SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ


1 Český svaz ledního hokeje z.s. SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne2 O...

0 downloads 3 Views 920KB Size

Recommend Documents


No documents


Český svaz ledního hokeje z.s.

SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016

Článek

OBSAH Část I.

Základní ustanovení

101-104

Část II.

Organizace soutěží Řízení soutěží Zařazení družstev do soutěží Právo účasti v soutěži Postupy a sestupy Věkové kategorie Soupisky hráčů Seznamy hráčů

201-202 203-207 208-213 214-216 217-219 220-224a 225

Organizace utkání Termín a místo utkání Povinnosti klubu Povinnosti pořádajícího klubu Povinnosti družstev Náležitosti a povinnosti členů družstev Kontrola totožnosti Řízení utkání Hrací doba a čekací doba

301-311 312 313-316 317-318 319-327 328-330 331-341 342-346

Systémy soutěží a hodnocení výsledků Systémy soutěží Dvoubodový systém Tříbodový systém Utkání hraná do rozhodnutí Zvláštní pravidla pro prodloužení Samostatné nájezdy k určení vítěze utkání Střelecká soutěž Výsledky utkání Vystoupení a vyloučení ze soutěže Určení pořadí družstev

401 402 403 404 405-406 407 408 409-412 413-414 415-418

Disciplinární řízení Disciplinární provinění Druhy disciplinárních trestů Podmíněné tresty Disciplinární orgány Postup v disciplinárním jednání Evidence trestů

501 502-510 511-512 513-515 516-528 529

Opravné řízení Protesty Odvolání Přezkoumání rozhodnutí

601-611 612-620 621

Část III.

Část IV.

Část V.

Část VI.

Příloha č. 1 Příloha č. 2

Systém hry každý s každým Disciplinární provinění a výše trestů A. Jednotlivci B. Kolektivy

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

2

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 101 Soutěžní a disciplinární řád Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „SDŘ“) je závazný pro Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“ nebo „Svaz“), všechny oddíly a kluby ledního hokeje a sledge hokeje (dále také jako „Klub“), sdružení klubů, hráče a hráčky (dále také jako „Hráč“), trenéry a trenérky (dále také jako „Trenér“), rozhodčí Svazu (dále také jako „Rozhodčí“) a funkcionáře Svazu a Klubů. Článek 102 Výklad soutěžního a disciplinárního řádu, jeho změny a doplňky provádí výhradně výkonný výbor ČSLH (dále také jako „VV ČSLH“). V odůvodněných případech je VV ČSLH oprávněn udělit výjimku z ustanovení SDŘ. Článek 103 Změny, úpravy a doplňky provedené VV ČSLH podléhají schválení nejbližší konferenci ČSLH. Článek 104 Tento „Soutěžní a disciplinární řád ČSLH“ byl schválen konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 s platností a účinností od 18. 6. 2016 a případně následně měněn a doplňován VV ČSLH.

ČÁST II. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ Řízení soutěží Článek 201 1. V ledním hokeji se v České republice organizují mistrovské a nemistrovské, dlouhodobé a krátkodobé soutěže. 2. Pod pojmem mistrovské soutěže se rozumí soutěže, ve kterých se uděluje titul "mistr" nebo "přeborník" příslušné věkové kategorie a území, a dále dlouhodobé soutěže, které organizují řídící orgány Svazu. Všechny ostatní soutěže se považují za nemistrovské. Článek 202 1. Soutěže organizují a řídí VV ČSLH, krajské výkonné výbory ČSLH (dále také jako „KVV ČSLH“), okresní výkonné výbory ČSLH (dále také jako „OVV ČSLH“), Kluby nebo jejich sdružení (dále také jako "Řídící orgán soutěže"). Tyto Řídící orgány soutěží ve své působnosti rozhodují o struktuře a hracím systému soutěže, kterou řídí. 2. Řídící orgán soutěže vydává nejméně jeden měsíc před zahájením soutěže rozpis/herní řád dlouhodobé soutěže nebo propozice krátkodobé soutěže včetně termínů utkání. 3. Řídící orgán soutěže schvaluje výsledky soutěží. 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

3

Zařazování družstev do soutěží Článek 203 1. Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje Řídící orgán soutěže. Mezi základní podmínky účasti v soutěži patří: a) právo účasti v soutěži (čl. 208 až 213 SDŘ), b) územní příslušnost Klubu k Řídícímu orgánu soutěže; pokud se většina Klubů v nejvyšší krajské soutěži nedohodne na společné soutěži, KVV ČSLH umožní těmto Klubům start v nejvyšší soutěži jiných krajů, c) přihláška družstva Klubu do soutěže podaná v Řídícím orgánem soutěže stanoveném termínu a znění a se stanovenými přílohami (dále také jako „Přihláška“). Článek 204 1. Za Klub se považuje subjekt, který je členem ČSLH a který má zvláštní registrační číslo, které přiděluje ČSLH. 2. Za Klub může být považováno i sdružení nebo faktická spolupráce dvou subjektů, které společně provozují lední hokej nebo sledge hokej, přičemž společné provozování ledního hokeje a sledge hokeje musí být vykonáváno pod názvem, ze kterého se společné provozování ledního hokeje nebo sledge hokeje Přihláškou podává a musí být provozováno v rámci jednoho města. Není přípustné, aby v rámci Klubu působily subjekty, které mají různá registrační čísla dle odst. 1. tohoto článku. Subjekty působí pod jedním registračním číslem dle odst. 1. tohoto článku. 3. Pokud je Klub složen ze dvou subjektů dle odst. 2. tohoto článku, musí před začátkem soutěže doručit oba subjekty společně s Přihláškou prohlášení, ve kterém určí: a) dobu spolupráce, a to alespoň na sezónu, přičemž sezónou se rozumí období od 1.5. roku do 30.4. roku následujícího (dále také jako „Sezóna“), na kterou se Přihláška podává, b) komu z nich svědčí po dobu uvedenou pod písm. a) registrační práva na Hráče v soutěži, c) komu z nich svědčí po dobu uvedenou pod písm. a) práva účasti v soutěži . 4. Vůči Řídícímu orgánu soutěže je toto prohlášení závazné na celou Sezónu, na kterou se vztahuje, a toto prohlášení během této Sezóny nelze odvolat ani jinak zrušit. Na vyzvání Řídícího orgánu soutěže je Klub povinen tvrzení uvedená v Přihlášce doložit. 5. Po skončení spolupráce podle odst. 2. tohoto článku svědčí práva uvedená pod písm. b) a c) odst. 3. tohoto článku subjektu, který má přiděleno registrační číslo dle odst. 1. tohoto článku. Článek 205 1. Řídící orgán soutěže může stanovit ekonomické, sportovní a organizační podmínky účasti družstva v soutěži včetně podmínek vztahujících se ke kvalitě zimních stadionů. 2. Řídící orgán soutěže může dále stanovit jako podmínku účasti družstva v soutěži peněžní vklad. Tento peněžní vklad propadá ve prospěch Řídícího orgánu soutěže, pokud družstvo vystoupí ze soutěže po vydání rozpisu/herního řádu soutěže nebo je z účasti v soutěži vyloučeno. Z tohoto vkladu jsou hrazeny finanční pokuty uložené Řídícím orgánem soutěže či jeho komisemi nebo činovníky Klubu, vklady při námitkách nebo odvolacím řízení a náhrady vzniklých škod 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

4

ostatním Klubům způsobených Klubem. Vklad celý nebo snížený o výše uvedené částky vrátí Řídící orgán soutěže Klubu do jednoho měsíce od skončení příslušné soutěže. Článek 206 Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit startovné. Startovné se použije na částečné krytí nákladů organizace příslušné soutěže. Startovné se hradí společně s Přihláškou. Nezúčastní-li se družstvo soutěže nebo vystoupí-li ze soutěže nebo je z účasti v soutěži vyloučeno, startovné se nevrací. Článek 207 1. Řídící orgán soutěže má právo nezařadit do soutěže nebo vyloučit z účasti v soutěži družstvo, které neplní nebo porušuje Stanovy a řády ČSLH v platném znění nebo své povinnosti stanovené Řídícím orgánem soutěže, nebo které nesplní či neplní podmínky účasti družstva v příslušné soutěži dle čl. 203 až 206 SDŘ. 2. Řídící orgán soutěže má právo na zastavení přestupů a hostování Klubu, pokud je prokázáno, že tento má nesplacené závazky vůči hokejovým subjektům, tj. ČSLH, PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (dále také jako „APK LH“), Klubům, Hráčům a Trenérům.

Právo účasti v soutěži Článek 208 Právo účasti v soutěži získá Klub umístěním v předcházejícím ročníku příslušné soutěže, postupem z nižší soutěže nebo převedením práva účasti v soutěži v souladu s čl. 209 až 213 SDŘ. Článek 209 Jestliže se subjekt, který je Klubem dle odst. 1. čl. 204 SDŘ, rozdělí na dva nebo více subjektů, z nichž jeden je Klubem dle odst. 1. čl. 204 SDŘ, veškerá práva a veškeré povinnosti vyplývající z členství Klubu v ČSLH i nadále náleží tomuto subjektu. Článek 210 Dojde-li ke sloučení Klubů majících sídlo ve stejném městě nebo obci, předloží Kluby smlouvu, ve které bude jasně definován nástupnický klub a skutečnost, že na něj přecházejí veškerá práva a závazky zanikajícího Klubu. Článek 211 1. Klub může přenechat právo účasti v soutěži jinému Klubu. Toto právo nemůže Klub uplatnit v období od 1. 1. do konce Sezóny. Za přenechání práva účasti v soutěži oznámené do 31.5. Sezóny uhradí Klub, který právo převzal, Řídícímu orgánu soutěže při přenechání: a) b) c) d) e) f) g)

extraligy seniorů I. ligy II. ligy extraligy juniorů a staršího dorostu extraligy mladšího dorostu regionální ligy juniorů a staršího dorostu regionální ligy mladšího dorostu

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

500 000 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 5

h) i) j) k) l)

žákovské ligy ligy žen krajského přeboru dospělých krajského přeboru mládeže jiných soutěží

5 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč

2. V případě přenechání práva účasti v soutěži oznámeného Řídícímu orgánu soutěže po 31.5. Sezóny se částky zvyšují o 100 %. 3. Řídící orgán soutěže může Klubu schválit přenechání práva účasti v soutěži jinému Klubu, pokud je prokázáno, že přenechávající Klub nemá žádné závazky vůči hokejovým subjektům, tj. ČSLH, PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., APK LH, Klubům, Hráčům a Trenérům. Závazné prohlášení toto deklarující podepíše osoba oprávněná jednat za přenechávající Klub s tím, že současně podepíše prohlášení, že osobně ručí za veškeré závazky vůči hokejovým subjektům. Článek 212 Uvolněné právo účasti v soutěži nebo nové právo účasti v soutěži obsadí Řídící orgán soutěže při dodržení tohoto pořadí: a) snížením počtu sestupujících, b) zvýšením počtu postupujících, c) přenecháním práva účasti v soutěži jinému Klubu. Článek 213 Právo účasti v soutěži dle čl. 209 až 213 SDŘ schvaluje Řídící orgán soutěže.

Postupy a sestupy Článek 214 1. Ustanovení o postupech a sestupech musí být uvedeno v rozpisu/herním řádu soutěží. 2. Vítěz soutěže má právo postupu do vyšší soutěže nebo do kvalifikace o tuto soutěž. Počet sestupujících nebo postupujících se proti rozpisu/hernímu řádu soutěže upraví v návaznosti na sestup z vyšší soutěže, případně postup či zařazení do soutěže vyšší. Článek 215 1. Dvě nebo více družstev stejného Klubu nemohou hrát ve stejné mistrovské soutěži. V případě, že by k tomu mělo dojít, postupuje se takto: a) jestliže si "B" družstvo vybojovalo postup do stejné soutěže, v níž je "A" družstvo, nebude mu právo účasti v soutěži přiznáno a místo něho postoupí družstvo na dalším místě tabulky, které splňuje stanovené podmínky, b) sestoupí-li z vyšší soutěže "A" družstvo do soutěže, v níž hraje "B" družstvo, bude "B" družstvo přeřazeno do nejbližší nižší soutěže bez ohledu na své umístění a upraví se počet jiných sestupujících, c) jestliže by k účasti "A" i "B" družstva mělo dojít převodem práva účasti v soutěži, Řídící orgán soutěže takový převod neschválí. 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

6

Článek 216 Řídící orgán soutěže může výjimečně povolit start více družstev jednoho Klubu v téže soutěži, za podmínek stanovených Řídícím orgánem soutěže.

