STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje


1 STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje I.- III. čtvrtletí 20142 Sledo...
Author:  Marcel Vávra

0 downloads 92 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

I.- III. čtvrtletí 2014

Sledované období: 1.1.2014 – 30.9.2014 Datum vydání: 1.11.2014 Zpracovali: kpt. Ing. Jan Palucha, kpt. Ing. Patrik Pirkl

-1-

1 2

Úvod ........................................................................................................................... 3 Události v Olomouckém kraji za t i tvrtletí roku 2014 .......................................... 5 2.1 P ehled po tu událostí v územních odborech dle typ událostí ..................................................... 5 2.2 Srovnání po tu událostí za t i tvrtletí roku 2013 a 2014 ............................................................... 6 2.3 Grafické srovnání celkového po tu událostí dle typu událostí ....................................................... 6 2.4 Po et a p í iny planých poplach v územních odborech ............................................................... 7 2.5 Srovnání po tu udál. v územních odborech za t i tvrtletí (2013 – 2014) ...................................... 7 2.6 Grafické srovnání po tu udál. v územních odborech za t i tvrtletí (2013 – 2014) ........................ 8 2.7 Údaje o po tu evakuovaných, zachrán ných, usmrcených a zran ných osobách u událostí v územních odborech .................................................................................................................................. 8 2.8 Základní informace o požárech ...................................................................................................... 9 2.8.1 Srovnání základních ukazatel o požárech za poslední 3 roky ................................................. 9 2.8.2 Grafické srovnání požár za poslední 3 roky............................................................................. 9 2.8.3 Grafické srovnání po tu usmrcených a zran ných za poslední 3 roky.................................... 10 2.8.4 Grafické srovnání p ímých škod a uchrán ných hodnot za poslední 3_roky .......................... 10 2.8.5 Podíl územních odbor na základních ukazatelích o požárech ............................................... 11 2.8.6 Grafické srovnání p ímých škod a uchrán ných hodnot zp sobených požáry v územních odborech ............................................................................................................................................... 11 2.8.7 Grafické srovnání po tu požár v územních odborech (2013 – 2014) .................................... 12 2.8.8 Požáry dle p í iny ..................................................................................................................... 12 2.8.9 Požáry dle objektu vzniku ........................................................................................................ 13 2.9 Základní informace o požárech, u kterých došlo ke škod na majetku 1 mil. K a vyšší ............ 14 2.9.1 Požáry u kterých došlo k usmrcení osob ................................................................................. 14 2.9.2 Požáry se škodou 1 mil. K a vyšší.......................................................................................... 14 2.10 Zásahová innost jednotek v Olomouckém kraji .......................................................................... 15 2.10.1 Po ty zásah jednotek PO dislokovaných na územních odborech podle ........................... 15 2.10.2 Grafické srovnání po tu zásah jednotek PO dislokovaných na územních odborech dle kategorií…. ............................................................................................................................................ 15 2.10.3 P ehled po tu zásah jednotek PO dislokovaných na území OLK kategorie JPO I ........... 16 2.10.4 P ehled po tu zásah jednotek PO dislokovaných na území OLK kategorie JPO II, III ..... 16 2.10.5 P ehled po tu zásah jednotek PO dislokovaných na území OLK kategorie JPO IV-VI .... 18 2.10.6 P ehled po tu prov ovacích a taktických cvi ení dle územních odbor ............................ 21

3

Události v obcích s rozší enou p sobností (ORP) za t i tvrtletí roku 2014 ...... 22 3.1 P ehled po tu událostí v ORP ...................................................................................................... 22 3.2 Grafický p ehled po tu událostí v ORP ........................................................................................ 23 3.3 Základní informace o požárech .................................................................................................... 24 3.3.1 Po ty požár , škody, uchrán né hodnoty, po ty usmrcených a zran ných osob ................... 24 3.3.2 Požáry v ORP dle p í iny vzniku .............................................................................................. 25 3.3.3 Grafické srovnání výše škod zp sobených požáry a uchrán ných hodnot p i požárech ........ 26 3.3.4 Srovnání vybraných základních ukazatel o požárech (2013 – 2014) .................................... 27 3.3.5 Grafické srovnání po tu požár v ORP ................................................................................... 28 3.3.6 Grafické srovnání výše p ímých škod v ORP v p epo tu na 1 000 obyvatel ........................... 29

4

Události v eské republice za t i tvrtletí roku 2014............................................ 30 4.1 4.2

5 6 7

Základní informace o po tech hovor na tís ové linky 112 a 150 v krajích................................. 30 Podíl zlomyslných volání a volání skute n ešených v Olomouckém kraji ................................ 30

Zprávy o innosti .................................................................................................... 30 P íloha – Informace k požár m nad 1 mil. K ....................................................... 31 P íloha – Významné události v kraji ...................................................................... 38

-2-

1

Úvod Na konci t etího tvrtletí roku 2014 bylo Hasi ským záchranným sborem Olomouckého kraje evidováno 4396 událostí, což p edstavuje nár st po tu událostí oproti roku 2013 o 330 událostí.

Požáry Na konci t etího tvrtletí roku 2014 došlo na území Olomouckého kraje k 753 požár m. Z pohledu všech typ událostí p edstavují požáry 17 % z celkového po tu evidovaných událostí. P i srovnání let 2013 a 2014 je možné konstatovat, že došlo k nár stu po tu požár o 50 událostí v roce 2014. Jednotky požární ochrany nej ast ji vyjížd ly k požár m odpadních kontejner , popelnic a odpadních produkt , a to 157x. U t chto požár vznikla škoda 367,3 tis. K . V po adí druhé nej ast jší požáry byly požáry volných a skladovacích ploch mimo budovu, ke kterým jednotky požární ochrany vyjížd ly 116x. U t chto požár vznikla škoda ve výši 730,1 tis. K . Z pohledu požár vzniklých v objektech ur ených k bydlení je možné zmínit dva základní typy, a to rodinné domy a bytové domy. U rodinných dom jednotky zasahovaly v 63 p ípadech. Výše p ímých škod u t chto požár inila bezmála 9 921 tis. K . U bytových dom došlo 61 požár m s p ímou škodou 8 240 tis. K . Ve srovnání s rokem 2013 došlo k poklesu u požár rodinných dom a to o 13 požár . Naopak po et požár volných a skladovacích ploch se za t i tvrtletí zvýšil na hodnotu 116 událostí, což je oproti roku 2013 nár st o 23 požár . Celková p ímá škoda zp sobená požáry inila bezmála 82,2 mil. K . Na výši p ímých škod u požár m ly nejv tší vliv události z února a kv tna. V únoru se jednalo se o požár autoservisu, jehož sou ástí byla i lakovna v obci Olomouc, kde v sou asné dob p ímá škoda stanovena na 16 mil. K a v kv tnu to byl pro zm nu požár hotelu v rekonstrukci v obci Jeseník, kde byla škoda stanovena na 17 mil. K . Ve sledovaném období bylo zaznamenáno trnáct požár se škodou 1 mil. K a vyšší, což je o oproti p edcházejícímu roku pokles, jelikož za t i tvrtletí roku 2013 bylo t chto událostí jednadvacet. P ímá škoda požár se škodou 1 mil. K a vyšší inila 52,6 mil. K .

