TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update oktober 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG


1 TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update oktober 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Pub...

0 downloads 85 Views 219KB Size

Recommend Documents


No documents


TOEDELING CONTRACTEERRUIMTE 2017 en 2018 (update oktober 2017) SECTOREN VERPLEGING EN VERZORGING, GEHANDICAPTENZORG, GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Publicatiedatum: 24 oktober 2017

Inleiding CZ zorgkantoor informeert u hierbij over de productieafspraken in relatie tot de beschikbare Wlz contracteerruimte 2017. De volgende opgave zal uiterlijk medio december gepubliceerd worden op de website van de CZ zorgkantoor.

Contracteerruimte 2017 In onderstaande tabel is de contracteerruimte 2017 voor CZ zorgkantoor weergegeven in relatie tot de gemaakte productieafspraken en afgesproken verplichtingen. Toedeling van de regionale contracteerruimte 2017 (in € 1.000) Beschikbare contracteerruimte zorg in natura 2017 Experiment Zuid Limburg Beschikbare contracteerruimte PGB Saldo overhevelingen Regionale contracteerruimte incl. overhevelingen Productieafspraken verblijfszorg Volledig pakket thuis Productieafspraken modulaire zorg Nog af te sluiten verplichtingen Te verwachten uit te zetten PGB beschikkingen Besteed deel contracteerruimte 2017 Niet besteed deel van de contracteerruimte 2017 Besteed deel van de contracteerruimte 2017 Geprognosticeerde realisatie 2017 Onderproductie t.b.v. besteed deel contracteerruimte

ZuidHollandse WestZuidoostHaaglanden eilanden Zeeland Brabant Brabant Zuid-Limburg € 684.291 € 388.992 € 440.394 € 748.070 € 727.307 € 216.829

€ €

15.949- € 668.342 €

€ € € €

621.322 10.575 30.357 90662.344 €

€ € € €

13.396- € 375.597 € 346.316 8.604 17.374 1.936

€ € € €

374.230 €

2.800- € 437.594 € 408.103 12.063 14.598 829

€ € € €

435.593 €

8.056 € 756.126 € 703.966 9.183 38.212 2.157

€ € € €

753.517 €

7.454 € 734.761 € 689.225 9.134 29.042 300

€ € € €

727.701 €

€ 5.262- € 211.567 € 191.180 1.874 11.540 878 € 205.471 €5.998 €

1.367 €

2.001 €

2.609 €

7.060 €

6.096 €

€ €

662.344 € 657.885 €

374.230 € 370.332 €

435.593 € 429.409 €

753.517 € 745.195 €

727.701 € 722.171 €

205.471 € 202.476 €4.458 €

3.898 €

6.184 €

8.322 €

5.530 €

2.995 €

Totaal wlz kader € 3.205.882 € 446.156 € 446.156 12.771- € 34.667433.386 € 3.617.372

pgb

experiment Zuid Limburg €

488.000

€ €

16.578 504.578

428.386 € 3.587.242 € 419.040 € 3.546.508 €

504.578 502.209

€ 2.960.111 € 51.433 € 141.122 € 6.189 428.386 € 428.386 428.386 € 3.587.242 5.000 €

9.346 €

30.130

40.734 €

2.369

Tabel 1: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2017

De Wlz contracteerruimte is gebaseerd op de laatste publicatie van de NZa (31 augustus 2017). Ten opzichte van de vorige publicatie is de Wlz contracteerruimte 2017 landelijk opgehoogd. Daarnaast is de contracteerruimte voor de sector VenV opgehoogd t.b.v. het kwaliteitskader. De actuele productieafspraak 2017 inclusief incl. PGB verplichtingen bedraagt € 3.587 mln. Dit is € 48 mln. meer dan de omvang opgenomen in de vorige publicatie. Deze ophoging van de afspraken is het gevolg van herschikkingen op basis van de verwachte zorgvraagontwikkeling, het bijstellen van de tarieven n.a.v. definitieve beoordeling ontwikkelplannen en de tariefophoging voor het kwaliteitskader VenV. In aanloop naar 31 oktober zal naar verwachting nog € 6 mln. aanvullend worden afgesproken voor zorg in natura om knelpunten op te lossen. Circa € 30 mln. van het Wlz Kader is (vooralsnog) niet besteed in 2017. Dit is 1% van de totale beschikbare contracteerruimte zorg in natura Wlz 2017. In het Wlz kader is sprake van een verwachte onderproductie van € 40,7 mln. Deze onderproductie is met name het gevolg van achterblijvende declaraties op de opgehoogde afspraken incl. meerzorg van de herschikking van augustus. De verwachting is daarom dat de onderproductie in aanloop naar het jaareinde zal dalen. Voor het experiment Zuid Limburg is voldoende budget gealloceerd.

