SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY


1 Č.sml. objednatele: Č.sml. zhotovitele: K18054 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen smlouva ) uzav ená podle 25Ř...
Author:  Blanka Vlčková

0 downloads 5 Views 844KB Size

Recommend Documents


No documents


Č.sml. objednatele: 633-2018-521101 Č.sml. zhotovitele: K18054

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „smlouva“) uzav ená podle § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Sídlo: Blanická 3Ř3/1, 77ř 00 Olomouc zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. editelem KPÚ pro Olomoucký kraj ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., editel KPÚ pro Olomoucký kraj v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc xxxxx, Pobočka Olomouc Adresa: Blanická 3Ř3/1, 772 00 Olomouc Tel.: xxxxx E-mail: xxxxx ID DS: z49per3 Bankovní spojení: xxxxx Číslo účtu: xxxxx IČO: 01312774 DIČ: není plátcem DPH (dále jen „objednatel“)

Objednatel:

a Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Sídlo: Krnovská 1Ř77/51, 7ř2 01 Bruntál zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti Tel./fax: xxxxx E-mail: xxxxx ID DS: 83y5crc v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, výrobní editel Tel./fax: xxxxx E-mail: xxxxx Bankovní spojení: xxxxx Číslo účtu: xxxxx IČO: 623 60 213 DIČ: CZ 623 60 213 Společnost je zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 8072 (dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 16ř/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje p íslušná ve ejná zakázka.

Podklady pro uzav ení smlouvy: Nabídka zhotovitele ze dne: 14. 5. 2018 Zadávací dokumentace ze dne: 30. 4. 2018 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 17. 5. 2018 Stavební povolení č.j.: MEST 126202/2017 ze dne 20. 9. 2017, které nabylo právní moci dne 24. 10. 2017, MEST 121163/2017 ze dne 20. ř. 2017, které nabylo právní moci dne 18.10.2017.

Čl.I Předmět a účel smlouvy 1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných za ízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dalov dle zákona č. 13ř/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech, ve znění pozdějších p edpisů a o změně zákona č. 22ř/1řř1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších p edpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Ve ejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“). 2. P edmětem smlouvy je provedení stavby Společná zařízení v k.ú. Dalov (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích p ílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky p i respektování projektů, p íslušných technických norem, obecně závazných právních p edpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího ízení ve ejné zakázky. 4. Práce nad rámec rozsahu p edmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k ádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, nap . stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozší it v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto p ípadě jeho požadavky respektovat. 5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k p evzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: Název díla:

Společná zařízení v k.ú. Dalov

2/25

Místo stavby:

k. ú. Dalov, okres Olomouc, kraj Olomoucký

(dále jen “stavba”). Rozsah díla a jeho kvalita, včetně p íslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.16ř/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností Vodohospodá ský atelier s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, Arch. č. 24/2012 z 10/2012. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně p edána zhotoviteli nejpozději p i p edání staveniště. 2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: a. Zajištění dodávek materiálů a za ízení nezbytných pro ádné dokončení díla. b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro ádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opat ení apod.). c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu p ed zahájením provádění díla (p íslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). e. Geodetické zamě ení skutečně provedeného díla včetně p ípadných geometrických plánů pro kolaudační ízení, p ípadné majetkové vypo ádání a zápis díla do katastru nemovitostí. f. Zhotovitel zajistí p edběžný záchranný archeologický výzkum. g. Pokud dojde v průběhu provádění p edběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci p ípravy a realizace stavby k nep edvídaným nálezům kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo chráněných částí p írody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších p edpisů. h. Dojde-li během p ípravy a realizace stavby k nep edvídaným nálezům kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo chráněných částí p írody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 1Ř3/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu ú adu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany p írody a zároveň učinit opat ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu p erušit. i. Zajištění všech dalších nep edvídatelných průzkumů nutných pro ádné provádění a dokončení díla, jejichž pot eba by vznikla během realizačních prací, nap ., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou ešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy. j. Zajištění a provedení všech opat ení organizačního charakteru nezbytných k ádnému provedení díla. k. Z ízení staveniště, jeho za ízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění. l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost edí.

3/25

m. Projednání a zajištění p ípadného zvláštního užívání komunikací a ve ejných ploch, pop . dalších pozemků, včetně úhrady vymě ených poplatků a nájemného. n. Zajištění p ístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. p ípadné světelné signalizace, jejich údržba, p emisťování a následné odstranění. p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a p ípadných jiných právních nebo technických p edpisů platných v době provádění a p edání díla, kterými bude prokázáno dosažení p edepsané kvality a p edepsaných technických parametrů díla. q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením p ehledu o p ípadně vytěžené ornici a o nakládání s ní p i respektování zásad její ochrany. r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským ú adem Šternberk, odborem dopravy a silničního hospodá ství pod č.j. MEST 126202/2017 ze dne 20. ř. 2017, které nabylo právní moci dne 24. 10. 2017a odborem životního prost edí č.j. MEST 121163/2017 ze dne 20. ř. 2017, které nabylo právní moci dne 1Ř.10.2017. 3. Veškerý odpad, jenž p i provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (nap . pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla 1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1řř0 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p edpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Ve ejnou zakázku ze dne 14. 5. 2018. 2. Cena je nejvýše p ípustná a nep ekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i p i p ípadném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, za ízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 4. Celková cena za provedení díla: bez DPH činí 3 250 000,- Kč DPH 21% činí 682 500,- Kč Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 3 932 500,- Kč 4/25

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být p ímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky 1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury). 2. Objednatel neposkytuje zálohy. 3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 30.11. p íslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendá ních dnů od protokolárního p edání a p evzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. p íslušného roku a bude označena textem „konečná“. 4. V p ípadě, že dílo bylo dokončeno a p edáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 5. Zádržné Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení ř0 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny p i p edání a p evzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním p edání a p evzetí díla. Pokud objednatel p evezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nep edá objednateli p íslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či p edání p íslušných dokumentů. 6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve t ech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li p iděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejst íku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v p ípadě „konečné“ faktury také kopie protokolu o p edání a p evzetí díla, ádně podepsaného za obě smluvní strany. P evzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě p iloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 8. Na faktu e pro objednatele bude zhotovitel uvádět: Odběratel: Státní pozemkový ú ad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774. 5/25

Konečný p íjemce: Státní pozemkový ú ad, Pobočka Olomouc, Blanická 3Ř3/1, 779 00 Olomouc. 9. V p ípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích p ílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém p ípadě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendá ních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním p evodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktu e. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. p íslušného roku. 11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena p edpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů ve ejné správy, je p íslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů zhotovitel objednatele p edem neupozornil. 12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na p evodu finančních prost edků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v p ípadě nedostatku finančních prost edků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení pot ebných finančních prost edků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktu e a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v p ípadě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní p ed původním termínem splatnosti faktury, pop . do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní p ed původním termínem splatnosti faktury. 13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů: a. vad a nedodělků díla, b. oprávněných nároků vznesených t etími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, za ízení anebo podzhotoviteli, d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli, e. z ejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je p imě ená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo g. v p ípadě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. 14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 15. V p ípadě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a ádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 6/25