Věkové kategorie Článek 217 Základní věkové kategorie jsou stanoveny VV ČSLH. Dívkám a ženám je povolen start v chlapeckých soutěžích o jednu věkovou kategorii níže, nejvíce však o tři ročníky níže. Článek 218 Řídící orgán soutěže může pořádat soutěž společně pro juniory a starší dorost, společně pro starší dorost a mladší dorost, společně pro starší žáky, společně pro mladší žáky, společně pro přípravky. Článek 219 1. Vyspělým a dobře trénovaným Hráčům může Klub umožnit start ve vyšší věkové kategorii. Protokol o souhlasu se startem Hráče ve vyšší věkové kategorii potvrzují Hráč (u nezletilých Hráčů rodič nebo jiný zákonný zástupce), lékař a Klub. 2. Věkově mladší Hráč musí být v zápise o utkání označen písmenem: P (přípravka), MŽ (mladší žák), SŽ (starší žák), MD (mladší dorostenec), SD (starší dorostenec), J (junior).

Soupisky Hráčů Článek 220 1. Klub mající v soutěžích jedné věkové skupiny dvě družstva, předloží Řídícímu orgánu soutěže nejpozději 7 dnů před zahájením soutěže soupisku "A" družstva ve třech vyhotoveních. Na soupisce musí být uvedeno nejméně 16 Hráčů včetně nejméně jednoho brankáře. 2. Soupiska musí obsahovat: a) přesný název Klubu, b) jména a příjmení Hráčů a čísla jejich registračních průkazů, c) jméno a příjmení Trenéra, vedoucího družstva a organizačního pracovníka Klubu. Článek 221 1. Hráči uvedení na soupisce "A" družstva mohou hrát v mistrovských utkáních jen za "A" družstvo. Hráči neuvedení na soupisce "A" družstva mohou nastoupit za "A" i "B" družstvo. 2. Hráč, který hrál dle čl. 327 SDŘ v 30% utkání za "A" družstvo v průběhu soutěže nemůže již nastoupit za "B" družstvo. Klub je povinen tohoto Hráče neprodleně doplnit na soupisku "A" družstva. Nejvýše 6 Hráčů z původní soupisky, kteří neodehráli 30% utkání za "A" družstvo, může být ze soupisky vyškrtnuto a nahrazeno jinými Hráči v době od 2. 1. do 10. 1. Sezóny.

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

7

Článek 222 Klub je povinen provést změnu Hráče na soupisce, jakmile některý z Hráčů uvedených na soupisce v důsledku přestupu nebo hostování ztratil možnost hrát za Klub. Článek 223 Řídící orgán soutěže nebo jeho pověřený pracovník soupisky zkontroluje a potvrdí, jedno vyhotovení postoupí Řídícímu orgánu soutěže, v níž je zařazeno "B" družstvo. Jedno vyhotovení obdrží Klub a předkládá je na všech utkáních "B" družstva. Článek 224 Jestliže má Klub v soutěžích stejné věkové skupiny i "C" družstvo, postupuje se analogicky dle čl. 220 až 223 SDŘ pro "B" a "C" družstvo. Článek 224a VV ČSLH je oprávněn rozhodnout, že se ustanovení čl. 220 až 223 SDŘ nevztahují na Kluby, mající družstva "A" a "B" v rámci soutěží, které zároveň VV ČSLH určí.

Seznamy Hráčů Článek 225 Řídící orgán soutěže má právo nařídit předkládání seznamů Hráčů družstev (dále také jako „Seznam Hráčů“) a stanovit jejich obsah a způsob předkládání.

ČÁST III. ORGANIZACE UTKÁNÍ Termín a místo utkání Článek 301 Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu/herním řádu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky soutěže. Článek 302 Řídící orgán soutěže upraví způsob a termín hlášení utkání v rozpise/herním řádu soutěží. Článek 303 Kluby mohou sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín, jestliže jejich dohodu schválí Řídící orgán soutěže. Článek 304 Kluby mohou sehrát utkání po vzájemné dohodě v obráceném pořadí, při dodržení termínu utkání, tj. převzetím pořadatelství, jestliže jejich dohodu schválí Řídící orgán soutěže. V takové dohodě současně stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních soutěže. 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

8

Článek 305 Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností družstev se okamžitě, nejpozději do 48 hodin, dohodnout na novém termínu a v této lhůtě tuto dohodu předložit Řídícímu orgánu soutěže ke schválení. Článek 306 Nedojde-li k dohodě Klubů o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či termín utkání, může Řídící orgán soutěže termín a místo utkání stanovit svým nařízením. Řídící orgán soutěže může svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže soutěže v zájmu její regulérnosti. Článek 307 1. Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujícím pravidlům ledního hokeje v platném znění (dále také jako „Pravidla ledního hokeje“). 2. Řídící orgán soutěže může v rozpisu/herním řádu soutěží stanovit, že se utkání mohou konat jen na hřištích předem schválených Řídícím orgánem soutěže. 3. Klub je povinen v Přihlášce uvést, na kterém hřišti nebo hřištích bude hrát svá domácí utkání, tj. utkání, u nichž je jeho družstvo v rozlosování dlouhodobé soutěže uvedeno na prvním místě (dále také jako „Domácí utkání“). Článek 308 Utkání dlouhodobých mistrovských soutěží se hrají na hřištích v České republice. K uskutečnění utkání dlouhodobé mistrovské soutěže mimo Českou republiku je třeba souhlasu soupeře a Řídícího orgánu soutěže. Článek 309 Nemůže-li družstvo Klubu odehrát Domácí utkání na předem oznámeném hřišti (např. z důvodu nezpůsobilosti hřiště, uvedení hřiště mimo provoz, nedostatku provozních hodin apod.), může při dodržení ostatních ustanovení SDŘ s předchozím souhlasem Řídícího orgánu soutěže toto utkání přeložit na jiné hřiště. Bude-li však vzdálenost takového hřiště od soupeřova hřiště více než o třetinu větší než vzdálenost do místa, kde družstvo Klubu Domácí utkání hraje podle Přihlášky či rozpisu/herního řádu soutěže, je k přeložení utkání třeba též souhlasu soupeře. Článek 310 Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší výhradně Rozhodčím. Článek 311 1. Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k zahájení nebo pokračování utkání (např. pro sněžení, déšť, mlhu, poruchu technického zařízení apod.), Rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek utkání odložit až o 1 hodinu nebo utkání až na dobu 1 hodiny přerušit. 2. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani v nejbližších chvílích, Rozhodčí utkání nezahájí nebo předčasně ukončí pro nezpůsobilost hrací plochy dle čl. 339 SDŘ. 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

9

3. Při rozhodování o způsobilosti hřiště musí mít Rozhodčí na zřeteli především regulérnost utkání a zdraví Hráčů, současně však vyčerpat v součinnosti s pořádajícím Klubem všechny možnosti k uvedení hřiště do řádného stavu.

Povinnosti Klubu Článek 312 1. Klub odpovídá zejména za: a) účast družstev v soutěžích podle Přihlášky, b) zdravotní způsobilost Hráčů. 2. Kluby hrají soutěže na vlastní náklady, pokud jiné předpisy ČSLH nebo rozpis/herní řád soutěže nestanoví jinak.

Povinnosti pořádajícího Klubu Článek 313 1. Pořádajícím Klubem je Klub, jehož družstvo je v rozlosování dlouhodobé soutěže u konkrétního utkání uvedeno na prvním místě. V krátkodobé soutěži je pořádající Klub uveden v propozicích této soutěže. 2. Pořádající Klub odpovídá za zajištění a přípravu utkání, regulérní průběh utkání a bezpečnost všech jeho účastníků. Článek 314 Pořádající Klub je povinen: a) hlásit termín utkání dle čl. 302 SDŘ a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím Pravidlům ledního hokeje řádně označeném a vybaveném, b) zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a Rozhodčích na utkání, zejména vybavené, vytápěné a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a sprchy, c) mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (puky, stopky, zápis o utkání apod.), d) zajistit podmínky pro činnost zástupců Řídícího orgánu soutěže a jeho komisí, zejména pro delegáta utkání a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou, e) zajistit zdravotnickou službu s potřebným vybavením pro první pomoc a telefon, kterým je kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc, f) zajistit Hráčům obou družstev a Rozhodčím v přestávkách a po utkání nealkoholické nápoje, g) vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli informováni o družstvech, případně Klubech, soutěži apod., h) zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků, i) hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu/herním řádu soutěže. 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

10

Článek 315 1. K udržení pořádku při utkání je pořádající Klub povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. 2. Činnost pořadatelské služby řídí hlavní pořadatel utkání a zástupce hlavního pořadatele utkání, kteří musí být členy pořádajícího Klubu a jsou osobně zodpovědní za výkon pořadatelské služby. Hlavní pořadatel a jeho zástupce musí být viditelně označeni nápisem "Hlavní pořadatel" a "Zástupce hlavního pořadatele". Ostatní pořadatelé jsou označeni odpovídajícím způsobem (páskou, vestou, jednotným oblečením apod.). Jméno, příjmení, podpis a adresa hlavního pořadatele jsou uvedeny v zápise o utkání. Hlavní pořadatel se ohlásí před utkáním Rozhodčím, seznámí je se stavem zajištění utkání a oznámí své stanoviště v průběhu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní pořadatel i jeho zástupce k dispozici Rozhodčím a zástupcům družstev a na jejich požádání učiní opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti účastníků utkání. Článek 316 Pořadatelská služba zajistí: a) pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků utkání, b) splnění příkazů zástupců Řídícího orgánu soutěže, Rozhodčích a policie, c) aby v průběhu utkání ani bezprostředně po utkání nevstupoval na ledovou plochu nikdo kromě Hráčů, Rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu, d) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na hráčské lavice, trestné lavice a do šaten Hráčů nikdo kromě členů družstev, tj. Hráčů a funkcionářů družstev, e) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání nevstupoval do šatny Rozhodčích nikdo kromě Rozhodčích, zapisovatele, delegovaného zástupce Řídícího orgánu soutěže, vedoucích družstev (před a po utkání) a osob, kterým to Rozhodčí výslovně dovolí; k tomu určí stálou službu u šatny Rozhodčích, která do šatny nevpustí nikoho bez svolení Rozhodčích, f) podmínky pro činnost pomocných Rozhodčích, g) službu u vchodů do stadionu, která zajistí, aby do hlediště byly vpuštěny jen osoby v maximálním množství kapacity stadionu, h) aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání, i) zjištění jmen výtržníků a ohlášení Rozhodčím, policii, případně přivolání policie, j) stálou připravenost zdravotnického zařízení a vybavení a prostor k ošetření a první pomoci, k) při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na stadionu, okamžité přivolání rychlé lékařské pomoci, l) aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů družstev, Rozhodčích a zástupců Řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či poškozeny; k tomu jsou jejich majitelé 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

11

povinni je na vyzvání hlavního pořadatele uložit nebo odstavit na místo určené pořadatelskou službou, m) bezpečný odchod a odjezd členů družstev, Rozhodčích a zástupců Řídícího orgánu soutěže po utkání jak v areálu stadionu, tak v jeho blízkosti.

