Schoolgids Wilhelminaschool neutraal primair onderwijs


1 Schoolgids Wilhelminaschool neutraal primair onderwijs2 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding De beknopte geschiedenis van 148 jaar Identiteit, missie, visie...
Author:  Laurens van Wijk

0 downloads 60 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Schoolgids 2016 - 2017

Wilhelminaschool

2004 - 2005 1868 - 2016

neutraal primair onderwijs

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ........................................................................................................... 3

2.

De beknopte geschiedenis van 148 jaar ........................................................... 3

3.

Identiteit, missie, visie en verwachtingen ........................................................ 4

5.

Bestuur, RvT, MR en Activiteitencommissie ...................................................... 8 Bestuur................................................................................................................. 8 Raad van Toezicht (RvT) ......................................................................................... 8 Medezeggenschapsraad (MR) .................................................................................. 8 Activiteitencommissie ............................................................................................. 9 Krachtenbundeling binnen de stichting OHS .............................................................. 9 Krachtenbundeling met de stichting OBSH................................................................. 9 Sinds begin 2016 werkt onze stichting nauw samen met de stichting van de openbare scholen in Helmond. Als partners bundelen wij onze krachten om gezamenlijk ons wederzijds bestaan in de toekomst te kunnen borgen. ................................................ 9

6.

Kind staat centraal ......................................................................................... 10 Kindvriendelijk ..................................................................................................... 10 Prestaties ............................................................................................................ 11 De leerstof .......................................................................................................... 11 Computeronderwijs c.q. ICT .................................................................................. 13 Na groep 8 .......................................................................................................... 14 Feesten, vieringen en activiteiten ........................................................................... 14

7.

Beoordeling .................................................................................................... 18

8.

Rapportage ..................................................................................................... 18 Werkmap ............................................................................................................ 18 Rapportagemap ................................................................................................... 19 Doubleren/tussentijdse overgang ........................................................................... 19

9.

Inhoudelijke kwaliteitszorg ............................................................................ 20

10. Ondersteuningsplan c.q. leerlingenzorg ......................................................... 21 Doelstelling ......................................................................................................... 21 Stap 1: Algemene ondersteuning in de klas (weging iedere lln. = 1)........................... 21 Stap 2: Specifieke ondersteuning in de klas (weging totaal lln. = 1,5) ........................ 22 Stap 3: Specifieke ondersteuning + interne hulp (weging lln. = 1,5) .......................... 22 Stap 4: Specifieke ondersteuning + externe hulp (weging lln. = 1,5 of 2) ................... 23 Stap 5: Verwijzing naar een andere school. ............................................................. 23 Passend Onderwijs ............................................................................................... 23 Hi/levelgroep ....................................................................................................... 24 11. Kwaliteitsmetingen ........................................................................................ 25 12. De omgeving .................................................................................................. 26 Peuterspeelzaalwerk (PSZ) Korein .......................................................................... 26 “Halte 4”: Overdrachtsprocedure van voorschool naar basisschool ............................. 26 Kinderboerderij, moestuin en bostuin ..................................................................... 26 Speelplaatsen en gymzaal ..................................................................................... 27 Informatievoorziening ........................................................................................... 28 13. Ouderzaken .................................................................................................... 28 Oudervriendelijk .................................................................................................. 28 Ouderbetrokkenheid ............................................................................................. 29 Inschrijving leerlingen c.q. aannamebeleid .............................................................. 29 Privacy ............................................................................................................... 29 Kritische vragen en klachten.................................................................................. 30 Verkeerswerkgroep .............................................................................................. 30

1

14. De kosten ....................................................................................................... 31 Activiteitenbijdrage .............................................................................................. 31 Activiteitenbijdrage schooljaar 2016 - 2017 ............................................................. 32 Procedure met tijdpad van de activiteitenbijdrage .................................................... 32 Tussenschoolse opvang (TSO = overblijven) ........................................................... 33 Verplichte bijdrage tussenschoolse opvang .............................................................. 33 Schoolmelk ......................................................................................................... 33 15. Bereikbaarheid directie .................................................................................. 34 16. Ziekte en kinderziektes .................................................................................. 34 17. Extra verlof..................................................................................................... 35 18. Schorsing en/of verwijdering ......................................................................... 36 19. Zorginstellingen ............................................................................................. 36 GGD Zuidoost-Brabant .......................................................................................... 36 Zorg voor Jeugd................................................................................................... 37 Het Centrum voor Jeugd en Gezin .......................................................................... 37 Stichting Leergeld Helmond ................................................................................... 38 20. Schooltijden en vakanties ............................................................................... 39 Schooltijden ........................................................................................................ 39 De schoolvakanties, studiedagen en vrije dagen schooljaar 16 - 17 ............................ 39 21. Algemene gegevens........................................................................................ 40 Correspondentieadres van de school....................................................................... 40 Rekeningnummers ............................................................................................... 40 Contactpersonen .................................................................................................. 40 Bestuursleden...................................................................................................... 40 Medezeggenschapsraadsleden ............................................................................... 40 Raad van Toezicht ................................................................................................ 40 Overblijfcoördinator: ............................................................................................ 41 Leden van de activiteitencommissie ........................................................................ 41 Vertrouwenspersoon m.b.t. de klachtenregeling ....................................................... 41 Peuterspeelzaal Korein.......................................................................................... 41 Verkeerswerkgroep .............................................................................................. 41 Contactadres Inspectie van het Onderwijs ............................................................... 41 Contactadres Jeugdgezondheidszorg (GGD) ............................................................ 41 Contactadres Centrum Jeugd en Gezin .................................................................... 41 Overzicht personeel ............................................................................................... 42

2

1. Inleiding Het bevoegd gezag van de Wilhelminaschool stelt jaarlijks, na instemming van de medezeggenschapsraad, de schoolgids vast. Deze is terug te vinden op de website van de school. Op verzoek is er bij de administratie een papieren exemplaar te verkrijgen. Ouders van tussentijds aangemelde, nieuwe leerlingen ontvangen ook een exemplaar op papier. Deze gids geeft informatie over de visie en de werkwijze van de school. De ouders vinden hierin tevens een praktische leidraad van de Wilhelminaschool in al zijn facetten. 2. De beknopte geschiedenis van 148 jaar In 1868 werd de “Vereeniging tot instandhouding eener bijzondere school voor Lager Onderwijs” opgericht en werd er lesgegeven aan 16 leerlingen in een schoolgebouw op de Wiel (het huidige poortgebouw). De bedoeling van de stichters was, dat op hun school kinderen van alle richtingen welkom zouden zijn. Het aantal kinderen nam toe, omdat de steeds uitbreidende industrie meer en meer personeel aantrok dat niet rooms-katholiek was, terwijl er juist in Helmond vooral sprake was van katholiek onderwijs. De neutrale school in Helmond werd een succes, wat mede te danken was aan de steun van de industrie. Vanwege de groei werd op 4 september 1900 door de school een gebouw aan de Wilhelminalaan in gebruik genomen. De huidige naam – Wilhelminaschool – vindt hier zijn oorsprong. In 1960 werd het huidige schoolgebouw aan de Bachlaan – inmiddels onder de naam “Vereniging Wilhelminascholen” - betrokken, waarbij de “boerderijvorm” opviel. In 1985, bij de integratie van de kleuterscholen met de lagere scholen, zijn de kleuters in de Wilhelminaschool verwelkomd als medebewoners van het hoofdgebouw. Vóór die tijd zaten de kleuters in een eigen gebouw naast het terrein van de Wilhelminaschool (nu Ravelplein). Als een school voor Primair Onderwijs - met een eigen Bestuur en MR - zijn wij inmiddels al jaren een 17 groepen tellende basisschool. Een gezonde “éénpitter” onder de naam “Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina”.

Vooraanzicht school (foto vanuit een luchtballon)

3

3. Identiteit, missie, visie en verwachtingen De Wilhelminaschool heeft als identiteit: bijzonder neutraal onderwijs. Bijzonder, omdat in Nederland alle vormen van onderwijs - anders dan openbaar onderwijs - “bijzonder” worden genoemd. Neutraal, omdat ons onderwijs voor iedereen toegankelijk is en niet gebaseerd is op een religie of een specifieke onderwijsfilosofie. Het onderwijs op de Wilhelminaschool is gebaseerd op de volgende missie: “Natuurlijk, plezierig samen vooruit”. Vanuit deze missie komen wij tot de volgende visie: “Bij het plezierig leren op de Wilhelminaschool staat het welbevinden van ieder kind centraal, waarbij de jaargroep de veilige basis vormt. Om dit te bereiken scheppen wij een kindvriendelijke en uitdagende leer- en speelomgeving. Binnen de mogelijkheden van de jaargroep dragen de leerkrachten zorg voor een hanteerbaar ontwikkelings- en leerproces van de individuele kinderen. Het belangrijkste doel in dat proces is dat de kinderen gezamenlijk én individueel vertrouwen opbouwen om zich te kunnen ontplooien én hun weg te kunnen vinden – ook na onze school – in de maatschappij. Daarbij gaan wij met elkaar uit van een sfeer van: samen leren en samen vieren, veilig zijn en veilig voelen, respect hebben voor elkaar, positief benaderen, gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid en open communicatie.” Onze vier kernwaarden, die wij daarbij hanteren en leidend zijn, luiden als volgt:  Betrokkenheid: Betrokkenheid van ieder vormt de basis voor een goed schoolklimaat c.q. het welbevinden. Betrokkenheid zien we op school vooral aan de mate waarin men zich verbonden voelt met en verantwoordelijk voelt voor de ander en de verbondenheid met de eigen én de gemeenschappelijke taken en ontwikkeling (concreet = interesse in ieder kind en elkaar)  Respect: Respect voor elkaar zien we terug in het gedrag, waarin men laat zien de ander als waardevol mens te beschouwen – ongeacht de verschillen. Hierdoor voelt iedereen zich veilig om op basis van gelijkwaardigheid zijn/haar eigenheid te kunnen en mogen behouden. Men houdt dus rekening met elkaar en dat is bij de sfeer, het werken en het samenwerken bij ons op school een voorwaarde (concreet = o.a. ook respect voor de natuur).  Gezamenlijkheid: Gezamenlijkheid zie je in ons streven naar een WIJgevoel. Het samen zorgen voor veiligheid, plezierig leren en opbrengsten. Alle betrokkenen streven ernaar samen optimaal te kunnen functioneren, zodat niemand het gevoel krijgt er alléén voor te staan (concreet = o.a. kringgesprekken, jaarsluiting e.a. vieringen, samenwerkend leren, schoolreizen/kampen). 4





Eigentijds: Eigentijds, omdat we in willen spelen op de (snel veranderende) maatschappij, daar waar mogelijk. Hierbij stimuleren we elkaar én de kinderen om mee te denken, met ideeën te komen en creatief te denken om te kunnen anticiperen op veranderingen en op hun toekomst. Naast de ontwikkeling van het leren speelt de ontwikkeling als mens hierbij bij ons aanbod en met name ICT een grote rol. N.b. Communicatie: Duidelijke, eerlijke, open en positief kritische communicatie tussen alle betrokkenen is bij dit alles uiteraard een voorwaarde.