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pově eným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového ú adu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního ú adu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů o finanční kontrole. 17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém p ípadě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit p istoupení t etí strany k financování části díla. Čl.V Doba plnění 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 7. 11. 2018. 2. Objednatel se zavazuje p edat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a p edání díla objednateli včetně odstranění p ípadných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán p íkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento p íkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a p i provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat p íkaz k zastavení nebo p erušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo p erušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými p íkazy p estávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je t eba dílo p erušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než t i měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a p ipravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 3. V p ípadě, že zhotovitel p eruší práce na p edmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na p íkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván p íslušnými orgány za mimo ádné situace (nap . požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod p erušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou p imě enou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí p ed uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto p erušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 4. Objednatel je oprávněn p esunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato p ípadná změna bude ešena dodatkem ke smlouvě. 5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 7/25

a. Termín p edání a p evzetí staveniště: 9. 7. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů p ed zahájením prací) b. Termín zahájení stavebních prací: 16. 7. 2018 c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2018 d. Termín p edání a p evzetí díla: 7. 11. 2018 ( protokolární p edání a p evzetí ádně dokončeného díla ) 6. Do 10 pracovních dnů od p edání a p evzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti p edávacího a p ejímacího ízení. 7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního ú adu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je p ipravena ke kolaudačnímu ízení. Čl.VI Povinnosti objednatele 1. Objednatel p edá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v p íloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv t etích stran, o čemž bude proveden zápis. 2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nep ístupných prací a konstrukcí p ed zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů p edem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, p ípadně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 4. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na pot ebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kte í působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. Čl. VII Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu. 2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické p edpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to p edpisují požární p edpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném p íslušnými požárními p edpisy 8/25

b. zodpovídat za dodržování p edpisu o bezpečnosti práce a technických za ízení na staveništi dle na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích c. zodpovídat za čistotu ve ejných komunikací v p ípadě vlastního provozu na nich. d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších p edpisů (s odkazem na další související p edpisy) stavbyvedoucího, p ičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1řř2 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších p edpisů. 3. Zhotovitel odpovídá za po ádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 4. Za ízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými pot ebami, dokumentací p edanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za ízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 5. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 25ř4 a 25ř5 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci za ízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a p ípadně koordinátora BOZP. 7. V p ípadě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném p ípadě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 8. K ově ení objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně p evzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s p edávaným dílem p edložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které p i provádění díla nezpracoval. 11. V p ípadech stanovených zákonem č. 30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s p edstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce p i p ípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 9/25

zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních p edpisů v oblasti protipožární ochrany. 13. V p ípadě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z p edmětných p edpisů, p íp. bude vydán jiný právní p edpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen ídit se těmito novými p edpisy. 14. Zhotovitel je povinen využívat ve ejnou komunikaci jen v souladu s platnými p edpisy a hradí p ípadné škody vzniklé jejím užíváním. 15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších p edpisů, v p ípadě omezení ve ejného provozu na p íslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání p íslušných komunikací si zabezpečit p íslušné povolení u silničního správního ú adu a provést na svůj náklad všechna opat ení, která ú ady na ídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení p ebytečné zeminy a stavební suti. 16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště. 17. Zhotovitel se zavazuje, že p i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či p edepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle p íslušných p edpisů. 19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu p edání a p evzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím p erušení prací do stavebního deníku, jak stanoví p íloha č. 5 vyhl. č. 4řř/2006 Sb., B. 1. písm. y). 21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a p íslušných p edpisů vztahujících se k realizaci díla. Čl. VIII Pojištění zhotovitele 1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzav enou pojistnou smlouvu, jejímž p edmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem t etí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v p edchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 2. V ú edně ově ené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem z etelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace p edmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude p iložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat. 10/25

3. Dále v p ípadě, že tato pojistná smlouva také eší nebo omezuje limit pro jeden škodní p ípad, tak to zhotovitel z etelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v p iloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit. 4. Ú edně ově ené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzav ení pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději p i p evzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později p edložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzav ené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. 5. Zhotovitel je povinen ádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle p edchozího odstavce i po dobu záruky. V p ípadě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzav ít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla Staveniště 1. Objednatel p edá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů p ed zahájením prací, o p edání a p evzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den p edání a p evzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu p íslušného protokolu. 2. Za ízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzav ení p íslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu ešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu p es podružné mě ení, které zajistí zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště.). 3. Od doby p evzetí staveniště až do protokolárního p edání a p evzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzav ít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bou í, vich icí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemět esením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím p edmětem či p edmětem z letadla spadlým. 4. Zhotovitel se zavazuje odstranit za ízení staveniště a vyklizené staveniště p edat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, ádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude p edáno až s p edáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude

11/25

vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendá ních dnů po p edání a p evzetí díla. 5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště t etí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Zahájení prací 6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem p edání a p evzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne p edání a p evzetí staveniště ani v dodatečné p imě ené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 7. Pokud jsou p i provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami p ímo pro objednatele, je objednatel povinen do p edloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební p ipravenosti a provádění těchto p ímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 8. P i provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace p edmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí p evzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p i vynaložení odborné péče (p edevším se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn p erušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu p erušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, p ípadně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se p edmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. Kontrola prováděných prací 10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních p edpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl ádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v p imě ené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prově ení prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů p ed termínem, v němž budou p edmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole ádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i p es ádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn p edmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V p ípadě, že se p i dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly ádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, p ičemž 12/25

ustanovení

§

2626

odst.

2

občanského

zákoníku

se

neuplatní.

Kontrolní dny 12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, p ípadně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro ádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů p ed jeho konáním. 14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele p ípadně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. 15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo p izvat na kontrolní den své podzhotovitele. 16. Kontrolní dny vede objednatel, p ípadně jím určený technický dozor stavebníka. 17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, p ipomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení p ípadných nápravných opat ení a úkolů. 18. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka po izuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně p edá všem zúčastněným. 19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. P edání a p evzetí díla 20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů p edem termín ukončení prací a k tomuto termínu p edložit objednateli veškeré doklady nezbytné k p edání a p evzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem p edání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro p edání dokladů je Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, Blanická 3Ř3/1, 77ř 00 Olomouc. 22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit p ejímací ízení a ádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že p ípadné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za p ítomnosti objednatele či osoby jím určené. 23. V p ípadě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo p ed termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů p edem a současně jej vyzvat k p edání a p evzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit p ejímací ízení p ed sjednaným termínem dokončení díla. 24. Pokud se p i p edání a p evzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným p edáním a p evzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat p edávání a p ejímání díla po částech nebo mohou sjednat p edčasné p edání.

13/25

26. ádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek: i. Dílo bylo dokončeno a p edáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. ii. O p edání a p evzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o p edání a p evzetí díla bude uvedeno zejména: • hodnocení prací, zejména jejich jakostí, • prohlášení objednatele, že p edávané dílo nebo jeho část p ejímá, • soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, pop . sleva z ceny díla, • dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. iii. Staveniště bylo vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendá ních dnů po p edání a p evzetí díla. iv. Objednateli byly p edány následující doklady: 1. stavební deník v souladu s ustanovením č. 1Ř3/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.

§157

zákona

2. geodetické zamě ení skutečného provedení díla vč. p ípadných geometrických plánů a to ve čty ech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg. 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem, 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a p ílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů, 5. doklady o kvalitě a konstrukcí,

jakosti

provedených

6. certifikáty použitých materiálů, 7. doklady o výsledcích zhutnění, 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 9. doklad o uložení p ebytečné zeminy a odpadů, 14/25

skrytých

prací

10. zápis o odstranění p ípadných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o p edání a p evzetí díla, 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace ve ejné zakázky. 27. V p ípadě, kdy je dílo p edáno bez vad, p evezme objednatel dílo bez výhrad. 28. V p ípadě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel p evzít dílo s výhradami, nap íklad pokud je ádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v p edávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního p edání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele p echází toto vlastnictví okamžikem protokolárního p evzetí díla, tímto okamžikem p echází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 31. V p ípadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je p ipraveno k p edání a p evzetí a p i p edávacím a p ejímacím ízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném p edání a p evzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé p i neúspěšném p edávacím a p ejímacím ízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného ízení. 32. V p ípadě, že se objednatel p es ádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k p evzetí a p edání díla, nebo p edávací a p ejímací ízení jiným způsobem zma í, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé p i neúspěšném p edávacím a p ejímacím ízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného ízení s tím, že zhotovitel není, v p ípadě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel p edá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

15/25

Čl. XI Stavební deník 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p edání a p evzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti p edepsané zákonem a p íslušnou prováděcí vyhláškou. 2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z p ejímacího ízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 4. Stavební deník musí být p ístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, p ípadně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 5. Objednatel, nebo jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjad ovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru, p ípadně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 7. V p ípadě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, po izuje zhotovitel i p íslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která p íslušný zápis učinila. 10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování p íslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho p edání a p evzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne p edání a p evzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních p edpisů a norem. 3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendá ních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle p edchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, t etí osobou nebo vyšší mocí, p ípadně běžným opot ebením.

