Seminář Stapro k ÚV Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN


1 Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN 12 Úhradová vyhláška 2017: Je dobrá ...
Author:  Eva Janečková

0 downloads 3 Views 821KB Size

Recommend Documents


No documents


13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN 1

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Úhradová vyhláška 2017: Je dobrá nebo špatná? Jak vznikala? Důležité změny a novinky oproti r. 2016. Co se povedlo? Kde jsou rezervy pro příští roky? Důsledky některých ustanovení vyhlášky podrobně.

2

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Úhradová vyhláška 2017: Ačkoli na ni každý nadává a nikdo není spokojen, tak …

pro nemocnice je to nejlepší vyhláška za poslední roky ! ALE … 3

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Jak vznikala ÚV 2017? Společný návrh všech asociací – předloženo paragrafové znění 28.6.2016 MZ náměstku Phillipovi. Oproti vyhlášce byla vyšší úhrada a jednodušší výpočty. Referenční rok 2015. Růst úhrad o min.10%. Regulační poplatky dle vykázaných klinických výkonů bez omezení počty roku 2014. Důraz byl na: 10% růst úhrady nejen na růst mezd, ale i do provozu. Sbližování základních sazeb - zavedení IZSmin (IZSmax). Limit výkonnosti CM dle vykázané a „uhrazené“ produkce. Vyšší úhrada za nepřetržitý provoz rentgenu a laboratoří. 4

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

5

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

6

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Jak vznikala ÚV 2017? Úhrada za jednodenní chirurgii podle nás: 3.6 Zdravotní péče poskytovaná v režimu tzv. jednodenní péče (chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie, ORL) bude hrazena ve výši : • 0,90 * CMJPL,2017 * 29 500 • kde • CMJPL,2017 je počet případů hospitalizací ukončených v roce 2017 a zdravotní pojišťovnou uznaných, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze bez CC uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2017. • Částka – minimální technická základní sazba by měla být stejná jako ve vzorci v článku 3.5., ale její výše je k diskuzi dle modelace úhrady.

7

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

8

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017 Další naše návrhy: 6.4. V případě, že poskytovatel zdravotní péče provozuje akutní péči alespoň ve 4 základních oborech (interna, chirurugie, dětské a gynekologicko-porodnické oddělení) a zároveň poskytuje nepřetržitou péči i v laboratoři a na radiodiagnostickém oddělení, pak mu náleží bonifikace za nepřetržitou péči nad rámec paušální úhrady ve výši 0,07 Kč za každý vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný bod za jednotlivé odbornosti v laboratoři a na radiodiagnostickém oddělení. 8. Zdravotní pojišťovna může v případě zřetele hodných nebo v případě, kdy se v hodnoceném období vyskytne mimořádně nákladný pojištěnec, provést zohlednění objemu poskytované péče a navýšit úhradu nad rámec této vyhlášky. Příloha 1B-Následná péče: Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace u všech typů OD následné lůžkové péče v hodnoceném období se stanoví ve výši PSOD2017 = max {1,1* PSOD2016; X}, kde X je minimální paušální sazba za jeden den hospitalizace včetně režie ve výši dle tabulky pro jednotlivé OD, kde jsou sazby navýšeny výše, než je 10% (např.15%). 9

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Důležité změny a novinky oproti r. 2016 aneb co ve vyhlášce zůstalo: Grouper pro rok 2017 – verze 014, 3 různé ref.obd. kompenzace „receptových“ regulačních poplatků je 13 Kč (rok 2016 = 12 Kč) mezi „povinné“ ISU nepatří DRG báze 0001, 0002, 0014, 0204, 0802, 0804, 0818, 1101 (transplantace srdce/plíce/játra/kostní dřeň/ledviny, TEP, OKA) centrové léky – „fixace“ úhrady roku 2015 * index nárůstu – více podrobnější členění 10

