Slovo starosty. Důchod se zamítá!


1 ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIII. ROČNÍK / ŘÍJEN 2017 Vážení spoluobčané, při psaní říjnového sl...

0 downloads 4 Views 975KB Size

Recommend Documents


No documents


ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC / XIII. ROČNÍK / ŘÍJEN 2017 Slovo starosty Vážení spoluobčané, při psaní říjnového sloupku již léto skutečně končí. Dny se výrazně zkrátily a slunko svítí jen občas a jeho síla slábne. Plynule tak přichází podzim. Rada města pokračovala ve své práci na své schůzi dne 28. srpna 2017. Zabývala se řešením závlah v Sokolském parku, kde na závěr schválila uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude provedení hydrogeologického průzkumu této lokality. Dále rada řešila již návrh programu na Dny Holicka 2018, aby smlouvy s budoucími účinkujícími mohly být uzavřeny předem. Rada vyslechla informaci o rekonstrukcích budov školských příspěvkových organizací. Veškeré práce se povedlo provést včas a školní rok byl ve všech zařízeních bez problémů zahájen. Dále rada řešila projekt lávky na Mušce. Vzhledem k vysoké ceně realizace (cca 2,5 mil. Kč) se rada

rozhodla pro zpracování nového projektu s realizační cenou cca 1 mil. Kč. Další jednání rady i zastupitelstva města se konala 11. září 2017. Rada na své schůzi prodloužila termíny pro dodání projektové dokumentace na novou sportovní halu a řešení vody na fotbalovém stadionu do konce března 2018. Důvodem jsou velké změny v již zpracovaném projektu pro územní rozhodnutí stadionu. Rada schválila na základě výběrového řízení dodavatele opravy mostku na silnici do Roveňska za cenu cca 1,2 mil. Kč. Nejdůležitějším bodem jednání zastupitelstva města bylo plnění rozpočtu města k 30. 6. 2017. Z výsledku vyplývá, že příjmy rozpočtu se plní o cca 4–6 mil. Kč více než bylo plánováno a výdaje jsou dle plánu. Není tak třeba přistupovat k žádným úsporným opatřením a může být vyplacena druhá polovina podpory pro spolky a kluby ve městě. S rozpočtem města souviselo i projednání 16. rozpočtové změny v rozpočtu města na rok 2017. Mezi nejdůležitější změny patří částka 2,3 mil. Kč na opravu chodníků v Husově ulici

(opravy budou pokračovat i po druhé straně), dále částka 230 tisíc Kč na veřejné osvětlení v ulici Pod Homolí a 100 tisíc Kč na dílčí opravu komunikace Pod Homolí a 260 tisíc Kč bylo schváleno na nasvětlení přechodů u SŠA a MŠ Staroholická. Ve změně je rovněž schválen nákup termokamery pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holice (částka 100 tisíc je dotace od Nadace Agrofert, 105 tisíc Kč uhradí město a 15 tisíc Kč je dar městu od hasičů). Dále zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci na projekt vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách a bezbariérového přístupu ZŠ Holubova. Závěrem pak zastupitelstvo města schválilo nákup nového cisternového čistícího vozidla pro Technické služby Holice za cenu cca 4,8 mil. Kč v roce 2018 a uložila starostovi předložit na listopadovém zasedání zastupitelstva města návrh na financování tohoto nákupu pomocí úvěru. Na závěr přeji nám všem příjemný, teplý a barevný podzim.

Důchod se zamítá! Bývaly doby, kdy se v šedesáti odcházelo do důchodu. Nebo také na zasloužený odpočinek, což byl elegantnější způsob, jak říci, že už je prostě člověk v pokročilém věku. A právě před šedesáti lety stál malý hošík poprvé na prknech, která znamenají svět, a trochu nesměle se díval do hlediště. Hlavou mu možná táhlo: „Sedí tam někdo od nás?“ Možná seděl, možná neseděl, na to jsem se onoho, dnes velkého, hošíka neptal. Jedno však vím jistě. Ten den získalo ochotnické divadlo velkou posilu na své pouti po českých luzích a hájích. Asi by se dalo spočítat, kolik rolí za těch šedesát let vytvořil, kolik představení odrežíroval, kolik her napsal, kolik ocenění získal. Tahle statistika však není příliš důležitá. Důležité je, že hošík má stále chuť předstupovat před nabité hlediště a rozdávat plnými hrstmi pohodu a legraci. A o kom že to vlastně píši? Vězte tedy, že Pavel Hladík je letos skutečně šedesát let u divadla. Takže Pavle, žádost o divadelní důchod se Ti zamítá a do dalších ochotnických let: „Tfuj, tfuj, tfuj a zlom vaz!“ A vím, jak bys mi odpověděl: „Čert tě vem!“ Luděk Kaplan

Město Holice a organizace Svazu bojovníků za svobodu v Holicích Vás zvou K ÚČASTI NA SHROMÁŽDĚNÍ K PŘIPOMENUTÍ 99. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, která se koná u pamětní desky padlých v 1. světové válce u školní budovy v Růžičkově ulici a u pomníku T. G. Masaryka v Holubově ulici VE ČTVRTEK 26. ŘÍJNA 2017 VE 14.30 HODIN

1

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI Zpráva z jednání Rady města Holic dne 11. září 2017

Protože ve sloupku starosty města jsou zmíněny nejdůležitější body z jednání rady města dne 28. srpna 2017 a ze zasedání zastupitelstva dne 11.  září, provedeme jen výtah z  jednání rady města, které proběhlo před zasedáním zastupitelů dne 11. 9. 2017 od 15 hodin v klubovnách kulturního domu. Na počátku rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti sociálního odboru a o činnosti sociální komise. Dále rada projednala a  schválila dodatek smlouvy č. 3 s firmou Projekce Vrbický s.r.o. Holice a  dodatek smlouvy č.  2 s  firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim. V programovém bodu převody nemovitého majetku nejprve rada schválila smlouvu o právu na použití pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje na akci rekonstrukce osvětlení na Podlesí, doporučila zastupitelstvu schválit odprodej pozemků na rybníku Statecký do majetku Povodí Labe s.p. Hradec Králové, doporučila zastupitelstvu schválit způsob vypořádání duplicitního vlastnictví uvedených pozemků na  Koudelce ve prospěch Říhových. Rada doporučila zastupitelstvu schválit zřízení věcných břemen-služebností za  úplatu formou jednorázové náhrady firmě ČEZ Distribuce a.s.pro nové kabelové vedení v ulici Dudychova, téže firmě a za stej-

ných podmínek i  zřízení služebnosti pro nové el.vedení na pozemcích na Podlesí a na základě žádosti Lesního družstva Vysoké Chvojno doporučila schválit zastupitelstvem smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení věcných břemen na  spoluvlastněných lesních pozemcích firmě ČEZ Distribuce pro novou trasu kabelového vedení za  jednorázovou náhradu. Rada schválila na  základě výběrového řízení firmu ILB prostav s.r.o. z  Mikulovic jako zhotovitele projektové dokumentace akce Rekonstrukce sportovního areálu „Na  Lipáku“ a  smlouvu s Pardubickým krajem o podmínkách provedení stavby – nové výjezdové základny Zdravotní záchranné služby v  Holicích. Rada zrušila usnesení o  pronájmu staroholické nádrže pro dlouhodobý nezájem ze strany schválených nájemců. Rada projednala a  schválila žádosti firmám Rádl s.r.o. z  Plzně, firmě Universal Transport Praha s.r.o. a  firmě DAN Czech Specialtransport s.r.o. Mělník na průjezdy nadměrných nákladů ulicí Holubovou, náměstím a ulicí Vysokomýtskou v průběhu září a října. Schválena byla firma SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. jako zhotovitel opravy mostku na Roveňsko. Školní jídelně Holice byla schválena změna č.1 odpisového plánu a na vědomí vzala rada města nový provozní řád Školní jídelny. Na základě požadavku Technických služeb Ho-