Contracteerruimte 2018 Op 17 juli 2017 heeft de Staatssecretaris van VWS het voorlopige budgettaire Wlz kader 2018 gepubliceerd. Op 1 augustus heeft de NZa de eerste contracteerruimte 2018 gepubliceerd. De aangekondigde wijzigingen bij Prinsjesdag moeten op het moment van schrijven nog geactualiseerd worden met een update van de contracteerruimte 2018. Uitgangspunten:  In de op 17 oktober door VWS gepubliceerde Kaderbrief is een prijsindex opgenomen van 3,27%. De NZa heeft de indexering nog niet verdeeld naar regionale contracteerruime, deze indexering is daarom nog niet verwerkt in onderstaande cijfers m.b.t. de sectorbudgetten.  Het landelijke Kader 2018 is in oktober opgehoogd met € 50 mln. CZ zal hier nog ongeveer € 10 mln. uit ontvangen. Dit weten we pas zeker als de NZa de regionale contracteerruimte heeft gepubliceerd. Daarom is deze ophoging nog niet verwerkt in onderstaande cijfers.  Er is rekening gehouden met het nieuwe verdeelmodel, op basis van CIZ indicaties. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2018 (ministerie van VWS) is er sprake van een overgangstraject met betrekking tot herverdeeleffecten tussen zorgkantoren. Deze effecten zijn ook merkbaar tussen de CZ-regio’s en de verschillende sectoren. In tabel 2 is het budget dat CZ zorgkantoor in totaal per regio ontvangt verdeeld in 5 delen:  Sectorbudget zorg in natura Geestelijke Gezondheidszorg (totaal)  Sectorbudget zorg in natura Gehandicaptenzorg (per regio)  Sectorbudget zorg in natura Verpleging en Verzorging (per regio, excl. Zuid Limburg)  Sectorbudget zorg in natura experiment Zuid Limburg (VenV)  Sectorbudget PGB (totaal)  `Ruimte regionaal kader’; budget wat nog niet is toebedeeld aan een van de sectoren. In tabel 2 is, per regio, de contracteerruimte 2018 voor CZ zorgkantoor weergegeven in relatie tot de gemaakte productieafspraken en afgesproken verplichtingen. De regionale contracteerruimte is gebaseerd op het nieuwe verdeelmodel van de NZa waarbij de middelen over de regio’s worden verdeeld op basis van de indicaties die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgeeft. In de nieuwe verdeelsystematiek wordt het budgettair kader Wlz verdeeld naar de regio’s waar de zorgvraag is. Voor persoonsvolgende bekostiging is het van belang dat er middelen beschikbaar zijn voor de regio waar de cliënt zijn zorg en ondersteuning wil afnemen. De nieuwe verdeling voorziet hierin 1. De (productie) afspraken zijn reeds geïndexeerd o.b.v. de NZa tarieven 2018. Echter, de regionale contracteerruimte en de daarop gebaseerde sectorbudgetten zijn hiervoor nog niet geïndexeerd. Let op: de bedragen die in tabel 2 zijn opgenomen zijn voor 2018 geen absoluut doel. Tot 2020 is sprake van een overgangsmodel, de bedragen onder aan de streep weerspiegelen de discrepantie tussen de vastgelegde afspraken en het budget op basis van het verdeelmodel. Vanaf 2020 is de nieuwe verdeelsleutel van toepassing waarbij de middelen volledig verdeeld worden op basis van het aantal indicaties. Tot 2020 hebben zorgkantoren de gelegenheid om, indien nodig, met het regionale budget te schuiven om de continuïteit van zorg te kunnen borgen en maatwerk te kunnen bieden in de regio’s waar dit nodig is. De komende tijd gaan we met alle zorgaanbieders in gesprek over wat het nieuwe verdeelmodel betekent voor de regio(s) waarin die zorgaanbieder opereert. Aangezien we nu reeds weten hoe de regiobudgetten per 2020 zullen worden vastgesteld willen we de tijd tot 2020 gebruiken om hier op voor te sorteren, zodat we samen doelmatige, toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg, ook in de toekomst, kunnen waarborgen. Daarnaast zal door de implementatie van het nieuwe verdeelmodel komend jaar moeten blijken in hoeverre de zorgkosten naar de toekomst gefinancierd kunnen worden uit het toegekende budget.

