Screening milieueffecten van het RUP nr. 41 Recreatie Zeelaan Gemeente Middelkerke maart 2017


1 Screening milieueffecten van het RUP nr. 41 Recreatie Zeelaan Gemeente Middelkerke maart 20172 Opdracht: Screening milieueffecten van het RUP nr. 41...
Author:  Dennis Koster

0 downloads 1 Views 8MB Size

Recommend Documents


Screening milieueffecten van het RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke januari 2015
1 Screening milieueffecten van het RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke januari 20152 Opdracht: Screening milieueffecten van het RUP nr...

Screening milieueffecten van het RUP Begraafplaatsen Gemeente Zwalm juni 2015
1 Screening milieueffecten van het RUP Begraafplaatsen Gemeente Zwalm juni 20152 Opdracht: Screening milieueffecten van het RUP Begraafplaatsen Opdrac...

Screening milieueffecten van het RUP nr. 11 Zonevreemde Horeca Gemeente Kruishoutem. november 2016
1 Screening milieueffecten van het RUP nr. 11 Zonevreemde Horeca Gemeente Kruishoutem november 20162 Opdracht: Screening milieueffecten van het RUP nr...

Screening milieueffecten van het RUP Verschoore Stad Roeselare April 2013
1 Screening milieueffecten van het RUP Verschoore Stad Roeselare April 20132 Opdracht: RUP Verschoore Opdrachtgever: Opdrachthouder: Stadsbestuur Roes...

Screening milieueffecten van het RUP Van Gucht Gemeente Sint-Laureins December 2012
1 Screening milieueffecten van het RUP Van Gucht Gemeente Sint-Laureins December 20122 Opdracht: RUP Van Gucht Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente...

RUP Koksijde centrum. Gemeente Koksijde. Zeelaan 303. Brugge, maart Grontmij
1 RUP Koksijde centrum Gemeente Koksijde Zeelaan 303 Brugge, maart Grontmij2 Verantwoording Titel : RUP Koksijde centrum Projectnummer : Documentnumme...

Screening milieueffecten van het RUP Cardiff nv Gemeente Zulte November 2016
1 Screening milieueffecten van het RUP Cardiff nv Gemeente Zulte November 20162 Opdracht: Screening milieueffecten RUP Cardiff nv Opdrachtgever: Opdra...

Screening milieueffecten van het RUP Reconversiegebieden Zonnebekestraat gemeente Langemark-Poelkapelle oktober 2016
1 Screening milieueffecten van het RUP Reconversiegebieden Zonnebekestraat gemeente Langemark-Poelkapelle oktober 20162 Opdracht: Screening milieueffe...

Screening milieueffecten van het RUP zonevreemde activiteiten fase III Zonnehoeve Gemeente Nazareth Oktober 2010
1 Screening milieueffecten van het RUP zonevreemde activiteiten fase III Zonnehoeve Gemeente Nazareth Oktober 20102 Opdracht: Screening milieueffecten...

Screening milieueffecten van het RUP Allgro gemeente Sint-Lievens-Houtem juli 2016
1 Screening milieueffecten van het RUP Allgro gemeente Sint-Lievens-Houtem juli 20162 Opdracht: Screening milieueffecten van het gemeentelijk RUP Allg...


Screening milieueffecten van het RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ Gemeente Middelkerke

maart 2017

Opdracht: Screening milieueffecten van het RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ Opdrachtgever:

Opdrachthouder:

Gemeentebestuur Middelkerke Spermaliestraat 1 8430 Middelkerke

Adoplan bvba Oudenaardsesteenweg 344 8500 Kortrijk Tel: 056/90.50.00 [email protected] www.adoplan.be

Milieuscreening

0

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

INHOUD

1

Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................ 2

2

Verzoek tot raadpleging ...................................................................................................................................................................................................... 3

3

Beschrijving en verduidelijking van het plan .......................................................................................................................................................................... 4 3.1 Bestaande ruimtelijke structuur..................................................................................................................................................................................... 4 3.2 Relatie met de structuurplannen ................................................................................................................................................................................... 7 3.3 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling .............................................................................................................................................................................. 20

4

Methodiek voor de beoordeling van mogelijke milieueffecten .............................................................................................................................................. 28 4.1 Werkwijze ................................................................................................................................................................................................................ 28 4.2 Relevante disciplines ................................................................................................................................................................................................. 29

5

Beschrijving van mogelijke milieueffecten ........................................................................................................................................................................... 31 5.1 Discipline bodem en water ........................................................................................................................................................................................ 31 5.2 Discipline fauna, flora en biodiversiteit ....................................................................................................................................................................... 39 5.3 Landschap en Cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed ..................................................................................... 46 5.4 Mens-ruimtelijke aspecten, landbouw en mobiliteit ...................................................................................................................................................... 51 5.5 Geluid ..................................................................................................................................................................................................................... 66 5.6 Lucht ....................................................................................................................................................................................................................... 67 5.7 Gezondheid en veiligheid van de mens ...................................................................................................................................................................... 69 5.8 Grensoverschrijdende effecten ................................................................................................................................................................................... 72 5.9 Samenvatting van mogelijke negatieve milieueffecten en milderende maatregelen ......................................................................................................... 73

6

Conclusie ........................................................................................................................................................................................................................ 79

1

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

1 INLEIDING Dit document bevat een onderzoek tot milieueffectrapportage. Dit is het initiatief van het gemeentebestuur van Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke. In een eerste deel wordt het plan, waarbij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is, beschreven en verduidelijkt. Hierop aansluitend worden de mogelijke milieueffecten van het plan beschreven en ingeschat. In een laatste deel wordt de conclusie van dit onderzoek geformuleerd.

2

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

2 VERZOEK TOT RAADPLEGING Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Onderhavig RUP kan namelijk een kader vormen voor een project uit bijlage II van het project-m.e.r.-besluit, namelijk voor rubriek 12a ‘Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- of caravanterreinen, themaparken, skihellingen en kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen, met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer, of met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer personenauto equivalenten per tijdsblok van 2 uur.’ Om na te gaan of het RUP in aanmerking komt voor een verzoek tot raadpleging dan wel dat de procedure tot opmaak van een plan-MER moet gestart worden, dient nagegaan te worden of het plan kan gezien worden als een klein gebied op lokaal niveau of dat er een kleine wijziging voorgesteld wordt t.o.v. de huidige situatie. In het RUP is er sprake van een kleine wijziging t.o.v. de huidige juridische situatie. Het RUP heeft tot doel om op de site eveneens overnachtingsmogelijkheden toe te laten. Vandaag betreft het volledige plangebied een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Er is door het plan geen mogelijke betekenisvolle aantasting van speciale beschermingszones, hierdoor is er geen passende beoordeling vereist.

3

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

3 BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET PLAN 3.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 3.1.1 Kenmerken van de omgeving Het plangebied bevindt zich binnen de deelgemeente Lombardsijde. Lombardsijde ligt in het uiterste zuidwesten van de gemeente Middelkerke. Deze voormalige deelgemeente was destijds gedeeltelijk gelegen op grondgebied Nieuwpoort. Momenteel wordt deze deelgemeente begrensd door de N34 / Kustlaan (een secundaire weg type II), die hier afbuigt naar het hinterland toe. Het plangebied wordt omringd door drie grote structuren, zijnde:   

De duinengordel en Ijzermonding aan de overzijde van de N34 / Kustlaan (secundaire weg type II); De recreatieve lob (campings + golf) aan de overzijde van de Zeelaan (lokale weg type III); De kern Lombardsijde grenzend aan het zuiden van het plangebied. Aan het zuiden van het plangebied grenst er een recent goedgekeurde verkaveling waarbinnen een 180-tal woonentiteiten (waarvan een 20-tal appartementen) voorzien worden.

Het plangebied situeert er zich in de spie gevormd door de westelijk aangrenzende N34 / Kustlaan (secundaire weg type II) en de oostelijk aangrenzende Zeelaan (lokale weg type III). De Zeelaan betreft een lokale ontsluitingsweg richting kust. De N34 / Kustlaan verbindt Nieuwpoort stad met Middelkerke waarbij het plangebied zich ongeveer halfweg bevindt.

4

Gemeentelijk RUP nr. 41 'Recreatie Zeelaan' te Middelkerke Situering op de topografische kaart (1:10.000)

Legende !

!

! !

!

Perimeter RUP

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

datum: maart 2017 schaal: 1:10.000 0

(bron: NGI)

100

200

400 Meter

±

Gemeentelijk RUP nr. 41 'Recreatie Zeelaan' te Middelkerke Situering op de orthofoto (2016)

Legende !

!

! !

!

Perimeter RUP

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

datum: maart 2017 schaal: 1:5.000 0

(bron: AGIV)

50

100

200 Meter

±

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

3.1.2 Kenmerken van het plangebied Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 53.100 m² en omvat in hoofdzaak akkerlanden. Het plangebied wordt doorsneden door een oost-west georiënteerde lokale weg, zijnde de Schorrenstraat (lokale weg type III). Deze rijweg is ongeveer 4 m breed en omvat een totale oppervlakte van ongeveer 440m². Langs de zuidzijde van deze weg vinden we een begeleidende bomenrij. Door de aanwezigheid van deze lokale weg wordt het plangebied opgesplitst in een noordelijk en in een zuidelijk deel: 

Noordelijk deel Noordwaarts van deze weg vinden we een akkerland van ongeveer 6.080 m² terug.Zuidelijk deel Zuidwaarts van deze weg vinden we eveneens hoofdzakelijk akkerland terug. Verder vinden we langsheen – en zuidwaarts van- de Schorrenstraat een hoeve terug. De ruimte-inname van deze hoeve met zijn buitenaanleg neemt ongeveer 2.105m² in beslag. De overige ruimte in het zuidelijk bestaat uit akkerland met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 44.475m². Te midden van dit akkerland loopt er van noordwest naar zuidoost een bomenrij.

5

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Figuur: feitelijke toestand plangebied

6

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

3.2 RELATIE MET DE STRUCTUURPLANNEN 3.2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Stedelijk netwerk van de kust Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) bepaalt de ruimtelijke visie voor Vlaanderen. Het plan legt de grote krijtlijnen vast waarbinnen het ruimtelijk beleid in Vlaanderen kan worden gevoerd. Het RSV legt ook de bevoegdheidsverdeling vast tussen de verschillende niveaus gewest, provincie en gemeente. Binnen het RSV wordt een onderscheid gemaakt tussen gemeenten gelegen in het stedelijk gebied en gemeenten gelegen in het buitengebied. Naast de stedelijke gebieden worden in het RSV tevens een aantal stedelijke netwerken geselecteerd. Door hun ligging en hun functie zijn bepaalde stedelijke gebieden een onderdeel van een groter geheel: het stedelijk netwerk. Het stedelijk netwerk is een complementair en samenhangend geheel van stedelijke gebieden en van structuurbepalende elementen van het buitengebied die verbonden zijn door infrastructuur. Stedelijke netwerken zijn op hun beurt bepalend voor de Vlaamse ruimte. Middelkerke maakt deel uit van het stedelijk netwerk van de kust. Bij de uitwerking van het stedelijk netwerk moeten ontwikkelingsperspectieven worden uitgewerkt, zowel voor de stedelijke gebieden als het buitengebied en dat in sterke onderlinge samenhang. Het stedelijk netwerk is daarbij niet één aaneengesloten stedelijk gebied, maar het betreft een ruimtelijk beleidskader met een belangrijke plaats en rol voor de structuurbepalende functies van het buitengebied binnen het stedelijk netwerk. De potenties van het stedelijk netwerk Kust moeten op een zodanige wijze worden benut dat de bestaande natuurlijke en agrarische structuur in hun ontwikkeling worden versterkt. Gezien Middelkerke deel uitmaakt van het stedelijk netwerk van de kust, doch tevens voor een groot deel van het grondgebied als open ruimte kan beschouwd worden kan ervan uitgegaan worden dat de doelstellingen voor het buitengebied tevens van toepassing zijn op grote delen van Middelkerke. Bij het buitengebiedbeleid horen volgende stellingen:    

Vrijwaren voor essentiële functies; Tegengaan van versnippering; Bundelen van wonen; Inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen;

7

Milieuscreening

  

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; Afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem; Bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

Figuur: Gewenste structuur RSV

8

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie Bevoegdheden van het Vlaamse Gewest De Vlaamse overheid werkt het toeristisch-recreatief netwerk van de Kust uit. Het beleid voor het netwerk van de Kust is gebaseerd op samenhang, dynamiek, tendensen, potenties en nieuwe ontwikkelingen op strategische locaties. De Vlaamse overheid werkt ook openlucht recreatieve verblijven en individuele weekendverblijven, golfterreinen ULMsportvliegvelden uit.

