Terméknév: MOL Hidrokomol HVU 32 többfokozatú hidraulikaolaj


1 BIZTONSÁGI ADATLAP (93/112 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft Terméknév:...
Author:  Jázmin Veres

0 downloads 28 Views 252KB Size

Recommend Documents


No documents


BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-LUB Kft

(93/112 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: MOL Hidrokomol HVU 32 többfokozatú hidraulikaolaj Változat: 8

Utolsó változtatás: 2002. 07. 01.

Kibocsátás kelte: 1998. 10. 15.

Oldal: 1/(6)

1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása A termék rövid neve: MOL Hidrokomol HVU 32 A termék típusa: többfokozatú hidraulikaolaj Gyártó / Forgalmazó adatai: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság H-2931 Almásfüzitő, Fő u. 21. Tel/Fax: (34) 526-330 / (34) 526-391 Felvilágosítást adó terület: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kenéstechnikai Szolgáltatás H-1068 Budapest VI., Benczúr u. 13. Tel/Fax: (1) 455-9466 / (1) 455-9563 Baleset, veszély esetén hívandó telefonszám: (34) 526-210 vagy 526-144 2. Összetétel / információk az alkotóelemekről Kémiai jelleg: Oxidáció-, korróziógátló, kopáscsökkentő, valamint reológiai és felületi jellemzőket módosító adalékokat tartalmazó ásványolajfinomítvány. Veszélyes komponensek: Megnevezés

CAS/EINECS-szám

Alapolaj

101316-71-6/309-875-1 101316-70-5/309-875-6

cink-alkil-ditiofoszfát

Utolsó nyomtatás: 2014.02.12. 0:09:00

Veszélyességi szimbólum -

Kockázati mondat -

Koncentráció tömeg %

Xi

R 38

max. 0,42

kb. 95

Terméknév: MOL Hidrokomol HVU 32 többfokozatú hidraulikaolaj Változat: 8

Utolsó változtatás: 2002. 07. 01.

Kibocsátás kelte: 1998. 10. 15.

Oldal: 2/(6)

3. Veszélyesség szerinti besorolás Munkaegészségügyi veszélyek: Biztonságtechnikai veszélyek: Környezeti veszélyek:

-

4. Elsősegélynyújtás Belégzés: Bőr: Szem: Lenyelés:

Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. Panasz esetén hívjunk orvost. A bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le. Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz. A szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki 10-15 percig. A sérült forduljon orvoshoz. Lenyeléskor itassunk vizet a sérülttel, ne hánytassuk és vigyük orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség Tűzveszélyesség: IV. fokozat, „D” osztály [MSZ-9790, 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet] Sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol tartandó. Alkalmas oltóanyag: Hab, szén-dioxid, poroltó Nem alkalmazható oltóanyag: Víz Veszélyes bomlástermék: Égés során foszfor- és kén-oxidok, magas hőmérsékleten kén-hidrogén, tökéletlen égés esetén szén-monoxid, különböző szénhidrogének és korom keletkezhetnek. Speciális tűzoltó védőfelszerelés: 6. Óvintézkedés baleset esetén Személyi óvintézkedés: Lásd 8. pontot Környezetvédelmi óvintézkedés: Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Tisztítási eljárás / felvétel: Elfolyt terméket homokkal, földdel vagy más adszorbenssel kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: A kenőanyagok használatával kapcsolatos általános intézkedéseket be kell tartani. Különleges kezelést nem igényel. Tárolás: Csapadéktól védett helyen, Tárolási hőmérséklet max. 40°C. 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Terméknév: MOL Hidrokomol HVU 32 többfokozatú hidraulikaolaj Változat: 8

Utolsó változtatás: 2002. 07. 01.

Kibocsátás kelte: 1998. 10. 15.

Oldal: 3/(6)

Műszaki intézkedés: Nem szükséges Határértékek: Munkahelyi légtérben az olajköd koncentráció nem haladhatja meg az 5 mg/m3 értéket. [25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.] Személyes védőfelszerelés: Belégzés elleni védelem: légzőkészülék nem szükséges Kézvédelem: olajálló kesztyű Szemvédelem: védőszemüveg nem szükséges Bőrvédelem: védőruházat Egyéb speciális: Általános / higienés védelmi intézkedés: Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint az olajgőz és olajköd tartós belégzését. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Megjelenés: Halmazállapot: Szín: Szag:

folyékony világossárga jellemző, nem kellemetlen ásványolaj szagú

Állapotváltozás: Folyáspont: (MSZ ISO 3016) Lobbanáspont: (MSZ EN 22592) Gyúlékonyság: Öngyulladás: Robbanási tulajdonságok: Oxidálási tulajdonságok: Gőznyomás: Sűrűség 15°C-on: (MSZ ISO 3675) Oldhatóság: Oktanol/víz megoszlási együttható: Egyebek: Látszólagos viszkozitás ( °C): ( ) Kinematikus viszkozitás (40°C): (MSZ EN ISO 3104) pH

