Sleutelbosje ontsloten?


1 FitiS 40 (3) 2004 Sleutelbosje ontsloten? Hubert Kivit & Pim de Nobel Inleiding In 2002 zijn de vogelkundige, floristische en overige natuurwaar...

1 downloads 11 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


FitiS 40 (3) 2004

ontsloten?

Sleutelbosje

Hubert

Kivit &

Pim de Nobel

Inleiding

In

de

2002 zijn

het niet vrij in

je ligt in

bij

NV

aan

Momenteel is

nog

als

PWN

onduidelijk van

ter

hoogte

van

de

ten

oosten

ingang

de

van

het

van

door infrastructuur

en

de Pinellaan.

de

van

noorden

de

Kolkweg. door

het

volgens een

het

achtertuinen

de

van

de

en

langs

geaccidenteerde bodem.

noordelijkste

strandwal;

de

Het

bos

Bloemendaalse Bos,

van

een

liggen

resultaten

Bloemendaal,

Het

Berg.

aan

ha

en

de

de

van

met

de

zuidzijde

Ewijck-

van

achtertuinen

Velsen,

door en

het

voor

bos.

bestaat op

de

parken

een

Het

het

van

klein

der

deel

terrein

uit loofbos van

is op

de

gelegen. Het is

landgoederen

en

in

en

westrand

Santpoort zijn

de

loopt

westgrens

langs de Schroeder

groot

en

Ziekenhuis,

bos ligt ingeslo-

langs

grens

Sleutelbosje ligt

serie

de

achtertuinen

oostzijde

op

deze

Caprera/Schapenduinen, Wildhoef,

o.a.

Thijsse's Hof

in

Meer en

ook Bloemendaal

zuidelijker

De

Provinciaal

Duinweg

PWN-bedrijfskaart 4,42

waarop

gemeente

openstelling.

openstelling.

gemeentegrens

bos

verder

is.

is

overige waarden dienen

Brederodelaan

loopt de

oosten

tevens

wandel/fietspad loopt

de

de

tot

voormalige

de

Een

strandwal het

In

Vinkenbaan,

is

hiervan

en

bebouwing. Langs

en

Brederodelaan, langs de zuidgrens weg

flora

omtrent

beslissing

bereid

zij

uitkomst

inmiddels beter bekend als Landgoed ten

of

en

het kader

methode

en

Het Sleutelbosje ligt

de

wat

broedvogels,

de

ondersteuning voor

Onderzoeksgebied

In

heeft

Duinlustpark

de Provincie gevraagd

de inventarisatie

de Provincie

van

van

Sleutelbos-

Het

Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

bestemmingsplanprocedure

de

Bloemendaal

van

overige natuurwaarden

en

de gemeente Bloemendaal, is eigendom

beheer

van

vogelkundige, floristische

toegankelijke Sleutelbosje geïnventariseerd.

en

Lindenheuvel. Landgoed

Berg ligt in de voormalige strandvlakte

aan

de westzijde

van

Meer

en

het Sleutel-

bosje. De

broedvogels zijn

territoriumkartering'

land

(van Dijk,

bezoeken

136

zoals

beschreven

Broedvogel Monitoring Project

het

11

geïnventariseerd volgens

uur

en

en

1996).

De

totale

het avondbezoek

40

minuten

in

in

van

de

de

methode

'uitgebreide

handleiding behorende bij

SOVON

Vogelonderzoek

Neder-

tijdsbesteding tijdens de acht ochtendde

(gemiddeld

periode ruim

17 maart

75 minuten

-

20

per

juni bedroeg

bezoek).

Daar

Fitis

hectare

het geïnventariseerde gebied 4,42

bijna

160

minuten

zoek) .

Een

naar

ieder

terrein, in

hectare

per

iets

geval

1996

mende planten, waarbij

aantal

een

het

HuKi)

met

dit

be-

type

een eerdere

H.K.

doorkruist

ook is

soorten

Na zijn Noord

(in

-

voorko-

op

gekarteerd. Gegevens

verzameld.

andere soortgroepen zijn alleen terloops

van

auteur

bos

2004

per

voor

de bestede tijd tijdens

eerste

(3)

dit overeen hectare

per

(125 min/ha; Veenstra, 1996).

als

bekend

beter

dan

royaler

in

broedvogels heeft

de

voor

Kennemerland

minuten

inschatting afdoende onderzoeksintensiteit

broedvogelinventarisatie veldbezoeken

komt

groot is,

17

(ruim

40

Broedvogels

De

broedvogels zijn

stra,

toria

(tabel in

paar

vink tal

(2

in

1996)

in

2002

paar

waarnemingen

te maken

strenge

winter

is

geen

verklaring.