Ontwikkelingsperspectieven voor het buitengebied Cfr. het RSV gelden de volgende ontwikkelingsperspectieven voor wat betreft de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie in het buitengebied: 

De bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur optimaal benutten: o Het toeristisch-recreatief aanbod in het buitengebied verbinden met het aanbod in de stedelijke gebieden; o Voor bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur in het buitengebied gelden strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden; enkel de infrastructuur gelegen in toeristisch-recreatieve knooppunten of netwerken van primair belang krijgen ontwikkelingsmogelijkheden.Recreatief medegebruik in het buitengebied kwalitatief ontwikkelen, rekening houdende met de ruimtelijke draagkracht.Nieuwe hoogdynamische infrastructuur kan enkel voorzien worden binnen de randvoorwaarden van de structuurbepalende functies van het buitengebied (bv natuur en landbouw) en enkel in toeristisch-recreatieve knooppunten of netwerken van primair belang.

Het plangebied bevindt zich binnen een netwerk van primair belang en krijgt bijgevolg ontwikkelingsmogelijkheden cfr. de visie in het RSV.

9

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

3.2.2 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS) is op 6 maart 2002 door de Vlaamse minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening goedgekeurd. Dit Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen werd op 11/02/2014 gedeeltelijk herzien. Deelruimtebeleid Het plangebied maakt deel uit van de Kustruimte. De Kustruimte vormt een onderdeel van het stedelijk netwerk ‘de Kust’ op het Vlaamse niveau (RSV). Meer bepaald betreft het de ‘gordel’ van badplaatsen langs de Koninklijke Baan, gesitueerd tussen zee en polder. De gemeente Middelkerke en zo ook het plangebied behoort tot de Kustruimte. De Kustruimte kent een kustgebonden toeristisch-recreatieve versterking en ontwikkeling. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de bescherming van de natuurlijke structuur die bepalend is voor de aantrekkingskracht van deze regio en naar het voorzien van ruimte voor de eigen woningbehoefte. Daarnaast heeft de Kustruimte een belangrijke maritieme transport- en distributiefunctie rond de poorten. Het provinciebestuur zet in op volgende beleidsopties:  Zee – strand – duinen: toeristisch-recreatieve activiteiten met natuurlijke structuur verweven;  Het ‘kralensnoer’ van badplaatsen als multifunctionele, complementaire knooppunten ondersteunen;  Open-ruimteverbindingen als garantie voor ‘kralensnoer’ en natuurlijke structuur vrijwaren;  Luchthaven en zeehavens versterken als economische poorten op het Vlaams niveau;  Economische ontwikkelingen buiten de poorten enten op toerisme en recreatie;  De Koninklijke Baan: verbindend snoer tussen en door de kralen versterken als beeldbepalend element;  De verkeersafwikkeling (bereikbaarheid / ontsluiting / parkeren) optimaliseren.

10

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Figuur: Situering binnen de deelruimte ‘Kustruimte’

11

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Structuurbepalende elementen op provinciaal niveau Westende Bad (incl. Westende Dorp en Lombardsijde) werd in de herziening van het PRS geselecteerd als woonkern. Een woonkern is het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door huizen met hun hovingen, openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met inbegrip van de tussenliggende verkeerswegen parken, sportterreinen enz. Het wordt begrensd door landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden waartussen zich eventueel een ‘verspreide bebouwing’ bevind. Zowel steden, dorpen als gehuchten kunnen woonkernen vormen. Een woonkern is een van de beleidscategorieën voor het voeren van een gedifferentieerd ruimtelijk beleid voor de nederzettingsstructuur van het buitengebied. In het PRS-WV is het een kern in het buitengebied met een lokale verzorgende rol. Bijkomende woongelegenheden zijn enkel mogelijk voor de opvang van de eigen groei van de huishoudens volgens het niveau van de kern. Lokale bedrijvigheid kan er enkel in verwevenheid met wonen. (bron definitie woonkern: PRS WV pg. 288). De N34 (Kustlaan) werd in de herziening van het PRS geselecteerd als een secundaire weg type II. Deze wegen vervullen hoofdzakelijk een verzamelende en ontsluitende functie voor de verschillende vervoersmodi autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer, grotendeels op het bovenlokale niveau. Zij zijn slechts in tweede instantie verbindend. (bron definitie secundaire weg type II: PRS WV pg. 185).

Gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie Beleidsdoelstellingen Voor wat betreft de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie formuleert de provincie in het PRS de volgende doelstellingen:     

Duurzaam en kwalitatief versterken van het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod; Optimaal benutten van nog aanwezige potenties voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen; Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen richten op de eigenheid van de streek; Samenhang binnen en tussen toeristische regio’s bevorderen; Voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voorzien.

12

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Gewenste ruimtelijke structuur Het plangebied bevindt zich cfr. het PRS binnen een toeristisch recreatief netwerk van primair belang, in de onmiddellijke nabijheid van een lijnelement (de N34 / Kustweg / Koninklijke baan). De kust betreft een verstedelijkt netwerk met waardevolle delen open ruimte. Toerisme en recreatie zijn de structuurbepalende functies van dit netwerk. Het onmiddellijk achterliggende poldergebied complementeert door zijn open ruimte het netwerk van de kust en dient ook als buffer tegen de verstedelijkte vorm van het kusttoerisme. Het toeristisch-recreatief netwerk van de kust is een netwerk van primair belang. De toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn van bovenlokaal niveau en hebben een grotere aantrekkingskracht. De verschillende kleinschalige voorzieningen in de kustgemeenten maken gezamenlijk een hoogdynamisch toeristisch-recreatief product. De knooppunten zijn bundels van toeristisch-recreatieve voorzieningen van bovenlokaal belang. Nieuwe hoog dynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen worden in de knooppunten en de strategische projectgebieden gebundeld. De lijnelementen parallel aan de kustlijn verbinden de knooppunten met elkaar. Deze lijnelementen monden uit in natuurgebieden. Toeristisch-recreatieve initiatieven worden gerelateerd aan de lijnelementen. Enkele toeristisch-recreatieve lijnelementen doorsnijden het achterliggende poldergebied. Ze vertrekken vanuit de parallelle lijnelementen aan de kust en leggen en relatie tussen de kust en de landelijke toeristisch - recreatieve netwerken. Ruimtelijk beleid Lombardsijde maakt samen met Westende Dorp deel uit van Westende Bad. Westende Bad werd geselecteerd als woonkern. Cfr. het addendum van de herziening van het PRS is het beleid van de kustbadplaatsen er van toepassing. De kustbadplaatsen worden verder gestimuleerd om het openbaar domein en de bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen te vernieuwen. Daarnaast zijn aandacht voor natuurontwikkeling en bescherming van bestaande natuurgebieden prioriteiten. De kustbadplaatsen kunnen bijkomende toeristisch-recreatieve infrastructuur voorzien. Dit kan slechts als deze voorzieningen een meerwaarde betekenen voor het netwerk (complementariteit) en als er voldoende ruimte is. Een voorwaarde is dat in deze ruimte geen natuurwaarden voorkomen. Bestaande voorzieningen kunnen onder dezelfde voorwaarden uitbreiden. Kustbadplaatsen kunnen eveneens voorzien in bijkomende verblijfsaccommodatie als de ruimtelijke draagkracht voldoende is. (Dit wil zeggen dat een bijkomende verkeersdruk, bezoekersdruk en behoefte aan bijkomende voorzieningen kunnen worden opgevangen).

13

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Figuur: Situering binnen de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie

14

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

3.2.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Middelkerke Het ruimtelijk structuurplan Middelkerke werd door Deputatie goedgekeurd op 23 oktober 2008. Het bevat de krijtlijnen m.b.t. de ruimtelijke visie op gemeentelijk niveau. Gewenste Toeristisch – Recreatieve structuur Voor wat betreft de gewenste toeristisch – recreatieve structuur heeft de gemeente de volgende doelstellingen vooropgesteld binnen het GRS:  Uitbouwen van twee toeristische centra binnen Middelkerke;  Het werken aan een kwalitatief ruimtelijk en esthetisch karakter van de kustbadplaatsen;  Het streven naar een verdere differentiatie en kwalitatieve opwaardering van het aanbod onder andere door het aantrekken van hotelaccommodatie al dan niet in combinatie met complementaire voorzieningen;  Een consolidatie van de mogelijkheden van het golfterrein mits voldoende waarborgen voor groene inkleding;  Recreatie die rekening houdt met de natuurwaarden van de omgeving;  Het aanmoedigen van meer kwalitatieve vormen van recreatieve verblijven;  Geen hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren in de polderruimte;  Recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van de omgeving. Met betrekking tot het RUP zijn de volgende beleids- en ontwikkelingsperspectieven van belang i.f.v. de gewenste toeristische – recreatieve structuur: Het optimaliseren van de toeristische verblijfsaccommodaties a) Individuele vakantiewoningen Omtrent de individuele vakantiewoningen dient voldoende aandacht te gaan naar het verhogen van de ruimtelijke en architecturale waarde. b) Hotels Vanuit het gemeentelijk beleid wordt er gestreefd naar een hoger uitrustingsniveau van de bestaande hotels en een kwalitatieve inplanting en uitzicht voor nieuwe hotels. Hierbij worden nieuwe hotels bij voorkeur ingeplant in de badplaats waar een goede verbinding met het openbaar vervoer bestaat. In de dorpen van de kustruimte zijn kleinschalige hotels (grootteorde van 10 bedden) aanvaardbaar. Het ondersteunen van de realisatie van hotelaccommodatie wordt tevens gekaderd in de wil om een voldoende gediversifieerd aanbod aan logiesvormen te voorzien. Het ondersteunen van deze diversiteit aan logiesvoorzieningen

15

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

heeft betrekking op het volledige grondgebied van de gemeente. Een vitale toeristische sector vindt baat bij een divers aanbod van voorzieningen en hotels dragen hierin het meest bij tot tewerkstelling en meerwaarde. In het kader van de differentiatie binnen het hotelaanbod wordt tevens gestreefd naar combinaties van hotelaccommodatie en sport- en fitnessfaciliteiten, vergaderruimten etc. zodat naast het zuiver toeristisch publiek ook een zakenpubliek kan worden aangesproken. Dit betekent dat een voldoende draagvlak wordt gecreëerd, zowel ruimtelijk als functioneel, om dergelijke ontwikkelingen kansen te geven. Hierbij staan volgende doelstellingen voorop:   

Zorgvuldig ruimtegebruik door bundeling van accommodatie (bvb gekoppeld aan bestaande recreatieve infrastructuur voor sport, gekoppeld aan bestaande zones voor verblijfsrecreatie of andere recreatieve voorzieningen, gekoppeld aan stedelijke functies zoals vlieghaven, provinciaal domein etc.); De esthetiek van de gebouwen moet bijdragen tot een meer kwalitatieve omgeving en een kwalitatief aanbod; De infrastructuur en uitstraling dienen gericht te zijn om het kustgebeuren en een eigen sfeer te creëren.

c) Kampeerterreinen, weekendverblijfparken, vakantiedorpen en andere centra Kampeerterreinen, weekendverblijfparken, vakantiedorpen, enz. zijn manifest aanwezig in Middelkerke. Het grootste knelpunt hierbij vormt het dikwijls wanordelijke karakter en de ruimte-inname van dergelijke accommodaties. Er wordt gestreefd naar een grotere ruimtelijke kwaliteit van deze infrastructuren. Dit kan door te zorgen voor een afwerking naar de omgeving toe (groenscherm, betere inrichting,…) alsook door een meer kwalitatieve inrichting van de openlucht recreatieve verblijven zelf voorop te stellen. Dit alles dient nader te worden uitgewerkt in een ruimtelijk uitvoeringsplan dat tevens een oplossing moet bieden voor permanente bewoning in recreatieve zones, campings in woongebied en permanente bewoning op weekendverblijfparken. Hierbij zal naar ene oplossing worden gezocht binnen de wetgeving terzake. Specifiek voor mobilhomes is er een nood aan georganiseerde standplaatsen. Verder onderzoek in overleg met de sector zal moeten uitwijzen op welke manier dit het best georganiseerd wordt. De problematiek wordt in elk geval door de gemeente onderkend en het bestuur wil een antwoord bieden door in uitvoering van het structuurplan te werken aan gerichte oplossingen. Evenwicht nastreven tussen de natuurwaarden en de recreatie Het natuurlijke aanbod van zee, strand, duinen, overgang duinen-polder en de polder vormen de draagvlakken voor de toeristisch-recreatieve attractiviteit van Middelkerke en de andere kustgemeenten. Daarom wordt zorgzaam met deze

16

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

kwaliteiten omgesprongen zonder hierbij de toeristisch-recreatieve potenties te hypothekeren. Er wordt een beleid uitgewerkt waarbij beiden optimaal kunnen functioneren. Sportinfrastructuur ter ondersteuning van het verblijfstoerisme Ter ondersteuning van het verblijfstoerisme is de visie van de gemeente dat de toeristen de mogelijkheid krijgen een sportieve vakantie te beleven door een aanbod aan buitensporten zoals golf in Westende, sportpark in Middelkerke,… Deze sportinfrastructuren zijn tevens gericht op de lokale bevolking. Belangrijk hierbij is dat deze infrastructuren op een stedenbouwkundig verantwoorde manier worden uitgebouwd, rekening houdend met de ruimtelijke beleving en de bereikbaarheid. Bij de uitbouw en verdere ontwikkeling van de sport- en recreatie infrastructuur met bijbehorend sporthotel en andere recreatieve faciliteiten ten westen van Middelkerke vormt de oostelijke overgang van duinen naar polder een uitgangspunt bij het bepalen van de ontwikkelingsperspectieven en de inplanting. In een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze zone dient op een meer gedetailleerde manier te worden vastgelegd op welke manier dit kan gerealiseerd worden waarbij de schaal van de bebouwing, het ervaren van de oostelijke landschappelijke overgangen, inplantingsaspecten, interne circulatie etc. op een delicate manier zullen worden afgewogen. De ontwikkelingsmogelijkheden in functie van diverse recreatievormen gebeuren in evenwicht met de doelstelling om de overgang duinen-polder zichtbaar te houden. Dit houdt in dat het niet bebouwde oostelijk deel van de zone gevrijwaard wordt van bebouwing en dat bijkomende bebouwing en infrastructuren in het westelijk deel worden voorzien.