Povinnosti družstev Článek 317 Družstva jsou povinna zejména: a) dostavit se k utkání, b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací doby, na hřiště ve stanoveném počtu Hráčů. Článek 318 1. Stanoveným počtem Hráčů se rozumí: a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a b) minimálně 10, maximálně 20 Hráčů do pole. 2. Pro soutěž minihokeje počty Hráčů stanoví pravidla minihokeje.

Náležitosti a povinnosti členů družstev Článek 319 Hráč do 18 let nesmí v jednom dni sehrát více než jedno mistrovské utkání, kromě turnajových. Článek 320 Hráč v utkání může hrát pouze po předložení platného registračního průkazu opravňujícího jej hrát v příslušném utkání za družstvo příslušného Klubu. Článek 321 Registrační průkaz Hráče nemůže být nahrazen jiným dokladem kromě ustanovení čl. 322 SDŘ. Článek 322 1. Dostaví-li se celé družstvo bez registračních průkazů Hráčů, oznámí to Rozhodčímu utkání a ten tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační průkazy Hráčů celého družstva předloženy. Vyžádá od vedoucího družstva písemné prohlášení, že všichni Hráči, kteří nastupují k utkání, mají platné registrační průkazy opravňující je v utkání hrát. U všech Hráčů tohoto družstva provede Rozhodčí kontrolu totožnosti dle písm. b) a c) čl. 330 SDŘ. Klub, jehož Hráči nastoupí k utkání bez registračních průkazů, předloží je bud' v průběhu utkání nebo bezprostředně po jeho skončení Rozhodčím, nebo je předloží nejpozději druhý pracovní den po utkání Řídícímu orgánu soutěže. Nemůže-li Klub registrační průkazy Hráčů předložit proto, že byly např. zničeny, ztraceny nebo odcizeny, předloží ve stejné lhůtě vysvětlení okolností takovéto události.

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

12

2. Řídící orgán soutěže posoudí důvody, proč nastoupili Hráči bez registračních průkazů, a rozhodne o dalších opatřeních. Zjistí-li se, že některý z Hráčů hrál neoprávněně nebo že nebyly předloženy registrační průkazy všech Hráčů proto, že tento doklad chyběl jednomu Hráči nebo několika Hráčům, bude družstvo potrestáno hracími důsledky a případ projedná příslušná disciplinární komise. Článek 323 Trenér družstva je povinen: a) mít na utkání platný trenérský průkaz, a má-li Rozhodčí pochybnosti o totožnosti trenéra, předložit mu průkaz totožnosti, b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost startu Hráčů svého družstva, c) dbát na kázeň v družstvu a dodržování Pravidel ledního hokeje, d) dodržovat pravidla stanovená v Etickém kodexu sportovního trenéra vydaném Unií profesionálních trenérů Českého olympijského výboru v platném znění, e) nepropůjčit své jméno nebo trenérský průkaz k fiktivnímu výkonu trenérské funkce, kdy je trenér oficiálně uveden v zápise o utkání soutěží ČSLH, ačkoliv funkci trenéra v příslušném utkání reálně nevykonával. Článek 324 Vedoucí družstva je povinen: a) vyplnit před utkáním zápis o utkání, zapsat do něj všechny Hráče a předložit platné registrační průkazy Hráčů opravňující je hrát v příslušném utkání za družstvo příslušného Klubu, resp. Seznam Hráčů v soutěžích, kde je taková povinnost rozpisem/herním řádem soutěží předepsána, a průkazy Trenérů Rozhodčím nejpozději 30 minut před utkáním, b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost startu Hráčů svého družstva, c) předložit Rozhodčím soupisku družstva, je-li to předepsáno SDŘ nebo rozpisem/herním řádem soutěží nebo propozicemi soutěže, případně jiným nařízením Řídícího orgánu soutěže, d) dostavit se na požádání Rozhodčích nebo zástupce Řídícího orgánu soutěže do šatny Rozhodčích k odstranění nedostatků a kontrole údajů v zápise, řešení mimořádných situací apod., e) není-li přítomen žádný kvalifikovaný Rozhodčí ani delegát, zajistit řízení utkání Rozhodčími laiky dle čl. 335 SDŘ, f) po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách atd. se zápisem o utkání, sporné věci uvést do souladu po dohodě s Rozhodčími v zápise o utkání, g) po utkání vzít ze zápisu o utkání na vědomí uložené tresty a tuto skutečnost potvrdit podpisem v zápise o utkání, 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

13

h) vést statistiku o průběhu utkání a odesílat ji v rozsahu a způsobem stanoveným v rozpise/herním řádu soutěží či Řídícím orgánem soutěže. Článek 325 Hráč je povinen: a) dodržovat Pravidla ledního hokeje, Stanovy a řády ČSLH a předpisy ČSLH, řídit se pokyny Trenéra svého družstva a Rozhodčích, b) dostavit se na vyzvání Rozhodčího ke kontrole totožnosti, c) dostavit se na vyzvání pověřeného funkcionáře Řídícího orgánu soutěže k dopingové kontrole. Článek 326 Nikdo z členů družstev není oprávněn psát do zápisu o utkání nic nad rámec svých povinností. Oprávněné připomínky vedoucích družstev a kapitánů k utkání je povinen uvést v poznámkách o utkání pouze Rozhodčí. Článek 327 Hráče, kteří byli zapsáni v zápise o utkání a nezasáhli do utkání, zapisovatel po konzultaci s vedoucím družstva ze zápisu vyškrtne. Hráč hraje v utkání, jestliže se zúčastní hry nebo trestného střílení nebo je mu uložen trest nebo odpykává trest za jiné Hráče či hráčskou lavici. Do zápisu o utkání se zapíše i náhradní brankář, je-li k dispozici. V opačném případě se ponechá druhý řádek volný. Dále se postupuje stejně jako u ostatních Hráčů.

Kontrola totožnosti Článek 328 Kapitánu družstva a vedoucímu družstva umožní Rozhodčí nahlédnout do zápisu o utkání za účelem zjištění jména a příjmení kteréhokoliv Hráče družstva soupeře. Článek 329 1. Kapitán družstva může požádat o kontrolu totožnosti kteréhokoliv Hráče nebo Hráčů soupeře přítomných v prostorách zimního stadionu. 2. V utkáních mládeže je povinen Rozhodčí takové žádosti vyhovět kdykoliv v průběhu utkání, avšak v poslední třetině každému družstvu pouze jedenkrát. 3. V utkání dospělých je povinen Rozhodčí takové žádosti vyhovět do zahájení třetí třetiny, později vyhoví Rozhodčí takovému požadavku, považuje-li jej za odůvodněný. Článek 330 1. Kontrolu totožnosti provede za přítomnosti vedoucích obou družstev Rozhodčí takto: a) kontrolou registračního průkazu Hráče a porovnáním se skutečností, b) kontrolovaný Hráč je povinen se podepsat do zápisu o utkání, 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

14

c) má-li Rozhodčí pochybnosti o totožnosti Hráče, je Hráč povinen předložit průkaz totožnosti, pokud jej vlastní. 2. Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost Hráče odpovídá. V záporném případě nepřipustí Hráče k dalšímu pokračování utkání, o výsledku rozhodne Řídící orgán soutěže či jeho komise nebo činovník. Řídící orgán soutěže si může způsob provedení kontroly totožnosti dále zkonkretizovat.

Řízení utkání Článek 331 K řízení utkání příslušná komise Rozhodčích deleguje Rozhodčí s odpovídající licencí. Kompetence komisí Rozhodčích k delegování Rozhodčích a pomocných Rozhodčích a jejich počet na jednotlivých utkáních stanoví vnitřní směrnice ČSLH, případně též v rozpisu/herním řádu soutěží Řídící orgán příslušné soutěže. Článek 332 Rozhodčí je povinen: a) dostavit se k řízení utkání před jeho začátkem v době, jejíž délku stanoví komise Rozhodčích delegující Rozhodčího, b) před utkáním přezkoušet způsobilost a vybavení hřiště a nařídit hlavnímu pořadateli odstranění závad, c) zkontrolovat zápis o utkání a registrační průkazy Hráčů, Seznam Hráčů, je-li předepsán, případně soupisku, je-li předepsána; na nedostatky upozornit vedoucí družstev; Hráče, kteří nesplňují podmínky startu, nesmí Rozhodčí připustit k utkání, d) zahájit utkání včas společným nástupem obou družstev a Rozhodčích, e) řídit utkání podle Pravidel ledního hokeje a ostatních řádů vydaných Řídícím orgánem soutěže či Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“), f) uvést v zápise o utkání v kolonce „Poznámky k utkání“ všechny důležité skutečnosti související s utkáním a události, které jsou disciplinárními proviněními včetně jejich okolností, zhodnotit v zápise o utkání zajištění pořadatelské a zdravotnické služby; všechny tyto skutečnosti uvést před pořízením kopií zápisu o utkání domácímu a hostujícímu družstvu či delegátovi utkání. g) po skončení utkání prostřednictvím zapisovatele vyplnit kompletně zápis o utkání, odeslat zápis o utkání, případně další doklady, Řídícímu orgánu soutěže v termínu a způsobem stanoveným v rozpise/herním řádu soutěže, h) být nápomocen pověřenému pracovníkovi při provádění dopingové kontroly, i) řídit utkání nezávisle, spravedlivě a nezaujatě, j) respektovat pravidlo, že nesmí řídit utkání pod vlivem návykových látek (např. alkoholu, drog apod.).

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

15

Článek 333 Nedostaví-li se některý nebo žádný z delegovaných Rozhodčích a na utkání je přítomen delegát Řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci ustavením náhradního Rozhodčího či náhradních Rozhodčích nebo ustavením Rozhodčího-laika či Rozhodčích-laiků nebo tím, že sám převezme řízení utkání, nebo změnou systému řízení nebo kombinací těchto možností. Článek 334 Nedostaví-li se některý z delegovaných Rozhodčích a na utkání není přítomen delegát Řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci přítomný delegovaný Rozhodčí či přítomní delegovaní Rozhodčí způsobem stanoveným v předchozím článku. Článek 335 Nedostaví-li se žádný z delegovaných Rozhodčích ani delegát Řídícího orgánu soutěže do skončení čekací doby dle čl. 343 SDŘ, je povinen převzít řízení utkání jiný přítomný Rozhodčí nebo jiní přítomní Rozhodčí. Je-li přítomno více Rozhodčích, přísluší přednostní právo Rozhodčímu s vyšší licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími družstev. Není-li přítomen žádný Rozhodčí, řídí utkání Rozhodčí-laici dle písm. e) čl. 324 SDŘ. Článek 336 Náhradní Rozhodčí a Rozhodčí-laici mají všechna práva a povinnosti jako delegovaní Rozhodčí, nemusejí však řídit utkání v předepsané výstroji. Článek 337 V případě, že se delegovaný Rozhodčí či delegovaní Rozhodčí dostaví po zahájení utkání, postupuje se takto: a) řídí-li utkání náhradní Rozhodčí s licencí odpovídající úrovni soutěže nebo licencí vyšší, dokončí jej, pokud již zahájili i třetí třetinu utkání; v opačném případě převezmou řízení delegovaní Rozhodčí nebo delegovaný Rozhodčí, b) řídí-li utkání náhradní Rozhodčí s licencí nižší, než je úroveň soutěže nebo Rozhodčí-laici, převezmou řízení utkání delegovaní Rozhodčí kdykoliv v průběhu utkání. Článek 338 V případě, že některý Rozhodčí není schopen ze zdravotních důvodů pokračovat v řízení utkání, Rozhodčí nebo delegát Řídícího orgánu soutěže vyřeší vzniklou situaci změnou systému řízení nebo nástupem náhradního Rozhodčího. Článek 339 Rozhodčí předčasně ukončí, resp. nezahájí utkání v těchto případech: a) z důvodů výslovně uvedených v Pravidlech ledního hokeje a domácích ustanoveních k Pravidlům ledního hokeje (dále také jako „Domácí ustanovení“), při dodržení postupu stanoveného Pravidly ledního hokeje, b) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení postupu uvedeného v čl. 311 SDŘ, c) na úřední zákrok orgánů státní správy nebo samosprávy (policie apod.), takový zákrok nechá Rozhodčí potvrdit v zápise o utkání, 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

16

d) pro úmrtí Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího. Článek 340 Rozhodčí má právo předčasně ukončit, resp. nezahájit utkání v těchto případech: a) klesne-li v průběhu hry počet Hráčů včetně brankáře či brankářů družstva pod 10, b) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv Rozhodčího, c) pro zranění Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího způsobené předmětem vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských a trestných lavic nebo způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten, d) pro vniknutí diváků na hrací plochu, e) pro velmi vážné zranění Hráče, funkcionáře družstva nebo Rozhodčího. Článek 341 V případě, že Rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost společně s důvodem zástupcům družstev (kapitánům nebo vedoucím), hlavnímu pořadateli, nechá tuto skutečnost vyhlásit místním rozhlasem a podrobně popíše v zápise o utkání včetně důvodu předčasného ukončení utkání.

