Specifiek deel onderwijs- en examenregeling


1 Specifiek deel onderwijs- en examenregeling Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie Kwalificatiedossier Precisietechniek 2320 Kwalificatie A...
Author:  Christa de Ridder

0 downloads 200 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

Specifiek deel onderwijs- en examenregeling

Opleidingsdomein

3. Techniek en procesindustrie

79020

Kwalificatiedossier

Precisietechniek

23120

Kwalificatie

Allround verspaner

25298

Niveau

3

Leerweg

BBL

Cohort

2016 - 2017

Wet studiefinanciering

Nee

Nominale studieduur (SBU)

3 jaar ( 4800 SBU)

Ingangsdatum

01-08-2016

Expiratiedatum

31-07-2020

Team

TECH Werktuigbouw en Metaal

Datum opgesteld

19-02-2016

Datum vastgesteld

29-06-2016

Versie

1

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

Voorwoord Beste student, De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In dit deel staat deze informatie van jouw opleiding. Algemene informatie over onderwijs en examinering is te vinden in het algemeen deel van de OER. Naast de OER (algemeen en specifiek) is er nog een aantal formele documenten die jou informatie kunnen verstrekken over het onderwijs en de examinering binnen Scalda. Klachtenregeling

In deze regeling kun je lezen hoe en bij wie je een klacht kunt indienen.

Regeling klachten, bezwaar en beroep examens

In deze regeling kun je lezen hoe en bij wie je een klacht kunt indienen als het gaat over de omstandigheden van examinering. Ook kun je hier in lezen hoe je bezwaar kunt maken tegen een beoordeling van je examen.

Studentenstatuut

Hierin staan jouw belangrijkste rechten en plichten.

Examenreglement en het reglement van de commissie van beroep examinering Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld De onderwijsovereenkomst en de algemene voorwaarden

Belangrijke regels voor de examens kun je hierin raadplegen.

De praktijkovereenkomst en de algemene voorwaarden

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de onderwijsovereenkomst alleen dan betreft het de stage / BPV.

Als je je geïntimideerd, bedreigd of gediscrimineerd voelt kun je hier lezen welke regels de school toepast. Dit is de overeenkomst die je met de school aangaat over je opleiding. De algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten in verband met het onderwijs.

De betreffende documenten zijn allen te vinden op www.scalda.nl/voorlichting/informatie-overstuderen Infogids college voor Techniek en Design en college voor Maintenance en procestechniek

Hierin vind je alle praktische informatie die van belang is voor het volgen van onderwijs bij genoemde colleges. De infogids wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar digitaal verstrekt.

Wij wensen je veel succes wensen met je opleiding. Met vriendelijke groeten,

V.J.J.C. van de Reijt, Directeur Techniek

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

1

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 1 1.

2.

3.

Specifieke informatie over de opleiding ......................................................................................... 3 1.1

Kwalificatie en kwalificatiedossier .......................................................................................... 3

1.2

Kerntaken en werkprocessen ................................................................................................. 4

1.3

Keuzedelen .............................................................................................................................. 4

1.4

Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap ............................................. 5

1.5

Branchevereisten..................................................................................................................... 5

1.6

Beroepsgerichte moderne vreemde taal eis ........................................................................... 5

1.7

Beroepspraktijkvorming .......................................................................................................... 5

Onderwijsprogrammering ............................................................................................................... 6 2.1

Onderwijsplan ......................................................................................................................... 6

2.2

Onderwijsprogrammering ....................................................................................................... 9

2.3

Regels voor de voortgang ...................................................................................................... 13

Examenprogrammering................................................................................................................. 15 3.1

Beslisregels diplomering........................................................................................................ 15

3.2

Wanneer mag je aan het examen deelnemen? .................................................................... 15

3.3

Het proces van examinering .................................................................................................. 16

3.4

Examenplan: de examenonderdelen .................................................................................... 17

Beroepsgerichte examenonderdelen ................................................................................................ 17 Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen .............................................................. 21 Beroepspraktijkvorming .................................................................................................................... 22 Onderdelen loopbaan en Burgerschap ............................................................................................. 23 Examenonderdelen keuzedelen ........................................................................................................ 24

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

2

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

1.

Specifieke informatie over de opleiding

1.1

Kwalificatie en kwalificatiedossier

Een kwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen wanneer je gediplomeerd de opleiding verlaat en op de arbeidsmarkt start. De kwalificaties staan beschreven in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier kan je vinden op www.kwalificaties.s-bb.nl Elke kwalificatie bestaat uit een basisdeel , een profieldeel en keuzedelen. Basisdeel Het basisdeel bevat twee onderdelen:  

De algemene basis. Dit is het generieke onderdeel . Hierin staan de eisen voor taal, rekenen en loopbaan en burgerschap. De overheid bepaalt deze eisen. Of je nu fietsenmaker of kapper wil worden, deze eisen zijn voor alle mbo-studenten gelijk. De beroepsgerichte basis. Dit is het beroepsspecifieke onderdeel. Hierin staat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle - in het kwalificatiedossier opgenomen beroepen.