lice rada vzala na vědomí zrušení výběrového řízení na  dodávku kontejnerů pro sběrný dvůr a  doporučila zastupitelstvu schválit Technickým službám Holice nákup nového cisternového vozu od dodavatele vzešlého z výběrového řízení, tj. od Agroservisu Záměl s.r.o. MŠ Staroholické Holice byl schválen dlouhodobý pronájem tělocvičny pro sportovní aktivity dle požadavku paní Říhové a ZŠ Holubova přijetí finančního daru od  Women for women o.p.s. v rámci charitativního projektu Obědy pro děti. Rada projednala a  doporučila zastupitelstvu schválení pořízení 2 změn v  územním plánu města, a  to na  základě žádosti firmy Renpro s.r.o. z  Hradce Králové a  žádosti majitelů pozemků pod Blažkovcem. Rada doporučila zastupitelstvu schválit 16. rozpočtovou změnu v rozpočtu na rok 2017 a podání žádosti o dotaci v  rámci projektu Vybudování odborných učeben a  zajištění konektivity v  budovách ZŠ Holubova 47. Rada vzala na vědomí informaci o plánovaném zrušení osobní vlakové dopravy na  trase Holice–Borohrádek a  zamítla žádost volebního manažera TOP 09 na umístění nosičů na volební propagaci s tím, že nebudeme povolovat žádnou předvolební propagaci na  nosičích na  městských pozemcích a  obecně také nebudeme zveřejňovat propagační předvolební materiály v Holických listech.

KOMENTÁŘE… Rada a  zastupitelstvo má zájem investovat peníze do akcí, které pomáhají zlepšovat prostředí ve městě. Zatím v průběhu roku šly nemalé prostředky do  školských zařízení, protože to jsou investice do našich dětí. Dnes přinášíme přehled akcí, které se podařilo uskutečnit do konce školních prázdnin a nebo budou realizovány v současné době. Vše je v součinnosti s Technickými službami města Holic a je třeba ocenit na tomto místě jejich přístup. Mateřská škola (MŠ), Staroholická – kompletní výměna kuchyňského zařízení a související potřebné stavební úpravy. Cena cca 650 000 Kč. – výměna oplocení do Staroholické ulice. Cena cca 310 000 Kč. MŠ, Pardubická – výměna oplocení do ulice Pardubická. Cena cca 150 000 Kč. – víceúčelové hřiště, zastřešení pískovišť a  jejich oprava. Cena cca 400 000 Kč. MŠ, Holubova – nové lavičky a nové herní prvky. Cena cca 200 000 Kč. Holické mateřské školy jsou nyní po  stránce kvalitních kuchyní opraveny a vybaveny kvalitní kuchyňskou technikou. Základní škola (ZŠ), Holubova – výměna dlažby ve  dvoře, včetně úpravy odvodnění. Cena cca 1 000 000 Kč. ZŠ Komenského, Holubova 500 – rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, nová WC, výměna požárních dveří včetně zárubní

2

a nové podlahy v chodbách – velmi náročná akce. Cena cca 5 400 000 Kč. Školní jídelna, Nádražní – výměna oken, rekonstrukce vody a kanalizace, vybudování nové školní družiny pro ZŠ Holubova (foto č. 1). Opět náročnější akce. Cena cca 2 600 000 Kč.

Dálší prostředky byly uvolněny na  opravy komunikací a chodníků ve městě. Místní komunikace ke hřbitovu – celoplošná oprava živičného krytu. Cena 265 000Kč. Místní komunikace od  autocampu Hluboký ve směru Podlesí – celoplošná oprava v délce 160 m. Cena 230 000Kč. Místní komunikace na Blažkovci – celoplošná oprava v délce 300 m. Cena 335 000 Kč. Chodník Holubova ul. od ul. Husova k firmě Feifer – celková rekonstrukce.

Cena 285 000 Kč. Chodníky v ulici Husova od odbočky do ulice Pod Homolí směrem na Poběžovice – oprava v současné chvíli probíhá a bude probíhat na obou stranách komunikace cca k „horizontu“. Cena 2 300 000 Kč. Chodník z centra na Staré Holice – od železničního přejezdu v ulici Staroholická až k odbočce do ulice Revoluční probíhá velmi náročná výměna vodovodního řadu a po ní bude následovat předláždění chodníku (foto č. 2). Tato akce (oprava vodovodu a následná oprava chodníku) by potom měla být dokončena v roce 2018 tak, aby i Staré Holice se dočkaly nového chodníku.

Zároveň probíhá rekonstrukce silnice Holice – Staré Holice, ale tu provádí ŘSD ČR a oprava není městem financována. Věříme, že tyto všechny investice pomohou zkvalitnit život v našem městě. PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města) a odbor SMVM MÚ Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

ÚŘEDNÍ DESKA Informace o volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14. do 22. hodiny a v sobotu 21. října od 8.00 hod. do 14.00 hod. Místa volebních místností a k nim příslušné ulice a městské části Holic: Okrsek číslo Volební místnost

Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části) nebo v čp.:

1 Kulturní dům Holice

Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní), Polní, Tyršova a voliči z čp. 655 v Dukelské ul. a čp. 502 Hradecká ul.28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce, Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova, Pod Homolí

2 Gymnazium

3 ZŚ Holubova

Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul. Palackého k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova, Bratří Čapků, Havlíčkova

4 MŠ Pardubická

Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku, Pardubická, Sadová, Tylova, Zborovská

5 ZŠ Komenského

Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem, Smetanova, Vysokomýtská, Zahradní a v městské části Roveňsko a Podhráz, Dudychova), U Kapličky a voliči s adresou Holubova čp. 1

6 Dům chovatelů

5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova, Staroholická (od Nádražní k čp. 41)

7 ZŠ Staré Holice

Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova, Staroholická (od čp. 44 na konec St. Holic)8 Kadeřnictví na Podlesí

v místní části Kamenec a Podlesí9 Koudelka – restaurace

v místní části Koudelka

• Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb,doručeny hlasovací lístky, které použije při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je ve volební místnosti v době konání voleb. • Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje a předloží doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku. Možnost hlasovat na voličský průkaz v jiném volebním okrsku v České republice Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku v ČR. O voličský průkaz může volič požádat písemně k obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče, a to nejpozději v termínu do pátku 13.října 2017 nebo osobně, ale nejpozději do středy 18. října 2017 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů. Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz nebo server Českého statistického úřadu na adrese www.volby.cz, kde budou výsledky voleb.

Vyvolávací a rezervační systém na odboru dopravy Od měsíce září byl na odboru dopravy nově nainstalován vyvolávací systém. Jedná se o novou moderní technologii, která se v  současné době stává téměř standardem na úřadech našeho typu. Vyvolávací systém slouží k obsluze klientů, kteří navštíví registr řidičů nebo registr vozidel. Samoobslužný terminál stojí na  chodbě u  vstupu na odbor dopravy. Na terminálu jsou zobrazeny jednotlivé agendy v  uvedených polích, po  jejichž stisknutí je vydáno pořadové číslo (lístek). Následně je klient vyvolán na přepážku. K vyvolání dojde v  okamžiku, kdy jsou obslouženi klienti ve frontě před ním. Současně byla na  webových stránkách pod názvem Rezervační systém spuštěna služba [email protected] Jedná se o online internetovou rezervační službu, umožňující klientům prohlédnout si aktuální stavy front na pracovištích a především možnost objednat se do vyvolávacího systému přes internetové stránky či mobilní aplikaci ke konkrétní činnosti, na konkrétní datum a přesný čas. Klient tak přichází ve smluveném HOLICKÉ LISTY

termínu a na smluvený čas, je vyvolán s prioritou a vyhne se čekání ve frontě. Z důvodu zabezpečení systému před tzv. fiktivními klienty se objednaný klient po  příchodu na odbor dopravy nejprve ve vyvolávacím systému autentizuje pomocí PIN kódu (obdržel ho e-mailem), což spočívá v jeho zadání na dotekové obrazovce tiskárny pořadových lístků. Teprve po autentizaci obdrží lístek s pořadovým číslem pro přednostní obsluhu. Klient není nucen dostavit se na  minutu přesně; o  časovém rozmezí je informován v  emailové zprávě společně s  potvrzením rezervace a  obdržením PINu. V současné době je kód akceptován v rozmezí 20 minut před až 5 minut po sjednaném termínu. Zpráva na  e-mail rovněž připomene klientovi jeho rezervaci 24 hodin před sjednaným termínem. Věříme, že díky této nové službě dojde k zefektivnění naší práce a tím i ke zvýšení spokojenosti našich klientů. Bc. Petr Vitman, vedoucí odboru dopravy