De identiteit, de missie, de visie én de kernwaarden vormen de basis voor het schoolplan 2015-2019 en het totale aanbod van de school en zorgen voor een instroom van kinderen van binnen, maar zeker ook van buiten de wijk. Verwachtingen ouders en school Wij vinden het prettig, als duidelijk is wat ouders en school van elkaar mogen en kunnen verwachten in relatie tot bovenstaande missie en visie. Dat heeft geresulteerd in het volgende overzicht: Wat kunnen/mogen ouders van de school verwachten?  Het personeel van de school is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs.  In de eerste weken van het schooljaar, worden ouders uitgenodigd door de nieuwe leerkracht(en), om over hun kind te komen vertellen.  De leerkrachten informeren ouders op hun beurt regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen. Dit gebeurt in ieder geval via de leerling rapporten (3 keer per jaar) en de daaraan gekoppelde 10minutengesprekken (2 keer per jaar). En – indien nodig/wenselijk – door middel van contact tussendoor via extra gesprek(ken).  De leerkracht van uw kind(eren) is na schooltijd altijd bereikbaar voor en bereid tot een kort informatiemoment m.b.t. uw kind en/of tot het maken van een afspraak.  Het personeel verdeelt de aandacht en de zorg die alle kinderen in de groep nodig hebben, zodat alle kinderen hierin evenredig aan bod komen.  Het personeel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig en goed voelen (welbevinden) op school.  Het personeel is verantwoordelijk voor het overdragen van kennis naast de aandacht voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele aspecten.  Het personeel biedt ondersteuning aan alle leerlingen. Zowel aan de middengroep (gemiddelde), als wel aan de groep die moeite heeft met de leerstof of aan de groep die juist meer aankan. Daarbij wordt aan de ouders duidelijk aangegeven wat zij wel en niet kunnen/mogen verwachten m.b.t. die ondersteuning.  Wij werken met een pestprotocol om pesten te voorkomen en/of tot een minimum te beperken.  De directie is – indien aanwezig – bereikbaar voor en bereid tot een gesprek over zaken m.b.t. de school, die ouders uitgebreider willen bespreken.  Het personeel spreekt met respect over de ouders en de kinderen. 5



Het personeel besteedt aandacht aan algemene communicatie vanuit de school via: de schoolgids, het tweewekelijks bulletin, een informatieavond aan het begin van het schooljaar, de jaarlijkse overlegvergadering in oktober/november en telefonisch contact als daar aanleiding voor is.

Wat kan/mag de school van de ouders verwachten?  De ouders zorgen dat de kinderen op tijd op school en/of in de klas zijn.  De ouders tonen belangstelling voor de school en zijn zoveel mogelijk aanwezig bij informatieavonden, ouderavonden en rapportavonden.  De ouders staan achter de missie, visie en kernwaarden van de school (pagina 4).  De ouders zien erop toe, dat ze relevante informatie m.b.t. hun kind(eren) tijdig aan de school doorgeven.  De ouders hebben er begrip voor (en handelen hier ook naar), dat de leerkracht(en) hun aandacht en zorg evenredig over de kinderen verdelen.  De ouders zijn bereid – indien mogelijk – om mee te helpen bij allerlei activiteiten.  Als ouders het niet eens zijn met bepaalde handelingen van de leerkrachten, dan bespreken zij dit zonder aanwezigheid van het kind (en zonder aanwezigheid andere ouders) met de leerkracht.  In principe staan de ouders ten opzichte van het kind altijd positief achter een genomen sanctie, maatregel of besluit van de leerkracht en/of de school.  De ouders spreken met respect over de school en het personeel.

Muziekles van Meneer Rob

6

4. Schoolstructuur   

  









 

De school werkt met één instroomgroep. Vervolgens vanaf groep 1 t/m groep 8 zijn alle groepen dubbel (de zogenaamde parallelgroepen). In deze parallelstructuur streven wij jaarlijks naar het formeren van twee zo gelijkwaardig en evenwichtig mogelijke groepen per leerjaar om zo alle kinderen gelijke ontwikkelmogelijkheden te kunnen bieden. Dit schooljaar start de school met 424 kinderen verdeeld over 17 groepen. De 17 groepen zijn in twee bouwen verdeeld. De instroomgroep en de groepen 1 t/m 3 vormen de onderbouw, de groepen 4 t/m 8 de bovenbouw. De groepsleerkrachten vervullen de lesgevende taken in de groepen en zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van en het onderwijs aan deze kinderen. Om de lesgevende taak en welbevinden te optimaliseren beschikken wij inmiddels over diverse gespecialiseerde leerkrachten en IB-ers op het gebied van taal/lezen, rekenen, gedrag, natuur en milieu, cultuur en ICT. Ter begeleiding en ter ondersteuning zijn er per week collega’s ingeroosterd buiten de groep (ambulant) voor de volgende onderwijs gerelateerde taken; o de Interne Begeleiding, 6 dagen (zie ondersteuningsplan), o muziek- en computeronderwijs, beiden 1½ dag o meerbegaafdheid (Hi/Levelgroep), ½ dag Tevens zijn ter ondersteuning van het onderwijsproces aan de school een conciërge (5 dagen), twee klassenassistenten (2½ dag + drie ochtenden) en een administratief medewerkster (4 dagen) verbonden. De algehele lijn van het onderwijs in de onderbouw en de bovenbouw wordt begeleid, gecoördineerd en regelmatig geëvalueerd onder de verantwoordelijkheid van een coördinator per bouw. De directeur en de twee bouwcoördinatoren vormen tezamen het managementteam (MT) van de school. De directeur is eindverantwoordelijk voor de algehele dagelijkse leiding.

Lentepad in de Warande

Kabouterpad in de Warande

7

5. Bestuur, RvT, MR en Activiteitencommissie Bestuur De Wilhelminaschool is vanaf 2003 een stichting. In het bestuur van de stichting, genaamd “Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina”, nemen tenminste vijf en ten hoogste negen leden zitting. Hiervan komen ten minste twee leden uit de oudergroepering. De namen en de functies van de huidige bestuursleden zijn opgenomen bij de algemene gegevens. Het bestuur vergadert eenmaal per schoolmaand en deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt de vergadering als toehoorder bijwonen. Het bestuur houdt u – via het bulletin – zoveel mogelijk op de hoogte van de lopende zaken. Het bestuur belegt – volgens de statuten - elk jaar tenminste eenmaal een overlegvergadering voor de ouders van de leerlingen. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met de MR en de directeur. Tijdens deze overlegvergadering in het najaar wordt in grote lijnen het beleid van het afgelopen en het huidige schooljaar besproken. De ouders kunnen dan vernemen in hoeverre dat beleid aansluit bij hun wensen en tevens hun ervaringen delen met de geledingen. Raad van Toezicht (RvT) In het kader van landelijke regelgeving dienen alle besturen te beschikken over een Raad van Toezicht. Deze raad bewaakt, door middel van toezicht, de kwaliteit van de school door de grote lijnen in de gaten te houden. De Raad van Toezicht wordt gevormd door drie personen. Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschap van ouders en personeel op scholen is bij wet geregeld. De MR is samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de ouders en vier van het personeel. Alle ouderleden van de MR functioneren als contactpersonen voor de ouders en zijn gekozen door de ouders voor een zittingsduur van twee jaar. De namen en de functies van de huidige MR-leden zijn opgenomen bij de algemene gegevens. De MR heeft tot taak om de openheid, openbaarheid en het onderling overleg zoveel mogelijk te bevorderen. Daarom zijn de vergaderingen in principe openbaar en kunt u deze als toehoorder bijwonen. De MR bespreekt en beoordeelt bestuursvoorstellen en geeft hierover – zoals in de wet geregeld is - advies en/of instemming. Daarnaast kent de MR nog de volgende rechten: informatie, overleg, bespreking en initiatief. Gedurende het jaar communiceren MR en Bestuur over de lopende zaken, en wordt er minstens tweemaal per jaar een gezamenlijke vergadering tussen het Bestuur en de MR belegd. Tevens is de MR nauw betrokken bij de jaarlijkse overlegvergadering van het bestuur met de ouders. De MR houdt u - via het bulletin - op de hoogte van de lopende zaken. De complete informatie (notulen, agenda) ligt ter inzage op school en er is een informatiebord in de grote hal. Heeft u specifieke vragen en/of opmerkingen, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de MR–leden en/of via [email protected] 8

Activiteitencommissie

Er is een activiteitencommissie op school, die de ouderbetrokkenheid verder gestalte geeft. Deze commissie is – in overleg met het team - behulpzaam bij of (mede)verantwoordelijk voor een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten op school. Te denken valt aan dierendag, Sinterklaas, de avondvierdaagse, Carnaval, Pasen, de sport- en/of ontdek- en/of doedag. De namen van de huidige leden staan vermeld bij de algemene gegevens. Ouders, die zich ook in willen zetten voor de activiteitencommissie, zijn uiteraard van harte welkom en kunnen voor informatie contact opnemen met één van de commissieleden (zie gegevens achterin) en/of via [email protected]

Robotvoetbal, activiteit van de activiteitencommissie

Krachtenbundeling binnen de stichting OHS Onze school maakt – met behoud van eigen identiteit en bevoegdheden - deel uit van de Stichting Overleg Helmondse Schoolbesturen. Alle schoolbesturen, die lid zijn van de stichting OHS, onderkennen de noodzaak van het samen optreden in het belang van de leerlingen in Helmond. Dit samen optreden mag niet conflicteren met de doelstellingen van de eigen stichting. Om die reden werken de schoolbesturen binnen OHS op basis van consent: leden stemmen in met een bepaalde activiteit zonder dat ze daarin daadwerkelijk hoeven te participeren. Binnen de stichting OHS participeren dertien schoolbesturen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, waaronder een SBO-school en twee (V)SOscholen. De vergaderingen van de stichting worden bijgewoond – namens onze school – door de directeur en/of een bestuurslid. Krachtenbundeling met de stichting OBSH Sinds begin 2016 werkt onze stichting nauw samen met de stichting van de openbare scholen in Helmond. Als partners bundelen wij onze krachten om gezamenlijk ons wederzijds bestaan in de toekomst te kunnen borgen.