max. -30°C min. 175°C

táj.é. 0,87 g/cm3 gyakorlatilag vízoldhatatlan

28,8-35,2 mm2/s

10. Stabilitás és reakcióképesség Kerülendő körülmények:

közvetlen hő és gyújtóforrás

Terméknév: MOL Hidrokomol HVU 32 többfokozatú hidraulikaolaj Változat: 8

Utolsó változtatás: 2002. 07. 01.

Kibocsátás kelte: 1998. 10. 15.

Oldal: 4/(6)

Kerülendő anyagok: erős oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek: Égés során foszfor- és kén-oxidok, magas hőmérsékleten kén-hidrogén, tökéletlen égés esetén szén-monoxid, különböző szénhidrogének és korom keletkezhetnek. Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlástermék. Megjegyzés: 11. Toxikológiai adatok Akut toxicitás: Orális (OECD 401): LD50 (patkány) Irritáló hatás, bőr szenzibilizáció:

> 2000 mg/kg

(komponensek alapján)

Megjegyzés:

Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, esetleg irritációt válthat ki (lásd védőfelszerelés). Egyéb adatok, specifikus hatások: A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, báriumvegyületeket, valamint egyéb klórvegyületeket nem tartalmaz. Az alapolaj(ok) 3 %-nál kevesebb DMSO kivonatot tartalmaz(nak) (IP 346), így a 67/548/EGK irányelv NOTA L-ben és a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet L megjegyzésében foglaltak értelmében nem sorolandó(k) be rákkeltő hatású anyagként. 12. Ökotoxicitás Mobilitás: Lebomlási képesség/perzisztencia: Biolebonthatóság: % Akkumulációs potenciál: Ökotoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok vízi organizmusok: talajban élő szervezetek: növények: Biológiai oxigénigény: Kémiai oxigénigény: Nehézfémtartalom: nem tartalmaz PCB, PCT és klórozott CH: nem tartalmaz Hatása a környezetre: nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre nézve veszélyes lehet. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Termékhulladék: A termékhulladék ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. Hulladék azonosító szám: EWC kód: 13 01 10* vagy 13 02 05* Göngyöleg hulladék:

Terméknév: MOL Hidrokomol HVU 32 többfokozatú hidraulikaolaj Változat: 8

Utolsó változtatás: 2002. 07. 01.

Kibocsátás kelte: 1998. 10. 15.

Oldal: 5/(6)

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva. Szennyvíz: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezésnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó előírások Szárazföldi szállítás: Közúti ADR: Nem tartozik az ADR hatálya alá! Vasúti RID: Nem tartozik a RID hatálya alá! Vízi szállítás: Folyami ADN: Tengeri IMDG: Légi szállítás: ICAO / IATA:

15. Szabályozási információk Veszélyszimbólum az EU (67/548 és 88/379/EGK) veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei szerint: nem szükséges Karcinogenitás jelölése az EU (67/548/EGK) veszélyesanyag irányelv szerint: nem szükséges Veszélyszimbólum a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint: nem szükséges R-mondat: nem szükséges S-mondat: S 60: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

16. Egyéb információk A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége. Ez a biztonsági adatlap a 88/379/EGK, 91/155/EGK, 93/112/EGK irányelvek szerint és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak megfelelően készült.

Felülvizsgálat:

Terméknév: MOL Hidrokomol HVU 32 többfokozatú hidraulikaolaj Változat: 8 Fejezet 1. 1. 2. 8. 11. 13. 15. 16. 3. 5. 13. 1.

Utolsó változtatás: 2002. 07. 01.

Kibocsátás kelte: 1998. 10. 15.

Változtatás tárgya Névmódosítás Gyártó/Forgalmazó adatai Összetétel/információk az alkotóelemekről: Veszélyes komponensek Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: Szabályozási hivatkozás Toxikológiai adatok: Szabályozási hivatkozás Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Szabályozási hivatkozás Szabályozási információk: Szabályozási hivatkozás, S-mondatok Egyéb információk: Szabályozási hivatkozás Veszélyesség szerinti besorolás Tűzveszélyesség: Szabályozási hivatkozás Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: Szabályozási hivatkozás, Hulladékbesorolás Gyártó/Forgalmazó adatai

Oldal: 6/(6)

Dátum 2000.08.28. 2001.05.30.

Változatszám 4 5

2001.11.20.

6

2002.04.04.

7

2002.07.01.

8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.