-3-

Celková škoda za t i tvrtletí roku 2014 je oproti srovnatelnému období p edchozího roku nižší pouze o 4,4 mil. K . Nejvyšší p ímé škody byly zaznamenány u požár budov pro spole né ubytování a rekreaci (19,3 mil. K ), budov pro garážování a údržbu vozidel (14,2 mil. K ) a již zmi ovaných rodinných dom (9,9 mil. K ). Nej ast ji ho elo v m síci ervnu (126 x = 16,7 %), nejmén pak v zá í (48 x = 6,4 %). P i požárech došlo k úmrtí 3 osob. V obou p ípadech se jednalo o požár rodinného domu. V obci Štíty zem ely dv osoby a t etíí osoba podlehla následk m požáru v obci Jezernice.

Dopravní nehody Dopravních nehod s ú astí jednotek PO, dislokovaných na území Olomouckého kraje, eviduje HZS OLK 844, což je o 78 událostí mén , než ve srovnatelném období roku 2013. P i t chto událostech došlo k usmrcení 25-ti osob a zran ní 546 osob. V souvislosti s dopravními nehodami zasahující jednotky PO zachránily 216 osob.

Úniky nebezpe ných chemických látek Do této skupiny událostí spadají p ípady, které jakkoli souvisí s nežádoucím uvoln ním nebezpe ných chemických látek. Zejména se jedná o úniky plyn , ropných látek a jiných nebezpe ných kapalin. Po et událostí ve srovnání s p edchozím rokem vzrostl, kdy za t i tvrtletí 2013 vzniklo 163 událostí a v roce 2014 jich bylo 218. Nej ast ji hasi i vyjížd li odstra ovat úniky ropných produkt (zejména po krádežích PHM nebo technických závadách na vozidlech), kdy se jednalo o 169 událostí. Druhým nej ast jším podtypem, ke kterému jednotky vyjížd ly, byl únik plynu. T chto událostí bylo zaznamenáno 33.

Technické havárie Ve sledovaném období byl zaznamenán významný nár st po tu událostí technického charakteru, a to o 253 oproti srovnatelnému období roku 2013. Tento nár st by zp soben p ívalovými dešti na Jesenicku. Jednotky za t i tvrtletí zasahovaly celkem u 2 333 událostí. P i technických událostech roku zachrán no 387 osob, stejnému období p edešlého této souvislosti se zasahující osob.

bylo což roku hasi

v pr b hu bylo oproti 41 více. V i setkali s 162 zran nými osobami a bylo usmrceno 20

Plané poplachy Po et planých poplach vzrostl oproti roku 2013 z 198 na 248 událostí, tedy o 50 událostí.

-4-

2

Události v Olomouckém kraji za t i tvrtletí roku 2014 2.1

P ehled po tu událostí v územních odborech dle typ událostí Jeseník Typ události

Olom ouc

Prost jov

P erov

Šumperk

Podtyp události 2013 P - s ú astí JPO

Požár

2013

2014

2013

2014

2013

2014

278

302

101

114

129

126

119

122

1

5

6

13

2

6

12

4

4

8

75

59

282

296

161

134

224

175

144

141

DN - silni ní hromadná

0

0

2

2

0

0

4

0

1

0

DN - železni ní

0

2

11

13

2

4

5

8

3

8

DN - letecká

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

DN - ostatní

2

0

2

1

1

0

0

0

0

1

UNL - plynu / aerosolu

1

0

9

14

11

5

5

9

3

5

UNL - kapaliny (mimo rop. prod.)

0

0

4

4

0

0

4

1

0

2

UNL - ropných produkt

9

18

43

57

19

33

20

31

29

30

UNL - pevné látky

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

UNL - ostatní

1

1

2

1

0

1

1

1

2

3

TH - technická havárie

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

238

456

604

617

349

369

451

438

293

321

TH - technická pomoc

Technická havárie

2014

53

DN - silni ní

Únik nebezpe né chem ické látky

2013

51

P - bez ú asti JPO

Dopravní nehoda

2014

TH - technologická pomoc TH - ostatní pomoc

1

0

4

0

1

0

4

6

1

0

17

17

33

25

19

24

27

25

35

35

Radia ní havárie a nehoda

Radia ní havárie a nehoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní m imo ádné události

Ostatní mimo ádné události

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Planý poplach

Planý poplach

7

12

88

111

35

34

38

53

30

38

404

623

1371

1456

701

725

925

877

665

715

Událostí celkem

-5-

2.2

Srovnání po tu událostí za t i tvrtletí roku 2013 a 2014

Typ události

Sledované období

Podtyp události

2014

2013

753

703

717

678

POŽÁR (P) Požár Požár bez ú asti JPO DOPRAVNÍ NEHODA (DN) Dopravní nehoda silni ní

36

25

844

922

805

886

2

7

Dopravní nehoda silni ní hromadná Dopravní nehoda železni ní (v . metra)

35

21

Dopravní nehoda letecká

0

3

Dopravní nehoda - ostatní

2

5

218

163

33

29

7

8

169

120

2

0

ÚNIK NEBEZPE NÝCH CHEM LÁTEK (UNL) Únik plynu/aerosolu Únik kapaliny (mimo ropných produkt ) Únik ropných produkt Únik pevné látky Únik nebezpe né chem. látky - ostatní TECHNICKÁ HAVÁRIE (TH)

7

6

2333

2080

0

3

2201

1935

Technická havárie Technická pomoc Technologická pomoc

6

11

126

131

RADIA NÍ HAVÁRIE A NEHODA (RHN)

0

0

OSTATNÍ MIMO ÁDNÉ UDÁLOSTI (OMU)

0

0

Ostatní pomoc

PLANÝ POPLACH (PP) Celkem

2.3

248

198

4396

4066

Grafické srovnání celkového po tu událostí dle typu událostí

0 0%

0 0%

248 6%

753 17% 844 19%

2333 53%

218 5%

Požár

Dopravní nehoda

Únik nebezpe né chemické látky

Technická havárie

Radia ní havárie a nehoda

Ostatní mimo ádné události

Planý poplach

-6-

2.4

Po et a p í iny planých poplach v územních odborech

40 35 35 30

25

25

25

20

20 14

14

15

10

9

10 5

1

3

3 0

1 2 2

3

11 12

11 8

6 5 5 l

7

7 4 3

1

0

1

PBZ na PCO

PBZ - ostatní selhání

0 p íznaky ho ení

zneužití jednotky

Jeseník

2.5

nenahlášené pálení v etn ohlášeného spalování

Olomouc

Prost jov

P erov

jiný druh

Šumperk

Srovnání po tu udál. v územních odborech za t i tvrtletí (2013 – 2014) 2014

Územ ní odbor HZS OLK

Typ události

Jeseník Olom ouc Prost jov P erov Šum perk

Celkem

Požár

58

315

120

130

130

753

Dopravní nehoda

61

312

138

183

150

844

19

76

40

42

41

218

473

642

393

469

356

2333

Radia ní havárie a nehoda

0

0

0

0

0

0

Ostatní m im o ádné události

0

0

0

0

0

0

Únik nebezpe né chem ické látky Technická havárie

Planý poplach Událostí celkem Po et obyvatel

12

111

34

53

38

248

623

1456

725

877

715

4396

40189

232267

109346

132662

123145

637609

2013

Územ ní odbor HZS OLK Celkem

Typ události

Jeseník Olom ouc Prost jov P erov Šum perk

Požár

52

284

103

141

123

703

Dopravní nehoda

77

298

164

234

149

922

11

58

30

30

34

163

257

643

369

482

329

2080

Radia ní havárie a nehoda

0

0

0

0

0

0

Ostatní m im o ádné události

0

0

0

0

0

0

Únik nebezpe né chem ické látky Technická havárie

Planý poplach Událostí celkem Po et obyvatel

7

88

35

38

30

198

404

1371

701

925

665

4066

40189

232267

109346

132662

123145

637609

-7-

2.6

Grafické srovnání po tu událostí v územních odborech za t i tvrtletí (2013 – 2014)

