Třebíčané si připomněli konec druhé světové války


1 5/ SKVĚLÉ HOSPODAŘENÍ Mezinárodní rating vychází pro Třebíč mimořádně příznivě. stran...

0 downloads 2 Views 13MB Size

Recommend Documents


60 Lékař začátek. obsah. konec. obsah. obsah. konec. obsah. konec. obsah. konec
1 SEZNAM DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH PROCEDUR POUŽÍVANÝCH V ZÁKLADNÍCH LÉČEBNÝCH POSTUPECH...

EfEktivita výroby RAKETOVÁ VĚDA. TAnEc s VlKy
1 RAKETOVÁ VĚDA Průmysl stavebních strojů dosahuje nových výšin. Umožnila to vyšší efektivita ...

Skutečný konec si zatím nikdo nepřipouští, pracujeme dál SEDLČANY Omlouváme se, že jste se zprávu nedozvěděli
1 Reklama v Kraji již od 10 Kč/cm 2 (bez DPH) Číslo 7/Ročník 29 21/2/2018 Cena 15 Kč Tel.: Skutečný konec si zatím nikdo n...

druh pozemku parcelní číslo
1 18 E 1383/ U S N E S E N Í Okresní soud v Klatovech rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Finančn&...

DRUH POPIS M.Jednotka Balení
1 DRUH POPIS M.Jednotka Balení Předpoklád aný odběr za 3 roky Cena za 1 jednotku bez DPH Cena za položku bez DPH 1 Aktovka na dok...

Druh autorizovanej činnosti
1 Register udelených autorizácií podľa 13 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektor&y...

Speciace a extinkce. Druh
1 Speciace a extinkce Druh2 Tři procesy biogeografie evoluce vymírání šíření = tři základní zp...

Když na začátku přichází konec
1 Alena Peremská Když na začátku přichází konec měsíčník královéhradecké diecéze...

Improvizace jako druh tvořivosti
1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Hra n...

KONEC PODVODU V JÁKOBOVĚ RODINĚ
1 KONEC PODVODU V JÁKOBOVĚ RODINĚ MARTIN K. (Svratka, říjen 2008) Haleluja! Hospodine, prosíme Tě, abys při nás dokonal sv...


5/2018

www.trebic.cz SKVĚLÉ HOSPODAŘENÍ Mezinárodní rating vychází pro Třebíč mimořádně příznivě.

strana

3

HASIČSKÉ NAROZENINY Dobrovolní hasiči v Třebíči slaví 150 let založení spolku.

strana

15

ZBAVTE SE MRTVOLY Pomůžete lidem i přírodě. Baterkománie v Třebíči.

strana

23

Třebíčané si připomněli konec druhé světové války V pondělí 7. května se na Karlově náměstí konalo slavnostní shromáždění. Třebíčané si připomněli 73. výročí konce 2. světové války. U příležitosti státního svátku – Dne vítězství – byly položeny věnce před pamětní desky na budově radnice. Kromě veřejnosti byli přítomni představitelé samosprávy, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a vojáci z letecké základny v Náměšti. Hudební doprovod zajistili učitelé a žáci Základní umělecké školy v Třebíči. -red-

ÚVODNÍK / TIRÁŽ

květen

2018

Slovo na úvod NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU facebook.com/MestoTrebic TŘEBÍČSKÝ ZPRAVODAJ NAJDETE I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA Redakce Třebíčského zpravodaje 739 385 238 [email protected] www.trebic.cz

Periodikum územního samosprávného celku. Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629 nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E 14649. Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 104/55. Redaktor: Irini Martakidisová tel.: 739 385 238, e-mail: [email protected] Redakční rada: Jaromír Barák, Marie Černá, Miloš Hrůza, Pavel Heřman, Pavel Janata, Vladimír Malý, Irini Martakidisová, Danuše Milotová, Pavel Pacal, Milan Zeibert. Neoznačené příspěvky jsou zprávami vydavatele. Tisk: Samab Brno Group a. s., Brno, [email protected] samab.cz. Distribuce: Česká pošta s.p. Inzerce: YASHICA s.r.o., Třebíč, Michaela Vlčanová, tel.: 734 393 610, [email protected] Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 15. května 2018. Uzávěrka příštího čísla je v pátek 1. června 2018. Třebíčský zpravodaj je distribuován jako informační materiál. Případné reklamace distribuce nahlašte, prosím, na e-mail [email protected] www.trebic.cz

Milí čtenáři, na přelomu dubna a května, kdy píšu tyto řádky, to vypadá, že se zima přehoupla rovnou do léta a jaro se prostě nekoná. V ulicích města se pomalu chýlí ke konci blokové čištění a zároveň už probíhá první letošní seč zelených ploch. Je zvláštní, že přes přetrvávající sucho tráva roste jako o život. Blokové čištění letos poprvé provádějí dvě firmy současně, a tak se podařilo poněkud zkrátit dobu, po kterou probíhalo. Znamenalo to trochu větší nároky na organizaci a koordinaci, ale kvalita se viditelně zlepšila. Letos se nám podařilo (po získání dotací) spustit delší dobu chystané přestavby některých objektů – z bývalé oční školy v Demlově ulici bude nově chráněné bydlení a z kina Moravia Komunitní centrum. Také akce, která se zdála být snad zakletou, totiž Odkanalizování místních částí města Třebíče, se konečně dočkala realizace. V současné době probíhají práce na nové kanalizaci v Budíkovicích a Pocoucově a věřím, že ještě letos zahájíme práce také v Račerovicích. Blíží se zahájení budování inženýrských sítí v nové průmyslové zóně v Rafaelově ulici, zatímco práce v lokalitě pro řadové rodinné domky u školy Na Kopcích je již v plném proudu. Naproti tomu se stále protahuje velmi komplikovaná příprava revitalizace Karlova náměstí. Je zřejmé, že zde letos realizaci nezahájíme. O příčinách a všemožných peripetiích spojených s touto akcí budeme podrobněji informovat v červnovém vydání. Jsem rád, že mohu v závěru tohoto úvodníku uvést ještě několik dobrých zpráv. Tou první je, že město stále velmi dobře hospodaří se svěřenými veřejnými prostředky. Auditorská společnost AGIS, a.s. ve zprávě o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 uvedla, že při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 nezjistila žádné chyby a nedostatky. A renomovaná agentura Moody’s potvrdila městu rating na výborné úrovni A2/Aa2.cz pozitivní. Konstatovala, že provozní hospodaření města dlouhodobě vykazuje výrazné přebytky, které slouží jako zdroj kapitálových výdajů. Díky vysoké schopnosti samofinancování si město udržuje značné hotovostní rezervy a výbornou likviditu. Jeho zadluženost i dluhová služba zůstane mírná i přes očekávané zapojení úvěrových zdrojů v následujících čtyřech letech. Věřím, že nám to vydrží, protože dobrých zpráv není nikdy dost. Zvláště v médiích. Přeji Vám všem krásné májové dny. Pavel Janata

Příště si přečtete:

Čtrnáctiletý Jan Matějíček z Třebíče je mistrem republiky ve hře snooker. Kudy vedla jeho strmá cesta na vrchol sportovní slávy se dočtete v příštím čísle Třebíčského zpravodaje. Připravujeme velký rozhovor.

2

AKTUÁLNĚ

Třebíč hospodaří stabilně a s přebytky Tak zní závěr zprávy ratingové agentury Moody´s Investors Service, jejíž zástupce v pátek 20. dubna předal Třebíči hodnocení národního ratingu. Za rok 2017 získalo město hodnocení A2/Aa2.cz (mezinárodní a národní rating). „Silnými stránkami města je zejména přebytkové hospodaření, které přispívá k udržení vysokých hotovostních rezerv, mírná zadluženost i silné provozní výsledky, které jsou hlavním zdrojem financování kapitálových výdajů,“ okomen-

toval předloženou zprávu starosta města Pavel Janata. „Zadluženost Třebíče je pod průměrem měst České republiky, solidní provozní výsledky umožňují městu financovat většinu kapitálových výdajů z vlastních zdrojů,“ uvádí dále ratingová agentura. Ratingová zpráva je dokladem toho, že město dlouhodobě rozumně hospodaří -reds veřejnými prostředky.

Město bude odvodňovat zadní synagogu Zdi v zadní synagoze – památce UNESCO, která dominuje židovské čtvrti v Třebíči, dlouhodobě vykazují zvýšenou vlhkost. Ta je do stěn památky přenášena z okolní zeminy. Soli, rozpuštěné ve vzlínající vodě, nevratně narušují povrchy omítek a nástěnné malby v interiéru.

Radnice nechala zpracovat několik odborných posudků a v létě začne odvodňovat severní stranu synagogy. Jedná se o první etapu zemních, stavebních a izolačních prací, která omezí vnikání vlhkosti do zdiva synagogy, především ze severní strany, z prostoru stráně nad budovou. Město nyní vyhlásilo na odvodnění památky veřejnou soutěž, s předpokládanou hodnotou prací ve výši necelých 800 tisíc korun. Následně, na základě doporučení expertů, proběhnou další etapy obnovy omítek a maleb v interiéru. Byl zpracován restaurátorský průzkum a záměr pro restaurování nástěnných maleb v interiéru, bude probíhat dlouhodobé monitorování vlhkosti a teploty s následným návrhem mikroklimatu v interiéru synagogy a doplňkový průzkum a zkoušky pro přípravu postupu obnovy interiéru. -red-

3

AKTUÁLNĚ

květen

2018

STAROSTA ZASADIL SE SKAUTY JEDLÝ KAŠTAN NA POLANCE. V sobotu 21. dubna zasadili zakládající členové 1. oddílu vodních skautů v parku na Polance kaštanovník jedlý, aby si připomněli uplynulých 50 let od vzniku vodního skautingu v Třebíči. Sázení se ujal starosta města ing. Pavel Janata, který je sám také skaut. V kruhu původních členů bohužel chyběl zesnulý MUDr. Alois Pučalík, bez něhož by vodní skauting v Třebíči nevznikl a nevydržel do dnešních dnů. Místo něj spolu se starostou promluvil jeho někdejší spoluzakladatel Rudolf Hedbávný a mezi bývalými členy několika generací byl zvlášť uvítán Miroslav Tichý, ředitel pionýrského domu z šedesátých let, který tehdy Pučalíkovým vodákům nezištně pomáhal. -red-

K ZÁPISU PŘIŠLO 456 DĚTÍ. Zápis dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2018-2019, jejichž zřizovatelem je město Třebíč, proběhl v pátek 6. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 7. dubna od 8 do 11 hodin. Ve všech školách přišlo k zápisu v tyto dva dny 456 dětí. Je předpoklad, že do školy nastoupí 365 dětí, protože rodiče požádali o odklad povinné školní docházky pro 91 dětí. Konečným termínem řešení odkladů je ale 31. květen 2018, takže počet odkladů se může ještě změnit. K letošnímu zápisu přišlo o -red34 dětí méně než v loňském roce.

Řád bílé křídy získalo čtrnáct žen Ve čtvrtek 12. dubna při oslavě Dne učitelů předali představitelé města ocenění Řádu bílé křídy. Před divadelním představením „Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“ v divadle Pasáž dostalo Řád jedenáct pedagogických a tři provozní zaměstnankyně škol. Předávání ocenění se vedle radního Pavla Pacala, který večerem provázel, ujal také starosta Pavel Janata, místostarostové Vladimír Malý a Milan Zeibert a vedoucí odboru školství Jindřiška Pánková. -red-

4

ZA OBĚTAVOU PRÁCI PRO ŠKOLY A ŠKOLKY BYLI KE DNI UČITELŮ LETOS OCENĚNI: Svatava Vojtanová (pedagog), MŠ Benešova Magda Harantová (pedagog), MŠ Cyrilometodějská Jiřina Solařová (kuchařka), MŠ „Kaštánek“, Gorazdovo náměstí Hana Kovářová (pedagog), MŠ DUHA, Jar. Haška Marie Peroutková (kuchařka), MŠ U Obůrky Olga Lysoňková (zaměstnanec), MŠ Čtyřlístek Vladimíra Pánková (pedagog), ZŠ a MŠ Bartuškova Helena Venhodová (pedagog), ZŠ Benešova Alena Dokulilová (pedagog), ZŠ Horka-Domky Eva Kaimová (vychovatelka), ZŠ Kpt. Jaroše Libuše Voznicová (vychovatelka), ZŠ a MŠ Na Kopcích Jaroslava Smažilová (pedagog), ZŠ TGM Komenského nám. Dana Kojzarová (pedagog), ZŠ Týnská Jaroslava Beranovská (pedagog), ZUŠ Masaryk.nám.

AKTUÁLNĚ

Městská policie informuje www.policietrebic.unas.cz

Radnice je druhá v Ceně hejtmana V pondělí 16. dubna 2018 se v sídle Kraje Vysočina udělovaly Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2017. Do třetího ročníku této soutěže se přihlásilo letos 29 subjektů. Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích: soukromý sektor do 250 zaměstnanců, soukromý sektor nad 250 zaměstnanců, veřejný sektor – obce a veřejný sektor – ostatní. Město Třebíč získalo druhou cenu v kategorii veřejného sektoru – obcí, třebíčská Střední průmyslová škola první místo v kategorii veřejný sektor – ostatní. V soutěži je hodnocena odpovědnost sociální, environmentální i odpovědnost v ekonomické oblasti. Za Třebíč převzal cenu hejtmana starosta města Pavel Janata. „Cílem soutěže je ocenit aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž těch, kteří princip společenské odpovědnosti v našem regionu aktivně uplatňují. Odpovědné firmy nebo veřejné subjekty si uvědomují, že nejsou pouze izolovanými jednotkami působícími ve společnosti, ale že dobré vztahy se zaměstnanci, zákazníky a partnery přinášejí další pozitivní efekty a přispívají k žádoucímu rozvoji,“ uvedl při předávání cen hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Koncept oceňování společenské odpovědnosti na regionální úrovni, tzn. udílení Cen hejtmana za společenskou odpovědnost, se v současné době realizuje v pěti krajích v Česku, a to na Vysočině, v Moravskoslez-redském kraji, Jihomoravském kraji, Plzeňském kraji a Ústeckém kraji.

Město bude vydávat kompostéry Město přijalo 510 žádostí zájemců z řad občanů, majitelů či nájemců pozemků, na pořízení kompostérů. Nyní se podařilo vyřídit potřebné náležitosti včetně výběrového řízení a za finanční podpory Operačního programu Životní prostředí město nakoupilo potřebné kompostéry. Ty se budou občanům vydávat v areálu firmy ESKO-T na ulici Hrotovická v Třebíči od pondělí 28. 5. do pátku 1. 6. 2018 v době od 9:00 do 18:00 hodin. „Jedná se o zelené kompostéry typu KOMP 740 o objemu 740 litrů s tloušťkou stěny 8 – 10 mm. Kupní hodnota kompostéru je 2.650 korun. Vzhledem k velkému počtu žadatelů o kompostér je vydávání kompostérů rozloženo do pěti dnů a to podle počátečních písmen příjmení tak, aby se v jeden den netvořily fronty,“ vysvětluje místostarostka Marie Černá.

Každý zájemce musí před převzetím kompostéru zaplatit hotově 200 korun, což je méně, než je povinná finanční spoluúčast města v tomto projektu. Dále každý nabyvatel kompostéru podepíše smlouvu o výpůjčce, jelikož město tyto kompostéry musí mít evidované po dobu pěti let ve svém majetku a dále budoucí kupní smlouvu. „Jestliže žadatel nebude moci osobně přijít podepsat kupní smlouvu a smlouvu o výpůjčce, musí donést vyplněnou plnou moc od žadatele k podepisování obou smluv a k převzetí kompostéru,“ dodává Černá. Text smluv pro seznámení je na stránkách města www.trebic.cz v rubrice Informace pro občany, včetně formuláře plné moci pro případ zastupování žadatele k podpisu smluv a k vyzvednutí kompostéru. Také bude zveřejněn v areálu, kde se kompostéry -redbudou vydávat.

ŽADATELÉ JSOU ROZDĚLENI dle začínajících písmen příjmení v počtu 90-110 osob na den a to takto: PONDĚLÍ 28. 5. 2018 A, B, C, Č, D, E, F (např. Adamová, Burian, Cibulka, Černý) ÚTERÝ 29. 5. 2018 H, CH, J, L, N, O STŘEDA 30. 5. 2018 K, M ČTVRTEK 31. 5. 2018 P, R, S PÁTEK 1. 6. 2018 Š, T, U, V, Z, Ž, G, Ř Náhradní termín vydávání bude po dohodě na telefonickém čísle 703 173 831. Každý žadatel dostane ještě ke smlouvám návod ke kompostování, návod ke složení kompostéru, inventární číslo kompostéru a samolepku s názvem Operačního programu. Kompostér váží 24 kg a rozložený se vydá na zadní sedadlo osobního auta. VÍCE INFORMACÍ: Odbor životního prostředí MěÚ Třebíč, na telefonním čísle: 703 173 831, na e-mailu: [email protected], případně u Ing. Ctirada Kotačky tel.: 568 805 348, e-mail: [email protected]

5

Muž ve špatném psychickém stavu V úterý 24. dubna večer přijali strážníci informaci o tom, že na ubytovně na ul. Manž. Curieových vyhrožuje nějaký muž sebevraždou. Na místě byl zjištěn 26letý muž, který byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška prokázala 1,46 promile alkoholu v dechu. Po lékařském ošetření byl mladík převezen na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Pomočil vrata V sobotu 28. dubna v noci si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla muže, který pomočil vrata jedné z provozoven v centru města. Za toto protiprávní jednání byla 37letému muži z Třebíče uložena pokuta příkazem. Opilá žena byla převezena na záchytku V pátek 20. dubna večer spatřila hlídka strážníků opilou ženu, která ležela na přechodu pro chodce na ul. Kubišova v Třebíči. Jednalo se 54letou ženu z Jaroměřic nad Rokytnou, u které nebylo pro její opilost možno provést dechovou zkoušku. Po lékařském souhlasu byla převezena na Protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy k vystřízlivění. Pokusil se vyskočit z okna V neděli 22. dubna přijali strážníci informaci o tom, že z ubytovny na ul. Chlumeckého v Třebíči někdo hází láhve na projíždějící automobily. Na místě byl zjištěn 37letý muž, který se pokusil vyskočit z okna. V tom mu naštěstí strážníci zabránili. Muž byl pravděpodobně pod vlivem návykové látky. Pro jeho zranění mu byla přivolána rychlá záchranná pomoc. Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Opilý mladík předán matce V neděli 22. dubna večer přijali strážníci informaci o tom, že před supermarketem na ul. Pražská leží opilý mladík. Strážníci na místě zjistili 17letého mladíka, u kterého byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,5 promile alkoholu v dechu. Mladík byl předán matce a o celé záležitosti byl informován orgán sociálně-právní ochrany dětí. Strážníci odchytli bobra Začátkem týdne požádala o pomoc strážníky městské policie majitelka domu se zahradou na ulici Zdislavina v Třebíči. Na zahradě se vyskytl bobr. Jeho odchyt se nějakou dobu nedařil, došlo i k zapůjčení a instalování odchytové klece. Ve středu ráno však byli strážníci úspěšní. Bobra odchytli a vypustili jej do jeho přirozeného prostředí do řeky Jihlavy. Hledaná osoba V pondělí 9. dubna odpoledne spatřil asistent prevence kriminality hledaného 40letého muže z Třebíče. O jeho pohybu byla okamžitě vyrozuměna hlídka strážníků městské policie, která jej zadržela a předala policistům.

