Tarievenlijst bpost bank in voege op Tarievenlijst. van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)


1 Tarievenlijst bpost bank in voege op Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)2 Tarievenlijst...
Author:  Mathijs Smit

0 downloads 23 Views 203KB Size

Recommend Documents


No documents


Tarievenlijst bpost bank in voege op 01.04.2019

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Tarievenlijst bpost bank

2

1. Zichtrekening b.compact

b.comfort

b.young 18-24 jaar

b.young 11-17 jaar

Postchequerekening

1.1 De verschillende formules Kostprijs

3,50 EUR1 Maandelijks

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

21,00 EUR 2 Jaarlijks 10,50 EUR 3 vanaf 60 jaar met pensioendomiciliëring van minimum 500 EUR gemiddeld per maand

Afrekeningen

MaandelijksJaarlijks

Inbegrepen beheerservices: de opening, het beheer en de afsluiting van 1 zichtrekening (referentierekening)Indien bankkaart

0,20 EUR6 indien bankkaart

Elektronische verrichtingen in EUR in de SEPA5-zone • G eldafhalingen aan de automaten binnen het netwerk van bpost in België • Geldafhalingen aan andere automaten dan binnen het netwerk van bpost in België0,50 EUR6 (1 per maand inbegrepen)

• B etalingen met kaart of Bancontact app

Indien bankkaart

• S EPA 5 overschrijvingen uitgevoerd via PCbanking of MOBILEbanking

Inbegrepen (indien geopteerd voor abonnement)

• SEPA 5 overschrijvingen via SELFbanking

Indien bankkaart

• E uropese domiciliëringen (SEPA5), doorlopende opdrachtenTarievenlijst bpost bank

3

b.compact

b.comfort

b.young 18-24 jaar

b.young 11-17 jaar

Postchequerekening

Manuele verrichtingen (debet) in EUR in de SEPAzone5: geldafhalingen in contanten7, papieren overschrijvingen en overige verrichtingen aan de loketten van bpost in België • Aantal manuele verrichtingen inbegrepen

OnbeperktOnbeperkt

Onbeperkt

24 stuks10

• E xtra manuele verrichtingen1,50 EUR6

0,70 EUR8

• Bankkaarten inbegrepen in pakket

1 kaart per rekeninginterveniënt

1 kaart

1 jongerenkaart

1 kaart per rekeninginterveniënt (max. 2 kaarten)

Afzonderlijk te verkrijgen aan 1,25 EUR6 /maand

• Heruitgave kaart (verlies, diefstal)

inbegrepen in pakket

8,00 EUR6

inbegrepen in pakket

inbegrepen in pakket

8,00 EUR6

• Heruitgave geheime code

inbegrepen in pakket

2,50 EUR6

inbegrepen in pakket

inbegrepen in pakket

2,50 EUR6

Afzonderlijk te verkrijgen aan 7 EUR6 /jaar

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00 EUR

4,25 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

4,25 EUR

1,00 EUR6

2,00 EUR6

Niet beschikbaar

1,00 EUR6

2,00 EUR6

Bankkaart (debetkaart) met dienstverlening (incl. afhaal- en betaalfunctie)

Verrichtingen op afstand17 • P Cbanking en/of MOBILEbanking met dienstverlening (incl. betaalfunctie)

Creditrente • S tandaard creditrente (zie § 1.3. voor extra informatie)

Verrichtingen niet inbegrepen in het pakket: Saldoverzekering11 • Jaarlijkse bijdrage Kaart Mastercard Classic (deferred debit) met dienstverlening (incl. afhaal- en betaalfunctie) • Maandelijkse bijdrage

Tarievenlijst bpost bank

4

Prijs en/of info

1.2 V errichtingen in EUR (buiten het basispakket- kostprijs per verrichting) Manuele verrichtingen (debet) in EUR in de SEPA-zone5: geldafhalingen in contanten7, papieren overschrijvingen en overige verrichtingen aan de loketten van bpost in België (buiten basispakket- kostprijs per verrichting)

Prijs en/of info

Verrichtingen met kredietkaart in EUR in de SEPA-zone5 • Betalingen met de bankkaart (debetkaart)