Profieldeel Naast gemeenschappelijke elementen in het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen (kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificatie worden beschreven in het profieldeel. Het profiel bestaat ook uit kerntaken en werkprocessen. Keuzedeel Het keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Hiermee kan je jouw vakmanschap verbreden of verdiepen. Een keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen je opleiding. Deze drie delen vormen de basis voor het onderwijs en de examinering.

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

3

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

1.2

Kerntaken en werkprocessen

Wat je moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerntaken. Bij elke kerntaak hoort een aantal werkprocessen. In de kerntaken en werkprocessen staat beschreven over welke vakkennis en vaardigheden je moet beschikken om tot het beschreven resultaat te komen en welk gedrag daarbij nodig is (waar je goed in moet zijn op dit vak uit te kunnen oefenen). Het kwalificatiedossier Precisietechniek kent meerdere uitstroomprofielen. In deze OER vind je de informatie over het profiel Allround verspaner. Het dossier bestaat dan uit onderstaande kerntaken en werkprocessen. Basisdeel

Profieldeel

1.3

Keuzedelen

Voor een niveau 3 opleiding dient 720 uur besteed te worden aan keuzedelen. Dit is ongeveer 15% van je opleiding. Keuzedelen kunnen zowel in de school, BPV of middels zelfstudie plaatsvinden. Keuzedelen worden afgesloten met een examen. Het resultaat telt nog niet mee voor diplomering. Je moet het examen wel gemaakt hebben. De wijze waarop voor de keuzedelen ingeschreven kan worden en het examenplan van de keuzedelen worden tijdig kenbaar gemaakt in een aparte bijlage bij deze onderwijs- en examenregeling. keuzedeel

code

aantal sbu

Duurzaamheid in het beroep C (verplichte keuze) Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 (keuze) Nederlands 3F (keuze) Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4 (keuze) Rekenen 3F (keuze)

K0030 K0225 K0071 K0072 K0089

240 240 480 240 480

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

4

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

1.4

Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap

Het bereiken niveau voor Nederlands en rekenen op niveau 3 is 2F. Loopbaan en burgerschap bestaat uit de onderdelen loopbaan, politiek-juridische dimensie, economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap.

1.5

Branchevereisten

In de verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Precisietechniek zijn geen branchevereisten opgenomen.

1.6

Beroepsgerichte moderne vreemde taal eis

In de verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Precisietechniek zijn geen beroepsgerichte moderne vreemde taal eisen opgenomen.

1.7

Beroepspraktijkvorming

Een vast onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Alle kerntaken en werkprocessen worden in de BPV geoefend. In de BBL opleiding ga je 1 dag in de week naar school en 4 dagen in de week werk en leer je in een erkend leerbedrijf. Je werkt zo veel mogelijk mee in het bedrijf. Deze werkzaamheden worden bij aanvang van de BPV-periode vastgelegd in een persoonlijk activiteitenplan (PAP).Tijdens de BPV maak je de BPV-opdrachten en werk je aan leerdoelen (POP). De BPV opdrachten worden beoordeeld door de BPV begeleider, de BPV-docent heeft hierin een begeleidende rol naar de praktijkopleider. Tijdens de BPV worden je vorderingen vastgelegd in OnStage en via een aantal BPV monitoren. Alle toets resultaten, je onderwijsproces en je aanwezigheid op school worden vastgelegd in KRD welke gekoppeld is aan OnStage. De BPVbegeleider kan jouw vorderingen maar ook je aanwezigheid op school inzien. De gehele BPV procedure staat beschreven in het BPV- Werkboek Allround Verspaner • • • •

De BPV wordt uitgevoerd in je leerbedrijf Je moet diverse opdrachten maken welke beschreven staan in beroeps- en projecttaken. De begeleiding tijdens de BPV geschiedt door de praktijkopleider op jouw werk. Je wordt beoordeeld op je kennis, vaardigheden, houding en gedrag welke beschreven staan in de kerntaken en werkprocessen. Dit wordt vastgelegd in beoordelingsmonitoren. De beoordeling vindt plaats elke keer na het afronden van een beroeps-/projecttaak. De eisen van de afronding van de beroeps-/projecttaken staan beschreven in het BPV werkboek.

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

5

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

2.

