TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d


1 dienst Boekhouding TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d Goedgekeurd in zitting van heden Gent, Namens de deputatie de provinciegri...
Author:  Saskia Bogaert

0 downloads 9 Views 230KB Size

Recommend Documents


No documents


dienst Boekhouding

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d. 31-12-2011

Goedgekeurd in zitting van heden Gent, Namens de deputatie

de provinciegriffier

de bevoegde gedeputeerde

INHOUD Hoofdstuk 1: waarderingsregels

3

Hoofdstuk 2: toelichting van de diverse rubrieken van de balans

5

Inleiding Deel 1: Activa

5

Vaste activa

5

I. Oprichtingskosten

7

II. Immateriële vaste activa

7

III. Materiële vaste activa

7

A. Onroerend patrimonium: terreinen, gebouwen en bossen

7

B. Roerend patrimonium

10

C. Vaste activa in leasing en soortgelijke rechten

12

D. Overige materiële vaste activa

12

E. Niet-bedrijfsmatige vaste activa

12

F. Materiële vaste activa in aanbouw

14

IV. Financiële vaste activa V. Vorderingen op meer dan één jaar

15 17

Vlottende activa

19

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

19 20

A. Vorderingen voor belastingen en exploitatie

20

B. Overige vorderingen

21

VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen van het actief

22 22 24

Deel 2: Passiva

25

Eigen vermogen

25

I. Kapitaal III. Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa IV. Reservefondsen V. Overgedragen resultaten VI. Investeringssubsidies

25 25 25 25 26

Voorzieningen

28

VII. Voorzieningen voor risico's en kosten

28

A. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1

28

Schulden

31

VIII. Schulden op meer dan één jaar

31

A. Leningen en schulden ten laste van de provincie

31

B. Overige schulden

32

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

32

A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen

32

B. Financiële schulden

33

C. Werkingsschulden

33

D. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

34

E. Schulden in verband met beheer van derdengelden

34

F. Diverse schulden

35

X. Overlopende rekeningen van het passief

36

Hoofdstuk 3: niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

38

Hoofdstuk 4: toelichting bij de resultatenrekening

39

Hoofdstuk 5: financiële analyse

46

2

Hoofdstuk 1: waarderingsregels De afschrijvings- en waarderingsregels, zoals goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 14 november 2001 zijn in principe ongewijzigd en blijven onverkort gelden. Gebeurlijke afwijkingen en/of aanvullingen (bvb. versnelde afschrijvingen, verkorte afschrijvingstermijn) worden hierna opgesomd en steeds gemotiveerd in de tekst bij de desbetreffende algemene rekening.  Waardering voorzieningen voor risico's en kosten (hangende geschillen) Een voorziening voor risico's en kosten wordt geboekt in volgende gevallen:  bij niet-fiscale geschillen zal tot de boeking van een voorziening worden overgegaan wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden - de provincie is verweerder - de vordering lastens de provincie betreft een beduidende som - er bestaat een grote waarschijnlijkheid dat de provincie in het ongelijk gaat gesteld worden of - de provincie is reeds in eerste aanleg in het ongelijk gesteld en er is een beroepsprocedure hangende, waarbij de kans op verlies zeer waarschijnlijk is. Het hoegrootheid van de te boeken voorziening zal door de bevoegde dienst worden bepaald.  bij fiscale geschillen zal tot de boeking van een voorziening worden overgegaan, op basis van empirisch onderzoek en op basis van de ervaring uit het verleden: Vb. voor 2010 zijn de gerechtelijke fiscale geschillendossiers hangende voor Rechtbanken en Hoven doorgenomen. Indien alle vorderingen van de belastingplichtigen ontvankelijk en gegrond worden verklaard, bedraagt het bedrag dat maximaal terugbetaald moet worden, 1 miljard euro. Rekening houdend met ervaringen uit het verleden, dat slechts 20% van de beroepen wordt ingewilligd, wordt een terugbetalingsrisico van 20% als realistisch ervaren.  Waardering waardevermindering fiscale vorderingen Daar er op balansdatum onzekerheid bestaat over de inning van een aantal fiscale vorderingen, wordt een fractie van de openstaande vorderingen uit de algemene provinciebelastingen overgeboekt naar de algemene rekening dubieuze debiteuren uit APB. Ook hier is de hoegrootheid van de waardevermindering gebaseerd op empirisch onderzoek. Op basis van analyse van de gegevens van de dienst belastingen uit voorgaande jaren (analyses uitgevoerd op de kohieren ontstaan in 1999 en 2000) wordt 20% van de op balansdatum nog openstaande vorderingen mbt in het boekjaar uitvoerbaar verklaarde kohieren overgeboekt naar dubieuze debiteuren.  Versnelde afschrijvingen Per boekhoudkundige aard is een afschrijvingstermijn goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 14 november 2001. In een aantal gevallen wordt bij het afsluiten van het boekjaar vastgesteld dat de voorziene levensduur/afschrijvingstermijn niet in verhouding staat tot de werkelijke levensduur of tot de waarde van het patrimoniumbestanddeel. In dergelijke gevallen wordt van de voorziene afschrijvingsduur afgeweken door de betrokken patrimoniumgoederen versneld, ineens, af te 3

schrijven. Op die manier verdwijnen ze uit het patrimonium en worden ze als kost geboekt in het boekjaar waarin ze werden aangeschaft. Daarnaast worden bepaalde patrimoniumbestanddelen versneld afgeschreven wegens bvb. diefstal, slopen,… In 2011 vond net als in 2010 een grondige controle van de inventaris plaats, met als resultaat heel wat buitengebruikstellingen, die opgenomen zijn in een aparte lijst welke aan de provincieraad wordt voorgelegd.  Waardering van de voorraden De voorraden van de dienst Aankoop, Transport en Verzending en van de golfshop worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode (first in first out). De andere voorraad van de provincie wordt het principe van renewal accounting of ijzeren voorraad toegepast.

Goedgekeurd in zitting van heden, DE WAARDERINGSREGELS Gent, Namens de deputatie

de provinciegriffier

de bevoegde gedeputeerde

4

Hoofdstuk 2: toelichting van de diverse rubrieken van de balans Inleiding In deze tekst wordt uitleg gegeven bij de wijzigingen van de diverse rubrieken van de balans dd° 31 december 2011. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de balans dd° 31 december 2010 worden verklaard.

DEEL 1: ACTIVA Vaste activa

5

aard 100 110 201 202 203 204 205 206 210 212 213 214 215 216 217 240 244 250 260 270 302 303 304 305 308 310 400 402 403 410 412 414 420 440 500 510 520 622 624 625 626 700 701 702 704 801 802 880

om schrijving Plannen en studies, aanschaffingsw aarde Concessies, octrooien, licenties, softw are, know -how Landbouw gronden - aanschaf Niet bebouw de bouw gronden - aanschaf Bebouw de bouw gronden - aanschaf Industrieterreinen - aanschaf Parken, tuinen, sportterrein en natuurgebieden - aanschaf Gronden voor aanleg w egen en w aterlopen Administratieve gebouw en - aanschaffingsw aarde Schoolgebouw en - aanschaf Industriële gebouw en - aanschaf Culturele en sportgebouw en - aanschaf Hist. Gebouw en en monumenten - aanschaf Andere gebouw en - aanschaf Gebouw en in erfpacht gegeven Wegen - aanschaffingsw aarde Aanplantingen - aanschaf Kunstbouw w erken - aanschaffingsw aarde Waterlopen en w aterbekkens - aanschaffingsw aarde Bossen - aanschaffingsw aarde Installaties, machines en uitrusting - aanschaf Machines - aanschaffingsw aarde Uitrusting - aanschaffingsw aarde Veestapel - aanschaffingsw aarde Verkeerssignalisatie - aanschaffingsw aarde Informaticahardw are - aanschaffingsw aarde Kantoormeubilair - aanschaffingsw aarde Kantooruitrusting - aanschaffingsw aarde Ander meubilair - aanschaffingsw aarde Fietsen en motorfietsen - aanschaffingsw aarde Auto's en bestelw agens - aanschaffingsw aarde Andere voertuigen - aanschaffingsw aarde Roerend kunstpatrimonium - aanschaffingsw aarde Andere roerende activa - aanschaffingsw aarde Terreinen in leasing of soorgelijke rechten Gebouw en in leasing - aanschaffingsw aarde Installaties, machines en uitrusting in leasing Heritage onroerend - aanschaffingsw aarde In bew aring w egens legaat - verw erving Overige niet bedrijfsmatige materiële vaste activa Patrimoniumgoederen ten voordele van de gemeenten Terreinen in aanbouw - aanschaffingsw aarde Constructies en gebouw en in aanbouw - aanschaffingsw aarde Wegen in aanbouw - aanschaffingsw aarde Patrimoniumgoederen in aanbouw ten voordele van de gemeenten Deelnemingen en aandelen - onderschreven kapitaal Deelnemingen in overheidsondernemingen Borgtochten betaald in contanten Eindtotaal

Beginw aarde 621 924,71 843 766,82 9 124 786,33 2 906 247,27 35 887 210,79 3 424 696,92 12 593 679,21 4 024 513,53 37 692 932,48 47 446 764,91 10 631 018,53 33 339 187,90 1 719 008,68 8 703 001,40 18 201 890,25 5 343 753,56 218 432,60 158 420,73 7 638 587,64 439 435,26 6 772 998,81 119 216,54 331 212,07 4 400,00 9 344,24 1 220 851,01 236 797,31 94 424,88 354 942,77 47 320,14 217 836,61 178 754,50 4 415 768,07 0,00 4 025 275,43 988 236,23 0,00 1 203 085,53 6 197,34 3 427 609,85 0,00 85 676,34 21 614 078,09 152 793,44 653 776,87 199 934,46 42 378 425,20 87 847,73 329 786 062,98

Aanschaf 578 673,67 723 717,99 0,00 0,00 40 000,00 0,00 219 846,86 38 474,93 7 731,44 50 759,39 0,00 9 919,58 0,00 103 438,86 0,00 0,00 47 287,75 0,00 1 276 019,26 0,00 1 433 275,93 0,00 0,00 0,00 0,00 646 191,99 74 630,37 40 863,39 150 704,26 9 534,80 105 026,92 46 987,33 97 559,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580 393,03 0,00 78 538,55 11 837 389,86 348 225,60 614 185,09 475 200,00 12 504,30 0,00 20 647 080,85

6

Verkopen 0,00 -57 522,44 0,00 -14 762,06 -440 134,96 0,00 0,00 -72 500,00 -1 696 490,48 -33 646,83 0,00 0,00 0,00 -40 293,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 216,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145,20 0,00 -2 752,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 877,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 498 342,74

Overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 197,36 930 463,58 32 907,33 9 703 468,98 3 174 951,41 387 143,58 0,00 1 648 246,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8 099,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 594,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 975,14 0,00 31 918,57 0,00 0,00 0,00 -164 214,89 -14 551 663,81 -470 210,43 -950 687,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindejaarverr -621 212,73 -788 986,62 -2 066,61 0,00 -6 620,18 0,00 -692 859,91 -72 500,00 -2 105 853,99 -3 019 257,74 -436 194,53 -2 054 830,55 -572 330,48 -606 615,74 -765 206,67 -2 083 613,23 -58 943,04 -10 923,06 -557 767,11 -17 149,36 -1 396 544,20 -90 404,53 -226 664,76 -1 100,00 -1 437,51 -976 941,50 -110 507,31 -46 626,99 -159 139,35 -21 641,25 -98 483,25 -157 692,94 0,00 0,00 -84 592,42 -140 612,48 0,00 -49 369,12 0,00 -1 427 215,04 0,00 0,00 -3 720,69 -8 713,26 0,00 0,00 -7 881 776,56 0,00 -27 356 114,71

Salderingen Correcties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 1,82

Totaal 579 385,65 720 975,75 9 122 719,72 2 891 485,21 35 480 455,65 3 424 696,92 12 120 666,16 3 917 988,46 34 119 516,81 45 375 083,31 10 227 731,33 40 997 745,91 4 321 629,61 8 546 674,14 17 436 683,58 4 908 386,62 206 777,31 147 497,67 8 356 839,79 422 285,90 6 797 613,50 28 812,01 104 547,31 3 300,00 7 906,73 890 101,50 200 920,37 88 661,28 342 767,57 35 213,69 221 627,53 68 048,89 4 513 327,77 0,00 3 940 683,01 849 598,89 0,00 1 185 634,98 6 197,34 3 460 909,85 0,00 0,00 18 896 083,45 22 095,35 317 274,73 675 134,46 34 509 154,76 87 847,73 320 578 688,20

I.

Oprichtingskosten

II.

Immateriële vaste activa

100

PLANNEN EN STUDIES

110

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, SOFTWARE, KNOW-HOW

III.

Materiële vaste activa (A.R. 22/27)

A. ONROEREND PATRIMONIUM: TERREINEN, GEBOUWEN EN BOSSEN (A.R. 22) De gronden of terreinen worden afzonderlijk (gescheiden van de gebouwen, bossen en dergelijke erop) opgenomen in de balans, overeenkomstig artikel 19 van het KB van 02-06-1999. De terreinen worden niet afgeschreven, de gebouwen erop opgetrokken doorgaans wel, vandaar deze opsplitsing. Op de schattingswaarde en aanschaffingswaarde van terreinen worden geen afschrijvingen geboekt, gelet op de onbeperkte levensduur van deze activa. Waardeverminderingen op gronden zijn wel mogelijk. Buitengewone onderhoudswerken aan terreinen worden afgeschreven op 10 jaar. 201

LANDBOUWGRONDEN (A.R. 2201)

202

NIET-BEBOUWDE BOUWGRONDEN (A.R. 2202) Verkoop van grond aan de heer Eddy Henneuse, voor een bedrag van 332 EUR van het perceel nr. 2D652P met patrimonium nr. 05202/148 verkoopprijs 2 131,88, minderwaarde van 1 799,88 geboekt op A.R. 66010. Verkoop van grond aan de heer Eddy Henneuse, voor een bedrag van 658,13 EUR van het perceel nr. 2D652M deel met patrimonium nr. 05202/147 verkoopprijs 4 226,89, minderwaarde van 3 568,76 geboekt op A.R. 66010. Verkoop van grond aan de heer en mevrouw Vanderhaegen Jean – Van Der Moeren Elisabeth, voor een bedrag van 1 308,40 EUR van het perceel nr. 2D652M deel met patrimonium nr. 05202/147 verkoopprijs 8 403,29, minderwaarde van 7 094,89 geboekt op A.R. 66010.

203

BEBOUWDE BOUWGRONDEN (A.R. 2203) Aankoop Kapiteinstraat 53 (grond + pand zie A.R. 22161 Andere gebouwen) Verkoop Volderstraat 1, Bank van de Arbeid aan het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf 431 582,63 EUR (meerwaarde geboekt bij verkoop administratief gebouw) Verkoop grond (+huis, zie A.R. 22163 - andere gebouwen) Hilarestraat 250 te Lokeren

7

40 000,00

204

INDUSTRIETERREINEN (A.R. 2204)

205

PARKEN, TUINEN, SPORTTERREINEN EN NATUURGEBIEDEN (A.R. 2205) In deze rubriek zitten ook de gronden van de bossen (zowel de opbrengst- als de niet-opbrengstbossen) vervat. De bomen van de opbrengstbossen worden geboekt op algemene rekening 227 (zie verder).

206

GRONDEN VOOR AANLEG VAN WEGEN EN WATERLOPEN (A.R. 2206) Ruiling bedding waterloop met de Gemeente Sint-Gillis-Waas verkoop verlaten bedding aan de gemeente, aankoop nieuwe bedding van de gemeente, opleg door de gemeente van 24 610 EUR- beslissing Provincieraad 22-06-2011. vordering geboekt op A.R. 76010: 35 360 EUR; aankoop geboekt op A.R. 22061: 10 750 EUR.

210

ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN (A.R. 2210) Verkoop van gebouw Bank van de Arbeid, Volderstraat 1 te Gent, aan het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf

2 868 417,37

Verkoopprijs grond + gebouw = boekwaarde+meerwaarde = 3 300 000 EUR Meerwaarde geboekt op A.R. 76010 1 171 926,89 212

SCHOOLGEBOUWEN (A.R. 2212) Er werden diverse onderhoudswerken op diverse locaties na voltooiing overgeboekt naar de definitieve aard 'schoolgebouwen groot onderhoud' Het betreft o.m. de renovatie van de refter in PTI Eeklo (214 522 Eur), het containerpark van het PTI Ninove (52 921,95), zonnepanelen in PTI Zottegem (38 317 Eur), zonnepanelen PCVO Lokeren (37 038,20), zonnepanelen in PTI Eeklo (40 367 Eur),…

213

930 463,58

INDUSTRIËLE GEBOUWEN (A.R. 2213) Onder deze rubriek zijn alle gebouwen opgenomen die in verband staan met een industriële of commerciële activiteit, zoals het gebouw waar het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek gevestigd is. Op deze rekening werden bij de opmaak van de beginbalans eveneens de gebouwen geboekt die eigendom zijn van de Provincie en waar een restaurant of cafetaria is gevestigd waarvan de uitbating in concessie is gegeven aan uitbatingsfirma's. Deze opbrengsten uit de diverse concessie worden geboekt op de algemene rekening 70261 - opbrengsten uit concessie.