0,00 EUR

• Geldafhalingen met Mastercard Classic

5,50 EUR

• Geldafhalingen met Mastercard Revolving

12

• M anuele verrichting of papieren overschrijving, Postchequerekening

0,70 EUR6

• M anuele verrichting of papieren overschrijving, b.compact

1,50 EUR6

• P apieren collectieve overschrijving, per afgifte

4,00 EUR6

6,50 EUR

1.3 Creditrente Standaard

0,00%

Periodiciteit

Jaarlijks (maandelijks berekend op het minimum permanent positief saldo)

Cheque verrichtingen • Uitgegeven cheque

0,70 EUR6

• Uitgifte bankcheque

7,50 EUR6

• Uitgifte circulaire cheque

2,50 EUR6

• B etalingen met bankkaart of Bankcontact app • S EPA overschrijvingen uitgevoerd via PCbanking of MOBILEbanking 5

• SEPA overschrijvingen via SELFbanking 5

• E uropese domiciliëringen (SEPA5) en doorlopende opdrachten

Niet-toegelaten overschrijding

11,55%

1.5 Valutadatum

Elektronische verrichtingen in EUR in de SEPA-zone5 • G eldafhalingen aan de automaten binnen het netwerk van bpost in België met bankkaart • Geldafhalingen aan andere automaten dan binnen het netwerk van bpost in België met bankkaart

1.4 Debetrente

In functie van de gekozen formule In functie van de gekozen formule Inbegrepen indien bankkaart Inbegrepen indien abonnement Inbegrepen indien bankkaart Inbegrepen

Uitgaande overschrijving

Uitvoeringsdatum

Domiciliëringen

Uitvoeringsdatum

Kaartbetalingen

Uitvoeringsdatum

Opnemingen en stortingen

Uitvoeringsdatum

Inkomende overschrijving

Dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank

Afgifte cheque aan de loketten van bpost

Bankwerkdag9 afgifte + 2 kalenderdagen

Tarievenlijst bpost bank

5

Prijs en/of info

Prijs en/of info

1.6 K aarten Bankkaart (debetkaart) met dienstverlening (incl. afhaal- en betaalfunctie)

Accesscard met dienstverlening

• Maandelijkse bijdrage

In functie van de gekozen formule

• Aanschaf extra bankkaart, maandelijkse bijdrage

1,25 EUR6/maand

• H eruitgave van een kaart, indien niet inbegrepen in pakket

8,00 EUR6

• H eruitgave van een geheime code, indien niet inbegrepen in pakket

2,50 EUR6

• Maandelijkse bijdrage eerste kaart

0,00 EUR

• Maandelijkse bijdrage per kaart vanaf 2de kaart

1,25 EUR6

• Heruitgave van een kaart

8,00 EUR6

• Heruitgave van een geheime code

2,50 EUR6

Kredietkaart Mastercard Classic (deferred debit) • Maandelijkse bijdrage hoofdkaart • gekoppeld aan b.comfort of b.young

1,00 EUR

• gekoppeld aan b.compact of Postchequerekening

2,00 EUR

• Bijkomende kaart • gekoppeld aan b.comfort of b.young • gekoppeld aan b.compact of Postchequerekening • B etalingen met de kaart • V ervanging kaart omwille van een reden toe te schrijven aan de gebruiker • gekoppeld aan b.comfort of b.young • gekoppeld aan b.compact of Postchequerekening • H eruitgave van een geheime code • gekoppeld aan b.comfort of b.young • gekoppeld aan b.compact of Postchequerekening • Uitgavenlimiet

1,00 EUR 2,00 EUR inbegrepen

inbegrepen 8,00 EUR inbegrepen 2,50 EUR 1.250 EUR

Kredietkaart Mastercard12 (revolving) • Jaarlijkse bijdrage hoofdkaart Mastercard

17,50 EUR

• Bijkomende Mastercard • Vervanging kaart omwille van een reden toe te schrijven aan de gebruiker

4,00 EUR

• Heruitgave van een geheime code

2,00 EUR Min. 1.250 EUR – max. 5.000 EUR

• Uitgavenlimiet • R entevoeten en condities van kredietopening verbonden aan de kaart

