Sebevraždy 2000 Suicides 2000

1 Sebevraždy 2000 Suicides 2000 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky Č...
Author:  Vladimír Hruda

0 downloads 3 Views 725KB Size

Recommend Documents


No documents
Sebevraždy 2000 Suicides 2000

ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Sebevraždy Řada: Zdravotnická statistika K dispozici jsou publikace s daty od roku 1963, od roku 1995 v česko-anglické verzi. Podkladem pro zpracování je povinné hlášení - „Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy“ (tiskopis NZIS 014 0). Hlášené případy jsou tříděny podle věkových skupin, pohlaví, způsobu provedení, motivu, místa činu, psychiatrické diagnózy, rodinného stavu, hodiny, dne, měsíce provedení, trvalého bydliště.

Suicides Series: Health Statistics Publications are available with data from 1963, from 1995 in Czech-English version. The basis for processing are compulsory „Statistical reports on causes and circumstances of accomplished suicide“ (form NZIS 014 0). Notified cases are classified by age groups, sex, means, motive and place of suicide, psychiatric diagnosis, marital status, time (hour/day/month) and place of residence.  ÚZIS ČR, 2001 ISSN 1210-8669 ISBN 80-7280-050-7

2

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Obsah: strana Úvod ......................................................................................................................... 7 Sebevraždy v České republice v roce 2000 - rozbor ................................................ 8 Grafická část 1. Vývoj počtu sebevražd na 100 000 obyvatel (údaje ČSÚ)................................... 11 2. Sebevraždy na 100 000 obyvatel podle věku a pohlaví ...................................... 11 3. Struktura sebevražd podle způsobu provedení a pohlaví ................................... 12 4. Struktura sebevražd podle motivu a pohlaví ....................................................... 13 5. Sebevraždy na 100 000 obyvatel podle pohlaví a kraje bydliště ........................ 14 6. Struktura sebevražd podle místa činu ................................................................ 14 7. Sebevraždy podle měsíce provedení ................................................................... 15 8. Sebevraždy podle hodiny provedení a pohlaví ................................................... 15 Tabulková část 1.1 Vývoj sebevražednosti v letech 1964 - 2000 (údaje ČSÚ) .............................. 16 1.2 Vývoj sebevražednosti v letech 1964 - 2000 (údaje ÚZIS ČR) ....................... 17 2.

Sebevraždy podle pohlaví a věkových skupin ................................................ 18

3.

Sebevraždy podle pohlaví a vzdělání ............................................................. 19

4.

Sebevraždy podle pohlaví a postavení v zaměstnání .................................... 20

5.

Sebevraždy u nepracujících podle typu a pohlaví .......................................... 21

6.

Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a předchozího pokusu o sebevraždu .................................................................................................. 22

7.

Sebevraždy podle pohlaví a způsobu provedení ............................................ 23

8.

Sebevraždy podle vzdělání a způsobu provedení .......................................... 24

9.

Sebevraždy podle vzdělání a motivu .............................................................. 26

10. Sebevraždy podle motivu a postavení v zaměstnání ..................................... 28 11. Sebevraždy podle pohlaví a místa činu .......................................................... 30 12. Sebevraždy podle pohlaví a psychiatrické diagnózy ...................................... 31 13. Sebevraždy podle pohlaví a rodinného stavu ................................................. 32 14. Sebevraždy podle pohlaví a druhu předchozí psychiatrické léčby ................. 32 15. Sebevraždy provedené pod vlivem alkoholu nebo drogy podle pohlaví ......... 33

3

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

16. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a způsobu provedení ................ 34 17. Sebevraždy provedené v opilosti podle pohlaví, věkových skupin a způsobu provedení ...................................................................................... 36 18. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a měsíce provedení .................. 38 19. Sebevraždy podle pohlaví, dne a hodiny provedení ....................................... 40 20. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a rodinného stavu .................... 41 21. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a motivu ................................... 42 22. Sebevraždy podle pohlaví, psychiatrické diagnózy a místa pitvy ................... 44 23. Sebevraždy podle pohlaví, motivu a kraje bydliště........................................... 46 24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště - muži............................................................................................................... 50 - ženy............................................................................................................... 54 - celkem........................................................................................................... 58 Kódy diagnóz podle MKN-10 pro tabulky 7, 8, 16, 17.............................................. 62 Kódy diagnóz podle MKN-10 pro tabulky 12 a 22.................................................... 63 Seznam zkratek názvů krajů..................................................................................... 64

4

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Contents page Introduction ............................................................................................................... 7 Suicide rate in the Czech Republic 2000 - analysis .................................................. 8 Charts 1. Trend of number of suicides per 100 000 inhabitants (data of CSO) .................. 11 2. Suicides per 100 000 inhabitants by age and sex .............................................. 11 3. Structure of suicides by means and sex ............................................................. 12 4. Structure of suicides by motive and sex ............................................................. 13 5. Suicides per 100 000 inhabitants by sex and region of residence........................ 14 6. Structure of suicides by locality .......................................................................... 14 6. Suicides by month of act .................................................................................... 15 7. Suicides by hours of act and sex ........................................................................ 15 Tables 1.1 Suicide rates, time series 1964 - 2000 (data of CSO) ..................................... 16 1.2 Suicide rates, time series 1964 - 2000 (data of IHIS CR)................................ 17 2.

Suicides by sex and age groups ..................................................................... 18

3.

Suicides by sex and education ....................................................................... 19

4.

Suicides by sex and professional status.......................................................... 20

5.

Suicides of economically non activity persons by type and sex ..................... 21

6.

Suicides by sex, age groups and previous suicidal attempt ........................... 22

7.

Suicides by sex and means ............................................................................ 23

8.

Suicides by education and means .................................................................. 24

9.

Suicides by education and motive .................................................................. 26

10. Suicides by motive and professional status..................................................... 28 11. Suicides by sex and locality ............................................................................ 30 12. Suicides by sex and psychiatric diagnosis ..................................................... 31 13. Suicides by sex and marital status ................................................................. 32 14. Suicides by sex and previous psychiatric treatment ....................................... 32 15. Suicides with influence of alcohol or drug by sex ........................................... 33 16. Suicides by sex, age groups and means ........................................................ 34

5

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

17. Suicides with influence of alcohol by sex, age groups and means ................. 36 18. Suicides by sex, age groups and time of year (month) .................................. 38 19. Suicides by sex, day of week and hour .......................................................... 40 20. Suicides by sex, age groups and marital status ............................................. 41 21. Suicides by sex, age groups and motive ........................................................ 42 22. Suicides by sex, psychiatric diagnosis and place of autopsy ......................... 44 23. Suicides by sex, motive and region of residence ............................................ 46 24. Suicides by age groups, region and district of residence - males ............................................................................................................ 50 - females ........................................................................................................ 54 - total .............................................................................................................. 58 Codes of diagnoses by ICD-10 for tables 7, 8, 16, 17 ............................................. 62 Codes of diagnoses by ICD-10 for tables 12 and 22 ............................................... 63 List of abbreviations of regions ................................................................................. 64

6

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Úvod Publikace „Sebevraždy“ patří do řady publikací „Zdravotnická statistika“, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) od roku 1963. Do roku 1990 se sledovaly i sebevražedné pokusy. Údaje v této publikaci vycházejí ze dvou statistik o sebevraždách. Jednak ze základní statistiky příčin smrti vedenou Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a dále z doplňující statistiky Ministerstva zdravotnictví, kterou zpracovává ÚZIS ČR. Český statistický úřad čerpá údaje z tiskopisu OBYV 3-12 „Hlášení o úmrtí“ a ÚZIS ČR z povinného hlášení Z(MZ) 2-99 „Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy“ (tiskopis Národního zdravotnického informačního systému - NZIS 014 0), kde jsou zjišťovány další údaje, které nejsou uvedeny na „Hlášení o úmrtí“, např. místo činu, způsob provedení a motiv sebevraždy. Počty sebevražd publikované ČSÚ jsou vyšší než počty uváděné ÚZIS ČR. Rozdíl obou statistik je dán odlišností metodiky vyplňování a sběru tiskopisů. Ve zdravotnické statistice je prvotní a bezprostřední příčina smrti stejná (dokonané sebevraždy), ve statistice ČSÚ bezprostřední příčina úmrtí je jiná než prvotní (tzn. i úmrtí po sebevražedném pokusu) a úmrtnost se zpracovává pouze podle prvotní příčiny smrti. Povinné hlášení „Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy“ vyplňuje každý lékař zdravotnického zařízení všech rezortů, který zjistil úmrtí osoby a vystavil tiskopis „List o prohlídce mrtvého“ s uvedením sebevraždy. Vyplňování hlášení, sběr a zpracování je určeno Metodikou NZIS, kterou vydává ÚZIS ČR Odbor systémového řízení a informatiky Policejního prezidia České republiky se též zabývá problematikou sebevražd. Z jednotlivých krajských sumářů zpracovává za Českou republiku roční „Statistický výkaz sebevražd“. Tyto údaje jsou ze všech tří statistik nejnižší. V publikaci „Sebevraždy 2000“ dochází ke změně grafické úpravy a zároveň se mění pořadí některých tabulek.