UŽITEČNÉ INFORMACE

květen

2018

Aktuální třebíčské stavby - investice

WC KARLOVO NÁMĚSTÍ Výstavba nových veřejných toalet, 4 kabinky pro ženy, 4 kabinky a 4 pisoáry pro muže, bezbariérová toaleta pro handicapované a přebalovací kabina pro maminky s malými dětmi. Termín: 2 – 6 / 2018 Cena: 3,6 milionu korun

REKONSTRUKCE ULICE HOROVA Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, vybudování nové komunikace, přeložka telekomunikačních kabelů. Termín: 4 – 7 / 2018 Cena: 4,5 milionu korun

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DEMLOVA Adaptace bývalé budovy oční školy na objekt chráněného bydlení. Součástí je změna vnitřní dispozice, zateplení vnější obálky budovy, bezbariérové úpravy, nové rozvody a zařizovací předměty ZTI, ÚT, VZT, slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace, vnitřní vybavení nábytkem a úpravy venkovních ploch včetně oplocení. Termín: 2 – 10 / 2018 Cena: 14 milionů korun

KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA Jedná se o přestavbu objektu bývalého kina Moravia na komunitní centrum Moravia. Přestavbou vzniknou prostory, které budou variabilně členěny k využití pro sociální, vzdělávací a kulturní aktivity ve dvou bezbariérově přístupných podlažích, vybavených nezbytnou technickou a provozní infrastrukturou. Termín: 5/2018 – 6/2019 Cena: 40 milionů korun (dotace) Akce budou pokračovat, v červnu bude zahájena výstavba nového sportoviště v ulici Okružní, revitalizace ulice Hartmannova, druhá etapa výměny oken ve Fóru, zateplení školek Bartuškova, Lidická a U Obůrky.

PODCHOD SUCHENIOVA výstavba podchodu – křížení cyklostezky a chodníku s průtahem silnice I/23, v prostoru křižovatky ul. Sucheniova a ul. Dr. A. Hobzy. Podchod bude postaven odtěžením materiálu z prostoru stávajícího průtahu, konstrukce bude železobetonová s bezbariérovým přístupem. Termín: 30. 4. – 31. 10. 2018 Cena: 5 milionů korun (dotace)

MOST PŘES NÁHON V POUŠOVĚ První etapa přestavby místní komunikace v Poušově, délka 450 m (vybudování nové silnice o šířce 5,5 m, rekonstrukce veřejného osvětlení, nový most přes mlýnský náhon, nová autobusová zastávka). Termín: 4 – 8 / 2018 Cena: 7 milionů korun

6

TÉMA

Uzavírky: Kanalizace v Budíkovicích a Pocoucově Odbor dopravy a komunálních služeb upozorňuje a informuje o dopravních uzavírkách v místních částech Budíkovice a Pocoucov, z důvodu výstavby nové kanalizace. Práce v obou částech budou prováděny etapově dle harmonogramu, v termínu od 15. dubna do 31. října letošního roku. Novou oddělenou kanalizaci bude v obou obcích budovat svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. Stávající kanalizace bude odvádět dešťovou vodu, nově vybudovaná kanalizace bude sloužit jako splašková. V rámci akce budou vybudovány i nové přípojky k domům. V Pocoucově jsou plánovány čtyři etapy prací a s tím souvisejících uzavírek jednotlivých úseků silnic, v Budíkovicích pět etap. Na základě postupu prací mohou být v průběhu termíny operativně změněny. -red-

Občanku i pas nyní můžete mít do 24 hodin má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu nebo ne. Informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz jsou určeny pouze k základní orientaci. Proto Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Před zahájením sezony upozorňují pracovníci městské- nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (záho úřadu na změny a novinky ve vydávání dokladů a konného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí. jejich využití při cestování do zahraničí. KDE OVĚŘIT PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ? KAM S PASEM A KDE STAČÍ OBČANKA? Přes každoroční upozornění, aby si doklady lidé před Do všech zemí lze cestovat s platným cestovním cestou do zahraničí zkontrolovali, dochází opětovně dokladem. Jako cestovní doklad můžete občanku k nepříjemným situacím. Před odjezdem nebo odpoužít v případě cesty do zemí Evropské unie (a také letem zjistí, že je doklad neplatný, nebo že krátká Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Albánie, platnost nestačí k návštěvě vybrané země. Některé Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Srb- státy mají totiž specifické podmínky pro vstup na své ska, Gruzie a Moldavska). K cestě do Kosova potřebují území. Ty se mohou týkat délky platnosti pasu nebo lidé platný cestovní pas. podmínek pro vstup. Je vhodné předem si ověřit, zda JAKÉ DOKLADY PRO DĚTI DO 15 LET? Už od roku 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat na vlastní občanský průkaz. V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu

DOKLAD OBČANKA poplatek v Kč PAS poplatek v Kč

7

LHŮTY PRO VYDÁNÍ DOKLADŮ A POPLATKY Zákonná lhůta pro vydání dokladu je 30 dnů. Běžně jsou doklady vydávány zpravidla ve lhůtě tří týdnů ode dne podání žádosti nebo je možné zvolit zrychlenou variantu vyhotovení dokladu do 5 pracovních dnů (blesk). Od 2. července letošního roku budou moci lidé získat doklad i do 24 hodin (superblesk) následujícího pracovního dne, ale ten si budou muset osobně vyzvednout na pověřeném pracovišti Ministerstva vnitra v Praze. K vyřizování dokladů je občan povinen předložit platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), případně rodný list žadatele. Správní poplatky jsou hrazeny již při podání žádosti o vydání dokladu. Proto si nezapomeňte cestovní doklady vyřídit včas, abyste předešli zbytečným stresům a komplikacím a svoji dovolenou si náležitě užili. Bližší informace podá oddělení občanských průkazů a cestovních do-redkladů Městského úřadu v Třebíči.

DO 5 DNŮ dospělý

DO 5 DNŮ nezletilý

DO 24 HODIN dospělý

DO 24 HODIN nezletilý

500

300

1.000

500

3.000

1.000

6.000

2.000

SPOLEČNOST

květen

2018

NAROZENI V TŘEBÍČI... KAREL KOUBEK - český malíř a grafik (23. září 1896 Třebíč – 24. září 1940 Plzeň) Karel Koubek se narodil v Třebíči rodičům Antonínu Koubkovi a Františce Koubkové rozené Hutařové. Karel Koubek byl původním povoláním fotograf. Malířství se učil u Františka Soukupa ve Dvoře Pohled na Petrov Králové nad Ladřevoryt bem a u profesora K. Keményiho v Plzni. Věnoval se kresbě podobizen, olejomalbě a grafice. V roce 1935 zaslal Karel Koubek do Kanceláře prezidenta republiky výtisk svého dřevorytu zobrazujícího prezidenta T. G. Masaryka a požádal o svolení k prodeji omezeného počtu reprodukcí. Nelze doložit, zda zaslaný dřevoryt byl či nebyl zařazen do uměleckých sbírek Pražského hradu. Lze předpokládat, že se stal součástí Muzea darů TGM, které převzal Ústav TGM. Sbírkové předměty muzea byly za okupace uschovány na různých místech. Během likvidace ústavu v 50. letech pak byly rozvezeny do různých institucí a většina z nich se dnes nachází v soukromých rukou nebo je ztracena. Od roku 1928 žil Karel Koubek v Plzni, kde se v roce 1930 na okresním úřadě podruhé oženil s Marií Pužejovou. V rámci města Plzně se pak několikrát stěhovali. V září roku 1940 Karel Koubek v poměrně mladém věku 44. let v Plzni zemřel. JINDŘICH STRNIŠTĚ – český běžec na střední tratě (17. listopadu 1902 Třebíč - 1. května 2003 Vimperk)

Francouzský velvyslanec viděl Třebíč Ve čtvrtek 26. dubna přijel do Třebíče francouzský velvyslanec Roland Galharague. Navštívil gymnázium a hotelovou školu, židovskou čtvrť a galerii FRANTA, kde jej velmi zaujal Frantův příběh i dílo. Při návštěvě byl věnován velký prostor otázkám budoucí dostavby 5. Bloku Jaderné elektrárny Dukovany. V této věci diskutoval Roland Galharague se zástupce Energetického Třebíčska a také vedením dukovanské elektrárny. V -redDukovanech si velvyslanec prohlédl část prvního bloku, včetně blokové dozorny a prostoru turbín.

Fotosoutěž V dubnu jsme obdrželi celkem 25 soutěžních snímků od 10 fotografů. Jako vítěznou fotografii vybrala hodnotící komise snímek „Opuštěná – židovské město“, který nám zaslal pan Václav Petr. Posílejte nám své soutěžní snímky. Tématem tohoto ročníku je „Třebíč jak ji vidím“. Jedná se o volné téma – záběry mohou obsahovat téma přírody, památek, kulturních akcí města Třebíče. Každý kalendářní měsíc můžete poslat maximálně tři snímky. Fotografie budou zasílány elektronicky v minimálním rozlišení 300 DPI. Při větší velikosti fotografie je třeba zaslat přes datové uložiště. Soutěžní příspěvky je nutno zaslat nejpozději do konce daného kalendářního měsíce elektronicky na adresu [email protected] s předmětem zprávy Fotosoutěž 2018. Každý měsíc vybere hodnotící komise nejzdařilejší snímek, který bude publikován v Třebíčském zpravodaji. Na konci roku pak bude vybrán ze všech snímků, které v jednotlivých měsících uspěly, vítězný záběr. Vybrané snímky budou také vystaveny.

Jindřich Strniště se narodil v roce 1902 v Třebíči a byl bratr dvojčete Viktora Strništěho, který se také věnoval závodně atletice. V roce 1922 se začal Jindřich věnovat závodně atletice v klubu SK Achilles v Třebíči, kde byli s bratrem Viktorem trénováni doktorem Kostínkem a profesorem Sedlákem. Od roku 1924 pak působil v klubu SK Prostějov a následně od téhož roku působil v klubu SK Židenice v Brně. Tam pak závodil opět spolu se svým bratrem a také Vilémem Šindlerem a Václavem Vohralíkem. V roce 1929 pak překonal československý rekord v běhu na 1500 metrů. Tuto trať zaběhl za 4:01 minuty. Roku 1930 se stal mistrem Československé republiky v běhu na 1500 metrů. Od roku 1931 působil v klubu Moravská Slavia a v roce 1932 pak působil v klubu AC Sparta, kde také svoji atletickou kariéru zakončil. Po skončení kariéry působil jako instruktor běžců v AC Slavia Praha. Do padesátých let dvacátého století byl majitelem prodejny sportovních potřeb v Praze. Jindřich Strniště zemřel ve Vimperku 1. května Miloš Hrůza, zdroj: Wikipedie 2003 ve věku 100 let.

8

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Sociální asistence a poradenství slaví 10 let Jedna z nejzákladnějších služeb organizace STŘED, z. ú., Sociální asistence a poradenství, slaví desetileté výročí. Hodnotí a rozhodně se nemusí za své výsledky stydět. Sociální asistenci a poradenství za deset let její existence využilo už bezmála pět set rodin z celého regionu Třebíčska, které potřebovaly podpořit v oblasti výchovy a péče o děti. K takovému výročí se nabízí ohlédnout zpět a zhodnotit službu, která se věnuje pomoci rodinám v nejrůznějších náročných životních situacích. Sociální asistentky strávily stovky hodin v terénu, nejčastěji přímo v rodinách. Pomáhaly rodičům zvládnout jejich potíže s financemi, bydlením, hospodařením, i s péčí o děti, od těch nejmenších až po ty největší. Staly se důležitým partnerem dalším institucím při řešení závažných problémů. NÁŠ CÍL SE NÁM DAŘÍ NAPLŇOVAT Výsledky takové práce se vždy těžko měří a hodnotí. Přesto můžeme zkonstatovat, že pouze u mizivého procenta rodičů nedošlo ke zlepšení situace a děti nakonec skončily v některé z forem náhradní výchovy. Takové případy se dají spočítat na prstech jedné ruky. Proto nás může těšit, že se daří naplňovat náš cíl: „Podpořit rodinu tak, aby nedošlo k jejímu rozpadu.“

NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI!

Pomůže vám Občanská poradna Třebíč, z. s. Dotaz: Jsem student a rád bych si v létě přivydělal na brigádě. Jaký typ smlouvy mám podepsat a jak je to s pojištěním?

Sociální asistence a poradenství STŘED, z. ú. Mgr. Hana Oravcová koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství Mládežnická 229 Nové Dvory, 674 01 Třebíč Mobil: 775 725 664 E-mail: [email protected]

JDEME TRENDŮM NAPROTI Jiným trendovým kouskem, a nutno podotknout, že kouskem náročným na nošení, je realizace asistovaných kontaktů v rozpadajících se rodinách. Těch bohužel přibývá, rodiny přicházejí často až ve chvíli, ČINNOSTI, KTERÉ V RÁMCI SLUŽBY REALIZUJEME kdy jsou vztahy mezi dětmi a rodiči velmi narušené. Terénní práce v rodinách není samozřejmě jedinou Jejich náprava bývá zdlouhavá, o to větší je pak naše činností, kterou v rámci služby realizujeme. Pra- radost, když se komunikaci dětí a rodičů podaří obvidelně reagujeme na změny v regionu a potřeby novit. veřejnosti a podle toho pak rozvíjíme další potřebné aktivity. Dalo by se říct, že je naše služba taková CO BYCHOM SI MĚLI PŘÁT DO BUDOUCNA? moderní slečna, která se nebojí obléci do nových Snad to, abychom si zachovali energii, odvahu a trendů. Proto veřejnost může zaregistrovat naše tvořivost, otevřenost a dobrou spolupráci s našimi lektorky i například v rámci různých seminářů a partnery. Aby k nám i nadále nacházely cestu rodiny workshopů zaměřených na podporu výchovných procházející složitými křižovatkami života. Být jim kompetencí rodičů. Podobně, ale se zaměřením na průvodcem v těžkých životních momentech a poděti, nabízíme program Kids Skill´s, rozvíjející jejich moci jim najít pevnou půdu pro další cestu je podsociální a komunikační dovednosti. statou naší služby. Hana Oravcová KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘEBÍČE POZVÁNKA Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb města Třebíče Vás zve na společné setkání poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů, představitelů města a veřejnosti.

Odpověď: Brigádníci většinou podepisují dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). U DPP je rozsah práce omezen na maximálně 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí pojistné na zdravotním a sociálním pojištění z odměn do výše 10 000 Kč měsíčně (u jednoho zaměstnavatele). Pokud měsíční výdělek nepřesáhne 10 000 Kč, student neplatí ani zdravotní, ani sociální pojištění. U DPČ rozsah práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Z této dohody se odvádí pojistné na zdravotním a sociálním zabezpečení (odvádí zaměstnavatel). U měsíčního příjmu nižšího než 2500 Kč se pojistné na zdravotní a sociální pojištění nedovádí. Z dohod je odváděna daň z příjmu, ale pokud u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, máte nárok na základní slevu na dani ve výši 2070 Kč měsíčně. Své dotazy můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře poradny: www.optrebic.cz/kontakt/kontaktni-formular

15. 5., 10.00-12.00, Mezinárodní den rodiny, beseda, tvoření. 17. 5., 10.00-12.00, Sociálně právní poradenství: Řešení obtížných situací v rodině - kde hledat pomoc. Lektor: Mgr. Petra Blažková Více informací naleznete na trebic.familypoint.cz

30.05.2018 od 13:00 hod v zasedací místnosti A 043 ve spojovací chodbě mezi budovou A a budovou B Městského úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 (budova bývalého okresního úřadu). Hlavním bodem jednání bude vytvoření tematické SWOT analýzy sociálních služeb a služeb navazujících ve městě Třebíči jako jednoho z podkladů pro formulaci cílů priorit a opatření pro tvorbu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019 – 2023“. Pracovní jednání se uskuteční společně pro všechny pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči: • pracovní skupina „Senioři“, • pracovní skupina „Občané se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní“, • pracovní skupina „Rodina, děti, mládež, občané v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobiví občané a osoby ohrožené závislostmi, etnické menšiny“. Přijďte i Vy vyjádřit svůj názor a podpořit rozvoj sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči. Projekt „Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019 – 2023“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006535, projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

9

21. 5., 9-11, Počítačový kurz, SeniorAkademie - začátečníci, Bc. Radek Vodička 23. 5., 9-11, Prevence požární ochrany, SeniorAkademie, Hasičský záchranný sbor 28.–30. 5., 9-11, Malování na plátno I., II., III., rukodělné kurzy, s PaedDr. Blaženou Vejtasovou a s dětmi ze ZŠ Cyrilometodějská 4. 6., 9-11, Počítačový kurz, SeniorAkademie - začátečníci, Bc. Radek Vodička 13. 6., 9-11, Jsem senior, NE oběť, SeniorAkademie, AIKIDO klub - Mgr. René Novotný Více na www.seniorpoint.trebic.cz