Onderwijsprogrammering

2.1

Onderwijsplan

In je opleiding wordt je zoveel mogelijk getraind en beoordeeld worden op je kennis, je vaardigheden, houding en gedrag. Dit komt ook terug tijdens de afname van je Proeve van Bekwaamheid (examen) aan het einde van jouw opleiding. Binnen de BPV wordt je hier continu op getraind en beoordeeld, op school sturen we vooral aan op jouw kennis, motivatie, houding en gedrag waarop je binnen school beoordeeld wordt. De leidraad van jouw opleiding zijn de beroepsprojecttaken (ook in de BPV) waarin een afgebakend geheel in voor komt van diverse kennis en vooral vaardigheden van een onderdeel van jouw beroep als allround verspaner. Bij het uitvoeren van het beroep hoort een specifieke beroepshouding die van je verwacht wordt. De opleiding omvat de volgende beroeps-projecttaken (afhankelijk van de richting draaien/frezen of combinatie) Verspaner in het Bedrijf  Kennis maken met je leerbedrijf  Bedrijfsleer Introductie Verspaner (Persluchtmotor)  Basisvaardigheden metaal  Aftekenen  Meten  Zagen/afbramen  Boren/soevereinen  Tappen Draaien 1  Vlakken en langsdraaien binnen en buiten tot 0,1 mm  Steken axiaal en radiaal  Kartelen  Boren en ruimen  Draadsnijden met snijraam en tap Frezen 1  Vlakfrezen en kopse kanten frezen tot 0,1 mm  Hoekfrezen  Sleuffrezen  spiebaanfrezen Draaien 2  Draaien op 0,05 mm  Passingen draaien  Met zachte klauwen draaien  Conisch draaien met de hand  Schroefdraad snijden met een beitel Frezen 2  Sleuf en uitsparingen frezen  Machineklem uitklokken  Frezen op 0,05 mm  Passingen frezen

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

6

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

Onderhoud  Vormen van onderhoud  Handboek machine lezen t.b.v onderhoud  Onderhoud plegen Introductie CNC draaien/frezen  Mogelijkheden van het CNC verspanen *Keuze tussen draaien of frezen in 2e en 3e leerjaar. (kan allebei, maar vergt veel discipline) CNC draaien 1  Onderzoek besturingen  Machine constructie  Meetsystemen  CNC informatie CNC draaien 2  DIN-ISO coderingen CNC draaien 3  Diverse cycli  Dialoogbesturing CAD draaien 4  Met CAD programma’s werken (3D) CAD/CAM draaien 5  Met 3D producten CAM toepassen CNC frezen 1  Onderzoek besturingen  Machine constructie  Meetsystemen  CNC informatie CNC frezen 2  DIN-ISO coderingen CNC frezen 3  Diverse cycli  Dialoogbesturing CAD frezen 4  Met CAD programma’s werken (3D) CAD/CAM frezen 5  Met 3D producten CAM toepassen Geïntegreerd in de Beroepstaken zijn Tekeninglezen en tekenen, Materialenleer, Wiskunde en Natuurkunde e.a.

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

7

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

Burgerschap Burgerschap is een verplicht deel van de opleiding. Burgerschap heeft te maken met politieke besluitvorming, het arbeidsproces, kenmerken van de verzorgingsstaat, kritisch consumeren, deel uitmaken van de gemeenschap, omgaan met de verschillende culturen en gezonde leefwijze. Dimensies van burgerschap

Inhoud

Politiek-juridische dimensie

Je leert hoe in Nederland politieke macht en rechtspraak werken. Onderdelen: democratie en rechtstaat; verkiezingen; het bestuur van Nederland; de rechtspraak. Je bent in staat én bereid om je te verdiepen in en eventueel een bijdrage te leveren aan democratische besluitvorming. Belangrijke onderdelen: het belang van “werken” in een verzorgingsstaat. Zowel voor jou persoonlijk als voor de maatschappij. Tevens is er aandacht voor je rol als (kritisch) consument. Belangrijke onderdelen: (groeps-) identiteit; de (multiculturele) Nederlandse samenleving; veiligheid en criminaliteit; communicatie en massamedia. Je bent in staat én bereid om deel uit te maken van de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren. Je bent bereid verschillen te respecteren door niemand buiten te sluiten en eilandjes te voorkomen Je bent bereid én in staat om te reflecteren op en zorg te dragen voor je eigen gezondheid en leefstijl. Niveau drie onderwerpen: zorg en samenleving; relaties en seksualiteit. Belangrijke onderdelen: Nederland en de wereld: internationale samenwerking en globalisering. Levensbeschouwing: kijk op het leven en wereldreligies.

Economische dimensie

Sociaal maatschappelijke dimensie

Dimensie Vitaal burgerschap

Wereldburgerschap

De inspanning die je als student moet leveren Je legt de Schokland eindtoets “PolitiekJuridisch” met voldoende resultaat af.

Je legt de Schokland eindtoets “Economisch” met voldoende resultaat af. Je legt de Schokland eindtoets “Sociaal Maatschappelijk” met voldoende resultaat af.

Je legt de Schokland eindtoets “Vitaal” met voldoende resultaat af.

Je legt de Schokland eindtoets “Wereldburgerschap” met voldoende resultaat af.

Loopbaan Binnen de beroepsopleiding die jij volgt, moet je om het diploma te kunnen behalen voldoen aan de inspanningsverplichting voor loopbaan. Dit is een landelijke eis. Hieronder kun je zien wat jouw opleiding verwacht van jou in de loopbaanlijn. Iedere student bij Scalda College voor Techniek en Design heeft een loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider begeleidt jou tijdens je hele opleiding en je hebt regelmatig gesprekken met hem/haar. In het loopbaanprogramma leer je je eigen talenten en kwaliteiten onder woorden te brengen en na te denken over wat je geleerd hebt over het beroep en over jezelf. Je kijkt terug op