7

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Sebevraždy v České republice v roce 2000 V České republice bylo v roce 2000 evidováno Českým statistickým úřadem 1 649 úmrtí na úmyslné sebepoškození, což bylo o 39 případů více než v roce 1999. Počet zemřelých mužů se zvýšil z 1 285 případů v roce 1999 na 1 298 v roce 2000, u žen se počet sebevražd zvýšil o 26 na 351 případů. Podle údajů ÚZIS ČR se počet případů v roce 2000 proti předešlému roku zvýšil o 55 případů na 1 627, u mužů to bylo 1 267 případů a u žen 360. Rozdíl obou statistik je jen 22 případů, což je 1,3 %. Porovnání počtu sebevražd v roce 2000 absolutně a na 100 000 obyvatel, podle údajů ČSÚ, ÚZIS ČR a Policejního prezídia ČR, ukazuje následující přehled: Počet sebevražd v roce 2000 absolutně

na 100 000 obyvatel

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

ČSÚ

1 298

351

1 649

26,0

6,7

16,1

ÚZIS ČR

1 267

360

1 627

25,3

6,8

15,8

Policejní prezídium ČR

1 130

302

1 432

22,6

5,7

13,9

Podíl žen na celkovém počtu sebevražd v roce 2000 se proti předchozímu roku zvýšil z 20,2 % na 21,3 %. Na jednu sebevraždu žen připadaly 3,7 sebevraždy mužů. Všechny následující údaje jsou čerpány ze zdravotnické statistiky ÚZIS ČR. Podíl počtu sebevražd na celkovém počtu sebevražd v roce 2000 byl nejvyšší ve věkových skupinách 45-49 let (12,5 %), 40-44 let (10,5 %) a 50-54 let (10,3 %). U mužů to bylo 12,9 % ve věkové skupině 45-49 let, u žen 11,4 % ve věkové skupině 50-54 let. Počet sebevražd na 100 000 obyvatel je nejvyšší v nejstarší věkové skupině 85 a více let a to jak u mužů (104,5 případů), tak i u žen (28,3 případů). Dlouhodobě je u obou pohlaví nejčastějším způsobem provedení sebevraždy oběšení, v roce 2000 to bylo 906 případů, tj. 55,7 % z celkového počtu sebevražd. Dále pak následuje se 178 případy sebevražda střelnou zbraní a se 173 případy sebevražda skokem z výše. Struktura způsobu provedení sebevraždy je u mužů a u žen poněkud odlišná. U mužů převládá oběšení a střelná zbraň, u žen oběšení, skok z výše a sebeotrávení léky. Počet sebevražd se v roce 2000 proti roku 1999 výrazněji snížil u osob s ukončeným základním vzděláním o 16 případů na 330 případů, u osob se středním odborným vzděláním o 82 na 304 případů, naopak se zvýšil u osob s úplným středoškolským vzděláním o 14 na 177 případů a u vysokoškoláků o 5 případů na 86. Jako i v předchozích letech byly v roce 2000 podle postavení v zaměstnání nejvíce zastoupeny případy sebevražd u osob bez pracovního zařazení - 1 083 případů, tj. 66,6 % (rok 1999 = 62,8 %), dále to bylo 165 případů (10,1 %) u řemeslníků a kvalifikovaných dělníků (rok 1999 = 11,8 %). U osob bez pracovního

8

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

zařazení se nejvýrazněji zvýšil počet sebevražd u nezaměstnaných z 171 v roce 1999 na 203 v roce 2000 a u studentů z 31 na 49 případů. Ke snížení došlo u starobních důchodců o 12 případů. V roce 2000 se změnilo oproti roku 1999 pořadí sebevražd podle motivu. Na prvním místě to bylo duševní onemocnění se 159 případy, dále následovaly zdravotní problémy a tělesná vada se 152 případy. Třetí místo v pořadí zaujímaly konflikty a problémy rodinné se 116 případy. Domov je dlouhodobě nejčastějším „místem činu“ sebevraždy (56,1 %), následují jiná určená místa (24,0 %), obytná instituce (5,5 %) a ulice a silnice (4,9 %). Nejvyšší počet sebevražd na 100 000 obyvatel v roce 2000 vykazoval Karlovarský kraj a dosáhl hodnoty 21,0 případů, muži 34,9 a ženy 7,7 případů. Dále následoval Moravskoslezský kraj s 18,4 případy a Zlínský kraj se 17,6 případy. Nejnižší počet byl v Pardubickém kraji a činil 13,37 případů sebevražd na 100 000 obyvatel. O počtu sebevražd podle pohlaví a jednotlivých krajů absolutně a na 100 000 obyvatel informuje následující přehled: Počet sebevražd v roce 2000 Kraj

absolutně muži

Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

109 128 71 73 52 93 54 71 56 53 135 75 92 190

na 100 000 obyvatel

ženy

celkem

62 37 23 15 12 20 15 22 12 17 41 26 13 45

171 165 94 88 64 113 69 93 68 70 176 101 105 235

muži 19,4 23,6 23,1 27,5 34,9 22,9 25,9 26,5 22,5 20,6 24,5 24,0 31,6 30,4

ženy 10,0 6,5 7,2 5,3 7,7 4,8 6,8 7,8 4,6 6,5 7,0 7,9 4,2 6,9

celkem 14,4 14,8 15,0 16,0 21,0 13,7 16,1 16,9 13,4 13,4 15,5 15,7 17,6 18,4

Nejnižší sebevražednost (na 100 000 obyvatel) byla u mužů v okrese Jablonec nad Nisou 9,4 případů, nejvyšší v okrese Cheb 47,5 případů. U žen nebyl v okresech Český Krumlov, Litoměřice, Plzeň-jih, Prachatice a Rychnov nad Kněžnou vykázán v roce 2000 ani jeden případ sebevraždy. S nejnižší sebevražedností u žen pak následovaly okresy Třebíč, Znojmo Česká Lípa a Svitavy (do 2 případů na 100 000 žen), s nejvyšší pak okresy Blansko s 16,4 případy a Jindřichův Hradec s 18,8 případy.

9

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Jarní měsíce jsou dlouhodobě na prvním místě v roce s nejvyšším počtem sebevražd na 1 den v měsíci. V roce 2000 to byl duben s 5,2 sebevraždami na 1 den v měsíci. „Typickým sebevrahem“ byl ženatý muž ve věku 45–49 let, který v pondělí ze zdravotních důvodů zvolil jako způsob provedení sebevraždy „uškrcení, oběšení nebo udušení“.

Značky v tabulkách: Ležatá čárka (-)

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.

Nula (0,0)

značí více než nulu, ale méně než nejmenší jednotku vyjádřitelnou v tabulce.

Tečka (.)

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý.

Ležatý křížek (x)

značí, že zápis není možný z logických důvodů.

Symbols in the tables The symbol of dash (-) in place of a number indicates that the phenomenon did not occur. The symbols of 0 or 0.0 or 0.00 indicates that the phenomenon occurred, but value of calculated indicator is less than half of unit used in table. The symbol of dot (.) in place of a number shows that the number is not available or cannot be relied on. The symbol of a skew cross (x) shows that the entry is not applicable for logical reasons.

10

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

1. Vývoj počtu sebevražd na 100 000 obyvatel Trend of number of suicides per 100 000 inhabitants 50

na 100 000 obyvatel / per 100 000 inhabitants

muži / males ženy / females

40 30 20 10 0 1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2. Sebevraždy na 100 000 obyvatel podle věku a pohlaví Suicides per 100 000 inhabitants by age and sex na 100 000 mužů / per 100 000 males

na 100 000 žen / per 100 000 females

85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 0-14 120

100

80

60

40

11

20

0

20

40

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

3. Struktura sebevražd podle způsobu provedení a pohlaví Structure of suicides by means and sex

70,0% muži / males ženy / females

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. sebeotrávení léky / self-poisoning by drugs 2. sebeotrávení chemickými látkami / self-poisoning by chemical substance 3. oběšení, uškrcení, udušení / hanging, strangulation, suffocation 4. utopení / drowning 5. střelná zbraň, výbušnina / firearm discharge, explosive material 6. ostrý předmět / sharp object 7. skok s výše / jumping from a high place 8. skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět / jumping or lying before moving object 9. jiný způsob / other means

12

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

4. Struktura sebevražd podle motivu a pohlaví Structure of suicides by motive and sex 18,0% muži / males ženy / females

15,0%

12,0%

9,0%

6,0%

3,0%

0,0% 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. problémy rodinné / family problems 2. problémy sexuální / sexual problems 3. problémy pracovní a školní / problems at work or school 4. problémy existenční / economic problems 5. problémy společenské / social problems 6. zdravotní problémy, tělesná vada / health problems, handicap 7. duševní onemocnění / mental diseases 8. jiné osobní problémy / other personal problems

9. motiv neurčen - muži 61 %, ženy 56 % / unspecified motive - males 61 %, females 56 %

13

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

5. Sebevraždy na 100 000 obyvatel podle pohlaví a kraje bydliště Suicides per 100 000 inhabitants by sex and region of residence 40

na 100 000 obyvatel / per 100 000 inhabitants

35 30 25 20 15 10 5 0 PHA STC JHC

PLZ

KAR UST

muži / males

LIB

HRA PAR VYS JHM OLO

ženy / females

ZLI

celkem / total

6. Struktura sebevražd podle místa činu Structure of suicides by locality

ostatní / others 30,1%

ulice a silnice / streets and highways 4,9%

domov / home 56,1%

školy a jiné instituce / schools and other institucions 3,4%

14

obytná instituce / residential institution 5,5%

MSK

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

7. Sebevraždy podle měsíce provedení Suicides by month of act leden / January únor / February březen / March duben / April květen / May červen / June červenec / July srpen / August září / September říjen / October listopad / November prosinec / December 0

1

2

3

4

5

6

počet případů na 1 den / number of cases per 1 day

8. Sebevraždy podle hodiny provedení a pohlaví Suicides by hours of act and sex dopoledne / morning (7-12 hod / hour) odpoledne / afternoon (12-18 hod / hour) večer / evening (18-22 hod / hour) noc / night (22-7 hod / hour) 0,00