SOUČASNÍ AUTOŘI

květen

2018

Iveta Žákovská: Mezi veselým a smutným je hodně místa Když Iveta Žákovská popisuje svoje básně, nedá ji moc práce přesvědčit vás, že mluví o svoji velké vášni. Poezii propadla už coby studentka třebíčského gymnázia a už tehdy vydala dvě básnické sbírky. „Připadá mi, že abych mohla něco napsat, nemusí se stát nějaká mimořádná událost, spíš stačí podívat se na svět trochu jinak, než tak, jak je člověk v rychlosti a rutině zvyklý. Pak se vždycky najde něco, co se dá dát na papír,“ přemýšlí o svých básních. Ty poslední vydala před čtyřmi lety, nyní píše do šuplíku a spoustu z nich prý asi publikovat nebude - díky příteli Mírovi jsou prý až moc zamilované. „Píšu vždy, když se potřebuji nad světem zamyslet trochu jinak než jen z pohledu toho, co je potřeba dodělat za úkoly nebo koupit k večeři. Ale až ubydou starosti se školou, ráda bych něco vybrala a zase vydala,“ přiznává. Jak jste se coby náctiletá studentka dostala k poezii? Pamatuji si, že se to stalo spíš náhodou. Rozhodně to nebylo tak, že bych si řekla „tak, a teď něco napíšu“. Spíš se mi hlavou honily různé pocity a měla jsem potřebu se z nich nějak vypsat. Ty pocity jsem si zapsala jenom jako krátké představy, jednu po druhé, no a najednou mě napadlo, že je vlastně nemusím spojovat do souvislých vět, ale můžu zvolit formu poezie. Rozhodně tomu pomohly také inspirativní hodiny literatury, které jsme na gymnáziu měli s panem doktorem Jindrou. Vzpomenete si na moment, kdy jste si uvědomila, že vlastně píšete básnickou sbírku? První knížku O černotě jsem vydala spolu s kamarádkou Annou Polomskou, a tak jsme na to, že by to mohlo něco jako básnická sbírka opravdu být, přišly vlastně spolu. Každá jsme zkusila napsat svoje pocity do básně a když jsme to porovnaly, zjistily jsme, že to, o čem píšeme, je si dost podobné. Tak jsme si řekly proč to nespojit. Ta první knížka pro nás byla taková hra, protože jsme se snažily básně spojit do jakéhosi příběhu, možná že jsme ho tam viděly jen my dvě, ale to vůbec nevadí. Chtěly jsme, aby to nějak začínalo, nějak končilo, doplnily jsme to vlastními ilustracemi – takže když jsme získaly přesnou představu o tom, jak by ten pomyslný příběh na pozadí měl dopadnout a dopisovaly jsme některé básně už účelně tak, aby se tam hodily, věděly jsme, že píšeme sbírku. Druhá sbírka vydaná v roce 2014 se jmenuje Bojím se, že odejdou. O koho se v ní bojíte? Je to myšleno tak, že spoustu lidí člověk potká, nějakým způsobem zasáhnou do jeho života, ale pak zase zmizí, často aniž by si toho zavčas vůbec všimnul. Přestanou si ho všímat, komunikovat s ním, najdou si jiné zájmy nebo jiného člověka… Bojím se takto o všechny lidi, ke kterým jsem mohla nějak přilnout, i o ty, které jsem třeba jen letmo potkala… Je přece škoda, když někoho potkáte náhodou a už ho třeba nikdy neuvidíte… Jaké jsou vaše básně? Myslím, že moje vydané básně čtenářům vždycky připadaly spíš smutné a já se tomu celkem divila. Myslím, že smutné nejsou, spíš bych řekla, že mi připadalo zbytečné psát o veselých věcech. A hlavně mezi smutným a veselým je ještě spousta jiných stupňů, a právě ty jsem se snažila zachytit. Možná jde říct, že moje básně jsou o všech možných pocitech, které nemůžete jen tak jednoduše zařadit do nějaké škatulky. Jsou o tom, že se snažím vidět všechno a všechny kolem sebe trochu jinak, než jak se jeví letmo na první pohled. O čem v nich nejčastěji píšete? O všem, čeho si nevšimnete v rychlosti, o pomíjivých pocitech, o vzácných momentech, kdy se zastavíte a řeknete si, že teď se děje něco speciálního, co bych si chtěl zapamatovat. A toto speciální nejčastěji objevím během zdánlivě úplně běžných situací. Zaujalo mě, že vám vaše básně nahrazují deník. Můžete to trochu rozvést? Lidé si většinou píšou deník, protože mají v sobě přehršel nějakých pocitů, které

si potřebují nějak utřídit a udělat si v nich jasněji. Já jsem zjistila, že je nemusím spojovat do souvislých vět, ale více mi vyhovuje je popsat jako jednotlivé obrazy. Když se ke svým básním vracím, občas si vzpomenu, jaká událost jaký obraz vyvolala, občas už ne. U těch básniček, které mi nepřijdou tolik k zahození, ale vždycky cítím nějaký pocit, jaký jsem měla. A o to mi jde – nechci v básních přesně popsat, co a kde se mi stalo, chci jenom zachytit ten pocit jaký jsem měla, a doufám přitom, že čtenář si tam dosadí nějaký vlastní zážitek, který stejný pocit vyvolal u něj. Máte nějaký básnický vzor? Pokud ano, proč zrovna jeho? Netroufám si tvrdit, že bych někdy měla nějaký vzor, ale vždycky se mi líbila Nezvalova poezie, nejvíc asi proto, že bylo vidět, s jakou píše lehkostí. V jeho stylu jsem ale zvládla napsat všehovšudy jednu básničku, ta se mi jako jedna z mála dodnes líbí. No a u té jedné asi taky zůstane. Dá se vůbec čerpat inspirace od jiných básníků? Právě že zrovna mně to moc nejde. Když čtu básně někoho jiného, spíše mě to odradí, než že by mě to inspirovalo. Jednoduše proto, že to, co píšou ostatní, mi přijde hrozně dobré, a připadá mi, že sama nic takového napsat nezvládnu. Studujete anglický a český jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Troufla byste si na básně i v angličtině? Tak to vůbec ne. Myslím, že v jiném než rodném jazyce by básně nebyly vůbec přirozené. Protože i když snad umím anglicky dobře, necítím tolik různé nuance mezi slovy… Poezie je pro mě něco hodně osobního, co jde hodně z nitra, a alespoň mně to jinak než rodným jazykem vyjádřit nejde. Pomáhá vám studium lingvistiky při psaní básní? Není naopak dobrá znalost všech jazykových pravidel trochu překážka? Studium jazyka jako takového, ne literatury, mi upřímně v psaní nikdy nepomohlo. Připadá mi, že k psaní nepotřebujete rozumět jednotlivým jazykovým jevům a znát různé teorie. Spíše, jak říkáte, vám to může uškodit a psát se vám bude líp, aniž byste o jazyku cokoli věděl. Kromě psaní a jazyků prý ráda malujete a čtete. Jakou knížku máte právě teď rozečtenou? 1Q84 od Murakamiho a dlouhodobě hlavně Nejlepší české básně 2017 od nakladatelství Host. Připadá mi, že v tomhle jejich výboru vždycky najdu nějakou poezii, u které mi připadá, že vyjadřuje podobné pocity, jako mám já. Tadeáš Mahel

10

INZERCE

zámostí

2 2. ro čník letníh o kultur níh o fe stiv alu

1. – 2. 6. 2018 Třebíč

ONDŘEJ HAVELKA & HIS MELODY MAKERS BARBORA POLÁKOVÁ / POLETÍME? KLARA & THE POP / INDY A WICH + LA4 MANIAK VS. MC GEY / VENTOLIN / MUCHA NOISY POTS / OPAK DISSU LABEL XAVIER BAUMAXA / JAN BURIAN / JANANAS A MNOHO DALŠÍCH ...

11

SPOLEČNOST

MĚSTO TŘEBÍČ MAPUJE SITUACI na pracovním trhu na Třebíčsku

květen

2018

www.trebiczije.cz

Podpora rozvoje firem v regionu je součástí incomingových aktivit, které v rámci projektu Třebíč žije! patří ke stěžejním. S tím souvisí i znalost situace na pracovním trhu. Z důvodu zmapování pracovních nabídek na Třebíčsku vznikl v roce 2015 webový portál www.volnamistatrebic.cz. Od té doby je hojně využíván jak zaměstnavateli z regionu, tak uchazeči o zaměstnání. Inzerce na webu je zdarma. „Řada zaměstnavatelů využívá k inzerci pouze tento web. V porovnání s jiným způsobem náboru zaznamenávají vyšší počet reakcí na nabízené pozice,“ říká Pavel Pacal, radní města Třebíče a současný náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a dodává: „Jak ukazují statistiky, mladší uchazeči o práci a studenti také využívají tento web pravidelně.” VYBRANÉ STATISTIKY ZA ROK 2017 Za loňský rok web navštívilo cca 25 000 uživatelů, kteří si stránky zobrazili více než 207 000krát. Převládaly ženy (64 %). Nejčastěji portál navštěvují lidé ve věkové skupině 25 - 34 let. Nejvíce zájemců o práci na web přichází z Kraje Vysočina (81 %). Největší procento uživatelů je z Třebíče. Lidé si nejvíce prohlížejí nabídky z oblasti administrativy a financí, dělnické a manuální práce a technické a odborné profese. Na webu bylo v roce 2017 inzerováno celkem 688 pracovních nabídek (z toho 42 brigád pro studenty) od více než 100 zaměstnavatelů z regionu. Nejvíce nabídek pravidelně inzeruje třebíčská personální agentura Nový start, dále společnosti S.O.K. stavební, s.r.o., TEDOM a.s., NUVIA a.s. a Jopp Automative s.r.o. Nejpoptávanější jsou technické a odborné profese (251 nabídek), dělnické a manuální profese (173 nabídek), pozice z oblasti administrativy a financí (73

nabídek) a dále manažerské, vedoucí pozice a pozice z oblasti HR (53 nabídek). Nechybí však ani kreativní a specializované profese a nabídky s nadstandartním platovým ohodnocením a zajímavými benefity - např. home office. BROŽURA „VYBER SI SVÉ POVOLÁNÍ“ „Zvýšená poptávka na webu po technických a odborných zaměstnancích ze strany firem byla také podnětem pro realizaci brožury „Vyber si své povolání“, kterou v roce 2017 vydalo město Třebíč. Cílem bylo poskytnout žákům 8. a 9. tříd základních škol přehled o firmách v třebíčském regionu, o možnostech budoucího pracovního uplatnění a usnadnit tím výběr střední školy,” popisuje Pavel Pacal další z aktivit, která vznikla díky existenci webového portálu a analýze zveřejňovaných nabídek. Brožura byla distribuována na podzim 2017 do všech základních škol v ORP Třebíč. V elektronické podobě je ke stažení na webu - www.volnamistatrebic.cz/ brozura/. V letošním roce se připravuje aktualizace elektronické verze. AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC K datu 19.04.2018 bylo na webovém portálu www.volnamistatrebic.cz k dispozici 155 pracovních nabídek: 63 technických a odborných profesí, 63 dělnických a manuálních profesí, 10 z oblasti administrativy a financí. Incomingový tým

HLEDÁTE ATRAKTIVNÍ PRÁCI? Chcete pracovat v oblasti jaderné bezpečnosti, hledáte možnost, jak se rozvíjet ve spolupráci se špičkovými odborníky, samostatně pracovat s možností dalšího vzdělávání, včetně jazykového? U nás se nudit nebudete a navíc jako středně velká firma náš tým drží spolu. Nabízíme Vám možnost různorodého uplatnění na projektech v oblasti inženýrských služeb pro zajištění jaderné bezpečnosti a technické podpory provozu jaderných elektráren. Jsme česká firma a již více než 25 let poskytujeme inženýrské služby a technickou podporu pro provozovatele jaderných elektráren. Zaměřujeme se na projekty zvyšující jadernou bezpečnost. Sídlo firmy se nachází v Třebíči, stálá pracoviště jsou zřízena na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a od loňského roku také při jaderné elektrárně Mochovce na Slovensku.

Pracoviště TES s.r.o. – JE Temelín • Technik pro měření a regulace • Technolog pro strojní zařízení VÝHODNÉ PODMÍNKY PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE: Atraktivní práce / Spolupráce se špičkovými odborníky • Samostatná činnost • Možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání • 5 týdnů dovolené • 7,5 hodinová pracovní doba • Pružná pracovní doba • Firemní počítač a telefon • Stravenky • Stimulační NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR /NA DOBU NEURČITOU fond • Příspěvek na penzijní připojištění • Očkování HLEDÁME: Pracoviště TES s.r.o. - Třebíč Více informací o aktuálně volných pracovních pozi• Výpočtář analytik cích se dozvíte na www.volnamistatrebic.cz/profily• Konstruktér – vývojář HW -firem/tes/. Pracoviště TES s.r.o. – JE Dukovany Pokud máte zájem o zaměstnání, svůj životopis pro• Technik elektro sím zašlete na [email protected]

12

INZERCE

100 95 75

25 5 0

MANIKÚRA, PEDIKÚRA NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO - Nádražní 655/7, Třebíč

MARINA KRAVETS Tel.: 704 278 062

Značková prodejna BERNARD v Třebíči.

Chystáte oslavu, pořádáte party?

Studio PRO ŽENY

Nezapomeňte na pivo!

Pracovní doba: Po – So 8.00 – 17.00 hod. (na objednání) Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 15% (platí do 30. června 2018)

Výčepní zařízení jen za 99 Kč/víkend.

• EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč ODVOZ vozidla ZDARMA

• KOVOŠROT • VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ KOVOVÉHO ODPADU 734 820 835 – ekologická likvidace vozidel 603 202 296 [email protected] Po–Pá 7.00–11.00 12.00–16.00

Značková prodejna BERNARD V. Nezvala 68 674 01 Třebíč

Ekometal Šrot s.r.o., Nádražní 1168, 675 51 Jaroměřice n. Rok.

www.ekometal-srot.cz

13

OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.00–12.00 So 8.00–12.00

12.30–18.00

KONTAKT tel.: +420 725 372 940 e-mail: [email protected]

ANKETA/SAMOSPRÁVY

NÁZOR ZASTUPITELE Konečně k nám přišlo některými toužebně očekávané jaro. Začíná být krásné počasí, rozkvétají různé druhy květin, tráva se zelená, ptáci zpívají, prostě je hezky. Ovšem s přicházejícím jarem také přichází období oprav silnic a s tím spojené komplikace ve formě uzavírek. To znamená komplikace hlavně pro řidiče. A samozřejmě s tím přichází kritika ze strany občanů, jak řidičů, tak i neřidičů. Když slyším nadávky a kritiku na různé objízdné trasy, vždycky si vzpomenu na tabuli, která je u úseků opravovaných ŘSD, na které je napsáno: „Musíme to opravit“. Jenže opravit za plného provozu jde opravdu málo co. Oslovil mě občan se stížností, že se nemůže dostat autem díky uzavírkám ke své dceři. Na mou otázku, kudy jel, mi odpověděl slovy: „Jel jsem tak, jak jsem zvyklý“ To ale v době oprav a uzavírek moc dobře nejde. Je potřeba se řídit dopravním značením a hlavně dopravní značky sledovat. Podle mých zkušeností jezdí na silnicích mnoho řidičů, kteří stále jezdí tak, jak jsou zvyklí. Myslím, že v době oprav různých úseků silnic bychom se měli všichni obrnit trpělivostí, sledovat dopravní značky a než začneme kritizovat objízdné trasy, tak bychom měli zapřemýšlet, jestli nejsme tak trochu nespravedliví. Protože se blíží doba dovolených a většina bude cestovat po vlastní ose, přeji vám všem hodně trpělivosti a ohleduplnosti na vašich cestách. A nezapomeňte: „Musíme to opravit“. Hana Máchalová (KSČSM)

květen

2018

DOUČKO není jen pro studenty Nejen pro studenty, kteří mají problémy ve škole nebo si chtějí rozšířit obzory, je projekt Doučko. I když už nejste „školou povinni“, můžete služeb našeho Doučka využít. Pokud si chcete třeba před dovolenou potrénovat cizí jazyk, je Doučko ideální. Nabízí individuální přístup „jeden na jednoho“, výukové materiály a drobné občerstvení a tým kvalitních lektorů. „V současné době je největší zájem o angličtinu,“ říká Lenka Palánová, vedoucí ICM a dodává: „Spolupracujeme s několika lektory, kteří k doučování nabízejí nejrůznější předměty. V nabídce máme kromě zmíněné angličtiny také další jazyky, dále i češtinu, matematiku, dějepis a další.“ Na spokojenost s Doučkem ukazuje i zpětná vazba. Například paní Jarmila napsala: „Dobrý den ÍČKO, chtěla jsem Vám napsat, jak moc jsme spokojení s doučováním u Vás. Prostory jsou suprové, krásně přístupné, moc nám to vyhovuje. Hlavně jsem chtěla napsat o slečně Jitce Nevrzalové, která doučuje dceru z angličtiny. Neměla dobré známky a hlavně ji anglický jazyk vůbec nebavil. Slečna Jitka ji ukázala, že to může být i zábava, má k dceři hezký přístup a ve škole si dcera zlepšila známky. Jsem moc ráda, že jsme slečnu Jitku poznali a můžu ji i Íčko jen dopo-

VÝZVA! Máte skvělé znalosti v nějakém oboru? Jste schopni vést, doučovat a motivovat mladé lidi? Baví vás kontakt se studenty a výuka? HLEDÁME PRÁVĚ VÁS! Nyní v Íčku rozšiřujeme řady našich lektorů! Napište nám na e-mail [email protected] cz, jakou věkovou kategorii studentů můžete doučovat a předměty, které k doučování nabízíte. Těšíme se v Íčku! ručit.“. A co na to říká Lenka Palánová? „Velmi nás tyto reakce těší. Pokud můžeme prostřednictvím našich lektorů takto pomoci, tak Doučko plní svůj účel.“ Přehled lektorů najdete na http://icmtrebic.cz/doucko/. Informační centrum pro mládež Třebíč neboli ÍČKO je místo, kde získat informace, setkávat se s lidmi a pracovat na různých projektech. Příjemné prostředí láká k posezení i k práci a k dispozici jsou i zasedací místnosti pro větší akce. ÍČKO sídlí v prvním patře vlakového nádraží a je otevřeno každý všední den. Od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 hodin a v pátek od 7 do 16. Veškeré informace, včetně termínů akcí, které ÍČKO pořádá, najdete na webu www.icmtrebic.cz nebo na facebookové stránce www.facebook .com/ickotrebic. -lvPřehlídka poskytovatelů sociálních služeb z regionu Třebíčska

VI. VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TŘEBÍČSKA

13. června Karlovo náměstí 10.00-16.00

ANKETA ZASTUPITELŮ Podle statistik se nejvyhledávanějším výrazem roku 2017 stalo slovní spojení FAKE NEWS. Tedy falešné zprávy nebo dezinformace. Setkali jste se s nějakými fake news? Umíte je rozpoznat? Jak s nimi nakládáte?

