Slovo starosty. Jaroslav Bína starosta obce


1 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, jaro nám klepe na dveře a je tu první číslo našeho zpravodaje ...

0 downloads 29 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Slovo starosty Vážení spoluobčané, jaro nám klepe na dveře a je tu první číslo našeho zpravodaje v roce 2016. Musím Vás opět informovat o naší činnosti za předchozí měsíce. Pozemky na novou zástavbu směrem k hřišti jsou již všechny vykoupeny, zapsány na katastru a začneme zveřejňovat záměry o prodeji jednotlivých parcel. Na výměnu výtlakové roury v délce 300m od přečerpávačky v Podhoře jsme zažádali o dotaci a podle posledních zpráv bychom měli část peněz dostat. A z dotace bude částečně zaplacen i asfalt na místní komunikaci u zástavby pod ČOV. Máme podánu ještě jednu dotační žádost, a to na nákup nového hasičského dopravního automobilu pro naší zásahovou jednotku. Tady ještě nevíme, zda uspějeme, protože je podáno mnoho žádostí. Abych nezapomněl na Nesměň, i tam postupně připravujeme plánovanou ČOV. Další krok k této akci máme hotový a to je územní rozhodnutí. Jak asi všichni víte, hodlá Česká pošta uzavírat nerentabilní provozy v malých městech a na vesnicích. I naše pošta je na seznamu, ale pokoušíme se již od listopadu odvrátit rozhodnutí p. ředitele pobočkové sítě. Neustále jednáme o různých možnostech. Naší nevýhodou je, že budova, ve které se pošta nachází, není bohužel naše, ale České pošty. Náš cíl je poštu udržet, i když bude možná umístěná v COOP Jednotě. Jednalo by se o Poštu Partner a služby by zůstaly stejné. Tak uvidíme, jak vše dopadne. Doufám, že i tento rok bude pro nás všechny zase úspěšný a že se nám podaří udělat dobré věci pro naší obec. Přeji Vám všem hodně elánu a jarní pohodu. Jaroslav Bína starosta obce

Valná hromada SDH Ločenice 2015 Ke konci každého kalendářního roku se schází členové Sboru dobrovolných hasičů Ločenice v sále restaurace „Pod Ločenickým vrchem“ k vyhodnocení právě uplynulého roku. V loňském roce se setkání konalo dne 4.12. a z 94 členů se jej zúčastnilo 66. Valná hromada mívá vždy ustálený program. Na začátku všechny přítomné přivítal velitel Sboru dobrovolných hasičů Ločenice pan František Šmitmajer a obzvlášť pak naše milé hosty – zástupce okresního výboru pana Antonína Michala, starostu Obce Ločenice pana Jaroslava Bínu a členy z okolních sborů - Besednice, Chlum nad Malší, Nesměň, Sedlec a ze Svatého Jana nad Malší. Dříve než pan Šmitmajer všechny seznámil s programem výroční valné hromady, požádal všechny o povstání a minutou ticha jsme uctili památku za zemřelé kolegy pana Václava Šachtu nejstaršího a pana Eduarda Bláhu, který sice už v té době členem nebyl, ale před jeho ukončením byl dlouholetým dobrovolným hasičem. Dále paní Jana Žemličková přečetla zápis z výroční valné hromady z roku 2014, pan Jaroslav Fojtl přečetl zprávu o naší činnosti v roce 2015, paní Anna Brabcová přítomné seznámila s finanční stránkou sboru a paní Marcela Padertová konstatovala, že revize účtů je v naprostém pořádku. Následovalo vítání nových členů. Členský průkaz byl předán panu Pavlovi Tvarohovi, jeho manželce paní Zdeňce Tvarohové a panu Jaroslavu Sedlákovi. Za příkladnou práci si odnesla medaili paní Světlana Novotná a věrnostní medaile byly předány panu Františku Beranovi za jeho 50-ti leté členství, za 40 let ve sboru dobrovolných hasičů byli oceněni panové Václav Kroneisl, Jan Pelech, Josef Pokorný a Josef Švagr a za 30 let paní Marie Blažková a Marie Kroneislová. Potom se ujal slova opět starosta sboru dobrovolných hasičů pan Jaroslav Fojtl a seznámil nás s plánem činnosti na rok 2016. Na závěr požádal pan Šmitmajer pana Michala, aby zhodnotil činnost sboru dobrovolných hasičů v rámci okresu. Na úplný závěr pan Šmitmajer poděkoval všem členkám a členům za účast v soutěžích, na akcích a na brigádách sboru, popřál všem šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2016. Ještě přidávám radostnou novinku. Březen 2016 byl ve znamení zápisu nových členů. Vzhledem k tomu, že se v obci založila dvě družstva starších žáků, základna Sboru dobrovolných hasičů Ločenice se rozroste o dalších 16 členů a ozývají se nám další zájemci o členství, za což jsme moc rádi . Jana Žemličková, jednatelka SDH Ločenice