16/25

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí p edaných mu ke zpracování objednatelem v p ípadě, že zhotovitel ani p i vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani p i vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran. 9. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v p ípadě, že p i kontrolním zamě ení stavby pro pot eby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém p ípadě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i p ípadné škody, které objednateli nebo t etím osobám tímto vzniknou. 10. V p ípadě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zap íčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kte í pro něj dílo provádějí. 12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, p ístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p i provádění díla. 13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl p edmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době p edání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu p edmětu díla, co nejd íve po p edání, p i této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s p edáním dokončeného díla dle této smlouvy. 17. V p ípadě, kdy p edávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý

17/25

i započatý kalendá ní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti. 20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 21. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendá ních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a vě itel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když p esahuje výši smluvní pokuty. 22. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními p edpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů ve ejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů zhotovitel objednatele p edem neupozornil. 23. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z p ekážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2ř13 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy 1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v p ípadě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendá ních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními p edpisy nebo smlouvou. 2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu. 3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: a. v p ípadě, že probíhá insolvenční ízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; b. v p ípadě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v p ípadě: i. prodlení s ádným zahájením prací, p edáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendá ních dnů, ii. prodlení s ádným protokolárním p edáním díla delším než 30 kalendá ních dnů, iii. neoprávněného zastavení či p erušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendá ních dnů v rozporu s touto smlouvou, 18/25

iv. kdy zhotovitel využil k plnění p edmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího ízení na Ve ejnou zakázku nebo bez p edchozího souhlasu objednatele, v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího ízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly z ejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzav ení této smlouvy vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné p imě ené lhůtě 14 kalendá ních dnů. 4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prost ednictvím datové schránky podle zákona č. 300/200Ř Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších p edpisů. 5. V p ípadě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit za ízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém p ípadě povinen učinit veškerá pot ebná opat ení k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opat eních objednatele bezprost edně informovat. V opačném p ípadě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje p evzít a zhotovitel se zavazuje p edat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendá ních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém p edání a p evzetí bude po ízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o p edání a p evzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v p ípadě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendá ní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendá ního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele p ijatých v jakékoli formě, p edevším ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, pop ípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího ízení. 2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 19/25

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné t etí osobě ani subjektu. 3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy p i plnění svých povinností p ijdou jeho pově ení zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších p edpisů, učiní veškerá opat ení, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému p ístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným p enosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za p ípadné porušení zákona z jeho strany. 4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či t etí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení p íslušných právních p edpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání 1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů, či p edmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „p edmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k p edmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu p icházejícím způsobům užití p edmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v p ípadě, pově il-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 5. Objednatel je oprávněn práva tvo ící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout t etí osobě. 6. Objednatel je oprávněn p edmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání 1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prost edků p idělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro p íslušný kalendá ní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ . 2. Pově í-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na ve ejnou zakázku, která je p edmětem této smlouvy, musí být p edem s objednatelem projednáno, 20/25

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V p ípadě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 4. Každá změna podzhotovitele musí být p edem s objednatelem projednána a odsouhlasena. 5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prost ednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím ízení vedoucí k uzav ení této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za p edpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba p edchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím ízení. 6. P erušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. P erušit provádění díla může v odůvodněných p ípadech také technický dozor. Důsledky p erušení provádění díla se ídí p íslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 7. V p ípadě, že objednatel p evede ádně zhotovené a p evzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s p echodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 8. S výjimkou p edchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na t etí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto p ípadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních p edpisů České republiky. 10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich p ekonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev t etími osobami. V p ípadě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Dodatečné práce 1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění p edmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V p ípadě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její p íloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 21/25

2.

3.

4.

5.

6.

7.

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky p i zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení p edchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy ešeno v souladu se Směrnicí. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou p edmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako p íloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou p ipuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných p ípadech. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzav ena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín p edání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být ešeno v souladu se ZZVZ. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzav ené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. V p ípadě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, p ípadně omezení rozsahu díla, nebo p i realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo p i realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedených v p íslušné projektové dokumentaci p edané objednatelem, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly p edvídat, jsou smluvní strany povinny ešit otázku výše ceny a p ípadnou změnu doby plnění. Objednatel bude zhotovitelem vždy p edem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací p edtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu. Součástí veškerých p ípadných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se ídí občanským zákoníkem. 2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uve ejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech p ípadných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prost ednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uve ejnění prost ednictvím registru smluv objednatel. 3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uve ejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se p evodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 22/25

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 5. Nedílnou součást smlouvy tvo í tyto p ílohy: a. P ílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. b. P ílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: a. zadávací dokumentaci; b. nabídce zhotovitele 7. Smluvní strany po jejím p ečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo p esnost p edmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění ve ejné zakázky. 9. V p ípadě jakéhokoliv rozporu mezi zněním p ílohy a vlastní smlouvy má p ednost znění smlouvy. 10. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších p edpisů, zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve znění pozdějších p edpisů.

V Olomouci 29. 5. 2018

V Bruntále 28.5.2018

…………………………………… JUDr. Roman Brnčal, LL.M. editel Krajského pozemkového ú adu pro Olomoucký kraj

……………………………………

Objednatel

zhotovitel

Ing. Marek Němec jednatel společnosti KARETA s.r.o.