214

CULTURELE EN SPORTGEBOUWEN (A.R. 2214) Overboeking van de MVA in aanbouw naar de definitieve aard na oplevering: - erfgoedcentrum Ename

9 449 185,37

- bijenhal Huysmanshoeve 215

61 086,02

HISTORISCHE GEBOUWEN EN MONUMENTEN (A.R. 2215)

8

De gebouwen die in deze rubriek werden opgenomen, onderscheiden zich van de andere gebouwen van de Provincie door het feit dat ze opgenomen zijn in de lijst van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen. Het Bisschoppelijk Paleis is eveneens een beschermd monument, doch werd opgenomen onder de niet-bedrijfsmatige vaste activa, daar onze gebruiksrechten beperkt zijn. Een ander beschermd monument, het Huis van de Arbeid, werd opgenomen onder de administratieve gebouwen, omdat de administratieve functie primeert. Scheepswerf Baasrode: een woning is gesloopt, saldering De restauratie van de Zwalmmolen is overgeboekt naar de definitieve aard: De restauratie van het dak van het Caermersklooster is eveneens overgeboekt naar de definitieve aard 216

ANDERE GEBOUWEN (A.R. 2216) Verkoop huis (+ grond, zie A.R. 22033 - bebouwde bouwgronden) Hilarestraat 250 te Lokeren minderwaarde geboekt op AR 66010: 31 346,29 EUR Aankoop huis Kapiteinstraat 53 te Gent: 50 000 EUR (grond zie A.R. 22031)

217

GEBOUWEN IN ERFPACHT GEGEVEN (A.R. 2217) Bij een erfpachtovereenkomst staat de Provincie Oost-Vlaanderen het genot van de gebouwen voor zeer lange termijn (minimum 27 jaar, maximum 99 jaar) af aan de erfpachtnemer. Deze betaalt daarvoor jaarlijks een vergoeding (of canon) aan de Provincie. De Provincie behoudt gedurende de duur van de erfpachtovereenkomst enkel de naakte eigendom van de gebouwen. Daaruit zou men kunnen besluiten deze gebouwen onder te brengen bij de niet-bedrijfsmatige vaste activa, die gekenmerkt worden door een onvolledigheid aan economische rechten. Bij de Provincie Oost-Vlaanderen wordt ervoor geopteerd de in erfpacht gegeven gebouwen onder de rubriek gebouwen onder te brengen vanwege de afschrijvingsduur die nauwer aansluit bij de realiteit. De in erfpacht gegeven gebouwen zijn: - het gebouw van het Provinciaal Centrum voor de Sierteelt te Destelbergen (aan 3 vzw's, met name Proeftuin voor Bloemisterij, Proeftuin voor Boomkwekerijen en Proeftuin voor Snijbloementeelt), - de Sparrenhove te Nazareth (aan vzw Pedagogisch Centrum Wagenschot), - het Bisschoppelijk Seminarie te Gent (aan Vlerick Leuven Gent Management School) en - de gebouwen Mercator Hogeschool (aan Hogeschool Gent) Gebouwen in erfpacht gegeven, worden ter informatie ook opgenomen in klasse 0.

240

WEGEN De provinciewegen die nog eigendom van de provincie zijn, worden 01-01-2012 ingedeeld bij de gewestwegen. Het betreft: - N 499 in Maldegem, op grondgebied ex-Adegem volledig (± 3,5 km) 9

112 900,63 908 599,30 1 865 277,20

- N 494 in Kruishoutem vanaf de Markt tot grens met Deinze (± 5,15 km) Deze wegen waren bijgevolg op balansdatum nog provinciale eigendom. 244

AANPLANTINGEN (A.R. 2244)

250

KUNSTBOUWWERKEN (A.R. 225) Het is nuttig er nog even aan te herinneren dat deze rubriek geen kunstwerken bevat. Kunnen wel onder deze rubriek worden opgenomen: tunnels, bruggen, andere bouwwerken.

260

WATERLOPEN EN WATERBEKKENS (A.R. 226)

270

BOSSEN (A.R. 227) Aankopen van bossen worden, wat de bomen betreft, op deze algemene rekening geboekt. De gronden waarop de bossen zijn ingeplant, werden opgenomen onder de rubriek parken, tuinen, sportterreinen en begraafplaatsen.

B. ROEREND PATRIMONIUM (A.R. 23 EN 24) 302 303 304

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING MACHINES UITRUSTING Bij de opmaak van de begininventaris werd ervoor geopteerd, in uitbreiding van de wettelijke bepalingen, de installaties, machines en uitrusting in drie aparte rekeningen onder te brengen. De afschrijvingsduur bedraagt 10 jaar voor elke groep. Uit pragmatische overwegingen wordt vanaf 2003 deze onderverdeling niet meer gemaakt. Wie het grootboek of de proef- en saldibalans nakijkt, zal vaststellen dat er op de rekeningen machines en uitrusting toch nog geboekt wordt; het betreft salderingen, afschrijvingen en overboekingen. Eind 2011 werden, net als eind 2010, bij een grondige controle van de boekhoudkundige inventaris een groot aantal roerende goederen gesaldeerd omdat ze niet meer in gebruik waren of niet meer op de dienst aanwezig waren. (zie ook aparte lijst van buitengebruikstellingen) Omruil ASE200 - 05302/2321 (machine PCM), meerwaarde gerealiseerd 16 333,58 EUR (zie 76010); boekwaarde bedroeg 9 982,50 EUR, vordering op Dionex Benelux bedroeg 26 315 EUR. Ruil machines voor freesmachine (PTI Zottegem) - 05302/2573 en 05/302/20110063 (machine, meerwaarde gerealiseerd van 7739,10; vordering op Deta Group van 7 739,10 EUR. Terugname ID-100 Auto Diluter - 05302/20090134 (machine PCM), meerwaarde gerealiseerd van 2 168,17, vordering op Thermo Fisher Scientific van 8 672,67 EUR. Er werden een aantal oude goederen verkocht: - grote kast 05302/20110030-1, meerwaarde + vordering van 257 EUR geboekt op V. Naessens - kleine kast 05302/20110031-1, meerwaarde + vordering van 160 EUR geboekt op 10

S. Segaert - oude machines 05302/diverse (PTI Eeklo), meerwaarde + vordering van 1 291,20 EUR geboekt op Van Den Heuvel Oude Metalen. 305

VEESTAPEL (A.R. 2305)

308

VERKEERSSIGNALISATIE (A.R. 2308) Eind 2011 werden bij een grondige controle van de boekhoudkundige inventaris een groot aantal roerende goederen gesaldeerd omdat ze niet meer in gebruik waren of niet meer op de dienst aanwezig waren. (zie ook aparte lijst van buitengebruikstellingen)

310

INFORMATICAHARDWARE (A.R. 2310) Wat de afschrijvingsduur van informaticahardware betreft, werd beslist af te wijken van de in bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van 15-12-01 bepaalde afschrijvingsduur van 10 jaar. Gezien de beperkte levensduur van informaticahardware en naar analogie met de afschrijvingsduur van informaticasoftware, die 3 jaar bedraagt, werd de afschrijvingsduur op 3 jaar gebracht (cfr. Provincieraadsbesluit van 14-11-01). Het bedrag van de jaarlijkse afschrijvingen is dus aanzienlijk. Ook op deze algemene rekening werden heel wat salderingen geboekt, nav de controle van de boekhoudkundige inventaris.

400

KANTOORMEUBILAIR (A.R. 2400) Salderingen, zie hoger

402

KANTOORUITRUSTING (A.R. 2402) Salderingen, zie hoger

403

ANDER MEUBILAIR (A.R. 24031) Salderingen, zie hoger

410

FIETSEN EN MOTORFIETSEN (A.R. 2410)

412

AUTO'S EN BESTELWAGENS (A.R. 4121) Overname Volvo S80 (05412/20080005-1): boekwaarde 2 752,75, meerwaarde op 76010: 1 747,25, vordering van 4 500 geboekt op Automobiel center Gent. Overname Hyunda Tucson (05412/20060003-1): boekwaarde 0, meerwaarde op 76010: 3 500, vordering van 3 500 geboekt CIAC Toyota. Overname Peugeot Sketch (05412/8-1): boekwaarde 0, meerwaarde 900 op 76010: vordering van 900 geboekt op Autobedrijf De Keukeleire. Overname Renault Kangoo (05412/43-1): boekwaarde 0, meerwaarde op 76010: 1 200, vordering van 1 200 geboekt op Autobedrijf De Keukeleire.

414

ANDERE VOERTUIGEN (A.R. 2414) Overname Peugeot Boxer (05414/16-1): boekwaarde 0, meerwaarde op 76010: 1 750, vordering geboekt op Steenbeke Garage. 11

Verkoop pontonboot (05414-18): boekwaarde 0, meerwaarde 1 250 op 76010, vordering 1 250 geboekt op Aqua Power. 420

ROEREND KUNSTPATRIMONIUM (A.R. 242)

Roerend kunstpatrimonium wordt vanzelfsprekend niet afgeschreven.

C. VASTE ACTIVA IN LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN In deze rubriek wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende algemene rekeningen: 500

TERREINEN IN LEASING (OF SOORTGELIJKE RECHTEN VAN BEPERKTE DUUR) (A.R. 2500) Het bedrag waarvoor het terrein initieel werd opgenomen in de balans, wordt jaarlijks door het boeken van een afschrijving verminderd a rato van de duur van de looptijd van overeenkomst. Dit bedrag, geïndexeerd dan wel, wordt als erfpacht- of opstalvergoeding betaald aan de eigenaar van het terrein. De Provincie heeft één terrein in erfpacht, nl. een terrein van de Boerekreek te SintLaureins met een boekwaarde van 784 488 EUR. Het terrein is eigendom van de Generale Vrije Polders. Een erfpachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed het gebruik ervan voor een zeer lange termijn (in dit geval 65 jaar) afstaat aan een exploitant (in dit geval de Provincie). Jaarlijks betaalt de Provincie aan de eigenaar een erfpachtvergoeding. Daarnaast heeft de Provincie een recht van opstal op het terrein van het Huis van de Sport te Gent - Zuiderlaan ter waarde van 2 813 160 EUR. Het terrein is eigendom van de stad Gent. Een recht van opstal betekent dat de eigenaar van een onroerend goed aan een exploitant, zijnde de Provincie, het recht verleent om op zijn goed gebouwen, werken of aanplantingen aan te brengen. Jaarlijks wordt een opstalvergoeding betaald. De provincie heeft een recht van opstal op een terrein van de Stad Gent, gelegen Bijlokekaai 7B, kadastraal bekend onder Gent 6° afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 651 M met een oppervlakte van 760,61 m2 voor een periode van 35 jaar. De akte werd verleden op 29-09-2006 (beslissing provincieraad 13-09-2006), waarde is nul euro. Dit opstalrecht kadert in het project van het STAM.

501

TERREINEN IN LEASING OF SOORTGELIJKE RECHTEN VAN ONBEPERKTE DUUR (A.R. 2501)

510

GEBOUWEN IN LEASING (A.R. 2510)

520

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING IN LEASING (A.R. 2520)

D. OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (A.R. 261) E. NIET-BEDRIJFSMATIGE VASTE ACTIVA (A.R. 262)

12

Onder deze rubriek worden activa opgenomen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze niet in relatie staan met een bepaalde dienstverlening van de Provincie en dat ze gekenmerkt zijn door een onvolledigheid aan economische rechten. Volheid aan economische rechten betekent dat de Provincie beschikt over het recht op bewaking, onderhoud, gebruik, vervreemding en vernietiging. Van activa die in deze rubriek worden opgenomen is de Provincie wel juridisch de eigenaar, net zoals van de andere actiefbestanddelen opgenomen op de balans. De niet-bedrijfsmatige vaste activa worden onderverdeeld in: 622

HERITAGE ONROEREND (A.R. 2622) Onder deze algemene rekening worden de activa geboekt die onbeperkt bewaard worden wegens culturele, historische en sociale redenen. Deze worden niet gewaardeerd in de beginbalans. Buitengewone onderhoudswerken na datum beginbalans worden gewaardeerd en afgeschreven op 10 jaar. In deze rubriek werd het Bisschoppelijk Paleis opgenomen. Het Bisschoppelijk Paleis werd, in tegenstelling tot de waarderingsregels voor heritage onroerend, wel gewaardeerd. Er is geen impact op de toekomstige resultatenrekeningen aangezien de subrubriek Heritage Onroerend door de blijvende waarde van dergelijke activa niet wordt afgeschreven. Ook de Vlaamse Staak te Lebbeke (oude Oostenrijkse grenspaal in arduin) is in deze rubriek opgenomen. De archeologische site in Ename werd eveneens in deze rubriek ondergebracht, doch is niet gewaardeerd in de beginbalans. De grond van de site is eigendom van dhr. De Boever Louis, die deze grond aan de provincie verkocht op lijfrente. De waarde van de grond werd berekend op basis van de leeftijd van de eigenaar (°1926). Aangezien de levensverwachting van de eigenaar jaarlijks daalt, wordt de voorziening aangelegd op A.R. 16311 jaarlijks teruggenomen en wordt de rekening 63540 - voorzieningen voor ander risico's, besteding en terugneming, gecrediteerd.

624

IN BEWARING WEGENS LEGAAT (A.R. 2624) Onder deze rubriek worden activa geboekt, die in opdracht van een andere eigenaar worden bewaard. Deze activa worden niet afgeschreven. Onder deze rubriek werd de ornithologische collectie Camerman ondergebracht. Het betreft een collectie opgezette vogels, in 1978 geschonken aan Puyenbroeck en sedert 1998 door de Provincie, wegens plaatsgebrek, in permanente bruikleen gegeven aan De Wereld Van Kina (natuurmuseum voor kinderen en jongeren in Gent) (inheemse vogels) en het museum voor Midden-Afrika in Tervuren (exotische vogels). Het is juridisch mogelijk dat de collectie in de toekomst naar het provinciaal domein terugkeert.

625

OVERIGE (A.R. 2625) Onder deze rubriek worden de toegestane investeringssubsidies geboekt indien er geleend wordt voor deze subsidies of indien de ermee gefinancierde investering in de toekomst zou kunnen terechtkomen in het provinciaal patrimonium (wat het geval zou kunnen zijn voor paraprovinciale VZW's). Het saldo van de rekening dd° 31-12-2011 is als volgt samengesteld:

13

Boekwaarde op patrimoniumfiche Betoelaagde derde

Jaar toekenning toegekend bedrag

Proefcentrum voor de sierteelt

2005: 2006: 2007: 2002: 2008: 2009: 2010: 2011: 2011:

04620625

05625

175 000,00 375 000,00 275 000,00 80 565,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 110 000,00 150 000,00

70 000,00 187 500,00 165 000,00

Proefcentrum voor de groenteteelt

2008: 100 000,00 2009: 100 000,00 2010: 100 000,00

70 000,00 80 000,00 90 000,00

Toerisme Oost-Vlaanderen

2002: 185 925,00

18 592,00

Vzw Wagenschot

2004: 188 871,00

56 661,30

Investeringstoelage APB De Gavers

2005: 892 000,00 2006: 750 000,00 2009: 750 000,00 2010: 1 100 000,00 2011: 350 000,00

356 800,00 375 000,00 600 000,00 990 000,00 350 000,00

Toelage restauratie Sint-Baafskathedraal

2011: 319 956,04

0,00 (afgeschreven)

Toelage Waalse Krook

2011: 540 559,00

0,00 (afgeschreven)

8 056,55 105 000,00 120 000,00 135 000,00 110 000,00 150 000,00

Deze toelagen, behalve de toelage aan de Sint-Baafskathedraal, worden over 10 jaar afgeschreven. De toelage voor de restauratie van de Sint-Baafskathedraal wordt op één jaar afgeschreven, net als de toelage voor de Waalse Krook (zie A.R. 66020 uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa).

F. MATERIËLE VASTE ACTIVA IN AANBOUW (A.R. 27) Zolang de materiële vaste activa niet bedrijfsklaar zijn, worden ze geactiveerd onder deze rubriek, ongeacht hun aard. Wanneer de activa volledig afgewerkt zijn, en wanneer de dienst boekhouding daarvan wordt op de hoogte gebracht, volgt de overboeking naar de definitieve aard. Het betreft in beginsel projecten waarvan de uitvoeringstermijn één dienstjaar overschrijdt of die op verscheidene rubrieken van de vaste activa betrekking hebben. De materiële vaste activa worden niet afgeschreven zolang ze onder deze rubriek geboekt staan. Volgende rubrieken worden onderscheiden: 700

TERREINEN IN AANBOUW (A.R. 2700)

701

CONSTRUCTIES EN GEBOUWEN IN AANBOUW (A.R. 2701) Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum (nog niet overgeboekt naar definitieve aard omdat ze nog niet definitief zijn opgeleverd of omdat de dienst boekhouding nog niet op de hoogte is gebracht door de bevoegde dienst): PCVO Wetteren: nieuwbouw

5 486 136,20

14

BUSO Buggenhout: nieuwbouw

4 311 360,98

Passiefhuis Puyenbroeck

2 179 968,18

Zijn o.m. overgeboekt naar de definitieve aard Erfgoedcentrum Ename (naar 2214 - culturele en sportgebouwen)

9 449 185,37

Restauratie Zwalmmolen (naar 2215 - historische gebouwen en monumenten)

908 599,30

Restauratie dak Caermersklooster (naar 2215 - historische gebouwen en monumenten)

1 865 277,20

PDP campingsanitair 702

313 342,80

WEGEN IN AANBOUW (A.R. 2702) Er zijn geen provinciewegen meer in aanbouw, gelet op de overdracht van deze materie aan de Vlaamse en lokale overheden. Op deze rekening zijn nog enkele niet opgeleverde wegeniswerken in provinciale domeinen en instellingen geboekt.

