Slovo úvodem. V této souvislosti a také se změnou občanského


1 2 Slovo úvodem RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK RŮŽO- DOL, z.s. bylo založeno v roce 2009 pod názvem Rodinné centrum Žiraf...
Author:  Jaroslav Marek

0 downloads 5 Views 10MB Size

Recommend Documents


No documents

Slovo úvodem RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK – RŮŽODOL, z.s. bylo založeno v  roce 2009 pod názvem Rodinné centrum Žirafa, o.s. Původně sloužilo jako zaštiťující organizace pro čtyři mateřská centra na území Liberce. Od začátku své existence velmi úzce spolupracuje s  Jednotou bratrskou a  s  dalšími prorodinnými organizacemi, které Jednota bratrská založila. Jedná se například o  Křesťanskou základní školu a mateřskou školu J. A. Komenského, Středisko volného času Narnie, Amos o.s., Maják o.p.s (programy primární prevence na školách), a podobně. V průběhu roku 2014 došlo k organizačním změnám. Reagovali jsme na potřebu rozvíjení místních komunit na území Liberce a  jednotlivá mateřská centra jsme uvolnili pod správu sborů Jednoty bratrské ve Vratislavicích nad Nisou a  v  Ruprechticích, kde i  nadále rozvíjejí svoji činnost. V současnosti je rodinné centrum Knoflík orientováno na službu rodinám v liberecké lokalitě Růžodol a přilehlém okolí.

V  této souvislosti a  také se změnou občanského zákoníku jsme se na prosincové členské schůzi rozhodli pro následující změny v  organizaci. Rodinné centrum Žirafa jsme přejmenovali na RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK – RŮŽODOL, z.s., sídlo organizace jsme přestěhovali do nově vybudovaných půdních prostor budovy 2. stupně Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského. Předsedkyní rodinného centra se stala Ladislava Applová. Gabriela Vágnerová zůstává ve výkonné radě jako jednatelka organizace pro granty a komunikaci s úřady. Během roku 2015 přicházely do dopoledního mateřského centra nové maminky a  děti, které v  Knoflíku nacházely nejen příjemné rodinné prostředí a  nová přátelství, ale také bohatý všestranný program pro své děti, cenné rady do nelehkého úkolu výchovy svých dětí, nové kreativní dovednosti a  mnoho jiného. Dopolední klub se scházel v  prvním po-

loletí v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Od září jsme ve čtvrtek nově otevřeli cvičení rodičů s batolaty a s kojenci pod vedením fyzioterapeutky Šárky Švíglerové. Jednou měsíčně probíhaly dopolední i  odpolední přednášky pro rodiče o  výchově dětí, jak poskytovat dětem první pomoc, jak sladit pracovní život s výchovou dětí, jak správně manipulovat s miminkem a jiné. Maminky se i tento rok pravidelně scházely na velmi oblíbených kreativních večerech, kde se učily nové výtvarné techniky. V lednu a v červenci 2015 jsme byli na čtyřdenních výjezdech pro rodiny s dětmi a v květnu na výjezdu tatínků a dětí pod názvem Apalucha. V červnu jsme uspořádali Rodinné odpoledne s pohádkou, dílničkami a opékáním buřtů. Se střediskem volného času Narnie jsme spolupracovali na dalších akcích pro rodiny s dětmi v Růžodole. Pro rok 2016 jsme opět získali finanční podporu od MPSV, Libereckého kraje, Magistrátu města Liberec, Nadace Euronisa a  některých dalších organizací, které se rozhodly naši práci podpořit. Stali jsme se součástí Asociace Comeniana, která sdru-

žuje rodinná a komunitní centra založená Jednotou bratrskou, které sdílí křesťanské hodnoty ve výchově a vedení mladé generace. V této souvislosti jsme ukončili členství v  Síti mateřských center, které jsme vyjádřili poděkování za dlouholetou spolupráci. Velkou radost jsme měli z toho, že aktivity našeho rodinného centra navštěvují v hojném počtu nejen maminky a  tatínkové, ale i  další rodinní příslušníci. Několikaletou spolupráci s místní mateřskou školou, základní školou, střediskem volného času a  klubem seniorů se snažíme propojovat generace, a tím přispívat ke zkvalitnění komunitního života v Růžodole. Vážíme si toho, že můžeme být součástí jednoho z  nejkrásnějších období rodičů a dětí, ujít společně kus cesty, poskytovat zázemí a podporu tak, aby rodiny byly jistým a  pevným bodem pro své děti a  poskytovaly jim ten nejlepší vklad do budoucího života. Za výkonnou radu RC Gabriela Vágnerová