17

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Figuur: Situering van het plangebied binnen de gewenste toeristisch- recreatieve structuur

18

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Deelruimtebeleid Het plangebied behoort tot de deelruimte ‘Lombardsijde’ (GRS, pg. 290 e.v.). Visie m.b.t. het te voeren beleid M.b.t. het RUP zijn volgende visie-elementen van belang: 

Uitbreiden van de bestaande recreatieve zone Ten westen van Lombardsijde wordt geopteerd de bestaande recreatieve zone verder uit te breiden. Zo worden extra potenties-uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd voor het gebied en krijgt het gebied een zinvolle invulling naar de toekomst toe. Het gebied heeft momenteel geen potenties naar de landbouw toe aangezien het geïsoleerd is gelegen.

Figuur: Situering binnen de deelruimte ‘Lombardsijde’

19

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

3.3 GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 3.3.1 Globale visie De visie van het GRS gaat uit van het verdere differentiatie en een kwalitatieve opwaardering van het toeristische aanbod onder andere door het aantrekken van hotelaccommodatie als dan niet in combinatie met complementaire voorzieningen. Het plangebied is momenteel bestemd als zone voor dagrecreatie. Vanuit de visie van het GRS is het wenselijk de recreatieve mogelijkheden te verruimen en naast sport- en toeristische infrastructuur ook hotelaccommodaties toe te laten. Het beleid gaat uit naar het streven van een hoger uitrustingsniveau van de bestaande hotels en een kwalitatieve inplanting en uitzicht van nieuwe hotels. Hierbij worden nieuwe hotels bij voorkeur ingeplant in de badplaats waar een goede verbinding met het openbaar vervoer bestaat. Het plangebied voldoet aan deze bepaling doordat zich pal naast het plangebied zich een tramhalte bevindt. Hierdoor is een vlotte verbinding mogelijk met de volledige Belgische kustzone en met de stations van Oostende en De Panne en met de luchthaven van Oostende. In het kader van de differentiatie binnen het hotelaanbod wordt binnen de visie van het GRS tevens gestreefd naar combinaties van hotelaccommodatie en sport- en fitnessfaciliteiten, vergaderruimten etc. Het voorliggende project gaat uit van een combinatie van sport- en recreatieve voorzieningen met een hotelaanbod. Het voldoet hierbij aan de doelstellingen met name:   

Het betreft een bundeling van accommodaties waardoor een zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik mogelijk is; Het ontwerp (zie verderop) betekent een meerwaarde en opwaardering van omgeving; Het project (hotel met sport- en surfvoorzieningen) is gericht op het kustgebeuren.

20

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

3.3.2 Inrichtingsprincipes Zeelaan als toeristische poort Het begin van de Zeelaan heeft sterke potenties om als toeristische poort te fungeren. De toeristische potenties vloeien voort uit de ligging aan de N34 (Kustweg), de aanwezigheid van een halte van de kusttram, het brede openbare domein en de ruimte in de spie tussen de Zeelaan en de Kustweg om dergelijke functies op te vangen. Deze zone moet fungeren als een ontvangstruimte voor toeristen. Door de ligging aan de Kustweg en de kusttram kunnen toeristen via verschillende netwerken aangetrokken worden. Het kan eveneens een overstapplaats of startplaats worden. Naast een transferium moet de poort ook fungeren als kwalitatieve toegang tot de bestaande campings en als toegang tot de nieuwe toeristische recreatieve activiteiten. Het vormt eveneens een startplaats voor wandelaars om het duinengebied en de Ijzermonding te verkennen of voor fietsers om de ruimere omgeving te ontdekken. Naar infrastructuur betekent dit een aantrekkelijk openbaar domein, een kwalitatieve halte van de tram, voldoende parkeerplaats (complementair gebruik is mogelijk) en ondersteunende accommodaties (infopunt, oplaadpunt elektrische fietsen, rustvoorzieningen,…)

Hoogwaardige toeristische activiteiten als trekker Nieuwe hoogwaardige toeristische voorzieningen fungeren als een trekker voor de toeristische poort. Het vormt een aantrekkingspunt voor recreanten. Een gediversifieerd aanbod aan sporten recreatieve infrastructuur staat hierbij voorop. Hierbij moet ook aandacht zijn voor recreatieve activiteiten die het volledige jaar te gebruiken zijn en niet enkel inspelen op het zomertoerisme. De ontwikkeling van deze activiteiten moeten eveneens de trigger vormen om de toeristische poort te ontwikkelen. Een aantal functies versterken elkaar en kunnen een complementair gebruik kennen.

21

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Zeelaan als laan De Zeelaan richting Lombardsijde moet opnieuw als een laan ingericht worden. Het moet een kwalitatieve verbinding vormen tussen dorp en zee. Het brede openbare domein biedt hiervoor potenties om een kwalitatieve verbinding te zijn voor elke gebruiker (voetganger, fietser, auto, tram). Deze ruimte zal nog toenemen omdat de tramlijn verlegd zal worden. De nieuwe tramlijn zal het tracé van de Kustweg blijven volgen en niet langer afbuigen naar de Zeelaan. Hierbij blijft een halte ter hoogte van het kruispunt Kustweg/Zeelaan behouden.

22

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

3.3.3 Inrichtingsschets Inleiding Op basis van bovenstaande principes werd er een inrichtingsschets uitgewerkt. Deze inrichtingsschets is een vertaling van de inrichtingsprincipes maar is niet bindend. Zij heeft een richtinggevende functie en geeft aan hoe het plangebied eventueel kan ingericht worden. Het RUP wenst flexibel te zijn en is bijgevolg niet gericht naar 1 schets maar laat meerdere mogelijkheden toe. Bespreking inrichtingsschets + visualisatie Het plan is zeer strategisch gelegen binnen een bestaande zone voor dagrecreatie en is zeer vlot bereikbaar. Het grenst aan een bestaande golfsite en de N34 (een secundaire weg type II). Het plan voorziet in hoofdzaak de aanleg van een ruime surfpool. Deze surfpool is ongeveer 170m lang en 55m breed en is ongeveer 3m ingegraven onder het maaiveld. Hieraan grenzend vinden we een strand met aanliggend restaurant. Naast de surfpool voorziet het plan eveneens in de aanleg van een ruime tennishal (4 tennisterreinen) en een hotelaccommodatie. Het hotel zal ongeveer een 300-tal kamers omvatten. De bebouwing wordt ingeplant aan de zijde van de reeds aanwezige campings. Om de mogelijke impact van het hotel te beperken wordt de sporthal ingeplant tussen de geplande woonwijk en het hotel. De bebouwing werd geconcipieerd als een ‘golf’. Het golft in twee dimensies. De footprint slingert binnen het plangebied waardoor starre invulling vermeden wordt. De ruimte tussen gebouw en Zeelaan varieert hierdoor in breedte en zorgt voor een afwisseling beleving. Deze ruimte kan ook verschillend ingevuld worden. Het gebouw ‘golft’ ook in de hoogte. Om het hotelprogramma van 300 kamers op te vangen zou een monotone hoogte leiden tot strakke blok die vloekt met het natuurlijke karakter van de overzijde van de Kustweg. Daarom wordt geopteerd om het golvend karakter van de duinen door te trekken. De maximale hoogte van 8 bouwlagen wordt slechts over een beperkte oppervlakte bereikt. Deze hoogte is lager dan de hoogte van de appartementen op de zeedijk en door het golvend karakter wordt een monotone betonwand zoals op de zeedijk vermeden. De landschappelijke integratie wordt verder bewerkstelligd door de bebouwing van groendaken te voorzien.

23

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Figuur: grondplan inrichtingsschets (gelijkvloerse verdieping)

24

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

+8

+7 +6 +4 +5 +3

+2

+1

Figuur: grondplan inrichtingsschets (overige verdiepingen)

Figuur: gabarit ontworpen bebouwing)

25

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

recente verkavelingen

Figuur: grondplan inrichtingsschets

26

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

recente verkavelingen

Figuur: zicht vanaf de N34 (Kustweg) op het plangebied

27

Milieuscreening

4

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

METHODIEK VOOR DE BEOORDELING VAN MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN

4.1 WERKWIJZE De beoordeling van de milieueffecten gebeurt per discipline. De relevante disciplines staan beschreven onder punt 4.2. Per discipline gebeurt er een bespreking van de bestaande toestand (referentiesituatie), het nulalternatief (de situatie als onderhavig RUP er niet komt), de verwachte effecten (bij goedkeuring van dit RUP) en een opsomming van milderende maatregelen. De bestaande toestand (referentiesituatie) betreft het plangebied in zijn huidige toestand, zijnde een in hoofdzaak agrarisch gebied bestaande uit akkerlanden. Het gebied kent een oppervlakte van ongeveer 5,31 ha. De enige bebouwing aanwezig op het terrein betreft een oude leegstaande hoeve. Het nul-alternatief houdt in dat het RUP er niet komt en dat de huidige planologische bestemming van kracht blijft. Dit bestaat uit een gebied voor dagrecreatie (cfr. het gewestplan) met een overdrukzone voor solitaire vakantiewoningen (cfr. het PRUP Solitaire vakantiewoningen-Brugge-Oostende). Bijgevolg betreft het nul-alternatief een volledige ontwikkeling van het terrein i.f.v. dagrecreatie.

Indien er negatieve effecten optreden worden milderende maatregelen voorgesteld. Op basis van deze milderende maatregelen worden de aanbevelingen voor het Gemeentelijk RUP beschreven. De aanbevelingen kunnen een bijsturing van de bestemmingszones of de stedenbouwkundige voorschriften inhouden.

28

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

4.2 RELEVANTE DISCIPLINES Gezien de doelstellingen van het Gemeentelijk RUP en de aard van de voorziene activiteiten zijn er effecten op het milieu te verwachten in de volgende disciplines: 1) Bodem; 2) Water; 3) Mobiliteit; 4) Fauna, flora en biodiversiteit; 5) Landschap; 6) Cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed; 7) Mens - ruimtelijke aspecten; 8) Landbouw; 9) Gezondheid en veiligheid van de mens; 10) Geluid; 11) Lucht. Voor de disciplines energie- en grondstoffenvoorraden en atmosfeer en klimatologische factoren zijn geen effecten op het milieu te verwachten. Ze worden niet verder onderzocht. De disciplines die wel worden onderzocht hebben onderlinge relaties en zijn niet onafhankelijk van elkaar. De samenhang van verschillende milieueffecten en van de milderende maatregelen is daarom van groot belang. De volgende disciplines worden omwille van de sterke samenhang en omwille van het vermijden van herhalingen, samen genomen: 1. 2. 3.

Bodem en water; Mobiliteit, landbouw en mens-ruimtelijke aspecten; Landschap en Cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonische en archeologisch erfgoed.

Bijgevolg worden volgende disciplines besproken: 1. 2.

Bodem en water; Fauna, flora en biodiversiteit;

29

Milieuscreening

3. 4. 5. 6. 7.