6.12.2016 / AČMN pracovní skupina pro úhrady

Důležité změny a novinky oproti r. 2016: POR/NOVOR/HIV - index růstu (2016 = 1,06 2017 = 1,092) POR/NOVOR/HIV - nově vliv ZSmin,13=27.000Kč Ambulance – rozděleno na dva subsegmenty („komplement“ a „ostatní“) Ambulance - index růstu (2016 = 1,03 2017 = 1,092) Navýšení úhrady za ambulance „ostatní“ při „nevyčerpání alfy“ LDN – maximum ze dvou hodnot (sbližování sazeb) + definován výpočet propustek Sociální lůžka – index růstu (2016 = 1,03 2017 = 1,26) 11

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Co se povedlo? „optimum “ pro maximalizaci úhrady alfy (2016 = 0,99 2017 = 0,96) 2017 = 1,092) DRG alfa – index růstu (2016 = 1,03 DRG alfa – zavedení IZS min pro výpočet PUdrg,2015,10 (nově vliv ZSmin,10 … 33 500 Kč/24 000 Kč) Překlady typu „4“ a „5“ se neredukují vůbec (při splnění určitých kritérií – min. počet 100) a hodnotí se společně. Ambulance – navýšení HB o 0,05 Kč při splnění „nepřetržité“ péče v laboratoři a zobrazovacích metodách. Zavedení OD pro NIP i hospice. 12

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Kde jsou rezervy pro příští roky? alfa – index změny produkce IZP je „dvoupásmový“ a začíná dříve, ale neřeší nárůst v případě několika málo drahých pacientů u malých ZP – zůstává index změny počtu globálních pojištěnců IGUP Další zvýšení rozdílů mezi bohatými nemocnicemi s vysokou IZS a chudšími s nízkou IZS. Někomu stačí na 10% růst tarifních mezd 2,5% navýšení úhrady, někomu nestačí ani 6,2%!!! Zejména u následné péče. Sjednocení úhrady pro vybrané báze či skupiny, nejen porody, ale i základní péče. Vyhodnotit, zda rozdělení ambulance na subsegmenty „komplement“ a „ostatní“ bylo šťastné a efektivní. 13

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Důsledky některých ustanovení vyhlášky podrobně: To, co nás trápí, jsou rozvírající se nůžky mezi velkými a malými nemocnicemi. Chci ukázat na příkladech rozdíly v IZS a OD LDN, jak co působí a působilo, jak se změnilo ... Obrovské rozdíly mezi ZP u jednoho ZZ i mezi různými ZZ v rámci úhrady za hospitalizace (DRG alfa). Nejmenší rozdíly jsou u VZP, v následné péči de facto nulové. Rozdíly již nejsou v řádu desítek procent, ale stovek procent! Projevilo se sblížení sazeb OD v následné péči po zavedení minima ve vyhlášce. 14

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017 Přehled IZS pro rok 2014 - členové AČMN: Porovnání dle zdravotních pojišťoven u jednotlivých nemocnic NEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

111 25 416 28 751 26 885 28 533 30 747 28 782 29 530 28 683 27 207 28 818 29 885 32 422 30 845 29 297 25 479

201 21 805 23 685 28 347 17 393 25 431 25 776 29 264 30 708 26 140 26 893 21 095 30 056 26 335 28 388 26 234

205 24 688 27 633 28 185 18 138 26 687 22 472 17 263 25 695 21 964 24 673 27 035 33 356 26 646 28 570 27 697

31 040 28 278 27 386 30 752 28 650 28 704

29 585 25 155 26 299 24 880 23 286 27 009

24 988 23 315 27 840 23 223 29 476 28 246

207 19 633 24 529 27 674 23 212 20 343 23 881 22 222 24 483 20 187 31 369 20 955 18 929 23 117 22 334 27 221 21 748 22 420 25 345 23 139 21 573

209

21 467

24 169

28 182

25 125

28 436

211 23 772 27 591 24 873 22 466 28 364 35 026 25 793 23 117 28 312 25 815 25 967 30 070 20 351 27 761 25 194 24 417 28 842 27 295 28 843 25 889 29 164 26 142

