SROVNÁVACÍ TEXT VÝROKOVÉ ČÁSTI NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚŠICE. Změna č. 3 Územního plánu TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti


1 Příloha č. 1 odůvodnění Změny č. 3 ÚP Měšice SROVNÁVACÍ TEXT VÝROKOVÉ ČÁSTI NÁ...

0 downloads 3 Views 484KB Size

Recommend Documents


No documents


Příloha č. 1 odůvodnění Změny č. 3 ÚP Měšice

SROVNÁVACÍ TEXT VÝROKOVÉ ČÁSTI NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚŠICE

Změna č. 3 Územního plánu

MĚŠICE TEXTOVÁ ČÁST Návrh pro 1. opakované veřejné projednání

Záznam o účinnosti Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Obecní úřad Měšice Hlavní 55/22 25064 Měšice

Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka: Starosta 08/2017

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

1

Řešené území: správní území obce Měšice, katastrální území Měšice u Prahy, kraj Středočeský pro změnu č. 3 : jednotlivé lokality v obci Měšice Pořizovatel:

Obecní úřad Měšice, Hlavní 22/55, 250 64 Měšice

Výkonný pořizovatel: Ing. arch. Dana Pokojová - zvláštní odb. způsobilost v územním plánování pod.č. 714200523 udělená MV ČR dne 22.6.2004, - jako pořizovatel příslušný k pořízení změn č. 2 a 3 Územního plánu Měšic podle § 6 odst.2. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), zajišťující výkon územně plánovací činnosti na základě smlouvy s fyzickou osobou ( § 24 stav. zákona) Určený zastupitel pro změnu č. 2 ÚP: Starosta obce Petr Lanc Určený zastupitel pro změnu č. 3 ÚP: Ing. Michal odvolání byl poté zvolený Jan Richter, místostarosta obce

Severa,

po

jeho

Vydávající orgán: Starosta obce pro změnu č. 2 ÚP: Starosta obce pro změnu č. 3 ÚP:

Zastupitelstvo obce Měšice Petr Lanc Jiří Bejlek

Nadřízený orgán územního plánování:

Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Masarykovo nám. 1 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Masarykovo nám. 1 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Obec s rozšířenou působností:

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Projektant změny č. 2 a změny č. 3 ÚP:

Ing. Arch. Dana Pokojová Ateliér: Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 Č.aut.: 00734 České komory architektů IČ:679 25 006, DIČ:CZ6353151398 Email: [email protected] Ing. František Moravec, projektant ÚSES, úprava ploch ÚSES, č. autorizace 2408 ČKA Email: [email protected]

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

2

I.

Obsah Územního plánu Měšice vč. změny č. 1, 2 a 3.

Textová část

(počet stran A4... 46 str.)

Grafická část A1.

výkres základního členění území

1 : 5 000

A2.

hlavní výkres

1 : 5 000

A3

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Obsah pro dokumentaci Změny č. 3 územního plánu: Textová část – je zpracována v rozsahu měněných částí Grafická část – je zpracována ve výřezech měněných částí území A1.

výkres základního členění území

1 : 5 000

A2.

hlavní výkres

1 : 5 000

A3

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

Obsah dokumentace změn je zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

označení změnového textu: nový vložený text rušený text

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

3

Obsah textové části: 1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ ......................................................................................................................................... 6 2 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ............................................................................................................ 7 3 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ............................ 7 4 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ................................................................................................................................. 8 4.01 Řešení změn č. 2 ÚP Měšic - přehled a charakteristika ploch nově navrženého zastavitelného území obce 9 4.02

Plochy přestavby .......................................................................................................................... 13

4.03

Systém sídelní zeleně ................................................................................................................... 13

4.04

Řešení změny č. 3 ÚP Měšice ...................................................................................................... 13

5 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČ. PODMÍNEK JEJÍHO UMISŤOVÁNÍ ...................................... 15 5.01 Dopravní infrastruktura ................................................................................................................ 15 5.02

Technická infrastruktura .............................................................................................................. 15

5.03

Občanské vybavení ....................................................................................................................... 16

5.04

Veřejné prostranství ..................................................................................................................... 16

6 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČ. VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ APOD. ...................................... 16 6.01 Chráněné přírodní prvky............................................................................................................... 17 6.02

Uspořádání krajiny ....................................................................................................................... 17

6.03

Územní systém ekologické stability.............................................................................................. 17

6.04

Prostupnost krajiny ...................................................................................................................... 18

6.05

Protierozní opatření ..................................................................................................................... 18

6.06

Ochrana před povodněmi ............................................................................................................ 18

6.07

Rekreace ....................................................................................................................................... 18

6.08

Dobývání nerostů ......................................................................................................................... 18

7 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ, PŘÍPUSTNÉHO A NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍP. VYUŽITÍ, STANOVENÍ PROSTOROVÉHO VYUŽITÍ .............................................................................................. 19 seznam ploch s rozdílným způsobem využití................................................................................................... 20 plochy s rozdílným způsobem využití .............................................................................................................. 21 8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT ......................................................................................................... 40 9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA ....................... 42 10 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI . 42 11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ..................................................................................................... 42 12 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI ....................................................................................................................................................... 42 13 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI ................................................ 42 14 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 ..................................................... 42 13.STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) ..................................................................................... 46

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

4

14. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 46

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

5

Textová část změny č. 3 Územního plánu Měšice

1

Řešené území

Řešeným územím změn č. 2 územního plánu je území obce Měšice. Řešené území

katastrální území Měšice u Prahy

Název obce

Měšice

ZUJ

538477

ID

9344

Pověřený obecní úřad

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Obec s rozšířenou působností:

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Okres

Praha - východ

Rozloha obce

433 ha

Počet obyvatel

1 833 ( k 31.12.2014 dle ČSÚ)

Změny územního plánu budou řešeny v rozsahu celého správního obvodu obce Měšice, a to z důvodu, 1. změny velikosti katastrálního území a tedy ke změně v podkladu aktuální katastrální mapy, aktuální předání DKM v 12/2011. 2. z důvodu využití doporučeného standardu MINIS pro zpracování územních plánů ve Středočeském kraji. Při zpracování a vydání územního plánu Měšic v r. 2007 nebyl model pro zpracování územních plánů MINIS ještě zpracován. Proto je zpracováno a řešeno podle standardu MINIS celé území obce, předmětem změn jsou pouze vyznačené plochy (Z1-Z17). Pro celé území obce Měšice platí v současné době Změny č. 1 Územního plánu Měšice schválené 23.1.2008, jejichž závazná část byla vydána opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti 7.2. 2008. Před zahájením zpracování změny č. Zastupitelstvo obce Měšice rozhodlo dne 5.10.2011 na svém zasedání o pořízení změny č. 2 ÚP Měšic z vlastního podnětu. Zadání změn č. 2 ÚP Měšic bylo schváleno Usnesením Zastupitelstva obce Měšice pod bodem 7. Usnesení č. 1/2012 ze dne 11.1.2012. Zároveň se zadáním bylo schváleno vyhodnocení z projednání a bylo rozhodnuto o připomínkách uplatněných k projednávanému zadání. Pro území obce platí v současné době územně plánovací dokumentace: Změny č. 2 Územního plánu Měšic, které nabyly účinnosti dne 11. 3. 2013. Dokumentace Změn bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění . Řešeným územím změny č. 3 územního plánu jsou lokality č. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6 na území obce Měšice, dále úprava v regulaci ploch pro bydlení týkajících se všech ploch pro bydlení v zastavěném územní a v zastavitelných plochách.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

6

2

Vymezení zastavěného území

Vymezení zastavěného území bylo aktualizováno touto změnou územního plánu ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 58. Pro zpracování se vycházelo z aktuálního stavu katastrální mapy k datu 10/2011 a hranic zastavěného území obce ze schválených Změn č.1 Územního plánu Měšic. Vymezení zastavěného území bylo změnou č. 3 aktualizováno, a to k datu 10/2015.

3

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje v území vyplývající ze schváleného zadání změn č. 2 Územního plánu Měšic je měněna v jednotlivých na sobě nezávislých plochách, zejména se jedná o začlenění nových ploch ze sousedního katastru Líbeznice. Na základě komplexních pozemkových úprav bylo území obce Měšice upraveno a došlo k nárůstu a úbytku ploch zejm. z obce Líbeznice. Tyto plochy byly vymezeny v územním plánu Líbeznice jednak jako zastavitelné plochy pro průmysl (Z3 a Z4), a jednak jako plochy orné půdy (Z5). Podstatnější plochu změny představuje nová plocha zahradnictví s pěstebními plochami v centru obce (Z14), která je po okrajích navržená pro zástavbu a střední, větší část plochy je určena pro pěstební účely, tedy jako nezastavitelná plocha. Druhou podstatnou změnou je vymezení zastavitelné plochy koridoru pro vysokorychlostní trať (VRT) vedoucí přes území obce na jihozápadní straně. Koridor plochy byl vymezen podle grafické a textové části Zásad územního rozvoje Stř. kraje, které byly vydány dne 19.12. 2011 Zastupitelstvem Stř. kraje a byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7.2. 2012 a nabyly účinnosti 22. 2. 2012. Stávající podmínky urbanistické koncepce funkčního využití ploch, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury se nemění. Urbanistická koncepce je tedy naplňována ve smyslu platného územního plánu obce. Ochrana hodnot však díky novému dopravnímu koridoru VRT bude snížena zejm. v oblasti rozčlenění krajiny, neprůchodnosti území, kvality obytného prostředí v kontaktním území zástavby rodinných domů. V souladu se stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami jsou navrženy pro dosažení prostorového a plošného uspořádání území plochy s rozdílným využitím území. Změny územního plánu obce Měšic vymezují aktualizované zastavěné území i nové zastavitelné plochy, Ve smyslu § 36 odst. 5) pro pořizování a vydávání změny tohoto územního plánu jsou závazné vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, pro území obce Měšice je převzata 1/ koridor pro veřejně prospěšnou stavbu nové trati VRT, jihozápadní okraj obce, 2/ stabilizace stávajícího vedení VVN 400 kV vedeného v severovýchodní části obce. Pro změnu č. 3 ÚP: celková koncepce rozvoje obce nebude změněna, řešeny budou jednotlivé lokality změn. Obec Měšice se bude i nadále rozvíjet jako obec s dobrými podmínkami pro bydlení, s kvalitní dopravní a technickou infrastrukturou a změna č. 3 Územního plánu tuto základní koncepci rozvoje území obce nebude měnit. o

změna č. 3 územního plánu bude chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, - urbanistickou koncepci historické části sídla s osově symetrickou kompozicí přilehlých hospodářských budov a ulicových řad domků s Změna č. 3 Územního plánu Měšice

7

-

4

centrálním umístěním zámku, jedná se o jedno z nejcennějších příkladů barokního urbanismu v republice; areál rokokového zámku Měšice, dnes zdravotnické zařízení; lesní a přírodní plochy; vodní plochy a toky; ochranné pásmo lesa; registrované významné krajinné prvky; územní systém ekologické stability /ÚSES/ - lokální systém biocenter a biokoridorů; civilizační hodnoty - veřejnou, dopravní a technickou infrastrukturu v obci;

