buurt. Voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien, kunnen ouders terecht bij het gebiedsteam. Daar waar ouders om de school heen externe ondersteuning inschakelen, waarbij uiteindelijk ook inbreng van de school wordt verwacht, is het afspraak om de verantwoordelijkheid bij een casemanager van ‘De Toegang’ te laten. Als externe adviseurs handelingsadviezen geven aan de school, maakt de school de afweging of de uitvoering hiervan wenselijk en mogelijk is. De school communiceert het standpunt dat ze inneemt naar de ouders.

Samenwerking groep 8 Primeniusscholen en Esdalcollege Kalzienaveen We zijn samen met kbs Sint Theresia, rkbs de Banier en rkbs Pastoor Middelkoop een samenwerking aangegaan met het Esdal college in Klazienaveen. Dit doen we om kinderen van groep 8 meer uitdaging te bieden en op deze manier goed voor te 52

bereiden op net voortgezet onderwijs. Ze leren alvast andere kinderen kennen uit andere dorpen uit de omgeving, kunnen alvast een beetje wennen aan de werkwijze op het voortgezet onderwijs en krijgen voor een aantal vakken les van een vakspecialst, waardoor er extra kwaliteirt kan worden geboden. Ze volgen Gym, Wetenschap en techniek en Duits. Dit zal op donderdagmiddag plaats vinden.

9.6 Uitstroom van leerlingen Naar een andere basisschool Als u, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, uw kind naar een ander basisschool wilt laten gaan, dan vernemen wij dat graag. U dient zelf de inschrijving op de nieuwe school te regelen door het inschrijfformulier in te vullen. Zodra wij van de nieuwe school een bevestiging van inschrijving ontvangen, sturen wij ze (digitaal) een onderwijskundig rapport. Hierin staan de tot dan toe behaalde resultaten van de leerling, zodat de nieuwe school goed op de hoogte is van de ontwikkelings- en leervorderingen van uw kind. De nieuwe school kan natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen als zij vragen hebben.

Naar het Voortgezet Onderwijs In oktober worden de ouders van de leerlingen in groep 8 tijdens de informatieavond voorgelicht over de verschillende mogelijkheden op het gebied van het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren meestal in januari open dagen en informatieavonden. Wij adviseren ouders en leerlingen van groep (7 en) 8 deze open dagen te bezoeken. In maart nodigt de leerkracht van groep 8 de ouders uit voor een verwijzingsgesprek. In dat gesprek zal de leerkracht de ouders meedelen welke vorm van vervolgonderwijs hij/zij het best vindt passen bij hun kind. Dit advies is gebaseerd op de toetsen die bij de leerling zijn afgenomen (toetsen leerlingvolgsysteem en observatie van o.a. de werkhouding en inzet van de leerlingen in de groep. De leerkracht van groep 8 zal samen met u het aanmeldingsformulier van de school voor voortgezet onderwijs invullen. Het door de ouders en de directeur van de basisschool getekende formulier zal door de leerkracht van groep 8 vergezeld van een onderwijskundig rapport naar het voortgezet onderwijs gestuurd worden. De school voor voortgezet onderwijs bepaalt vervolgens of uw kind in de geadviseerde onderwijsvorm geplaatst wordt. Hierover wordt u geïnformeerd door de school voor voortgezet onderwijs.

53

10

ONZE RESULTATEN

10.1 Leeropbrengsten Tussenopbrengsten Basisscholen zijn verplicht de opbrengsten van hun onderwijs, alsmede de door- en uitstroomgegevens te verantwoorden, zowel verticaal (aan bestuur en inspectie) als horizontaal (aan ouders). De opbrengsten worden door de inspectie gezien als een indicatie voor de toegevoegde waarde van de school op de leerprestaties van de kinderen. De directeur en MIB’er evalueren jaarlijks met het team de toetsresultaten om de kwaliteit van ons onderwijs (lesgeven en aanbod) te waarborgen. Het presenteren van de tussenopbrengsten (toetsen van het leerlingvolgsysteem) is een vrij complex en technisch verhaal, daarom kiezen we er voor deze jaarlijks te publiceren in het schooljaarverslag. In dit document wordt een verantwoording gegeven van de kengetallen van de school. Ieder jaar wordt uiterlijk op 1 oktober het jaarverslag van het voorgaande schooljaar vastgesteld. Indien gewenst is het schooljaarverslag na vaststelling in te zien.