704

PATRIMONIUMGOEDEREN IN AANBOUW TEN VOORDELE VAN DE GEMEENTEN (A.R. 2704) Patrimoniumgoederen (bvb. fietspaden) die na oplevering zullen worden overgedragen aan gemeenten, worden op deze algemene rekening geboekt. Na volledige afwerking worden ze overgeboekt naar de algemene rekening patrimoniumgoederen ten voordele van gemeenten (2626) en worden ze op één jaar afgeschreven. Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum: fietspad lange afstand Melle-Zottegem

214 767,67

fietspad lange afstand Oudenaarde Lotharingenbrug

99 928,89

IV. Financiële vaste activa De financiële vaste activa omvatten de participaties van het provinciebestuur, alsook vorderingen en borgtochten. De waarderingswijze is afhankelijk van de rubriek. Financiële vaste activa behoren tot de monetaire activa en worden niet afgeschreven. 801

DEELNEMINGEN EN AANDELEN (A.R. 2801)

Aard van de deelneming of het aandelenpakket Nationale Bevrijdingslening 1945, 4% (staatsfonds) Belgische Renten 1e reeks, 2,5% (staatsfonds) Netwerk Rentevrij cvba Waalse Krook cvba

Waarde 31-12-2011 495,79

Totaal deelnemingen 15

Waarde 01-01-2011 495,79

1 038,67

1 038,67

40 000,00 158 400,00 475 200,00

40 000,00 158 400,00 0

675 134,46

199 934,46

Voor wat betreft de Waalse Krook werd in 2010 een bedrag vastgelegd van 475 200 EUR, ter volstorting van de inbreng van de provincie in de Waalse Krook (dit bedrag is op 10-05-2011 betaald).

802 DEELNEMINGEN IN OVERHEIDSONDERNEMINGEN (A.R. 2802) Aard van de deelneming of het aandelenpakket Gemeentelijke Holding Sociale Huisvestingsmaatschappijen Kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening Intercommunale Lemberge Intercommunale Blijdorp III Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) S.V. Veneco Gent-Eeklo S.V. Land van Aalst (SOLVA) S.V. Dender, Durme, Schelde S.V. Land van Waas De Lijn Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Intercommunale maatschappij GASELWEST Intercommunale maatschappij IMEWO Intercommunale vereniging INTERGEM Verko IlvA APB De Gavers FINGEM Cevi vzw totaal

Waarde 31-12-2011

Waarde 01-01-2011

0 58 990,25 187 513,84 3 948 238,89

7 881 776,56 58 855,14 187 513,87 3 948 238,89

857 734,00 77 500,00 3 827 522,37

857 734,00 77 500,00 3 827 522,37

773 000,00 4 666 888,09 381 093,29 1 000 000,00 394 771,33 619 733,81

773 000,00 4 666 888,09 381 093,29 1 000 000,00 382 405,14 619 733,83

1 343 243,88

1 343 243,88

1 208 103,74 787 544,90 83 200,00 12 500,00 14 226 157,45 781,19 54 637,72 34 509 154,76

1 208 103,74 787 544,90 83 200,00 12 500,00 14 226 157,45 781,19 54 637,72 42 378 425,20

Mutatie -7 881 776,56 +135,11

+12 369,19 -0,02

De kredietmaatschappij cvba Wonen Zelzate incorporeerde het dividend 2010 in het kapitaal, waardoor de participatie van de provincie met 135,11 EUR toeneemt. Verder werd ook 12 369,19 EUR aan kapitaal volstort ter delging van de jaarlijkse annuïteit van De Lijn. De participatie in de IV voor Crematoriumbeheer werd een afrondingsverschil, ontstaan bij de omzetting naar Euro geboekt: -02,02 (A.R. 65350 werd gedebiteerd). Bij aanvang van het boekjaar 2011 bedroeg de waarde van de participatie van de provincie in de gemeentelijke holding 7 881 776,56 EUR. Op 22-10-2011 besliste de raad van bestuur van de GH om tot een geleidelijke vereffening over te gaan. Op 7-12-2011 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist tot de vrijwillige ontbinding van de holding. Er werd tijdens die A.V. tevens een vereffenaar aangesteld. 16

De GH heeft meer dan 260 000 000 aandelen van Dexia. Het Dexia debacle zadelde de GH op met een zwaar verlies waardoor het eigen vermogen negatief werd. Gemeenten en provincies, waaronder ook de provincie Oost-Vlaanderen, zijn de grootste aandeelhouders van de GH. De verwerking van de vereffening is overeenkomstig de omzendbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd° 23-12-2011 in de algemene boekhouding 2011 geboekt. Er is voor het volledige bedrag van de participatie, zijnde 7 881 776,56 EUR een niet gerealiseerde waardevermindering geboekt. De AR 63050 werd gedebiteerd, de AR 28029 is gecrediteerd. Tevens is een vroeger geboekte meerwaarde teruggenomen : de rekening 12201 'herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa' is gedebiteerd en de rekening 63050 'afschrijvingen en waardeverminderingen op financiële vaste activa' is gecrediteerd voor 2 206 663,80 EUR. De gerealiseerde minderwaarde op de participatie zal slechts geboekt worden bij de definitieve sluiting van de vereffening, in 2012 of nog later wellicht. 880

BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN (A.R. 2880) 31-12-2011 87 847,73

31-12-2010 104 871,50

Mutatie -17 023,77

Er werd een waarborg (kantonnement) gesteld bij deurwaarder De Keyzer nav een vonnis van de Arbeidsrechtbank (ex-personeelslid van de Boerekreek tegen de provincie). De provincie werd in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding en ging in beroep tegen deze uitspraak. Er werd in 2010 een voorziening aangelegd ten bedrage van 104 665 EUR zie A.R. 16201. Deze voorziening is in de loop van 2011 aangewend omdat de achterstallige bezoldiging aangerekend is in 2011. Het arbeidshof deed op 14 november 2011 immers een definitieve uitspraak in het voordeel van het ex-personeelslid. De financiële afhandeling is nog niet gebeurd, vandaar dat ook de waarborg nog in de boekhouding is opgenomen.

V.

Vorderingen op meer dan één jaar Alle vorderingen op meer dan één jaar worden tegen nominale waarde opgenomen in de beginbalans.

920

OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR (BV. DOORGEEFBEDRAGEN)(A.R. 29201) 31-12-2011 21 935 705,20

01-01-2011 22 217 874,98

Mutatie -282 169,78

Onder deze algemene rekening zijn opgenomen de openstaande vorderingen met betrekking tot de huisvestingsleningen toegestaan aan gezinnen, stand op 31-12-11: 18 938 205,20 EUR. De gegevens zijn geboekt in Portunus op basis van de informatie ons verstrekt door dienst Welzijn. De huisvestingsleningen worden bijgehouden in een apart softwarepakket. Verder zijn op deze algemene rekening opgenomen: - Achtergestelde lening Blijdorp III:

17

Op 09-10-2003 werd door de provincieraad beslist om aan de dienstverlenende vereniging Blijdorp III een achtergestelde lening toe te staan van 297 500 EUR. Deze werd toegestaan voor de termijn die overeenkomt met de bestaansduur van de vereniging, eventueel verlengbaar door de Provincieraad. Op de lening is geen intrest verschuldigd. - Overbruggingskrediet aan de Provinciale Brandweerschool: Dit krediet loopt tot de Provinciale Brandweerschool premies krijgt voor haar nieuwbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De beslissing omtrent dit overbruggingskrediet werd genomen in de provincieraadszitting van 15 december 2004. Een deel van het krediet, 140 000 EUR, werd overgeboekt naar een vordering op korte termijn (zie A.R. 42201), zodat de lange termijn vordering momenteel 2 520 000 EUR bedraagt.

- Cofinancieringsproject Gentse Kanaalzone: In zitting van 19 april 2006 verleende de provincieraad zijn goedkeuring aan het leveren van een bijdrage, als prefinanciering, voor een bedrag van 180 000 EUR, aan het PROVAG-Project Langerbruggestraat (PROVAG = Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid). Het bedrag werd in 2007 uitbetaald. 921

OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR - OFP PENSIOENFONDS (A.R. 29211) 31-12-2011 111 622 921,47

01-01-2011 114 064 581,78

Mutatie -2 441 660,31

"Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen" is opgericht om haar medewerking te verlenen aan alle reglementaire voorzieningen van de bij het pensioenstelsel aangesloten personeelsleden van de Provincie. Het bedrag van de reserves gevormd door het Pensioenfonds, wordt opgenomen als vordering op meer dan een jaar vermits deze reserves integraal bestemd zijn voor de uitbetaling van de pensioenen van het provinciepersoneel. Artikel 9 van de beheersovereenkomst tussen het Pensioenfonds en de Provincie stelt: "De door de Provincie aan het pensioenfonds betaalde bijdragen zijn onherroepelijk bestemd voor de verzekering van het ter beschikking stellen van gelden voor de uitbetaling van de statutaire rustpensioenen." De waarde van deze vordering is ook terug te vinden bij de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten (A.R. 16021). Initieel is het pensioenfonds opgericht onder de vorm van een vzw. Deze vzw is op 23 december 2008 omgevormd tot een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen). Deze algemene rekening werd gecrediteerd teneinde de afgenomen boekwaarde van de portefeuille aan te passen aan de werkelijke waarde (minderwaarde van 2,4 mln.). De algemene rekening 16021 werd voor hetzelfde bedrag gecrediteerd. De minderwaarde is te wijten aan gedaalde beurskoersen. 922 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR - WAARBORGFONDS ETHIAS IMV HUISVESTINGSLENINGEN (A.R. 29221) 31-12-2011 457 601,19

01-01-2011 458 486,74

Mutatie -855,55 18

Sedert 21 september 1984 is de provincie aangesloten bij het door Ethias opgerichte Waarborgfonds om de leningen te dekken die zij krachtens het provinciaal reglement van 11 oktober 1983 toekent voor het kopen, oprichten of saneren van woningen door particulieren. Ingevolge deze overeenkomst wordt bij elke uitbetaling van een nieuwe lening een fractie van het bedrag rechtstreeks aan Ethias betaald en ondergebracht in een zogenaamd Waarborgfonds. In geval de leningnemer in gebreke blijft met zijn aflossingen, betaalt het Waarborgfonds het niet afgeloste deel van de lening terug aan de provincie. In de overeenkomst met het Waarborgfonds staat bovendien dat, in geval van opzegging door de provincie of in geval van stopzetting van deze leningen nadat het kapitaal en de intresten zijn terugbetaald, het resterend saldo aan de provincie zal uitbetaald worden. Het bedrag van het provinciaal aandeel wordt in principe jaarlijks geactualiseerd. Er werd een minderwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen, 42 140,93 EUR - zie A.R. 29221. Reden: het Waarborgfonds wordt verminderd met het bedrag van niet-afbetaalde leningen, waarvoor het Waarborgfonds tussenkomt. A.R. 65240 is gedebiteerd. (Mocht er van dat bedrag toch nog een deel kunnen gerecupereerd worden, dan wordt de rekening 75240 gecrediteerd en de rekening 29221 gedebiteerd.) Er werd een meerwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen, 37 361,90 EUR - zie A.R. 29221. Reden: in de loop van het jaar wordt er aan het Waarborgfonds betaald, ten gevolge van het afsluiten van nieuwe leningen. Voor elke toegestane lening betaalt de provincie immers een deel rechtstreeks aan Ethias. A.R. 75240 is gecrediteerd. Daarnaast wordt de algemene rekening 29221 gedebiteerd ten belope van de intresten op het waarborgfonds: 3 893,48 EUR, de rekening 75160 wordt gecrediteerd.

Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering (A.R. 3) Voor de voorraad van de provinciale administratie wordt het principe van een "ijzeren voorraad" of "renewal accounting" gehanteerd. Dit impliceert dat deze activa als een vaste waarde op de balans worden geplaatst. In plaats van de activa telkens te doen stijgen of dalen door het boeken van voorraadwijzigingen, worden ze voor een vast bedrag geactiveerd, zonder correcties ten tijde van de eindejaarsverrichtingen. Deze mogelijkheid is voor de Provincies voorzien ingevolge art. 22 MB 15-02-2001 in uitvoering van art. 18 & 21 §1 van het KB omdat de Provincie over heel wat goederen beschikt, die op een constante wijze een bepaalde ondersteuning bieden. Vanaf 2007 is er binnen de provincie een centrale aankoopdienst opgericht, die ook een eigen voorraad kantoorbenodigdheden, klein kantoormateriaal, onderhoudsproducten,… heeft. Deze voorraad wordt bijgehouden in het softwarepakket IANUS van Cipal. De voorraad wordt gewaardeerd volgens de FIFO-methode. Jaarlijks wordt de voorraad geteld en worden de passende voorraadwijzigingen geboekt.

19

Voorraden grondstoffen (A.R. 30011) 31-12-2011 133 727,95

01-01-2011 133 727,95

Mutatie 0,00

Het betreft hoofdzakelijk voorraden aan voedingswaren, dranken en kantoormateriaal bij de diensten. Voorraden DATV (A.R. 30031) 31-12-2011 35 233,32

01-01-2011 30 028,99

Mutatie +5 204,33

De voorraad van de dienst Aankoop Transport en Verzending bedraagt volgens de gegevens uit IANUS, 35 233,32 EUR op 31-12-2011. Dit blijkt uit de voorraadlijst afgeleverd door het diensthoofd van de DATV. De rekening 60903 voorraadwijziging handelsgoederen - werd gecrediteerd voor 5 204,33 EUR, zijnde het bedrag van de voorraadtoename. Voorraden Golf Puyenbroeck (A.R. 34000) 31-12-2011 5 467,69

01-01-2011 9 897,23

Mutatie -4 429,54

De voorraad van Golf Puyenbroeck bedraagt volgens de stocklijst door het diensthoofd van de dienst, 5 467,69 EUR op 31-12-2011 afgeleverd. De rekening 60902 - voorraadwijziging handelsgoederen - werd gedebiteerd voor 4 429,54 EUR, zijnde het bedrag van de voorraaddaling.

VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (A.R. 40/41) A. VORDERINGEN VOOR BELASTINGEN EN EXPLOITATIE VORDERINGEN BETREFFENDE FACTUREN (A.R. 40004) 31-12-2011 4 420 147,02

01-01-2011 3 294 360,24

Mutatie 1 125 786,78

Het betreft op 31-12-2011 nog openstaande facturen aan klanten, provinciale scholen, eigen diensten en provinciebedrijven i.v.m. verhuur van het auditorium, drukwerk, levering van maaltijden, kantoorbenodigdheden e.d. ALGEMENE PROVINCIEBELASTING (A.R. 40011) 31-12-2011 3 752 951,34

01-01-2011 4 243 117,53

Mutatie - 490 166,19

Daar er op balansdatum onzekerheid bestaat over de inning van een aantal vorderingen, wordt een fractie van de openstaande vorderingen uit de algemene provinciebelastingen overgeboekt naar de algemene rekening dubieuze debiteuren uit APB. Op basis van analyse van de gegevens van de dienst belastingen uit voorgaande jaren (analyses uitgevoerd op de kohieren ontstaan in 1999 en 2000) werd 20% van de op 31-12-2011 nog openstaande vorderingen (579 815,70 EUR) m.b.t. in 2011 uitvoerbaar verklaarde kohieren overgeboekt naar dubieuze debiteuren. De volgende boeking werd uitgevoerd: 40017 Dubieuze debiteuren - voorziening 20

579 815,70 EUR

@ 40013 Debiteuren APB (-)

579 815,70 EUR

63130 Waardeverminderingen op vorderingen APB @ 40018 Geboekte waardeverminderingen APB

579 815,70 EUR 579 815,70 EUR

Bij het begin van het boekjaar 2012 worden net de omgekeerde boekingen verricht. ONROERENDE VOORHEFFING (A.R. 40021) 31-12-2011 93 443,46

01-01-2011 636 518,69

Mutatie -543 075,23

Het betreft hoofdzakelijk openstaande vorderingen op de Vlaamse Belastingdienst i.v.m. opcentiemen op de onroerende voorheffing.

VORDERINGEN BETREFFENDE DE WERKING (A.R. 40101) 31-12-2011 1 961 565,87

01-01-2011 5 872 475,03

Mutatie -3 910 909,16

Het betreft diverse openstaande vorderingen. De daling is te wijten aan het feit dat op 31-12-2010 een aantal aanzienlijke vorderingen openstonden, nav de verkoop van een aantal onroerende goederen. Deze vorderingen zijn in de loop van 2011 geïnd.