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Landschap en Cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonische en archeologisch erfgoed; Mobiliteit, landbouw en mens-ruimtelijke aspecten; Gezondheid en veiligheid van de mens; Geluid; Lucht.

30

 

Milieuscreening

5

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

BESCHRIJVING VAN MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN

5.1 DISCIPLINE BODEM EN WATER 5.1.1 Bestaande toestand /referentiesituatie Topografie Het volledige plangebied en zijn omgeving is vlak (hellingspercentage <0,5%). Het plangebied bevindt zich ongeveer op 4,5m TAW.

Figuur: Situering op de hellingenkaart

31

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Bodemtextuur Volgens de bodemkaart van Vlaanderen bestaat de grond in het noordelijk deel van het plangebied uit kreekrug (hoger gelegen zone gevormd door in geulen afgezet zand) en het zuidelijk deel van het plangebied uit schor polders (buitendijks aangeslibd klei).

Figuur: Situering op de bodemkaart

Waardevolle bodems Binnen -of grenzend aan- het plangebied komen volgens de Databank Ondergrond Vlaanderen geen waardevolle bodems voor. Verontreinigde bodems Op basis van de gegevens die OVAM ter beschikking stelt, zijn geen locaties binnen -of grenzend aan- het plangebied gekend waarvoor onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Er wordt verondersteld dat er geen verontreinigde gronden in het plangebied aanwezig zijn.

32

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Categorisering volgens de Vlaamse Hydrografische atlas Het plangebied situeert zich volledig binnen het deelbekken ’01-03’ van het Ijzerbekken. Op ongeveer 90m ten zuiden van het plangebied vinden we een waterloop van tweede categorie, zijnde het Geleed.

Figuur: Situering op de Vlaamse Hydrografische atlas

33

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Watertoets Het volledige plangebied en zijn omgeving is niet overstromingsgevoelig. Tevens komen er in de omgeving van het plangebied geen recent overstroomde gebieden voor.

Figuur: Situering t.a.v. overstromingsgevoelige gebieden

Figuur: Situering t.a.v. recent overstroomde gebieden

Het plangebied en zijn omgeving is zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1). Het plangebied en zijn omgeving is niet infiltratiegevoelig.

Figuur: Situering t.a.v. grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Figuur: Situering t.a.v. infiltratiegevoelige gebieden

34

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Riolering – zoneringsplan VMM Om de impact van lozingen op basis van ecologische criteria te kunnen prioriteren werden zogenaamde milieuimpacttoetskaarten opgesteld. Aan de hand van deze kaarten wordt de prioriteit van rioleringswerken bepaald. De kaarten houden rekening met de aanwezigheid van:  Overstromingsgebieden;  Prioritair te onderzoeken bodems;  Ecologisch waardevolle gebieden en waterlopen;  Water voor de mens (drinkwater / zwemwater);  Bovenlopen van waterlopen. Aldus werd een samengestelde kaart opgemaakt, die per gebied een score berekent op basis van het voorkomen van bovenstaande type gebieden. Uit de samengestelde kaart blijkt dat het nagenoeg het volledige plangebied geen score meekreeg. Het uiterste zuiden van het plangebied kreeg een score van 0 tot 1,5. Dit betekent dat er een relatief beperkte impact is op het milieu door afvalwaterlozingen. Het zoneringsplan geeft aan of een gebouw gelegen is aan een rioleringsnetwerk of dat men zelf moet instaan voor zijn afvalwaterzuivering. De bebouwing binnen het plangebied situeert zich binnen een collectief te optimaliseren buitengebied volgens het zoneringsplan van de VMM. Het plangebied genereert geen afvalwater behalve het ‘huishoudelijk afvalwater’.

Figuur: Situering op het zoneringsplan

35

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.1.2 Nul-alternatief (mogelijkheden als onderhavig RUP er niet komt) Bodem Het volledige plangebied betreft vandaag reeds een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Alle recreatievoorzieningen (bvb een surfpool) zijn vandaag reeds vergunbaar. De aanleg van een nieuw recreatieterrein zal leiden tot o.a. beperkte reliëfwijzigingen (het terrein is reeds grotendeels vlak), ondergrondse constructies (bvb. een surfpool tot 3m diep ingegraven onder het maaiveld) en verhardingen. De bijkomende verhardingen, gebouwen en constructies zullen ervoor zorgen dat de toplaag van de bodem gewijzigd wordt en dat de bodem afgedekt zal worden. Gelet op de aard van de activiteiten (recreatieve functie) is de kans op bodemverontreiniging zeer beperkt. Water Het volledige plangebied betreft vandaag reeds een recreatiegebied cfr. het gewestplan. Alle recreatievoorzieningen (bvb een surfpool) zijn vandaag reeds vergunbaar. De toename van verhardingen en gebouwen zal leiden tot een verminderde infiltratie van het water in de bodem. Hierdoor zal het water versneld afstromen naar de riolering. Gelet op de aard van de activiteiten (recreatieve functie) is de kans op oppervlaktewaterverontreiniging zeer beperkt.

5.1.3 Mogelijke effecten van het RUP Bodem Bijkomend is er ten aanzien van het nulalternatief de ontwikkeling van een verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee –voor wat betreft de discipline bodem-: De aanleg van een nieuwe verblijfsaccommodatie zal leiden tot o.a. beperkte reliëfwijzigingen (het terrein is reeds grotendeels vlak), ondergrondse constructies (bvb. een ondergrondse garage of een kelderberging) en verhardingen. De bijkomende verhardingen, gebouwen en constructies zullen ervoor zorgen dat de toplaag van de bodem gewijzigd wordt en dat de bodem afgedekt zal worden.

36

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Dit zijn dezelfde effecten zoals bij het nulalternatief. Gelet op de aard van de activiteiten (verblijfsaccommodatie) is de kans op bodemverontreiniging zeer beperkt. Er wordt bijgevolg geen negatief effect verwacht. Concluderend kan -voor wat betreft de discipline bodem- gesteld worden dat het voorzien van een bijkomende verblijfsaccommodatie geen bijkomende impact heeft t.a.v. het nulalternatief. Water Bijkomend is er ten aanzien van het nulalternatief de ontwikkeling van een verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee -voor wat betreft de discipline water-: De aanleg van een nieuwe verblijfsaccommodatie zal leiden tot een verminderde infiltratie van het water in de bodem. Hierdoor zal het water versneld afstromen naar de riolering. Gelet op de aard van de activiteiten (verblijfsaccommodatie) is de kans op oppervlaktewaterverontreiniging zeer beperkt. Bij de aanleg van bijkomende verhardingen, gebouwen en constructies zal moeten voldaan worden aan de bestaande gewestelijke verordening inzake opvang en hergebruik van regenwater. De grootte van de waterbufferbekkens, de afwateringsgrachten en/of waterinfiltratievoorzieningen worden berekend uitgaande van het voorzien van 330m³ per ha verharde oppervlakte. Er wordt bijgevolg geen negatief effect verwacht. Concluderend kan -voor wat betreft de discipline water- gesteld worden dat het voorzien van een bijkomende verblijfsaccommodatie geen bijkomende impact heeft t.a.v. het nulalternatief.

37

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.1.4 Milderende maatregelen Met betrekking tot het aspect bodem en water worden de volgende milderende maatregelen voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te maken:   

Beperkte reliëfwijzigingen moeten gecompenseerd worden opdat het waterbergend vermogen van het gebied niet in het gedrang komt; Bij de aanleg van de parking dient gebruik te worden gemaakt van waterdoorlatende materialen. Enkel wanneer een waterdoorlatende verharding omwille van milieuhygiënische redenen niet wenselijk is, kan een afwijking op het principe worden toegestaan; Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar binnen alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Deze aangehaalde milderende maatregelen zijn echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.

5.1.5 Conclusie Algemeen kan worden gesteld dat het plan geen significante effecten heeft op de disciplines bodem en water.

38

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.2 DISCIPLINE FAUNA, FLORA EN BIODIVERSITEIT 5.2.1 Bestaande toestand /referentiesituatie Biologische waardering Volgens de biologische waarderingskaart 2 Versie 2.2 - Toestand 2010 bevinden er zich enkele biologische waardevolle gebieden binnen het plangebied, zijnde: 

Centraal in het noorden van een plangebied (ten noorden van de Schorrestaat): Een biologisch zeer waardevolle zone (smalle noord-zuid georiënteerde strook van ca. 5m breed en 75m lang) bestaande uit bermen en perceelsranden met rietland en andere vegetaties van het rietverbond.Langsheen de Schorrestraat zelf: Een biologisch waardevol gebied (smalle oost-west georiënteerde strook van ca. 5m breed en 75m lang) terug bestaande uit een bomenrij met dominantie van populier.Ten zuiden van de Schorrestraat: Een biologisch waardevol gebied (smalle noord-zuid georiënteerde strook van ca. 6m breed en 160m lang) terug bestaande uit bermen en perceelsranden bestaande uit rietland en andere vegetaties van het rieverband.

Het overige deel van het plangebied bestaat voornamelijk uit akkerlanden. Centraal vinden we eveneens een hoeve terug.

39

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Figuur: Situering op de biologische waarderingskaart

Faunistisch belangrijk gebied Het plangebied situeert zich niet in -of grenzend aan- een faunistisch belangrijk gebied. Op ca. 550m ten westen van het plangebied vinden we het meest nabije faunistisch belangrijk gebied.

40

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Natura 2000 en VEN-gebieden Binnen een straal van 2km rondheen het plangebied komt het vogelrichtlijngebied ‘Westkust’ voor. Het meest nabije punt van dit vogelrichtlijngebied bevindt zich op ongeveer 610m ten zuidwesten van het plangebied. Binnen een straal van 2 km komt het habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin’ voor. Het meest nabije punt van dit habitatrichtlijngebied situeert zich op ongeveer 330 m ten noordoosten van het plangebied. Binnen een straal van 2 km rond het plangebied komen 3 VEN-gebieden voor:  Het natuurverwevingsgebied ‘De Middenkust’ (d.d. 08/06/2009). Het meest nabije punt van dit natuurverwevingsgebied bevindt zich op ongeveer 40m ten westen van het plangebied, aan de overzijde van de N34 (Kustweg);  Het GEN-gebied ‘De Middenkust’ (d.d. 06/07/2009). Het meest nabije punt van dit GEN-gebied bevindt zich op ongeveer 260m ten noorden van het plangebied;  Het GENO-gebied ‘De Middenkust’ (d.d. 08/06/2009). Het meest nabije punt van dit GENO-gebied bevindt zich op ongeveer 340m ten westen van het plangebied.

Figuur: Situering t.a.v. Natura 2000 en VEN-gebieden

41

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Natuur- en bosreservaten Binnen een straal van 2 km komen geen bosreservaten voor. Op ongeveer 500m ten westen van het plangebied, aan de overzijde van de N34 (Kustweg), vinden we het Vlaams natuurreservaat ‘De ijzermonding’ terug. Op ongeveer 850m ten zuidoosten van het plangebied vinden we het erkend natuurreservaat ‘Schuddebeurze’ terug.

Figuur: Situering t.a.v. Natuur- en bosreservaten

42

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.2.2 Nul-alternatief (mogelijkheden als onderhavig RUP er niet komt) Het volledige plangebied betreft vandaag reeds een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Alle recreatievoorzieningen (o.a. een surfpool) zijn vandaag reeds vergunbaar. Hierbij kunnen er eveneens ondergrondse constructies worden voorzien (bvb een surfpool die tot 3m onder het maaiveld wordt ingegraven). De effecten van bemaling zullen op vergunningenniveau moeten onderzocht worden in een passende beoordeling. Er zal eveneens gebruik gemaakt moeten worden van speciale uitvoeringstechnieken (zoals retourbemaling met injectie of waterdichte bouwkuip) om de effecten -op de discipline fauna, flora en biodiversiteit- te milderen. Andere mogelijke effecten kunnen ontstaan door grondinname, barrièrewerking / versnippering, verstoring of vervuiling: a) Grondinname Bij de ontwikkeling van het plangebied i.f.v. dagrecreatie zullen er -met uitzondering van twee waardevolle perceelsranden en een bomenrij met dominantie van populier- geen bijkomende grondinnames binnen een biologisch waardevol gebied plaatsvinden. b) Barrièrewerking / versnippering Bij de ontwikkeling van het plangebied i.f.v. dagrecreatie zullen er geen bijkomende infrastructuren voorzien worden die voor een bijkomende barrièrewerking zorgen of leiden tot versnippering. c) Verstoring Verstoring treedt vooral op door beweging (verkeer, aanwezigheid personen), licht- of lawaaihinder. Mogelijke verstoring kan vooral intern optreden. Extern worden er geen verstoringen verwacht op omliggende natuurwaarden. Het plangebied wordt eveneens afgegrensd door de N34. Lichthinder zal nauwelijks optreden gezien het een zone voor dagrecreatie betreft en omdat de recreatiezone / surfpool niet open is na zonsondergang. d) Vervuiling Vervuiling kan van velerlei aard zijn (zwerfvuil, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, verzuring, vermesting, enz.). De activiteiten zijn van die aard dat er geen significante vervuiling optreedt. De belangrijkste vervuiling voor het plangebied is zwerfvuil. Het zwerfvuil wordt sowieso stelselmatig opgeruimd omdat dit noodzakelijk is om de uitstraling van het plangebied te kunnen behouden.

