Tájékoztató eredményről_csónak utca HNT eljárás


1 Tájékoztató eredményről_csónak utca HNT eljárás Közbeszerzési Értesítő sz...
Author:  Laura Szilágyi

0 downloads 2 Views 47KB Size

Recommend Documents


No documents


Tájékoztató eredményről_Csónak utca HNT eljárás Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám:

2018/101 Építési beruházás Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL

CPV Kód: Ajánlatkérő:

45212350-4 Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa:

HU11

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Oktatás

2018.05.29. 8232/2018

alapítvány

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Nemzeti azonosítószám: AK23817 Postai cím: Döbrentei utca 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1013 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Szemerey Gabriella Telefon: +3613754084 E-mail: [email protected] Fax: +3613754084 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.padabudapest.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 1

I.4) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb típus: alapítvány I.5) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Budapest I. Csónak utca 1. szám alatt található villaépület ...II. ütemének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” uniós nyílt közbesz.hez kapcs. HNT eljárás Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212350-4

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: „BUDAPEST I. CSÓNAK UTCA 1. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ, 14357. HELYRAJZI SZÁMON, 16025. MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁMON NYILVÁNTARTOTT VILLAÉPÜLET MŰVÉSZETI GALÉRIA ÉS ÉTTEREM LÉTESÍTMÉNY KIALAKÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TELJES KÖRŰ BEFEJEZŐ KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAINAK II. ÜTEMÉNEK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” TÁRGYÁBAN MEGINDÍTOTT UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ, NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ, 2

TŰZJELZŐ HÁLÓZAT, STRUKTURÁLT HÁLÓZAT, AUDIO-VIZUÁLIS RENDSZEREK, IT RENDSZEREK, BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK (BIZTONSÁGTECHNIKA ÉS BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS), KONYHATECHNOLÓGIAI MUNKÁK, ÉPÜLETAUTOMATIKAI RENDSZEREK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZEREK KIVITELEZÉSÉRE IRÁNYULÓ hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll nem II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) Meghatározás II.2.1) Elnevezés: Budapest I. Csónak utca 1. szám alatt található villaépület ...II. ütemének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” uniós nyílt közbesz.hez kapcs. HNT eljárás Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212350-4

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Csónak u. 1. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az elvégzendő kivitelezési munkák főbb munkanemei a következők: - biztonságtechnikai rendszerek (biztonságtechnika és biztonsági világítás) - tűzjelző hálózat - épületgépészeti automatika - hő- és füstelvezető rendszer - strukturált hálózat, IT és audio-vizuális rendszer - konyhatechnológia kiépítése. Az elvégzendő kiviteli tervezési feladat főbb munkanemei: - konyhatechnológia kiviteli tervezése, - tűzjelző rendszer kiviteli tervezése, - audio-vizuális rendszer kiviteli tervezése, a hozzá tartozó IT rendszerrel együtt, - informatikai hálózat (strukturált hálózat, IT) kiviteli tervezése, 3

- hő- és füst elvezető rendszer (RWA) kiviteli tervezése, - biztonsági világítás kiviteli tervezése. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan új funkciója szerinti üzemeltetéshez, használatbavételhez szükséges engedélyek megszerzését célzó hatósági eljárásokban a személyes részvétel a Megrendelő mellett. Az elvégzendő feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki dokumentáció tartalmazzák. Az épület alapadatai Ingatlan címe: 1015 Budapest, Csónak u. 1. (hrsz. 14357) Épület nevesített funkciója: galéria kiállítótér, étterem Beépítettség térszín felett: 654 m2 (26,75%) Beépítettség térszín alatt: 1 475 m2 (60,37%) Nettó szintterület: - -2 szint: 283 m2 + 76 m2 hűtőgépház - -1 szint: 440 m2 + 22 m2 hűtőgépház - 0 szint (Csónak u.): 1 019 m2 + 81 m2 külső kerengő - +1 szint (Király lépcső): 467 m2 + 635 m2 terasz, zöldtető - +2 szint: 287 m2 + 42 m2 erkély - +3 szint (Hunyadi J. út): 287 m2 + 12 m2 erkély - Tetőtér: 142 m2 - Összesen: 2 925 m2 + 868 m2 külső tér (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi kritérium – Költség kritérium – x Ár – Súlyszám: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: 12. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 100. § (5) bekezdés alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint: legalacsonyabb ár IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt eljárás Gyorsított eljárás 4

Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet) IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény) IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csónak utca HNT eljárás Szerződés/rész odaítélésre került nem V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A szerződés/tétel nem került odaítélésre x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették) Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma) V.2) Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk 5

A beérkezett ajánlatok száma: Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint) Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő kkv V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát Érték áfa nélkül: Pénznem: Arány: % 6

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.3) További információk: Az eljárás eredménytelen - tekintettel arra, hogy az ajánlati ár meghaladja az eljáráshoz rendelt fedezet összegét, így az ajánlatkérő nem tudja az egyetlen beérkezett ajánlat szerint megkötni a szerződést, ezért a Kbt. 75.§ (2) b) pontja alapján az eljárás eredménytelenségének megállapítása indokolt. Ajánlattevő: Ajánlattevő neve: Magyar Építő Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 28. Ajánlattevő adószáma: 10759358-2-44 VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: [email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint. VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 7

Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: [email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 7 közzétételre nem kerülő kötelező információ 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák D1. melléklet Általános beszerzés Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása 2014/24/EU irányelv (válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot) x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás meghívásos eljárás A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt: verseny hiánya technikai okokból a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően x A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés 8

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá 3. Magyarázat Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban) Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapján indította meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. A beszerzés tárgya építési beruházás, amelynek keretében olyan új építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére. A korábbi eljárás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. december 31-én 2016/S 253-465550 számon megjelent ajánlati felhívással indult nyílt eljárás volt. Az eljárást indító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2017. január 4-én KÉ-16433/2016 számon jelent meg. Az eljárás nyertese: Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) Az új építési beruházás összhangban van az alapprojekttel („Budapest I. Csónak utca 1. szám alatt található, 14357. helyrajzi számon, 16025. műemléki törzsszámon nyilvántartott villaépület művészeti galéria és étterem létesítmény kialakítását szolgáló teljes körű befejező kivitelezési munkálatainak II. ütemének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”), amelyre a korábbi szerződést nyílt eljárásban megkötötték. A korábbi eljárást megindító hirdetményben (VI.3. 16. pont) Ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházások tárgyát és beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban a becsült érték meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából).

9

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.