PAMĚTNÍ DESKA VELKÉHO CESTOVATELE

Redakce HL dostala v  minulých připomínku od  Pavla Hladíka na  zašlou pamětní desku, která je umístěna na  budově Staroholické školky – viz foto. Původní kovová deska je v depozitáři muzea, protože došlo zhruba před 10 lety k pokusu o její krádež a byla zhotovena sádrová kopie, a její náhrada byla nejrychlejší a nejlevnější. Její stav už ale není nejlepší a tak v  minulých dnech bylo zadáno její zhotovení deskou z  umělé hmoty, která už bude trvanlivější. Za všímavost Pavlu Hladíkovi děkujeme. Redakce HL

HOLICKÉ LISTY • 3

3

KULTURA

Kavárna v novém (starém)

Kulturní kalendář na měsíc říjen 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A PŘEDNÁŠKY

datum hodina program vstupné 7. 10. 19.00 Slavnostní koncert ke 170. výročí narození Dr. Emila Holuba sobota Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice. Koncert je pořádán ve spolupráci s městem Holice v rámci Roku Dr. Emila Holuba. 150 Kč 18. 10. 18.00 Kateřina a Miloš Motani – Záhadná Namibie středa Nejnovější fotograficko-filmová projekce Kateřiny a  Miloše Motani z Afriky. Namibijská poušť, unikátní přírodní poklady, pusté a  obávané Pobřeží koster, diamantová města, africká zvířata i zvláštní rostliny a nadmíru zajímavé africké kmeny. V Rámci Roku Dr. Emila Holuba. 100 Kč 21. 10. 19.30 Gérad Bitton a Michel Munz Smím prosit? sobota Svižná komedie o vášnivém milovníku všech žen, který se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz pod podmínkou, že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát a splnit kladenou podmínku? Řešení bude překvapivé. Režie: Jaromír Janeček. 360 – 340 – 320 Kč Hrají: Jan Révai, Igor Bareš, Martin Polách, Kateřina Janečková a Karel Zima. Činoherní studio Bouře Praha * Divadelní předplatné ABO 2017/2018. 24. 10. 9.+10.30 Vodnická pohádka úterý Veselá pohádka, plná kouzel a  čarování, protkaná písničkami o  vodě, rybách a rybnících. Uvádí Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod. 40 Kč

KINO

datum hodina program vstupné 3. 10. 17.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice úterý Šmoulinka vydává společně se svými kamarády podle tajuplné mapy na napínavou pouť Zakázaným lesem, aby nalezli dávno ztracenou vesnici dřív než zlý Gargamel. Žánr: Animovaný /Dobrodružný/ Komedie Délka 88 minut. 70 Kč 10. 10. 19.30 Křižáček úterý Malý chlapec Jeník ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř Bořek se vydává na takřka marnou pouť za jeho nalezením. Historická roadmovie odehrávající se v době vrcholného středověku. Vítěz filmového festivalu MFF Karlovy Vary. Režie: Václav Kadrnka Hrají: Karel Roden, Aleš Bílík, Matouš John, Jiří Soukup, Jana Oľhová a další Žánr: Historický / Drama Délka 90 minut. 80 Kč 17. 10. 19.30 Miluji tě modře úterý Sympatický malíř a  kuntshistorik, doktor David Bárta prožívá docela smolné období. Dostane výpověď, žije stále s matkou a nedaří se ani výtvarný projekt. A najednou je tu zlom! Objeví dívku Terezu, která obrátí jeho svět vzhůru nohama… Režie: Miloslav Šmídmajer Hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Taťjana Medvecká, Vladimír Kratina a další. Žánr: Romantický / Komedie. Délka 90 minut. 80 Kč 24. 10. 19.30 Úkryt v ZOO úterý Druhá světová válka nabízí mnoho paradoxních příběhů, jako je ten o  uprchlících z  varšavského ghetta, kteří našli útočiště ve  výbězích tamní zoologické zahrady. Výsledkem bylo přes 300 zachráněných životů. Drama podle skutečné události, z velké části se natáčelo v České republice. Režie: Niki Caro. Hrají: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Shira Haas a další Žánr: Historický / Drama. Délka 127 minut. 80 Kč 31. 10. 17.00 Trollové úterý Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou starost jim dělají Bergeni, kterým se nakonec podaří objevit skrytý Trollíkov a unést téměř všechny jeho obyvatele. Podaří se uniknout pouze princezně Poppy a Větvíkovi. Žánr: Animovaný /Dobrodružný/ Komedie. Délka 92 minut. 70 Kč datum hodina 17. 10. 16.00 úterý

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program Dnešní čeština Přednáší doc. PhDr. Jana Bartůňková, Csc.

GALERIE – VÝSTAVA 2. 10.–27.10.

4

Petr Jan Juračka – K2 Výstava holického rodáka, cestovatele a fotografa

vstupné 50 Kč

Mnozí z  vás jistě zaregistrovali, že kavárna v  kulturním domě byla delší dobu zavřená. Od září už tomu tak není. Kavárna je podle návrhu akademického architekta Bohuslava Horáka nově zrekonstruovaná a rozhodně stojí za to ji zhlédnout. Toto není reklama na služby, které personál provozovny nabízí, ani není mým úmyslem výsledek rekonstrukce chválit. Přijďte se podívat a úsudek si uděláte sami. Rozhodně vás nikdo nebude nutit cokoliv konzumovat. Petr Kačer

2. ročník přehlídky smyčcových orchestrů Základních uměleckých škol V sobotu 21. října v 16.00 hodin se uskuteční ve Společenském sále ZUŠ Karla Malicha 2.  ročník přehlídky smyčcových orchestrů základních uměleckých škol. Nad touto akcí převzal záštitu starosta města Mgr. Ladislav Effenberk. Na přehlídce pořádané ZUŠ Karla Malicha se představí smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha, Žákovský komorní orchestr „ŽAKO“ ze ZUŠ Chotěboř, Smyčcový orchestr ZUŠ Pardubice – Polabiny a na závěr vystoupí DECAPODA – symfonický orchestr ZUŠ Jaroslava Kociána z Ústí nad Orlicí. Všechny přizvané orchestry mají velmi vysokou úroveň, jsou pravidelnými účastníky ústředních kol soutěží a  určitě stojí za  to se přijít podívat, poslechnout si a podpořit tak mladé umělce. Program všech orchestrů není zaměřen pouze na  klasickou hudbu, ale můžeme se těšit na  muzikálové nebo filmové melodie. Mgr. art. František Machač Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z HOLICKÝCH ŠKOL

MŠ Pardubická informuje Po  období zvykání jsme si užívali podzimního počasí. Vyráběli jsme z přírodních materiálů, pozorovali změny v přírodě a toho jsme využili při kolektivním tvoření do zahrádkářské soutěže „O nejkrásnějšího Podzimníčka“. Přihlásili jsme se s výtvorem KOČÁR PRO POPELKU. Jako vždy v měsíci září jsme začali navštěvovat solnou jeskyni, kam chodíme ozdravně dýchat. Také jsme společně vyrazili na tradiční podzimní výlet do Rytířského hradiště (viz foto), který se nám moc líbil a děti si přivezly mnoho zážitků. Krásné podzimní dny přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

Mateřská škola Holice, Staroholická 236 KOUZELNÝ PODZIM

Nový školní rok začal v naší mateřské škole slavnostně. Všichni jsme se podíleli na tom, aby děti přišly po prázdninách do upravené školy a pečlivě připravených tříd. Nově nastupující malé děti zvládly první dny statečně a jen sem tam ukápla nějaká ta slzička. Děti si rychle zvykly na nové prostředí a rychle se všichni skamarádili.