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Jeseník

Olomouc

Prost jov 2013

2.7

P erov

Šumperk

2014

Údaje o po tu evakuovaných, zachrán ných, usmrcených a zran ných osobách u událostí v územních odborech

Územní odbor

Po et událostí

Usm rceno

Zran no

Evakuováno

Zachrán no

Jeseník

628

1

44

141

33

Olom ouc

1455

15

281

40

202

Prost jov

723

9

127

12

118

P erov

865

12

130

87

108

Šum perk

725

11

160

96

156

4396

48

742

376

617

Celkem

-8-

2.8

Základní informace o požárech

2.8.1 Srovnání základních ukazatel o požárech za poslední 3 roky

Základní údaje o požárech

2012

Po et požár P ím á škoda v tis. K Uchrán né hodnoty v tis. K Po et usm rcených Po et zran ných - z toho p íslušník

HZS

R

2013

2014

Pr m r za 3 roky

982

700

753

812

79 867,40

86 587,10

82 179,80

82878,10

347 029,00

410 494,10

415 948,90

391157,3333

3

6

3

4

42

37

42

40

6

4

9

6

Po et evakuovaných

225

75

85

128

Po et zachrán ných

14

11

8

11

2.8.2 Grafické srovnání požár za poslední 3 roky

-9-

2.8.3 Grafické srovnání po tu usmrcených a zran ných za poslední 3 roky

2.8.4 Grafické srovnání p ímých škod a uchrán ných hodnot za poslední 3_roky

!"

#$ % & ' ( )

*

- 10 -

+

%

,& ' ()

2.8.5 Podíl územních odbor na základních ukazatelích o požárech

Základní údaje o požárech

Olom ouc

P erov

Prost jov

Šum perk

Jeseník

Celkem

316

129

120

130

58

753

32616,1

14145,1

7848,4

8341,5

19228,7

82180

94345

136205

81526,3

49540

54332,6

415949

Po et usm rcených

0

1

0

2

0

3

Po et zran ných

9

13

16

2

2

42

5

1

2

0

1

9

Po et evakuovaných

0

72

7

0

6

85

Po et zachrán ných

2

1

2

3

0

8

Po et požár P ím á škoda v tis. K Uchrán né hodnoty v tis. K

- z toho p íslušník

HZS

R

2.8.6 Grafické srovnání p ímých škod a uchrán ných hodnot zp sobených požáry v územních odborech

!"

#$ % & ' ( )

*

- 11 -

+

%

,& ' ()

2.8.7 Grafické srovnání po tu požár v územních odborech (2013 – 2014)

2.8.8 Požáry dle p í iny

Územ ní odbory HZS OLK P í ina

CELEKM Olom ouc

Neobjasn no, v šet ení Požáry se základní evidencí

P erov

Prost jov

Šum perk

Jeseník

17

18

1

8

1

45

181

52

64

70

29

396

Úm ysl

49

5

15

8

1

78

Nedbalost

25

30

12

13

13

93

Kom íny

4

2

2

2

3

13

Topidla

2

0

0

1

1

4

35

18

26

26

10

115

Sam ovznícení

1

3

0

0

0

4

Výbuchy

1

0

0

0

0

1

Manipulace s ho lavinam i

0

0

0

0

0

0

Jiné p í iny

1

1

0

2

0

4

316

129

120

130

58

753

Technické závady

Celkem

- 12 -

2.8.9 Požáry dle objektu vzniku Objekty dle vzniku

Po et požár

Podíl v %

Po et Po et P ím á škoda v tis. K usm rcených zran ných

Budovy pro zdravotnictví

1

0,13

1030

0

1

Budovy pro služby a osobní hygienu

1

0,13

170

0

0

Budovy pro výchovu, v du a výzkum

2

0,27

115

0

0

Budovy pro kulturu, osv tu a t lovýchovu

0

0

0

0

0

Budovy adm inistrativní

5

0,66

81

0

1

12

1,59

19340

0

1

Budovy pro obchod a ve ejné stravování

6

0,8

2854,6

0

0

Budovy pro sociální zabezpe ení

2

0,27

285,6

0

4

Historické a církevní budovy a objekty

0

0

0

0

0

Bytový fond dom ovní

61

8,1

8239,7

0

10

Rodinné dom ky

63

8,37

9921,4

3

7

3

0,4

500

0

0

15

1,99

2989

0

3

Energetické výrobní budovy a budovy VH

2

0,27

2123,2

0

0

Budovy pro dopravu a spoje

0

0

0

0

0

Budovy pro garážování a údržbu vozidel

4

0,53

14230

0

0

Jednoú elové budovy pro skladování

1

0,13

1325

0

0

Budovy pro živo išnou a rostlinnou výrob

2

0,27

951

0

0

Budovy pro skladování zem d l. produkt

2

0,27

975

0

0

Objekty m im o budov

4

0,53

63

0

0

Objekty m im o budov v zem d lství

3

0,4

524,7

0

0

Budovy a objekty ve výstavb

2

0,27

150

0

5

Opušt né a dem oli ní budovy a objekty

31

4,12

70

0

0

Provizoria a ú elové objekty u budov

31

4,12

2570,5

0

1

Dopravní prost edky a pracovní stroje

84

11,16

8351,5

0

5

Garáže /m im o budov/

1

0,13

1500

0

0

Kom unikace

3

0,4

85

0

0

42

5,58

2400

0

0

Budovy pro spole né ubytování a rekreaci

Ostatní budovy pro bydlení Budovy a haly pro výrobu a služby

a generální

Zem d lské plochy

33

4,38

244,2

0

0

Volné a skladovací plochy m im o budovu

116

15,41

730,1

0

1

Odpady a odpadní produkty

157

20,85

360,3

0

0

64

8,5

0

0

3

753

100,03

82179,8

3

42

Lesy

Ostatní a nezat íd né Celkem

- 13 -

2.9

Základní informace o požárech, u kterých došlo ke škod na majetku 1 mil. K a vyšší

2.9.1 Požáry u kterých došlo k usmrcení osob

Datum

Objekt

16.4.2014 Rodinný d m

25.7.2014 Rodinný d m

Okres

P ímá škoda /tis.K /

Obec

Šumperk Štíty

P erov

Uchrán no /tis. K /

1200

Jezernice

500

P í ina

600

P i požáru došlo k úmrtí dvou osob v d sledku požáru (otrav zplodinami ho ení). P í ina vzniku požáru v šet ení.

100

P i požáru došlo k úmrtí jedné osoby v d sledku požáru (otrav zplodinami ho ení a ú inky planného ho ení). P í ina vzniku požáru v šet ení.

2.9.2 Požáry se škodou 1 mil. K a vyšší V pr b hu sledovaného období roku 2014 došlo k 14 požár m, u kterých vznikla p ímá škoda ve výši 1 mil. K a vyšší. U t chto požár byla pr b žná výše p ímých škod stanovena na 52,6 mil. K , p i emž jednotky PO svým zásahem uchránily hodnoty ve výši 96,6 mil. K . Bližší informace o jednotlivých požárech jsou uvedeny v p íloze.