Bezplatné vyšetření cholesterolu, cukru a krevního tlaku Prodej výrobků uživatelů sociálních služeb Bohatý kulturní program Cimbálová muzika Majerán

Úvodem chci poděkovat, že je v otázce použit i český překlad slov. Smažme se mluvit česky. Je to náš mateřský jazyk. Falešné zprávy a dezinformace nejsou nic nového. Kdo se zabývá aspoň trochu historií tak ví, že falešné zprávy a dezinformace používalo lidstvo od samého počátku své existence a používá je dodnes. Jediné řešení k objektivnímu posouzení je využívat více zdrojů, informace třídit a hlavně používat vlastní rozum. Bohužel, stále častěji se setkáváme s dezinformacemi i u některých zastupitelů města, kde by měl být jeden společný zájem. Tím je rozvoj města a ne se snažit za každou cenu zviditelnit, bez ohledu na důsledky. Ze svého pohledu doporučuji nad zprávami a informacemi přemýšlet, vycházet z ověřených zdrojů a opírat se i o názory odborníků. Nikdo z nás nemůže rozumět všemu, i když si to někteří o sobě myslí. Petr Vašíček, ČSSD

S falešnými či lživými zprávami se bohužel setkávám. A je to čím dál častěji. Většinou jsou plné negativismu a senzacechtivosti. Je to pro mnohé způsob, jak zaujmout či nahradit nedostatek vlastních schopností něco tvořit. Z mého pohledu je jedinou obranou používání zdravého selského rozumu a nadhledu. A tímto způsobem se tomu bráním. Tyto zprávy a lidi je šířící se snažím ignorovat. No ovšem, falešné zprávy, hoaxy, fake news se na nás valí již přes dvacet let, co Pavel Pacal, Pro Třebíč se Internet rozšířil i mimo akademickou sféru. Základem je vědět, které zdroje inJsem přesvědčen o tom, že s falešnými zprávami se setkáváme každý den. V nedáv- formací mohu považovat za důvěryhodné. A k ostatním informacím nezbývá než né minulosti jsme byli i svědky toho, jak úmyslně šířené nesmysly mohli ovlivnit přistupovat jako k informacím neověřeným. Minimálně do doby, než je některý výsledky voleb. No a se zvětšujícím se vlivem internetu, a především sociálních sítí, důvěryhodný zdroj potvrdí. Rostislav Štork, Třebíč Občanům! to bude stále větší problém. Jak s tím bojovat? Já osobně dělám tři věci – nesleduji obsah pochybných webů a důležité informace se snažím vždy si ověřovat z více zdrojů. A tou třetí věcí je používání zdravého selského rozumu. Je velkým úkolem současného vzdělávání zaměřit se na rozvoj kritického myšlení u dětí i dospělých, abychom zamezili nekritickému šíření nesmyslů, kterého jsme často svědky. Jan Burda, „volba TR“

S „fake news“ se setkávám poměrně často. Příkladem může být nedávný článek z okresních novin se šokujícím nadpisem a senzacechtivými, zveličenými a ničím nepodloženými informacemi týkajícími se variant třebíčského obchvatu. To nebylo překvapivé, u těchto novin se podobné nepravdivé zprávy objevují poměrně často. To, co mne však doslova šokovalo, byl fakt, že třebíčská radnice okamžitě tento článek převzala a začala šířit prostřednictvím všech svých mediálních kanálů. Jaromír Barák, Třebíč Občanům!

14

SPOLEČNOST

150 let dobrovolných hasičů v Třebíči V letošním roce si připomínáme různá výročí vzniku či založení. Hlavní událostí tohoto roku je 100. výročí vzniku samostatného Československa a 25. výročí vzniku České republiky. Dobrovolní hasiči v Třebíči mají také důvod k oslavám. Před 150. lety zde Titus Krška založil Sbor dobrovolných hasičů. Narodil se v roce 1841 v Třebíči, kde prožil celou první polovinu svého života. Krškovi bydleli na náměstí (dnes Karlovo)v domě číslo 22, jemuž se říká „Černý dům“. Titus Krška pracoval jako písař v c.k. hejtmanství v Třebíči a pak přestoupil k okresnímu soudu. V té době se v Třebíči rozvíjel život hospodářský i kulturní, probouzelo se národní uvědomění české části obyvatelstva. Brzy vstoupil Titus Krška do třebíčské společnosti, mezi její české vlastenecké pracovníky, soustředěné v měšťanské besedě, v jejímž čele stál tehdy Dr. Jan Miloslav Haněl. Důležitým předělem byl pro město rok 1876, kdy po dlouhé přestávce stanul v čele Třebíče opět český starosta. Tím se stal Ignác Přerovský. Příznivé změny ve složení městského zastupitelstva využil Titus Krška k ustavení českého hasičského sboru. V roce 1868 zakládá český dobrovolný hasičský sbor v Třebíči, který sdružuje Čechy i Němce. Titus Krška se stává jeho náčelníkem, cvičitelem a vzdělavatelem. Krátce po zahájení činnosti v roce 1870 je Titus Krška přeložen pracovně do Velkého

Meziříčí, a tím se sbor dostává pod německé vedení a je poněmčen, proto také ztrácí prvenství v ustavení českého Sboru na Moravě, i když jeho činnost dále pokračuje. Letošní oslavy stopadesátého výročí založení sboru proběhnou ve dvou etapách. Požární okrsek č. 23 Třebíč a Sbor dobrovolných hasičů v Třebíči ve spolupráci s Městským úřadem uspořádají 20. 5. 2018 okrskovou soutěž v požárním sportu. Tato soutěž proběhne na Karlově náměstí od 11 hodin za účasti sborů a okrsku. Soutěžit se bude v několika kategoriích - muži nad 35 let, muži do 35 let, ženy a mladí hasiči. Budeme jenom rádi, když se na nás přijdou podívat příznivci požárního sportu a občané Třebíče a blízkého okolí. Druhá část proběhne v sobotu 22. 9. 2018. Na Karlově náměstí bude od 9 do 12 hodin výstava moderní požární techniky, kterou nám představí Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč. Současně bude probíhat slavnostní schůze Sborů dobrovolných hasičů v Třebíči za účasti pozvaných hostů v zasedací místnosti městského úřadu. K této druhé části vydá Sbor dobrovolných hasičů Třebíč a Městský úřad Třebíč brožuru k 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Třebíči. Starosta SDH Třebíč Kotas P. Starosta okrsku č.23 Chytra M. Městský úřad Třebíč

Ztráty a nálezy Uveřejňujeme nevyzvednuté nalezené věci za uplynulý měsíc. Pokud vám něco z věcí chybí, obraťte se na informační kancelář v přízemí budovy radnice na Karlově náměstí. Nevyzvednuté nálezy z předchozích měsíců najdete také na webu města www.trebic.cz, v záložce Město a úřad, kolonka Ztráty a nálezy. DATUM NÁLEZU 4. 3. 2018 2. 4. 2018 4. 4. 2018 4. 4. 2018 11. 4. 2018 22. 4. 2018 25. 4. 2018 26. 4. 2018 29. 4. 2018

PŘEDMĚT NÁLEZU Náušnice s kamínkem Klíče 2 ks, psí známka + přívěšek Mobilní telefon Mobilní telefon El. kabel Klíče 3 ks, od osobního vozidla + karabina zn. krokodýl Mobilní telefon v pouzdře Klíče 2 ks, od osobního vozidla Klíče 6 ks, karabina s ruční svítilnou na šňůře

15

Jak vrátit do ulic Třebíče život? Třebíč je překrásné město, jež má spoustu památek a zajímavých míst, na které můžeme být hrdí. Ale je zde mnoho věcí, kde můžeme naše město vylepšit. Pro inspiraci nemusíme chodit daleko. V jihomoravské metropoli spolek „Veřejná zeleň v Brně“ v posledních letech nahrazuje suché trávníky nebo zásypy s okrasnými kamínky záhony s krokusy, tulipány, kopretinami nebo jinými vytrvalými květinami. Ulice jsou rázem veselejší, barevnější a přívětivější. Navíc se v centru města v záhonech zadržuje voda, díky čemuž nejsou ulice tak vyprahlé. Vynikajícím nápadem je také projekt „Piána na ulici“. Organizátoři ve spolupráci s obcemi umisťují piána v různých městech po celé republice. Nejčastěji se nachází u kulturních památek, ovšem najdeme je i na jiných frekventovaných místech. Například v Praze fungují veřejná piána, na která si může zahrát jakýkoliv kolemjdoucí, i na vlakových nádražích, kde krátí cestujícím čas do odjezdu. V Třebíči by se ideálně nabízelo okolí Baziliky sv. Prokopa, Karlova náměstí či židovského města. Kultura by totiž neměla být tvořena pouze památkami, ale také obyvateli města. Nebylo by krásné strávit chvilku u klavíru a s přáteli rozeznít Třebíč? Stejně tak je skvělý příbuzný projekt „Šachy na ulici“. Betonový, takřka nezničitelný šachový stolek a figurky k zapůjčení v blízké restauraci či kavárně. Našemu městu, kde se šachy hrají na ligové úrovni, by příležitost zahrát si ve veřejném prostoru slušela. A co třeba nějaké klidné místo pro trávení volného času? Jen tak si posedět, popovídat si s kamarády, udělat si piknik, číst si nebo se kochat naším městem. Pro mě by bylo příjemnou oblastí nábřeží řeky Jihlavy, které bychom mohli vylepšit po vzoru pražské Vltavy nebo pařížské Seiny. Nábřeží je v současné době zcela bez využití, ačkoliv je zde dostatek prostoru pro vytvoření jednoduchého posezení a zázemí pro trávení volného času. Zde by nikoho nerušila projíždějící auta a naproti tomu se nabízí krásný výhled na židovské město, Baziliku sv. Prokopa či Hrádek. Naše město má stále obrovský potenciál, jak jej můžeme zlepšit a oživit. Příslušnost k seznamu památek UNESCO je skvělá, ale není samospasitelná. Bez aktivit podporujících cestovní ruch a rozvíjejících kulturní a společenský život to ale nepůjde. Proto je načase to změnit. Rostislav Štork, Třebíč občanům!

SPOLEČNOST

květen

2018

Rozloučili jsme se s čestným občanem Josefem Bublanem - Rikitanem Jak jsme informovali v minulém čísle, 29. března 2018 zemřel čestný občan města Třebíče Josef Bublan, legendární skautský vůdce, kterému skauti neřekli jinak než Rikitan. Považuji za velký dar, že jsem jej mohl osobně poznat a že se mohu počítat mezi členy jeho skautského oddílu. Vždyť vedle mých rodičů byl Rikitan tím nejdůležitějším člověkem, který mne formoval pro život. Josef Bublan, Pepík, Rikitan se nám všem, kteří jsme ho znali, zapsal hluboko do srdce. Byl to člověk mírné povahy, kterého jsme nikdy neviděli rozzlobeného, nikdy ho neslyšeli křičet. Naplnil svůj život opravdově a v nevídané míře obětavou dobrovolnou činností ve prospěch dětí a mládeže. Jako skautský vůdce vychoval mnoho generací chlapců. Podle skautských zásad jim dokázal vštěpovat ty nejvyšší a nejlepší mravní hodnoty, které také sám ve svém životě ctil a naplňoval – čestnost, spravedlnost, upřímnost, pravdomluvnost, statečnost, pracovitost, ohleduplnost, obětavost a porozumění. Skautské mládeži se začal věnovat krátce po skončení druhé světové války. Od padesátých let, kdy byl skauting komunistickým režimem zakázán, pokračoval ve své vůdcovské činnosti pod formální hlavičkou různých organizací – Esperanta, Spartaku Třebíč, Tělovýchovné jednoty a po roce 1970 a dalším zákazu i pod hlavičkou Pionýra. Měl velkou zásluhu na obnovení skautingu v Třebíči v roce 1968 a znovu po roce 1989. Absolvoval se svými svěřenci každoroční letní tábory a v dobách, kdy nemohl být oficiálním vedoucím, přispíval alespoň jako hospodář a pomáhal s organizačními záležitostmi. Stejně tak pomáhal svým nástupcům – mladším vůdcům, kteří byli vesměs jeho odchovanci. Josef Bublan po roce 1989 založil 5 katolických skautských oddílů, stal se okresním zpravodajem duchovní rady Junáka, zastával funkci knihovníka a tiskového zpravodaje střediska, byl také správcem klubovny, přispíval do různých junáckých i jiných periodik. Byl aktivní prakticky až do posledních dní svého života. Za svoji dlouholetou dobrovolnou činnost obdržel řadu skautských ocenění – Junácký řád „ Skautská vděčnost“, Skautskou lásku, Junáckou medaili díků a byl jmenován doživotním členem Ústřední rady Junáka. Také představitelé jeho rodného města Josefa Bublana vyznamenali nejvyšším oceněním, které může město svému občanovi poskytnout, když mu v roce 1998 udělili titul Čestný občan města Třebíče. Posledním oceněním, které společně se svou manželkou převzal letos 7. února, byla cena Třebíčské srdíčko, udělená jim za celoživotní nezištnou, obětavou, trpělivou a vytrvalou službu mnoha generacím třebíčské mládeže. Žádné z těchto ocenění však není a nemůže být dostatečným poděkováním za veške-

foto: FIBOX s.r.o. rou lásku a péči, kterou věnoval mnohým z nás. Jeho zásluhou se ze stovek hochů stali čestní mužové, kteří svým životem stále svědčí o nesmírných zásluhách Josefa Bublana. V jeho srdci a v jeho duši se přirozeně snoubily skautské ideály a zákony s Desaterem Božích přikázání. To byly jeho majáky, které řídily a střežily jeho kroky. To byla východiska a zároveň předpoklady k jeho neutuchajícím elánem překypující činnosti ve prospěch druhých. Chci jménem třebíčských občanů poděkovat Josefu Bublanovi za jeho nezměřitelné dílo, za jeho prostou a upřímnou lidskost, za jeho nekonečnou ochotu rozdávat se pro druhé, za celý jeho život. Pavel Janata, starosta, Čest jeho památce! člen Rikitanova skautského oddílu

Vladimír Krajina

západními spojenci, posílá velmi důležité politické a vojenské informace - např. plány nacistů na okupaci Balkánu, informace o námořních konvojích do sever(30. ledna 1905 Slavice u Třebíče – 1. června 1993 ní Afriky, data o přípravě války se Sovětským svazem apod. Komunikuje i s výsadkovými skupinami a zaVancouver, Kanada) pojuje se kriticky do příprav atentátu na Heydricha. Vladimír Krajina, důležitá osobnost československého Dlouho se skrýval a úspěšně unikal zájmu gestapa, odboje za druhé světové války s výjimečným osudem v poválečných letech a zbytku dvacátého století. Narodil se v rodině řídícího učitele ve Slavicích u Třebíče roku 1905 jako nejmladší ze šesti dětí. Nadaný chlapec prý podplatil svého otce tabákem a byl přijat do první třídy už o rok dříve. Po časné smrti otce se rodina přestěhovala do Třebíče, kde Vladimír studuje na gymnáziu. Rozhodl se pro vědecký obor botanika. Již jako devětadvacetiletý se habilituje na Univerzitě Karlově. nicméně na začátku roku 1943 byl jeho úkryt v ČesSvou vědeckou práci opouští se vznikem Protektorá- kém ráji prozrazen, docent Krajina zatčen a jeho potu Čechy a Morava a brzy se stává jednou z hlavních mocníci krutě potrestáni. Stal se osobním vězněm K. postav domácího odboje. Od roku 1940 působí v H. Franka a po odmítnutí nabídky kolaborace interšestičlenném předsednictvu „Ústředního vedení od- nován v Malé pevnosti v Terezíně. boje domácího“ a v podstatě vede tajnou informační Po válce obdržel řadu vyznamenání za řízení odboje, službu, která obstarává radiové spojení odbojářů se dočkal se jmenování profesorem na Univerzitě Kar-

16

lově, ale i falešného obvinění ze spolupráce s okupanty. Jeho další život se orientoval na politiku, byl zvolen poslancem Národního shromáždění a přijal funkci generálního tajemníka Čs. strany národně socialistické, nejsilnější strany, která se postavila KSČ. Proto byl proti němu vykonstruován proces s cílem znevěrohodnit jméno jeho i celé strany. Při objektivních šetřeních se však všechny výpady proti Krajinově cti ukázaly jako lež. Krátce po únoru 1948 byl vyloučen z Univerzity Karlovy, dokonce zatčen a propuštěn až po intervenci prezidenta Beneše. V zápětí dramaticky s manželkou a dvěma dětmi prchá za hranice. Získává azyl ve Velké Britanii, s uznáním jej přijímá W. Churchill, který o jeho činnosti prohlásil, že pomohla zkrátit válku nejméně o rok. Záhy odchází do Kanady a vrací se ke své vědecké práci na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru. Dále je i členem exilové Rady svobodného Československa. Po návratu demokracie je v roce 1990 vyznamenán prezidentem Václavem Havlem řádem Bílého lva I. třídy. Alespoň v závěru života tak sklízí uznání i na půdě své milované vlasti. Pavel Mikoláš

Baví nás bavit vás... STÁLÁ KULTURNĚ-SPOLEČENSKÁ PŘÍLOHA TŘEBÍČSKÉHO ZPRAVODAJE

Otázky pro...

Tomáše Nováčka, skladatele, učitele hudby a hlavně vynikajícího varhanáře Tomáši, při svém mládí máte za sebou řadu úspěšných oprav a rekonstrukcí tak impozantních hudebních nástrojů, jakými varhany zcela jistě jsou. Jak to všechno zvládáte a jak to vypadá s renovací nástroje nám Třebíčákům nejbližšího - s varhanami v kostele sv. Martina? V poslední době je to opravdu hodně časově náročné, ale když máte nějakého koníčka, který vás naplňuje, tak se nekoukáte na hodinky a tou nejhezčí odměnou jsou lidé spokojení s vaší prací. To je něco, co vám dodá spoustu energie na další projekty. Ostatně, když se podívám do plánů na letošek, tak se pravděpodobně zastavím až před Vánoci. A musím taky přiznat, že se mi dost stýská po psaní muziky, protože si člověk vyčistí hlavu. Asi bude potřeba počkat na dlouhé zimní večery a pak dotáhnout ten smyčcový kvartet od náčrtů až po nální partituru. Jak to vypadá se „svatomartinskými“? Nejspíš to zatím ví jen malá skupina lidí, která se o nové varhany zajímá od začátku prací na nich... takže tu skupinu teď rozšíříme. Svatomartinské varhany se letos celé dokončí. Kompletně – se vším všudy! A na svátek sv. Martina - v neděli 11. listopadu 2018 - hotový nástroj požehná biskup Vojtěch Cikrle. Završí se tak několikaleté úsilí, velká odvaha a také velká trpělivost početné skupiny lidí, které jsem mohl být součástí a přidat ruku k dílu. Od prvních úvah jakou cestou jít, přes dispozici nástroje, demontáž a uskladnění starých varhan, založení jejich webových stránek, až po výrobu dárkových píšťal. Ptala se Jaromíra Hanáčková, ředitelka MKS Třebíč

Oslavy 15. výročí zápisu třebíčských památek do seznamu UNESCO V letošním roce, ve kterém si připomínáme řadu významných událostí, a především 100. výročí vzniku Československa, tak trochu zapadají půlkulaté narozeniny světového ocenění našich historických památek. Před 15 lety, v červenci 2003, byly bazilika sv. Prokopa a židovské město se hřbitovem zapsány do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rčení – největší událost v moderních dějinách Třebíče – je notoricky známé, s přibývajícími roky však stále platné. A možná o to víc, jak se průběžně další výjimečné české lokality marně snaží o totéž. Třebíč byla před patnácti lety dvanáctým českým zápisem – a doposud tomu tak zůstalo. Třebíč si tuto zlomovou událost připomene hned několikrát. 14. a 15. června proběhne v Kamenném sále zámku odborná konference na téma Soužití města a památek UNESCO. 14. června bude zároveň ve výstavní síni Předzámčí zahájena tematická výstava, která potrvá do 31. července. Tyto akce společně pořádají Město Třebíč, MKS a Muzeum Vysočiny. Kulturnímu středisku se podařilo získat na jejich realizaci nanční podporu Ministerstva kultury ČR. 15. výročí zápisu do UNESCO pak věnujeme i letošní Slavnosti tří kápí ve dnech 17.–19. srpna. V jejich rámci budou moci diváci zhlédnout oblíbené tradiční součásti programu – historické městečko, noční průvod a ohňostroj. Pro velký loňský úspěch pozvalo pořádající MKS i letos brněnskou kaskadérskou skupinu Štvanci s jejich historickým turnajem. Koncertnímu pro-

gramu pak bude vévodit páteční megakoncert skupiny Carmen s velkolepým zvukem, velkoplošnými obrazovkami i světelnými a laserovými efekty, speciálně připravovaný právě k oslavě tohoto výročí. Jaromíra Hanáčková, ředitelka MKS Třebíč

I

www.mkstrebic.cz

Baví nás bavit vás...