0,02

0,04

0,06

na 1 uplynulou hodinu / per 1 hour

0,08

0,10

0,12

muži / males

15

0,14

0,16

ženy / females

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

1.1 Vývoj sebevražednosti v letech 1964-2000 (údaje ČSÚ) Suicide rates, time series 1964-2000 (data of CSO)

Rok muži Year 1964 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

males 1 648 1 721 1 976 1 679 1 568 1 640 1 646 1 543 1 606 1 582 1 574 1 550 1 496 1 509 1 535 1 385 1 360 1 366 1 434 1 393 1 485 1 412 1 341 1 284 1 206 1 311 1 268 1 285 1 298

Zemřelí na sebevraždy (údaje ČSÚ) absolutně na 100 000 obyvatel ženy celkem muži ženy celkem Deaths from suicides (data of CSO) number of cases per 100 000 inhabitants females total males females total 750 2 398 34,9 15,0 24,6 778 2 499 36,3 15,4 25,5 848 2 824 41,6 16,8 28,8 731 2 410 34,4 14,1 24,0 695 2 263 31,9 13,3 22,3 674 2 314 33,2 12,8 22,7 724 2 370 33,1 13,7 23,1 641 2 184 30,9 12,1 21,2 684 2 290 32,0 12,9 22,2 637 2 219 31,7 12,0 21,5 653 2 227 31,5 12,3 21,6 593 2 143 31,0 11,2 20,8 612 2 108 29,8 11,5 20,4 603 2 112 30,1 11,3 20,4 631 2 166 30,6 11,9 20,9 551 1 936 27,6 10,4 18,7 603 1 963 27,0 11,3 19,0 546 1 912 27,1 10,2 18,5 563 1 997 28,5 10,6 19,3 511 1 904 27,8 9,6 18,5 506 1 991 29,6 9,5 19,3 505 1 917 28,1 9,5 18,6 531 1 872 26,7 10,0 18,1 449 1 733 25,6 8,5 16,8 362 1 568 24,0 6,8 15,2 355 1 666 26,2 6,7 16,2 345 1 613 25,3 6,5 15,7 325 1 610 25,7 6,2 15,7 351 1 649 26,0 6,7 16,1

16

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

1.2 Vývoj sebevražednosti v letech 1964-2000 (údaje ÚZIS ČR) Suicide rates, time series 1964-2000 (data of IHIS CR)

Rok muži Year 1964 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

males 1 205 1 321 1 654 1 408 1 296 1 295 1 269 1 170 1 207 1 178 1 173 1 129 1 095 1 087 1 098 997 951 963 987 976 1 036 1 023 1 094 1 127 1 100 1 177 1 152 1 239 1 267

Dokonané sebevraždy (údaje ÚZIS ČR) absolutně na 100 000 obyvatel ženy celkem muži ženy celkem Accomplished suicides (data of IHIS CR) number of cases per 100 000 inhabitants females total males females total 591 1 796 25,5 11,8 18,5 578 1 899 27,8 11,5 19,4 727 2 381 34,8 14,4 24,3 611 2 019 28,9 11,8 20,1 593 1 889 26,4 11,4 18,7 558 1 853 26,2 10,6 18,2 543 1 812 25,5 10,3 17,7 517 1 687 23,4 9,8 16,4 545 1 752 24,1 10,3 17,0 487 1 665 23,6 9,2 16,2 488 1 661 23,5 9,2 16,1 455 1 584 22,6 8,6 15,3 423 1 518 21,8 8,0 14,7 434 1 521 21,7 8,2 14,7 450 1 548 21,9 8,5 15,0 402 1 399 19,8 7,6 13,5 425 1 376 18,9 8,0 13,3 408 1 371 19,1 7,7 13,2 394 1 381 19,6 7,4 13,3 361 1 337 19,5 6,8 13,0 387 1 423 20,7 7,3 13,8 381 1 404 20,4 7,2 13,6 423 1 517 21,8 8,0 14,7 386 1 513 22,4 7,3 14,6 350 1 450 21,9 6,6 14,1 320 1 497 23,5 6,0 14,5 320 1 472 23,0 6,1 14,3 333 1 572 24,8 6,3 15,3 360 1 627 25,3 6,8 15,8

% z údajů ČSÚ *) % of CSO data *) 74,9 76,0 84,3 83,8 83,5 80,1 76,5 77,2 76,5 75,0 74,6 73,9 72,0 72,0 71,5 72,3 70,1 71,7 69,2 70,2 71,5 73,2 81,0 87,3 92,5 89,9 91,3 97,6 98,7

*) Poměr počtu dokonaných sebevražd z informačního systému ÚZIS ČR k počtu zemřelých na sebevraždy podle ČSÚ Proportion of accomplished suicides from information system of IHIS CR to deaths by suicide registered by CSO

17

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

2. Sebevraždy podle pohlaví a věkových skupin Suicides by sex and age groups Věková skupina Age group - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 + Celkem Total

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 6 4 10 37 10 47 105 15 120 82 10 92 79 15 94 103 19 122 141 30 171 164 40 204 126 41 167 84 33 117 62 20 82 78 20 98 74 37 111 66 30 96 25 11 36 35 25 60 1 267 360 1 627

V procentech muži ženy celkem In percentage males females total 0,47 1,11 0,61 2,92 2,78 2,89 8,29 4,17 7,38 6,47 2,78 5,65 6,24 4,17 5,78 8,13 5,28 7,50 11,13 8,33 10,51 12,94 11,11 12,54 9,94 11,39 10,26 6,63 9,17 7,19 4,89 5,56 5,04 6,16 5,56 6,02 5,84 10,28 6,82 5,21 8,33 5,90 1,97 3,06 2,21 2,76 6,94 3,69 100,00 100,00 100,00

18

Na 100 000 obyvatel muži ženy celkem Per 100 000 inhabitants males females total 0,69 0,49 0,59 10,47 2,96 6,80 23,64 3,52 13,78 18,99 2,41 10,87 22,47 4,45 13,65 29,68 5,69 17,91 40,15 8,69 24,55 41,20 9,98 25,54 31,94 10,07 20,83 27,84 10,13 18,64 28,91 8,03 17,69 39,88 7,97 21,94 45,22 15,19 27,26 57,46 14,37 29,67 63,24 13,24 29,36 104,53 28,31 49,26 25,34 6,83 15,84

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

3. Sebevraždy podle pohlaví a vzdělání Suicides by sex and education Vzdělání Education Základní neukončené Incomplete primary education Základní ukončené Primary education Střední odborné Secondary vocational training Úplné střední odborné Specialized secondary schools Úplné střední všeobecné Grammar schools Bakalářské Bachelor study Vysokoškolské University Nezjištěno Unknown Celkem Total

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 26 10 36

V procentech muži ženy celkem In percentage males females total 2,05 2,78 2,21

256

74

330

20,21

20,56

20,28

253

51

304

19,97

14,17

18,68

101

41

142

7,97

11,39

8,73

23

12

35

1,82

3,33

2,15

1

-

1

0,08

-

0,06

73

13

86

5,76

3,61

5,29

534

159

693

42,15

44,17

42,59

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

19

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

4. Sebevraždy podle pohlaví a postavení v zaměstnání Suicides by sex and professional status Zaměstnání Occupation Osoby bez pracovního zařazení

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 806 277 1 083

V procentech muži ženy celkem In percentage males females total 63,61 76,94 66,56

Persons without economic activity Vedoucí a řídící pracovníci

36

4

40

2,84

1,11

2,46

Managers Vědečtí a odborní duševní pracovníci

11

4

15

0,87

1,11

0,92

39

19

58

3,08

5,28

3,56

21

18

39

1,66

5,00

2,40

85

17

102

6,71

4,72

6,27

15

2

17

1,18

0,56

1,04

157

8

165

12,39

2,22

10,14

39

2

41

3,08

0,56

2,52

58

9

67

4,58

2,50

4,12

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

Scientists and other experts Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci Technicians, health personnel and teachers Nižší administrativní pracovníci Lower administration staff Provozní pracovníci ve službách a obchodě Operational workers Kvalifikovaní zemědělští a lesní dělníci Qualified workers in forestry or agriculture Řemeslníci a kvalifikovaní dělníci Craft and qualified workers Obsluha strojů a zařízení Operators of machines and equipment Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Auxiliary and unqualified workers Celkem Total

20

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

5. Sebevraždy u nepracujících podle typu a pohlaví Suicides of economically non activity persons by type and sex Osoby bez pracovního zařazení Persons without economic activity Žáci Pupils Studenti Students Vojáci základní služby Soldiers in obligatory service Ženy v domácnosti Housewives Invalidní důchodci Invalidity beneficiaries Starobní důchodci Old age pensioners Nezaměstnaní Unemployed Jiní Others Sexuálně výdělečně činní Prostitutes Nezjištěno Unknown Celkem

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 7 4 11

V procentech muži ženy celkem In percentage males females total 0,87 1,44 1,02

41

8

49

5,09

2,89

4,52

1

-

1

0,12

-

0,09

2

12

14

0,25

4,33

1,29

67

33

100

8,31

11,91

9,23

301

142

443

37,34

51,26

40,90

180

23

203

22,33

8,30

18,74

17

6

23

2,11

2,17

2,12

7

1

8

0,87

0,36

0,74

183

48

231

22,70

17,33

21,33

806

277

1 083

100,00

100,00

100,00

Total

21

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

6. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a předchozího pokusu o sebevraždu Suicides by sex, age groups and previous suicidal attempt Předchozí pokus o sebevraždu Previous suicidal attempt