Eindopbrengsten In groep 8 wordt de Eindtoets afgenomen. Deze toets meet de leeropbrengsten aan het einde van de basisschool en geeft de leerkracht een extra gegeven voor de verwijzing van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. In de onderstaande tabel vindt u de uitslagen van de Cito-Eindtoets van de jaren 2016 en 2017, in 2018 is er gekozen voor de IEP eindtoets: Jaar 2016 2017 2018 Schoolscore 533,1 528,0 75.7 Landelijk gemiddelde 534,8 535,6 81.0 Ondergrens inspectie 532,8 532,8 78.7 De gemiddelde score van alle leerlingen in groep 8 is de schoolscore. De schoolscore wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde en de ondergrens. Over een periode van drie jaar moet deze score minstens één keer boven de ondergrens liggen om als school ‘voldoende’ te scoren op de inspectie-indicator Eindopbrengsten. Drie keer op rij boven het landelijk gemiddelde levert de kwalificatie ‘goed’ op. Aangezien de Sint Henricusschool de afgelopen drie jaren één van de drie keer boven de ondergrens van onze schoolgroep gescoord heeft, houdt dit in dat de school op de kwaliteitsindicator Eindopbrengsten een ‘voldoende’ scoort.

10.2 Door- en uitstroomgegevens Doorstroomgegevens Op onze school houden we de doorstroming van onze leerlingen zorgvuldig in de gaten. Indicator 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Percentage leerlingen ouder dan 12 jaar (op 1% 10% 2% 1 oktober) Percentage leerlingen met wegingsfactor 16% 11% 9% Percentage leerlingen dat is uitgestroomd 1% 5% 5% naar een andere of speciale basisschool Meer doorstroomgegevens en duiding staan vermeld in het schooljaarverslag.

54

Uitstroomgegevens De afgelopen jaren zijn onze leerlingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs gegaan: Schoolsoort 2015-2016 2016-2017 2017-2018 VWO 4 3 2 HAVO/VWO 1 5 HAVO 4 6 6 VMBO TL/HAVO 1 4 VMBO TL 5 4 5 VMBO GL 4 1 VMBO BL/KL 6 VMBO BL 4 2 VMBO KL 5 3 Praktijkschool Totaal aantal leerlingen 23 20 31

10.3

Inspectierapport

Alle scholen in Nederland worden regelmatig door de onderwijsinspectie bezocht. Tijdens zo’n bezoek meet de inspecteur de kwaliteit van het onderwijs op de school. Dit wordt gedaan door klassenbezoeken, documentenonderzoek, het doorlichten van de leerlingenzorg en de toets resultaten. Het laatste inspectiebezoek op onze school was op 23 januari 2014. De inspectie heeft ons in haar rapport het basistoezicht toegewezen. Dit houdt in dat de inspectie geen belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs heeft geconstateerd. Het rapport staat op de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

55

11

VOORTDUREND IN ONTWIKKELING

11.1

Schoolondernemingsplan

In 2015 is het schoolondernemingsplan voor de periode 2015-2019 vastgesteld. Het schoolondernemingsplan is een vertaling van het ondernemingsplan van de Stichting Primenius, aangevuld met onze eigen visie, missie en doelstellingen. Het schoolbeleid is daarmee voor een periode van vier jaren vastgesteld. Het schoolondernemingsplan kan gezien worden als spoorboekje van de school. Het schoolondernemingsplan is samengesteld door de directeur en het team, het is goedgekeurd door de MR en het schoolbestuur. U kunt het plan lezen op onze website.