Výstava Miluše Čechové v Galerii Ladislava Nováka Miluše Čechová, povoláním učitelka, se věnuje výrobě vitráží přes dvacet let. Již v roce 1976 vystavovala s třebíčskou skupinou mladých výtvarníků „ Skupina 4“, která se sdružovala okolo významné osobnosti Ladislava Nováka. Tehdy se ještě zabývala tapiseriemi vytvářenými technikou macramé a paličkováním. Technika Tiffany ji tak zaujala, že opustila dřívější techniky a s vervou se pustila do vitráží. Dnes její vitráže zdobí byty v Chorvatsku, Austrálii, Holandsku, Slovinsku, Rakousku a samozřejmě u nás. Ráda spolupracuje i s uměleckými kováři, kteří její nápady dotváří dle vlastní fantazie, nebo na podnět samotné autorky. Mezi jejich společné práce patří stolky, zrcadla, stěny před krby, stély. Zajímavé jsou i lampy. V poslední době vytváří obrazy, zaujalo jí i sestavování mandal podle barev čaker. To vše můžete vidět na výstavě s názvem Křehkost skla, která bude přístupná v Galerii Ladislava Nováka v termínu 14. 6. – 28. 8. 2018. Slavnostní zahájení výstavy se bude konat ve středu 13. 6. 2018 v 17 hod. MKS

Jarní sezónu Kruhu přátel hudby zakončí půvabné dámské duo Poslední koncert Kruhu přátel hudby se uskuteční v úterý 22. 5. 2018 od 18 hodin ve foyer divadla Pasáž a představí se v něm klarinetistka Anna Paulová a hráčka na harfu Hedvika Mausa Bacha-Jouzová. Obě interpretky v neobvyklé nástrojové kombinaci intenzivního zvuku klarinetu za doprovodu vznešené harfy zahrají atraktivní komorní kusy. V rámci spolupráce se ZUŠ Třebíč vystoupí v roli předskokánka Valérie Závodská, studentka Katolického gymnázia a též žákyně 5. ročníku ZUŠ Třebíč z harfové třídy Bc. Anny Kolaříkové, DiS., která přednese skladbu Blauen Diamanten od Christopha Pampucha. Vstupenky na koncert zakoupíte v obvyklých předprodejích MKS Třebíč. MKS

Manželství v kostce bude odehráno 28. května 2018 Závěrečné představení Festivalu divadla 2-3-4 herců Manželství v kostce, které se mělo uskutečnit 22. března 2018 od 19 hodin v Národním domě a bylo zrušeno z důvodu nemoci Zuzany Kronerové, bude odehráno v pondělí 28. května 2018. Čas a místo konání zůstávají stejné. Zakoupené vstupenky jsou MKS v platnosti.

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO opět po roce v Třebíči V roce, kdy si Třebíč připomíná významné výročí zápisu židovské čtvrti a baziliky sv. Prokopa ke světovému kulturnímu dědictví, budou moci návštěvníci našeho města shlédnout od 6. do 30. června 2018 již 16. ročník putovní výstavy fotograí Poznej světové dědictví UNESCO z autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové. Po Praze, Třeboni a Telči našla výstava atraktivní zázemí v nádherných prostorách Zadní synagogy. Fotograe jedinečných památek Slovenska, Švýcarska, rakouského Salcburku a exotické Číny pod ochranou UNESCO návštěvníky nejen potěší a obohatí jejich znalosti o světových unikátech, ale navíc i připomenou, v jaké jedinečné společnosti se Třebíč nachází. Výstava je přístupná v termínu 7. 6. – 30. 6. 2018 denně od 9 do 17 hod. Slavnostní zahájení se bude konat ve středu 6. 6. 2018 v 17 hod. v Zadní synagoze. Návštěvníkům budou zdarma k dispozici informační brožury, mapy a časopisy o místech z fotograí. Záštitu nad výstavou Poznej světové dědictví UNESCO převzala České komise pro UNESCO. (Více o výstavě včetně jejího harmonogramu na rok 2018 na: www.unesco-mediain.cz)

II

www.mkstrebic.cz

Baví nás bavit vás...

Čapek v červnu v Pasáži

Na prknech třebíčského divadla Pasáž se představí v rámci divadelního předplatného skupiny „A“ soubor z Městských divadel pražských s inscenací Čapek režiséra Pavla Kheka a dramaturgyně Věry Maškové. Hra mapující poslední chvíle života Karla Čapka a jeho boj se zbabělostí, fanatismem a zaslepeností bude odehrána v pondělí 18. 6. 2018 od 19 hodin. Karla Čapka ztvární vynikající Jiří Hána, jeho bratra Josefa pak Milan Kačmarčík. V inscenaci se dále představí Máša Málková, Stanislava Jachnická, Viktor Dvořák, Jitka Smutná, Hana Doulová, Jan Vlasák, Petra Tenorová, Aleš Bílík, Michael Vykus, Petr Klimeš a Jan Řezníček. Hra o zoufalém zápase dobrého a čestného člověka s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou chvíli dřív, než se naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval. Hra, která upozorňuje na paralely se současným děním, inscenovaná s vírou, že konec bude jiný… Vstupenky zakoupíte od 28. 5. u pokladny Národního domu, Karlovo nám. 47, Třebíč – tel.: 568 610 013 a od 29. 5. také na www.mkstrebic.cz přes E-VSTUPEKY. MKS

III

www.mkstrebic.cz

Baví nás bavit vás...

IV

SPOLEČNOST / INZERCE

Letní brigáda,

kde si vyděláš? VE FIRMĚ ZÁJEZDY.CZ JE TO JISTOTA! Pojď k nám do prodejního týmu. Pomůžeš a poznáš, co obnáší práce v cestovní agentuře. Nepotřebuješ umět cizí jazyk, co ale uvítáme je spolehlivost a pečlivost. S PC to umíš, s tím počítáme. Jak dlouho u nás budeš pracovat? Potřebujeme tě minimálně 2 měsíce. Čekáme tě. Telefon 565 656 770, email [email protected] Více informací nalezneš na www.zajezdy.cz/kariera Sídlíme na adrese Na Potoce 468/25, Třebíč

Lidé z radnice uklízeli příkopy

WWW.ZAJEZDY.CZ

Váš pohodlný nákup dovolené

Ve čtvrtek 19. dubna uklízeli zaměstnanci městského úřadu i zástupci vedení města poházené odpadky v rámci akce Čistá Vysočina. Odpadky sbírali v příkopech u silnice směrem na místní část Sokolí. Na zhruba dvoukilometrovém úseku nasbí­rali zástupci města šest pytlů odpadu. Největší podíl na sesbíraném odpadu činili PET lahve, plechovky od nápojů, krabičky a nedopalky od cigaret, igelitové tašky a sáčky. Našlo se také několik lahví od tvrdého alkoholu, plasty z aut nebo pár kousků z něčího šatníku. -red-

Na kole dětem opět ve městě Projekt Na kole dětem s Josefem Zimovčákem je veřejná cyklotour napříč Českou republikou na podporu onkologicky nemocných dětí. Získané finanční prostředky jdou například na rekondiční pobyty po náročné onkologické léčbě. Letos proběhne již 9. ročník, který slavnostně odstartuje 30. května v Ostravě a cílem jsou 9. června Domažlice. Jede se společně za plného silničního provozu za doprovodu policie ČR. Trasa v délce 1 215 km je rozdělena na prolog a 10 etap a vede 10 kraji České republiky. Do Kraje Vysočina zavítají účastníci 3. června v rámci 4. etapy. Trasa v délce 126 km vede z Jihomoravského kraje, z Brna, přes Náměšť nad Oslavou, tradiční zastávkou budou Rouchovany, dokud se pokračuje do Třebíče. Ve 14:45 můžete na Karlově náměstí potkat všechny účastníky nebo se k nim přidat a pokračovat směrem do Jihlavy. „Rád bych pozval všechny, kdo mají chuť podpořit dobrou věc, aby se k akci Na kole dětem připojili. Přidat se může opravdu každý kdekoliv a kdykoliv - na kousek, na jednu etapu, nebo celou trasu či jen pozdravit účastníky na Karlově náměstí“ zve na akci Pavel Pacal, radní města Třebíče a současný náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj, který i letos nad projektem převzal záštitu. „Přijďte zažít jedinečnou atmosféru. Strávíte příjemný den na kole a odměnou navíc vám bude hřejivý pocit, že jste pomohli těm, kdo to potřebují. A možná objevíte i nová krásná místa našeho kraje,“ říká Pavel Pacal jako pravidelný aktivní účastník cyklotour. -red-

Třebíč slaví 15 let v UNESCO Město Třebíč si v roce 2018 připomene již 15. výročí od zápisu baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti s židovským hřbitovem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. U příležitosti tohoto výročí připravuje město Třebíč ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Třebíč odbornou mezinárodní konferenci „Patnáct let v elitní společnosti UNESCO (Třebíč 2003–2018)“, která se bude konat od 14. do 15. června 2018. Hlavními tématy konference bude především pojmenování problémů a

17

výměna zkušeností měst s památkami UNESCO na svém území či význam spolupráce odborných institucí státní správy se samosprávami v oblasti ochrany a udržitelného rozvoje památek. Od 14. června do 31. července bude také probíhat výstava se stejným názvem umístěná ve Výstavním sále zámeckého křídla na zámku v Třebíči. Město Třebíč by konferencí a výstavou rádo propagovalo a popularizovalo památky UNESCO v celosvětovém měřítku, v rámci České republiky a především v Třebíči. -red-

TŘEBÍČ V POHYBU

květen

2018

Třebíč v květnu ožije sokolským sletem V sobotu 26. 5. 2018 ožije Třebíč sokolským sletem. Na sokolském stadionu pod Kostelíčkem se představí více než 600 cvičenců jedné z nejstarších sportovních organizací v České republice. Členové sokolských jednot z celého Kraje Vysočina, podpořeni cvičenci z okolních krajů, předvedou v průběhu celého dne sletové skladby, jejichž nácviku se věnovali v průběhu uplynulého roku. Postupně se představí v deseti skladbách, připravených pro XVI. Všesokolský slet, který se uskuteční začátkem července v Praze, všechny věkové kategorie od rodičů s nejmladšími dětmi, přes žáky a dorostenky až po seniory. V doprovodném programu budou v pódiových vystoupeních k vidění ukázky např. rope skippingu, folklorních souborů nebo gymnastiky. Třebíčský slet bude v novodobé historii pátý v pořadí. Poslední se konal v roce 2012 a byl současně oslavou 150. výročí založení Sokola. Rekord v počtu účastníků, který pochází z roku 1947, zatím nepřekonal ani jeden slet v Třebíči. Velkolepého župního sletu se v červnu 1947 účastnilo 2200 vystupujících. Odpolední program zahájí o půl druhé krátká slavnost, spojená s položením květin u sochy legionáře a

člena třebíčského Sokola, bratra Josefa Jiřího Švece. Program na stadionu bude zahájen v 14.00 slavnostním nástupem historických sokolských praporů a všech cvičenců na jeho ploše. Letošní sletové vystoupení je současně oslavou 100. výročí založení našeho státu. Ve spolupráci s Městem Třebíč a Krajem Vysočina proto připravují organizá-

toři krajského sletu slavnostní výzdobu stadionu ve stylu, který byl na sletových stadionech běžně k vidění za doby první republiky. Krajský slet v Třebíči nebude jediný. Celou řadu menších organizují místní organizace. Zástupci třebíčských cvičenců se představí i na místním sletu 19. 5. v Želetavě a 10. 6. v Brně. -sok-

Třebíčský půlmaraton

Běžím pro paměť národa

Stává se to dobrou tradicí – v polovině dubna se do Třebíče sjedou lidé z blízka i z daleka, aby poměřili své síly na trati Halahoj Třebíčského půlmaratonu. Do letošního šestého ročníku se takových nadšenců přihlásilo 399 (kapacita závodu se naplnila za hodinu a třináct minut) a neodradilo je ani teplo, které by více slušelo polovině července. Kvůli teplému počasí letos odolaly traťové rekordy, ale i tak byly k vidění hezké výkony. Půlmaraton ovládli drnovičtí, respektive manželé Hénkovi – Petr obhájil v čase 1:17:48 svůj loňský triumf, jeho žena Alena si pro prvenství doběhla v čase 1:36:22. Trať na 11,5 kilometrů ovládli Tomáš Večeřa z Blanska (44:34) a Hana Vejrostová z Lukovan (51:23). A ostatní? Ti si slunečný závod užívali – trať okolo Pekelného kopce, domácí atmosféra, hudebníci na trati nebo afterparty u Trumpetky na Půlmaratonském festiválku, to všechno dělá Halahoj Třebíčský půlmaraton výjimečným. „Když jsem od ségry dostala k vánocům startovné na letošní Halahoj Třebíčský půlmaraton, odkrvila jsem se a noční můra, zda takovou vzdálenost zvládnu, mě pronásledovala až do posledního dne. A zpětně musím říct, že to byl asi ten NEJ dárek. Člověk zvítězil sám nad sebou, zaběhla jsem navzdory počasí a pro mě na náročné trati čas, který jsem vůbec nepředpokládala a celkový pocit ze závodu byl prostě super. Především díky organizátorům a všem, kteří se na akci podíleli,“ hodnotila závod jedna letošní účastnice. Tadeáš Mahel A co vy, poběžíte příště taky?

Nemáte program na sobotu 9. června? A chcete si zaběhat, podpořit dobrou věc a studenty třebíčského gymnázia? Pokud ano, srdečně vás zveme na Běh pro Paměť národa, který se odehraje v Libušině údolí v Třebíči. Běh pro Paměť národa je v Třebíči novou záležitostí. Jedná se o charitativní akci, která má za cíl podpořit dokumentování příběhů pamětníků, kterých se dotkly totalitní režimy ve 20. století. Proč? Na mnohé příběhy se zapomnělo, na další mělo být zapomenuto. Výtěžek z naší akce bude určený neziskové organizaci Post Bellum, která již zmíněné osudy zpracovává a nahrává. Díky tomu vznikla série Příběhy 20. století, která se objevila v České televizi, nahrávky pamětníků také zazněli v Českém rozhlase a můžete je i zdarma najít v databázi na internetu, kde se podařilo sesbírat čtyři a půl tisíce příběhů. Závod má tedy svou symboliku. Běžíme za ty, kteří to nevzdali. Za politické vězně, oběti holocaustu, disidenty i za naše babičky a dědečky. Za ty, kteří se nebáli postavit režimu a snažili se bojovat. Máte tedy čas a zaujmulo Vás to? Pokud ano, přihlásit se můžete přes online formulář na www.behpropametnaroda.cz/trebic. Vše vypukne 9. června v 11 hodin, kdy bude odstartován závod na 5 a 10 km. Pokud ale nejste milovníci běhu, můžete nás podpořit i na symbolické 1,5 km trati, která je určená i pro maminky s kočárky, můžete trasu jít, běžet nebo třeba jet na kole. Důležité je, že společně podpoříme správnou věc. Kateřina Drápelová

18

TŘEBÍČ V POHYBU

50 let vodního skautingu v Třebíči V. FENOMÉN HARRY ŠŤASTNÝ Vždycky jsem si myslel, že ing. Milan Šťastný CSc., řečený Harry, by měl hrát jako naturščik v některém filmu Miloše Formana. V době, kdy mně tahle drzost šla hlavou, byl už ale Forman dávno v Americe a Harryho nepochybné umělecké vlohy nedošly dále než k táborákové scénce „Náš pokladník ukradl kasu!“ a sérii povídek ve stylu Šimka a Grossmanna, v nichž parodoval nejrůznější poklesky nás, členů 1. vodního oddílu. Harry, který měl skautskou zkušenost z let poválečných i z období 1968 – 1970, do něj přešel v roce 1971 ze Čtyřky Robina Veselého. Na řadu let pak vytvořil šťastnou dvojici s Alim Pučalíkem, byť oba už od pohledu nemohli být rozdílnějšími typy. Vysoký a hubený Ali s humorem suchým tak, že si ho někteří ani nevšimli, a podsaditý Harry, rozesmávající nás při každé příležitosti trefnými poznámkami, byli jistotami našich klukovských let. Dobře jsme věděli, jak to je: vážený MUDr. Pučalík musel pro přežití vodáckých oddílů pod značkou 31. PS PO SSM při ZMS Třebíč dělat různé úlitby tehdejšímu režimu, stejně vážený ing. Šťastný, který odpovědnost vedoucího skupiny nenesl, mohl před námi vést velezrádné řeči. Asi nebyla náhoda, že právě on mluvil při první velké demonstraci Občanského fóra v sobotu 25. listopadu 1989 k Třebíčanům shromážděným v prostoru parkoviště na Karlově náměstí a hledícím směrem k dnešnímu knihkupectví Jakuba Demla, neboť z lidovecké kanceláře ve stejném domě se demonstrace zvučila. Dál ale nechal politiku jiným a věnoval se tomu, co mohl po dvaceti letech zase svobodně dělat: českému skautingu. Ale i tady šel svou cestou. Zatímco Ali v devadesátých letech zaslouženě vystoupal až k postu místonáčelníka Českého Junáka, prostořeký Harry svými názory strašil pracovníky ústředí. O to víc jsme ho měli rádi. A nejen my, kouzlo se přenášelo