B. OVERIGE VORDERINGEN VORDERINGEN OP DIVERSE INSTELLINGEN (A.R. 41011) 31-12-2011 5 088,90

01-01-2011 7 360,16

Mutatie -2 271,26

Het betreft vorderingen ingevolge rentesubsidies op het nationaal waarborgfonds voor schoolgebouwen. VORDERINGEN BETREFFENDE INVESTERINGSSUBSIDIES (A.R. 41041) 31-12-2011 3 590 301,26

01-01-2011 7 862 642,37

Mutatie - 4 272 341,11

Dit zijn openstaande vorderingen betreffende in 2011 en voorgaande jaren toegekende investeringssubsidies. Redenen daling: een aantal oude openstaande investeringssubsidies zijn in 2011 oninbaar verklaard: in totaal voor 442 328 EUR. Een aantal in voorgaande jaren geboekte investeringssubsidies is geïnd in 2011: 4 937 454 EUR. OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR (A.R. 41051) 31-12-2011 140 000,00

01-01-2011 140 000,00

Mutatie 0,00

Het betreft de terugvordering van de Provinciale Brandweerschool van de aflossing van het kapitaal van de door de provincie aangegane lening. (zie ook A.R. 17210) TE ONTVANGEN WERKINGSSUBSIDIES (A.R. 41201) 31-12-2011 2 624 107,36

01-01-2011 3 306 455,79

Mutatie -682 348,43 21

Voor detailinformatie wordt verwezen naar de lijst openstaande vorderingen als bijlage bij de jaarrekening. TE INNEN OPBRENGSTEN BIJZONDER ONTVANGERS (A.R. 41301) 31-12-2011 4 935,73

01-01-2011 5 335,54

Mutatie -399,81

Op deze rekening worden een aantal openstaande vorderingen overgenomen uit de boekhouding van de bijzonder ontvangers. DIVERSE OVERIGE VORDERINGEN (A.R. 41501) 31-12-2011 548 468,98

01-01-2011 18 744 929,73

Mutatie -18 196 460,75

De sterke daling is grotendeels te verklaren doordat er in 2011 geen leningen gegund zijn (zie ook A.R. 17010 - leningen en schulden ten laste van de provincie). In het verleden werden de nieuwe leningen vaak aan het einde van het boekjaar gegund, en werd er op dat moment een vordering op de financiële instelling geboekt, die op balansdatum nog openstond. TERUGBETALINGEN LENINGEN PARTICULIEREN (A.R. 41521) 31-12-2011 648 232,57

01-01-2011 842 604,40

Mutatie - 194 371,83

Op deze algemene rekening worden de openstaande vorderingen i.v.m. de sociale huisvestingsleningen, die op korte termijn vervallen, geboekt. VOORUITBETAALDE WEDDEN DECEMBER-JANUARI (A.R. 41561) 31-12-2011 1 879 448,96

01-01-2011 2 672 928,12

Mutatie 793 479,16

De wedden van de statutaire personeelsleden voor januari 2012 werden reeds uitbetaald aan het einde van de maand december 2011.Deze uitgave kan budgettair pas in 2012 worden vastgelegd en aangerekend. Daarom wordt in de algemene boekhouding de algemene rekening 41561 (vooruitbetaalde wedden december-januari) gedebiteerd en de financiële rekening gecrediteerd. Bij begin van het volgend boekjaar wordt de rekening 41561 dan gecrediteerd en wordt de kostenrekening gedebiteerd (parallel met de aanrekening in de budgettaire boekhouding).

VIII. Geldbeleggingen (A.R. 511 & 513) Art. 31 van het KB van 2 juni 1999 stelt dat de beschikbare provinciegelden slechts bij financiële instellingen erkend door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen belegd mogen worden via plaatsingen waarbij minstens het kapitaal gewaarborgd is. Schatkistcertificaten en thesauriebewijzen overheden Collectieve beleggingsrekening Triodos Spaarrekening [email protected]+ rekening [email protected]+ rekening Classic Fortis spaarrekening Belfius Treasury+ Special Van Landschot Effectenrekening VDK comfortrekening TOTAAL

IX. Liquide middelen (A.R. 54/58) 22

40 543 000,00 EUR 3 900 000,00 EUR 296 674,59 EUR 6 201 000,00 EUR 715,22 EUR 0,00 EUR 33 570 592,02 EUR 25 290 126,25 EUR 2 500 000,00 EUR 112 302 108,08 EUR

FINANCIËLE REKENINGEN (A.R. 55) Opgenomen zijn de saldi op 31 december 2011 van volgende rekeningen: 1. Zicht- en spaarrekeningen Belfius R/C De Post R/C BNP Paribas Fortis R/C VDK girorekening APB R/C Uitleendienst R/C Golf Puyenbroeck R/C Aanvullende provinciale leningen R/C Coupons (obligatielening 1936) BNP Paribas - spaarrekening De Post - spaarrekening TOTAAL

623 378,33 EUR 6 404,45 EUR 1 370,21 EUR 100,00 EUR 13 391,13 EUR 113 670,74 EUR 10 000,00 EUR 202,83 EUR 1 286,76 EUR 4 015 000,00 EUR 2 511 643,84 EUR 7 296 448,29 EUR

2. Provisiehouders (in kas en op rekening provisiehouder) PV directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale Samenwerking: De Pauw Hedwig PV directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale Samenwerking: De Steur Peter PV directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking: Blondeel William PV departement Logistiek: Secelle Martine PV domein Puyenbroeck: Willems Dirk PV IVA eGov: Deckers Jan PV dienst ICT: Fostier Paul PV Griffie: Haegens Martine PV directie Leefmilieu: De Wannemacker Günther TOTAAL

128,31 EUR

1 495,20 EUR

1 435,83 EUR

640,00 EUR 1 157,48 EUR 0,00 EUR 506,67 EUR 0,00 EUR 143,12 EUR 5 506,61 EUR

KAS (A.R. 57) Kassen: Kasrekenplichtigen, aangesteld in uitvoering van art 159 PD Sportcentrum Puyenbroeck - Van Cauwenberghe Anneke Het Leen - Dirk Haek Dienst Communicatie - Verhoene Isabellle Domein Puyenbroeck - Galle Sofie Kas tekort (diefstal) 1 Directie Leefmilieu excl. PNEC - Vandenbroecke Ann Molenmuseum - Van Den Branden Walter Uitleendienst Gent - Vanmaele Frederic Uitleendienst Geraardsbergen - Vanmaele Frederic Uitleendienst Sint-Niklaas - Vanmaele Frederic Golf Puyenbroeck - De Sterck Stephan Sportcentrum Boerekreek - Van de Velde Philippe TOTAAL

1

8 594,10 EUR 51,50 EUR 105,95 EUR 2 095,75 EUR 100,00 EUR 11,67 EUR 81,44 EUR 13 137,59 EUR 2 979,26 EUR 4 740,97 EUR 3 137,50 EUR 1 184,75 EUR 36 220,48 EUR

Tussen 21 en 24 juli 2009 werd in Puyenbroeck een som van 100 EUR ontvreemd. De deputatie heeft het tekort vastgesteld. In afwachting van de afhandeling van de tekortenprocedure door het Rekenhof, wordt die som op een aparte rekening geboekt. 23

In 2006 en 2007 heeft er zich binnen het provinciaal onderwijs (intendantierekening) een kastekort voorgedaan ten bedrage van 3 108 EUR. De tekortrekening is voorgelegd aan deputatie en bezorgd aan het Rekenhof. INTERNE OVERBOEKINGEN KAS (A.R. 58005) Interne overboeking kas naar bank

844,58 EUR

X. Overlopende rekeningen van het actief (A.R. 49) VERKREGEN OPBRENGSTEN (A.R. 49100) 31-12-2011 350 355,38

01-01-2011 308 784,80

Mutatie 41 570,58

Opbrengsten die als vastgesteld recht worden geboekt in het volgend boekjaar, maar die op het huidige boekjaar betrekking hebben, worden ten tijde van de eindejaarsverrichtingen pro rata en tegen nominale waarde geboekt op de overlopende rekening 'verkregen opbrengsten'. BEHEERDERS DER AANREKENINGEN (A.R. 49202) 31-12-2011 406 598,14

01-01-2011 59 682,18

Mutatie 346 915,96

Zie verder bij creditsaldo van A.R. 44701 - aan te rekenen facturen.

24

DEEL 2: PASSIVA Eigen vermogen I.

Kapitaal (A.R. 10) 31-12-2011 150 152 339,51

01-01-2011 150 152 339,51

Mutatie 0,00

III. Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (A.R. 12) 31-12-2011 6 963 556,31

01-01-2011 9 170 230,11

Mutatie -2 206 663,80

In 2011 werd op participatie in de Gemeentelijke Holding een waardevermindering geboekt voor het volledige bedrag. Tevens werd een herwaarderingsmeerwaarde ten bedrage van 2 206 663,80 EUR op deze participatie teruggenomen. De algemene rekening 63050 'afschrijvingen en waardeverminderingen op financiële vaste activa' is gecrediteerd voor 2 206 663,80 EUR.

IV. Reservefondsen (A.R. 13) GEWOON RESERVEFONDS, OVERBOEKING UIT DE GEWONE DIENST (A.R. 13001) 31-12-2011 15 333 419,82

01-01-2011 15 873 978,82

Mutatie - 540 559

Er werd een bedrag van 540 559 EUR onttrokken aan het gewoon reservefonds. GEWOON RESERVEFONDS, GELDEN TE HERBESTEMMEN (A.R. 13002) 31-12-2011 430 542,95

01-01-2011 0,49

Mutatie 430 542,46

Een bedrag van 728 164,04 EUR werd overgeboekt van AR 16011 - voorzieningen voor pensioenen, tweede pijler contractuelen. Deze overboeking wordt toegelicht bij AR 16011. Daarnaast vond een onttrekking t.b.v. 297 621,58 EUR plaats ten behoeve van de pensioenen, tweede pijler contractuelen.

V.

Overgedragen resultaten (A.R. 14) OVERSCHOT VAN HET HUIDIG BOEKJAAR (A.R. 14001) 31-12-2011 9 401 124,39

01-01-2011 27 767 393,08

Mutatie -18 366 268,69

Het resultaat van 2010 werd overgeboekt naar algemene rekening 14301 overschotten van de vorige boekjaren. Boekjaar 2011 sluit af met een overschot van 9 401 124,39 EUR (resultatenrekening - algemene boekhouding).

25

OVERSCHOTTEN VAN VORIGE BOEKJAREN (A.R. 14301) 31-12-2011 69 925 209,66

01-01-2011 42 157 816,58

Mutatie 27 767 393,08

Het overschot van 2010, 27 767 393,08 EUR, werd overgeboekt naar deze algemene rekening.

VI. Investeringssubsidies (A.R. 15) INVESTERINGSSUBSIDIES IN KAPITAAL VAN OVERHEDEN (A.R. 15101) 31-12-2011 17 812 765,23

01-01-2011 17 284 578,12

Mutatie 528 187,11

De ontvangen investeringssubsidies worden verrekend tegen hetzelfde ritme als de afschrijvingen van de vaste activa waarvoor ze verkregen werden. De verrekening start pas na boeking op de definitieve patrimoniumfiche, dus gelijk met de afschrijving. De verrekeningen worden als opbrengst geboekt op de algemene rekening 75310 verrekening van ontvangen investeringssubsidies. De openstaande vorderingen zijn terug te vinden aan de actiefzijde van de balans onder de rubrieken en A.R. 41041 - vorderingen op ten hoogste 1 jaar. In 2011 werden o.m. volgende nieuwe investeringssubsidies van overheden geboekt. Toekennende overheid AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

Omschrijving Vistrap op Pauwelsbeek wtl. S.337 thv Leideveld te Maarkedal

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

Vistrap op Pauwelsbeek wtl. S.337 thv Broekestraat te Maarkedal

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

W18/2 Inrichting wachtbekken Goeferdinge waterloop 5.195

119 287,58

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS AGION

Bosbeheerplan Puyenbroeck PSBuSO Spectrum-Buggenhout: subsidie klassenvleugel

31 906,00 161 180,49

AGION

PTI Hamme: Ren blok A fase 2: bouww&techn (perc1) +lift (perc2) (2008-0259)

527 684,65

BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

LAF Oosterzele, Walzegem - station Balegem Zuid

31 751,85

BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

Fietspad te Eeklo vak Oude Gentweg-Oostveldst.

86 091,50

BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

LAF Lokeren L59 tussen Nonnenbosweg en Touwstraat

75 019,83

BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

LAF Oosterzele, Roosbroekstr. - station Scheldewindeke

26 600,64

POV STAD EEKLO VLAAMSE OVERHEID

eGov 2011 Investeringstoelage 2011 Huysmanhoeve Studie stedelijk project Ninovestraat Ronse (HERMESFONDS)

VLAAMSE OVERHEID - FFEU VLAAMSE OVERHEID VISSERIJFONDS VLAAMSE OVERHEID VISSERIJFONDS

Elektrisch voertuig Ontwerp vistrap op Maarkebeek co-financiering Bouwen vistrap Pauwelsbeek Maarkedal cofinanciering

De subsidie aan eGov is een louter boekhoudkundige operatie, zonder thesauriebeweging. Het is een toelage van de provincie op de subfunctie eGov, ter

26

Bedrag 6 594,58 6 695,11

101 795,20 125 000,00 36 800,00 11 221,06 10 000,00 14 000,00

financiering van de investeringsuitgaven van het provinciebedrijf (de boekhouding van eGov maakt deel uit van de boekhouding van het provinciebestuur). Naast de boeking van deze nieuwe investeringssubsidies werden op deze algemene rekening een aantal toegekende investeringssubsidies gesaldeerd, o.m. tengevolge van de overdracht van de provinciewegen naar andere bestuursniveaus (zie A.R. 75310). INVESTERINGSSUBSIDIES IN KAPITAAL VAN OVERHEDEN - VERREKENING (A.R. 15107) 31-12-2011 2 946 427,63

01-01-2011 2 585 758,61

Mutatie 360 669,02

INVESTERINGSSUBSIDIES IN KAPITAAL VAN ONDERNEMINGEN (A.R. 15111) 31-12-2011 525 220,10

01-01-2011 443 282,96

Mutatie 81 937,14

In 2011 werden onderstaande nieuwe investeringssubsidies van ondernemingen geboekt. Toekennende overheid VLAAMS VULGARISATIECENTRUM BIJENTEELT

Omschrijving Huysmanhoeve: oprichting bijenhal

Bedrag 19 150,00

TOERISME VLAANDEREN EANDIS

Renovatie campingsanitair REG-premie PTI Eeklo: vervangen radiatorkranen door thermost. kranen (Celcio)

44 574,00 1 320,00

EANDIS EANDIS EANDIS EANDIS

REG-premie PTI Ninove: gasradiator+luchtverhitter REG-premie PTI Ninove: gasradiator+luchtverhitter REG-premie ventilatiesyst met warmterecup. PDP REG-premie hoogrendementsbeglazing Campus Henleykaai (Abdisstraat 56)

816,00 1 215,00 1 550,00 194,20

Er werd één investeringssubsidie overgeboekt van subsidies ontvangen van overheden nr deze algemene rekening: 13 117,94 EUR. INVESTERINGSSUBSIDIES IN KAPITAAL VAN ONDERNEMINGEN - VERREKENING (A.R. 15117) 31-12-2011 245 205,71

01-01-2011 165 450,66

Mutatie 79 755,05

27

Voorzieningen VII. Voorzieningen voor risico's en kosten (A.R. 16) De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

A. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN - BIJDRAGEN (A.R. 16001) 31-12-2011 0

01-01-2011 0

Mutatie 0

Dit zijn de voorzieningen die door de Provincie worden aangelegd om te voldoen aan de verplichtingen inzake pensioenen die zij ten opzichte van haar actuele of gewezen personeelsleden heeft. In de loop van het boekjaar worden op deze rekening de werknemersbijdragen en op het einde van het jaar de voorzieningen voor de pensioenen geboekt. Deze rekening wordt als scharnierrekening gebruikt. De netto-pensioenlast is het verschil tussen de bruto-pensioenen (algemene rekening 626) en het saldo op deze rekening. De nettopensioenlast wordt door de Pensioenfonds OFP gedragen. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN – TWEEDE PIJLER CONTRACTUELEN (A.R. 16011) 31-12-2011 0,00

01-01-2011 728 164,04

Mutatie - 728 164,04

Sedert 1982 wordt overeenkomstig artikel 11 bis van het KB van 30 januari 1979 op het vakantiegeld een bijzonder inhouding verricht. Tot 1 april 1992, datum waarop de RZZPPO belast werd met de inning van deze bijdrage, was er voor de provinciebesturen geen bestemming voor deze inhoudingen voorzien. Derhalve heeft de RSZPPO deze gelden terugbetaald aan de provincies (voor de periode 2001-2004). De terugbetaling van deze inhoudingen aan het personeel was geen optie, wegens onwettig. Daarom is naar een andere oplossing, met eenzelfde finaliteit (nl. egalisatiefonds inzake pensioenbijdragen) gezocht en heeft de deputatie beslist dit bedrag in principe aan te wenden voor de uitbouw van een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel. In zitting van 10-11-10 besliste de provincieraad dat de provincie vanaf 1-1-10 een aanvullend pensioenstelsel invoert voor zijn contractuele personeelsleden. De pensioentoelage voor 2010 en 2011 bedraagt 1% van het pensioengevend jaarloon. Vanaf 2012 bedraagt de pensioentoelage 2% van het pensioengevend jaarloon. De provincie heeft de RSZPPO aangesteld als opdrachtencentrale om in deze een overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan een verzekeringsinstelling die belast wordt met de uitvoering van de pensioentoezegging van de contractanten. De RSZPPO gunde de opdracht aan DIB-ETHIAS Lokale Contractanten, een tijdelijke handelsvennootschap van Belfius Verzekeringen en Ethias. Het Rekenhof heeft echter geoordeeld dat niet als voorziening kan worden beschouwd. Bijgevolg werd het bedrag overgeboekt naar AR 13002 - gewoon reservefonds, gelden te herbestemmen.