11.2

Schooljaarplan

Elk jaar wordt voor 1 oktober het schooljaarplan voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Dit plan is een verfijndere uitwerking van de beleidsvoornemens uit het schoolondernemingsplan. Dit document heeft ook een planning-and-control cyclus. Een aantal punten die in schooljaar 2087/2019 uitgewerkt worden: - Verbeteren portfolio; - Procesgerichte feedback - Verbeteren onderwijs wereldoriëntatie; - Inrichting binnen en buitenruimte onderbouw - Aanvankelijk lezen in groep 3; - Verbeteren onderwijs rekenen en lezen - Werken volgens leerlijnen Snappet voor rekenen - Ontwikkelen rijke leeromgeving; - Implementeren ICT-beleidsplan;

11.3

Schooljaarverslag

Elk jaar wordt voor 1 oktober het schooljaarverslag van het voorgaande schooljaar vastgesteld. In dit schooljaarverslag wordt het schooljaar geëvalueerd en worden alle kengetallen verantwoord. In het schooljaarverslag wordt gekeken welke doelen uit het schooljaarplan verwezenlijkt zijn en welke (nog) niet. Het schooljaarverslag vormt een opmaat naar het schooljaarplan van het nieuwe schooljaar. Het schooljaarverslag 2017/2018 staat op onze website.

56

12

HANDIG OM TE WETEN

Allergieën Als uw kind een allergie heeft, is het belangrijk dat de leerkracht hiervan op de hoogte is, zodat er bij calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Dit ook tijdens schoolreisjes en activiteiten.

Avondvierdaagse Elk jaar wordt in Klazienaveen de Avondvierdaagse georganiseerd. Als er voldoende belangstelling is en er zijn voldoende begeleiders, dan wil de school haar medewerking verlenen om in schoolverband mee te lopen. De gehele organisatie ligt dan in handen van de ouderraad.

Beeldmateriaal Voor de samenstelling van het portfolio van elke leerling zullen er op school regelmatig foto's gemaakt worden door en van uw kind (bijvoorbeeld van een werkstuk waar uw kind trots op is). Deze foto's hebben een directe link met onze onderwijsactiviteiten en zijn enkel beschikbaar voor de leerling zelf en zijn/haar ouders/verzorgers. Ook bij verschillende activiteiten (bv. Sinterklaas) worden foto's gemaakt. Deze foto's worden soms gepubliceerd op Social Schools, onze website of in de schoolgids of het informatiefoldertje van de school. Wij mogen als school deze foto's alleen publiceren met uw toestemming. Aan het begin van elk schooljaar plaatsen wij een bericht op Social Schools met een link naar een formulier, waarop u uw toestemming kunt geven. Het is uitdrukkelijk verboden om tijdens schoolactiviteiten zelf foto’s te maken. Er is een fotocommissie die dit regelt, zij weten wie er wel/niet op de foto mag. Op een later moment worden de foto’s met u gedeeld.

Bibliotheek Als school werken wij samen met de bibliotheek Klazienaveen. Elke drie weken gaan we met alle groepen naar de bibliotheek om boeken te ruilen. Leerlingen van onze school worden automatisch gratis lid van de bibliotheek. U dient als ouder enkel een toestemmingsformuliertje in te vullen. Vervolgens kunnen de kinderen boeken lenen om op school te lezen. Met de bibliotheekpas kunt u ook uw kind boeken laten lenen voor thuis. Dan moet (u met) uw kind na schooltijd naar de bibliotheek. U kunt als ouder het leesplezier stimuleren door zelf (voor) te lezen. Goed voorbeeld, doet goed volgen!

Brengen/ophalen Bij het ingaan en uitgaan van de school maken we allemaal gebruik van het grote hek aan de zijkant van de school. De kleuters maken gebruik van de rode deuren naast de speelzaal om de school in/uit te gaan. Dit geldt ook voor de ouders/verzorgers bij het halen en brengen. De kinderen van groep 3 en 4 maken gebruik van de blauwe deuren bij het verkeersplein en de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 maken gebruik van de blauwe deuren direct naast de peuterspeelzaal. Voor het brengen en halen geldt dat het de voorkeur heeft dat kinderen lopend of op de fiets komen. Toch met de auto? Maak dan gebruik van de parkeerplaatsen bij de r.k.-kerk of de bioscoop. Voor de school geldt een stopverbod en parkeren in de parkeervakken aan de overkant van de straat bemoeilijkt het werk van de verkeersbrigadiers.