Ano Yes Ne No Nezjištěno Unknown Celkem Total

Ano Yes Ne No Nezjištěno Unknown Celkem Total

Ano Yes Ne No Nezjištěno Unknown Celkem Total

-14

15 - 19

-14

15 - 19

Věková skupina 20 - 24 25 - 44 Age group 20 - 24 25 - 44 muži males 5 23

Celkem absolutně v% Total no. of cases in %

45 - 64

65 +

45 - 64

65 +

26

14

71

5,60

1

2

2

10

20

69

85

103

289

22,81

3

25

80

313

325

161

907

71,59

6

37

105

405

436

278

1 267

100,00

19

10

38

10,56

-

4

ženy females 3 2

1

2

-

12

28

29

72

20,00

3

4

12

60

87

84

250

69,44

4

10

15

74

134

123

360

100,00

45

24

109

6,70

1

6

8

celkem total 25

3

12

20

81

113

132

361

22,19

6

29

92

373

412

245

1 157

71,11

10

47

120

479

570

401

1 627

100,00

22

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

7. Sebevraždy podle pohlaví a způsobu provedení Suicides by sex and means Způsob provedení Means Sebeotrávení léky a podobnými látkami Self-poisoning by drugs and similar substances Sebeotrávení chemickými látkami (alkohol, rozpustidla, plyny, pesticidy aj.) Self-poisoning by chemical substances (alcohol, solvents, gases, pesticides and others) Oběšení, uškrcení, udušení Hanging, strangulation, suffocation Utopení Drowning Střelná zbraň, výbušnina Firearm discharge, explosive material Ostrý předmět Sharp object Skok z výše Jumping from a high place Skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět vč. úmyslných havárií motorového vozidla Jumping or lying before moving object incl. intentional self-harm by motor vehicle crash Jiný způsob Other means Celkem Total z toho: kombinovaný způsob of that: combined means

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 57 61 118

V procentech muži ženy celkem In percentage males females total 4,50 16,94 7,25

56

16

72

4,42

4,44

4,43

771

135

906

60,85

37,50

55,69

27

24

51

2,13

6,67

3,13

170

8

178

13,42

2,22

10,94

28

15

43

2,21

4,17

2,64

96

77

173

7,58

21,39

10,63

37

20

57

2,92

5,56

3,50

25

4

29

1,97

1,11

1,78

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

21

7

28

1,66

1,94

1,72

23

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

8. Sebevraždy podle vzdělání a způsobu provedení Suicides by education and means

Způsob provedení

Means

Sebeotrávení léky a podobnými látkami Self-poisoning by drugs and similar substances Sebeotrávení chemickými látkami (alkohol, rozpustidla, plyny, pesticidy aj.) Self-poisoning by chemical substances (alcohol, solvents, gases, pesticides and others) Oběšení, uškrcení, udušení Hanging, strangulation, suffocation Utopení Drowning Střelná zbraň, výbušnina Firearm discharge, explosive material Ostrý předmět Sharp object Skok z výše Jumping from a high place Skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět vč. úmyslných havárií motorového vozidla Jumping or lying before moving object incl. intentional self-harm by motor vehicle crash Jiný způsob Other means Celkem Total z toho: kombinovaný způsob of that: combined means

základní neukončené incomplete primary education 2

24

Vzdělání základní střední ukončené odborné Education secondary primary vocational education training 17 24

úplné stř. odborné specialized secondary schools 14

-

13

15

3

26

205

180

75

-

18

5

2

3

24

28

19

-

9

8

5

5

33

27

14

-

5

12

7

-

6

5

3

36

330

304

142

-

2

6

3

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

8. Sebevraždy podle vzdělání a způsobu provedení Suicides by education and means

úplné stř. všeobecné

grammar schools

Vzdělání bakavysokolářské školské Education

nezjištěno celkem

bachelor university unknown study

total

4

-

7

50

118

4

-

4

33

72

18

-

35

367

906

-

-

-

26

51

5

1

24

74

178

-

-

2

19

43

1

-

10

83

173

1

-

3

29

57

2

-

1

12

29

35

1

86

693

1 627

-

-

1

16

28

25

Způsob provedení

Means

Sebeotrávení léky a podobnými látkami Self-poisoning by drugs and similar substances Sebeotrávení chemickými látkami (alkohol, rozpustidla, plyny, pesticidy aj.) Self-poisoning by chemical substances (alcohol, solvents, gases, pesticides and others) Oběšení, uškrcení, udušení Hanging, strangulation, suffocation Utopení Drowning Střelná zbraň, výbušnina Firearm discharge, explosive material Ostrý předmět Sharp object Skok z výše Jumping from a high place Skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět vč. úmyslných havárií motorového vozidla Jumping or lying before moving object incl. intentional self-harm by motor vehicle crash Jiný způsob Other means Celkem Total z toho: kombinovaný způsob of that: combined means

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

9. Sebevraždy podle vzdělání a motivu Suicides by education and motive

Motiv

Motive

Konflikty a problémy rodinné Family conflicts and problems Konflikty a problémy sexuální Sexual conflicts and problems Konflikty a problémy pracovní a školní Conflicts and problems at work or school Konflikty a problémy existenční Economic conflicts and problems Konflikty a problémy společenské Social conflicts and problems Zdravotní problémy, tělesná vada Health problems, handicap Duševní onemocnění Mental diseases Jiné osobní konflikty a problémy Other personal conflicts and problems Bez srozumitelné motivace Without understandable motivation Bez zjištěné motivace Without detected motivation Celkem Total

základní neukončené incomplete primary education 4

Vzdělání základní střední ukončené odborné Education secondary primary vocational education training 24 31

úplné stř. odborné specialized secondary schools 9

-

5

3

-

2

10

7

3

2

11

19

10

1

3

3

-

4

46

31

9

1

38

26

15

1

27

26

18

3

19

15

3

18

147

143

75

36

330

304

142

26

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

9. Sebevraždy podle vzdělání a motivu Suicides by education and motive Vzdělání vysokoškolské Education

nezjištěno

celkem

university

unknown

total

úplné stř. všeobecné

bakalářské

grammar schools

bachelor study

2

-

6

40

116

-

-

1

1

10

1

-

5

12

40

3

-

3

17

65

-

-

-

5

12

4

-

2

56

152

4

-

9

66

159

5

-

6

23

106

3

1

8

31

83

13

-

46

442

884

35

1

86

693

1 627

27

Motiv

Motive

Konflikty a problémy rodinné Family conflicts and problems Konflikty a problémy sexuální Sexual conflicts and problems Konflikty a problémy pracovní a školní Conflicts and problems at work or school Konflikty a problémy existenční Economic conflicts and problems Konflikty a problémy společenské Social conflicts and problems Zdravotní problémy, tělesná vada Health problems, handicap Duševní onemocnění Mental diseases Jiné osobní konflikty a problémy Other personal conflicts and problems Bez srozumitelné motivace Without understandable motivation Bez zjištěné motivace Without detected motivation Celkem Total

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

10. Sebevraždy podle motivu a postavení v zaměstnání Suicides by motive and professional status

Zaměstnání

rodinné

Occupation family Osoby bez pracovního zařazení Persons without economic activity Vedoucí a řídící pracovníci Managers Vědečtí a odborní duševní pracovníci Scientists and other experts Techn., zdrav. a pedag. pracovníci Technicians, health personnel and teachers Nižší administrativní pracovníci Lower administration staff Provozní prac. ve službách a obchodě Operational workers Kvalifikovaní zemědělští a lesní dělníci Qualified workers in forestry or agriculture Řemeslníci a kvalifikovaní dělníci Craft and qualified workers Obsluha strojů a zařízení Operators of machines and equipment Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Auxiliary and unqualified workers Celkem Total

48

Motiv dokonaných sebevražd konflikty a problémy sexu- pracovní exis- spolezdravotní, ální a školní tenční čenské tělesná vada Motive of accomplished suicides conflicts and problems problems econohealth, sexual at work social mic handicap or school 3 22 40 8 129

5

-

5

-

-

-

2

-

-

2

-

1

2

-

3

1

-

3

2

-

3

3

-

1

18

1

3

6

-

4

2

-

1

-

-

-

24

2

2

6

3

7

7

1

-

1

1

4

6

3

1

6

-

3

116

10

40

65

12

152

28

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

10. Sebevraždy podle motivu a postavení v zaměstnání Suicides by motive and professional status Motiv dokonaných sebevražd konflikty a problémy duševní jiné bez srozumi nezjišonemocnění osobní telné motivace těno Motive of accomplished suicides conflicts and problems without undermental other unknown standable diseases personal motivation 121 60 57 595

Zaměstnání celkem

Occupation total 1 083

2

-

3

25

40

1

1

1

7

15

8

11

3

27

58

8

5

3

14

39

4

6

1

59

102

2

1

3

8

17

6

16

9

90

165

5

1

1

20

41

2

5

2

39

67

159

106

83

884

1 627

29

Osoby bez pracovního zařazení Persons without economic activity Vedoucí a řídící pracovníci Managers Vědečtí a odborní duševní pracovníci Scientists and other experts Techn., zdrav. a pedag. pracovníci Technicians, health personnel and teachers Nižší administrativní pracovníci Lower administration staff Provozní prac. ve službách a obchodě Operational workers Kvalifikovaní zemědělští a lesní dělníci Qualified workers in forestry or agriculture Řemeslníci a kvalifikovaní dělníci Craft and qualified workers Obsluha strojů a zařízení Operators of machines and equipment Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Auxiliary and unqualified workers Celkem Total