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Celková koncepce urbanistického záměru platného územního plánu obce se nemění. Předmětem dokumentace vyplývající ze schváleného zadání a v souladu s požadavky obce byly níže uvedené změny. Uvedené lokality č.Z1-Z5 jsou situovány na plochách, které nebyly v platném územním plánu zahrnuty do katastrálního území obce a které připadly obci směnou katastrálních území se sousedními obcemi na základě projektu komplexních pozemkových úprav. Předmětem těchto změn bylo navrhnout nové lokality -

pro plochy občanského vybavení, zejm. komerční zařízení malá a střední, pěstební plochy zahradnictví, - pro plochy systému sídelní zeleně, - pro plochy výroby a skladování, - a pro plochy dopravní infrastruktury, Další drobné změny funkčního využití ploch v současně zastavěném území obce nepředstavují zásadní význam pro urbanistickou koncepci obce. Celková koncepce urbanistického záměru platného územního plánu obce se nemění. V souvislosti s vydáním nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR Středočeského kraje v průběhu prací na změnách ÚP Měšice a v závislosti na § 189 odst. 2) stavebního zákona, byly na území obce Měšice zohledněny rozvojové plochy nadmístního významu, a to plocha dopravní pro vysokorychlostní trať a linie stávajícího vrchního el. vedení VVN 400 kV. Oba tyto záměry jsou v souladu se ZUR vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Řešení urbanistické koncepce Změny č. 3 ÚP Měšice bylo navrženo na základě podkladů: o

platná nadřazená celorepubliková územně plánovací dokumentace „Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1“ schválenou usnesením vlády ČR dne 15. 4. 2015.

o

platná nadřazená územně plánovací dokumentace – 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR) vydaná Zastupitelstvem Středočeského kraje 27. 7. 2015.

o

platné Změny č. 2 Územního plánu Měšice vydané Zastupitelstvem obce Měšice formou opatření obecné povahy, které nabyly účinnosti dne 11. 3. 2013. Změna č. 3 Územního plánu Měšice

8

o

zadání změny č. 3 Územního plánu Měšice schválené dne 2. 12. 2015 zastupitelstvem obce.

o

aktuální katastrální mapa obce k datu 10/2015,

o

údaje o území z územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dle 3. aktualizace z roku 2014.

Řešení změn č. 2 ÚP Měšic - přehled a charakteristika ploch nově navrženého zastavitelného území obce

4.01

Ze zadání změn č. 2 ÚP Měšic vyplynuly požadavky obce začlenit do územního plánu plochy: Číslo lokality, rozloha

Lokalita změny

Z1 + Z2

k.ú. Měšice u Prahy (dříve k.ú. Líbeznice)

Z3 1,1 ha

k.ú. Měšice u Prahy (dříve k.ú. Líbeznice) zejm. poz.č. 524

Z4

k.ú. Měšice u Prahy (dříve k.ú. Líbeznice)

0,36 ha

stávající využití ze schváleného územního plánu zařazení plochy do ÚP Měšic z ÚP Líbeznic na podkladu změny hranice kat. území obcí;

zařazení plochy do ÚP Měšic z ÚP Líbeznice na podkladu změny hranice kat. území obcí; plochy výroby ve stavu v ÚP Líbeznice zařazení plochy do ÚP Měšic z ÚP Líbeznice na podkladu

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

navržené využití území, pozn. .. navrženo v rozsahu aktuální katastrální mapy obce, dle aktuální KM plochy bydlení v rodinných domechměstské /BI/, zeleň ochranná a izolační, /ZO/, zeleň soukromá a vyhrazená /ZS/, plochy lesní /NL/. Nové zastavitelné plochy nejsou pro nízkopodlažní obytnou zástavbu navrženy z důvodu vydání nadřazené územní dokumentace a vedení VRT přes tyto plochy. Ve smyslu § 36 odst. 5) Stavebního zákona Změny č. 2 ÚP Měšic musí respektovat nadřazenou ÚPD-vydané Zásady územního rozvoje Stř. kraje a nadmístní koridor vysokorychlostní trati (VRT) jako veřejně prospěšnou stavbu (VPS). Proto nejsou navrženy nové rozvojové plochy Z1 a Z2. plochy výroby a skladování – lehký průmysl /VL/, stávající stav - zastavitelné plochy plochy výroby a skladování – lehký 9

zejm. poz.č. 520,

Z5 14,1 ha

Z6 0,20 ha

Z7 Z8 0,13 ha

0,20 ha

Z9 0,38 ha

Z10 0,03 ha

Z11 0,03 ha

Z12 5,1 ha

k.ú. Měšice u Prahy (dříve k.ú. Líbeznice) zejm. poz.č. 464, 470, 469 ;

změny hranice kat. území obcí; plochy výroby ve stavu v ÚP Líbeznice zařazení plochy do ÚP Měšic z ÚP Líbeznice na podkladu změny hranice kat. území obcí; dle ÚP Líbeznice orná půda

k.ú. Měšice u Prahy P.č. 471;

zemědělská s produkční funkcí

k.ú. Měšice u Prahy, p.č. 104/29 … 104/11 k.ú. Měšice u Prahy P.č. 205/29;

plocha lokálního biokoridoru (LBK)

půda

průmysl /VL/, - zastavitelné plochy

plochy zemědělské orná půda /NZ/ - nezastavitelné plochyplochy výroby a skladování – lehký průmysl /VL/, - zastavitelné plochy zpřesnění plochy LBK podél vodoteče

plochy systému sídelní zeleně-zeleň na veřejných prostranstvích /ZV/ - zastavitelné plochy veřejná a doprovodná zeleň, plochy systému sídelní k.ú. Měšice u Prahy na P.č. 205/195; část plochy nízkopodlažní obytné zeleně-zeleň zástavby. veřejných 205/152; prostranstvích /ZV/ - zastavitelné plochy veřejná a doprovodná zeleň, plochy přírodní s funkcí k.ú. Měšice u Prahy vodní plochy P.č. 104/18; ÚSES /NP/, plochy biocenter a biokoridorů - nezastavitelné plochy zemědělská půda plochy systému sídelní k.ú. Měšice u Prahy s produkční funkcí část p.č. 56/9; zeleně-zeleň soukromá a vyhrazená /ZS/ - zastavitelné plochy k.ú. Měšice u Prahy plochy nízkopodlažní obytné plochy občanského zejm. p.č. 114/11, zástavby, plochy zahrad a vybaveníkomerční sadů. 114/42; zařízení malá a střední /OMN/ lokalita změny Z12 byla po veřejném projednání vypuštěna z návrhu změn. pozn. po vyhodnocení námitek vlastníků pozemků k veřejnému projednání změn zůstává původní funkční využití plochy parkové a lesní zeleně. k.ú. Měšice u Prahy, plochy parkové a lesní zeleně plochy parkové a lesní severní část plochy zeleně /NL/ Malé Bažantnice, - nezastavitelné plochy část p.č. 111/1; veřejná a doprovodná zeleň, plochy nízkopodlažní obytné zástavby.

Požadavky obce a občanů z projednání zadání změn schválené obecním zastupitelstvem:

Z13 0,52 ha

k.ú. Měšice u Prahy (dříve k.ú. Líbeznice) zejm. poz.č. 114/4, 118/5;

plochy zahrad a sadů v zastavěném a zastavitelném území

jedná se o proluku mezi dvěma plochami pro výrobu a skladování, stávající TS na pozemku, proto navržena plocha výroby a skladování – lehký průmysl /VL/,

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

10

Z14 6,77 ha

Z15

k.ú. Měšice u Prahypožadavek občanůŽižkovi, p.č. 206/1, 206/6.

plochy luk a pastvin

k.ú. Měšice u Prahypožadavek obce, p.č. 237/2.

účelové komunikace

- zastavitelné plochy plochy občanského vybaveníkomerční zařízení malá a střední /OMN/ - zastavitelné plochy /2,18 ha/ plochy občanského vybavení – pěstební plochy, zahradnictví - nezastavitelné plochy /4,59 ha/ plochy technické infrastruktury /TI/, plocha pro trafostanici.

Změna vymezená v souladu s vydanou dokumentací Zásad územního rozvoje Stř. kraje:

Z16 11,46 ha

k.ú. Měšice u Prahy, jihozápadní část obce

zejm. plochy stávající nízkopodlažní obytné zástavby, plochy ÚSES, plochy lesa, orné půdy, plochy soukromé zeleně,..

plochy dopravní infrastruktury – drážní (VRT) Plocha koridoru nadmístního významu pro vysokorychlostní trať.

Šířka koridoru i budoucího ochranného pásma bude 100 metrů od osy koridoru na každou stranu (celkem 200 m).

Požadavek obce na změnu v souvislosti s řešením změny Z12, problematika zařazení ploch lesa:

Z17

1/část plochy Velké Bažantnice, část p.č. 52/1

plocha lesní a parkové zeleně

plochy lesní funkcí /NLrN/

s rekreační

2/plocha zámeckého parku, p.č. 29

plocha lesní a parkové zeleně

plochy lesní funkcí /NLrN/

s rekreační

Doplnění v rámci změn č. 3 ÚP Měšice: Regulační plán zahradnictví Měšice byl vydán Zastupitelstvem obce Měšice dne 17. 2. 2016 Opatřením obecné povahy č. 1/2016 a nabyl účinnosti dne 4. 3. 2016.

Řešení změn č. 2 ÚP Měšic - přehled a charakteristika ploch nově navrženého zastavitelného území obce: Na základě schváleného zadání vč. vyhodnocení projednání, na podkladě aktuální katastrální mapy obce bylo navrženo řešení změn č. 2 ÚP a řešení nový zastavitelných ploch. K nejpodstatnějším změnám patří lokalita Z14 v centru obce, nově zastavitelná plocha občanského vybavení- komerční zařízení malá a střední – zahradnictví a Změna č. 3 Územního plánu Měšice

11

nově zastavitelná plocha pro vedení vysokorychlostní trati na jihozápadě obce. Ostatní zastavitelné plochy jsou plošně drobnějšího charakteru, zastavitelné plochy pro výrobu a skladování (Z3 a Z4) na západě území byly schváleny jako zastavitelné plochy v územním plánu sousední obce Líbeznice.