is

wordt

verder

de

borst,

groep

behoren

broedden

er

Zwarte

éne

dat

jaar. de

het

land

20%

Het

in

700 territoria

de

per

villawijk

gevolg

van

in

paar

2002). door

in

(Veen-

met

2002), Bosuil

het

wat

en

2002

beeld

van

Zwartkop

Appelvink)

2002

de

naar

territoria

aantal

maar

(met

en

in

2002

enige

be-

Rood-

-kruiper

met

Daarnaast

Houtduif,

struikbroeders (Me-

beide 16

stan-

100 ha.

per

territoria.

en

resp.

het

twee

de (laatste)

van

boombroeders (Sperwer,

was

De

Roodborst,

gedurende

Boomklever

en

aan-

scorende

spechten, Winterkoning,

totaal

het totaal

in

en

spletenbroeders:

en

Staartmees),

en

niet

net

met, omgerekend

de

Goud-

geringere

Het

to-

terri-

het (kleine) Sleutelbosje

van

1800-2000

holen-

in

met 82

Goudhaan.

en

wintersterfte

zo'n

nogal

en

groepen

en

van

17

een

wijkt overigens

landgoederenlandschap

dichtheden 100 ha

je wordt vergeleken een

2002

bezetten

territoria).

En

grondbroeder

niet

wezenlijk af

1996.

strandwallen-

bedragen

soorten

de opvallende afname

Koolmees

van

van

geschetste

situatie

in

Winterkoning

van

noemen

de

en

ook

tjiftjafterritorium

het

van

zo'n

te

Kraai, Vink

Zanglijster, Zwartkop slechts

de

na

tot

60%

uiteraard

Gaai, Ekster,

in

paar

Holenduif, Bosuil,

bijna

23

veroorzaakt

Voor

hectares,

Glanskop, Pimpel-

territoria

2002

broedvogeldichtheid

100

van

in

Tortel, Heggenmus

zondermeer hoog

Veel broedvogels

ieder

deels

1996/97. De

daardeenheid van

In

Appelvink (1

met herstel

van

en

Rode-Lijstsoort Groene Specht (idem),

Turkse

van

hebben

zette

en

1996

zijn Sperwer (1

soorten

de

en

in

29 broedvogelsoorten

er

opvallende aantaltoenamen,

meest

rel,

1996 zijn

1). Opvallende

beide jaren),

soorten

48

In

86,3 (deel)territoria vastgesteld

taal

(1

geïnventariseerd

recent

1996; Kivit, 2002).

met

aan

(Geelhoed de

et

al,

-

Zuid-Kennemer-

1998).

Zelfs als

600

kunstmatige

1400 -

tot

het Sleutelbos-

gemiddeld hogere broedvogeldichtheid

Zuid-Kennemerland(ca de

van

broedvogels gemiddeld zo'n

van

terr/ha; waarschijnlijk diversiteit

van

als

deze

137

Fitis 40 (3)

Tabel in

2004

1.

1996

Broedvogels zijn

van

deelterritoria

Soort

het

Sleutelbosje (4,42 ha)

onderscheiden

(Veenstra,

Aantal

Dichtheid

1996

2002

1996

Sperwer 1,0

Houtduif

5,9

Turkse tortel

0,5

Bosuil

0,8

Groene

1996 en 2002.

Aantal

(per

Holenduif

in

Dichtheid 2002

lOOha)

(per lOOha)

1

0

2

22,6

45,2

5

133,5

113,1

22,6

11,3

0

1

18,1

22,6 22,6

1

22,6

2,0

3

45,2

Winterkoning

4,7

8

106,3

Heggenmus

0,5

11,3

0

Roodborst

8,7

15

196,8

339,4

Merel

12,7

13

287,3

294,1

Zanglijster

3,8

2

86,0

45,2

1,0

Specht

Grote Bonte

Specht

67,9

181,0

Tuinfluiter

1,0

Zwartkop

5,3

1

Tjiftjaf

1,7

1

Fitis

1,0 2,0

45,2

0

11,3

22,6

Grauwe

Vliegenvanger

Staartmees

0,5

119,9

22,6

38,5

22,6

22,6

0

Glanskop

1,6

2

Pimpelmees

7,0

5

158,4

113,1

Koolmees

9,0

7

203,6

158,4

Boomklever

0,6

2

13,6

45,2

Boomkruiper

2,6

2

58,8

45,2

Gaai

2,4

2

54,3

45,2

1,0

1

22,6

22,6

1,2

1

27,1

22,6

Ekster Zwarte

Kraai

Spreeuw

2,0

Vink

2,8

Groenling

1

soorten

Totaal, territoria

biotoop) minantie

is

het

van

5

2,0

Appelvink

Totaal,

36,2

1,0

Goudvink

138

0

22,6

1

nog

29

23

86,3

82

steeds opvallend rijk

holenbroeders

én

45,2

45,2

0

63,3

113,1

22,6

0

45,2

0

0

22,6

n.v.t.

n.v.t.