43

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Gelet op de afwezigheid van grote biologisch waardevolle elementen en de ligging binnen een recreatiegebied cfr het gewestplan (aansluitend op een bestaand golfterrein, de N34 en een recent goedgekeurde verkaveling) zijn er geen negatieve effecten op fauna, flora en biodiversiteit.

5.2.3 Mogelijke effecten van het RUP Bijkomend is er ten aanzien van het nulalternatief de ontwikkeling van een verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee –voor wat betreft de discipline fauna, flora en biodiversiteit-: a) Grondinname Bij het oprichten van een verblijfsaccommodatie zullen er geen bijkomende effecten ontstaan m.b.t. de grondinname (de volledige grond kan cfr. het gewestplan reeds ingenomen worden, zij het i.f.v. dagrecreatie). b) Barrièrewerking / versnippering Het oprichten van een verblijfsaccommodatie zal niet leiden tot een bijkomende barièrewerking of versnippering. Binnen het plan gaat er eveneens ruime aandacht naar de groeninkleding van de site en wordt de bebouwing voorzien van groendaken. c) Verstoring De bebouwing wordt landschappelijk ingekleed en voorzien van groendaken. Door het oprichten van een verblijfsaccommodatie zal er geen abnormale lichthinder ontstaan. d) Vervuiling Bij het oprichten van een verblijfsaccommodatie zullen er geen bijkomende effecten ontstaan m.b.t. de vervuiling.

Concluderend kan -voor wat betreft de discipline fauna, flora en biodiversiteit- gesteld worden dat het voorzien van een bijkomende verblijfsaccommodatie geen bijkomende impact heeft t.a.v. het nulalternatief.

44

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.2.4 Milderende maatregelen Met betrekking tot het aspect fauna, flora en biodiversiteit wordt de volgende milderende maatregel voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te maken:  De bebouwingen binnen het plangebied worden voorzien van groendaken. Deze aangehaalde milderende maatregel is echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.

5.2.5 Conclusie Er kan gesteld worden dat het plan geen significante effecten heeft op de disciplines fauna, flora en biodiversiteit.

45

 

Milieuscreening

5.3 LANDSCHAP

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

EN

CULTUREEL

ERFGOED

MET

INBEGRIP

VAN

HET

ARCHITECTONISCH EN ARCHEOLOGISCH ERFGOED 5.3.1 Bestaande toestand /referentiesituatie Landschap Het plangebied bevindt zich binnen de deelgemeente Lombardsijde. Lombardsijde ligt in het uiterste zuidwesten van de gemeente Middelkerke. Deze voormalige deelgemeente was destijds gedeeltelijk gelegen op grondgebied Nieuwpoort. Momenteel wordt deze deelgemeente begrensd door de N34 / Kustlaan (een secundaire weg type II), die hier afbuigt naar het hinterland toe. Het plangebied wordt omringd door drie grote structuren, zijnde:   

De duinengordel en Ijzermonding aan de overzijde van de N34 / Kustlaan (secundaire weg type II); De recreatieve lob (campings + golf) aan de overzijde van de Zeelaan (lokale weg type III); De kern Lombardsijde grenzend aan het zuiden van het plangebied. Aan het zuiden van het plangebied grenst er een recent goedgekeurde verkaveling waarbinnen een 180-tal woonentiteiten (waarvan een 20-tal appartementen) voorzien worden.

Het plangebied situeert er zich in de spie gevormd door de westelijk aangrenzende N34 / Kustlaan (secundaire weg type II) en de oostelijk aangrenzende Zeelaan (lokale weg type III). De Zeelaan betreft een lokale ontsluitingsweg richting kust. De N34 / Kustlaan verbindt Nieuwpoort stad met Lombardsijde-Bad waarbij het plangebied zich ongeveer halfweg bevindt. Traditionele landschappen Het plangebied bevindt zich volledig binnen het traditioneel landschap ‘Nieuwland van Nieuwpoort’. Vastgestelde ankerplaatsen In de nabijheid van het plangebied vinden we de vastgestelde ankerplaats ‘Ijzermonding en Sint-Laureinsduinen’. Deze vastgestelde ankerplaats bevindt zich op ongeveer 250m ten noorden van het plangebied. Beschermde landschappen Het plangebied bevindt zich in de omgeving van het beschermd landschap ‘Ijzermonding en omgeving’. Dit beschermd landschap bevindt zich op ongeveer 280m ten noorden van het plangebied. Beschermde stads- en dorpsgezichten Het plangebied bevindt zich niet in de omgeving van een beschermd stads- of dorpsgezicht.

46

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Cultureel erfgoed Binnen -of grenzend aan- het plangebied komt er eveneens geen elementen voor uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Archeologie Het plangebied is niet gelegen binnen een beschermde archeologische site, noch binnen een vastgestelde archeologische zone, noch in een archeologische zone opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Inzake het archeologisch erfgoed blijft de vigerende regelgeving van toepassing. Deze regelgeving verplicht het melden van vondsten bij werken. Erfgoed - kaartmateriaal

Figuur: Situering t.a.v. de wetenschappelijke inventarissen

47

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

. Figuur: Situering t.a.v. de vastgestelde inventarissen

. Figuur: Situering t.a.v. beschermd onroerend erfgoed

48

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.3.2 Nul-alternatief (mogelijkheden als onderhavig RUP er niet komt) Het volledige plangebied betreft vandaag reeds een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Alle voorziene recreatievoorzieningen (o.a. een surfpool) zijn vandaag reeds vergunbaar. Cfr. de van toepassing zijnde planologische bestemming kunnen er ondergrondse constructies worden voorzien (bvb. een surfpool die tot 3m onder het maaiveld zal ingegraven worden).

a) Wijzigingen in landschapsstructuur De invulling van het plangebied i.f.v. dagrecreatie betreft een invulling van een reeds versnipperd landschap. Tevens betreft de invulling van het plangebied een compacte afwerking van de spie gevormd door de N34 en de Zeelaan. Hierbij wordt er geen aaneengesloten open ruimte gebied aangesneden. Een adequate landschappelijke buffering zal bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Eveneens zullen de gebouwen binnen het plangebied worden voorzien van groendaken. Er zijn geen significante wijzigingen van de visuele impact van de recreatiezone op het landschap.

b) Bouwkundig erfgoed Er bevindt zich geen waardevol bouwkundig erfgoed binnen het terrein of onmiddellijk aansluitend aan het terrein. Hierdoor kan er geen negatief effect optreden t.a.v. bouwkundig erfgoed.

c) Risico’s op verstoring of vernietiging van archeologische waarden Binnen -en grenzend aan- het plangebied bevinden zich geen gekende archeologische waarden. Het risico op verstoring of vernietiging van de gekende of ongekende archeologische waarden zal door de invulling van het plangebied -i.f.v. dagrecreatie- niet wijzigen t.o.v. de huidige situatie. Inzake het archeologisch erfgoed blijft de vigerende regelgeving van toepassing. Deze regelgeving verplicht het melden van vondsten bij werken. Er worden bijgevolg geen negatieve effecten verwacht ten aanzien van het landschap en het cultureel erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed.

49

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.3.3 Mogelijke effecten van het RUP Bijkomend is er ten aanzien van het nulalternatief de ontwikkeling van een verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee -voor wat betreft de discipline Landschap en Cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed: a) Wijzigingen in landschapsstructuur Het voorzien van overnachtingsmogelijkheden zullen geen wijzigingen veroorzaken op de landschapsstructuur ten aanzien van het nulalternatief. De gebouwen zullen eveneens voorzien worden van groendaken. b) Bouwkundig erfgoed Het voorzien van overnachtingsmogelijkheden zullen geen wijzigingen veroorzaken voor wat betreft het bouwkundig erfgoed ten aanzien van het nulalternatief. c) Risico’s op verstoring of vernietiging van archeologische waarden Het voorzien van overnachtingsmogelijkheden zullen geen wijzigingen veroorzaken voor wat betreft de archeologische waarden ten aanzien van het nulalternatief.

5.3.4 Milderende maatregelen Gezien het plan geen significante negatieve effecten veroorzaakt voor wat betreft de discipline landschap, cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed zijn er geen milderende maatregelen van toepassing.

5.3.5 Conclusie Algemeen kan worden gesteld dat door de beperkte ingrepen van het plan het landschap en het erfgoed gevrijwaard blijft.

50

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.4 MENS-RUIMTELIJKE ASPECTEN, LANDBOUW EN MOBILITEIT 5.4.1 Bestaande toestand / Referentiesituatie Planologische context Gewestplan Cfr. het gewestplan Oostende - Middenkust (K.B. 26/01/1977 en wijzigingen) situeert het plangebied zich volledig binnen een gebied voor dagrecreatie.

Figuur: Situering t.a.v. het van toepassing zijnde gewestplan

51

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

BPA’s en RUP’s Het volledige plangebied bevindt zich binnen het Provinciaal RUP ‘Solitaire vakantiewoningen-Brugge-Oostende’ (d.d. 05/06/2015). Het plangebied bevindt er zich binnen de overdrukzone ‘Solitaire vakantiewoningen’. Gezien het hier om een overdrukzone gaat -die van toepassing is op bestaande gebouwen- heeft voor wat het plangebied betreft dit PRUP geen grote betekenis. Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit akkerlanden. Het is de onderliggende gewestplanbestemming -zone voor dagrecreatie- die binnen het plangebied van toepassing is. In de onmiddellijke omgeving van het plangebied komen de volgende RUP’s voor:  Zuidwaarts grenzend aan het plangebied Het Gemeentelijk RUP nr 19 ‘Lombardsijde’ (d.d. 12/06/2014) grenst zuidwaarts aan het plangebied. Cfr. dit gemeentelijk RUP is hier een ‘Zone voor betaalbaar wonen’ (artikel 4) van toepassing. 

Westwaarts grenzend aan het plangebied Het Provinciaal RUP ‘Solitaire vakantiewoningen Westhoek’ (d.d. 23/10/2013) grenst westwaarts aan het plangebied. Cfr. dit Provinciaal RUP is hier een overdrukzone voor ‘Solitaire vakantiewoningen’ van toepassing.Westwaarts, aan de overzijde van de N34 Het Gewestelijk RUP ‘Natuur- en landbouwgebieden Strand Middenkust-West’ (d.d. 24/04/2009) bevindt zich westwaarts, aan de overzijde van de N34. Het deelgebied nr. 12 is er van toepassing, zijnde ‘Deel van de Hemmepolder dat niet bestemd wordt als natuurgebied’. Meer specifiek geldt er het voorschrift art. 1 ‘Agrarisch gebied’, eveneens is er een overdruk van toepassing. Het in overdruk aangeduide gebied is een natuurverwevingsgebied waarbij de functies natuurbehoud en landbouw nevengeschikte functies zijn (art. 1.9).

52

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Figuur: Situering t.a.v. de van toepassing zijnde BPA’s en RUP’s

Ruimtegebruik Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 53.100 m² en omvat in hoofdzaak akkerlanden. Het plangebied wordt doorsneden door een oost-west georiënteerde lokale weg, zijnde de Schorrenstraat. Deze rijweg is ongeveer 4 m breed en omvat een totale oppervlakte van ongeveer 440m². Langs de zuidzijde van deze weg vinden we een begeleidende bomenrij. Door de aanwezigheid van deze lokale weg wordt het plangebied opgesplitst in een noordelijk en in een zuidelijk deel: 

Noordelijk deel Noordwaarts van deze weg vinden we een akkerland van ongeveer 6.080 m² terug.Zuidelijk deel Zuidwaarts van deze weg vinden we eveneens hoofdzakelijk akkerland terug. Verder vinden we langsheen – en zuidwaarts van- de Schorrenstraat een hoeve terug. De ruimte-inname van deze hoeve met zijn buitenaanleg neemt ongeveer 2.105m² in beslag. De overige ruimte in het zuidelijk bestaat uit akkerland met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 44.475m². Te midden van dit akkerland loopt er van noordwest naar zuidoost een bomenrij.

