SPOLECNOST PRO PODPORU~


1 ~ -'- KOPIE STANOVY Zrnena stanoy vza~ na verbmf dne: c2{'[i-jl _... ~\S~er~ II, ~' o ~J SPOLECNOST PRO PODPORU~ " 'V',!& S MEN TA LN 1M PO...

1 downloads 11 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


~

-'-

KOPIE

STANOVY Zrnena stanoy vza~ na verbmf dne:

-1.7. .2. c2{'[i-jL

_ ..

. ~\S~er~·II,

~'

SPOLECNOST PRO PODPORU~ "

'V',

S MEN TA LN 1M POSTIZENIM 'V'

,

V CESKE REPU.BLICE, o.s. 186 03 PRAHA 8, KARLíNSKÉ NÁMESTí 12 IC 00443093

.J

o

~J

!&

STANOVY

Spolecnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Ceské republice, o.s. (dále jen "Sdružení") je dobrovolnou, lidem s mentálním

nezávislou, demokratickou organizací, jejímž cílem je pomáhat

postižením,

vcetne lidí postižených více vadami*)

a jejich rodinám,

podporovat všechny iniciativy, zabezpecující trvalé zlepšení podmínek života, prosazování rovnoprávného

postavení

lidí s mentálním postižením a provádet osvetovou cinnost ve

verejnosti. Ve své cinnosti má Sdružení dlouholetou zkušenost, získanou od svého založení v roce 1969, pod drívejším

názvem

Sdružení

pro pomoc mentálne

postiženým

Ceské

republiky :

Sdružení ve své cinnosti navazuje na Deklaraci práv mentálne postižených, vyhlášenou Valným shromáždením

OSN a na Deklaraci práv invalidu, prijatou OSN. Taktéž vychází

z poznatku Svetové zdravotnické

organizace a dalších mezinárodních organizaci a ze stavu

péce o obcany s mentálním postižením v Ceské republice s cílem dosáhnout naplnování lidských a obcanských práv, zakotvených v Listine základních práva

svobod, jako soucásti

ústavního porádku Ceské republiky a Charte základních práv, jako soucásti právního rádu Evropské unie.

I Sdružení úzce spolupracuje

s úrady, organizacemi

i

osobami, kterým byla péce o lidi

s mentálním postižením sverena zákonem, nebo je predmetem jejich zájmu. Sdružení je rovnež clenem mezinárodních

organizací.

Clenem Sdružení se muže stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami, cíli

i posláním a

chce se podílet na jeho cinnosti. Ve Sdružení je možné i kolektivní clenství.

*) nadále se v textu používá pojem mentální postižení i ve smyslu postižení více vadami

?

\ \

Clánek I.

)

Název, sídlo a postavení

1.

Organizace republice, .INCLUSION

2.

se nazývá .Spolecnost o.s .. Zkratka

je

organizace

pro podporu lidí s mentálním postiže

.SPMP

CR".

V mezinárodním

stykl1

CZECH REPUBLlC".

z roku 1991, uvedený na

Sídlem Sdružení je Praha. Sdružení si ponechává znak

obalu stanov ( dve vzhuru otevrené dlane v modrém poli, nad nimiž je zkratka SPMP).

3.

Sdružení pusobí na území Ceské republiky.

4.

Sdružení je právnickou osobou s právní subjektivitou, která jedná svým jménem a nese majetkovou odpovednost za své závazky.

Clánek II. Poslání a cinnost

Sdružení

, 1.

Sdružení je dobrovolnou

organizací

rodicu a príbuzných lidí s mentálním postižením,

odborníku a dalších osob nebo skupin, vcetne lidí s mentálním postižením, jejímž cílem je: a)

usilovat o zakotvení

práv osob s mentálním

v souladu s mezinárodními

postižením v legislative Ceské republiky

závazky Ceské republiky a s mezinárodními

poznatky v této

oblasti, b)

vyhledávat,

získávat

a podporovat

všechny

iniciativy, zabezpecující

trvalé zlepšení

podmínek života lidí s mentálním postižením, c)

provádet osvetovou cinnost, informovat verejnost o potrebách a výsledcích péce o lidi s mentálním postižením doma i v zahranicí.