Jaký bude říjen v MŠ Holubova? Hned první týden v říjnu se mohou děti těšit na setkání s dravci. Od pondělí 2. října začnou v  naší škole již tradiční pondělní hrátky, a  tak se již těšíme na  setkání s  dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Od 15.15 do 16.15 hodin si mohou děti v doprovodu dospělé osoby pohrát ve  třídě a  paní učitelky pro ně připraví i  doprovodné aktivity. Pondělní hrátky se budou konat každé pondělí, a to střídavě v měsíčních cyklech ve třídách Želviček a Lvíčat v zadním pavilonu školy. Ve středu 4. října proběhne podzimní fotografování a hned ve čtvrtek 5. října se mohou děti těšit na divadlo Kozlík, které má připravené pro děti představení v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba. V sobotu 7. října pojedeme na velice oblíbený společný výlet s rodiči do ZOO Liberec a také navštívíme Dinopark. Od 9.října začneme navštěvovat solnou jeskyni. Ve čtvrtek 12. října nás čeká zajímavé povídáni o Africe s  cestovatelem a  ředitelem organizace ACET ČR Mgr. Františkem Krampotou. Ve dnech 20. a 24. října nás čekají jistě velice zajímavá setkání. Naše škola se přihlásila do  unikátního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky VZPoura úrazům, který je zaměřen na  prevenci úrazů a  nehod u  dětí. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na  minimum. Součástí setkání jsou interaktivní soutěže, možnost vyzkoušet si jízdu na  vozíku, nebo některý sport pro hendikepované. Děti dostanou dárky a edukační materiály. Říjen zakončíme v mateřské škole pohádkou Mauglí. Více informací o  naší škole najdete na  našich stránkách www. msholubova.cz nebo facebooku www.facebook,com/msholubova. Lenka Chotěnovská

Začátek školního roku odvál vítr a  ten nám přinese podzim. Všechno v  přírodě okolo nás mění barvu a  děti někdy s  očima dokořán koukají na krásně vybarvené stromy, lesy, keře. Plody sbíráme na vycházce- různé druhy- šípek, jeřabiny, trnky, barevné listy, různé druhy šišek, vše navlékáme a děláme korálky pro naše lesní skřítky. Při sběru plodů se učíme určovat stromy listnaté a jehličnaté, různé druhy keřů. Všechno namalujeme! A co ještě ? Poprosíme rodiče, aby nám také trochu pomohli. 2. října 2017 se uskuteční tvořivé výtvarné odpoledne. Výrobky vystavíme v prostorách MŠ. Chladný podzim přináší i nemoci, kterým chceme předcházet. Proto MŠ do svého programu zařadila plavecký výcvik a pobyt v solné jeskyni. I o prázdninách probíhaly v areálu MŠ stavební úpravy. Kuchyň byla vybavena novými, moderními spotřebiči a vymalována jídelna školy. Dále byl instalován nový plot k ulici Staroholická. Specializace: - hudebně pohybový kroužek - speciální péče o mladší děti - otužování dětí (solná jeskyně, lyžařský výcvik, plavecký výcvik) - logopedická prevence a péče - výuka hry na flétnu - výuka anglického jazyka PLÁNOVANÉ AKCE – MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN - prohlídka výstavy ovoce a zeleniny - výlet za zvířátky - slavnostní zahájení školního roku - taneční vystoupení pro veřejnost - divadelní představení v naší MŠ - výlet do Častolovic (sběr přírodnin) - společné výtvarné odpoledne s rodiči Krásný a  úspěšný školní rok dětem i  dospělým přejí zaměstnanci MŠ Staroholická. Mgr. Zdeňka Krátká

HOLICKÉ LISTY

HOLICKÉ LISTY • 3

5

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Ze života Holubovky…

Září v Gymnáziu Dr. Emila Holuba Beseda o zkouškách Cambridge Dne 12. 9. 2017 jsme na  naší škole přivítali paní Mgr.  Evu Margolienovou, ředitelku Evropského vzdělávacího centra Hradec Králové, na již tradiční besedě zaměřené na  mezinárodní zkoušky Cambridge English Language Assessment, zejména zkouškou FCE (Cambridge English First, úrovně B2). Studenti druhých a třetích ročníků vyššího gymnázia byli nejprve seznámeni s historií Cambridge zkoušek, jejich využitím v mezinárodním kontextu a poté se už debata zaměřila na průběh zkoušek FCE včetně ukázek testů a mnoha užitečných rad k volbě správné úrovně zkoušek (například prostřednictvím tzv. zkoušek „nanečisto“) a  následně i  jejich zdárnému složení. Věříme, že tato diskuse pomohla našim studentům zorientovat se v tématu mezinárodního testování a inspirovala je ke snaze o zlepšení jejich jazykových dovedností, například i využitím možnosti navštěvovat přípravné kurzy k FCE, které na naší škole ve spolupráci s EVC již několik let nabízíme. Mgr. Zuzana Buberová, vyučující anglického jazyka

Začínáme…. Prázdniny uběhly jako obvykle velmi rychle a nastává období běžné školní práce. Na  naší škole se pracovalo i  přes prázdniny. Lépe řečeno spíše kolem školy. Kromě běžné údržby, nákupu nového nábytku a dalších interaktivních tabulí se konečně uskutečnilo předláždění školního dvora. Dvůr je v pěkném počasí využíván jednak družinou a školními kroužky, ale v dopoledních hodinách i k vyučování. Další novinkou je naše znovunavrácení se do prostorů pod školní jídelnou. Došlo zde k vybudování důstojného prostředí pro jedno oddělení školní družiny. Před 4 roky jsme vyšli vstříc našemu zřizovateli a MŠ Holubova u nás umístila jednu třídu předškolních dětí. Bylo to provizorium, které se poněkud protáhlo. Ovšem letos jsme se velmi rozrostli a tuto třídu jsme potřebovali pro děti ve  školní družině. Jenže zájem o  přijetí do  mateřských škol je stále vysoký, proto u nás školka zůstala a pro naše účely se vybudovala třída školní družiny pod jídelnou. A je opravdu pěkná. Další novinkou je rozpuštění poslední třídy praktické školy a tím v Holicích tento stupeň vzdělávání zanikl. Velký kus práce s postiženými dětmi, který zde odvedly desítky speciálních učitelek, je v trapu. Bohužel. A  co dál? V  říjnu nás čekají dny otevřených dveří, několik dílen pro předškoláky v době adventu a především prosincová vánoční akademie, na kterou se už začínáme připravovat. Mgr. Miroslava Myslivcová

Dobrodružství na Vysočině Letošní léto skautské táboření probíhalo dál než za humny, a to až u Třebíče. Čtrnáctidenního dobrodružství se zúčastnilo skoro 80 dětí a vedoucích, nejmladší družina benjamínků se k nám přidala až ve druhém týdnu. Naším domovem se na celou dobu staly podsadové stany a několik teepee. Táborem nás provázela mnohdy napínavá dobrodružství knížek jako je Malý princ, Hobit, Hunger Games či Domácí kuchařka Dobromily Rettigové, neboť společným tématem pro všechny věkové kategorie od benjamínků po skauty byla tajemná knihovna. Tým vedoucích připravil velké množství aktivit a her, mohu jmenovat třeba vysoká lana pro skauty, stavění pouťových atrakcí, zdravovědu, lovení mamutů, puťák, či Famfrpál. Program byl zaměřen na různé oblasti rozvoje, jako jsou například fyzické schopnosti, kreativita, skautské i jiné znalosti, zručnost, empatie a další. Dvoutýdenní soužití představuje dostatečně dlouhou dobu k seznámení, navázání nových vztahů nebo prohloubení těch současných. Na  konci tábora proběhlo již tradiční setkání s rodiči. Děti je naučily jednoduchý country tanec, který natrénovaly a  všichni jsme si ho potom společně ve velkém kruhu zatančili. Poté následoval poslední nástup, opékání buřtů a rituální závěrečný oheň. Tábor je nejdůležitější událostí celého skautského roku pro všechny zúčastněné. Doufáme, že si ho děti užily minimálně tak jako my vedoucí. Ivule a Kašťulka

6

Adaptační kurzy V září proběhl na gymnáziu již po sedmnácté projekt prevence rizikového chování „Sám sebou“, jehož součástí byl adaptační kurz na Horním Jelení v areálu RADOST.