53

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Figuur: feitelijke toestand plangebied

54

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Mobiliteit Het plangebied bevindt zich in een spie gevormd door de N34/Kustweg en de Zeelaan. Doorheen het plangebied loopt van oost naar west een lokale weg type III, zijnde de Schorrenstraat. 

N34/Kustweg: De N34 / Kustweg grenst aan de westzijde van het plangebied en betreft een secundaire weg type II. Deze weg verbindt het centrum van Nieuwpoort met Westende-Bad. Het plangebied bevindt zich ongeveer halfweg. Het wegprofiel van de N34/Kustweg kent een breedte van ongeveer 36m en is, gezien vanaf het plangebied, van het type ‘zachte berm – fietspad – dubbele rijweg – zachte middenberm – dubbele rijweg – fietspad – zachte berm’. Ter hoogte van het plangebied wordt de rijrichting Nieuwpoort-Westende-Bad van twee rijstroken naar één rijstrook herleid. Vanaf de Schorrestraat geldt er in deze rijrichting nog maar één rijstrook om vervolgens over te gaan in één rijstrook en één linkerafslagstrook. Ter hoogte van het plangebied zijn er geen parkeervoorzieningen aanwezig langs deze weg.Zeelaan: De Zeelaan grenst aan de oostzijde van het plangebied en betreft een lokale weg type III. De Zeelaan vormt een lokale ontsluiting richting kust. Het wegprofiel van de Zeelaan is ten noorden van de Schorrenstraat ongeveer 22m breed en kent het volgende wegprofiel vanaf het plangebied: ‘zachte berm – dubbele rijweg – perron tram – dubbele tramlijn – perron tram’. Ten zuiden van de Schorrenstraat is de Zeelaan eveneens ongeveer 22m breed en de Zeelaan kent er het volgende wegprofiel vanaf het plangebied: ‘voetpad - enkele rijweg – middenberm met dubbele tramlijn – enkele rijweg – zachte berm’. De trambedding kan t.h.v. het plangebied op twee locaties overgestoken worden, zijnde t.h.v. de Schorrenstraat en t.h.v. de woning in de Zeelaan nr. 70. Ter hoogte van het plangebied zijn er geen parkeervoorzieningen aanwezig langs deze weg.Schorrenstraat: De Schorrenstraat loopt van oost naar west doorheen het plangebied en betreft een lokale weg type III. Het wegprofiel is ongeveer 15m breed en is van het type: ‘zachte berm – dubbele rijweg – zachte berm’.

55

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Ter hoogte van het plangebied zijn er geen parkeervoorzieningen aanwezig langs deze weg. Het plangebied bevindt zich nabij een mobiliteitsknooppunt en is zeer goed bereikbaar zowel met het zacht verkeer als met het gemotoriseerd verkeer. Eveneens bevindt de luchthaven van Oostende zich slechts op enkele minuten rijden van het plangebied. Ook met het openbaar vervoer kent het plan een zeer goede ontsluiting, de meest nabije tramhalte bevindt zich in de Zeelaan en grenst aan het plangebied. Het betreft de tramhalte ‘Lombardsijde Bad’. De huidige verkeersgeneratie binnen het plangebied is beperkt van aard en is afkomstig van het lokaal verkeer door de oostwest georiënteerde Schorrenstraat en het lokaal tractorverkeer i.f.v. de akkerlanden en de hoeve binnen het plangebied.

Figuur: situering op het stratenplan

56

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.4.2 Nul-alternatief (mogelijkheden als onderhavig RUP er niet komt) Het volledige plangebied betreft vandaag reeds een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Alle voorziene recreatievoorzieningen (o.a. een surfpool) – met de bijhorende mobiliteitseffecten, effecten t.a.v. de omwonenden en de landbouw- zijn vandaag reeds vergunbaar.

Bij een invulling van het plangebied i.f.v. dagrecreatie worden de effecten als volgt ingeschat: Mobiliteit Inschatting van het aantal bezoekers Het aanwenden van het plangebied i.f.v. dagrecreatie zal leiden tot bijkomende vervoersbewegingen en een parkeerbehoefte. Om hier een realistische inschatting van te maken is het van belang om het aantal bezoekers te schatten. Dit gebeurt voor twee scenario’s met name een maximale bezetting (bvb. hoogseizoen) en een gemiddelde bezetting (bvb. weekend voorjaar/najaar). Maximaal aantal bezoekers per dag

Gemiddeld aantal bezoekers per dag (Wordt geraamd op ongeveer 1/3 van het maximaal aantal bezoekers per dag)

Surfpool

50 surfers per uur die gemiddeld 2u surfen

50surfers * 10u/2u = 250 surfers * 1/3 =

(ca. 12u open per dag in hoogseizoen en ca. 10u in voor/najaar)

= 50 surfers * 12u/2u = 300 surfers per dag

83 surfers per dag

4 tennisterreinen (ca. 12u open per dag)

16 tennissers per uur die gemiddeld 1u tennissen

192 tennissers * 1/3 = 64 tennissers per dag

Personeel wordt geraamd op 5% van het aantal bezoekers

(300 + 192) * 5% = 25 personeelsleden

= 16 tennissers * 12u = 192 tennissers per dag (83 + 64) * 5% = 7 personeelsleden

57

Milieuscreening

Bezoekers omgeving

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

i.f.v.

vertrekpunt

Raming totaal aantal bezoekers per dag

50 personen per dag

50 personen per dag * 1/3 = 17 personen

Maximaal 567 bezoekers per dag

Gemiddeld 171 bezoekers per dag

Verkeersgeneratie Op basis van het rapport ‘Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen 4.5’ kan een beeld gevormd worden van het aantal voertuigbewegingen dat hierdoor zal gegenereerd worden. Voor de functie ‘Ontspanning, sport, cultuur’ wordt volgend vervoermiddel gebruikt:     

10% komt te voet; 16% met de fiets; 4% met het openbaar vervoer; 55% als autobestuurder; 24% als autopassagier.

Het betreft hier een Vlaams gemiddelde die hier geen rekening houdt met de specifieke situatie. Rekening houdende met het bovenlokale aantrekkingskracht van een hotel en de sportinfrastructuur en rekening houdende met de goede ontsluiting met de tram kan aangenomen worden dat het aandeel te voet en met de fiets lager zal liggen maar dat dit gecompenseerd wordt door een hoger gebruik van het openbaar vervoer. Op piekmomenten kan geconcludeerd worden dat 312 (567*0,55) wagens per dag naar de site zullen komen. Dit genereert 624 verplaatsingen (heen- en terug) met de wagen. Op gemiddelde dagen zullen 94 (171*0,55) wagens per dag de site bezoeken. Dit genereert 188 verplaatsingen. Er kan aangenomen worden dat de verplaatsingen zich zullen spreiden gedurende de dag. Rekening houdende met een tijdspanne van 14u leidt dit tot gemiddeld 45 (624/14) voertuigbewegingen per uur bij maximale capaciteit en 14 (188/14) voertuigbewegingen per uur bij gemiddelde capaciteit. De ontsluiting moet voorzien worden richting Zeelaan. Een rechtstreekse ontsluiting op de Kustweg is niet wenselijk. Op de Kustweg is naast de ontsluiting ook de doorstroming van belang. Het creëren van een bijkomend kruispunt leidt tot een

58

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

bijkomend conflictpunt op een gewestweg. Door de nabijheid van een reeds lichtengeregeld kruispunt (Kustweg/Zeelaan) brengt een bijkomend kruispunt de doorstroming op de Kustweg in het gedrang.

Ruimte voor parkeren of eigen terrein Hoewel het plan zeer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, is het eveneens van belang dat er voldoende aandacht uitgaat naar het voorzien van voldoende parkeermogelijkheden op het eigen terrein. Onderstaande berekening gaat uit van het aantal bezoekers dat met de wagen komt en de duurtijd van het bezoek. Het scenario gaat uit van een maximaal scenario waarbij de sportinfrastructuur maximaal bezet is. Raming maximaal benodigd aantal parkeerplaatsen bij volledige bezetting ‘s morgens (09u-13u)

’s middags (13u-17u)

’s avonds (17u-21u)

’s nachts (21u-09u)

100 surfers

100 surfers

100 surfers

0

→ 55 wagens

→ 55 wagens

→ 55 wagens

→ 0 wagens

16 (wissel om het uur)

16 (wissel om het uur)

16 (wissel om het uur)

0

→ 16 wagens

→ 16 wagens

→ 16 wagens

→ 0 wagens

25 personeelsleden waarvan 68% (OVG Vlaanderen) met de wagen komt

25 personeelsleden waarvan 68% (OVG Vlaanderen) met de wagen komt

25 personeelsleden waarvan 68% (OVG Vlaanderen) met de wagen komt

0

→ 17 wagens

→ 17 wagens

→ 17 wagens

Bezoekers i.f.v. vertrekpunt omgeving. Er wordt geraamd dat 50% met de wagen (2 personen per wagen) komt.

→ 13 wagens

→ 13 wagens

→ 0 wagens

→ 0 wagens

Raming totaal aantal benodigde parkeerplaatsen

101

101

88

0

Surfpool (100 surfers per blok van 4u)

4 tennisterreinen (max. 16 tennissers per uur)

Personeel wordt geraamd op 5% van het aantal bezoekers.

→ 0 wagens

59

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Omdat het noodzakelijk is dat in elk scenario het parkeren op eigen terrein moet kunnen opgevangen worden, werd uitgegaan van de berekening van het maximale scenario. Hierbij wordt verwacht dat ca. 101 wagens zich moeten kunnen parkeren (i.f.v. de invulling van het plangebied i.f.v. dagrecreatie). Er kan uitgegaan worden dat er een noodzaak is aan ongeveer 101 parkeerplaatsen op de site i.f.v. dagrecreatie. Deze piek situeert zich tijdens de ochtend- en middaguren (09u tot 17u) bij een maximale bezetting van de recreatiezone en in de situatie dat iedereen met de wagen naar de site komt. Eveneens is het de bedoeling dat er ingezet wordt op het gebruik van het openbaar vervoer. Het plangebied is immers qua mobiliteit zeer strategisch gelegen. Het plangebied bevindt zich nabij een mobiliteitsknooppunt en is zeer goed bereikbaar zowel met het zacht verkeer als met het gemotoriseerd verkeer. Eveneens bevindt de luchthaven van Oostende zich slechts op enkele minuten rijden van het plangebied. Ook met het openbaar vervoer kent het plan een zeer goede ontsluiting, de meest nabije tramhalte bevindt zich in de Zeelaan en grenst aan het plangebied. Het betreft de tramhalte ‘Lombardsijde Bad’. Op termijn zal de tramlijn langsheen de aangrenzende Zeelaan geherlocaliseerd worden naar de aangrenzende N34/Kustweg. Onderhavig plan is hierop afgestemd. Met het plan wordt de verbindingsweg ‘Schorrenstraat’ geknipt. Deze weg had slechts een zeer beperkte lokale functie i.f.v. het bereiken van de hoeve binnen het plangebied. Door het knippen van deze weg wordt er eveneens een conflictpunt/sluipweg op de N34/Kustweg weggenomen. Het invullen van het plangebied i.f.v. dagrecreatie zorgt bijgevolg niet voor bijkomende significante effecten voor wat betreft de mobiliteit.

Hinder t.a.v. omwonenden Het invullen van het plangebied i.f.v. dagrecreatie zorgt er voor dat de plek dienst zal doen als ontmoetingsruimte voor de bewoners, bezoekers en toeristen uit de buurt. Door het inbufferen van de recreatiezone wordt de hinder naar de omwonenden (in hoofdzaak de recent goedgekeurde zuidelijk aangrenzende verkaveling) tot een minimum beperkt. Op mobiliteitsvlak worden door het invullen van het plangebied i.f.v. dagrecreatie geen significante effecten verwacht ten aanzien van de omwonenden (zie bovenstaande paragraaf). Er ontstaat geen significant negatief effect t.a.v. de omwonenden.

60

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Hinder t.a.v. landbouw Het plangebied bestaat op heden hoofdzakelijk uit feitelijk akkerland. Juridisch betreft het echter een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Het plangebied betreft een restzone die gelegen is in een hoek gevormd door de N34/Kustweg, Zeelaan en een zuidelijk aangrenzende recente verkaveling. Door de vorm, de grootte, de versnijding door de Schorrenstraat én door de recent goedgekeurde verkaveling is het gebied niet meer interessant voor de landbouw. Er ontstaat bijgevolg geen significant negatief effect t.a.v. de landbouw.