Datum

Objekt

Okres

P ím á škoda Uchrán no /tis.K / /tis. K /

Obec

P í ina

12.5.2014

Hotel

Jeseník

Jeseník

17000

25000

nedbalost, úmysl

27.2.2014

Autoservis

Olomouc

Olomouc

14000

40000

zanedbání bezp. p edpis

Invertor. stanice

P erov

Hustope e n/B

1973,2

0

31.3.2014

Rodinný d m

P erov

Kojetín

1869

2130

v šet ení

19.5.2014

Garáž rod. domu Prost jov N m ice n/H

7.4.2014

technická závada

1789,4

1533

zm ny prov. parametr

5.6.2014

Garáž

Olomouc

Troubelice

1500

3500

svá ení a ezání

7.4.2014

Osobní vozidlo

Olomouc

Olomouc

1500

0

úmyslné zapálení

7.2.2014

Klimatizace

Šumperk Mohelnice

1500

0

technická závada

17.4.2014

Sklad

Olomouc

1325

2000

úmyslné zapálení

16.4.2014

Rodinný d m

Šumperk Štíty

1100

0

3.7.2014

D evovýroba

Olomouc

Bystro ice

2000

2000

úmyslné zapálení, nedbalost

15.7.2014

Rodinný d m

P erov

Lipník n/B

5000

5000

kou ení podnapilých osob

Hlubo ky

1000

2500

technická závada

1030

13000

8.8.2014 28.5.2014

Bytový d m - byt Olomouc Dílna údžby

Olomouc

Šumperk Bludov

- 14 -

v šet ení

technická závada, nedbalost

2.10

Zásahová innost jednotek v Olomouckém kraji

2.10.1 Po ty zásah jednotek PO dislokovaných na územních odborech podle kategorií

Po et zásah Územní odbor HZS OLK

JSDH obcí

HZS podnik

JSDH podnik

Celkem

Jeseník

365

416

8

0

789

Olomouc

1378

471

40

0

1889

Prost jov

688

300

8

0

996

P erov

848

260

65

0

1173

Šumperk

643

356

23

0

1022

3922

1803

144

0

5869

OLK celkem

2.10.2 Grafické srovnání po tu zásah jednotek PO dislokovaných na územních odborech dle kategorií

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Jeseník

Olomouc HZS OLK

JSDH obcí

Prost jov HZS podnik

- 15 -

P erov JSDH podnik

Šumperk

2.10.3 P ehled po tu zásah jednotek PO dislokovaných na území OLK kategorie JPO I Po et zásah

Typ události Územ ní odbor

Stanice Požár

Jeseník

Planý poplach

Celkem

51

62

19

217

0

0

11

360

Celkem

51

62

19

217

0

0

11

360

208

173

49

333

0

0

78

841

Stanice Litovel

35

57

6

68

0

0

9

175

Stanice Šternberk

43

47

12

93

0

0

15

210

Stanice Uni ov

39

28

9

68

0

0

7

151

325

305

76

562

0

0

109

1377

Stanice Prost jov

98

114

37

262

0

0

34

545

Stanice Konice

18

17

3

82

0

0

1

121

116

131

40

344

0

0

35

666

Celkem

Prost jov

Ostatní Radia ní Únik neb. Technická havárie a mimo ád. chem . havárie události nehoda látky