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

11. Sebevraždy podle pohlaví a místa činu Suicides by sex and locality Místo činu Place of occurrence Domov Home Obytná instituce Residential institution Školy, jiné inst.a veřejně správní prostory Schools, other institutions and public administrative areas Sportovní a atletické prostory Sports and athletics areas Ulice a silnice Streets and highways Prostory obchodů a služeb Trade and service areas Prostory průmyslové a stavební Industrial and construction areas Zemědělství Farms Jiná určená místa Other specified places Neurčené místo Unspecified place Celkem Total

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 700 213 913

V procentech muži ženy celkem In percentage males females total 55,25 59,17 56,12

74

16

90

5,84

4,44

5,53

41

14

55

3,24

3,89

3,38

5

-

5

0,39

-

0,31

57

22

79

4,50

6,11

4,86

15

2

17

1,18

0,56

1,04

18

4

22

1,42

1,11

1,35

31

4

35

2,45

1,11

2,15

310

81

391

24,47

22,50

24,03

16

4

20

1,26

1,11

1,23

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

30

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

12. Sebevraždy podle pohlaví a psychiatrické diagnózy Suicides by sex and psychiatric diagnosis Skupina diagnóz (MKN - 10) Group of diagnoses (ICD - 10) Organické duševní poruchy Organic mental disorders Ostatní duševní poruchy Other mental disorders z toho: afektivní poruchy of that: affective disorders Neurotické poruchy a vývojové poruchy v dětství a adolescenci Neurotic disorders and disorders of development in childhood and adolescence Poruchy osobnosti, sexuální poruchy Personality disorders and sexual disorders Mentální retardace Mental retardation Poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami Disorders from alcohol and other psychoactive substances z toho: poruchy vyvolané alkoholem of that: disorders from alcohol consumption Neurčená duševní porucha Unspecified mental disorder Bez psychické alterace Without mental alteration Nezjištěno Unknown Celkem Total

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 14 3 17

V procentech muži ženy celkem In percentage males females total 1,10 0,83 1,04

91

68

159

7,18

18,89

9,77

68

49

117

5,37

13,61

7,19

36

11

47

2,84

3,06

2,89

4

2

6

0,32

0,56

0,37

2

1

3

0,16

0,28

0,18

34

11

45

2,68

3,06

2,77

30

9

39

2,37

2,50

2,40

4

2

6

0,32

0,56

0,37

118

21

139

9,31

5,83

8,54

964

241

1 205

76,09

66,94

74,06

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

31

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

13. Sebevraždy podle pohlaví a rodinného stavu Suicides by sex and marital status Rodinný stav Marital status Svobodný(á) Single Ženatý, vdaná Married Rozvedený(á) Divorced Ovdovělý(á) Widowed Druh, družka Cohabiting Nezjištěno Unknown Celkem Total

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 287 43 330

V procentech muži ženy In percentage males females 22,65 11,94

celkem total 20,28

522

138

660

41,20

38,33

40,57

198

45

243

15,63

12,50

14,94

103

93

196

8,13

25,83

12,05

7

-

7

0,55

-

0,43

150

41

191

11,84

11,39

11,74

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

14. Sebevraždy podle pohlaví a druhu předchozí psychiatrické léčby Suicides by sex and previous psychiatric treatment Předchozí psychiatrická léčba Previous psychiatric treatment Pouze lůžková Only in-patient care Pouze ambulantní Only out-patient care Lůžková i ambulantní In-patient and out-patient care Žádná None Nezjištěno Unknown Celkem Total

Absolutně muži ženy celkem Number of cases males females total 44 21 65

V procentech muži ženy In percentage males females 3,47 5,83

celkem total 4,00

90

69

159

7,10

19,17

9,77

48

23

71

3,79

6,39

4,36

260

56

316

20,52

15,56

19,42

825

191

1 016

65,11

53,06

62,45

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

32

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

15. Sebevraždy provedené pod vlivem alkoholu nebo drogy podle pohlaví Suicides with influence of alcohol or drug by sex Opilost nebo použití drog v době činu Alcohol intoxication or using drugs at the time of the suicidal act Alkohol: ano alcohol: yes Alkohol: ne alcohol: no Nezjištěno Unknow Celkem Total Drogy: ano Drugs: yes Drogy: ne Drugs: no Nezjištěno Unknow Celkem Total

muži

a b a b

a b a b

males 48 33 198 53 935

Absolutně ženy celkem Number of cases females total 9 57 12 45 85 283 16 69 238 1 173

muži males 3,79 2,60 15,63 4,18 73,80

V procentech ženy celkem In percentage females total 2,50 3,50 3,33 2,77 23,61 17,39 4,44 4,24 66,11 72,10

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

50 4 200 16 997

15 1 65 5 274

65 5 265 21 1 271

3,95 0,32 15,79 1,26 78,69

4,17 0,28 18,06 1,39 76,11

4,00 0,31 16,29 1,29 78,12

1 267

360

1 627

100,00

100,00

100,00

Zjištěno:

a - pouze na základě anamnestického údaje b - na základě laboratorního vyšetření

Indicated:

a - only on the basis of anamnesis b - on the basis of laboratory examination

33

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

16. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a způsobu provedení Suicides by sex, age groups and means Způsob provedení Means

Věková skupina 15-19 20-24 25-44 45-64 Age group 15-19 20-24 25-44 45-64

- 14 - 14 muži males

Sebeotrávení léky a podobnými látkami Sebeotrávení chemickými látkami (alkohol, rozpustidla, plyny, pesticidy aj.) Oběšení, uškrcení, udušení Utopení Střelná zbraň, výbušnina Ostrý předmět Skok z výše Skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět vč. úmyslných havárií motorového vozidla Jiný způsob Celkem z toho: kombinovaný způsob

65 + 65 +

Celkem Total

-

1 -

3 7

24 22

21 15

8 12

57 56

3 2 1 -

20 1 6 7 1

59 15 2 11 7

238 10 56 8 24 11

276 6 60 8 28 14

175 10 31 10 25 4

771 27 170 28 96 37

6 -

1 37 -

1 105 -

12 405 11

8 436 4

3 278 6

25 1 267 21

1 -

4 2

2 -

9 3

36 8

9 3

61 16

2 1 -

1 2 1

4 1 5 2

22 1 5 4 21 7

48 8 2 6 19 7

58 15 5 29 3

135 24 8 15 77 20

4 -

10 -

1 15 -

2 74 2

134 3

1 123 2

4 360 7

ženy females Sebeotrávení léky a podobnými látkami Sebeotrávení chemickými látkami (alkohol, rozpustidla, plyny, pesticidy aj.) Oběšení, uškrcení, udušení Utopení Střelná zbraň, výbušnina Ostrý předmět Skok z výše Skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět vč. úmyslných havárií motorového vozidla Jiný způsob Celkem z toho: kombinovaný způsob

34

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

16. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a způsobu provedení Suicides by sex, age groups and means Způsob provedení Means

Self-poisoning by drugs and similar substances Self-poisoning by chemical substances (alcohol, solvents, gases, pesticides and others) Hanging, strangulation, suffocation Drowning Firearm discharge, explosive material Sharp object Jumping from a high place Jumping or lying before moving object incl. intentional self-harm by motor vehicle crash Other means Total of that: combined means

- 14 - 14 celkem total 1 -

35

Věková skupina 15-19 20-24 25-44 45-64 Age group 15-19 20-24 25-44 45-64

65 + 65 +

Celkem Total

5 2

5 7

33 25

57 23

17 15

118 72

5 2 2 -

21 1 6 9 2

63 16 2 16 9

260 11 61 12 45 18

324 14 62 14 47 21

233 25 31 15 54 7

906 51 178 43 173 57

10 -

1 47 -

2 120 -

14 479 13

8 570 7

4 401 8

29 1 627 28

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

17. Sebevraždy provedené v opilosti podle pohlaví, věkových skupin a způsobu provedení Suicides with influence of alcohol by sex, age groups and means Způsob provedení Means

Sebeotrávení léky a podobnými látkami Sebeotrávení chemickými látkami (alkohol, rozpustidla, plyny, pesticidy aj.) Oběšení, uškrcení, udušení Utopení Střelná zbraň, výbušnina Ostrý předmět Skok z výše Skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět vč. úmyslných havárií motorového vozidla Jiný způsob Celkem z toho: kombinovaný způsob

Sebeotrávení léky a podobnými látkami Sebeotrávení chemickými látkami (alkohol, rozpustidla, plyny, pesticidy aj.) Oběšení, uškrcení, udušení Utopení Střelná zbraň, výbušnina Ostrý předmět Skok z výše Skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět vč. úmyslných havárií motorového vozidla Jiný způsob Celkem z toho: kombinovaný způsob

- 14 - 14 muži males -

Věková skupina 15-19 20-24 25-44 45-64 Age group 15-19 20-24 25-44 45-64

65 + 65 +

Celkem Total

-

-

5 3

1 5

1

6 9

-

1 -

7 1

15 1 5 2 -

18 1 6 1 1

4 1 -

45 2 12 2 1 2

-

1 -

8 -

1 32 3

1 34 1

6 3

2 81 7

ženy females -

1 -

1 -

3 1

6 -

-

11 1

-

1 -

-

2 2 -

3 1 -

-

5 4 -

-

2 -

1 -

8 1

10 1

-

21 2

36

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

17. Sebevraždy provedené v opilosti podle pohlaví, věkových skupin a způsobu provedení Suicides with influence of alcohol by sex, age groups and means Způsob provedení Means

Self-poisoning by drugs and similar substances Self-poisoning by chemical substances (alcohol, solvents, gases, pesticides and others) Hanging, strangulation, suffocation Drowning Firearm discharge, explosive material Sharp object Jumping from a high place Jumping or lying before moving object incl. intentional self-harm by motor vehicle crash Other means Total of that: combined means