2. a)

Posláním Sdružení je zejména: umožnovat rodicum a dalším príslušníkum

rodin se clenem s mentálním postižením,

odborníkum a ostatním osobám príležitost ke sdružování a tím i možnost, aby spolecne prispívali ke zkvalitnováni b)

seznamovat

verejnost

s mentálním postižením,

života lidí s mentálním postižením, s povahou

mentálního

jejich rodiny

nesprávné predstavy o techto lidech,

i celou

postižení,

s jejich

dusledky

spolecnost a odstranovat

pro lidi

predsudky a

......-_r ... .~'

c)

spojovat

osobní zkušenosti,

prožitky

a poznatky

rodicu,

príbuzných

... ",

.. ',S\e r s t;.r '."

~.

_'.,;}l.y.,.

. s mentálním postižením s vedomostmi a úsilím odborníku z domova a hledání

a uskutecnování

-nových

postupu

a metod

podpory

lidem

~'?d\~{t{:"/;I

-::: ~

r_~

S menfálr::ffi1i ~

109 ~--'

napomáhat predevším

pri

rešení

základních

v oblasti výchovy

životních

a vzdelávání,

dosáhnout

naplnení

shromáždením dokumentu,

Deklarace

práv

lidí s mentálním

sociální a pracovní

primerené spolecenské a pracovní uplatnení, e)

otázek

prípravy pro jejich

postižených

vyhlášené

OSN v roce 1971 a na ni navazujících významných

zvlášte Standardních

pravidel

postižením

vcetne bydlení,

mentálne

pro vyrovnání

príležitostí

Valným

mezinárodních pro osoby se

zdravotním postižením (OSN 1993).

3.

Sdružení ve své cinnosti:

a) úzce spolupracuje

s úrady, organizacemi

i osobami, kterým byla péce o lidi s mentálním

postižením sverena zákonem nebo problematika mentálního postižení je obsahem jejich zájmu, b) zrizuje a provozuje ruzné typy sociálních, vzdelávacích, poradenských a dalších zarízení pro lidi s mentálním postižením, prípadne i pro jejich rodinné príslušníky, zrizuje nadace a nadacní fondy, c) organizuje a uskutecnuje: akce a pobyty s rehabilitacním a rekondicním zamerením, kvalifikacní a rekvalifikacní kurzy, vzdelávání dospelých lidí s mentálním postižením, klubovou cinnost lidí s mentálním postižením, sociální, vzdelávací a poradenské služby, d) provádí také aktivity s cílem získat financní prostredky na plnení úkolu a rozvoj Sdružení, v rozsahu platných právních norem, e) rozvíjí

publikacní

aktivity,

vydává

vlastní

casopisy

a jiné

informacní

a metodické

materiály, f)

se rídí Stanovami, organizacním a jednacím rádem. Clánek III. Clenství ve Sdružení

1. Clenem Sdružení se muže stát kterýkoliv obcan Ceské republiky i cizí státní príslušnik, který má zájem o úcast na uskutecnování možné

i kolektivní clenství. 4

')

II,..•.. za1«-J..c-4;~i:.;t? ..r:.J;! r'····

postižením, d)

\

1-

~2"p~~i.(jí7

cílu a poslání Sdružení. Ve Sdružení je

\,

2. Clen Sdružení má právo: a) volit a být volen do orgánu Sdružení, b) zúcastnovat se schuzí orgánu a komisí Sdružení a predkládat k projednán c) podílet se na cinnosti Sdružení.

3. Clen Sdružení je povinen: a)

rídit se Stanovami,

organizacním

a jednacím

rádem.