4,00 EUR

Zie §11.3

1.7 Saldoverzekering11 • Jaarlijkse bijdrage standaard

4,25 EUR

• Jaarlijkse bijdrage indien b.comfort of b.young

0,00 EUR

Tarievenlijst bpost bank

6

2. Gereglementeerde spaarrekeningen Spaarrekening

Cocoon Spaarrekening

Getrouwheidsspaarrekening

Ritmo Spaarrekening

Online Spaarrekening

2.1 Beheerskosten Afsluiting Opening Jaarlijkse aanrekening

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,01 %

0,40 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,10 %

0,15 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,00 EUR

0,00 EUR

2.2 Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis) Basisrente

(De basisrente is niet gewaarborgd gedurende het ganse jaar, maar wordt pro rata berekend in functie van eventuele wijzigingen van de basisrente)

Getrouwheidspremie

(De rentevoet die op de begindatum van de getrouwheidsperiode van kracht is, is gewaarborgd gedurende de ganse lopende getrouwheidsperiode.)

Storting van verworven basisrente

Begin volgend jaar (valuta 01/01)

Storting van verworven getrouwheidspremie

01/01 ; 01/04 ; 01/07; 01/10

2.3 Limieten storting Maximum

Onbeperkt

Max. 500 EUR / maand

Onbeperkt

Max. 500 EUR / maand

Onbeperkt

Minimum

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

2.4 Valutadatum (uitgedrukt op jaarbasis) Basisrente • Storting in contanten

Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag

• Afgifte cheque aan de loketten van bpost

Dag van de afgifte + 2 kalenderdagen

• Geldafhaling

Verrichtingsdatum

Tarievenlijst bpost bank

7 Compte d’Épargne en ligne

Spaarrekening

Online Spaarrekening

Getrouwheidsspaarrekening

Ritmo Spaarrekening

Cocoon Spaarrekening

Getrouwheidspremie • Storting in contanten

Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag

• Afgifte cheque aan de loketten van bpost

Dag van de afgifte + 2 kalenderdagen

• Geldafhaling

Verrichtingsdatum

2.5 Saldoverzekering11 (facultatief) Jaarlijkse bijdrage

4,25 EUR

4,25 EUR

4,25 EUR

4,25 EUR

4,25 EUR

A. Creditrente

C. Modaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost

De creditrente op een spaarrekening, geopend in het kader van een contract huurwaarborgservice, wordt slechts toegekend vanaf de volledige samenstelling van het totale bedrag van de garantie.

Onverminderd het artikel 2.2 van de Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening, de Online Spaarrekening, de Getrouwheidsspaarrekening, de Ritmo Spaarrekening en de Cocoon Spaarrekening zijn de geldafhalingen in contanten aan het loket beperkt tot maximum 2.500 EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan 2.500 EUR dienen drie bankwerkdagen9 op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen9 na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen9 ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend.

B. Kernmodaliteiten inzake de getrouwheidspremie • M inimale aanhoudingsperiode voor de verwerving van de getrouwheidspremie: Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. • H et is mogelijk tot drie keer per jaar bedragen van minimaal 500 euro over te schrijven tussen de gereglementeerde spaarrekeningen bij bpost bank waarvan u (co-)titularis bent, zonder verlies van de opgebouwde getrouwheidspremie. • D e opvragingen worden aangerekend op de stortingen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is. Verlengingen van getrouwheidsperiodes worden voor de toepassing van de regel beschouwd als stortingen.

D. F iscale limieten voor het bekomen van de vrijstelling op de roerende voorheffing op gereglementeerde spaarrekeningen 960 euro voor 2019 (fiscale aangifte 2020). Voor de spaarrekeningen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden, wordt dit bedrag verdubbeld (namelijk 1920 Euro).