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

8

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

ervaringen in je BPV, bekijkt wat je daarvan geleerd hebt en wat je daar vervolgens mee wil doen. Zo krijg je een steeds beter beeld van jezelf en kun je aan het einde van je opleiding een goede keuze maken of je nog verder wilt studeren en of het werk wat je doet wel de juiste richting is. Binnen het loopbaanprogramma ga je de volgende competenties ontwikkelen. Loopbaancompetenties die je verder gaat ontwikkelen Ontdek je talent (Capaciteitenreflectie)

Wat kun je? Waar ben je goed in? Waar wil je het beste in worden? Wat wil je? Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen? Wat kies je? Welke uitdagingen en dilemma’s kom je tegen op je werk/je BPV? Wat voor (soort) werk past bij mij? Wat ga je ontdekken? Wat ga je oefenen en bewijzen? Wat ga jij doen om jouw opleiding af te maken of werk te vinden? Wie heb je nodig om je wensen te realiseren? Wie kun je om hulp vragen?

Ontdek je passie (Motievenreflectie) Ontdek je werkplek (Werkexploratie)

Zelf aan zet (Loopbaansturing)

In gesprek met (Netwerken)

De inspanning die je als student moet leveren - Je maakt de Loopbaanopdracht in periode 1, 3, 5 en 7. - Tijdens de gesprekken met de loopbaanbegeleider, die na iedere periode worden gevoerd, bespreek je je loopbaancompetenties.

En vakken als: Nederlands Rekenen/Wiskunde Keuzedelen

2.2

Onderwijsprogrammering

Verantwoording onderwijstijd Aantal uur BOT* Aantal uur BPV Totaal

Leerjaar 1 255

Leerjaar 2 255

Leerjaar 3 255

1152

1152

1152

1407

1407

1407

Het aantal uren onderwijs voor de BBL is minimaal 850 uren per studiejaar. Hiervan zijn er minimaal 200 voor les op school (BOT = begeleide onderwijstijd) en ten minste 610 uren voor les in de praktijk (BPV). De resterende 40 uur kan ofwel door BOT ofwel door BPV worden ingevuld. Huiswerk Binnen jouw opleiding voldoe je ruimschoots aan deze uren, daarbij horen natuurlijk ook nog onbegeleide uren voor je huiswerk thuis, deze zijn per periode ongeveer 48 uur. Dit betekend dat je een inspanning moet leveren van ongeveer 5 á 6 uur per schoolweek aan huiswerk.

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

9

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

1e leerjaar lessentabel Onderwijsprogrammering BBL-opleiding Jaar 1 Periode 1

weken Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde Projecttaken OLC

9

Begeleiding (loopbaan)

lesuren

klokuren -

9

-

-

-

9

0,5

-

3.75

-

-

Activiteiten Huiswerk

9

-

-

-

48.25

-

Beroepspraktijkvorming

9

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Keuzedeel Projecttaken OLC

9

Begeleiding (loopbaan)

-

-

-

-

30 7.5 7.5 7.5 7.5

-

-

-

3.75

-

-

-

-

-

48.25

-

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

-

-

9

4 1 1 1 1

9

0.5

Activiteiten Huiswerk

9

Beroepspraktijkvorming

9

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Burgerschap  Keuzedeel Projecttaken OLC

9

-

9

1

-

7.5

-

-

Begeleiding (loopbaan)

9

0.5

-

3.75

-

-

Activiteiten Huiswerk

9

-

-

-

48.25

Beroepspraktijkvorming

9

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

-

-

3 1 1 1 1

22.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Totaal periode 3 Periode 4

Beroeppraktijkvorming -

37.5 7.5 7.5 7.5

Totaal periode 2 Periode 3

Onbegeleide onderwijstijd -

5 1 1 1

Totaal periode 1 Periode 2

Begeleide onderwijstijd

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Burgerschap  Keuzedeel Projecttaken OLC

9

-

9

1

-

7.5

-

-

Begeleiding (loopbaan)

9

0.5

-

3.75

-

-

Activiteiten Huiswerk

9

-

-

-

48.25

-

Beroepspraktijkvorming

9

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

255

193

1152

3 1 1 1 1

Totaal periode 4 Totaal

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

22.5 7.5 7.5 7.5 7.5

10

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

2e leerjaar lessentabel Onderwijsprogrammering BBL-opleiding Jaar 2 Periode 5

weken

lesuren

klokuren -

9

1

-

7.5

-

-

Begeleiding (loopbaan)

9

0.5

-

3.75

-

-

Activiteiten Huiswerk

9

-

-

-

48.25

-

Beroepspraktijkvorming

9

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

-

-

3 1 1 1 1

22.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Theorielessen:  vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Burgerschap  Keuzedeel Projectaken OLC

9

-

9

1

-

12

-

-

Begeleiding (loopbaan)

9

0.5

-

3.75

-

-

Activiteiten Huiswerk

9

-

-

-

48.25

-

Beroepspraktijkvorming

9

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

3 1 1 1 1

22.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Keuzedeel Projectaken OLC

9

Begeleiding (loopbaan)

-

-

-

-

30 7.5 7.5 7.5 7.5

-

-

-

3.75

-

-

-

-

-

48.25

-

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

9

4 1 1 1 1

9

0.5

Activiteiten Huiswerk

9

Beroepspraktijkvorming

9

Totaal periode 7 Periode 8

Beroepspraktijkvorming -

9

Totaal periode 6 Periode 7

Onbegeleide onderwijstijd -

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Burgerschap  Keuzedeel Projectaken OLC