Hrací doba a čekací doba Článek 342 1. Hrací doba, doba přestávek a doba trestů je stanovena Pravidly ledního hokeje. 2. Řídící orgán soutěže může zejména v soutěžích mládeže nebo v krátkodobých soutěžích stanovit hrací dobu odlišně od Pravidel ledního hokeje. V takovém případě stanoví i doby odpovídající dvouminutovým, pětiminutovým a desetiminutovým trestům, pokud se liší od Pravidel ledního hokeje. Článek 343 Čekací doba, také s odkazem na čl. 317 a 335 SDŘ, je 20 minut po stanoveném začátku utkání a je možné ji čerpat jen v opodstatněných případech. Článek 344 Oznámí-li hostující družstvo pořádajícímu Klubu zdržení, vyčkají přítomní účastníci utkání na jeho příjezd i déle než čekací dobu, nejdéle však 1 hodinu po stanoveném začátku utkání. Článek 345 Jestliže je utkání zahájeno po stanoveném začátku, poznamená tuto skutečnost Rozhodčí v zápise o utkání společně s důvodem zdržení. Článek 346 Jestliže došlo k čerpání čekací doby vinou některého z družstev nebo pořádajícího Klubu nebo Rozhodčího či Rozhodčích, může být tato skutečnost považována za disciplinární provinění. 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

17

ČÁST IV. SYSTÉMY SOUTĚŽÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Systémy soutěží Článek 401 Systémy soutěží jsou: a) dvoubodový systém, b) tříbodový systém, c) utkání hraná do rozhodnutí.

Dvoubodový systém Článek 402 Při dvoubodovém systému jsou body udělovány takto: a) dva body vítěznému družstvu, b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný výsledek, c) za prohrané utkání žádný bod.

Tříbodový systém Článek 403 Při tříbodovém systému jsou body udělovány takto: a) tři body pro družstvo za vítězství po skončení základní hrací doby, b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný stav po skončení základní hrací doby, c) dodatečný bod získá družstvo, které zvítězí v prodloužení nebo v samostatných nájezdech k určení vítěze, d) za prohrané utkání v základní hrací době žádný bod.

Utkání hraná do rozhodnutí Článek 404 1. Pokud skončí utkání hrané do rozhodnutí nerozhodně v základní hrací době, hraje se pětiminutové prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy, resp. desetiminutové prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy, resp. dvacetiminutové prodloužení bezprostředně po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy. V prodloužení hrají družstva v počtu tří, resp. čtyř, resp. pěti Hráčů v poli a s jedním brankářem. Družstva si před prodloužením nemění strany a hájí branky bližší k jejich hráčské lavici, nestanovíli Řídící orgán soutěže v rozpisu/herním řádu dlouhodobé soutěže nebo v propozicích krátkodobé soutěže jinak. Prodloužení skončí uplynutím jeho hrací doby nebo vstřelením branky. Družstvo, které vstřelí branku, je vítězem utkání. Zvláštní pravidla pro prodloužení jsou uvedena v čl. 405 a 406 SDŘ s tím, že hrací dobu prodloužení a počet Hráčů v prodloužení stanoví Řídící orgán soutěže v rozpisu/herním řádu dlouhodobé soutěže nebo v propozicích krátkodobé soutěže, a to v souladu s tímto odstavcem. Nestanoví-li Řídící orgán soutěže v rozpisu/herním řádu dlouhodobé 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

18

soutěže nebo v propozicích krátkodobé soutěže jinak, hraje se pětiminutové prodloužení bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy, přičemž družstva hrají v počtu tří Hráčů v poli a s jedním brankářem. 2. Pokud nepadne branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ, a to začínající s pěti různými střelci z každého družstva.

Zvláštní pravidla pro prodloužení Článek 405 Zvláštní pravidla pro prodloužení 4 na 4: a) pokud je družstvu v prodloužení uložen trest, družstva budou hrát v počtu Hráčů v poli 4 na 3, b) souběžné tresty uložené v prodloužení nemají vliv na počet Hráčů na ledě, c) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o dva Hráče, provinivšímu se družstvu zůstanou tři Hráči v poli, zatímco družstvu soupeře bude povolen pátý Hráč v poli. V prvním přerušení hry poté, kdy už oslabení o dva Hráče skončilo, se počet Hráčů v poli upraví buď na 4 na 4, nebo 4 na 3, d) pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra buď 5 na 4, nebo 4 na 3, prodloužení bude zahájeno s družstvy hrajícími 4 na 3, e) pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra 5 na 3, prodloužení bude zahájeno s družstvy hrajícími v počtu 5 na 3. S uplynutím trestů může při pokračující hře počet Hráčů v poli dosáhnout 5 na 4, nebo 5 na 5. Počet Hráčů v poli bude upraven v prvním přerušení hry na počet 4 na 4 nebo 4 na 3, f) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v počtu 4 na 4 s Hráči do pole na trestné lavici, prodloužení začne v počtu 4 na 4 a tito Hráči opustí trestnou lavici normálním způsobem do počtu 5 na 4, nebo 5 na 5. Počet Hráčů v poli bude upraven v prvním přerušení hry na počet 4 na 3, nebo 4 na 4, g) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v počtu 4 na 4 s Hráči do pole odpykávajícími na trestné lavici souběžné tresty, prodloužení začne v počtu 4 na 4, h) pokud družstva hrají v počtu 3 na 3 na konci základní hrací doby, prodloužení začne v počtu 3 na 3. Poté, co počet Hráčů v poli dosáhne 5 na 4, nebo 5 na 5, bude v prvním přerušení hry počet Hráčů v poli upraven na počet 4 na 3, nebo 4 na 4. Článek 406 Zvláštní pravidla pro prodloužení 3 na 3: a) souběžné tresty uložené v prodloužení nemají vliv na počet Hráčů na ledě, b) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o jednoho Hráče, provinivšímu se družstvu zůstanou v poli tři Hráči, zatímco družstvu soupeře bude do pole povolen čtvrtý Hráč. V prvním přerušení hry poté, kdy už oslabení o jednoho Hráče skončilo, se počet Hráčů v poli upraví na 3 na 3, 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

19

c) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o dva Hráče, provinivšímu se družstvu zůstanou v poli tři Hráči, zatímco družstvu soupeře bude do pole povolen pátý Hráč. V prvním přerušení hry poté, kdy už oslabení o dva Hráče skončilo, se počet Hráčů v poli upraví buď na 3 na 3, nebo 4 na 3, d) pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra buď 5 na 4, nebo 4 na 3, prodloužení bude zahájeno s družstvy hrajícími 4 na 3. S uplynutím trestů může při pokračující hře počet Hráčů v poli dosáhnout 4 na 4, a nejedná-li se o případ uvedený v písm. h) tohoto článku, i 5 na 3, nebo 5 na 4, nebo 5 na 5. Dosáhne-li počet Hráčů v poli 5 na 4, nebo 4 na 4, nebo 5 na 5, bude počet Hráčů v poli upraven v prvním přerušení hry na počet 4 na 3, nebo 3 na 3, e) pokud je na konci základní hrací doby přesilová hra 5 na 3, prodloužení bude zahájeno s družstvy hrajícími v počtu 5 na 3. S uplynutím trestů může při pokračující hře počet Hráčů v poli dosáhnout 5 na 4, nebo 5 na 5. Počet Hráčů v poli bude upraven v prvním přerušení hry na počet 4 na 3, nebo 3 na 3, f) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v počtu 4 na 4 s Hráči do pole na trestné lavici, prodloužení začne v počtu 3 na 3, a nejedná-li se o případ uvedený v písm. h) tohoto článku, tito Hráči opustí trestnou lavici normálním způsobem do počtu 4 na 3 nebo 4 na 4a počet Hráčů v poli bude poté, co oba tito Hráči opustí trestnou lavici, upraven v prvním přerušení hry na počet 3 na 3, g) pokud družstva hrají v počtu 3 na 3 na konci základní hrací doby, prodloužení začne v počtu 3 na 3. Poté, co počet Hráčů v poli dosáhne 4 na 4, a nejedná-li se o případ uvedený v písm. h) tohoto článku, 5 na 4, nebo 5 na 5, bude v prvním přerušení hry počet Hráčů v poli upraven na počet 3 na 3 nebo 4 na 3, h) pokud je však na konci základní hrací doby počet Hráčů v poli 4 na 4, nebo 4 na 3, nebo 3 na 3, s Hráči do pole na trestné lavici odpykávajícími souběžné tresty ovlivňující počet Hráčů v poli, budou tyto souběžné tresty před zahájením prodloužení smazány z časomíry a tito Hráči opustí trestnou lavici v prvním přerušení hry po odpykání svých trestů.

Samostatné nájezdy k určení vítěze utkání Článek 407 Pravidla samostatných nájezdů k určení vítěze: a) před začátkem samostatných nájezdů k určení vítěze utkání bude celá střední část hřiště mezi koncovými body vhazování upravena rolbou na sucho, b) Rozhodčí povolá oba kapitány družstev k území rozhodčích k losování mincí. Vítěz má volbu, zda jeho družstvo bude provádět nájezd jako první nebo druhé, c) brankáři budou hájit stejné branky jako v prodloužení, d) brankáři obou družstev mohou být měněni po každém nájezdu, ale pokud musí být samostatný nájezd z jakéhokoli důvodu opakován, Hráč do pole i brankář musí zůstat stejní kromě případu, kdy dojde ke zranění jednoho z nich,

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

20

e) pět různých Hráčů do pole z každého družstva bude střídavě provádět nájezdy. Hráči do pole nemusí být určeni předem a mohou být kdykoli vyměněni až do okamžiku, kdy Rozhodčí zapíská na znamení, že nájezd začíná, f) oprávněni zúčastnit se samostatných nájezdů k určení vítěze utkání jsou všichni Hráči obou družstev zapsaní v zápisu o utkání s výjimkou Hráčů odpykávajících tresty, které zcela neuplynuly před ukončením prodloužení, jakož i Hráčů, kterým byly uloženy osobní tresty do konce utkání nebo tresty ve hře. Tito Hráči musí zůstat během samostatných nájezdů k určení vítěze utkání na trestné lavici nebo v šatně, g) družstvo, které dosáhlo vyššího počtu dosažených branek po prvních deseti nájezdech, je prohlášeno vítězem utkání. Pokud je o výsledku utkání rozhodnuto dříve, než bylo provedeno všech deset nájezdů, zbývající nájezdy nebudou prováděny, h) pokud je stav samostatných nájezdů k určení vítěze utkání po deseti nájezdech stále nerozhodný, nájezdy budou pokračovat s uplatněním náhlé smrti, i) při samostatných nájezdech k určení vítěze utkání s náhlou smrtí se provádí samostatný nájezd vždy po jednom Hráči do pole obou družstev, dokud není určen vítěz. Jakýkoli Hráč do pole včetně těch, kteří se zúčastnili první fáze samostatných nájezdů, je oprávněn provést libovolný počet samostatných nájezdů k určení vítěze utkání, j) družstvo, které provádělo první samostatný nájezd k určení vítěze utkání v prvních pěti dvojicích, bude v šesté a následujících dvojicích provádět samostatné nájezdy s náhlou smrtí jako druhý v pořadí, dokud není určen vítěz, k) pokud Trenér nepošle Hráče do pole provést samostatný nájezd ani přes důraznou výzvu Rozhodčího, nebo pokud Hráč do pole odmítne samostatný nájezd provést, bude tento samostatný nájezd považován za neproměněný a soupeřovo družstvo provede svůj další samostatný nájezd, l) pokud družstvo odmítne účast na samostatných nájezdech k určení vítěze utkání, bude druhé družstvo prohlášeno vítězem utkání, m) Rozhodčímu je dovoleno poradit se s brankovým videorozhodčím pouze v případě pochybnosti, zda puk při samostatném nájezdu přešel za úroveň brankové čáry. V průběhu samostatných nájezdů k určení vítěze utkání není možné jiné využití brankového videorozhodčího.