Slavnost předání Betlémského světla Slavnost předání Betlémského světla míru mezi rakouskými a českými hasiči se koná každoročně v předvánočním čase vždy čtvrtou adventní sobotu. Dne 19. prosince 2015 organizoval tuto výjimečnou událost Sbor dobrovolných hasičů ve Vyšším Brodě. Setkání se uskutečnilo v tamním chrámu Nanebevzetí Panny Marie Cisterciáckého opatství a zúčastnilo se ho více než 500 hasičů. Nechyběli jsme mezi nimi ani my, zástupci z Ločenic. Vyšebrodští kolegové měli tuto akci výborně připravenou, příchozí se mohli zahřát teplým punčem nebo čajem, pochutnat si na dobrém štrúdlu a také si vyslechnout vánoční písně a koledy v podání Chrámového sboru a orchestru z Velešína. Během slavnosti přednesli své zdravice starosta Vyššího Brodu Ing. Milan Zálešák, velitel JSDHO Vyšší Brod Richard Hurda, okresní velitel rakouských hasičů Franz Seitz, ředitel HZS JČK ÚO Český Krumlov plukovník Ing. Pavel Rožboud a na závěr starosta KSH JČK Mgr. Jiří Žižka. Betlémskému světlu požehnal administrátor opatství P. Jan Justin Berka. Plamínek betlémského světla jsme přivezli do Ločenic do místní kaple svaté Anežky České, odkud si ho mohli naši občané odnést dále do svých domovů. Jaroslav Fojtl

Tříkrálová sbírka Jako každý rok i letos se konala v naší obci Tříkrálová sbírka pro Charitu. V sobotu 9.ledna 2016 se vydaly dvě skupiny koledníků na obchůzku celé naší obci. V první skupině koledovali Jakub Fojtl, Eliška Fojtlová a Radim Guichen za dozoru Evi Fojtlové a Pavli Guichenové. V druhé skupině koledníků byli Petra Schneiderová, Markéta Kropáčková, Jaroslav a Lucie Kyrianovi za doprovodu Ivony Kyrianové. Při této sbírce bylo vykoledováno 13 473 Kč, které byly předány farnosti ve Velešíně. Počasí se vydařilo a všichni koledníci se už teď těší na to, až půjdou příští rok zas. Všem, kteří přispěli na dobrou věc, mockrát děkujeme. Velké díky patří také všem koledníkům a jejich dospělým doprovodům. Ivona Kyriánová

Hasičský ples Tradiční hasičský ples se letos konal v Kulturním domě v Ločenicích v sobotu 23. ledna 2016. K tanci a poslechu hrála hudební skupina S.A.M. a pro návštěvníky plesu byla připravena bohatá tombola. Zpestřením večera bylo taneční vystoupení našich hasiček, které se převtělily do rolí kankánových tanečnic z pařížského Moulin Rouge. Jejich vystoupení bylo i tento rok odměněno bouřlivým potleskem. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům plesu za dary do tomboly a též našim spoluobčanům, kteří se plesu neúčastní, ale zaplacením vstupného podporují náš sbor. Jaroslav Fojtl