Řešení změn: plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední /OMN/, pěstební plochy, lokality změn Z11 a Z14 Z14 – na základě schváleného zadání změn č. 2 Měšic obecním zastupitelstvem bude na celé území změny č. Z14 na pozemcích č. 206/1 a 206/6 vypracován regulační plán. Jedná se o lokalitu budoucího zahradnictví v centrální části obce na exponovaném pozemku v ose bývalého zámeckého areálu. Území je plošně děleno na tři části, střední část určená pro pěstební účely, východní část s využitím pro bydlení majitele, sklady zahradní techniky, velkoobchod se zázemím a parkovacími plochami. Západní část s navrženým využitím pro maloobchod zahradnictví se zázemím , parkovací plochy, skleníky a prostor pro uskladnění mulčovací kůry a kompostu. Z11 – drobná plocha v blízkosti žel. tratě v zastavěném území; plocha se nachází v zastavěném území obce, z části je situována v OP dráhy. plochy systému sídelní zeleně-zeleň na veřejných prostranstvích /ZV/, lokality změn Z8, Z10 Plochy Z8 veřejné zeleně se nacházejí v zastavěném území, jedná se o úpravu stávajících ploch pro veřejnou zeleň v rozvojové lokalitě rodinných domů. Plocha Z10 je nepatrná plocha se změnou na zahradu u stáv. rod. domu. plochy výroby a skladování – lehký průmysl, lokality změn Z3, Z4 a Z13. Plochy Z3 a Z4 na západním okraji obce byly přičleněny k území obce Měšice od obce Líbeznice na základě KPÚ a využití plochy pro průmysl bylo převzato ze schváleného územního plánu Líbeznice v souladu se schváleným zadáním změn č. 2 ÚP Měšice. Proluka plochy Z13 je navržená také pro výrobu a skladování. plochy dopravní infrastruktury-drážní, lokality změn Z16, návrh koridoru pro vysokorychlostní trať (VRT), do návrhu změn ÚP byl zapracováno vedení VRT v souladu se ZUR a zákonnými předpisy. Podle aktuálního podkladu vydané ZUR bude vymezena osa VRT . Šířka koridoru i budoucího ochranného pásma bude 100 metrů od osy koridoru na každou stranu (celkem 200 m). Požadovaná opatření při realizaci stavby VRT: hygienické zabezpečení okolní obytné zástavby, ochranná vysoká zeleň podél trati, ochranné bezpečnostní zábrany, mimoúrovňové průchody pro obyvatele, příp. i pro zvěř. plochy inženýrské infrastruktury, drobná plocha změny trafostanici pro nedaleké sociální zařízení v bývalém zámku.

Z15

určená

pro

V kapitole stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny přípustné a nepřípustné činnosti a využití, jsou stanovena pravidla uspořádání území, která musí být dodržena. Dopravně jsou tyto lokality napojeny na místní obslužné komunikace, poté na síť hlavních obslužných komunikací.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

12

4.02 Plochy přestavby V rámci změn č. 3 ÚP Měšic nejsou navrženy plochy přestavby; zůstává v platnosti plocha přestavby - dopravní plocha pro nové řešení křižovatky silnic č. 244, 2442 a 2443 v centru obce. 4.03 Systém sídelní zeleně Ve změnách č. 2 Územního plánu Měšic není měněn systém sídelní zeleně. Část linie lokálního biokoridoru v západní části obce byla šířkově upravena zpracovatelem platného územního systému ekologické stability, tato úprava byla vymezena jako změna Z7 a Z9 do návrhu zpracovaných změn. Změny veřejné zeleně Z8 představují přemístění navržených ploch vymezených v platném územním plánu. Obsahem změny č. 3 ÚP Měšice je mj. přesunutí lokálního biokoridoru č. 4-LBK východním směrem na hranici obce, a to z důvodu vedení nové cyklostezky podél stávající komunikace Měšické od křižovatky s ul. 5. května severním směrem, kde je v platné ÚPD tento lokální biokoridor vymezen. V rámci řešení lokality Z6 ve změnách č. 3 ÚP byla upravena plocha významného krajinného prvku „Mratínský potok s přítoky“ dle podkladů MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 4.04

Řešení změny č. 3 ÚP Měšice

Změnou územního plánu se urbanistická koncepce nezmění, z hlediska nových zastavitelných ploch se jedná o nové zastavitelné plochy pro rozšíření obytné plochy obce (lokalita č. 2) a novou plochu pro výrobu a skladování (lokalita č. 1). Záměry nových zastavitelných ploch nebo změny stávajících ploch určených k zástavbě jsou členěny na: •

Plochy bydlení v rodinných domech-městské a příměstské /BIN/

- lokalita č. Z2 •

Plochy výroby a skladování-lehký průmysl /VLN/ - lokalita č. Z1Plochy dopravní infrastruktury silniční, místní obslužné komunikace /DSMN/-lokalita č. Z2Plochy dopravní infrastruktury-silniční, účelové komunikace /DSUN/lokalita č. Z1Plochy smíšené nezastavěného území-přírodní /NSN/- lokalita č. Z4 a Z5Plochy přírodní s funkcí ÚSES /NPN/- plochy biocenter a biokoridorůlokalita č. Z6

Ze zadání změny vyplynuly požadavky obce začlenit do územního plánu tyto plochy: Číslo lokality, rozloha v ha

Lokalita změny,

Z1

SZ okraj

k.ú. Měšice u Prahy

stávající využití ze schváleného územního plánu

navržené využití území, pozn.

plochy zemědělské -

Zastavitelná plocha,

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

13

0,860

Z2 0,207

Z3 0,013

Z4 1,388

Z5 0,385

Z6 1,720

plochy výroby a skladování lehký průmysl /VLN/, plochy dopravní infrastrukturysilniční, účelové komunikace /DSUN/ využití navazuje na stáv. prům. zónu Podmínka dotčeného orgánu Krajského úřadu Středočeského kraje Odboru životního prostředí a zemědělství, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, na základě § 10 i odst. 3 zákona před realizací záměrů na lokalitě č. Z1 požádá investor zdejší krajský úřad o vyjádření z hlediska cit. zákona. Západní plochy systému sídelní Zastavitelná plocha, část zeleně - zeleň soukromá plochy bydlení v rodinných zastavěné a vyhrazená /ZS/ domech - městské a příměstské ho území, /BIN/, proluka v zastavěném V Lukách území část plochy dopravní infrastruktury silniční, místní obslužné komunikace /DSMN/ Zastavěné plochy dopravní Zastavitelná plocha, území ul. infrastruktury - drážní plochy výroby a skladování Nádražní, /DZ/ lehký průmysl /VLN/ zastavěné ho území

pozemek v OP železnice Nezastavě né území, podél Líbeznic. potoka u Velkého měšického rybníka Z část obce, podél Líbeznické ho potoka

Východní okraj obce

orná půda /NZ/

plochy přírodní s funkcí ÚSES /NP/, plocha se nachází částečně v LBK, VKPr

Nezastavěné území, plochy smíšené nezastavěného území-přírodní /NSN/, do přípustného využití doplněno údržba zeleně (sekání trávy)

plochy přírodní s funkcí ÚSES /NP/, plocha v LBK

Nezastavěné území, plochy smíšené nezastavěného území-přírodní /NSN/, do přípustného využití doplněno protipovodňová opatření, retence pro přívalové deště, Vymezeno jako veřejně prospěšné opatření /VPO/

plochy zemědělské orná půda /NZ/

Nezastavěné území, plochy přírodní s funkcí ÚSES /NPN/plochy biocenter a biokoridorů; přesun lokálního biokoridoru č. 4-LBK na základě požadavku obce z důvodu uvolnění dosud platného koridoru LBK pro vedení cyklostezky, která bude spojovat obec Měšice se sousední obcí Mratín.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

14

V textu výrokové části ÚP

5

Úprava v textové části regulativů: 1.01. PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské /BI/- s pozemky min. 800 m2 1.02. PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské /BIX/- s pozemky max. 800 m2 1.03. 1.04. PLOCHY BYDLENÍ – do 3 NP vč. podkroví /BX/ Doplněna podmínka, že u pozemků určených k výstavbě obytných objektů bude zastavěná plocha určená k bydlení činit minimálně 50% z celkové zastavěné a zpevněné plochy. 1.09 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - lehký průmysl /VL, VLN/-doplněno přípustné využití pro kompostárnu, doplněna podmínka: prokázat dodržení max. přípustné hladiny hluku pro dočasné ubytování v OP dráhy v navazujícím řízení, dočasné ubytování je přípustné mimo ochranné pásmo VVN 400 kV 2.03 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ /NS, NSN / - citace regulativu byla aktualizována v souladu s § 19 stavebního zákona, ÚP má za úkol prověřovat potřebu změn a podmínek v území, stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání území;

Koncepce veřejné umisťování

5.01

infrastruktury

vč.

podmínek

jejího

Dopravní infrastruktura

Silniční: Ve změně č. 3 nedojde ke změně dopravní koncepce. Celková koncepce dopravní infrastruktury v obci se nemění; silniční dopravní kostru tvoří linie dvou silnic křížících se v centru obce, jedná se o silnici II. tř. č. 244 ve směru Mratín – Líbeznice, Bašť, dále I/9, D8 a silnici III. tř. č. 2442, 2443 ve směru Hovorčovice – Měšice – Zlonín, Nová Ves. Tuto kostru doplňuje systém místních obslužných komunikací.

Železniční: Územím obce Měšice je vedena stávající železniční trať Praha – Turnov č. 070, která zůstává v územním plánu stabilizovaná. Předmětem návrhu změn č. 2 se po vydání ZUR Středočeského kraje se stalo vymezení dopravní plochy koridoru trasy vysokorychlostní trati (VRT) do závazné části územního plánu. Změny územního plánu musí respektovat ve smyslu § 36, odst. 5) a § 189 odst. 2) z. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav, (stavební zákon) nadřazenou územně plánovací dokumentaci. Podkladem pro vymezení a zpřesnění plochy VRT byla vydaná ZUR Stř. kraje. Parametry VRT: Šířka koridoru i budoucího ochranného pásma bude 100 metrů od osy koridoru na každou stranu (celkem 200 m). 5.02 Technická infrastruktura Koncepce technické infrastruktury není změnou č. 3 měněna.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

15

Koridor E02 - vedení 400 kV - TR Výškov - TR Čechy Střed (posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda - Zlosyň) byl v dokumentaci změny č. 2 územního plánu Měšice již vymezen a v rámci změn č. 3 ÚP nebude měněn. V platné ÚPD je koridor vymezen také jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu. Parametry koridoru: Šířka koridoru činí 150 metrů od osy koridoru na každou stranu (celkem 300 m). Podkladem pro vymezení a zpřesnění koridoru byla vydaná dokumentace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Koncepce TI nebude změnami dotčena, ve změnách ÚP je řešena základní koncepce technické infrastruktury. Podmínky řešení nových zastavitelných ploch: - Nově zastavitelné plochy změn musí v následných projektech řešit odvod dešťových vod takovým způsobem, které nepovedou ke zhoršení odtokových poměrů v území. Odvodnění ploch a areálů nesmí negativně ovlivnit průtoky a jakost vodních toků, z těchto důvodů budou u jednotlivých areálů v případě nutnosti realizovány retenční nádrže s regulovanými odtoky dešťových vod a kontaminované dešťové vody ropnými látkami budou předčištěny na vhodných a dostatečně kapacitních odlučovačích ropných látek. - Zastavitelné plochy ze změn č. 2 budou napojeny do centrální kanalizace a dále na ČOV, zásobování vodou bude řešeno z vodovodní sítě v obci. - Neznečištěné vody dešťové budou v max. možné míře zasakovány na vlastních pozemcích - Dokumentace změn respektuje příslušné právní předpisy na úrovni a v podrobnosti územně plánovací dokumentace. - Záplavové území drobných vodních toků není v tomto území vyhlášeno; v koordinačním výkrese je zakresleno záplavové území nevyhlášené, z podkladů obce a platného územního plánu. 5.03 Občanské vybavení Změnami územního plánu dojde k nárůstu ploch občanské vybavenosti komerční; ostatní stávající veřejná infrastruktura, tzn. občanská vybavenost, veřejná prostranství a veřejná zeleň nebude změnami dotčena. Změna Z8 veřejné zeleně znamená úpravu stávající navržené plochy v umístění a ve velikosti. V jednotlivých lokalitách změn bude navržena dostatečná plocha pro zeleň s ohledem na vyhl. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl. Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 5.04 Veřejné prostranství Ve změnách č. 3 územního plánu nedochází ke změnám v plochách veřejného prostranství.

