TOELATINGSAKTE Opeenvolgende wederzijdse erkenning - Uniek biocide. De Minister van Leefmilieu beslist:


1 TOELATINGSAKTE Opeenvlgende wederzijdse erkenning - Uniek bicide Gelet p het advies van het Cmité vr advies inzake Biciden: De Minister van L...
Author:  Merel Verbeke

0 downloads 1 Views 28KB Size

Recommend Documents


TOELATINGSAKTE. Wederzijdse parallele erkenning - Uniek Biocide. De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Wederzijdse parallele erkenning - Uniek Bicide Gelet p het advies van het Cmité vr advies inzake Biciden: De Minister van Leef...

TOELATINGSAKTE Verlenging. De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Verlenging De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: LODA Natriumhypchlriet is tegelaten in vereenstemming met het artikel 9 ...

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Hernieuwing De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: HG schimmelvlekkenreiniger is tegelaten in vereenstemming met het artik...

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Hernieuwing De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: Natriumhypchlriet 15 % w/w is tegelaten in vereenstemming met het artik...

TOELATINGSAKTE Hernieuwing. De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Hernieuwing De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: AQUATREAT Bleekwater is tegelaten in vereenstemming met het artikel 9 v...

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating. De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Nieuwe telating Gelet p het advies van het Cmité vr advies inzake Biciden: De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: H...

De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Classificatie volgens CLP-GHS, indeling in het gesloten circuit en correctie (concentratie werkzame stof) Gelet op de aanvraag ingedi...

De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Correctie (KBOnr. Van de toelatingshouder), Verlenging, Wijziging houdbaarheid Gelet op de aanvraag ingediend op 25/04/2017 Gelet op ...

De Minister van Leefmilieu beslist:
1 AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS en voorwaarden gesloten circuit Gelet op de aanvraag ingediend op 03/08/2016 De Minist...

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating en verlenging post-annex I. De Minister van Leefmilieu beslist:
1 TOELATINGSAKTE Nieuwe telating en verlenging pst-annex I Gelet p het advies van het Cmité vr advies inzake Biciden: De Minister van Leefmilie...FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION ?Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B ? 1060 BRUSSEL

TOELATINGSAKTE Opeenvolgende wederzijdse erkenning - Uniek biocide Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden: De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide: Care Plus Anti Insect DEET Spray 20% (extra handelsnamen: KRUIDVAT ANTI INSECT SPRAY 20% DEET, TREKPLEISTER ANTI INSECT SPRAY 20% DEET) is toegelaten in overeenstemming met het artikel 33 van de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden Deze toelating is geldig tot 24/12/2024. Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 550 dagen voor de einddatum van deze toelating worden ingediend. Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2.De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen: Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan: - Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

PRIMMED BV De Huchtstraat 14 NL 1327 EE Almere Telefoonnummer: 0031613369755 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen) - Handelsbenaming van het product: Care Plus Anti Insect DEET Spray 20% - extra handelsnamen: KRUIDVAT ANTI INSECT SPRAY 20% DEET/

TREKPLEISTER ANTI INSECT SPRAY 20% DEET : Tropenzorg B.V.

1/5

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION ?Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B ? 1060 BRUSSEL

- Toelatingsnummer: BE2018-0016 - Toegelaten gebruiker(s): o

Uitsluitend grote publiek

- Circuit: vrije circuit - Doel waarvoor het product bestemd is: o

Afwerend

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: o

AL - andere vloeistoffen die onverdund moeten worden aangebracht

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

N,N-Diethyl-m-toluamide (CAS 134-62-3): 20% - Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is: 19 Afweermiddelen en lokstoffen ? middel ter afwering van muggen en teken bij mensen - Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 5 jaren

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram GHS02

Pictogram

GHS07

2/5

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION ?Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B ? 1060 BRUSSEL

Signaalwoord: Gevaar

Code H H225 H319

Omschrijving H Licht ontvlambare vloeistof en damp Veroorzaakt ernstige oogirritatie

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden. - Gebruiksaanwijzing : Zie Samenvatting van de productkennerken - Gevalideerde doelorganismen o o o o

Ixodes Ricinus Aedes spp. Culex spp. Anopheles spp.

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Care Plus Anti Insect DEET Spray 20% (Extra handelsnamen: KRUIDVAT

ANTI INSECT SPRAY 20% DEET, TREKPLEISTER ANTI INSECT SPRAY 20% DEET): PRIMMED BV , NL - Producent N,N-Diethyl-m-toluamide (CAS 134-62-3):

Vertellus Chemicals SA, BE (acting for Vertellus performance Material Inc., US) §5.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is: - De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in

overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012. - Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder. - Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan

3/5

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION ?Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B ? 1060 BRUSSEL

gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt. - Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be). - Zie samenvatting van de productkenmerken. §6.Indeling van het product: - Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H H225

Klasse en categorie Ontvlambare vloeistof - categorie 2

H319

Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2

§7.Score van het product: Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 2,5

Brussel, Opeenvolgende wederzijdse erkenning - Uniek biocide op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides Lucrèce Louis

4/5

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION ?Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B ? 1060 BRUSSEL

17/10/2018 12:07:58

5/5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.