9

6. Kind staat centraal Kindvriendelijk De Wilhelminaschool neemt kinderen serieus. Dat gebeurt o.a. door middel van het meten van hun tevredenheid over de school, kringgesprekken en individuele gesprekken. Ook mogen ze meedenken over verschillende zaken (bijvoorbeeld de inrichting van hun lokaal). In iedere groep en binnen de school is er ruimte voor de eigen inbreng van de kinderen. Daartoe beschikken wij tevens over een leerlingenraad, waarin 8 leerlingen van de groep 5 t/m 8 zijn vertegenwoordigd. Kinderen hebben - naast een stukje eigen inbreng - tevens behoefte aan een duidelijke structuur en aan veiligheid. De leerkrachten zorgen door middel van hun dagelijkse aanpak (ook qua rooster) voor een duidelijke structuur. In het kader van de eigen verantwoordelijkheid en het leren plannen van de kinderen wordt in de groepen 1 t/m 5 gewerkt met planborden en in de groepen 6 t/m 8 met planformulieren. Per groep wordt afgesproken - indien mogelijk in overleg met de kinderen hoe zij met elkaar om dienen te gaan, zodat iedereen met plezier en met een veilig gevoel naar school gaat. In de dagelijkse praktijk legt de school bij deze omgangsregels het accent op het bevorderen van positief gedrag, door dat gedrag als goed voorbeeld te benadrukken richting de kinderen. Bij het bestrijden van negatief gedrag ligt de nadruk binnen de groep zoveel mogelijk op het negeren en isoleren hiervan. Dat kan o.a. inhouden dat kinderen individueel aangesproken worden na schooltijd of voor korte tijd eventjes buiten de groep worden geplaatst. De school hanteert waarden en normen, waarbij het uitgangspunt is dat alle kinderen en leerkrachten met plezier en met respect voor elkaar hun werk kunnen doen. Met betrekking tot deze waarden en normen hanteren wij de zogenaamde kreten van de maand. Tot nu toe zijn de volgende regels daarbij van kracht:  Wij lopen rustig in de school  Wij praten rustig met elkaar & luisteren naar elkaar  Behandel een ander, zoals je zelf ook behandeld wilt worden  Wij houden de gang en de WC netjes  Als iemand zegt: “Stop”, dan houd je op  Heeft er iemand verdriet, help die dan als je het ziet  Wij hebben respect voor elkaar (iedereen is anders en wel ergens goed in) Om onverhoopt pestgedrag te voorkomen en/of aan te pakken hanteren we een pestprotocol tegen pesten. Deze is te vinden op de website. In de praktijk betekent dat in hoofdlijnen:  Het team vindt pesten onacceptabel en gaat ervan uit, dat dit zeker door ouders/verzorgers wordt onderschreven;  Het team tracht pesten te voorkomen door er op school voor te zorgen dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen én door gewenst gedrag vast te stellen; 10

  

Bij het signaleren van pesten maken wij gebruik van observaties; Wij richten ons op het voorkomen van pesten, dus de preventieve aanpak; Wij nemen stelling tegen pesten, door tegen pestgedrag op te treden (het isoleren van de pester(s) en het bestraffen, indien nodig).

De methode Leefstijl wordt gehanteerd in alle groepen en richt zich op het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden. Prestaties Kinderen komen natuurlijk naar de Wilhelminaschool om iets te leren. Om dat leerproces zo goed en verantwoord mogelijk te laten verlopen, dragen de leerkrachten er in eerste instantie zorg voor dat de kinderen zich veilig en prettig voelen in hun groep. Dat vinden wij de belangrijkste voorwaarden om een gezonde basis te vormen voor een optimaal gezamenlijk groeps- en leerproces. Daarna wordt zorgvuldig bekeken hoe en in welke mate we binnen dat groepsproces tegemoet kunnen komen aan de mogelijkheden en behoeften van de individuele kinderen bij het leerproces. Het is daarom van belang hierop snel zicht te krijgen. Dat gebeurt door middel van observaties, toetsen, gesprekken met de ouders en het CITO-leerlingvolg-systeem van groep 2 tot en met groep 8. De beoordeling van het werk in de groep is gebaseerd op de individuele mogelijkheden en de werkhouding. Bij een positieve werkhouding krijgen de kinderen sowieso een opbouwende beoordeling, ongeacht hun prestaties. De school wil hiermee alle kinderen stimuleren hun best te doen en wil ervoor zorgen dat zij het leren als plezierig (blijven) ervaren. De leerstof Kinderen hebben te maken met verplichte vakken en geformuleerde eindtermen en referentieniveaus van de basisschool. Naast de zogenaamde cognitieve (= leer) en creatieve (= doe) vakken maken wij in alle groepen ruimte in het rooster voor sociale vorming en actualiteit. De laatste twee onderdelen zijn bewust – omdat wij dat zeer belangrijk vinden – geïntegreerd in het totale lespakket. Hieronder volgt in het kort het programma per bouw: Groepen 1 en 2  In beide groepen wordt altijd gewerkt met thema’s en speelt het “planbord” een grote rol.  In de instroomgroep en groep 1 ligt het accent op het ‘samen en spelend leren’. De school vindt het erg belangrijk dat de kinderen ervaren wat het is om de hele dag in een groep te functioneren en rekening met elkaar te houden. Zij leren allereerst en voornamelijk op een speelse manier, maar zullen gaandeweg ook aan gerichtere opdrachten gaan werken.  In groep 2 wordt aangesloten bij deze manier van werken, dus steeds gerichtere opdrachten. Daarbij leren de kinderen de noodzakelijke 11

 

basisvaardigheden om straks in groep 3 te kunnen starten met het ‘geleide’ leren. De luister- en werkhouding spelen een steeds grotere rol. De kinderen oefenen hiertoe o.a. met voorbereidende schrijf-, taal- en rekenspelletjes. In het kader van lezen zijn er in groep 2 boekenkringen.

Groep 2, Thema Leeshuis

Groepen 3, 4 en 5  In groep 3 maakt het spelend leren plaats voor het ‘geleide’ leren. De overgang verloopt in een rustig tempo. Deze vorm van leren kost de kinderen in het begin veel energie. Het lezen (o.a. de boekenkring), het schrijven en het rekenen krijgen in belangrijke mate aandacht. Tevens is er aandacht voor natuuronderwijs (vaak in de vorm van projecten) en verkeer. Natuurlijk nemen de expressievakken een belangrijke plaats in en wordt er ruim voldoende tijd ingeruimd voor het spel.  In groep 4 komt het accent meer en meer te liggen op gestructureerd leren bij taal, spelling, rekenen en lezen (o.a. boekbespreking). Wereldverkenning gaat een grotere rol spelen. Ook in deze groep werken we hierbij vooral in de vorm van projecten.  In groep 5 wordt - naast taal, rekenen, lezen (o.a. boekbespreking) en schrijven - gestart met afzonderlijke lessen in wereldoriëntatie: voorbereidende aardrijkskunde en geschiedenis en natuniek (= natuur en techniek). Groepen 6, 7 en 8  In de groepen 6 t/m 8 is de leerstof voor de kinderen voornamelijk gericht op de vakken taal, rekenen, lezen (en schrijven)  Verder krijgen ze les in aardrijkskunde, geschiedenis, natuniek (= natuur en techniek), verkeer en studievaardigheden.  In de groepen 7 en 8 komt daar ook nog Engels bij.  In deze groepen komen kinderen ook in aanraking met opdrachten die ze thuis moeten uitwerken. Zo houden alle kinderen jaarlijks naast de boekbespreking een spreekbeurt. Ook op andere leerstofgebieden krijgt een leerling te maken met huiswerkopdrachten. De opdrachten moeten vooral zinvol en/of uitdagend zijn, zodat de kinderen huiswerk als iets positiefs ervaren. In de Wet op het Primair Onderwijs staat vermeld welke vakken de kinderen moeten volgen en aan welke kerndoelen ze aan het einde van de basisschool moeten voldoen. 12

Samen werken in groep 7

Methoden Al onze methoden zijn gericht op de kerndoelen, zijn in overeenstemming met onze visie op onderwijs en bij taal en rekenen op het principe van basis-, herhalings- en verrijkingsstof. De methoden zijn:  Rekenen in de groepen 3 t/m 6 met de methode “Reken Zeker”  Rekenen in de groepen 7 t/m 8 nog met de methode “Rekenrijk”  Taal met “Taal op Maat”  Aanvankelijk technisch lezen met “Veilig Leren Lezen” en voortgezet technisch lezen met “Station-Zuid”  Sociaal-emotionele vaardigheden voor alle groepen met “Leefstijl”  Bij wereldoriëntatie en studievaardigheden met “Natuniek, De Trek, Meander en Blits”  Voor Engels in de groepen 7 en 8 “Take it Easy”  Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben maken we voor de groepen 3 t/m 8 gebruik van “Levelwerk” Een beleidskeuze van de school is om het onderwijsaanbod zo actueel mogelijk te laten zijn. Daarom schrijven wij onze methoden af in 8 jaar i.p.v. in 10 jaar. Computeronderwijs c.q. ICT In alle groepen zijn computersystemen aanwezig voor de leerlingen. Deze computers worden, indien van toepassing, ingezet in de dagelijkse onderwijspraktijk voor taal-, reken- en wereldverkennende onderwerpen. Naast de inzet van computers in de eigen groep krijgen leerlingen van de groepen 1 t/m 8 in het kenniscentrum (boven in de grote hal) instructie en scholing in het omgaan met de computer. Daar kunnen zij – indien beschikbaar - ook gebruik maken van de aanwezige informatietechnologie, door bijvoorbeeld via Internet informatie op te zoeken en deze verder te bewerken voor presentaties en speciale onderwerpen. De kinderen van de groep 5 t/m 8 werken met tablets, voornamelijk bij taal en rekenen. In de groepen 1 t/m 8 wordt ons onderwijsaanbod al jaren verrijkt door het werken met digitale hulpmiddelen. Deze bieden vele extra mogelijkheden. De digitale borden (de “active” borden) in de groepen 3 t/m 8 worden bestuurd via de computer en een speciale pen. De groepen 1 en 2 genieten van deze digitale verrijking, omdat er voor beide groepen een touchscreen is aangeschaft.

13

Na groep 8 De school heeft een procedure ontwikkeld met betrekking tot de advisering richting het Voortgezet Onderwijs (V.O.):  De leerkrachten bespreken met de ouders van de kinderen uit groep 7 tegelijkertijd met het 2e rapport een preadvies voor het V.O.  Daarbij wordt aan de ouders vooraf schriftelijk gevraagd wat hun beeld c.q. verwachting is m.b.t. de mogelijkheden van hun kind voor het V.O.  Medio groep 8 volgt dan het definitieve advies. Door middel van deze adviesgesprekken met de ouders, waarbij op eigen wens ook het kind aanwezig mag zijn, geeft de school aan welke vorm van voortgezet onderwijs voor hun kind het meest geschikt zal zijn.  Bij deze adviesgesprekken wordt uitgegaan van de volgende factoren: - De cognitieve mogelijkheden (de mogelijkheden m.b.t. de leerstof) - Het leertaakgedrag (o.a. werkhouding, motivatie en eventuele interesses)  Doel van de gesprekken is om - vanuit het schooladvies - met de ouders tot overeenstemming te komen over de juiste vorm van voortgezet onderwijs. Hierbij staat het te verwachten welbevinden van het kind centraal en komt ook de wens en/of het beeld van de ouders ter sprake.  Nadat de school het schooladvies met de ouders en kind(eren) heeft besproken, wordt de eindtoets CITO afgenomen. De individuele score van de leerling behoort in de regel een bevestiging te zijn van het schooladvies.  Het advies van de basisschool is bepalend voor toelating op de school voor V.O. Indien de CITO-score van een kind echter aanmerkelijk lager of hoger uitvalt in relatie tot het advies, dan kan het advies heroverwogen worden. De toekomstige school van het V.O. kan tevens – uiteraard na overleg met onze school - een aanvullend onderzoek laten plaatsvinden.  Na definitieve aanmelding en plaatsing voert de school gesprekken met de scholen van het V.O. over de kinderen. Ook de jaren daarna worden onze leerlingen nog gevolgd door middel van gesprekken met en rapportages van het V.O. Feesten, vieringen en activiteiten Het overgrote deel van de tijd op school gaat uiteraard naar het leerproces. Daarnaast wordt er echter ook zeker tijd ingeruimd voor het samen vieren. Dit doen we structureel met verjaardagen, dag- en maandvieringen, de Jaarsluiting en incidenteel door actuele andere activiteiten. Dit samen vieren versterkt op een positieve manier het groeps- en het gemeenschapsgevoel. De Jaarsluiting Deze viering van het einde van het kalenderjaar neemt in december binnen school een grote plaats in. In deze laatste maand van het jaar gonst de hele school van activiteiten. Er wordt dan een zelf geschreven toneelstuk met bijbehorende liedjes ingestudeerd. Uit bijna alle groepen doen er kinderen 14

mee: groep 8 als toneelspelers, groepen 6 en 7 voor het koor en groepen 3,4 en 5 voor de “dansjes”. Bij de overige zaken, zoals het vervaardigen van decor en kleding, helpt een groot aantal ouders mee. Deze hulp is niet alleen zeer welkom, maar eigenlijk ook onontbeerlijk. Door al deze gezamenlijke inspanningen kunnen we de Jaarsluiting vervolgens succesvol samen met de ouders vieren. En dat doen we ook in 2016 weer in het Speelhuis. Naast dit toneelstuk sluiten we door middel van een avondviering op school voor alle kinderen - met hulp van ouders – het kalenderjaar gezellig en sfeervol af.