Střelecká soutěž Článek 408 1. Střelecká soutěž se uskuteční jako pomocné hodnotící kritérium v krátkodobé soutěži po každém utkání, je-li to stanoveno rozpisem/herním řádem soutěže, případně samostatně k určení pořadí družstev dle písm. j) čl. 417 SDŘ. 2. Střelecká soutěž se provádí dle čl. 407 SDŘ. Pokud se střelecká soutěž nekoná bezprostředně po utkání, může každé družstvo ke střelecké soutěži nominovat maximálně dva brankáře a pět Hráčů do pole.

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

21

Výsledky utkání Článek 409 1. Kontumační výsledek znamená přiznání dvou bodů při dvoubodovém systému, resp. třech bodů při tříbodovém systému neprovinivšímu se družstvu. Do tabulky se započítá poměr branek 5:0 ve prospěch neprovinivšího se družstva a 0:5 v neprospěch provinivšího se družstva. 2. Jestliže družstvo, v jehož prospěch je kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na hřišti příznivějšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na hřišti za kontumační výsledek. 3. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek 0:5 v neprospěch obou družstev, body se nepřiznají nikomu. 4. Pokud bylo utkání odehráno nebo nebylo dohráno a následně kontumováno, započítají se všechny individuální statistiky obou zúčastněných družstev. Článek 410 O výsledku utkání, které nebylo odehráno nebo bylo předčasně ukončeno nebo bylo zahájeno po čekací době nebo v němž došlo k závažnému provinění družstva nebo družstev, rozhodne Řídící orgán soutěže a může: a) b) c) d) e) f)

ponechat výsledek dosažený na hřišti, utkání kontumovat ve prospěch jednoho z družstev, utkání oboustranně kontumovat, nařídit nové utkání, nařídit utkání dohrát za současně stanovených podmínek, utkání nezapočítávat, tj. považovat za nesehrané. Článek 411

1. Za provinění některého z družstev, které je trestáno dle čl. 409 a 410 SDŘ se považuje zejména: a) b) c) d) e) f) g) h)

přeložení utkání bez souhlasu Řídícího orgánu soutěže, nenastoupení k utkání, nastoupení k utkání po čekací době, neoprávněný start Hráče nebo Hráčů, odmítnutí kontroly totožnosti nebo dopingové kontroly, předčasné ukončení utkání z viny některého z družstev, obou družstev nebo pořádajícího Klubu, nepředložení soupisky v souladu s tímto řádem nebo rozpisem/herním řádem soutěží, vystoupení družstva ze soutěže.

2. Za uvedená provinění je možno kromě rozhodnutí o výsledku utkání odečíst Klubu nebo družstvu, které se provinilo body bez zvýhodnění jiného družstva. 3. Uvedená provinění jsou současně důvodem k zahájení disciplinárního jednání v konkrétní věci podle části V. SDŘ. Článek 412 1. Klub nebo družstvo potrestané zastavením činnosti prohrává kontumačně všechna svá utkání v době zastavení činnosti.

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

22

2. Řídící orgán soutěže má při kontumaci 3 utkání družstva v důsledku nenastoupení do utkání v jedné soutěži právo družstvo ze soutěže vyloučit.

Vystoupení a vyloučení ze soutěže Článek 413 1. Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je ze soutěže vyloučeno, určí Řídící orgán soutěže či jeho příslušná komise nebo činovník, zda se: a) dosavadní výsledky družstva anulují a do soutěže se nezapočítávají nebo b) zbývající výsledky družstva v soutěži nebo její části kontumují ve prospěch soupeřů a do soutěže nebo její části se výsledky takového družstva započítávají. Článek 414 Družstvo, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže, se již nemůže do soutěže v téže Sezóně vrátit a považuje se za sestupující.

Určení pořadí družstev Článek 415 Způsob započítání výsledků v průběhu soutěže a jejích částí stanoví rozpis/herní řád soutěže, kterým může být na začátku soutěže nebo její části přidělena družstvu či družstvům bodová bonifikace podle předchozího umístění. Článek 416 Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část se určí podle: a) vyššího počtu bodů, b) vyššího brankového rozdílu, c) vyššího počtu vstřelených branek. Článek 417 Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny soutěže se určí: a) podle vyššího celkového počtu bodů, b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy sestavením minitabulky; pokud stejný počet bodů má více družstev a tato družstva nemají stejný počet vzájemných utkání, postupuje se dále podle písm. d) tohoto článku, c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou uplatněny dosažené branky; v tomto případě počet branek obdržených bude odečten od počtu branek vstřelených a družstvo s větším kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí; jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší pořadí získá družstvo s vyšším počtem vstřelených branek, 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

23

d) jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných ve skupině, e) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo s větším počtem vstřelených branek, f) pokud dvě nebo více družstev jsou v rovnosti, vytvoří se zvláštní minitabulka těchto družstev se započítáním výsledků těchto družstev s nejblíže lépe umístěným družstvem mimo původní minitabulku; pro stanovení pořadí ve zvláštní minitabulce se uplatní 1. body, 2. rozdíl branek, 3. více vstřelených branek; pokud lze určit pořadí alespoň některých družstev ve zvláštní minitabulce, další kroky budou rozhodovat jen o pořadí zbývajících družstev, g) pokud družstva zůstávají v rovnosti, použijí se výsledky těchto družstev s jedním dalším lépe umístěným družstvem mimo minitabulku, h) tento postup pokračuje až do započítání všech lépe umístěných družstev, poté se jednotlivě započítávají všechna hůře umístěná družstva, i) jestliže dvě družstva zůstávají v definitivní rovnosti po svém posledním vzájemném utkání ve skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro utkání hraná do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, j) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší soutěže, o udržení a o sestup nelze určit podle písm. a) až i) tohoto článku, bude v dlouhodobé soutěži nařízeno rozhodující utkání podle čl. 404 SDŘ s tím, že Řídící orgán soutěže určí místo utkání a pořádající Klub; v krátkodobé soutěži se uskuteční střelecká soutěž dle čl. 408 SDŘ, k) umístění na jiných místech tabulky, než je uvedeno v písm. j) tohoto článku bude hodnoceno jako dělené pořadí. Článek 418 Pořadí mezi družstvy na stejných místech různých skupin téže soutěže se určí: a) podle průměrného počtu bodů na jedno utkání, b) při rovnosti průměrného počtu bodů dvou nebo více družstev se postupuje jako v čl. 417 SDŘ, pokud lze mezi všemi družstvy v rovnosti započítat stejné množství vzájemných utkání, c) nelze-li určit pořadí podle písm. a) a b) tohoto článku, rozhoduje o pořadí vyšší průměrný brankový rozdíl na jedno utkání, případně vyšší průměrný počet vstřelených branek na jedno utkání, d) pokud pořadí nelze určit podle písm. a) až c) tohoto článku, postupuje se podle písm. j) a k) čl. 417 SDŘ.

ČÁST V. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ Disciplinární provinění Článek 501 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

24

Předmětem disciplinárního řízení jsou provinění jednotlivců nebo kolektivů činných v ledním hokeji porušením Stanov, řádů a směrnic ČSLH, Pravidel ledního hokeje, porušením obecně závazných předpisů v souvislosti s činností v ledním hokeji a přestupky proti fair play a morálce sportovce. Předmětem disciplinárního řízení jsou zejména provinění jednotlivců a kolektivů před začátkem, v průběhu a po skončení utkání nebo tréninku, na akcích pořádaných orgány ČSLH a Kluby.

Druhy disciplinárních trestů Článek 502 Jednotlivcům (Hráčům, Trenérům, Rozhodčím, funkcionářům) je možno uložit tyto tresty: a) b) c) d)

napomenutí, finanční pokutu, zastavení činnosti, vyloučení z činnosti v ledním hokeji. Článek 503

Kolektivům (družstvům a Klubům) je možno uložit tyto tresty: a) b) c) d) e) f)

napomenutí, finanční pokutu, zastavení činnosti, odehrání utkání bez přítomnosti diváků, uzavření hřiště nebo hřišť, vyloučení ze soutěže nebo soutěží. Článek 504

Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od posledního jeho disciplinárního trestu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební doby. Článek 505 1. Finanční pokutu může uložit jednotlivci nebo kolektivu: a) disciplinární komise VV ČSLH b) disciplinární komise ELH c) disciplinární komise KVV ČSLH d) disciplinární komise OVV ČSLH 2.

Jednotlivec do výše 10 000 Kč do výše 500 000 Kč do výše 4 000 Kč do výše 400 Kč

Kolektiv do výše 200 000 Kč, do výše 500 000 Kč, do výše 20 000 Kč, do výše 6 000 Kč.

Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem. Článek 506

1. Zastavení činnosti (dále také jako „ZČ“) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu. 2. Trest zastavení činnosti je možno uložit jako: a) termínovaný trest zastavení činnosti na určitou dobu; termínovaný trest ZČ se vztahuje na celé období a všechna utkání hraná v době trestu včetně dne začátku a konce trestu; termínovaný 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

25

trest je možno uložit na celkovou dobu do 18 měsíců; termínovaný trest ZČ je možné nejvýše jednou přerušit na mimosezonní období; doba přerušení se nezapočítává do délky trestu, b) specifikovaný trest zastavení činnosti na určitá utkání; specifikovaný trest ZČ se vztahuje na utkání uvedená v rozhodnutí; disciplinární komise může uložit trest zvlášť na soutěžní utkání, mezinárodní utkání, reprezentační utkání apod.; specifikovaný trest nesmí přesáhnout celkovou délku 18 měsíců, c) v případě, kdy Hráč vázaný statutární Hráčskou smlouvou podepíše jiný smluvní vztah za účelem provozování činnosti Hráče ledního hokeje s třetí osobou, bude Hráč potrestán zastavením činnosti na dobu 12 měsíců nepodmíněně; Hráč, který odejde do soutěží ledního hokeje mimo působnost Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“) bez souhlasu mateřského Klubu, bude po návratu do soutěží IIHF potrestán zastavením činnosti na 18 měsíců nepodmíněně; po dobu působení Hráče mimo Klub a po dobu trestu se přerušuje Hráčům smluvní vztah s Klubem; toto ustanovení se netýká Hráčů, kteří odešli dle pravidel stanovených smlouvou mezi Národní hokejovou ligou (dále také jako „NHL“) a IIHF. Článek 507 Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, který má podle Pravidel ledního hokeje za následek zákaz startu v dalších utkáních, tj. trestem ve hře, má uložením trestu automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu příslušnou disciplinární komisí (dále také jako „DK“). Tato doba se započítává do délky trestu. Článek 508 1. Trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků spočívá v povinnosti potrestaného Klubu strpět, aby se Domácí utkání družstva Klubu v mistrovské soutěži konalo bez přítomnosti diváků, a tento trest je možno uložit Klubu nejvýše na 10 takovýchto utkání. Výkon takto uloženého trestu kontroluje delegát utkání nebo jiná osoba určená Řídícím orgánem soutěže. 2. Trest uzavření hřiště nebo hřišť je možno uložit Klubu nejvýše na 10 Domácích utkání družstva Klubu v mistrovské soutěži. Při uložení tohoto trestu DK specifikuje, kterého hřiště či hřišť se trest týká a v jaké minimální vzdálenosti od svého původního hřiště nebo hřišť musí potrestaný Klub utkání, na která se trest vztahuje, odehrát. Článek 509 Vyloučení ze soutěže je možno uložit družstvu Klubu, které se dopustilo zvlášť závažného provinění. Vyloučené družstvo Klubu může být přeřazeno až o dva stupně níže. Článek 510 1. Vyloučení z činnosti v ledním hokeji je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť závažných provinění. Trest má za následek vyloučení ze všech činností v ledním hokeji v České republice. 2. Trest vyloučení z činnosti není možné uložit jednotlivci, který se přestupku dopustil jako mladistvý.