Masopustní koleda Tradiční masopustní koleda dopadla v sobotu 6.2.2016 v Ločenicích dle našich představ a to na výbornou. Začalo se kolem osmé hodiny ranní a koledníky přivítalo i krásné počasí, které je doprovázelo po celý den. Premiéru si odbyl i nový farář, který dal celé koledě požehnání. Pak pokračovalo vše jako každý rok podle harmonogramu. Jaroslava Šimková měla na výbornou připravenou malou koledu. Tato malá koleda opět vydržela až do večerních hodin, kde se v místním sále rozloučila s občany. Celý den doprovázelo masopustní průvod i několik masek a mnoho občanů. Věneček, který večer završil v místním sále restaurace „Pod Ločenickým vrchem“ celou letošní masopustní koledu proběhl s obrovským ohlasem a přišlo se podívat i mnoho hostů. Tím bych chtěl ještě jednou poděkovat především našim hasičům, kteří mají obrovský podíl na celém pořádání a všem dalším, kdo pomáhal s přípravou. Už se všichni těšíme na další rok. Jaroslav Bína

1. Obecní bál v Ločenicích Zastupitelstvo obce se dohodlo, že letos uspořádáme 1. Obecní bál v Ločenicích. I občané toužili alespoň po dvou bálech v Ločenicích, a tak se vše uskutečnilo 27.02.2016 od 20:00 hodin v místním sále restaurace „Pod Ločenickým vrchem“, s doprovodem hudební skupiny Corso music Band. Tomuto bálu předcházely velké přípravy. Hlavně se muselo zajistit vhodné překvapení pro občany, které bylo naplánováno na 22:00 hodinu. Tím byl pro letošek zpěvák Martin Maxa, který měl obrovský ohlas, a všem se jeho vystoupení náramně líbilo. Už padlo několik dotazů, kdo vystoupí jako host v příštím roce. Bude to zase známá osobnost, ale její jméno nechám prozatím v utajení, ať se máte na co těšit. Své taneční kvality předvedla i taneční skupina Gueens, která dostala snad poprvé šanci se ukázat před tak velkým publikem a svoji premiéru zvládla na výbornou. Velkou zásluhu na tom má i Michaela Tuhá, která tuto taneční skupinu vede. Byla připravena opravdu bohatá tombola a tímto výhercům ještě jednou blahopřeji. Dále děkuji všem sponzorům, kterých se pro letošek sešlo opravdu velké množství, a budu se snažit na příští rok sehnat sponzorů ještě více. Velké poděkování patří i zastupitelům a kulturní komisi, bez kterých bych vše nezvládl. Myslím, že kdo přišel, tak se i dobře bavil. Všichni doufáme, že tímto odstartovala tradice a těšíme se na další ročníky obecního bálu. Jaroslav Bína

Dětský maškarní bál a maškarní rej Již tradičně se i letos konal 05.03.2016 v sále místní restaurace „Pod Ločenickým vrchem“ od 14:00 hodin dětský maškarní bál a od 20:00 hod maškarní rej pro dospělé. Na odpoledním dětském maškarním bále se sešel opravdu rekordní počet dětí a masek. Pro všechny děti a masky byly připravené různé soutěže a hry a byla odměněna nejkrásnější a nejoriginálnější maska. Všechny děti si přišly na své a pořádně se vydováděly. Nikdo z dětí neodešel s prázdnou a všem se náramně líbilo. Děti si mohly koupit i různé nafukovací hračky a cukrovou vatu. Obec Ločenice věnovala dětem limonády zdarma. Tímto děkuji Martině Bínové, předsedkyni kulturní komise, Šárce a Klárce Šmitmajerové a Pavlíně Pokorné za pomoc při organizaci celého odpoledne. Dále cukrárně EVIKO, která pro děti věnovala linecká kolečka. Večer propukl maškarní rej pro dospělé, na kterém se sešla také rekordní návštěva. I tam byly ohodnoceny nejlepší masky večera. A zde děkuji za organizaci našim hasičům a hasičkám a jsem moc rád, že se v naší obci pořád rozvíjí kulturní život. Celé odpoledne až do večerních hodin doprovázel obě akce DJ JIMI. Tak zase příští rok…. Jaroslav Bína