6

Koncepce uspořádání krajiny vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.

Celkovou koncepci krajiny tvoří systém celoplošných prvků ochrany přírody a závazný územní systém ekologické stability. Nedílnou součástí krajinného výrazu jsou liniová společenstva podél vodních toků. Návrh změn č. 3 Územního plánu Měšic neměnil koncepci uspořádání krajiny, změny využití jsou popsány v kapitole urbanistické koncepce. Změna č. 3 Územního plánu Měšice

16

Koncepce plánu územního systému ekologické stability vychází z širších souvislostí, do nichž je ÚSES vkomponován, a ve změnách se neměnila. Cílová charakteristika krajiny: na podkladu nadřazené dokumentace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - 1. aktualizace je území obce Měšice vymezeno pro krajinu S12 s charakterem: Krajina sídelní - S Základní charakteristika Charakteristický fenomén krajiny sídelní představuje značný (převažující) podíl zastavěného území, vysoká hustota obyvatel a soustředění ekonomických aktivit. Jedná se o urbanistickými aktivitami nejvíce pozměněný typ krajiny. Umístění jednotlivých oblastí krajiny sídelní ovlivňuje rozsah a intenzitu změn využití území. Dle umístění lze rozlišit následující podtypy krajiny sídelní: • v zázemí hl. m. Prahy • v centrech a osách osídlení • ostatní Požadavky na využití – cílová charakteristika krajiny Dlouhodobá cílová charakteristika spočívá ve vytváření kvalitního obytného standardu sídelní krajiny. Podmínky pro následné rozhodování Změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či znehodnocovat její existující krajinářské hodnoty. 6.01 Chráněné Památné stromy:

přírodní prvky

1. Buk v Měšicích

kód

104545

Fagus sylvatica L.

2. Dub v Měšicích

103586

Quercus robur L

3. Lípa malolistá

103 584

Tilia cordata Mill.

4. Lípa velkolistá

103673

Tilia platyphyllos Scop.

Jiné chráněné přírodní prvky se na území obce nenacházejí. 6.02

Uspořádání krajiny

Návrh změn č. 3 ÚP Měšic neměnil koncepci uspořádání krajiny. Vymezené prvky územního systému ekologické stability jako lokální biocentrum a lokální biokoridory dle územního plánu jsou respektovány. 6.03

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability není měněn, k úpravě šířkových parametrů lokálního biokoridoru na západě území došlo na základě požadavku v zadání, který zohlednil ve svém návrhu autorizovaný zpracovatel původního ÚSES. Jako podklad pro vymezení ve změnách č. 2 ÚP byl použit ÚSES platného územního plánu s přihlédnutím k podkladům z územně analytických podkladů a upravený návrh Ing. Moravce týkající se úpravy části lokálního biokoridoru.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

17

6.04 Prostupnost krajiny Návrhem změny a vymezením dopravního koridoru trasy VRT bude možnost prostupnosti krajiny snížena. Kvalita přírody a krajiny v jihozápadní část obce bude zhoršena, stejně tak kvalita životního prostředí v kontaktním území obytné zástavby obce. 6.05

Protierozní opatření

Protierozní opatření se v rámci předmětných změn nenavrhují. 6.06

Ochrana před povodněmi

Stávající koncepce ochrany před povodněmi se změnami územního plánu nemění, v řešeném území není vyhlášeno záplavové území ani aktivní zóna zát. území, zakreslené záplavové území je převzato z platného územního plánu, dále z povodňového plánu obce. Obcí prochází Líbeznický potok a Měšický potok. 6.07 Rekreace Na území obce Měšice nejsou navrhovány plochy a zařízení pro hromadnou nebo individuální rekreaci. Pro rekreaci obyvatel jsou navrženy plochy veřejné zeleně, pro každodenní rekreaci obyvatel jsou navrženy plochy lesních pozemků bývalé Malé a Velké Bažantnice a park u býv. zámku. 6.08 Dobývání nerostů Limity využití území byly prověřeny na podkladě územně analytických podkladů a tento limit není na území řešených změn zaznamenán.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

18

7

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného a nepřípustného využití, popř. podmíněně příp. využití, stanovení prostorového využití

V souladu s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a v souladu s příslušnou vyhláškou č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využití území, územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů při rozvoji v území. Nedílnou součástí textové části územního plánu je grafická část, ve které v hlavním výkrese jsou plošně vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití. V hlavním výkrese č. A.2 v m 1 : 5000 je zastavěné území rozděleno na plochy s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného a nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití, stanovení prostorového využití. Pro každou plochu, územní prvek a krajinou zónu je v regulativech stanoveno: o

převažující účel využití

o

přípustné využití

o

nepřípustné využití

o

popř. podmíněně přípustné využití ploch

o

podmínky prostorového uspořádání

V návrhu změn č. 2 územního plánu Měšic nejsou regulovány plochy dopravních a liniových staveb, neboť jsou jako limit využití území ošetřeny příslušnými právními předpisy a normami ČSN. Tyto plochy jsou řešeny příslušným zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. Regulace železničních ploch je vymezena zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách Jedná se o regulace těchto ploch: • PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, silnice II. a III. třídy /DS/- hlavní obslužné komunikace • PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, místní obslužné komunikace /DSM/ • PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, účelové komunikace /DSU/ • PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, garáže, parkoviště /DP/ • PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ /DZ/ Změna č. 3 územního plánu využila a upravila pro regulaci řešených ploch platné regulativy ploch s rozdílným způsobem využití; • plochy smíšené nezastavěného území-přírodní /NS, NSN/ a • plochy výroby a skladování - lehký průmyslu /VL, VLN/ bylo v textu upraveno.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

19

seznam ploch s rozdílným způsobem využití V názvosloví ploch a členění ploch je použito terminologie systému MINIS územně platného pro Středočeský kraj, tedy systém MINIS vychází ze zákonného podkladu vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, a pro potřeby urbanistické koncepce rozvíjí plochy s rozdílným způsobem využití z uvedené vyhlášky. Obsah zásad využití jednotlivých ploch zůstal neměnný podle platného územního plánu Měšic. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ÚZEMÍ:

1. zastavěná území, zastavitelné plochy: 1.01. PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské /BI/s pozemky min. 800 m2 1.02. PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské /BIX/s pozemky max. 800 m2 1.03. PLOCHY BYDLENÍ v bytových domech – středněpodlažní /BH/ 1.04. PLOCHY BYDLENÍ – do 3 NP vč. podkroví /BX/ 1.05. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura /OV/ 1.06. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední /OM, OMN/ 1.07. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení /OS/ 1.08. PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ /PV/ 1.09. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl /VL, VLN/ 1.10. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba /VZ/ 1.11. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY /TI, TIN/ 1.12. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, silnice II. a III. třídy /DS/- hlavní obslužné komunikace 1.13. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, místní obslužné komunikace /DSM/ 1.14. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, účelové komunikace /DSU/ 1.15. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, garáže, parkoviště /DP/ 1.16. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ /DZ/ 1.17. PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň soukromá a vyhrazená /ZSN/ 1.18. PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň ochranná a izolační /ZO, ZON/ 1.19. PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň na veřejných prostranstvích /ZV, ZVN/ 1.20. PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň přírodního charakteru /ZP/

2. nezastavěná území a nezastavitelné plochy: 2.01. 2.02. 2.03. 2.04. 2.05. 2.06. 2.07.

PLOCHY PLOCHY PLOCHY PLOCHY PLOCHY PLOCHY PLOCHY

LESNÍ a parkové zeleně /NL/ ZEMĚDĚLSKÉ - orná půda /NZ/ SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – přírodní /NS, NSN/ PŘÍRODNÍ S FUNKCÍ ÚSES /NP/- plochy biocenter a biokoridorů VODNÍ /W/ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – pěstební plochy zahradnictví /OZN/ LESNÍ s rekreační funkcí /NLr, NLrN/ Změna č. 3 Územního plánu Měšice

20

plochy s rozdílným způsobem využití 1. zastavěná území, zastavitelné plochy: společné zásady pro zastavitelné plochy: - Odtok dešťových vod z nově zastavitelných ploch bude vyřešen prioritně vsakováním v místě vzniku.

1.01

PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské /BI, BIN /- s pozemky min. 800 m2

Převažující účel využití : Hlavním využitím území je bydlení v rodinných domech s plochami pozemků, které umožňují provozování služeb včetně dočasného ubytování, pěstitelskou a chovatelskou činnost v rámci samozásobitelských potřeb, s minimální výměrou pozemku 800 m2. Přípustné využití: - bydlení v rodinných domech - odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku - samozásobitelská zemědělská činnost, nebo chovatelství - nevýrobní služby, které neobtěžují své okolí - přechodné ubytování max. 6 osob - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití - veřejná a soukromá zeleň - drobné doplňkové stavby Nepřípustné využití: - lesní činnost s účelovými stavbami - výrobní, průmyslová a skladovací činnost s vlastními stavbami - výrobní a nevýrobní služby, doplňková výroba a ostatní podnikatelská činnost, která zhoršuje hygienické podmínky bydlení na vlastních i sousedních pozemcích určených pro bydlení (např. autoservisy, zámečnictví, truhlářství, autobazary, úprava šrotu atp.) Podmíněně přípustné využití ploch: - místní obslužné komunikace sloužící k obsluze území obytné zástavby Podmínky prostorového uspořádání: - minimální plocha pozemku 800 m² - zastavěná plocha pozemku vč. zpevněných ploch max. 30% - maximální plocha objektu: 300 m2 - max. počet nadzemních podlaží 2 + podkroví - minimální plocha zeleně 30% - minimální % z celkové zastavěné a zpevněné plochy pozemku s využitím pro bydlení 50 % - prokázat dodržení max. přípustné hladiny hluku v OP dráhy v navazujícím řízení Nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě. Změna č. 3 Územního plánu Měšice