23/25

P íloha č. 1 Specifikace díla Podrobný popis p edmětu plnění: P edmět plnění je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty: SO 03 – Polní cesta C17 SO 04 – Polní cesta C18 SO 04A - Polní cesta C1Ř - Odvodnění komunikace (odvodnění p ilehlého pozemku) SO 05 – Interakční prvek IP21 Ostatní prvky plánu společných za ízení (stavební objekty), které jsou součástí projektové dokumentace, nejsou předmětem plnění a nebudou realizovány. Předmětem plnění je zhotovení následujících stavebních objektů: • SO 03 - Polní cesta C17 - jednopruhová cesta ší ky 4m, kategorie P4,0/30. Vozovka je navržena netuhá se zatravněným krytem na t ídu dopravního zatížení VI a návrhovou úroveň porušení vozovky D2. Vedlejší polní cesta C17 – záhumenní cesta na p.č. 1220 je navržena s vegetačním krytem, délka 45ř m, VPC P4,0/30. Na konci úseku je cesta ukončena napojením na stávající lesní cestu. Skladba vozovky: zatravňovací vrstva 50 mm, vibrovaný štěrk 150 mm, štěrkodrť ŠD 150 mm, celkem 350 mm. • SO 04 - Polní cesta C18 – záhumenní cesta na p.č. 1216 je vedlejší polní cestou propojující hlavní polní cesty C1 a C2. Polní cesta je navržena s živičným zpevněním, délka cesty je 530 m, VPC P4,0/30. Skladba vozovky: asfaltový beton st ednězrnný ACO 11 40 mm, obalované kamenivo st ednězrnné ACP 16+ 70 mm, štěrkodrť ŠD 150 mm, štěrkodrť ŠD 200 mm, celkem 460 mm, zpevněné krajnice ší ky 0,5 m. • SO 04A - Polní cesta C18 - Odvodnění komunikace (odvodnění přilehlého pozemku) Součástí stavebního objektu polní cesty C1Ř je i ešení odvodnění p ilehlého pozemku p.č. 121Ř a p evedení vody p es těleso polní cesty. Odvodnění pozemku p.č. 121Ř je navrženo vybudováním drenáže v délce 17 m s osazením keramických trativodek uložených do rýhy na štěrkopískový podsyp a obsypaných nezhutněným štěrkem. Drenáž z trativodek bude uložena v trase od stávající pramenné jímky až k parcele polní cesty, kde bude ukončena zasakovací drenážní šachtou se štěrkovým obsypem. Šachta bude zhotovena z betonových šachetních prefabrikátů DN Ř00 uložených na cihelné dno. Ze šachty bude voda odvedena potrubím PP SN10 DN 150 v délce ř,5 m kolmo p es trasu navrhované polní cesty (v jejím km 0,233) na p ilehlý soukromý pozemek. K ížení potrubí DN 150 a polní cesty bude ešeno uložením potrubí do ocelové chráničky délky 5 m. Součástí objektu není horská vpusť, dešťová vpusť ani oprava stávající drenáže s napojením do nové kanalizace pod k ižovatkou polních cest C17 a C1Ř. Za ízení byly ešeny p i stavbě nové dešťové kanalizace, vybudované Městem Šternberk na p.č. ř43/2 v intravilánu obce. • SO 05 - Interakční prvek IP21 – na p.č. 1057/1, 1225 a 1073, v lokalitě Olšina a u h bitova. V této lokalitě je navrženo odbahnění stávající mok adní tůně s plochou vodní hladiny po odbahnění 316 m2. Dále je navržena výstavba pěšiny ze „šlapáků“ v délce Ř6,0 m a ší ce 1,2 m od h bitova ke stávajícímu prameni. Prostor stávajícího pramene bude vyčištěn od náletových d evin a okolí pramene bude zpevněno kamennou dlažbou. Vlastní objekt pramene zůstane zachován, pouze bude rozebráno kamenné zhlaví pramene a bude znovu p eskládáno (kamenné zdivo na sucho). Ze dna pramene budou odstraněny sedimenty a bude vyštěrkováno.

24/25

V rámci stavebního objektu IP21 bude provedena úprava a zpevnění plochy p ed h bitovem včetně stávajícího sjezdu ze státní silnice III/44430 ke h bitovu. Plocha p ed h bitovem o výmě e ř0 m2 bude zpevněna kamennou dlažbou o tloušťce 0,15–0,20 m uloženou do ložné vrstva z drtě 50 mm na podkladě štěrkocementové malty 150 mm a štěrkodrtí o tl. 150 mm. Plocha bude zhotovena z kamene z místních zdrojů plochého tvaru o velikosti minimálně v jednom rozměru 0,25 – 0,30 m. Kameny budou uloženy tak, aby mezery mezi nimi byly minimální. Mezery budou vyplněny štěrkopískem. V blízkosti h bitovní zdi – mezi stávajícími lípami budou umístěny dvě lavičky kovové konstrukce s d evěným sedákem. 

Zhotovitel v rámci díla zajistí likvidaci p ebytečného výkopku v celkovém množství 2.996,5 t ve vlastním recyklačním dvo e nebo na ízené skládce. (C17=1.230 t, C18=1.343 t, C18 – odvodnění =31,5 t, IP21=3ř2 t).Součástí realizace díla jsou po provedení odkopávky a p edepsaném zhutnění pláně na jednotlivých objektech, statické zatěžovací zkoušky v rozsahu dle TKP pozemních komunikací a dle up esnění geologa, p esný počet zkoušek je uveden ve výkazu výměr u jednotlivých objektů.Součástí realizace díla je odebrání a vyhodnocení vzorků pro silniční laborato – dva vzorky z každé cestyV rámci geodetických prací v průběhu stavby bude provedeno p esné směrové a výškové vytyčení jednotlivých objektů s dodržením absolutních výšek dle projektové dokumentace

25/25

Časový a finanční harmonogram prací

Společná zařízení v k.ú. Dalov Cena celkem bez DPH

2018 objekt / týden 1

SO 00

Vedlejší rozpočtové náklady

2

SO-03

Polní cesta C17

3

SO-04

Polní cesta C18

4

SO04A

Polní cesta C18 - odvodnění komunikace

5

SO 05

1.

Interakční prvek IP21 Celkem za týden

2

3

15 000

12 451

0

27 451

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10 000

15 000

92 517

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

75 000

87 454

78 455

98 547

145 147

84 744

78 454

105 411

87 454

57 367

187 454

241 544

187 454

175 474

198 745

147 844

114 544

124 114

145 414

114 144

8 745

10 121

11 214

12 144

9 854

8 474

9 454

9 845

7 845

11 251

3 525

4 577

8 545

10 154

18 745

21 454

184 744

83 534

343 645

311 792

351 310

313 497

263 517

260 863

416 157

304 161

18 451

103 451

293 653

15

v Kč

16

17 592

157 591,90 Kč 898 033,40 Kč 1 729 247,71 Kč 129 848,56 Kč 335 278,43 Kč

135 395

107 517

17 592

0

3 250 000,00 Kč

počet dnů 7

7

7

7

7

Předání a převzetí staveniště: 9.7.2018 Zahájení stavebních prací: 16.7.2018

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Termín předání a převzetí díla: 7.11.2018 Ukončení stavebních prací: 31.10.2018

Celková doba realizace - výstavby: 16. 7.2018-31.10.2018

V Bruntále …………….

……………………………………… Ing. Marek Němec jednatel společnosti

Rekapitulace ceny za stavbu SOSOSOSOSO-

Vedlejší rozpočtové áklady Pol í cesta C Pol í cesta C A Pol í cesta C - odvod ě í ko u ikace I terakč í prvek IP

Celkem za stavbu

Společná zařízení v k.ú. Dalov cena bez DPH

DPH 21%

cena s DPH

157 591,90 898 033,40 1 729 247,71 129 848,56 335 278,43

33 094,30 188 587,01 363 142,02 27 268,20 70 408,47

190 686,20 1 086 620,41 2 092 389,73 157 116,76 405 686,90

3 250 000,00

682 500,00

3 932 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: #REF! Objekt:

SO-00 - SO-00 Vedlejší rozpo tové náklady KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

#REF!

Zadavatel: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Uchaze : #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Dalov

Poznámka:

157 591,90

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 157 591,90 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 2 z 30

CZK

Výše daně 33 094,30 0,00

190 686,20

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-00 - SO-00 Vedlejší rozpo tové náklady Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

Kód dílu - Popis

#REF!

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

157 591,90

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady

157 591,90

Strana 3 z 30

SOUPIS PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-00 - SO-00 Vedlejší rozpo tové náklady Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

P

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem VRN

D 1

K 001 VV

#REF!