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice Po krásné vánoční, ba přímo „Andělské a čertovské“ besídce, kde děti předvedly rodičům a příbuzným svůj nastudovaný program a společně jsme si zazpívali koledy u vánočního stromu, a poté, co jsme si všichni odpočinuli během zimních prázdnin, jsme se v novém roce 2016 opět všichni sešli v mateřské školce. Hned v lednu naše předškoláčky čekal důležitý krok do života – zápis do základní školy. A naše děti byly úspěšné, všechny byly přijaty do prvních tříd. Ještě předtím jsme si zahráli na „Školu nanečisto“ a navštívili jsme ZŠ a MŠ Sv. Jan n/M, kde se děti zúčastnily přímé výuky a plnily různé úkoly, které jim paní učitelka z první třídy dávala. Prohlédly si prostory a družinu školy, šatny, tělocvičnu. Děti byly nadšené a určitě se do školy těší. Letošní zima si s námi pohrává, ale my jsme přesto nezapomněli na ptáčky a zvířátka v lese a přikrmujeme je. Pro ptáčky jsme vyrobili krmítka z tuku, semínek a jablíček a zavěsili je v parku na návsi, kam stále přisypáváme různé ptačí dobrůtky. Pro lesní zvířátka jsme sbírali kaštany a touto trochou jsme přispěli našim myslivcům, kteří je donesli do krmelce. Také jsme vydali do lesa, a to na přírodovědnou vycházku za účasti paní Kyrianové. Sbírali jsme přírodniny a stavěli z nich domečky, vyzkoušeli jsme si hod šiškou na strom, rozlišovali jsme stromy a pozorovali zvěř a ptáky.

Ve školce si užijeme také spoustu zábavy – například při našem masopustním karnevalu koncem ledna, kdy si děti vychutnaly spontánní zábavu a legraci, tancování a soutěžení. Tyto akce milují děti nejvíce a společně se vždycky pobavíme a zasmějeme.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice To, co děti mají také nejvíce rády, je návštěva FunParku Panda v Českých Budějovicích – to neznají únavu a nic pro ně není překážkou. Byli jsme zde na podzim a pojedeme i podruhé v březnu. Každý rok v lednu a únoru jezdíme společně s dětmi z Mateřské školy ve Sv. Janě n/M. na plavecký výcvik na plovárnu v Českém Krumlově. Děti se naučí nebát se vody a základům plavání a velmi je to baví. Na konci výcviku všechny dostanou „mokré vysvědčení“.

V mateřské škole nyní plánujeme výrobu nové kuchyně, stávající již dosluhuje, a to samé platí i pro přístroje, jako je myčka a plynový sporák, které jsou také postupně obměňovány. Už se na novou kuchyni společně s dětmi a paní kuchařkou H.Caplovou moc těšíme. Praní prádla – povlečení na postýlky, ručníky – bude nyní snazší. Paní Soukupová věnovala mateřské škole pračku, která byla již zapojena a od března si pereme prádlo sami. Dříve prali povlečení doma rodiče a paní Soukupová prala zmíněné ručníky doma. Rádi bychom vás informovali, že byly vytvořeny webové stránky a tímto vás zveme k jejich nahlédnutí na adrese: www.mslocenice.estranky.cz

Další důležité informace: Zápis dětí do Mateřské školy Ločenice se bude konat dne 7.dubna 2016 od 9:00 do 16:00 hodin v Mateřské škole Ločenice.