Podmíněné tresty Článek 511 1. Trest zastavení činnosti lze podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 do 18 měsíců, jestliže od posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynula doba nejméně 1 rok. 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

26

2. Trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo trest uzavření hřiště či hřišť lze podmíněně odložit na zkušební dobu od 2 do 18 měsíců. 3. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební doby. Článek 512 Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební době znovu proviní a je mu uložen trest disciplinární komisí, změní se původně podmíněný trest na nepodmíněný a nový trest se vykoná v návaznosti na trest původní.

Disciplinární orgány Článek 513 Disciplinárními orgány jsou: a) Klub, b) disciplinární komise Řídícího orgánu soutěže. Článek 514 Klub má disciplinární pravomoci v rámci platných řádů ČSLH. Článek 515 Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními, projedná disciplinární komise Řídícího orgánu soutěže. Provinění, ke kterému došlo mimo utkání, projedná disciplinární komise Řídícího orgánu soutěže, v níž je jednotlivec nebo kolektiv zařazen; je-li zařazen ve více soutěžích, projedná provinění disciplinární komise vyššího stupně.

Postup v disciplinárním jednání Článek 516 Disciplinární jednání v konkrétní věci je disciplinární komise povinna zahájit na základě: a) sportovně technických dokladů (zápisu o utkání, zprávy o utkání apod.), b) dokladů a podnětů státní správy a samosprávy, c) dokladů a podnětů IIHF, Mezinárodního olympijského výboru (dále také jako „MOV“), Českého olympijského výboru (dále také jako „ČOV“), d) dokladů a podnětů Řídícího orgánu příslušné soutěže nebo orgánu vyššího, VV ČSLH nebo jiných komisí Řídícího orgánu soutěže nebo jiné disciplinární komise, e) dokladů zahraničních orgánů nebo klubů ledního hokeje, u nichž hostovalo družstvo Klubu. Článek 517 Disciplinární jednání v konkrétní věci může disciplinární komise zahájit na základě: a) písemného nebo ústního podnětu jednotlivce, kolektivu nebo organizace, 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

27

b) návrhu člena disciplinární komise, c) zprávy v hromadném sdělovacím prostředku. Článek 518 Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To neplatí, jestliže disciplinární provinění bylo současně přestupkem ve smyslu obecně závazných předpisů nebo trestným činem podle pravomocného rozhodnutí soudu. Článek 519 1. Disciplinární komise je povinna náležitě objasnit všechny okolnosti provinění. K tomu účelu je oprávněna přizvat svědky a jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, stanoviska jednotlivců nebo kolektivů, případně si opatřit jiný důkazový materiál. Při projednávání disciplinární komise přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. K předcházejícím trestům uloženým disciplinárními komisemi nelze jako k přitěžující okolnosti pohlížet, jestliže od nich uběhla doba delší 2 let. 2. Dobou od předcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební doby. 3. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním potrestán v probíhající sezóně vyšším trestem nebo vyššími tresty, tj. větší trest (dále také jako „VT“), osobní trest (dále také jako „OT“), osobní trest do konce utkání (dále také jako „OK“) a trest ve hře (dále také jako „TH“), přihlédne se k této skutečnosti jako k přitěžující okolnosti. 4. Jestliže disciplinární komise projednává několik provinění, vynese trest za nejtěžší provinění s přihlédnutím k ostatním proviněním jako k přitěžujícím okolnostem. 5. Trest uložený IIHF, MOV, ČOV může disciplinární komise přenést do svého rozhodnutí a uložit trest souběžný. Článek 520 1. Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, bude dána možnost zúčastnit se jednání disciplinární komise a vyjádřit se ke všem okolnostem, pouze pokud o to požádá elektronicky e-mailem nebo faxem na adresu Řídícího orgánu soutěže nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne po provinění. 2. Dle své úvahy má DK právo přizvat si na své jednání zúčastněné osoby. 3. Provinění rozhodčích DK projedná za účasti zástupce komise rozhodčích. 4. Pro řešení běžných disciplinárních případů se zplnomocňuje část DK ve složení: ředitelé soutěží a sekretářka soutěží. 5. Závažnější disciplinární případy bude řešit celá DK. Veškeré náklady s takovým zasedáním DK uhradí provinivší se jednotlivec či kolektiv. Článek 521 Řídící orgán soutěže může stanovit rozpisem/herním řádem soutěže povinnost účasti jednotlivců, kteří se provinili, na jednání disciplinární komise bez písemného pozvání. Článek 522 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

28

V případě uložení trestu ve hře (dále také jako „TH“) má Klub právo předložit stanovisko s návrhem trestu, a to nejpozději první pracovní den po sehrání předmětného utkání. Článek 523 1. Po objasnění všech okolností provinění rozhodne disciplinární komise o druhu a výši trestu, tím je disciplinární jednání v konkrétní věci skončeno. 2. Jestliže se v průběhu disciplinárního jednání zjistí, že k provinění nedošlo, nebo provinění nelze prokázat, disciplinární jednání se zastaví. 3. Skončené nebo zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zjištění nových okolností nebo na základě rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže. 4. Disciplinární komise může také upustit od potrestání, pokud považuje trest uložený v utkání za dostatečný. 5. U uloženého TH musí být uložen trest zastavení činnosti na minimálně jedno nejbližší utkání v příslušné soutěži nebo turnaji. Článek 524 1. Klub, který nebo jehož kolektiv, Hráč, funkcionář, člen apod. je trestán, je povinen uhradit poplatek za disciplinární projednání ve výši: a) na úrovni disciplinární komise VV ČSLH b) na úrovni disciplinární komise KVV ČSLH c) na úrovni disciplinární komise OVV ČSLH

1 000 Kč, 500 Kč, 300 Kč.

2. Disciplinární komise může stanovit povinnost zaplacení tohoto poplatku před projednáním. Článek 525 1. Rozhodnutí disciplinární komise se vyhotoví písemně a musí obsahovat: a) b) c) d) e) f)

označení potrestaného kolektivu nebo jednotlivce, druh a výši trestu, provinění, za které je trest uložen, způsob úhrady finanční pokuty, je-li uložena, poučení o možnosti odvolání, podpis.

2. Rozhodnutí musí být odesláno do 10 dnů od skončení disciplinárního jednání doporučenou poštou nebo elektronickou poštou na adresu Klubu, který nebo jehož kolektiv, Hráč, funkcionář, člen apod. byl potrestán. 3. Klub je povinen neprodleně potrestaný kolektiv nebo potrestaného jednotlivce s rozhodnutím seznámit. 4. Rozhodnutí disciplinární komise o potrestání Rozhodčího se Rozhodčímu zasílá přímo. Článek 526 1. Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti nebo trestu odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo trestu uzavření hřiště nebo hřišť může disciplinární komise, která trest uložila, na 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

29

základě žádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu, Klubu nebo Klubu, jehož člen nebo kolektiv byl potrestán, změnit část trestu na podmíněný. 2. Zkušební doba se stanoví nejméně v délce dvojnásobku zbytku trestu, nejvýše v délce 18 měsíců. Článek 527 Po uplynutí nejméně 24 měsíců od přestupku, který měl za následek vyloučení z činnosti v ledním hokeji, může disciplinární komise, která trest uložila, na žádost jednotlivce povolit obnovení některých nebo všech činností v ledním hokeji. Článek 528 Ustanovení části V. a Přílohy č. 2 SDŘ platí pro extraligu ledního hokeje seniorů (dále také jako „ELH“ či „Extraliga“), jen není-li disciplinárním řádem ELH schváleným VV ČSLH stanoveno jinak.

Evidence trestů Článek 529 1. Je-li v téže soutěži nebo turnaji v kategorii mužů uložen témuž Hráči druhý osobní trest do konce utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži nebo turnaji a evidence trestů začíná znovu. Jiné tresty se neevidují; při nepodmíněném zastavení činnosti Hráče disciplinární komise přihlédne k již uloženému osobnímu trestu do konce utkání. 2. Je-li v mládežnické mistrovské nebo nemistrovské, dlouhodobé nebo krátkodobé soutěži uložen témuž Hráči druhý vyšší trest, s tím že pro účely ustanovení tohoto odstavce se sčítají pouze osobní desetiminutové tresty (OT) a tresty do konce utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži a evidence trestů začíná znovu. Pokud stejný Hráč obdrží ve stejné soutěži opět další druhý vyšší trest, počet utkání zastavení činnosti se vždy násobí (2, 4, 8 atd. utkání).

ČÁST VI. OPRAVNÉ ŘÍZENÍ Protesty Článek 601 Proti porušování regulérnosti soutěže porušením Stanov, řádů a směrnic ČSLH, porušením pravidel ledního hokeje může Klub podat protest. Článek 602 1. Protest, který má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat Řídícímu orgánu soutěže. 2. V krátkodobých soutěžích písemně vedení soutěže nejpozději do třiceti minut po skončení utkání.

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

30

3. V dlouhodobé soutěži je nutno protest odeslat doporučenou poštou Řídícímu orgánu soutěže, nejpozději třetí pracovní den po utkání. Klub ve stejné lhůtě odešle kopii protestu straně, proti které se protest podává. Doklad o odeslání se přiloží k originálu protestu. Článek 603 Protest musí obsahovat: název a adresu podávajícího Klubu, označení Řídícího orgánu soutěže, kterému se podává, stranu, proti které se protest podává, označení důvodu protestu, vylíčení případu, označení důkazů a svědků, konečnou žádost s přesným označením, o co se žádá, údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení, doklad o zaslání kopie protestu protistraně, jména, příjmení, adresy a funkce v Klubu dvou osob oprávněných zastupovat Klub ve věci protestu, i) razítko Klubu a podpis osoby oprávněné podle stanov Klubu jednat jménem Klubu. a) b) c) d) e) f) g) h)

Článek 604 Protest musí být doložen peněžitým vkladem ve výši: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

ELH 2 000 Kč, I. liga, extraligy mladšího a staršího dorostu a juniorů 1 000 Kč, II. liga, regionální ligy mladšího a staršího dorostu a juniorů, liga žen 500 Kč, ostatní republikové soutěže 300 Kč, krajské soutěže dospělých 300 Kč, krajské soutěže dorostů a juniorů 200 Kč, ostatní krajské soutěže 100 Kč, okresní soutěže dospělých 200 Kč, ostatní okresní soutěže 100 Kč, krátkodobé soutěže dospělých 200 Kč, ostatní krátkodobé soutěže 100 Kč. Článek 605

Strana, proti které se protest podává, je povinna zaslat své vyjádření k protestu nejpozději třetí pracovní den od obdržení kopie protestu. Neučiní-li tak, je možné protest projednat bez jejího vyjádřeni. Článek 606 1. Protest v dlouhodobých soutěžích projednává Řídící orgán soutěže či jeho příslušná komise nebo činovník. 2. V krátkodobých soutěžích projednává protest vedení soutěže.