Adaptační kurz se uskutečnil ve dnech 12.–15. září 2017. Studenti se pod odborným vedením lektorů i svých pedagogů věnovali různým činnostem zaměřeným na protidrogovou prevenci, závislosti, právní vědomí, prevenci kriminality a trestní odpovědnost. Žáci měli také možnost se vzájemně poznat a začít tvořit třídní kolektiv. Ke zpestření programu sloužily interaktivní sociální hry, lanové aktivity i večerní posezení u táboráku. V letošním roce se poprvé zúčastnili adaptačního kurzu také studenti primy. Mile nás překvapili svým zájmem vytvořit dobrý kolektiv, nadšením a elánem, se kterým se pouštěli do jednotlivých činností. Tento projekt se uskutečnil díky finančnímu přispění Pardubického kraje, SRPŠ při gymnáziu a MÚ v Holicích. Odborné přednášky vedli lektoři z  Pedagogické, psychologické a  právní poradny Praha a  Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.

Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří pomohli k  uskutečnění dobré věci. Mgr. Miloslava Koláčková, výchovná poradkyně Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

HOLOUBEK NABÍZÍ

Kurzy pro rodinné pečovatele – zdarma

RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice má za sebou první měsíc nového školního roku. Každý den je Holoubek plně vytížen jak při pondělní a  páteční volné herně, tak i  v  pravidelných dopoledních a  odpoledních programech. V úterý běží Hudební a pohybové dopoledne s písničkami, odpoledne Baby studio, ve středu můžete objevovat Pohádkový svět, Montessori hodinové aktivity navštěvují děti a maminky ve třech skupinách, odpoledne pokračuje cvičení pro těhotné, Keramika a  Tvořivé hrátky pro děti od  4 let. Čtvrtek dopoledne patří pohybu, kde cvičí dvě skupiny dětí do dvou let, odpoledne dvě skupiny děti procvičují Angličtinu hrou a večer si dospělí zazpívají za doprovodu piana nebo kytar. Holoubek pro vás připravuje: Ve čtvrtek 19. října od 16.00 hodin zveme rodiče na přednášku a povídání s Mgr. Zdeňkou Matouškovou, speciální pedagožkou, na téma metodická pomoc při nástupu dětí do  školky a  přechodu ze školky do  školy. Paní Matoušková ráda zodpoví i další vaše dotazy. Na  listopad připravujeme Podzimní vzdělávání pro seniory zaměřené na  trénink paměti, počítačové dovednosti, předvánoční tvoření a  jógu smíchu. Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, e-mail: [email protected], www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz/služby-pro-rodiny-s-dětmi/holoubek

Společnost JHS – Centre o.p.s. získala dotaci ESF na konání kurzů zaměřených na pečování o blízké osoby. Jedná se o bezplatné semináře doplněné ukázkami z praxe a odbornými stážemi. V kurzech se naučíte: jak předejít proleženinám, jak zvedat a polohovat vašeho blízkého, abyste si neublížili, jak pracovat s pomůckami, jak připravit a podávat stravu, jak komunikovat s oasobami s onemocněním demence, jak fungují sociální služby, jaké jsou možnosti dávek apod. Lze se účastnit celého kurzu tj. 5 setkání nebo si vybrat jen jednotlivé semináře. Délka jednoho semináře je cca 2,5 hodiny. Na odbornost kurzů dohlížejí pracovníci Domova Simeon z Horního Jelení, Domova u fontány z Přelouče, LDN Rybitví a  další zkušení pracovníci. Kurzy se budou konat v okrese Pardubice v období listopad 2017 – srpen 2018. Informační schůzka o kurzech proběhne 7. listopadu od 17.00 do 18.00 hodin v Horním Jelení, v Domově Simeon. Srdečně vás zveme. Kontakt pro více informací a přihlášení do kurzu: Pavlína Valentová, [email protected], tel. 775 500 622

Vzdělávací kurzy ŽenyPRO jdou na dračku Cyklus vzdělávacích setkání v Holoubku září–listopad 2017 právě probíhá – plně obsazen leden–březen 2018 3 volná místa září–listopad 2018 11 volných míst leden–březen 2019 12 volných míst Pobytové vzdělávání Ekofarma Mrak duben 2018 plně obsazen duben 2019 plně obsazen Počítačový kurz listopad–prosinec 2017 plně obsazen květen–červen 2018 7 volných míst listopad–prosinec 2018 12 volných míst květen–červen 2019 11 volných míst Zachycení atmosféry kurzů, bližší informace a přihlášky na www.zenypro.cz. Sledujte nás i na sociálních sítích: Facebook, LinkedIn. KONTAKT: koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková tel.: 603 566 141, mail: [email protected] Projekt ŽenyPRO s  registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000 0998 je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. | www.esfcr.cz.

ZRAK – BRÝLE V PRŮBĚHU ŽIVOTA Šedý zákal neboli katarakta je oční problém, který souvisí s přirozeným procesem stárnutí oka. Šedý zákal obvykle znamená postupné zakalení a snižování elasticity oční čočky. Projevuje se jako rozostřené nebo zamlžené vidění. Ve světě je katarakta z 50% příčinou slepoty a odhaduje se, že až 20 miliónů lidí ročně ztratí zrak z důvodu šedého zákalu. V 90% případů jsou příčinou katarakty změny související s věkem. Důvodem zkalení oční čočky však mohou být i úrazy, léky či otravy. Mezi rizikové faktory vzniku šedého zákalu patří zvýšené vystavení UV paprskům, špatná výživa, alkoholismus, cukrovka, vysoký krevní tlak a kouření. Šedý zákal se nedá řešit léky ani nošením brýlí. Jedinou možností je chirurgické odstranění zkalené čočky a její náhrada implantovanou nitrooční jednoohniskovou nebo multifokální čočkou. V  případě potřeby korekce po operaci vám pomůžeme s výběrem brýlových obrub a speciálních brýlových čoček od francouzské firmy Essilor. Rovněž máme v nabídce produkty tuzemské výroby. Ceníme si Vaší důvěry a  těšíme se na  pokračování našeho partnerství v Avilo Medioptik s.r.o.

Holice 2017 Vždy, když jsem se prohraboval starými vyobrazeními Holic, jsem si říkal, že by to chtělo jednou vyfotografovat všechny domy v celém našem městě. Vždyť každým rokem jich několik zmizí úplně nebo jsou přestavěny do zcela jiné podoby. Jak vypadaly? Někdo si ještě vzpomene, ale už to nikdy nikdo nezachytí. Letos koncem srpna došlo k přechodu od teorie k praxi. A tak ve volných chvílích chodíme s manželkou po Holicích, ulici po ulici, dům od domu a ona mačká fotoaparát a já zakresluji do mapy. Až to skončíme, uložíme snímky do holického fotoarchivu s přáním, že třeba po 20 letech se najde zase nějaký nadšenec, kdo to znovu udělá. Porovnání bude jistě zajímavé, i když už to někteří neuvidíme. Takže, když nás někde uvidíte před svým domem, tak se nebojte – opravdu to pro nikoho neděláme a přes plot nelezeme. Zachycujeme to, co vidí každý, kdo jde kolem nebo ťuká u vašich dveří.  Pavel Hladík HOLICKÉ LISTY