213

46 306

29 153

38 952

21 544 29 509 33 243 30 213

MIN 19 633 23 685 24 873 17 393 21 467 20 343 17 263 22 222 21 964 24 483 20 187 30 056 20 351 18 929 23 117 22 334 24 988 21 544 22 420 23 223 23 139 21 573

MAX 25 416 28 751 28 347 28 533 46 306 35 026 29 530 30 708 29 153 28 818 29 885 38 952 30 845 29 297 28 182 24 417 31 040 28 278 29 509 33 243 30 213 28 704

PRUM Rozdíl MIN - MAX % MIN / MAX 23 063 -5 784 77% 26 437 -5 066 82% 27 193 -3 474 88% 21 632 -11 140 61% 28 888 -24 840 46% 26 480 -14 683 58% 25 146 -12 267 58% 25 766 -8 486 72% 26 555 -7 189 75% 26 137 -4 335 85% 24 834 -9 698 68% 32 704 -8 896 77% 25 026 -10 494 66% 26 589 -10 368 65% 25 984 -5 064 82% 23 376 -2 083 91% 28 335 -6 051 81% 24 637 -6 734 76% 27 049 -7 089 76% 27 222 -10 020 70% 27 481 -7 075 77% 26 335 -7 131 75%

15

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Přehled IZS pro rok 2014 - členové AČMN: Porovnání dle zdravotních pojišťoven u jednotlivých nemocnic NEM

111

201

205

207

209

211

213

MIN

25 416

17 393

17 263

18 929

21 467

20 351

21 544

MAX

32 422

30 708

33 356

31 369

28 436

35 026

46 306

Průměr

28 861

25 893

25 609

23 216

25 476

26 594

32 703

Median

28 751

26 234

26 646

22 769

25 125

26 055

30 213

7 006

13 315

16 093

12 440

6 969

14 676

24 763

Rozdíl MaxMin

Nejmenší rozdíly a nejvyšší průměrné sazby jsou u VZP. Čím menší ZP, tím větší rozdíly. Rozdíly v rámci jedné ZP i jednoho PZS jsou i více jak dvojnásobné !!!

16

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017 Přehled IZS pro rok 2015 - členové AČMN: Porovnání dle zdravotních pojišťoven u jednotlivých nemocnic NEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

111 23 989 28 629 25 724 27 164 31 202 32 170 29 489 29 640 30 586 29 019 29 863 31 495 30 478 27 803 28 212

201 22 218 21 862 21 813 22 963 24 965 23 888 23 124 17 227 20 655 26 362 18 915 35 412 27 159 24 915 25 965

205 25 769 22 258 26 738 19 369 28 202 23 791 20 333 17 263 21 833 26 326 20 929 29 267 27 452 22 881 26 788

29 796 26 869 26 768 33 563 30 374 28 336

36 248 25 796 23 933 22 882 23 225 25 695

25 502 26 750 24 597 28 938 24 144 24 129

207 17 849 25 314 22 260 22 054 25 495 17 660 22 561 18 518 22 841 26 106 16 847 33 207 21 610 16 092 24 904 18 571 24 863 23 927 22 906 34 418 18 086 24 180

209

33 801

22 623

36 311

22 219 48 912 13 849

211 22 524 25 895 23 868 20 073 27 391 25 321 27 553 19 957 24 063 29 618 20 568 31 792 22 350 23 753 25 351 23 766 28 622 23 859 22 132 28 969 24 664 27 451

213

18 889

28 592

38 900

18 186 24 839 18 505 24 195

MIN 17 849 21 862 21 813 19 369 18 889 17 660 20 333 17 227 20 655 26 106 16 847 29 267 21 610 16 092 24 904 18 571 24 863 18 186 22 132 22 882 13 849 24 129