28

VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN - OFP PENSIOENFONDS (A.R. 16021) 31-12-2011 111 622 921,47

01-01-2011 114 064 581,78

Mutatie - 2 441 660,31

Het pensioenfonds keert elk jaar het bedrag uit, nodig voor de uitbetaling van de statutaire rustpensioenen. Het vermogen van het Pensioenfonds bedraagt 111 622 921,47 EUR, zoals blijkt uit de voorlopige staat van activa en passiva per 31 december 2011. De rekening 16021 werd gedebiteerd en de rekening 29211 werd gecrediteerd voor het bedrag van de minwaarde (2,44 miljoen EUR). Het bedrag van de reserves gevormd door het OFP Pensioenfonds wordt opgenomen als voorziening vermits artikel 9 van de beheersovereenkomst tussen het OFP Pensioenfonds en de Provincie stelt: "De door de Provincie aan het pensioenfonds betaalde bijdragen zijn onherroepelijk bestemd voor de verzekering van het ter beschikking stellen van gelden voor de uitbetaling van de statutaire rustpensioenen." Het bedrag van deze voorziening is ook terug te vinden bij de vorderingen op meer dan één jaar (A.R. 29211). De vzw 'Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen' is op 27 maart 1991 opgericht om haar medewerking te verlenen aan alle reglementaire voorzieningen van de bij het pensioenstelsel aangesloten personeelsleden van de Provincie. De vzw werd op 23 december 2007 omgevormd tot een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen). In de periode 1991-2000 werd het fonds gespijzigd voor een totaalbedrag van 69 410 187 EUR. Op basis van een actuariële studie werd vanaf 2000 jaarlijks 9,10% van de loonmassa overgeboekt naar het pensioenfonds. De bijdragevoet werd achtereenvolgens verhoogd naar 14,23% (vanaf 2003) en 24,46% (vanaf 2007). Door de strenge prudente actuariële veronderstellingen die de wet oplegt aan de OFP's, laten de actuariële berekeningen voor het Pensioenfonds momenteel een langetermijnonderfinanciering zien en werd in 2010 een herstelplan ingediend bij CBFA (Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen) dat aantoont dat op lange termijn deze onderfinanciering kan worden weggewerkt. In functie van dit herstelplan is de bijdragevoet in 2011 verhoogd tot 29,5%. De recentste actuariële berekeningen tonen aan dat voor het wegwerken van de onderfinanciering de bijdragevoet opnieuw zal moeten worden aangepast. VOORZIENINGEN VOOR ACHTERSTALLIGE BEZOLDIGINGEN (A.R. 16201) 31-12-2011 0,00

01-01-2011 104 665,67

Mutatie - 104 665,67

N.a.v. een vonnis van de Arbeidsrechtbank (ex-personeelslid van de Boerekreek tegen de provincie) waarbij de provincie in eerste aanleg veroordeeld werd tot betaling van een schadevergoeding, werd deze voorziening aangelegd in 2010. De provincie ging tegen deze uitspraak in beroep. Op 14 november 2011 werd door het Arbeidshof te Gent het vonnis in beroep uitgesproken. De aangelegde voorziening werd daarom in 2011 teruggenomen. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN (A.R. 16301) 31-12-2011 130 434,18

01-01-2011 213 646,42

Mutatie - 83 212,24

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is partij in diverse juridische geschillen, afwisselend als eiser of verweerder. 29

Voor deze zaken waarin het provinciebestuur eiser is, hoeft uiteraard geen voorziening te worden aangelegd. In de meeste gevallen, waarin de provincie verweerder is, betreft de vordering tegenover het bestuur een relatief klein bedrag. In andere gevallen is de kans eerder beperkt dat het bestuur in het ongelijk wordt gesteld. Het aanleggen van een voorziening is echter meer zinvol indien er een grote waarschijnlijkheid bestaat dat het bestuur in het ongelijk wordt gesteld en als de vordering voldoende hoog is.  Niet-fiscale geschillen Bij de hangende niet-fiscale geschillen springen onderstaande zaken er gezien hun omvang uit: - PCVO Wetteren, stilleggen werken wegens niet-conforme uitvoering van het aannemingscontract. Tegenpartij: Serck nv Het bestuur diende een nieuwe gunning te verrichten voor de verdere bouw van de school. Hoewel wij eiser zijn, behoort een veroordeling tot een schadevergoeding theoretisch tot de mogelijkheden. - Provinciaal domein Puyenbroeck, bouw zwembad en verblijfsaccomodatie. Tegenpartij: Cordeel nv Deze aannemer vordert een schadevergoeding voor stillegging van de werken. De vordering wordt geraamd op 772 000 EUR. - Golf Puyenbroeck, aanleg golfterrein Tegenpartij: NV Betasco, NV Becaus Wim, BVBA Master Golf en de TV Betasco NV - Becaus Wim NV - Master Golf BVBA Deze aannemers vorderen een schadevergoeding omdat zij menen onrechtmatig te zijn geweerd bij de gunning van de opdracht betreffende de aanleg van een 9-holes golfterrein en het uitvoeren van onderhoud gedurende een periode van 5 jaar. De vordering wordt geraamd op 267 000 EUR; exclusief kosten. Gezien de onzekerheid in deze zaken, wordt gewacht op een vonnis in eerste aanleg vooraleer eventueel alsnog een voorziening aan te leggen.  Fiscale geschillen De gerechtelijke fiscale geschillendossiers hangende voor de Rechtbanken en Hoven werden doorgenomen. Indien alle vorderingen van de belastingplichtigen ontvankelijk en gegrond worden verklaard, bedraagt het bedrag dat (maximaal) terugbetaald moet worden 652 170,92 EUR. Rekening houdend met het realistischer gegeven, gebaseerd op de ervaringen uit het verleden, dat slechts 20% van de beroepen integraal wordt ingewilligd, kan een financieel (terugbetalings)risico van 130 434,18 EUR worden voorzien. De bestaande voorziening wordt aangepast aan deze raming door de terugname ten bedrage van 83 212,24 EUR. VOORZIENINGEN VOOR AANGEKOCHTE GROND OP LIJFRENTE (A.R. 16311) 31-12-2011 14 535,29

01-01-2011 14 977,81

Mutatie - 442,52

30

Schulden VIII. Schulden op meer dan één jaar (A.R. 17) 31-12-2011 191 999 166,57

01-01-2011 191 999 166,57

Mutatie - 7 238 183,73

A. LENINGEN EN SCHULDEN TEN LASTE VAN DE PROVINCIE LENINGEN EN SCHULDEN TEN LASTE VAN DE PROVINCIE : LENINGEN (A.R. 17010) 31-12-2011 155 572 490,60

01-01-2011 176 975 873,62

Mutatie -21 403 383,02

Oorspronkelijk bedrag van de leningen 282 537 482,80 Resterende schuld op 31-12-2011 176 975 873,62

Reeds afgelost (inclusief aflossing 2011) 105 561 609,18

Schulden op meer dan 1 jaar 155 572 490,60

Schuld die binnen het jaar vervalt 21 403 383,02

Deze bedragen zijn de bedragen die terug te vinden zijn in de controletabellen van de schuld, opgemaakt door Belfius Bank en Fortis Bank. In 2011 zijn geen nieuwe leningen gegund. Het gedeelte dat in 2012 aan aflossingen wordt betaald is opgenomen onder de rubriek 42 - schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen. LENINGEN EN SCHULDEN TEN LASTE VAN DERDEN (A.R. 17210) 31-12-2011 2 520 000,00

01-01-2011 2 660 000,00

Mutatie - 140 000,00

Oorspronkelijk bedrag van de leningen 2 800 000,00 Resterende schuld op 31-12-2011 2 660 000,00

Reeds afgelost (inclusief aflossing 2011) 140 000,00

Schulden op meer dan 1 jaar 2 520 000,00

Schuld die binnen het jaar vervalt 140 000,00

In 2004 stemde de provincieraad in met het toekennen van een overbruggingskrediet van maximaal 3 300 000 EUR voor het prefinancieren van de investeringen in het kader van het masterplan van de Provinciale Brandweerschool. Tijdens de duur van de werken werden door de provincie periodiek voorschotten uitgekeerd aan de Brandweerschool. Na oplevering van de werken in 2009 heeft het provinciebestuur een lening afgesloten bij een financiële instelling voor een bedrag van 2 800 000 EUR. De Provincie staat in voor de aflossing van de lening; de Brandweerschool betaalt de leningslasten (aflossing kapitaal en intrest) op jaarbasis terug aan de Provincie. Het gedeelte dat in 2012 aan aflossingen wordt betaald is opgenomen onder de rubriek 42 - 'schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen'. ERFPACHT TEN LASTE VAN DE PROVINCIE (A.R. 17040) 31-12-2011 4 315 234,30

01-01-2011 4 274 507,22

Mutatie 40 727,08

31

De waarde werd bepaald door de jaarlijkse erfpacht- of opstalvergoeding te vermenigvuldigen met de termijnen bepaald in de onderliggende verbintenis. Het betreft 2 gronden die de Provincie in erfpacht, resp. in opstal heeft genomen. De Boerekreek te St-Laureins - recht van erfpacht voor een termijn van 65 jaar: in 2011 werd de rekening gecrediteerd ten gevolge een indexaanpassing, ter waarde van 31 399,50 EUR; de rekening 65350 werd voor hetzelfde bedrag gedebiteerd. Tevens werd een bedrag van 17 455,28 EUR overgeboekt naar de rubriek 42 - schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Huis van de Sport te Gent - opstalrecht voor een termijn van 50 jaar: in 2011 werd de rekening gecrediteerd ten gevolge een indexaanpassing, ter waarde van 111 268,06 EUR; de rekening 65350 werd voor hetzelfde bedrag gedebiteerd. Er werd in 2011 een bedrag van 84 485,20 EUR overgeboekt naar de rubriek 42 - schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

B. OVERIGE SCHULDEN (A.R. 17510) Het betreft de lening aangegaan op basis van de promotie-overeenkomst met Urbis NV voor de verwerving van het Provinciaal Administratief Centrum. Totale leningslast langer dan één jaar

Totaal uitstaande schuld

Schuld die binnen het jaar vervalt

4 146 884,73

8 088 785,72

3 941 901,01

Het gedeelte dat in 2012 aan kapitaalsaflossing wordt betaald wordt jaarlijks overgeboekt naar de rubriek 42301 - 'schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen'. Deze annuïteit loopt nog tot 2013.

IX. Schulden op ten hoogste één jaar (A.R. 42/48) A. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN (A.R. 42) NAAR KT OVERGEBOEKTE LENINGEN BIJ FINANCIËLE INSTELLINGEN (A.R. 42011) 31-12-2011 21 403 383,02

01-01-2011 21 661 000,65

Mutatie -257 617,63

De openstaande schuld bij financiële instellingen ten laste van de Provincie wordt opgenomen onder de rubriek 17 - 'schulden op meer dan één jaar'. Het gedeelte dat binnen het jaar vervalt (de periodieke kapitaalsaflossingen) wordt jaarlijks overgeboekt naar de algemene rekening 42011. NAAR KT OVERGEBOEKTE SCHULDEN INGEVOLGE FINANCIËLE LEASING (A.R. 42021) 31-12-2011 0,01

01-01-2011 0,01

Mutatie 0,00

NAAR KT OVERGEBOEKTE LENINGEN TEN LASTE VAN DE PROVINCIE - ERFPACHT EN OPSTAL (A.R. 42201) 31-12-2011 241 940,48

01-01-2011 98 650,42

Mutatie +143 290,06

Deze rubriek bevat o.m. de jaarlijkse erfpacht- en opstalvergoedingen i.v.m. De Boerekreek en het Huis van de Sport.

32

NAAR KT OVERGEBOEKTE OVERIGE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN (A.R. 42301) 31-12-2011 3 941 901,01

01-01-2011 3 747 054,01

Mutatie +194 847,00

Deze rubriek bevat de kapitaalsaflossing van de lening voor het PAC.

B. FINANCIËLE SCHULDEN (A.R. 43) VERVALLEN AFLOSSINGEN VAN LENINGEN BIJ FINANCIËLE INSTELLINGEN (A.R. 43011) 31-12-2011 1 914 504,17

01-01-2011 2 038 180,40

Mutatie -123 676,23

Het betreft de kapitaalsaflossingen op vervaldag 31 december 2011 (Belfius en BNPParibasfortis). VERVALLEN INTRESTEN VAN LENINGEN BIJ FINANCIËLE INSTELLINGEN (A.R. 43021) 31-12-2011 2 227 336,67

01-01-2011 2 352 837,33

Mutatie - 125 500,66

Het betreft de intresten verschuldigd op vervaldag 31 december 2011 (Belfius en BNPParibasfortis). VERVALLEN AFLOSSINGEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN (A.R. 43211) 31-12-2011 0,00

01-01-2011 0,00

Mutatie 0,00

VERVALLEN INTRESTEN VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN (A.R. 43221) 31-12-2011 49 319,46

01-01-2011 852 594,22

Mutatie -803 274,76

Het betreft de intresten verschuldigd op vervaldag 31 december 2011 voor de lening opgenomen ten laste van de Brandweerschool. FINANCIËLE INSTELLINGEN: SCHULDEN IN REKENING-COURANT EN AANGEREKENDE KOSTEN (A.R. 43301) 31-12-2011 2 618,34

01-01-2011 647,58

Mutatie +1 970,76

OVERIGE LENINGEN EN SCHULDEN(A.R. 43401) 31-12-2011 0,00

01-01-2011 3 561 839,00

Mutatie -3 561 839,00

Op 31-12-2010 stond de vervallen annuïteit ivm PAC het Zuid nog open, het bedrag werd betaald op 10-01-2011. De in 2011 vervallen annuïteit is op 13-12-11 reeds betaald.

C. WERKINGSSCHULDEN (A.R. 44) LEVERANCIERS (A.R. 44000) 31-12-2011 4 408 619,82

01-01-2011 4 834 231,11

Mutatie -425 611,29

33

Bij het afsluiten van het boekjaar wordt volgende werkwijze gevolgd: de kosten die op het boekjaar 2011 betrekking hadden, dienden tot eind februari 2012 in het boekjaar 2011 te worden aangerekend (de facturen werden uiteraard ook in 2011 geregistreerd), meer bepaald: - facturen en schuldvorderingen gedateerd in 2011 met betrekking tot verrichtingen die budgettair ten laste van 2011 vallen; - facturen en schuldvorderingen gedateerd in 2012 met betrekking tot verrichtingen die budgettair ten laste van 2011 vallen, en die voorkomen in volgende lijst: * levering van water, gas, elektriciteit, telefoon, radio en tv-distributie, computerverwerking en andere dergelijke uitgaven die geleverd en gefactureerd werden overeenkomstig het afgesloten contract, naargelang men er gebruik van maakt; * contracten voor onderhoud van liften, brandblussers, hygiënische containers en alle andere contracten i.v.m. onderhoud of nazicht van gebouwen; * reis- en verblijfkosten; * uitgaven die voortvloeien uit huur- en verzekeringscontracten; * leveringen en diensten waaruit blijkt dat de prestatie in 2011 is uitgevoerd; * lonen. Deze werkwijze biedt als voordeel dat de kosten in de algemene boekhouding geboekt worden in het boekjaar waarop ze betrekking hebben, en dat er weinig met overlopende rekeningen moet worden gewerkt, iets wat in ons boekhoudsysteem, waar de budgettaire en de algemene boekhouding met elkaar gecombineerd worden, beter vermeden wordt. Deze leveranciersschulden werden in boekjaar 2011 aangerekend, zijn dus openstaand op balansdatum, maar worden in 2012 betaald. AAN TE REKENEN FACTUREN (A.R. 44701) 31-12-2011 406 598,14

01-01-2011 59 682,18

Mutatie 346 915,96

Het betreft inkomende facturen van 2011, die in 2011 omwille van de budgettaire regelgeving, niet konden of mochten worden aangerekend. Deze werden in de algemene boekhouding wel nog geregistreerd in 2011. Bijvoorbeeld: facturen voor abonnementen 2012 die eind 2011 binnenkwamen. Deze werden in 2011 geregistreerd; de vastlegging, de aanrekening en de betaling gebeurde in boekjaar 2012, op budgetten van 2012. Idem voor facturen i.v.m. verzekeringen voor het jaar 2012.

D. SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (A.R. 45) Volgende bedragen zijn opgenomen in de balans: Rekening courant BTW (1) Te betalen belastingen en taksen Ingehouden voorheffingen Schulden RSZ Netto bezoldigingen Voorziening voor vakantiegeld Totaal

A.R. 45199 A.R. 45201 A.R. 45301 A.R. 45401 A.R. 45501 A.R. 45600

21 277,21 EUR 64 764,58 EUR 845 992,07 EUR 464 895,39 EUR 83 922,79 EUR 3 013 404,45 EUR 4 494 256,49 EUR

E. SCHULDEN IN VERBAND MET BEHEER VAN DERDENGELDEN (A.R. 47)

34

Ten onrechte aan de Provincie gedane of in beraad gehouden stortingen Storting op de rekening van de Provincie van niet-uitgevoerde betalingsorders Door gezinnen, bedrijven en anderen teveel of ten onrechte a/d provincie gestorte sommen (oude dossiers) Totaal

A.R. 47063

106 719,36 EUR

A.R. 47064

50 032,07 EUR

A.R. 47066

1 210 620,61 EUR

1 367 372,04 EUR

F. DIVERSE SCHULDEN (A.R. 48) DIVERSE SCHULDEN (A.R. 48000) 31-12-2011 285 220,31

01-01-2011 265 087,64

Mutatie 20 132,67

Het betreft aanrekeningen die geboekt werden in 2011 maar die nog niet betaald werden in 2011. PROVISIEREKENINGEN (A.R. 48021) 31-12-2011 637,93

01-01-2011 0,00

Mutatie 637,93

TOEGEZEGDE SUBSIDIES EN PREMIES (A.R. 48101) 31-12-2011 2 844 054,29

01-01-2011 5 283 352,79

Mutatie -2 439 298,50

Het betreft toegekende subsidies, waarvan de aanrekening nog in 2011 is geboekt, maar die pas betaald zullen worden in 2012. BORGTOCHTEN ONTVANGEN IN CONTANTEN (A.R. 48201) 31-12-2011 6 467,09

01-01-2011 6 718,24

Mutatie -251,15

Op deze algemene rekening worden waarborgen geboekt die de Provincie ontvangt van derden en die pas na het einde van het boekjaar dienen terugbetaald worden aan de schuldeisers, vb. ontvangen waarborg voor de verhuring van de Abdijschool te Dendermonde of voor het Bosklassencentrum Het Leen te Eeklo. BORGTOCHTEN UITLEENDIENST (A.R. 48211) 31-12-2011 18 450,00

01-01-2011 13 950,00

Mutatie 4 500,00

BORGTOCHTEN SPORTDIENST (A.R. 48221) 31-12-2011 3 750,00

01-01-2011 3 750,00

Mutatie -

Dit zijn de waarborgen gesteld door 3 golfleraars.