1952,5

te

de min of

noemen.

meer

NB

1996).

Wat

1855,2

betreft

de

gelijke verhouding

dovan

FitlS 40 (3) 2004

boommeer

en

de

struikbroeders lijkt

die

op

het

van

vogelbevolking

landgoederen of villawijken

van

2002). Echter, in worden

de

et

(Geelhoed

terminologie

Hoewel overschatting

van

de

dichtheid

bij dit kleine onderzoeksgebied

derzoeksgebied ligt buiten het

1996

er

zoals

vlakte, Nobel

86

aan

een oase

van

den

Rosse

de

te

Nobel, 2002).

sinds jaar

en

ongestoorder

met

ravottende

kan

is echter

kinderen

worden

twee

is

een

soorten

Vleermuis

soort

in

2002

mogelijk dat deze

heeft

(de goed

eveneens

bijge-

Sleutelbosje

Het

dan

in

de

als

om-

is

1993

is

een

eenmaal een

27

vleermuizen geregistreerd. Op aan

zuidwestkant

de binnenduinrand

van

in

de

ondermeer

Caprera

de

en

en

zich

soort

ook

in

Eekhoorn

een

Vos.

In

mei

het

van

het

verle-

1999 is bos.

landgoedbossen, die

Schapenduinen (van aantal

holen

is het

het Sleutelbosje voortplant.

Gewone Dwergvleermuis gezien

een

Dit is

aan

de

Aer-

goed 18

Op

zuidkant

van

bos (bron: archief NOZOS).

Naar

zijn

strand-

naar

gebroed

van

schot 8& Wijkhuisen, 2001). Vanwege het grote

het

(licht)

een

op

en/of dollende honden.

hol gevonden, mogelijk

waargenomen

kraamkolonies heeft

juni

on-

Eindenhout

Manpad of Het

het

te

verklaard

(deels)

dag niet opengesteld zijn

broedvogelinventarisatie

bekende

een

de

kan

strandwal

van

overgang

deelterritoria

opvallend hoge broedvogeldichtheid.

rust waar

Verder

zijn

de

on-

fauna

Overige

gezien.

door

(oud) loofbos

van

klein

Zeker gezien

zijn.

te

randeffec-

een

territoria gedeeltelijk

dichtheid

hoge

Bennebroekerbos, Huis

dat het

liggende tuinen

Tijdens

De

1996).

behorend bij

in

de

hand

karakteristieke rijkdom

Geelhoed, 2001;

voorstelbaar

dragen

de

bodem

vochtige

de

aan

en hetzelfde

van

speelt (in de

van

overschatting is tegengegaan

derscheiden (Veenstra, worden door

meer

één

1990).

het optreden

een rol

relatief groot deel

een

gebied), lijkt

in

feit dat

door

zeker

al.,

Kivit,

contra

Noord-Holland"

van

deze drie landschaptypen allemaalbevolkt door et

Sleutelbosje

vogelbevolking

1998

al.,

Boomkleverrijk Bosvogelgezelschap (Ruitenbeek

ten

de

op

"Broedvogels

van

het

van

strandwallenlandschap dan

slakken

is niet specifiek

genoteerd.

Gewone

De

Tuinslak,

volgende het

hoorntje

Laatstgenoemde soort,

omgeving

(Butot,

Vale

1972).

De

en

een

(om culinaire redenen)

ingevoerd. Op

daarom

stand,

met recht

samen

tot de

en

in

van

de

het in

bekende

Wijngaardslak,

andere

op

toevallige waarnemingen

waargenomen:

Clausilia

oude

Zuid-Limburg, is onder

Wijngaardslak

alleen

zijn

voorkomend

algemeen

streng beschermd

wettelijk

gezocht; soorten

Heesterslak,

Wijngaardslak. Sleutelbosje, Bloemendaal

oorsprong

inheems

is en

in

Zuid-Kennemerlandsebuitenplaatsen

met

de

veel

van

deze

stinzenflora

plaatsen

(zie

houdt

onder),

'stinzenfauna' worden gerekend (Leys,

en

de

kan

1979).

139

FltiS

40 (3) 2004

De

voelt

Appelvink

zich

thuis

in

de

die

zich

bomen

het

van

Piet

Sleutelbosje.