Jaarsluiting 2016

De maandvieringen Deze vinden gedurende het schooljaar meestal plaats in de gymzaal. Iedere jaargroep komt aan de beurt om de rest van de school én de ouders/verzorgers/oma’s en opa’s met plezier te trakteren op een uitvoering. Naast versterking van het groepsgevoel leren de kinderen bij de dag- en maandvieringen om samen te werken en om zich te presenteren. De dagvieringen Deze vinden vanaf groep 4 maximaal twee per week plaats in de klas. Een kind verzorgt alleen of met een aantal andere leerlingen uit de groep een kort optreden – toneelspel, zang, dans of muziek, een quiz of een ander idee - voor de rest van de groep. De voorbereiding hiervoor vindt vooral op school plaats en van thuis worden vaak attributen meegenomen. 15

Verjaardagen Een kind is ook op school echt jarig. In alle groepen wordt deze dag vanaf de 5e verjaardag samen met de groep gevierd. In de groepen 1 t/m 2 meteen ’s morgens (kan/mag samen met de ouders). In de groepen 3 t/m 8 net vóór de kleine pauze (zonder ouders). Alle jarigen mogen voor hun verjaardag bij meneer Sjef en bij meneer Bart iets uitzoeken als cadeautje van de school. Traktaties: Het is heel leuk om op deze feestelijke dag klasgenootjes te trakteren op iets lekkers, maar het gaat wel om een aardigheidje. En om iets, dat in één ‘eetmoment’ op te eten is. Niet toegestaan zijn kauwgom, een lolly of een extra cadeautje als traktatie ! Cultuur

monumentendag groep 8

Creativiteit, kunst en cultuur staan hoog in ons vaandel. De cultuurcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het cultuurleerplan. Eén van de onderdelen daarvan is het contact c.q. het abonnement met Kunst en Cultuur. Hierdoor neemt de school o.a. ieder jaar deel aan de wisselende activiteiten, die door het kunstkwartier van de Gemeente Helmond worden georganiseerd. Daarnaast proberen we ook op andere manieren en via andere wegen cultuur een aantal keer per jaar binnen ons programma te plaatsen. Bijvoorbeeld door: een actieve bijdrage bij het vorm geven van kunstprojecten, bezoeken musea en optredens op school plaats te laten vinden.

Groep 5, terug in de tijd, in het Jan Visser museum

16

Speciale dag(en) In het schooljaar wordt er een speciale dag gepland (bijv. een sportdag, ontdekdag of doedag). De kinderen spelen en/of sporten die dag met elkaar volgens een bepaald thema. De hele school neemt hieraan deel en de “teams” van kinderen worden geformeerd uit alle groepen. Zo kunnen de kinderen uit de bovenbouw in hun team de kinderen uit de onderbouw helpen en begeleiden. Samenwerken en samen spelen is immers een belangrijk onderdeel van onze visie. De deelname aan en viering van de Koningsdag heeft hierin de laatste twee jaar een rol gespeeld. Tevens is er – in het kader van wijkactiviteiten –een sportdag voor alle groepen 5 t/m 8 van de drie basisscholen in Stiphout en de Zwanenbeemd. Schoolreizen en kampen In de laatste maanden van het schooljaar nemen alle leerlingen deel aan een speciale groepsactiviteit. Daar hoeft niet apart voor betaald te worden, omdat deze activiteiten bekostigd worden uit de jaarlijkse activiteitenbijdrage van de ouders.  De groepen 1 t/m 5 gaan één dag op schoolreisje.  De kinderen uit de groepen 6 en 7 gaan drie dagen op kamp.  De schoolverlatende kinderen van groep 8 hebben een kamp van vijf dagen.  Naar aanleiding van eerdere ervaringen is besloten om m.b.t. de te huren accommodaties criteria aan te leggen. Deze bieden een richtlijn waaraan een accommodatie moet voldoen m.b.t. veiligheid, hygiëne e.d.  Bij de schoolreisjes worden ouders - op initiatief van de leerkracht(en) – als begeleiders meegevraagd.  Bij de kampen mogen allereerst de kinderen aangeven of ze het wel/niet leuk vinden, als er één van de ouders als begeleider mee zou gaan. Op grond daarvan worden er vervolgens ouders door de leerkrachten benaderd. Bij het formeren van de begeleidingsgroep streven wij naar een mix van ervaren en onervaren ouders.

Kringgesprekken Kringgesprekken lenen zich bij uitstek om aandacht te schenken aan actuele onderwerpen of om te praten over wat de kinderen hebben meegemaakt. Zo leren de kinderen in en veilige sfeer gedachten te verwoorden en te luisteren naar anderen. Goede kringgesprekken versterken het gemeenschapsgevoel van een groep. Naast informele kringgesprekken aan het begin van de week/ochtend kent de school ook kringgesprekken aan de hand van thema’s vanuit de kinderen zelf, vanuit de methoden, vanuit Leefstijl en/of vanuit de actualiteit.

17

7. Beoordeling De leerkracht geeft in de regel het aantal foute of goede antwoorden aan en/of geeft – bij een juiste werkhouding - zoveel mogelijk positieve kritiek. Op deze manier krijgt ieder kind een persoonlijke, opbouwende beoordeling om de motivatie en het zelfvertrouwen ten volle te stimuleren. Het werk van de leerlingen wordt, behalve af en toe in groep 8, niet beoordeeld met een cijfer. Behalve op de eigen waarnemingen van de leerkracht, baseert de school zich op testen en toetsen die regelmatig worden afgenomen. Een deel ervan hoort bij de methodegebonden toetsen en een ander deel komt uit het CITO Leerling Ontwikkeling Volg Systeem (LOVS). Vooral de laatste categorie toetsen, waarvan de resultaten landelijk vergelijkbaar zijn, stelt de school in staat te analyseren of de kinderen individueel en ook per groep hun verwachte ‘leerlijnen’ volgen. Afwijkingen hiervan zijn een aanleiding het kind en/of de groep extra te bespreken en indien nodig extra zorg te organiseren (zie ondersteuningsplan). De Eindtoets CITO in groep 8 fungeert als een verplichte, onafhankelijke eindtoets. 8. Rapportage Werkmap Drie keer per jaar krijgen de kinderen een persoonlijke werkmap – portfolio mee naar huis. In deze map zit door de kinderen zelfgemaakt werk, waarbij zij ook zelf voor een deel inspraak hebben welke werkjes er van de afgelopen maanden in het boek komen. De kinderen laten hierin zien, waarmee zij in hun groep bezig zijn geweest en hoe zij dat werk hebben gemaakt. In de map richt de leerkracht zich bovendien tot het kind zelf om zo het kind positief te stimuleren. In de midden- en bovenbouw schrijven de kinderen ook zelf op wat ze van hun werk vinden. De kinderen zullen over het algemeen hun portfolio met trots laten zien. Wanneer ouders met hun kind(eren) de map op een positieve manier bekijken, krijgt het werk van het kind de door de school bedoelde aandacht. Op deze manier worden de gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van thuis én school voor de ontwikkeling van de kinderen benadrukt. Deze map moet - na melding in het bulletin - weer bij de leerkracht worden ingeleverd. Bij het verlaten van onze school, mogen de kinderen hun portfolio houden. De map geeft een mooi overzicht alle betreffende jaren.

bibliotheek bezoek tijdens de Kinderboekenweek

18

Rapportagemap De rapportage naar de ouders, drie keer per jaar, geeft een zo volledig en objectief mogelijk beeld van de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind. De rapportagemap - speciaal voor de ouders bedoeld - is twee keer per jaar, in november en maart, gekoppeld aan een 10-minutengesprek. De ouders ontvangen voor dit gesprek tijdig een uitnodiging. Tijdens het gesprek wordt aan de hand van de rapportagemap ingegaan op het functioneren en de ontwikkeling van het individuele kind op school. Bij het 3e rapport zijn er géén 10-minutengesprekken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan een gesprek, dan kunnen zij dit aangeven bij de leerkracht om een afspraak te maken. Gescheiden ouders krijgen gezamenlijk één gesprek over hun kind(eren). Alleen bij hoge uitzondering – en na overleg met school – kan hiervan worden afgeweken. In de rapportageformulieren komt de visie van school duidelijk naar voren:  Eerst wordt gekeken naar het welbevinden van het kind;  Vervolgens komt het beeld van de werkhouding aan bod;  Daarna wordt over de vorderingen op allerlei leerstofgebieden gerapporteerd. Het niveau van het kind is af te lezen op een vijfpuntschaal. Ouders krijgen de rapportagemap na het gesprek mee naar huis. De rapportagemap moet na melding in het bulletin weer bij de leerkracht worden ingeleverd. Deze map blijft tot eind groep 8 eigendom van de school en groeit dus mee, tot de leerling de school verlaat. Doubleren/tussentijdse overgang De school beschikt over protocollen met betrekking tot het laten doubleren van kinderen (groep nogmaals doen) en een tussentijdse overgang van kinderen (overstap van de ene naar een volgende groep). In deze protocollen staat beschreven wie hierbij betrokken zijn, hoe deze personen erbij betrokken zijn en wat het tijdspad van de procedure is. Deze protocollen zijn op school bij de IB-ers ter inzage.