35

X. Overlopende rekeningen van het passief (A.R. 49) TOE TE REKENEN KOSTEN (49200) 31-12-2011 4 450 289,00

01-01-2011 463 501,28

Mutatie 3 986 787,72

Kosten die in het volgend boekjaar worden aangerekend maar die betrekking hebben op het huidig boekjaar, worden ten tijde van de eindejaarsverrichtingen pro rata en tegen nominale waarde geboekt op de overlopende rekening 'toe te rekenen kosten'. Bij het begin van het volgend boekjaar wordt de kostenrekening verminderd voor het bedrag op de overlopende rekening en wordt de overlopende rekening tegengeboekt. Het betreft kosten van 2011 die niet meer konden worden geboekt in boekjaar 2011 tijdens de eerste twee maanden van 2012 en die daarom via overlopende rekeningen aan het juiste boekjaar werden toegewezen. Volgende kostenrekeningen werden gedebiteerd: 61205 - presentiegelden

178,48

61215 - erelonen & verg. voor expertises, studies en werken van de gewone dienst 61230 - auteursrechten, erelonen en vergoeidngen voor optredens, lesgevers, gidsen,…

3 931,79 14 446,96

61245 - vergoedingen vr reiskosten en andere

222,96

61250 - reis-en verblijfskosten mandatarissen

21 169,22

61302 - tussenkomst in adm. Werkingskosten van derden

357,10

61306 - aankoop postzegels, frankeringskosten en verzendingskosten

484,98

61307 - kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting

71 043,17

61308 - kosten voor telefoon, fax, internet en e-mail

395,19

61309 - kosten voor fotokopieën en drukwerk

672,59

61310 - kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen

318,00

61311 - aanschaf, huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel 61312 - huur, onderhoud en beheer van diverse aard 61313 - receptie- en representatiekosten en plechtigheden 61314 - procedure- en vervolgingskosten

10 921,85 1 400,00 556,27 10 500,00

61317 - technische kosten, aankoop gebruiks- en verbruiksgoederen andere dan kantoorbenodigdheden

2 809,23

61318 - tussenkomst in de technische werkingskosten van derden

3 810,00

61319 - kosten voor aankoop, onderhoud en huur van werkkledij

1 503,84

61320 - onderhoud en herstellingen materiaal

941,38

61322 - vorming, didactische bezoeken, deelneming congressen,opleidingen,…

424,25

36

61327 - werkingskosten provinciescholen

39,99

61329 - werkingskosten voor gebouwen

2 280,24

61330 - prestaties van derden voor gebouwen

2 513,28

61336 - kosten ivm afvalinzameling – en verwerking 61338 - kosten voor voertuigen

167,46 3 640,80

61341 - brandstoffen voor voertuigen

170,17

61345 - onderhoudswerken waterlopen

15 625,61

61360 - samenwerkingsovereenkomsten

7 100,00

61362 - relatiegeschenken

4 800,00

61364 - reiskosten personeel of derden 61515 - kosten voor geneeskundige controles en andere prestaties door de geneeskundige dienst

803,29 1 543,96

61550 - globale onderhoudscontracten

47 912,13

61730 - roerende voorheffing ten laste van de provincie

42 853,10

61820 - personen ter beschikking gesteld aan de provincie

29 597,80

62040 - bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen 62060 - presentiegelden van provinciemandatarissen 62140 - vakantiegeld en eindejaarstoelagen van de gesubsidieerde contractuelen 62805 - diverse personeelskosten algemeen 65370 - verwijl- en moratoriumintresten 62620 - pensioenen en renten te betalen aan andere kassen (zie verder in de toelichting bij A.R. 62 voor verdere uitleg)

914,25 268 800,00 37 929,54 642,60 22 634,71 3 814 232,81

OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN (49300) 31-12-2011 457 002,69

01-01-2011 17 967,77

Mutatie 439 034,92

Opbrengsten die als vastgesteld recht werden geboekt in het huidig boekjaar, maar die op het volgend boekjaar betrekking hebben worden ten tijde van de eindejaarsverrichtingen pro rata en tegen nominale waarde geboekt op de overlopende rekening 'over te dragen opbrengsten'. Bij het begin van het volgend boekjaar wordt de opbrengstenrekening vermeerderd voor het bedrag op de overlopende rekening en wordt de overlopende rekening tegengeboekt. Het gebruik van de overlopende rekeningen, alhoewel aangemoedigd om de balans en de resultatenrekening verder te valoriseren, wordt in de praktijk bemoeilijkt door de gespannen verhouding met de budgettaire boekhouding en de onvolkomenheden in de wetgeving die de nieuwe provinciale boekhouding regelt. De rekening werd gedebiteerd voor opbrengsten van schatkistcertificaten van Belgische overheden die in 2011 reeds door Belfius werden toegekend, maar gedeeltelijk op 2012 betrekking hebben.

37

Hoofdstuk 3: niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Naast de in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn er een aantal rechten en verplichtingen die niet in de balans worden opgenomen omdat zij thans geen invloed hebben op het patrimonium, doch in de toekomst misschien wel. Hierover wordt informatie verzameld in de rekeningen van de klasse 0. Voor deze rechten en verplichtingen worden de bepalingen gesteld in de bijlage ter uitvoering van het MB van 15-02-2001 integraal overgenomen. Rekening

Debetsaldo

00000

Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de provincie

00100

Derden stellers van derden voor rekening van de provincie

01200

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

01300

Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden

07000

Terreinen en gebouwen in erfpacht gegeven

07100

Terreinen en gebouwen in erfpacht gegeven

08000

Debiteuren wegens trekkingsrechten op investeringssubsidies

08100

Trekkingsrechten op investeringssubsidies ter beschikking van de provincie TOTAAL

Creditsaldo

5 205 764,01 5 205 764,01 Zie tabel hierna

7 838 517,22 7 838 517,22

Zie hierna

22 929 485,24 22 929 485,24 143 462,06 143 462,06 36 117 228,53

36 117 228,53

Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de provincie (00000 en 00100) In 2008 heeft de provincie een renteswap gesloten voor de herfinanciering van een lening bij Fortis. Deze renteswap komt niet tot uiting in de boeking van de leningen, vandaar dat de verrichting op vraag van het Rekenhof volledigheidshalve opgenomen wordt in de klasse 0. Persoonlijke zekerheden door de Provincie gesteld voor rekening van derden (01200 en 01300) De waardering gebeurt aan het maximaal bedrag van de schuld die gewaarborgd wordt. De begunstigden van de toegestane waarborgen zijn de volgende: Bedrag waarborg Intercommunale Lemberge - Belfius

1 095 797,11EUR

waarborg voor leningen voor het financieren van de bouw van het rusten verzorgingstehuis. VVP vzw - Belfius waarborg voor 1/5 van een lening voor de aankoop en inrichting van 5 verdiepingen in een gebouw gelegen Boudewijnlaan 20-21 te Brussel (samen met vier andere Vlaamse provincies) Provag - project Langerbruggestraat Provag - project Langerbruggestraat

416 423,22 EUR

630 000,00 EUR 1 620 000,00 EUR

Wagenschot - netwerk Rentevrij

42 396,03 EUR

Wagenschot - KBC Bank

112 500,15 EUR

Euro-Kartoenale

245 229,03 EUR

Pensioenfonds

3 676 171,68 EUR

totaal

7 838 517,22 EUR

Terreinen en gebouwen in erfpacht gegeven (07000 en 07100) 38

Terreinen en gebouwen die in erfpacht zijn gegeven blijven op balansrekeningen geboekt. Om informatieve redenen is met het Rekenhof afgesproken om deze ook in de klasse nul op te nemen, tegen boekwaarde, welke dus jaarlijks zal aangepast worden.

Hoofdstuk 4: toelichting bij de resultatenrekening Resultaat uit werking = werkingsopbrengsten - werkingskosten 2010

2011

Werkingsopbrengsten

237 163 182,85

230 153 437,05

Werkingskosten

201 660 952,79

217 334 292,84

35 502 230,06

12 819 144,21

Werkingstekort Werkingsoverschot

Het resultaat uit de gewone werking lastens het boekjaar 2011 is positief, minder positief dan in 2010. De kosten zijn toegenomen, de opbrengsten zijn gedaald. In het werkingsresultaat zitten een aantal niet-kaskosten vervat, die een negatieve invloed hebben op het resultaat van de resultatenrekening (algemene boekhouding), doch die geen invloed hebben op het begrotings- en boekhoudkundig resultaat (de budgettaire boekhouding). Deze kosten worden immers niet geboekt in de budgettaire boekhouding. Het gaat om afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, samen een bedrag van 21 mln. EUR (16,8 in 2010) Op de algemene rekeningen worden de vorderingen en de aanrekeningen geboekt, ongeacht of het een budgettair artikel van het eigen of het vorig dienstjaar betreft. Met vastleggingen (budgettaire boekhouding) wordt geen rekening gehouden. Overzicht van de werkingskosten en werkingsopbrengsten: 2010

2011

werkingskosten 60 - goederen beheerd als voorraad

39 247,81

33 503,91

20 777 473,15

21 871 557,23

116 341 931,52

125 462 648,51

63 - afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

16 784 525,85

20 990 705,58

64 - andere werkingskosten

47 717 774,46

48 975 877,61

146 524 371,46

136 285 269,50

90 638 811,39

93 868 167,55

61 - exploitatiegoederen en -diensten 62 - wedden en vergoedingen

werkingsopbrengsten 70 - opbrengsten uit werking 71 - wijzigingen in voorraden 72 - interne werken aan vaste activa 74 - andere werkingsopbrengsten

Welke verklaring is er voor de stijging van het positief resultaat? Kosten: de werkingskosten (60-61-62-64) zijn toegenomen met 8% tov 2010. 39

De exploitatiegoederen en diensten (61) zijn tov 2010 toegenomen met 1,1 mln. EUR of 5,27%. De wedden en vergoedingen (62) zijn tov 2010 met 9,1 mln. EUR of 7,8% gestegen. De lonen werden geïndexeerd in oktober 2010 en in juni 2011. Daarnaast wordt de toename deels verklaard door de baremieke weddeverhogingen en de pensioenbijdragen tweede pijler voor contractuelen. In het budgetjaar 2012 werd in de tabel voorgaande jaren een achterstal aan aandelen in rust- en overlevingspensioenen vanaf 2001 tot en met 2009 aangerekend, dit bedrag is verschuldigd aan de Pensioendienst voor de overheidssector. Aangezien deze kosten integraal op het verleden betrekking hebben, is ervoor geopteerd om deze kost in de algemene boekhouding via overlopende rekening (zie A.R.49200 Toe te rekeningen kosten) ten laste van het boekjaar 2011 te leggen. Het ging om een bedrag van 3 814 232 Eur. Dit dossier is aan de deputatie voorgelegd op 5 april 2012. De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) zijn met 4,2 mln. EUR gestegen. Procentueel bedraagt de toename 25%. De afschrijvingen en waardeverminderingen op de immateriële vaste activa zijn met 32 500 EUR of 2,3% gedaald. De afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa zijn met 185 000 EUR of 1,2% toegenomen. Er zijn geen (gewone)afschrijvingen en waardeverminderingen op investeringstoelagen geboekt. De waardeverminderingen op financiële vaste activa bedragen 5,7 mln. EUR en hebben integraal betrekking op de participatie van de provincie in de Gemeentelijke Holding. De andere werkingskosten of overdrachten (64) zijn tov 2010 licht toegenomen1,3 miljoen EUR of 2,6%. Rechtstreekse werkingssubsidies aan ondernemingen (64005): -12,8% Onrechtstreekse werkingssubsidies aan ondernemingen en verenigingen (64010): 4,4%. Rechtstreekse premies en subsidies aan particulieren (64015): - 16% Onrechtstreekse premies en subsidies aan particulieren (64020): +2,5% Premies en subsidies aan paraprovinciale vzw's (64040): +3,8 % Premies en subsidies aan vzw's (64050): +1% Premies, subsidies en bijdragen aan gemeenten en andere overheden (64060): +31% Toelage aan IVA Provinciaal onderwijs: -2%. Opbrengsten: de opbrengsten uit werking (70-74) namen af met 7 miljoen EUR of 3%. De belangrijkste daling situeert zich bij de opbrengsten uit werking (70), met name bij de opbrengsten uit belastingen. De opbrengsten uit algemene provinciebelasting namen toe met 0,87 miljoen EUR of 1,9%. De opcentiemen op onroerende voorheffing daarentegen daalden met 11,6 miljoen EUR of 12,8%. (In 2010 stegen ze met 11 miljoen). Naar verwachting zal er in 2012 nog een aanzienlijk saldo voor de onroerende voorheffing 2011 volgen. Het aantal opcentiemen op onroerende voorheffing bedraagt 295. De andere opbrengsten (74) zijn toegenomen, met 3,2 miljoen EUR of 3,6%. De subsidies van hogere overheden voor bezoldigingen onderwijs (74005) zijn toegenomen met bijna 2,1 mln. EUR of 4,5%. De andere subsidies van hogere overheden zijn gedaald: 0,14 mln. EUR of 1% (subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor werking van het onderwijs, subsidies van de Vlaamse gemeenschap voor een specifieke functie, subsidies Vlaamse gemeenschap algemeen, subsidies Europese Unie).

40

De bijdrage uit het provinciefonds (74110) nam toe met 0,7 mln. EUR of 3,58%. De bijdrage van de vzw pensioenfonds in de pensioenlasten nam toe met 0,2 mln. EUR of 2,2%.

Financieel resultaat = financiële opbrengsten - financiële kosten

2010

2011

Financiële opbrengsten

5 656 460,73

4 048 992,58

Financiële kosten

7 560 807,21

7 583 115,85

Financieel tekort

- 1 904 346,48

-3 534 133,27

De financiële opbrengsten zijn sterk gedaald, de financiële kosten zijn ongeveer op hetzelfde peil gebleven. Het financieel resultaat is nog negatief. 75 - financiële opbrengsten - samenstelling 2010

2011

75020 - dividenden intercommunale verenigingen

399 060,47

403 970,78

75030 - dividenden deelnemingen GH

347 306,32

0

4 939,01

5 043,24

75110 - intresten van financiële rekeningen

779 603,90

1 671 883,69

75150 - intresten op toegestane leningen > 1 j

731 007,34

596 015,08

2 594,46

3 893,48

75240 - meerwaarden op de realisatie van vlottende activa

13 500,82

37 361,90

75220 - verkregen nalatigheidsintresten

41 276,90

47 814,54

1,63

2,9

3 320 599,02

1 270 747,51

0,00

1,84

16 570,86

12 257,62

75040 - andere dividenden

75160 - intresten waarborgfonds huisvestingsleningen

75250 - kleine kasoverschotten 75310 - verrekenen van ontvangen investeringssubsidies 75350 - Indexaanpassingen 75410 - rentesubsidies

De grootste daling t.o.v. 2010 situeert zich bij de verrekening van de ontvangen investeringssubsidies: -2,1 mln. EUR. In 2010 was het saldo van deze A.R. uitzonderlijk hoog, ten gevolge van het in resultaat nemen van investeringssubsidies aan de provincie toegekend voor provinciewegen. Aangezien de provinciewegen overgedragen werden naar andere overheden, worden ook de investeringssubsidies versneld als opbrengst geboekt. De intresten van financiële rekeningen zijn gestegen met 0,9 mln. EUR. Er waren in 2011 meer thesauriemiddelen beschikbaar dan in 2010, wat ondanks de gedaalde rentevoeten voor een hogere opbrengst zorgde. In 2010 keerde de Gemeentelijke Holding nog 347 306 EUR aan dividenden uit. In 2011 werden om gekende redenen geen dividenden meer uitgekeerd.

41

Er werd een meerwaarde van 37 362 EUR geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen - zie ook A.R. 29221. Reden: in de loop van het jaar wordt er aan het Waarborgfonds betaald, tgv het afsluiten van nieuwe leningen. Voor elke toegestane lening betaalt de provincie een deel rechtstreeks aan Ethias. Daarnaast wordt de algemene rekening 75160 gedebiteerd ten belope van de intresten op het Waarborgfonds: 3 893,48 EUR, de rekening 29221 wordt gecrediteerd. Sedert 2009 worden kleine kasoverschotten op de A.R. 75250 geboekt, kleine kastekorten worden op de A.R. 65250 geboekt. 65 - financiële kosten - samenstelling 2010 65005 - financiële kosten van leningen tlv de provincie 65015 - financiële kosten van leningen tlv derden

2011

6 255 597,16

6 362 577,66

878 469,42

723 935,00

65050 - kosten ivm leasingschulden

141,79

65060 - kosten ivm betaling lijfrente

4 594,42

65080 - bijdrage in de exploitatieverliezen van intercommunales 65240 - minwaarden waarborgfonds huisvestingsleningen ethias 65250 - kleine kasverschillen

4 719,25

246 491,15

269 972,20

49 987,29

42 140,93

12,81

9,55

65310- andere financiële kosten

46,93

65320 - administratieve kosten voor financieel beheer - bankkosten 65350 - indexaanpassing erfpacht of opstal 65370 - verwijl- en moratoriumintresten 65390 - diverse terugbetalingen (-)

5 788,32

11 659,96

98 470,26

144 027,16

7 193,50

24 034,21

- 5 938,91

De financiële kosten van leningen tlv de provincie zijn licht gestegen tov 2010. +0,1 mln. EUR of 1,7%. Er zijn geen nieuwe leningen gegund in 2011 en de lange termijnschuld van de provincie vertoont een dalende trend. De financiële kosten van leningen tlv derden zijn gedaald, reden is de daling van het deel van de rente in de annuïteit van het PAC Gent Zuid. (op deze A.R. wordt ook de intrest van de lening voor APB de Gavers en het aandeel van de rente in de annuïteit voor De Lijn geboekt); Op de algemene rekening 65080 wordt de bijdrage in het verlies van APB Lemberge geboekt. Er werd in 2011 een voorschot betaald van 212 342 EUR. Later op het jaar werd het saldo van 57 631 betaald. Er werd een minderwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen van 42 140 Eur - zie A.R. 29221. Reden: het Waarborgfonds wordt verminderd met het bedrag van niet afbetaalde leningen, waarvoor het Waarborgfonds tussenkomt. (Mocht er van dat bedrag toch nog een deel kunnen gerecupereerd worden, dan wordt de rekening 75240 gecrediteerd en de rekening 29221 gedebiteerd.).