Tarievenlijst bpost bank

8

3. Briefwisseling (rekeningafschriften) b.comfort

b.compact

b.young 11-17 jaar

b.young 18-24 jaar

Postchequerekening

Basisbankdienst

Spaarrekening; Getrouwheidsspaarrekening; Ritmo Spaarrekening; Online Spaarrekening; Cocoon Spaarrekening

Dagelijks

0,97 EUR0,97 EUR0,97 EUR

Wekelijks

0,97 EUR0,97 EUR0,97 EUR

Tweewekelijks

0,97 EUR0,97 EUR

0,00 EUR

0,97 EUR

Maandelijks

0,97 EUR0,97 EUR0,97 EUR

Uitzonderlijk gratis voor +70 jarigen (geldig vanaf 1 januari volgend op de 70e verjaardag): enkel maandelijksUitzonderlijk voor wettelijk vertegenwoordiger: op aanvraag en enkel maandelijks

0,97 EUR

TerbeschikkingstellingVerzendkosten na 96 dagen zonder printen of downloaden (Sendback)

1,17 EUR1,17 EUR

1,17 EUR

1,17 EUR

Verzendkosten na 6 maanden zonder printen of downloaden (Sendback)1,17 EUR

1,17 EUR

1,17 EUR3.1 Verzending afschriften per post (kost per omslag)

3.2 Afschriften via SELFbanking / PCbanking

Tarievenlijst bpost bank

9

4. Internationale betalingen Prijs en/of info

4.1 SEPA5 Overschrijvingen

Kosten uitgaande overschrijvingen • Vaste kosten ingeval van SHA

Definitie

+ kosten ingeval van OUR (ter dekking van de correspondentkosten)

SEPA5 overschrijvingen zijn de betaalopdrachten die aan volgende voorwaarden beantwoorden: • Overschrijving uitgedrukt in EUR • A fkomstig van of bestemd voor een andere lidstaat van de SEPA-zone5 • V ermelding van naam en adres van begunstigde • V ermelding van correcte IBAN en BIC van de begunstigde • G edeelde kosten (SHARED), d.w.z. waarbij enkel de kosten aangerekend door bpost bank zijn ten laste van de cliënt

Kosten

4.2 Overige internationale overschrijvingen Definitie Overige internationale overschrijvingen zijn: • grensoverschrijdende overschrijvingen die niet beantwoorden aan één of meerdere SEPA-voorwaarden en alle andere internationale overschrijvingen. • niet-grensoverschrijdende overschrijvingen in een andere munt dan EUR De aanrekening van kosten voor een internationale overschrijving hangt af van de keuze van afrekening: • “ OUR” = alle kosten ten laste van de opdrachtgever • S HA” = de kosten worden gedeeld, m.a.w. alleen de kosten aangerekend door bpost bank zijn ten laste van de opdrachtgever • “BEN” = geen kosten voor opdrachtgever, m.a.w. alle kosten worden doorrekend aan de begunstigde. De kosten worden van het getransfereerde bedrag afgehouden.

Prijs en/of info

20,00 EUR6 10,00 EUR6

+ variabele kosten op het totaal 0,01 EUR – 2.500,00 EUR

0,00%6

2.500,01 EUR – 25.000,00 EUR

0,20%6

25.000,01 EUR - …

0,10%6

• Met maximum kosten per verrichting

150 EUR6

Kosten inkomende overschrijvingen

Zie § 1.2.

• Transactie met een bedrag kleiner of gelijk aan 12.500,00 EUR

5,00 EUR6

• Transactie met een bedrag hoger dan 12.500,00 EUR

10,00 EUR6

Valutadatum • Debet

Uitvoeringsdatum

• Credit

Dag van ontvangst van de gelden bij bpost bank

Klachtenprocedure Schrijven naar bpost - 1100 Brussel. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, gelieve uw klacht schriftelijk mede te delen aan de Dienst Customer Services van bpost bank – Markiesstraat 1 bus 2 - 1000 Brussel. Laatste middel: Ombudsdienst voor financiële diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2 – 1000 Brussel, e-mail: [email protected] Referentiewisselkoersen De wisselkoers is gelijk aan de referentiewisselkoers van de interbancaire markt (Bloomberg) waarop een marge van 2,5% wordt toegepast. Deze wisselkoers kan constant fluctueren.