Cena celkem [CZK]

157 591,90

Vedlejší rozpo tové náklady

157 591,90

Protokolární předání stavbou dotz ených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

kpl

1

1,000

11 273,00

11 273,00

1,000

2

K 002

Vytý ení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměři ství

kpl

1,000

16 909,50

16 909,50

3

K 003

Zajištění a zabezpe ení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, v etně případných přípojek, přístupů, deponií, a podobně

kpl

1,000

16 909,50

16 909,50

4

K 004

Zajištění umístění štítků o povolení stavby

kpl

1,000

5 636,50

5 636,50

5

K 005

Zpracování a předání dokumentace skute ného provedení (3 tištěné paré + 1 v elektronické podobě), zaměření skute ného provedení (3+1), fotodokumentace

kpl

1,000

11 273,00

11 273,00

K 006

Firemní pol. Vyty ení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací

kpl

1,000

3 381,90

3 381,90

6

VV

Čviz. dokladová ástČ 1

1,000

7

K 007

Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí

kpl

1,000

5 636,50

5 636,50

8

K 008

Zajištění archeologického dohledu

kpl

1,000

11 273,00

11 273,00

9

K 009

Geodetické práce ( před zahájením stavby, v průběhu stavby, po ukon ení stavby)

kpl

1,000

58 389,51

58 389,51

K 010

Provedení zatěžkávacích zkoušek cest

kpl

1,000

5 636,50

5 636,50

11 272,99

11 272,99

10

VV

11

K 011 VV

ČProvedení zatěžkávacích zkoušel každé cesty (4 cesty)Č1

1,000

Odebrání a vyhodnocení vzorků pro silni ní laboratoř

kpl

Čdva vzorky na každé cestě 4x2=8 vzorkůČ1

1,000 1,000

Strana 4 z 30

Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: #REF! Objekt:

SO-03 - SO-03 Polní cesta C17 KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

#REF!

Zadavatel: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Uchaze : #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Dalov

Poznámka:

898 033,40

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 898 033,40 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 5 z 30

CZK

Výše daně 188 587,01 0,00

1 086 620,41

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-03 - SO-03 Polní cesta C17 Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

Kód dílu - Popis

#REF!

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

898 033,40

HSV - Práce a dodávky HSV

898 033,40

1 - Zemní práce

382 100,89

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

5 072,85

5 - Komunikace

500 976,76

998 - Přesun hmot

9 882,90

Strana 6 z 30

SOUPIS PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-03 - SO-03 Polní cesta C17 Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

P

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

#REF!

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem HSV

D

1

D 1

K 001 VV

2

K 111103202 VV VV

3

K 122202203 VV

4

K 122202209 VV

5

K 162701105 VV

6

K 171101102 VV

7

K 171201201 VV

8

K 171201211 VV

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

898 033,40

Práce a dodávky HSV

898 033,40

Zemní práce

382 100,89

Zalití trávníku po výsadbě

m2

1880 Kosení s ponecháním na místě ve vegeta ním období travního porostu středně hustého "Kosení trávníku 3x za rok" 1880/10000*3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

1 880,000

3,95

7 426,00

1 880,000 ha

0,564

9 538,48

5 379,70 CS ÚRS 2014 01

0,564 m3

676,000

m3

135,200

676

83,80

56 648,80

18,25

2 467,40

179,68

110 682,88

21,34

1 920,60

8,62

5 051,32

676,000

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 676*0,2

135,200

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

676-60

616,000 616,000

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS

m3

90,000

m3

586,000

90

90,000

Uložení sypaniny na skládky 586

586,000

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 586*2,1

t

1 230,600 1 230,600

Strana 7 z 30

124,00

152 594,40 CS ÚRS 2014 01

P

Typ

9

Kód

K 181102302

K 181451122

M 005724740

12

11 K 002

5

Množství 1 880,000

J.cena [CZK]

17 408,80 CS ÚRS 2014 01

m2

1 880,000

9,02

16 957,60 CS ÚRS 2014 01

118,37

5 563,39 CS ÚRS 2014 01

1 880,000

osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)

kg

47,000 47,000

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

5 072,85

Statická zátěžová zkouška

ks

3,000

1 690,95

Komunikace

500 976,76

Zatravňovací vrstva 5cm

m2

1 880,000

12,40

14

K 564752111

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlh ením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

1 974,000

141,04

m2

2 068,000

1880*1,05

K 564851111

D 16

998 K 998225111

23 312,00 278 412,96 CS ÚRS 2014 01

1 974,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 1880*1,1

VV

5 072,85

3,000

K 003

15

Cenová soustava

9,26

13

VV

Cena celkem [CZK]

1 880,000

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem v etně utažení lu ního na svahu přes 1:5 do 1:2

3

VV

D

m2

1880*0,025

VV

D

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

1880

VV

11

MJ

1880

VV

10

Popis

96,35

199 251,80

2 068,000

Přesun hmot

9 882,90

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živi ným

Strana 8 z 30

t

578,963

17,07

9 882,90

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: #REF! Objekt:

SO-04 - SO-04 Polní cesta C18 KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

#REF!

Zadavatel: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Uchaze : #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Dalov

Poznámka:

1 729 247,71

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 1 729 247,71 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 9 z 30

CZK

Výše daně 363 142,02 0,00

2 092 389,73

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-04 - SO-04 Polní cesta C18 Místo:

Dalov

Datum:

#REF!

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 729 247,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 729 247,71

1 - Zemní práce

408 274,23

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

5 072,85

27 - Zakládání - základy

309,56

4 - Vodorovné konstrukce

2 459,26

5 - Komunikace

1 285 835,49

8 - Trubní vedení

14 351,99

998 - Přesun hmot

12 944,33

Strana 10 z 30

SOUPIS PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-04 - SO-04 Polní cesta C18 Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

P

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

#REF!

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1 K 121101101

VV

2

K 122202203 VV

3

K 122202209 VV

4

K 132201201 VV

5

K 161101101 VV

6

K 162701105 VV VV VV

7

K 171101102 VV

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

1 729 247,71

Práce a dodávky HSV

1 729 247,71

Zemní práce

408 274,23

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3

"VO:"80

80,000

47,06

3 764,80 CS ÚRS 2014 01

80,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

m3

768

768,000

83,80

64 358,40

18,25

2 803,20

768,000

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost

m3

768*0,2

153,600 153,600

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3

"VO:"12,7

12,700

267,85

3 401,70 CS ÚRS 2014 01

68,06

864,36 CS ÚRS 2014 01

12,700

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3

12,700

m3

639,700

12,7

12,700

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "VO:"12,7 768-141 Sou et

179,68

114 941,30

21,34

3 008,94

12,700 627,000 639,700

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS 141

m3

141,000 141,000

Strana 11 z 30

P

Typ

8

Kód

K 171201201

K 171201211

K 175101101

M 583373030

K 181102302

13

K 181301103

K 181451122

M 005724740

M 142260950

17

K 182201101

11

D

K 002

18

19

m2

m2

m2

kg

27 K 273316121

166 577,88 CS ÚRS 2014 01

10,000

313,08

3 130,80 CS ÚRS 2014 01

18,000

186,00

3 348,00 CS ÚRS 2014 01

2 150,000

9,26

19 909,00 CS ÚRS 2014 01

80,000

50,11

4 008,80 CS ÚRS 2014 01

80,000

9,02

721,60 CS ÚRS 2014 01

2,000

118,37

236,74 CS ÚRS 2014 01

2 232,05

11 160,25 CS ÚRS 2014 01

20,97

524,25 CS ÚRS 2014 01

2,000

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu SN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 273 7,0

m

5,000

5,000

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2

25,000 25,000

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

5 072,85

Statická zátěžová zkouška

ks

3

VV

D

t

25

VV

124,00

80,000

osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)

5

1 343,370

80,000

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem v etně utažení lu ního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV

5 514,21

2 150,000

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Poznámka k položce: Hmotnost: 45,92 kg/m

Cenová soustava

18,000

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

P

8,62

Cena celkem [CZK]

10,000

kamenivo přírodní těžené pro stavební ú ely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky SN 72 1511-2 frakce 0-8

80*0,025

VV

16

m3

80

VV

15

639,700

J.cena [CZK]