42

Courant resultaat = werkingsresultaat + financieel resultaat 2010

2011

Werkingsoverschot

35 502 230,06

12 819 144,21

Financieel tekort

- 1 904 346,48

-3 534 130,27

Courant resultaat

33 597 883,58

9 285 010,94

Werkingstekort

Wanneer we het werkingsresultaat bij het financieel resultaat voegen, komen we tot een positief resultaat, nl. een overschot van 9 285 010,94 EUR.

Uitzonderlijk resultaat = uitzonderlijke opbrengsten uitzonderlijke kosten 2010

2011

Uitzonderlijke opbrengsten

2 592 308,21

1 537 964,15

Uitzonderlijke kosten

8 422 798,71

2 260 031,28

-5 830 490,50

-722 067,13

Uitzonderlijk tekort Uitzonderlijk overschot

Het uitzonderlijk resultaat is negatief: -722 067,13.

Gelet op het uitzonderlijk karakter van deze kosten en opbrengsten, past het hierbij enige toelichting te geven. 76 - uitzonderlijke opbrengsten 76010 - meerwaarde betreffende de realisatie van vaste activa

1 245 582,19

Er zijn diverse kleine meerwaarden geboekt bij de verkoop van vaste activa, zie de diverse A.R. op de actiefzijde (kasten, pontonboot, enkele auto's,…) Meer in het oog springend zijn een meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van verkoop van gebouw Bank van de Arbeid, Volderstraat 1 te Gent, aan het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf voor 2 868 417,37 Eur. Totale verkoopprijs (grond + gebouw) = boekwaarde+meerwaarde = 3 300 000 Eur Meerwaarde geboekt op A.R. 76010 1 171 926,89

43

76150- uitzonderlijke opbrengsten - boeten

15 969,00

Het gaat hoofdzakelijk om van aannemers ontvangen boeten in uitvoering van de wetgeving op overheidsopdrachten (o.m. wegens laattijdige borgstelling). 76110 - uitzonderlijke opbrengsten: kleine schade

9 240,43

Er werden ook een schadevergoeding ontvangen t.g.v. verlies of beschadiging van materiaal. 76160 - andere uitzonderlijke opbrengsten

258 980,53

Het netto-actief van de vereffende vzw Wereldcentrum kwam toe aan de provincie, die de personeelsleden en de werking van de vzw overnam – 18 288,19 Eur. Het saldo van de dvo rekening 47061 (andere openbare besturen FVO81) is in opbrengst genomen – 240 311,18 Eur. 76170 - uitzonderlijke schadevergoedingen door derden

8 192,00

Vordering op ex-personeelslid, nav uitspraak rechtbank 66 - uitzonderlijke kosten 66010 - minderwaarde bij realisatie vaste activa

43 809,82

Er werd een minderwaarden geboekt bij de verkoop van een aantal activa: -

-

-

-

Verkoop van grond aan de heer Eddy Henneuse, voor een bedrag van 332 EUR van het perceel nr. 2D652P met patrimonium nr. 05202/148 verkoopprijs 2 131.88, minderwaarde van 1 799,88 geboekt op A.R. 66010 Verkoop van grond aan de heer Eddy Henneuse, voor een bedrag van 658,13 EUR van het perceel nr. 2D652M deel met patrimonium nr. 05202/147 verkoopprijs 4 226,89, minderwaarde van 3 568,76 geboekt op A.R. 66010 Verkoop van grond aan de heer en mevrouw Vanderhaegen Jean – Van Der Moeren Elisabeth, voor een bedrag van 1 308,40 EUR van het perceel nr. 2D652M deel met patrimonium nr. 05202/147 verkoopprijs 8 403,29, minderwaarde van 7 094,89 geboekt op A.R. 66010 Verkoop huis (+ grond, zie A.R. 22033 - bebouwde bouwgronden) Hilarestraat 250 te Lokeren minderwaarde geboekt op AR 66010: 31 346,29 EUR

66020 - uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op MVA

2 215 539,74

Er werd, net als eind 2010, bij de diensten een oproep gedaan aan de diensten om de activa die niet meer gebruikt worden, daadwerkelijk buiten gebruik te stellen, om op die manier tot een correcte boekhoudkundige inventaris te komen. De diensten en instellingen (ook scholen) kregen een lijst met patrimoniumbestanddelen die in hun bezit zouden moeten zijn. De oproep werd goed opgevolgd. Er werden veel buitengebruikstellingen geboekt, een deel van de buitengebruikgestelde activa hadden nog een boekwaarde, waardoor het noodzakelijk was uitzonderlijke afschrijvingen te boeken. Zie ook lijst buitengebruikgestelde goederen. De toelagen die in 2011 toegekend is voor De Waalse Krook is versneld afgeschreven - 540 559,00 EUR.

44

Ook de toelagen die in 2011 toegekend zijn voor de restauratie van de SintBaafskathedraal, zijn versneld afgeschreven - 319 956,04 EUR. Tot slot werden uitzonderlijke afschrijvingen geboekt nav de overdracht van de provinciewegen - 1 050 504,29 EUR.

66201 - andere uitzonderlijke kosten

681,72

Het betreft de betaling van een aantal boetes aan de Vlaamse Overheid in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht door het PCM.

Resultaat van het boekjaar = werkingsresultaat + financieel resultaat + uitzonderlijk resultaat

78010 - onttrekking aan het reservefonds

838 180,58

Er is een terugname van het gewoon reservefonds met oog op financiering investeringssubsidie aan Waalse Krook - 540 559 EUR. Daarnaast werd 297 621,58 EUR onttrokken voor de financiering van de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel.

Finaal, na onttrekking uit het reservefonds, sluit het boekjaar af met een overschot van 9 401 124,39 EUR. Dit bedrag werd naar de balans overgeboekt door de algemene rekening 69110 'Over te dragen overschotten uit de resultatenrekening' te debiteren en de algemene rekening 14001 'Overschot van het huidig boekjaar' te crediteren. Voor een verdere analyse van de resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 - financiële analyse.

45

Hoofdstuk 5: financiële analyse

Inleiding

Voor de provincies is het wettelijk niet verplicht om een financiële analyse aan de hand van ratio's op te maken, maar omdat financieel management ook bij overheidsinstanties aan belang wint, is het toch wel aangewezen om maximale informatie uit de boekhouding te genereren. Voor de interpretatie van de cijfers uit een jaarrekening kunnen ratio's zeker hun nut bewijzen. Een ratio is een verhoudingsgetal dat twee of meerdere rubrieken van de jaarrekening aan elkaar relateert.

Men kan de ratio's onderscheiden in twee groepen, enerzijds de statische (of verticale analyse) en anderzijds de dynamische (of horizontale analyse).

De verticale analyse geeft een inzicht in de belangrijkheid van de posten van de balans en de resultatenrekening; ze geeft met andere woorden informatie over een bepaald aspect op een bepaald ogenblik. Bij deze (structuur-)analyse berekent men in feite de verhouding van een rubriek van de jaarrekening tot een andere rubriek van de jaarrekening van hetzelfde boekjaar.

De horizontale analyse geeft daarentegen informatie over de evolutie van de rubrieken van de balans of de resultatenrekening over twee of meer dienstjaren. Deze (tijds-)analyse kan zowel uitgedrukt worden in absolute cijfers als in procenten.

Bij de keuze van de ratio's die werden berekend en besproken werd uiteraard rekening gehouden met de relevantie voor de provincie.

46

1 BALANS: horizontale analyse Boekjaren Activa Vaste activa I Oprichtingskosten II Immateriële VA III Materiële VA IV Financiële VA V Vorderingen > 1 jaar Vlottende activa VI Voorraden en best. in uitv. VII Vorderingen op ten hoogste 1 j. VIII Geldbeleggingen IX Liquide middelen X Overlopende rekeningen TOTAAL

2011 abs. 454 594 916,06 0,00 1 300 361,40 284 006 189,85 35 272 136,95 134 016 227,86 139 661 386,27 174 428,96 19 088 875,75 112 302 108,08 7 339 019,96 756 953,52 594 256 302,33

Boekjaren Passiva EIGEN VERMOGEN I Kapitaal II Permanent vermogen door giften III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reservefondsen V Overgedragen resultaten VI Investeringssubsidies VII Voorzieningen voor risico's en kosten SCHULDEN VIII Schulden > 1 jaar IX Schulden <= 1 jaar X Overlopende rekeningen TOTAAL

2011 abs. 267 352 554,63 150 152 339,51 0,00 6 963 566,31 15 763 962,77 79 326 334,05 15 146 351,99 111 767 890,94 215 135 856,76 166 554 609,63 43 616 432,27 4 964 814,86 594 256 302,33

% 98,0 67,9 96,9 98,2 100,8 142,5 29,9 41,7 242,5 266,3 28,9 105,7

2010 abs. 466 527 006,48 0,00 1 465 691,53 285 654 164,06 42 666 207,39 136 740 943,50 151 915 839,59 173 654,17 46 937 857,23 103 777 802,67 658 058,54 368 466,98 618 442 846,07

% 100,5 76,5 97,4 118,8 102,8 155,0 29,7 102,6 224,1 23,9 14,0 110,0

2009 abs. 470 770 375,36 0,00 1 454 187,80 292 334 994,57 42 534 335,10 134 446 857,89 123 018 351,11 169 036,24 53 075 456,11 63 112 642,37 5 376 072,99 1 285 143,40 593 788 726,47

312,80 99,31 1 177,80 120,22 99,23 83,63 78,46 97,83 1 345,43 105,74

2010 abs. 260 098 410,40 150 152 339,51 0,00 9 170 230,11 15 873 979,31 69 925 209,66 14 976 651,81 115 126 035,72 243 218 399,95 191 999 166,57 50 699 054,63 520 178,75 618 442 846,07

411,92 100,00 1 038,22 118,88 102,21 94,55 90,44 113,71 140,96 110,04

2009 abs. 233 539 683,24 150 066 757,04 0,00 9 169 979,31 15 873 979,31 42 157 816,58 16 271 151,00 112 324 086,30 247 924 956,93 199 237 350,30 48 282 853,73 404 752,90 593 788 726,47

2011 abs. 230 153 437,05 217 334 292,84 21 905 061,14 125 462 648,51 20 990 705,58 48 975 877,61 12 819 144,21 4 048 992,58 7 583 125,85 9 285 010,94 1 537 964,15 2 260 031,28 8 562 943,81 838 180,58

% 118,5 115,1 79,6 124,8 143,7 106,2 235,4 86,9 88,6 602,7 2 815,1 169,6 3 262,2 13,7

2010 abs. 237 163 182,85 201 660 952,79 20 816 720,96 116 341 931,52 16 784 525,85 47 717 774,46 35 502 230,06 5 656 460,73 7 560 807,21 33 597 883,58 2 592 308,21 8 422 798,71 27 767 393,08 0,00

% 122,1 106,8 75,6 115,7 114,9 103,5 651,8 121,4 88,3 2 180,9 4 744,9 632,0 10 578,5 0,0

9 401 124,39

147,1

27 767 393,08

434,6

% 139,15 97,06

% 135,38 97,06

% 101,5 75,9 99,7 118,5 101,1 125,5 29,0 116,1 136,3 195,1 49,0 105,7

2008 abs. 461 194 342,64 0,00 1 043 522,64 302 561 286,78 36 500 958,20 121 088 575,02 89 608 874,74 184 189,11 18 940 930,99 68 900 972,38 702 545,72 880 236,54 550 803 217,38

% 99,4 54,5 103,2 101,7 91,0 91,4 31,6 41,4 148,8 25,5 33,6 98,0

2008

2007 abs. 471 481 855,47 0,00 1 285 281,26 297 930 419,46 36 744 731,49 135 521 423,26 102 296 532,65 630 311,40 44 278 848,76 54 171 499,53 1 353 485,77 1 862 387,19 573 778 388,12

411,9 100,0 625,9 129,2 99,7 96,4 93,9 108,3 109,7 105,7

220 959 313,57 159 771 451,83 298 749,58 7 211 516,83 15 873 979,31 23 930 138,71 13 873 477,31 98 664 738,72 231 179 165,09 186 895 599,38 43 878 231,98 405 333,73 550 803 217,38

323,9 100,0 355,3 110,1 87,6 89,9 88,0 98,4 109,8 98,0

2007 abs. 198 074 876,86 154 695 339,26 0,00 3 298 258,04 15 873 979,31 10 704 778,24 13 502 522,01 114 080 432,95 261 623 078,31 214 722 513,82 43 585 062,24 3 315 502,25 573 778 388,12

2009 abs. 223 115 550,54 196 830 310,88 20 945 267,94 114 259 057,73 13 205 486,41 48 420 498,80 26 285 239,66 2 991 143,82 8 372 678,04 20 903 705,44 1 564 014,68 4 240 042,25 18 227 677,87 0,00

% 114,9 104,3 76,1 113,6 90,4 105,0 482,6 64,2 97,8 1 356,9 2 862,7 318,2 6 944,2 0,0

2008 abs. 209 000 199,26 186 402 893,63 19 085 578,22 107 826 786,62 15 762 656,69 43 727 872,10 22 597 305,63 5 278 520,18 10 023 378,14 17 852 447,67 564 546,46 5 191 633,66 13 225 360,47 0,00

% 107,6 98,7 69,3 107,2 107,9 94,9 414,9 113,3 117,0 1 158,8 1 033,3 389,6 5 038,5 0,0

18 227 677,87

285,3

13 225 360,47

207,0

% 121,6 97,0

115,0 103,3

% 101,6 67,1 101,6 102,3 101,9 104,4 108,0 96,8 117,0 49,1 71,0 102,1

2006 abs. 463 997 615,07 0,00 1 916 313,47 293 170 584,58 35 906 773,17 133 003 943,85 98 009 837,35 583 727,95 45 731 447,19 46 315 436,64 2 756 243,64 2 622 981,93 562 007 452,42

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

148,2 100,0 158,9 107,2 101,3 101,7 101,1 97,8 898,5 102,1

2006 abs. 192 129 170,72 154 695 339,26 0,00 2 226 195,10 15 873 979,31 6 735 102,30 12 598 554,75 112 636 795,70 257 241 486,00 212 288 047,79 44 584 423,71 369 014,50 562 007 452,42

2007 abs. 201 553 017,63 191 444 958,89 29 161 811,73 104 340 838,18 15 395 651,24 42 546 657,74 10 108 058,74 3 947 390,37 9 554 090,17 4 501 358,94 384 284,08 915 967,08 3 969 675,94 0,00

% 103,8 101,4 105,9 103,8 105,4 92,3 185,6 84,8 111,6 292,2 703,4 68,7 1 512,3 0,0

2006 abs. 194 236 003,80 188 789 486,72 27 527 551,51 100 555 393,79 14 607 303,21 46 099 238,21 5 446 517,08 4 657 656,20 8 563 611,59 1 540 561,69 54 633,62 1 332 706,96 262 488,35 6 127 124,00

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 969 675,94

62,1

6 389 612,35

100,0

% 103,1 100,0

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 RESULTATENREKENING: horizontale analyse Boekjaren Werkingsopbrengsten Werkingskosten 60-61. Exploitatiediensten en goederen 62. Wedden en vergoedingen 63. Afschrijvingen, voorzieningen …. 64. Andere werkingskosten Werkingsoverschot Financiële opbrengsten Financiële kosten Courant resultaat Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Overschot/tekort v/h boekjaar Overboekingen/onttrekkingen aan reservefondsen Tekort/Overschot van het boekjaar

47

3 BALANS: verticale analyse Boekjaren Activa Vaste activa I Oprichtingskosten II Immateriële VA III Materiële VA IV Financiële VA V Vorderingen > 1 jaar Vlottende activa VI Voorraden en best. in uitv. VII Vorderingen op ten hoogste 1 j. VIII Geldbeleggingen IX Liquide middelen X Overlopende rekeningen TOTAAL

2011 abs. 454 594 916,06 0,00 1 300 361,40 284 006 189,85 35 272 136,95 134 016 227,86 139 661 386,27 174 428,96 19 088 875,75 112 302 108,08 7 339 019,96 756 953,52 594 256 302,33

% 76,5 0,0 0,2 47,8 5,9 22,6 23,5 0,0 3,2 18,9 1,2 0,1 100,0

2010 abs. 466 527 006,48 0,00 1 465 691,53 285 654 164,06 42 666 207,39 136 740 943,50 151 915 839,59 173 654,17 46 937 857,23 103 777 802,67 658 058,54 368 466,98 618 442 846,07

% 75,4 0,0 0,2 46,2 6,9 22,1 24,6 0,0 7,6 16,8 0,1 0,1 100,0

2009 abs. 470 770 375,36 0,00 1 454 187,80 292 334 994,57 42 534 335,10 134 446 857,89 123 018 351,11 169 036,24 53 075 456,11 63 112 642,37 5 376 072,99 1 285 143,40 593 788 726,47