Zleva Mirča Brátka, Ali Pučalík, Harry Šťastný a Mirko Vosátka na tábořišti na ostrožně u Vanče. Foto Zdeněk Dvořák na další generaci i na ty, kteří Harryho skautský životopis neznali. Příklad první: když k nám přijel Harry v létě 1990 na tábor u Vanče na slibový oheň, pravil některý z malých skautíků: „Ten Harry vypadá jako Werich!“ Příklad druhý: nejčastěji ho jako přednášejícího na různé kursy zvali z venkovského střediska Ostrov Kouty, kde žádná skautská tradice nebyla a jeho volnomyšlenkářství bylo mladým Ostrovanům blízké. Sveřepě odmítal jakékoli vyznamenání, na kterých si jiní zakládali. Měl neprůstřelný argument: nepřijme vyznamenání, dokud ho nedostane i Karel Vrána zvaný Rajniše, který toho prý odpracoval víc než on. Tak to řekl na schůzi okresní rady Junáka, jejímž jsem byl tehdy mladičkým předsedou. Dnes už je to zapomenuto, ale generace Harryho, Rajnišeho, Aliho a Josefa Bublana - Rikitana tehdy provedla něco v českém skautingu ojedinělého: místo aby si místa ve vedení skautského okresu rozdělila po

zásluze mezi sebe, přenechala je mladým a dělala nám nezištný servis. Zaslouženému ocenění však Harry neušel. V době, kdy byl už nemocný, jsme ho v přátelské sestavě skautských činovníků různých generací navštívili a Ali ho dekoroval některým ze skautských řádů. Připevnil mu ho na župan a byla to scéna jako z Formana. Co vtipného, na to Harry řekl, si bohužel nepamatuju, ale jsem si jistý, že je po Třebíči spousta dávno dospělých kluků i holek, kteří si dobře pamatují na Harryho Šťastného. Aspoň něco z toho zachycuje připravovaná publikace k 50 letům třebíčského vodního skautingu, která bude pokřtěna v sobotu 16. června v 16 hodin na podzámecké nivě v rámci každoročního Jezování přístavu Žlutá ponorka. Po křtu bude následovat táborový oheň, jehož se zúčastní nejen bývalí členové vodáckých oddílů, ale také pozemních oddílů ze střediska Srdíčko. Milan Zeibert

90 let Horácké Slavie: Oldřich Válek Píše se rok 1985 a Československá hokejová reprezentace už osm let čeká na titul mistrů světa. Šampionát se nyní koná v Praze, tam se Čechoslovákům daří – v roce 1972 brali zlato, o šest let později stříbro a výběr trenérů Bukače a Neveselého na své předchůdce chce navázat. Má pro to jen ty nejlepší předpoklady – v bráně září Jiří Králík, v obraně tvrdí muziku František Musil nebo Miloslav Hořava a o důležité body se starají Jiří Lála nebo Vladimír Růžička. Mezi nimi nechybí ani třebíčský odchovanec Oldřich Válek. Hokejový svéráz se sice narodil v Opavě, ale první krůčky na bruslích udělal v šesti letech už na třebíčském zimáku. „Abych pravdu řekl, vůbec si nevzpomínám, jak se to všechno událo, jestli někdo přišel na nábor do školy, nebo jsme se domluvili s kluky ve třídě nebo mě dovedli na zimák starší kamarádi, ale stalo se a já se objevil na ledě ve výzbroji,“ vzpomíná Válek na své první hokejové krůčky. Záhy se ukázalo, že třebíčskému hokeji roste výrazný talent. Ostatně, mladý Olda byl vůbec pohybově nadaný – hrál fotbal, na kole jezdil závodně až do patnácti. To už okolo něj začali kroužit trenéři mládežnických hokejových reprezentací a skauti nejlepších českých týmů. Přestup se ale nerodil snadno – sedmnáctiletý Válek podepsal přestupní lístky do Brna, jeho babička (která ho vychovávala) do Kladna a nepříjemnou situaci zachránila paradoxně až povinná vojenská služba v dresu jihlavské Dukly. A zrodila se celoživotní láska. Válek ve žlutočerveném dresu odehrál celkem 483 zápasů, ve kterých vstřelil

celkem 249 branek a na dalších 160 přihrál. Je čtyřnásobným mistrem ligy a v sezóně 1984/85 ovládl s 38 góly pořadí tabulky střelců. „Proslul jako hráč velmi důrazný a fyzicky výborně připravený. Dřel do posledních sil, bojoval, rozdával rány, na ledě nikomu neuhnul. Vždy byl navíc bouřlivákem – fanoušci ho buď milovali, nebo naopak nenáviděli,“ dočtete se o Válkovi na webu jeho mateřské Horácké Slavie. Takové výkony navíc nemohly znamenat jinou cestu, než tu reprezentační. Válek se v dresu se lvíčkem na prsou poprvé objevil v roce 1980 (v přátelském duelu se Sovětským svazem dal gól Treťjakovi), poté věci dostaly rychlý spád. 1981 – Kanadský pohár. 1983 – první mistrovství světa (a stříbrná medaile). 1985 – legendární (a v úvodu zmíněné) mistrovství světa v Praze. Čechoslováci tehdy postavili opravdu silný tým. Cesta do finálové skupiny byla sice trnitá (Válek přispěl třemi góly), ale nakonec vše dobře dopadlo a celý pražský turnaj mohl vyvrcholit zápasem našich s Kanadou. Pamětníci asi nikdy nezapomenou na hattrick Jiřího Šejby, výhru 5:3 a oslavy vytouženého titulu. Válek si na mistrovství světa zahrál ještě dvakrát, na tom v roce 1989 bral bronz. Třebíčského odchovance dokonce do NHL draftovala Minnesota North Stars, nejslavnější soutěž si však Válek nikdy nezahrál. Za hranicemi přesto působil dlouho – chvíli pře Listopadem odešel do Finska, vystřídal angažmá také v Norsku, Francii, Německu a dvakrát se vrátil do milované Dukly. A jak Válek na svoji hokejovou kariéru vzpomíná? „Hokej mi dal to, že jsem se za své hokejové kariéry setkal s mnoha a mnoha zajímavými lidmi, potkal spoustu velkých sportovců a měl jsem možnost poznat různé státy TADEÁŠ MAHEL i města, které bych bez sportu nikdy nenavštívil.“

19

JADERNÉ OKÉNKO / SPOLEČNOST

květen

2018

Použité jaderné palivo: kam s ním? Posledně jsme si řekli, jak jaderné palivo vypadá a jak se dostane až do reaktoru. někde trvale uložit. Takže diskuse o hlubinném úložišti je pro obě varianty neDnes si povíme co se s použitým palivem děje poté, kdy svoji práci v reaktoru zbytná. odvede. Hlubinné úložiště musí zabránit šíření radioaktivních látek z použitého paliva po Palivo funguje v reaktoru pět let. Poté je již jeho „štěpící schopnost“ tak malá, statisíce let. Toho se dosáhne technickými a geologickými barierami. Technické že je nutné jej vyměnit. Takže otázka, co s použitým palivem dál je na místě? jsou tvořeny nerezovými, nebo měděnými pouzdry. Pro ty geologické se hledá Použitá palivová kazeta, která vzhledově vypadá dostatečně velký a dostatečně homogenní skalní hlunaprosto stejně jako čerstvá, nepoužitá, produkuje binný útvar, ve kterém by se posléze vytvořily vlastní JADERNÁ AKTUALITA díky vysoké radioaktivitě velké množství tepla. Proto V JE Dukovany jsou první blok na plném výkon. prostory pro ukládání. Vše by mělo být v hloubkách musí být dlouhodobě skladována a chlazena vodou. Na druhém bloku probíhá odstávka pro revize a kolem 500 m. A diskuze, kde jsou ty nejvhodnější proVoda také odstiňuje radioaktivní záření. výměnu paliva, která bude ukončena v první půli story pro ukládání, právě nyní probíhá. Radioaktivita v použitém palivu a tím i zbytkové května. Na ni bude navazovat odstávka prvního Radioaktivitu nelze žádným způsobem, odstranit teplo časem klesá. Po cca 5 letech klesne radioaktibloku pro výměnu paliva. Na bloku tři a čtyři se nebo proces rozpadu urychlit. Jediná možnost, jak vita a teplo natolik, že je není nutné chladit vodou a vystřídaly dvě krátké odstávky pro mimořádné se jí zbavit, je nechat radioaktivní materiály někde lze použité palivo přemístit do speciálních suchých uložené a čekat, až radioaktivita sama přirozeně vyrevize vybraných částí sekundárního okruhu. stínících a chladicích kontejnerů (kontejner Castor). Aleš John mizí. Proto je diskuse o lokalitě hlubinného úložiště Za rok provozu čtyř bloků EDU se zaplní asi tři a půl tak nezbytná. Česko se rozhodlo před padesáti lety jít kontejneru Castor. Zaplněné kontejnery jsou po kontrole hermeticky uzavřeny cestou jaderné energetiky a jedním z důsledků je i existence nutnosti vypořádat a převezeny do Meziskladu použitého paliva. Mezisklad je v areálu elektrárny se s použitým palivem. Respektive s vysoce radioaktivním odpadem, který by Dukovany pouze pro palivo z EDU. Obdobně je v areálu elektrárny Temelín me- vznikl po přepracování. To použité palivo již tady totiž je. Takže nyní se musí na zisklad pro palivo z ETE. V meziskladech zůstane použité palivo v kontejnerech jeho uložení najít ta nejvhodnější variantu. nějakých 40 -50 let. Poté se plánuje jejich převezení do hlubinného úložiště k Stát garantuje, že se o radioaktivní odpady postará. K tomu a i k hledání lokality trvalému a definitivnímu uložení. pro hlubinné úložiště je určena Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Varianta přepracování, tedy, že by se použité palivo recyklovalo a znovu použilo Že hledání bude vyžadovat vysokou transparentní politickou a vyjednávací úroje technicky možná, ale zatím je ekonomicky nepřijatelná. Nicméně i po recyk- veň odpovědných institucí je nabíledni. Nicméně nedá se nic dělat, jiné řešení Aleš John laci vzniká malé množství vysoce radioaktivního odpadu, který bychom museli zatím technika nezná.

Hráči prohledávali třebíčská zákoutí O prvním víkendu po Velikonocích mohli Třebíčané a návštěvníci města potkat v ulicích skupinky brněnských vysokoškoláků, doprovázené osobami v obleku a klobouku. Nejednalo se o mafiány, ale o hráče Assassinu Brno, populární larpové aktivity, která se právě italskou mafií tematicky inspiruje. Velkou třídenní akci pro nejúspěšnější hráče loňského ročníku do Třebíče přivezl místní rodák a patriot, kterého všichni oslovují jako Padrino Sornione... Assassin Brno je původně studentská hra, která vznikla na právnické fakultě Masarykovy univerzity již před více než 13 lety. Já osobně ji hrál osm let a teď jsem třetím rokem organizátor (čímž jsem aktuálně ve hře nejzkušenějším). Hra simuluje mafiánské prostředí staré Itálie a jejím principem je vypátrat ostatní hráče pouze za pomoci jména a fotky a symbolicky je zavraždit. Zbraní je v našem případě obyčejný zubní kartáček. Hráči si při hře uvědomí, jakou stopu po sobě mají mj. v online prostředí. Herní zážitek podtrhuje spolupráce v 12členných skupinkách (tzv. Famigliích). Hra se odehrává na podzim a tři nejúspěšnější rodiny postoupí právě do jarní části, která je ale úplně jiná, má formu velké víkendové hry. V roce 2011 se jarní část konala poprvé mimo Brno v Mikulově a před čtyřmi lety v Kroměříži. Právě na Mikulov díky této akci spousta lidí nedá dopustit, jak se jim tam líbilo. Něco podobného jsem chtěl letos způsobit Třebíči. Do města přijelo 25 hráčů, plus dalších 10 neúspěšných podílejících se na organizaci. Dalších 20 bylo mých kamarádů, studentů Gymnázia a Katolického gymnázia Třebíč. Jarní část hry začala už v pátek večer v Brně, kde při hazardních hrách mohli účastníci získat herní peníze, a dozvěděli se, že se druhý den přesunou do Třebíče, kde budou pátrat po fiktivních kořenech základů naší mafiánské společnosti. První indicii nalezli po několika hodinách v Libušině údolí, kde si mimo jiné vyzkoušeli i slaňování skály. Dál se přesunuli do židovského města, kde sledovali figuranty převlečené za židovské obyvatele. Na dalším stanovišti u klubovny Žlutá ponorka se hráči dostali na lodích na řeku, v aquaparku Laguna hledali mezi návštěvníky podezřelou osobu a na místě bývalé městské šibenice plnili další orientačně-šifrovací úkoly. Výsledkem indicií z prvního dne bylo umístění tajemného klíče, který se nacházel u studny ve stejnojmenném domě v Zámostí. Ani v noci hráči nezaháleli. Probuzení přišlo již ve dvě ráno, kdy se měli na autobusovém nádraží setkat s paranoidní spojkou a získat flashdisk. Nečekaně však

kýžený předmět skončil v kanále a hráči museli do podzemí Stařečského potoka. Dál se přesunuli na městskou věž, kde řešili šifru, která je poslala do krypty baziliky. Tam je čekalo spletité provázkové bludiště, kterým se musel jeden z týmu proplazit. Ráno pak účastníci jarní části zamířili na židovský hřbitov, kde získali informace, které je dovedly k Žižkově mohyle na Hrádku a následně umožnily dostat se skrz historické opevnění města u řeky na dvůr jednoho z domů na náměstí. Poslední stanoviště, kde hráči získali polohu tajemné bedny, se nacházelo v krytu gymnázia, který střežili hlídači. Na cílovém místě za PBS pak už jen zmíněnou bednu s tajemstvím odemknuli získanými zvláštními klíči. V Brně pak pokračovalo vyhodnocení celé víkendové hry. Žádný z účastníků víkendu ještě v Třebíči nikdy nebyl, ale všem z dotázaných se po velmi náročném zážitku naše město náramně zalíbilo. Poděkování organizátorů směřuje zejména k Jaromíře Hanáčkové, Pavlu Janatovi a Aleši Kratinovi, spolku Ampulka, gymnáziu Třebíč, Aquaparku Laguna, pomocníkům a dalším subjektům ve městě. Lukáš Semerád

20

INZERCE

TEĎ NA TO MÁTE ŠKODA OCTAVIA TRUMF

*ilustrační foto

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

Nabídka, které propadne každý Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou. Navštivte nejbližšího autorizovaného partnera ŠKODA. www.tednatomam.cz Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON F3K s.r.o. Spojovací 1338 674 01 Třebíč Tel.: 568 846 340 www.autosalon-f3k.cz

21

UŽITEČNÉ INFORMACE

Česko–lotyšsko– chorvatské setkání studentů Ve dnech 12. – 18. května 2018 bude naše škola hostit studenty a učitele z lotyšské Dundagy a chorvatského Záhřebu. Proběhne první mezinárodní setkání studentů a učitelů v projektu ,,European Trees within European Weather“. Projekt běží v rámci programu ERASMUS+ a je spolufinancován Evropskou unií. Studenty i učitele čeká náročný, ale zajímavý program – poznávání Třebíče a okolí, rozmanité přírodovědné aktivity v areálu školy, přírodovědný program ekologického střediska Chaloupky, prezentace meteorologického a fenologického měření, společné zpracování výsledků měření třech zemí, práce na anglicko-česko-chorvatsko-lotyšském slovníku. Program je bohatý a všichni se těšíme, že si ho užijeme. Jak vše proběhlo a jaké jsou současné výsledky našeho mezinárodního měření a pozorování bychom rádi sdělili veřejnosti v pátek 18. května 2018. V době od 9 – 10 hodin uspořádáme ve škole v učebně ŠWIC konferenci, na které budou přítomni všichni účastníci setkání. Srdečně na konferenci zveme představitele města, odborníky, novináře i veřejnost. Věra Keselicová

METEOROLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI ZA DUBEN 2018 Teploty vzduchu ve 2 m nad zemí Na rozdíl od března bylo počasí v dubnu nádherné a v jeho druhé polovině téměř letní. Průměrná teplota vzduchu 13,3 °C byla nejvyšší od roku 2009. Teploty vystoupily nad 20 °C v 16 dnech. Dokonce bylo 6 letních dnů, kdy teplota přesáhla 25 °C. Maximální teplota vzduchu: 27,7 °C dne 21. 4. Minimální teplota vzduchu: -2,4 °C dne 7. 4. Teplota vzduchu v 5 cm nad zemí se pohybovala v intervalu od 4,8 do 41,4 °C. Teplota půdy Teplota půdy v 5 cm pod zemí: 5 až 20,3 °C teplota půdy v 10 cm pod zemí: 5,2 až 19 °C teplota půdy v 20 cm pod zemí: 5,7 až 17,5 °C teplota půdy v 50 cm pod zemí: 5,1 až 14,6 °C teplota půdy v 1 m pod zemí: 4,2 až 12,2 °C Srážky Dubnové množství srážek bylo podprůměrné, a to 18,1 litrů/m2 (mm). Pršelo v šesti dnech. Nejvíce srážek spadlo dne 13. 4., a to 11 litrů/m2 (mm). Sluneční svit Duben byl nejen velmi teplý, ale také hodně slunečný. Za celý měsíc nasvítilo 258 h, což je druhá nevětší dubnová hodnota od roku 2009. Vítr Maximální rychlost větru 17,7 m/s byla naměřena dne 10. 4.

květen

2018

TŘÍDĚNÍ JE ZÁBAVA 16. 6. 2018, 10.00–14.00 hodin Třebíč, Karlovo náměstí

soutěž ve sběru baterií! Přineste ke stánku ESKO-T minimálně 20 ks baterií a dostanete hodnotný dárek. Nejlepší třídiči, kteří přinesou největší množství baterií, budou speciálně odměněni na závěr akce. Akce je součástí soutěže BATERKOMÁNIE.

Spe rEC ciální h o Ykl oJÍ st: ZDA

Pro DĚTi i DosPĚlé mÁmE skVĚlou ZÁBAVu: 

Informace, hry, soutěže, kvízy, dílnička, skákací hrad, tetování pro děti, prohlídka popelářského vozu, nabídka kompostu – kompost z naší kompostárny, anketa s možností výhry, cyklistická jízda zručnosti, dopravní testy.infostánek s hrami a soutěžemi – ECOBAT, EKO-KOM, ESKO-T, ELEKTROWIN, ASEKOL DDM, STŘED.Taneční vystoupení mažoretek CHEErlADiEs.Taneční vystoupení skupiny moTus.Taneční vystoupení dětí z DDm. Akci moderuje Drahoš Menčík.