MAX PRUM Rozdíl MIN - MAX % MIN / MAX 25 769 22 470 -7 920 69% 28 629 24 791 -6 767 76% 26 738 24 081 -4 925 82% 27 164 22 324 -7 795 71% 33 801 27 135 -14 913 56% 32 170 24 566 -14 510 55% 29 489 24 612 -9 156 69% 29 640 20 872 -12 412 58% 30 586 24 762 -9 931 68% 29 618 27 486 -3 512 88% 29 863 21 424 -13 015 56% 38 900 33 346 -9 632 75% 30 478 25 810 -8 868 71% 27 803 23 089 -11 711 58% 36 311 27 922 -11 407 69% 23 766 21 168 -5 195 78% 36 248 29 006 -11 385 69% 26 869 23 944 -8 683 68% 26 768 24 067 -4 636 83% 48 912 31 789 -26 030 47% 30 374 21 835 -16 525 46% 28 336 25 664 -4 207 85%

17

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Přehled IZS pro rok 2015 - členové AČMN: Porovnání dle zdravotních pojišťoven u jednotlivých nemocnic NEM

111

201

205

207

209

211

213

MIN

23 989

17 227

17 263

16 092

13 849

19 957

18 186

MAX

33 563

36 248

29 267

34 418

48 912

31 792

38 900

Průměr

29 103

24 534

24 441

22 740

29 619

24 979

24 586

Median

29 489

23 888

24 597

22 701

28 212

24 364

24 195

9 574

19 021

12 004

18 326

35 063

11 835

20 714

Rozdíl Max-Min

Nejmenší rozdíly a nejvyšší průměrné sazby jsou u VZP. U „Svazových“ ZP jsou rozdíly větší. Rozdíly se v období paušálu nesnižují a sazby se nesbližují. Někde jsou sazby vyšší, jinde nižší, závisí spíše na objemu produkce a vyjednané úhradě. 18

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017 Porovnání sazeb OD 0724 pro rok 2015 - členové AČMN: Porovnání dle zdravotních pojišťoven u jednotlivých nemocnic Srovnáno v jednotlivých kategoriích dle ZP

MIN

kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5

111 1 136 1 253 1 369 1 485 1 599

201 1 021 1 137 1 253 1 368 1 483

MAX

kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5

1 137 1 288 1 369 1 485 1 600

kat. 1 kat. 2 Průměr kat. 3 kat. 4 kat. 5

1 137 1 255 1 369 1 485 1 600

205 983 1 083 1 182 1 260 1 335

207 1 022 1 125 1 200 1 275 1 350

209 1 082 1 177 1 258 1 339 1 421

1 368 1 484 1 599 1 715 1 830

1 267 1 382 1 497 1 612 1 727

1 488 1 596 1 700 1 807 1 913

1 154 1 271 1 384 1 500 1 616

1 122 1 236 1 345 1 455 1 566

1 157 1 266 1 373 1 481 1 589

211 786 869 990 1 106 1 150

213 1 016 1 132 1 248 1 290 1 290

1 280 1 390 1 500 1 610 1 720

1 345 1 461 1 576 1 692 1 808

1 417 1 421 1 421 1 484 1 600

1 153 1 263 1 364 1 469 1 574

1 120 1 235 1 344 1 459 1 567

1 150 1 262 1 354 1 449 1 542

19

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017 Porovnání sazeb OD 0724 pro rok 2015 - členové AČMN: Porovnání dle zdravotních pojišťoven u jednotlivých nemocnic Hodnota MIN MAX Průměr MAX - MIN