Totaal periode 5 Periode 6

Begeleide onderwijstijd

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Keuzedeel Projectaken OLC

9

Begeleiding (loopbaan)

-

-

-

-

30 7.5 7.5 7.5 7.5

-

-

-

3.75

-

-

-

-

-

48.25

-

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

255

193

1152

9

4 1 1 1 1

9

0.5

Activiteiten Huiswerk

9

Beroepspraktijkvorming

9

Totaal periode 8 Totaal

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

11

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

3e leerjaar lessentabel Onderwijsprogrammering BBL-opleiding Jaar 3 Periode 9

weken

lesuren

klokuren -

9

1

-

7.5

-

-

Begeleiding (loopbaan)

9

0.5

-

3.75

-

-

Activiteiten Huiswerk

9

-

-

-

48.25

-

Beroepspraktijkvorming

9

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

-

-

3 1 1 1 1

22.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Theorielessen:  vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Burgerschap  Keuzedeel Projectaken OLC

9

-

9

1

-

12

-

-

Begeleiding (loopbaan)

9

0.5

-

3.75

-

-

Activiteiten Huiswerk

9

-

-

-

48.25

-

Beroepspraktijkvorming

9

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

3 1 1 1 1

22.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Keuzedeel Projectaken OLC/PvB

9

Begeleiding (loopbaan)

-

-

-

-

30 7.5 7.5 7.5 7.5

-

-

-

3.75

-

-

-

-

-

48.25

-

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

9

4 1 1 1 1

9

0.5

Activiteiten Huiswerk

9

Beroepspraktijkvorming

9

Totaal periode 11 Periode 12

Beroepspraktijkvorming -

9

Totaal periode 10 Periode 11

Onbegeleide onderwijstijd -

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Burgerschap  Keuzedeel Projectaken OLC

Totaal periode 9 Periode 10

Begeleide onderwijstijd

Theorielessen:  Vakleer  Nederlands  Rekenen/Wiskunde  Keuzedeel Projectaken OLC/PvB

9

Begeleiding (loopbaan)

-

-

-

-

22.5 7.5 7.5 7.5 15

-

-

-

3.75

-

-

-

-

-

48.25

-

-

32

-

-

288

63.75

48.25

288

255

193

1152

9

3 1 1 1 2

9

0.5

Activiteiten Huiswerk

9

Beroepspraktijkvorming

9

Totaal periode 12 Totaal

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

12

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

2.3

Regels voor de voortgang

2.3.1

Proces van bepaling voortgang op de opleiding1

Je voortgang wordt gemonitord door je mentor en met je besproken tijdens mentorgesprekken. De mentor heeft nauwe contacten met je BPV begeleider. De opleiding wil voorkomen dat je teveel gaat achterlopen op je opleiding en bouwt daarom op het einde van een bepaalde studieperiode een moment in waarop het docententeam bespreekt of de behaalde resultaten in combinatie met de geleverde inspanningen en BPV toereikend zijn. Dit moment vindt altijd ná de afsluiting van een lesperiode met toetsing. Dit leidt mogelijk tot een studie voortgangsgesprek. Het studie voortgangsgesprek is een formeel gesprek waarbij vanuit de opleiding op basis van de behaalde resultaten en geleverde inspanningen advies gegeven wordt voor het volgen van een andere opleiding of een opleiding op een ander niveau. Ook kan het gesprek leiden tot mogelijk aanvullende afspraken voor continuering op de opleiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een studiecontract2. Indien je het niet eens bent met het voorgestelde studieadvies of de inhoud van het studiecontract kun je binnen 7 werkdagen een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider van de opleiding waarin je uitlegt waarom je het er niet mee eens bent. Er volgt dan een gesprek met de teamleider. Als je alsnog de opleiding wilt continueren, behoudt de opleiding het recht om alsnog een aanvullend studiecontract op te stellen of om het reeds opgestelde studiecontract te handhaven. Indien de afspraken van het aanvullende studiecontract binnen een redelijk gestelde termijn van minimaal 6 weken niet worden nagekomen of onvoldoende resultaat opleveren, kan de school besluiten tot beëindiging van de opleiding. Van dit voornemen word je schriftelijk in kennis gesteld per aangetekende brief. Ook hier kun je bezwaar tegen maken door middel van een schriftelijke brief binnen vijf werkdagen na dagtekening te sturen. Je kunt je laten bijstaan door een raadsman. De opleiding dient binnen 10 werkdagen na dagtekening van de brief met voornemen een besluit te nemen en door middel van een schriftelijke motivering van het besluit je te informeren. Je kunt dan binnen 5 werkdagen na dagtekening nog beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor algemene schoolzaken. (bijlage 3 van de klachtenregeling). De school mag je tijdens deze procedure van verwijdering de toegang tot de onderwijsinstelling ontzeggen.