Buitenschoolse opvang (BSO) Het is mogelijk om uw kind(eren) naar de buitenschoolse opvang (BSO) in onze school te laten gaan. Deze opvang heet BSO De Uilenboom en deze wordt georganiseerd door Tamariki, de kinderopvang organisatie van onze stichting Primenius. Tamariki verzorgt meerdere BSO’s binnen onze stichting. De BSO verzorgt zowel voor- als naschoolse opvang. Tijdens de BSO worden er verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd door de leidsters en in de vakanties zijn er excursies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.tamariki.nl.

Calamiteiten 57

Elk jaar oefenen wij onder leiding van onze BHV’er een ontruiming van de school. In de hoop dat we het nooit in het echt hoeven te doen. Mocht er zich echter ooit echt een calamiteit voordoen, dan ontruimen we de school, zoals geoefend. Als ouder mag u in dat geval uw kind niet bij de groep weghalen, omdat de BHV’ers dan niet meer het overzicht hebben of alle kinderen aanwezig zijn. Hulpverleners zouden dan onnodig in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen.

Eerste communie Voor de leerlingen van groep 4 is er de mogelijkheid om hun Eerste Communie te doen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de eerste plaats bij de ouders en de parochie. De leerlingen die hun Eerste Communie doen, worden uitgenodigd door de parochie.

Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen kunt u vinden in een mand bij de personeelskamer. De gevonden voorwerpen worden beheerd door de conciërge, dus als u iets kwijt bent, kunt u bij hem terecht. Als de gevonden voorwerpen na een half jaar nog niet zijn afgehaald, worden ze weggegeven aan een instelling voor liefdadigheid. U kunt het wegraken van zaken als tassen, kledingstukken en melkbekers voorkomen, door deze te voorzien van de naam van uw kind.

Hoofdluiscontrole Op onze school is een hoofdluiscommissie actief. Een groep enthousiaste ouders controleert alle leerlingen op hoofdluis in de week na diverse vakanties. Als er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Jassen worden in een luizenzak aan de kapstok gehangen. U kunt bij de leerkracht van groep 1a een luizenzak kopen voor € 3,-.

iPad Op de Sint Henricusschool gebruiken de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een eigen iPad tijdens de verschillende lessen (o.a. rekenen en spelling). De iPad ondersteunt het onderwijs dat wij in de verschillende groepen geven. Met de iPad zijn wij in staat om alle leerlingen heel nauwkeurig te volgen in hun leervorderingen, waardoor wij ze makkelijker op hun eigen niveau de lesstof kunnen laten verwerken. We bekwamen ons steeds meer in het gebruik van de iPad en zullen nu en in de toekomst verschillende apps gebruiken. We hebben op school verschillende afspraken met betrekking tot het gebruik van de iPad:  Eigen iPad Op school kunnen de leerlingen een eigen iPad gebruiken (iPad 3, 4, Air en Air2 zijn geschikt). Een passende beschermhoes wordt u door Primenius aangeboden.  Aanschaffen via de school Ons schoolbestuur biedt ouders de mogelijkheid met korting een iPad aan te schaffen. U kunt de iPad in één keer kopen via de webshop op www.primenius.nl of u kunt gebruik maken van een gespreide betaling. In dat geval moet u een formulier invullen, dat verkrijgbaar is bij de directeur van de school (formulierenrekje bij het directiekantoor). Daarna kunt u via de website www.primenius.nl een iPad bestellen. Na bestelling van de iPad duurt het ongeveer twee à drie weken voordat de iPad  Vergrendelscherm Het vergrendelscherm van de iPad dient voorzien te zijn van een foto van uw kind. Zo kunnen wij op school heel makkelijk achterhalen welke iPad van wie is. Een naamstickertje op de iPad is ook handig.  Vervoer van de iPad Een iPad is een kwetsbaar apparaat. U bent verplicht de bijgeleverde hoes om de iPad te laten. Dit in verband met mogelijke schade en verzekering. Daarnaast moet de iPad in een stevige, waterdichte tas mee naar school genomen worden. Als de leerlingen pauze hebben of naar de gym zijn, worden de iPads in het lokaal opgeborgen in een afgesloten kast. 58