1

Bron: Circulaire Beleidsregels budgettair kader Wlz en Wlz formulieren 2017 en 2018

Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 (in € 1.000) Beschikbare contracteerruimte zorg in natura 2018 Experiment Zuid Limburg Beschikbare contracteerruimte PGB Saldo overhevelingen Regionale contracteerruimte incl. overhevelingen Sectorbudget zorg in natura GGZ Sectorbudget zorg in natura GZ Sectorbudget zorg in natura VenV Sectorbudget zorg in natura experiment Sectorbudget PGB Totaal uitgezette sectorbudgetten Ruimte in regionaal kader

ZuidHollandse WestZuidoost- ZuidHaaglanden eilanden Zeeland Brabant Brabant Limburg € 708.152 € 404.723 € 452.880 € 770.550 € 746.553 € 212.857

€ €

experime Totaal wlz nt Zuid kader Limburg € 3.295.714 € 514.524 € 481.343 € 481.343 6.623- € 6.072- € 2.217- € 186- € 4.186- € 10.790 € 6.412 € 2.081- € 817 701.529 € 398.651 € 450.663 € 770.363 € 742.367 € 223.647 € 487.755 € 3.774.976 € 515.341

€ €

151.181 € 142.175 € 150.206 € 266.451 € 294.451 € 206.265 513.137 € 229.301 € 290.547 € 472.639 € 424.021 € -€ 515.323 € 463.526 € 463.526 700.463 € 397.852 € 450.589 € 770.113 € 742.268 € 223.643 € 463.526 € 3.748.455 € 515.323 € 1.067 € 799 € 74 € 250 € 99 € 4 € 24.229 € 26.521 € 19pgb

€ 144.555 € 1.210.729 € 1.929.644

Tabel 2: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018

Als we uitgaan van de huidige verdeling van de regionale contracteerruimte (dus op basis van het nieuwe verdeelmodel) is, op basis van de beschikbare sectorbudgetten, € 3.748 mln. van de contracteerruimte 2018 vastgelegd in productieafspraken. Circa € 26,5 mln. van de contracteerruimte 2018 is nog niet toegewezen aan een sector. Deze middelen kunnen gedurende het jaar worden ingezet voor regionale en/of sectorale knelpunten. Per sector is een productieafspraak gemaakt op basis van de te verwachten zorgvraag. Het grootste deel wordt ingezet voor verblijfszorg. De ‘omvang volume reservering’ is de reservering die CZ zorgkantoor heeft gemaakt t.b.v. de 5 of 10% volume uitname conform het Zorginkoopdocument 2018. Dit budget wordt per sector gereserveerd. Hiermee kunnen verschuivingen opgevangen worden tussen instellingen. Deze volumereservering wordt medio 2018 bij zorginstellingen ingezet als de onderliggende realisatie hier aanleiding toe geeft. Hiermee borgen we de continuïteit van zorg. Specificatie (regionale) sectorbudgetten 2018 Om per onderdeel meer inzicht te verschaffen in de inkomsten en de uitgaven van CZ zorgkantoor, hebben wij hieronder de afspraken, per sector, in tabelvorm weergegeven. Sector GGZ Het sectorbudget voor de GGZ presenteren wij niet per regio aangezien er per zorgkantoorregio slechts 1-2 aanbieders de zorg verlenen. Hierdoor zouden de regionale afspraken te herleiden zijn naar de zorgaanbieder. De sector GGZ heeft nog € 15.6 mln. niet vastgelegd in productieafspraken. Beslag op sectorbudget GGZ 2018 (in € 1.000) Sectorbudget zorg in natura GGZ Modulaire afspraken Verblijfszorg afspraken Meerzorg afspraken Omvang volume reservering Besteed deel contracteerruimte 2018 Niet besteed deel van het sectorbudget 2018

Totaal € 144.555 € 4 € 122.300 € 161 € 6.439 € 128.905 € 15.650

Tabel 3: Toedeling van het sectorbudget GGZ 2018

Sector GZ In tabel 4 is voor de sector Gehandicaptenzorg, per regio, een uitsplitsing gemaakt van de afspraken die in die regio zijn gemaakt ten opzichte van het beschikbare sectorbudget van die betreffende regio. De aard van de gemaakte afspraken (type leveringsvorm) is per regio verschillend. Hier zullen we in 2018 meer aandacht aan besteden. Helder is dat er voor vijf van de zes CZ zorgkantoorregio’s voldoende middelen zijn om zorg in te kopen. De regio Zuidoost-Brabant is hierop een uitzondering. Op basis van het aantal CIZ indicaties, ontvangt deze regio minder budget dan er nu aan kosten wordt gemaakt. Met andere woorden, gemiddelde kosten liggen hier hoger. Komende periode gaan we samen met zorgaanbieders verkennen hoe we de gemiddelde kosten naar beneden kunnen brengen, zodat we de toegankelijkheid van zorg ook in de toekomst kunnen borgen.