1 343,370

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

"VO:"80

VV

14

t

2150

VV

Množství

639,700

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

"VO:"10*1,8

VV

12

m3

"VO:"10

VV

11

Uložení sypaniny na skládky

639,7*2,1

VV

10

MJ

639,7

VV

9

Popis

3,000

1 690,95

5 072,85

3,000

Zakládání - základy

309,56

Základy z betonu prostého desky z betonu vodostavebného V4 - B 20

Strana 12 z 30

m3

0,100

3 095,55

309,56 CS ÚRS 2014 01

P

Typ

Kód

4 K 451573111

20

VV

21

M 693112410 VV

5

D 22

K 564851111 VV

23

K 564861111 VV

24

K 565155111 VV

25

K 569231111 VV

26

K 573211111 VV

27

K 573231111 VV

28

K 577134131 VV

29

K 919122111 VV

30

K 919735111 VV VV

MJ

"VO:"0,1

VV

D

Popis

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

0,100

Vodorovné konstrukce

2 459,26

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm "VO:"1,6 geotextilie geotextilie netkané MOKRUTEX HQ PP (polypropylen) použití: při výstavbě silnic,dálnic,železnic,mostů zakládání spodních staveb a do střešních plášťů materiál: POP střiž,odolnost vů i alkáliím, kyselinám a mikroorganismům max. šíře 600 cm 200g/m2 "VO:"20

m3

1,600

1 100,16

1 760,26 CS ÚRS 2014 01

34,95

699,00 CS ÚRS 2014 01

1,600 m2

20,000 20,000

Komunikace

1 285 835,49

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

m2

1 944,000

m2

2 106,000

1620*1,2

96,35

187 304,40

160,02

337 002,12

238,39

405 501,39 CS ÚRS 2014 01

1 944,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1620*1,3

2 106,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2

1620*1,05

1 701,000 1 701,000

Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 100 mm

m2

530

530,000

59,58

31 577,40

530,000

Postřik živi ný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silni ního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2

1620

1 620,000

9,02

14 612,40 CS ÚRS 2014 01

9,02

15 343,02 CS ÚRS 2014 01

181,18

293 511,60 CS ÚRS 2014 01

109,35

656,10 CS ÚRS 2014 01

54,51

327,06 CS ÚRS 2014 01

1 620,000

Postřik živi ný spojovací bez posypu kamenivem ze silni ní emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

m2

1620*1,05

1 701,000 1 701,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AřS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2

1620

1 620,000 1 620,000

Utěsnění dilata ních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živi ném krytu v etně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m

6

6,000 6,000

ezání stávajícího živi ného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Čv místě napojení na stávájící MKČ 6

m

6,000 6,000

Strana 13 z 30

P

Typ

Kód

8

D

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Trubní vedení

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

14 351,99

31

K 836267111

Drenážní potrubí z drenážních trubek z pálené hlíny DN 100

m

17,000

101,16

1 719,72 CS ÚRS 2014 01

32

K 871350410

Montáž kanaliza ního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200

m

9,500

46,81

444,70 CS ÚRS 2014 01

33

M 286148010

trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin korugované potrubí SN10 XSTREAM potrubí s hrdlem - cena v etně těsnění PP potrubí DN 150/6m

kus

4,120

1 860,04

7 663,36 CS ÚRS 2014 01

400,47

800,94 CS ÚRS 2014 01

Poznámka k položce: WAVIN kód výrobku: JP000100W . Potrubí je erné barvy s bílou vnitřní stěnou !

P

4 "Ztratné"4*0,03 Sou et

VV VV VV

34

K 894401211

4,000 0,120 4,120

Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

kus

2

VV

2,000 2,000

35

M 592254600

prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže studňové kruhové TBH 80/50 D 80 x 50 x 9

kus

2,000

868,02

1 736,04 CS ÚRS 2014 01

36

K 894403011

Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

kus

1,000

197,65

197,65 CS ÚRS 2014 01

1

VV

1,000

37

M 592257080

prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové zákrytové desky pro zakrytí studní, šachet a jímek RP=rovná půlená, C=celistvá TBN-Q 800/RP D110 x 7,5

38

M 596100120

cihly pálené plné (v . odleh ených, lícových a voštinových) cihly plné CP rozměr 29 x 14 x 6,5 cm P 20

P

Poznámka k položce: Spotřeba: 333 kus/m3

VV

25/1000

D 39

998 K 998225111

kus

1,000

1 521,85

1 521,85 CS ÚRS 2014 01

tis kus

0,025

10 709,35

267,73 CS ÚRS 2014 01

0,025

Přesun hmot

12 944,33

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živi ným

Strana 14 z 30

t

1 469,277

8,81

12 944,33

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: #REF! Objekt:

SO-04A - SO-04A Polní cesta CĚ8 - odvodn ní komunikace KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

#REF!

Zadavatel: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Uchaze : #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Dalov

Poznámka:

129 848,56

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 129 848,56 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 15 z 30

CZK

Výše daně 27 268,20 0,00

157 116,76

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-04A - SO-04A Polní cesta CĚ8 - odvodn ní komunikace Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

Kód dílu - Popis

#REF!

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

129 848,56

HSV - Práce a dodávky HSV

129 331,61

1 - Zemní práce

36 587,77

2 - Zakládání 27 - Zakládání - základy 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 114,40 1 114,40 46 925,21

4 - Vodorovné konstrukce 46 - Zpevněné plochy 8 - Trubní vedení

6 941,77 4 537,03 34 722,61

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 93 - Různé dokon ovací konstrukce a práce inženýrských staveb 99 - Přesuny hmot a sutí

3 039,85 710,19 2 078,89

PSV - Práce a dodávky PSV

516,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

516,95

Strana 16 z 30

SOUPIS PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-04A - SO-04A Polní cesta CĚ8 - odvodn ní komunikace Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

P

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

#REF!

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1 K 131301201

VV

2

K 131301209 VV

3

K 132301201 VV

4

K 132301209 VV

5

K 151101101 VV

6 7

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

129 848,56

Práce a dodávky HSV

129 331,61

Zemní práce

36 587,77

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3

22

22,000

267,85

5 892,70 CS ÚRS 2014 01

33,82

223,21 CS ÚRS 2014 01

267,85

7 231,95 CS ÚRS 2014 01

33,82

273,94 CS ÚRS 2014 01

44,71

2 682,60 CS ÚRS 2014 01

22,000

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3

22*0,3

6,600 6,600

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3

27 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 27*0,3

m3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2

27,000 27,000 8,100 8,100

60

60,000 60,000

K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2

60,000

13,81

828,60 CS ÚRS 2014 01

K 151101201

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

m2

25,600

61,07

1 563,39 CS ÚRS 2014 01

VV

25,6

25,600

Strana 17 z 30

P

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

8

K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2

25,600

18,74

479,74 CS ÚRS 2014 01

9

K 151101301

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

m3

25,600

10,39

265,98 CS ÚRS 2014 01

10

K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

m3

25,600

7,50

192,00 CS ÚRS 2014 01

11

K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3

49,000

68,06

3 334,94 CS ÚRS 2014 01

"rýha" 27 "jáma" 22 Sou et

VV VV VV

27,000 22,000 49,000

12

K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

15,000

179,68

2 695,20 CS ÚRS 2014 01

13

K 171201201

Uložení sypaniny na skládky

m3

15,000

8,62

129,30 CS ÚRS 2014 01

14

K 171201211

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

t

31,500

124,00

3 906,00 CS ÚRS 2014 01

79,41

2 223,48 CS ÚRS 2014 01

313,08

2 254,18 CS ÚRS 2014 01

186,00

2 410,56 CS ÚRS 2014 01

15*2,1

VV

15

K 174101101

K 175101101

M 583373030

2 27

D D 18

K 273316121 VV VV

3

7,200 7,200

kamenivo přírodní těžené pro stavební ú ely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky SN 72 1511-2 frakce 0-8

t

12,960 12,960

Zakládání Zakládání - základy

1 114,40 1 114,40

Základy z betonu prostého desky z betonu vodostavebného V4 - B 20 0,05 0,31 Sou et

