Struktura nákladů v energetice


1 Struktura nákladů v energetice2 Výsledovka Slouží ke zjištění hospodářského výsledku Z&aacut...
Author:  Eduard Bárta

0 downloads 7 Views 274KB Size

Recommend Documents


Vodíkové hospodářství a využití vodíku v energetice
1 ÚJV Řež, a. s. Vodíkové hospodářství a využití vodíku v energetice Aleš Doucek2 Hydrogen Cou...

Kapitola 2. Technologické aspekty chladicích soustav. v energetice ČR. CENIA Praha. Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR
1 Kapitola 2 Technologické aspekty chladicích soustav v energetice ČR Kapitola 2_ Úvod.doc 1 / 102 Obsah 2... TECHNOLOGICKÉ...

STRUKTURA BANKOVNÍHO SEKTORU v ČR
1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání STRUKTURA BANKOVN&Iacut...

STUDIUM PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ HETEROGENNÍCH NÁVARŮ V JADERNÉ ENERGETICE
1 STUDIUM PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ HETEROGENNÍCH NÁVARŮ V JADERNÉ ENERGETICE Beňo Marcel Útvar TB ČEZ Beňo Frant...

Ethernet s modulem RCM pro koncové měřicí zařízení v energetice
1 Převodník RS232/Ethernet s modulem RCM pro koncové měřicí zařízení v energetice Bc. Martin Koutný doc. Ing...

AKTUÁLNÍ SITUACE V ENERGETICE Z POHLEDU VELKÝCH SPOTŘEBITELŮ
1 AKTUÁLNÍ SITUACE V ENERGETICE Z POHLEDU VELKÝCH SPOTŘEBITELŮ Vývoj energetického trhu Direktivy EU a legislativa ...

STRUKTURA REGISTRU. Referenční registr NRPZS. (v )
1 O STRUKTURA REGISTRU Referenční registr NRPZS (v )2 1 OBSAH 2 Přehled zkratek Struktura záznamu na straně správních org&...

VÝZNAMOVÁ STRUKTURA FAKTU V OBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH
1 STATI VÝZNAMOVÁ STRUKTURA FAKTU V OBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH lan Slavík, Tomáš Janík Anotace: Čl&...

JAROSLAV PEREGRIN V znam a struktura
1 JAROSLAV PEREGRIN V znam a struktura PRAHA2 OIKOYMENH Edice Oik menè Hennerova Praha 5 Kniha vych zì za laskavèho p ispï...Struktura nákladů v energetice

Výsledovka Slouží ke zjištění hospodářského výsledku „ Základem jsou náklady a výnosy „ Je nutné respektovat časové rozlišení „ Součástí je daň z příjmů „ Zpracovává se zvlášť pro každý rok „

Struktura výsledovky (zjednodušená) Tržby za prodej zboží Náklady na prodané zboží Změna stavu zásob Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy NIM, HIM Tvorba a zúčtování rezerv, opravných položek Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za účetní období

Struktura nákladů v energetice A) Jednorázové výdaje (spojené s výstavbou) - investice

- elektrárny, zdroje tepla - přenosová soustava, tepelné napáječe - rozvodny, výměníkové stanice - distribuční sítě - přípojky Příprava výstavby, projekt, dodávka zařízení vč. stavební části, montáž zařízení, měření a regulace Pořízení zásob paliva, náhradních dílů, zaškolení pracovníků

Struktura nákladů v energetice B) Roční náklady (během doby provozu) stálé, kapitálové náklady - úroky z úvěrů - odpisy (viz A.) - leasingové splátky stálé provozní náklady na zajištění výkonu náklady provozu - mzdy provozních pracovníků - provozní materiál - opravy a údržba - pojištění, daně, poplatky a ostatní náklady řízení - mzdy, spoje, údržba, vzdělávání, audit,.. proměnné náklady tj. náklady závislé na velikosti dodávky energie - palivo vč. dopravného - nakoupená elektřina, teplo a ostatní energie - voda, provozní chemikálie - ukládání odpadů, (emisní poplatky) - ztráty energie