- 14 - 14 celkem total -

37

Věková skupina 15-19 20-24 25-44 45-64 Age group 15-19 20-24 25-44 45-64

65 + 65 +

Celkem Total

1 -

1 -

8 4

7 5

1

17 10

-

1 1 -

7 1

17 1 5 2 2 -

21 1 6 2 1

4 1 -

50 2 12 2 5 2

-

3 -

9 -

1 40 4

1 44 2

6 3

2 102 9

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

18. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a měsíce provedení Suicides by sex age groups and time of year (month) Měsíc provedení

- 14

15-19

- 14

15-19

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

1 1 1 1 2 6

3 4 6 5 2 1 2 2 2 4 3 3 37

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

1 1 1 1 4

2 2 1 1 1 3 10

Month of act

Věková skupina 20-24 25-44 Age group 20-24 25-44 muži males 8 40 9 33 8 33 15 34 10 32 8 34 10 32 12 38 6 34 5 36 11 39 3 20 105 405 ženy females 1 5 2 11 6 4 6 1 8 4 6 1 6 4 1 4 9 1 3 6 15 74

38

45-64

65 +

45-64

65 +

Celkem absolutně v% Total no. of cases in %

36 36 48 38 39 27 37 39 28 33 35 40 436

20 26 32 26 18 26 21 24 22 22 18 23 278

108 108 127 118 102 96 103 115 93 102 106 89 1 267

8,52 8,52 10,02 9,31 8,05 7,58 8,13 9,08 7,34 8,05 8,37 7,02 100,00

6 10 11 17 16 15 13 8 12 10 7 9 134

7 7 11 11 14 6 15 11 10 10 13 8 123

20 32 30 38 40 32 35 25 28 30 27 23 360

5,56 8,89 8,33 10,56 11,11 8,89 9,72 6,94 7,78 8,33 7,50 6,39 100,00

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

18. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a měsíce provedení Suicides by sex age groups and time of year (month) Měsíc provedení Month of act

January February March April May June July August September October November December Total

- 14

15-19

- 14

15-19

2 1 1 1 1 1 3 10

3 6 8 5 3 1 2 3 3 4 6 3 47

Věková skupina 20-24 25-44 Age group 20-24 25-44 celkem total 9 45 11 44 8 39 19 40 11 40 12 40 11 38 12 42 7 38 5 45 12 42 3 26 120 479

39

45-64

65 +

45-64

65 +

42 46 59 55 55 42 50 47 40 43 42 49 570

27 33 43 37 32 32 36 35 32 32 31 31 401

Celkem absolutně v% Total no. of cases in %

128 140 157 156 142 128 138 140 121 132 133 112 1 627

7,87 8,60 9,65 9,59 8,73 7,87 8,48 8,60 7,44 8,11 8,17 6,88 100,00

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

19. Sebevraždy podle pohlaví, dne a hodiny provedení Suicides by sex, day of week and hour Den v týdnu Day in the week

22°°-7°° 22°°-7°°

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Celkem absolutně v%

75 65 79 53 70 53 69 464 36,62

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Celkem absolutně v%

15 20 14 14 19 14 19 115 31,94

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Total - no. of cases in %

90 85 93 67 89 67 88 579 35,59

Hodina 7°°-12°° 12°°-18°° Hour 7°°-12°° 12°°-18°° muži males 57 57 42 41 40 48 36 44 40 53 30 37 34 41 279 321 22,02 25,34 ženy females 11 18 16 11 10 10 14 12 10 22 10 16 14 13 85 102 23,61 28,33 celkem total 68 75 58 52 50 58 50 56 50 75 40 53 48 54 364 423 22,37 26,00

40

18°°-22°° 18°°-22°°

Celkem absolutně v% Total no. of cases in %

33 29 27 35 25 18 36 203 16,02

222 177 194 168 188 138 180 1 267 100,00

17,52 13,97 15,31 13,26 14,84 10,89 14,21 100,00 x

12 12 10 2 6 4 12 58 16,11

56 59 44 42 57 44 58 360 100,00

15,56 16,39 12,22 11,67 15,83 12,22 16,11 100,00 x

45 41 37 37 31 22 48 261 16,04

278 236 238 210 245 182 238 1 627 100,00

17,09 14,51 14,63 12,91 15,06 11,19 14,63 100,00 x

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

20. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a rodinného stavu Suicides by sex, age groups and marital status Rodinný stav

- 14

15-19

- 14

15-19

Svobodný Ženatý Rozvedený Ovdovělý Druh Nezjištěno Celkem

6 6

36 1 37

Svobodná Vdaná Rozvedená Ovdovělá Družka Nezjištěno Celkem

4 4

9 1 10

Single Married Divorced Widow Cohabiting Unknown Total

10 10

45 2 47

Marital status

Věková skupina 20-24 25-44 Age group 20-24 25-44 muži males 78 109 9 158 1 82 1 2 16 54 105 405 ženy females 8 13 1 39 2 14 1 4 7 15 74 celkem total 86 122 10 197 3 96 1 1 2 20 61 120 479

41

Celkem

45-64

65 +

45-64

65 +

44 222 102 18 2 48 436

14 133 13 84 3 31 278

287 522 198 103 7 150 1 267

6 75 22 16 15 134

3 23 7 76 14 123

43 138 45 93 41 360

50 297 124 34 2 63 570

17 156 20 160 3 45 401

330 660 243 196 7 191 1 627

Total

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

21. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a motivu Suicides by sex, age groups and motive Motiv Motive

- 14 - 14

Konflikty a problémy rodinné Konflikty a problémy sexuální Konflikty a problémy pracovní a školní Konflikty a problémy existenční Konflikty a problémy společenské Zdravotní problémy, tělesná vada Duševní onemocnění Jiné osobní konflikty a problémy Bez srozumitelné motivace Bez zjištěné motivace Celkem

1 1 1 3 6

Konflikty a problémy rodinné Konflikty a problémy sexuální Konflikty a problémy pracovní a školní Konflikty a problémy existenční Konflikty a problémy společenské Zdravotní problémy, tělesná vada Duševní onemocnění Jiné osobní konflikty a problémy Bez srozumitelné motivace Bez zjištěné motivace Celkem

1 1 1 1 4

Věková skupina Celkem 15-19 20-24 25-44 45-64 65 + absolutně v% Age group Total 15-19 20-24 25-44 45-64 65 + no. of cases in % muži males 3 8 38 35 13 98 7,73 1 6 3 10 0,79 4 1 12 14 3 35 2,76 6 24 22 3 55 4,34 1 3 5 1 10 0,79 6 35 68 109 8,60 4 30 38 23 95 7,50 7 13 30 21 17 88 6,95 4 3 18 23 16 65 5,13 19 68 238 240 134 702 55,41 37 105 405 436 278 1 267 100,00 ženy females 7 8 2 18 5,00 1 2 1 5 1,39 1 3 5 1 10 2,78 1 2 0,56 1 2 15 25 43 11,94 2 1 7 34 20 64 17,78 1 3 6 6 2 18 5,00 1 7 5 5 18 5,00 4 10 40 60 67 182 50,56 10 15 74 134 123 360 100,00

42

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

21. Sebevraždy podle pohlaví, věkových skupin a motivu Suicides by sex, age groups and motive Motiv Motive

Family conflicts and problems Sexual conflicts and problems Conflicts and problems at work or school Economic conflicts and problems Social conflicts and problems Health problems, handicap Mental diseases Other personal conflicts and problems Without understandable motivation Without detected motivation Total

- 14 - 14

2 2 1 1 4 10

Věková skupina Celkem 15-19 20-24 25-44 45-64 65 + absolutně v% Age group Total 15-19 20-24 25-44 45-64 65 + no. of cases in % celkem total 3 8 45 43 15 116 7,13 1 6 3 10 0,61 5 1 14 15 3 40 2,46 7 27 27 4 65 4,00 1 3 5 2 12 0,74 1 8 50 93 152 9,34 2 5 37 72 43 159 9,77 8 16 36 27 19 106 6,52 5 3 25 28 21 83 5,10 23 78 278 300 201 884 54,33 47 120 479 570 401 1 627 100,00

43

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

22. Sebevraždy podle pohlaví, psychiatrické diagnózy a místa pitvy Suicides by sex, psychiatric diagnosis and place of autopsy Skupina diagnóz (MKN - 10) Group of diagnoses (ICD - 10)

Organické duševní poruchy Ostatní duševní poruchy z toho: afektivní poruchy Neurotické poruchy a vývojové poruchy v dětství a adolescenci Poruchy osobnosti a sexuální poruchy Mentální retardace Poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami z toho: poruchy vyvolané alkoholem Neurčená duševní porucha Bez psychické alterace Nezjištěno Celkem

Organické duševní poruchy Ostatní duševní poruchy z toho: afektivní poruchy Neurotické poruchy a vývojové poruchy v dětství a adolescenci Poruchy osobnosti a sexuální poruchy Mentální retardace Poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami z toho: poruchy vyvolané alkoholem Neurčená duševní porucha Bez psychické alterace Nezjištěno Celkem

Pitváno na oddělení NepitNezjišCelkem soudního lékařství patologickém váno těno Autopsy at department of No Unknown Total forensic medicine pathology autopsy muži males 6 2 4 2 14 49 11 24 7 91 30 10 22 6 68 17 2 1 17

