: Sikafloor -350N Elastic Part A


1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosít...
Author:  Hanna Vinczené

0 downloads 3 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév

:

Sikafloor®-350N Elastic Part A

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai A termék használata

: Poliuretán bevonat

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai A szállító cégszerű neve

:

Telefon Telefax A biztonsági adatlapért felelős személy email címe

: : :

Sika Hungária Kft. Prielle Kornélia u. 6 1117 Budapest +36-1-371-2020 +36-1-371-2022 [email protected]

1.4 Sürgősségi telefonszám Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot, a +36-80-20-11-99-es telefonszámon

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Termék típus

:

Keverék

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) Bőrszenzibilizáció, 1. Kategória

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély, 2. Kategória

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) Veszélyt jelző piktogramok

:

Figyelmeztetés

:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok

:

H317 H411

Óvintézkedésre vonatkozó

:

Megelőzés:

Ország HU 000000121096

Allergiás bőrreakciót válthat ki. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

1 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018 mondatok

Verzió 4.0 P261 P273 P280 Beavatkozás: P333 + P313 P362 + P364 P391

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű használata kötelező. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: 6-metil-2,4-bisz(metiltio)fenilén-1,3-diamin  403-240-8 2.3 Egyéb veszélyek Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.2 Keverékek Veszélyes komponensek Kémiai név CAS szám EU-szám Regisztrációs szám 6-metil-2,4-bisz(metiltio)fenilén-1,3-diamin 106264-79-3 403-240-8 01-0000015292-76-XXXX Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű arom.; Alacsony forráspontú benzin - nem meghatározott 918-668-5 265-199-0 01-2119455851-35-XXXX [corresponding group CAS 64742-95-6] N-metil-2-pirrolidon 872-50-4 212-828-1 01-2119472430-46-XXXX

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Koncentráció [%]

Acute Tox.4; H302 Skin Sens.1; H317 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410

>= 10 - < 20

Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 STOT SE3; H335 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2; H411

>= 2,5 - < 5

Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Repr.1B; H360D STOT SE3; H335

< 0,3

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

Ország HU 000000121096

2 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok

: A veszélyes területet el kell hagyni. Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

: Friss levegőre kell menni. Jelentős expozíció után orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén

: A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén

: A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

: Csak orvosi tanácsra szabad hánytatni. A szájat vízzel ki kell öblíteni. Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek

: Allergiás reakciók Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

Kockázatok

: szenzibilizáló hatások Allergiás bőrreakciót válthat ki.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés

: Tünetileg kell kezelni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag

: Tűz esetén oltásra vizet/vízpermetet/vízsugarat/széndioxidot/homokot/habot/alkoholnak ellenálló habot/port kell használni.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Különleges veszélyek a tűzoltás során

: A tűzoltáskor keletkező elfolyó vízet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni.

Veszélyes égéstermékek

: Veszélyes égéstermékek nem ismertek

Ország HU 000000121096

3 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése

: Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.

További információk

: A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések

: Személyi védőfelszerelést kell használni. Megfelelő védőruházat és védőfelszerelés nélkül a tevékenység nem engedélyezett.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések

: Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szennyezésmentesítés módszerei

: Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra A személyi védelemről lásd a 8. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Tanács a tűz és robbanás Ország HU 000000121096

: A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. A megadott munkahelyi expozíciós határokat nem szabad túllépni (lásd a 8. részt). Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A személyi védelemről lásd a 8. részt. Olyan személyek, akiknél elõfordult bõr túlérzékenység, asztma, allergia, krónikus vagy akut légzõrendszeri megbetegedés, nem alkalmazhatók olyan eljárásban, ahol ezt a keveréket használják. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános higiéniai előírásokat tartsuk be. : A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. 4 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

elleni védelemhez Egészségügyi intézkedések

: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Használat közben enni, inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények

: A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A nyitott göngyölegeket óvatosan vissza kell zárni, és állítva kell tárolni, hogy a kifolyást megakadályozzuk. A helyi rendelkezéseknek megfelelően tárolandó.