 Opladen De iPad wordt intensief gebruikt tijdens de lessen. Het is daarom noodzakelijk de iPad ’s nachts thuis op te laden, zodat er de hele schooldag mee gewerkt kan worden. Onderwijsmiddel Wij gebruiken de iPad op school als onderwijsmiddel. Dit wil zeggen dat het enkel gebruikt mag worden voor de lessen en activiteiten, die door de leerkracht opgegeven zijn of met de leerkracht afgesproken zijn. Schade Ondanks zorgvuldig werken, kan een iPad beschadigen. Onze stichting handelt schadegevallen aan iPads gekocht via school zelf af. Schade of defecten kunnen ouders zelf melden via het schadeformulier op www.primenius.nl. Alleen schade ontstaan bij normaal gebruik wordt kosteloos gerepareerd. Bij schadegevallen door niet-normaal gebruik wordt een eigen risico in rekening gebracht van € 100,- bij het eerste schadegeval, € 150,- bij het tweede schadegeval en voor een derde schadegeval zal de nieuwwaarde van de iPad in rekening gebracht worden. Onder schade die te wijten is aan niet-normaal gebruik valt in ieder geval: schade aan de iPad omdat de bijgeleverde beschermhoes niet werd gebruikt, waterschade, beschadigingen als een deuk of kapot glas, verlies of diefstal. Eigen iPads vallen niet onder de schaderegeling van Stichting Primenius. Ze zijn ook niet via de school verzekerd. Leen iPad Op school zijn een aantal leen iPads beschikbaar. Deze zijn eigendom van de school. Leerlingen die hun iPad in reparatie hebben en leerlingen die geen iPad hebben, kunnen gebruik maken van een leen iPad. Ook kunnen zij gebruik maken van de computers in de klas om hun lessen te maken. ICT-coördinator Meester Bert Jan Volders (groep 7) is onze ICT-coördinator. Met kleine vragen kunt u bij haar terecht. Met grotere vragen kunt u terecht op de iPad-lijn van de stichting (zie www.primenius.nl).

Kostbare eigendommen We vragen u als ouders om uw kind(eren) geen kostbare zaken als mobiele telefoons, juwelen, etc. mee naar school te laten nemen, tenzij in overleg met de leerkracht. De kinderen lopen het risico dat het stuk gaat, bovendien hebben de leerlingen tijdens de schooltijd geen gelegenheid om bv. een mobiele telefoon te gebruiken. Dit geldt ook tijdens uitstapjes die in schoolverband worden gemaakt.

Medicijnen Als uw kind medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat de leerkracht daarvan op de hoogte is. Zo kan er bij calamiteiten adequaat gereageerd worden. Als uw kind ook op school medicijnen moet slikken, is het noodzaak dat u hierover afspraken maakt met de leerkracht. Leerkrachten staan niet geregistreerd in het BIG-register en mogen daarom geen medische handelingen verrichten.

Noodnummer Zorg er voor dat de school altijd een actueel nood-telefoonnummer heeft, waarop wij iemand kunnen bereiken bij calamiteiten. In geval van een calamiteit (niveau school in brand en hoger) buiten schooltijden kunt bellen met onze clusterdirecteur Nils Schutte op 06-52304351.

Oud papier De ouderraad van de school zamelt papier in. Aan de achterkant van de Top1Toys-winkel (bereikbaar via de ventweg) staat permanent een papiercontainer. Tijdens de openingstijden van Top1Toys is de container open en kunt u daar uw oud papier brengen. Met de opbrengt van het oud papier bekostigd de ouderraad o.a. leuke schoolactiviteiten. 59

Pauzehapje/lunch Het is gebruikelijk dat de leerlingen een appel, sinaasappel, brood, cracker en/of een beker drinken mee naar school nemen als pauzehapje en voor de lunch. We vragen u uw kind(eren) een gezond pauzehapje en gezonde lunch mee te geven. Zoetigheid, chips, energydrank en frisdrank met prik worden niet beschouwd als gezond en mogen dan ook niet als tussendoortje worden genuttigd. Een naam op het fruitbakje of de beker van de jongste kinderen is gewenst.