Tarievenlijst bpost bank

10

Prijs en/of info

Prijs en/of info

4.3 Internationale kaartverrichtingen Bankkaart (debetkaart)

Kredietkaart Mastercard12 (revolving)

• B etalingen en geldafhalingen in EUR in de SEPA-zone5 • Geldafhalingen in de SEPA-zone5 in andere munt dan EUR of buiten de SEPA-zone5

• B etalingen in de SEPA-zone in andere munt dan EUR of buiten de SEPA-zone5 5

Zie § 1.2. 4,00 EUR + 0,40% behandelingskost + 1,50% wisselkoersmarge op het bedrag indien van toepassing 6

6

0,60 EUR6 + 0,40%6 behandelingskost + 1,50% wisselkoersmarge op het bedrag indien van toepassing

Kredietkaart Mastercard Classic (deferred debit) • G eldafhalingen bij banken aangesloten bij Mastercard en/of bij automatische verdelers die Mastercard aanvaarden

5,50 EUR

• B etalingen (max. = uitgavenlimiet min het reeds uitgegeven of opgehaald bedrag)

0,00 EUR

• M arge op wisselverrichtingen in vreemde munten: aanrekening van een wisselkoers marge op de wisselkoers bij de omzetting in EUR

1,9% op het bedrag

• Geldafhalingen bij banken aangesloten bij Mastercard en/of bij automatische verdelers die Mastercard aanvaarden

6,50 EUR

• Betalingen (max. = uitgavenlimiet min het reeds uitgegeven of opgehaald bedrag)

0,00 EUR

• Geldoverschrijving door de gebruiker

1% behandelingskost met min. 4,50 EUR

• Marge op wisselverrichtingen in vreemde munten: aanrekening van een wisselkoers marge op de wisselkoers bij de omzetting in EUR

2,5% op het bedrag

Tarievenlijst bpost bank

11

5. Uiterste tijdstip van ontvangst bij bpost bank

7. Verrichtingen op effecten Prijs en/of info

Prijs en/of info Inning, betaling, verkoop of terugkoop van roerende waarden die

Voor de uitvoering van uitgaande overschrijvingen (zowel naar rekeningen aangehouden bij bpost bank als naar rekeningen aangehouden bij andere banken) en debitering met valuta Dag (D)

16.00 u

• Niet door bpost bank gecommercialiseerd worden en niet bij de Bank herbelegd worden

Voor de binnenkomende betalingen en creditering met valuta Dag (D)

16.00 u

• Niet door bpost bank gecommercialiseerd worden en bij de Bank herbelegd worden

kosten correspondent + 25,00 EUR/ISINcode Kosten van de correspondent

Makelaarskosten : Overschrijvingen ingebracht na dit uiterste tijdstip of binnenkomende bedragen na dit tijdstip worden behandeld op de eerstvolgende bankwerkdag9. Onder voorbehoud van de goede werking van de betaalsystemen.

6. Effectendepot Prijs en/of info De Bank aanvaardt enkel waarden gecommercialiseerd door bpost bank, Staatsbons en effecten (Kasbons, Beveks en Gestructureerd product) uitgegeven door de Belgische banken van de groep BNP Paribas Fortis Dossierkosten

0,00 EUR6

Bewaarloon

0,00 EUR6

Het overzicht zal een keer per jaar gratis opgestuurd worden.

• Staatsbon • vervaldag < 1 jaar • vervaldag > 1 jaar en Bedrag ≤ 125 000 EUR

0,30 % 0,50 %

• vervaldag > 1 jaar en Bedrag > 125 000 EUR

0,30 %

• Gestructureerde obligatie - gedurende de looptijd

1,00 %

• Afgeleid instrument - gedurende de looptijd

1,00 %

• Open BEVEK

/

Taks op beursverrichtingen : • Staatsbon

0,12% (max 1.300 EUR)

• Gestructureerde obligatie

0,12% (max 1.300 EUR)

• Afgeleid instrument

0,35% (max 1.600 EUR)