2 6

12 2 1 8

5 3

36 4 2 34

5 1 18 180 220

8 19 149 219

2 7 79 103

30 4 118 964 1 267

1 13 10

1 19 16

1 3 1

3 68 49

4 2 8

5 1 1

2 2

-

11 2 1 11

7 12 155 214

1 7 32 61

2 1 2 25 52

29 33

9 2 21 241 360

15 3 74 556 725 ženy females 33 22

44

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

22. Sebevraždy podle pohlaví, psychiatrické diagnózy a místa pitvy Suicides by sex, psychiatric diagnosis and place of autopsy Skupina diagnóz (MKN - 10) Group of diagnoses (ICD - 10)

Organic mental disorders Other mental disorders of that: affective disorders Neurotic disorders and disorders of development in childhood and adolescence Personality disorders and sexual disorders Mental retardation Disorders from alcohol and other psychoactive substances of that: disorders from alcohol consumption Unspecified mental disorder Without mental alteration Unknown Total

Pitváno na oddělení NepitNezjišCelkem soudního lékařství patologickém váno těno Autopsy at department of No Unknown Total forensic medicine pathology autopsy celkem total 6 3 5 3 17 82 24 43 10 159 52 20 38 7 117 21 4 1 25

7 1 7

14 2 1 10

5 3

47 6 3 45

22 3 86 711 939

5 2 25 212 281

10 1 21 174 271

2 7 108 136

39 6 139 1 205 1 627

45

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

23. Sebevraždy podle pohlaví, motivu a kraje bydliště Suicides by sex, motive and region of residence Motiv Motive

Konflikty a problémy rodinné Konflikty a problémy sexuální Konflikty a problémy pracovní a školní Konflikty a problémy existenční Konflikty a problémy společenské Zdravotní problémy, tělesná vada Duševní onemocnění Jiné osobní konflikty problémy Bez srozumitelné motivace Bez zjištěné motivace Celkem

Konflikty a problémy rodinné Konflikty a problémy sexuální Konflikty a problémy pracovní a školní Konflikty a problémy existenční Konflikty a problémy společenské Zdravotní problémy, tělesná vada Duševní onemocnění Jiné osobní konflikty problémy Bez srozumitelné motivace Bez zjištěné motivace Celkem

PHA

STC muži males 2 15 1 1 3 1 3 9 1 4 15 6 11 4 10 6 7 80 58 109 128 ženy females 1 1 1 1 1 6 5 10 5 2 2 4 2 38 20 62 37

46

JHC

Kraj / region PLZ KAR

UST

LIB

HRA

5 1 2 1 10 7 2 3 40 71

11 1 1 4 10 6 7 2 31 73

3 2 1 4 2 4 2 34 52

2 5 2 3 5 9 7 1 59 93

1 1 2 3 4 6 4 33 54

5 2 1 3 3 10 5 4 38 71

1 2 3 1 16 23

2 3 10 15

2 3 1 6 12

3 4 1 12 20

2 1 2 1 9 15

1 1 1 2 3 1 13 22

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

23. Sebevraždy podle pohlaví, motivu a kraje bydliště Suicides by sex, motive and region of residence Kraj / region JHM OLO

PAR

VYS

ZLI

MSK

3 1 2 5 1 7 2 2 1 32 56

5 1 3 10 5 1 28 53

17 1 5 2 1 12 5 12 15 65 135

7 2 7 2 8 7 4 2 36 75

4 3 4 7 10 7 6 51 92

16 1 7 10 11 11 17 10 107 190

2 1 3 2 4 12

1 4 6 1 1 4 17

5 1 5 10 2 4 14 41

2 3 1 6 1 13 26

1 2 1 2 7 13

5 2 1 8 7 3 3 16 45

ČR Ostatní *) CR Others *) muži males 2 98 10 1 35 55 10 109 95 1 88 1 65 10 702 15 1 267 ženy females 18 5 10 2 43 64 18 18 182 360

47

Motiv Motive

Konflikty a problémy rodinné Konflikty a problémy sexuální Konflikty a problémy pracovní a školní Konflikty a problémy existenční Konflikty a problémy společenské Zdravotní problémy, tělesná vada Duševní onemocnění Jiné osobní konflikty problémy Bez srozumitelné motivace Bez zjištěné motivace Celkem

Konflikty a problémy rodinné Konflikty a problémy sexuální Konflikty a problémy pracovní a školní Konflikty a problémy existenční Konflikty a problémy společenské Zdravotní problémy, tělesná vada Duševní onemocnění Jiné osobní konflikty problémy Bez srozumitelné motivace Bez zjištěné motivace Celkem

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

23. Sebevraždy podle pohlaví, motivu a kraje bydliště Suicides by sex, motive and region of residence Motiv Motive

Family conflicts and problems Sexual conflicts and problems Conflicts and problems at work or school Economic conflicts and problems Social conflicts and problems Health problems, handicap Mental diseases Other personal conflicts and problems Without understandable motivation Without detected motivation Total

PHA STC celkem total 3 16 1 1 4 1 3 10 2 10 20 16 16 6 12 10 9 118 78 171 165

48

JHC

6 1 2 1 12 10 2 4 56 94

Kraj / region PLZ KAR

11 1 1 4 12 9 7 2 41 88

3 2 1 6 5 4 3 40 64

UST

2 5 2 3 8 13 8 1 71 113

LIB

1 1 2 5 5 8 5 42 69

HRA

6 2 2 4 5 13 5 5 51 93

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

23. Sebevraždy podle pohlaví, motivu a kraje bydliště Suicides by sex, motive and region of residence

PAR

VYS

5 1 2 6 1 7 5 4 1 36 68

6 1 3 14 11 1 2 32 70

Kraj / region JHM OLO

22 1 6 2 1 17 15 14 19 79 176

7 4 10 2 9 13 5 2 49 101

ZLI

5 3 6 8 10 9 6 58 105

MSK

21 1 7 12 1 19 18 20 13 123 235

ČR Ostatní *) Motiv CR Others *) Motive celkem total 2 116 Family conflicts and problems 10 Sexual conflicts and problems 1 40 Conflicts and problems at work or school 65 Economic conflicts and problems 12 Social conflicts and problems 152 Health problems, handicap 159 Mental diseases 1 106 Other personal conflicts and problems 1 83 Without understandable motivation 10 884 Without detected motivation 15 1 627 Total *) příslušníci Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany incl. members of Ministry of Interior and Ministry of Defence

49

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Hl.m.Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj

-14 -14

-

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + muži males 3 2 1 1 1 2 1 15 11 6 1 1 2 7 3 1 2 6 5 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 7 2 1 1 3 1 3 1 3 2 8 29 48 22 3 2 2 4 2 7 1 8 3 3 1 4 4 5 2 2 4 1 3 2 1 1 1 10 3 1 1 2 2 2 1 4 3 2 1 1 3 1 1 7 5 3 1 2 2 4 4 11 52 31 30

50

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

5 2 3 33 14 14 2 5 7 11 2 3 4 4 109 7 13 15 14 8 7 16 7 10 6 16 9 128

. . . . . . . . . . . . . . . 19,44 15,41 35,02 20,49 30,17 22,23 15,06 29,26 17,56 21,80 15,35 30,24 34,08 23,55

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

České Budějovice Český krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj

-14 -14

1 1 2 -

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + muži males 6 6 7 1 1 1 2 2 4 3 1 4 2 2 1 1 5 2 5 5 4 4 3 23 21 22 1 2 3 5 2 1 1 3 4 2 5 9 7 1 1 1 4 1 2 1 4 4 1 1 2 1 1 2 1 5 11 18 23 16 1 1 8 4 6 1 1 7 7 5 2 4 5 2 2 17 15 16 1 4 6 3 1 4 6 3 2 3 5 1 4 2 1 9 9 4 2 4 1 7 5 4 2 2 5 30 35 21

51

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

20 5 10 6 4 12 14 71 13 9 24 6 12 5 4 73 20 21 11 52 14 14 10 7 23 14 11 93

22,92 16,89 21,89 17,45 15,61 35,04 27,73 23,10 45,03 20,80 29,86 17,89 33,15 22,33 15,65 27,01 47,50 35,11 23,39 34,91 21,43 22,63 17,80 16,51 39,56 21,79 19,17 22,93

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj

-14 -14

1 1

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + muži males 1 7 2 4 1 1 2 2 9 9 5 8 3 2 15 19 18 3 1 7 6 1 2 2 7 3 1 3 7 4 3 3 1 1 1 3 10 2 4 7 22 28 10 2 4 2 3 11 6 1 1 3 5 4 1 1 4 5 3 2 4 12 25 13 2 3 2 4 5 6 1 4 2 1 10 2 4 2 4 1 2 2 15 17 17 1 7 6 3 2 5 11 17 13 3 5 7 3 1 1 1 1 1 1 9 9 1 3 3 1 3 2 6 5 3 4 15 42 46 27

52

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

14 4 20 16 54 18 14 18 5 16 71 6 22 14 14 56 11 11 7 17 7 53 17 48 18 6 20 10 16 135

26,89 9,41 25,80 43,49 25,85 23,13 37,11 32,87 12,95 26,99 26,48 11,61 28,03 27,83 20,46 22,50 23,29 20,56 19,22 29,30 11,23 20,58 32,16 26,44 23,11 9,80 25,32 23,55 28,57 24,50

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

-14 -14

Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj MV+MO *) Bezdomovci / Homeless Cizinci / Foreigners Ostatní / Others

2 2 1 1 -

Česká republika

6

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + muži males 4 3 1 12 10 3 1 2 5 1 1 1 6 8 5 5 5 2 1 3 29 31 11 2 2 5 3 2 1 8 11 5 1 8 12 4 4 9 7 6 2 8 27 35 18 2 5 2 3 2 12 11 9 2 9 14 18 11 1 1 10 7 4 1 4 5 11 3 1 7 15 12 7 7 23 61 61 37 1 13 1 1 13 1 37