Provoz MŠ Ločenice o letních prázdninách: Zavřeno od 1.7. do 21.8.2016 Otevřeno od 22.8.2016 Od 1.7. do 15.7.2016 mohou děti z ločenické MŠ navštěvovat Mateřskou školu ve Sv. Janě n/M. Olga Becherová, Zdeňka Hudecová

Přivítání nového roku v Nesměni Poslední večer starého roku se všichni občané z Nesměně sešli, aby společně přivítali nový rok 2016. Tentokrát se místem konání stala školní zahrada s pergolou, která poskytovala vhodné zázemí pro posezení a občerstvení. Ohřát se bylo možné u hořících špalkových svící nebo horkým „Silvestrovským svařákem“. O půlnoci byl spuštěn ohňostroj, který většina přítomných sledovala spolu se vzájemným přáním všeho dobrého do nového roku. Václav Capl

Myslivecký bál v Nesměni V sobotu 16. ledna se v Nesměni konal Myslivecký ples. Ačkoliv byly lednové soboty plné plesů i v okolních obcích, byla účast na plese poměrně velká. Hned po začátku akce se začaly postupně zaplňovat stoly a po oficiálním zahájení plesu se zaplnil i taneční parket. Není divu. K poslechu a tanci hrála kapela Pěčnovanka, která svou živou dechovkou a soudobými hity nenechala nikoho sedět na místě. Zábavu tancujícím párům překazilo snad jen losování tomboly, které proběhlo ve 23 hodin. Tombola byla bohatá. Kromě klasických dárkových balení nabízela přítomným i řadu cen tvořených zvěřinou, a tak si mohli výherci odnést například páry divokých kachen, bažanty, zajíce nebo daňče. Po vyhlášení hlavní ceny, kterou bylo sele prasete divokého, zábava pokračovala a táhla se až do brzkých ranních hodin. Václav Capl

Masopustní koleda v Nesměni I letos zahajovala masopustní období na jihu Čech Staročeská koleda v Nesměni, která započala svou celodenní pouť po staveních 23. ledna. Navzdory špatnému počasí se masopustní sobotou nesla dobrá nálada, které napomohla rovněž dechová hudba Kramolínka, jež koledníky celý den doprovázela. Na návsi byl po celý den v provozu stánek, kde si bylo možné koupit různé nápoje pro zahřátí a jihočeskou cmundu. Večer se všichni přesunuli do sálu místní školy, kde se odehrával tradiční věneček. Václav Capl

Mezinárodní den žen a Hasičský bál v Nesměni Nejlepší holky jsou, z Nedvězího Mejta, Nejlepší holky jsou, z okolí Nesměně! … Právě těmito slovy známé písně skupiny YOYO band se v sobotu 12. března přivítala s místními ženami kapela Pěčnovanka, která hrála a zpívala v sále bývalé školy od 18 hodin. Oslava svátku mezinárodního dne žen má v Nesměni již několikaletou tradici. Stejně jako v minulém roce se organizace akce chopili místní hasiči, kteří v čele se starostou p. Ing. Dobešem přivítali všechny přicházející hosty a to zejména ženy, kterým k jejich svátku pogratulovali a předali květiny. Sladkou tečkou byla káva se zákuskem, na kterém si všechny jistě pochutnaly. Ve 20 hodin byl oficiálně zahájen hasičský ples, který svým programem plynule navazoval. Připravena byla také tombola, která se losovala tradičně z osudí přímo na tanečním parketu krátce po 22 hodině. Václav Capl

Informace pro občany - Odpady Svozový plán pro rok 2016 na komunální odpad: ZELENÁ ZNÁMKA SVOZ 52x

MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

K

T

A

Ý

Ž

D

D

E

Ý

N

ČERVENÁ ZNÁMKA SVOZ 42x 1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12,13 14,15,16,17 18,19,21 23,25 27,29 31,33 35,37,39 40,41,42,43 44,45,46,47 48,49,50,51,52