Munsterman.

Flora

en

Tijdens

vegetatie

de

inventarisaties

concentreerde, zijn bestaat

zijn

zo'n

geheel uit vrij

goed ontwikkeld.

langs de randen. vinden.

De

Een

boomlaag

60

De

moslaag

is

bomen

eiken zullen ouder zijn.

veel

en

zaailingen zijn

extra

bos

geen

met

De

De

kruidlaag

op

voor

Beuk

vooral

boomvoeten

daar bij en

een eeuw

uit

mate

wordt

flink met

het

daar te

Zomereik.

oud;

enkele

te De

Beu-

Gewone

Esdoorn

(wel

pleksgewijs gedomineerd

deze

Verder

donker

Sleutelbosje

oude

landgoederen

grote delen

door de

van

het

gesloten kroonlaag

voor.

behoort

et

begroeid, hetgeen

soort

is in

tot

de

betrekkelijk voedselrijke bodem,

het essen-iepenbos (Stortelder

kenmerkend

140

gezien.

de bomen zijn

de vele Beuken is het

tot

dan

uitgebreide kruidlaag aanwezig;

beukenbossen se

niet

van

door

struiklaag

ontwikkeld,

struiklaag bestaat voornamelijk uit

broedgelegenheid oplevert.

vegetatie

en

Sleutelbosje

en

de struiklaag zijn ook jonge Beuken aanwezig; eiken-

In

Ook

De

Vogelkers, in mindere

Gewone

veel

hier

zijn vermoedelijk minder

zaailingen).

door Klimop.

alleen

vooijaarsaspect Het

boom-

pleksgewijs

gedomineerd

meeste

Hulst

is

kruidlaag

wordt

het

op

De

hoog opgaand loofbos.

ken

en

voornamelijk

plantensoorten gevonden.

al,

met

1999). een

klasse

en

Het

nog

binnen

der eikendeze

klas-

essen-iepenbos is

niet

ontkalkte,

licht

FitiS 40 (3) 2004

bodem

vochtige

fraaie

van

dit bostype die Donkere

dere

hoge bodembiologische activiteit,

en een

vooijaarsflora

zijn

in

met

valt

en

het Sleutelbosje zijn aangetroffen, zijn

Ooievaarsbek

op

stinzenplanten. Kenmerkende

veel

door

soorten

onder

an-

Aalbes.

en

Beheer

Twee

aspecten

de

van

natuurwaarden

lend aanwezig: de vooijaarsflora kunnen richten

behoud

op

lichte

bemesting (Bakker

als

als eik

soorten

Hulst

Beuk, esdoorn,

meer wordt

den.

Zo

tisch zich

en Taxus.

het

door

uitbreiden te

doornvrije plekken

is.

het hele

bos

De

Door hier

maken

dan

al jaren

er

esdoorn en

(m.b.v.

daar

is

zijn kenmerkend

ze

veel andere plantenten, vleermuizen

Openstelling ongunstig

kinderen

door

viteiten

en

planten de

seizoen,

al zeldzame

door buurtbe-

de

uitgangspositie

voor

los

Berg.

De

in

een

bij

kan

zijn.

worden

ook

voor

de

holenbroeders (o.a. veel struiken

met

het in

een

met

toe

moet

de

en

voor stinte

worden

belangrijk mossen,

voor

insec-

andere

van te

vorm

door

en

de

en

hoeft

etensresten

voor

zorgen

niet

zeker

woelen

en

graven

uit-

en

gradiënten,

Te uitgebreide recreatieve acti-

plukken

of

zeker

het

voorkomen, Juist

in

alsmede

Sperwer)

in

deze periode,

de

rust

zijn.

schuwere

is het

van

uitgraven voorjaar

het

Voor

broed-

de (nu

soorten

on-

belang dat

er

jonge bomen die niet toegankelijk

honden.

voor

of andere

gezien worden eventueel

én

Betreding,

vogels zoveel mogelijk

spelende kinderen

teit, intensiteit)

of

betreding, plattrappen,

echter

goed samengaat

slotte kan

beuken

en

stinzenbos

vooij aarsflora.

grond- en) struikbroeders

plekken blijven

meer

het

planten bovengronds zijn.

en

es-

ringen (gunsti-

honden, voedselverrijking

moeten

der de boom-

niet

de

intensieve

moet er

en)

te

namelijk enige dynamiek

geven

zoals

wemneer

zijn

Sleutelbosje

voor

stinzensoorten gebaat

waar

van

zijn

die

soort

hulst-

(vogelkers-,

diersoorten zoals paddestoelen,

en

wor-

holenbroeders.