VV

D

m3

7,2*1,8

VV

28,000 28,000

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 7,2

VV

17

m3

28

VV

16

31,500

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3

0,360

3 095,55

1 114,40 CS ÚRS 2014 01

0,050 0,310 0,360

Svislé a kompletní konstrukce

46 925,21

Strana 18 z 30

P

Typ

19

Kód

K 321311113

VV VV

K 321351010

VV VV

K 321352010

VV VV VV

22

K 321368211

VV VV

23

4 K 451571221

K 451573111

46

D 25

K 465921115 VV

řednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2

3,340

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

4 144,61

13 843,00 CS ÚRS 2014 01

28,200

860,76

24 273,43 CS ÚRS 2014 01

238,35

6 721,47 CS ÚRS 2014 01

28 593,26

2 087,31 CS ÚRS 2014 01

23,900 4,300 28,200

řednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných 23,9 4,3 Sou et Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozte í

m2

28,200

23,900 4,300 28,200

t

0,073

0,061 0,012 0,073

Vodorovné konstrukce

6 941,77

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm

m2

5,900

71,94

424,45 CS ÚRS 2014 01

1 100,16

1 980,29 CS ÚRS 2014 01

5,900

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3

1,8

VV

Množství

2,860 0,480 3,340

5,9

VV

24

m3

3,03*20,2*0,001 3,03*3,8*0,001 Sou et

VV

D

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého vodostavebného V8 – ř 25

23,9 4,3 Sou et

VV

21

MJ

2,86 0,48 Sou et

VV

20

Popis

1,800 1,800

Zpevněné plochy

4 537,03

Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárnic na sucho na plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg s vyplněním spár pískem tl. do 100 mm 5,9

m2

5,900 5,900

Strana 19 z 30

149,94

884,65 CS ÚRS 2014 01

P

Typ

26

Kód

M 592275180

8

D

K 871370410

M 286148040

VV VV

29

K 892381111

30

K 894401211

M 592254600

Cenová soustava

3 652,38 CS ÚRS 2014 01

20,000

106,24

2 124,80 CS ÚRS 2014 01

2 795,70

11 518,28 CS ÚRS 2014 01

17,39

347,80 CS ÚRS 2014 01

400,47

1 201,41 CS ÚRS 2014 01

868,02

2 604,06 CS ÚRS 2014 01

197,65

197,65 CS ÚRS 2014 01

20,000

trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin korugované potrubí SN10 XSTREAM potrubí s hrdlem - cena v etně těsnění PP potrubí DN 300/6m

kus

4,120

32

4,000 0,120 4,120

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

m

K 894403011

kus

3,000 3,000

prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže studňové kruhové TBH 80/50 D 80 x 50 x 9

kus

3,000 3,000

Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

kus

1

VV

20,000 20,000

Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

3

VV

1,000 1,000

M 592257080

prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové zákrytové desky pro zakrytí studní, šachet a jímek RP=rovná půlená, C=celistvá TBN-Q 800/RP D110 x 7,5

kus

1,000

1 521,85

1 521,85 CS ÚRS 2014 01

K 899201111

Osazení mříží litinových v etně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě do 50 kg

kus

6,000

167,13

1 002,78 CS ÚRS 2014 01

34

6

VV

M 001

M 552423100

9

D

K 953943122 VV

6,000

Mříž kanaliza ní litinová s rámem 600 x 600 mm

kus

Čzatížení D400Č5

VV

37

Cena celkem [CZK]

34 722,61 m

3

VV

36

202,91

Trubní vedení Montáž kanaliza ního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300

20

VV

35

18,000

J.cena [CZK]

18,000

"20m"4 "Ztratné"4*0,03 Sou et

VV

33

kus

Množství

Poznámka k položce: WAVIN kód výrobku: JP000130W . Potrubí je erné barvy s bílou vnitřní stěnou !

P

31

tvárnice meliora ní a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBZ 50/50/13 50 x 50 x 13

20

VV

28

MJ

18

VV

27

Popis

5,000

2 367,33

11 836,65

5,000

výrobky kanaliza ní litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy mříž stružková s rámem B 125 500 x 500 mm

kus

1,000

2 367,33

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 367,33 CS ÚRS 2014 01

3 039,85

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění i k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus 3

kus

3,000 3,000

Strana 20 z 30

83,59

250,77 CS ÚRS 2014 01

P

Typ

Kód

93

D

M 552438020

38

39

99 K 998276101

D

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

41

M 111631500

kus

t

3,000

236,73

13,9*0,00035*2

17,741

117,18

2 078,89 CS ÚRS 2014 01

516,95 m2

27,800

7,30

202,94 CS ÚRS 2014 01

31 400,94

314,01 CS ÚRS 2014 01

27,800

výrobky asfaltové izola ní a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izola ní k penetraci suchých a o ištěných podkladů pod asfaltové izola ní krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

VV

710,19 CS ÚRS 2014 01

516,95

13,9*2

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

Cenová soustava

2 078,89

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

P

Cena celkem [CZK]

710,19

Přesuny hmot a sutí

Práce a dodávky PSV

VV

J.cena [CZK]

3,000

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSV K 711121131

Množství

Různé dokon ovací konstrukce a práce inženýrských staveb výrobky kanaliza ní litinové stupadla do šachet stupadla ocelová s PE povlakem SCSS forma C - P152 mm

D

40

MJ

3

VV

D

Popis

t

0,010

0,010

Strana 21 z 30

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: #REF! Objekt:

SO-05 - SO-05 Interak ní prvek IPěĚ KSO: Místo:

CC-CZ: Datum:

#REF!

Zadavatel: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Uchaze : #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

I : DI :

#REF! #REF!

Dalov

Poznámka:

335 278,43

Cena bez DPH DPH základní snížená

Základ daně 335 278,43 0,00

Cena s DPH

Sazba daně 21,00% 15,00%

v

Strana 22 z 30

CZK

Výše daně 70 408,47 0,00

405 686,90

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-05 - SO-05 Interak ní prvek IPěĚ Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

Kód dílu - Popis

#REF!

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

335 278,43

HSV - Práce a dodávky HSV

335 278,43

1 - Zemní práce 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 - Vodorovné konstrukce

143 438,23 1 668,40 156 751,90

5 - Komunikace pozemní

35 088,30

Strana 23 z 30

SOUPIS PRACÍ Stavba: #REF! Objekt:

SO-05 - SO-05 Interak ní prvek IPěĚ Místo:

Dalov

Datum:

Zadavatel: Uchaze :

#REF! #REF!

Projektant: #REF!

P

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

#REF!

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem D

HSV

D

1

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

335 278,43

Práce a dodávky HSV

335 278,43

Zemní práce

143 438,23

1

K 111201101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

2

K 112101102

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus

20,000

442,13

8 842,60 CS ÚRS 2014 01

3

K 112111111

Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách

kus

20,000

335,37

6 707,40 CS ÚRS 2014 01

4

K 112201102

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus

20,000

440,62

8 812,40 CS ÚRS 2014 01

5

K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3

67,000

83,80

5 614,60 CS ÚRS 2014 01

83,80

1 684,38 CS ÚRS 2014 01

32,65

3 918,00 CS ÚRS 2014 01

VV VV VV

6

K 122201109 VV

7

K 122703602 VV

m2

30,000

34,53

1 035,90 CS ÚRS 2014 01

Čpěšina, pramenČ 40 ČhřbitovČ 27 Sou et

40,000 27,000 67,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3

67*0,3

20,100 20,100

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa 120

m3

120,000 120,000

Strana 24 z 30

P

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

8

K 162253101

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m

m3

120,000

16,84

2 020,80 CS ÚRS 2014 01

9

K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

187,000

179,68

33 600,16 CS ÚRS 2014 01

ČtůňČ120 Čpěšina, pramenČ40 ČhřbitovČ 27 Sou et

VV VV VV VV

120,000 40,000 27,000 187,000

10

K 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3

120,000

80,32

9 638,40 CS ÚRS 2014 01

11

K 171201201

Uložení sypaniny na skládky

m3

187,000

8,62

1 611,94 CS ÚRS 2014 01

K 171201211

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

t

392,700

124,00

48 694,80 CS ÚRS 2014 01

7,23

1 554,45 CS ÚRS 2014 01

24,72

8 034,00 CS ÚRS 2014 01

12

187*2,1

VV

13

K 181102301 VV VV

K 182101101

15

18 K 001

4

D

m2

215,000 125,000 90,000 215,000

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2

ČtůňČ 325

VV

D

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění Čpěšina, pramenČ 105+20 ČhřbitovČ90 Sou et