1

Je kunt de basis van wat hier beschreven staat terugvinden in het document algemene voorwaarden bij de onderwijsovereenkomst dat je terug kunt vinden op de website van Scalda. 2 Het studiecontract is een aanvullend addendum op je oorspronkelijk getekende onderwijsovereenkomst. Hierin staan afspraken waartoe jij en de opleiding zich verbinden met als doel de studieresultaten te verbeteren. Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

13

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

2.3.2

Gronden op basis waarop de opleiding haar advies aangaande de voortgang baseert

Gedurende de opleiding wordt je ontwikkeling gevolgd. De resultaten worden vastgelegd in een beoordelingsmonitor BPV en de resultaten van de vakkennis, je motivatie, houding en gedrag op school in KRD. Aan een aantal onderdelen van de beroeps- en projecttaken worden de volgende eisen gesteld:  4 vakleer toetsen 1e leerjaar, welke allemaal voldoende moeten zijn  7 vakleer toetsen in het 2e en 3e leerjaar, waarvan 5 van de 7 voldoende moeten zijn;  11 EFK toetsen  4 tekening lees/teken toetsen 1e leerjaar, welke allemaal voldoende moeten zijn  tekenininglees/teken opdrachten per periode (5 t/m 11), resultaten moeten gemiddeld voldoende zijn  eindtoets tekeninglezen in periode 12 moet voldoende zijn  onder voldoende in het 1e leerjaar wordt hier verstaan een cijfer 6,0 of hoger  onder voldoende in het 2e en 3e leerjaar wordt hier verstaan een cijfer 5,5 of hoger  een cijfer mag niet lager zijn dan een 4,0  aan alle toetsen moet deelgenomen worden Algemeen per onderwijs periode Je motivatie, je houding en gedrag tijdens je schooldagen maar ook binnen je BPV moeten met een voldoende beoordeeld zijn. Je hebt een verplichting aanwezig te zijn op je schooldag, informatie hierover vind je terug in het studentenstatuut. De beroepshandelingen in de praktijk moet voldoende zijn. Dit wordt door de praktijkopleider beoordeeld. Per beroeps-projecttaak moet er ten minste 75% van de beroepshandelingen uit te voeren zijn in de BPV. Per beroeps-projecttaak moet er groei in jouw beroepshandelingen zitten. Als er in de laatste projecttaak met een “voldoende” of “goed” beoordeeld is, wordt de BPV met voldoende afgesloten. Wanneer niet voldaan wordt aan deze eisen worden je resultaten besproken in het team en kan er mogelijk een voortgangsgesprek gehouden worden. Op het selfservice portaal van EduArte kan je zelf je resultaatbeoordeling en procesbeoordeling volgen.

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

14

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

3.

Examenprogrammering

3.1

Beslisregels diplomering

Examenonderdelen Beroepsgerichte examenonderdelen (kerntaken)

Beslisregels Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een voldoende zijn afgerond. Compensatie is niet mogelijk.

Generieke taal- en rekenvaardigheden

Nederlands lezen en luisteren 2F: centraal examen Nederlands spreken, gesprekken voeren en schrijven 2F: instellingsexamen. Reken 2F: centraal examen

Loopbaan en burgerschap Beroepspraktijkvorming

Beroepsgerichte MVTeisen Wettelijke vereisten Branche vereisten Keuzedelen

3.2  

Eindcijfer voor Nederlandse taal ten minste een 5 Cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma. 3 Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan alle onderdelen voldaan hebben. De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling (voldoende) zijn voltooid, waarbij het oordeel van het leerbedrijf betrokken is. Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Van de keuzedelen die deel uit maken van de keuzedeelverplichting moet er een examenresultaat aanwezig zijn. Het resultaat telt niet mee voor het behalen van het diploma.

Wanneer mag je aan het examen deelnemen? Als aan alle regels van de voortgang is voldaan (zie 2.3.2) Als de BPV voldoende is.

De praktijkopleider en BPV docent stellen dan samen vast dat je mag deelnemen aan de Proeve van Bekwaamheid (PvB). In overleg wordt bepaald wanneer je de PvB aflegt. De PvB wordt in het leerbedrijf of in een gesimuleerde omgeving uitgevoerd. In het algemeen geldt: Ben je toelaatbaar tot de onderwijsperiode waarin de kwalificerende toetsing (bijvoorbeeld de Proeve van Bekwaamheid) plaatsvindt, dan mag je aan de, in die periode aangeboden kwalificerende toetsing, deelnemen.

3

De wetgeving omtrent Nederlands en rekenen is voortdurend in ontwikkeling. Eventuele wijzigingen met betrekking tot de eisen Nederlands en rekenen worden tijdig kenbaar gemaakt. Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