van het

te

werpselen

en

voor

het

aan

plaatselijk prakandere

een

soorten

vrijwilligersbeheer

wordt

omzagen!),

of en

actief beheer

geen

voor en vormt

zenflora versterkt. Verder dienen de (oude) eiken

gekoesterd;

bodem

de

van

stinzenbos zijn lichtdoor-

enkele grote, zaadverspreidende esdoorns

en

broedvogels

voor

Omdat

zich

het behouden

zijn

gunstiger dan schaduw gevende

es

opval-

zou

natuurwaarden.

beroering

Voor

Boeve, 1985).

ondoordringbare struwelen.

aan

stinzenbos

van

zijn

beheer

Het

gevoerd, is het bos vermoedelijk steeds dichter

komt de Hulst

woners?) ger

&

en

deze

van

openheid (licht), oppervlakkige

van

latende

versterking

het beheer

Sleutelbegrippen bij creëren

en

het Sleutelbosje

van

de broedvogels.

en

Een

vereiste

die niet zonder-

stinzenflora gewenste openheid.

vorm

openstellen

ontwikkelingen

van

op

het

Ten-

Sleutelbosje

Landgoed

laten recreatiedruk (recreatievorm,

Meer

en

periodici-

evenals de handhaving daarvan, gebaseerd worden

141

Fitis 40 (3)

2004

realistische

op Een

nu

niet leiden fect

de

op

scenario's

toekomstige aantallen buurtbewoners.

voor

aanvaardbaar effect

nog

tot een

natuurwaarden

hoge

beperkte openstelling

van

toekomstig onaanvaardbaar van

het

immers

mag

onomkeerbaar ef-

maar

Sleutelbosje.

Literatuur

-

Aerschot,

en

-

R.P.

van

&

H.

Wijkhuisen,

het landgoed Meer

over

2000.

(red),

Waardenrapport

Vereniging Behoud Landgoed

Berg.

en

Meer

Berg, Velsen/Bloemendaal.

Bakker,

P.

&

Boeve,

E.,1985. Stinzenplanten.

Natuurmonumenten,

's-Graveland.

Butot,

-

1972.

L.J.M.,

De

geschiedenis

wijngaardslak langs de duinzoom. Dijk,

-

A.J.

1996.

van,

(handleiding

De

verspreiding

in

inventariseren

Broedvogels

Broedvogel

de

en

Levende Natuur 75(2):

Monitoring

Project).

de

van

29-40.

proefvlakken Beek-

SOVON,

Ubbergen. -

Geelhoed, S., P.

Nobel,

Groot,

de

H.,

Kennemerland

en

de

Kivit, H., NV

-

2002.

van,

het

Natuurwaarden

1979.

H.N.,

Leeuwen,

landschap

G.

van

van

&

Zuid-

Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-

Utrecht. van

het

Sleutelbosje.

Waterleidingbedrijf Noord-Holland,

PWN

Leys,

in

Vogels

Haarlemmermeer.

merland/KNNV Uitgeverij, -

E.

Huijssteeden,

1998.

(red),

in:

Stinsemilieus.

notitie.

Interne

Bloemendaal.

Natuurbeheer

in

Nederland;

levensgemeenschappen. Pudoc, Wageningen. -

de,

P.

Nobel,

-

Nobel,

P.

de

&

Broedvogelinventarisatie

2002.

Caprera/Schapenduinen 2001. Geelhoed, S.,

Fitis

2001.

38(3):

146-152. in

Broedvogels

Haarlemmer-

en

Eindenhout. Fitis 37(3): 82-93. -

Ruitenbeek,

W.,

Broedvogels

van

Scharringa,

C.J.G.

Noord-Holland.

&

Zomerdijk,

S VN/Provinciaal

P.J.,

1990.

Bestuur

van

Noord-Holland, Assendelft. -

Stortelder, A.H.F., Schaminée, vegetatie ruigten,

-

van

Nederland.

struwelen

Veenstra,

B.,

beheerde

en

1996.

gebieden

J.H.J.

Deel

5.

bossen. Opulus

&

Hommel, P.F.W.M.,

press,

De van

Uppsala.

Broedvogelinventarisatie in

1999

Plantengemeenschappen

van

Zuid-Kennemerland

de

1996.

door NV

PWN PWN

Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Bloemendaal.

Hubert Kivit,

2113, Pim

1991 de

p.a.

AS

NV

PWN

Nobel,

Zijlweg

pim. [email protected] nl

142

Waterleidingbedrijf Noord-Holland,

Postbus

Velserbroek, 023-5413602, [email protected] 115

4,

2013

DE

Haarlem,

023-5318631,

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.