V jejich

duchu

napomáhat

uskutecnování cílu a poslání Sdružení plnením dobrovolne prevzatých závazku, b)

úcastnit se podle svých možností a schopností cinnosti ve své organizaci a rádne plnit úkoly vyplývající ze sverené funkce,

c)

pomáhat rozvíjet vztahy mezi cleny Sdružení na základe vzájemné úcty, spolupráce a porozumení,

d)

4.

platit pravidelne clenské príspevky,

Kolektivní clenství.

Kolektivním clenem Sdružení se muže stát: organizace, která má v náplni své cinnosti péci o lidi s mentálním postižením

(škola,

zarízení sociální péce atd.), organizace,

která

má v náplni

své cinnosti

získávání

financních

prostredku

ve

prospech lidí s mentálním postižením, právnická osoba, která souhlasí se stanovami, cíli a posláním Sdružení a podílí se na jejich

naplnování,

i když její

cinnost

prímo nesouvisí

s pécí o lidi s mentálním

postižením, O kolektivním clenství rozhoduje ten orgán Sdružení, ke kterému se kolektivní clen prihlásil. Poverený zástupce

kolektivního

clena má stejná práva jako clen Sdružení.

Povinnosti

kolektivních clenu jsou stejné jako povinnosti clenu Sdružení.

5. Prijímání nových clenu do Sdružení se provádí podle techto zásad: a) b)

prihláška se predkládá výboru místní nebo okresní organizace Sdružení, o prijeti do Sdružení rozhoduje výbor organizace, který prihlášku prijal. Clenská schuze má právo zrušit rozhodnutí

o prijetí, vyskytnou-Ii se k tomu závažné duvody, a to 2/3

vetšinou prítomných clenu.

6. Clenství zaniká: a)

úmrtím clena,

b)

vystoupením ze Sdružení,

5

) C

~.

~

..

zrusenlm clenstvf,

když bylo

dl ~. ~I jestliže clen

UZI

k ~ ~.

(

b

c ens e pnspevky po dobu dvo.u nF o

fl~'-o vrq~!,}~!?l:~) \-<,.' /'

J/

'V/{_ \

ne upomfnán, nebo projevuje nezájem o cinnost Sdružen\ n~&~~

v rozporu se Stan~vami o zrušení clenstvíclenu, rozhoduje organizace, jejímž je clenem,Sdruženf, a to 2/3 vetšinou prítomných d) zánikem Sdružení.

CleA~~~e ~.

7. Cestným clenem Sdružení muže být jmenován ten, kdo má zvláštní zásluhy pri naplnování cílu a poslání Sdružení. Právo predkládat návrhy na jmenování cestným clenem má každý orgán Sdružení. O jmenování cestným clenem Sdružení rozhoduje Národní konference.

Clánek IV. Organizacní struktura - orgány Sdružení 1. Místní organizace 2. Okresní, prípadne mestské a obvodní organizace 3. Krajské organizace 4. Sekce a kluby 5. Republikové orgány 6. Kontrolní a revizní orgány 7. Zarízení

Clánek V. Místní organizace

1. Místní organizace vznikají tam, kde je nejméne pet zájemcu o clenství ve Sdružení (napr. obec, sociální zarízení, škola atd.). Místní organizace pracují samostatne a mají právní subjektivitu. Nejvyšším orgánem místní organizace je clenská schuze.

2. Clenské schuzi prísluší: a)

schvalovat plán práce a rozpocet místní organizace,

b)

schvalovat výrocní zprávu o cinnosti místní organizace a zprávu revizní komise, které predkládá okresnímu výboru Sdružení,

c)

L:snášet se na pripomínkách

a návrzích pro vyšší orgány Sdružení,

d)

volit a odvolávat cleny výboru místní organizace a cleny revizní komise,

e)

volit delegáty na okresní konferenci Sdružení.

Clenská schuze se koná nejméne jedenkrát

do roka. Svolává ji výbor místní organizace.