21

1.02 PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské /BIX/s pozemky max. 800 m2 Převažující účel využití : Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech s plochami pozemků, které umožňují provozování služeb včetně dočasného ubytování, pěstitelskou a chovatelskou činnost v rámci samozásobitelských potřeb, s maximální výměrou pozemku do 800 m2. Přípustné využití: - bydlení v rodinných domech - odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku - samozásobitelská zemědělská činnost, nebo chovatelství - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití, zeleň Nepřípustné využití: - lesní činnost s účelovými stavbami - výrobní, průmyslová a skladovací činnost s vlastními stavbami - výrobní a nevýrobní služby, doplňková výroba a ostatní podnikatelská činnost, která zhoršuje hygienické podmínky bydlení na vlastních i sousedních pozemcích určených pro bydlení (např. autoservisy, zámečnictví, truhlářství, autobazary, úprava šrotu atp.) Podmínky prostorového uspořádání: - maximální plocha pozemku 800 m² - zastavěná plocha pozemku vč. zpevněných ploch max. 50% - maximální zast. plocha objektu: 300 m2 - max. počet nadzemních podlaží 2 + podkroví - minimální plocha zeleně 30% - minimální % z celkové zastavěné a zpevněné plochy pozemku s využitím pro bydlení 50 % - prokázat dodržení max. přípustné hladiny hluku v OP dráhy v navazujícím řízení

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

22

1.03 PLOCHY BYDLENÍ v bytových domech – středněpodlažní /BH/ Převažující účel využití : Hlavní funkcí území je bydlení v bytových domech, s pozemky vyhrazenými pro potřeby obyvatel, které nelze provádět ve vnitřních prostorech domu a které jsou spíše polosoukromé povahy. Účelem je poskytnout úplný standard kvalitního bydlení přímo v místě, bez nutnosti rekreačního zázemí mimo místo bydliště. Vyhrazený, srozumitelně vymezený pozemek domu je nutnou podmínkou pro nerušený pasivní odpočinek, rekreační sport, zahrádkaření, provádění úklidu a údržby a další činnosti. Přípustné využití: - bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro potřeby spojené s bydlením uživatelů bytů; - odstavování vozidel obyvatel na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití, zeleň - samozásobitelská pěstitelská činnost, nesmí negativně ovlivňovat bydlení; Nepřípustné využití: - výrobní, průmyslová a skladovací činnost s vlastními stavbami - nevýrobní služby a doplňková výroba, které zhoršují bydlení v okolí (autoservisy, zámečnictví, truhlářství, autobazary úprava šrotu atp.) - zemědělská a lesní výrobní činnost s účelovými stavbami; - individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích; - průjezdná silniční doprava. Podmínky prostorového uspořádání: - max. počet nadzemních podlaží 4 vč. podkroví - minimální plocha zeleně 30% - nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě - není přípustná nástavba dalších podlaží bytových domů - přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení - max. výška objektu 12 m - max. zastavěná plocha pozemku vč. zpevněných ploch 50%

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

23

1.04 PLOCHY BYDLENÍ – do 3 NP vč. podkroví /BX/ Převažující účel využití : Hlavní funkcí území je bydlení v bytových domech, příp. v rodinných domech s pozemky vyhrazenými pro potřeby obyvatel. Účelem je poskytnout úplný standard kvalitního bydlení přímo v místě, bez nutnosti rekreačního zázemí mimo místo bydliště. Vyhrazený, jednoznačně vymezený pozemek domu je nutnou podmínkou pro nerušený pasivní odpočinek, rekreační sport, zahrádkaření, provádění úklidu a údržby a další činnosti. Přípustné využití: - bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro potřeby spojené s bydlením uživatelů bytů; - bydlení v rodinných domech - odstavování vozidel obyvatel na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití, zeleň - samozásobitelská pěstitelská činnost, nesmí negativně ovlivňovat bydlení; Nepřípustné využití: - výrobní, průmyslová a skladovací činnost s vlastními stavbami - nevýrobní služby a doplňková výroba, které zhoršují bydlení v okolí (autoservisy, zámečnictví, truhlářství, autobazary úprava šrotu atp.) - zemědělská a lesní výrobní činnost s účelovými stavbami; - individuální rekreace v rekreačních chatách, chalupách, domcích; - průjezdná silniční doprava. Podmínky prostorového uspořádání: - max. počet nadzemních podlaží 3 vč. podkroví - minimální plocha zeleně 30% - nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě - není přípustná nástavba dalších podlaží bytových domů - přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení - max. výška objektu 12 m - max. zastavěná plocha pozemku vč. zpevněných ploch 50% - minimální % z celkové zastavěné a zpevněné plochy pozemku s využitím pro bydlení 50 %

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

24

1.05 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura /OV/ Převažující účel využití : Hlavní funkcí území je občanské převážně nekomerční vybavení (státní správa, zařízení pro školství, sociální a zdravotní služby, obchod, veřejné stravování, kulturní zařízení apod.), včetně dočasného ubytování bez bližšího určení druhu a umístění jednotlivých zařízení v této části území. Přípustné využití: - stavby a zařízení pro státní správu, administrativu, školství, zdravotnictví, sociální služby, kulturu, veřejné stravování, - bydlení správce, provozovatele, nebo majitele účelových staveb - odstavování vozidel na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku mimo veřejná prostranství - podnikatelská činnost obslužné sféry s vlastními účelovými stavbami a prostory. Nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí pásma hygienické ochrany (ochranného pásma), pokud je vymezeno - dočasné ubytování (penziony, ubytovny atd.) tvoří-li součást hlavní funkční náplně území, pokud nestanovuje konkrétní index jinak. - bydlení v rodinných domech - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití, zeleň - polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce - bydlení v rodinných domech Nepřípustné využití: - Jiná než hlavní funkce je nepřípustná. - Především se jedná o: o samozásobitelská, pěstitelská a chovatelská činnost i ve vlastních účelových stavbách o individuální rekreace v jakékoliv formě (chaty, zahradní domky atp.) o výrobní činnost Podmínky prostorového uspořádání: - maximální zastavěná plocha pozemku 45% - nejvyšší přípustná výška objektu je 12 m Součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí být řešení odstavování vozidel na vlastním pozemku.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

25

1.06 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední /OM, OMN/ Převažující účel využití: Hlavní funkcí území je komerční občanská vybavenost – administrativa, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby. Podnikatelské činnosti a občanské vybavení je určené obsluze a potřebám obyvatel města (služby, obchod, veřejné stravování, kulturní zařízení apod.), včetně dočasného ubytování, bez bližšího určení druhu a umístění jednotlivých zařízení v této části území. Přípustné využití: - podnikatelská činnost obslužné sféry s vlastními účelovými stavbami a prostory. Nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí pásma hygienické ochrany (ochranného pásma), pokud je vymezeno - bydlení správce, provozovatele, nebo majitele účelových staveb - bydlení v rodinných domech - dočasné ubytování (penziony, ubytovny atd.) tvoří-li součást hlavní funkční náplně území, pokud nestanovuje konkrétní index jinak. - odstavování vozidel na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku mimo veřejná prostranství - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití, zeleň - polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce Nepřípustné využití: - bydlení v bytových domech - výrobní činnost - velkosklady - individuální rekreace v jednoduchých stavbách - průjezdná silniční doprava Pravidla pro uspořádání území: V území je nutné odborně navrhnout vyvážené zastoupení keřových a stromových porostů. - maximální zastavěná plocha pozemku 45% - nejvyšší přípustná výška objektu je 12 m - v případě umístění plochy bydlení v ochranném pásmu dráhy prokázat dodržení max. přípustné hladiny hluku v navazujícím řízení

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

26

1.07 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení /OS/ Převažující účel využití : Hlavní využití území zahrnuje plochy určené pro odpočinek, sport a trávení volného času.

aktivní

Přípustné využití území, činnosti a stavby: - zařízení a stavby sloužící sportu - ubytovací zařízení - nutné doprovodné stavby (šatna, kotelna, stavby pro umístění nářadí, sociální zařízení apod.) - bydlení správce nebo majitele účelové stavby - polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: - zemědělská a chovatelská činnost - bydlení v bytových a rodinných domech - rušící služby: autoservisy, garážování vozidel pro podnikatelskou činnost, lakovny, zpracování odpadu, klempířství, zámečnictví apod. - rušící výroba: kovo a dřevozpracující výroba apod. - sklady Podmínky prostorového uspořádání: - zastavěná plocha vymezeného území max. - minimální plocha zeleně - nejvyšší přípustná výška objektu je

45% 40 % 10 m

1.08 PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ /PV/ Převažující účel využití : Tyto plochy mají prostorotvornou a komunikační funkci, mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně. Účelem samostatného vymezení těchto ploch je zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Přípustné využití: - dopravní obsluha umožňující příjezd k jednotlivým pozemkům - pěší a cyklistický provoz - odstavování vozidel v místech přípustných silničními pravidly - veřejná zeleň - umístění inženýrské infrastruktury liniových staveb - polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce Nepřípustné využití: - vše, co není uvedeno mezi přípustným využitím. Podmínky prostorového uspořádání: Prostorové uspořádání je vymezeno příslušnými právními předpisy. Řešení odvodu dešťových vod – vsakováním v místě vzniku, dle místních podmínek odvod do dešťové kanalizace.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

27

1.09 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl /VL, VLN/ Převažující účel využití : Hlavní funkcí území je nerušící výroba a sklady. Území je určeno pro umístění průmyslových provozoven, výrobních služeb a skladů. Přípustné využití: - podnikatelská činnost nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí pásma hygienické ochrany pokud je vymezeno - výrobní činnost a skladová činnost s vlastními účelovými stavbami, činnost nesmí překračovat hygienické normy v oblasti hluku a prašných emisí. - kompostárna - trvalé bydlení správce, nebo majitele - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití, zeleň - dočasné ubytování (ubytovny, motely, hotely, penziony) - odstavování vozidel na vlastním pozemku Nepřípustné využití: - výrobní, průmyslová, skladovací a ostatní činnost vyplývající z hlavní funkce území, která zhoršuje hygienické podmínky na sousedních pozemcích určených pro bydlení - bydlení v rodinných domech - bydlení v bytových domech - individuální rekreace ve vlastních stavbách - dočasné ubytování Podmínky prostorového uspořádání: - maximální zastavěná plocha pozemku 45%. - maximální kapacita areálu je dána podmínkami pro určení ochranného pásma. V území je nutné zřídit nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která bude chránit okolní území před negativními účinky. - minimální plocha zeleně je 20%. - prokázat dodržení max. přípustné hladiny hluku pro dočasné ubytování v OP dráhy v navazujícím řízení - dočasné ubytování je přípustné mimo ochranné pásmo VVN 400 kV

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

28

1.10 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba /VZ/ Převažující účel využití : Hlavní funkcí území je zemědělská výroba a skladování, obslužná činnost týkající se tohoto funkčního využití se soustředěním účelových staveb. Přípustné využití: - zemědělská podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí pásma hygienické ochrany, pokud je vymezeno - zemědělská výrobní činnost s účelovými stavbami, nesmí negativně ovlivňovat okolní plochy - skladovací činnost pro zemědělské účely - trvalé bydlení správce, nebo majitele účelových staveb - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití, zeleň - odstavování vozidel na vlastním pozemku Nepřípustné využití: - bydlení v rodinných domech - bydlení v bytových domech - individuální rekreace ve vlastních stavbách - dočasné ubytování Podmínky prostorového uspořádání: - maximální zastavěná plocha pozemku 45%. - maximální kapacita areálu je dána podmínkami pro určení ochranného pásma. V území je nutné zřídit nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která bude chránit okolní území před negativními účinky. Minimální plocha této zeleně je 20%.