VV

14

392,700

325,000 325,000

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 668,40

Výsadba solitéru - lípa srd itá, komplet

kus

1,000

1 668,40

Vodorovné konstrukce

1 668,40

156 751,90

16

K 002

Úprava pramene - rozebrání kameného zhlaví, přeskládání z původního kamene

m3

1,000

11 273,00

11 273,00

17

K 003

Odstranění sedimentů ze dna pramene

ks

1,000

5 467,40

5 467,40

18

K 004

Nové štěrkové dno pramene

m3

0,200

541,10

108,22

19

K 005

Lavi ka - konstrukce žárově zinkovaná ocel sedák dřevěný hranol min. 40x60

ks

2,000

10 032,97

20 065,94

20

K 006

Zakotvení lavi ek

ks

8,000

507,28

4 058,24

21

K 451571221

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm

kus

215,000

71,94

15 467,10

K 451571222

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm

m2

125,000

96,35

12 043,75 CS ÚRS 2014 01

23

VV VV

ČpěšinaČ 105 "pramen" 20

105,000 20,000

Strana 25 z 30

P

Typ

Kód

K 465511111

VV VV VV

5

D

K 564811111 VV

24

K 564851111 VV

25

K 565211111 VV

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

125,000

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2

ČpěšinaČ105 "pramen"20 ČhřbitovČ 90 Sou et

VV

26

MJ

Sou et

VV

22

Popis

215,000

410,55

88 268,25 CS ÚRS 2014 01

105,000 20,000 90,000 215,000

Komunikace pozemní

35 088,30

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

m2

Ču hřbitova - ložná vrstva drtěČ 90

90,000

71,94

6 474,60 CS ÚRS 2014 01

96,35

8 671,50 CS ÚRS 2014 01

221,58

19 942,20 CS ÚRS 2014 01

90,000

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

Ču hřbitovaČ 90

90,000 90,000

Podklad ze štěrku áste ně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm Č u hřbitovaČ 90

m2

90,000 90,000

Strana 26 z 30

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Struktura Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchaze e. V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA Stavební objekt pozemní ING Stavební objekt inženýrský PRO Provozní soubor VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní Soupis Soupis prací pro daný typ objektu Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace lenění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchaze e za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních lenění soupisu tak, jak byla tato lenění použita (např. stavební díly, funk ní díly, případně jiné lenění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: P Pořadové íslo položky v aktuálním soupisu Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz TYP výměr Kód Kód položky Popis Zkrácený popis položky MJ Měrná jednotka položky Množství Množství v měrné jednotce J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž sou et definuje J.cenu položky. Cena celkem Celková cena položky daná jako sou in množství a j.ceny Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Uchaze je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchaze v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze vyplní svůj název (název subjektu) Pole I a DI v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze vyplní svoje I a DI Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze vyplní datum vytvoření nabídky J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním po tu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými íslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchaze je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými íslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby Název atributu Kód Stavba Místo Datum KSO CC-CZ CZ-CPV CZ-CPA Zadavatel I DI Uchaze Projektant Poznámka Sazba DPH Základna DPH Hodnota DPH Cena bez DPH Cena s DPH

Povinný (A/N) A A N A N N N N N N N N N N A A A A A

Popis

Typ

Max. počet znaků

Kód stavby Název stavby Místo stavby Datum vykonaného exportu Klasifikace stavebního objektu Klasifikace stavbeních děl Spole ný slovník pro veřejné zakázky Klasifikace produkce podle inností Zadavatel zadaní I zadavatele zadaní DI zadavatele zadaní Uchaze veřejné zakázky Projektant Poznámka k zadání Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů Základna DPH ur ena sou tem celkové ceny z položek soupisů Hodnota DPH Celková cena bez DPH za celou stavbu. S ítává se ze všech listů. Celková cena s DPH za celou stavbu

String String String Date String String String String String String String String String String eGSazbaDph Double Double Double Double

20 120 50 15 15 20 20 50 20 20 50 50 255

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Název atributu Kód Stavba Místo Datum Zadavatel Projektant Uchaze Kód Objektu, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ

Povinný (A/N) A A N A N N N A A A A A

Popis

Typ

Max. počet znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Kód objektu Název objektu Cena bez DPH za daný objekt Cena spolu s DPH za daný objekt Typ zakázky

String String String Date String String String String String Double Double eGTypZakazky

20 120 50 50 50 50 20 120

Krycí list soupisu Název atributu Stavba Objekt Soupis KSO CC-CZ CZ-CPV CZ-CPA Místo Zadavatel Uchaze Projektant Poznámka Sazba DPH Základna DPH Hodnota DPH Cena bez DPH Cena s DPH

Povinný (A/N) A A A N N N N N N N N N A A A A A

Popis

Typ

Max. počet znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby Kód a název objektu Kód a název soupisu Klasifikace stavebního objektu Klasifikace stavbeních děl Spole ný slovník pro veřejné zakázky Klasifikace produkce podle inností Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Poznámka k soupisu prací Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu Základna DPH ur ena sou tem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Hodnota DPH Cena bez DPH za daný soupis Cena s DPH za daný soupis

String String String String String String String String String String String String eGSazbaDph Double Double Double Double

120 20 + 120 20 + 120 15 15 20 20 50 50 50 50 255

Popis

Typ

Max. počet znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Kód a název dílu ze soupisu Cena celkem za díl ze soupisu

String String String String Date String String String String Double

120 20 + 120 20 + 120 50

Rekapitulace členění soupisu prací Název atributu Stavba Objekt Soupis Místo Datum Zadavatel Projektant Uchaze Kód dílu - Popis Cena celkem

Povinný (A/N) A A A N A N N N A A

50 50 50 20 + 100

Soupis prací Název atributu Stavba Objekt Soupis Místo Datum Zadavatel Projektant Uchaze P Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena Cena celkem Cenová soustava p psc pp vv DPH

Povinný (A/N) A A A N A N N N A A A A A A A A N N N N N A

Popis

Typ

Max. počet znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby Kód a název objektu Přebírá se z Krycího listu soupisu Přebírá se z Krycího listu soupisu Přebírá se z Krycího listu soupisu Přebírá se z Krycího listu soupisu Přebírá se z Krycího listu soupisu Přebírá se z Krycího listu soupisu Pořadové íslo položky soupisu Typ položky soupisu Kód položky ze soupisu Popis položky ze soupisu Měrná jednotka položky Množství položky soupisu Jednotková cena položky Cena celkem vy íslena jako J.Cena * Množství Zařazení položky do cenové soustavy Poznámka položky ze soupisu Poznámka k souboru cen ze soupisu Plný popis položky ze soupisu Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Sazba DPH pro položku

String String String String Date String String String Long eGTypPolozky String String String Double Double Double String Memo Memo Memo Text,Text,Double eGSazbaDPH

120 20 + 120 20 + 120 50 50 50 50 1 20 255 10

50

20, 150

Datová věta Typ věty eGSazbaDPH

Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená

eGTypZakazky

STA PRO ING VON OST

eGTypPolozky

1 2 3 4

Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.