Schoolfotograaf Elk jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school in mei/juni. De fotograaf maakt om het jaar portretfoto’s én groepsfoto’s en daarnaast broertje/zusje-foto’s van de broertje/zusjes die op school zitten. In het andere jaar maakt de schoolfotograaf alleen groepsfoto’s. De verkoop van de foto’s is geheel in handen van de ouderraad.

Speelgoed Bij uitzondering mogen leerlingen eigen speelgoed mee naar school nemen. De leerkracht geeft dit dan aan in de groep. Gevaarlijk en/of bedreigend speelgoed is op school niet toegestaan.

Stagiair(e)s De Sint Henricusschool is stageschool voor onder andere Stenden Hogeschool; pedagogische academie voor basisonderwijs (PABO) in Emmen en het Drenthe College (MBO) in Emmen. Regelmatig wordt ons gevraag in verschillende groepen studenten te plaatsen. Dit zijn studenten in opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent en zij voeren diverse opdrachten uit (lesgevende en observatieopdrachten) in de groep, waarin wij ze plaatsen. De opleider in de school, juf Marianne Rolink, treedt daarbij op als stagebegeleider van de student, de groepsleerkracht als mentor. Een aantal malen tijdens de stageperiode komt er een mentor van de opleiding de student bezoeken. Stagiaires die bij ons stage komen lopen, dienen eerst een stagecontract te tekenen. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen ook bij ons terecht voor hun maatschappelijke stage. Stichting Leergeld. ‘Alle kinderen mogen meedoen’ Niet iedere ouder/verzorger is in staat om de kosten voor school, sport of culturele activiteiten te betalen. Stichting Leergeld Emmen wil de kinderen van deze ouders in de gelegenheid stellen om wel mee te mogen doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, of de sportvereniging, te kunnen fietsen of gebruik maken van de computer. Stichting Leergeld Emmen richt zich op ouders/verzorgers; ➢ met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar ➢ met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm ➢ die in de gemeente Emmen wonen ➢ die met de financiële bijdrage “kosten schoolgaande kinderen” van de Gemeente Emmen, tegemoetkoming studiekosten of andere regelingen de kosten van onderwijs en sport niet volledig kunnen betalen. Hoe werkt Leergeld Emmen; ➢ De ouder/verzorger dient een aanvraag in. ➢ Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij u thuis voor een gesprek. ➢ De vrijwilliger doet een inkomenstoets en gaat na of aan alle criteria voldaan is ➢ Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of de aanvraag goedgekeurd wordt. ➢ Geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan school/vereniging, e.d. Meer informatie is te verkrijgen: ➢ via de website www.leergeldemmen.nl ➢ door contact op te nemen met de coördinator, tel. 06-27289980 60

➢ door het sturen van: een e-mail ([email protected]) of brief/ antwoordkaart (Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97, 7800 AB Emmen) Leergeld Emmen verzorgt ook alle aanvragen voor:

Kijk voor diensten van het participatiefonds van de gemeente Emmen op: www.participatiewebshop.emmen.nl

Traktatie Als een kind jarig is, mag hij/zij trakteren in de eigen groep (dus geen traktaties voor broertjes en zusjes in andere groepen). Dit moet wel een gezonde traktatie zijn.

Uitnodigingen Verjaardagskaartjes /uitnodigingen mogen niet op school uitgedeeld worden.

Verhuizing Wanneer u gaat verhuizen moet dit schriftelijk worden doorgegeven aan de leerkracht. Hij/zij zorgt er voor, dat het nieuwe adres bij de administratief medewerker terecht komt en in de administratie verwerkt wordt. Ook vragen wij nieuwe telefoonnummers van thuis en werk zo snel mogelijk door te geven, zodat wij deze kunnen aanpassen in onze telefoonlijst.