HOLICKÉ LISTY • 3

7

Z HISTORIE

JAK ŠLY ROKY – 1942 Rok 1942 byl asi nejhroznějším rokem v  období německé okupace. V  tomto roce zaznamenáváme v  období „heydrichiády“ největší perzekuci obyvatelstva Protektorátu po  úspěšném atentátu na  zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Na plné obrátky se roztočily i masové perzekuce proti židovskému obyvatelstvu. Věnujme pozornost ale i ostatním událostem v našem městě. Těm, kterým se zdá, že málo píšu o odboji, holocaustu a jiných válečných záležitostech, bych doporučil řadu publikací, které k této tématice hojně vychází, zejména práce Hany Faltysové a kolegyň. Já se snažím zachytit ty „malé dějiny“. To, co bylo součástí života „obyčejného“ člověka. První schůze zastupitelstva se konala 25. března a hlavním bodem programu byly záležitosti kolem obecní policie. Novým velitelem byl podle příslušných protektorátních předpisů jmenován Arnošt Göbel, reaktivovaný vrchní četnický strážmistr z Hroznové Lhoty na Moravě. Každý si před ním dával velký pozor. Strážníci František Kašpar a Jan Odstrčil museli jako legionáři odejít do  výslužby. V  září nastoupili na  jejich místa Rudolf Hájek a Zdeněk Jeřábek, kteří uspěli nejlépe ve vypsaném konkursu. Na březnové schůzi byla přejmenována Palackého ulice na Hlavní třídu. Obsahem schůze zastupitelstva 13. května byly praktické otázky. Jednalo se o  smlouvy s  chovateli býků a  kozlů. Zastupitelé rozhodli, aby se k dosavadním třem býkům zakoupilo dalších pět a k tomu ještě sedm kozlů. Výše dávek ze psů byla stanovena následovně: z každého prvního psa 90 korun, z druhého 120 a z každého dalšího 180 korun. Minutou ticha za zemřelého Reinharda Heydricha a vyjádřením věrnosti Říši začalo zasedání zastupitelstva 29. června. Na příkaz okresního úřadu byl vydán zákaz vstupu Židů do veřejných sadů a procházení se po některých ulicích a náměstí. Zároveň byla schválena i pracovní povinnost pro všechny osoby židovské národnosti. Schválením dohody mezi městem a oběma sbory dobrovolných hasičů na  jednání zastupitelů 25. září přešel majetek hasičských sborů do  majetku města, a to včetně dluhů ve výši 58 300 korun, na jejichž splacení si město vypůjčilo u Občanské záložny Holice. Zaznamenejme, že byla příznivě doporučena žádost Václava Vohralíka (I/5) na udělení hostinské koncese. Na poslední schůzi 15. prosince bylo oznámeno, že okresní hejtman zbavil Josefa Čecha, jakožto legionáře, členství v městské radě. To mělo za důsledek, že další legionáři – Antonín Valenta, František Valenta a Karel Valenta – rezignovali na členství v zastupitelstvu ze „zdravotních důvodů“. Další události roku uveďme více méně v  chronologickém pořadí. Vzhledem k  tuhé zimě 1941/1942 a  nedostatku uhlí se ve  školách až do 20. března neučilo. Dne 18. března byly z věže kostela sneseny zvony Martin a Václav a odvezeny do Pardubic. 18 koní bylo odvedeno při jejich výběru 4. dubna. Po atentátu na Heydricha přijelo do Holic německé vojsko, jež na ulicích a silnicích k městu kontrolovalo totožnost všech lidí. 7. a  9. června bylo nařízeno vyvěsit smuteční prapory. Již od  28. května platila v hostincích zavírací hodina ve 22 hodin. O posvícení v neděli 20. září se uskutečnily cyklistické závody na „Rychterově okruhu“. Všichni zemědělci museli 26. září svým podpisem na radnici stvrdit množství vymláceného obilí a do konce roku museli všechno obilí odvést. Pro zajímavost uveďme, kolik obilí se v roce 1942 v Holicích sklidilo: pšenice 2419,28 q (odvedeno 1013,78 q), žito 1154,11 q (odvedeno 564,19 q), ječmen 492,86 q (odvedeno 198,45 q), oves 635,32 q (odvedeno 69,42 q). Pokud jde o  místní obuvnický průmysl, můžeme konstatovat, že zažíval příznivou konjunkturu a  ve  městě nebyla žádná nezaměstnanost. Na práci do Říše odešlo v tomto roce 457 mužů a 48 žen. K zaměstnanosti v Holicích přispělo i přebudování bývalé Schickovy obuvnické továrny v Nádražní ulici. Ta byla jako židovský majetek zabavena a v březnu přeměněna v pobočku německé akciové společnosti „Guss-Metall“ a vyráběly se zde letecké součástky. V čele společnosti byl major Beier z ministerstva letectví v Berlíně, který však do Holic zajížděl jen zřídka a vše tu řídila jeho manželka. Podnik zaměstnával 150, později až 500 zaměstnanců. Mladí lidé tak našli práci v Holicích a nemuseli odjet pracovat do Říše. Po celý rok probíhaly různé sbírky. Již 11. ledna proběhla sbírka zimního šatstva, která naplnila celé nákladní auto. Sbírka starého šatstva a prádla pro české dělnictvo v Říši se konala 17. října. Při sbírce starého papíru 21. listopadu odvedeno 15 q, týden před tím sebráno při sbírce ovocných pecek 31 kg. Více než za politické činy byli občané z Holic trestáni za hospodářské přečiny. Dne 24. března byli na  radnici zatčeni členové finanční stráže z  vyživovacího oddělení Oldřich Smetana z  Holic a  František Tlučhoř z  Dašic a  7. dubna ještě Bedřich Rázek. Po  jejich výslechu byl zatčen také Žid Josef Sejner z Vysokého Chvojna a  prodavač tamního konzumu Koubek. Podle zprávy justiční tiskové služby německého vrchního soudu v Praze byl Smetana pověřen vydáváním potravinových lístků. Asi