Beslag op sectorbudget GZ 2018 (in € 1.000) Sectorbudget zorg in natura GZ

ZuidHollandse WestZuidoostHaaglanden eilanden Zeeland Brabant Brabant Zuid-Limburg € 151.181 € 142.175 € 150.206 € 266.451 € 294.451 € 206.265

Modulaire afspraken VPT afspraken Verblijfszorg afspraken Meerzorg afspraken Omvang volume reservering Besteed deel contracteerruimte 2018

€ € € € € €

Niet besteed deel van het sectorbudget 201812.213 2.178 110.044 1.131 7.265 132.831

€ € € € € €

7.074 2.082 118.854 401 7.152 135.564

18.350 €

€ € € € € €

6.373 1.205 129.834 1.727 7.607 146.745

6.611 €

€ € € € € €

3.461 €

21.182 1.092 217.512 1.929 13.859 255.574

€ € € € € €

10.876 €

€ € € € € €

10.045 2.071 173.784 749 10.371 197.020

12.257- €

9.246

12.353 1.064 272.835 4.667 15.789 306.709

Tabel 4: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 voor de sector GZ

Sector Verpleging en Verzorging In tabel 5 staan per regio de bedragen. In elke regio komen we op dit moment op een rekenkundig tekort. Indien de indexering (zie inleiding) wordt toegekend, leidt dit in de meeste regio’s tot een evenwicht tussen het sectorbudget en het bestede deel. Daarbij is er sprake van een overgangsmodel met betrekking tot de nieuwe berekeningen, dus ook hier is boven-sectorale of bovenregionale verschuiving mogelijk aan de orde. De regio West-Brabant is hierop een uitzondering. Op basis van het aantal CIZ indicaties, ontvangt de regio minder budget dan er nu aan kosten wordt gemaakt. Met andere woorden, gemiddelde kosten liggen hier hoger. Komende periode gaan we samen met zorgaanbieders verkennen hoe en of we de gemiddelde kosten naar beneden kunnen brengen, zodat we de toegankelijkheid van zorg kunnen borgen. Beslag op sectorbudget VenV 2018 (in € 1.000) Sectorbudget zorg in natura VenV

ZuidHollandse WestZuidoostHaaglanden eilanden Zeeland Brabant Brabant € 513.137 € 229.301 € 290.547 € 472.639 € 424.021

Modulaire afspraken VPT afspraken Verblijfszorg afspraken Opslag waardigheid en trots Meerzorg afspraken Volume reservering Besteed deel sectorbudget 2018

€ € € € € € €

Niet besteed deel van het sectorbudget 201814.056 8.310 470.979 6.196 445 27.115 527.100

€ € € € € € €

13.964- €

8.619 6.622 201.546 2.787 12.063 231.636

€ € € € € € €

2.336- €

6.973 10.676 267.184 3.680 15.592 304.105

€ € € € € € €

13.558- €

13.744 8.001 452.243 5.790 20 26.059 505.856

€ € € € € € €

33.217- €

12.939 7.519 386.711 5.241 126 22.463 434.998 10.978-

Tabel 5: Toedeling van de regionale contracteerruimte 2018 voor de sector VenV

Regio Zuid-Limburg (experiment) Het experiment in de regio Zuid-Limburg voor de Verpleging en Verzorging heeft een speciaal karakter. Er wordt niet gewerkt met productieafspraken, maar wordt volledig persoonsvolgend bekostigd. Op dit moment is het regionaal beschikbare budget nagenoeg volledig ingezet. Afhankelijk van de realisatie wordt dit bedrag verhoogd indien nodig. Persoonsgebonden Budget (PGB) De realisatie van het PGB is afhankelijk van de aanvragen van budgethouders. Op basis van historische data is een bedrag van circa 463 miljoen euro gealloceerd voor deze zorg. Indien nodig kan dit aangevuld worden. Als cliënten overstappen van de leveringsvorm PGB naar ZIN, wordt dat budget overgeheveld naar de desbetreffende sector en regio.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.