ŽLUTÁ ZNÁMKA SVOZ 26x 1,3 5,7 9,11,13 15,17 19,21 23,25 27,29 31,33 35,37,39 41,43 45,47 49,51

MODRÁ ZNÁMKA SVOZ 13x 3 7 11 15 19 23 27 31 35,39 43 47 51

Kompletní svozový plán pro rok 2016 : KOMUNÁL

BIO

PLASTY

ČTVRTEK

ÚTERÝ lichý týden

PONDĚLÍ 1x za 14 dní lichý týden

Ločenice Nesměň

PAPÍR

SKLO

ČTVRTEK 1x za měsíc 1x za 14 dní 1.-2.týden sudý týden v měsíci

KOVOVÉ OBALY NA VÝZVU 3.týden v měsíci

SVOZ BIOODPADU bude zahájen 29.3.2016 a bude probíhat každý lichý týden v úterý. MĚSÍC Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad

DEN 29.3. 12.4., 26.4. 10.5., 24.5. 7.6., 21.6. 5.7., 19.7. 2.8., 16.8., 30.8. 13.9., 27.9. 11.10., 25.10. 8.11., 22.11.

Informace pro občany Upozornění – svoz odpadů r.2016 Některé vydané kalendáře na rok 2016 uvádějí rozdílný údaj v číslování týdnů. Zkontrolujte si vaše roční kalendáře a zapište si svozy dle platného svozového plánu od f. Marius Pedersen.

ŽLUTÁ ZNÁMKA měsíc duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

týden 15, 17 19, 21 23, 25 27, 29 31, 33 35, 37, 39 41, 43 45, 47 49, 51

den 14.4., 28.4. 12.5., 26.5. 9.6., 23.6 7.7., 21.7. 4.8., 18.8. 1.9., 15.9., 29.9. 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 8.12., 22.12.

ČERVENÁ ZNÁMKA měsíc duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

týden 14, 15, 16, 17 18, 19, 21 23, 25 27, 29 31, 33 35, 37, 39 40, 41, 42, 43 44, 45, 46, 47 48, 49, 50, 51, 52

den 7.4., 14.4., 21.4., 28.4. 5.5., 12.5., 26.5. 9.6., 23.6. 7.7., 21.7. 4.8., 18.8. 1.9., 15.9., 29.9. 6.10., 13.10., 20.10., 27.10. 3.11., 10.11., 17.11., 24.11 1.12., 8.12., 15.12., 22.12.29.12.

MODRÁ ZNÁMKA měsíc duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

týden 15 19 23 27 31 35, 39 43 47 51

den 14.4. 12.5. 9.6. 7.7. 4.8. 1.9., 29.9. 27.10. 24.11. 22.12.

Informace pro občany Novela zákona o občanských průkazech od 1.1.2016 Občanské průkazy se budou občanům starším 70 let vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit. Pokud občan požádá při podání žádosti o občanský průkaz o převzetí občanského průkazu na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybrán při převzetí občanského průkazu. Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Sledování změn údajů o nemovitostech na Katastru nemovitostí Podle zákona o katastru nemovitostí zřídil katastrální úřad novou službu „Sledování změn údajů o nemovitostech“. Žádost o zřízení této služby může podat: - vlastník nemovitosti - zástavní nebo podzástavní věřitel - oprávněný z věcného břemene - oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo - oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu Služba bude automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Např. provedení vkladu, provedení záznamu, zápis poznámky, vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (zaplombování). Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele datovou schránkou, e-mailem nebo SMS. Zprávy o změně jsou zasílány nejpozději do 24 hodin po výskytu sledované události. Zřízení služby: Pokud má zájemce aktivní datovou schránku, službu lze zřídit bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech je nutné požádat osobně na kterémkoliv katastrálním úřadě (žádosti jsou vyřizovány na počkání). Žádost o zřízení lze také zaslat písemně na adresu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Vzor žádosti o zřízení služby je přístupný na stránkách katastrálního úřadu http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Formulare.aspx Žádost zaslaná v listinné podobě na katastrální úřad však musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele. V případě zaslání žádosti datovou schránkou je totožnost žadatele ověřena přes datovou schránku. V případě návštěvy katastrálního úřadu je totožnost ověřena na místě podle dokladu totožnosti. Zřízení této služby je zpoplatněno. Úplata za informace o změnách katastru v rozsahu 0 – 20 sledovaných nemovitostí je 200 Kč. Tato úplata se účtuje pouze v prvním roce při aktivaci služby, v dalších letech je tedy bezúplatná. Úplata za informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více nemovitostí je 10 Kč za jednu nemovitost. Tato částka se účtuje ročně a je splatná na rok dopředu. V případě ukončení sledování změn v průběhu roku se úplata ani její část nevrací.