1.11 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY /TI, TIN/ Převažující účel využití : Hlavní funkcí území je technické vybavení zařízení inženýrských sítí nebo technického provozu obce. Přípustné využití: - odstavování vozidel na vlastním pozemku; - podnikatelská činnost navazující svým charakterem a slučitelná s konkrétním technickým vybavením a případným ochranným nebo bezpečnostním pásmem; - trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb. Nepřípustné využití: Jiná než uvedená funkce území je nepřípustná. Podmínky prostorového uspořádání: - budou stanovena dle konkrétního zařízení. - v území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení a další nezbytná opatření, která budou chránit okolní území před negativními účinky zařízení. Pokud to dovolují předpisy, zařízení bude na veřejném neoploceném pozemku (např. trafostanice). Změna č. 3 Územního plánu Měšice

29

1.12 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, silnice II. a III. třídy /DS/- hlavní obslužné komunikace Převažující účel využití: Hlavní funkcí je průjezdná silniční doprava v obci, která plní sběrnou funkci tím, že přivádí dopravu na vnější silniční síť. Přípustné využití; podmínky prostorového uspořádání: Technické parametry a provedení jsou daná příslušnými právními předpisy a platnými ČSN.

1.13 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ, místní obslužné komunikace /DSM/ Převažující účel využití: Hlavní funkcí je dopravní obsluha části území, komunikace na obecně přístupných a užívaných komunikacích, které slouží místní dopravě a jsou zařazeny do sítě městských komunikací. Přípustné využití, Podmínky prostorového uspořádání: Technické parametry a provedení místní obslužné komunikace jsou daná příslušnými právními předpisy. Podmíněně přípustné využití ploch: Plochy nízkopodlažní obytné zástavby zastupitelstva.

1.14 PLOCHY DOPRAVNÍ komunikace /DSU/

podmíněné

INFRASTRUKTURYsouhlasem

obecního

SILNIČNÍ,

účelové

Převažující účel využití: Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, zpravidla určené pro zemědělskou a lesní výrobu, turistické cesty. Přípustné využití; Podmínky prostorového uspořádání: Technické parametry a provedení jsou daná příslušnými právními předpisy.

1.15 PLOCHY DOPRAVNÍ parkoviště /DP/

INFRASTRUKTURYSILNIČNÍ,

garáže,

Převažující účel využití : Hlavním účelem je dopravní vybavení s konkrétní funkcí pro přízemní garáže, parkoviště. Přípustné využití: - odstavování vozidel - podnikatelská činnost související s provozem zařízení - krytá odpočivná místa a zákoutí Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití je nepřípustné.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

30

Podmínky prostorového uspořádání: Technické parametry a provedení jsou daná příslušnými právními předpisy. Nezbytnou součástí ploch je výsadba zeleně zejm. po obvodu plochy.

1.16 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ /DZ/ Převažující účel využití: Jedná se o železniční tratě včetně železničních zařízení a staveb sloužící kolejové veřejné dopravě. Přípustné využití; Podmínky prostorového uspořádání: Technické parametry a provedení jsou daná příslušnými právními předpisy.

1.17 PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň soukromá a vyhrazená /ZS, ZSN/ Převažující účel využití: Plochy sloužící k rekreaci obyvatel v zastavěném území, slouží ke zlepšení obytného prostředí, estetické úrovně a zdravotně hygienických parametrů prostředí. Území slouží k pěstitelské a chovatelské činnosti. Pozemky tvoří nedílnou součást zastavěného nebo zastavitelného území. Přípustné využití: - zahrady a sady - pěstitelská činnost nebo chovatelství - drobné doplňkové stavby Nepřípustné využití: - výrobní provozovny s vlastními i drobnými stavbami - rušící živnostenské činnosti např.: autoservisy, garážování podnikatelskou činnost, lakovny, zpracování odpadu atp. - sklady Podmínky prostorového uspořádání: - maximální zastavěná plocha v území - minimální plocha zeleně v území - max. výška zástavby

vozidel pro

30 % 60%

10 m

1.18 PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň ochranná a izolační /ZO, ZON/ Převažující účel využití : Plochy zeleně v rámci zastavěného území, významné plochy izolační zeleně. Území slouží jako ochrana před vzájemnými negativními vlivy jednotlivých funkčních ploch s rozdílnými funkcemi, které se navzájem ruší. Zeleň má funkci ochrannou, ale i krajinotvornou a estetickou. Přípustné využití: - zalesnění, zatravnění nebo parková výsadba zeleně - nezbytná odborná údržba zeleně - pěší cesty Změna č. 3 Územního plánu Měšice

31

-

cyklistické cesty polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce

Nepřípustné využití: Vylučuje se vše, co by narušovalo funkci této části území. Podmíněně přípustné využití ploch: -

nezbytná zařízení a stavby dopravní a technické vybavenosti stavby pro revitalizaci krajiny.

Podmínky prostorového uspořádání: V území je nutné odborně navrhnout vyvážené zastoupení keřových a stromových porostů.

1.19 PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň na veřejných prostranstvích /ZV, ZVN/ Převažující účel využití : Území slouží jako ochrana před vzájemnými negativními vlivy jednotlivých částí území s rozdílnými funkcemi, které se navzájem ruší. Zeleň má funkci ochrannou, ale i krajinotvornou a estetickou. Přípustné využití: - zalesnění, zatravnění nebo parková výsadba zeleně - nezbytná odborná údržba zeleně - pěší cesty - cyklistické cesty - polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce Nepřípustné využití: Vylučuje se vše, co by narušovalo funkci této části území. Podmíněně přípustné využití ploch: - nezbytná zařízení a stavby dopravní a technické vybavenosti - stavby pro revitalizaci území Podmínky prostorového uspořádání: V území je nutné odborně navrhnout vyvážené zastoupení keřových a stromových porostů. Nezastavitelné území, kromě liniových staveb, staveb pro revitalizaci krajiny.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

32

1.20 PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň přírodního charakteru /ZP/ Převažující účel využití: Plochy zeleně v sídle udržované v přírodě blízkém stavu, lze využít pro průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím. Přípustné využití: - zalesnění, zatravnění nebo výsadba zeleně - plochy pro územní systém ekologické stability - pěší cesty - cyklostezky - rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení a stavby dopravní a technické vybavenosti - polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce Nepřípustné využití: - jakákoliv stavební činnost nesouvisející s nezbytnou obsluhou území - vylučuje se vše, co by narušovalo funkci této části území. Podmíněně přípustné využití ploch: - nezbytná zařízení a stavby dopravní a technické vybavenosti - stavby pro revitalizaci území

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

33

PLOCHA AREÁLU NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY – ZÁMEK MĚŠICE – překryvná funkční plocha v území Převažující účel využití: Do této urbanistické regulované lokality náleží celé území areálu nemovité kulturní památky – Zámek Měšice – zapsané pod č. 2106. Jedná se o historicky původní zástavbu s cennou architekturou zámku, původních hospodářských budov i některých vesnických nízkopodlažních obytných domů. Přípustné využití: - je určeno jednotlivými funkčně vymezenými plochami daného území Nepřípustné využití: - je vymezeno v regulativech funkčního využití daného území Podmínky prostorového uspořádání: Pro rozvoj jednotlivých funkcí ve vymezeném území územního plánu je podmínkou regulovat plochy v následujících směrech: - regulace stavebních aktivit dostaveb či přístaveb stávajících objektů na vyznačených pozemcích s cílem uchovat urbanistickou kompozici areálu - architektonická stabilizace v tomto území představuje: • nezvětšovat objem stávajících objektů jakéhokoliv funkčního využití • zásadně dodržovat tradiční sedlový, valbový event. mansardový typ střechy • obnovit nebo vhodně upravit okenní a dveřní otvory, zejména v hlavních uličních frontách, • používat vnitřní členění oken, dveří a vrat v původním historickém stylu s použití tradičních materiálů, tzn. • přestavby, dostavby , stavební úpravy či případné asanace objektů provádět tak, aby nedošlo k narušení uliční fronty - pro stavební či územní řízení, týkající se pozemků v areálu kulturní nemovité památky doložit stanovisko orgánu památkové péče - pro ohlášení stavby týkající se změny architektonického vzhledu objektu v areálu také doložit stanovisko orgánu památkové péče ( např. barevnost fasády) - zásadně nepřekračovat hladinu stávající zástavby žádnou stavbou - při eventuální dostavbě nebo dokonce nové výstavbě dbát přiměřeného hmotového rozsahu objektu dle konkrétní polohy - při rozvoji občanské vybavenosti a obslužné sféry v historických objektech dbát na charakter reklamy (vývěsní štíty atd.) harmonicky s charakterem objektu

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

34

2.

nezastavěná území a nezastavitelné plochy:

2.01. PLOCHY LESNÍ a parkové zeleně /NL/ Převažující účel využití: Jedná se zejména o plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa; hlavní funkcí území je pobytová rekreace obyvatel v prostoru tohoto území s udržovanou zelení; vedlejší funkcí je lesní produkce. Podmínkou pro funkční využití je průchod a koncepce pěších cest. Území je charakteristické souvislými, zapojenými lesními porosty s 15 až 25 % podílem volných travnatých ploch. Přípustné využití: - pozemky určené k plnění funkcí lesa - pasivní rekreační pobyt - pěší cesty - cyklistické cesty - prvky systému ekologické stability - intenzivní zahradnická údržba s nezbytnými pěstitelskými plochami pro obnovu a údržbu zeleně - vyhrazené plochy pro sportovní hry - odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku; - podnikatelská činnost související s rekreační funkcí (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky); Nepřípustné využití: - bydlení - podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory - výrobní a skladovací činnost - zemědělská a lesní výrobní činnost - individuální rekreace v jednoduchých stavbách - průjezdná silniční doprava Pravidla pro uspořádání území: V území je nutné odborně navrhnout vyvážené zastoupení keřových a stromových porostů. V území je možné umístit prvky drobné architektury ve vazbě na funkční využití území. Přípustné jsou drobné stavby - vybavení území sportovními pomůckami a zařízením, občerstvení apod.; Minimální plocha zeleně je 85% plochy pozemku.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

35

2.02. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - orná půda /NZ/ Převažující účel využití: Hlavní funkcí území je dominující zemědělské využití. V území převažují zemědělské kultury. Výrobně zemědělská činnost je přirozenou součástí krajiny, není dominantní. V území jsou zemědělské kultury vyvážené s prvky přírodními (zemědělská půda produkční s omezenou funkcí). Přípustné využití: - zemědělská produkce rostlinná - zemědělská produkce živočišná - údržba a ochrana chráněných prvků přírody vymezených v pozemkových úpravách - zakládání, obnova a údržba krajinných prvků vymezených v pozemkových úpravách - údržba a ochrana technických zařízení - provádění úprav na ochranu zemědělského půdního fondu proti vodní a větrné erozi - stavby sloužící ke zvýšení produkce (např. meliorace) - účelové stavby nutné pro zajištění zemědělské činnosti - výstavba zařízení na získávání zdrojů vody - výstavba zařízení na likvidaci znečištěných odpadních vod - výstavba účelových cest - zakládání rybníků pro hospodářské využití - polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce Nepřípustné využití: - činnosti sloužící rekreaci a krátkodobému pobytu obyvatel - bydlení - průmyslová a skladová výroba - výstavba zařízení na zpracování velkokapacitní produkce ze zemědělské a lesní činnosti - výstavba zařízení na zpracování nerostných surovin - výstavba stravovacích a ubytovacích zařízení - zakládání rekreačních vodních nádrží - zahrádkářská činnost s vlastními účelovými stavbami Podmínky prostorového uspořádání: Přípustné jsou pouze stavby určené k zajištění hlavní funkce území (seníky, stavby sloužící k přechodnému ustájení skotu atp.).