105

405

53

436

278

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

7 26 9 21 12 75 12 29 25 26 92 12 34 54 23 25 42 190 15 15

33,25 23,85 16,87 31,70 19,24 24,04 22,76 40,91 34,42 27,32 31,57 23,05 30,37 39,02 29,05 28,22 27,06 30,38

1 267

25,34

0 0 0 0

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Hl.m.Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj

-14 -14

1 1

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + ženy females 1 4 1 1 1 2 1 1 2 3 5 1 4 2 3 5 3 2 4 2 1 1 1 6 1 1 1 2 1 2 11 25 23 1 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 12 17

54

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

5 3 2 12 7 11 2 4 3 8 2 1 2 62 3 3 9 2 1 2 2 2 4 3 4 2 37

. . . . . . . . . . . . . . . 9,95 6,38 7,78 11,63 4,07 2,65 4,12 3,47 4,72 8,31 7,29 7,32 7,29 6,49

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

České Budějovice Český krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj

-14 -14

-

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + ženy females 1 1 2 2 1 2 3 3 1 3 1 2 1 2 3 10 8 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 5 6 2 2 2 3 1 1 1 2 6 4 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 2 1 2 2 3 7 8

55

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

6 9 1 4 3 23 2 1 6 3 1 2 15 4 6 2 12 5 3 6 3 3 20

6,58 18,83 2,78 11,21 5,70 7,22 6,76 2,23 6,92 8,11 4,30 7,74 5,33 8,95 9,50 4,18 7,71 7,32 6,86 9,86 4,56 4,90 4,75

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj

-14 -14

1 1 -

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + ženy females 1 1 1 2 4 4 1 1 5 6 4 1 4 6 2 3 2 1 2 5 4 12 1 2 4 1 1 1 1 1 2 2 6 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 2 7 6 1 1 2 2 3 1 3 4 3 3 3 1 5 3 1 1 2 1 1 2 2 10 17 10

56

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

1 2 10 2 15 11 2 6 3 22 3 5 1 3 12 2 5 2 1 7 17 9 11 6 9 5 1 41

1,85 4,37 12,19 5,19 6,81 13,23 5,07 10,32 4,82 7,77 5,58 6,03 1,92 4,23 4,62 4,15 9,05 5,37 1,68 11,06 6,45 16,39 5,46 7,38 10,98 11,30 1,72 7,00

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

-14 -14

Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj MV+MO *) Bezdomovci / Homeless Cizinci / Foreigners Ostatní / Others

1 1 1 1 -

Česká republika

4

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + ženy females 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 3 2 3 2 7 5 9 4 1 1 1 1 1 2 1 6 4 2 1 3 1 2 2 4 1 3 4 1 1 1 3 1 1 10 5 1 11 20 12 10

15

74

57

134

123

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

2 7 8 3 6 26 6 2 2 3 13 5 8 9 2 4 17 45 -

9,26 6,02 14,11 4,27 9,28 7,89 10,75 2,68 2,65 2,98 4,24 9,34 6,88 6,24 2,44 4,31 10,27 6,87

360

6,83

0 0 0 0

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Hl.m.Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj

-14 -14

1 1

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + celkem total 3 1 6 1 1 1 2 1 2 2 1 2 17 14 11 1 1 3 11 5 1 5 11 8 2 1 1 1 1 2 5 1 3 4 2 2 2 13 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 5 3 10 40 73 45 1 3 2 4 4 4 8 1 11 6 5 1 4 4 7 2 2 5 1 3 3 2 1 2 10 3 2 1 2 2 4 2 4 4 4 1 1 3 2 2 1 1 7 6 5 1 2 4 4 6 13 55 43 47

58

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

10 5 5 45 21 25 4 9 10 19 2 5 1 4 6 171 10 16 24 16 9 9 18 9 14 9 20 11 165

. . . . . . . . . . . . . . . 14,44 10,81 21,14 15,94 16,75 12,21 9,47 16,04 10,94 14,89 11,22 18,59 20,43 14,82

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

České Budějovice Český krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj

-14 -14

1 1 2 -

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + celkem total 1 7 8 9 1 1 1 2 3 6 6 4 4 3 2 1 1 5 5 6 5 6 5 5 26 31 30 1 2 3 6 3 1 2 3 4 2 5 11 9 3 1 1 4 1 2 1 5 6 1 1 2 2 1 3 2 5 11 22 28 22 1 1 8 6 8 1 1 9 10 6 2 5 6 2 2 19 21 20 1 1 5 7 5 1 4 6 3 2 3 5 1 5 4 1 10 10 8 2 5 3 7 1 5 6 2 2 7 33 42 29

59

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

26 5 19 7 4 16 17 94 15 10 30 6 15 6 6 88 24 27 13 64 19 14 10 10 29 17 14 113

14,57 8,43 20,32 9,96 7,78 22,88 16,48 15,02 25,66 11,36 17,95 8,85 20,50 13,14 11,67 15,95 27,66 21,96 13,70 21,01 14,21 11,16 8,76 11,61 24,37 13,08 11,80 13,66

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj

-14 -14

1 1 1 1

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + celkem total 1 8 2 4 1 2 1 2 4 13 13 6 9 3 2 20 25 22 3 1 8 10 7 2 2 7 5 1 3 10 4 5 3 1 1 1 4 10 4 4 7 27 32 22 1 4 4 2 3 15 7 1 1 3 6 4 1 2 4 6 4 2 6 14 31 15 2 3 4 4 7 9 1 1 4 3 1 10 2 5 1 4 7 2 4 2 17 24 23 1 2 9 8 6 2 6 14 21 16 3 8 10 3 1 1 1 1 1 1 10 14 4 1 3 4 3 4 2 6 6 3 6 17 52 63 37

60

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

15 6 30 18 69 29 16 24 5 19 93 9 27 15 17 68 13 16 9 18 14 70 26 59 24 6 29 15 17 176

14,14 6,80 18,81 23,91 16,08 18,02 20,73 21,26 6,34 15,64 16,87 8,54 16,72 14,66 12,20 13,37 13,62 14,72 12,21 15,31 11,14 13,44 24,12 15,40 15,08 4,80 18,02 17,30 14,90 15,48

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

24. Sebevraždy podle věkových skupin, kraje a okresu bydliště Suicides by age groups, region and district of residence Území Territory

Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj MV+MO *) Bezdomovci / Homeless Cizinci / Foreigners Ostatní / Others Česká republika

-14 -14

2 1 3 1 1 2 10

Věková skupina 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Age group 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + celkem total 4 3 2 1 2 13 12 5 1 2 6 5 3 2 1 7 8 6 6 8 4 4 5 36 36 20 2 6 6 4 2 1 8 12 6 1 8 13 4 4 11 8 6 2 8 33 39 20 2 6 5 4 2 14 13 13 2 10 17 22 12 1 1 11 7 5 1 4 8 12 3 1 7 16 22 12 7 24 72 81 49 1 13 1 1 13 1 47

120

479

61

570

401

Celkem obyvatel absolutně Total number of cases inhabitants

9 33 17 24 18 101 18 31 27 29 105 17 42 63 25 29 59 235 15 15

21,10 14,64 15,45 17,59 14,17 15,74 16,58 21,31 18,22 14,81 17,56 16,10 18,40 22,29 15,50 15,98 18,39 18,36

1 627

15,84

0 0 0 0

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Kódy diagnóz podle MKN-10 pro tabulky 7, 8, 16 a 17 Codes of diagnoses by ICD-10 for tables 7, 8, 16 and 17 Kódy diagnóz MKN-10 tvořící danou položku způsobu provedení Codes of diagnoses by ICD-10 makes up given item of means X60-X64

Způsob provedení Means Sebeotrávení léky a podobnými látkami Self-poisoning by drugs and similar subst. Sebeotrávení chemickými látkami (alkohol, rozpustidla, plyny, pesticidy aj.) Self-poisoning by chemical subst (alcohol, solvents, gases, pesticides and others) Oběšení, uškrcení, udušení Hanging, strangulation, suffocation Utopení Drowning Střelná zbraň, výbušnina Firearm discharge, explosive material Ostrý předmět Sharp object Skok s výše Jumping from a high place Skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět vč. úmyslných havárií motorového vozidla Jumping or lying before moving object incl. intentional self-harm by motor vehicle crash Jiný způsob Other means

X65-X69

X70 X71 X72-X75 X78 X80 X81-X82

X76-X77, X79, X83-X84

62

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Kódy diagnóz podle MKN-10 pro tabulky 12 a 22 Codes of diagnoses by ICD-10 for tables 12 and 22 Kódy diagnóz MKN-10 zahrnutých do dané skupiny Codes of diagnose by ICD-10 included in given group F00-F09

Skupina diagnóz (MKN-10) Group of diagnoses by ICD-10 Organické duševní poruchy Organic mental disorders Ostatní duševní poruchy Other mental disorders z toho: afektivní poruchy of that: affective disorders Neurotické poruchy a vývojové poruchy v dětství a adolescenci Neurotic disorders and disorders of development in childhood and adolescence Poruchy osobnosti a sexuální poruchy Personality disorders and sexual disorders Mentátlní retardace Mental retardation Poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami Disorders from alcohol and others psychoactive substances z toho: poruchy vyvolané alkoholem of that: disorders from alcohol consumption Neurčená duševní porucha Unspecified mental disorder

F20-F39 F30-F39 F40-F48, F50-F59, F80-F98

F60-F69 F70-F79 F10-F19

F10 F99

63

Sebevraždy 2000 / Suicides 2000

Seznam zkratek názvů krajů List of abbreviations of regions PHA STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

64

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.