Článek 607 Protest proti technickým chybám Rozhodčího nebo Rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek dosažený na hřišti. Článek 608 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

31

Protest lze vzít zpět před začátkem jeho projednávání. Článek 609 Protest nesplňující příslušná ustanovení SDŘ nebude projednán. Článek 610 Orgán projednávající protest učiní závěr, zda je protest oprávněný či nikoliv. Při oprávněnosti protestu současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek jednání se podávajícímu Klubu sdělí písemně do osmi dnů od projednání. Článek 611 1. Je-li protest oprávněný byť jen zčásti, vklad se vrací podávajícímu Klubu. 2. Byl-li protest vzat zpět před projednáváním, vklad se vrací po odečtení výloh Řídícího orgánu soutěže. 3. Jestliže je protest shledán jako neoprávněný, je podávající Klub povinen uhradit protistraně všechny prokazatelné výdaje spojené s námitkou.

Odvolání Článek 612 Jednotlivec nebo kolektiv (dále také jako „Navrhovatel“), vůči němuž bylo ze strany ČSLH vedeno řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí komise Řídícího orgánu soutěže (dále také jako „Rozhodnutí“) k Řídícímu orgánu soutěže. Článek 613 Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení Rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí platí až do případného vyhovění odvolání. Článek 614 Odvolání musí obsahovat: a) b) c) d) e) f) g)

jméno nebo název a adresu Navrhovatele, označení Řídícího orgánu soutěže, kterému se podává, označení Rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává, označení důvodu odvolání, konečnou žádost s přesným uvedením, o co se žádá, údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení, je-li Navrhovatelem právnická osoba, jméno, příjmení, funkci a podpis statutárního zástupce oprávněného zastupovat Navrhovatele, je-li Navrhovatelem fyzická osoba, její jméno, příjmení, adresu a podpis. Článek 615

Odvolání musí být doloženo peněžitým vkladem ve výši podle soutěže: a) ELH b) I. liga, extraligy mladšího a staršího dorostu a juniorů 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

4 000 Kč, 2 000 Kč, 32

c) d) e) f) g) h) i)

II. liga, regionální ligy mladšího a staršího dorostu a juniorů, liga žen ostatní republikové soutěže krajské soutěže dospělých krajské soutěže dorostů a juniorů ostatní krajské soutěže okresní soutěže dospělých ostatní okresní soutěže

1 000 Kč, 600 Kč, 600 Kč, 400 Kč, 200 Kč, 400 Kč, 200 Kč.

Článek 616 1. Řídící orgán soutěže projedná odvolání co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení. Řídící orgán soutěže přezkoumá Rozhodnutí a postup komise, která ho přijala. V případě potřeby uskuteční vlastní šetření. 2. Navrhovatel má právo zúčastnit se projednávání odvolání nebo k jednání vyslat zplnomocněného zástupce. 3. Řídící orgán soutěže odvolání zamítne, pokud je podáno pozdě nebo pokud neobsahuje všechny náležitosti podle SDŘ. Článek 617 1. Řídící orgán soutěže potvrdí Rozhodnutí, pokud dojde k závěru, že je odůvodněné a správné. 2. Řídící orgán soutěže Rozhodnutí změní nebo zruší, pokud dojde k závěru, že je v rozporu s všeobecně závaznými předpisy, sportovně-technickými předpisy nebo jinými předpisy, případně v rozporu s všeobecnou morálkou. 3. Řídící orgán soutěže je oprávněn vrátit věc k novému projednání příslušné komisi, která Rozhodnutí přijala. Článek 618 Rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže o odvolání je konečné. Článek 619 1. Z jednání Řídícího orgánu soutěže o odvolání se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu jednání a závěr přijatý Řídícím orgánem soutěže. 2. Vyrozumění o rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže o odvolání musí být vyhotoveno písemně a předané přímo Navrhovateli po jednání nebo zaslané Navrhovateli doporučenou poštou. Článek 620 Peněžní vklad se Navrhovateli vrací, pokud Řídící orgán soutěže změnil nebo zrušil Rozhodnutí nebo pokud věc vrátil k novému projednání komisi, která Rozhodnutí přijala.

Přezkoumání rozhodnutí Článek 621 1. Řídící orgán soutěže může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv Rozhodnutí jím ustavené komise. 2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

33

2. Řídící orgán soutěže provede vlastní šetření, zkoumá, zda bylo Rozhodnutí učiněno v souladu se Stanovami a řády ČSLH, jeho předpisy a směrnicemi. K projednání si může vyžádat stanovisko komise, která zkoumané Rozhodnutí vydala. 3. Při přezkoumání Rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

34

Příloha č. 1 - Systém hry každý s každým Pro 3 a 4 družstva 1. kolo 2. kolo 3. kolo

1-4 4-3 2-4

Pro 5 a 6 družstev 2-3 1-2 3-1

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo

1-6 6-4 2-6 6-5 3-6

2-5 5-3 3-1 1-4 4-2

3-4 1-2 4-5 2-3 5-1

Pro 7 a 8 družstev 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo

1-8 8-5 2-8 8-6 3-8 8-7 4-8

2-7 6-4 3-1 7-5 4-2 1-6 5-3

3-6 7-3 4-7 1-4 5-1 2-5 6-2

4-5 1-2 5-6 2-3 6-7 3-4 7-1

2-9 7-5 3-1 8-6 4-2 9-7 5-3 1-8 6-4

3-8 8-4 4-9 9-5 5-1 1-6 6-2 2-7 7-3

4-7 9-3 5-8 1-4 6-9 2-5 7-1 3-6 8-2

5-6 1-2 6-7 2-3 7-8 3-4 8-9 4-5 9-1

3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4

4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3

5-8 11-3 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2

6-7 1-2 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1

3-12 10-6 4-13 11-7 5-1

4-11 11-5 5-12 12-6 6-13

5-10 12-4 6-11 13-5 7-12

6-9 13-3 7-10 1-4 8-11

Pro 9 a 10 družstev 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo

1-10 10-6 2-10 10-7 3-10 10-8 4-10 10-9 5-10

Pro 11 a 12 družstev 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo

1-12 2-11 12-7 8-6 2-12 3-1 12-8 9-7 3-12 4-2 12-9 10-8 4-12 5-3 12-10 11-9 5-12 6-4 12-11 1-10 6-12 7-5

Pro 13 a 14 družstev 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo

1-14 14-8 2-14 14-9 3-14

2-13 9-7 3-1 10-8 4-2

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

7-8 1-2 8-9 2-3 9-10 35

6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo

14-10 11-9 12-8 4-14 5-3 6-2 14-11 12-10 13-9 5-14 6-4 7-3 14-12 13-11 1-10 6-14 7-5 8-4 14-13 1-12 2-11 7-14 8-6 9-5

13-7 7-1 1-8 8-2 2-9 9-3 3-10 10-4

1-6 8-13 2-7 9-1 3-8 10-2 4-9 11-3

2-5 3-4 9-12 10-11 3-6 4-5 10-13 11-12 4-7 5-6 11-1 12-13 5-8 6-7 12-2 13-1

1-16 2-15 3-14 4-13 16-9 10-8 11-7 12-6 2-16 3-1 4-15 5-14 16-10 11-9 12-8 13-7 3-16 4-2 5-1 6-15 16-11 12-10 13-9 14-8 4-16 5-3 6-2 7-1 16-12 13-11 14-10 15-9 5-16 6-4 7-3 8-2 16-13 14-12 15-11 1-10 6-16 7-5 8-4 9-3 16-14 15-13 1-12 2-11 7-16 8-6 9-5 10-4 16-15 1-14 2-13 3-12 8-16 9-7 10-6 11-5

5-12 13-5 6-13 14-6 7-14 15-7 8-15 1-8 9-1 2-9 10-2 3-10 11-3 4-11 12-4

6-11 7-10 8-9 14-4 15-3 1-2 7-12 8-11 9-10 15-5 1-4 2-3 8-13 9-12 10-11 1-6 2-5 3-4 9-14 10-13 11-12 2-7 3-6 4-5 10-15 11-14 12-13 3-8 4-7 5-6 11-1 12-15 13-14 4-9 5-8 6-7 12-2 13-1 14-15 5-10 6-9 7-8 13-3 14-2 15-1

Pro 15 a 16 družstev 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo

Pro 17 a 18 družstev 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo 16. kolo 17. kolo

1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 18-10 11-9 12-8 13-7 14-6 2-18 3-1 4-17 5-16 6-15 18-11 12-10 13-9 14-8 15-7 3-18 4-2 5-1 6-17 7-16 18-12 13-11 14-10 15-9 16-8 4-18 5-3 6-2 7-1 8-17 18-13 14-12 15-11 16-10 17-9 5-18 6-4 7-3 8-2 9-1 18-14 15-13 16-12 17-11 1-10 6-18 7-5 8-4 9-3 10-2 18-15 16-14 17-13 1-12 2-11 7-18 8-6 9-5 10-4 11-3 18-16 17-15 1-14 2-13 3-12 8-18 9-7 10-6 11-5 12-4 18-17 1-16 2-15 3-14 4-13 9-18 10-8 11-7 12-6 13-5

6-13 7-12 8-11 9-10 15-5 16-4 17-3 1-2 7-14 8-13 9-12 10-11 16-6 17-5 1-4 2-3 8-15 9-14 10-13 11-12 17-7 1-6 2-5 3-4 9-16 10-15 11-14 12-13 1-8 2-7 3-6 4-5 10-17 11-16 12-15 13-14 2-9 3-8 4-7 5-6 11-1 12-17 13-16 14-15 3-10 4-9 5-8 6-7 12-2 13-1 14-17 15-16 4-11 5-10 6-9 7-8 13-3 14-2 15-1 16-17 5-12 6-11 7-10 8-9 14-4 15-3 16-2 17-1

Pro 19 a 20 družstev 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo

1-20 2-19 3-18 4-17 20-11 12-10 13-9 14-8 2-20 3-1 4-19 5-18 20-12 13-11 14-10 15-9 3-20 4-2 5-1 6-19

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

5-16 15-7 6-17 16-8 7-18

6-15 16-6 7-16 17-7 8-17

7-14 17-5 8-15 18-6 9-16

8-13 9-12 10-11 18-4 19-3 1-2 9-14 10-13 11-12 19-5 1-4 2-3 10-15 11-14 12-13 36

6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo 16. kolo 17. kolo 18. kolo 19. kolo

20-13 14-12 15-11 16-10 17-9 18-8 19-7 1-6 2-5 3-4 4-20 5-3 6-2 7-1 8-19 9-18 10-17 11-16 12-15 13-14 20-14 15-13 16-12 17-11 18-10 19-9 1-8 2-7 3-6 4-5 5-20 6-4 7-3 8-2 9-1 10-19 11-18 12-17 13-16 14-15 20-15 16-14 17-13 18-12 19-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 6-20 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-19 13-18 14-17 15-16 20-16 17-15 18-14 19-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 7-20 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-19 15-18 16-17 20-17 18-16 19-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 8-20 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-19 17-18 20-18 19-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 9-20 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 18-19 20-19 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 10-20 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1

Pro 21 a 22 družstev 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo 16. kolo 17. kolo 18. kolo 19. kolo 20. kolo 21. kolo