• Open BEVEK

1,32% (max 4.000 EUR)

bpost bank, in zijn hoedanigheid van distributeur, ontvangt naast de vergoedingen van haar klanten, de volgende vergoedingen: • voor de distributie van BEVEK’s: vanwege de beheerder van de instelling voor collectieve belegging, een percentage van de beheersvergoeding die bpost bank betaalt aan deze beheerder voor de betrokken BEVEK, onder de vorm van retrocessie. Dit percentage wordt per BEVEK bepaald en situeert zich tussen 45% en 75% van de beheersvergoeding. • voor de distributie van gestructureerde producten : vanwege de uitgever, een jaarlijkse en recurrente commissie van maximaal 1% van de nominale waarde. • voor de distributie van Staatsbons: vanwege de Belgische Staat, per uitgegeven Staatsbon, een plaatsingscommissie die wordt berekend op basis van het door de klant geplaatste bedrag. De commissie wordt bepaald door de Algemene Administratie van de Thesaurie en bedraagt in het algemeen ongeveer tussen 0,75% en 1,35%. • voor de distributie in het algemeen: vanwege de uitgevers van de verschillende beleggingsproducten die bpost bank aan haar klanten aanbiedt, kunnen bpost bank en bpost en hun medewerkers genieten van opleidingen, vorming en seminaries teneinde de kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de klant voor de betrokken producten te verbeteren. bpost bank kan aan bpost, NV van publiek recht, commissies verlenen ter vergoeding van dienstverlening die bpost verricht in het kader van de commercialisering van deze producten. Bijkomende inlichtingen over deze voordelen kunnen bekomen worden door een verzoek te richten aan Postinfo. Dit kan door contact op te nemen via telefoon op het nummer 022/012345 of via de website www.bpostbank.be.

Tarievenlijst bpost bank

12

8. Verrichtingen op afstand

9. Diversen Prijs en/of info

8.1 P Cbanking en/of MOBILEbanking met dienstverlening (incl. betaalfunctie)

Inbegrepen:

1 abonnement met dienstverlening, incl. betaalfunctie en 1 kaartlezer

Jaarlijkse kost (tenzij inbegrepen in packagerekening)

7,00 EUR6

Bijkomende kaartlezer

25,00 EUR6

Aansluiting internet

Ten laste van de cliënt

Prijs en/of info

9.1 B asisbankdienst (beheerst door het Wetboek van Economisch Recht, boek VII, titel 2, hoofdstuk 8) Het basispakket bevat: • De opening, het beheer en de afsluiting van 1 zichtrekening; • 36 manuele debetverrichtingen per jaar (geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost7 in België en/of papieren debet overschrijvingen). Bij opening/afsluiting van de Basisbankdienst in de loop van het jaar, wordt de korf van 36 verrichtingen pro rata aan 3 verrichtingen per maand verrekend; • Bankkaart (Debetkaart) inbegrepen; • Abonnement PCbanking/MOBILEbanking inbegrepen • Europese domiciliëringen (SEPA5); doorlopende opdrachten Jaarlijkse aanrekening

15,76 EUR14

Overschrijdende manuele verrichtingen (buiten het basispakket)

1,00 EUR6

Andere verrichtingen en diensten (mits deze toegankelijk of toegelaten zijn)

Zie § 1.2.

9.2 Bestelling van documenten6 Overschrijvingsformulieren afgedrukt per 3 stuks op A4 • 12 overschrijvingsdocumenten

2,00 EUR

• 100 overschrijvingsdocumenten

4,00 EUR

Bestelling overschrijvingsformulieren niet mogelijk bij b.compact rekening

Tarievenlijst bpost bank

13

Prijs en/of info

Prijs en/of info

9.6 K osten voor een bankidentificatie afschrift en alle andere attesten6

9.3 Dossiers nalatenschappen6 Dossierskosten:

15,00 EUR

•T otaal activa <2.500 EUR

50,00 EUR/jaar4

• Totaal activa ≥ 2.500 EUR

150,00 EUR/jaar4

Éénmalige kost bij de opstart van een dossier

9.4 Dossiers derdenbeslag6 Bewarend of uitvoerend

50,00 EUR

9.5 Opzoekingskosten - duplicata documenten6 6,00 EUR/aanvraag met max. 250 EUR

Duplicata rekeningafschriften van zicht- en spaarrekeningen, aanvraag meer dan 12 maanden na uitgifte