5.4.3 Mogelijke effecten van het RUP Bijkomend is er ten aanzien van het nulalternatief de ontwikkeling van een verblijfsaccommodatie mogelijk. Dit brengt de volgende effecten met zich mee -voor wat betreft de discipline mens-ruimtelijke aspecten, landbouw en mobiliteit: Mobiliteit Inschatting van het aantal bezoekers i.f.v. verblijfsaccommodatie Het voorzien van een verblijfsaccommodatie zal leiden tot bijkomende vervoersbewegingen en een parkeerbehoefte. Om hier een realistische inschatting van te maken is het van belang om het aantal bezoekers te schatten. Dit gebeurt voor twee scenario’s met name een maximale bezetting (bvb. hoogseizoen) en een gemiddelde bezetting (bvb. weekend voorjaar/najaar). Maximaal aantal bezoekers per dag

Gemiddeld aantal bezoekers per dag (Wordt geraamd op ongeveer 1/3 van het maximaal aantal bezoekers per dag)

Hotel

300 twee persoonkamers

600 personen * 1/3 = 200 personen per dag

= 300 kamers * 2 personen = 600 personen per dag

Personeel wordt geraamd op 5% van het aantal bezoekers

600 * 5% = 30 personeelsleden

200 * 5% = 10 personeelsleden

Raming totaal aantal bezoekers per dag

Maximaal 630 bezoekers per dag

Gemiddeld 210 bezoekers per dag

61

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Verkeersgeneratie Voor wat de verblijfsaccommodatie betreft wordt er geraamd dat 75% van de bezoekers met de wagen komt. Op piekmomenten kan geconcludeerd worden dat 236 (630*0,75/2) wagens per dag naar de verblijfsaccommodatie zullen komen. Dit genereert 472 verplaatsingen (heen- en terug) met de wagen. Op piekmomenten wordt er geraamd dat 2/5 van de bezoekers van de verblijfsaccommodatie -die met de wagen komenook daguitstappen zullen maken met de wagen. Dit leidt tot een bijkomende verkeersgeneratie van (300 wagens * 0,75 * 2 * 2/5) 180 voertuigenbewegingen per dag. Op gemiddelde dagen zullen 79 (210 * 0,75/2) wagens per dag de site bezoeken. Dit genereert 158 verplaatsingen. Op gemiddelde dagen betreft de bijkomende verkeersgeneratie van hotelgasten if.v. daguitstappen (100 wagens * 0,75 * 2 * 2/5) 60 voertuigbewegingen per dag. Er kan aangenomen worden dat de verplaatsingen zich zullen spreiden gedurende de dag. Rekening houdende met een tijdspanne van 14u leidt dit tot gemiddeld 47 ((472+180)/14)voertuigbewegingen per uur bij maximale capaciteit en 16 ((158+60)/14) voertuigbewegingen per uur bij gemiddelde capaciteit. De ontsluiting moet voorzien worden richting Zeelaan. Een rechtstreekse ontsluiting op de Kustweg is niet wenselijk. Op de Kustweg is naast de ontsluiting ook de doorstroming van belang. Het creëren van een bijkomend kruispunt leidt tot een bijkomend conflictpunt op een gewestweg. Door de nabijheid van een reeds lichtengeregeld kruispunt (Kustweg/Zeelaan) brengt een bijkomend kruispunt de doorstroming op de Kustweg in het gedrang.

62

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Ruimte voor parkeren of eigen terrein Hoewel het plan zeer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, is het eveneens van belang dat er voldoende aandacht uitgaat naar het voorzien van voldoende parkeermogelijkheden op het eigen terrein. Onderstaande berekening gaat uit van het aantal bezoekers dat met de wagen komt en de duurtijd van het bezoek. Het scenario gaat uit van een maximaal scenario waarbij zowel het hotel als de sportinfrastructuur maximaal bezet is. Raming maximaal benodigd aantal parkeerplaatsen bij volledige bezetting ‘s morgens (09u-13u)

’s middags (13u-17u)

’s avonds (17u-21u)

’s nachts (21u-09u)

Hotel (300 kamers). Er wordt van uitgegaan dat 75% van de bezoekers met de wagen komt. Dit betekent 225 parkeerplaatsen.

→ 180 wagens

→ 135 wagens

→ 180 wagens

→ 225 wagens

(raming dat 1/5 van de gasten met de wagen op uitstap zijn)

raming dat 2/5 van de gasten met de wagen op uitstap zijn

raming dat 1/5 van de gasten met de wagen op uitstap zijn

Personeel wordt geraamd op 5% van het aantal bezoekers.

30 personeelsleden waarvan 68% (OVG Vlaanderen) met de wagen komt

30 personeelsleden waarvan 68% (OVG Vlaanderen) met de wagen komt

30 personeelsleden waarvan 68% (OVG Vlaanderen) met de wagen komt

5 personeelsleden

→ 21 wagens

→ 21 wagens

→ 21 wagens

→ 5 wagens

201

156

201

230

Raming totaal aantal benodigde parkeerplaatsen

Omdat het noodzakelijk is dat in elk scenario het parkeren op eigen terrein moet kunnen opgevangen worden, werd uitgegaan van de berekening van het maximale scenario. Hierbij wordt verwacht dat ca. 230 wagens zich moeten kunnen parkeren i.f.v. de verblijfsaccommodatie. Concluderend kan gesteld worden dat door de vlotte toegankelijkheid met het openbaar vervoer het werkelijk benodigd aantal parkeerplaatsen een stuk lager zal liggen. De raming gaat immers uit van het minst gunstige scenario. In dit minst gunstige scenario kan er uitgegaan worden dat er een noodzaak is aan ongeveer 230 parkeerplaatsen i.f.v. de verblijfsaccommodatie op de site. Deze piek situeert zich tijdens de nacht wanneer alle klanten van de verblijfsaccommodatie in het hotel aanwezig zijn.

63

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Binnen het plangebied wordt er ruimte voorzien voor de creatie van ongeveer 280 bovengrondse parkeerplaatsen, de parking zal toegankelijk zijn vanaf de Zeelaan waardoor de N34 / Kustweg gevrijwaard blijft voor het doorgaand verkeer. De creatie van 280 bovengrondse parkeerplaatsen is ruim voldoende om het parkeergebeuren van de recreatievoorzieningen en de verblijfsaccommodatie op te vangen. Eveneens is het de bedoeling dat er ingezet wordt op het gebruik van het openbaar vervoer. Het plangebied is immers qua mobiliteit zeer strategisch gelegen. Het plangebied bevindt zich nabij een mobiliteitsknooppunt en is zeer goed bereikbaar zowel met het zacht verkeer als met het gemotoriseerd verkeer. Eveneens bevindt de luchthaven van Oostende zich slechts op enkele minuten rijden van het plangebied. Ook met het openbaar vervoer kent het plan een zeer goede ontsluiting, de meest nabije tramhalte bevindt zich in de Zeelaan en grenst aan het plangebied. Het betreft de tramhalte ‘Lombardsijde Bad’. Op termijn zal de tramlijn langsheen de aangrenzende Zeelaan geherlocaliseerd worden naar de aangrenzende N34/Kustweg. Onderhavig plan is hierop afgestemd. Met het plan wordt de verbindingsweg ‘Schorrenstraat’ geknipt. Deze weg had slechts een zeer beperkte lokale functie i.f.v. het bereiken van de hoeve binnen het plangebied. Door het knippen van deze weg wordt er eveneens een conflictpunt/sluipweg op de N34/Kustweg weggenomen. Het voorzien van een verblijfsaccommodatie binnen het plangebied zorgt bijgevolg niet voor bijkomende significante effecten voor wat betreft de mobiliteit.

Hinder t.a.v. omwonenden Door het voorzien van een verblijfsaccommodatie binnen een zone voor dagrecreatie zal er geen bijkomende impact ontstaan t.a.v. het nulalternatief voor wat betreft de aftoetsing van de hinder t.a.v. omwonenden.

Hinder t.a.v. landbouw Door het voorzien van een verblijfsaccommodatie binnen een zone voor dagrecreatie zal er geen bijkomende impact ontstaan t.a.v. het nulalternatief voor wat betreft de aftoetsing van de hinder t.a.v. de landbouw.

64

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.4.4 Milderende maatregelen Gezien het plan geen significante negatieve effecten veroorzaakt voor wat betreft de discipline mens-ruimtelijke aspecten, landbouw en mobiliteit zijn er geen milderende maatregelen van toepassing.

5.4.5 Conclusie Algemeen kan er worden gesteld dat voor wat betreft de disciplines ‘mens-ruimtelijke aspecten’ en ‘mobiliteit’ er geen significante effecten te verwachten zijn.

65

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.5 GELUID 5.5.1 Bestaande toestand / referentiesituatie Het omgevingsgeluid in het plangebied wordt voornamelijk bepaald door het wegverkeer (N34).

5.5.2 Nul-alternatief (mogelijkheden als onderhavig RUP er niet komt) Het volledige plangebied betreft vandaag reeds een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Alle voorziene recreatievoorzieningen (o.a. een surfpool) zijn vandaag reeds vergunbaar. Bij een functiewijziging van het agrarisch gebied naar een gebied met dagrecreatie zal de geluidsproductie ten gevolge van de recreanten toenemen. Deze geluidsproductie blijft verwaarloosbaar ten aanzien van het omgevingsgeluid afkomstig van het wegverkeer (N34)

5.5.3 Mogelijke effecten van het RUP Bijkomend is ten aanzien van het nulalternatief een bijkomende verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee voor wat betreft de discipline geluid: De mogelijke geluidsproductie zal door het mogelijk maken van een verblijfsaccommodatie niet toenemen gezien het gaat om overnachtingsmogelijkheden die bijkomend gecreëerd worden. De overnachtingsmogelijkheden worden langsheen de Zeelaan voorzien, weg van het omgevingsgeluid van het wegverkeer afkomstig van de N34. Met het plan zal de site groen ingebufferd worden t.a.v. zijn omgeving. In de groenbuffer zal de mogelijkheid worden voorzien om de buffer aan te vullen met een specifieke buffering afhankelijk van de aanwezige activiteiten. Het gaat hier bvb om geluidswerende muren, afsluitingen,…

5.5.4 Milderende maatregelen Gezien het plan geen invloed heeft op het geluid, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.

5.5.5 Conclusie Algemeen kan gesteld worden dat er geen significant negatieve effecten ontstaan door het plan voor wat betreft de discipline geluid.

66

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.6 LUCHT 5.6.1 Bestaande toestand / referentiesituatie

Figuur: Situering t.a.v. de luchtkwaliteit – totale index - gemiddelde 2010-2012 (bron: VMM)

Het plangebied en zijn omgeving kent een vrij goede luchtkwaliteit (score 4). Het N02 jaargemiddelde (2012) van het plangebied en zijn omgeving bedraagt 14 tot 17µg/m³ wat vrij goed is. Het PM10 jaargemiddelde (2010 – 2012) bedraagt gemiddeld 22µg/m³ wat eveneens een vrij goede score betreft. Het aantal overschrijdingen van de norm PM10 daggemiddelde (2010 tot 2012) bedroeg voor het plangebied en zijn omgeving 16 dagen. Dit betekent dat er gemiddeld 16 dagen/jaar geregistreerd werden waarbij er overschrijdingen waren van 50µg/m³. Dit betreft eveneens een vrij goed resultaat.

67

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.6.2 Nul-alternatief (mogelijkheden als onderhavig RUP er niet komt) Het volledige plangebied betreft vandaag reeds een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Alle voorziene recreatievoorzieningen (o.a. een surfpool) zijn vandaag reeds vergunbaar. Door het gebied voor dagrecreatie aan te snijden kan er door de verkeersgeneratie naar het plangebied bijkomende luchtvervuiling ontstaan. Door het voorzien van een goede organisatie van het mobiliteitsgebeuren kunnen deze effecten beperkt worden. Eveneens is het plangebied zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tramhalte grenzend aan het plangebied).

5.6.3 Mogelijke effecten van het RUP Bijkomend is ten aanzien van het nulalternatief een bijkomende verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee voor wat betreft de discipline lucht: Het bijkomend voorzien van overnachtingsmogelijkheden zal geen bijkomend effect teweeg brengen op de luchtkwaliteit. Door het voorzien van overnachtingsmogelijkheden op de site worden het aantal verkeersbewegingen -en bijgevolg de uitstoot- ingeperkt.

5.6.4 Milderende maatregelen Met betrekking tot het aspect lucht wordt de volgende milderende maatregel voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te maken:  Met het plan zal het collectief vervoer gestimuleerd worden (autocars en openbaar vervoer). Hierdoor zal de verkeersgeneratie (en dus de uitstoot) afnemen. De dienstregeling van het openbaar kan vermeld worden op de website en in de folders van de recreatiezone. Deze aangehaalde milderende maatregel is echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.