Informace pro občany Pohyb obyvatel Ločenice a Nesměň v roce 2015 Počet obyvatel celkem k 31.12.2015: 681 Ločenice. . . . . . . . . . . . . . . 529 Nesměň. . . . . . . . . . . . . . . 152 Narození. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Úmrtí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Přistěhování. . . . . . . . . . . . 41 Odstěhování. . . . . . . . . . . . 13 Stěhování v rámci obce. . . . 1

Upozornění na pálení trávy a biologického odpadu Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i konvektivními proudy horkých spalin s jiskrami a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží. Hořlavý biologický odpad (listí) lze pálit jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby. Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba spalovat jen za podmínek, že: a) pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek, např. palivového dřeva apod. b) pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby c) pálení nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod. d) po ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.

Povinnost používat reflexní bezpečností prvky pro chodce Připomínáme, že podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích je od 20.2.2016 povinností všech chodců nosit reflexní prvky v případě, že se pohybují na pozemních komunikacích bez veřejného osvětlení za snížené viditelnosti. Sníženou viditelností se vedle noci rozumí zejména také mlha, hustý déšť, soumrak nebo rozbřesk. Reflexní prvek na oděvu musí být viditelný zepředu i zezadu. Optimální je dle ministerstva užití reflexního pásku na ruce a noze směřující do vozovky. Za porušení nové povinnosti může být udělena pokuta až do dvou tisíc korun.

Informace pro občany Důležité kontakty Obecní úřad: tel. 724 181 329, [email protected] - starosta Jaroslav Bína tel. 387 962 164, [email protected] - kancelář obce tel. 702 124 413 - kancelář obce Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00 Středa 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00 13:00 – 17:00

Mateřská škola Ločenice: tel. 387 962 150 [email protected] Služby pro občany Pošta Ločenice Tel: 387 962 162 Pondělí 8:00 – 10:00 Úterý 13:00 – 16:00 Středa 14:00 – 17:00 Čtvrtek 8:00 – 10:00 Pátek 11:00 – 14:00

MUDr. Tereza Seidenglanzová Tel: 797 993 817 Ordinační hodiny v Ločenicích: Úterý 7:30 – 9:30

Hlášení poruch E.ON: 800 225 577 ČEVAK: 800 120 112

Připravované akce na duben a červen 2016 30.4.2016 Stavění májky, večer pálení čarodějnice, lampionový průvod 18.6.2016 9. ročník Memoriálu Václava Šmejkala

Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na e-mail: [email protected] Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu Obecního úřadu) nebo v elektronické podobě na výše uvedený e-mail. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka je 15.6.2016.

Eva Koptová Ločenice 16 373 22 Mob.: 723 190 823 Tel.: 387 962 120 Email: [email protected]

* Hotovková a minutková česká kuchyně

OTEVÍRACÍ DOBA:

* Obědy (polední menu)

Po – Čt 11:00 – 22:00

* Večeře11:00 – 23:00

* Svatby, srazy, oslavy, firemní večírky, rauty, smuteční hostiny atd.

So Ne

14:00 – 23:00 14:00 – 22:00

Zákusky Minizákusky Klasické dorty Atypické dorty Dorty na přání Svatební dorty

VODA PLYN TOPENÍ Ločenice č.p. 79 373 22 Tel.: 723 304 024

* Sledování sportovních přenosů * Wi-Fi internet Čepujeme Budvar světlé 10° černé 12° kvasnicový světlý ležák 12° Točená kofola

Kontakt: 602 763 367

Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 00245208, MK ČR E 19248, Tel.: 387 962 164, Mobil: 724 181 329, E-mail: [email protected]

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.