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

36

2.03.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – přírodní /NS, NSN/

Převažující účel využití: Vymezení s ohledem na charakter a ochranu nezastavěného území, ve kterém není účelné členění na plochy lesní, zemědělské, plochy vodní apod. Přírodní plochy jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. zpravidla se jedná o pozemky chráněné krajinné oblasti, pozemky národní přírodní rezervace národních parků, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit. Přípustné využití: - pozemky určené k plnění funkcí lesa - pozemky zemědělského půdního fondu - pozemky vodních ploch a toků - plochy přirozených a přírodě blízkých ekosystémů - rekreační nepobytová funkce – vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou rekreaci a sport (např. turistické cesty, naučné stezky, odpočivné altánky a přístřešky, pikniková místa, lavičky, vyhlídky, informační prvky, sportovní a herní prvky) - registrované významné krajinné prvky a chráněné přírodní výtvory - revitalizace krajiny - pěší cesty - cyklistické cesty - protipovodňová opatření, retence pro přívalové deště - údržba zeleně Nepřípustné využití: Jakékoliv jiné využití a umístění staveb (než je v přípustném využití) je nepřípustné. Stavební činnost nesouvisející s funkčním využitím a obsluhou území. a která není v souladu s podmínkami ochrany přírody Podmíněně přípustné využití ploch: Související technická a dopravní infrastruktura. Podmínky prostorového uspořádání: Respektování přírodních poměrů v území a z toho vyplývající vhodná druhová skladba zeleně.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

37

2.04. PLOCHY PŘÍRODNÍ S FUNKCÍ ÚSES /NP/- plochy biocenter a biokoridorů Převažující účel využití: Biocentrum, biokoridor, krajinný významný prvek. Nezastavitelné území. zvláště chráněná část krajinné zóny s přírodní produkcí, určené k posílení ekologické stability území. Přípustné využití: - údržba, ochrana a obnovování přírodních prvků - údržba a ochrana technického zařízení v biokoridorech - odborná údržba a ochrana zatravněných a zalesněných porostů - revitalizace krajiny Nepřípustné využití: - umisťování všech staveb včetně liniových v biocentrech kromě staveb sloužících k revitalizaci území - zákaz umisťování všech staveb mimo staveb liniových a staveb sloužících k revitalizaci území v biokoridorech. Umisťování liniových staveb v biokoridorech může být provedeno pouze za dodržení předepsaného režimu ÚSES. Tato liniová stavba může procházet biokoridorem pouze nejkratší vzdáleností mezi dvěma body protilehlých hranic biokoridoru v určeném místě průchodu liniové stavby biokoridorem. - na území, kde se nachází ÚSES je zakázáno hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, nebo nenávratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim, či provádět terénní úpravy. Podmínky prostorového uspořádání: Zákaz umisťování staveb s výjimkou dopravních a liniových staveb s podmínkou zabezpečení nezbytného křížení těchto staveb s územím biokoridoru pomocí technického řešení, které minimálně naruší území.

2.05. PLOCHY VODNÍ /W/ Převažující účel využití: Vodní a vodohospodářské plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku v úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Přípustné využití: - řeky, potoky, vodoteče, rybníky, vodní nádrže - doprovodná břehová zeleň - komunikační propojení – mosty, lávky, liniové stavby technické infrastruktury - přírodní a ekologická funkce plochy Nepřípustné využití: - retenční funkce plochy - jiné než přípustné není umožněno

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

38

2.06 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - pěstební plochy zahradnictví /OZN/ Převažující účel využití: Území slouží k pěstitelské činnosti. Tyto nezastavitelné plochy zpravidla navazují na plochy zastavitelné s přípustným využitím pro občanskou vybavenost – komerční zařízení malá a střední. Přípustné využití: - Plochy pro pěstitelskou činnost, která nesmí hygienicky negativně ovlivňovat sousední pozemky - Odstavování vozidel na vlastním, popř. vyhrazeném pozemku - Podnikatelská činnost související s hlavní funkcí území Nepřípustné využití: - bydlení - dočasné ubytování - podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory - výrobní a skladovací činnost - zemědělská a lesní výrobní činnost - průjezdná silniční doprava Pravidla pro uspořádání území: Po obvodu plochy je nutné osadit keřovou a stromovou zeleň.

2.07 PLOCHY LESNÍ s rekreační funkcí /NLr, NLrN/ Převažující účel využití: Návrh ploch na lesy zvláštního určení. Hlavní funkcí území je pobytová rekreace obyvatel, vedlejší funkcí je lesní produkce; Podmínkou pro funkční využití je průchod a koncepce pěších cest. Území je charakteristické souvislými, zapojenými lesními porosty. Přípustné využití: - pasivní rekreační pobyt - pěší cesty - cyklistické cesty - prvky systému ekologické stability - intenzivní zahradnická údržba s nezbytnými pěstitelskými plochami pro obnovu a údržbu zeleně - vyhrazené plochy pro sport - odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku; - podnikatelská činnost související s rekreační funkcí (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky); Nepřípustné využití: - bydlení - podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory - výrobní a skladovací činnost - zemědělská a lesní výrobní činnost - individuální rekreace v jednoduchých stavbách - průjezdná silniční doprava Pravidla pro uspořádání území: Přípustné jsou drobné stavby - vybavení území sportovními pomůckami a zařízením, občerstvení apod.; Změna č. 3 Územního plánu Měšice

39

8

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Změny č. 2 ÚP Měšic prověřily platné veřejně prospěšné stavby a do seznamu VPS byly doplněny 3 nové veřejně prospěšné stavby, a to dvě stavby z nadřazené územně plánovací dokumentace – dopravní koridor VRT a stávající el. vedení 400 kV. Jako třetí nová VPS je navržena plocha pro novou trafostanici pro nemocnici. Ve změně č. 3 byla vymezena 1 plocha pro veřejně prospěšné opatření s možností vyvlastnění, a to plocha č. WU1, ostatní veřejně prospěšné stavby a opatření zůstávají v platnosti. Ve smyslu platného stavebního zákona a § 170 jsou ve změnách Územního plánu Měšic vymezeny pozemky potřebné pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb nebo opatření, pro které lze odejmout práva k těmto pozemkům nebo omezit, jsou – li vymezena ve vydané územně plánovací dokumentaci. Jedná se o: a/ veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění, popř. s možností uplatnění předkupního práva, (VPS - označené jako WT/- dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel; b/ veřejně prospěšná opatření s možností uplatnění předkupního práva, /VPO označené jako PU/ - nejsou vymezeny v ÚP Měšice.Přehled ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a opatření s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (VPS, VPO):

Pro účely vyvlastňování staveb jsou navrženy stavby dopravní a inženýrské infrastruktury, toto vymezení umožňuje § 170 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 184/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). Z pohledu zákona 184/2006 Sb., § 2 se Obec Měšice navrhuje jako vyvlastnitel. a držitel předkupního práva.Vymezení veřejně prospěšných staveb, k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

pro

které

lze

práva

V platné Změně č. 2 Územního plánu Měšice je vymezen: a koridor pro veřejně prospěšnou stavbu:

Dopravní infrastruktura: WT8

dopravní koridor pro vysokorychlostní trať Šířka koridoru i (VRT) Praha – Lovosice, úsek Praha – budoucího ochranného hranice kraje pásma bude 100 metrů od osy koridoru na každou stranu (celkem 200 m).

Koridor není označen a vymezen jako veřejně prospěšná stavba, neboť koridor není stavbou dle § 2 stav. zákona; je označen jako „koridor pro veřejně prospěšnou stavbu“. Vlastní stavba v rámci koridoru není přesně zakreslena, proto neumožní stanovit seznam pozemků pro předkup nebo vyvlastnění. Změna č. 3 Územního plánu Měšice

40

Vyvlastnění se provede na základě územního rozhodnutí , po upřesnění plochy VPS vč. plochy nezbytné k zajištění jejího řádného užívání pro stanovený účel. Inženýrská infrastruktura: WT9

Vedení VVN 400 kV – TR Výškov – TR Stávající vedení Čechy Střed (stávající vedení)

b plocha pro veřejně prospěšnou stavbu:

Dopravní infrastruktura: číslo VPS WT1 WT2 WT3 WT4

WT5

charakter stavby dotčené pozemky místní obslužná komunikace 127/1, 124/8 místní obslužná komunikace 205/14, 205/17 místní obslužná komunikace 104/6, 104/31 zpevněné pěší komunikace o min. š. 1,50 ul. Hlavní, 5. května, m podél ulic: Revoluční, Nádražní, Školská Křižovatka silnic II/244 a III/2442 a 2443 228/2, 111/1, 206/1

Inženýrská infrastruktura: WT6 WT7

Plocha pro intenzifikaci ČOV plocha pro trafostanici

50/4 237/2

Změna č. 3 územního plánu vymezuje plochu: c veřejně prospěšná opatření: WU1Plocha pro protipovodňové opatření, část 104/18 lokálního biokoridoru 8-LBK

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo:

V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva. Předkupní právo je zřízeno pro Obec Měšice. Dopravní infrastruktura: číslo VPS WT1 WT2 WT3 WT4

WT5

charakter stavby dotčené pozemky místní obslužná komunikace 127/1, 124/8 místní obslužná komunikace 205/14, 205/17 místní obslužná komunikace 104/6, 104/31 zpevněné pěší komunikace o min. š. 1,50 ul. Hlavní, 5. května, m podél ulic: Revoluční, Nádražní, Školská Křižovatka silnic II/244 a III/2442 a 2443 228/2, 111/1, část 206/1

Inženýrská infrastruktura: Změna č. 3 Územního plánu Měšice

41

WT6 WT7 WT9

9

plocha pro intenzifikaci ČOV 50/4 plocha pro trafostanici 237/2 Vedení VVN 400 kV – TR Výškov – TR Čechy Střed (stávající vedení)

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Změna č. 3 Územního plánu Měšice nestanovuje na základě vlastního návrhu žádná kompenzační opatření.