Stanice Jeseník

Stanice Olomouc

Olom ouc

Dopravní nehoda

Celkem Stanice P erov

69

90

19

179

0

0

22

379

Stanice Hranice

37

53

16

102

0

0

15

223

Stanice Kojetín

17

28

6

55

0

0

6

112

Stanice Lipník nad Be

25

34

7

92

0

0

10

168

148

205

48

428

0

0

53

882

Stanice Šumperk

75

78

19

183

0

0

19

374

Stanice Záb eh

48

60

19

80

0

0

19

226

Celkem

123

138

38

263

0

0

38

600

Celkem zásah

763

841

221

1814

0

0

246

3885

P erov

Celkem

Šumperk

2.10.4 P ehled po tu zásah jednotek PO dislokovaných na území OLK kategorie JPO II, III

Po et zásah

Typ události Územní odbor

Stanice

Únik neb. Technická chem. havárie látky

Radia ní havárie a nehoda

Ostatní mimo ád. události

Planý poplach

Celkem

Bernartice

1

4

0

17

0

0

0

22

B lá p/P

1

0

0

2

0

0

0

3

Bílá Voda

1

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

6

0

0

2

11

Javorník

6

9

0

11

0

0

2

28

Jeseník

2

0

0

8

0

0

1

11

Lipová-lázn

1

0

0

0

0

0

0

1

Mikulovice

7

3

1

43

0

0

0

54

Skorošice Stará er. Voda

4

0

1

2

0

0

0

7

1

0

0

7

0

0

0

8

Vápenná

8

1

0

5

0

0

0

14

Velká Kraš

0

0

0

14

0

0

0

14

eská Ves

Jeseník

Dopravní nehoda

Požár

- 16 -

3

2

0

10

0

0

1

16

Zlaté Hory

10

3

0

58

0

0

0

71

Žulová

11

8

2

18

0

0

2

41

Chválkovice

11

0

0

1

0

0

1

13

Bohu ovice

17

7

0

11

0

0

2

37

Bouzov

2

2

0

3

0

0

0

7

Doloplazy

4

1

0

0

0

0

0

5

Vidnava

2

0

0

5

0

0

1

8

13

6

0

0

0

0

3

22

9

0

0

0

0

0

1

10

Hlubo ky

8

2

0

3

0

0

0

13

Jívová

0

0

0

1

0

0

0

1

Nám š n/H

6

6

0

4

0

0

0

16

10

7

1

8

0

0

3

29

Slav tín

1

0

0

0

0

0

1

2

T eb ín

5

3

0

2

0

0

0

10 14

Domašov n/B

Olomouc

Dub n/M Dlouhá Lou ka

Senice n/H

10

0

1

1

0

0

2

Tršice

3

1

0

0

0

0

1

5

T i Dvory

7

0

0

2

0

0

1

10

Troubelice

5

8

2

2

0

0

0

17

30

6

0

4

0

0

1

41

Velký Týnec

6

4

2

2

0

0

1

15

Uni ov

9

0

0

6

0

0

1

16

Huzová Moravský Beroun Brodek u Konice

1

0

0

0

0

0

0

1

9

3

1

7

0

0

2

22

3

1

0

3

0

0

0

7

Velký Újezd Velká Byst ice

13

10

1

5

0

0

2

31

Drahany

1

0

0

0

0

0

0

1

Hvozd

4

0

0

1

0

0

0

5

Kladky

3

2

0

1

0

0

0

6

Klenovice n/H

1

1

0

0

0

0

0

2

Konice

6

0

0

3

0

0

0

9

Kostelec n/H

11

5

0

12

0

0

0

28

N m ice n/H

11

8

0

5

0

0

1

25

Nezamyslice

2

2

0

1

0

0

1

6

Olšany u Pv

3

2

0

5

0

0

0

10

Plumlov

5

0

0

3

0

0

0

8

Protivanov

1

5

0

6

0

0

0

12

P emyslovice

6

0

0

0

0

0

1

7

Ptení

2

2

0

3

0

0

1

8

Rozstání

0

1

0

2

0

0

0

3

Ur ice

3

0

0

0

0

0

0

3

24

2

0

4

0

0

3

33

B lotín

0

1

0

1

0

0

1

3

Brodek u P

6

1

0

1

0

0

2

10

D evohostice Horní Mošt nice

5

0

1

5

0

0

0

11

4

0

0

0

0

0

0

4

Prost jov

Brodek u Pv

P erov

Vrahovice

1

2

0

0

0

0

0

3

16

2

0

2

0

0

4

24

Hustope e n/B

1

1

0

1

0

0

0

3

Jind ichov

4

0

0

1

0

0

0

5

Kojetín

6

1

0

3

0

0

0

10

Lhota

1

0

0

0

0

0

1

2

Horní Újezd Hranice

- 17 -

Šumperk

Lipník n/B

6

0

0

15

0

0

1

22

Opatovice

8

4

0

2

0

0

1

15

Osek n/B

4

1

0

6

0

0

0

11

Potštát

0

1

1

1

0

0

0

3

P erov

10

0

0

3

0

0

1

14

Radslavice

4

0

0

4

0

0

0

8

St ítež n/L

4

1

0

1

0

0

0

6

Tova ov

6

2

0

6

0

0

1

15

Troubky

3

0

0

3

0

0

1

7

Veselí ko

5

0

0

2

0

0

0

7

Bludov

4

0

0

3

0

0

0

7

Branná

5

1

0

1

0

0

1

8

Bratrušov

2

0

0

1

0

0

0

3

Dlouhomilov

1

1

0

0

0

0

2

4

Hanušovice

9

9

0

5

0

0

0

23

Hoštejn

0

0

0

1

0

0

0

1

Jedlí

2

0

0

1

0

0

0

3

Jind ichov

3

0

0

1

0

0

0

4

Libina 1

8

1

0

5

0

0

2

16

Loštice

8

11

0

8

0

0

0

27

Lou ná n/D

5

0

0

1

0

0

0

6

Lukavice

12

0

0

0

0

0

3

15

Mohelnice

19

27

8

57

0

0

7

118

Nový Malín

8

0

0

3

0

0

2

13

Oskava

3

1

0

0

0

0

0

4

Ruda n/M

1

0

0

1

0

0

1

3

Staré M sto

5

2

0

1

0

0

0

8

4

4

0

7

0

0

1

16

14

0

1

6

0

0

1

22

Úsov

0

0

0

1

0

0

0

1

Velké Losiny

9

2

0

4

0

0

1

16

Petrov n/D

4

1

0

3

0

0

1

9

546

204

23

484

0

0

73

1330

Štíty Temenice

Celkem zásah

2.10.5 P ehled po tu zásah jednotek PO dislokovaných na území OLK kategorie JPO IV-VI

Po et zásah

Typ události

Jeseník

Územní odbor

Stanice

Dopravní nehoda

Požár

Únik neb. chem. látky

Radia ní Ostatní Technická havárie a mimo ádné havárie nehoda události

Planý poplach

Celkem

erná Voda Hradec-Nová Ves

0

0

1

10

0

0

0

11

0

0

0

2

0

0

0

2

Ostružná

1

0

0

0

0

0

0

1

Píse ná

1

0

0

26

0

0

0

27

Supíkovice

1

0

0

2

0

0

0

3

Uhelná

1

0

0

8

0

0

1

10

- 18 -

Velké Kun tice

0

0

0

10

0

0

0

10

Vl ice u Jes

1

0

0

17

0

0

0

18

Kobylá

2

0

0

10

0

0

0

12

Bílý Potok

2

0

0

0

0

0

0

2

Široký Brod

1

0

0

5

0

0

0

6

Ond ejovice

0

0

0

11

0

0

0

11

Tomíkovice

1

0

0

0

0

0

0

1

Holice

3

0

0

1

0

0

1

5

11

0

0

0

0

0

1

12

Babice B lkoviceLaš any

5

0

0

5

0

0

0

10

6

0

0

14

0

0

1

21

B evenec

1

0

0

0

0

0

0

1

ervenka

1

0

0

0

0

0

0

1

Droždín

2

0

0

0

0

0

0

2

Dolany

7

5

1

8

0

0

1

22

Drahanovice Hrani né Petrovice

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Hnojice

1

0

0

0

0

0

0

1

Horka n/M

2

0

0

0

0

0

0

2

Hn votín

3

0

0

1

0

0

1

5

Chomoutov

1

0

0

0

0

0

0

1

Cholina

1

0

0

1

0

0

0

2

Ješov H

1

0

0

1

0

0

0

2

Lužice

1

0

0

0

0

0

0

1

Liboš

1

0

0

3

0

0

0

4

Lošov

4

0

0

1

0

0

0

5

Lípy

0

0

0

1

0

0

0

1

Lou any

1

0

0

0

0

0

0

1

Luká

1

0

0

0

0

0

0

1

Mlad jovice

0

0

0

0

0

0

1

1

Medlov

0

0

1

0

0

0

0

1

Majetín

1

0

0

0

0

0

0

1

Nenakonice

2

0

0

0

0

0

0

2

Nová D dina

2

0

0

0

0

0

0