Kalkulační (účelové) členění nákladů Náklady přímé (jednicové) – náklady přímo přiřaditelné jednici produkce Náklady nepřímé (režijní) – náklady, které nelze přiřadit na jednici produkce Kalkulační jednice – kus, kg, t, km, ... , hodina služby ,.... atp. Neplatí, že všechny proměnné náklady jsou zároveň jednicovými. A rovněž neplatí, že veškeré stálé náklady jsou režijními.

Měrné náklady „

Měrné náklady výroby elektřiny

Nv = Nst + Npr

Nv

Nv = Pm . nst + W . n pr

Nst Npr Pm W nst

Nv = Pm . ( n st + T m . n pr )

npr Tm nv Nv Pm . Tm

nv =

Nv = W

nv =

n st + n pr Tm

roční výrobní náklady dodávky elektřiny [Kč] stálá složka nákladů proměnná složka nákladů roční maximum výkonu [MW] roční výroba energie [MWh] měrné stálé náklady vztažené na výkon [Kč/MW] měrné proměnné náklady dodávky Kč/MWh] roční využití maxima výkonu [hod] měrné výrobní náklady vztažené na energii [Kč/MWh]

Měrné náklady „

Náklady na výrobu elektřiny N = N st + Npr

„

Nodp roční odpisy stanovené jako podíl investičních výdajů a doby životnosti Np roční provozní náklady (stálé i proměnné)

Měrné (celkové, účetní) náklady nvl = N odp + N p + N ú E

„

stálá složka nákladů proměnná složka nákladů

Měrné vlastní náklady nvl = N odp + N p E

„

Nst Nprnákladové úroky (z úvěrů, obligací)

Měrné výrobní náklady (levelised cost) nvl = N i • a Tž + N p E

aTž

poměrná anuita

Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní náklady Prodané cenné papíry a podíly Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti

30 759 694 4 048 520 1 602 700 12 459 122 572 595 1 931 906 1 017 187 6 332 025 3 565 534 -756 968 2 235 833 171 863 4 211 712 1 361 369 -145 089

Struktura nákladů ČEZ

Struktura nákladů ČEZ Převod finančních nákladů 0% Ostatní finanční náklady 0%

Daň z příjmů za běžnou činnost 6%

Mimořádné náklady 2% Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0%

Nákladové úroky 3% Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 1%

Výkonová spotřeba 43%

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 5% Náklady z finančního majetku 0% Prodané cenné papíry a podíly 9% Převod provozních nákladů 0% Ostatní provozní náklady 1% Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 3%

Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1%

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18%

Osobní náklady 6% Daně a poplatky 2%

Struktura nákladů výkonnové spotřeby ČEZ

Služby 27%

Spotřeba materiálu a energie 73%

Struktura osobních nákladů ČEZ

Sociální náklady 5%

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 25%

Odměny členům orgánů společnosti 0%

Mzdové náklady 70%

Odpisy a odepisování Investice do majetku je peněžní výdaj. Majetek se dostává do nákladů až prostřednictvím odpisů. Odpisy vyjadřují opotřebování hmotného i nehmotného majetku. Majetek

hmotný nehmotný

Majetek

dlouhodobý drobný

Dlouhodobý hmotný majetek: • samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok • budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem • stavby s výjimkou provozních důlních děl • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky • základní stádo a tažná zvířata • jiný vymezený majetek

Odpisy a odepisování Hmotný majetek vyloučený z odepisování: • zásoby • umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy • movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek • hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů • pozemky !!!!

Dlouhodobý nehmotný majetek • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje • software • ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč • doba použitelnosti je delší než jeden rok

Odpisy a odepisování Drobný majetek: Majetek se vstupní cenou <= 40 tis.Kč (hmotný) resp. <= 60 tis.Kč (nehmotný) a má provozně-technické funkce kratší než jeden rok. Neodepisuje se více let, odepíše se jednorázově.