Aktivity Rodinného centra v roce 2015 DOPOLEDNÍ SETKÁNÍ MATEŘSKÉHO CENTRA Pravidelné kreativní programy pro děti v délce 30 minut, které jsou součástí každého setkání, na téma: Objevy, výtvarničení, tvoření, vaření/pečení, anglické zpívánky, cvičeníčko, říkanky, divadlo, pohádky a  programy vztahující se k  ročním svátkům. Během těchto setkávání probíhalo i  poradenství pro rodiče v  oblasti výchovy dětí, vztahy v  rodině, péče o  miminko, správná manipulace s miminkem a návrat do zaměstnání. • • • •

pravidelná setkání: pondělí, středa a čtvrtek 9.00–12.00, od září 2015 pondělí a středa 9.00–12.00 místo setkávání: Budova Narnie, Cyrila a Metoděje 390, Liberec XI, Růžodol odpovědná osoba: Gabriela Vágnerová, od září 2015 Ladislava Applová pomocný tým – Veronika Fořtová,Šárka Švíglerová Ludmila Šťastná, Zuzana Šubrová, Petra Pelantová, Veronika Kopalová počet návštěvníků dopoledních setkávání a kreativních večerů: 759 rodičů, 581 dětí

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Diskusní skupiny pro muže a ženy se scházely celoročně jednou za dva týdny (pravidelná účast 6–8 žen, 6–8 mužů) • •

21. 1. BEZPEČNĚ V AUTĚ – preventivní program pro rodiče s dětmi, 16.00–18.00 29. 1. TRADIČNÍ HODNOTY VE VÝCHOVĚ VS. VLIVY DNEŠNÍ DOBY, Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr. s manželkou Rut – přednáška o výchově dětí v rámci pobytového výjezdu, 20.00–22.00 (25 účastníků)

• • • • • • • • •

12. 2. CÍLEVĚDOMÁ VÝCHOVA SPRÁVNĚ ROZVÍJÍ OSOBNOST DÍTĚTE, Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr. s manželkou Rut, přednáška o výchově dětí, 10.00–12.00 21. 5. SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA, Th.Mgr. Martin Bukovský, přednáška o výchově pro tatínky, 18.00–20.00 (18 účastníků) 29. 4. RODINNÉ KONSTELACE, Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr. s manželkou Rut, 10.00–12.00 20. 5. PRVNÍ POMOC DĚTEM, lektorka Kamila Ptáčková, pracovnice záchranné služby LK, 10.00–12.00 (10 účastníků) 25. 5. POČÍTAČ A VIRTUÁLNÍ SVĚT – Preventivní program pro rodiče, Mgr. Jan Molnár, 18.00–20.00 (11 účastníků) 15. 6. VZDOR A VZTEK DÍTĚTE – Přednáška pro rodiče, Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr. s manželkou Rut, 10.00–12.00 15. 9. JAK SLADIT PRACOVNÍ ŽIVOT S VÝCHOVOU SVÝCH DĚTÍ, Th.Mgr. Martin Bukovský, přednáška o výchově pro tatínky, 18.00–20.00 (14 účastníků) 17. 9. SPRÁVNÁ MANIPULACE S MIMINKEM, FYZIOTERAPEUTKA Šárka Švíglerová DiS. 10.00–12.00 26. 10. TOLERANTNÍ VÝCHOVA NIČÍ DĚTEM HODNOTY, Přednáška pro

• • •

rodiče, Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr. s manželkou Rut, 10.00–12.00 27. 10. SPRÁVNÁ MANIPULACE S MIMINKEM, FYZIOTERAPEUTKA Šárka Švíglerová DiS. 10.00–12.00 3. 11. JAK BÝT DOBRÝM TÁTOU A MANŽELEM, Přednáška o výchově dětí pro tatínky, Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr., 18.00–20.00 (18 účastníků) 7. 12. ŽENA V MNOHA ROLÍCH, přednáška pro ženy, Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr. s manželkou Rut, 18.00–20.00 (20 účastníků)

VOLNOČASOVÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ AKTIVITY PRO ŽENY KREATIVNÍ VEČERY: 1x měsíčně pátek 17.30–21.00: • 27. 2. SCRAPBOOK • 20. 3. MADEIROVÉ VEJCE • 22. 5. KORÁLKOVÉ KULIČKY • 19. 6. NÁRAMEK Z KORÁLKŮ • 15. 7. DECUPAGE • 11. 9. SCRAPBOOK • 23. 10. TVOŘENÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ • 17. 11. ADVENTNÍ VĚNCE • 29. 11. ADVENTNÍ VĚNCE II. • 4. 12. STROMEČKY V KVĚTINÁČI – s klubem seniorů