8

po dobu jednoho roku si z nich ponechával větší množství pro své obohacení a falšoval příslušné listiny. K prodeji využíval zejména Sejnera, který dal za osm měsíců do oběhu lístky na 500–600 kg cukru, 2 000 kg mouky, 100 kg margarinu, 14 kg másla a 150 kg masa. Dále prodal 100 lístků na vejce a 20 lístků na oděvy. Sejner si tak vydělal nejméně 25 000 korun, Smetana, který ještě provozoval rozvětvený podloudný obchod s obuví, zrnkovou kávou, tabákovými výrobky, máslem a  vejci, si přišel asi na 40 000 korun. Zvláštní soud odsoudil oba 25. září k trestu smrti (popraveni byli 13. 1. 1943), Tlučhoř dostal 4 roky a Rázek 2 roky káznice. Jaký trest dostal prodavač Koubek, není uvedeno. Pro hospodářskou trestnou činnost byli odsouzeni 10. září německým lidovým soudem v Praze holičtí občané Šklubal, Vaniš a Turek. Šlo o to, že Šklubal z konzumu Budoucnost (stával na místě dnešní prodejny Jednota v Nádražní ulici) prodal dotyčným bez potravinových lístků trochu mouky. Šklubal byl odsouzen na rok, kopytář Vaniš na osm měsíců a Turek na 14 dní vězení. V září proběhlo zatýkání rodin, které měly syny v zahraničních armádách. V Holicích byli 17. září zajištěni a odvezeni do internace manželé Baumanovi s dcerou, manželé Weinsteinovi a Ing. Hönig s dvěma dcerami (židovská rodina). Nejsmutnější den pro židovské spoluobčany přišel pak 6. prosince, kdy byli deportováni do Terezína. Jejich movitý majetek byl odvezen do Pardubic. Nesmíme opomenout ani zmínku o ilegální činnosti. V tomto roce se vytvořil ilegální Národní výbor ve složení Antonín Pfeifer (starosta města), František Pilný (řídící učitel, který právě pobýval ve vězení a který později stane v čele města, ale záhy okusí i komunistické vězení), Josef Klapáč, Václav Kment, Antonín Kučera, MVDr. Josef Tichý a Ludmila Dvořáková. Scházel se na četnické stanici a mimo jiné opatřoval pro potřebné osoby (například pro známého parašutistu Josefa Valčíka, zapojeného do atentátu na Heydricha) policejní přihlášky, pracovní knížky a jiné doklady. V  roce 1942 zemřelo několik významných osobností našeho města. Tak 20. května zemřel kovoprůmyslník Jan Rychter. Po  svém otci převzal zámečnickou dílnu (I/170) a rozšířil ji natolik, že zaměstnával přes 60 dělníků. Vyráběl hlavně stroje, přístroje a různé pomůcky pro obuvnické továrny, zejména pro firmu Baťa. K původní dílně přikoupil sousední od bratří Fuchsů a později i domy č. 21, 22 a 23 v rohu náměstí, které zbořil a postavil zde moderní obytný dům a za ním třetí velkou dílnu pro jemnou mechaniku. Kromě toho byl velitelem hasičského sboru a předsedou klubu cyklistů. Po jeho úmrtí dostala tradiční sedmikilometrová trať Holice – Staré Holice – Ostřetín – Holice název „Rychterův okruh“. Ve věku 83 let zemřel 14. června učitel Josef Rašín, který žil v Holicích na odpočinku od roku 1918. Byl známý jako agilní jednatel okresního včelařského spolku a propagátor včelařství. Sám měl včelnici o 50 úlech. O čtrnáct dní později, 28. června, zemřel ve věku 55 let známý holický stavitel Václav Mandys. Kromě jiného provedl vlastní stavby sokolovny a  domu Dr.  Zemánka na  náměstí podle projektů architekta Novotného. Dodnes můžeme také obdivovat jeho vlastní secesní vilu („Na rodné hroudě“) ve Staroholické ulici. Byl také vášnivým propagátorem tělovýchovy a  v  Sokole zastával funkci náčelníka. Dne 9. července zemřel ve  věku 69 let holič František Jedlička. Byl nejstarším činným členem divadelního spolku Klicpera, kde byl pro své zásluhy jmenován čestným předsedou. Zapomenout pochopitelně nemůžeme ani na  počasí. Počátek roku navázal na  konec toho předešlého. Takže po  celý leden silné mrazy – na Nový rok -6° C, pak stále víc až koncem měsíce -30°C. K tomu nesnesitelné mrazivé větry. Pro nedostatek uhlí byla zima i doma. V první den února byla nařízena pracovní povinnost na odklízení sněhu. Po polovině měsíce začaly mrazy slábnout a v posledních dnech se sníh měnil v rozbředlou kaši. Mrzlo i v březnu a začátkem měsíce se díky hustému sněžení objevily opět závěje. Další měsíce byly více méně nevlídné s větrem a bez velkých dešťů. Vytoužený déšť spadl po dlouhé době 15. května a 30. května byla silná bouřka, ale bez následků. V červnu teploty stoupaly a i přes časté deště se sena a jetele dobře usušily. Červenec byl v normálu, v srpnu zaznamenáváme 3. 8. o  půl sedmé večer vichřici s  lijákem, která v  zahradách „očesala“ většinu ovoce. Od 8. srpna panovalo velké vedro, a to přes den i v noci. Teploměr ukazoval v poledne ve stínu +30°C, na slunci až +44°C. Okopaniny trpěly suchem, otavy usychaly, zaseté směsky nevzešly. Obilí se sklidilo za sucha a přes malé srážky hodně sypalo. Suché a teplé počasí pokračovalo i v září (místy naměřeno přes 40°C). Déšť se objevil jen v několika málo dnech, oralo se velmi těžce, neboť pole byla plná velkých hrud. Vydatněji začalo pršet od 17. října a pěkné dny se střídaly s občasnou oblačností. Listopad byl mlhavý a 12. 11. byl zaznamenán první mráz. Trošku zimní počasí přišlo po 13. prosinci, 23. a 24 prosince padala ledovka, od 29. prosince sníh. Pavel Hladík Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

SK Holice 111 let (1950–1960) Celý rok 1950 znamenal pro holický fotbal stabilizaci jak po  stránce funkcionářské tak hráčské. V  mužstvu hráli převážně domácí odchovanci, z  Kostelce přišel Jindra Vašíček a  František Koška. V  roce 1951 mohlo mužstvo měřit svoje síly s  prvoligovým mužstvem pražských vojáků. Holice mohly vidět Nováka, Čadka, Urbana, Borovičku, Masopusta, Kolského a další . Vojáci zvítězili výsledkem 4:1 (0:0), když poslední 3 branky vstřelili v závěru utkání. Téhož roku zajelo mužstvo Holic k přáteláku až na východní Slovensko, kde v první utkání porazilo rozdílem třídy SK Revec 9:2. Druhý den byl výsledek 3:2 pro Holice. V  roce 1953 postoupilo mužstvo do  krajského přeboru, s  konečným umístěním na  3. místě. V následujícím roce to bylo 6 místo. Připomeňme si jména borců, kteří tehdy „váleli“: Koubek, Zástěra, Ročeň, Sýkora, Andrle, Kopecký, Kubizňák, Formánek, Vašíček, Velinský, Gruber, Faltys, Cach, Pecháček, Ludvík, Pamánek. V roce 1955 dále hráli v mužstvu Vojíř a Severa. V  tomto roce obsadilo mužstvo 1. místo a  tím si pro sebe zajistilo účast v divizi. O prvenství v  krajském přeboru se bojovalo s  Transportou Chrudim. V  roce 1956, kdy oddíl slavil 50 let trvání to byl krásný dárek. Stabilizovaný kádr pak v dalším ročníku obsadil 7. místo. V té době neexistovaly národní ligy a vítězové divizí hráli kvalifikaci do II. celostátní ligy. Předsedou oddílu byl tehdy mladičký Mirek Kotfald a následující řada obětavých funkcionářů: K. Kment, J. Dobruský, B. Faltys, E. Formánek, K. Kantner, G. Novák, J. Petr, J. Marek, M. Jedlička, K. Vojtěch – první řidič našeho nově získaného autobusu a řada dalších. Nesmíme zapomenout na Josefa Landsingera, člena výboru, ale hlavně

svérázného řidiče autobusu a jeho nezapomenutelné „řešení“ dopravy hráčů k zápasům. V tomto období sehrálo mužstvo mnoho nezapomenutelných přátelských utkání, kdy na našem hřišti zůstaly poraženy ligové celky Brna 3:2, Košic 3:2. Botana Holice hostila i mistra ligy pražskou Duklu. První rok zvítězila Dukla 4:0, druhý rok 5:1. Tehdy měla Dukla v  základní sestavě již pozdější reprezentanty, kteří hráli ve  finále MS v Chile. Divizní soutěž se hrála v Holicích po dvě sezony –1956 až 1958 – s pravidelnými návštěvami kolem 1000 diváků. V roce 1958 se však mužstvu nedařilo, zbytečně ztratilo mnoho bodů, a tak se mužstvo rozloučilo s divizí. V následujícím období přichází do  vedení mužstva další osobnost srdcově spjatá s  holickým fotbalem, pan František Formánek zvaný „Fáca“. Jako trenér a hráč byl získán Květa Hledík, v té době nejlepší střední obránce východní Čech. Pod jeho vedením znovu během jednoho roku získalo mužstvo divizní příslušnost. V  průběhu soutěže se však začal projevovat generační problém, mužstvu se příliš nedařilo a ocitlo se po skončení soutěže na 12. místě tabulky. V důsledku územní reorganizace ve  sportovních soutěžích to však znamenalo sestup do  nově utvořeného krajského přeboru. Nakonec ještě jedno datum. 28.červen 1959 (opravdu, nebyl to rok 1960). Tehdy byl okresní spartakiádou otevřen nový stadion, budovaný svépomocí občanů Holic a  okolí od  roku 1954. Vystoupení 3400 cvičenců přihlížely skoro 4 tisíce diváků. Z původního velkorysého záměru bylo dokončeno travnaté fotbalové hřiště a  atletická dráha. Ta se snad v dohledné době dočká změny. Škvára za tartan. Ing. Vladimír Faltys

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ SK HOLICE A – tým sobota 21. října 10.15 hodin – Česká Třebová sobota 4. listopadu 10.15 hodin – Hlinsko dorost sobota 21. října 13.00 hodin – Česká Třebová sobota 4. listopadu 13.00 hodin – Přelouč starší a mladší žáci neděle 1. října 9.30 hodin (st), 11.15 hodin (ml) – Pardubičky neděle 22. října 9.30 hodin (st), 11.15 hodin