6,00 EUR/uittreksel met max. 250 EUR

Titels (aanmaak van een elektronisch beeld & afdruk van een transactie)

4,00 EUR/stuk

Overzichten (afdruk van alle verrichtingen op een zichtrekening voor periodes tot 10 jaar in het verleden) •P er maandoverzicht binnen lopend kalenderjaar en vorig kalenderjaar

2,00 EUR

• Per maandoverzicht van voor vorig kalenderjaar

6,00 EUR

5,00 EUR/stuk

6

20,00 €

9.8 Kosten huurwaarborg Huurwaarborgspaarrekening (met éénmalige storting)

Duplicata rekeningafschriften van zicht- en spaarrekeningen, aanvraag tot 12 maanden na uitgifte

Attest ter bevestiging van een betaling

9.7 Kosten voor dossiers “onregelmatige debetsaldi”

0,00 EUR

Huurwaarborgservice (wet van 25.04.2007, Huurwaarborg met wedersamenstelling) • Opening dossier

250,00 EUR

• Wijziging dossier

50,00 EUR

Tarievenlijst bpost bank

14

10. Woonkrediet De prospectus verplicht sinds K.B. 04/08/1992 gelinkt aan het woonkrediet, is beschikbaar in de postkantoren die het product verspreiden. Uw vertrouwd postkantoor kan u naar deze postkantoren doorverwijzen of via www.bpostbank.be.

11. Consumentenkrediet Bedrag (voorbeeld)

Looptijd (voorbeeld)15

JKP

Debetrentevoet

Maandelijkse terugbetaling

5.001 EUR

36 maanden

1,99 %

1,99 %

143,18 EUR

10.000 EUR

48 maanden

1,99 %

1,99 %

216,82 EUR

15.000 EUR

60 maanden

1,99 %

1,99 %

262,73 EUR

5.001 EUR

36 maanden

4,99 %

4,99 %

149,61 EUR

10.000 EUR

48 maanden

4,99 %

4,99 %

229,74 EUR

15.000 EUR

60 maanden

4,99 %

4,99 %

282,24 EUR

5.001 EUR

36 maanden

2,99 %

2,99 %

145,32 EUR

10.000 EUR

48 maanden

2,99 %

2,99 %

221,12 EUR

15.000 EUR

60 maanden

2,99 %

2,99 %

269,19 EUR

5.001 EUR

36 maanden

1,59 %

1,59 %

142,32 EUR

10.000 EUR

48 maanden

1,59 %

1,59 %

215,11 EUR

15.000 EUR

60 maanden

1,59 %

1,59 %

260,15 EUR

• 2.501 tot 5.000 EUR

2.501 EUR

24 maanden

7,99 %

7,99 %

112,78 EUR

• 5.001 tot 75.000 EUR

10.000 EUR

48 maanden

4,90 %

4,90 %

229,36 EUR

15.000 EUR

60 maanden

5,95 %

5,95 %

288,55 EUR

11.1 Lening op afbetaling Car Plan - Nieuw voertuig (of tweedehands voertuig van minder dan 3 jaar)16 • 5.001 tot 75.000 EUR

Car Plan - Tweedehands voertuig (ouder dan 3 jaar)16 • 5.001 tot 75.000 EUR

Reno Plan - Lening voor verbouwingen • 5.001 tot 75.000 EUR

Energy Plan - Energie lening • 5.001 tot 75.000 EUR

Budget Plan - Persoonlijke lening

De leningen op afbetaling kunnen onderschreven worden in de voornaamste postkantoren. U kan hiervan een adressenlijst krijgen alsook bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen bij uw postkantoor of bij Postinfo op 022/012345 alsook op de Internetsite: http://www.bpostbank.be of http://www.bpost.be. De vermelde tarieven zijn indicatief. De actuele tarieven kunnen op een eenvoudige aanvraag in elk postkantoor bekomen worden.