SPECIÁLY – DOPOLEDNÍ PROGRAMY: • 9. 4. MISKA Z CHRYZANTÉM • 20. 3. MADEIROVÉ VEJCE • 28. 5. TVOŘÍME S FIMO HMOTOU • 30. 9. PODZIMNÍ DEKORACE • 16. 12. VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ

VÍCEDENNÍ POBYTY PRO RODIČE S DĚTMI • • •

26.–29. 1. O SNĚHOVÉ VLOČCE – Zimní výjezd MC Knoflík pod názvem v hotelu Lovecká Mumlava v Harrachově (účast 29 dospělých, 29 dětí) 7.–9. 5. APALUCHA – Pobytový výjezd pro tatínky s dětmi v J-campu v Novém městě pod Smrkem (účast 22 tatínků, 22 dětí) 3.–6. 7. RODINNÁ DOVOLENÁ – Letní výjezd pro celé rodiny v J-campu v Novém městě pod Smrkem (účast 40 dospělých a 36 dětí)

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY • • • • •

12. 3. BURZA OBLEČENÍ 9.00–12.00 v Knoflíku 18. 3. MAŠKARNÍ V KNOFLÍKU na téma ZVÍŘÁTKA NA STATKU, 10.00–12.00, akce pro maminky a děti 17. 6. POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE – akce pro rodiny s dětmi s divadlem a dílničkami pro děti, 15.00–18.00 14. 10. BURZA OBLEČENÍ 9.00–12.00 v Knoflíku 12. 12. ADVENT V RŮŽODOLE – pořádáme společně se střediskem volného času Narnie a Jednotou bratrskou Růžodol – akce pro rodiny – dílničky, divadlo a jiné

CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI: • CVIČENÍ S KOJENCI – jednou týdně ve čtvrtek od října do prosince

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Náklady 2015

náklady celkem

z toho dotace MPSV

Provozní náklady

 

 

výtvarný materiál

19

0

výtvarný materiál hrazený z grantů

61

0

spotřeba materiálu

20

0

Potraviny, občerstvení

29

0

Spotřební materiál DrHM

26

10

0

0

Tržby za vlastní činnost a dary

106

3

vstupné

32

1

0

ostatní dary

55

40

40

náklady na reprezentaci

2

0

ostatní náklady (pojištění,popl.)

5

0

cestovné

1

0

mzdové náklady - mzdy

161

118

mzdové náklady - DPP

104

96

55

38

630 tis.

305 tis.

voda, energie, teplo ostatní služby výkony spojů, poštovné nájemné

Mzdové náklady

odvody ke mzdám, pojistné Náklady celkem

Příjmy 2015  

příspěvky na výjezdy MC Dotace, granty MPSV

110   305

Liberecký kraj

25

Statutární město Liberec

56

Nadace škola hrou Nadace Euronisa Příjmy celkem

3 15 601 tis.

Poděkování Děkujeme za finanční podporu všem našim donátorům, kterými v roce 2015 byly: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje, Jednota bratrská Růžodol, Nadace Euronisa, Inisoft, Nadace Škola hrou a ostatním drobným dárcům.

V neposlední řadě děkujeme také všem dobrovolným maminkám, které se postaraly o skvělé zázemí, tátům za jejich pomoc a trpělivost, rodinným příslušníkům, dobrovolníkům a všem našim příznivcům a spřáteleným organizacím, které přispěly k úspěchu naší práce.

Výkonná rada

Výkonná rada

RODINNÉHO CENTRA ŽIRAFA, z.s.

RODINNÉHO CENTRA KNOFLÍK-RŮŽODOL, z.s.

– do prosince 2015

– od prosince 2015

Gabriela Vágnerová – předseda sdružení Bohumil Jána – člen výkonné rady Jolana Krásná – člen výkonné rady

Ladislava Applová DiS. – předseda Gabriela Vágnerová – jednatel Ondřej Vogner – člen výkonné rady

Kontaktní informace adresa: Růžodolská 118/26, Liberec 11, 460 01 IČO: 26555832 telefon: 485 114 558 webové stránky: www.rc-knoflik.cz, (www.rczirafa.cz) facebook: www.facebook.com/RCknoflik e-mail: [email protected], [email protected] bankovní spojení: Fio banka, č. ú: 2000048476/2010

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.