19

9. Inhoudelijke kwaliteitszorg Het behouden en waar mogelijk vergroten van de onderwijsinhoudelijke kwaliteit is een voortdurend aandachtspunt. De volgende zaken spelen daarbij o.a. een rol: - In alle groepen wordt – binnen de mogelijkheden van de groep en de leerkrachten - zoveel mogelijk ingespeeld op de individuele mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Zoveel mogelijk, omdat het in de praktijk voor de leerkrachten niet mogelijk is om echt individuele begeleiding waar te maken in groepen van gemiddeld 29 kinderen. De school werkt derhalve vanaf groep 6 bewust slechts in enkele gevallen per groep met individuele leerwegen. - Om binnen de groep toch maximaal tegemoet te kunnen komen aan de individuele verschillen is voor leermethoden gekozen, die gebruik maken van basis-, herhalings- en verrijkingsprincipes. Daarbij volgt de leerkracht ieder kind in zijn ontwikkeling op diverse leerstofonderdelen en rapporteert hierover. - In alle bouwen zijn de leerkrachten gespitst op het vroegtijdig signaleren van de mogelijkheden, de behoeften en eventuele beperkingen van kinderen en hoe hier zo optimaal mogelijk – binnen de groep – mee om te gaan. - Voor het signaleren en het volgen van de kinderen en de groepen en voor het maken van trendanalyses van groep 1 tot en met 8 maakt de school gebruik van de resultaten van het onafhankelijk leerlingvolgsysteem van CITO. - Iedere leerkracht heeft een klassenmap, waarin afspraken, werkwijze van de groep, programma’s en resultaten vermeld staan. - Er vinden structureel kind- en groepsbesprekingen plaats, waarbij – naast het gesprek met de IB-er – ook teamleden elkaar informeren en ondersteunen bij de ondersteuning aan kinderen in een groep. - Bij de begeleiding van de leerkrachten om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen kan gebruik gemaakt worden van o.a.: intervisiegesprekken, coaching en School Video Interactie Begeleiding (SVIB = een methodiek van korte video-opnames in de klas met nabespreking met de leerkracht). - In wekelijkse vergaderingen, plenair en/of bouw, bespreekt en evalueert het team lopende zaken. Ter verhoging van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod is ervoor gekozen om de personele middelen – naast de groepsleerkrachten - per week als volgt te besteden (ten behoeve van alle groepen): - 2 leerkrachten, ieder 3 dagen per bouw, als Interne Begeleider (= IB-er). Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan (zie hoofdstuk 11), de begeleiding en terugkoppeling van en naar de leerkrachten, de ouders en het zorgteam van onze school. - 1 leerkracht voor drie dagdelen als muziekleerkracht. 1 leerkracht voor vier dagdelen als ICT-er. 1 leerkracht voor een dagdeel als begeleider van de Hi/Level groep. 20

Specialisten Op onze school zijn een aantal leerkrachten en interne begeleiders werkzaam als specialist. Zij hebben zich extra ontwikkeld in de volgende gebieden: taal/lezen, rekenen, sociaal-emotionele vorming, cultuur, natuur- en milieueducatie en ICT. Voor deze gebieden is gekozen omdat ze goed passen binnen onze visie op onderwijs. De taken en verantwoordelijkheden van de specialisten bestaan uit het maken en onderhouden van specifiek beleid binnen hun eigen specialisme, het volgen en eventueel toepassen van actuele ontwikkelingen en het begeleiden en informeren van het team. We verwachten op deze manier, dat deze vormingsgebieden speciale aandacht en een goede kwaliteit blijven houden. 10.

Ondersteuningsplan c.q. leerlingenzorg

Doelstelling Ons streven is een school te zijn:  waar de kinderen zich binnen en buiten de groep veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn (het welbevinden).  waar de kinderen leren met vertrouwen, inzet, geconcentreerd, in een goed tempo, zoveel mogelijk zelfstandig hun werk netjes te maken (werkhouding).  waar de kinderen presteren op het niveau dat bij hen past (prestaties).  waar de leerkrachten hun eigen handelen ten opzichte van bovenstaande visie ter discussie durven stellen. Wij hebben er bewust voor gekozen om de ter beschikking zijnde personele middelen in te zetten (zie hoofdstuk 10) voor prioriteiten ten behoeve van alle kinderen. Mocht een kind gebaat zijn bij extra individuele ondersteuning (bijv. Remedial Teaching = RT), dan bieden wij tijdens schooltijd wel de fysieke ruimte aan betreffende externe ondersteuner. De kosten van de extra, externe, individuele hulp zijn voor rekening van de ouders/verzorgers. In het ondersteuningsplan onderscheiden wij 5 stappen: Stap 1: Algemene ondersteuning in de klas (weging iedere lln. = 1) De leerkracht realiseert een positief klimaat (denk o.a. aan Leefstijl,) heeft oog voor het welbevinden van de kinderen en probeert te zorgen voor een goede werkhouding. Hij/zij geeft tijdens de instructie en verwerking kwalitatief goed onderwijs op drie niveaus met als doel optimale prestaties te behalen. Dit alles om te voorkomen dat een kind uitvalt op een bepaald vakgebied en/of zijn/haar motivatie verliest. De 3 instructieniveaus zijn:  beperkte instructie, niet met alle instructies meedoen, maar direct beginnen en daarna aan verdiepingsstof werken (kleine groep).  de klassikale instructie en vervolgens aan het werk (grote groep).  extra instructie na de klassikale uitleg, aan het werk met begeleiding van de leerkracht (een kleine groep). 21

Als voor een kind de algemene zorg die in stap 1 geboden wordt op een specifiek gebied ontoereikend is, gaat dit kind naar stap 2. Stap 2: Specifieke ondersteuning in de klas (weging totaal lln. = 1,5) De leerkracht geeft extra ondersteuning aan één of meerdere kinderen die op grond van observatie-/signaleringsgegevens de leerstof nog niet voldoende beheersen, die beduidend hoger scoren of die gedragsmatig opvallen en beschreven in groepshandelingsplannen. De ondersteuning kan geboden worden tijdens de zogenaamde ‘Frisse Start’ aan het begin van de dag en kan bestaan uit: pre-instructie op verschillende vakgebieden, gesprekjes, werken aan remediërende programma’s bijvoorbeeld op de computer, werken aan groepshandelingsplannen of werken met verrijkingsstof (bijv. Levelwerk). Soms wordt gekozen voor individuele begeleiding van een kind. Deze specifieke ondersteuning wordt in de groep uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Op advies van de leerkracht kunnen ouders verwezen worden naar niet-schoolspecifieke hulpverlening, zoals logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, enz. (indien mogelijk bekostigd vanuit de ziektekostenverzekering van de ouders) Als de geboden hulp ontoereikend is, hebben de leerkracht en de IB-er overleg. De IB-er start een intern onderzoek naar de problematiek van het kind en er volgt een gezamenlijk gesprek met de ouders. Op grond hiervan wordt afgesproken naar welke stap van zorg het kind gaat. Stap 3: Specifieke ondersteuning + interne hulp (weging lln. = 1,5) Op basis van systematisch verzamelde informatie over het kind én het gesprek met de ouders wordt door de IB-er en de leerkracht een analyse en een voorlopige diagnose opgesteld. Vervolgens stellen de leerkracht en de IB-er samen een (individueel) handelingsplan op. Dit wordt doorgesproken met de ouders. Deze specifieke ondersteuning wordt in de groep uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht en/of door de SOVA-trainer en/of de IB-er. Ouders kunnen een uitvoerende taak in het handelingsplan hebben en dragen hiervoor een eigen verantwoordelijkheid. De IB-er coördineert het proces en zorgt dat er geregeld een overleg is met betrokkenen om te evalueren en de hulp op elkaar af te stemmen. Indien de geboden hulp ontoereikend is, beslist de IB-er, in overleg met de leerkracht (en evt. SOVA-trainer) en ouders, of er een extern onderzoek noodzakelijk is. (Dit onderzoek wordt – in principe – bekostigd door de verzekering van ouders). Leerkracht, ouders en IB-er nemen daarna een besluit over het vervolgniveau van ondersteuning.

22

Stap 4: Specifieke ondersteuning + externe hulp (weging lln. = 1,5 of 2) De leerling wordt besproken in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit de IB-ers, de directeur, schoolarts/verpleegkundige van de GGD, medewerker van maatschappelijk werk en de contactpersoon van het zorgloket Helmond. In overleg met de directie kunnen de leerplichtambtenaar en/of de wijkagent gevraagd worden het zorgteamoverleg bij te wonen. Ook ouders kunnen voor het zorgteam uitgenodigd worden. Deze specifieke ondersteuning wordt in de groep uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht en buiten de groep door een externe hulpverlener ( De externe hulpverlener wordt bekostigd door de ouders, als het mogelijk is via hun ziektekostenverzekering). Ouders en externe hulp (bv een Remedial Teacher) hebben een uitvoerende taak in het handelingsplan en hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. De intern begeleider coördineert het proces en zorgt dat er geregeld overleg is tussen betrokkenen om te evalueren en de hulp op elkaar af te stemmen. Om de toegenomen vraag voor hulp c.q. behandeling door externen binnen schooltijd duidelijk handen en voeten te kunnen geven is er – in overleg met de Inspectie – een kadernotitie tot stand gekomen binnen ons samenwerkingsverband. Deze notitie vormt ook de basis van ons beleid met betrekking tot externe hulp binnen schooltijd (uitgebreide informatie bij de IB). Indien de geboden hulp ontoereikend is beslist de directie in overleg met ouders, leerkracht, IB-er en externe hulpverlener of de leerling naar de volgende stap gaat. Stap 5: Verwijzing naar een andere school. De leerling wordt in overleg met de ouders geplaatst in het speciaal (basis) onderwijs of in uitzonderlijke gevallen op een andere basisschool met specifieke expertise. Ouders, leerkracht en IB-er dragen samen zorg voor de aanmelding van de leerling en het volgen van de aanmeldingsprocedure. Passend Onderwijs In augustus 2014 is de wet “Passend Onderwijs” ingaan. Dat houdt o.a. in – in ons geval - dat een viertal kleinere samenwerkingsverbanden samengevoegd zijn tot één groot SWV (samenwerkingsverband), genaamd “Helmond-Peelland PO 30-08.” Scholen krijgen daarmee een zorgplicht; elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school (eventueel met extra ondersteuning in de klas), op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele 23

schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs - die hun (hoofd)vestiging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen Helmond-Peelland. Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Het samenwerkingsverband heeft verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste hiervan zijn:  het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend ondersteuningsaanbod,  goede samenwerking met de zorgpartners,  het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers,  het verhogen van het niveau van de basisondersteuning.  en dit alles binnen transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden.  Scholen dienen te beschikken over een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor ouders. De gelden voor extra ondersteuning vanuit het Rijk gaat rechtstreeks naar de individuele besturen. De besturen zijn er verantwoordelijk voor, dat alle scholen de ondersteuning voor alle kinderen steeds meer zo thuisnabij mogelijk willen en zullen gaan bieden.  

Ons schoolondersteuningsprofiel is te lezen via een link op onze website. Bij belangrijke informatie houden wij de ouders via het bulletin op de hoogte.

Hi/levelgroep Voor meerbegaafde kinderen van groep 5 t/m 8 hebben wij een Hi/levelgroep. Deze is bestemd voor kinderen, die op basis van hun hoge IQ en hun toetsresultaten behoefte hebben aan en baat hebben bij een uitgebreider en verdiepend onderwijsaanbod. Iedere woensdagochtend gaan deze kinderen uit hun eigen groep en ontmoeten elkaar in de Hi/Levelgroep. Ze werken dan met/aan uitdagende activiteiten en programma’s, waarbij het “leren leren” centraal staat. Er wordt aan de ouders een bijdrage in de kosten gevraagd.

24

11.