Egyéb adatok

: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Különleges felhasználás(ok)

: Felhasználás előtt kérjük, tanulmányozza az érvényes Termék Adatlapot.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei Komponensek

CAS szám

Érték

N-metil-2-pirrolidon

872-50-4

AK-érték CK-érték

Ellenőrzési paraméterek * 40 mg/m3 80 mg/m3

Bázis * HU OEL HU OEL

*A biztonsági adatlapban megjelent értékek összhangban vannak a kiállításkor érvényben lévő jogszabályokkal. 8.2 Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés Szemvédelem

: Az EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel Szemmosó palack tiszta vízzel

Kézvédelem

: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő, vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése során mindenkor. Alkalmas rövid ideig történő használatra vagy kifröccsenés elleni védelemre: Butil-/Nitrilkaucsuk védőkesztyű (0,4 mm), A szennyezett kesztyűt el kell távolítani. Tartós terhelés esetén használható:

Ország HU 000000121096

5 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

Viton kesztyű (0,4 mm vtg.) áttörési idő >30 perc. Bőr- és testvédelem

: Személyi védőeszköz (pl. MSZ EN ISO 20345 szabvány szerinti biztonsági lábbeli, hosszúujjúvédőruházat, hosszúnadrág). Gumikötény és -csizma viselése ajánlott a termékek összeöntésekor és keverésekor.

Légutak védelme

: A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani. szerves gáz szűrő (A típus) A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Ezt elérhetjük helyi elszívó berendezéssel vagy általános szellőztetéssel (MSZ EN 689 - Munkahelyi levegő. Útmutató az inhalatív vegyianyag-expozíció becslésére a határértékekkel való öszszehasonlításhoz és a mérési stratégiához). Ez különösen érvényes az elegyítés / keverés területére. Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy a koncentrációk alatta maradjanak a foglalkozási expozíciós határértékeknek, úgy légzésvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

Környezeti expozíció-ellenőrzések Általános tanácsok

: Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Külső jellemzők : viszkózus Szín

:

változatos

Szag

:

aminszerű

Szagküszöbérték

:

Nincs adat

Lobbanáspont

:

kb. 71 °C

Öngyulladási hőmérséklet

:

kb. 450 °C

Bomlási hőmérséklet

:

Nincs adat

Alsó robbanási határ (Térf.

:

Nincs adat

Ország HU 000000121096

6 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018 %) Felső robbanási határ (Térf. %) Tűzveszélyesség

Verzió 4.0

:

Nincs adat

:

Nincs adat

Robbanásveszélyes tulajdonságok

:

Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok

:

Nincs adat

pH-érték

:

Nem alkalmazható

Olvadáspont/olvadási tarto: mány / Fagyáspont Forráspont/forrási hőmérsék- : lettartomány Gőznyomás :

Nincs adat

Sűrűség

:

kb.1,76 g/cm3 a 20 °C

Vízben való oldhatóság

:

oldhatatlan

Megoszlási hányados: noktanol/víz Dinamikus viszkozitás

:

Nincs adat

:

kb.4.200 mPa.s a 20 °C

Kinematikus viszkozitás

:

> 20,5 mm2/s a 40 °C

Relatív gőzsűrűség

:

Nincs adat

Párolgási sebesség

:

Nincs adat

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

Nincs adat 0,01 hPa

9.2 Egyéb információk Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció. 10.2 Kémiai stabilitás A termék kémiailag stabil. 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók

: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.4 Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények Ország HU 000000121096

: Nincs adat 7 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

10.5 Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok

: Nincs adat

10.6 Veszélyes bomlástermékek Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Komponensek: 6-metil-2,4-bisz(metiltio)fenilén-1,3-diamin: Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány): 1.515 mg/kg Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű arom.; Alacsony forráspontú benzin - nem meghatározott: Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány): > 2.000 mg/kg Akut toxicitás, bőrön át

: LD50 bőrön keresztül (Nyúl): > 2.000 mg/kg

N-metil-2-pirrolidon: Akut toxicitás, szájon át

: LD50 orális (Patkány): 4.150 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

: LC50 (Patkány): 5,1 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: por/köd

Akut toxicitás, bőrön át

: LD50 bőrön keresztül (Nyúl): > 5.000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Bőrszenzibilizáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Légúti túlérzékenység: A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Ország HU 000000121096

8 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Belégzési toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Komponensek: Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű arom.; Alacsony forráspontú benzin - nem meghatározott : Toxicitás algákra

: 2,6 - 2,9 mg/l, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Nincs adat 12.3 Bioakkumulációs képesség Nincs adat 12.4 A talajban való mobilitás Nincs adat 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Termék: Becslés

: Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Egyéb káros hatások Termék: További ökológiai információ

Ország HU 000000121096

: A környezeti hatást nem lehet kizárni szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

9 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Termék

: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

Európai Hulladék Katalógus

:

Szennyezett csomagolás

: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR 14.1 UN-szám 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 14.4 Csomagolási csoport Osztályba sorolási szabály Címkék Alagutakra vonatkozó korlátozások kódja 14.5 Környezeti veszélyek

: 3082 : KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (6-metil-2,4-bisz(metiltio)fenilén-1,3-diamin) : 9 : : : :

III M6 9 (-)

: igen

ADR A 375-as különleges óvintézkedésnek megfelelően kell szállítani IATA 14.1 UN-szám 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