Kat OD kat. 1 kat. 1 kat. 1 kat. 1

111 1 136 1 137 1 137 1

201 1 021 1 368 1 154 347

MIN MAX Průměr MAX - MIN

kat. 2 kat. 2 kat. 2 kat. 2

1 253 1 288 1 255 35

MIN MAX Průměr MAX - MIN

kat. 3 kat. 3 kat. 3 kat. 3

MIN MAX Průměr MAX - MIN MIN MAX Průměr MAX - MIN

205 983 1 267 1 122 284

207 1 022 1 488 1 157 466

209 1 082 1 280 1 153 198

1 137 1 484 1 271 347

1 083 1 382 1 236 300

1 125 1 596 1 266 471

1 369 1 369 1 369 0

1 253 1 599 1 384 347

1 182 1 497 1 345 315

kat. 4 kat. 4 kat. 4 kat. 4

1 485 1 485 1 485 0

1 368 1 715 1 500 347

kat. 5 kat. 5 kat. 5 kat. 5

1 599 1 600 1 600 1

1 483 1 830 1 616 347

211 786 1 345 1 120 559

213 1 016 1 417 1 150 401

1 177 1 390 1 263 213

869 1 461 1 235 592

1 132 1 421 1 262 289

1 200 1 700 1 373 500

1 258 1 500 1 364 242

990 1 576 1 344 586

1 248 1 421 1 354 173

1 260 1 612 1 455 352

1 275 1 807 1 481 532

1 339 1 610 1 469 270

1 106 1 692 1 459 586

1 290 1 484 1 449 194

1 335 1 727 1 566 392

1 350 1 913 1 589 563

1 421 1 720 1 574 299

1 150 1 808 1 567 658

1 290 1 600 1 542 310

20

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017 Porovnání sazeb OD 0724 pro rok 2016 - členové AČMN: Porovnání dle zdravotních pojišťoven u jednotlivých nemocnic 111

MIN

MAX

Průměr

201

205

207

209

211

213

kat. 1

1 210

1 196

1 157

1 195

1 087

1 195

1 093

kat. 2

1 324

1 264

1 265

1 264

1 199

1 264

1 206

kat. 3

1 437

1 347

1 313

1 347

1 312

1 347

1 319

kat. 4

1 551

1 453

1 481

1 452

1 425

1 452

1 360

kat. 5

1 663

1 556

1 587

1 555

1 556

1 555

1 360

kat. 1

1 211

1 437

1 338

1 471

1 350

1 414

1 485

kat. 2

1 324

1 550

1 450

1 584

1 458

1 527

1 485

kat. 3

1 438

1 663

1 563

1 696

1 565

1 640

1 485

kat. 4

1 551

1 776

1 675

1 809

1 682

1 753

1 550

kat. 5

1 663

1 889

1 800

1 923

1 804

1 866

1 663

kat. 1

1 211

1 230

1 220

1 240

1 228

1 222

1 225

kat. 2

1 324

1 338

1 336

1 337

1 328

1 324

1 321

kat. 3

1 438

1 448

1 448

1 440

1 435

1 429

1 418

kat. 4

1 551

1 560

1 565

1 548

1 544

1 540

1 516

kat. 5

1 663

1 672

1 680

1 656

1 655

1 650

1 615

21

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017 Porovnání sazeb OD 0724 pro rok 2016 - členové AČMN: Porovnání dle zdravotních pojišťoven u jednotlivých nemocnic Hodnota MIN MAX Průměr MAX - MIN