Kwaliteitsmetingen

In het kader van een steekproef voerde de Inspectie in eind 2012 een objectief kwaliteitsonderzoek uit op onze school. Het verslag van de bevindingen was herkenbaar en naar tevredenheid, omdat de uitkomsten een verbetering lieten zien t.o.v. het onderzoek uit 2008. Voor de Inspectie gaf het kwaliteitsbeeld ook geen reden tot zorg. Het verslag ligt op school bij de directie ter inzage. Voor wat betreft de opbrengsten wordt door de Inspectie nagegaan in hoeverre de leerresultaten van de leerlingen het niveau hebben, dat verwacht mag worden op grond van de leerlingenpopulatie. De school is in 2016 ingeschaald op basis van het opleidingsniveau van de ouders – in categorie 3 van vergelijkbare scholen. De CITO eindtoetsscores (minimale score: 500, maximale score: 550) van onze school in de afgelopen jaren zijn als volgt: 2014: 539,8 2015: 539,1 2016: 539,3 De totale scores van 2014 t/m 2016 voldoen aan ons streven, omdat deze gemiddeld deze jaren hoger zijn dan die van vergelijkbare scholen. Naar aanleiding van contacten met het Voortgezet Onderwijs en de toegestuurde rapporten van onze oud-leerlingen mogen wij concluderen, dat de resultaten van onze kinderen op het Voortgezet Onderwijs in grote lijnen in overeenstemming zijn met de door ons gegeven adviezen in groep 8.

25

12.

De omgeving

Peuterspeelzaalwerk (PSZ) Korein Op het terrein van de school ligt de peuterspeelzaal (Korein Kinderopvang). Zij verzorgen niet alleen de buitenschoolse opvang (BSO), maar ook het peuterspeelzaalwerk. Vanwege de ligging en omdat nagenoeg alle kinderen na de PSZ als leerling op de Wilhelminaschool doorstromen, werken Korein en de school nauw samen. Hierbij hebben bijvoorbeeld de leidsters van de PSZ contact en overleg met de leerkrachten van groep 1 over de kinderen die de overstap maken naar onze school. Uit ervaring blijkt, dat mede hierdoor de overgang van de PSZ naar de school soepel verloopt. “Halte 4”: Overdrachtsprocedure van voorschool naar basisschool In overleg tussen onderwijs en kinderopvang in Helmond is er een overdrachtsprocedure van voorschool naar school vastgesteld. Deze procedure heeft de naam “Halte 4” gekregen. De overdrachtsprocedure regelt hoe, wanneer en welke informatie overgedragen wordt bij de overgang van een kind van voorschool naar school. Het is van groot belang dat de informatie over de ontwikkeling van kinderen die een voorschoolse voorziening bezocht hebben, doorgegeven wordt aan de basisschool. De doorgaande lijn, de juiste zorg voor en aanpak van het kind kan direct op school starten. In het overdrachtsprotocol staat de vastgestelde procedure. Bij dit protocol hoort een formulier dat iedere voorschoolse voorziening invult bij de overgang van een kind naar de basisschool. Kinderboerderij, moestuin en bostuin De school heeft een eigen kinderboerderij van 500 m2. De kinderen krijgen hier de gelegenheid om in aanraking te komen met geiten, kippen, konijnen, eenden, cavia’s, duiven, varkentjes en andere logés. Naast het kunnen vertroetelen, helpen alle groepen ook mee bij de verzorging van de dieren. In de moestuin van 200 m2 bij de kinderboerderij leren kinderen zaken als bemesten, beplanten en oogsten. Producten die verbouwd worden zijn bijvoorbeeld sla, uien, wortels, bonen en aardappelen. De oogst wordt aangevuld met vruchten van een paar fruitbomen. Vooral kinderen uit de groepen 6 helpen mee in de moestuin en bij de verkoop van de oogst aan de ouders op school. De opbrengst hiervan komt uiteraard ten goede aan de boerderij en de moestuin.

26

De aangeplante bostuin heeft een omvang van ruim een halve hectare. De grote grasmat, geliefd bij de voetballende en spelende jeugd, wordt omzoomd door 1600 bomen, struiken en waterplanten. Via bruggetjes en paadjes komen de kinderen tijdens en na de lessen in aanraking met: bomen, planten, vogels, insecten en waterdieren. De meeste planten zijn inheems en horen thuis in het Brabantse landschap. Zo leren de kinderen op school ook in de praktijk over de natuur, om er zuinig mee om te gaan, maar boven alles om van die natuur te genieten en deze te bewonderen.

De bostuin

Speelplaatsen en gymzaal De speelruimte rond de school komt in ruime mate tegemoet aan de bewegingsdrang van de kinderen. Op de speelplaatsen (voor- en achterkant) en het sport/speelveld is ruimte om zich even lekker uit te leven met activiteiten zoals knikkeren, hinkelen, touwtjespringen, overlopertje, stelten lopen, voetballen, tikkertje, verstoppertje, klimmen en klauteren. De Wilhelminaschool beschikt over een eigen gymzaal en speellokaal. Hierin krijgen alle groepen lichamelijke opvoeding. Vorig schooljaar is er groot onderhoud gepleegd aan de gymmaterialen c.q. toestellen. Alle kinderen hebben speciale gymschoenen nodig met lichte zolen voor binnengebruik. Een shirt en een korte broek naar keuze, volstaat als gymkleding. Verder moeten zij ook een handdoek meenemen, om zichzelf lekker even op te kunnen frissen of te douchen na de sportles. Op de dagen dat de kinderen gymles hebben, is het aan te bevelen hen géén dure sieraden te laten dragen. De gymzaal wordt ook gebruikt als “theater” om de maandvieringen van de jaargroepen ten tonele te brengen en om Carnaval te vieren. De gymzaal

Het speellokaal

27

Informatievoorziening Naast de Schoolgids kent de school nog drie andere informatiekanalen. - Onze eigen Jaarkalender met tekeningen van de kinderen krijgt u in het begin van het schooljaar mee naar huis. Hierin worden een aantal belangrijke data van schoolactiviteiten vermeld. - Het Wilhelminabulletin wordt eenmaal per 2 weken op donderdag via de mail verspreid. Hierin staan allerlei actuele zaken over de school en andere items, die voor ouders en kinderen belangrijk zijn. Het is mogelijk hiervoor kopij aan te leveren via de kopij-bus (in de hal bij de keuken) of via [email protected] . - Op de website www.wilhelminaschool.nl is het actuele (bulletin) en structurele informatie (zoals deze schoolgids) over de school te zien en te lezen. Ook actuele informatie vanuit de groepen – vaak met foto’s – is op de site te lezen en te zien. - Incidenteel ontvangen kinderen voor specifieke zaken een aparte mail en/of brief thuis of mee naar huis. Informatie- en startavonden In de eerste weken van het schooljaar hebben alle groepen een informatieavond, waarop door de leerkrachten informatie verstrekt wordt over algemene en bijzondere zaken van de betreffende groep. Tevens worden in de eerste weken de startgesprekken gepland, waarbij de ouders de gelegenheid krijgen om persoonlijke zaken en zaken m.b.t. hun kind te delen met de leerkracht(en) en vragen te stellen. Incidenteel Ouders mogen en kunnen na schooltijd altijd even bij een groepsleerkracht binnenlopen voor een kort gesprek. Voor langere gesprekken is het wenselijk om met de desbetreffende leerkracht een afspraak te maken. 13.

Ouderzaken

Oudervriendelijk In de filosofie van de school moeten naast de kinderen ook de ouders zich op de school welkom voelen. Ouders en school staan immers samen voor de opdracht de kinderen een fijne en leerzame schooltijd te bezorgen. In de relatie ouder - school staat ‘openheid’ voorop. Een goed wederzijds contact is daarvoor noodzakelijk. Daartoe voert de school een “open-deur-politiek”. Dat houdt in dat de ouders altijd na schooltijd binnen kunnen lopen en/of een afspraak kunnen maken met de leerkracht om over hun kind te praten. Bovendien kunnen ouders over algemene schoolzaken altijd aankloppen bij de bouwcoördinator of de directie. Mocht het nodig zijn, dan neemt uiteraard de school zelf direct contact met de ouders op (zie verder tevens verwachtingen ouders – school op pagina 4).

28

Ouderbetrokkenheid De inbreng van ouders neemt op de Wilhelminaschool een belangrijke plaats in. Niet alleen bestaat het bestuur voornamelijk uit ouders, maar ook de ouders van de MR en de activiteitencommissie zijn intensief bij de school betrokken. Gelukkig dragen daarnaast veel ouders ook op andere manieren hun steentje bij op school. Zo zetten zij zich bijvoorbeeld in bij de verkeerswerk-, klussen- en/of boekengroep, de jaarsluiting, de sportdag, de kampen, schooluitstapjes en excursies. Verder zijn er ouders actief binnen het lesprogramma van alle groepen. Alle door de school en de activiteitencommissie georganiseerde activiteiten, ook die waarbij ouders assisteren, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school of de desbetreffende leerkrachten. In overleg met de leerkracht(en) en/of de commissie wordt vooraf met de hulpouders doorgenomen, wat er van hen verwacht wordt tijdens de activiteiten. De grote inzet van ouders is mede bepalend voor het welbevinden van de kinderen en dus voor de sfeer op school. Zonder al deze betrokkenheid en inzet zou de school zeker niet dezelfde kwaliteit en hetzelfde aanbod aan de schoolgaande kinderen kunnen bieden. Aan het einde van het schooljaar tijdens een avond bedankt de school daarom ook al deze ouders/vrijwilligers door het aanbieden van een gezellige Medewerkersbijeenkomst.