Na podporu třídění a recyklace baterií projede v červnu Českou republiku již podruhé tým Recyklojízdy. Tříčlenná skupinka nadšenců na elektrokolech si dala za cíl zdolat za 10 dní 800 kilometrů. Na cestu se vydá 13. června 2018 z Frenštátu pod Radhoštěm. Cílovým místem bude 22. června 2018 město Cheb. Na cestě bude mít 24 zastávek v českých a moravských městech. Jednou z nich bude i Třebíč. S týmem rECYkloJÍZDY, který na elektrokolech projíždí „Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se někomu morepubliku, aby propagoval třídění a recyklaci baterií, hou zdát baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet na sběrná místa, odkud putují na se budete moci hod.týmu Recyklojízdy a zároveň recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“ říká Eva setkat Gallatová,od 11:30 která je členkou zastupuje neziskovou společnost ECOBAT, která v České republice zajišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií. VZKAZ OD RECYKLOJÍZDY: PŘINESTE NÁM BATERKY V Třebíči bude mít Recyklojízda svou zastávku 16. června v 11:30 – 12:00 hod na Karlově náměstí. Půjde o krátké setkání s obyvateli, školáky a se zástupci městského úřadu. Tým Recyklojízdy už nám dnes vzkazuje: „Největší radost nám uděláte, když nám přinesete použité baterie. Na kolech je sice neodvezeme, ale rádi se pro ně po Recyklojízdě vrátíme.“ Veškeré baterie, které budou během akce nasbírány, se započítávají do soutěže BATERKOMÁNIE. Použité baterie pro Recyklojízdu můžete už nyní odevzdávat v sídle společnosti ESKO-T, více info na ZELENÉ LINCE: 800 100 879. Recyklojízda je otevřený projekt, a pokud si vedle sběru baterií chcete užít i společné zážitky, můžete se k týmu Recyklojízdy připojit a část nebo celou cestu s nimi zdolat na kole či elektrokole. Bližší informace o trase jsou k dispozici na webu recyklojizda.ecobat.cz. ZATÍM JEN POLOVINA BATERIÍ KONČÍ NA RECYKLACI, POJĎME TO ZMĚNIT! Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. A to je hlavní cíl Recyklojízdy – přesvědčit lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci. Když hodíte baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Sběrných míst je v ČR už přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získává odevzdávání baterií v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. A pokud ještě nevíte, kde máte nejbližší sběrné -pbmísto, určitě ho najdete na vyhledavači mapa.ecobat.cz.

22

ZDRAVÉ MĚSTO TŘEBÍČ

Zbavte se mrtvoly. Pomůžete lidem v nouzi Tímto netradičním sloganem pojala třebíčská radnice zpracování kampaně k soutěži měst ve sběru baterií. Ta probíhá od 16. dubna do 15. října letošního roku a jejím cílem je zvýšit množství baterií vytříděných v regionu a přispět tím k ochraně životního prostředí. V Kraji Vysočina se kromě Třebíče zapojilo do soutěže Baterkománie dalších 19 měst. Nejúspěšnější město získá od organizátorů soutěže, kterými je Kraj Vysočina a ECOBAT s.r.o., finanční příspěvek ve výši 50 tisíc korun pro charitativní nebo obecně prospěšné účely. „V případě úspěchu v soutěži budou získané peníze použity na podporu projektu Diecézní charity Brno – Oblastní charity Třebíč s názvem Charitní záchranná síť. Ta se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, kteří nedosáhnou na standardní státní pomoc, nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života,“ uvedla místostarostka města Marie Černá. „Zapojit se do soutěže je velmi snadné. Přineste použité baterky do sběrných boxů, které jsou umístěny ve vstupních halách Městského úřadu na Karlově i Masarykově náměstí, nebo ve sběrných dvorech. Pomůžete tím životnímu prostředí i lidem v nouzi,“ dodala Černá. BATERKY NEPATŘÍ DO KOŠE Pouze polovina baterií končí na recyklaci. Každá baterka, která skončí ve směsném odpadu, škodí příro-

ZBAVTE SE MRTVOLY POMŮŽETE LIDEM

V NOUZI

dě. Na skládce i ve spalovně, v obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečišťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Přitom recyklací se z použitých baterek získávají druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

Biojarmark byl odpoledne Osmnáctý dubnový den se na Karlově náměstí v Třebíči konal tradiční jarní biojarmark. Ovšem v novém čase od 10:00 do 17:30 hodin, aby si mohli přijít nakoupit nejen senioři, ale i pracující lidé. Nově bylo možné posedět na lavičkách rozmístěných přímo na ploše. A to se osvědčilo. Počasí akci přálo. K dostání byly výrobky s označením bio, eko nebo Vysočina regionální produkt či výpěstky a také produkty místních prodejců z našeho Kraje. Výbornou kávu nabízela kavárna Vráta a kavárna Pohodička z Náměště nad Oslavou. Je zajímavé, že za celou dobu konání biojarmarků nikdy nechyběla Farma Němcova s mléčnými výrobky. Sortiment jídla, koření, bylinek, marmelád, oříšků, pudinků doplnily také originální šperky, misky z pedigu, drahé kameny, přírodní kosmetika, hry pro děti apod. Nově k nám zavítal ateliér Minet. Bohužel se nepodařilo zajistit žádného prodejce pečiva, všichni oslovení účast odmítli. Chyběla i biozelenina. Atmosféru trhu na samém závěru obohatilo vystoupení folklorního souboru z Okříšek – Okřešánek. Podzimní jubilejní 10. Biojarmark proběhne jako vždy ve čtvrtek dne 13. 9. 2018. Nebude chybět oblíbená ochutnávka ručně stloukaného másla. Srdečně zveme. Iveta Ondráčková, koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21

23

„Proto trochu s nadsázkou, ale s hlavním cílem oslovit lidi, říkáme: Zbavte se mrtvoly, pomůžete lidem v nouzi a vyzýváme Třebíčany, aby se zapojili. Aktuálně pro charitu, stabilně pro naše životní prostředí. Všem, kdo se zapojují a zapojí, předem děkujeme,“ doplnila Marie Černá. -red-

INZERCE

květen

2018

Bosch Car Service Váš jasný výhled Spojovací ul., Třebíč, (areál OC STOP SHOP)

A

Tel.: 563 031 930 e-mail: [email protected] Prodejní doba: Po-So: 8.00 - 19.00 Ne: 9.00 - 19.00

Bosch Aerotwin s unikátní stírací techologií

SEKAČKY • VYŽÍNAČE • KŘOVINOŘEZY

UŽITKOVÉ A OKRASNÉ ROSTLINY BAZÉNY • ZAHRADNÍ NÁBYTEK TRAMPOLÍNY • HOUPAČKY BARVY • SVÍTIDLA • DVEŘE

U NÁS NEJLEVNĚJI!

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA PRO PRODEJ DØEVOMATERIÁLÙ, NÁØADÍ, BAREV, ŽELEZA A VEŠKERÉHO DOPLÒKOVÉHO SORTIMENTU!

podrobnosti na www.hlouch.cz

na pobočce v Třebíči a Ostašově HLOUCH MOTORS s.r.o. Třebíč, Brněnská 36/94, tel. 568 440 083 ford.hlouch.cz, [email protected]

www.hausspezi.cz

NOVINKA!

FORMÁTOVÁNÍ A OLEPOVÁNÍ DESEK

Ostašov 48, 675 52 tel. 568 862 168 www.hlouch.cz, [email protected]

N Ni Na Nivkách ká h 304 304, 674 01 Tø Tøebíè bíè (areál bývalého OD Haus Spezi)

NOVÉ ZNAČKY DVEŘÍ

24

tel.: 563 031 920 www.raj-dreva.cz

INZERCE

MANN+ HUMMEL DEN sobota 26. 5. 2018

Parkoviště MANN+HUMMEL v Nové Vsi Program od 14:00 do 22:00

RoNátA MoRAvA LEoNA ŠENková JARosLAv UHLíř kAMiL střiHAvkA + zábavný program, zajímavé workshopy, soutěže a atrakce nejen pro děti + široká nabídka občerstvení + doprava zdarma z Třebíče, Komenského nám. (u AN) v 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13 z Nové Vsi, MANN+HUMMEL v 16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 21:35, 22:20

vstUP ZDARMA

Vezměte svou rodinu i přátele a oslavte s námi

MANN HUMMEL DAY _ 2018 _ INZERCE _ ZPRAVODAJ _ 189x255,3mm.indd 1

25

7.5.2018 10:19:41

SPOLEČNOST | JADERNÉ OKÉNKO

květen

2018

V Třebíči se slavil Den Země

V rámci oslav Dne Země se ve čtvrtek 19. dubna konaly různé akce na ekologické téma na Karlově náměstí. Kromě projektů základních i středních škol zde svoje aktivity představily Vrátka, Alternátor, Třebíčské centrum, Íčko, ZOO Jihlava a ESKO-T. Prvním bodem programu bylo vysypání kontejnerů se směsným komunálním odpadem /SKO/z ulice M. Majerové přímo na plochu náměstí . Odpad pak následně třídili studenti SPŠT. Výsledky dodatečného třídění jsou alarmující! Z celkem 300 kilogramů komunálního odpadu z 8 kontejnerů za 90 minut vytřídili 214 kilogramů (71 %) odpadů, které jsou tříditelné a je možné je dále využít a recyklovat. Zbylých 86 kg mohlo být uloženo na skládku TKO v Petrůvkách. „Když vidím tato čísla, je mi skoro do pláče, že po 25 letech propagace a výchově ke třídění jsou v jedné části Třebíče takovéto smutné výsledky, ani se mi to nechce věřit. Je to především špatná zpráva pro naše budoucí generace, kterým zbytečně zatěžujeme prostředí ve kterém budou žít,“ komentovala bezprostředně na náměstí vytříděný odpad místostarostka Marie Černá. Mezi směsnými komunálními odpady se objevilo i několik komodit, které bychom v kontejneru na SKO nečekali. Například kočárek, který měl skončit na sběrném dvoře nebo spoustu textilního oblečení i bioodpadu.

VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ NA NÁMĚSTÍ

Papír Plast Sklo Bioodpad Velkoobjemový odpad Textil Pneumatiky Kov Netříditelný odpad

Anna Marie Waldstein-Wartenberg oslavila devadesáté narozeniny Narodila se v Třebíči 30. dubna 1928. Dětství strávila s rodiči a sourozenci ve vile v Třebíči-Borovině. Studovala gymnázium v Jihlavě, které ukončila v polovině čtvrtého ročníku v roce 1943, pak se věnovala péči o matku a domácnost. Československo opustila na podzim roku 1947, kdy odešla s matkou a neteří do Rakouska. Zde se věnovala charitativní činnosti. V osmdesátých letech dovážela na Třebíčsko tajně léky, které byly v tehdejším Československu nedostatkovým zbožím. Nyní žije ve Vídni. Text z přebalu knihy Když byla Třebíč ještě valdštejnská (Vzpomínky Starorakušanky na léta 1938 až 1968, autor Anna Marie Waldstein-Wartenberg) Foto: archiv Muzea Vysočiny Třebíč

26

10 % 14 % 6% 12 % 15 % 6% 5% 3% 29 %

Další problematickou komoditou jsou také pneumatiky. Ty rozhodně do směsného komunálního odpadu nepatří. Pneumatiky se odevzdávají v pneuservisech, kde pneumatiky zdarma odebírají. Seznam sběrných míst najdete na: https://www.esko-t.cz/upozorneni/. Během dvou dnů jsme dostali upozornění od obyvatel z ulice M.Majerové, že právě některé z výše uvedených komodit pravděpodobně nepochází od občanů z této ulice, ale u jejich kontejnerů zastavují auta a odkládají tam odpady většího objemu jako kočárek, případně větší množství kartonu a podobně. Chceme také tímto upozornit, že kontejnery slouží k odkládání směsného komunálního odpadu pouze pro příslušné bytové domy a po tomto zjištění bude u nich více monitorován prostor tak, aby do nich nebyly odkládány odpady, které tam nepatří a jsou dováženy z jiných částí města případně z obcí z okolí. Na všechny vytříditelné odpady jsou v Třebíči rozestavěny kontejnery na třídění. Dalším problémem je také nesešlapávání plastových materiálů a nerozkládání krabic. Když tyto materiály nesešlápnete nebo nerozložíte, zbytečně se ve svozových autech vozí vzduch. Pokud si někdo neví rady s tříděním nebo vidí poškozený kontejner, pomůže mu jednoduchá mobilní aplikace: Třídění v regionu Třebíčsko. Abychom Vám třídění usnadnili a neustále zlepšovali podmínky pro třídění, byla vytvořena aplikace do mobilních telefonů. Aplikaci si můžete nainstalovat pomocí samolepek s QR kódem ze sběrné nádoby, kde si jednoduše přes kód načtete aplikaci do mobilu nebo si ji můžete vyhledat pomocí Google Play (Android) či AppStore (iOS) pod názvem TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO. Občané mají možnost třídit odpady, ale je to jen na nich, jak se k tomu postaví. Recyklací tříděných odpadů vznikají nové věci. Třídění má smysl. O tom, že odpady se dají recyklovat a že celý systém uceleně funguje, se můžete přesvědčit přímo v areálu společnosti ESKO-T, kde se provádí exkurze skupin. Zde uvidíte skutečnou cestu odpadu. Více o exkurzích najdete na: www.esko-t.cz/info-centrum/. Veškeré informace a dokumenty najdete volně ke stažení na webových stránkách: www.esko-t.cz nebo FB stránkách: www.facebook.com/eskotrebic Pavlína Buršíková, ESKO-T, s.r.o.

INZERCE

Tady je tvoje místo a tvoje ještìrka. PØIDÁŠ SE? Jaroslav Boudný skladník pøedák

Volej: 770 18 18 18

FRAENKISCHE CZ s.r.o. | U Kaplièky 591 | 675 21 Okøíšky | [email protected] | www.fraenkische.com

fraenkische_nabor_inz_trz189x125,7.indd 1

04.05.2018 13:19:12

Provozováno lékárnou Vltavínská

Vaše oblíbená lékárna je vám vždy nablízku Objednávejte jednoduše na  www.vsezlekarny.cz a vyzvedněte pohodlně a zdarma v jedné ze tří našich třebíčských lékáren: LÉKÁRNA VLTAVÍNSKÁ Vltavínská 1289

LÉKÁRNA BENU M. Majerové 900/2

LÉKÁRNA BENU OC ALBERT, Znojemská 1383/23

27

Vaše lékárna na dosah ruky

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ SERVIS Dům dětí a mládeže

květen

 739 568 007 www.ddmtrebic.cz

MÁJOVÉ VODNICKÉ HRÁTKY, úterý 15. května, od 17.00 do 18.00, bazén Laguna. Rekreační plavání dětí i rodičů. Vstup: 40 Kč/osoba. UJÍŽDÍME NA KOLEČKÁCH, středa 16. května, od 15.00 do 17.00, dětské dopravní hřiště. Vstup: zdarma. MLADÝ OCHRÁNCE, úterý 22. května, od 8.00 do 12.00, DDM Tomáše Bati. Branný závod pro základní školy ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Třebíč a dalších partnerů. DEN DĚTÍ, neděle 27. května, od 14.00 do 17.00, DDM Tomáše Bati. DDM Třebíč ve spolupráci s Alternátorem pořádá den plný her, soutěží a zábavy – akci moderuje Milan Řezníček. PŘEHLÍDKA PARKETOVÝCH TANCŮ, středa 30. května, od 14.00, sál Fórum. Všichni jste srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA, čtvrtek 31. května, od 8.00 do 12.00, stadion SOKOL. Atletické soutěže pro neúplné základní školy třebíčského okresu. POHÁDKOVÁ CESTA ZA POKLADEM, sobota 2. června, od14.00 do 17.00, DDM Třebíč. Děti půjdou Libušiným údolím, kde budou potkávat různé pohádkové bytosti. U každé z nich na ně bude čekat jednoduchý úkol. Na konci této cesty najdou děti poklad. Zvládnete dojít až na konec? Vstup: zdarma. DÁVEJ BACHA! středa 6. června, od 13.00 do 17.00, dětské dopravní hřiště - Bartuškova ul. Naučně zábavné odpoledne u příležitosti Dnů bez úrazů (první pomoc, průzkum nebezpečného území, jízda na kole, cesta poslepu). Vstup zdarma. HURÁ NA PRÁZDNINY! středa 27. června, od 15.00 -17.00, dětské dopravní hřiště. Otevřeno pro veřej-

facebook: @ddmborovina

nost naposledy před prázdninovou přestávkou. Překážky, dopravní kvízy a testy, oheň - vlastní buřty s sebou. HVĚZDÁRNA – provozní doba Úterý: Astronomický kroužek pro rodiče s nejmenšími dětmi, pátek – Astronomický kroužek pro žáky ZŠ, SŠ, sobota – Astronomický kroužek pro dospělé Programy pro větší skupiny: individuálně po domluvě na tel. 724 188 158 Pro veřejnost: pátek (bez ohledu na počasí) sobota (pouze v případě jasné oblohy) květen – červenec - 21:30 – 23:00 srpen - 21:00 – 23:00 duben, září - 20:30 – 22:30 říjen – březen - 19:30 – 21:30

Akce Městského kulturního střediska 3. 6. od 14.00 do 18.00 - Expozice Cesty časem, DĚTSKÝ DEN - ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA - malování na obličej, kouzelné balonky, čarodějné tvoření, fotokoutek. Zváni jsou malí i velcí černokněžníci, kouzelníci, čarodějnice, ježibaby a další nadpřirozené bytosti. 4. 6. v 8.30 a 10.15, úterý 5. června v 8.30, divadlo Pasáž – pro děti od 4 let, O MEDVĚDU ONDŘEJOVI. Hudební pohádka v podání herců DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI JULIE JURIŠTOVÉ. Vernisáž 6. 6. v 17.00 - Zadní synagoga,

www.mkstrebic.cz

Poznej světové dědictví UNESCO. Výstava fotografií. Výstava probíhá 7. 6. – 30. 6. 2018. Vernisáž 13. 6. v 17.00 - Galerie Ladislava Nováka, Miluše Čechová – Křehkost skla. Výstava obrazů a keramických plastik. Výstava probíhá 14. 6. – 26. 8. 2018. Vernisáž 14. 6. v 17.00 - Výstavní síň Předzámčí. Výstava k 15. výročí zápisu do seznamu památek UNESCO. Výstava probíhá 15. 6. – 31. 7. 2018. CONCENTUS MORAVIAE - XXIII. MEZI-

NÁRODNÍ FESTIVAL 13 MĚST „Hudba a humor“. 17. 6. v 19.30 – Kamenný sál zámku, MUSICA FLOREA. Marek Štryncl – umělecký vedoucí 18. 6. v 19.00 - divadlo Pasáž - III. předst. sk. A. MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ – ROKOKO. Věra Maškova, Pavel Khek: ČAPEK CONCENTUS MORAVIAE - XXIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 13 MĚST „Hudba a humor“. 26. 6. v 19.30 - Foyer divadla Pasáž. SOŇA ČERVENÁ / recitace, KAREL KOŠÁREK / klavír

Akce Muzea Vysočiny Třebíč 13. dubna – 27. května 2018, Emanuel Ranný. Výstava třebíčského výtvarníka Emanuela, která prezentuje zejména rozměrově velké grafiky vytvářené technikou suché jehly, ale také malby. 18. května - 8. července 2018, Open performance. Výstava uspořádaná k hudebnímu festivalu Zámostí, bude zahájena ve čtvrtek 17. května v 17 hodin v galerii Tympanon 18. května 2018, Mezinárodní den muzeí