5.6.5 Conclusie Algemeen kan worden gesteld dat er geen negatief effect ontstaat door het plan voor wat betreft de discipline lucht.

68

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.7 GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MENS Voor de aspecten betreffende water en toegankelijkheid wordt verwezen naar de disciplines bodem, water, fauna, flora en biodiversiteit, ruimtelijke aspecten en mobiliteit.

5.7.1 Bestaande toestand / referentiesituatie

Figuur: Situering t.a.v. SEVESO-inrichtingen (bron: AGIV)

Binnen een straal van 2 km zijn geen hogedrempel noch lagedrempel SEVESO - inrichtingen gelegen. De meest nabije SEVESO-inrichting betreft het laagdrempelbedrijf Deva-Fyto in de Albert I Laan 72 te Veurne, op ca. 10,4 km ten zuidwesten van het plangebied.

69

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.7.2 Nul-alternatief (mogelijkheden als onderhavig RUP er niet komt) Het volledige plangebied betreft vandaag reeds een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Alle voorziene recreatievoorzieningen (o.a. een surfpool) zijn vandaag reeds vergunbaar. Er kunnen geen SEVESO-inrichtingen opgericht worden. Binnen het plangebied is er een aandachtsgebied gepland. De bestemming heeft geen invloed op de gezondheid van de mens.

5.7.3 Mogelijke effecten van het RUP Bijkomend is ten aanzien van het nulalternatief een bijkomende verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt ten aanzien van het nulalternatief geen bijkomende effecten met zich mee voor wat betreft de discipline ‘gezondheid en veiligheid van de mens’.

Beslissingsdiagram ruimtelijke veiligheidsrapportage

70

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.7.4 Milderende maatregelen Gezien het plan geen invloed heeft op de gezondheid en veiligheid van de mens, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.

5.7.5 Conclusie Algemeen kan worden gesteld dat er geen negatief effect ontstaat door het plan voor wat betreft de discipline gezondheid en veiligheid van de mens. Gezien er geen SEVESO - inrichtingen binnen een straal van 2 km rondheen het plangebied bevinden is de opmaak van een RVR niet nodig.

71

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.8 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN De situering van het plangebied en het programma is van die aard dat de effecten beperkt blijven. Deze effecten hebben geen grensoverschrijdend karakter.

72

 

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

5.9 SAMENVATTING VAN MOGELIJKE NEGATIEVE MILIEUEFFECTEN EN MILDERENDE MAATREGELEN mogelijke effect van het RUP

milderende maatregel

Uitbreiding verharde en bebouwde ruimte i.f.v. een verblijfsaccommodatie (ongeveer 300 kamers)

Met betrekking tot het aspect bodem en water worden de volgende milderende maatregelen voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te maken:  Beperkte reliëfwijzigingen moeten gecompenseerd worden opdat het waterbergend vermogen van het gebied niet in het gedrang komt; Bij de aanleg van de parking dient gebruik te worden gemaakt van waterdoorlatende materialen. Enkel wanneer een waterdoorlatende verharding omwille van milieuhygiënische redenen niet wenselijk is, kan een afwijking op het principe worden toegestaan; Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar binnen alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Discipline bodem en water

Deze aangehaalde milderende maatregelen zijn echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.

73

Milieuscreening

Bijkomend is er ten aanzien van het nulalternatief de ontwikkeling van een verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee –voor wat betreft de discipline fauna, flora en biodiversiteit-: Grondinname Bij het oprichten van een verblijfsaccommodatie zullen er geen bijkomende effecten ontstaan m.b.t. de grondinname (de volledige grond kan cfr. het gewestplan reeds ingenomen worden, zij het i.f.v. dagrecreatie).

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Met betrekking tot het aspect fauna, flora en biodiversiteit wordt de volgende milderende maatregel voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te maken: 

De bebouwingen binnen het plangebied worden voorzien van groendaken.

Deze aangehaalde milderende maatregel is echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.

Barrièrewerking / versnippering Het oprichten van een verblijfsaccommodatie zal niet leiden tot een bijkomende barièrewerking of versnippering. Binnen het plan gaat er eveneens ruime aandacht naar de groeninkleding van de site en wordt de bebouwing voorzien van groendaken. Verstoring

Discipline fauna, flora en biodiversiteit

De bebouwing wordt landschappelijk ingekleed en voorzien van groendaken. Door het oprichten van een verblijfsaccommodatie zal er geen abnormale lichthinder ontstaan. Vervuiling Bij het oprichten van een verblijfsaccommodatie zullen er geen bijkomende effecten ontstaan m.b.t. de vervuiling.

Concluderend kan -voor wat betreft de discipline fauna, flora en biodiversiteit- gesteld worden dat het voorzien van een bijkomende verblijfsaccommodatie geen bijkomende impact heeft t.a.v. het nulalternatief.

74

Discipline landschap, cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed

Milieuscreening

Bijkomend is er ten aanzien van het nulalternatief de ontwikkeling van een verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk. Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee -voor wat betreft de discipline Landschap en Cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed:

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Gezien het plan geen significante negatieve effecten veroorzaakt voor wat betreft de discipline landschap, cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed zijn er geen milderende maatregelen van toepassing.

Wijzigingen in landschapsstructuur Het voorzien van overnachtingsmogelijkheden zullen geen wijzigingen veroorzaken op de landschapsstructuur ten aanzien van het nulalternatief. De gebouwen zullen eveneens voorzien worden van groendaken. Bouwkundig erfgoed Het voorzien van overnachtingsmogelijkheden zullen geen wijzigingen veroorzaken voor wat betreft het bouwkundig erfgoed ten aanzien van het nulalternatief. Risico’s op verstoring of vernietiging van archeologische waarden Het voorzien van overnachtingsmogelijkheden zullen geen wijzigingen veroorzaken voor wat betreft de archeologische waarden ten aanzien van het nulalternatief.

75

Milieuscreening

Mobiliteit De juridische functie van het plangebied zal met onderhavig plan niet grondig wijzigen. Het plangebied betreft op heden reeds een gebied voor dagrecreatie cfr. het gewestplan. Met onderhavig plan wordt bijkomend de mogelijkheid gecreëerd voor het voorzien van overnachtingsmogelijkheden. Met het plan wordt het mogelijk om een hotelaccommodatie met 300 kamers te voorzien.

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Gezien het plan geen significante negatieve effecten veroorzaakt voor wat betreft de discipline mens-ruimtelijke aspecten, landbouw en mobiliteit zijn er geen milderende maatregelen van toepassing.

Het gemiddeld aantal personen die per dag naar het plangebied zullen komen i.f.v. de hotelaccommodatie wordt geraamd op ongeveer 210 personen (waarvan 5% hotelpersoneel)

Discipline mens-ruimtelijke aspecten, landbouw en mobiliteit

Binnen het plangebied wordt er ruimte voorzien voor de creatie van ongeveer 280 bovengrondse parkeerplaatsen, de parking zal toegankelijk zijn vanaf de Zeelaan waardoor de N34 / Kustweg gevrijwaard blijft voor het doorgaand verkeer. De creatie van 280 bovengrondse parkeerplaatsen is ruim voldoende om het parkeergebeuren van de recreatievoorzieningen en de hotelfunctie op te vangen. Eveneens is het de bedoeling dat er ingezet wordt op het gebruik van het openbaar vervoer. Het plangebied is immers qua mobiliteit zeer strategisch gelegen. Het plangebied bevindt zich nabij een mobiliteitsknooppunt en is zeer goed bereikbaar zowel met het zacht verkeer als met het gemotoriseerd verkeer. Eveneens bevindt de luchthaven van Oostende zich slechts op enkele minuten rijden van het plangebied. Ook met het openbaar vervoer kent het plan een zeer goede ontsluiting, de meest nabije tramhalte bevindt zich in de Zeelaan en grenst aan het plangebied. Het betreft de tramhalte ‘Lombardsijde Bad’. Op termijn zal de tramlijn langsheen de aangrenzende Zeelaan geherlocaliseerd worden naar de aangrenzende N34/Kustweg. Onderhavig plan is hierop afgestemd. Met het plan wordt de verbindingsweg ‘Schorrenstraat’ geknipt. Deze weg had slechts een zeer beperkte lokale functie i.f.v. het bereiken van de hoeve binnen het plangebied. Door het knippen van deze weg wordt er eveneens een conflictpunt/sluipweg op de N34/Kustweg weggenomen.

76

Discipline mens-ruimtelijke aspecten, landbouw en mobiliteit

Milieuscreening

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

Het plan zorgt bijgevolg niet voor bijkomende significante effecten voor wat betreft de mobiliteit. Hinder t.a.v. omwonenden Door het voorzien van een verblijfsaccommodatie binnen een zone voor dagrecreatie zal er geen bijkomende impact ontstaan t.a.v. het nulalternatief voor wat betreft de aftoetsing van de hinder t.a.v. omwonenden. Hinder t.a.v. landbouw Door het voorzien van een verblijfsaccommodatie binnen een zone voor dagrecreatie zal er geen bijkomende impact ontstaan t.a.v. het nulalternatief voor wat betreft de aftoetsing van de hinder t.a.v. de landbouw. Bijkomend is ten aanzien van het nulalternatief verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk.

een

bijkomende

Gezien het plan geen invloed heeft op de geluid, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.

Discipline geluid

Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee voor wat betreft de discipline geluid: De mogelijke geluidsproductie zal door het mogelijk maken van een verblijfsaccommodatie niet toenemen gezien het gaat om overnachtingsmogelijkheden die bijkomend gecreëerd worden. De overnachtingsmogelijkheden worden langsheen de Zeelaan voorzien, weg van het omgevingsgeluid van het wegverkeer afkomstig van de N34. Met het plan zal de site groen ingebufferd worden t.a.v. zijn omgeving. In de groenbuffer zal de mogelijkheid worden voorzien om de buffer aan te vullen met een specifieke buffering afhankelijk van de aanwezige activiteiten. Het gaat hier bvb om geluidswerende muren, afsluitingen,…

77

Milieuscreening

Bijkomend is ten aanzien van het nulalternatief verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk.

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

een

bijkomende

gezondheid Discipline veiligheid van de mens

en Discipline lucht

Dit brengt bijkomend de volgende effecten met zich mee voor wat betreft de discipline lucht: Het bijkomend voorzien van overnachtingsmogelijkheden zal geen bijkomend effect teweeg brengen op de luchtkwaliteit. Door het voorzien van overnachtingsmogelijkheden op de site worden het aantal verkeersbewegingen -en bijgevolg de uitstoot- ingeperkt.

Bijkomend is ten aanzien van het nulalternatief verblijfsaccommodatie (met ongeveer 300 kamers) mogelijk.

een

bijkomende

Met betrekking tot het aspect lucht wordt de volgende milderende maatregel voorzien als suggestie om het plan meer milieuvriendelijk te maken:  Met het plan zal het collectief vervoer gestimuleerd worden (autocars en openbaar vervoer). Hierdoor zal de verkeersgeneratie (en dus de uitstoot) afnemen. De dienstregeling van het openbaar kan vermeld worden op de website en in de folders van de recreatiezone. Deze aangehaalde milderende maatregel is echter niet noodzakelijk om te vermijden dat het plan een aanzienlijk negatief effect kan hebben.

Gezien het plan geen invloed heeft op de gezondheid en veiligheid van de mens, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.

Dit brengt ten aanzien van het nulalternatief geen bijkomende effecten met zich mee voor wat betreft de discipline ‘gezondheid en veiligheid van de mens’.

78

Milieuscreening

6

Gemeentelijk RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’ te Middelkerke

CONCLUSIE Gezien het RUP nr. 41 ‘Recreatie Zeelaan’:  Conform het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, een kader vormt voor projecten zoals bepaald in bijlage I, II of III van het besluit (zijnde voor een project onder rubriek 12a ‘Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- of caravanterreinen, themaparken, skihellingen en kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen, met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer, of met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto equivalenten per tijdsblok van 2 uur.’), doch het RUP een kleine wijziging t.o.v. de huidige juridische situatie inhoudt;  Conform het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zich niet in of in de nabijheid van een speciale beschermingszone bevindt en dus een passende beoordeling niet nodig is;  Conform het Decreet van 27 april 2007 als herziening van het Decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid, het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau bepaalt;  Geen aanzienlijke milieueffecten teweeg brengt zoals omschreven in hoofdstuk 5.7 waarbij tevens in ditzelfde hoofdstuk -als suggestie- milderende maatregelen omschreven werden om het plan meer milieuvriendelijk te maken. Kan geoordeeld worden dat de opmaak van een plan-MER redelijkerwijze dan ook geen bijkomende informatie kan opleveren.

79

 

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.