2

Nová Hrade ná

2

0

0

6

0

0

0

8

P ovice

1

0

0

0

0

0

0

1

Radíkov

1

0

0

0

0

0

0

1

Svésedlice

1

0

0

0

0

0

0

1

Šumvald

1

0

0

0

0

0

0

1

Št pánov

2

0

0

0

0

0

0

2

T šetice

3

0

0

0

0

0

0

3

Topolany

2

0

0

0

0

0

0

2

V rovany

1

0

0

0

0

0

0

1

Újezd

3

0

0

0

0

0

0

3

ADM Olomouc

1

0

1

1

0

0

0

3

Bedihoš

0

0

0

0

0

0

1

1

Biskupice

2

0

0

0

0

0

0

2

ehovice

0

0

0

1

0

0

0

1

echy p/K elechovice n/H

1

0

0

1

0

0

0

2

2

0

0

2

0

0

0

4

Dobrochov

1

0

0

0

0

0

0

1

Dobromilice

1

0

0

0

0

0

0

1

D evnovice

0

0

0

1

0

0

0

1

Horní Št pánov

1

0

0

4

0

0

0

5

Prost jov

Olomouc

ernovír

- 19 -

Iva

1

0

0

0

0

0

0

1

Klopotovice

1

0

0

0

0

0

0

1

Lipová

0

0

0

2

0

0

0

2

Ludmírov

1

1

0

0

0

0

0

2

Malé Hradisko

0

1

0

1

0

0

0

2

Mo ice

1

0

0

0

0

0

0

1

Myslejovice

1

0

0

0

0

0

0

1

Otaslavice

0

0

0

0

0

0

1

1

Otinoves

0

0

0

1

0

0

0

1

P n ín

1

0

0

0

0

0

0

1

Prost jovi ky

0

0

0

2

0

0

0

2

Slatinky

1

0

0

1

0

0

0

2

Smržice

3

0

0

0

0

0

0

3

Stražisko

1

0

0

0

0

0

1

2

Suchdol

2

0

0

0

0

0

0

2

Šubí ov

1

1

0

0

0

0

0

2

Tištín

0

1

0

0

0

0

0

1

Vícem ice VranoviceKel ice

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Vrbátky

1

0

0

1

0

0

0

2

Vrchoslavice

0

2

0

0

0

0

0

2

Žele

1

0

0

0

0

0

0

1

Dzbel

1

0

0

1

0

0

0

2

Ochoz

0

0

0

1

0

0

0

1

Hrochov

0

0

0

1

0

0

0

1

Se

0

0

0

12

0

0

0

12

D tkovice

0

0

0

0

0

0

0

0

Vit ice

1

0

0

0

0

0

0

1

Domamyslice

1

0

0

0

0

0

1

2

Držovice

5

0

0

0

0

0

0

5

Krasice

1

0

0

0

0

0

1

2

Mostkovice

1

0

0

5

0

0

0

6

Žešov

10

0

0

2

0

0

2

14

Alojzov

1

0

0

0

0

0

0

1

Bohuslávky

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Drahotuše

1

0

0

1

0

0

0

2

Hen lov

1

0

0

2

0

0

0

3

Hlinsko

1

0

0

0

0

0

0

1

Hrab vka

1

0

0

1

0

0

0

2

Hrad any

0

0

0

2

0

0

0

2

Jezernice

2

0

0

0

0

0

0

2

Kokory

2

0

0

0

0

0

1

3

Lobodice

0

1

0

0

0

0

0

1

M rovice n/H

3

0

0

2

0

0

1

6

Milenov

1

0

0

0

0

0

1

2

Milotice n/B

1

0

0

0

0

0

0

1

Pavlovice u P

0

0

0

2

0

0

0

2

Pen ice

2

0

0

4

0

0

0

6

Podho í

1

0

0

0

0

0

0

1

Polom

1

0

0

0

0

0

0

1

Rakov

1

0

1

0

0

0

0

2

Rokytnice

0

0

0

1

0

0

0

1

Stam ice

2

0

0

0

0

0

0

2

Sušice

1

0

0

0

0

0

0

1

P erov

ekyn

- 20 -

Šumperk

Horní T šice

1

0

0

0

0

0

0

1

Týn n/B

3

1

0

2

0

0

1

7

Újezdec

2

0

0

1

0

0

0

3

Vinary

1

0

0

0

0

0

0

1

Vlkoš

1

0

0

0

0

0

0

1

Výkleky

0

0

0

1

0

0

0

1

SŽDC P erov

34

32

0

32

0

0

9

107

Meopta a.s. P

1

0

0

0

0

0

5

6

Bohdíkov

0

0

0

1

0

0

0

1

Brní ko

0

0

0

0

0

0

1

1

Horní Studénky

1

0

0

0

0

0

0

1

Chrome

0

0

0

1

0

0

0

1

Kamenná

0

0

0

1

0

0

0

1

Klopina

1

0

0

0

0

0

0

1

Kolšov

1

0

0

0

0

0

0

1

Leština

2

0

0

0

0

0

0

2

Malá Morava

1

0

0

1

0

0

0

2

Maletín

0

0

0

1

0

0

0

1

Mírov

1

0

0

0

0

0

0

1

Moravi any

0

0

0

1

0

0

0

1

Nemile

0

0

0

1

0

0

0

1

Olšany

1

1

0

0

0

0

0

2

Písa ov

1

0

0

0

0

0

1

2

Post elmov

1

0

0

0

0

0

0

1

Sobotín

2

0

0

0

0

0

0

2

Sudkov

1

0

0

0

0

0

0

1

Svébohov

0

0

0

1

0

0

0

1

Záb eh

7

0

0

3

0

0

1

11

Verní ovice

2

0

0

0

0

0

0

2

Viký ovice

6

0

0

0

0

0

0

6

Zvole

2

0

0

0

0

0

1

3

V znice Mírov

1

0

0

0

0

0

0

1

231

46

5

246

0

0

37

565

Celkem zásah

2.10.6 P ehled po tu prov ovacích a taktických cvi ení dle územních odbor Prov

Územ ní odbor

ovací cvi ení

Celkem Typ události Požár

Jeseník 0

Olom ouc 3

Prost jov 0

P erov 1

Šum perk 0

4

Dopravní nehoda

0

0

0

0

0

0

Únik nebezpe né chem ické látky

0

0

0

0

2

2

Technická havárie

0

0

1

0

0

1

Radia ní havárie a nehoda

0

0

0

0

0

0

Ostatní m im o ádné události

0

0

0

0

0

0

Celkem událostí

0

3

1

1

2

7

- 21 -

Územ ní odbor

Taktická cvi ení

Celkem Typ události

3

Jeseník

Olom ouc

Prost jov

P erov

Šum perk

Požár

2

8

8

11

7

36

Dopravní nehoda

0

0

0

3

0

3

Únik nebezpe né chem ické látky

0

3

0

2

3

8

Technická havárie

1

2

3

1

1

8

Radia ní havárie a nehoda

0

0

0

0

0

0

Ostatní m im o ádné události

0

0

0

0

0

0

Celkem událostí

3

13

11

17

11

55

Události v obcích s rozší enou p sobností (ORP) za t i tvrtletí roku 2014 3.1

P ehled po tu událostí v ORP

ORP

Požár

Dopravní nehoda

Ostatní Únik neb. Technická m im o ádné chem . látek havárie události

Celkem

15

13

3

82

1

114

105

124

37

310

33

609

26

46

5

73

10

160

233

217

53

380

84

967

Uni ov

25

20

6

70

4

125

Šternberk

32

34

12

113

12

203

Hranice

37

50

15

109

15

226

Lipník n/B

18

23

6

99

9

155

P erov

74

104

20

256

29

483

Mohelnice

20

35

14

73

11

153

Záb eh

38

35

7

81

10

171

Šum perk

72

82

20

209

18

401

Jeseník

58

61

19

478

12

628

753

844

217

2333

248

4395

Konice Prost jov Litovel Olom ouc

Celkem

- 22 -

3.2

Grafický p ehled po tu událostí v ORP

P edled po tu události dle obcí s rozší enou p sobností 967

1000 900 800 700

628

609

600 483 500

401

400 300 200

160 114

203

226 155

125

100 0

- 23 -

153

171

3.3

Základní informace o požárech

3.3.1 Po ty požár , škody, uchrán né hodnoty, po ty usmrcených a zran ných osob

P ím á škoda v tis. K

Uchrán né hodnoty v tis. K

Po et usm rcených

Po et zran ných

Po et evakuovaných

Po et zachrán ných

233

28188,5

71913

0

7

0

1

Litovel

26

1129,7

17116

0

1

0

1

Šternberk

32

662,4

716

0

1

0

0

Uni ov

25

2635,5

4600

0

0

0

0

P erov

74

5606

104581

0

2

12

0

Lipník nad Be vou

18

5634,4

13550

1

5

0

1

Hranice

37

2904,7

18074