15

College voor Techniek en Design College voor Maintenance en Procestechniek

3.3

Het proces van examinering

Gedurende de gehele opleiding wordt je voorbereid op de schoolexamens en de Proeve van Bekwaamheid. Binnen de BPV worden met name de producten die je maakt en het proces hoe je product tot stand komt beoordeeld, wat vergelijkbaar is met de beoordeling van de Proeve van bekwaamheid. Je wordt hier namelijk beoordeeld op je kerntaken met werkprocessen, waarin ook je kennis, vaardigheden, houding en gedrag beoordeeld worden. Door de docenten Nederlands en rekenen/wiskunde wordt je goed voorbereid op de examens Nederlands en rekenen. Er staan diverse oefenexamens digitaal gereed zoals deze officieel tijdens de Centrale Examinering zullen worden afgenomen. Wanneer je aan de Proeve van Bekwaamheid toe bent krijg je uitleg over de opdracht/ het project welke moet worden uitgevoerd. Je ontvangt een reader “informatie voor de student” waarin het gehele proces staat vermeld, je krijgt een opdracht omschrijving, eventueel tekeningen en bijlagen. Ook ontvang je een exemplaar van de beoordeling. Op school wordt het proces maar ook de beoordeling klassikaal uitgelegd. Bij aanvang van de Proeve wordt dit nogmaals herhaald door je praktijkopleider. De examenonderdelen vind je in het onderstaande examenplan, waarin naast het beroepsgerichte examen ook de generieke eisen t.a.v. taal (talen) en rekenen, de keuzedelen, de dimensies van loopbaan en burgerschap en BPV beschreven worden.

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

16

Colleges voor Techniek en Design en Maintenance en Procestechniek

3.4

Examenplan: de examenonderdelen

Beroepsgerichte examenonderdelen4 Code

Examenvorm

Exameninhoud - Werkprocessen - Vakkennis & vaardigheden

Leverancier

Periode afname & Duur examen

Plaats afname

Resultaat

ExamenService MEI

Periode 11/12 Duur examen is variabel.

Bedrijf of Vakschool

Onvoldoende/ voldoende/ goed

Weging

Einduitslag / Uitslagprotocol

Kerntaak B1-K1 Bewerkt materialen 25298B1K 1-16 B101

Proeve van bekwaamheid, product of projectopdracht

B1-K1-W1: Bereidt materiaal bewerkingen voor B1-K1-W2: Maakt de machine productiegereed B1-K1-W3: Voert materiaal bewerkingen uit B1-K1-W4: Meet en controleert het eigen werk B1-K1-W5: Rondt materiaal bewerkingen af B1-K1-W6: Onderhoudt apparatuur

1

De kerntaak moet met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Zie beslismodel van de PvB.

Vakkennis & vaardigheden:      4

heeft algemene basiskennis op het gebied van bewerken van materialen heeft algemene basiskennis van fijnmechanische techniek heeft basiskennis van bedrijfsprocedures en archiveringssystemen heeft basiskennis van CNC-programmering heeft basiskennis van computerbesturingssystemen

onder voorbehoud, examinering is nog in ontwikkeling

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

17

Colleges voor Techniek en Design en Maintenance en Procestechniek

              

heeft basiskennis van het werkveld van het beroep heeft basiskennis van machine-instellingen voor het bewerken van ferro en non-ferro materialen, kunststoffen e.a. heeft basiskennis van materialen en middelen ten behoeve van het schoonmaken van de producten en werkplek kan de benodigde materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen kan een conventionele machine (draaibanken, freesbanken) instellen kan een conventionele verspaningsmachine ( draaibanken en freesbanken) bedienen kan kwaliteitsnormen toepassen kan materiaal/werkstuk opspannen op een verspaningsmachine kan materialen veilig heffen en transporteren kan meet- en controle-instrumenten toepassen kan meetmethoden toepassen kan onderhoudstechnieken toepassen op verspaningsmachines kan relevante arbo-, veiligheids- en milieuregels en bedrijfsvoorschriften toepassen kan technische tekeningen en schema's lezen kan werktekeningen begrijpen kan vastgestelde procedures en protocollen uitvoeren

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

18

Colleges voor Techniek en Design en Maintenance en Procestechniek

Code

Examenvorm

Exameninhoud - Werkprocessen - Vakkennis & vaardigheden

Leverancier

Periode afname & Duur examen

Plaats afname

Resultaat

ExamenService MEI

Periode 11/12 Duur examen is variabel

Bedrijf of Vakschool

Onvoldoende/ voldoende/ goed

Weging

Einduitslag / Uitslagprotocol

Kerntaak P2-K1 Maakt en test CNC-programma’s 25298P2K1 -16 B101

Proeve van bekwaamheid, product of projectopdracht

P2-K1-W1 Bereidt het schrijven van CNCprogramma voor P2-K1-W2 Schrijft CNC-programma's voor materiaalbewerking en stelt CNCmachines in en af P2-K1-W3 Test CNC programma's voor materiaalbewerking P2-K1-W4 Voert CNC-bewerkingen uit P2-K1-W5 Administreert en archiveert productgegevens

1

De kerntaak moet met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Zie beslismodel van de PvB.