Kat OD kat. 1 kat. 1 kat. 1 kat. 1

111 1 210 1 211 1 211 1

201 1 196 1 437 1 230 241

205 1 157 1 338 1 220 181

207 1 195 1 471 1 240 276

209 1 087 1 350 1 228 263

211 1 195 1 414 1 222 219

213 1 093 1 485 1 225 392

MIN MAX Průměr MAX - MIN

kat. 2 kat. 2 kat. 2 kat. 2

1 324 1 324 1 324 0

1 264 1 550 1 338 286

1 265 1 450 1 336 186

1 264 1 584 1 337 320

1 199 1 458 1 328 259

1 264 1 527 1 324 263

1 206 1 485 1 321 279

MIN MAX Průměr MAX - MIN

kat. 3 kat. 3 kat. 3 kat. 3

1 437 1 438 1 438 1

1 347 1 663 1 448 316

1 313 1 563 1 448 250

1 347 1 696 1 440 349

1 312 1 565 1 435 253

1 347 1 640 1 429 293

1 319 1 485 1 418 166

MIN MAX Průměr MAX - MIN

kat. 4 kat. 4 kat. 4 kat. 4

1 551 1 551 1 551 0

1 453 1 776 1 560 323

1 481 1 675 1 565 194

1 452 1 809 1 548 357

1 425 1 682 1 544 257

1 452 1 753 1 540 301

1 360 1 550 1 516 190

MIN MAX Průměr MAX - MIN

kat. 5 kat. 5 kat. 5 kat. 5

1 663 1 663 1 663 0

1 556 1 889 1 672 333

1 587 1 800 1 680 213

1 555 1 923 1 656 368

1 556 1 804 1 655 248

1 555 1 866 1 650 311

1 360 1 663 1 615 303

22

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017 Závěry z porovnání sazeb OD 0724 pro rok 2016 s 2015: V roce 2015 zcela zásadní rozdíly mezi MIN a MAX ceny ošetřovacího dne v následné péči jednotlivých ZP v řádu 550 Kč. V roce 2016 je patrný trend sbližování hodnot PS OD (rozdíly v řádu 100 - 300 Kč) VZP - všude stejné úhrady Ostatní ZP - systém "kdo si co vyhádá" - zásadní rozdíly mezi nemocnicemi Není důvod, aby úhrady byly zásadně rozdílné, péče je poskytována stejně pro pacienty všech pojišťoven! Podobně by se mělo postupovat i u dalších segmentů péče. 23

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Důsledky některých ustanovení vyhlášky v praxi: Jestliže rok 2017 přidává všem paušálně 9,2%, pak efekt je: Podíl osobních nákladů na CN Modelový případ UV2017 Velká FN 37-44% 45-50% Velká krajská nemocnice malá okresní nemocnice 55-60% malé ZZ, malá ZP, nadprodukce LDN 60-75%

IZS 2015 44 000 Kč 33 000 Kč 26 000 Kč 21 000 Kč

%k největšímu 100% 75% 59% 48%

IZS 2017 48 048 Kč 36 036 Kč 28 392 Kč 22 932 Kč

nominální %k růst největšímu 4 048 Kč 100% 3 036 Kč 75% 2 392 Kč 59% 1 932 Kč 48%

Nominální růst je u FN dvojnásobný proti ZZ s nízkými sazbami! Tomu odpovídá i nominální růst mezd a zvyšující se rozdíly! Tlačí-li odbory na jednotnou platovou tabulku pro všechny, musí poskytovatelé požadovat a dostat jednotné úhrady! 24

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Důsledky některých ustanovení vyhlášky v praxi: Když vyhláška „přidává peníze na platy“, aneb jak to může vypadat v realitě. úhradová vyhláška v praxi osobní náklady meziroční růst os.nákl. Celk.úhrada od ZP zaplacené zálohy roční Zálohy - meziroční navýšení

2015 163 848 398 Kč 212 081 418 Kč 216 839 160 Kč

predikce 2016 170 696 612 Kč 6 848 214 Kč ??? 224 251 272 Kč 7 412 112 Kč

tarif+10% odhad 2017 182 645 375 Kč 11 948 763 Kč ??? 231 592 909 Kč 7 341 637 Kč

Významný vliv výsledku vyúčtování roku 2015. Celková produkce nemocnice byla cca stejná, ale u některých ZP byla neuhrazená „nadprodukce“, u jiných vratky za „podprodukci“. Celkem výsledek -5 mil.Kč. Z čeho tedy byl zaplacen růst mezd? Něco podobného může nastat i v roce 2017. Z navýšení záloh mezi 2017 a 2016 nejde zaplatit 10% narůst tarifů oproti 2016, nestačí ani 9,2%, navíc při segmentaci je jasné, že se nesplní 100% z 5x7 25 kontraktů se ZP!!!

13.12.2016 / Seminář Stapro k ÚV 2017

Ing. Michal Čarvaš, MBA člen představenstva Jihočeské nemocnice a.s. místopředseda AČMN pro úhrady tel: +420 606 636 977, mail: [email protected] 26

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.