Mimorádne se koná, požádá-Ii o to alespon ctvrtina clenu místní organizace.

6

<::.

1

J 3.

Výbor místní organizace:

V organizaci mající do deseti clenu je výbor tríclenný, v organizaci s vetším

i primerene

výbor místní organizace peticlenný nebo

vetší.

Výbor místní organizace: a)

volí predsedu, jednatele, hospodáre, príp. další funkcionáre,

b)

zajištuje plnení usnesení clenské schuze,

c)

rídí práci organizace mezi clenskými schuzemi,

d)

schází se nejméne ctyrikrát do roka,

e) rozhoduje nadpolovicní

vetšinou prítomných

.•

clenu, hlasuje zpravidla verejne, v prípade

volby predsedy je treba souhlasu nejméne dvou tretin zvolených clenu výboru, f)

navenek zastupuje

predseda, který je statutárním zástupcem místní organizace, ci jiný

clen na základe písemného poverení výboru místní organizace, g) odpovídá za veškerou cinnost místní organizace

Clánek VI. Okresní, prípadne mestské

a obvodní organizace

a sekce Sdružení

1.

Mistní organizace na území daného okresu tvorí okresní organizaci Sdružení s právní subjektivitou.

Tam , kde místní organizace

nejsou, ustavuje se okresní organizace

v prípade, že v príslušném okrese je alespon

2. a)

deset clenu.

Nejvyšším orgánem okresní organizace je okresní konference: rádnou

okresní

mímorádne

se

konferenci

svolává

okresní

konference

koná,

požádá-Ii

výbor

Sdružení

o to alespon

jednou

za ctyri roky,

ctvrtina

clenu

okresní

organizace, b)

na okresní konferenci jsou delegování

zástupci

všech místních organizací

Sdružení

v okrese podle pravidel, která urcí Republikový výbor Sdružení (dále jen RV), c)

okresní konference rozhoduje o zásadních otázkách práce okresní organizace, úkolech, plánech cinnosti a zásadách

hospodarení

výboru

revizni

okresní

konference

organizace,

podle pravidel,

na období mezi konferencemi,

komise

okresní

která urcí príslušný

organízace,

krajský výbor,

volí cleny

delegáty schvaluje

krajské zprávu o

cinnosti a hospodarení okresní organizace a zprávu revizní komise okresní organizace, muže

si vyhradit

rozhodnutí

o jakékoliv

otázce,

patrící

do

pusobnosti

organizace, d)

k platnosti usnesení je treba souhlasu nadpolovicní vetšiny prítomných delegátu,

7

okresní

...

~~e~,~

\

e)

~ hlasuje verejne nebo tajne. O zpusobu hlasováni rozhodne okresní

""\

.

lb

kon}é$'hrJ' t.

\

Okresní ze svého výbor ~tredU volí a Od~OláVáPredsedu,. mlstopredsedu a hospodáre, \ ~ '\:i}vr rídí v dobe mezI okresmml konferencemi okresnl organizacI, podle usneseni OKresní

3. a) b)

konference

zpracovává

organizacních

plán cinnosti

otázkách a o zpusobu

a rozpocet nakládáni

okresní

organizace,

s majetkem,

rozhoduje

o

projednává a schvaluje

výrocní zprávy o cinnosti a hospodarení, zprávy revizní komise a výrocní zprávy jím zrízených zarízení

I

které

predkládá príslušnému krajskému výboru,

zasedá dle potreby, nejméne však ctyrikrát do roka, jeho zasedání rídí predseda, který

c)

je zároven povinen jej svolat, požádá-Ii o to alespon tretina clenu výboru, rozhoduje nadpolovicní vetšinou prítomných clenu, hlasuje zpravidla verejne, v prípade

d)

volby predsedy je treba souhlasu

nejméne

dvou tretin zvolených

clenu okresního

výboru, e)

projednává informace místních organizací a pravidelne (nejméne I x za rok) informuje KV SPMP,

f)

zastupuje Sdružení ve styku s jinými organizacemi, institucemi a úrady ve svém okrese,

g)

navenek zastupuje predseda. který je statutárním zástupcem okresní organizace, ci jiný clen na základe písemného poverení okresního výboru.