Tarievenlijst bpost bank

15

Bedrag (voorbeeld)

Looptijd (voorbeeld)

JKP

Debetrentevoet

Maandelijkse terugbetaling

11.2 Geoorloofde debetstand op een rekening terugbetaalbaar binnen een termijn van 3 maanden (rentevoet in voege sinds 23/03/2015) Het openen van een kasfaciliteit wordt momenteel niet meer toegestaan door de bank. Kasfaciliteit (afgesloten voor 22/05/2017)

500 EUR

3 maanden

10,50%

10,50%1.250 EUR

Onbepaald

14,50 %

14,23 %

2.500 EUR

Onbepaald

12,50 %

12,24 %

5.000 EUR

Onbepaald

12,50 %

12,24%

5,6 % van het verschuldigde bedrag

11.3 Kredietopening verbonden aan een kaart MasterCard12 revolving (rentevoet in voege sinds 28.03.2014)

1 2 3 4

5

6 7

8 9 10

11

2,57 EUR vrijgesteld van BTW + 0,93 EUR inclusief BTW (betalings- en ontvangstverrichtingen) 18,40 EUR vrijgesteld van BTW + 2,60 EUR inclusief BTW (betalings- en ontvangstverrichtingen) 9,20 EUR vrijgesteld van BTW + 1,30 EUR inclusief BTW (betalings- en ontvangstverrichtingen) K ost berekend per dossier, per aangevangen periode van 12 maanden. De dossierkosten worden jaarlijks in rekening gebracht. SEPA = Single Euro Payments Area = geïntegreerde Europese betaalmarkt. Landen van de SEPA-zone: de EER-landen +Zwitserland + Monaco. De EER-landen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein + de EU-landen. EU-landen: 19 staten die de Euro aanvaard hebben (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Slovenië, Nederland, Portugal, Cyprus, Malta, Estland, Letland, Litouwen en Slowakije) plus 9 andere staten (Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië) plus bepaalde Overzeese gebieden (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Azoren, Madeira, Mayotte, Saint Pierre, Miquelon en Canarische eilanden). Munt: EUR. Voor volledige definitie: Zie hoofdstuk 4 Internationale betalingen. 21% BTW inbegrepen. M odaliteiten van geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost: de geldafhalingen in contanten aan het loket zijn beperkt tot maximum 2.500 EUR per dag en per rekening. Geldafhalingen in contanten voor een bedrag hoger dan 2.500 EUR dienen drie bankwerkdagen9 op voorhand worden aangevraagd. Drie bankwerkdagen9 na de aanvraag ligt het gevraagde bedrag gedurende vijf bankwerkdagen9 ter beschikking in het postkantoor waar de aanvraag werd ingediend 21 % BTW inbegrepen. Niet van toepassing op de b.compact rekening. Bankwerkdag = elke kalenderdag, behalve zaterdagen en zondagen, feestdagen en bankholidays Postchequerekening bevat een basispakket van 24 manuele verrichtingen per jaar: geldafhalingen in contanten aan de loketten van bpost7 in België en/of papieren overschrijvingen. Bij opening, afsluiting of omschakeling van de Postchequerekening in de loop van het jaar, wordt deze korf van 24 verrichtingen pro rata aan 2 verrichtingen per maand verrekend. bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv van publiek recht, maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB

12 14 15

16

Buy Way SA : kredietgever / bpost bank: kredietmakelaar 11,86 EUR vrijgesteld van BTW + 3,90 EUR inclusief BTW (betalings- en ontvangstverrichtingen) De maximale duur van de lening op afbetaling wordt door de wet vastgelegd en is afhankelijk van het geleende bedrag. Voertuig: wagens, motorfietsen, mobilhomes.

Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen onder meer inzake kredieten kunnen verkregen worden aan het loket van bpost of op het telefoonnummer Postinfo 022/012345. bpost bank nv heeft geopteerd om haar betalings- en ontvangstverrichtingen aan btw te onderwerpen. In de gevallen waar het BTW-tarief van 21% van toepassing is, is de BTW inbegrepen en wordt er verwezen naar een voetnoot. bpost is agent in bank- en beleggingsdiensten (FSMA 25.275 cA-cB), kredietbemiddelaar voor bpost bank N.V. bpost bank N.V., Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471 RPR Brussel, BIC BPOTBEB1 IBAN BE49 0000 0007 5071

www.bpostbank.be

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.