Vulpen In groep 3 of 4 krijgen de leerlingen (afhankelijk van hun motorische ontwikkeling) van school een vulpen om mee te schrijven. Deze vulpen dient gebruikt te worden t/m groep 8. Als uw kind zijn/haar vulpen moedwillig kapot maakt, zal de leerkracht dat bij u melden en kunt u bij de conciërge voor € 3,- een nieuwe vulpen kopen voor uw kind.

Wensjes Voor de verjaardag van mama, papa, oma of opa mogen de leerlingen t/m groep 4 op school een wensje (tekening met tekst) maken. Het is echter wel noodzaak dat u dit tijdig bij de leerkracht aangeeft om teleurstellingen te voorkomen.

Whats app Ouders van de meeste groepen hebben een Whats app-groep gestart. Zo kan er bij praktische vragen snel informatie uitgewisseld worden. De school is niet betrokken bij de Whats app-groepen, maar vraagt ouders wel Whats app (en andere sociale media) alleen te gebruiken voor praktische zaken en het uitwisselen van positieve zaken. Alleen op die manier is Whats app een aanvulling en een sociale vorm van media.

Zindelijk Uw kind moet zindelijk zijn als hij/zij bij ons op school komt. Kinderen die niet zindelijk zijn, worden geweigerd. Ongelukjes kunnen voorkomen. Bij een ongelukje zal de leerkracht contact opnemen met ouders om het kind te komen verschonen. De leerkrachten verschonen geen kinderen, wel is er op school reserve-kleding aanwezig.

61

13

ACTIVITEITENKALENDER

Datum 03-09-2018 Week 36 Week 36-42 Week 37 Week 39 Week 40/41/42 17-10-2018 9-11-2018 7/14-11-2018 Week 47/48 05-12-2018 20-12-2018 07-01-2019 01-03-2019 Week 9 4-03-2019 11-04-2019 17-04-2018 16/17-4-2019 12-04-2018???

Activiteit Eerste schooldag Startviering Huisbezoeken Informatie-avonden groep 1-7 Informatieavond groep 8 > Voortgezet Onderwijs Kinderboekenweek Algemene Ouderavond Sint Maarten (op school voor groepen 1 t/m 4) Handbaltoernooi Voortgangsgesprekken Sinterklaasviering Kerstviering Nieuwjaarsbubbels en -rolletjes Carnaval Portfoliogesprekken Studiedag; kinderen vrij Praktisch verkeersexamen groep 7 Paasviering Afname Eindtoets groep 8 Koningsspelen

14-05-2018 17-05-2019 22-05-2019 week 23 4-06-2019 11-06-2019 27-06-2018 Week 26/27 5-07-2019 8-07-2018 9-07-2018 9-07-2018 10-07-2019 11-07-2018 12-07-2018

Schoolfotograaf sportdag groep 6 t/m 8 Voetbaltoernooi A4D Schoolkamp groep 8 Studiedag; kinderen vrij Schoolreizen groep 1 t/m 7 Portfoliogesprekken en voorlopig adviesgesprekken wisselmoment groepen 1 t/m 7 Musical en afscheidsavond groep 8 Uitsmijten groep 8 Slotviering Hoe schoon is jouw klas? Henricus Got Talent Laatste schooldag; 12 uur zomervakantie

62

ONDERTEKENING MR Naam school: Adres: Telefoon: E-mail: Website:

RKBS Sint Henricus Jhr. M.W.C. de Jongestraat 26 7891 KN Klazienaveen 0591-312366 [email protected] www.sthenricusschool.nl

BRIN-nummer: Adjunct-directeur: Bevoegd gezag:

10YR00 Mevr. M. Walstra-Rocks Stichting Primenius

De medezeggenschapsraad van de school stemt in met de inhoud van deze schoolgids voor het schooljaar 2018/2019. Datum vaststelling: _____-_____-2018 Handtekening directeur:

Handtekening MR:

63

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.