4.

pusobnost mestských a obvodních organizaci bude rešena podle místních podmínek v dohode s RV Sdružení. Clánek VII. Krajské organizace

1.

Okresní organizace

existující

na území daného kraje tvorí krajskou

organizaci

Sdružení s právní subjektivitou.

2. a)

Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference: rádnou krajskou konferenci svolává krajský výbor Sdružení jednou za ctyri roky. mimorádne se konference

koná, požádá-Ii o to alespon ctvrtina clenu krajské

organizace. b)

na krajskou

konferenCI JSou delegováni

zástupci

všech okresních

organizací

Sdružení v kraji podle pravidel, která urcí RV, e)

krajská konference

rozhoduje

o zásadních otázkách práce krajské organizace,

úkolech a plánech cinnosti a zásady hospodarení na období mezi konferencemi, volí

.,

podle cleny výboru pravidel,krajské která urcí organizace RV, schvaluje a revizní zprávu komise, o cinnosti delegáty a hos~,\,ar~ft!:~é Nártdní ~~ji organizace, zprávu revizní komise, muže si vyhradit rozhodnutí o jak' patrícf do pusobnosti krajské organizace, d)

k platnosti usnesení je treba souhlasu nadpolovicní vetšiny prítomných delegátu,

e)

hlasuje verejne nebo tajne. O zpusobu hlasování rozhodne krajská konference.

3. a)

Krajský výbor volí a odvolává ze svého stredu predsedu, místopredsedu,

hospodáre, prípadne další

funkcionáre, b)

rídí v dobe mezi krajskými konference

zpracovává

organizacních zprávy

o

okresních

konferencemi

plán

cinnosti

a rozpocet krajské

otázkách a o zpusobu cinnosti

organizací,

a hospodarení

krajskou organizaci,

nakládání

organizace.

s majetkem,

okresních organizací,

které predkládá

podle usnesení krajské rozhoduje

projednává

o

výrocní

zprávy revizních komisí

RV, rovnež projednává

výrocní

zprávy jím

zrízených zarízení Sdružení, c)

zasedá dle potreby, nejméne však ctyrikrát do roka, jeho jednání rídí predseda, který je zároven povinen jej svolat, požádá-Ii o to alespon tretina clenu výboru,

d)

rozhoduje nadpolovicní vetšinou prítomných clenu, hlasuje zpravidla verejne, v prípade volby predsedy je treba souhlasu

nejméne

dvou tretin prítomných

clenu krajského

výboru, e)

projednává informace okresních organizací a pravidelne (nejméne 1x rocne) informuje RV,

f)

zastupuje Sdružení ve styku s jinými organizacemi, institucemi a úrady ve svém kraji,

g)

navenek zastupuje predseda, který je statutárním zástupcem krajské organizace, ci jiný clen na základe písemného poverení krajského výboru.

4.

Predseda krajského

výboru nebo jím poverený clen krajské organizace

Sdružení je

clenem RV.

Clánek VIII. Sekce a kluby

Pusobnost sekcí a klubu je rešena v souvislosti se specializací, pro kterou byly ustaveny.

-------------------

-.------.-------------------.---9

------.---- ..-------

\e{st\'O

Clánek IX.