Bedankje op de medewerkersbijeenkomst

Inschrijving leerlingen c.q. aannamebeleid De school richt zich op handhaving van de huidige grootte van 17 groepen. Tevens wordt bij de grootte van de groepen rekening gehouden met de zorgweging van de groepen. De zorgweging van de groepen wordt bepaald aan de hand van de stappen van ondersteuning waarin de kinderen zitten (zie hoofdstuk 11: stappen van ondersteuning). Bij ons aannamebeleid houden wij daarom rekening met beide facetten – schoolgrootte en groepsgrootte. (voor uitgebreidere informatie is beleidsdocument op te vragen bij de administratie en/of te bereiken via de website). Privacy Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers informatie, waarmee zij aan kunnen geven of hun kind al dan niet op foto’s of video’s ten behoeve van de school (schoolgids, website, bulletin e.d.) te zien mag zijn. Wij proberen daar vervolgens zo goed mogelijk op te letten. 29

Kritische vragen en klachten Ouders die kritische vragen c.q. klachten hebben over schoolzaken m.b.t. hun kind, worden geacht rechtstreeks contact op te nemen achtereenvolgens met: - allereerst de groepsleerkracht (indien niet naar tevredenheid opgelost) - de betreffende bouwcoördinator (indien niet naar tevredenheid opgelost) - de directie en/of het bestuur (indien niet naar tevredenheid opgelost) - de vertrouwenspersoon (indien niet naar tevredenheid opgelost) - de Klachtencommissie Ouders die kritische vragen c.q. klachten hebben over algemene schoolzaken, worden geacht rechtstreeks contact op te nemen achtereenvolgens met: - de directie en/of het bestuur (indien niet naar tevredenheid opgelost) - de vertrouwenspersoon (indien niet naar tevredenheid opgelost) - de Klachtencommissie De school is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (www.gcbo.nl). Op deze site staat de vastgestelde klachtenprocedure. De school beschikt, zoals voorgeschreven, over een vertrouwenspersoon (zie algemene gegevens). De klachtenprocedure voldoet aldus aan de eisen die de wetgever stelt. Voor verdere informatie hierover kunt u zich wenden tot de directie van de school. Verkeerswerkgroep De verkeerswerkgroep bestaat uit ouders en leerkrachten en is aangesloten bij het Steunpunt Verkeersouders van VVN. De leden spannen zich o.a. in door:  het zo veilig mogelijk laten plaatsvinden van het halen en brengen van de kinderen. In het kader van de veiligheid beschikken wij over een “Zoen en Zoef”-strook. Over deze strook rijden de ouders tot vlakbij de poort van de school om aldaar snel afscheid te nemen van hun kinderen, ze af te zetten en daarna voorzichtig meteen weer door te rijden.  het begeleiden van de ouders die dagelijks brigadieren op de Julianalaan.  het begeleiden m.b.v. brigadiers van de oversteeklessen  het inzetten voor verkeersveilige schooluitstapjes en het beperken van de risico’s in het verkeer rondom, naar en van school.  het organiseren m.b.v. de ANWB van een “Streetwise”-dag.  het organiseren - samen met vele hulpouders – van een jaarlijkse buitenspeeldag. Onze school is in het bezit van het B.V.L., het Verkeersveiligheidslabel van de provincie Noord-Brabant. In 2012 heeft de school – na controle – met een maximale score voldaan aan de eisen van het BVL.

30

Sponsoring Sponsoring behoort binnen het onderwijs tot de mogelijkheden. De school beschikt over een sponsorbeleid. Hierin staat beschreven hoe en onder welke voorwaarden er sponsoring zinvol kan zijn. Door middel van sponsoring heeft de school een aantal jaar geleden bijvoorbeeld sportkleding voor toernooien aan kunnen schaffen. We blijven de mogelijkheden om het één en ander d.m.v. sponsoring te vervangen scherp in de gaten houden.

“Wilhelmina”- sporttenue

14.

De kosten

Activiteitenbijdrage De uitgangspunten van de activiteitenbijdrage zijn - met instemming van de MR - vastgelegd in een protocol vrijwillige ouderbijdrage onder de naam ‘activiteitenbijdrage’. De uitgangspunten zijn: 1. De bekostiging c.q. subsidie vanuit het Rijk en de Gemeente is niet toereikend om alle extra’s die de school biedt te kunnen financieren. 2. De school vraagt derhalve van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage, onder de naam “activiteitenbijdrage”. Deze activiteitenbijdrage is een jaarlijkse financiële bijdrage, die wordt gebruikt om die extra activiteiten ten behoeve van de kinderen wel te kunnen bekostigen. 3. Ouders die niet in staat zijn om de activiteitenbijdrage te betalen, moeten dat jaarlijks aangeven bij de directie. Met de directie wordt vervolgens een afspraak gemaakt over een aangepaste bijdrage voor het betreffende schooljaar. 4. Ouders die de activiteitenbijdrage niet willen betalen, moeten dat jaarlijks aangeven bij de directie. De directie zal deze ouders in kennis stellen van het feit, dat hun kind(eren) uitgesloten zal/zullen worden van bepaalde activiteiten, die middels de activiteitenbijdrage bekostigd worden. Het is tevens de verantwoordelijkheid van deze ouders dit aan hun kind(eren) duidelijk te maken/uit te leggen. 5. De activiteitenbijdrage wordt beheerd door de directie van de school. De administratie van deze geldstroom is tevens in handen van het AK. 31

6. De oudergeleding van de MR heeft een instemmende bevoegdheid bij het vaststellen van de hoogte en bestemming van deze bijdrage. 7. De hoogte van de activiteitenbijdrage wordt ieder jaar aan het einde van het schooljaar door het bestuur - met instemming van de oudergeleding van de MR - vastgesteld voor het komende schooljaar en vervolgens vermeld in de schoolgids. 8. Daarnaast heeft de oudergeleding van de MR een controlerende taak bij de jaarrekening van deze activiteitenbijdrage. 9. Bij de bestemming van de activiteitenbijdrage wordt uitgegaan van een aantal structurele posten. Indien nodig aangevuld met incidentele posten. 10. De structurele posten schooljaar 2016 - 2017:  Extra activiteiten, zoals sportdag, vieringen, Jaarsluiting (Speelhuis) en excursies  Alle schoolreizen (1 t/m 5) en kampen (6 t/m 8)  Gedeelte onderhoud van de grote natuurlijke omgeving (tuinonderhoud)  Onderhoud van de kinderboerderij  Extra zakgeld per groep per jaar  Vaste bijdrage aan de verkeerswerkgroep  Vaste bijdrage aan de culturele vorming  Vaste bijdrage aan de exploitatie van de eigen gymzaal  Administratiekosten activiteitenbijdrage Voor 2016 - 2017 zijn er geen incidentele posten vastgesteld. Activiteitenbijdrage schooljaar 2016 - 2017 De Activiteitenbijdrage per kind voor dit schooljaar is gehandhaafd en dus vastgesteld op € 70,00 Procedure met tijdpad van de activiteitenbijdrage Augustus – september: Elke ouder/verzorger ontvangt een overzicht en overeenkomst van deze vrijwillige activiteitenbijdrage voor haar/zijn gezin. Na ondertekening verklaart de ouder/verzorger zich akkoord tot betaling en na retournering, stuurt de school een rekening. Betaling betekent vervolgens dat het kind of de kinderen gebruik kunnen en mogen maken van de extra faciliteiten en activiteiten. Oktober – november: Het bestuur en de directie verantwoorden de besteding van de activiteitenbijdrage van het voorgaande schooljaar aan de MR en daarna wordt dit gezamenlijk verantwoord aan de ouders/verzorgers tijdens de jaarlijkse overlegvergadering.

32

Tussenschoolse opvang (TSO = overblijven) Van oudsher wordt onze school, behalve door kinderen uit de directe omgeving, bezocht door een groot aantal kinderen van buiten de wijk. Mede daardoor is er altijd sprake geweest van een zeer hoog percentage overblijvende kinderen. Onze schooltijden met een relatief korte middagpauze zijn daarop gebaseerd. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een toenemend aantal tweeverdieners, is het aantal overblijvers alleen maar gestegen. Bij wet is bepaald, dat het overblijven onder de verantwoordelijkheid van de school valt. Het bestuur, de MR en de directie zijn erin geslaagd om een structureel goede kwaliteit van deze tussenschoolse opvang te garanderen. Dit uiteraard in goed overleg met de ouders en dankzij de inzet van een gemotiveerde groep vrijwilligers. De regeling houdt in, dat: - Er in iedere groep in principe één overblijfkracht aanwezig is (voor een vrijwilligersvergoeding). - Er een overblijfcoördinator is aangesteld (zie algemene gegevens). - Er regelmatig nieuwe spel- en speelmaterialen aangeschaft worden. - De kinderen zich dienen te houden aan de overblijfafspraken. Mocht dat bij herhaling niet lukken, dan volgt gedurende een tijd ontzegging van de mogelijkheid tot overblijven. Verplichte bijdrage tussenschoolse opvang (omgerekend ± € 1,00 per keer) Aantal keren per week 1 2 3 4 Incidenteel overblijven

Bijdrage per jaar per kind € 40,00 € 80,00 € 120,00 € 160,00 € 1,25 per keer

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers informatie en formulieren waarop zij aan kunnen geven of hun kind gebruik gaat maken van de overblijfregeling. Alle overblijvende kinderen, inclusief de overblijfkrachten, vallen tijdens de overblijftijd onder de verzekering van de school. Incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse opvang kan ook. Dat moet dan de betreffende dag ’s morgens op school doorgegeven en betaald worden aan de overblijfcoördinator (juffrouw Jonneke, zie adresgegevens). Schoolmelk Kinderen die minimaal drie keer per week overblijven kunnen deelnemen aan de schoolmelkvoorziening. Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders/verzorgers hun kind hiervoor opgeven via de site www.schoolmelk.nl Voor vragen en/of informatie kan men zich wenden tot de administratie (Corine Bosch).

33

15.

Bereikbaarheid directie

Ouders kunnen zonder een afspraak te maken bij de directie terecht – indien aanwezig – voor allerlei urgente schoolzaken. Uiteraard heeft het maken van een afspraak voor een gesprek met de directie wél de voorkeur. De directie – meneer Bart van der Meijs – is tevens bereikbaar per e-mail: [email protected] 16.

Ziekte en kinderziektes

In geval van ziekte of verhindering van een kind, dienen ouders/verzorgers dit vóór schooltijd bij voorkeur telefonisch (eventueel per e-mail) door te geven aan de school (tel. 590175, e-mail: [email protected]). Indien er binnen korte tijd meerdere kinderen een bepaalde ziekte krijgen, moet de school contact opnemen meet de GGD (bijv. 3 kinderen roodvonk binnen één week). De GGD heeft een landelijk protocol m.b.t. kinderziektes en wat te doen op scholen en geeft als advies bij de volgende ziektes: - Hepatitis A (geelzucht): De kinderen en/of leerkrachten dienen thuis te blijven tot een week na het ontstaan van de ziekte. Vaak zijn ze zo ziek, dat ze dit zelf al aangeven. - Waterpokken: Dit is een virusinfectie. De kinderen mogen naar school als zij zich goed voelen. Indien de blaasjes nog open zijn, is het verstandig hen niet in de zandbak te laten spelen en hen tijdens het gymmen een T-shirt aan te laten houden. Dit in verband met het mogelijk oplopen van een bacteriële infectie. - Impetigo (Krentenbaard): Dit is een zeer besmettelijke bacteriële infectie. Behandeling via de huisarts is raadzaam. Als de voorgeschreven zalf van de huisarts gebruikt wordt, is de infectie na 48 uur niet meer besmettelijk. Indien de infectie op de ledematen zit, is de bescherming van de kleding voldoende. Op overige plekken is afdekken met verband raadzaam. In overleg met de ouders adviseert de school met klem het kind 2 à 3 dagen thuis te houden. - Zesde ziekte: Dit is een virusinfectie. De kinderen mogen naar school, wanneer zij zich goed voelen. - Roodvonk: Dit is eenzelfde soort bacteriële infectie als de krentenbaard. Het kind voelt zich vaak zo ziek dat het door de ouders vanzelf al thuis gehouden wordt. Het kind mag weer naar school, als het zich beter voelt. - Vijfde ziekte: Dit is een besmettelijke infectieziekte. Voor kinderen is het onschuldig, maar infectie in de eerste helft van de zwangerschap kan het risico op een miskraam vergroten. Bij een bevestigd geval van deze ziekte moeten zwangere vrouwen en de school geïnformeerd worden. Hoofdluis Na iedere schoolvakantie controleert een aantal enthousiaste ouders alle kinderen op hoofdluis. Door de totale aanpak – luizenprotocol – is het aantal gevallen duidelijk gedaald. De leerkracht neemt contact op met de ouders wanneer er een vermoeden is van hoofdluis.