10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část Změny č. 3 Územního plánu Měšice obsahuje: Textová část

46

-

počet stránek A4

Grafická část

3

-

výkresy v jednom paré dokumentace

11 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Změna č. 3 ÚP Měšice nenavrhují žádné nové plochy územních rezerv. Jediná plocha územní rezervy v územním plánu Měšic pro vysokorychlostní trať byla změnami převedena do návrhu územního plánu, tedy do závazné části.

12 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci Změna č. 3 ÚP Měšice nevymezuje žádnou plochu podmíněnou dohodou o parcelaci.

13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Ve změně č. 3 ÚP Měšice nejsou navrhovány plochy a koridory pro prověření změn územní studií.

14 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání v rozsahu dle přílohy č. 9 Ve změnách č. 2 ÚP Měšice je vymezená jediná plocha, pro níž je podmínkou pořízení a vydání regulačního plánu. Na základě schváleného zadání změn byla navržena plocha pro zahradnictví a pěstební plochy pro zpracování regulačního plánu. Lokalita změny Z14:

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU: Změna č. 3 Územního plánu Měšice

42

Regulační plán byl vydán a nabyl účinnosti dne 4. 3. 2016, není tedy předmětem řešení změny č. 3 ÚP Měšice. Vymezené zadání zůstává v textu územního plánu pro časové a územní souvislosti řešení této plochy na území obce. a Vymezení řešeného území Plocha určená pro řešení reg. plánem je situovaná v centru obce na dosud nezastavěných pozemcích. Jedná se o plochu vymezenou od severu silnicí II.třídy II/244 – ul. 5. května, na východní straně plocha přiléhá k místní obslužné komunikaci (MOK) Měšické, od západu přiléhá k MOK Hlavní a od jihu je plocha limitovaná procházejícím Líbeznickém potokem s vodní plochou Malého měšického rybníka s vymezeným lokálním biokoridorem. -

Dle katastru nemovitostí se je o pozemky p.č. 206/1 a 206/6 v k.ú. Měšice u Prahy. - Celková plocha řešeného území – 6,77 ha, z toho o 2,18 ha zastavitelná plocha o 4,59 ha nezastavitelná plocha b Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití Celková plocha řešeného území bude členěná do tří částí, grafické vymezení plochy je stanoveno změnami územního plánu Měšic (viz. výkres základního členění území – A.1); zároveň územní plán stanovuje funkční využití ploch (viz. hlavní výkres - A.2). 1.Střední část plochy – nezastavitelná plocha určená pro pěstební plochy

zahradnictví – 68 % z celkové plochy řešeného území regulačním plánem je určená územním plánem pro: PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - pěstební plochy zahradnictví /OZN/ Převažující účel využití: Území slouží k pěstitelské činnosti. Tyto nezastavitelné plochy zpravidla navazují na plochy zastavitelné s přípustným využitím pro občanskou vybavenost – komerční zařízení malá a střední. Přípustné využití: - Plochy pro pěstitelskou činnost, která nesmí hygienicky negativně ovlivňovat sousední pozemky - Odstavování vozidel na vlastním, popř. vyhrazeném pozemku - Podnikatelská činnost související s hlavní funkcí území Nepřípustné využití: - bydlení - dočasné ubytování - podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory - výrobní a skladovací činnost - zemědělská a lesní výrobní činnost - průjezdná silniční doprava Pravidla pro uspořádání území: Po obvodu plochy je nutné osadit keřovou a stromovou zeleň. Využití plochy pro pěstitelské účely zahradnictví.

2.Východní část plochy- zastavitelná plocha o rozloze 0,95 ha, tzn. 14 % z celkové plochy řešeného území, určená územním plánem pro PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední / OMN/ Převažující účel využití: Hlavní funkcí území je komerční občanská vybavenost – administrativa, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby. Podnikatelské činnosti a občanské vybavení je určené obsluze a potřebám obyvatel města (služby, obchod, veřejné stravování, Změna č. 3 Územního plánu Měšice

43

kulturní zařízení apod.), včetně dočasného ubytování, bez bližšího určení druhu a umístění jednotlivých zařízení v této části území. Přípustné využití: - podnikatelská činnost obslužné sféry s vlastními účelovými stavbami a prostory. Nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí pásma hygienické ochrany (ochranného pásma), pokud je vymezeno - bydlení správce, provozovatele, nebo majitele účelových staveb - bydlení v rodinných domech - dočasné ubytování (penziony, ubytovny atd.) tvoří-li součást hlavní funkční náplně území, pokud nestanovuje konkrétní index jinak. - odstavování vozidel na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku mimo veřejná prostranství - místní obslužná komunikace nezbytně nutná k dopravní obsluze tohoto funkčního využití, zeleň - polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce Nepřípustné využití: - bydlení v bytových domech - výrobní činnost - velkosklady - individuální rekreace v jednoduchých stavbách - průjezdná silniční doprava Pravidla pro uspořádání území: V území je nutné odborně navrhnout vyvážené zastoupení keřových a stromových porostů. - maximální zastavěná plocha pozemku 45% - nejvyšší přípustná výška objektu je 12 m Využití této plochy pro: - umístění zpevněné plochy a parkovacích ploch - umístění velkoobchodní prodejny se zázemím a se sklady - sklad zahradních strojů - 2 rodinné domy - pěstební skleníky

3. Západní část plochy - zastavitelná plocha o rozloze 1,23 ha, tzn. 18 % z celkové plochy řešeného území, určená územním plánem pro PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední /OMN/ , regulativ viz. výše.

Využití této plochy pro: - umístění zpevněné plochy a parkovacích ploch - umístění prodejny se zázemím a se sklady - pěstební skleníky - plocha pro skladování kompostu a mulčovací kůry cílem řešení regulačního plánu bude: -

navrhnout urbanisticky hodnotnou zástavbu stanovit podmínky pro umístění staveb na ploše ve vazbě na stávající zástavbu obce stanovit prostorovou regulaci zástavby navrhnout zásady řešení doprovodné zeleně zejm. po obvodu plochy stanovit podmínky zástavby s ohledem na respektování regulačních zásad pro zástavbu v areálu kulturní nemovité památky zámku Změna č. 3 Územního plánu Měšice

44

-

řešit dopravní napojení plochy na místní obslužné komunikace řešit napojení na inženýrskou infrastrukturu prověřit možnost umístění parkovacích míst podél silnice II/244 – ul. 5. května c Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Ochrana hodnot při návrhu regulačního plánu dané plochy bude prioritním úkolem, neboť se jedná o plochu na urbanisticky výjimečném a exponovaném pozemku v centru obce. Respektovat požadavek urbanistické koncepce stávající zástavby v areálu býv. zámku, úkolem regulačního plánu bude dodržet zásady této vymezené koncepce i následných požadavků orgánů ochrany kulturní nemovité památky zámeckého areálu, kde je řešené území situováno. Dotvořit koncepci veřejné zeleně stávajících zelených pásů se stromořadím podél komunikací. d Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření nebudou předmětem návrhu regulačního plánu. e Požadavky na asanace Asanace nejsou na daném území požadovány. f Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (např.požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby, území ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Jižním směrem od řešeného území prochází Líbeznický potok, záplavové území ani aktivní zóna záp. ú. není vyhlášena; podle podkladů povodňového plánu pořízeného obcí tento pozemek nebude povodní ohrožen. Z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů nevyplývají další požadavky pro navrhovanou lokalitu. g Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán může nahradit Regulační plán může nahradit v dané lokalitě tato územní rozhodnutí: - územní rozhodnutí o změně využití území, - územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území, - územní rozhodnutí o umístění staveb obslužných komunikací, parkovacích ploch, - územní rozhodnutí o umístění staveb občanské vybavenosti, inženýrských sítí: vodovodních řadů, kanalizačních řadů, řadů STL plynovodu, TS a rozvodů NN, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů, Regulační plán nenahradí územní rozhodnutí infrastruktury mimo vlastní řešenou lokalitu.

o

umístění

inženýrské

h Případný požadavek na posuzování vlivu záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast Případný požadavek na posouzení vlivu záměru v reg. plánu na živ. prostředí podle zvl. předpisu bude doplněn po projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Měšic s dotčenými orgány. Předpoklad – řešená plocha a její funkční náplň popsaná výše nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešení nevyvolává potřebu zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. Změna č. 3 Územního plánu Měšice

45

Území řešené regulačním plánem nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Na základě projednání změny č. 2 s dotčenými orgány a jejich stanovisky: 1/ze dne 15. 5. 2012 pod č.j. 053891/2012/KUSK - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 – koordinované stanovisko; Odbor životního prostředí a zemědělství - dotčený orgán se opírá o stanovisko, ve kterém nevznesl žádnou připomínku. 2012 - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 – koordinované stanovisko: Odbor životního prostředí a zemědělství - podle zák.č. 114/1992 Sb., ochrana přírody a krajiny, OŽPaZ jako dotčený orgán nemá k předloženému návrhu změn č. 2 Územního plánu Měšic připomínky; KÚ dále sděluje, že k projednávanému zadání řešených změn úp bylo vydáno koo stanovisko, v němž byl vyloučen významný vliv předložené koncepce …. Na ochranu nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

2/ 117042/2012/KUSK ze dne 3.9.

i Požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci Požadavek na plánovací smlouvu bude prověřen po projednání návrhu změn; jedná se o veřejná prostranství – pásy zeleně a chodníky podél řešené plochy RP na daných pozemcích. Obsah plánovací smlouvy je vymezen v příloze č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Příp. dohoda o parcelaci bude prověřena po projednání změn č. 2, řešená plocha RP je v současné době v majetku žadatele o změnu územního plánu na účel, který bude řešený regulačním plánem. Obsah dohody o parcelaci je vymezen v příloze č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. j Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Obsah regulačního plánu a jeho odůvodnění bude zpracován ve smyslu přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., pro potřeby společného jednání bude dokumentace regulačního plánu vyhotovena v počtu 2 kusů, pro potřeby veřejného projednání RP bude dokumentace upravena a vyhotovena v počtu 2 kusů, stejně tak pro vydání regulačního plánu na obecním zastupitelstvu bude dokumentace odevzdána obci v počtu 2 vyhotoveních. Po vydání RP bude regulační plán odevzdán v počtu 4 vyhotovení. Výkresy grafické části budou zpracovány v měřítku 1 : 1000.

13.Stanovení pořadí změn v území (etapizace) V územním plánu se nestanovuje etapizace.

14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných

staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Ve změně č. 3 ÚP Měšice se nestanovují stavby s uvedenou podmínkou.

Změna č. 3 Územního plánu Měšice

46

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.