0

6

60

0

105

7352,7

66965,3

0

15

7

2

Konice

15

495,7

14561

0

1

0

0

Šumperk

72

3788,5

33145

0

2

0

3

Záb eh

38

1918

5575

2

0

0

0

Mohelnice

20

2635

10820

0

0

0

0

Jeseník

58

19228,7

54332,6

0

2

6

0

753

82179,8

415948,9

3

42

85

8

Okres

ORP

Olomouc Olom ouc

P erov

Prost jov

Po et požár

Prost jov

Šum perk

Jeseník

Celkem

- 24 -

Neobjasn no, v šet ení

Požáry se zákl. evidencí

Úmysl

Nedbalost

Komíny

Topidla

Technické závady

Samovznícení

Výbuchy

Manipulace s ho lavinami

Jiné p í iny

Celkem

3.3.2 Požáry v ORP dle p í iny vzniku

Olomouc

12

130

40

18

2

1

29

0

0

0

1

233

Litovel

2

15

3

1

0

0

4

0

1

0

0

26

Šternberk

2

21

4

2

2

0

1

0

0

0

0

32

Uni ov

1

15

2

4

0

1

1

1

0

0

0

25

Celkem

17

181

49

25

4

2

35

1

1

0

1

316

P erov

10

36

4

15

1

0

5

2

0

0

1

74

Lipník n/B

6

3

0

7

0

0

2

0

0

0

0

18

Okres

ORP

Olom ouc

P erov

Prost jov

Hranice

2

13

1

8

1

0

11

1

0

0

0

37

Celkem

18

52

5

30

2

0

18

3

0

0

1

129

Prost jov

1

59

14

9

1

0

21

0

0

0

0

105

Konice

0

5

1

3

1

0

5

0

0

0

0

15

Celkem

1

64

15

12

2

0

26

0

0

0

0

120

Šumperk

5

38

8

8

1

1

10

0

0

0

1

72

Záb eh

2

23

0

4

1

0

7

0

0

0

1

38

Mohelnice

1

9

0

1

0

0

9

0

0

0

0

20

Celkem

8

70

8

13

2

1

26

0

0

0

2

130

Jeseník

1

29

1

13

3

1

10

0

0

0

0

58

Celkem

1

29

1

13

3

1

10

0

0

0

0

58

45

396

78

93

13

4

115

4

1

0

4

753

Šum perk

Jeseník Celkem

- 25 -

3.3.3 Grafické srovnání výše škod zp sobených požáry a uchrán ných hodnot p i požárech

!"

- 26 -

#$ % & ' ( )

*

+

%

,& ' ()

3.3.4 Srovnání vybraných základních ukazatel o požárech (2013 – 2014)

Okres

Olomouc

P erov

Prost jov

Šumperk Jeseník

2013

2014

P ímá škoda v tis. 2013 K 2014

Olomouc

198

233

17286,2

28188,5

48354

71913

2

0

8

7

Litovel

25

26

4483,4

1129,7

3500

17116

0

0

1

1

Šternberk

29

32

1943,7

662,4

4140

716

1

0

2

1

Uni ov

28

25

784,4

2635,5

4150

4600

0

0

2

0

P erov

89

74

3534,4

5606

50230

104581

0

0

3

2

Lipník nad Be vou

21

18

8450,3

5634,4

27833

13550

2

1

2

5

Hranice

32

37

9222,6

2904,7

56465

18074

0

0

3

6

Prost jov

87

105

9334,1

7352,7

26284,5

66965,3

1

0

4

15

Konice

16

15

953,6

495,7

2843,6

14561

0

0

0

1

Šumperk

65

72

11851

3788,5

131882

33145

0

0

2

2

Záb eb

33

38

4493

1918

10953

5575

0

2

7

0

Mohelnice

25

20

3487

2635

5329

10820

0

0

1

0

Jeseník

52

58

10763,4

19228,7

38530

54332,6

0

0

2

2

700

753

86587,1

82179,8

410494,1

415948,9

6

3

37

42

ORP

CELKEM

Po et požár

- 27 -

Uchrán né hodnoty Usmrceno Zran no v tis. K osob osob 2013 2014 2013 2014 2013 2014

3.3.5 Grafické srovnání po tu požár v ORP

- 28 -

3.3.6 Grafické srovnání výše p ímých škod v ORP v p epo tu na 1 000 obyvatel

!"

- 29 -

#$ % & ' ( )

!

' ( -,&

.

4

Události v eské republice za t i tvrtletí roku 2014 4.1

Základní informace o po tech hovor na tís ové linky 112 a 150 v krajích Linka tís ového volání Kraj

R

Po et obyvatel

Celkem 112

Hl. m sto Praha

1241664

167438

31254

198692

St edo eský

1279345

167071

23187

190258

Jiho eský

636138

87954

12611

100565

Plze ský

571709

75129

12127

87256

Karlovarský

303165

49186

6165

55351

Ústecký

828026

143892

20018

163910

Liberecký

438600

55764

8078

63842

Královehradecký

553856

60929

11360

72289

Pardubický

516411

56156

9174

65330

Vyso ina

511937

52032

8430

60462

1166313

128652

20672

149324

Olom oucký

638638

75342

13702

89044

Zlínský

589030

53601

8778

62379

Moravskoslezský

1237194

165559

29000

194559

Celkem

10512026

1338705

214556

1553261

Jihom oravský

4.2

Podíl zlomyslných volání a volání skute n kraji

Založené události

P ijaté na TCTV 112 OLK

14 851

Stornované na TCTV 112 OLK

7 312

Hovory p íjaté na LTV

ešených v Olomouckém

76

P ijaté na TCTV 112 OLK pro jiný kraj 92

81259

Zlom yslná volání

P ijaté jiným TCTV pro OLK

7 066 89044

ešené události

5

150

7785

Zprávy o innosti (ZO ) Typ JPO

ZO na území OLK

ZO mimo území OLK

JPO I

28

0

28

JPO II-IV

281

81

362

Celkem

309

81

390

SŽDC P erov

153

81

234

- 30 -

Celkem

6

P íloha – Informace k požár m nad 1 mil. K

Požár požáru jednotky klimatizace v obchod potravin Datum: 07. 02. 2014 as ohlášení: 00:08 ECUD: 7114000480 P ímá škoda: 1 500 000 K Uchrán né hodnoty: 0K Nasazení jednotek 1 x HZS OLK PO: 3 x SDH

Okres: Šumperk Obec: Mohelnice Jednalo se o požár klimatiza ní jednotky v maloobchodní prodejn Hruška. Došlo k samouhašení požáru. Výše škody je na potravinách zasažených zplodinami ho ení. P í ina vzniku požáru je z d vodu technické závady na klimatiza ní jednotce.

Požár autoservisu Samohýl a.s.

Okres: Olomouc Obec: Olomouc Jednalo se o požár objektu autoservisu firmy Samohýl Olomouc a.s. K požáru došlo v ásti, kde je situovaná lakovací kabina, my ka aut a záme nická dílna. P í ina – zanedbání bezpe nostních p edpis .

Datum: as ohlášení: ECUD: P ímá škoda: Uchrán né hodnoty: Nasazení jednotek PO:

27.02.2014 05:42 7114000784 14 000 000 K 40 000 000 K 2 x HZS OLK 4 x SDH

- 31 -

Požár rodinného domu Datum: as ohlášení: ECUD: P ímá škoda: Uchrán né hodnoty: Nasazení jednotek PO:

31.03.2014 14:21 hodin 7114001295 1 869 000,- K 2 130 000,- K 1 x HZS 3 x SDH

Požár rodinného domu Datum: as ohlášení: ECUD: P ímá škoda: Uchrán né hodnoty: Nasazení jednotek PO:

16.04.2014 22:35 114001498 1 100000 600 000 4 x HZS 2 x SDH

Okres: P erov Obec: Kojetín Jednalo se o požár pokoje ve 2. NP rodinného domu s rozší ením požáru na stropní a st ešní konstrukci. Celé 2. NP rodinného domu zasaženo zplodinami ho eni. P í ina vzniku požáru je v šet ení.

Okres: Šumperk Obec: Štíty Požár hospodá ské usedlosti (rodinného domu s hospodá skými budovami). P i požáru došlo k úmrtí dvou osob v d sledku požáru (otrav zplodinami ho ení. P í ina vzniku požáru v šet ení.)