~.•.~

\ ~...~

9 }

. Republlkové orgány r~ ~ 1. Národn! konference : ~ a) Nejvyšším orgánem Sdružení je Národní konference, která se schází jeaA~yri

';

roky. Mimorádne se koná, požádá-Ii o to alespon ctvrtina clenu. Národní konferenci tvorí clenové

RV, Republiková

kontrolní a revizní komise (dále jen "RKRK"), predsedové

krajských výboru a delegáti zvolení na krajských konferencích. b)

Klíc k volbe

delegátu

stanoví

RV,

který

rovnež schvaluje

a zve

hosty

Národní

konference. c)

Národní konference projednává zásadní otázky práce Sdružení, hlavní smery cinnosti na období mezi národními schvaluje

Stanovy

konferencemi,

Sdružení,

volí cleny RV dle bodu 2., volí cleny RKRK,

príp.jejich

zmeny

a doplnky,

Sdružení za uplynulé období a stanoví zásady hospodarení

schvaluje

hospodarení

na nové volební období,

urcuje výši a zpusob placení clenských príspevku. Muže si vyhradit právo rozhodovat o jakékoliv další otázce, patrící do pusobnosti Sdružení. Rozhoduje o zániku Sdružení. d)

K platnosti usnesení o zániku Sdružení, nebo zmene Stanov je treba souhlasu nejméne dvou tretin zvolených delegátu, jinak platí stejné zásady jako pri rozhodování

okresní

nebo krajské konference.

2. Republikový výbor Cleny RV jsou: 15 clenu volených Národní konferencí 3 zástupci skupin sebeobhájcu predsedové KV nebo predsedou poverený clen krajské organizace Sdružení Republikový výbor: a)

rídí cinnost Sdružení v období mezi Národními konferencemi,

zejména zpracovává a

reší otázky dalšího rozvoje Sdružení v duchu usnesení Národní konference, koordinuje cinnost orgánu a organizací Sdružení pri uskutecnování vytýcených

cílu, projednává

zprávy o cinnosti krajských výboru, výrocní zprávy o cinnosti a hospodarení Sdruženi a zprávu

RKRK, vydává

Sdružení

a schvaluje

ve styku s jinými

vzorový organizacní

organizacemi,

institucemi

a jednací

a ústredními

rád,

zastupuje

úrady v Ceské

republice a v zahranicí, schvaluje rozpo~et Sdružení a kontroluje jeho plnení, b)

voli ze svých clenu k operativnímu

rízení práce mezi zasedáními

jedenácticlenné

predsednictvo, které je složeno z predsedy, místopredsedu a dalších clenu, c)

doporucuje

dva zástupce

Sdružení za cleny správní rady Nadacního

detem, pricemž alespon jeden z nich je clenem predsednictva RV,

10

fondu Rodice

d) e) f)

~t._

se scházík nejméne ustavuje rešení odborných dvakrát dootázek roka, komise, predsednictvo které jsou se schází jeho poradním také nejn\éne ~o . roka, 109'/ zastupuje navenek predseda, který je statutárním zástupcem Sdružení,ci jiný ~ e~' základe písemného poverení RV,

g)

rozhoduje nadpolovicní vetšinou prítomných

clenu, v prípade rovnosti hlasu rozhoduje

hlas predsedy.

3. Sekretariát Sekretariát

je výkonným

predsednictva poverení

orgánem

RV a pokyny

RV. Jeho pracovní nápln je dána usneseními

predsedy

RV. Práci sekretariátu

RV, ci jiného clena" RV na základe

rídí reditel

jmenovaný

predsedou

RV a

písemného

RV se souhlasem

predsednictva RV.

Clánek Kontrolní

1. Všechny

x.

a revizní orgány Sdružení

organizacní clánky Sdružení musí mít revizní komisi. Revizní komise místní

organizace, okresní organizace a krajské organizace je tríclenná. Nejvyšším kontrolním a revizním

orgánem

je Republíková

V místní

organizaci

muže být se

2. Revizní komisi (revizora)

kontrolní zretelem

místní organizace

a revizní komise,

která je peticlenná.

na pocet jejich clenu pouze revizor.

volí clenská schuze, okresní organizace

okresní konference, krajské organizace krajská konference, RKRK Národní konference.

3. Clenové revizní komise nemohou být zároven cleny príslušných výboru, mohou se však zúcastnovat jejich jednání s hlasem poradním.