Vakkennis &vaardigheden       

heeft brede kennis op het gebied van verspanende technieken heeft brede kennis op het gebied van fijnmechanische techniek heeft kennis van bedrijfsprocedures en archiveringssystemen heeft kennis van begrippen gerelateerd aan de beroepengroep heeft kennis van CAD-systemen heeft kennis van CAM-systemen heeft kennis van CNC-programmering

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

19

Colleges voor Techniek en Design en Maintenance en Procestechniek

              

heeft kennis van computer besturingssystemen van de machine heeft kennis van het werkveld van het beroep heeft kennis van programmeertaal voor CNC-programmering heeft kennis van testmethoden heeft vaardigheden op het gebied van het bewerken van materialen voor precisietechniek kan aangeleverde werktekeningen of schetsen lezen en interpreteren kan berekeningen maken op basis van tabellen en handboeken om de verspaningscondities en parameters te bepalen kan bij afwijkingen of storingen de machine stilzetten en de storingen oplossen kan een CNC-machine (draaibanken, freesbanken, draadvonkmachines en meerassige machines ) instellen kan een conventionele verspaningsmachine ( draaibanken en freesbanken) bedienen kan technische tekeningen en schema's lezen kan teken-software toepassen kan verschillende bewerkingstechnieken toepassen voor een verscheidenheid aan materialen kan werktekeningen begrijpen kan vastgestelde procedures en protocollen uitvoeren

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

20

Colleges voor Techniek en Design en Maintenance en Procestechniek

Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen

Nederlands Toets Code SNED2F---

Examenvorm

Vaardigheid

NE01

Centraal Examen

Luisteren en lezen

NE02A

Instellingsexamen

Schrijven

Niveau

Periode afname

Duur examen

Plaats afname

2F

Variabel

120 minuten

Examencentrum

2F

Variabel

120 minuten

School

Resultaat + weging (1 decimaal)

Eindresultaat (geheel cijfer)

Cijfer 1x

Cijfer 1x

NE02B

Instellingsexamen

Spreken

2F

Variabel

15 minuten

School

Cijfer 1x

NE02C

Instellingsexamen

Gesprekken voeren

2F

Variabel

20 minuten

School

Cijfer 1x

Examenvorm

Vaardigheid

Periode afname

Duur examen

Cijfer Cijfer 1x

Rekenen Toets Code SREK2F--RE01

Centraal examen

Getallen, Verhoudingen Meten en Meetkunde,Verbanden

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

Niveau

2F

Variabel

120 minuten

Plaats afname

Eindresultaat (geheel cijfer)

Examencentrum

Cijfer

21

Colleges voor Techniek en Design en Maintenance en Procestechniek

Beroepspraktijkvorming

BPV-onderdeel 252986--BPV

Beschrijving van het BPV-onderdeel De beroeps- en projecttaken uit punt 2.1 staan centraal, hierin staan beroepshandelingen en gewenst gedrag welke noodzakelijkzijn voor het uitoefenen van het beroep Allround Constructiewerker

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

Periode Periode 1 t/m 11

Duur Duur is variabel

Manier van beoordelen Er wordt beoordeeld naar de kerntaken met werkprocessen, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de beroepshouding, kennis en vaardigheden. De beoordeling wordt gedaan door de praktijkopleider.

Resultaat Onvoldoende/Voldoende/Goed

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet de BPV met een voldoende zijn afgesloten. Op het diploma komt een voldoende te staan.

22

Colleges voor Techniek en Design en Maintenance en Procestechniek

Onderdelen loopbaan en Burgerschap

Code

LB01 – SLBN3

Onderdelen

Bewijsstuk*

Periode afname

Plaats

Resultaat

Loopbaan

Portfolio; opdrachten en loopbaangesprekken

Gedurende de opleiding

School

V/NV

Politiek-juridische dimensie

Student legt de Schokland eindtoets “Politiek-Juridisch” met voldoende resultaat af

Economische dimensie

Student legt de Schokland eindtoets “Economisch” met voldoende resultaat af

Sociaal-maatschappelijke dimensie

Student legt de Schokland eindtoets “Sociaal maatschappelijk” met voldoende resultaat af

Vitale dimensie

Student legt de Schokland eindtoets “Vitaal” met voldoende resultaat af

Wereldburgerschap

Student legt de Schokland eindtoets “Wereldburgerschap” met voldoende resultaat af

Keuzeonderwerp

Werkstuk met een voldoende beoordeeld

Eindresultaat

Voldaan / Niet voldaan*

Gedurende de opleiding

School

V/NV

Gedurende de opleiding

School

V/NV

Gedurende de opleiding

School

V/NV

Gedurende de opleiding

School

V/NV

Gedurende de opleiding

School

V/NV

Gedurende de opleiding

School

V/NV

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet aan de inspanningsverplichting van alle onderdelen van loopbaan en burgerschap zijn voldaan. Alle eindtoetsen moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Daarnaast moet er een werkstuk gemaakt worden. Dit werkstuk moet ook met een voldoende zijn beoordeeld. Het loopbaanprogramma is behaald wanneer er 4 loopbaanopdrachten met een voldoende zijn beoordeeld en de 5 loopbaangesprekken zijn gevoerd.

*zie ook hoofdstuk 2.1

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

23

Colleges voor Techniek en Design en Maintenance en Procestechniek

Examenonderdelen keuzedelen De examinering van de keuzedelen is nog in ontwikkeling. De examenplannen van de keuzedelen worden tijdig kenbaar gemaakt in een aparte bijlage bij deze onderwijs- en examenregeling.

Specifiek deel OER 2016 – Allround verspaner 3 jarig

24

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.