HOLICKÉ LISTY

(ml) – Lanškroun neděle 5. listopadu 9.30 hodin(st), 11.15 hodin (ml) – Svitavy starší a mladší elévové neděle 8. října 9.00 hodin – turnaj 4 mužstev starší elévové B čtvrtek 5. října 17.00 hodin – Býšť čtvrtek 19. října 17.00 hodin – Mikulovice čtvrtek 26. října 17.00 hodin – DFO Pardubice

Holice mají mistra České republiky

Letos o prázdninách 28. srpna se konalo na letišti Mělník – Jelenice mistrovství České republiky ve stavbě historických modelů. V kategorii OTVR – historické větroně získal se svým modelem první místo a  současně titul mistra ČR pan Ing. Zdeněk Nespěchal. Zároveň v kategorii OTVR-A2 malé historické větroně obsadil třetí místo. Mimo tohoto titulu se panu Nespěchalovi dostalo dalšího velkého ocenění. V anketě „Modelář roku“ byl vyhodnocen jako nejlepší modelář minulého roku. Slavnostní předání putovního poháru proběhlo dne 1. dubna v České Třebové při zahájení soutěžní modelářské sezony. Tak se putovní pohár na rok stěhuje do Holic. Modelář roku 2016 – Zdeněk Nespěchal je stále aktivním členem leteckomodelářského klubu v  České Třebové. Modelům se věnuje od 10 let a sám říká: „Modelářství pro mne bylo vždy především koníčkem, ne životní realizací, poznal jsem při něm spoustu dobrých kamarádů nejen u nás a v Evropě, ale i třeba v Japonsku.“ Blahopřejeme a  přejeme i  v  budoucnu hodně sportovních úspěchů Ing. Vladimír Faltys

HOLICKÉ LISTY • 3

9

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží Mistrovská sezóna holických basketbalistů 2017/2018 je před námi. Holičtí basketbalisté budou mít v této sezóně v mistrovských soutěžích celkem 7 týmů. V republikových soutěžích to budou: muži – 2. liga junioři U19 – Divize kadeti U17 – Divize žáci U14 – Liga Ve východočeské oblasti pak budou o mistrovské body usilovat žáci v kategoriích U11, U12 a U13. V září se uskutečnil v holické sportovní hale tradiční mezinárodní turnaj žáků, který byl součas-

ně i  přípravou žáků holických U14 na  ligovou sezónu. Turnaje se zúčastnilo celkem 5  týmů. Domácí žáci porazili všechny své soupeře a umístili se na prvním místě. Výsledky turnaje: BVK Holice – TJ AŠ Mladá Boleslav 87 : 36 BVK Holice – MKS Strzelce Opolskie 93 : 26 BVK Holice – BSK České Budějovice 68 : 35 BVK Holice – BA Sparta Praha 67 : 22 Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf. cz/ – Východočeská basketbalová oblast nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace.

Sezona badmintonu v plném proudu Po  prázdninách se znovu rozjely republikové soutěže badmintonu. 2. září byl pověřen náš badmintonový oddíl uspořádáním turnaje GPC dospělých. Zúčastnilo se ho 22 mužů a 11 žen, z  Mostu, Jihlavy, Pardubic, Hradce Králové, Osiky, Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky a domácích Holic. V kategorii dvouhry mužů zvítězil Adam Ehm z Pardubic, druhý skončil Lukáš Tlustý z Dobrušky a na třetím místě Ondřej Helar z Jihlavy. V kategorii čtyřhry – muži zvítězili Ladislav Oros s  Janem Portem z  Mostu, druzí byli Ondřej a  Jakub Helarovi, na  3. až 4. místě se umístili Miroslav Skočdopole s  Lukášem Tlustým z  Dobrušky a  Jakub Skřivan s  Jakubem Tichým z Hradce Králové. Pro vítězný pár to byla generálka před odletem na  mistrovství světa veteránů v Indii. V kategorii žen zvítězila Pavlína Krpatová z Pardubic, na druhém místě Veronika Kubečková z  Dobrušky a  na  3. až 4. místě Iveta Strnadová z  Dobrušky a  Rozálie Bártová z Pardubic. Ve čtyřhře zvítězily Pavlína Krpatová s Rozálií Bártovou z Pardubic, druhé byly Lenka Kmoníčková z Pardubic s Barborou Tichou z Rychnova nad Kněžnou a na 3. až 4. místě Tereza Weinerová za  BK DDM Holice s Ivetou Strnadovou z Dobrušky a sestry Kubečkovy z Dobrušky. Kategorii mixů ovládli Pavlí-

na Krpatová s Jakubem Skřivanem, druhé místo vybojovali Rozálie Bártová s Matějem Ehmem, 3. až 4. místo obsadili Veronika Kubečková s  Miroslavem Skočdopole a  Daniela Tröstlová s Leošem Pořízem. 2. až 3. září proběhl turnaj v  Praze Radotíně GPB U15. Náš oddíl reprezentovala Aneta Vašíčková. 10. září bylo GPB U13 v  Praze v  Hamru opět zde reprezentovala náš klub Aneta Vašíčková. Nejlepšího výsledku dosáhla v mixech s Pavlem Jeništou, a to 5.–8. místo. Za reprezentaci našeho oddílu zasluhuje pochvalu. Ve stejném dni probíhal Benátecký pohár GPA dospělých, kde nás reprezentovala Tereza Weinerová. V  silné konkurenci dospělých hráček obsadily 9. místo s Ivetou Strnadovou ve čtyřhře žen. Termíny turnajů pořádaných naším klubem: 15.10. neregistrovaní v mixech, 4. 11. děti, 9. 12. oblastní přebor U19, 17. 12. tradiční Vánoční turnaj v mixech neregistrovaných. Každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin a každou středu od 17.00 do 18.00 hodin ve sportovní hale probíhá nábor dětí od 5 let. V případě dotazů kontaktujte Miroslava Pacovského na telefonním čísle 774 114 405. Za BK DDM Holice Miroslav Pacovský

TJ JISKRA Holice, z. s. informuje V  měsíci září zahájil oddíl ASPV tato cvičení: – cvičení předškolních dětí – pondělí od 16.30 do 17.30 hodin – cvičení rodičů s  dětmi – úterý od  16.30 do17.30 hodin – zdravotní cvičení žen – pondělí a  čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin – cvičení mužů (převážně míčové sporty) – úterý a pátek od 20.00 do 21.00 hodin Kapacita ještě není zcela naplněna, proto zveme zájemce o cvičení, aby rozšířili naše řady. Přihlášky a více informací na emailové adrese: [email protected] Všechna cvičení probíhají v budově Sokolovny. V oddíle ASPV zahajuje od 5. října činnost oddíl atletiky starších žáků a žákyň, pod vedením trenérky Mgr. Jany Soukupové. Pravidelný trénink bude vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin v tělocvičně Gymnázia v Holicích. Nábor dětí bude probíhat v  průběhu měsíce října. Volejbalový oddíl zve ženy, dívky a muže, kteří mají s volejbalem již nějaké zkušenosti a chtěli by si zahrát, na veřejnou dvouhodinu v úterý dne 9. října od 18.00 do 20.00 hodin do  sportovní haly. Přijďte si zahrát volejbal, budeme rádi, když se naše členská základna rozšíří o nové hráče. Na této akci se také seznámíte se hrou RINGO. Ringo je hra, která rozvíjí – postřeh, rychlost reakce, prostorovou orientaci, obratnost, fyzickou kondici, vůli apod. Hraje se s  plastovým kroužkem uvnitř dutým. Účelem hry je umístit kroužek do hřiště soupeře. Oddíl florbalu zve muže na  veřejnou dvouhodinu v  sobotu dne 28. října od  18.00 do 20.00 hodin do sportovní haly. Přijďte si zahrát florbal – výstroj vám zapůjčíme. Věříme, že si vyberete některý z nabízených sportů. Těšíme se na vaši účast. Majka Hybšová

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: [email protected] Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim,  tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka listopadového vydání je 16. října 2017. Distribuce zdarma.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.