Účetní odpisy odpisy, o jejichž výši a způsobu uplatňování rozhoduje v rámci účetních pravidel podnik

Daňové odpisy odpisy, jejichž výši a způsob uplatnění určuje zákon o daních z příjmů Zohledňují při určování základu daně z příjmů.

Odpisy a odepisování Odpisová skupina

Doba odpisování

Příklad odpisovaného majetku – více viz. zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmů – Třídění majetku do odpisových skupin

1

3 roky

Chovná zvířata, kancelářské stroje a počítače, televizní kamery, jízdní kola, ruční mechanizované nářadí a nástroje atd.

1a

4 roky

Motorová vozidla (kromě motocyklů),…., měřící systémy, hardware

2

5 let

Koně, lana, nože, motory lodí, čerpadla, prodejní automaty, traktory, vysílací přístroje, hodiny, motorová vozidla pro přepravu 10 a více osob, jeřábové automobily, kolotoče, houpačky atd., … ,komunikační systémy, generátory do 2,5 MWe

3

10 let

Prefabrikované betonové části a celky, ocelové konstrukce stožárů a sloupů, trezory, parní kotle, vznětové motory, turbíny, generátory, hydraulické a pneumatické pohony, vzduchové kompresory, pece, elektromotory, trafostanice, lodě, vrtulníky, letouny, kosmické lodě atd., …

4

20 let

Budovy ze dřeva, oplocení, sila, svršky drah, vedení trubní, telekomunikační a elektrická, věže, komíny, koupaliště, konstrukce vinic atd., …, Budovy pro energetiku

5

30 let

Budovy, komunikace, plochy letišť, mosty, tunely, akvadukty, nádrže, jímky, vrty a studny, lanové dráhy, byty a nebytové prostory atd.

6

50 let

Budovy hotelů, administrativní a obchodních domů, podzemní budovy, muzea, knihovny, kostely, historické a kulturní památky atd.

Odpisy a odepisování Daňové odpisy – vzorce Lze volit, jestli odepisovat rovnoměrně nebo zrychleně 1. Rovnoměrné odepisování 1. rok: v dalších letech:

o1 =

Ni 2 ⋅ To − 1

To … doba odepisování

2 ⋅ Ni ot = 2 ⋅ To − 1

2. Zrychlené odepisování 1. rok:

o1 =

Ni To

suma dosavadních odpisů t −1

v dalších letech:

ot =

2 ⋅ ( Ni − ∑ o j ) j =1

(To + 1 − (t − 1)) počet již odepsaných let

Odpisy a odepisování Daňový štít • • • •

efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku úroky z cizího kapitálu jako součást nákladů snižují zisk, ze kterého se platí daň, a tím snižují daňové zatížení podniku výsledná výnosnost vlastního kapitálu se zvýší též označováno jako "daňový efekt"

Postup při provádění odpisů Hmotný a nehmotný majetek se začíná odepisovat v tom měsíci, ve kterém je zařazen do používání. Hmotný a nehmotný majetek se odepisuje naposledy v měsíci: • kdy je odepsán do výše celkové vstupní ceny • kdy je naposledy evidován k poslednímu dni měsíce v případě vyřazení nebo zahájení likvidace

Odpisy a odepisování Postup při provádění odpisů Odpisy hmotného a nehmotného majetku se počítají a účtují měsíčně: • u majetku odpisovaného rovnoměrně ve výši 1/12 ročního odpisu podle roční odpisové sazby • u majetku odpisovaného zrychleně ve výši 1/12 ročního odpisu vypočítaného: - v prvním roce odpisování jako podíl vstupní ceny a doby odepisování - v dalších letech jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny k 1.1. a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem (To + 1) a počtem let, po které již byl odepisován

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.