34

17.

Extra verlof

Overeenkomstig de algemene landelijke richtlijnen (in te zien bij de directie) worden de volgende richtlijnen voor verlof gehanteerd: a. Tot het kind vijf jaar wordt, mogen ouders hun kind wettelijk maximaal vijf uren per week thuishouden. Wij vinden dit niet wenselijk, maar wanneer het echt noodzakelijk is, kan dit wel (na overleg met de leerkracht). Als ouders hun kind meer uren per week thuis willen houden, dan hebben zij speciale toestemming van de directie nodig. b. Kinderen kunnen extra verlof krijgen voor belangrijke familieverplichtingen, zoals begrafenissen, huwelijken en belangrijke jubilea. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend. c. Verzoeken tot extra verlof moeten altijd schriftelijk middels het aanvraagformulier worden ingediend. Deze formulieren zijn bij de directie en/of de administratie te verkrijgen. d. Voor het overige moeten ouders zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties. e. Voor extra vakantieverlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:  in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;  de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;  de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. f. Voor alle overige schriftelijke verzoeken tot extra verlof buiten de reguliere dagen en schoolvakanties wordt door de directie in principe géén toestemming gegeven, omdat dit wettelijk niet toegestaan is. g. Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. h. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

35

18.

Schorsing en/of verwijdering

Mocht een kind zich onverhoopt (én gelukkig nog nooit voorgevallen) meer dan drie keer zo ernstig misdragen, dat handhaving in de groep en/of op school onverantwoord blijkt voor de overige kinderen, dan stelt de directie de volgende procedure in werking:  Het ongeoorloofde gedrag van het kind wordt in samenspraak met ouders, leerkracht en directie beoordeeld.  Aansluitend wordt een gemotiveerd verzoek tot schorsing c.q. verwijdering van het betreffende kind aan het bestuur gericht.  Worden de ouders van het kind hiervan in kennis gesteld.  Wordt door het bestuur besloten tot het wel/niet overgaan tot schorsing c.q. verwijdering van het kind. 19.

Zorginstellingen

GGD Zuidoost-Brabant Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en een preventiemedewerker. We leggen kort uit wat dit team voor de ouders en leerlingen kan betekenen. Antwoord op vragen Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag normaal? Opvoedtwijfels? Voor dit soort vragen kunnen u en uw zoon of dochter terecht bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is. Contactmomenten Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Ouders kunnen bij elk contactmoment aanwezig zijn. Inentingen In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen. Gezonde school De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin. Over de GGD Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico’s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD 36

(in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind en is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Heeft u vragen?  Stuur een e-mail naar: [email protected] Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind  Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag: 9.00 - 11.00 uur en 14.00 - 15.00 uur  Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders Zorg voor Jeugd Als Wilhelminaschool zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. Binnen onze school kan de zorgcoördinator zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal wordt alleen afgegeven, nadat de ouders/verzorgers van de betreffende leerling hierover zijn geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een kind. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over hetzelfde kind, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met het kind en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG Helmond werkt vanuit de Zorgpoort Helmond. Als voorbereiding op de veranderingen in de Jeugdzorg zal het CJG meer vanuit scholen en andere vindplaatsen gaan werken. Het nummer is 0800-5566555 voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar op alle werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. In de Jeugdwet krijgen gemeenten de kans om de informatie- en adviesfunctie en de toeleiding naar passende hulp naar eigen inzicht in te richten. De gemeente Helmond zet deze ondersteuning in op plaatsen waar van nature ouders en kinderen aanwezig zijn zoals scholen, peuterspeelzalen, 37

consultatiebureaus etc. CJG medewerkers doen daarom hun werk in principe vanuit scholen, zodat ze u nog beter van dienst kunnen zijn. Stichting Leergeld Helmond De stichting wil dat Helmondse kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben, toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Deelname aan het verenigingsleven zoals sport, muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken en schoolreisjes. Ook een bijdrage voor de aanschaf van een fiets of een computer (voortgezet onderwijs) behoort tot de mogelijkheden. Kunt U die kosten niet meer betalen? Leergeld kan u misschien helpen. Wilt u meer weten kijk eens op www.leergeld.helmond.nl of neem contact op met Leergeld Helmond, Braakse Bosdijk 2, 5703 HZ Helmond. Tel: 0492-522828 of via [email protected]

Crea atelier in groep 5

38

20.

Schooltijden en vakanties

Voor de rust in de groepen gaan wij er van uit, dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn. De schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk met uitzondering van de vrijdagmiddag. Op deze wijze is een ruime marge qua jaarlijkse lesuren gecreëerd voor mogelijk onverwachte lesuitval. Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag: Woensdag en vrijdag:

08.30 – 12.00 en 13.00 – 15.15 uur 08.30 – 12.30 uur

Om tijdig met de lessen te kunnen beginnen wordt er om 08.20 uur gebeld. De schoolvakanties, studiedagen en vrije dagen schooljaar 16 - 17 Studiedag: Herfstvakantie: Jaarsluiting: Kerstvakantie: Carnaval: 2e Paasdag Meivakantie: Hemelvaart: Pinksteren: Zomervakantie:

woensdag maandag maandagmiddag vrijdag maandag maandag maandag donderdag maandag maandag

05-10 24-10 12-12 23-12 27-02 17-04 24-04 25-05 05-06 17-07

t/m vrijdag 28-10 t/m vrijdag 06-01 t/m vrijdag 03-03 t/m t/m t/m t/m

vrijdag 05-05 26-05 vrijdag 09-06 vrijdag 25-08

Feestelijke opening schooljaar 2016 - 2017

39

21.

Algemene gegevens

Correspondentieadres van de school Bachlaan 9, 5707 RM Helmond Telefoonnummer school: Faxnummer school: E-mail adres school: Website school:

tel. fax

59 01 75 59 01 74

[email protected] www.wilhelminaschool.nl

Rekeningnummers Activiteitenbijdrage rekeningnummer: Overblijven rekeningnummer:

12.38.40.449 RABO-bank 14.96.62.092 RABO-bank

Contactpersonen Directeur + coördinatoren: Bart van der Meijs, directeur E-mail: Rob Meeusen, bouwcoördinator Dominique op het Veld, bouwcoördinator Interne Begeleiders: Annemieke Borghstijn, onderbouw E-mail: Caroline den Dubbelden, bovenbouw E-mail: Administratie: Corine Bosch E-mail:

tel. 06 - 55 17 87 00 [email protected] tel. 06 – 12 88 84 67 tel. 06 – 34 75 35 38 [email protected] [email protected]hool.nl tel. 59 01 75 [email protected]

Bestuursleden Hans Relou Michiel Serrarens Paul Slegers Hanneke Duijmelink Frans Benjamins Correspondentieadres:

Voorzitter Secretaris Penningmeester Personele zaken Bouwzaken adres van school/e-mail

tel. 52 20 50 tel. 55 47 95 tel. 06 57 93 62 09 tel. 84 53 41 [email protected]

Medezeggenschapsraadsleden Paul Vogels Lonneke van Nes Wouter de Bruin Raoul Bosboom Freek Claassen Ton van Hoof Joyce Vervoort Jolien Rovers/Franke Vereijken Correspondentie:

ouderlid ouderlid ouderlid ouderlid teamlid/voorzitter teamlid teamlid teamlid school/e-mail

Raad van Toezicht Maarten de Veth Jan van Berlo Niek van der Zanden

40

[email protected]

Overblijfcoördinator: Jonneke de Brouwer

tel. 59 01 75

Leden van de activiteitencommissie Vivianne Duijmelinck Patricia van Dijk Boukje Dreverman

tel. 51 63 32 tel. 06-24816218 tel. 06-23831960

Vertrouwenspersoon m.b.t. de klachtenregeling Leo Savelkouls

tel. 55 03 72

Peuterspeelzaal Korein Bachlaan 9a, 5707 RM Helmond

tel. 52 30 63

Verkeerswerkgroep Bas van Donselaar Bas Dreverman Iman Landheer Franca Canters Boris Janssen Maartje van Geffen Inge Bexkens

lid ouderlid ouderlid ouderlid ouderlid teamlid teamlid

tel. tel. tel. tel. tel.

55 47 47 52 47

42 54 76 62 64

01 62 17 60 55

Contactadres Inspectie van het Onderwijs E-mail : Website: Vragen over onderwijs: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs:

[email protected] www.onderwijsinspectie.nl 0800 – 8051 (gratis) 0900 – 111 3 111

Contactadres Jeugdgezondheidszorg (GGD) GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond Telefoonnummer: E-mail: Site:

088 – 0031 414 [email protected] www.ggdbzo.nl

Contactadres Centrum Jeugd en Gezin Telefoonnummer (gratis): E-mail: Site:

0800-5566555. [email protected] www.cjghelmond.nl

41

Overzicht personeel Naam

Functie

1. Berg op ten, Herma

Gr. 2

[email protected]

2. Bexkens, Inge

Gr. 4

[email protected]

3. Borghstijn, Annemieke

IB 1 t/m 4

4. Bosch, Corine

Administratie onderbouw/G

5. Bosselaar, Marian 6. Broek van den, Evelyne

Gr. 1 r.2 Gr. 6

7. Claassen, Freek

Gr. 5

8. Coolen, Marieke

Gr. 1

[email protected] wilhelminaschool.nl.... [email protected] nl wilhelminaschool.nl [email protected]

9. Coumans, Jan

Gr. 4

[email protected]

10. Dam van, Leony

Gr. 7

[email protected]

11. Doorne van, Dianne

Gr. 6 en ICT

12. Geffen van, Maartje

Gr. 3

[email protected]

13. Gloudemans, Geertje

Gr. 5

[email protected]

14. Hamelijnck, Anouk

Gr. instroom

15. Hoof van, Ton

Gr. 8

16. Kimmenade vd., Marion

OOP

17. Koolen, Esmee

Gr. instroom

18. Löring, Maud

Gr. 3

19. Meeusen, Rob

MT/muziek

20. Meijs van der, Bart

Directeur/MT

21. Meulendijks, Sjef

OOP

22. Putten, van der, Laura

Gr. 1 en 5

[email protected]

23. Rovers, Jolien

Gr. 2 en 4

[email protected].nl

24. Smit, Berna

Hi/level

25. Veld, op het, Dominique

MT

26. Theuns, Sanne

Gr. 2

[email protected]

27. Verbruggen, Anne

Gr. 6

[email protected]

28. Vervoort, Joyce

Gr. 3

[email protected]

29. Vereijken, Franke

Gr. 6

[email protected]

30. Weert van de, Lonneke

Gr. 8

[email protected]

31. Wiepkes, Caroline

IB

32. Zon, van,van Nicole CarZon,

Vervangingen

Mail

[email protected] [email protected] [email protected]

[email protected]

[email protected] wilhelminaschool.nl... [email protected] [email protected] [email protected] nl.... [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected]

[email protected] [email protected]

IB = Interne Begeleider MT= Management Team OOP = onderwijs ondersteunend personeel

42

43

Bachlaan 9 5707 RM Helmond tel. 0492 – 59 01 75 fax 0492 – 59 01 74 e-mail [email protected] website www.wilhelminaschool.nl 44

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.