: 3082 : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (6-methyl-2,4-bis(methylthio)phenylene-1,3-diamine)

Ország HU 000000121096

10 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 14.4 Csomagolási csoport Címkék 14.5 Környezeti veszélyek

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

: 9 : III : 9 : igen

IATA Szállítás az A 197 különleges előírással összhangban IMDG 14.1 UN-szám 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.3 Osztály 14.4 Csomagolási csoport Címkék EmS Szám 1 EmS Szám 2 14.5 Tengeri szennyező anyag

: 3082 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (6-methyl-2,4-bis(methylthio)phenylene-1,3-diamine) : 9 : III : 9 : F-A : S-F : igen

IMDG Felmentve a 2.10.2.7 (IMDG) alapján 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nincs adat 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Tiltás/Korlátozás Nemzetközi kémiai fegyverek konvenció (CWC) a mérgező vegyi anyagokról és prekurzorokról

: Nem alkalmazható

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája ( 59. cikk).

: Ez a termék különös aggodalomra okot adó anyagokat tartalmaz (EK szabályozás 1907/2006 (REACH), 57. cikk). (N-metil-2-pirrolidon)

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet)

: Nem alkalmazható

REACH - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és : árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások (XVII. Melléklet) REACH információ: Ország HU 000000121096

A következő bejegyzések korlátozási feltételeit figyelembe kell venni: (3)

a Sika termékek minden felhasznált összetevőjét: 11 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

- beszállítónk előregisztrálta vagy regisztrálta, és / vagy - a Sika cégcsoport előregisztrálta vagy regisztrálta, és / vagy - nem tartoznak e szabályozás alá, és / vagy - mentesülnek a regisztráció alól. Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről. Mennyiség 1 Mennyiség 2 E2 KÖRNYEZETI 200 t 500 t VESZÉLYEK 34

Petróleumtermékek és alternatív üzemanyagok a) benzinek és nafták; b) kerozinok (ideértve a sugárhajtómű-üzemanyagokat is); c) gázolajok (ideértve a dízelüzemanyagokat, a háztartási tüzelőolajokat és a gázolajkeverékeket is); d) nehéz fűtőolajok; e) alternatív tüzelőanyagok, amelyek az a)–d) pontban említett termékekkel megegyező célokat szolgálnak, valamint gyúlékonyságuk és környezeti veszélyeik tekintetében hasonló tulajdonságokkal bírnak

2.500 t

25.000 t

VOC-CH (VOCV)

: 3,57 %

VOC-EU

: 63,08 g/l

Referenciák

: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 20/1979. (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Küözúti Szállításokról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

Egyéb szabályozások

: Vegye figyelembe a várandós anyák védelméről szóló 92/85/EGK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

Ország HU 000000121096

12 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

15.2 Kémiai biztonsági értékelés A kémiai biztonság ellenőrzését a szállító nem végezte el erre a keverékre.

16. SZAKASZ: Egyéb információk Az H-mondatok teljes szövege H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 Lenyelve ártalmas. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Egyéb rövidítések teljes szövege Acute Tox. Aquatic Acute Aquatic Chronic Asp. Tox. Eye Irrit. Flam. Liq. Repr. Skin Irrit. Skin Sens. STOT SE ADR CAS DNEL EC50 GHS IATA IMDG LD50 LC50 MARPOL OEL PBT Ország HU 000000121096

Akut toxicitás Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély Aspirációs veszély Szemirritáció Tűzveszélyes folyadékok Reprodukciós toxicitás Bőrirritáció Bőrszenzibilizáció Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route Chemical Abstracts Service Derived no-effect level Half maximal effective concentration Globally Harmonized System International Air Transport Association International Maritime Code for Dangerous Goods Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals) Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 Occupational Exposure Limit Persistent, bioaccumulative and toxic 13 / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Sikafloor®-350N Elastic Part A Felülvizsgálat dátuma 14.08.2018 PNEC REACH

SVHC vPvB

Verzió 4.0

Nyomtatás Dátuma 14.08.2018

Predicted no effect concentration Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency Substances of Very High Concern Very persistent and very bioaccumulative

A keverék osztályozása:

Osztályozási folyamat:

Skin Sens. 1

H317

Számítási módszer

Aquatic Chronic 2

H411

Számítási módszer

Az adatlapon található adatok a tudomány mai állását tükrözik. Leírják termékeinket a biztonsági követelményekre nézve, de nem szavatolják az egyes tulajdonságait a termékeknek. Minden esetben a Műszaki Adatlap és az Általános Üzleti Feltételek az irányadóak. Változás az előző kiadás óta!

Ország HU 000000121096

14 / 14

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.