 568 408 891

19. května 2018 v 15 hodin, Do muzea za valdštejnským erbem. Jak vypadá, kde se všude v muzeu nachází a za co všechno může lev? Vstupné 25 Kč. 27. května 2018 v 15 hodin, Derniéra výstavy Emanuela Ranného - komentovaná prohlídka. Výstavou Vás provede kurátor PaedDr. Arnošt Pacola za účasti samotného autora. 8. června 2018 (18-23 hodin), Muzejní noc. Bohatý program v podobě méně náročných i složitějších aktivit

Akce Centra podpory rodin Ruth STROLLERING ANEB ZÁVODY KOČÁRKŮ, neděle 13. května, ve 14.30, U Obůrky v RC Damiján. Nejen závody kočárků, v zábavném odpoledni pro celou rodinu, ale také zajímavé soutěže, doprovodný sportovní program pro děti. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KRÁSA ŽENY A MUŽE, úterý 15. května, v 17.00, aula Katolického gymnázia. Přednáška účastníkům přiblíží rozdíly mezi mužem a ženou nejen v rodinném prostředí. Také jim pomůže snadněji proniknout do tajemství krásy lidské jedinečnosti a tyto poznatky využít v pracovním i rodinném životě. Vede kadeřník Mgr. Jan Špilar. KULTURNĚ-ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO RODINY, neděle 20. května, od 14.00 do 17.00, zahrada Zámku Bu-

2018

Vernisáž 27. 6. v 17.00 - Galerie Malovaný dům. FRANTA – FRANCIE (výběr tvorby z let 1958 – 2000). Výstava probíhá 28. 6. – 19. 8. 2018. PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: Galerie Malovaný dům: Václav Mach – Koláčný – Opus Pictus (Kontrasty post-atomové renesance) -výstava obrazů. Výstava probíhá 19. 4. – 10. 6. 2018. Galerie Předsálí: Výstava dokumentů k výročí roku 1968. Výstava probíhá 25. 4. – 31. 10. 2018.

www.muzeumtr.cz

pro děti, prohlídka prostor, které jsou běžně nepřístupné, komentované prohlídky a mnoho dalšího. Vstup zdarma. 18. května, v 19:30 a 21:00 hodin a 19. května, v 15:30 a 17:00 hodin. Kostýmované prohlídky: O hříšném opatu Ignácovi aneb příběh přeukrutný o uříznutém nose. Vstupné: 120 Kč/osoba, 250 Kč/rodinné vstupné. Pro nutné hlídky je předem rezervovat v recepci muzea: tel. 568 408 890.  605 372 765

dišov. Výstava uměleckých děl „DARUJ DVAKRÁT“. Program nabídne pestrý výběr her, soutěží a dalších tvořivých aktivit, skákací hrad BEKO pro děti zdarma. Jedinečná příležitost shlédnout umělecká díla a nechat na sebe působit obrazy regionálních autorů. Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ Třebíč. DOPOLEDNE PRO ŽENY, úterý 22. května, od 9.00 do 11.30. Téma je zaměřené na zdravý způsob stravování. Přijďte se vzájemně obohatit o zkušenosti jiných žen a načerpat inspiraci pro svůj jídelníček! Nabízíme možnost vyrobit si praktický doplněk pro krásné stolování, ochutnávku zdravých svačinek – vlastní vzorky vítány a možnost dopřát si čas pro sebe u šálku kávy.

28

facebook: @zamektrebic

www.trebic.charita.cz

DEN PRO MAMINKY A DCERY (ve věku 9 – 12 let), sobota 9. června. Prostřednictvím prožitkových programů a vzájemným sdílením na témata ženství a zdravého životního stylu se k sobě matka s dcerou více přiblíží a jejich vzájemný vztah se posílí. Lektoruje Mgr. Elen Sejrková, Bc. Miluše Vybíralová, Ing. Bc. Marcela Blažková. Více informací lze získat a na uvedené programy je možné se přihlásit již dnes na webových stránkách www.trebic.charita.cz, popř. na tel: 605 372 765. Kapacita je omezena. Místem konání, pokud není uvedeno jinak, jsou prostory Centra podpory rodin Ruth na Karlově náměstí 41/30 v Třebíči. V případě potřeby je po domluvě možné zajistit hlídání dětí. Vstupné dobrovolné.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ SERVIS Akce Městské knihovny NA KOLE HORSKÝMI PRŮSMYKY 2. KAVKAZ A ZAPADLÉ KOUTY GRUZIE / RADOMÍR ČÍŽEK, čtvrtek 17. května, v 17.00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. PERNŠTEJNOVÉ II / PROF. PHDR. PETR VOREL, CSC., úterý 22. května, v 10.00, sál hudebního oddělení. Pokračování přednášky historika prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. o šlechtickém rodu, jehož počátky sahají až do 1. poloviny 13. století. Vstupné 20 Kč. KVÍTEK TANČÍ MAMINKÁM, úterý 22. května, v 16.30, pobočka Modřínová. Vystoupení souboru ze ZŠ Benešova ke Dni matek. Vstup zdarma. NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO LÉKAŘE: MÝTUS ZVANÝ CHOLESTEROL / MUDR. JAN LACKO, čtvrtek 24. května, od 16.30 do 18:00, sál hudebního oddělení. Na závěr prostor pro vaše dotazy. Vstup zdarma. VĚZNĚM V SÚDÁNU / ING. PETR JAŠEK, úterý 29. května, v 16.30, sál hudebního oddělení. Beseda s Petrem Jaškem, křesťanským humanitárním pracovníkem a dokumentaristou, spolupracovníkem české pobočky organizace Hlas mučedníků. Vstup zdarma. ANDY. 2. ČÁST: ARGENTINA / ZDENĚK ŠTANCL, čtvrtek 31. května, v 16.30, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. PRVOREPUBLIKOVÝ TRAMPING NA TŘEBÍČSKU, ANEB, CO V KOTLÍKU NEBYLO / HU-

 568 619 522

DEBNÍ VYSTOUPENÍ AMATÉRSKÉ SKUPINY DVORKAŘI, pátek 1. června, v 17.00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. 3. ČÁST. ČESKÁ A SOLNIČNÍ ULICE / ING. ALEŠ SVOBODA, pondělí 4. června, v 9.00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. AUTORSKÉ ČTENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, UL. KPT. JAROŠE, úterý 5. června, v 17.00, sál hudebního oddělení. Autorské čtení žáků 8. ročníku Základní školy Třebíč, ul. Kpt. Jaroše. Vstup zdarma. FRANCOUZSKÝ KLUB 2018 – 10. ROČNÍK KONGO / TOMÁŠ KUBEŠ, čtvrtek 7. června, v 17.00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. ČESKÁ SPOLEČNOST A EVROPSKÁ INTEGRACE. POZICE ČR V EVROPĚ, úterý 12. června, v 17.00, sál hudebního oddělení. PRVNÍ POMOC PRO DĚTI, středa 13. června, v 9.00 a v 10.00, pobočka Modřínová. Předprázdninový instruktážní kurs s Olegem Šalbabou je určen žákům ZŠ. PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEKTURY. 6. část. Romantismus a historizující slohy 19. stol. / Ing. arch. LUBOR HERZÁN, čtvrtek 14. června, v 16.30, sál hudebního oddělení. Další část cyklu s bývalým městským architektem Luborem Herzánem. Vstupné 20 Kč. VYSTOUPENÍ SOUBORU OKÁČEK, středa 14. června, v 15.00, pobočka Modříno-

vá. Hudební soubor Okáček, který v MŠ Duha vede Ladislava Zoňová, zazpívá ke Dni dětí. Vstup zdarma. STOLETÍ ZÁZRAKŮ. BESEDA O RUSKU, LÁSCE A VÁLCE / JAROMÍR ŠTĚTINA, pátek 15. června, v 17.00, sál hudebního oddělení. Vstup zdarma. VIETNAM / JAN ČERNOCKÝ, pondělí 18. června, v 17.00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. ZATMĚNÍ MĚSÍCE - OD APOKALYPSY K ÚŽASU / PETR HORÁLEK, úterý 19. června, v 17.00, sál hudebního oddělení. Vstupné 20 Kč. Akce pro děti KOUZELNÝ ZVONEČEK, čtvrtek 24. května, v 9.00 a v 10.30, dětské oddělení. Václavské divadélko Ireny Nahodilové. SVÁTEK NEKVAŠENÝCH ŽIDOVSKÝCH CHLEBŮ, středa 30. května, v 8.15 a v 10.00, dětské oddělení. MEZILIDSKÁ TOLERANCE, čtvrtek 31. května, v 8.15, Zelená klubovna. Program sdružení STŘED, z.ú. Program podporuje přijímání rozdílů ve společnosti. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE Pondělí 28. května, v 8.00, dětské oddělení. Pondělí 4. června, v 8.30, ZŠ Vladislav, dětské oddělení. Úterý 5. června, v 8.15, 9.15, 10.15, ZŠ Týn, ZŠ Světlo, dětské oddělení.

www.knihovnatr.cz

Středa 6. června, v 8.15, 9.15, 10.15, ZŠ Horka-Domky, dětské oddělení. Pátek 8. června, v 8.15 a v 10.15, ZŠ Studenec, ZŠ Opatov, dětské oddělení. Úterý 12. června, v 8.15 a v 9.15, ZŠ TGM, ZŠ Otevřmysl, dětské oddělení. Středa 13. června, v 8.15 a v 9.15, ZŠ Kpt. Jaroše, dětské oddělení. KÁTA A ŠKUBÁNEK, pondělí 11. června, v 16.00, sál hudebního oddělení. Představení Divadla Věž. Vstupenky si rezervujte na dětském oddělení od 7. května. Vstup zdarma. VÝSTAVY: MY JSME RÁDI KAMARÁDI, do 31. května, pobočka Modřínová. Výstava z činnosti a prací klientů Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici. KYRGYZSTÁN – VÝZKUM NEBEZPEČNÝCH JEZER, do 1. června, sál hudebního oddělení. Výstava zapůjčena z Geografické knihovny PF UK Praha. PO STOPÁCH REPUBLIKY, do 18. července, klubovna dospělého oddělení. Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky. KRAJINNÁ FOTOGRAFIE / MIROSLAV MÁCA, do 29. června, pobočka Borovina. Výstava fotografií. VÍTÁME LÉTO, od 1. června do 31. srpna, pobočka Modřínová. Výtvarné práce dětí ze ZŠ Benešova.

Zdravotní klauni navštívili i třebíčskou nemocnici

Zdravotní klauni v dubnu opět rozváželi radost a smích do míst, která nemohou navštěvovat pravidelně. Oblíbená akce Turné plné smíchu letos cílí primárně na seniory a jednou z deseti zastávek se stalo i oddělení LDN Nemocnice Třebíč. Během bezmála tříhodinové návštěvy potěšili Zdravotní klauni s červenými nosy desítky pacientů oddělení léčebny dlouhodobě nemocných. Celkem 10 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří do Třebíče přijeli, je speciálně vyškoleno právě pro práci

s geriatrickými pacienty. Svou vizáží, kostýmy, ale i scénkami, které rozehrávají, se snaží k pacientům co nejvíce přiblížit a vyvolat v nich milé vzpomínky na mládí. Hrou na hudební nástroje a zpěvem lidových písní tak rozezpívali snad každého. Odměnou všem byl někdy malý a milý úsměv, jinde potlesk obyvatel místnosti, či trocha dojetí. Zdravotní klauni navštěvují dětské oddělení třebíčské nemocnice pravidelně již několik let. LDN navštívili naopak poprvé. „Delší čas jsme chtěli, aby klauni našli prostor i pro návště-

29

vu tohoto oddělení. Jakékoliv rozptýlení, zábava a trocha humoru tam mohou mít velký léčebný dopad. Jsme velice rádi, že premiéru máme za sebou a že je naděje i na další návštěvu,“ komentovala návštěvu ředitelka Nemocnice Třebíč, Eva Tomášová. Zdravotní klauni si návštěvu dětského oddělení neodpustili ani tentokrát a čtyři z nich se vydali s náručí plnou smíchu i tam. „Skvěle se pobavili nejen malí pacienti, ale i jejich rodiče a prarodiče,“ uvedl mluvčí nemocnice Petr Palovčík. Kateřina Procházková

ZÁBAVA

květen

2018

Výherní křížovka POMŮCKY AJON,AKANT KORINTSKÁ KOTO, OAR HLAVICE OPS,TAAL

1. TAJENKA

SPZ OKR. TŘEBÍČ

PŘIBLIŽNĚ (knižně)

ČÁSTI MOLEKUL

ČASNÁ

ZÁSTUPCE

NÁZEV HLÁSKY (L)

PROTIKLAD

EJHLE

DOBA V TAKTU

KOLONIE

DRŽENÍ STÁLÉHO SMĚRU LODI

FILIPÍNSKÉ JEZERO AMERICKÝ HLODAVEC

VYLÍHLÉ RYBKY OPAK RUBU

BALZACŮV HRDINA PRODEJNÍ STŮL

BEDUÍNSKÝ PLÁŠŤ

BEZBARVÝ NÁTĚR ČÁST OBLIČEJE

SPZ OKR. ÚSTÍ n. Orl. VESLO (anglicky)

NÁSTROJE NA TLUČENÍ

VÝRŮSTEK NA SLIZNICI JAPONSKÁ CITERA

ŽENA BOHA SATURNA VYMŘELÝ PŠTROS

JMÉNO FITZGERALDOVÉ POSMĚCH

JMÉNO SKLADATELE CHAČATURJANA

ŠELMA KOČKOVITÁ

KÓDOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRUŽINY

KVĚTEN (německy) SPZ. OKR. PŘÍBRAM

DOSTAT SE DOLŮ

CITOSLOVCE ZVUKU PTÁKŮ

2. TAJENKA

ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA MĚĎ, HLINÍK A PLATINA

MUŽSKÉ JMÉNO

LETORY HAVÍŘ ŘÍDÍCÍ STŘ. (zkr.) CUKRÁŘSKÝ VÝROBEK

4. TAJENKA

MEZIN. KÓD ANGOLY

CHEM. ZN. ASTATU

UKAZOVACÍ ZÁJMENO DOMÁCKY OLDŘICH

3. TAJENKA

ZÁPORKA

SOUPEŘ

OCAS EVROPSKÉ PLATIDLO ALPSKÝ SKŔÍTEK

TEN I ONEN SOUHLAS

ŘÍMSKÝMI ČÍSLY 501 MALÝ HLODAVEC

SOUBORY ZNÁMEK KANCELÁŘ. ZKRATKA

KOŇSKÉ RŽÁNÍ

ŠŤÁVA Z OVOCE MĚSTSKÝ ÚŘAD (zkr.)

JITRO

MOŘSKÝ PTÁK

SVATEBNÍ SNÍTKA

RUSKÝ OSTROV

INDIÁN

ČESKÉ MĚSTO

PROCHÁZKY TŘEBÍČSKÝMI PARKY 5 Na květnovou procházku vás tentokrát pozveme na svahy Týnského potoka při Hladovém rybníce mezi ulice Koutkovou, Táborskou a Budíkovickou. V roce 1938 zde byl k 20. výročí Československé republiky zbudován lesopark (1. tajenka). Jeho celková plocha činí asi 1 ha a je 270 m dlouhý. Jeho součástí jakožto místa oddychu u obratiště MHD je také (2. tajenka). Uprostřed lesního parku je umístěn (3. tajenka). Na pamětní desce jsou (4. tajenka) prvních dvou prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše. Pod nimi je nápis: „Volám vás všechny bez výjimky, od Aše až k Jasině“ – zkrácená citace z proslovu E. Beneše nad rakví T. G. Masaryka. Lesní park je přístupný pěšinou podél Týnského potoka, z ulice Budíkovické nebo chodníkem z Koutkovy ulice. Správné znění tajenky z tohoto čísla nám zašlete do 8. června 2018 na adresu: Městský úřad Třebíč, redakce Třebíčského zpravodaje, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč. Můžete použít také redakční e-mail: [email protected] Nezapomeňte napsat svoji adresu. Jeden vylosovaný výherce obdrží smaltovaný plecháček s třebíčskými motivy. Výherce z minulého čísla: Miroslav Zachariáš, Třebíč. SPOLEČENSKÁ STATISTIKA DUBEN: narozené děti: 118 | zemřelí: 48 | sňatky: 15 | přihlášení do Třebíče: 29 | odstěhovaní: 76

30

TÍMTO ZPŮSOBEM

INZERCE

Pískomil se vrací

Heidi Jankù

Den otevøených dveøí & Dìtský den Sobota 9. èervna 2018, 13:00 – 19:00 hodin

Jakub Dìkan

Areál výrobního závodu FRAENKISCHE CZ, Okøíšky.

Naty Hrychová

Slavíme 15. narozeniny!

Program:

Program pro dìti:

■ komentované prohlídky výroby ■ personální koutek s možností získání informací o zamìstnání ■ prezentace Støední prùmyslové školy Tøebíè (vozy Kaipan, umìleètí kováøi a pasíøi) ■ prezentace Nemocnice Tøebíè (mìøení krevního tlaku, zjišťování krevní skupiny, simulátor stáøí aj.) ■ prezentace práce Sboru dobrovolných hasièù Okøíšky

■ dìtská show s Heidi Jankù ■ Pískomil se vrací – dovádivá show pro dìti i rodièe ■ dìtská zumba s Eliškou ■ animaèní program a soutìže o ceny s DDM Tøebíè ■ skákací hrad, nafukovací pøekážková dráha ■ malování na oblièej, airbrush tetování ■ výtvarné dílnièky s Denním centrem Barevný svìt

■ folklórní soubor Okøešánek ■ pojízdná Kavárna pohodièka

Akce se koná za každého poèasí. ■ Obèerstvení po celý den. ■ Dárek pro každého malého návštìvníka.

fraenkische_dod_inz_trz189x255,3.indd 1

04.05.2018 12:48:39

31

ZVÝHODNĚNÉ MODELY SUV FORD EcoSport již za

399 900 Kč

nebo za a 4 555 Kčč m měsíčně s financováním Ford Credit

Kuga již za

479 900 Kč

nebo za a 5 333 Kčč měsíčně měsíčně s financováním Ford Credit Dvě nejprodávanější SUV značky Ford s volitelným inteligentním pohonem všech kol AWD a systémem SYNC 3 umožňujícím komfortní hlasové ovládání hudby, navigace nebo telefonu v českém jazyce. S pětiletou zárukou a s prvotřídní výbavou za bezkonkurenční cenu. U provedení Top Edition se zvýhodněním až 234 000 Kč. Přijďte na testovací jízdu. Těšíme se na vás.

prodej servis náhradní díly něco navíc PŘESVĚDČTE SE

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.