4. Náplni

cinnosti

revizní

komise

je

kontrola

hospodarení,

dodržování

Stanov,

organizacního a jednacího rádu a plnení usnesení, návrhy opatrení k náprave zjištených nedostatku,

predkládání

zpráv

príslušnému

orgánu o výsledcích

kontrolní

cinnosti,

prešetrování stížnosti, podnetu a oznámení.

5. RKRK kontroluje hospodarení

Sdružení a též cinnost nižších stupnu revizních komisí a

vydává pro ne závazné pokyny. Úcastní se zasedání RV s hlasem poradním. Predseda (nebo jeho zástupce) se zúcastní též zasedání predsednictva dle potreby a to nejméne ctyrikrát do roka.

11

RV. Behem roku zasedá

i~~

/

6. Navenek

Clánek XI. Zarízení

1.

Sdružení zrizuje v souladu

se svým posláním zarízení poskytující služby a podporu

lidem s mentálním postižením.

2.

O zrízení techto zarízení rozhodují

místne príslušné orgány Sdružení (dále zrizovatel).

Ve zrizovací listine stanoví jejich název, sídlo, vzájemné vztahy mezi zrizovatelem zarízením (zejména vztahy majetkové),

a

rozsah a obsah cinnosti. Zrizovatel jmenuje a

odvolává reditele, který nese odpovednost

za dodržování Stanov Sdružení a dalších

obecne závazných predpisu a za výsledky hospodarení.

3.

Zrizovatel projednává nejméne jednou za rok výrocní zprávu, kterou predkládá reditel zarízení. Pri zarízeních

se mohou zrizovat rady složené ze zástupcu klientu, rodicu,

zamestnancu a zrizovatele.

4.

Výbor,

který zarízení Sdružení zrídil, má právo je zrušit v souladu s platnými právními

predpisy.

Clánek XII. Hmotné

prostredky

Sdružení

1. Hmotné prostredky, movitý a nemovitý majetek pro svoji cinnost získává Sdružení: a) z clenských príspevku a daru, b) z dotací a grantu státu, kraju, mest a obcí a dalších poskytovatelu, c) z výnosu výrobní, obchodní a zprostredkovatelské

cinnosti vlastních zarízení,

d) z výtežku vlastních akcí.

2. Financní prostredky všech orgánu Sdružení jsou uloženy na úctech v penežním ústavu. Nakládání

s majetkem

se rídí obecne

závaznými

interními smernicemi SdruženÍ.

12

právními

predpisy,

Stanovami

a

.------

3. Organy . Sd·ruzenl:. a) b) c)

-

--'.

/' - .-,\8ISt/; '. / <""" O ~~ ,/' ,.?.- / r---.. ...·i if:,.

r~~~~~ ~

odpovídají podle za správu svereného majetku _a hospodarení s majetke~\ \ a .:.~ prostredky schválených rozpoctu, 'fí ... odpovídají za rádnou evidenci majetku, financních prostredku a jejich úcelrié ...~~Yrjvání, jsou povinny hospodarit s dotacemi a dalšími financními prostredky pOdle"pfaVídéi, která stanoví poskytovatel financních prostredku"

4. V prípade

poskytnutí

financní

dotace

dotující právo kontroly hospodarení

Sdružen í s touto dotací.

Clánek XIII. Opatrení pri záníku Sdružení

1. O zániku Sdružení rozhoduje Národní konference na základe návrhu

2.

RV ustaví likvidacní komisi, která provede

RV.

likvidaci závazku a majetku

podle platných

norem.

3. Zánik a likvidaci místní, obvodní,

okresní nebo krajské organizace

zpusobem jejich rídící orgány.

** ** ** ** ** ** **

Schváleno

Národní konferencí dne 25.11.2006 .

.~~~~ Ing. Ivo Vykydal, predseda RV SPMP CR

13

reší obdobným

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.