% 79,3 0,0 0,2 49,2 7,2 22,6 20,7 0,0 8,9 10,6 0,9 0,2 100,0

2008 abs. 461 194 342,64 0,00 1 043 522,64 302 561 286,78 36 500 958,20 121 088 575,02 89 608 874,74 184 189,11 18 940 930,99 68 900 972,38 702 545,72 880 236,54 550 803 217,38

% 83,7 0,0 0,2 54,9 6,6 22,0 16,3 0,0 3,4 12,5 0,1 0,2 100,0

2007 abs. 471 481 855,47 0,00 1 285 281,26 297 930 419,46 36 744 731,49 135 521 423,26 102 296 532,65 630 311,40 44 278 848,76 54 171 499,53 1 353 485,77 1 862 387,19 573 778 388,12

% 82,2 0,0 0,2 51,9 6,4 23,6 17,8 0,1 7,7 9,4 0,2 0,3 100,0

2006 abs. 463 997 615,07 0,00 1 916 313,47 293 170 584,58 35 906 773,17 133 003 943,85 98 009 837,35 583 727,95 45 731 447,19 46 315 436,64 2 756 243,64 2 622 981,93 562 007 452,42

% 82,6 0,0 0,3 52,2 6,4 23,7 17,4 0,1 8,1 8,2 0,5 0,5 100,0

Boekjaren Passiva EIGEN VERMOGEN I Kapitaal II Permanent vermogen door giften III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reservefondsen V Overgedragen resultaten VI Investeringssubsidies VII Voorzieningen voor risico's en kosten SCHULDEN VIII Schulden > 1 jaar IX Schulden <= 1 jaar X Overlopende rekeningen TOTAAL

2011 abs. 267 352 554,63 150 152 339,51 0,00 6 963 566,31 15 763 962,77 79 326 334,05 15 146 351,99 111 767 890,94 215 135 856,76 166 554 609,63 43 616 432,27 4 964 814,86 594 256 302,33

% 45,0 25,3 0,0 1,2 2,7 13,3 2,5 18,8 36,2 28,0 7,3 0,8 100,0

2010 abs. 260 098 410,40 150 152 339,51 0,00 9 170 230,11 15 873 979,31 69 925 209,66 14 976 651,81 115 126 035,72 243 218 399,95 191 999 166,57 50 699 054,63 520 178,75 618 442 846,07

% 42,1 24,3 0,0 1,5 2,6 11,3 2,4 18,6 39,3 31,0 8,2 0,1 100,0

2009 abs. 233 539 683,24 150 066 757,04 0,00 9 169 979,31 15 873 979,31 42 157 816,58 16 271 151,00 112 324 086,30 247 924 956,93 199 237 350,30 48 282 853,73 404 752,90 593 788 726,47

% 39,3 25,3 0,0 1,5 2,7 7,1 2,7 18,9 41,8 33,6 8,1 0,1 100,0

2008 abs. 220 959 313,57 159 771 451,83 298 749,58 7 211 516,83 15 873 979,31 23 930 138,71 13 873 477,31 98 664 738,72 231 179 165,09 186 895 599,38 43 878 231,98 405 333,73 550 803 217,38

% 40,1 29,0 0,1 1,3 2,9 4,3 2,5 17,9 42,0 33,9 8,0 0,1 100,0

2007 abs. 198 074 876,86 154 695 339,26 0,00 3 298 258,04 15 873 979,31 10 704 778,24 13 502 522,01 114 080 432,95 261 623 078,31 214 722 513,82 43 585 062,24 3 315 502,25 573 778 388,12

% 34,5 27,0 0,0 0,6 2,8 1,9 2,4 19,9 45,6 37,4 7,6 0,6 100,0

2006 abs. 192 129 170,72 154 695 339,26 0,00 2 226 195,10 15 873 979,31 6 735 102,30 12 598 554,75 112 636 795,70 257 241 486,00 212 288 047,79 44 584 423,71 369 014,50 562 007 452,42

% 34,2 27,5 0,0 0,4 2,8 1,2 2,2 20,0 45,8 37,8 7,9 0,1 100,0

2011 abs. 230 153 437,05 217 334 292,84 21 905 061,14 125 462 648,51 20 990 705,58 48 975 877,61 4 048 992,58 7 583 125,85 1 537 964,15 2 260 031,28 8 562 943,81 838 180,58 9 401 124,39

% 100,0 94,4 9,5 54,5 9,1 21,3 1,8 3,3 0,7 1,0 3,7 0,4 4,1

2010 abs. 237 163 182,85 201 660 952,79 20 816 720,96 116 341 931,52 16 784 525,85 47 717 774,46 5 656 460,73 7 560 807,21 2 592 308,21 8 422 798,71 27 767 393,08 0,00 27 767 393,08

% 100,0 85,0 8,8 49,1 7,1 20,1 2,4 3,2 1,1 3,6 11,7 0,0 11,7

2009 abs. 223 115 550,54 196 830 310,88 20 945 267,94 114 259 057,73 13 205 486,41 48 420 498,80 2 991 143,82 8 372 678,04 1 564 014,68 4 240 042,25 18 227 677,87 0,00 18 227 677,87

% 100,0 88,2 9,4 51,2 5,9 21,7 1,3 3,8 0,7 1,9 8,2 0,0 8,2

2008 abs. 209 000 199,26 186 402 893,63 19 085 578,22 107 826 786,62 15 762 656,69 43 727 872,10 5 278 520,18 10 023 378,14 564 546,46 5 191 633,66 13 225 360,47 0,00 13 225 360,47

% 100,0 89,2 9,1 51,6 7,5 20,9 2,5 4,8 0,3 2,5 6,3 0,0 6,3

2007 abs. 201 553 017,63 191 444 958,89 29 161 811,73 104 340 838,18 15 395 651,24 42 546 657,74 3 947 390,37 9 554 090,17 384 284,08 915 967,08 3 969 675,94 0,00 3 969 675,94

% 100,0 95,0 14,5 51,8 7,6 21,1 2,0 4,7 0,2 0,5 2,0 0,0 2,0

2006 abs. 194 236 003,80 188 789 486,72 27 527 551,51 100 555 393,79 14 607 303,21 46 099 238,21 4 657 656,20 8 563 611,59 54 633,62 1 332 706,96 262 488,35 6 127 124,00 6 389 612,35

% 100,0 97,2 14,2 51,8 7,5 23,7 2,4 4,4 0,0 0,7 0,1 3,2 3,3

4 RESULTATENREKENING: verticale analyse Boekjaren Werkingsopbrengsten Werkingskosten 61. Exploitatiediensten en goederen 62. Wedden en vergoedingen 63. Afschrijvingen, voorzieningen,… 64. Andere werkingskosten Financiële opbrengsten Financiële kosten Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Overschot/tekort v/h boekjaar Overboekingen/onttrekkingen aan reservefondsen Tekort/Overschot van het boekjaar

48

RATIO'S Voor de berekening van de ratio's worden de voorzieningen voor risico's en kosten niet opgenomen onder het eigen vermogen noch onder het vreemd vermogen. Dit wijkt af van de voorstellingswijze die in het verleden soms werd gehanteerd, maar biedt een correcter beeld van de solvabiliteit van het bestuur. 2011

2010

2009

2008

2007

2006

1) Solvabiliteit Vreemd Vermogen/Totaal Vermogen

0,36

0,39

0,42

0,42

0,46

0,46

80,47%

93,51%

106,16%

104,63%

132,08%

133,89%

124,27%

106,94%

94,20%

95,58%

75,71%

74,69%

44,99%

42,06%

39,33%

40,12%

34,52%

34,19%

62,30%

73,82%

85,31%

84,58%

108,40%

110,49%

38,38%

42,47%

46,04%

45,82%

52,02%

52,49%

6,65

4,81

7,00

6,63

12,54

15,84

5,15

3,80

5,62

5,36

10,30

13,07

(algemene schuldgraad) Vreemd Vermogen/Eigen Vermogen (algemene schuldgraad) Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen (algemene graad van financiële onafhankelijkheid) Eigen Vermogen/Totaal Vermogen (algemene graad van financiële onafhankelijkheid) Vreemd Vermogen Lange Termijn/Eigen Vermogen (Langetermijnschuldgraad) Vreemd Vermogen Lange Termijn/Permanent Vermogen (Langetermijnschuldgraad) Vreemd Vermogen/Cashflow (Gemiddelde aflossingsduur) Vreemd Vermogen Lange Termijn/Cashflow (Gemiddelde aflossingsduur)

Algemeen gesteld geeft de solvabiliteit aan in hoeverre de provincie al haar verplichtingen (zowel op korte als op lange termijn) na kan komen. Bij het inschatten van de algemene schuldgraad, wordt het vreemd vermogen achtereenvolgens tegenover het totaal vermogen en het eigen vermogen geplaatst. Een andere manier om de solvabiliteit in te schatten, is het belang van het eigen vermogen af te wegen tegenover de overige (vreemde) financieringsmiddelen of tegenover de totale financieringsmiddelen van de provincie. Het eigen vermogen bestaat uit middelen waarover de provincie beschikt zonder dat er een terugbetalingsverplichting tegenover staat. Algemeen kan worden aangenomen dat een graad van financiële onafhankelijkheid (=EV/TV) van 30 à 40% als normaal kan aanzien worden. Voor 2011 bedraagt deze financiële onafhankelijkheid 44,99%, wat betekent dat de Provincie financieel sterk staat. Globaal beschouwd merken we dat de verbetering in 2008, 2009 en 2010 voor alle solvabiliteitsratio's verder doorgetrokken wordt in 2011. De inbreng van het overschot van de resultatenrekening (9,4 mln. EUR) in het eigen vermogen, draagt hier in belangrijke mate aan toe. Wel is de cashflow gedaald tot ongeveer het niveau van 2008 en 2009, na het hoogtepunt van 2010. Dit heeft eveneens gevolgen voor de laatste twee solvabiliteitsratio's. 49

2) Liquiditeit Liquiditeit is de mate waarin de Provincie binnen het jaar aan haar betalingsverplichtingen op korte termijn zal kunnen voldoen.

Nettowerkkapitaal = vlottende activa - schulden op korte termijn Het nettowerkkapitaal is een belangrijke indicator om de liquiditeit in te schatten. Uit dit bedrag blijkt of de provincie over voldoende courante middelen beschikt om aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen. 2011 91 080 139,14

2010

2009

100 696 606,21

74 330 744,48

2008 45 325 309,03

2007 55 395 968,16

2006 53 056 399,14

Het nettowerkkapitaal is in 2011 gedaald met 9,61 mln. in vergelijking met 2010. Dit heeft voornamelijk te maken met de daling van de overige vorderingen < 1 jaar. Op het einde van boekjaar 2010 werd op de rekening 41501 'diverse overige vorderingen' gegunde nog niet op de financiële rekening ontvangen leningen geboekt. Deze leningen werden pas op de rekening ontvangen in de loop van 2011. In 2011 werden geen nieuwe leningen door het provinciebestuur aangegaan. Bijkomend daalde in 2011 de vorderingen betreffende de te ontvangen investeringssubsidies tov 2010.

Nettowerkkapitaalbehoefte

-28 560 988,90

-3 739 255,00

5 842 029,12

-24 278 209,07

-129 017,14

= Vlottende activa - Vreemd vermogen op KT (excl. fin. middelen) = operationele vlottende activa exclusief financiële rekeningen (debetsaldi) - spontaan vreemd vermogen op korte termijn exclusief schulden in rekening-courant, liquide middelen (creditsaldi) en betalingen in uitvoering (creditsaldi). In de praktijk kan de provincie quasi permanent bepaalde spontane, niet-financiële schulden als financieringsbron voor de vlottende activa aanwenden. Het betreft hier bijvoorbeeld handelsschulden. Wanneer de provincie haar huidige handelsschulden is nagekomen, heeft ze reeds nieuwe facturen ontvangen die pas in de (nabije) toekomst betaald worden. De provincie kan nagenoeg het hele jaar over dit spontaan vreemd vermogen beschikken, dat zich voortdurend vernieuwt. De werkkapitaalbehoefte is het gedeelte van het vlottend actief, dat niet kan worden gefinancierd door het vreemd vermogen op korte termijn. Als de nettowerkbehoeftekapitaal positief is, houdt dit in dat een deel van de operationele vlottende activa wordt gefinancieerd met permanent vermogen of met bankschulden op korte termijn. In geval van een negatieve nettowerkkapitaalbehoefte is er een overschot aan spontaan vreemd vermogen op korte termijn. Eind 2009 werden, in tegenstelling tot eind 2008, opnieuw leningen gegund (inhaaloperatie). Dit verklaarde de stijging van de vorderingen op ten hoogste 1 jaar, meer bepaald van A.R. 41501 - diverse overige vorderingen. Het opnieuw gunnen van leningen beïnvloedt in grote mate het nodige nettobedrijfskapitaal en in mindere mate de andere ratio's. In 2010 stabiliseerde de gunning van leningen zich naar een lager bedrag (18,2 mln. EUR). In 2011 werden geen leningen gegund. De negatieve nettowerkkapitaalbehoefte is op zich een positief gegeven.

Liquiditeitsratio's De "vlottende" activa, d.w.z. activa die in beginsel snel in liquide middelen kunnen worden omgezet of reeds liquide zijn, worden vergeleken met het vreemd vermogen op korte termijn. (= current ratio of liquiditeitsratio in brede zin) Current ratio = vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn = Actief: rubr. VI tem X / Passief: rubr. IX & X In een iets "strengere" benadering van liquiditeit worden de minst vlottende bestanddelen van de vorige berekening nl. de voorraden en overlopende rekeningen uit het vlottende actief gehaald. (= acid test of liquiditeitsratio in strikte zin) Ook de overlopende rekeningen van de passiefzijde worden geëlimineerd. Acid test = (vlottende activa - voorraden - overlopende rekeningen) / schulden op korte termijn (excl. overlopende rekeningen) = Actief: rubr. VII+VIII+IX / Passief: rubr. IX

50

3 984 718,86

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Current ratio

2,875

2,966

2,527

2,024

2,181

2,180

Acid test

3,181

2,986

2,518

2,018

2,290

2,126

De vlottende activa zijn ruim voldoende om de verplichtingen van het provinciebestuur op korte termijn na te komen. Zowel de current ratio als de acid test evolueren verder in positieve zin. Al blijft de current ratio iets onder het topniveau van 2010. Als verantwoording kan dezelfde verklaring worden overgenomen die reeds werd gebruikt bij de verduidelijking van de daling van het nettowerkkapitaal in 2011 tov 2010. Met name op het einde van het boekjaar 2010 werd op de rekening 41501 'diverse overige vorderingen' gegunde nog niet op de financiële rekening ontvangen leningen geboekt. Deze leningen werden pas op de rekening ontvangen in de loop van 2011 en in 2011 werden door het provinciebestuur geen nieuwe leningen aangegaan. Bijkomend daalde in 2011 de vorderingen betreffende de te ontvangen investeringssubsidies tov 2010. Dit beïnvloedt in grote mate het nettowerkkapitaal en in mindere mate ook de current ratio. In tegenstelling tot de current ratio is de acid test lichtjes gestegen tov 2010 aangezien bij deze berekening o.a. de overlopende rekeningen op het passief niet in mindering worden gebracht. In 2011 werd op de overlopende rekening passief 492 'toe te rekenen kosten' o.a. 3,8 mln geboekt. Dit betreft pensioenaandelen 2001-2009.

3) Cashflow Resultaat van het dienstjaar

32 339 878,90

50 531 991,13

35 421 919,05

34 864 142,66

20 856 931,87

16 243 234,14

9 401 124,39

27 767 393,08

18 227 677,87

13 225 360,47

3 969 675,94

6 389 612,35

Niet-Kaskosten (+) 62180 Voorziening vakantiegeld (mutatie) 63 Afschrijvingen en voorzieningen 642 Onwaarden vorderingen 65350 Indexaanpassing erfpacht of opstal 660 Minderw.real. vaste activa + uitz afschrijvingen 661 Waardevermind. fin. vaste activa 680 Overboekingen

170 605,75 20 990 705,58 1 482 996,39 144 027,16 2 259 349,56 0,00 0,00

55 16 784 724 98 8 421

741,15 525,85 709,15 470,26 750,66 0,00 0,00

-26 581,55 13 205 486,41 768 270,31 0,00 4 189 014,54 0,00 0,00

108 216,89 15 762 656,69 1 537 820,95 208 154,48 1 018 135,88 4 172 998,50 0,00

92 884,44 15 395 651,24 1 719 874,18 72 836,45 384 770,16 237 006,00 0,00

34 983,39 14 607 303,21 636 086,32 73 286,69 1 101 343,96 231 363,00 0,00

Niet-Kasopbrengsten (-) 75310 Verrekening ontv. Investeringssubsidies 75350 Indexaanpassing erfpacht of opstal 780 Overboekingen (Onttrekking reservefonds)

-1 270 747,51 -1,84 -838 180,58

-3 320 599,02 0,00 0,00

-917 952,97 -23 995,56 0,00

-1 169 201,20 0,00 0,00

-1 015 766,54 0,00 0,00

-703 620,78 0,00 -6 127 124,00

De cashflow daalt met 18,19 mln. EUR in vergelijking met 2010. Deze daling wordt o.a. veroorzaakt door de daling van de fiscale opbrengsten (10,8 mln) en een stijging de personeelskosten (9,1 mln).

Conclusie: Algemeen kan gesteld worden dat de financiële positie van de provincie comfortabel is, zowel op lange als op korte termijn. De solvabiliteit steeg in vergelijking met 2010 en voorgaande jaren. Echter de liquiditeit is in vergelijking met 2010 gedaald o.m. door de daling van overige vorderingen en er in 2011 geen nieuwe leningen werden aangegaan.

51

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.