1-22 2-21 3-20 4-19 5-18 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12 22-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 18-6 19-5 20-4 21-3 1-2 2-22 3-1 4-21 5-20 6-19 7-18 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13 22-13 14-12 15-11 16-10 17-9 18-8 19-7 20-6 21-5 1-4 2-3 3-22 4-2 5-1 6-21 7-20 8-19 9-18 10-17 11-16 12-15 13-14 22-14 15-13 16-12 17-11 18-10 19-9 20-8 21-7 1-6 2-5 3-4 4-22 5-3 6-2 7-1 8-21 9-20 10-19 11-18 12-17 13-16 14-15 22-15 16-14 17-13 18-12 19-11 20-10 21-9 1-8 2-7 3-6 4-5 5-22 6-4 7-3 8-2 9-1 10-21 11-20 12-19 13-18 14-17 15-16 22-16 17-15 18-14 19-13 20-12 21-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 6-22 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-21 13-20 14-19 15-18 16-17 22-17 18-16 19-15 20-14 21-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 7-22 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-21 15-20 16-19 17-18 22-18 19-17 20-16 21-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 8-22 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-21 17-20 18-19 22-19 20-18 21-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 9-22 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 18-21 19-20 22-20 21-19 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 10-22 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-21 22-21 1-20 2-19 3-18 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 11-22 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 18-4 19-3 20-2 21-1

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

37

Příloha č. 2 - Disciplinární provinění a výše trestů A. Jednotlivci Druh a výše trestu (N - napomenutí, FP - finanční pokuta, ZČ - zastavení činnosti, VČ - vyloučení z činnosti v ledním hokeji)

1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu, např. hlášení přestupu nebo hostování nebo hostování do více Klubů, nedodržování ustanovení řádu, úmyslné uvádění nesprávných údajů, zásah do cizích práv. 2. Neoprávněný start Hráče a) start za družstvo jiného Klubu bez povolení hostování (přestupu) b) překročení ustanovení SDŘ, např. o počtu odehraných utkání, startu A, B družstev apod. c) start na cizí registrační průkaz a start v době zastavení činnosti nebo porušení registračního řádu.

jiného funkcionáře

Trenéra

Hráče

Přestupek

Rozhodčího delegáta

Trest pro

v lehčích případech

v závažnějších případech

N, FP, ZČ až na 15 utkání nebo až na 3 měsíce

ZČ na 3-12 měsíců

FP, ZČ až na 8 utkání nebo až na 2 měsíce N, FP, ZČ až na 6 utkání nebo až na 1 měsíc FP, ZČ až na 2 měsíce FP, ZČ až na 12 utkání nebo až na 6 měsíců FP, ZČ až na 4-16 utkání nebo až na 1-9 měsíců N, FP, ZČ až na 10 utkání nebo až na 2 měsíce

ZČ na 1-6 měsíců

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

ZČ na 1-3 měsíce ZČ na 1-6 měsíců ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 3-18 měsíců

3. Nesportovní chování, např. provokování, FP, ZČ na 1-3 měsíce pokřikování, neoprávněné protestování, * * * * zesměšňování, plivání, sprosté posuňky, vyhrožování. 4. Urážky, hrubé chování a slovní napadení, např. vulgární výrazy, výrazy mající charakter osobního hanobení a) Hráčů N, FP, ZČ až na 12 utkání FP, ZČ na 1-9 měsíců * * * nebo až na 3 měsíce FP, ZČ až na 9 měsíců * b) Rozhodčích a zástupců Řídícího orgánu N, FP, ZČ až na 20 utkání FP, ZČ na 1-12 * * * soutěže nebo až na 6 měsíců měsíců ZČ až na 12 měsíců ZČ na 3-12 měsíců * c) jiných funkcionářů a osob. N, FP, ZČ až na 20 utkání FP, ZČ na 2-12 * * * * nebo až na 6 měsíců měsíců 5. Fyzické napadení, např. vražení, strčení, podražení, bitka, udeření rukou, holí apod., rány pěstí, chvaty, kopnutí, pokus o zranění, úmyslné zranění Hráče, funkcionáře, Rozhodčího, diváka apod. a) vyhrožování fyzickým napadením FP, ZČ až na 12 utkání nebo ZČ na 3-12 měsíců * až na 9 měsíců ZČ na 3-12 měsíců * * FP, ZČ až na 9 měsíců FP, ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 3-18 měsíců * b) pokus o fyzické napadení FP, ZČ až na 10 utkání nebo ZČ na 3-12 měsíců * až na 6 měsíců ZČ na 3-12 měsíců * * FP, ZČ až na 9 měsíců FP, ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 3-18 měsíců * c) fyzické napadení bez zranění FP, ZČ až na 20 utkání nebo ZČ na 3-12 měsíců * až na 9 měsíců ZČ na 6-12 měsíců * * FP, ZČ na 3-9 měsíců FP, ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 6-18 měsíců, * VČ

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

38

Druh a výše trestu (N - napomenutí, FP - finanční pokuta, ZČ - zastavení činnosti, VČ - vyloučení z činnosti v ledním hokeji)

d) fyzické napadení se zraněním.

jiného funkcionáře

Trenéra

Hráče

Přestupek

Rozhodčího delegáta

Trest pro

* *

* *

6. Odmítnutí zahájit hru, např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště a) bez následku předčasného ukončení * * utkání b) s následkem předčasného ukončení * * utkání. 7. Přestupky Rozhodčích proti řádům a směrnicím, např. nedodržení povinností, pozdní příchod (příjezd) na utkání, chybný * postup nebo zanedbání při kontrole náležitostí, kontrole totožnosti Hráčů, nesprávnosti při vyúčtování. 8. Přestupky Trenérů a jiných funkcionářů proti řádům, např. nedodržení povinností, neoprávněný vstup * * na ledovou plochu, na trestnou lavici, na hráčskou lavici nebo do šatny soupeře, do šatny Rozhodčích. 9. Narušení regulérnosti soutěže, např. úmyslné ovlivňování výsledku, sabotování hry, přijetí, předání, příslib nebo pokus o předání peněz nebo jiných výhod za účelem * * * * ovlivnění výsledku utkání, nečestné rozhodování Rozhodčího, sázka na výsledek utkání, jehož se účastní, nehlášení pokusu o ovlivňování výsledku. 10. Uvádění nesprávných výsledků, např. falšování nebo pozměňování sportovně technických písemností, průkazů, uvádění * * * * chybných údajů, neuvedení důležitých událostí nebo okolností ve sportovně technických písemnostech. 11. Porušení zákazu dopingu, např. start pod vlivem dopingu, porušování zákazu * * * používání dopingu, navádění k použití dopingu. 12. Maření činnosti nebo rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže, např. nedostavení se k jednání, start Hráče v době ZČ, * * * * nerespektování rozhodnutí disciplinární nebo jiné komise. 13. Jiná provinění. * * * *

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

v lehčích případech

v závažnějších případech

FP, ZČ až na 25 utkání nebo ZČ na 3-18 měsíců, až na 12 měsíců VČ FP, ZČ na 3-12 měsíců ZČ na 3-18 měsíců, VČ FP, ZČ na 3-18 měsíců ZČ na 6-18 měsíců, VČ N, FP, ZČ až na 6 utkání nebo až na 3 měsíce FP, ZČ na 3-12 utkání nebo na 1-9 měsíců N, FP, ZČ na 6 měsíců

FP, ZČ na 1-6 utkání

N, FP, ZČ až na 10 utkání nebo až na 3 měsíce

FP, ZČ na 1-12 měsíců

ZČ až na 18 měsíců, VČ

ZČ na 9-18 měsíců, VČ

N, FP, ZČ až na 12 utkání

FP, ZČ na 6-18 měsíců

podle platných zvláštních předpisů

podle platných zvláštních předpisů

N, FP, ZČ až na 6 měsíců

FP, ZČ na 3-18 měsíců

N, FP, ZČ až na 18 měsíců

FP, ZČ až na 18 měsíců

FP, ZČ na 3-12 měsíců FP, ZČ na 1-12 měsíců

39

B. Kolektivy Druh a výše trestu (N - napomenutí, FP - finanční pokuta, ZČ - zastavení činnosti, OD odehrání utkání bez přítomnosti diváků, UH - uzavření hřiště nebo Přestupek hřišť, VS - vyloučení ze soutěže nebo soutěží) v lehčích případech v závažnějších případech 1. Nesportovní chování diváků, vhazování předmětů na ledovou plochu a) nesportovní chování bez vhazování předmětů na N, FP do 40% FP do 60%, OD až na 4 utkání, ledovou plochu UH až na 4 utkání b) vhazování předmětů na ledovou plochu, pokud je N, FP do 60% FP od 10 do 60%, bylo možno odstranit bez přerušení utkání OD až na 6 utkání UH až na 6 utkání c) vhazování předmětů na ledovou plochu, pokud FP do 80%, FP od 20 do 100%, bylo z tohoto důvodu utkání přerušeno UH až na 6 utkání OD až na 8 utkání UH až na 8 utkání d) ukončení utkání vlivem vhazování předmětů na FP do 100%, FP od 20 do 100%, ledovou plochu. UH až na 8 utkání OD na 4-10 utkání, UH na 4-10 utkání, VS 2. Výtržnosti a fyzické napadení, např. fyzické napadení Hráčů, funkcionářů, Rozhodčích, vstup diváků a jiných neoprávněných osob na hrací plochu, na hráčské a trestné lavice, do šaten, ničení majetku v prostorách hřiště, stadionu nebo okolí a) pokud nedošlo ke zranění a škodám a pořadatelská N, FP do 40% FP do 60%, OD až na 4 utkání, služba účinně nezasáhla UH až na 4 utkání b) pokud pořadatelská služba zasáhla a přesto došlo FP do 60%, FP do 80%, OD až na 4 utkání, ke zranění nebo škodám UH až na 4 utkání UH až na 6 utkání c) pokud pořadatelská služba nezasáhla, selhala, FP do 100%, FP od 20 do 100%, nezvládla situaci, nebo bylo utkání z důvodu UH až na 8 utkání OD na 4-10 utkání, výtržností nebo fyzického napadení předčasně UH na 4-10 utkání, VS ukončeno. N, FP do 50% FP do 80%, ZČ až na 3 utkání, VS 3. Nedostavení se k utkání. 4. Odmítnutí zahájit hru, např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště a) bez následků předčasného ukončení utkání N, FP do 50% FP do 60%, ZČ až na 3 utkání b) s následkem předčasného ukončení utkání. FP do 60%, FP do 100%, ZČ až na 4 utkání, VS ZČ až na 3 utkání 5. Narušení regulérnosti soutěže, např. úmyslné FP do 80%, FP od 40 do 100%, ovlivňování výsledku, nenastoupení k utkání, ZČ až na 6 utkání, VS ZČ na 2-8 utkání, VS sabotování hry, přijetí, předání, příslib nebo pokus o předání peněz nebo jiných výhod za účelem ovlivnění výsledku utkání, sázka na výsledek utkání, nehlášení pokusu o ovlivňování výsledku. 6. Porušení zákazu dopingu, např. start pod vlivem podle platných zvláštních podle platných zvláštních předpisů dopingu, porušování zákazu o používání dopingu. předpisů N, FP do 50% FP do 100%, ZČ až na 4 utkání, VS 7. Maření činnosti nebo rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže, např. nedodržení nařízení nebo rozpisu soutěže, start v době zastavení činnosti, nerespektování rozhodnutí disciplinární nebo jiné komise. 8. Neoprávněný start Hráče a) start za družstvo jiného Klubu bez povolení N, FP do 50% FP do 100%, ZČ až na 4 utkání, VS hostování (přestupu). b) překročení ustanovení SDŘ, např. o počtu N, FP do 50% FP do 100%, ZČ až na 4 utkání, VS odehraných utkání, startu A, B družstev apod. c) start na cizí registrační průkaz a start v době FP do 80%, ZČ až na 8 utkání FP do 100%, ZČ až na 10 utkání, zastavení činnosti nebo porušení registračního řádu. VS N, FP do 80%, FP do 100%, 9. Jiná provinění. ZČ až na 8 utkání, ZČ až na 10 utkání, UH až na 8 utkání OD až na 10 utkání, UH až na 10 utkání, VS Poznámka:

U finanční pokuty je uváděná výše v procentech, za 100% se považuje nejvyšší možná výše, kterou může disciplinární komise kolektivu uložit.

2017-06-08 Soutěžní a disciplinární řád

40

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.