- 32 -

Bývalé rekrea ní st edisko (v rekonstrukci) Datum: 12.05.2014 as ohlášení: 05:04 ECUD: 7114001862 P ímá škoda: 17 000 000 K Uchrán né hodnoty: 25 000 000 K Nasazení jednotek 1 x HZS OLK PO: 6 x JSDH

Okres: Jeseník Obec: Jeseník - D t ichov Jednalo se o požár bývalého rekrea ního st ediska, které bylo p ed vznikem požáru v rekonstrukci. K požáru došlo v 1.NP bývalé restaura ní ásti, kde byly skladovány 4-dílné LCD reklamní panely. P í ina vzniku požáru: 1. Nedbalostní jednání, 2. Úmyslné zapálení.

Požár osobního vozidla Volkswagen Touareg Datum: 07.04.2014 as ohlášení: 01:10 ECUD: 7114001377 P ímá škoda: 1 500 000 K Uchrán né hodnoty: 0K Nasazení jednotek 1 x HZS OLK PO: 0 x JSDH

Okres: Olomouc Obec: Olomouc Jednalo se o požár osobního vozidla Volkswagen Touareg, zaparkovaného na parkovišti v Olomouci na ulici Kischova. P í ina vzniku požáru je úmyslné jednání neznámé osoby.

- 33 -

Požár skladové haly spole nosti SANOL Datum: 17.04.2014 as ohlášení: 23:56 ECUD: 7114001513 P ímá škoda: 1 325 000 K Uchrán né hodnoty: 2 000 000 K Nasazení jednotek 2 x HZS OLK PO: 5 x JSDH

Okres: Olomouc Obec: Olomouc Jednalo se o požár skladové haly spole nosti SANOL, spol. s r.o.. Byly stanoveny dv p í iny vzniku požáru, a to úmyslné jednání neznámé osoby a technická závada na elektroinstalaci.

Požár garáže u rodinného domu

Okres: Olomouc Obec: Troubelice Jednalo se o požár samostatn stojící garáže u rodinného domu. P í ina vzniku požáru je nedbalostní jednání majitele p i oprav osobního vozidla v souvislosti s používáním sva ovacího agregátu.

Datum: as ohlášení: ECUD: P ímá škoda: Uchrán né hodnoty: Nasazení jednotek PO:

05.06.2014 22:04 7114002591 1 500 000 K 3 500 000 K 2 x HZS OLK 5 x JSDH

- 34 -

Požár garáže v suterénu rodinného domu Datum: 19.05.2014 as ohlášení: 14:29 ECUD: 7114002075 P ímá škoda: 1 789 351 K Uchrán né hodnoty: 1 533 000 K Nasazení jednotek 1 x HZS OLK PO: 3 x SDH

Okres: Prost jov Obec: N m ice nad Hanou Jednalo se o požár garáže v suterénu adového rodinného domu. P í ina jsou zm ny provozních parametr .

Požár invertoru v invertorové stanici fotovoltaické elektrárny Datum: 07.04.2014 as ohlášení: 11.04.2014 ve 14.00 hodin ECUD: 7114001418 P ímá škoda: 1 973 165,- K Uchrán né hodnoty: 7 000 000,- K Nasazení jednotek HZS – 0 PO: SDH - 0

Okres: P erov Obec: Hustope e nad Be vou Jednalo se o požár invertorové stanice fotovoltaické elektrárny, ve které se nacházelo 13 invertor . Došlo k vyho ení invertoru . 12 a k poškození sousedních invertor . 11 a 13. Požár se uhasil samovoln a byl zjišt n až p i kontrole FVE. P í inou vzniku požáru je technická závada na styka i DC vstupu od solárních panel na invertoru . 12.

- 35 -

Požár bytového Datum: as ohlášení: ECUD: P ímá škoda: Uchrán né hodnoty: Nasazení jednotek PO:

15.07.2014 16:35 7114008585 4 512 965,- K 10 000 000,- K 4 x HZS OLK 4 x SDH

Požár objektu stolárny Datum: as ohlášení: ECUD: P ímá škoda: Uchrán né hodnoty: Nasazení jednotek PO:

03.07.2014 15:58 7114003178 2 000 000 K 1 000 000 K 2 x HZS OLK 1 x JSDH

Okres: P erov Obec: Lipník nad Be vou Jednalo se o požár st ešní konstrukce a 2 bytových jednotek ve 2. NP bytového domu. V p ízemí se nacházela prodejna, která byla zasažena hasební vodou. P í inou vzniku požáru je kou ení.

Okres: Olomouc Obec: Bystro ice Jednalo se o požár samostatn stojícího objektu stolárny v obci Bystro ice. Byly stanoveny dv p í iny vzniku požáru, a to úmyslné nebo nedbalostní jednání neznámé osoby.

- 36 -

Požár bytové jednotky v bytovém dom Datum: as ohlášení: ECUD: P ímá škoda: Uchrán né hodnoty: Nasazení jednotek PO:

08.08.2014 22:31 7114009136 1 000 000 K 2 500 000 K 1 x HZS OLK 3 x JSDH

Požár dílny Datum: as ohlášení: ECUD: P ímá škoda: Uchrán né hodnoty: Nasazení jednotek PO:

28.05.2014 07:41 7114002292 1 030 000 K 13 000 000 K 1 x HZS OLK 2 x JSDH

Okres: Olomouc Obec: Hlubo ky Jednalo se o požár bytové jednotky v osmém nadzemním podlaží bytového domu v obci Hlubo ky. Jako p í ina vzniku požáru byla stanovena technická závada na elektroinstalaci.

Okres: Šumperk Obec: Bludov Jednalo se o požár dílny v objektu lázní. Jako p í ina vzniku požáru byla stanovena nedbalost nebo technická závada.

- 37 -

7

P íloha – Významné události v kraji

Únik nebezpe né chem. látky - ostatní Datum: as ohlášení: ECUD: Po et zran ných / usmrcených: Po et zachrán ných: Nasazení jednotek PO:

13.01.2014 09:22 7114000136

Okres: Obec:

Olomouc Medlov

Jednalo se o amoniaku ze zásobníku v kompresorovn . Jednotka zabránila dalšímu ší ení uniklé látky, zastavila únik a následn zlikvidovala již uniklou látku.

2/0 0 2 x HZS OLK 2 x SDH

Dopravní nehoda – hromadná

Okres: Obec:

Datum: as ohlášení: ECUD: Po et zran ných / usmrcených: Po et zachrán ných: Nasazení jednotek PO:

Jednalo se o hromadnou et zovou dopravní nehodu osobního a t í nákladních vozidel bez zran ní. Na míst bylo provedeno protipožární zabezpe ení havarovaných vozidel, likvidace úniku oleje ze dvou nákladních vozidel pomocí sorbentu. K odstran ní havarovaných vozidel p ivolána fa Spemax.

06.02.2014 13:30 7114000473 0/0 0 2 x HZS OLK 2 x SDH

- 38 -

Olomouc Olomouc

Okres: Obec:

Dopravní nehoda Datum: as ohlášení: ECUD: Po et zran ných / usmrcených: Po et zachrán ných: Nasazení jednotek PO:

02.08.2014 22:11 7114008977 6/0 6 1 x HZS OLK 0 x SDH

Olomouc Uni ov

Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, p i které došlo ke zran ní šesti osob. Jednotka provád la p edléka skou pé i, transport pacient a následn zabezpe ení havarovaných vozidel, likvidaci úniku oleje za pomocí sorbentu.

- 39 -

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.